Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011"

Transkrypt

1 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień

2 SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA ROK I... 3 STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA ROK II STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA ROK III STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA ROK I STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA ROK II

3 STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA ROK I 3

4 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia studia niestacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: MATEMATYKA Kod x Skala ocen ECTS 11 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I ogółem, w tym 60 wykład 15 semestr 1 ćwiczenia 30 KO 15 rodzaj podstawowy Prowadzący zajęcia Dr Andrzej Grzybowski Opowiedziany za przedmiot Dr Andrzej Grzybowski Warunki wstępne brak Formy zajęć Wykład, ćwiczenia, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: opanowanie definicji, twierdzeń i ich interpretacji z zakresu prezentowanego na wykładzie w stopniu umożliwiającym posługiwania się aparatem matematycznym w analizie zjawisk gospodarczych Umiejętności: nabycie umiejętności czytania notacji matematycznej wykorzystywanej w różnych dziedzinach ekonomii i ekonometrii. Umiejętność wykorzystywania poznanego aparatu matematycznego do rozwiązywania zadań z kontekstem realistycznym Podstawowe pojęcia rachunku wektorów i macierzy, macierze odwrotne. * Układy równań i nierówności liniowych. * Ciągi, granica ciągu * Funkcje jednej zmiennej: granica funkcji, ciągłość funkcji, pochodna. Monotoniczność funkcji. Ekstrema funkcji jednej zmiennej. Badanie przebiegu funkcji. * Funkcja potęgowa, wykładnicza, hiperboliczna i logistyczna przykłady ekonomiczne * Funkcja dwóch zmiennych: podstawowe pojęcia, pochodne cząstkowe ich interpretacja ekonomiczna.* Przykłady zastosowań w badaniach ekonomicznych * Funkcje wielu zmiennych- ekstrema funkcji wielu zmiennych* Wstęp do rachunku całkowego - całka nieoznaczona i oznaczona * Interpretacje całki oznaczonej - przykłady * Całki realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO niewłaściwe. Interpretacje geometryczne * Funkcja potęgowa, wykładnicza, hiperboliczna i logistyczna przykłady ekonomiczne *Przykłady zastosowań pochodnej w badaniach ekonomicznych * Interpretacje całki oznaczonej - przykłady * Całki niewłaściwe. Interpretacje geometryczne * Prezentacja wykładu tradycyjna na tablicy + Wykład w PowerPoincie + materiały na platformie e-learningowej AP (html, animacje), konsultacje internetowe, praca w laboratorium komputerowym (ćw.) Zajęcia realizowane zgodnie z planem zajęć w salach wykładowych, kontakt w ramach konsultacji w wyznaczonym gabinecie oraz dodatkowo możliwość konsultacji poprzez Internet (mail, chat) 4

5 Podstawowa literatura R. Antoniewicz, Matematyka dla studentów ekonomii, PWN, Warszawa 1999, T. Bednarski, Elementy matematyki w naukach ekono-micznych, OE, Kraków 2004 T. Trajdos, Divide at Integra - elementarny wykład matematyki wyższej, Wydawnictwo Educator, Częstochowa Literatura uzupełniająca S. Dorosiewicz T. Michalski K. Twardowska, Matematyka Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych, Wydawnictwo C. H. Beek, 2008 A. Badach, H. Kryński: Matematyka - podręcznik dla wydziałów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1979 lub wydania następne. T. Bażańska, T. Karwacka, M. Nykowska: Zadania z matematyki. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1977 lub wydania następne. Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Oddanie opracowań (referatów) tematów zleconych w ramach KO, budowa modelu na podstawie otrzymanych danych (raport) oraz zdanie egzaminu w sesji. Każdy temat KO rozliczany jest na podstawie referatu w którym student prezentuje zarówno wiadomości teoretyczne jak i przykłady ich zastosowań w zagadnieniach praktycznych Wśród pytań egzaminacyjnych przynajmniej jedno dotyczy tematów KO Działania na macierzach. Obliczanie wyznaczników. Metody rozwiązywania układów równań liniowych. Obliczanie pochodnych. Badanie przebiegu funkcji. Zastosowania pochodnych w analizie ekonomicznej. 5

6 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia studia: niestacjonarne, stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: MIKROEKONOMIA Kod x Skala ocen ECTS 11 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I ogółem, w tym 60 wykład 25 semestr 1, 2 ćwiczenia 15 KO 20 rodzaj podstawowy Prowadzący zajęcia Dr Wojciech Grabałowski Opowiedziany za przedmiot Dr Wojciech Grabałowski Warunki wstępne Formy zajęć Wykład, ćwiczenia, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Wiadomości: zapoznanie ze sposobami podejmowania decyzji przez konsumentów i producentów oraz ich skutkami dla funkcjonowania różnych rynków a także sposobami konkurowania producentów Umiejętności: rozumienie procesów gospodarczych zachodzących w skali mikroekonomicznej Podstawowe pojęcia ekonomiczne * Rola zadania oraz znaczenie analizy ekonomiczno finansowej w firmie * Rodzaje i formy analizy, Narzędzia analityczne, kryteria, miary i mierniki analityczne * okres analityczny * Źródła danych do analizy * Diagnoza i prognoza ekonomiczna * Kalkulacja, ocena zdolności kredytowe * Analiza do celów zarządczych * Źródła informacji w analizie ekonomiczno finansowej * Podstawy metodyczne analizy E/F * Warunki, zasady i metody prezentacji wyników analizy EF * Analiza EF spółki * Bilans * Rachunek przepływów Pieniężnych * Analiza wskaźnikowa * Analiza uwarunkowań rynkowych * Analiza produkcji, kosztów, zatrudnienia, sprzedaży, cen, rentowności * Ocena projektów gospodarczych * Ocena efektywności inwestycji * Metody ilościowe i jakościowe w analizie * Ceny kalkulacyjne, Ocena i analiza zdolności kredytowej * Analiza kosztu kapitału * Ocena efektywności inwestycji * ocena projektów gospodarczych * Cena kalkulacyjna * Metody ilościowe i jakościowe w analizie EF Wykład i ćwiczenia, samodzielne poznawanie określonych partii materiału, odpowiedź na pytania kontrolne, praca kontrolna na ocenę Kontakt bezpośredni, telefoniczny i mail'owy. Student samodzielnie pracuje nad zadaną partią materiału odpowiadając na pytania kontrolne, wykonanie samodzielnej pracy kontrolnej Podstawowa literatura W. Sasin, Poradnik Analityka, Interfart Łódź 2003 Zdz. Leszczyński, Analiza ekonomiczna spółki,pwe

7 St. Ryżewska, Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, Twigger 2000 L. Szyszko, Finanse przedsiębiorstw, PWE 2000 Literatura uzupełniająca R. Milewski Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 2003 Sean M. Flyn, Ekonomia dla bystrzaków, W. Helion 2007 Warunki zaliczenia Warunki zaliczenia w ramach KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny obecności na wykładach (10%) i oceny z egzaminu pisemnego (70%),oceny z ćwiczeń (20%) Z każdej partii materiału z zakresu problematyki objętej KO, studenci odpowiadają na pytania kontrolne. Ocena samodzielnie wykonanej pracy kontrolnej Proszę opisać zasady analizy pionowej i poziomej bilansu Proszę scharakteryzować podstawowe wskaźniki bankowej analizy oceny zdolności kredytowej Proszę omówić zasady analizy rentowności produktu 7

8 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia studia niestacjonarne stopień I - rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: POLITYKA SPOŁECZNA Kod x Skala ocen ECTS 6 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I ogółem, w tym 30 wykład 20 semestr 1 ćwiczenia - KO 10 rodzaj Prowadzący zajęcia dr. hab. Maciej Gitling, prof. AP Opowiedziany za przedmiot dr. hab. Maciej Gitling, prof. AP Warunki wstępne brak Formy zajęć Konwersatorium, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Wiadomości : zapoznanie się z koncepcjami teoretycznymi dotyczącymi polityki społecznej w Polsce i na świecie. Umiejętności: posługiwania się pojęciami z zakresu polityki społecznej; dokonywania analizy pomiędzy polityką społeczną a polityką gospodarczą; diagnozowania w polityce społecznej ;wykazania przyczyn ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego; omówienia roli trzeciego sektora w polityce społecznej. Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej * Historia polityki społecznej * Sektory, podmioty, poziomy i organizacje polityki społecznej * Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej * Ewaluacja i analiza polityki społecznej * Ochrona zdrowia * Problemy w sferze pracy * Dyskryminacja i równouprawnienie * Europejski model socjalny * Lokalna polityka społeczna * Rola trzeciego sektora w polityce społecznej * Dialog społeczny a polityka społeczna * Reformy wprowadzające mechanizmy rynkowe do polityki społecznej * Polityka społeczna wobec problemów migracyjnych * Dialog społeczny a polityka społeczna * Przestępczość jako problem realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO społeczny * Lokalna polityka społeczna * Rola trzeciego sektora w polityce społecznej * Dialog społeczny a polityka społeczna * Reformy wprowadzające mechanizmy rynkowe do polityki społecznej * Polityka społeczna wobec problemów migracyjnych * Dialog społeczny a polityka społeczna * Przestępczość jako problem społeczny * Wykład oraz samodzielna ukierunkowana na wykładowcę praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury. Materiały dostępne są na stronie internetowej AP. W ramach (KO) studenci napiszą prace zaliczeniową. 8

9 Podstawowa literatura Polityka społeczna (red.) G. Firlit-Fesnak., M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2009 K. Głąbicka, Polityka społeczna w Unii Europejskiej, Warszawa 2001 K. Bajan, Polityka gospodarcza i społeczna, Łódz 2005 S. Golinowska, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, Warszawa 1994 Literatura uzupełniająca K. podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna, Gdańsk 1998L. Dziewięcka- Bokun, Systemowe determinanty polityki społecznej, Wrocław 2000 Polityka społeczna (red.) A. Frączkiewicz-Wronka, M. Zrałek, Katowice 1998 M. J. Thieme, Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 1995 Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny obecności na wykładach (20%) i oceny z testu egzaminacyjnego (80%), oraz zaliczenia prac na ocenę pozytywną w ramach (KO). Z zakresu problematyki objętej (KO), studenci przygotują referaty na ocenę. - Potrzeby jako kategoria polityki społecznej - Patologie społeczne - Poziom życia i jego mierzenie - Ekonomiczne uwarunkowania polityki społecznej 9

10 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia studia niestacjonarne, stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Kod x Skala ocen ECTS 2 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I ogółem, w tym wykład semestr 1, 2 Ćwiczenia 30 KO 30 rodzaj ogólny Prowadzący zajęcia mgr inż. Marek Zych Opowiedziany za przedmiot mgr inż. Marek Zych Warunki wstępne Formy zajęć Ćwiczenia, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Wiadomości: poznanie podstaw wiedzy z zakresu technologii informacyjnych niezbędnej do praktycznego wykorzystania minikomputerów Umiejętności: opanowanie prawidłowej realizacji przy pomocy mikrokomputera podstawowych zadań, takich jak: obsługa systemów operacyjnych, edycja tekstów, tworzenie prezentacji, korzystanie z poczty elektronicznej, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego oraz sieci komputerowej Podstawy technik informatycznych * Użytkowanie komputerów * Przetwarzanie tekstów * Arkusze kalkulacyjne * Bazy danych * Grafika menedżerska i prezentacyjna * Usługi w sieciach informatycznych Bazy danych * Grafika menedżerska i prezentacyjna * Usługi w sieciach informatycznych Przekaz ustny; wykorzystanie komputerów i rzutników; wykorzystanie systemu MS Windows XP PL; wykorzystanie pakietu biurowego MS Office XP PL, wykorzystanie materiałów internetowych jako uzupełnienie Podać zasady realizacji, sposób dostępu do materiałów, kontaktu z wykładowcom, prowadzącym ćwiczenia Podstawowa literatura M. Langer, Po prostu Word 2002/XP PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002 M. Langer, Po prostu Excel 2002/XP PL Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002 S. Sagman, Po prostu Office XP PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice

11 Literatura uzupełniająca Żarowska, W. Węglarz, ECDL na skróty, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009 Danowski B., Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne. Wydawnictwo: Helion, 2006 r. Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny obecności na ćwiczeniach (20%) i oceny z testu pisemnego (80%), zdanego gdy poprawne odpowiedzi obejmują 50% + jedno pytanie W każdym zestawie pytań, pytania z zakresu problematyki objętej KO, studenci przygotują referaty i prezentują je w trakcie zajęć. 11

12 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia studia niestacjonarne, stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS Przedmiot RACHUNKOWOŚĆ Kod x Skala ocen ECTS Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I ogółem, w tym wykład semestr 2 ćwiczenia 15 KO rodzaj podstawowy Prowadzący zajęcia mgr Zdzisława Wołek Opowiedziany za przedmiot dr Piotr Zasępa Warunki wstępne Formy zajęć ćwiczenia, Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: poznanie rachunkowości, jako międzynarodowego języka biznesu; zrozumienie terminologii i sposobów wyceny w zakresie: posiadanych przez firmy środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów); wyniku finansowego i jego ustalania na podstawie przychodów i kosztów; przepływów pieniężnych Umiejętności: nabycie umiejętności niezbędnych do księgowania operacji gospodarczych i tworzenia sprawozdawczości finansowe. realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Charakterystyka jednostek prowadzących ewidencję działalności gospodarczej * Środki gospodarcze (aktywa), źródła ich pochodzenia (pasywa)oraz wyniki działalności * Ewidencja zmian w stanie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów * Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości * Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz rozrachunków * Ewidencja wynagrodzeń za pracę * Ewidencja materiałów, towarów i usług * Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych * Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej * Produkty i przychody z ich sprzedaży * Wynik działalności i jego podział * Kapitały własne i specjalne * Zamknięcia roczne * Rozwiązywanie zadań dotyczących ewidencji księgowej, interpretacja wyników, obliczenia przy zastosowaniu różnych miar wynikających z przepisów rachunkowych, sporządzanie zestawień,. Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura K. Sawicki Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej cz. I i II, Ekspert, Wrocław, 2006r. 12

13 Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Z. Grzesikiewicz Zbiór zadań z rachunkowości, SKwP, Warszawa, 2008r. B. Binkowski Rachunkowość finansowa, zbiór ćwiczeń, Katowice, 2004 Ustawa o rachunkowości Obecność na ćwiczeniach, aktywność na ćwiczeniach, praca zaliczeniowa polegająca na rozwiązaniu zadania zawierającego ewidencję operacji gospodarczych, obliczenia zobowiązań podatkowych, odsetek oraz bilansu, Zadania dotyczące: sporządzenia bilansu otwarcia, ewidencji operacji bilansowych, ewidencji kosztów rodzajowych. Obliczanie amortyzacji metodą degresywną i liniową; wycena materiałów, wg znanych metod 13

14 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia studia niestacjonarne, I stopnia rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: RACHUNKOWOŚĆ Kod x Skala ocen ECTS 7 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I ogółem, w tym 20 wykład 10 semestr 1 ćwiczenia KO 10 rodzaj podstawowy, Prowadzący zajęcia Dr Piotr Zasępa Opowiedziany za przedmiot Dr Piotr Zasępa Warunki wstępne Nie dotyczy Formy zajęć Wykład, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: poznanie rachunkowości, jako międzynarodowego języka biznesu; zrozumienie terminologii i sposobów wyceny w zakresie: posiadanych przez firmy środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów); wyniku finansowego i jego ustalania na podstawie przychodów i kosztów; przepływów pieniężnych Umiejętności: nabycie umiejętności niezbędnych do księgowania operacji gospodarczych i tworzenia sprawozdawczości finansowej Charakterystyka jednostek prowadzących ewidencję działalności gospodarczej * Środki gospodarcze (aktywa), źródła ich pochodzenia (pasywa)oraz wyniki działalności * Ewidencja zmian w stanie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów * Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości * Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz rozrachunków * Ewidencja wynagrodzeń za pracę * Ewidencja materiałów, towarów i usług * Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych * Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej * Produkty i przychody z ich sprzedaży * Wynik działalności i jego podział * Kapitały własne i specjalne * Zamknięcia roczne * realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki wykład, rozwiązywanie przykładów odnoszących się do poruszanych nauczania problemów, studia wybranych pozycji. Sposób realizacji (nauczania) Dostęp do danych oraz samodzielne rozwiązywanie zadań treści programowych realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, Finans-Serwis, Warszawa 2007 r. Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa Podstawy rachunkowości, red. K. Winiarska, Dom Wydawniczy 14

15 ABC, Warszawa Literatura uzupełniająca K. Winiarska, M. Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Oficyna a Wolters Kliwer business, Kraków Warunki zaliczenia Egzamin pisemny Warunki sprawdzenia wiedzy Dyskusja nt. sposobu rozwiązania zadań, które zostały przekazane z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia studentom do samodzielnego rozwiązania Opisać rodzaje i sposoby amortyzacji. Księgowanie zdarzeń gospodarczych. 15

16 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia studia niestacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: STATYSTYKA OPISOWA Kod x Skala ocen ECTS 6 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I ogółem, w tym 30 wykład 10 semestr 2 ćwiczenia 10 KO 10 rodzaj podstawowy Prowadzący zajęcia Dr Andrzej Grzybowski Opowiedziany za przedmiot Dr Andrzej Grzybowski Warunki wstępne Zaliczenie z matematyka Formy zajęć Wykład, ćwiczenia, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Znajomość pojęć i metod prezentowanych na wykładzie opanowana w stopniu umożliwiającym dalsze samodzielne studiowania Umiejętności: umiejętność samodzielnego opracowywania danych statystycznych oraz rozwiązywania prostych problemów z zakresu wnioskowania statystycznego. Podstawowe pojęcia statystyki opisowej * Wstępna analiza i prezentacja materiału statystycznego * Opisowa analiza struktury zjawisk masowych: miary statystyczne- ich podział i interpretacja * Sposoby obliczania w zależności od postaci danych * Metody i organizacja badań statystycznych. Dane i podstawowe normy statystyczne * Podstawy analizy dynamiki zjawisk: szeregi czasowe, indeksy statystyczne.* Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa: zdarzenia losowe, zmienne losowe i ich rozkłady * Rozkład dwumianowy i normalny* Inne wybrane klasy rozkładów jako modele zjawisk rzeczywistych * Podstawowe parametry opisowe rozkładów* Podstawy wnioskowania statystycznego. Elementy teorii estymacji *Przedziały ufności w typowych sytuacjach * Wstęp do ogólnej teorii testów. Formułowanie realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania hipotez *Testy parametryczne w typowych sytuacjach * Wstępna analiza i prezentacja materiału statystycznego* Sposoby obliczania miar w zależności od postaci danych * Metody i organizacja badań statystycznych. Dane i podstawowe normy statystyczne * wybrane klasy rozkładów jako modele zjawisk rzeczywistych *Przedziały ufności w typowych sytuacjach* Testy parametryczne w typowych sytuacjach * Prezentacja wykładu tradycyjna na tablicy +Wykład w PowerPoincie + materiały na platformie e-learningowej AP (html, animacje), konsultacje internetowe, praca w laboratorium komputerowym (ćw.) 16

17 Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Zajęcia realizowane zgodnie z planem zajęć w salach wykładowych, kontakt w ramach konsultacji w wyznaczonym gabinecie oraz dodatkowo możliwość konsultacji poprzez Internet (mail, chat) Podstawowa literatura A. D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa S. Ostasiewicz, Statystyka, AE, Wrocław 1999, M. Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa 2005 Literatura uzupełniająca Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa Krysicki W, Bartos J, Dyczka W, Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. I i II, PWN, Warszawa Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Oddanie opracowań (referatów) tematów zleconych w ramach KO, budowa modelu na podstawie otrzymanych danych (raport) oraz zdanie egzaminu w sesji. Każdy temat KO rozliczany jest na podstawie referatu w którym student prezentuje zarówno wiadomości teoretyczne jak i przykłady ich zastosowań w zagadnieniach praktycznych Wśród pytań egzaminacyjnych przynajmniej jedno dotyczy tematów KO Podstawowe pojęcia statystyki. Rodzaje danych statystycznych i sposoby ich prezentacji. Miary statystyczne definicje i interpretacja. Własności estymatorów. Zasady testowania hipotez statystycznych. 17

18 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Administracja studia niestacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Kod x Skala ocen ECTS 6 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I ogółem, w tym 30 wykład 10 semestr 1 ćwiczenia 10 KO 10 rodzaj podstawowy Prowadzący zajęcia dr Adam Siwerski Opowiedziany za przedmiot dr Adam Siwerski Warunki wstępne Bez warunków wstępnych Formy zajęć Wykłady, ćwiczenia, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Wiadomości: Podstawy organizowania instytucji. Zarządzanie zespołami ludzkimi. Przegląd technik zarządzania. Umiejętności: Projektowanie struktur organizacyjnych wraz z dokumentacją temu towarzyszącą. Dobór stylu kierowania Powstanie nauki o organizacji i zarządzaniu. Historia myśli organizatorskiej. Cele nauki organizacji i zarządzania. Więzi organizacyjne. Rozpiętość i zasięg kierowania. Pojęcie struktury organizacyjnej. Struktura smukła płaska wady, zalety. Rodzaje struktur organizacyjnych, wady i zalety. Nowoczesne struktury organizacyjne. Projektowanie struktury organizacyjnej. Zarządzanie a kierowanie. Funkcje kierowania ujęcie klasyczne i współczesne. Cykl działania organizacyjnego. Style kierowania. Teoria X, Y. Techniki zarządzania (przegląd wybranych technik). Podejmowanie decyzji. Decyzje podejmowane w warunkach niepewności, ryzyka. Metody podejmowania decyzji (wybrane). Kierowanie ludźmi w organizacjach. Zarządzanie strategiczne, pojęcia, metody. Cechy i umiejętności menedżerów. Funkcje i role menedżerów. Wykład wprowadzający do danego zagadnienia. Dyskusja. Samodzielna (zespołowa) praca studentów mająca na celu utrwalenie umiejętności stosowania danych technik Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura Stoner A. F. James, Wankel Charles, Kierowanie, PWE, Warszawa 2007 Griffin W. Ricky, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, 18

19 Warszawa 2007 Koźmiński K. Andrzej, Piotrowski Włodzimierz, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006 Literatura uzupełniająca Drucker Peter, Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2008 Frączkiewicz-Wronka Aldona red, Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, AE Katowice 2009 Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa wynika z przeprowadzonego testu obejmującego treści prezentowane na wykładach i ćwiczeniach. Egzamin końcowy. Metody projektowania struktur organizacyjnych Charakterystyka stylów kierowania Metody podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, niepewności Etapy cyklu działania zorganizowanego 19

20 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Administracja studia niestacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS PRZEDMIOT: DRUGI JĘZYK - FRANCUSKI (JĘZYK D) Prowadzący zajęcia mgr Beata Nowak kod Skala ocen ECTS 2 Miejsce w programie studiów Rodzaj studiów: niestacjonarne studia I stopnia, licencjat Rok i semestr studiów: rok I semestr 1 i 2 Liczba godzin zajęć ogółem: 60, w tym 60 KO formy zajęć (w, k, ćw., s) cele kształcenia podstawowe treści programowe* Stosowane metody, formy i techniki Podstawowa literatura warunki zaliczenia Ćwiczenia, kształcenie na odległość Opanowanie aspektów językowych (leksyka, morfologia, składnia, fonetyka) oraz nabycie umiejętności językowych wymaganych na poziomie A1, mających na celu zdolność porozumiewania się w zakresie wybranego języka. Program obejmuje następujące elementy praktycznej nauki języka obcego: gramatykę praktyczną (grupa rzeczownika, czasownika, przymiotnika, zaimka, przysłówka; szyk wyrazów w zdaniu; czasy), fonetyka (samogłoski, spółgłoski i dwudźwięki; rytm, akcent oraz intonacja; zapis fonetyczny poszczególnych wyrazów i dłuższych fraz uwzględniający procesy zachodzące pomiędzy poszczególnymi dźwiękami), słownictwo (słowotwórstwo, synonimy, antonimy w ramach podstawowych obszarów tematycznych), rozumienie języka pisanego i mówionego (ćwiczenia mające na celu doskonalenie zdolności zrozumienia głównych i szczegółowych informacji zawartych w danym tekście; streszczania, itp.). Niektóre z zagadnień realizowane są w trybie kształcenia na odległość. testy leksykalne i gramatyczne; ćwiczenia fonetyczne ; konwersacje; ćwiczenia na rozumienie ze słuchu oraz na rozumienie tekstu czytanego; Część zajęć realizowana w formie KO ćwiczenia konsolidujące zagadnienia gramatyczno-leksykalne, wskazane przez prowadzącego w trakcie zajęć. Ludomir Przestaszewski, Sławomir Bazylko, Kurs Języka Francuskiego dla początkujących, Comprendre Ecrire Parler. Tom I, Wiedza Powszechna Wydanie II 2001; kolokwia, jakość przygotowania opracowań w ramach KO, obecność i aktywność na zajęciach. 20

21 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Ekonomia, studia niestacjonarne, stacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: LEKTORAT- JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY Kod Skala ocen ECTS Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I i II ogółem, w tym 60 wykład - semestr 1, 2, 3, 4 ćwiczenia 60 KO - rodzaj ćwiczenia Prowadzący zajęcia mgr Ewa Szymczyk-Goździk Odpowiedzialny za przedmiot mgr Ewa Szymczyk-Goździk Warunki wstępne brak Formy zajęć ćwiczenia Cele i efekty kształcenia* Nauka umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie podstawowym. Zajęcia koncentrują się na funkcjonalnym, użytecznym języku wykorzystywanym podczas rozmów telefonicznych, spotkań służbowych, rozmów towarzyskich, podróży prywatnych jak i służbowych itp. Studenci będą mieli okazje przećwiczyć materiał na zajęciach tworząc dialogi, odgrywając scenki rodzajowej oraz podczas gier językowych. Grammar: Present, Past, Future Tenses; Passive Voice, Reported Speech; Vocabulary: birth, marriage and death; family; parts of the body; clothes; describing people; health and illness; feelings; food and drink, kitchen; bedroom and bathroom; living room; jobs; school; communication; holidays; shops and shopping; sports. Listening: listening for specific information, gap filling, sentence realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO completion Nie dotyczy Wykład, praca w grupach, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca z wykorzystaniem dostępnej literatury. Nie dotyczy Podstawowa literatura Bill Mascul, Business Vocabulary In Use: Elementary, Cambridge University Press Raymond Murphy, Essential Grammar in Use, Cambridge University Press Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny aktywności studenta na zajęciach, ocen prac cząstkowych oraz oceny sposobu i jakości przygotowania prac domowych 21

22 Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Nie dotyczy 22

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Rachunkowość finansowa... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P16 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mikroekonomia Microeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/201 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa Matematyka 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod E/I/A.3 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu EM/PIUS/RBU w języku polskim Rachunkowość budżetowa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Budgetary accounting USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FIRP/RPK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Rynek pieniężnokredytowy Monetary and credit market Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY Katedra Zarządzania i Logistyki Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/B.6 4. Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość - opis przedmiotu

Rachunkowość - opis przedmiotu Rachunkowość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-R-W-S14_pNadGen8BDOV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości KARTA KURSU (realizowanego w module ) Przedsiębiorczość w sektorze IT (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy księgowości Bookkeeping Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Mariusz Andrzejewski Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne ANALIZA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Współczesne metody zarządzania państwem 2. Kod modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Nazwa przedmiotu: Finanse Finance Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Semestr: IV Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Eugeniusz Ruśkowski/prof.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Eugeniusz Ruśkowski/prof. SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Drugi/trzeci Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Rachunkowość... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-ZRF-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/201 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy II/IV Rok studiów/ semestr Specjalność Rachunkowość w

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Podstawy przedsiębiorczości 2. Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 8 1. Nazwa przedmiotu: FINANSE 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Zdrowie publiczne Profil kształcenia X ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania Opis przedmiotu wersja skrócona Wydział Nauk o Zdrowiu Ratownictwo Medyczne I Nazwa Wydziału Nazwa kierunku/specjalności Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

FINANSE PUBLICZNE. SYLABUS A. Informacje ogólne

FINANSE PUBLICZNE. SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. FINANSE PUBLICZNE SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKON2-008 Nazwa modułu Makroekonomia II Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Ekonomii i Zarządzania obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo