Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 16 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia r. dla dotychczasowych umów obowiązuje od dnia r. dla nowych umów obowiązuje od dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji. 4. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od przelewów i wpłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego przelew/dowód wpłaty od Klienta. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 6. Nie pobiera sie prowizji i opłat od wpłat na cele charytatywne, społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. 7. Nie pobiera sie opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 8. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy z innymi instytucjami (np.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 9. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 10. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 11. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

2 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku 1) : 2.1. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR 6 zł 2.2. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR Senior 2.3. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR Student miesięcznie 2.4. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR Junior 2.5. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR Eko 2) 3.1. Wpłata gotówkowa w kasie Banku za wpłatę 3.2. Wpłata gotówkowa w kasie Banku na ROR Eko za wpłatę 3, Wypłata gotówkowa w kasie Banku 3) za wypłatę 4.2. Wypłata gotówkowa w kasie Banku z ROR Eko 3) za wypłatę 3,5 5. Przelewy 5.1. Przelew na rachunek w Banku za przelew 5.2. Przelew na rachunek w innym banku w placówce Banku za przelew 0,10% kwoty przelewu, nie mniej niż 2 zł w systemie Internet Banking 0, Przelew na rachunek ZUS lub US w placówce Banku za przelew 3, w systemie Internet Banking 0,5 6. Zlecenie stałe 6.1. Aktywacja, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego w placówce Banku 3 zł w systemie Internet Banking 6.2. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku za przelew 6.3. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku w placówce Banku za przelew 1, w systemie Internet Banking 0,5 7. Polecenie zapłaty 7.1. Aktywacja, zmiana lub odwołanie polecenia zapłaty 3 zł 7.2. Realizacja polecenia zapłaty za przelew 1 zł 7.3. Zwrot polecenia zapłaty w przypadku braku środków na rachunku Klienta 3 zł 8. Usługa SMS miesięcznie 1,0 (w tym 3 SMS-y miesięcznie), powyżej 3 SMS-a 0,20 zł za każdego wysłanego SMS-a 9. Telefoniczna usługa na hasło 4) miesięcznie 3 zł 10. Usługa Internet Banking Aktywacja usługi jednorazowo Dostęp do usługi 5) miesięcznie 2 zł Wydanie listy haseł jednorazowych za listę Wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS jednorazowo 11. Doładowanie telefonu komórkowego za doładowanie 12. Limit w ROR jednorazowo 12.1 Udzielenie Szybkiego Limitu 5 zł 13. Wyciąg z rachunku bankowego Wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy miesięcznie Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu 6) : odbierany w Banku za wyciąg 3 zł wysyłany pocztą listem zwykłym 5 zł wysyłany pocztą listem poleconym Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego 6) 7 zł 14. Sporządzenie historii rachunku za każdy miesiąc 3 zł za cały rok 25 zł 15. Czeki Wydanie blankietu czeku za czek 0, Potwierdzenie czeku za czek 6 zł Inkaso czeku za czek Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków Inne czynności 2

3 16.1. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające za zlecenie 4 + koszty banków trzecich wykonane na zlecenie Klienta 7) Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank udzielonego przez inny bank Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego z określeniem wielkości obrotów i/lub salda na rachunku Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta Pełnomocnictwo do rachunku (udzielenie, zmiana, cofnięcie) Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 5 zł Realizacja zajęcia komorniczego 1% od kwoty przelewu, nie mniej niż 2 i nie więcej niż Wysłanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego debetu w rachunku za wezwanie Dostarczenie środków z emerytury/renty wpływającej na rachunek na adres zamieszkania 17. Likwidacja rachunku jednorazowo 18. Karty płatnicze Wydanie pierwszej karty jednorazowo Wydanie karty wznowionej za kartę 8) Opłata za posiadanie karty miesięcznie 2 zł 8) Wydanie duplikatu karty jednorazowo Transakcje bezgotówkowe za transakcję Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami (lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku w innych bankomatach w kraju 4 zł w bankomatach akceptujących kartę zagranicą za transakcję 6 zł poprzez usługę Cashback w Polsce 2 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł w punktach akceptujących kartę zagranicą 2% od kwoty, min w placówkach Poczty Polskiej 5 zł Zmiana limitu indywidualnego za zmianę Odblokowanie numeru PIN Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8 zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Zmiana danych użytkownika karty za zmianę 3 zł Sprawdzenie salda w bankomacie (usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę) 2 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty za transakcję Własna karta bankomatowa wydanie i obsługa jednorazowo 1) Nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, gdy w danym miesiącu brak jest obrotów na rachunku poza dopisywaniem odsetek. 2) Pobierana jest jednorazowa opłata w dniu otwarcia rachunku w wysokości w przypadku, gdy Klient w ciągu ostatnich 6 miesięcy posiadał w Banku rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR (dotyczy również zmiany typu rachunku z ROR na ROR Eko). 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej. 4) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 5) Nie pobiera się miesięcznej opłaty w przypadku wykonania co najmniej 1 operacji miesięcznie lub w przypadku rachunków ROR Junior. 6) Na wniosek klienta. 7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 8) Nie pobiera się opłaty za karty wydane do rachunku ROR Junior lub ROR Student. 3

4 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku: 2.1. rachunki płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową miesięcznie 3. Wpłata gotówkowa w kasie Banku za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa w kasie Banku 1) za wypłatę 5. Przelewy 5.1. Przelew na rachunek w Banku za przelew 5.2. Przelew na rachunek w innym banku w placówce Banku za przelew 0,10% kwoty przelewu, nie mniej niż 2 zł 6. Wyciąg z rachunku bankowego 6.1. Wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy miesięcznie 6.2. Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu 2) : odbierany w Banku za wyciąg 3 zł wysyłany pocztą listem zwykłym 5 zł wysyłany pocztą listem poleconym 6.3. Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego 2) 7 zł 7. Sporządzenie historii rachunku 7.1. za każdy miesiąc 3 zł 7.2. za cały rok 25 zł 8. Książeczki oszczędnościowe 8.1. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej 8.2. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 3) 8.3. Wydanie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki oszczędnościowej Dokonanie blokady środków na książeczce oszczędnościowej oraz cesji praw z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank udzielonego przez inny bank 7 9. Inne czynności 9.1. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 4) za zlecenie 4 + koszty banków trzecich 9.2. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank udzielonego przez inny bank Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 9.4. Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 9.5. Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 9.6. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 9.7. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego z określeniem wielkości obrotów i/lub salda na rachunku 9.8. Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta 9.9. Pełnomocnictwo do rachunku (udzielenie, zmiana, cofnięcie) Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 5 zł Realizacja zajęcia komorniczego 1% od kwoty przelewu, nie mniej niż 2 i nie więcej niż Wysłanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego debetu w rachunku za wezwanie Likwidacja rachunku jednorazowo 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej. 2) Na wniosek klienta. 3) Jeżeli stan środków na rachunku jest mniejszy niż 10,0 opłatę pobiera się w wysokości równowartości środków na rachunku. 4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 4

5 Tab. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłata gotówkowa w kasie Banku za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa w kasie Banku 1) za wypłatę 5. Przelewy 5.1. Przelew na rachunek w Banku za przelew 5.2. Przelew na rachunek w innym banku za przelew 0,10% kwoty przelewu, nie mniej niż 2 zł 6. Wyciąg z rachunku bankowego 6.1. Wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy miesięcznie 6.2. Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu: odbierany w Banku za wyciąg 3 zł wysyłany pocztą listem zwykłym 5 zł wysyłany pocztą listem poleconym 6.3. Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego 2) 7 zł 7. Sporządzenie historii rachunku 7.1. za każdy miesiąc 3 zł 7.2. za cały rok 25 zł 8. Książeczki oszczędnościowe 8.1. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej 8.2. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 8.3. Wydanie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki oszczędnościowej Dokonanie blokady środków na książeczce oszczędnościowej oraz cesji praw z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank udzielonego przez inny bank Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw/cesja 5 8. Inne czynności 8.1. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 3) za zlecenie 4 + koszty banków trzecich 8.2. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank udzielonego przez inny bank Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 8.4. Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 8.3. Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 8.4. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 8.5. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego z określeniem wielkości obrotów i/lub salda na rachunku 8.6. Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta 8.7. Pełnomocnictwo do rachunku (udzielenie, zmiana, cofnięcie) 8.8. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 5 zł 8.9. Realizacja zajęcia komorniczego 1% od kwoty przelewu, nie mniej niż 2 i nie więcej niż Wysłanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego debetu w rachunku za wezwanie 2 9. Likwidacja rachunku jednorazowo 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej. 2) Na wniosek klienta. 3) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 5

6 Tab. 4 Rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze) 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku: 2.1. rachunki bieżące i pomocnicze przedsiębiorców 1 ) 7 zł 2.2. rachunki bieżące i pomocnicze Biznes Prestiż przedsiębiorców 2.3. rachunki bieżące i pomocnicze instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych miesięcznie 2.4. rachunki bieżące i pomocnicze Biznes Prestiż rolników 2.5. rachunki bieżące i pomocnicze rolników 2) od wpływów 0,45 % od kwoty przelewu i nie (przelewów) na mniej niż 3,5 rachunek 3. Wpłata gotówkowa w kasie Banku za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa w kasie Banku 3) za wypłatę 5. Przelewy 5.1. Przelew na rachunek w Banku za przelew 5.2. Przelew na rachunek w innym banku w placówce Banku za przelew 0,10% kwoty przelewu, nie mniej niż 2 zł w systemie Internet Banking 0, Przelew na rachunek ZUS lub US w placówce Banku za przelew 3, w systemie Internet Banking 0,5 6. Zlecenie stałe 6.1. Aktywacja, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego w placówce Banku 3 zł w systemie Internet Banking 6.2. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku za przelew 6.3. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku w placówce Banku za przelew 1, w systemie Internet Banking 0,5 7. Polecenie zapłaty 7.1. Aktywacja, zmiana lub odwołanie polecenia zapłaty 3 zł 7.2. Realizacja polecenia zapłaty za przelew 1 zł 8. Usługa SMS miesięcznie 1,0 (w tym 3 SMS-y miesięcznie), powyżej 3 SMS-a 0,20 zł za każdego wysłanego SMS-a 9. Telefoniczna usługa na hasło 4) miesięcznie 3 zł 10. Usługa Internet Banking Aktywacja usługi jednorazowo Dostęp do usługi 5) miesięcznie 2 zł Wydanie listy haseł jednorazowych za listę Wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS jednorazowo 11. Doładowanie telefonu komórkowego za doładowanie 12. Dopuszczalny debet udzielenie/podwyższenie kwoty jednorazowo 1,00 % od kwoty przyznanego debetu, nie mniej niż 13. Wyciąg z rachunku bankowego Wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy miesięcznie Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu: odbierany w Banku za wyciąg 3 zł wysyłany pocztą listem zwykłym 5 zł wysyłany pocztą listem poleconym Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego 6) 7 zł 14. Sporządzenie historii rachunku za każdy miesiąc 3 zł za cały rok 25 zł 15. Czeki Wydanie blankietu czeku za czek 0, Potwierdzenie czeku za czek 6 zł Inkaso czeku za czek Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 5 6

7 16. Inne czynności Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające za zlecenie 4 + koszty banków trzecich wykonane na zlecenie Klienta 7) Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank udzielonego przez inny bank Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego z określeniem wielkości obrotów i/lub salda na rachunku Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta Pełnomocnictwo do rachunku (udzielenie, zmiana, cofnięcie) Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 5 zł Realizacja zajęcia komorniczego 1% od kwoty przelewu, nie mniej niż 2 i nie więcej niż Wysłanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego debetu w rachunku za wezwanie Likwidacja rachunku jednorazowo 18. Karty płatnicze Wydanie pierwszej karty jednorazowo Wydanie karty wznowionej za kartę Opłata za posiadanie karty miesięcznie 2 zł Wydanie duplikatu karty jednorazowo Transakcje bezgotówkowe za transakcję Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami (lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku w innych bankomatach w kraju 4 zł w bankomatach akceptujących kartę zagranicą za transakcję 2% od kwoty, min poprzez usługę Cashback w Polsce 2 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł w punktach akceptujących kartę zagranicą 2% od kwoty, min w placówkach Poczty Polskiej 5 zł Zmiana limitu indywidualnego za zmianę Odblokowanie numeru PIN Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8 zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Zmiana danych użytkownika karty za zmianę 3 zł Sprawdzenie salda w bankomacie (usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę) 2 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty za transakcję Własna karta bankomatowa wydanie i obsługa jednorazowo 1) Nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2) Nie pobiera się prowizji od przelewu, którego kwota nie przekracza 3,5; - nie pobiera się prowizji od przelewu wewnętrznego w Banku z rachunków: -rozliczeniowych rolników indywidualnych; -oszczędnościowo rozliczeniowych; -oszczędnościowych; -terminowych lokat oszczędnościowych; -lokat terminowych; -własnych rachunków Klienta. 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej. 4) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 5) Nie pobiera się miesięcznej opłaty w przypadku wykonania co najmniej 1 operacji miesięcznie. 6) Na wniosek klienta. 7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. Tab. 5 Rachunki lokat terminowych 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 7

8 3. Wpłata gotówkowa w kasie Banku za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa w kasie Banku 1) za wypłatę 5. Przelewy 5.1. Przelew na rachunek w Banku za przelew 5.2. Przelew na rachunek w innym banku za przelew 0,10% kwoty przelewu, nie mniej niż 2 zł 6. Wyciąg z rachunku bankowego 6.1. Wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy miesięcznie 6.2. Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu: odbierany w Banku za wyciąg 3 zł wysyłany pocztą listem zwykłym 5 zł wysyłany pocztą listem poleconym 6.3. Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego 2) 7 zł 7. Sporządzenie historii rachunku 7.1. za każdy miesiąc 3 zł 7.2. za cały rok 25 zł 8. Inne czynności 8.1. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające za zlecenie 4 + koszty banków trzecich wykonane na zlecenie Klienta 3) 8.2. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank udzielonego przez inny bank Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 8.4. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 8.5. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego z określeniem wielkości obrotów i/lub salda na rachunku 8.6. Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta 8.7. Pełnomocnictwo do rachunku (udzielenie, zmiana, cofnięcie) 8.8. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 5 zł 8.9. Realizacja zajęcia komorniczego 1% od kwoty przelewu, nie mniej niż 2 i nie więcej niż Wysłanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego debetu w rachunku za wezwanie 2 9. Likwidacja rachunku jednorazowo 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej. 2) Na wniosek klienta. 3) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. Tab. 6 Kredyty osób prywatnych 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 1 ) jednorazowo od wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu: 2.1. kredyt Bezpieczna Gotówka 2 ) 5) z ubezpieczeniem 2,50 % bez ubezpieczenia jednorazowo od kwoty 3,00 % 2.2. kredyt konsumencki Szybka gotówka 2 ) kredytu 5,00 % 2.3. kredyt konsumencki Tani kredyt 2 ) 5,00 % 2.4. kredyt odnawialny 3 ) jednorazowo od kwoty kredytu/podwyższenia 2,00 % 2.5. kredyt konsolidacyjny 2 ) 5) od części przeznaczonej na spłatę innych zobowiązań kredytowych 1,00 % od części przeznaczonej na cele konsumpcyjne 5,00 % 2.6. kredyt mieszkaniowy Mój Dom 2 ) jednorazowo od kwoty do kwoty ,0 lub poniżej 5 lat kredytu 2,50 % powyżej ,0 udzielony na okres powyżej 5 lat 3,50 % 2.7. kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 2 ) 4,00 % 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku jednorazowo 8

9 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna jednorazowo od kwoty 4.1. kredyt mieszkaniowy Mój Dom, kredyt konsolidacyjny 4) wcześniejszej spłaty 1,00 % 4.2. pozostałe kredyty 5. Prolongata terminu spłaty kredytu/ raty kredytu od kwoty prolongowanej 2,50 % nie mniej niż 40,0 6. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 4 7. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywanych na wniosek Kredytobiorcy za aneks 4 8. Wydanie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 2 9. Wydanie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 10. Wydanie opinii lub zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów za każdy monit Wyjazd interwencyjny za każdy wyjazd Wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 5 ) wg kosztów rzeczywistych 1) Opłata pobierana jest w dniu uruchomienia/wypłaty kredytu. 2) Dla Posiadaczy czynnych rachunków bieżących lub ROR w BS Nielisz prowizja zostaje zmniejszona o 0,50 %. Czynny rachunek bieżący lub ROR - rachunek, na którym odnotowywane są stałe wpływy. Przez stałe wpływy należy rozumieć systematyczne, przynajmniej raz w miesiącu (raz na kwartał w przypadku rencistów posiadających rentę kwartalną / raz w roku w przypadku rolników prowadzących działalność o charakterze sezonowym) wpływy na rachunek pochodzące ze wskazanego źródła dochodu. Zmniejszenie prowizji dotyczy również Kredytobiorców, którzy podpiszą umowę o prowadzenie rachunku bieżącego lub ROR w BS Nielisz oraz złożą oświadczenie, w którym zobowiążą się do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem tego rachunku. 3) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 4) Dotyczy kredytów zabezpieczonych hipotecznie w okresie do 5 lat trwania Umowy kredytu. Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Nie pobiera się prowizji, jeśli kwota spłaty nie przekracza w danym roku kalendarzowym ) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. Tab. 7 Kredyty na działalność rolniczą 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 1 ) jednorazowo od wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu: 2.1. kredyt obrotowy 2 ) 3,50 % 2.2. kredyt nawozowy 2 ) jednorazowo od kwoty 4,50 % 2.3. kredyt inwestycyjny 2 ) kredytu 3,00 % kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych 2 ) do 5 lat 1,50 % powyżej 5 lat 2,50 % 2.4. kredyt płatniczy 2,00 % 2.5. kredyt pomostowy 2,00 % 2.6. kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania 1,00 % z częściową spłatą kapitału przez ARiMR 1,00 % 2.7. kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 3 ) jednorazowo od kwoty kredytu/podwyższenia 2,00 % 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku jednorazowo 4. Gotowość finansowa miesięcznie 5. Zaangażowanie kredytowe 5.1. kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania 4 ) rocznie 1,00 % 5.2. pozostałe kredyty 6. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna jednorazowo od kwoty 6.1. kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania 5 ) wcześniejszej spłaty 1,00 % 6.2. kredyt preferencyjny z częściową spłatą kapitału przez ARiMR 5) 1,00 % 6.3. Kredyt inwestycyjny 6) 1,00 % 6.4. pozostałe kredyty 9

10 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu jednorazowo od kwoty przyrzeczonej 0,50 % 8. Prolongata terminu spłaty kredytu/ raty kredytu od kwoty prolongowanej 2,50 % nie mniej niż 40,0 9. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywanych na wniosek Kredytobiorcy za aneks Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej jednorazowo Wydanie kolejnego harmonogramu spłat kredytu na wniosek Kredytobiorcy za harmonogram 13. Wydanie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wydanie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty 15. Wydanie opinii lub zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy rok kalendarzowy 16. Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty oraz wezwań do dostarczenia za każdy monit 2 określonych w Umowie kredytowej dokumentów 17. Wyjazd interwencyjny za każdy wyjazd Przeprowadzenie inspekcji w ramach monitoringu (w tym w związku z 5 brakiem realizacji postanowień umowy dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem) 19. Wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 7 ) wg kosztów rzeczywistych 1) Opłata pobierana jest w dniu uruchomienia/wypłaty kredytu (opłata nie dotyczy kredytów preferencyjnych). 2) Dla Posiadaczy czynnych rachunków bieżących lub ROR w BS Nielisz prowizja zostaje zmniejszona o 0,50 %. Czynny rachunek bieżący lub ROR - rachunek, na którym odnotowywane są stałe wpływy. Przez stałe wpływy należy rozumieć systematyczne, przynajmniej raz w miesiącu (raz na kwartał w przypadku rencistów posiadających rentę kwartalną / raz w roku w przypadku rolników prowadzących działalność o charakterze sezonowym) wpływy na rachunek pochodzące ze wskazanego źródła dochodu. Zmniejszenie prowizji dotyczy również Kredytobiorców, którzy podpiszą umowę o prowadzenie rachunku bieżącego lub ROR w BS Nielisz oraz złożą oświadczenie, w którym zobowiążą się do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem tego rachunku. 3) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 4) Prowizja od kredytów preferencyjnych udzielonych od dnia r. od kwoty zaangażowania na dzień 31grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.. 5) Dotyczy kredytów preferencyjnych udzielonych od dnia r. Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 6) Dotyczy kredytów inwestycyjnych udzielonych od dnia r. Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Nie pobiera się prowizji, jeśli kwota spłaty nie przekracza w danym roku kalendarzowym ) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. Tab. 8 Kredyty na działalność gospodarczą 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 1 ) jednorazowo od wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu: 2.1. kredyt obrotowy 2 ) 3,50 % 2.2. kredyt inwestycyjny 2 ) do kwoty ,0 jednorazowo od kwoty 2,50 % powyżej ,0 do ,0 kredytu 2,00 % powyżej ,0 1,50 % 2.3. kredyt inwestycyjny Pomysł na Biznes 1,00 % 2.4. kredyt płatniczy 2,00 % 2.7. kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 3 ) jednorazowo od kwoty kredytu/podwyższenia 2,00 % 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku jednorazowo 4. Gotowość finansowa miesięcznie 5. Zaangażowanie kredytowe rocznie 10 4

11 6. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna jednorazowo od kwoty 6.1. kredyt inwestycyjny 5 ) wcześniejszej spłaty 1,00 % 6.2. kredyt inwestycyjny Pomysł na Biznes 5) 1,00 % 6.3. pozostałe kredyty 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu jednorazowo od kwoty przyrzeczonej 0,50 % 8. Prolongata terminu spłaty kredytu/ raty kredytu od kwoty prolongowanej 2,50 % nie mniej niż 40,0 9. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywanych na wniosek Kredytobiorcy za aneks Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej jednorazowo Wydanie kolejnego harmonogramu spłat kredytu na wniosek Kredytobiorcy za harmonogram 13. Wydanie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wydanie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 15. Wydanie opinii lub zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów za każdy monit Wyjazd interwencyjny za każdy wyjazd Przeprowadzenie inspekcji w ramach monitoringu (w tym w związku z 5 brakiem realizacji postanowień umowy dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem) 19. Wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4 ) wg kosztów rzeczywistych 1) Opłata pobierana jest w dniu uruchomienia/wypłaty kredytu. 2) Dla Posiadaczy czynnych rachunków bieżących w BS Nielisz prowizja zostaje zmniejszona o 0,50 %. Czynny rachunek bieżący - rachunek, na którym odnotowywane są stałe wpływy. Przez stałe wpływy należy rozumieć systematyczne, przynajmniej raz w miesiącu wpływy na rachunek pochodzące ze wskazanego źródła dochodu. Zmniejszenie prowizji dotyczy również Kredytobiorców, którzy podpiszą umowę o prowadzenie rachunku bieżącego w BS Nielisz oraz złożą oświadczenie, w którym zobowiążą się do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem tego rachunku. 3) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 4) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 5) Dotyczy kredytów inwestycyjnych udzielonych od dnia r. Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Nie pobiera się prowizji, jeśli kwota spłaty nie przekracza w danym roku kalendarzowym 360. Tab. 9 Ubezpieczenia 1. Ochrona Ubezpieczeniowa Kredytobiorcy/Ubezpieczenie na Życie Kredytobiorcy: 1 ) 2 ) Kredyty w rachunku Pozostałe kredyty 1.1. Wariant I : śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku jednorazowo 0,710 % 0,059 % rocznie 0,710 % 0,880 % 1.2. Wariant II : śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jednorazowo 1,080 % 0,088 % lub trwała i całkowita niezdolność do pracy rocznie 1,080 % 1,350 % 1.3. Wariant III : śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęśliwego jednorazowo 2,760 % 0,178 % wypadku, lub trwała i całkowita niezdolność do pracy, lub utrata pracy rocznie 2,760 % 3,450 % 1.4. Wariant IV : śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęśliwego jednorazowo 1,580 % 0,128 % wypadku, lub trwała i całkowita niezdolność do pracy, lub poważne rocznie 1,580 % 1,970 % zachorowanie 1.5. Wariant V : śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, lub trwała i całkowita niezdolność do pracy, lub utrata pracy, lub poważne zachorowanie jednorazowo 3,260 % 0,218 % rocznie 3,260 % 4,070 % 2. Ubezpieczenie na Życie Kredytobiorcy do kredytów w wysokości od ) miesięcznie rocznie 0,038 % 0,456 % 3. Ubezpieczenie nieruchomości 3 ) rocznie 0,060 % 11

12 4. Ubezpieczenie nieruchomości w budowie 4 ) rocznie 0,090 % 5. Ubezpieczenie pomostowe (spłaty kredytu do czasu ustanowienia miesięcznie 0,068 % hipoteki) 2 ) 6. Ubezpieczenie na Życie Kredytobiorcy do kredytu Bezpieczna Gotówka 2 ) 6.1. Pakiet podstawowy jednorazowo 0,125 % 6.2. Pakiet rozszerzony jednorazowo 0,200 % 1) Ubezpieczenie według poszczególnych wariantów obejmuje Kredytobiorców do 65 roku życia w dniu zdarzenia. Dla wszystkich wariantów: - śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, utrata kończyn, utrata mowy, utrata wzroku - obejmuje Kredytobiorców powyżej 65 roku życia w dniu zdarzenia. 2) Wysokość opłaty ustala się jako: -iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania dla stawek jednorazowych; -iloczyn kwoty kredytu na dzień płatności składki oraz stawki dla stawek rocznych; -iloczyn kwoty kredytu oraz stawki dla stawek miesięcznych. W przypadku ubezpieczenia części kredytu odpowiednio proporcjonalnie. 3) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości) oraz stawki. 4) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości przewidywana na koniec danego rocznego okresu ubezpieczenia) oraz stawki. Tab. 10 Czynności kasowe 1. Wpłaty gotówkowe: 1.1. na rachunek w Banku 1.2. na rachunek w innym banku 1 ) za transakcję 0,4 % min. 2, na rzecz ZUS i US 3, na rzecz Gminy Nielisz / Gminy Rudnik / Gminy Żółkiewka 2. Wymiana banknotów i monet na inne nominały 2.1. do 10 szt. za transakcję 2.2. powyżej 10 szt. 0,4 % min. 2 zł 1) W Punkcie Kasowym w Rudniku obowiązuje promocja w wysokości 0,4 % min. 2,0. Tab. 11 Usługi różne 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych za transakcję dwukrotność stawki naliczanej i pobieranej przez Bank BPS S.A. 2. Wydanie kserokopii umowy 2 3. Wydanie opinii o kliencie Banku (na wniosek klienta) 5 4. Wydanie kopii dokumentu wpłaty gotówkowej na konto w innym banku 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom 5 lub na zasadach wzajemności określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego 1 ) 7. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci 8. Pozostałe czynności nie objęte Taryfą opłata ustalana indywidualnie w porozumieniu z Członkiem Zarządu 1) Opłaty nie pobiera sie w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności bez opłaty. 12

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Załącznik do Uchwały Nr 11/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 30.03.2016 r. (II zmiana Uchwały nr 71/2015 z dnia 14.12.2015 r.) obowiązuje od dnia 01.04.2016 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z dnia 21.04.2015r. Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik do Uchwały Nr 9 Zarządu BS w Sokołach z dnia 20.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.. marzec 2015 Dział I. Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/Z/2011 z dnia 04.11.2011r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.11.2011 roku ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje 02.01.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU OD

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 05.04.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo