transferu technologii Zespół autorski:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "transferu technologii Zespół autorski:"

Transkrypt

1 O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska Marcin Zawicki Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie Kraków 2006 Spis treści

2 Poradnik został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach projektu: ORGANIZACJA TRANSFERU TECHNOLOGII W SIECIACH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Wydawca: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie ul. Szewska 20/3, Kraków tel.: , Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie Recenzent: prof. dr hab. Józef Gawlik Redakcja językowa i korekta: Anna Szczepanik Opracowanie graficzne: Olison s Project Skład i korekta typograficzna: Studio F, tel.: Druk: POLIGRAFIA Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego ul. Konfederacka 6, Kraków tel.: ISBN: X 2 Spis treści

3 O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Poradnik dla instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński: rozdz. 3.2 Marek Ćwiklicki: rozdz Piotr Kopyciński: wstęp, aneks Agata Machnik: rozdz. 4, aneks Ambroży Mituś: rozdz. 5 Barbara Staszczyszyn: rozdz. 2.5, 3.3 Jadwiga Widziszewska: rozdz. 1, 3.1 Marcin Zawicki: wstęp, rozdz. 2.5, 3.2 Spis treści

4 Spis treści

5 Spis treści Wstęp Rozdział I. Transfer technologii pojęcia podstawowe 1. Definicja transferu technologii Przedmiot transferu technologii Proces transferu technologii Źródła nowych technologii Finalizacja transferu technologii Instytucje i sieci instytucji transferu technologii Rodzaje instytucji transferu technologii Centra transferu technologii Sieci instytucji transferu technologii Rozdział II. Przygotowanie organizacyjne instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług w zakresie transferu technologii 1. Model transferu technologii Proces transferu technologii w instytucji otoczenia biznesu Rejestracja zapotrzebowania na technologię Poszukiwanie technologii Rejestracja technologii Promocja technologii Przeniesienie technologii Podprocesy pomocnicze Biuro transferu technologii Opisy stanowisk pracy pracowników biura transferu technologii Stanowisko koordynatora transferu technologii Stanowisko specjalisty ds. prawnych i transferu technologii Stanowisko specjalisty ds. promocji technologii Doświadczenia z działalności biura transferu technologii w Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A Spis treści

6 5.1. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako instytucja otoczenia biznesu Ocena zaprojektowanej struktury stanowisk Konkluzje Rozdział III. Bazy danych projektów innowacyjnych 1. Bazy informacji o nowych technologiach i innowacjach Baza Projektów Innowacyjnych Istota i funkcje Bazy Projektów Innowacyjnych Funkcjonowanie Bazy Projektów Innowacyjnych Ocena funkcjonalności Bazy Projektów Innowacyjnych w świetle doświadczeń Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A Rejestracja projektów innowacyjnych i zapotrzebowań na technologie Promocja Bazy Projektów Innowacyjnych Rozdział IV. Finansowanie transferu technologii 1. Metody finansowania transferu technologii Opis metod finansowania transferu technologii Udział właścicieli i reinwestowane zyski Kredyt i pożyczka Emisja obligacji Kapitał podwyższonego ryzyka Leasing Poręczenie kredytu Dofinansowanie Aniołowie biznesu Odliczenia od podatku Rozdział V. Umowy w transferze technologii 1. Rodzaje umów Umowa licencyjna Umowa quasi-licencyjna Umowa o udostępnienie know-how Umowa sprzedaży Umowa dzierżawy prawa wyłącznego Umowa o dokonanie lub wdrożenie innowacji Umowa o prace badawczo-rozwojowe Umowa o dzieło Umowa franchisingu Umowy o współpracy Spis treści

7 9.1. Umowa konsorcjum Umowy joint venture Inne umowy Programy wsparcia Bariery w rozwoju transferu technologii Rekomendacje i zalecenia dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu Aneks O autorach Literatura Spis treści

8 Spis treści

9 W stęp Spis treści

10 10 Spis treści

11 Wstęp Niniejszy poradnik powstał w wyniku projektu Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata Projekt ten trwał od maja 2005 r. do grudnia 2006 r. i był wdrażany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (lidera), Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska oraz Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Podstawowym celem projektu było przygotowanie oraz pilotażowe wdrożenie usługi doradczej w zakresie transferu technologii, przeznaczonej dla instytucji oraz sieci instytucji otoczenia biznesu. Zamierzeniem autorów prezentowanego opracowania było przybliżenie krajowym instytucjom otoczenia biznesu oraz osobom zainteresowanym problematyką innowacyjności i transferu technologii informacji na temat nowoczesnych rozwiązań w zakresie organizacji procesu transferu technologii w instytucjach otoczenia biznesu. Poradnik adresowany jest do szerokiego grona Czytelników, a w szczególności do instytucji otoczenia biznesu poszukujących informacji o sposobach rozszerzenia zakresu usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw. Autorzy poradnika wyrażają nadzieję, że zaprezentowana w nim koncepcja świadczenia usług w zakresie transferu technologii, na którą składają się organizacyjne, finansowe i prawne aspekty transferu, okaże się inspirująca i użyteczna. Przesłanką realizacji projektu, w wyniku którego powstał ten poradnik, było przekonanie o potrzebie zwiększenia aktywności krajowych instytucji otoczenia biznesu w działaniach na rzecz stymulowania transferu technologii do sektora przedsiębiorstw. Idea projektu Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu zrodziła się w trakcie prac badawczych prowadzonych przez pracowników Akademii Ekonomicznej Wstęp 11

12 w Krakowie, a dotyczących identyfikacji barier ograniczających rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz projektowania rozwiązań służących doskonaleniu kanałów transferu technologii. Ważnych argumentów do przygotowania koncepcji projektu dostarczyły również wyniki badań popytu przedsiębiorstw na rozwiązania innowacyjne, które towarzyszyły przygotowaniu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. Badania te dostarczyły m.in. następujących wniosków: usługi w zakresie stymulowania oraz transferu technologii stanowią wciąż marginalny fragment działalności instytucji otoczenia biznesu, w tym również w subregionach bogatych w sieci instytucji specjalizujących się w transferze technologii, efektywność i skuteczność świadczenia usług w zakresie transferu technologii jest niska, istotną barierą utrudniającą rozwój innowacyjnej gospodarki jest mało wydolna organizacja procesu transferu technologii, w tym niedookreślenie odpowiedzialności za koordynowanie (w ramach sieci) lub bezpośrednie realizowanie zadań w zakresie transferu technologii, odczuwalny jest brak dobrych praktyk dotyczących organizacji procesu transferu technologii, w tym w szczególności nowoczesnych instrumentów opisu, ewidencjonowania oraz aktywnego upowszechniania istniejących projektów o znaczeniu innowacyjnym, ważną przeszkodą w budowie nowoczesnej gospodarki jest skłonność do absorpcji nowych technologii, czego istotnym powodem jest niedostateczna skuteczność stosowanych narzędzi stymulowania popytu na innowacje, sektor małych i średnich przedsiębiorstw cierpi na brak ofert projektów technologicznych i innowacyjnych, odpowiadających ich rzeczywistym potrzebom 1. Istotny wpływ na wyprofilowanie działań projektowych wywarło również wiele faktów opisujących stan gospodarki i nauki polskiej, przytaczanych w debatach publicznych. Chodzi tu m.in. o niewystarczające wykorzystywanie w praktyce gospodarczej potencjału, jaki w dziedzinie kreowania innowacji posiadają jednostki sektora badawczo-rozwojowego. Innym, dobrze znanym problemem, jest również zbyt mała wiedza o istniejących formach wspierania transferu technologii, jaką dysponują przedsiębiorstwa 1 Raport z badań ankietowych w zakresie popytu firm na innowacje w Małopolsce, opracowanie niepublikowane, przygotowane w ramach projektu celowego Nr: 6 RSI 2003 C/06004 pt. Regionalna strategia innowacji województwa małopolskiego, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz województwo małopolskie, Kraków, kwiecień Wstęp

13 (zwłaszcza małe i średnie). Przedsiębiorcy zainteresowani wdrożeniem innowacji często nie potrafią dotrzeć do instytucji, które oferują innowacyjne rozwiązania. Rolę pośrednika pomiędzy dostarczycielami technologii (głównie jednostkami naukowymi) a nabywcami (przedsiębiorstwami) pełnią przede wszystkim wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu, czyli centra transferu technologii, które są wprawdzie obecne w mediach, ale ich oferta usług dociera jednak do niewielkiej liczby firm deklarujących zainteresowanie wdrożeniem nowych technologii. Identyfikacja wyżej określonych zjawisk umożliwiła przygotowanie omawianego projektu, zakładającego wypracowanie pakietu rozwiązań, których wykorzystanie może przyczynić się do zwiększenia efektywności instytucji otoczenia biznesu w zakresie transferu technologii. W ramach projektu opracowano oraz pilotażowo wdrożono koncepcję organizacji instytucji oraz sieci instytucji otoczenia biznesu. Najważniejszym rezultatem są zdefiniowane procedury oraz narzędzia realizacji zadań przez organizacje świadczące usługi na rzecz przedsiębiorstw w obszarze transferu technologii. Wśród procedur i narzędzi wspierających świadczenie takich usług znalazły się m.in.: zasady tworzenia biura transferu technologii w instytucji otoczenia biznesu, opisy stanowisk pracy zajmujących się transferem technologii, opis wdrażania systemu podziału odpowiedzialności za realizację zadań w zakresie transferu technologii, założenia merytoryczno-funkcjonalne Bazy Projektów Innowacyjnych, procedury administrowania bazą, formularze umożliwiające rejestrowanie zgłoszonych technologii, formularze zapotrzebowania na technologię. Ponadto, w ramach projektu została uruchomiona interaktywna Baza Projektów Innowacyjnych, która została zaopatrzona w projekty innowacyjne. Projekty te były promowane wśród przedsiębiorstw i instytucji, będących ich potencjalnymi odbiorcami. Przygotowany w trakcie realizacji projektu komponent usług w zakresie transferu technologii został pilotażowo wdrożony w Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR S.A.). Na podstawie doświadczeń TARR S.A. ze świadczenia tych usług opracowano komplet dokumentacji organizacyjnej i merytorycznej umożliwiający upowszechnienie wypracowanej metody w innych instytucjach otoczenia biznesu. Niniejszy poradnik składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z istotą procesu Wstęp 13

14 transferu technologii, jak również omówiono rodzaje instytucji i sieci instytucji działających na rzecz przekazu technologii. Zamieszczono w nim treści o charakterze definicyjnym, a także przykłady sieci instytucji działających szczególnie prężnie w tej dziedzinie. W rozdziale drugim skoncentrowano się wyłącznie na aspektach organizacyjnych związanych z przygotowaniem instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług w zakresie transferu technologii. W tej części przedstawiono założenia organizacji biura transferu technologii, będącego wyodrębnioną komórką instytucji wspierającej działalność przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie podziału zadań pomiędzy stanowiska pracy zajmujące się transferem technologii oraz doświadczenia TARR S.A. uzyskane podczas praktycznego testu zaprojektowanych rozwiązań organizacyjnych. Integralnym elementem poradnika jest, stanowiący treść rozdziału trzeciego, opis kluczowego narzędzia transferu technologii, jakim jest internetowa baza danych. W rozdziale tym syntetycznie scharakteryzowano zarówno najbardziej znane internetowe bazy tego rodzaju, jak i koncepcję Bazy Projektów Innowacyjnych, przygotowaną w ramach projektu (wraz z wnioskami o jej funkcjonalności). Przedmiotem kolejnego rozdziału są metody finansowania transferu technologii, wyodrębnione spośród ogółu dostępnych sposobów finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw. W rozdziale piątym przedstawiono oraz poddano wnikliwej analizie różne rodzaje umów, jakie wykorzystywane są w transferze technologii. W tej części poradnika znajdują się również rekomendacje dotyczące zarówno podniesienia poziomu funkcjonalności obowiązujących przepisów prawnych, jak i konieczności podjęcia innych działań mających na celu zwiększenie stopnia wykorzystania nowych technologii w gospodarce polskiej. 14 Wstęp

15 rozdział I T ransfer technologii pojęcia podstawowe Wstęp 15

16 16 Wstęp

17 1. Definicja transferu technologii W literaturze przedmiotu spotyka się wiele definicji transferu technologii. W ujęciu syntetycznym, ale wiernie oddającym istotę problematyki, transfer technologii jest wymianą (na określonych warunkach) m.in. wiedzy technologicznej i organizacyjnej, dokonywaną pomiędzy tymi, którzy tę wiedzę mają, a tymi, którzy tej wiedzy potrzebują. W każdym procesie transferu technologii mamy więc do czynienia z dwiema stronami dawcą technologii i jej nabywcą zawierającymi określonego rodzaju transakcje. Należy wyraźnie podkreślić, że owo przekazanie technologii jest zazwyczaj odpłatne. Mamy wówczas do czynienia transferem klasycznym, a więc tzw. komercyjnym transferem technologii. Spotykamy się również z nieodpłatnym przekazaniem technologii, nazywanym niekomercyjnym transferem technologii. Transfer tego rodzaju definiowany jest jako możliwość nieodpłatnego uzyskania określonej technologii (a raczej wiedzy technologicznej) na podstawie informacji zawartych w ogólnodostępnych źródłach, takich jak: literatura fachowa, Internet, oferowane produkty rynkowe. W takich sytuacjach transfer ogranicza się jednak do zastosowania dostępnej wiedzy przy zastrzeżeniu, że nie można powielać wzorów i parametrów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej, chronionej przez prawo danego kraju albo międzynarodowe prawo patentowe. Innym szczególnym przypadkiem nabycia przez przedsiębiorstwo nowych technologii lub wiedzy technologicznej są wysoko wykwalifikowani pracownicy pozyskani z innych przedsiębiorstw bądź jednostek naukowo-badawczych. Wróćmy jednak do klasycznego przypadku transferu technologii, gdzie dawca (sprzedawca) technologii dysponuje prawami (autorskimi, własnością) do danej technologii lub do danego rozwiązania technicznego i jest gotów odstąpić ją nabywcy na obustronnie wynegocjowanych warunkach. Z kolei, nabywca technologii (kupujący) oczekuje, że dana technologia lub rozwiązanie techniczne zostanie mu przekazane w formie projektu zawie- Transfer technologii pojęcia podstawowe 17

18 rającego wszystkie dane techniczne niezbędne do jego praktycznego wykorzystania, a najczęściej do zastosowania przez przedsiębiorstwo określonej technologii w celach produkcyjnych. Ze względu na status prawny partnerów transferu technologii rozróżniamy: 1. Transfer technologii poziomy, który następuje pomiędzy przedsiębiorstwami i może przybierać formę: sprzedaży patentów, licencji i know-how, współpracy przemysłowej, przedsięwzięć joint venture, usług technicznych. 2. Transfer technologii pionowy występujący pomiędzy publicznymi jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami, który najczęściej przybiera formę: licencji na wynalazki, wzorów użytkowych, projektów zamawianych przez przedsiębiorstwa lub badania kontraktowe, firm spin-off, informacji zawartych w artykułach naukowych, informacji przekazywanych podczas konferencji naukowych, seminariów i szkoleń. W istniejących klasyfikacjach wyodrębnia się również podział transferu technologii na krajowy i międzynarodowy. Istotą krajowego transferu technologii jest to, że odbywa się on między podmiotami z jednego kraju, podczas gdy międzynarodowy transfer technologii ma miejsce wówczas, gdy jeden z partnerów (dawca lub nabywca technologii) pochodzi z zagranicy. 2. Przedmiot transferu technologii Termin transfer technologii wskazuje, że jego przedmiotem w ścisłym znaczeniu powinna być technologia. W ujęciu encyklopedycznym technologia jest dziedziną techniki zajmującą się opracowywaniem i przeprowadzaniem najkorzystniejszych w określonych warunkach procesów wy- 18 Transfer technologii pojęcia podstawowe

19 twarzania lub przetwarzania surowców, półwyrobów i wyrobów 2. Wydaje się jednak, że takie rozumienie pojęcia technologii jest mocno zawężone, gdyż nie obejmuje całości innowacji technicznych (np. rozwiązań konstrukcyjnych), rozwiązań informatycznych czy nowych rozwiązań nietechnicznych, np. innowacji organizacyjnych. Przedmiotem transferu bywają również maszyny i urządzenia, a także wiedza know-how nie uwzględniona w dokumentacji technologicznej, ale niezbędna do jej prawidłowego zastosowania. W praktyce zatem przedmiotem transferu nie są wyłącznie wąsko rozumiane rozwiązania technologiczne, ale innowacje w szerokim tego słowa znaczeniu. Dlatego w niniejszym poradniku mianem technologii będziemy określać również wiedzę technologiczną, organizacyjną oraz rozwiązania innowacyjne. Dla przedsiębiorstw transfer technologii oznacza przede wszystkim pozyskiwanie i wdrażanie innowacji. Oznacza to, że przedmiotem transferu technologii jest projekt zawierający informacje niezbędne do praktycznego zrealizowania myśli i rozwiązań technologicznych tworzących daną technologię. Z punktu widzenia przedsiębiorstw transfer technologii z reguły odbywa się dwufazowo. W fazie pierwszej przekazywany jest tzw. projekt wstępny, który, co prawda, nie zawiera danych szczegółowych dotyczących rozwiązań technicznych stanowiących przedmiot ochrony własności intelektualnej i know-how, ale uwzględnia takie dane, jak: ogólny opis technologii, podstawowe parametry i specyfikacje dotyczące produktu, parametry eksploatacyjne technologii, np. zużycie mediów technologicznych i energetycznych na jednostkę produktu, pracochłonność i szacunek zdolności produkcyjnej, wstępny szacunek kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, wymagania dotyczące parku maszynowego, aparaturowego, urządzeń i instalacji, opomiarowania, itd. Ze względu na specyficzne uwarunkowania oraz parametry inżynierskie i techniczne stosowane w danej dziedzinie techniki zakres danych projektu wstępnego może ulegać zmianie. W fazie drugiej transferu technologii przekazywany jest właściwy projekt techniczny technologii, na który składa się dokumentacja techniczna będąca podstawą umowy transferowej. Projekt techniczny technologii powinien już zawierać pełną dokumentację przebiegu procesu technologicznego, uwzględniającą opis poszczególnych etapów i operacji, ich kolejność oraz warunki, w jakich one się odbywają, wymagania techniczne i jakościowe 2 Wielka Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 27, s Transfer technologii pojęcia podstawowe 19

20 odnoszące się do produktu, informacje dotyczące maszyn i urządzeń wraz z instrukcjami obsługi, a także wymagania jakościowe i ilościowe dotyczące surowców. 3. Proces transferu technologii Transfer technologii jest procesem złożonym, wieloetapowym, czasoi kosztochłonnym. Poza głównymi stronami transferu (dawcą i nabywcą) na różnych etapach procesu transferu technologii pojawiają się także inni uczestnicy. Przebieg procesu transferu technologii bywa zróżnicowany, gdyż transfer może być przeprowadzony w następstwie różniących się sekwencji działań. Zasadne jest jednak konstruowanie modelowych schematów procesu transferu technologii, które są użyteczne zarówno dla celów analitycznych, jak i edukacyjno-promocyjnych. Przykład takiego modelowego schematu procesu transferu technologii, który rozpoczyna się od wyboru technologii, a kończy na jej adaptacji i absorpcji, został przedstawiony na rysunku Źródła nowych technologii Przebieg procesu transferu technologii zmienia się w zależności od warunkujących go czynników technicznych, ekonomicznych, społecznych i politycznych. Zawsze jednak rozpoczyna się od zgromadzenia przez nabywcę informacji wstępnych o potencjalnych oferentach technologii. Informacje te powinny dawać odpowiedź na pytanie, na jakim poziomie znajduje się technologia oferentów, jakie mają doświadczenie w danej dziedzinie oraz czy dysponują prawami własności w zakresie objętym projektem. Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania pozyskiwane przez przedsiębiorstwa pochodzą z różnych źródeł, które tradycyjnie dzielimy na wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne źródła pozyskiwania technologii oparte są zazwyczaj o zasoby własne firmy. Na wybór sposobu pozyskania technologii do transferu bardzo duży wpływ ma wielkość i kondycja 20 Transfer technologii pojęcia podstawowe

21 Strategia technologiczna firmy Inne projekty technologiczne Transfer technologiczny Informacje Ograniczenia importu technologii Poszukiwanie technologii Znane technologie Dotychczasowe doświadczenia Ograniczenia eksportu technologii Kryteria Dostępne technologie Ocena technologii Technologie alternatywne Negocjacje Warunki umowne Wybór końcowy Negocjacje Wybrana alternatywa Nowe pomysły innowacje Dotychczasowe doświadczenia Realizacja kontraktu Rozpoczęcie produkcji Działania operacyjne Adaptacja i absorpcja technologii Łączenie z innymi technologiami Rysunek 1. Proces wyboru, negocjacji, adaptacji i absorpcji technologii Źródło: Negocjacje w transferze technologii. Podręcznik szkoleniowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO, Biuro Promocji Inwestycji i Technologii w Warszawie, Warszawa 2004, s. 25. Transfer technologii pojęcia podstawowe 21

22 ekonomiczna firmy. Duże firmy lub wielkie korporacje stać jest na utrzymywanie własnych, na ogół rozbudowanych i doskonale wyposażonych, jednostek naukowo-badawczych (biur projektów, laboratoriów, placówek badawczo-rozwojowych) zatrudniających inżynierów i naukowców, zajmujących się opracowywaniem nowych technologii. Te względy sprawiają, że duże przedsiębiorstwa wykorzystują wyniki własnych prac badawczych, podczas gdy większość małych i średnich przedsiębiorców poszukuje technologii poza własnym przedsiębiorstwem. Ważnym wewnętrznym źródłem tworzenia i pozyskiwania nowych technologii jest istniejąca w danym przedsiębiorstwie wiedza, która nie jest udokumentowana, oraz wyniki własnych badań i prac badawczorozwojowych, które bardzo często są rozpoznawane dopiero w trakcie audytów technologicznych wykonywanych przez zewnętrznych specjalistów. Do wewnętrznych źródeł informacji o technologiach należy zaliczyć również: własnych pracowników, którzy są najważniejszym zasobem organizacyjnym przedsiębiorstwa i najcenniejszym źródłem wszelkich nowych pomysłów oraz rozwiązań innowacyjnych, w tym techniczno-technologicznych, gdyż ich wiedza, twórcze myślenie i doświadczenie zapewniają unikalność i niepowtarzalność powstających rozwiązań, klientów przedsiębiorstw, którzy są nieocenionym źródłem informacji o technologiach i innowacjach, ale pod warunkiem że potrafimy ich zachęcić do dzielenia się swoją opinią i jednocześnie wiemy, jak gromadzić i przetwarzać uzyskane dane; w chwili obecnej coraz więcej firm korzysta z systemów CRM (Customer Relation Management), pozwalających sprawnie zarządzać portfelem klientów; motywowanie klientów do dzielenia się informacjami i opiniami może odbywać się m.in. przez budowanie i moderowanie forów dyskusyjnych na stronach internetowych przedsiębiorstw. Znacznie bardziej bogate i zróżnicowane są zewnętrzne źródła pozyskiwania technologii, do których zalicza się przede wszystkim: osoby prywatne oraz wynalazców będących właścicielami patentów oraz strony internetowe tych osób, firmy komercyjnie zajmujące się opracowywaniem projektów i rozwiązań technologicznych, jednostki badawczo-rozwojowe (JBR); są to państwowe jednostki organizacyjne, utworzone w celu prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, których rezultaty powinny znaleźć zastosowanie oraz być wdrożone w gospodarce; JBR zazwyczaj posiadają charakter branżowy ukierunkowa- 22 Transfer technologii pojęcia podstawowe

23 ny na określoną gałąź gospodarki, z którą ściśle współpracują i dla której powinny być swoistym zapleczem naukowo-badawczym, instytuty PAN sieć placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk, które mogą stanowić obok JBR i szkół wyższych najważniejsze krajowe źródło nowej myśli technicznej i technologicznej, instytuty i katedry szkół wyższych będące naturalnym źródłem kreowania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań; co prawda współpraca pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami a szkołami wyższymi napotyka na wiele barier, ale jednak wiele uczelni, zwłaszcza technicznych, nawiązuje coraz ściślejszą współpracę z przemysłem, parki naukowe, parki technologiczne działające na ściśle określonym obszarze instytucje naukowo-badawcze oferujące technologie oraz instytucje otoczenia biznesu oferujące z kolei usługi w zakresie finansowania, doradztwa i wspierania rozwoju firm innowacyjnych, centra transferu technologii (CTT) będące instytucjami pośredniczącymi pomiędzy dostawcami a odbiorcami technologii; CTT działają w formie ogólnouczelnianych jednostek szkół wyższych, często pełnią rolę pośrednika oferującego i promującego dorobek uczelni i jej pracowników naukowych; CTT gromadzą również rozproszone oferty dostępnych technologii, jak również wspierają przedsiębiorstwa w procesie transferu technologii, publikacje w literaturze patentowej; pod pojęciem literatura patentowa należy rozumieć dokumenty patentowe, czyli opublikowane patenty na wynalazki i opublikowane wnioski o przyznanie patentów oraz dzienniki urzędowe wydawane przez urzędy patentowe i informacje dotyczące patentów wydawanych przez krajowe i międzynarodowe służby informacyjne; dokumenty patentowe mają bardzo duże znaczenie praktyczne, gdyż w sposób przejrzysty informują o rozwiązaniach dotyczących problemów technicznych, konferencje, seminaria i szkolenia, zwłaszcza te poświęcone konkretnym branżom czy sektorom, stanowią bogate źródło informacji o najnowszych trendach w gospodarce, targi, misje gospodarcze i spotkania partnerskie, internetowe bazy danych zawierające informacje o innowacyjnych rozwiązaniach, informacje o działaniach konkurencji; należą one do najistotniejszych źródeł o pojawiających się innowacyjnych rozwiązaniach na rynku; wiele firm polskich korzysta już z technik benchmarkingu, polegających na porównywaniu własnych praktyk i procesów z analogicznymi, stosowanymi w firmach uznawanych za najlepsze w danej dziedzinie czy sektorze, Transfer technologii pojęcia podstawowe 23

24 spotkania branżowe (brokerage events) organizowane przez instytucje otoczenia biznesu, będące okazją do spotkań osób z danych sektorów gospodarki, wymiany informacji o produktach i tendencjach rynkowych, wymiany dobrych praktyk, tzw. białe księgi, które, niestety, nie są w Polsce popularnym źródłem informacji; białe księgi łączą w sobie elementy referatów naukowych i broszur reklamowo-promocyjnych; zawierają informacje dotyczące opisów technologii, procesów biznesowych, produktów i rozwiązań stosowanych przez daną firmę (bez podawania informacji poufnych); białe księgi są przygotowywane i wydawane w celu uwiarygodnienia firmy w oczach klientów i partnerów 3. Przedsiębiorcy bardzo często poszukują możliwości zakupu technologii również za granicą. W krajach zaawansowanych w rozwoju techniki istnieje wiele instytucji pracujących nad rozwojem technologii oraz oferujących gotowe projekty technologiczne, często wraz z urządzeniami do produkcji wyrobów opartych na danej technologii. Jednakże poszukiwanie zagranicznych technologii sprawia wiele trudności, zwłaszcza małym i średnim firmom krajowym, czego powodem są bariery w postaci znajomości języków obcych oraz braku doświadczenia w kontaktach międzynarodowych. W takich sytuacjach pomocne może być wsparcie wyspecjalizowanych instytucji pośredniczących w międzynarodowym transferze technologii, ułatwiających przedsiębiorcom dotarcie do najnowocześniejszych rozwiązań. Najważniejsze z nich działają w ramach europejskiej sieci Ośrodków Przekazu Innowacji (IRC Innovation Relay Center), oferującej bezpłatną pomoc w zakresie poszukiwania nowych technologii i nawiązywania kontaktów oraz pomoc w negocjacjach i zawarciu umów. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną różnicę między wewnętrznymi a zewnętrznymi źródłami pozyskiwania technologii. Niewątpliwą zaletą nabywania technologii w drodze prowadzenia badań własnych jest możliwość odsprzedaży uzyskanych wyników prac badawczych i wdrożeniowych. Natomiast pozyskiwanie technologii ze źródeł zewnętrznych z reguły trwa krócej, często jest mniej kosztowne, ale wymaga uzyskania od właściciela technologii lub rozwiązania technicznego zgody na ich wykorzystanie. 3 Jedna z najpopularniejszych baz danych zawierająca białe księgi znajduje się na stronie internetowej 24 Transfer technologii pojęcia podstawowe

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Krajowa Sieć Innowacji Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Grzegorz Gromada Z-ca Dyrektora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Przekazu Innowacji - IRC. Korzyści dla polskich firm ze współpracy z Siecią Ośrodków Przekazu Innowacji (IRC)

Ośrodki Przekazu Innowacji - IRC. Korzyści dla polskich firm ze współpracy z Siecią Ośrodków Przekazu Innowacji (IRC) Ośrodki Przekazu Innowacji - IRC 1 Korzyści dla polskich firm ze współpracy z Siecią Ośrodków Przekazu Innowacji (IRC) Kilka słów o sobie... Patryk Koć Project Officer Innovation Relay Centre Poland North-East

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network NOWA ZINTEGROWANA SIEĆ Sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej; Powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008r. jako kontynuacja

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kaliski Inkubator

Fundacja Kaliski Inkubator Fundacja Kaliski Inkubator Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna Fundacja Kaliski Inkubator fundacje NIP 6181003820 REGON 250454894 Data rozpoczęcia działalności 2001-11-23

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jakub Rawski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorcy osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej.

przedsiębiorcy osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej. Krajowy System Usług to ogólnopolska sieć ośrodków prowadzonych przez ponad 150 renomowanych instytucji wspierających rozwój biznesu. Ich oferta adresowana jest zarówno do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Opracowanie: Marzena Mażewska Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Ośrodki

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Fundacja Poszanowania Energii 2. Forma prawna prowadzonej działalności Fundacja 3. Status Wnioskodawcy - przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw 2010 Justyna Kulawik Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 28 września 2010 r. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Uniwersytet w Białymstoku, 2 XII 2010 Plan prezentacji: 1. Wizje komercjalizacji nauki 2. Wizje innowacji 3. Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Instytut Doradztwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Forma prawna prowadzonej działalności spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network. Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r.

Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network. Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r. Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r. Największa na świecie sieć non profit wspierająca MŚP w internacjonalizacji 60 krajów: Europa, Azja, Ameryka Płd.

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie potrzeb klientów Ośrodków Innowacji

Monitorowanie potrzeb klientów Ośrodków Innowacji Jakub Rakoczy Monitorowanie potrzeb klientów Ośrodków Innowacji KTO TY JESTEŚ i SKĄD POCHODZISZ JAKUB RAKOCZY Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Konsultant, Ekspert, Handlowiec, Biurokrata INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo