PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu:"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY Na podstawie niniejszego Prospektu: IZOSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem Zawadzkie, ul. Polna 3 Adres głównej strony internetowej Emitenta: - oferowanych jest Akcji serii K, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej ,00 złotych, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest: Akcji serii A, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii B, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii C, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej , Akcji serii D, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii E, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii F, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii G, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii H, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej , Akcji serii I, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii J, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, - nie mniej niż i nie więcej niż Praw do Akcji oraz nie mniej niż i nie więcej niż Akcji serii K (w zależności od liczby Akcji serii K przydzielonych w Ofercie Publicznej). Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach: - Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest do Akcji Oferowanych oraz - Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest do Akcji Oferowanych. Po uzyskaniu wyników budowy Księgi Popytu w zakresie zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych popytu na Akcje serii K Emitent, działając w uzgodnieniu z Oferującym, podejmie decyzję o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych, w tym liczbie Akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych, w tym liczbie Akcji oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu wskazanym w Harmonogramie Oferty Publicznej przedstawionym w niniejszym Prospekcie, w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej tj. w sposób jaki został udostępniony Prospekt oraz w formie raportu bieżącego. Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 5,50 zł. Informacja o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii K zostanie podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, najpóźniej w dniu wskazanym w Harmonogramie Oferty Publicznej przedstawionym w niniejszym Prospekcie, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej. Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej zawarte zostały w części Dokument Ofertowy. Zwraca się uwagę, że nabywanie Akcji Oferowanych wiąże się z określonymi ryzykami właściwymi dla tego rodzaju inwestycji. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w części Czynniki Ryzyka. Niniejszy Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi danymi aktualizującymi jego treść zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronach internetowych Emitenta pod adresem Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. pod adresem a także dodatkowo Prospekt w formie drukowanej dostępny będzie w siedzibie Emitenta w Zawadzkiem, ul. Polna 3, w siedzibie Oferującego w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4, w Punktach Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: ul. Stojałowskiego Bielsko - Biała Kalwaryjska Residence, ul. Smolki 5 lok Kraków Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 grudnia 2010 roku. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia udostępnienia Prospektu po raz pierwszy do publicznej wiadomości.

2 PROSPEKT EMISYJNY 2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I - PODSUMOWANIE INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH, KIEROWNIKACH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA ORAZ DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Historia i rozwój Emitenta Ogólny zarys działalności Strategia rozwoju Wybrane dane finansowe Emitenta Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Czynniki ryzyka ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POZWIĄZANYMI SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU Oferta i dopuszczenie do obrotu Plan dystrybucji Rozwodnienie Koszty emisji INFORMACJE DODATKOWE Kapitał zakładowy Dokumenty do wglądu CZĘŚĆ II -CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZNE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA Ryzyko związane z pracownikami i kosztami pracy Ryzyko związane z ewentualnym brakiem płynności finansowej Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko związane z realizacją celów emisji Ryzyko związane z uzależnieniem od odbiorców Ryzyko związane z przeterminowanymi należnościami Ryzyko związane z zapewnieniem jakości oferowanych usług Ryzyko związane z ochroną środowiska CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski Ryzyka związane ze zmiennością przepisów prawa i jego interpretacji Ryzyko polityki podatkowej Ryzyko zmian cen czynników produkcji Ryzyko związane z zmiennością cen rur stalowych Ryzyko związane z konkurencją Ryzyko zmian kursu walutowego CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM Ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji serii K do skutku Ryzyko związane ze złożeniem i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane Ryzyko związane z nakazem wstrzymania rozpoczęcia oferty publicznej, ubiegania się o dopuszczenie lub zakazem ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym w przypadku naruszenia prawa przez Emitenta Ryzyko związane z wycofaniem lub zawieszeniem przez Spółkę Oferty Publicznej Ryzyko związane z innymi emisjami publicznymi w okresie sprzedaży akcji Spółki Ryzyko związane z niedopuszczeniem lub niewprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko związane z nabywaniem i notowaniem PDA serii K Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję za niewykonywanie przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa Ryzyko zawieszenia notowań Ryzyko związane z wykluczeniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości Ryzyko związane z naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem akcji promocyjnej CZĘŚĆ III - DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM

3 PROSPEKT EMISYJNY Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie BIEGLI REWIDENCI Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Osoby fizyczne dokonujące badania historycznych informacji finansowych Osoby fizyczne dokonujące przeglądu prognozowanych informacji finansowych Opis powiązań podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i osób działających w jego imieniu i na rzecz z Emitentem Informacje o zmianie biegłego rewidenta WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA INFORMACJE O EMITENCIE Historia i rozwój Emitenta Inwestycje ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Działalność podstawowa Główne rynki, na których Emitent prowadzi działalność Informacje dotyczące nadzwyczajnych czynników, które miały wpływ na działalność podstawową Emitenta lub jego główne rynki, na których prowadzi działalność Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej STRUKTURA ORGANIZACYJNA Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej Grupie Wykaz istotnych podmiotów zależnych od Emitenta ŚRODKI TRWAŁE Znaczące rzeczowe aktywa trwałe (istniejące i planowane) w tym dzierżawione nieruchomości oraz obciążenia na nich ustanowione Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Sytuacja finansowa Emitenta Wynik operacyjny Emitenta ZASOBY KAPITAŁOWE Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta Ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych Przewidywane źródła funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pkt i BADANIA, ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Badania i rozwój Patenty, licencje i znaki towarowe CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA INFORMACJE O TENDENCJACH Najistotniejsze tendencje w produkcji, sprzedaży, zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży Jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera swoje prognozy oraz prognoza wyników Raport sporządzony przez niezależnego biegłego rewidenta Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe Emitenta ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA Dane na temat osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorczych oraz innych osób na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Okres sprawowania kadencji i data zakończenia bieżącej kadencji Zarząd

4 PROSPEKT EMISYJNY Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących z Emitentem oraz jego podmiot zależnym określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodzeń Procedury ładu korporacyjnego ZATRUDNIENIE Ogólna liczba pracowników w podziale na formę zatrudnienia i wykonywane funkcje Posiadane akcje lub opcje na akcje przez osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych i na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta ZNACZNI AKCJONARIUSZE EMITENTA W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu lub w przypadku ich braku odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt W zakresie w jakim znane jest Emitentowi wskazanie czy Emitent bezpośrednio lub pośrednio należy do innego podmiotu (osoby) lub jest przez taki podmiot (osobę) kontrolowany oraz wskazanie takiego podmiotu (osoby), a także opisanie charakteru tej kontroli i istniejących mechanizmów, które zapobiegają jej nadużywaniu Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Transakcje pomiędzy Emitentem a podmiotami, na które znacząco wpływa lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio lub pośrednio członek Zarządu, Rady Nadzorczej lub osoba bliska członka Zarządu lub Rady nadzorczej w latach 2007, 2008, 2009 oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2010r do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego TRANSAKCJE POMIĘDZY CZŁONKAMI ORGANÓW EMITENTA A EMITENTEM DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT Historyczne informacje finansowe Dane finansowe pro forma Sprawozdania finansowe Badanie historycznych rocznych informacji finansowych Data najnowszych informacji finansowych Śródroczne i inne informacje finansowe Polityka dywidend Postępowanie sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej, ekonomicznej Emitenta INFORMACJE DODATKOWE Kapitał akcyjny Umowa i statut Spółki ISTOTNE UMOWY EMITENTA Istotne umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta Istotne umowy zawierane POZA normalnym tokiem działalności Emitenta INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH CZĘŚĆ IV -DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych Oświadczenie osób odpowiedzialnych CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODSTAWOWE INFORMACJE Oświadczenie o kapitale obrotowym Oświadczenie o Kapitalizacji i zadłużeniu Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w Ofertę Przesłanki Oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu Akcji Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery Wartościowe

5 PROSPEKT EMISYJNY Wskazanie, czy papiery wartościowe są papierami imiennymi, czy też na okaziciela oraz czy mają one formę dokumentu, czy są zdematerializowane Waluta emitowanych akcji Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z akcjami oraz procedury wykonywania tych praw Podstawa prawna emisji Przewidywana data emisji akcji Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia Akcji Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do akcji Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY Warunki, statystyka i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Zasady dystrybucji i przydziału Cena Plasowanie i gwarantowanie DOPUSZCZENIE AKCJI I PRAW DO AKCJI, ORAZ USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczone do obrotu Informacje o ewentualnej subskrypcji prywatnej papierów wartościowych tej samej klasy co papiery oferowane w drodze oferty publicznej lub wprowadzanej do obrotu na rynku regulowanym Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działań jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz podstawowe warunki ich zobowiązania Informacje na temat opcji stabilizacji cen w związku z Ofertą INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze sprzedających właścicieli papierów wartościowych Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up KOSZTY EMISJI LUB OFERTY ROZWODNIENIE Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą w przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą skierowanej do nich nowej oferty INFORMACJE DODATKOWE Opis zakresu działań doradców związanych z emisją Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane na temat eksperta Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone. Źródła tych informacji ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1 STATUT EMITENTA ZAŁĄCZNIK 2 UCHWAŁA W SPRAWIE EMISJI AKCJI SERII K ZAŁĄCZNIK 3 OPINIA ZARZĄDU EMITENTA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII K ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII K ZAŁĄCZNIK 4 UCHWAŁA EMITENTA W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM I DEMATERIALIZACJI AKCJI SPÓŁKI ORAZ UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU DO ZŁOŻENIA AKCJI DO DEPOZYTU ZAŁĄCZNIK 5 FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE ZAŁĄCZNIK 6 LISTA BIUR MAKLERSKICH UCZESTNICZĄCYCH W OFERCIE Lista POK Domu Maklerskiego BDM S.A. (Transza Instytucjonalna i Transza Indywidualna) ZAŁĄCZNIK NR 7 DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

6 PROSPEKT EMISYJNY 6 CZĘŚĆ I - PODSUMOWANIE OSTRZEŻENIE Niniejsze podsumowanie powinno być rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. Decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu Emisyjnego. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do Prospektu Emisyjnego, skarżący inwestor może na mocy ustawodawstwa Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilna wiąże te osoby, które sporządziły podsumowanie łącznie z każdym jego tłumaczeniem i wnioskowały o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku, gdy podsumowanie jest wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne w zestawieniu z pozostałymi częściami Prospektu Emisyjnego. 1. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH, KIEROWNIKACH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA ORAZ DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Pan Władysław Mrzygłód Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Pan Marek Mazurek Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Pan Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Jerzy Bernhard - Przewodniczący Rady Nadzorczej Zdzisław Mendelak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jan Chebda - Sekretarz Rady Nadzorczej Lech Majchrzak - Członek Rady Nadzorczej Jan Kruczak - Członek Rady Nadzorczej Adam Matkowski - Członek Rady Nadzorczej Doradcą prawnym Emitenta jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś&Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, w imieniu której działają: Pan dr Mateusz Rodzynkiewicz Komplementariusz, Radca Prawny Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOSTAL S.A. podjęło w dniu 15 czerwca 2005 roku uchwałę Nr 15/2005 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku (na podstawie art. 45 pkt 1b Ustawy o Rachunkowości z 29 września 1994 roku). Od tego dnia rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nie uregulowanym przez MSR, przy odpowiednim zastosowaniu Ustawy o Rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Spółkę zobowiązano tym samym do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z wyżej wymienionymi uregulowaniami. Sprawozdania finansowe IZOSTAL S.A. obejmujące okresy roczne zakończone 31 grudnia 2009 roku, 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2007 roku oraz śródroczne sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Badanie historycznych informacji finansowych oraz śródrocznych sprawozdań finansowych zamieszczonych w niniejszym Prospekcie przeprowadziła Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Floriana 15, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 1695.

7 PROSPEKT EMISYJNY 7 W imieniu Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. badanie przeprowadziła Joanna Solarczyk, Biegły Rewident wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem Podmiotem oferującym papiery wartościowe Emitenta jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, w imieniu którego działają: Pan Janusz Smoleński Wiceprezes Zarządu Pan Jacek Obrocki Prokurent 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa (firma): Izostal Spółka Akcyjna Siedziba: Zawadzkie, ul. Polna 3 Telefon: (077) Fax: (077) Sąd rejestrowy REGON NIP KRS Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA Poniżej zaprezentowano istotne zdarzenia w działalności gospodarczej Emitenta. Rok Wydarzenie 1993 r. Zawiązanie Spółki Akcyjnej IZOSTAL 1995 r. Rozruch i uruchomienie linii do produkcji zewnętrznej izolacji rur stalowych 1996 r r r r r r. Wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości (ISO ) wydanego przez Towarzystwo Klasyfikacyjne BVQI w Londynie Rozruch i uruchomienie linii do produkcji rur polietylenowych Rozpoczęcie realizacji projektu nabycia akcji Huty Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach Znaczne pogorszenie wyników finansowych Emitenta spowodowane problemami z obsługą zaciągniętego przez Spółkę kredytu na zakup akcji Huty Ferrum S.A. Utrata płynności finansowej Emitenta. Zawarcie układu z wierzycielami w celu przywrócenia płynności finansowej Spółki. Spółka złożyła wniosek o otwarcie postępowania układowego z własnej inicjatywy. Żaden z ówczesnych wierzycieli nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. Przejęcie przez ING Bank Śląski S.A. posiadanego przez Spółkę pakietu akcji Huty Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach. Opracowanie i rozpoczęcie realizacji programu restrukturyzacyjno-naprawczego na lata Rozpoczęcie poszukiwań przez Zarząd inwestora strategicznego. Recertyfikacja Systemu Jakości i przyjęcie wymagań normy ISO Wycofanie normy ISO Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty zł. Wprowadzenie na rynek kolejnego rodzaju izolacji zewnętrznej (epoksydowo-kopolimerowo-polipropylenowa) 2004 r. Uzyskanie Certyfikatu Systemu Jakości Urzędu Dozoru Technicznego dla wytwórcy materiałów.

8 PROSPEKT EMISYJNY 8 Uzyskanie przez laboratorium Spółki Uznania I stopnia Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego r r r. Pozyskanie inwestora strategicznego STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Odbudowa kapitałów własnych przez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty zł. Rozpoczęcie uzupełniającej działalności w zakresie handlu wyrobami stalowymi. Przystosowanie linii do produkcji zewnętrznej izolacji antykorozyjnej rur stalowych do większej średnicy (do 610 mm). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty zł. Zakup nieruchomości w Kolonowskiem przeznaczonej na budowę nowego zakładu produkcyjnego. Decyzja Akcjonariuszy Spółki o upublicznieniu. Ostateczna spłata przez Spółkę wierzytelności objętych układem z dnia 7 listopada 2001 r. czym zakończył się proces restrukturyzacji zadłużenia Emitenta rozpoczęty w roku r r. Decyzja Zarządu o przesunięciu terminu planowanego debiutu giełdowego i odstąpieniu od przeprowadzenia emisji publicznej akcji serii J. Rozpoczęcie budowy Centrum Izolacji Antykorozyjnych w Kolonowskiem. Podpisanie "Umowy o dofinansowanie nr UDA POIG /08-00 w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka " z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Zmiana PKD dostosowanie do Klasyfikacji PKD Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty zł. Zakończenie budowy I etapu Centrum Izolacji Antykorozyjnych w Kolonowskiem. Rozruch i uruchomienie linii do produkcji wewnętrznej izolacji rur stalowych w zakresie średnic od 219,1mm do 1220mm. Rozruch i uruchomienie linii do produkcji zewnętrznej izolacji rur stalowych w zakresie średnic od 219,1mm do 1220mm r. Źródło: Emitent Zaprzestanie produkcji rur polietylenowych. Otrzymanie dofinansowania w kwocie 7,3 mln zł z Ministerstwa Gospodarki w ramach PO IG, działanie 4.5. na Budowę Centrum Badawczo Rozwojowego technologii i produktów stalowych. Uzyskanie pozwolenie na użytkowanie I etapu budowy Centrum Izolacji Antykorozyjnych w Kolonowskiem. Decyzja Akcjonariuszy Spółki o przeprowadzeniu Oferty Publicznej poprzez emisję akcji serii K OGÓLNY ZARYS DZIAŁALNOŚCI Izostal S.A. jest firmą produkcyjno-handlową, działającą na rynku od 1993 roku. Podstawową działalnością Emitenta jest produkcja zaawansowanych technologicznie wewnętrznych i zewnętrznych izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych, wykorzystywanych do budowy rurociągów przesyłowych. W ramach realizacji strategii na lata zakładającej poszerzenie kompetencji w zakresie nakładania izolacji antykorozyjnych na rury stalowe Emitent zbudował zakład produkcyjno - logistyczny w Kolonowskiem Centrum Izolacji Antykorozyjnych. Budowa nowoczesnego Centrum Izolacji Antykorozyjnych znacząco powiększyła potencjał produkcyjny izolacji antykorozyjnych w oparciu o najnowocześniejsze światowe technologie i umożliwiła zwiększenie i tak szerokiej gamy produktów w tym zakresie. Do marca 2010 Emitent zajmował się także produkcją ciśnieniowych rur polietylenowych, której zaprzestał w efekcie przyjętej strategii specjalizacji w zakresie nakładania izolacji antykorozyjnych. Emitent posiada w swojej ofercie: jednowarstwową izolację epoksydową, trójwarstwową izolację epoksydowokopolimerowo-polietylenową, trójwarstwową izolację epoksydowo-kopolimerowo-polipropylenową a także epoksydową powłokę wewnętrzną LAYTEC. Izolacje antykorozyjne produkowane przez Emitenta spełniają w pełni wymagania norm przedmiotowych. Dzięki stałemu podnoszeniu standardów wyrobów oraz usług a także inwestycjom w najnowsze technologie, Emitent osiągnął pozycję jednego z liderów w swojej branży. Niekwestionowaną siłą Spółki jest jej ogromne doświadczenie przekładające się na znajomość potrzeb klientów, ukierunkowana specjalizacja oraz wysokie umiejętności i zaangażowanie pracowników wsparte zastosowaniem nowych technologii produkcyjnych przy zachowaniu zasad ochrony środowiska.

9 PROSPEKT EMISYJNY 9 IZOSTAL S.A., jako spółka, której współwłaścicielami między innymi są: czołowy dostawca wyrobów hutniczych STALPROFIL S.A., jak również PGNiG S.A. lider rynku gazu ziemnego w Polsce, ma silne podstawy zarówno finansowe jak i merytoryczne do utrzymania czołowej pozycji na rynku izolacji antykorozyjnej na rurach stalowych. Uzupełnieniem produkcji izolacji antykorozyjnych rur stalowych jest handel rurami stalowymi, wyrobami hutniczymi, a także armaturą stalową wykorzystywaną do budowy sieci przesyłowych. Szczegółowy opis obszarów działalności operacyjnej i głównych kategorii sprzedawanych produktów został przedstawiony w Części III Dokumentu rejestracyjnego niniejszego Prospektu. Działalność produkcyjna Emitenta realizowana jest na trzech wydziałach produkcyjnych: - Wydział Izolacji Zewnętrznej rur małych średnic - Wydział Izolacji Zewnętrznej rur dużych średnic - Wydział Izolacji Wewnętrznej 2.3. STRATEGIA ROZWOJU Emitent realizując cele nakreślone w przyjętej przez Rade Nadzorczą w 2008 roku strategii rozwoju utworzył Centrum Izolacji Antykorozyjnych. Na zakupionym w miejscowości Kolonowskie gruncie Emitent wybudował nowoczesny zakład produkcyjny wraz z infrastrukturą logistyczną. Oprócz hali produkcyjnej na terenie zakładu powstał plac składowy o powierzchni 10 tys. m 2 wyposażony w suwnice wraz z estakadą oraz bocznicą kolejową połączoną z węzłem w Fosowskiem. Na terenie Centrum Izolacji Antykorozyjnych usytuowane są dwie linie produkcyjne: - linia do produkcji izolacji zewnętrznej na rurach stalowych o średnicach od 219,1 mm do 1220 mm. - linia do produkcji izolacji wewnętrznej na rurach stalowych o średnicach od 219,1 mm do 1220 mm, Emitent zamierza w IV kwartale 2010 roku na terenie Centrum Izolacji Antykorozyjnych rozpocząć budowę Centrum Badawczo Rozwojowego technologii i produktów stalowych, w którym zostaną zainstalowane urządzenia służące m.in. do powlekania antykorozyjnego rur stalowych oraz urządzenia badawcze dla technologii produktów stalowych. Podstawowymi usługami świadczonymi przez Emitenta są i będą usługi zewnętrznej izolacji antykorozyjnej na rurach stalowych o średnicach od 21 mm do 1220 mm i usługi wewnętrznego malowania antykorozyjnego rur stalowych o średnicach od 219 mm do 1220 mm. Ofertę Emitenta uzupełnia handel rurami stalowymi, w tym specjalistycznymi rurami do dokonywania odwiertów. Wraz z zakończeniem ostatniego Etapu inwestycji oferta zostanie uzupełniona o usługi badawcze na rzecz przemysłu infrastruktury przesyłowej mediów. Po zakończeniu inwestycji Spółka wyposażona będzie w infrastrukturę techniczną pozwalają zrealizować wszystkie stawiane przed nią cele strategiczne. Emitent w oparciu o posiadaną i budowaną infrastrukturę, markę i renomę oraz środki pozyskane z Emisji publicznej planuje zostać liderem w zakresie świadczenia usług izolacji antykorozyjnej rur stalowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Emitent planuje umocnienie pozycji na krajowym rynku izolowanych rur stalowych jak i silną ekspansje w regionie Europy Środkowej. Emitent zamierza wykorzystać nadchodzący okres znaczącego wzrostu zapotrzebowania na jego produkty. Zwiększone zapotrzebowanie będzie wynikać z projektów rozbudowy infrastruktury przesyłowej, magazynowej i wydobywczej gazu związanej z przyjętą przez Polskę strategią uniezależnienia od dostaw gazu z kierunku wschodniego, koniecznością zwiększenia udziału gazu w produkcji energii wynikającej z nałożonych na Polskę ograniczeń w zakresie emisji CO 2 oraz projektami związanymi z poszukiwaniem gazu łupkowego. Emitent zamierza kontynuować sprzedaż na rzecz sektorów naftowego oraz innych sektorów gospodarki, które do budowy infrastruktury wykorzystują rury stalowe. Dla realizacji Strategii istotnym będzie wzmacnianie pozytywnego wizerunku marki IZOSTAL. Marka IZOSTAL znana jest na rynku gazowniczym i innych na których Spółka działa jako rzetelny dostawca wysokiej jakości produktów. Wyżej opisana strategia ma zapewnić akcjonariuszom stały wzrost wartości Spółki w średnim okresie czasu oraz dywidendę z wypracowywanego zysku. Wielkość wypłacanej dywidendy uzależniona będzie od przewidywanego zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz wielkości zadłużenia zewnętrznego.

10 PROSPEKT EMISYJNY WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA Niniejsze wybrane dane finansowe i operacyjne Emitenta zostały sporządzone na podstawie: - jednostkowych historycznych danych finansowych, na które składają się zbadane przez Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowe za lata sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, - jednostkowych śródrocznych sprawozdań finansowych Emitenta obejmujących okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku, tj. I półrocze 2010 roku, sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zbadanych przez Biegłego Rewidenta, - jednostkowych śródrocznych sprawozdań finansowych Emitenta obejmujących okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku, tj. I półrocze 2009 roku, sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, poddanych przeglądowi przez Biegłego Rewidenta. Wybrane dane finansowe Emitenta (tys. zł) WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów I półrocze 2010* I półrocze 2009** 2009* 2008* 2007* II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Średnioważona liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,1 0,11 0,34 0,41 0,39 XVII. Rozwodniona liczba akcji XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł) 0,06 0,06 0,19 0,23 0,20 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,58 2,45 3,44 2,34 2,27 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) *dane podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta ** dane podlegały przeglądowi przez Biegłego Rewidenta Źródło: Emitent 2.5. PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1,64 1,35 1,91 1,29 1, Emitent podjął decyzję o przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii K w związku z zamiarem pozyskania przez Spółkę środków finansowych na rozwój jej działalności. Zakładając, iż zostaną objęte wszystkie oferowane akcje, a cena emisyjna będzie równa cenie maksymalnej tj. 5,50 zł. za akcję, szacunkowa wartość wpływów pieniężnych netto z emisji wyniesie około tys. zł. (zakładane wpływy brutto tys. zł, zakładane koszty emisji tys. zł)

11 PROSPEKT EMISYJNY 11 Celem emisji jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy w wysokości tys. zł. oraz na realizację zaplanowanej na lata inwestycji w postaci budowy Centrum Badawczo Rozwojowego technologii i produktów stalowych ( tys. zł). Emitent zamierza wykorzystać nadchodzący okres znaczącego wzrostu zapotrzebowania na jego produkty. Zwiększone zapotrzebowanie będzie wynikać z projektów rozbudowy infrastruktury przesyłowej, magazynowej i wydobywczej gazu związanej z przyjętą przez Polskę strategią uniezależnienia od dostaw gazu z kierunku wschodniego, koniecznością zwiększenia udziału gazu w produkcji energii wynikającej z nałożonych na Polskę ograniczeń w zakresie emisji CO 2 oraz projektami związanymi z poszukiwaniem gazu łupkowego. Emitent zamierza kontynuować sprzedaż na rzecz sektorów naftowego oraz rzecz innych sektorów gospodarki, które do budowy infrastruktury wykorzystują rury stalowe. Do realizacji strategii oprócz infrastruktury produkcyjno-logistycznej, którą Emitent posiada niezbędne jest pozyskanie kapitału obrotowego, który przeznaczony będzie na zwiększenie finansowania odbiorców oraz zwiększenie wartości zapasów (rur czarnych i wyrobów gotowych). W związku z planowanym znaczącym zwiększeniem sprzedaży począwszy od 2011 roku Emitent sporządził prognozy przewidywanych wielkości zapasów, należności i zobowiązań przy uwzględnieniu spodziewanych cyklów rotacji. Na zwiększenie finansowania odbiorców Emitent zamierza przeznaczyć tys. zł, a na zwiększenie wartości zapasów tys. zł.. Przeznaczenie na kapitał obrotowy środków z emisji akcji zwiększy bezpieczeństwo i elastyczność prowadzonej działalności operacyjnej Emitenta w zakresie realizacji dużych kontraktów na dostawę zaizolowanych rur stalowych. Spółka będzie mogła elastycznie reagować na potrzeby rynku, w tym szybciej odpowiadać na potrzeby klientów (większy magazyn rur stalowych) i w większym zakresie finansować odbiorów. Wskazane w Prospekcie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy zostało wyliczone jako różnica między wartością aktywów obrotowych niefinansowych (w którym największą składową stanowią zapasy a zaraz po nich należności) a wartością zobowiązań krótkoterminowych niefinansowych. Od wartości tej odjęto wartość kredytów z których Spółka korzysta. Kolejnym celem Emisji jest budowa Centrum Badawczo Rozwojowego technologii i produktów stalowych. Celem planowanego projektu jest utworzenie w Spółce własnego Centrum Badawczo Rozwojowego, które będzie prowadziło prace do tej pory zlecane częściowo lub w całości jednostkom zewnętrznym. Projekt doprowadzi do rozpoczęcia sformalizowanej i scentralizowanej działalności B+R w Spółce (wcześniej prowadzono laboratoryjne badania jakościowe). Dodatkowo, nowopowstałe Centrum B+R pełnić będzie funkcje związane z zabezpieczeniem zaplecza B+R dla Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. Nowopowstałe Centrum Badawczo-Rozwojowe wpłynie także na bieżącą działalność Spółki - poprzez zoptymalizowanie prowadzonych procesów B+R, ale też dywersyfikację produkcji. Dywersyfikacja będzie związana z możliwością prowadzenia badań i analiz surowców stosowanych do produkcji w celu optymalizacji parametrów wyrobów oraz opracowaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych (m.in. prototypowanie produktów). Praca nowoutworzonego Centrum B+R umożliwi wprowadzenie nowych produktów i usług, do tej pory nie oferowanych przez Spółkę (m.in. powłoka DFBE). Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego pozwoli poszerzyć ofertę rynkową w stosunku do dotychczasowej działalności Spółki na rynku UE. W wyniku realizacji inwestycji IZOSTAL S.A., dzięki przeprowadzeniu szeregu specjalistycznych prac B+R, wprowadzi na rynek docelowy (rynek krajowy i europejski) nowy produkt, jakim będzie dwuwarstwowa powłoka epoksydowa DFBE. Planowana łączna kwota nakładów do poniesienia na niniejszą inwestycję wyniesie tys. zł. Na realizację inwestycji Emitentowi zostało przyznane przez Ministerstwo Gospodarki dofinansowanie w wysokości tys. zł. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, działanie 4.5.: Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie : Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. Na realizację niniejszego celu Emitent planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji publicznej akcji serii K w wysokości tys. zł. Emitent nie przewiduje możliwości odstąpienia od realizacji celów. Ewentualne odstąpienie od realizacji celu będzie możliwe w wypadku pojawienia się ważnych przyczyn dla Spółki determinujących takie posunięcie.

12 PROSPEKT EMISYJNY 12 Do czasu wykorzystania środków pozyskanych z emisji zgodnie z celami określonymi powyżej Emitent zamierza pozyskane środki inwestować w bezpieczne instrumenty finansowe w postaci obligacji skarbowych i lokat bankowych. W przypadku pozyskania z emisji mniejszej kwoty niż zakładana Emitent dopuszcza możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego na brakującą kwotę (stanowiącą różnicę między zakładanymi a rzeczywistymi wpływami z emisji akcji serii K), niezbędną do realizacji wyżej wymienionych celów. Niemniej jednak do daty zatwierdzenie Prospektu żadne umowy z tym związane nie zostały zawarte. W przypadku jakiejkolwiek zmiany sposobów wykorzystania wpływów z emisji informacja o tym zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego. Do zmiany celów emisji upoważniony jest Zarząd Emitenta w porozumieniu z Radą Nadzorczą CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z Emitentem i oferowanymi przez niego papierami wartościowymi można podzielić na trzy grupy: 1/ Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta: - Ryzyko związane z pracownikami i kosztami pracy - Ryzyko związane z ewentualnym brakiem płynności finansowej - Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu - Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży - Ryzyko związane z realizacją celów emisji - Ryzyko związane z uzależnieniem od odbiorców - Ryzyko związane z przeterminowanymi należnościami - Ryzyko związane z zapewnieniem jakości oferowanych usług - Ryzyko związane z ochroną środowiska 2/ Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność: - Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski - Ryzyka związane ze zmiennością przepisów prawa i jego interpretacji - Ryzyko polityki podatkowej - Ryzyko zmian cen czynników produkcji - Ryzyko związane z zmiennością cen rur stalowych - Ryzyko związane z konkurencją - Ryzyko zmian kursu walutowego 3/ Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym - Ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji serii K do skutku - Ryzyko związane ze złożeniem i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane - Ryzyko związane z nakazem wstrzymania rozpoczęcia oferty publicznej, ubiegania się o dopuszczenie lub zakazem ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym w przypadku naruszenia prawa przez Emitenta - Ryzyko związane z wycofaniem lub zawieszeniem przez Spółkę Oferty Publicznej - Ryzyko związane z innymi emisjami publicznymi w okresie sprzedaży akcji Spółki - Ryzyko związane z niedopuszczeniem lub niewprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym - Ryzyko związane z nabywaniem i notowaniem PDA serii K - Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję za niewykonywanie przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa - Ryzyko zawieszenia notowań - Ryzyko związane z wykluczeniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym - Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości - Ryzyko związane z naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem akcji promocyjnej Szczegółowy opis czynników ryzyka został zamieszczony w Rozdziale II Prospektu Czynniki ryzyka.

13 PROSPEKT EMISYJNY ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POZWIĄZANYMI Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat IZOSTAL S.A. przedstawia się następująco. Struktura akcjonariuszy Emitenta przed Publiczną Ofertą Liczba akcji Udział w kapitale w % Liczba głosów Udział w głosach % STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ,15 % ,15 % PGNIG S.A. z siedzibą w Warszawie ,28 % ,28 % Pozostali akcjonariusze (osoby fizyczne) ,57 % ,57 % RAZEM ,00 % ,00 % W ramach nowej emisji IZOSTAL S.A. zamierza zaoferować Akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Nowa emisja Akcji serii K jest oferowana z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zakładając, że dotychczasowi akcjonariusze Spółki nie będą brali udziału w Publicznej Ofercie oraz że wszystkie akcje tj Akcji serii K zostanie subskrybowanych w ramach Publicznej Oferty, struktura akcjonariatu IZOSTAL S.A. ulegnie rozwodnieniu w sposób opisany poniżej. Struktura akcjonariuszy Emitenta po przeprowadzeniu Publicznej Oferty STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Liczba akcji Udział w kapitale w % Liczba głosów Udział w głosach % ,3 % ,3 % PGNIG S.A. z siedzibą w Warszawie ,10 % ,10 % Pozostali akcjonariusze (osoby fizyczne) ,00 % ,00 % Nowi akcjonariusze* ,60 % ,60% RAZEM ,00 % ,00 % * przy założeniu objęcia przez nowych akcjonariuszy wszystkich Akcji serii K Poniżej została zaprezentowana struktura kapitału zakładowego po emisji Akcji serii K przygotowana przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte. Struktura kapitału zakładowego IZOSTAL S.A. po emisji Akcji serii K Akcje Liczba akcji Udział w ogólnej liczbie akcji Seria A ,15 % Seria B ,51 % Seria C ,46 % Seria D ,69 % Seria E ,13 % Seria F ,96 % Seria G ,42 % Seria H ,02 % Seria I ,69 % Seria J ,32 % Seria K ,65 % RAZEM ,00 % Łączna wartość transakcji dokonywanych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi, wyniosła w 2010 roku, do dnia zatwierdzenia prospektu ,99 zł.

14 PROSPEKT EMISYJNY 14 Łączna wartość transakcji dokonywanych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi, wyniosła w 2009 roku ,90 zł. Łączna wartość transakcji dokonywanych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi, wyniosła w 2008 roku ,56 zł. Łączna wartość transakcji dokonywanych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi, wyniosła w 2007 roku ,42 zł. 4. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU 4.1. OFERTA I DOPUSZCZENIE DO OBROTU Na podstawie niniejszego Prospektu: - oferowanych jest Akcji serii K, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej ,00 złotych, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest: Akcji serii A, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii B, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii C, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej , Akcji serii D, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii E, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii F, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii G, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii H, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej , Akcji serii I, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, Akcji serii J, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, - nie mniej niż i nie więcej niż Praw do Akcji oraz nie mniej niż i nie więcej niż Akcji serii K (w zależności od liczby Akcji serii K przydzielonych w Ofercie Publicznej). Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferujący przeprowadzi działania marketingowe, tzw. book building proces tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w ramach tej transzy, mające na celu: - zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, - określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej. Wysokość ujawnionego popytu może posłużyć do podjęcia decyzji o: - odstąpieniu od Oferty Publicznej lub zawieszeniu przeprowadzenia Publicznej Oferty, - wysokości ceny emisyjnej, - ewentualnym przesunięciu akcji pomiędzy transzami.

15 PROSPEKT EMISYJNY 15 Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach: - Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest do Akcji Oferowanych oraz - Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest do Akcji Oferowanych. Po uzyskaniu wyników budowy Księgi Popytu w zakresie zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych popytu na Akcje serii K Emitent, w uzgodnieniu z Oferującym, działając na podstawie upoważnienia zawartego w 3 ust. 2, pkt. 9 uchwały nr 2/2010 z dnia 2 września 2010 roku (w trybie art Ksh), podejmie decyzję o ostatecznej liczby Akcji oferowanych, w tym liczbie Akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Informacja ta zostanie podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, najpóźniej w dniu wskazanym w Harmonogramie Oferty Publicznej przedstawionym w niniejszym Prospekcie. Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach: Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego* Początek procesu book-building Koniec book-building, godz Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej oraz informacji o ostatecznej liczbie oferowanych Akcji, w tym liczbie Akcji oferowanych w poszczególnych transzach ** Rozpoczęcie Publicznej Subskrypcji oraz przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej i Transzy Instytucjonalnej najpóźniej 16 grudnia 2010 roku 17 grudnia 2010 roku 20 grudnia 2010 rok 20 grudnia 2010 roku 21 grudnia 2010 roku 23 grudnia 2010 roku 23 grudnia 2010 roku Do 30 grudnia 2010 roku Ostateczny termin zamknięcia Publicznej Oferty Do 30 grudnia 2010 roku * przekazanie informacji do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej ** przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 5,50 zł. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane na podstawie rezultatów badania popytu na akcje. Przed rozpoczęciem procesu tworzenia księgi popytu Emitent, w oparciu o rekomendacje Oferującego, opublikuje przedział cenowy, którego górna granica nie będzie przekraczać ceny maksymalnej. Wielkości określające przedział cenowy mogą ulec zmianie w trakcie procesu tworzenia księgi popytu. Emitent może podjąć decyzję o zmianie ogłoszonego przedziału cenowego. W takiej sytuacji Emitent: - ogłosi nowy przedział cenowy, - anuluje wszystkie złożone Deklaracje oraz - ogłosi nowe terminy Publicznej Oferty. Informacje dotyczące ustalenia przedziału cenowego i jego ewentualnych zmian będą podawane przez Emitenta do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, w terminie wskazanym w Harmonogramie Oferty przedstawionym w niniejszym Prospekcie. W trakcie procesu tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie Oferujący kierować będą do potencjalnych inwestorów propozycje udziału w Transzy Instytucjonalnej. Propozycja udziału w procesie tworzenia

16 PROSPEKT EMISYJNY 16 księgi popytu może być złożona w dowolnej formie. Łącznie z propozycją inwestorzy zostaną poinformowani o miejscach składania deklaracji oraz otrzymają wzór formularza deklaracji. Inwestorzy zainteresowani złożeniem zapisu w Transzy Instytucjonalnej, którzy nie otrzymali propozycji udziału w tworzeniu księgi popytu powinni skontaktować się (w okresie tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie) z Oferującym w celu skierowania do nich propozycji uczestnictwa, o której mowa powyżej. Oferujący nie mają obowiązku skierowania propozycji uczestnictwa w ofercie do inwestorów, którzy zgłoszą się z taką prośbą. Wyłącznie inwestorzy, do których skierowane zostaną ww. propozycje, mogą przekazać Oferującemu deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej. Deklaracje będą zawierać liczbę Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, których nabyciem są zainteresowani inwestorzy. Cena proponowana w Deklaracji musi zawierać się w ogłoszonym przedziale cenowym i na ilość akcji nie większą niż oferowana w Transzy Instytucjonalnej. W wyniku tych działań powstanie tzw. księga popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej (lista inwestorów deklarujących zainteresowanie nabyciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej ze wskazaniem liczby akcji, których nabyciem są zainteresowani oraz ceny, jaką są gotowi za nie zapłacić). Księga popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej nie zostanie podana do publicznej wiadomości. Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej nie stanowi zobowiązania dla żadnej ze stron. Oferujący: - nie będzie zobligowany do skierowania zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej do inwestorów, którzy wzięli udział w tworzeniu księgi popytu, - nie może skierować zaproszenia do złożenia zapisu na ilość akcji większą niż określona przez inwestora w deklaracji zainteresowania nabyciem akcji złożonej w trakcie budowania księgi popytu, - może skierować zaproszenie do złożenia zapisu na ilość akcji mniejszą niż określona przez inwestora w deklaracji zainteresowania nabyciem akcji złożonej w trakcie budowania księgi popytu. Jednocześnie zwraca się uwagę inwestorom, iż udział w procesie budowania księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie będzie warunkiem koniecznym do umieszczenia inwestora na Liście Wstępnego Przydziału, a w konsekwencji preferencyjnego przydziału Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej, w związku z udziałem w procesie budowy księgi popytu. Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent może podjąć decyzję o przełożeniu lub odwołaniu Publicznej Oferty. W sytuacji, gdy ogłoszone zostanie przełożenie lub odwołanie Publicznej Oferty wszystkie deklaracje złożone w trakcie tworzenia księgi popytu będą anulowane. W przypadku przełożenia Publicznej Oferty, przed jej ponownym uruchomieniem Emitent podejmie decyzję o ewentualnym powtórzeniu procesu budowy księgi popytu. Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent podejmie decyzję o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii K. Informacja o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii K zostanie podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, najpóźniej w dniu wskazanym w Harmonogramie Oferty Publicznej przedstawionym w niniejszym Prospekcie, poprzez przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

17 PROSPEKT EMISYJNY PLAN DYSTRYBUCJI W ramach Transzy Indywidualnej można składać zapisy na nie więcej niż akcji. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej. Zapisy opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej. Inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do złożenia zapisu, powinni składać zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej, w liczbie nie wyższej niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu. Inwestorzy, do których nie zostało skierowane zaproszenie do złożenia zapisu, mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej pod warunkiem, że złożą zapis opiewający na więcej niż akcji. Inwestorzy ci muszą się jednak liczyć z możliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji lub nieprzydzielenia żadnej akcji z uwagi na brak preferencji wynikających z uczestnictwa w procesie tworzenia księgi popytu. Zamknięcie Oferty Publicznej nastąpi po zakończeniu przyjmowania zapisów, a następnie Emitent dokona przydziału Akcji Oferowanych. Terminy przeprowadzenia Publicznej Oferty zostały przedstawione w niniejszym Prospekcie. Podstawę przydziału akcji stanowią: - prawidłowo wypełniony formularz zapisu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie; - opłacenie zapisu zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie. Szczegółowe informacje dotyczące warunków oferty oraz działań wymaganych przy składaniu zapisów (w tym tworzenia księgi popytu ) znajdują się w Części IV Dokumentu Ofertowego, pkt Szczegółowe informacje dotyczące zasad dystrybucji i przydziału znajdują się w Części IV Dokumentu ofertowego, pkt ROZWODNIENIE Poniżej została zaprezentowana struktura kapitału zakładowego po emisji Akcji serii K przygotowana przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte. Rozwodnienie kapitału w wyniku emisji Akcji serii K Liczba akcji* Udział w kapitale w % Liczba głosów* Udział w głosach w % Dotychczasowi akcjonariusze ,35 % ,35 % Nowi akcjonariusze ,65 % ,65 % Razem ,00% ,00% * przy założeniu objęcia przez nowych akcjonariuszy wszystkich Akcji serii K 4.4. KOSZTY EMISJI Zgodnie z szacunkami Zarządu, przy założeniu wartości oferty na poziomie tys. PLN, całkowite koszty związane z emisją Akcji serii K mogą wynieść około tys. PLN i są szacowane następująco: Koszty sporządzenia Prospektu, doradztwa i oferowania tys. PLN, Koszt kampanii promocyjnej 140 tys. PLN, Pozostałe koszty 100 tys. PLN. Źródło: Spółka Emitent przewiduje, że wpływy z emisji Akcji serii K przy zakładanej cenie maksymalnej wyniosą do tys. złotych, natomiast wpływy pieniężne netto po odliczeniu kosztów emisji do około tys. złotych.

18 PROSPEKT EMISYJNY 18 Ostateczne koszty Oferty obciążające Emitenta oraz w szczególności wpływy pieniężne netto z Oferty możliwe będą do obliczenia po jej zakończeniu i zostaną podane przez Emitenta do publicznej wiadomości po zakończeniu Oferty. 5. INFORMACJE DODATKOWE 5.1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Na dzień sporządzenia Prospektu emisyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, w tym: (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii D, (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E, (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F, (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji serii G, (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji serii H, (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii I, (sześć milionów) akcji serii J DOKUMENTY DO WGLĄDU Emitent informuje i oświadcza, że w okresie ważności Prospektu Emisyjnego w Biurze Zarządu Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta (www.izostal.com.pl) będzie można zapoznać się z poniższymi dokumentami: 1) Prospektem Emisyjnym; 2) Statutem Emitenta; 3) Regulaminem Walnego Zgromadzenia; 4) Regulaminem Rady Nadzorczej; 5) Regulaminem Zarządu; 6) Oświadczeniem o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta; 7) Historycznymi informacjami finansowymi za lata obrotowe , wraz z raportami z ich badania i śródroczne informacje finansowe za I półrocze 2010 r. wraz z raportem z jego badania oraz porównywalne informacje finansowe za I półrocze 2009 r. poddane przeglądowi przez Biegłego Rewidenta. Emitent oświadcza i informuje, że nie ma innych raportów, pism i dokumentów, wycen i oświadczeń, sporządzonych przez ekspertów, na wniosek Emitenta, poza tymi do których odniesienia, lub fragmenty znajdują się w niniejszym Prospekcie.

19 PROSPEKT EMISYJNY 19 CZĘŚĆ II -CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni szczegółowo rozważyć opisane poniżej czynniki ryzyka, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w przyszłości lub wartość akcji Emitenta. Dodatkowe ryzyka, które obecnie nie są znane Emitentowi, także mogą niekorzystnie wpłynąć na działalność Emitenta lub działalność jego Grupy Kapitałowej w przyszłości oraz wartość akcji Emitenta. 1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZNE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 1.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z PRACOWNIKAMI I KOSZTAMI PRACY Prawidłowe prowadzenie działalności przez Emitenta uzależnione jest od jakości pracy jego pracowników w tym także kierownictwa. Obecna sytuacja w Polsce i na świecie związana z kryzysem powoduje, iż zagrożenie odejścia z firmy kluczowych pracowników oraz ich roszczenia płacowe nie są istotne. W przypadku poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie oraz przejścia do etapu wzrostu gospodarczego może nastąpić wzrost oczekiwań płacowych pracowników. W związku z tym Emitent może być narażony na utratę wykwalifikowanej kadry pracowników na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych. W krótkim terminie sytuacja taka może spowodować przejściowe problemy z poprawnym i terminowym świadczeniem usług przez Emitenta. Czynniki te mogą mieć także negatywny wpływ na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. W przeszłości nie wystąpiły w Spółce spory zbiorowe, zaś ewentualne roszczenia płacowe mają charakter indywidualny. W takim przypadku Zarząd podejmuje indywidualne działania (zgodne z ogólnie przyjętą polityką płacową) mające na celu usatysfakcjonowanie pracownika. Ponadto Zarząd podejmuje również działania obejmujące większe grupy zawodowe pracowników Spółki polegające na systematycznym podwyższaniu wynagrodzenia zasadniczego pracowników i motywowaniu ich kwartalną premią uznaniową. Emitent na bieżąco monitoruje i dostosowuje poziom wynagrodzeń pracowników Spółki dostosowując poziom wynagrodzenia do warunków rynkowych RYZYKO ZWIĄZANE Z EWENTUALNYM BRAKIEM PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ Specyfika rozliczania kontraktów na dostawy rur zaizolowanych powoduje konieczność zaangażowania znacznych środków pieniężnych. Sprawia to, że Spółka może być narażona na utratę płynności finansowej. W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent: - prowadzi systematyczny monitoring należności przeterminowanych wg stanu na koniec 2009 roku udział należności przeterminowanych wynosił 24% należności brutto z tytułu dostaw i usług, z czego należności przeterminowane powyżej 90 dni stanowiły 21% wymagalnych należności brutto; wg stanu na roku udział należności przeterminowanych wynosił 22% należności brutto z tytułu dostaw i usług, z czego należności przeterminowane powyżej 90 dni stanowiły 13% wymagalnych należności brutto; Emitent ubezpiecza swoje należności w firmie Coface, - przykłada należytą wagę do utrzymywania wiarygodności w relacjach z instytucjami finansowymi, - zabezpiecza się poprzez utrzymywanie dostępu do linii kredytowych, limitów gwarancyjnych oraz akredytyw dokumentowych, czego dowodem jest posiadanie przez Emitenta dostępu do linii kredytowych i gwarancyjnych łącznej wartości 22 mln zł, przy czym według stanu na dzień roku poziom zadłużenia wynosił tys. zł, a na koniec czerwca 2010 jego wartość zmniejszyła się do tys. zł. Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu relacja kapitałów własnych do zadłużenia finansowego umożliwiała Emitentowi dostęp do źródeł finansowania obcego na poziomie całkowicie zaspokajającym potrzeby Spółki. Mając na uwadze planowany rozwój działalności w latach kolejnych, pociągający za sobą wzrost przychodów, Emitent planuje minimalizować możliwość wystąpienia tego ryzyka poprzez dalszą optymalizację struktury kapitałów, optymalizację procesu monitorowania i odzyskiwania należności oraz równolegle zapewnienie adekwatnego poziomu wolnych limitów kredytowych, faktoringowych i im podobnych.

20 PROSPEKT EMISYJNY RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU Na dzień sporządzenia Prospektu udział spółki Stalprofil S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 95,15%. Przy założeniu powodzenia Oferty w całości i nabyciu przez inwestorów wszystkich akcji oferowanych udział ten spadnie do 60,3% ogólnej liczby głosów. W związku z tym inwestorzy zainteresowani nabyciem akcji w Ofercie Publicznej muszą wziąć pod uwagę fakt, iż nawet po przeprowadzeniu Publicznej Oferty, większościowym akcjonariuszem Emitenta pozostanie dotychczasowy większościowy akcjonariusz tj. spółka Stalprofil S.A. Prowadzi to do sytuacji, w której Stalprofil S.A. będzie miał nadal znaczący wpływ na decyzje operacyjne i strategiczne Emitenta. Istnieje ryzyko, iż interesy dotychczasowego akcjonariusza większościowego nie będą tożsame z interesami pozostałych akcjonariuszy będących akcjonariuszami mniejszościowymi. Z uwagi na fakt, iż realizowana do tej pory strategia rozwoju jest również zasługą zaangażowania kapitałowego dotychczasowego akcjonariusza większościowego, spółki Stalprofil S.A. należy przyjąć, że dalsze tego typu zaangażowanie stanowi gwarancję skutecznego funkcjonowania Emitenta w przyszłości. Nadużywaniu pozycji dominującej przeciwdziałają również przepisy Kodeksu Spółek Handlowych (Art. 6, art 20, art KSH) oraz przepisy ustawy o ofercie publicznej (art. 84 i 85). Ponadto w umowie z dnia 9 września 2010 r. Stalprofil S.A. zobowiązał się do nie dokonywania sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie akcji Emitenta w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A RYZYKO ZWIĄZANE Z SEZONOWOŚCIĄ SPRZEDAŻY Podobnie jak większość podmiotów działających jako dostawcy i usługodawcy na rynku dóbr inwestycyjnych Emitent wykazuje sezonowość sprzedaży, która charakteryzuje się generowaniem większej części przychodów w okresie II, III i IV kwartału. Sezonowość uzależniona jest od warunków atmosferycznych oraz harmonogramów robót poszczególnych kontraktów wynikających z uwarunkowań technologicznych, które powodują, że większość odbiorców/klientów Emitenta realizuje swoje zadania inwestycyjne od kwietnia do grudnia. W związku z występowaniem sezonowości w prowadzonej działalności Emitenta, właściwa ocena sytuacji finansowej Emitenta jest możliwa jedynie w przypadku pełnej analizy danych finansowych dokonywanej za pełny rok obrotowy RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELÓW EMISJI Środki pozyskane z emisji Akcji serii K Emitent zamierza przeznaczyć na kapitał obrotowy oraz na realizację zaplanowanej na lata inwestycji, w szczególności związanych z utworzeniem Centrum Badawczo Rozwojowego technologii i produktów stalowych. Szczegółowy opis celów inwestycyjnych związanych z emisją Akcji serii K został przedstawiony w pkt Części Rejestracyjnej niniejszego Prospektu Emisyjnego. Podstawowym celem planowanej inwestycji jest zwiększenie skali działalności Emitenta oraz poprawa osiąganych wyników finansowych. Emitent zakłada, że w wyniku emisji Akcji serii K pozyska kwotę netto tys. zł (przy założeniu, że wszystkie akcje tj sztuk zostanie subskrybowanych przez inwestorów po maksymalnej cenie emisyjnej). W przypadku pozyskania mniejszych, niż zakładane środków i braku możliwości sfinansowania w całości głównego celu (inwestycja w kapitał obrotowy) Emitent będzie miał ograniczone możliwości rozwoju wynikające z braku możliwości terminowego odpowiadania na popyt zgłaszany przez odbiorców. Może to prowadzić do trudności z pozyskaniem nowych kontrahentów oraz wpłynąć negatywnie na osiągane przychody oraz zyski. W związku z faktem, iż istnieje możliwość niepozyskania z emisji Akcji serii K dodatkowych środków lub pozyskania ich w mniejszej ilości istnieje ryzyko zmiany terminów realizacji inwestycji, a przez to przesunięcie w czasie ewentualnych korzystnych wpływów na przychody i wyniki finansowe Emitenta. Opóźnienia w sfinalizowaniu budowy Centrum Badawczo Rozwojowego technologii i produktów stalowych mogą być związane także z działaniem siły wyższej lub jakichkolwiek innych czynników, na które Emitent nie ma wpływu, np. czynników atmosferycznych.

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 119 Adres Biura Zarządu Emitenta: 51-180 Psary koło Wrocławia,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku PROSPEKT EMISYJNY Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z: ofertą publiczną 10.000.000 akcji serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Prospekt Emisyjny PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: Publiczną Ofertą w wykonaniu prawa poboru 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Niniejszy Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A.

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A. prospekt emisyjny 2007 PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie

Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie PROSPEKT EMISYJNY Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie www.dekpol.pl Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Eko Export Spółka Akcyjna

Eko Export Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie: 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 250.000 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kwidzynie (82-500), ul. Piastowska 39 http://www.kompap.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie i adresem przy Al. Witosa 31, 00710 Warszawa Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.synektik.pl sporządzany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela Betomax Polska

Bardziej szczegółowo