Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Warszawa, 17 marca 2014 r.

2 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. 1 RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 4 TAB. 2 PAKIETY BIZNES... 5 TAB. 3 PAKIETY AGRO BIZNES... 7 TAB. 4 PAKIETY WSPÓLNY DOM... 8 TAB. 5 RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 9 TAB. 6 RACHUNEK POWIERNICZY W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH TAB. 7 OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY TAB. 8 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH TAB. 9 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH TAB. 10 RACHUNEK LOKACYJNY W ZŁOTYCH TAB. 11 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH KARTY BANKOWE TAB. 12 KARTY DEBETOWE TAB. 13 KARTY KREDYTOWE KREDYTY TAB. 14 SZYBKIE KREDYTY TAB. 15 KREDYTY OBROTOWE TAB. 16 KREDYTY INWESTYCYJNE TAB. 17 KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ ARIMR 1) TAB. 18 KREDYTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU WSI POLSKIEJ 1) OPERACJE DEWIZOWE TAB. 19 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA OBCA (EXPORT) TAB. 20 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA WŁASNA (IMPORT) TAB. 21 INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM TAB. 22 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE TAB. 23 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM TAB. 24 PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM INNE USŁUGI TAB. 25 UBEZPIECZENIA 3) TAB. 26 GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE TAB. 27 INKASO EKSPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB. 28 INKASO IMPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB. 29 OBRÓT BONAMI SKARBOWYMI ZA POŚREDNICTWEM BANKU BPS S.A TAB. 30 WRZUTNIA TAB. 31 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE TAB. 32 SKRYTKI SEJFOWE I KASETY TAB. 33 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH TAB. 34 USŁUGI RÓŻNE

3 Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku BPS S.A. dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku BPS S.A., zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank BPS S.A. niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie dewizowym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych 1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2.1 bieżącego 1) 30 zł miesięcznie 2.2 pomocniczego 2) 20 zł 3. System bankowości internetowej (Corporate Internet Banking) 3.1 dostęp do systemu miesięcznie 69 zł 3.2 dostęp do systemu 3) : w opcji Mój start 29 zł w opcji podstawowej 99 zł miesięcznie w opcji srebrnej 199 zł w opcji złotej 299 zł 3.3 wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej za kartę 29 zł + 23% VAT 3.4 wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej za kartę 29 zł + 23% VAT 3.5 wydanie dodatkowego czytnika kart za czytnik 59 zł + 23% VAT 3.6 konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 50 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 3.7 instalacja u Klienta przez pracownika Banku 100 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 4. Wpłaty gotówkowe: 4.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 4) od kwoty 0,4% min. 5 zł 4.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej od kwoty 0,3% min. 5 zł 5. Wypłata gotówkowa 5) od kwoty 0,2% min. 5 zł 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 6) od transakcji 0,2% max. 200 zł 7. Przelew na rachunek w Banku: 7.1 w placówce Banku 2 zł 7.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 w placówce Banku 5 zł 8.2 w systemie bankowości internetowej 1,5 zł 8.3 w systemie bankowości internetowej 3) : w opcji Mój start 2,9 zł w opcji podstawowej 1,5 zł w opcji srebrnej 1,2 zł w opcji złotej 1 zł 9. Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR w placówce Banku 7) 10 zł 10. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 10.1 w placówce Banku 15 zł 11. Administrowanie przelewem bez pokrycia 5 zł 12. Zlecenie stałe: 12.1 realizacja zlecenia stałego 1,5 zł za zlecenie 12.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 2,5 zł 13. Polecenie zapłaty: 13.1 realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela 0,5 zł 13.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie 1 zł 13.3 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 14. Czeki krajowe: 14.1 wydanie czeków 1 zł 14.2 potwierdzenie czeku za czek 10 zł 14.3 inkaso czeku 10 zł 14.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 50 zł 4

5 15.1 telefonicznie na hasło 8) 15. Udzielenie informacji o rachunku: 10 zł przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku w formie miesięcznie 15.2 komunikatu SMS 9) 5 zł 16. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 20 zł 17. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 10) miesięcznie zgodnie z umową z Klientem 18. Inne czynności - zgodnie z TAB. 11 1) Od Klientów z zawartą umową o świadczenie usługi Corporate Internet Banking do r. w ramach opcji dostępu: podstawowej, srebrnej lub złotej nie pobiera się opłaty za prowadzenie pierwszego rachunku. 2) Od rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Świadczeń Specjalnego Przeznaczenia, pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki. 3) Dotyczy umów o świadczenie usługi Corporate Internet Banking podpisanych do dnia r. 4) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 5) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną. 6) Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej lub wypłatę. 7) Maksymalna kwota przelewu to zł. 8) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 9) Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 10) Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego. Lp. TAB. 2 Pakiety Biznes Rodzaj usług (czynności) Pakiet Biznes Pakiet e-biznes (z systemem CIB) Pakiet e-biznes (z systemem bankowości elektronicznej) 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2.1 Bieżącego 20 zł 39 zł 25 zł miesięcznie 2.2 Pomocniczego 10 zł 10 zł 10 zł 3. System bankowości internetowej (Corporate Internet Banking): 3.1 dostęp do systemu miesięcznie - 0 zł wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej - 29 zł + 23% VAT - za kartę 3.3 wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej - 29 zł + 23% VAT wydanie dodatkowego czytnika kart za czytnik - 59 zł + 23% VAT konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 3.6 instalacja u Klienta przez pracownika Banku zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 100 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 4. System bankowości elektronicznej: 4.1 dostęp do systemu miesięcznie zł 4.2 wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS zł 4,3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym zł 4.4 wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych zł 4.5 wydanie lub wysłanie tokena 1) zł 5. Wpłaty gotówkowe: 5.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 2) od kwoty 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 5.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej od kwoty 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 6. Wypłata gotówkowa 3) od kwoty 0,15% min. 5 zł 0,15% min. 5 zł 0,15% min. 5 zł 7. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 4) od transakcji 0,2% max. 200 zł 0,2% max. 200 zł 0,2% max. 200 zł 8. Przelew na rachunek w Banku: 8.1 w systemie bankowości internetowej - 0 zł 0 zł 8.2 w placówce Banku 2 zł 2 zł 2 zł - - 5

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) Pakiet Biznes Pakiet e-biznes (z systemem CIB) Pakiet e-biznes (z systemem bankowości elektronicznej) 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 9.1 w systemie bankowości internetowej - 1,9 zł 1,2 zł 9.2 w placówce Banku 5 zł 5 zł 5 zł 10. Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR 5) 10.1 w placówce Banku 10.2 w systemie bankowości internetowej 1) 10 zł 10 zł 10 zł 11. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 11.1 w placówce Banku 11.2 w systemie bankowości internetowej 1) 15 zł 15 zł 15 zł 12. Administrowanie przelewem bez pokrycia 5 zł 5 zł 5 zł 13. Zlecenie stałe: 13.1 realizacja zlecenia stałego: na rachunek w Banku: w placówce Banku 1,5 zł 1,5 zł 2 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 1,5 zł 1,5 zł 0 zł na rachunek w innym banku krajowym: w placówce Banku 1,5 zł 1,5 zł 5 zł w systemie bankowości internetowej za zlecenie 1,5 zł 1,5 zł 1,2 zł 13.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 14. Polecenie zapłaty: 14.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 14.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 15. Czeki krajowe: 15.1 wydanie czeków 1 zł 1 zł 1 zł 15.2 potwierdzenie czeku za czek 10 zł 10 zł 10 zł 15.3 inkaso czeku 10 zł 10 zł 10 zł 15.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 50 zł 50 zł 50 zł 16. Udzielenie informacji o rachunku: 16.1 telefonicznie na hasło 6) 5 zł 0 zł 0 zł przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie 16.2 w formie komunikatu SMS 7) 5 zł 5 zł 5 zł 17. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 20 zł 20 zł 20 zł 18. Inne czynności - zgodnie z TAB. 11 zgodnie z TAB. 11 zgodnie z TAB. 11 1) O ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę autoryzacji lub takiego zlecenia płatniczego. 2) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 3) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną 4) Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej lub wypłatę. 5) Maksymalna kwota przelewu to zł. 6) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 7) Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 6

7 Lp. TAB. 3 Pakiety Agro Biznes Rodzaj usług (czynności) Pakiet Agro Biznes Pakiet e-agro Biznes (z systemem CIB) Pakiet e-agro Biznes (z systemem bankowości elektronicznej) 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2.1 Bieżącego 10 zł 29 zł 15 zł miesięcznie 2.2 Pomocniczego 10 zł 10 zł 10 zł 3. System bankowości internetowej (Corporate Internet Banking): 3.1 dostęp do systemu miesięcznie - 0 zł wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej - 29 zł + 23% VAT - za kartę 3.3 wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej - 29 zł + 23% VAT wydanie dodatkowego czytnika kart za czytnik - 59 zł + 23% VAT konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 3.6 instalacja u Klienta przez pracownika Banku zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 100 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 4. System bankowości elektronicznej 4.1 dostęp do systemu miesięcznie zł 4.2 wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS zł 4.3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym zł 4.4 wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych zł 4.5 wydanie lub wysłanie tokena 1) zł 5. Wpłaty gotówkowe: 5.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 2) od kwoty 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 5.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej od kwoty 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 6. Wypłata gotówkowa 3) od kwoty 0,15% min. 5 zł 0,15% min. 5 zł 0,15% min. 5 zł 7. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 4) od transakcji 0,2% max. 200 zł 0,2% max. 200 zł 0,2% max. 200 zł 8. Przelew na rachunek w Banku: 8.1 w systemie bankowości internetowej - 0 zł 0 zł 8.2 w placówce Banku 2 zł 2 zł 2 zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 9.1 w systemie bankowości internetowej - 1,9 zł 1,2 zł 9.2 w placówce Banku 5 zł 5 zł 5 zł 10. Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR 5) 10 zł 10 zł 10 zł 10.1 w placówce Banku 10.2 w systemie bankowości internetowej 1) 10 zł 10 zł 10 zł 11. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 11.1 w placówce Banku 11.2 w systemie bankowości internetowej 1) 15 zł 15 zł 15 zł 12. Administrowanie przelewem bez pokrycia 5 zł 5 zł 5 zł 13. Zlecenie stałe: 13.1 realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku: w placówce Banku 1,5 zł 1,5 zł 2 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 1,5 zł 1,5 zł 0 zł na rachunek w innym banku krajowym: w placówce Banku 1,5 zł 1,5 zł 5 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 1,5 zł 1,5 zł 1,2 zł - - 7

8 Pakiet e-agro Pakiet e-agro Pakiet Agro Biznes Biznes (z systemem Biznes (z systemem CIB) bankowości elektronicznej) 13.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 14. Polecenie zapłaty: 14.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 14.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 15. Czeki krajowe: 15.1 wydanie czeków 1 zł 1 zł 1 zł 15.2 potwierdzenie czeku za czek 10 zł 10 zł 10 zł 15.3 inkaso czeku 10 zł 10 zł 10 zł 15.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 50 zł 50 zł 50 zł 16. Udzielenie informacji o rachunku: 16.1 telefonicznie na hasło 6) 5 zł 0 zł 0 zł przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie 16.2 w formie komunikatu SMS 7) 5 zł 5 zł 5 zł 17. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 20 zł 20 zł 20 zł 18. Inne czynności - zgodnie z TAB. 11 zgodnie z TAB. 11 zgodnie z TAB. 11 1) O ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę autoryzacji lub takiego zlecenia płatniczego. 2) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 3) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną. 4) Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej lub wypłatę. 5) Maksymalna kwota przelewu to zł. 6) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 7) Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. TAB. 4 Pakiety Wspólny Dom Pakiet Wspólny Pakiet Wspólny Dom Dom plus 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2.1 bieżącego 19 zł 49 zł miesięcznie 2.2 pomocniczego 10 zł 10 zł 3. System bankowości internetowej (Corporate Internet Banking): 3.1 dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 3.2 wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej 29 zł + 23% VAT 29 zł + 23% VAT za kartę 3.3 wydanie trzeciej i kolejnej karty mikroprocesorowej 29 zł + 23% VAT 29 zł + 23% VAT 3.4 wydanie trzeciego i kolejnego czytnika kart za czytnik 59 zł + 23% VAT 59 zł + 23% VAT 3.5 konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 3.6 instalacja u Klienta przez pracownika Banku 50 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 100 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 50 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 100 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 4. Wpłata gotówkowa 1) od kwoty 3 zł 0 zł 5. Wypłata gotówkowa 2) od kwoty 0,2% min. 5 zł 0 zł 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 3) od transakcji 0 zł 0 zł 7. Przelew na rachunek w Banku: 7.1 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 7.2 w placówce Banku 2 zł 2 zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8

9 Pakiet Wspólny Pakiet Wspólny Dom Dom plus 8.1 w systemie bankowości internetowej 1 zł 0,8 zł 8.2 w placówce Banku 5 zł 5 zł 9. Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR w placówce Banku 4) 10 zł 10 zł 10. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 10.1 w placówce Banku 15 zł 15 zł 11. Administrowanie przelewem bez pokrycia 5 zł 5 zł 12. Zlecenie stałe: 12.1 realizacja zlecenia stałego 1,5 zł 1,5 zł za zlecenie 12.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 2,5 zł 2,5 zł 13. Polecenie zapłaty: 13.1 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie 1 zł 1 zł 13.2 Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 14. Czeki krajowe: 14.1 wydanie czeków 1 zł 1 zł 14.2 potwierdzenie czeku za czek 10 zł 10 zł 14.3 inkaso czeku 10 zł 10 zł 14.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 50 zł 50 zł 15. Udzielenie informacji o rachunku: 15.1 telefonicznie na hasło 5) 5 zł 5 zł przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku w miesięcznie 15.2 formie komunikatu SMS 6) 5 zł 5 zł 16. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 20 zł 20 zł 17. Inne czynności - zgodnie z TAB. 11 zgodnie z TAB. 11 1) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 2) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną 3) Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej lub wypłatę. 4) Maksymalna kwota przelewu to zł. 5) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 6) Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. TAB. 5 Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 25 zł 3. System bankowości internetowej (Corporate Internet Banking): 3.1 dostęp do systemu miesięcznie 69 zł 3.2 dostęp do systemu 1) : w opcji Mój start 29 zł w opcji podstawowej 99 zł miesięcznie w opcji srebrnej 199 zł w opcji złotej 299 zł 3.3 wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej 29 zł + 23% VAT za kartę 3.4 wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej 29 zł + 23% VAT 3.5 wydanie dodatkowego czytnika kart za czytnik 59 zł + 23% VAT 3.6 konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 50 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 3.7 instalacja u Klienta przez pracownika Banku 100 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty 9

10 dojazdu 4. Wpłata gotówkowa od kwoty 0,3% min. 5 zł 5. Wypłata gotówkowa 2) od kwoty 0,2% min. 5 zł 6. Przelew na rachunek złotowy lub walutowy w Banku: 6.1 w placówce Banku 2 zł 6.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 7. Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 7.1 w placówce Banku 5 zł 7.2 w systemie bankowości internetowej 1,5 zł 7.3 w systemie bankowości internetowej 1) : w opcji Mój start 2,9 zł w opcji podstawowej 1,5 zł w opcji srebrnej 1,2 zł w opcji złotej 1 zł 8. Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 8.1 w placówce Banku 15 zł 9. Przelew na rachunek walutowy w innym banku - zgodnie z TAB Inne czynności - zgodnie z TAB. 11 1) Dotyczy umów o świadczenie usługi Corporate Internet Banking podpisanych do dnia r. 2) Wypłata walutowa powyżej równowartości zł wymaga awizowania na co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej równowartość zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną. TAB. 6 Rachunek powierniczy w złotych i w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku wg umowy z Klientem 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie wg umowy z Klientem 3. Inne czynności - wg umowy z Klientem TAB. 7 Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy 1. Prowadzenie rachunku miesięcznie wg umowy z Klientem TAB. 8 Rachunek lokaty terminowej w złotych 1. Przelew na rachunek: 1.1 w Banku 0 zł 1.2 w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 5 zł 1.3 w innym banku krajowym w systemie SORBNET 15 zł 1.4 W innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR 1) 10 zł 2. Wypłata gotówki 1) od kwoty 0 zł 1) Maksymalna kwota przelewu to zł. 2) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną 10 10

11 TAB. 9 Rachunek lokaty terminowej w walutach wymienialnych 1. Przelew na rachunek: 1.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 0 zł 1.2 złotowy prowadzony w innym banku krajowym 5 zł 1.3 walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB Wypłata gotówki 1) od kwoty 0 zł 1) Wypłaty powyżej równowartości zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej równowartość zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną TAB. 10 Rachunek lokacyjny w złotych L.p. Rodzaj usługi (czynności) 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 3. Wpłaty gotówkowe: 3.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 1) od kwoty 0,3% min. 5 zł 3.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej od kwoty 0,3% min. 5 zł 4. Wypłata gotówkowa 2) od kwoty 0,15% min. 5 zł 5. Przelew na rachunek w Banku oraz w innym banku krajowym w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego: 5.1 pierwszy przelew 0 zł 5.2 kolejne przelewy 10 zł 1) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 2) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną TAB. 11 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym raz w miesiącu 0 zł 1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 5 zł 1.3 listem poleconym za każdą przesyłkę 20 zł 2. Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: 2.1 listem zwykłym 10 zł za przesyłkę 2.2 listem poleconym 20 zł 3. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 5 zł 4. Duplikat wyciągu za wyciąg 20 zł 5. Historia rachunku za stronę 5 zł 6. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 10 zł 7. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp za zaświadczenie 20 zł 8. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych dla banków zagranicznych za potwierdzenie 20 zł 9. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit 20 zł 10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 1) za każdą wyegzekwowaną kwotę 11. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu za każdą zawartą 0,5% min. 15 zł max. 100 zł 11 11

12 zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: umowę 11.1 z Bankiem 0 zł od transakcji 11.2 z innymi bankami 50 zł 12. Potwierdzenie wykonania blokady środków od transakcji 20 zł 1) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją

13 KARTY BANKOWE TAB. 12 Karty debetowe Visa Business Debetowa VISA Business VISA Business elektron (dotyczy kart wydanych do dnia r.) 1. Wydanie pierwszej karty do pakietu/rachunku 0 zł 50 zł 0 zł 2. Wznowienie pierwszej karty do pakietu/rachunku: 2.1 Biznes, e-biznes, Agro Biznes, e-agro Biznes 0 zł 100 zł 0 zł 2.2 pozostałe pakiety/rachunki 30 zł 100 zł 30 zł 3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do pakietu/rachunku 30 zł 100 zł 30 zł 4. Wydanie duplikatu karty 15 zł 40 zł 15 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 od transakcji - 12 zł 6 zł 6. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 7. Transakcje gotówkowe: 7.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) 0 zł 1% min. 2 zł 0 zł 7.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł 2% min. 4 zł 4 zł 7.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 3% min. 12 zł 2% min. 10 zł 7.4 poprzez usługę Visa cash back w Polsce od transakcji - 0 zł 0 zł 7.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 2% min. 5 zł 5 zł 7.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 3% min. 12 zł 2% min. 10 zł 7.7 w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 2% min. 5 zł 5 zł 7.8 w usłudze cash back 2 zł 2 zł 2 zł 8. Sprawdzenie salda w bankomacie 2) od transakcji 2 zł 4 zł 2 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany od transakcji 3 zł 6 zł 3 zł 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika od transakcji 8 zł 12 zł 8 zł 11. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika od transakcji - 12 zł 8 zł 12. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 3 zł 6 zł 3 zł 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł zł Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty zł zł Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego/ przyznanie bonusa - 6 zł 6 zł 16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10 zł 10 zł 10 zł 1) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku Warszawa, 01 lipca 2015 r. 1 Spis treści ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE...

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia... Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Piątnica, 2014 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. I Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 143/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/1/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.07.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski 11.10. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 Tab. 1 Rachunek rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo