Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 16 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia r. dla dotychczasowych umów obowiązuje od dnia r. dla nowych umów obowiązuje od dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji. 4. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od przelewów i wpłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego przelew/dowód wpłaty od Klienta. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 6. Nie pobiera sie prowizji i opłat od wpłat na cele charytatywne, społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. 7. Nie pobiera sie opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 8. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy z innymi instytucjami (np.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 9. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 10. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 11. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

2 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku 1) : 2.1. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR 6 zł 2.2. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR Senior 2.3. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR Student miesięcznie 2.4. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR Junior 2.5. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR Eko 2) 3.1. Wpłata gotówkowa w kasie Banku za wpłatę 3.2. Wpłata gotówkowa w kasie Banku na ROR Eko za wpłatę 3, Wypłata gotówkowa w kasie Banku 3) za wypłatę 4.2. Wypłata gotówkowa w kasie Banku z ROR Eko 3) za wypłatę 3,5 5. Przelewy 5.1. Przelew na rachunek w Banku za przelew 5.2. Przelew na rachunek w innym banku w placówce Banku za przelew 0,10% kwoty przelewu, nie mniej niż 2 zł w systemie Internet Banking 0, Przelew na rachunek ZUS lub US w placówce Banku za przelew 3, w systemie Internet Banking 0,5 6. Zlecenie stałe 6.1. Aktywacja, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego w placówce Banku 3 zł w systemie Internet Banking 6.2. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku za przelew 6.3. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku w placówce Banku za przelew 1, w systemie Internet Banking 0,5 7. Polecenie zapłaty 7.1. Aktywacja, zmiana lub odwołanie polecenia zapłaty 3 zł 7.2. Realizacja polecenia zapłaty za przelew 1 zł 7.3. Zwrot polecenia zapłaty w przypadku braku środków na rachunku Klienta 3 zł 8. Usługa SMS miesięcznie 1,0 (w tym 3 SMS-y miesięcznie), powyżej 3 SMS-a 0,20 zł za każdego wysłanego SMS-a 9. Telefoniczna usługa na hasło 4) miesięcznie 3 zł 10. Usługa Internet Banking Aktywacja usługi jednorazowo Dostęp do usługi 5) miesięcznie 2 zł Wydanie listy haseł jednorazowych za listę Wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS jednorazowo 11. Doładowanie telefonu komórkowego za doładowanie 12. Limit w ROR jednorazowo 12.1 Udzielenie Szybkiego Limitu 5 zł 13. Wyciąg z rachunku bankowego Wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy miesięcznie Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu 6) : odbierany w Banku za wyciąg 3 zł wysyłany pocztą listem zwykłym 5 zł wysyłany pocztą listem poleconym Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego 6) 7 zł 14. Sporządzenie historii rachunku za każdy miesiąc 3 zł za cały rok 25 zł 15. Czeki Wydanie blankietu czeku za czek 0, Potwierdzenie czeku za czek 6 zł Inkaso czeku za czek Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków Inne czynności 2

3 16.1. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające za zlecenie 4 + koszty banków trzecich wykonane na zlecenie Klienta 7) Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank udzielonego przez inny bank Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego z określeniem wielkości obrotów i/lub salda na rachunku Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta Pełnomocnictwo do rachunku (udzielenie, zmiana, cofnięcie) Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 5 zł Realizacja zajęcia komorniczego 1% od kwoty przelewu, nie mniej niż 2 i nie więcej niż Wysłanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego debetu w rachunku za wezwanie Dostarczenie środków z emerytury/renty wpływającej na rachunek na adres zamieszkania 17. Likwidacja rachunku jednorazowo 18. Karty płatnicze Wydanie pierwszej karty jednorazowo Wydanie karty wznowionej za kartę 8) Opłata za posiadanie karty miesięcznie 2 zł 8) Wydanie duplikatu karty jednorazowo Transakcje bezgotówkowe za transakcję Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami (lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku w innych bankomatach w kraju 4 zł w bankomatach akceptujących kartę zagranicą za transakcję 6 zł poprzez usługę Cashback w Polsce 2 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł w punktach akceptujących kartę zagranicą 2% od kwoty, min w placówkach Poczty Polskiej 5 zł Zmiana limitu indywidualnego za zmianę Odblokowanie numeru PIN Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8 zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Zmiana danych użytkownika karty za zmianę 3 zł Sprawdzenie salda w bankomacie (usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę) 2 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty za transakcję Własna karta bankomatowa wydanie i obsługa jednorazowo 1) Nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, gdy w danym miesiącu brak jest obrotów na rachunku poza dopisywaniem odsetek. 2) Pobierana jest jednorazowa opłata w dniu otwarcia rachunku w wysokości w przypadku, gdy Klient w ciągu ostatnich 6 miesięcy posiadał w Banku rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR (dotyczy również zmiany typu rachunku z ROR na ROR Eko). 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej. 4) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 5) Nie pobiera się miesięcznej opłaty w przypadku wykonania co najmniej 1 operacji miesięcznie lub w przypadku rachunków ROR Junior. 6) Na wniosek klienta. 7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 8) Nie pobiera się opłaty za karty wydane do rachunku ROR Junior lub ROR Student. 3

4 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku: 2.1. rachunki płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową miesięcznie 3. Wpłata gotówkowa w kasie Banku za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa w kasie Banku 1) za wypłatę 5. Przelewy 5.1. Przelew na rachunek w Banku za przelew 5.2. Przelew na rachunek w innym banku w placówce Banku za przelew 0,10% kwoty przelewu, nie mniej niż 2 zł 6. Wyciąg z rachunku bankowego 6.1. Wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy miesięcznie 6.2. Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu 2) : odbierany w Banku za wyciąg 3 zł wysyłany pocztą listem zwykłym 5 zł wysyłany pocztą listem poleconym 6.3. Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego 2) 7 zł 7. Sporządzenie historii rachunku 7.1. za każdy miesiąc 3 zł 7.2. za cały rok 25 zł 8. Książeczki oszczędnościowe 8.1. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej 8.2. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 3) 8.3. Wydanie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki oszczędnościowej Dokonanie blokady środków na książeczce oszczędnościowej oraz cesji praw z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank udzielonego przez inny bank 7 9. Inne czynności 9.1. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 4) za zlecenie 4 + koszty banków trzecich 9.2. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank udzielonego przez inny bank Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 9.4. Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 9.5. Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 9.6. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 9.7. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego z określeniem wielkości obrotów i/lub salda na rachunku 9.8. Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta 9.9. Pełnomocnictwo do rachunku (udzielenie, zmiana, cofnięcie) Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 5 zł Realizacja zajęcia komorniczego 1% od kwoty przelewu, nie mniej niż 2 i nie więcej niż Wysłanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego debetu w rachunku za wezwanie Likwidacja rachunku jednorazowo 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej. 2) Na wniosek klienta. 3) Jeżeli stan środków na rachunku jest mniejszy niż 10,0 opłatę pobiera się w wysokości równowartości środków na rachunku. 4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 4

5 Tab. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłata gotówkowa w kasie Banku za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa w kasie Banku 1) za wypłatę 5. Przelewy 5.1. Przelew na rachunek w Banku za przelew 5.2. Przelew na rachunek w innym banku za przelew 0,10% kwoty przelewu, nie mniej niż 2 zł 6. Wyciąg z rachunku bankowego 6.1. Wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy miesięcznie 6.2. Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu: odbierany w Banku za wyciąg 3 zł wysyłany pocztą listem zwykłym 5 zł wysyłany pocztą listem poleconym 6.3. Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego 2) 7 zł 7. Sporządzenie historii rachunku 7.1. za każdy miesiąc 3 zł 7.2. za cały rok 25 zł 8. Książeczki oszczędnościowe 8.1. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej 8.2. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 8.3. Wydanie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki oszczędnościowej Dokonanie blokady środków na książeczce oszczędnościowej oraz cesji praw z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank udzielonego przez inny bank Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw/cesja 5 8. Inne czynności 8.1. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 3) za zlecenie 4 + koszty banków trzecich 8.2. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank udzielonego przez inny bank Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 8.4. Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 8.3. Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 8.4. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 8.5. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego z określeniem wielkości obrotów i/lub salda na rachunku 8.6. Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta 8.7. Pełnomocnictwo do rachunku (udzielenie, zmiana, cofnięcie) 8.8. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 5 zł 8.9. Realizacja zajęcia komorniczego 1% od kwoty przelewu, nie mniej niż 2 i nie więcej niż Wysłanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego debetu w rachunku za wezwanie 2 9. Likwidacja rachunku jednorazowo 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej. 2) Na wniosek klienta. 3) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 5

6 Tab. 4 Rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze) 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku: 2.1. rachunki bieżące i pomocnicze przedsiębiorców 1 ) 7 zł 2.2. rachunki bieżące i pomocnicze Biznes Prestiż przedsiębiorców 2.3. rachunki bieżące i pomocnicze instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych miesięcznie 2.4. rachunki bieżące i pomocnicze Biznes Prestiż rolników 2.5. rachunki bieżące i pomocnicze rolników 2) od wpływów 0,45 % od kwoty przelewu i nie (przelewów) na mniej niż 3,5 rachunek 3. Wpłata gotówkowa w kasie Banku za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa w kasie Banku 3) za wypłatę 5. Przelewy 5.1. Przelew na rachunek w Banku za przelew 5.2. Przelew na rachunek w innym banku w placówce Banku za przelew 0,10% kwoty przelewu, nie mniej niż 2 zł w systemie Internet Banking 0, Przelew na rachunek ZUS lub US w placówce Banku za przelew 3, w systemie Internet Banking 0,5 6. Zlecenie stałe 6.1. Aktywacja, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego w placówce Banku 3 zł w systemie Internet Banking 6.2. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku za przelew 6.3. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku w placówce Banku za przelew 1, w systemie Internet Banking 0,5 7. Polecenie zapłaty 7.1. Aktywacja, zmiana lub odwołanie polecenia zapłaty 3 zł 7.2. Realizacja polecenia zapłaty za przelew 1 zł 8. Usługa SMS miesięcznie 1,0 (w tym 3 SMS-y miesięcznie), powyżej 3 SMS-a 0,20 zł za każdego wysłanego SMS-a 9. Telefoniczna usługa na hasło 4) miesięcznie 3 zł 10. Usługa Internet Banking Aktywacja usługi jednorazowo Dostęp do usługi 5) miesięcznie 2 zł Wydanie listy haseł jednorazowych za listę Wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS jednorazowo 11. Doładowanie telefonu komórkowego za doładowanie 12. Dopuszczalny debet udzielenie/podwyższenie kwoty jednorazowo 1,00 % od kwoty przyznanego debetu, nie mniej niż 13. Wyciąg z rachunku bankowego Wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy miesięcznie Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu: odbierany w Banku za wyciąg 3 zł wysyłany pocztą listem zwykłym 5 zł wysyłany pocztą listem poleconym Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego 6) 7 zł 14. Sporządzenie historii rachunku za każdy miesiąc 3 zł za cały rok 25 zł 15. Czeki Wydanie blankietu czeku za czek 0, Potwierdzenie czeku za czek 6 zł Inkaso czeku za czek Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 5 6

7 16. Inne czynności Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające za zlecenie 4 + koszty banków trzecich wykonane na zlecenie Klienta 7) Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank udzielonego przez inny bank Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego z określeniem wielkości obrotów i/lub salda na rachunku Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta Pełnomocnictwo do rachunku (udzielenie, zmiana, cofnięcie) Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 5 zł Realizacja zajęcia komorniczego 1% od kwoty przelewu, nie mniej niż 2 i nie więcej niż Wysłanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego debetu w rachunku za wezwanie Likwidacja rachunku jednorazowo 18. Karty płatnicze Wydanie pierwszej karty jednorazowo Wydanie karty wznowionej za kartę Opłata za posiadanie karty miesięcznie 2 zł Wydanie duplikatu karty jednorazowo Transakcje bezgotówkowe za transakcję Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami (lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku w innych bankomatach w kraju 4 zł w bankomatach akceptujących kartę zagranicą za transakcję 2% od kwoty, min poprzez usługę Cashback w Polsce 2 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł w punktach akceptujących kartę zagranicą 2% od kwoty, min w placówkach Poczty Polskiej 5 zł Zmiana limitu indywidualnego za zmianę Odblokowanie numeru PIN Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8 zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Zmiana danych użytkownika karty za zmianę 3 zł Sprawdzenie salda w bankomacie (usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę) 2 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty za transakcję Własna karta bankomatowa wydanie i obsługa jednorazowo 1) Nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2) Nie pobiera się prowizji od przelewu, którego kwota nie przekracza 3,5; - nie pobiera się prowizji od przelewu wewnętrznego w Banku z rachunków: -rozliczeniowych rolników indywidualnych; -oszczędnościowo rozliczeniowych; -oszczędnościowych; -terminowych lokat oszczędnościowych; -lokat terminowych; -własnych rachunków Klienta. 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej. 4) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 5) Nie pobiera się miesięcznej opłaty w przypadku wykonania co najmniej 1 operacji miesięcznie. 6) Na wniosek klienta. 7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. Tab. 5 Rachunki lokat terminowych 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 7

8 3. Wpłata gotówkowa w kasie Banku za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa w kasie Banku 1) za wypłatę 5. Przelewy 5.1. Przelew na rachunek w Banku za przelew 5.2. Przelew na rachunek w innym banku za przelew 0,10% kwoty przelewu, nie mniej niż 2 zł 6. Wyciąg z rachunku bankowego 6.1. Wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy miesięcznie 6.2. Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu: odbierany w Banku za wyciąg 3 zł wysyłany pocztą listem zwykłym 5 zł wysyłany pocztą listem poleconym 6.3. Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego 2) 7 zł 7. Sporządzenie historii rachunku 7.1. za każdy miesiąc 3 zł 7.2. za cały rok 25 zł 8. Inne czynności 8.1. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające za zlecenie 4 + koszty banków trzecich wykonane na zlecenie Klienta 3) 8.2. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank udzielonego przez inny bank Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 8.4. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 8.5. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego z określeniem wielkości obrotów i/lub salda na rachunku 8.6. Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta 8.7. Pełnomocnictwo do rachunku (udzielenie, zmiana, cofnięcie) 8.8. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 5 zł 8.9. Realizacja zajęcia komorniczego 1% od kwoty przelewu, nie mniej niż 2 i nie więcej niż Wysłanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego debetu w rachunku za wezwanie 2 9. Likwidacja rachunku jednorazowo 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej. 2) Na wniosek klienta. 3) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. Tab. 6 Kredyty osób prywatnych 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 1 ) jednorazowo od wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu: 2.1. kredyt Bezpieczna Gotówka 2 ) 5) z ubezpieczeniem 2,50 % bez ubezpieczenia jednorazowo od kwoty 3,00 % 2.2. kredyt konsumencki Szybka gotówka 2 ) kredytu 5,00 % 2.3. kredyt konsumencki Tani kredyt 2 ) 5,00 % 2.4. kredyt odnawialny 3 ) jednorazowo od kwoty kredytu/podwyższenia 2,00 % 2.5. kredyt konsolidacyjny 2 ) 5) od części przeznaczonej na spłatę innych zobowiązań kredytowych 1,00 % od części przeznaczonej na cele konsumpcyjne 5,00 % 2.6. kredyt mieszkaniowy Mój Dom 2 ) jednorazowo od kwoty do kwoty ,0 lub poniżej 5 lat kredytu 2,50 % powyżej ,0 udzielony na okres powyżej 5 lat 3,50 % 2.7. kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 2 ) 4,00 % 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku jednorazowo 8

9 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna jednorazowo od kwoty 4.1. kredyt mieszkaniowy Mój Dom, kredyt konsolidacyjny 4) wcześniejszej spłaty 1,00 % 4.2. pozostałe kredyty 5. Prolongata terminu spłaty kredytu/ raty kredytu od kwoty prolongowanej 2,50 % nie mniej niż 40,0 6. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 4 7. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywanych na wniosek Kredytobiorcy za aneks 4 8. Wydanie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 2 9. Wydanie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 10. Wydanie opinii lub zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów za każdy monit Wyjazd interwencyjny za każdy wyjazd Wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 5 ) wg kosztów rzeczywistych 1) Opłata pobierana jest w dniu uruchomienia/wypłaty kredytu. 2) Dla Posiadaczy czynnych rachunków bieżących lub ROR w BS Nielisz prowizja zostaje zmniejszona o 0,50 %. Czynny rachunek bieżący lub ROR - rachunek, na którym odnotowywane są stałe wpływy. Przez stałe wpływy należy rozumieć systematyczne, przynajmniej raz w miesiącu (raz na kwartał w przypadku rencistów posiadających rentę kwartalną / raz w roku w przypadku rolników prowadzących działalność o charakterze sezonowym) wpływy na rachunek pochodzące ze wskazanego źródła dochodu. Zmniejszenie prowizji dotyczy również Kredytobiorców, którzy podpiszą umowę o prowadzenie rachunku bieżącego lub ROR w BS Nielisz oraz złożą oświadczenie, w którym zobowiążą się do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem tego rachunku. 3) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 4) Dotyczy kredytów zabezpieczonych hipotecznie w okresie do 5 lat trwania Umowy kredytu. Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Nie pobiera się prowizji, jeśli kwota spłaty nie przekracza w danym roku kalendarzowym ) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. Tab. 7 Kredyty na działalność rolniczą 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 1 ) jednorazowo od wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu: 2.1. kredyt obrotowy 2 ) 3,50 % 2.2. kredyt nawozowy 2 ) jednorazowo od kwoty 4,50 % 2.3. kredyt inwestycyjny 2 ) kredytu 3,00 % kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych 2 ) do 5 lat 1,50 % powyżej 5 lat 2,50 % 2.4. kredyt płatniczy 2,00 % 2.5. kredyt pomostowy 2,00 % 2.6. kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania 1,00 % z częściową spłatą kapitału przez ARiMR 1,00 % 2.7. kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 3 ) jednorazowo od kwoty kredytu/podwyższenia 2,00 % 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku jednorazowo 4. Gotowość finansowa miesięcznie 5. Zaangażowanie kredytowe 5.1. kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania 4 ) rocznie 1,00 % 5.2. pozostałe kredyty 6. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna jednorazowo od kwoty 6.1. kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania 5 ) wcześniejszej spłaty 1,00 % 6.2. kredyt preferencyjny z częściową spłatą kapitału przez ARiMR 5) 1,00 % 6.3. Kredyt inwestycyjny 6) 1,00 % 6.4. pozostałe kredyty 9

10 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu jednorazowo od kwoty przyrzeczonej 0,50 % 8. Prolongata terminu spłaty kredytu/ raty kredytu od kwoty prolongowanej 2,50 % nie mniej niż 40,0 9. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywanych na wniosek Kredytobiorcy za aneks Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej jednorazowo Wydanie kolejnego harmonogramu spłat kredytu na wniosek Kredytobiorcy za harmonogram 13. Wydanie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wydanie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty 15. Wydanie opinii lub zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy rok kalendarzowy 16. Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty oraz wezwań do dostarczenia za każdy monit 2 określonych w Umowie kredytowej dokumentów 17. Wyjazd interwencyjny za każdy wyjazd Przeprowadzenie inspekcji w ramach monitoringu (w tym w związku z 5 brakiem realizacji postanowień umowy dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem) 19. Wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 7 ) wg kosztów rzeczywistych 1) Opłata pobierana jest w dniu uruchomienia/wypłaty kredytu (opłata nie dotyczy kredytów preferencyjnych). 2) Dla Posiadaczy czynnych rachunków bieżących lub ROR w BS Nielisz prowizja zostaje zmniejszona o 0,50 %. Czynny rachunek bieżący lub ROR - rachunek, na którym odnotowywane są stałe wpływy. Przez stałe wpływy należy rozumieć systematyczne, przynajmniej raz w miesiącu (raz na kwartał w przypadku rencistów posiadających rentę kwartalną / raz w roku w przypadku rolników prowadzących działalność o charakterze sezonowym) wpływy na rachunek pochodzące ze wskazanego źródła dochodu. Zmniejszenie prowizji dotyczy również Kredytobiorców, którzy podpiszą umowę o prowadzenie rachunku bieżącego lub ROR w BS Nielisz oraz złożą oświadczenie, w którym zobowiążą się do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem tego rachunku. 3) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 4) Prowizja od kredytów preferencyjnych udzielonych od dnia r. od kwoty zaangażowania na dzień 31grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.. 5) Dotyczy kredytów preferencyjnych udzielonych od dnia r. Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 6) Dotyczy kredytów inwestycyjnych udzielonych od dnia r. Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Nie pobiera się prowizji, jeśli kwota spłaty nie przekracza w danym roku kalendarzowym ) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. Tab. 8 Kredyty na działalność gospodarczą 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 1 ) jednorazowo od wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu: 2.1. kredyt obrotowy 2 ) 3,50 % 2.2. kredyt inwestycyjny 2 ) do kwoty ,0 jednorazowo od kwoty 2,50 % powyżej ,0 do ,0 kredytu 2,00 % powyżej ,0 1,50 % 2.3. kredyt inwestycyjny Pomysł na Biznes 1,00 % 2.4. kredyt płatniczy 2,00 % 2.7. kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 3 ) jednorazowo od kwoty kredytu/podwyższenia 2,00 % 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku jednorazowo 4. Gotowość finansowa miesięcznie 5. Zaangażowanie kredytowe rocznie 10 4

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.12.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Radzyń Podlaski, 2013 r.

Radzyń Podlaski, 2013 r. Radzyń Podlaski, 2013 r. Spis treści: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych... 2 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Pakiety... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 7 OSZCZĘDNOŚCI... 10 TAB. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia... Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo