PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu:"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY Na podstawie niniejszego Prospektu: IZOSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem Zawadzkie, ul. Polna 3 Adres głównej strony internetowej Emitenta: - oferowanych jest Akcji serii K, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej ,00 złotych, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest: Akcji serii A, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii B, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii C, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej , Akcji serii D, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii E, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii F, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii G, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii H, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej , Akcji serii I, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii J, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, - nie mniej niż i nie więcej niż Praw do Akcji oraz nie mniej niż i nie więcej niż Akcji serii K (w zależności od liczby Akcji serii K przydzielonych w Ofercie Publicznej). Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach: - Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest do Akcji Oferowanych oraz - Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest do Akcji Oferowanych. Po uzyskaniu wyników budowy Księgi Popytu w zakresie zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych popytu na Akcje serii K Emitent, działając w uzgodnieniu z Oferującym, podejmie decyzję o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych, w tym liczbie Akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych, w tym liczbie Akcji oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu wskazanym w Harmonogramie Oferty Publicznej przedstawionym w niniejszym Prospekcie, w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej tj. w sposób jaki został udostępniony Prospekt oraz w formie raportu bieżącego. Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 5,50 zł. Informacja o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii K zostanie podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, najpóźniej w dniu wskazanym w Harmonogramie Oferty Publicznej przedstawionym w niniejszym Prospekcie, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej. Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej zawarte zostały w części Dokument Ofertowy. Zwraca się uwagę, że nabywanie Akcji Oferowanych wiąże się z określonymi ryzykami właściwymi dla tego rodzaju inwestycji. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w części Czynniki Ryzyka. Niniejszy Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi danymi aktualizującymi jego treść zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronach internetowych Emitenta pod adresem Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. pod adresem a także dodatkowo Prospekt w formie drukowanej dostępny będzie w siedzibie Emitenta w Zawadzkiem, ul. Polna 3, w siedzibie Oferującego w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4, w Punktach Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: ul. Stojałowskiego Bielsko - Biała Kalwaryjska Residence, ul. Smolki 5 lok Kraków Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 grudnia 2010 roku. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia udostępnienia Prospektu po raz pierwszy do publicznej wiadomości.

2 PROSPEKT EMISYJNY 2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I - PODSUMOWANIE INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH, KIEROWNIKACH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA ORAZ DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Historia i rozwój Emitenta Ogólny zarys działalności Strategia rozwoju Wybrane dane finansowe Emitenta Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Czynniki ryzyka ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POZWIĄZANYMI SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU Oferta i dopuszczenie do obrotu Plan dystrybucji Rozwodnienie Koszty emisji INFORMACJE DODATKOWE Kapitał zakładowy Dokumenty do wglądu CZĘŚĆ II -CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZNE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA Ryzyko związane z pracownikami i kosztami pracy Ryzyko związane z ewentualnym brakiem płynności finansowej Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko związane z realizacją celów emisji Ryzyko związane z uzależnieniem od odbiorców Ryzyko związane z przeterminowanymi należnościami Ryzyko związane z zapewnieniem jakości oferowanych usług Ryzyko związane z ochroną środowiska CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski Ryzyka związane ze zmiennością przepisów prawa i jego interpretacji Ryzyko polityki podatkowej Ryzyko zmian cen czynników produkcji Ryzyko związane z zmiennością cen rur stalowych Ryzyko związane z konkurencją Ryzyko zmian kursu walutowego CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM Ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji serii K do skutku Ryzyko związane ze złożeniem i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane Ryzyko związane z nakazem wstrzymania rozpoczęcia oferty publicznej, ubiegania się o dopuszczenie lub zakazem ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym w przypadku naruszenia prawa przez Emitenta Ryzyko związane z wycofaniem lub zawieszeniem przez Spółkę Oferty Publicznej Ryzyko związane z innymi emisjami publicznymi w okresie sprzedaży akcji Spółki Ryzyko związane z niedopuszczeniem lub niewprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko związane z nabywaniem i notowaniem PDA serii K Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję za niewykonywanie przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa Ryzyko zawieszenia notowań Ryzyko związane z wykluczeniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości Ryzyko związane z naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem akcji promocyjnej CZĘŚĆ III - DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM

3 PROSPEKT EMISYJNY Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie BIEGLI REWIDENCI Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Osoby fizyczne dokonujące badania historycznych informacji finansowych Osoby fizyczne dokonujące przeglądu prognozowanych informacji finansowych Opis powiązań podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i osób działających w jego imieniu i na rzecz z Emitentem Informacje o zmianie biegłego rewidenta WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA INFORMACJE O EMITENCIE Historia i rozwój Emitenta Inwestycje ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Działalność podstawowa Główne rynki, na których Emitent prowadzi działalność Informacje dotyczące nadzwyczajnych czynników, które miały wpływ na działalność podstawową Emitenta lub jego główne rynki, na których prowadzi działalność Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej STRUKTURA ORGANIZACYJNA Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej Grupie Wykaz istotnych podmiotów zależnych od Emitenta ŚRODKI TRWAŁE Znaczące rzeczowe aktywa trwałe (istniejące i planowane) w tym dzierżawione nieruchomości oraz obciążenia na nich ustanowione Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Sytuacja finansowa Emitenta Wynik operacyjny Emitenta ZASOBY KAPITAŁOWE Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta Ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych Przewidywane źródła funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pkt i BADANIA, ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Badania i rozwój Patenty, licencje i znaki towarowe CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA INFORMACJE O TENDENCJACH Najistotniejsze tendencje w produkcji, sprzedaży, zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży Jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera swoje prognozy oraz prognoza wyników Raport sporządzony przez niezależnego biegłego rewidenta Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe Emitenta ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA Dane na temat osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorczych oraz innych osób na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Okres sprawowania kadencji i data zakończenia bieżącej kadencji Zarząd

4 PROSPEKT EMISYJNY Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących z Emitentem oraz jego podmiot zależnym określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodzeń Procedury ładu korporacyjnego ZATRUDNIENIE Ogólna liczba pracowników w podziale na formę zatrudnienia i wykonywane funkcje Posiadane akcje lub opcje na akcje przez osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych i na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta ZNACZNI AKCJONARIUSZE EMITENTA W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu lub w przypadku ich braku odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt W zakresie w jakim znane jest Emitentowi wskazanie czy Emitent bezpośrednio lub pośrednio należy do innego podmiotu (osoby) lub jest przez taki podmiot (osobę) kontrolowany oraz wskazanie takiego podmiotu (osoby), a także opisanie charakteru tej kontroli i istniejących mechanizmów, które zapobiegają jej nadużywaniu Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Transakcje pomiędzy Emitentem a podmiotami, na które znacząco wpływa lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio lub pośrednio członek Zarządu, Rady Nadzorczej lub osoba bliska członka Zarządu lub Rady nadzorczej w latach 2007, 2008, 2009 oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2010r do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego TRANSAKCJE POMIĘDZY CZŁONKAMI ORGANÓW EMITENTA A EMITENTEM DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT Historyczne informacje finansowe Dane finansowe pro forma Sprawozdania finansowe Badanie historycznych rocznych informacji finansowych Data najnowszych informacji finansowych Śródroczne i inne informacje finansowe Polityka dywidend Postępowanie sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej, ekonomicznej Emitenta INFORMACJE DODATKOWE Kapitał akcyjny Umowa i statut Spółki ISTOTNE UMOWY EMITENTA Istotne umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta Istotne umowy zawierane POZA normalnym tokiem działalności Emitenta INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH CZĘŚĆ IV -DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych Oświadczenie osób odpowiedzialnych CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODSTAWOWE INFORMACJE Oświadczenie o kapitale obrotowym Oświadczenie o Kapitalizacji i zadłużeniu Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w Ofertę Przesłanki Oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu Akcji Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery Wartościowe

5 PROSPEKT EMISYJNY Wskazanie, czy papiery wartościowe są papierami imiennymi, czy też na okaziciela oraz czy mają one formę dokumentu, czy są zdematerializowane Waluta emitowanych akcji Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z akcjami oraz procedury wykonywania tych praw Podstawa prawna emisji Przewidywana data emisji akcji Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia Akcji Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do akcji Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY Warunki, statystyka i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Zasady dystrybucji i przydziału Cena Plasowanie i gwarantowanie DOPUSZCZENIE AKCJI I PRAW DO AKCJI, ORAZ USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczone do obrotu Informacje o ewentualnej subskrypcji prywatnej papierów wartościowych tej samej klasy co papiery oferowane w drodze oferty publicznej lub wprowadzanej do obrotu na rynku regulowanym Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działań jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz podstawowe warunki ich zobowiązania Informacje na temat opcji stabilizacji cen w związku z Ofertą INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze sprzedających właścicieli papierów wartościowych Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up KOSZTY EMISJI LUB OFERTY ROZWODNIENIE Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą w przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą skierowanej do nich nowej oferty INFORMACJE DODATKOWE Opis zakresu działań doradców związanych z emisją Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane na temat eksperta Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone. Źródła tych informacji ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1 STATUT EMITENTA ZAŁĄCZNIK 2 UCHWAŁA W SPRAWIE EMISJI AKCJI SERII K ZAŁĄCZNIK 3 OPINIA ZARZĄDU EMITENTA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII K ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII K ZAŁĄCZNIK 4 UCHWAŁA EMITENTA W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM I DEMATERIALIZACJI AKCJI SPÓŁKI ORAZ UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU DO ZŁOŻENIA AKCJI DO DEPOZYTU ZAŁĄCZNIK 5 FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE ZAŁĄCZNIK 6 LISTA BIUR MAKLERSKICH UCZESTNICZĄCYCH W OFERCIE Lista POK Domu Maklerskiego BDM S.A. (Transza Instytucjonalna i Transza Indywidualna) ZAŁĄCZNIK NR 7 DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

6 PROSPEKT EMISYJNY 6 CZĘŚĆ I - PODSUMOWANIE OSTRZEŻENIE Niniejsze podsumowanie powinno być rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. Decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu Emisyjnego. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do Prospektu Emisyjnego, skarżący inwestor może na mocy ustawodawstwa Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilna wiąże te osoby, które sporządziły podsumowanie łącznie z każdym jego tłumaczeniem i wnioskowały o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku, gdy podsumowanie jest wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne w zestawieniu z pozostałymi częściami Prospektu Emisyjnego. 1. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH, KIEROWNIKACH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA ORAZ DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Pan Władysław Mrzygłód Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Pan Marek Mazurek Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Pan Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Jerzy Bernhard - Przewodniczący Rady Nadzorczej Zdzisław Mendelak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jan Chebda - Sekretarz Rady Nadzorczej Lech Majchrzak - Członek Rady Nadzorczej Jan Kruczak - Członek Rady Nadzorczej Adam Matkowski - Członek Rady Nadzorczej Doradcą prawnym Emitenta jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś&Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, w imieniu której działają: Pan dr Mateusz Rodzynkiewicz Komplementariusz, Radca Prawny Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOSTAL S.A. podjęło w dniu 15 czerwca 2005 roku uchwałę Nr 15/2005 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku (na podstawie art. 45 pkt 1b Ustawy o Rachunkowości z 29 września 1994 roku). Od tego dnia rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nie uregulowanym przez MSR, przy odpowiednim zastosowaniu Ustawy o Rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Spółkę zobowiązano tym samym do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z wyżej wymienionymi uregulowaniami. Sprawozdania finansowe IZOSTAL S.A. obejmujące okresy roczne zakończone 31 grudnia 2009 roku, 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2007 roku oraz śródroczne sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Badanie historycznych informacji finansowych oraz śródrocznych sprawozdań finansowych zamieszczonych w niniejszym Prospekcie przeprowadziła Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Floriana 15, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 1695.

7 PROSPEKT EMISYJNY 7 W imieniu Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. badanie przeprowadziła Joanna Solarczyk, Biegły Rewident wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem Podmiotem oferującym papiery wartościowe Emitenta jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, w imieniu którego działają: Pan Janusz Smoleński Wiceprezes Zarządu Pan Jacek Obrocki Prokurent 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa (firma): Izostal Spółka Akcyjna Siedziba: Zawadzkie, ul. Polna 3 Telefon: (077) Fax: (077) Sąd rejestrowy REGON NIP KRS Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA Poniżej zaprezentowano istotne zdarzenia w działalności gospodarczej Emitenta. Rok Wydarzenie 1993 r. Zawiązanie Spółki Akcyjnej IZOSTAL 1995 r. Rozruch i uruchomienie linii do produkcji zewnętrznej izolacji rur stalowych 1996 r r r r r r. Wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości (ISO ) wydanego przez Towarzystwo Klasyfikacyjne BVQI w Londynie Rozruch i uruchomienie linii do produkcji rur polietylenowych Rozpoczęcie realizacji projektu nabycia akcji Huty Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach Znaczne pogorszenie wyników finansowych Emitenta spowodowane problemami z obsługą zaciągniętego przez Spółkę kredytu na zakup akcji Huty Ferrum S.A. Utrata płynności finansowej Emitenta. Zawarcie układu z wierzycielami w celu przywrócenia płynności finansowej Spółki. Spółka złożyła wniosek o otwarcie postępowania układowego z własnej inicjatywy. Żaden z ówczesnych wierzycieli nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. Przejęcie przez ING Bank Śląski S.A. posiadanego przez Spółkę pakietu akcji Huty Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach. Opracowanie i rozpoczęcie realizacji programu restrukturyzacyjno-naprawczego na lata Rozpoczęcie poszukiwań przez Zarząd inwestora strategicznego. Recertyfikacja Systemu Jakości i przyjęcie wymagań normy ISO Wycofanie normy ISO Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty zł. Wprowadzenie na rynek kolejnego rodzaju izolacji zewnętrznej (epoksydowo-kopolimerowo-polipropylenowa) 2004 r. Uzyskanie Certyfikatu Systemu Jakości Urzędu Dozoru Technicznego dla wytwórcy materiałów.

8 PROSPEKT EMISYJNY 8 Uzyskanie przez laboratorium Spółki Uznania I stopnia Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego r r r. Pozyskanie inwestora strategicznego STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Odbudowa kapitałów własnych przez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty zł. Rozpoczęcie uzupełniającej działalności w zakresie handlu wyrobami stalowymi. Przystosowanie linii do produkcji zewnętrznej izolacji antykorozyjnej rur stalowych do większej średnicy (do 610 mm). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty zł. Zakup nieruchomości w Kolonowskiem przeznaczonej na budowę nowego zakładu produkcyjnego. Decyzja Akcjonariuszy Spółki o upublicznieniu. Ostateczna spłata przez Spółkę wierzytelności objętych układem z dnia 7 listopada 2001 r. czym zakończył się proces restrukturyzacji zadłużenia Emitenta rozpoczęty w roku r r. Decyzja Zarządu o przesunięciu terminu planowanego debiutu giełdowego i odstąpieniu od przeprowadzenia emisji publicznej akcji serii J. Rozpoczęcie budowy Centrum Izolacji Antykorozyjnych w Kolonowskiem. Podpisanie "Umowy o dofinansowanie nr UDA POIG /08-00 w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka " z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Zmiana PKD dostosowanie do Klasyfikacji PKD Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty zł. Zakończenie budowy I etapu Centrum Izolacji Antykorozyjnych w Kolonowskiem. Rozruch i uruchomienie linii do produkcji wewnętrznej izolacji rur stalowych w zakresie średnic od 219,1mm do 1220mm. Rozruch i uruchomienie linii do produkcji zewnętrznej izolacji rur stalowych w zakresie średnic od 219,1mm do 1220mm r. Źródło: Emitent Zaprzestanie produkcji rur polietylenowych. Otrzymanie dofinansowania w kwocie 7,3 mln zł z Ministerstwa Gospodarki w ramach PO IG, działanie 4.5. na Budowę Centrum Badawczo Rozwojowego technologii i produktów stalowych. Uzyskanie pozwolenie na użytkowanie I etapu budowy Centrum Izolacji Antykorozyjnych w Kolonowskiem. Decyzja Akcjonariuszy Spółki o przeprowadzeniu Oferty Publicznej poprzez emisję akcji serii K OGÓLNY ZARYS DZIAŁALNOŚCI Izostal S.A. jest firmą produkcyjno-handlową, działającą na rynku od 1993 roku. Podstawową działalnością Emitenta jest produkcja zaawansowanych technologicznie wewnętrznych i zewnętrznych izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych, wykorzystywanych do budowy rurociągów przesyłowych. W ramach realizacji strategii na lata zakładającej poszerzenie kompetencji w zakresie nakładania izolacji antykorozyjnych na rury stalowe Emitent zbudował zakład produkcyjno - logistyczny w Kolonowskiem Centrum Izolacji Antykorozyjnych. Budowa nowoczesnego Centrum Izolacji Antykorozyjnych znacząco powiększyła potencjał produkcyjny izolacji antykorozyjnych w oparciu o najnowocześniejsze światowe technologie i umożliwiła zwiększenie i tak szerokiej gamy produktów w tym zakresie. Do marca 2010 Emitent zajmował się także produkcją ciśnieniowych rur polietylenowych, której zaprzestał w efekcie przyjętej strategii specjalizacji w zakresie nakładania izolacji antykorozyjnych. Emitent posiada w swojej ofercie: jednowarstwową izolację epoksydową, trójwarstwową izolację epoksydowokopolimerowo-polietylenową, trójwarstwową izolację epoksydowo-kopolimerowo-polipropylenową a także epoksydową powłokę wewnętrzną LAYTEC. Izolacje antykorozyjne produkowane przez Emitenta spełniają w pełni wymagania norm przedmiotowych. Dzięki stałemu podnoszeniu standardów wyrobów oraz usług a także inwestycjom w najnowsze technologie, Emitent osiągnął pozycję jednego z liderów w swojej branży. Niekwestionowaną siłą Spółki jest jej ogromne doświadczenie przekładające się na znajomość potrzeb klientów, ukierunkowana specjalizacja oraz wysokie umiejętności i zaangażowanie pracowników wsparte zastosowaniem nowych technologii produkcyjnych przy zachowaniu zasad ochrony środowiska.

9 PROSPEKT EMISYJNY 9 IZOSTAL S.A., jako spółka, której współwłaścicielami między innymi są: czołowy dostawca wyrobów hutniczych STALPROFIL S.A., jak również PGNiG S.A. lider rynku gazu ziemnego w Polsce, ma silne podstawy zarówno finansowe jak i merytoryczne do utrzymania czołowej pozycji na rynku izolacji antykorozyjnej na rurach stalowych. Uzupełnieniem produkcji izolacji antykorozyjnych rur stalowych jest handel rurami stalowymi, wyrobami hutniczymi, a także armaturą stalową wykorzystywaną do budowy sieci przesyłowych. Szczegółowy opis obszarów działalności operacyjnej i głównych kategorii sprzedawanych produktów został przedstawiony w Części III Dokumentu rejestracyjnego niniejszego Prospektu. Działalność produkcyjna Emitenta realizowana jest na trzech wydziałach produkcyjnych: - Wydział Izolacji Zewnętrznej rur małych średnic - Wydział Izolacji Zewnętrznej rur dużych średnic - Wydział Izolacji Wewnętrznej 2.3. STRATEGIA ROZWOJU Emitent realizując cele nakreślone w przyjętej przez Rade Nadzorczą w 2008 roku strategii rozwoju utworzył Centrum Izolacji Antykorozyjnych. Na zakupionym w miejscowości Kolonowskie gruncie Emitent wybudował nowoczesny zakład produkcyjny wraz z infrastrukturą logistyczną. Oprócz hali produkcyjnej na terenie zakładu powstał plac składowy o powierzchni 10 tys. m 2 wyposażony w suwnice wraz z estakadą oraz bocznicą kolejową połączoną z węzłem w Fosowskiem. Na terenie Centrum Izolacji Antykorozyjnych usytuowane są dwie linie produkcyjne: - linia do produkcji izolacji zewnętrznej na rurach stalowych o średnicach od 219,1 mm do 1220 mm. - linia do produkcji izolacji wewnętrznej na rurach stalowych o średnicach od 219,1 mm do 1220 mm, Emitent zamierza w IV kwartale 2010 roku na terenie Centrum Izolacji Antykorozyjnych rozpocząć budowę Centrum Badawczo Rozwojowego technologii i produktów stalowych, w którym zostaną zainstalowane urządzenia służące m.in. do powlekania antykorozyjnego rur stalowych oraz urządzenia badawcze dla technologii produktów stalowych. Podstawowymi usługami świadczonymi przez Emitenta są i będą usługi zewnętrznej izolacji antykorozyjnej na rurach stalowych o średnicach od 21 mm do 1220 mm i usługi wewnętrznego malowania antykorozyjnego rur stalowych o średnicach od 219 mm do 1220 mm. Ofertę Emitenta uzupełnia handel rurami stalowymi, w tym specjalistycznymi rurami do dokonywania odwiertów. Wraz z zakończeniem ostatniego Etapu inwestycji oferta zostanie uzupełniona o usługi badawcze na rzecz przemysłu infrastruktury przesyłowej mediów. Po zakończeniu inwestycji Spółka wyposażona będzie w infrastrukturę techniczną pozwalają zrealizować wszystkie stawiane przed nią cele strategiczne. Emitent w oparciu o posiadaną i budowaną infrastrukturę, markę i renomę oraz środki pozyskane z Emisji publicznej planuje zostać liderem w zakresie świadczenia usług izolacji antykorozyjnej rur stalowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Emitent planuje umocnienie pozycji na krajowym rynku izolowanych rur stalowych jak i silną ekspansje w regionie Europy Środkowej. Emitent zamierza wykorzystać nadchodzący okres znaczącego wzrostu zapotrzebowania na jego produkty. Zwiększone zapotrzebowanie będzie wynikać z projektów rozbudowy infrastruktury przesyłowej, magazynowej i wydobywczej gazu związanej z przyjętą przez Polskę strategią uniezależnienia od dostaw gazu z kierunku wschodniego, koniecznością zwiększenia udziału gazu w produkcji energii wynikającej z nałożonych na Polskę ograniczeń w zakresie emisji CO 2 oraz projektami związanymi z poszukiwaniem gazu łupkowego. Emitent zamierza kontynuować sprzedaż na rzecz sektorów naftowego oraz innych sektorów gospodarki, które do budowy infrastruktury wykorzystują rury stalowe. Dla realizacji Strategii istotnym będzie wzmacnianie pozytywnego wizerunku marki IZOSTAL. Marka IZOSTAL znana jest na rynku gazowniczym i innych na których Spółka działa jako rzetelny dostawca wysokiej jakości produktów. Wyżej opisana strategia ma zapewnić akcjonariuszom stały wzrost wartości Spółki w średnim okresie czasu oraz dywidendę z wypracowywanego zysku. Wielkość wypłacanej dywidendy uzależniona będzie od przewidywanego zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz wielkości zadłużenia zewnętrznego.

10 PROSPEKT EMISYJNY WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA Niniejsze wybrane dane finansowe i operacyjne Emitenta zostały sporządzone na podstawie: - jednostkowych historycznych danych finansowych, na które składają się zbadane przez Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowe za lata sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, - jednostkowych śródrocznych sprawozdań finansowych Emitenta obejmujących okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku, tj. I półrocze 2010 roku, sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zbadanych przez Biegłego Rewidenta, - jednostkowych śródrocznych sprawozdań finansowych Emitenta obejmujących okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku, tj. I półrocze 2009 roku, sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, poddanych przeglądowi przez Biegłego Rewidenta. Wybrane dane finansowe Emitenta (tys. zł) WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów I półrocze 2010* I półrocze 2009** 2009* 2008* 2007* II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Średnioważona liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,1 0,11 0,34 0,41 0,39 XVII. Rozwodniona liczba akcji XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł) 0,06 0,06 0,19 0,23 0,20 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,58 2,45 3,44 2,34 2,27 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) *dane podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta ** dane podlegały przeglądowi przez Biegłego Rewidenta Źródło: Emitent 2.5. PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1,64 1,35 1,91 1,29 1, Emitent podjął decyzję o przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii K w związku z zamiarem pozyskania przez Spółkę środków finansowych na rozwój jej działalności. Zakładając, iż zostaną objęte wszystkie oferowane akcje, a cena emisyjna będzie równa cenie maksymalnej tj. 5,50 zł. za akcję, szacunkowa wartość wpływów pieniężnych netto z emisji wyniesie około tys. zł. (zakładane wpływy brutto tys. zł, zakładane koszty emisji tys. zł)

11 PROSPEKT EMISYJNY 11 Celem emisji jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy w wysokości tys. zł. oraz na realizację zaplanowanej na lata inwestycji w postaci budowy Centrum Badawczo Rozwojowego technologii i produktów stalowych ( tys. zł). Emitent zamierza wykorzystać nadchodzący okres znaczącego wzrostu zapotrzebowania na jego produkty. Zwiększone zapotrzebowanie będzie wynikać z projektów rozbudowy infrastruktury przesyłowej, magazynowej i wydobywczej gazu związanej z przyjętą przez Polskę strategią uniezależnienia od dostaw gazu z kierunku wschodniego, koniecznością zwiększenia udziału gazu w produkcji energii wynikającej z nałożonych na Polskę ograniczeń w zakresie emisji CO 2 oraz projektami związanymi z poszukiwaniem gazu łupkowego. Emitent zamierza kontynuować sprzedaż na rzecz sektorów naftowego oraz rzecz innych sektorów gospodarki, które do budowy infrastruktury wykorzystują rury stalowe. Do realizacji strategii oprócz infrastruktury produkcyjno-logistycznej, którą Emitent posiada niezbędne jest pozyskanie kapitału obrotowego, który przeznaczony będzie na zwiększenie finansowania odbiorców oraz zwiększenie wartości zapasów (rur czarnych i wyrobów gotowych). W związku z planowanym znaczącym zwiększeniem sprzedaży począwszy od 2011 roku Emitent sporządził prognozy przewidywanych wielkości zapasów, należności i zobowiązań przy uwzględnieniu spodziewanych cyklów rotacji. Na zwiększenie finansowania odbiorców Emitent zamierza przeznaczyć tys. zł, a na zwiększenie wartości zapasów tys. zł.. Przeznaczenie na kapitał obrotowy środków z emisji akcji zwiększy bezpieczeństwo i elastyczność prowadzonej działalności operacyjnej Emitenta w zakresie realizacji dużych kontraktów na dostawę zaizolowanych rur stalowych. Spółka będzie mogła elastycznie reagować na potrzeby rynku, w tym szybciej odpowiadać na potrzeby klientów (większy magazyn rur stalowych) i w większym zakresie finansować odbiorów. Wskazane w Prospekcie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy zostało wyliczone jako różnica między wartością aktywów obrotowych niefinansowych (w którym największą składową stanowią zapasy a zaraz po nich należności) a wartością zobowiązań krótkoterminowych niefinansowych. Od wartości tej odjęto wartość kredytów z których Spółka korzysta. Kolejnym celem Emisji jest budowa Centrum Badawczo Rozwojowego technologii i produktów stalowych. Celem planowanego projektu jest utworzenie w Spółce własnego Centrum Badawczo Rozwojowego, które będzie prowadziło prace do tej pory zlecane częściowo lub w całości jednostkom zewnętrznym. Projekt doprowadzi do rozpoczęcia sformalizowanej i scentralizowanej działalności B+R w Spółce (wcześniej prowadzono laboratoryjne badania jakościowe). Dodatkowo, nowopowstałe Centrum B+R pełnić będzie funkcje związane z zabezpieczeniem zaplecza B+R dla Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. Nowopowstałe Centrum Badawczo-Rozwojowe wpłynie także na bieżącą działalność Spółki - poprzez zoptymalizowanie prowadzonych procesów B+R, ale też dywersyfikację produkcji. Dywersyfikacja będzie związana z możliwością prowadzenia badań i analiz surowców stosowanych do produkcji w celu optymalizacji parametrów wyrobów oraz opracowaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych (m.in. prototypowanie produktów). Praca nowoutworzonego Centrum B+R umożliwi wprowadzenie nowych produktów i usług, do tej pory nie oferowanych przez Spółkę (m.in. powłoka DFBE). Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego pozwoli poszerzyć ofertę rynkową w stosunku do dotychczasowej działalności Spółki na rynku UE. W wyniku realizacji inwestycji IZOSTAL S.A., dzięki przeprowadzeniu szeregu specjalistycznych prac B+R, wprowadzi na rynek docelowy (rynek krajowy i europejski) nowy produkt, jakim będzie dwuwarstwowa powłoka epoksydowa DFBE. Planowana łączna kwota nakładów do poniesienia na niniejszą inwestycję wyniesie tys. zł. Na realizację inwestycji Emitentowi zostało przyznane przez Ministerstwo Gospodarki dofinansowanie w wysokości tys. zł. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, działanie 4.5.: Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie : Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. Na realizację niniejszego celu Emitent planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji publicznej akcji serii K w wysokości tys. zł. Emitent nie przewiduje możliwości odstąpienia od realizacji celów. Ewentualne odstąpienie od realizacji celu będzie możliwe w wypadku pojawienia się ważnych przyczyn dla Spółki determinujących takie posunięcie.

12 PROSPEKT EMISYJNY 12 Do czasu wykorzystania środków pozyskanych z emisji zgodnie z celami określonymi powyżej Emitent zamierza pozyskane środki inwestować w bezpieczne instrumenty finansowe w postaci obligacji skarbowych i lokat bankowych. W przypadku pozyskania z emisji mniejszej kwoty niż zakładana Emitent dopuszcza możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego na brakującą kwotę (stanowiącą różnicę między zakładanymi a rzeczywistymi wpływami z emisji akcji serii K), niezbędną do realizacji wyżej wymienionych celów. Niemniej jednak do daty zatwierdzenie Prospektu żadne umowy z tym związane nie zostały zawarte. W przypadku jakiejkolwiek zmiany sposobów wykorzystania wpływów z emisji informacja o tym zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego. Do zmiany celów emisji upoważniony jest Zarząd Emitenta w porozumieniu z Radą Nadzorczą CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z Emitentem i oferowanymi przez niego papierami wartościowymi można podzielić na trzy grupy: 1/ Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta: - Ryzyko związane z pracownikami i kosztami pracy - Ryzyko związane z ewentualnym brakiem płynności finansowej - Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu - Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży - Ryzyko związane z realizacją celów emisji - Ryzyko związane z uzależnieniem od odbiorców - Ryzyko związane z przeterminowanymi należnościami - Ryzyko związane z zapewnieniem jakości oferowanych usług - Ryzyko związane z ochroną środowiska 2/ Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność: - Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski - Ryzyka związane ze zmiennością przepisów prawa i jego interpretacji - Ryzyko polityki podatkowej - Ryzyko zmian cen czynników produkcji - Ryzyko związane z zmiennością cen rur stalowych - Ryzyko związane z konkurencją - Ryzyko zmian kursu walutowego 3/ Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym - Ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji serii K do skutku - Ryzyko związane ze złożeniem i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane - Ryzyko związane z nakazem wstrzymania rozpoczęcia oferty publicznej, ubiegania się o dopuszczenie lub zakazem ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym w przypadku naruszenia prawa przez Emitenta - Ryzyko związane z wycofaniem lub zawieszeniem przez Spółkę Oferty Publicznej - Ryzyko związane z innymi emisjami publicznymi w okresie sprzedaży akcji Spółki - Ryzyko związane z niedopuszczeniem lub niewprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym - Ryzyko związane z nabywaniem i notowaniem PDA serii K - Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję za niewykonywanie przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa - Ryzyko zawieszenia notowań - Ryzyko związane z wykluczeniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym - Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości - Ryzyko związane z naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem akcji promocyjnej Szczegółowy opis czynników ryzyka został zamieszczony w Rozdziale II Prospektu Czynniki ryzyka.

13 PROSPEKT EMISYJNY ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POZWIĄZANYMI Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat IZOSTAL S.A. przedstawia się następująco. Struktura akcjonariuszy Emitenta przed Publiczną Ofertą Liczba akcji Udział w kapitale w % Liczba głosów Udział w głosach % STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ,15 % ,15 % PGNIG S.A. z siedzibą w Warszawie ,28 % ,28 % Pozostali akcjonariusze (osoby fizyczne) ,57 % ,57 % RAZEM ,00 % ,00 % W ramach nowej emisji IZOSTAL S.A. zamierza zaoferować Akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Nowa emisja Akcji serii K jest oferowana z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zakładając, że dotychczasowi akcjonariusze Spółki nie będą brali udziału w Publicznej Ofercie oraz że wszystkie akcje tj Akcji serii K zostanie subskrybowanych w ramach Publicznej Oferty, struktura akcjonariatu IZOSTAL S.A. ulegnie rozwodnieniu w sposób opisany poniżej. Struktura akcjonariuszy Emitenta po przeprowadzeniu Publicznej Oferty STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Liczba akcji Udział w kapitale w % Liczba głosów Udział w głosach % ,3 % ,3 % PGNIG S.A. z siedzibą w Warszawie ,10 % ,10 % Pozostali akcjonariusze (osoby fizyczne) ,00 % ,00 % Nowi akcjonariusze* ,60 % ,60% RAZEM ,00 % ,00 % * przy założeniu objęcia przez nowych akcjonariuszy wszystkich Akcji serii K Poniżej została zaprezentowana struktura kapitału zakładowego po emisji Akcji serii K przygotowana przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte. Struktura kapitału zakładowego IZOSTAL S.A. po emisji Akcji serii K Akcje Liczba akcji Udział w ogólnej liczbie akcji Seria A ,15 % Seria B ,51 % Seria C ,46 % Seria D ,69 % Seria E ,13 % Seria F ,96 % Seria G ,42 % Seria H ,02 % Seria I ,69 % Seria J ,32 % Seria K ,65 % RAZEM ,00 % Łączna wartość transakcji dokonywanych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi, wyniosła w 2010 roku, do dnia zatwierdzenia prospektu ,99 zł.

14 PROSPEKT EMISYJNY 14 Łączna wartość transakcji dokonywanych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi, wyniosła w 2009 roku ,90 zł. Łączna wartość transakcji dokonywanych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi, wyniosła w 2008 roku ,56 zł. Łączna wartość transakcji dokonywanych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi, wyniosła w 2007 roku ,42 zł. 4. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU 4.1. OFERTA I DOPUSZCZENIE DO OBROTU Na podstawie niniejszego Prospektu: - oferowanych jest Akcji serii K, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej ,00 złotych, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest: Akcji serii A, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii B, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii C, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej , Akcji serii D, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii E, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii F, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii G, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii H, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej , Akcji serii I, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii J, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, - nie mniej niż i nie więcej niż Praw do Akcji oraz nie mniej niż i nie więcej niż Akcji serii K (w zależności od liczby Akcji serii K przydzielonych w Ofercie Publicznej). Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferujący przeprowadzi działania marketingowe, tzw. book building proces tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w ramach tej transzy, mające na celu: - zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, - określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej. Wysokość ujawnionego popytu może posłużyć do podjęcia decyzji o: - odstąpieniu od Oferty Publicznej lub zawieszeniu przeprowadzenia Publicznej Oferty, - wysokości ceny emisyjnej, - ewentualnym przesunięciu akcji pomiędzy transzami.

15 PROSPEKT EMISYJNY 15 Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach: - Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest do Akcji Oferowanych oraz - Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest do Akcji Oferowanych. Po uzyskaniu wyników budowy Księgi Popytu w zakresie zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych popytu na Akcje serii K Emitent, w uzgodnieniu z Oferującym, działając na podstawie upoważnienia zawartego w 3 ust. 2, pkt. 9 uchwały nr 2/2010 z dnia 2 września 2010 roku (w trybie art Ksh), podejmie decyzję o ostatecznej liczby Akcji oferowanych, w tym liczbie Akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Informacja ta zostanie podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, najpóźniej w dniu wskazanym w Harmonogramie Oferty Publicznej przedstawionym w niniejszym Prospekcie. Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach: Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego* Początek procesu book-building Koniec book-building, godz Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej oraz informacji o ostatecznej liczbie oferowanych Akcji, w tym liczbie Akcji oferowanych w poszczególnych transzach ** Rozpoczęcie Publicznej Subskrypcji oraz przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej i Transzy Instytucjonalnej najpóźniej 16 grudnia 2010 roku 17 grudnia 2010 roku 20 grudnia 2010 rok 20 grudnia 2010 roku 21 grudnia 2010 roku 23 grudnia 2010 roku 23 grudnia 2010 roku Do 30 grudnia 2010 roku Ostateczny termin zamknięcia Publicznej Oferty Do 30 grudnia 2010 roku * przekazanie informacji do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej ** przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 5,50 zł. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane na podstawie rezultatów badania popytu na akcje. Przed rozpoczęciem procesu tworzenia księgi popytu Emitent, w oparciu o rekomendacje Oferującego, opublikuje przedział cenowy, którego górna granica nie będzie przekraczać ceny maksymalnej. Wielkości określające przedział cenowy mogą ulec zmianie w trakcie procesu tworzenia księgi popytu. Emitent może podjąć decyzję o zmianie ogłoszonego przedziału cenowego. W takiej sytuacji Emitent: - ogłosi nowy przedział cenowy, - anuluje wszystkie złożone Deklaracje oraz - ogłosi nowe terminy Publicznej Oferty. Informacje dotyczące ustalenia przedziału cenowego i jego ewentualnych zmian będą podawane przez Emitenta do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, w terminie wskazanym w Harmonogramie Oferty przedstawionym w niniejszym Prospekcie. W trakcie procesu tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie Oferujący kierować będą do potencjalnych inwestorów propozycje udziału w Transzy Instytucjonalnej. Propozycja udziału w procesie tworzenia

16 PROSPEKT EMISYJNY 16 księgi popytu może być złożona w dowolnej formie. Łącznie z propozycją inwestorzy zostaną poinformowani o miejscach składania deklaracji oraz otrzymają wzór formularza deklaracji. Inwestorzy zainteresowani złożeniem zapisu w Transzy Instytucjonalnej, którzy nie otrzymali propozycji udziału w tworzeniu księgi popytu powinni skontaktować się (w okresie tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie) z Oferującym w celu skierowania do nich propozycji uczestnictwa, o której mowa powyżej. Oferujący nie mają obowiązku skierowania propozycji uczestnictwa w ofercie do inwestorów, którzy zgłoszą się z taką prośbą. Wyłącznie inwestorzy, do których skierowane zostaną ww. propozycje, mogą przekazać Oferującemu deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej. Deklaracje będą zawierać liczbę Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, których nabyciem są zainteresowani inwestorzy. Cena proponowana w Deklaracji musi zawierać się w ogłoszonym przedziale cenowym i na ilość akcji nie większą niż oferowana w Transzy Instytucjonalnej. W wyniku tych działań powstanie tzw. księga popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej (lista inwestorów deklarujących zainteresowanie nabyciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej ze wskazaniem liczby akcji, których nabyciem są zainteresowani oraz ceny, jaką są gotowi za nie zapłacić). Księga popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej nie zostanie podana do publicznej wiadomości. Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej nie stanowi zobowiązania dla żadnej ze stron. Oferujący: - nie będzie zobligowany do skierowania zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej do inwestorów, którzy wzięli udział w tworzeniu księgi popytu, - nie może skierować zaproszenia do złożenia zapisu na ilość akcji większą niż określona przez inwestora w deklaracji zainteresowania nabyciem akcji złożonej w trakcie budowania księgi popytu, - może skierować zaproszenie do złożenia zapisu na ilość akcji mniejszą niż określona przez inwestora w deklaracji zainteresowania nabyciem akcji złożonej w trakcie budowania księgi popytu. Jednocześnie zwraca się uwagę inwestorom, iż udział w procesie budowania księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie będzie warunkiem koniecznym do umieszczenia inwestora na Liście Wstępnego Przydziału, a w konsekwencji preferencyjnego przydziału Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej, w związku z udziałem w procesie budowy księgi popytu. Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent może podjąć decyzję o przełożeniu lub odwołaniu Publicznej Oferty. W sytuacji, gdy ogłoszone zostanie przełożenie lub odwołanie Publicznej Oferty wszystkie deklaracje złożone w trakcie tworzenia księgi popytu będą anulowane. W przypadku przełożenia Publicznej Oferty, przed jej ponownym uruchomieniem Emitent podejmie decyzję o ewentualnym powtórzeniu procesu budowy księgi popytu. Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent podejmie decyzję o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii K. Informacja o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii K zostanie podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, najpóźniej w dniu wskazanym w Harmonogramie Oferty Publicznej przedstawionym w niniejszym Prospekcie, poprzez przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

17 PROSPEKT EMISYJNY PLAN DYSTRYBUCJI W ramach Transzy Indywidualnej można składać zapisy na nie więcej niż akcji. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej. Zapisy opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej. Inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do złożenia zapisu, powinni składać zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej, w liczbie nie wyższej niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu. Inwestorzy, do których nie zostało skierowane zaproszenie do złożenia zapisu, mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej pod warunkiem, że złożą zapis opiewający na więcej niż akcji. Inwestorzy ci muszą się jednak liczyć z możliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji lub nieprzydzielenia żadnej akcji z uwagi na brak preferencji wynikających z uczestnictwa w procesie tworzenia księgi popytu. Zamknięcie Oferty Publicznej nastąpi po zakończeniu przyjmowania zapisów, a następnie Emitent dokona przydziału Akcji Oferowanych. Terminy przeprowadzenia Publicznej Oferty zostały przedstawione w niniejszym Prospekcie. Podstawę przydziału akcji stanowią: - prawidłowo wypełniony formularz zapisu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie; - opłacenie zapisu zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie. Szczegółowe informacje dotyczące warunków oferty oraz działań wymaganych przy składaniu zapisów (w tym tworzenia księgi popytu ) znajdują się w Części IV Dokumentu Ofertowego, pkt Szczegółowe informacje dotyczące zasad dystrybucji i przydziału znajdują się w Części IV Dokumentu ofertowego, pkt ROZWODNIENIE Poniżej została zaprezentowana struktura kapitału zakładowego po emisji Akcji serii K przygotowana przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte. Rozwodnienie kapitału w wyniku emisji Akcji serii K Liczba akcji* Udział w kapitale w % Liczba głosów* Udział w głosach w % Dotychczasowi akcjonariusze ,35 % ,35 % Nowi akcjonariusze ,65 % ,65 % Razem ,00% ,00% * przy założeniu objęcia przez nowych akcjonariuszy wszystkich Akcji serii K 4.4. KOSZTY EMISJI Zgodnie z szacunkami Zarządu, przy założeniu wartości oferty na poziomie tys. PLN, całkowite koszty związane z emisją Akcji serii K mogą wynieść około tys. PLN i są szacowane następująco: Koszty sporządzenia Prospektu, doradztwa i oferowania tys. PLN, Koszt kampanii promocyjnej 140 tys. PLN, Pozostałe koszty 100 tys. PLN. Źródło: Spółka Emitent przewiduje, że wpływy z emisji Akcji serii K przy zakładanej cenie maksymalnej wyniosą do tys. złotych, natomiast wpływy pieniężne netto po odliczeniu kosztów emisji do około tys. złotych.

18 PROSPEKT EMISYJNY 18 Ostateczne koszty Oferty obciążające Emitenta oraz w szczególności wpływy pieniężne netto z Oferty możliwe będą do obliczenia po jej zakończeniu i zostaną podane przez Emitenta do publicznej wiadomości po zakończeniu Oferty. 5. INFORMACJE DODATKOWE 5.1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Na dzień sporządzenia Prospektu emisyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, w tym: (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii D, (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E, (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F, (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji serii G, (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji serii H, (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii I, (sześć milionów) akcji serii J DOKUMENTY DO WGLĄDU Emitent informuje i oświadcza, że w okresie ważności Prospektu Emisyjnego w Biurze Zarządu Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta (www.izostal.com.pl) będzie można zapoznać się z poniższymi dokumentami: 1) Prospektem Emisyjnym; 2) Statutem Emitenta; 3) Regulaminem Walnego Zgromadzenia; 4) Regulaminem Rady Nadzorczej; 5) Regulaminem Zarządu; 6) Oświadczeniem o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta; 7) Historycznymi informacjami finansowymi za lata obrotowe , wraz z raportami z ich badania i śródroczne informacje finansowe za I półrocze 2010 r. wraz z raportem z jego badania oraz porównywalne informacje finansowe za I półrocze 2009 r. poddane przeglądowi przez Biegłego Rewidenta. Emitent oświadcza i informuje, że nie ma innych raportów, pism i dokumentów, wycen i oświadczeń, sporządzonych przez ekspertów, na wniosek Emitenta, poza tymi do których odniesienia, lub fragmenty znajdują się w niniejszym Prospekcie.

19 PROSPEKT EMISYJNY 19 CZĘŚĆ II -CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni szczegółowo rozważyć opisane poniżej czynniki ryzyka, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w przyszłości lub wartość akcji Emitenta. Dodatkowe ryzyka, które obecnie nie są znane Emitentowi, także mogą niekorzystnie wpłynąć na działalność Emitenta lub działalność jego Grupy Kapitałowej w przyszłości oraz wartość akcji Emitenta. 1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZNE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 1.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z PRACOWNIKAMI I KOSZTAMI PRACY Prawidłowe prowadzenie działalności przez Emitenta uzależnione jest od jakości pracy jego pracowników w tym także kierownictwa. Obecna sytuacja w Polsce i na świecie związana z kryzysem powoduje, iż zagrożenie odejścia z firmy kluczowych pracowników oraz ich roszczenia płacowe nie są istotne. W przypadku poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie oraz przejścia do etapu wzrostu gospodarczego może nastąpić wzrost oczekiwań płacowych pracowników. W związku z tym Emitent może być narażony na utratę wykwalifikowanej kadry pracowników na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych. W krótkim terminie sytuacja taka może spowodować przejściowe problemy z poprawnym i terminowym świadczeniem usług przez Emitenta. Czynniki te mogą mieć także negatywny wpływ na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. W przeszłości nie wystąpiły w Spółce spory zbiorowe, zaś ewentualne roszczenia płacowe mają charakter indywidualny. W takim przypadku Zarząd podejmuje indywidualne działania (zgodne z ogólnie przyjętą polityką płacową) mające na celu usatysfakcjonowanie pracownika. Ponadto Zarząd podejmuje również działania obejmujące większe grupy zawodowe pracowników Spółki polegające na systematycznym podwyższaniu wynagrodzenia zasadniczego pracowników i motywowaniu ich kwartalną premią uznaniową. Emitent na bieżąco monitoruje i dostosowuje poziom wynagrodzeń pracowników Spółki dostosowując poziom wynagrodzenia do warunków rynkowych RYZYKO ZWIĄZANE Z EWENTUALNYM BRAKIEM PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ Specyfika rozliczania kontraktów na dostawy rur zaizolowanych powoduje konieczność zaangażowania znacznych środków pieniężnych. Sprawia to, że Spółka może być narażona na utratę płynności finansowej. W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent: - prowadzi systematyczny monitoring należności przeterminowanych wg stanu na koniec 2009 roku udział należności przeterminowanych wynosił 24% należności brutto z tytułu dostaw i usług, z czego należności przeterminowane powyżej 90 dni stanowiły 21% wymagalnych należności brutto; wg stanu na roku udział należności przeterminowanych wynosił 22% należności brutto z tytułu dostaw i usług, z czego należności przeterminowane powyżej 90 dni stanowiły 13% wymagalnych należności brutto; Emitent ubezpiecza swoje należności w firmie Coface, - przykłada należytą wagę do utrzymywania wiarygodności w relacjach z instytucjami finansowymi, - zabezpiecza się poprzez utrzymywanie dostępu do linii kredytowych, limitów gwarancyjnych oraz akredytyw dokumentowych, czego dowodem jest posiadanie przez Emitenta dostępu do linii kredytowych i gwarancyjnych łącznej wartości 22 mln zł, przy czym według stanu na dzień roku poziom zadłużenia wynosił tys. zł, a na koniec czerwca 2010 jego wartość zmniejszyła się do tys. zł. Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu relacja kapitałów własnych do zadłużenia finansowego umożliwiała Emitentowi dostęp do źródeł finansowania obcego na poziomie całkowicie zaspokajającym potrzeby Spółki. Mając na uwadze planowany rozwój działalności w latach kolejnych, pociągający za sobą wzrost przychodów, Emitent planuje minimalizować możliwość wystąpienia tego ryzyka poprzez dalszą optymalizację struktury kapitałów, optymalizację procesu monitorowania i odzyskiwania należności oraz równolegle zapewnienie adekwatnego poziomu wolnych limitów kredytowych, faktoringowych i im podobnych.

20 PROSPEKT EMISYJNY RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU Na dzień sporządzenia Prospektu udział spółki Stalprofil S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 95,15%. Przy założeniu powodzenia Oferty w całości i nabyciu przez inwestorów wszystkich akcji oferowanych udział ten spadnie do 60,3% ogólnej liczby głosów. W związku z tym inwestorzy zainteresowani nabyciem akcji w Ofercie Publicznej muszą wziąć pod uwagę fakt, iż nawet po przeprowadzeniu Publicznej Oferty, większościowym akcjonariuszem Emitenta pozostanie dotychczasowy większościowy akcjonariusz tj. spółka Stalprofil S.A. Prowadzi to do sytuacji, w której Stalprofil S.A. będzie miał nadal znaczący wpływ na decyzje operacyjne i strategiczne Emitenta. Istnieje ryzyko, iż interesy dotychczasowego akcjonariusza większościowego nie będą tożsame z interesami pozostałych akcjonariuszy będących akcjonariuszami mniejszościowymi. Z uwagi na fakt, iż realizowana do tej pory strategia rozwoju jest również zasługą zaangażowania kapitałowego dotychczasowego akcjonariusza większościowego, spółki Stalprofil S.A. należy przyjąć, że dalsze tego typu zaangażowanie stanowi gwarancję skutecznego funkcjonowania Emitenta w przyszłości. Nadużywaniu pozycji dominującej przeciwdziałają również przepisy Kodeksu Spółek Handlowych (Art. 6, art 20, art KSH) oraz przepisy ustawy o ofercie publicznej (art. 84 i 85). Ponadto w umowie z dnia 9 września 2010 r. Stalprofil S.A. zobowiązał się do nie dokonywania sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie akcji Emitenta w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A RYZYKO ZWIĄZANE Z SEZONOWOŚCIĄ SPRZEDAŻY Podobnie jak większość podmiotów działających jako dostawcy i usługodawcy na rynku dóbr inwestycyjnych Emitent wykazuje sezonowość sprzedaży, która charakteryzuje się generowaniem większej części przychodów w okresie II, III i IV kwartału. Sezonowość uzależniona jest od warunków atmosferycznych oraz harmonogramów robót poszczególnych kontraktów wynikających z uwarunkowań technologicznych, które powodują, że większość odbiorców/klientów Emitenta realizuje swoje zadania inwestycyjne od kwietnia do grudnia. W związku z występowaniem sezonowości w prowadzonej działalności Emitenta, właściwa ocena sytuacji finansowej Emitenta jest możliwa jedynie w przypadku pełnej analizy danych finansowych dokonywanej za pełny rok obrotowy RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELÓW EMISJI Środki pozyskane z emisji Akcji serii K Emitent zamierza przeznaczyć na kapitał obrotowy oraz na realizację zaplanowanej na lata inwestycji, w szczególności związanych z utworzeniem Centrum Badawczo Rozwojowego technologii i produktów stalowych. Szczegółowy opis celów inwestycyjnych związanych z emisją Akcji serii K został przedstawiony w pkt Części Rejestracyjnej niniejszego Prospektu Emisyjnego. Podstawowym celem planowanej inwestycji jest zwiększenie skali działalności Emitenta oraz poprawa osiąganych wyników finansowych. Emitent zakłada, że w wyniku emisji Akcji serii K pozyska kwotę netto tys. zł (przy założeniu, że wszystkie akcje tj sztuk zostanie subskrybowanych przez inwestorów po maksymalnej cenie emisyjnej). W przypadku pozyskania mniejszych, niż zakładane środków i braku możliwości sfinansowania w całości głównego celu (inwestycja w kapitał obrotowy) Emitent będzie miał ograniczone możliwości rozwoju wynikające z braku możliwości terminowego odpowiadania na popyt zgłaszany przez odbiorców. Może to prowadzić do trudności z pozyskaniem nowych kontrahentów oraz wpłynąć negatywnie na osiągane przychody oraz zyski. W związku z faktem, iż istnieje możliwość niepozyskania z emisji Akcji serii K dodatkowych środków lub pozyskania ich w mniejszej ilości istnieje ryzyko zmiany terminów realizacji inwestycji, a przez to przesunięcie w czasie ewentualnych korzystnych wpływów na przychody i wyniki finansowe Emitenta. Opóźnienia w sfinalizowaniu budowy Centrum Badawczo Rozwojowego technologii i produktów stalowych mogą być związane także z działaniem siły wyższej lub jakichkolwiek innych czynników, na które Emitent nie ma wpływu, np. czynników atmosferycznych.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A. Dąbrowa Górnicza, 10-05-2012

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A. Dąbrowa Górnicza, 10-05-2012 WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A. Dąbrowa Górnicza, 10-05-2012 PROFIL DZIAŁALNOŚCI PRODUKCJA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH IZOLACJI ANTYKOROZYJNYCH RUR STALOWYCH (3LPE, 3LPP, DFBE, FBE, LAYTEC

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOPEX S.A. RB-W 57 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 57 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-02 Skrócona nazwa emitenta KOPEX S.A. Temat Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 01. z dnia 27 marca 2008 r.

Aneks Nr 01. z dnia 27 marca 2008 r. Aneks Nr 01 z dnia 27 marca 2008 r. do Prospektu Emisyjnego KOMPAP Spółki Akcyjnej zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2008 r. (Decyzja KNF nr DEM/410/87/8/08) Niniejszy Aneks

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A.

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH śurawie WIEśOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku sporządzonego w związku z ofertą publiczną 200.000 Akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 1 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Podstawowy przedmiot działalności: Hardex Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna

ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna Niniejszy aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przez emitenta KONSORCJUM STALI S.A. w dniu 7 listopada 2007 roku przedziału

Bardziej szczegółowo

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. Podstawa sporządzania raportu okresowego za III kwartał 2012 r. 2. Informacje o emitencie 3. Struktura akcjonariatu CERABUD S.A. 4.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. PROJEKTY UCHWAŁ UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. UCHWAŁA NR w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:... Nazwa firmy: Adres:.. Miejscowość: Działając w imieniu: Nazwa Firmy:. Adres:...

Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:... Nazwa firmy: Adres:.. Miejscowość: Działając w imieniu: Nazwa Firmy:. Adres:... INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BM Medical S.A., które odbędzie się w dniu 18 listopada 2013 roku w siedzibie Spółki, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści:

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści: Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Akcji serii D Pozbud T&R S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy aneks został przygotowany w związku z podwyższeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 6 listopada 2012 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku Projekt uchwały zgłoszony przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny, dotyczący pkt 12 ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 1 Wewnętrzna Okładka akapit w brzmieniu: Było

Zmiana nr 1 Wewnętrzna Okładka akapit w brzmieniu: Było ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego Biura Projektowania Systemów Cyfrowych Spółka, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku Niniejszy Aneks nr 2 został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Kraków, 14 lutego 2013 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 3

Bardziej szczegółowo

23 listopada 2007 roku - Ustalenie ostatecznej Ceny Emisyjnej. 26 listopada 2007 roku - Otwarcie Subskrypcji

23 listopada 2007 roku - Ustalenie ostatecznej Ceny Emisyjnej. 26 listopada 2007 roku - Otwarcie Subskrypcji Aneks nr 1, zatwierdzony decyzją KNF w dniu 23 listopada 2007 roku, do Prospektu Emisyjnego spółki Nepentes S.A. zatwierdzonego decyzją KNF w dniu 19 listopada 2007 roku. Treść aneksu nr 1: 1) w pkt 20.3.3

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h.,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 26-03-07 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Wiadomość:

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A.

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji

Bardziej szczegółowo