Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011"

Transkrypt

1 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień

2 SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA ROK I... 3 STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA ROK II STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA ROK III STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA ROK I STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA ROK II

3 STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA ROK I 3

4 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia studia niestacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: MATEMATYKA Kod x Skala ocen ECTS 11 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I ogółem, w tym 60 wykład 15 semestr 1 ćwiczenia 30 KO 15 rodzaj podstawowy Prowadzący zajęcia Dr Andrzej Grzybowski Opowiedziany za przedmiot Dr Andrzej Grzybowski Warunki wstępne brak Formy zajęć Wykład, ćwiczenia, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: opanowanie definicji, twierdzeń i ich interpretacji z zakresu prezentowanego na wykładzie w stopniu umożliwiającym posługiwania się aparatem matematycznym w analizie zjawisk gospodarczych Umiejętności: nabycie umiejętności czytania notacji matematycznej wykorzystywanej w różnych dziedzinach ekonomii i ekonometrii. Umiejętność wykorzystywania poznanego aparatu matematycznego do rozwiązywania zadań z kontekstem realistycznym Podstawowe pojęcia rachunku wektorów i macierzy, macierze odwrotne. * Układy równań i nierówności liniowych. * Ciągi, granica ciągu * Funkcje jednej zmiennej: granica funkcji, ciągłość funkcji, pochodna. Monotoniczność funkcji. Ekstrema funkcji jednej zmiennej. Badanie przebiegu funkcji. * Funkcja potęgowa, wykładnicza, hiperboliczna i logistyczna przykłady ekonomiczne * Funkcja dwóch zmiennych: podstawowe pojęcia, pochodne cząstkowe ich interpretacja ekonomiczna.* Przykłady zastosowań w badaniach ekonomicznych * Funkcje wielu zmiennych- ekstrema funkcji wielu zmiennych* Wstęp do rachunku całkowego - całka nieoznaczona i oznaczona * Interpretacje całki oznaczonej - przykłady * Całki realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO niewłaściwe. Interpretacje geometryczne * Funkcja potęgowa, wykładnicza, hiperboliczna i logistyczna przykłady ekonomiczne *Przykłady zastosowań pochodnej w badaniach ekonomicznych * Interpretacje całki oznaczonej - przykłady * Całki niewłaściwe. Interpretacje geometryczne * Prezentacja wykładu tradycyjna na tablicy + Wykład w PowerPoincie + materiały na platformie e-learningowej AP (html, animacje), konsultacje internetowe, praca w laboratorium komputerowym (ćw.) Zajęcia realizowane zgodnie z planem zajęć w salach wykładowych, kontakt w ramach konsultacji w wyznaczonym gabinecie oraz dodatkowo możliwość konsultacji poprzez Internet (mail, chat) 4

5 Podstawowa literatura R. Antoniewicz, Matematyka dla studentów ekonomii, PWN, Warszawa 1999, T. Bednarski, Elementy matematyki w naukach ekono-micznych, OE, Kraków 2004 T. Trajdos, Divide at Integra - elementarny wykład matematyki wyższej, Wydawnictwo Educator, Częstochowa Literatura uzupełniająca S. Dorosiewicz T. Michalski K. Twardowska, Matematyka Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych, Wydawnictwo C. H. Beek, 2008 A. Badach, H. Kryński: Matematyka - podręcznik dla wydziałów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1979 lub wydania następne. T. Bażańska, T. Karwacka, M. Nykowska: Zadania z matematyki. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1977 lub wydania następne. Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Oddanie opracowań (referatów) tematów zleconych w ramach KO, budowa modelu na podstawie otrzymanych danych (raport) oraz zdanie egzaminu w sesji. Każdy temat KO rozliczany jest na podstawie referatu w którym student prezentuje zarówno wiadomości teoretyczne jak i przykłady ich zastosowań w zagadnieniach praktycznych Wśród pytań egzaminacyjnych przynajmniej jedno dotyczy tematów KO Działania na macierzach. Obliczanie wyznaczników. Metody rozwiązywania układów równań liniowych. Obliczanie pochodnych. Badanie przebiegu funkcji. Zastosowania pochodnych w analizie ekonomicznej. 5

6 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia studia: niestacjonarne, stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: MIKROEKONOMIA Kod x Skala ocen ECTS 11 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I ogółem, w tym 60 wykład 25 semestr 1, 2 ćwiczenia 15 KO 20 rodzaj podstawowy Prowadzący zajęcia Dr Wojciech Grabałowski Opowiedziany za przedmiot Dr Wojciech Grabałowski Warunki wstępne Formy zajęć Wykład, ćwiczenia, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Wiadomości: zapoznanie ze sposobami podejmowania decyzji przez konsumentów i producentów oraz ich skutkami dla funkcjonowania różnych rynków a także sposobami konkurowania producentów Umiejętności: rozumienie procesów gospodarczych zachodzących w skali mikroekonomicznej Podstawowe pojęcia ekonomiczne * Rola zadania oraz znaczenie analizy ekonomiczno finansowej w firmie * Rodzaje i formy analizy, Narzędzia analityczne, kryteria, miary i mierniki analityczne * okres analityczny * Źródła danych do analizy * Diagnoza i prognoza ekonomiczna * Kalkulacja, ocena zdolności kredytowe * Analiza do celów zarządczych * Źródła informacji w analizie ekonomiczno finansowej * Podstawy metodyczne analizy E/F * Warunki, zasady i metody prezentacji wyników analizy EF * Analiza EF spółki * Bilans * Rachunek przepływów Pieniężnych * Analiza wskaźnikowa * Analiza uwarunkowań rynkowych * Analiza produkcji, kosztów, zatrudnienia, sprzedaży, cen, rentowności * Ocena projektów gospodarczych * Ocena efektywności inwestycji * Metody ilościowe i jakościowe w analizie * Ceny kalkulacyjne, Ocena i analiza zdolności kredytowej * Analiza kosztu kapitału * Ocena efektywności inwestycji * ocena projektów gospodarczych * Cena kalkulacyjna * Metody ilościowe i jakościowe w analizie EF Wykład i ćwiczenia, samodzielne poznawanie określonych partii materiału, odpowiedź na pytania kontrolne, praca kontrolna na ocenę Kontakt bezpośredni, telefoniczny i mail'owy. Student samodzielnie pracuje nad zadaną partią materiału odpowiadając na pytania kontrolne, wykonanie samodzielnej pracy kontrolnej Podstawowa literatura W. Sasin, Poradnik Analityka, Interfart Łódź 2003 Zdz. Leszczyński, Analiza ekonomiczna spółki,pwe

7 St. Ryżewska, Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, Twigger 2000 L. Szyszko, Finanse przedsiębiorstw, PWE 2000 Literatura uzupełniająca R. Milewski Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 2003 Sean M. Flyn, Ekonomia dla bystrzaków, W. Helion 2007 Warunki zaliczenia Warunki zaliczenia w ramach KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny obecności na wykładach (10%) i oceny z egzaminu pisemnego (70%),oceny z ćwiczeń (20%) Z każdej partii materiału z zakresu problematyki objętej KO, studenci odpowiadają na pytania kontrolne. Ocena samodzielnie wykonanej pracy kontrolnej Proszę opisać zasady analizy pionowej i poziomej bilansu Proszę scharakteryzować podstawowe wskaźniki bankowej analizy oceny zdolności kredytowej Proszę omówić zasady analizy rentowności produktu 7

8 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia studia niestacjonarne stopień I - rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: POLITYKA SPOŁECZNA Kod x Skala ocen ECTS 6 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I ogółem, w tym 30 wykład 20 semestr 1 ćwiczenia - KO 10 rodzaj Prowadzący zajęcia dr. hab. Maciej Gitling, prof. AP Opowiedziany za przedmiot dr. hab. Maciej Gitling, prof. AP Warunki wstępne brak Formy zajęć Konwersatorium, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Wiadomości : zapoznanie się z koncepcjami teoretycznymi dotyczącymi polityki społecznej w Polsce i na świecie. Umiejętności: posługiwania się pojęciami z zakresu polityki społecznej; dokonywania analizy pomiędzy polityką społeczną a polityką gospodarczą; diagnozowania w polityce społecznej ;wykazania przyczyn ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego; omówienia roli trzeciego sektora w polityce społecznej. Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej * Historia polityki społecznej * Sektory, podmioty, poziomy i organizacje polityki społecznej * Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej * Ewaluacja i analiza polityki społecznej * Ochrona zdrowia * Problemy w sferze pracy * Dyskryminacja i równouprawnienie * Europejski model socjalny * Lokalna polityka społeczna * Rola trzeciego sektora w polityce społecznej * Dialog społeczny a polityka społeczna * Reformy wprowadzające mechanizmy rynkowe do polityki społecznej * Polityka społeczna wobec problemów migracyjnych * Dialog społeczny a polityka społeczna * Przestępczość jako problem realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO społeczny * Lokalna polityka społeczna * Rola trzeciego sektora w polityce społecznej * Dialog społeczny a polityka społeczna * Reformy wprowadzające mechanizmy rynkowe do polityki społecznej * Polityka społeczna wobec problemów migracyjnych * Dialog społeczny a polityka społeczna * Przestępczość jako problem społeczny * Wykład oraz samodzielna ukierunkowana na wykładowcę praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury. Materiały dostępne są na stronie internetowej AP. W ramach (KO) studenci napiszą prace zaliczeniową. 8

9 Podstawowa literatura Polityka społeczna (red.) G. Firlit-Fesnak., M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2009 K. Głąbicka, Polityka społeczna w Unii Europejskiej, Warszawa 2001 K. Bajan, Polityka gospodarcza i społeczna, Łódz 2005 S. Golinowska, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, Warszawa 1994 Literatura uzupełniająca K. podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna, Gdańsk 1998L. Dziewięcka- Bokun, Systemowe determinanty polityki społecznej, Wrocław 2000 Polityka społeczna (red.) A. Frączkiewicz-Wronka, M. Zrałek, Katowice 1998 M. J. Thieme, Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 1995 Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny obecności na wykładach (20%) i oceny z testu egzaminacyjnego (80%), oraz zaliczenia prac na ocenę pozytywną w ramach (KO). Z zakresu problematyki objętej (KO), studenci przygotują referaty na ocenę. - Potrzeby jako kategoria polityki społecznej - Patologie społeczne - Poziom życia i jego mierzenie - Ekonomiczne uwarunkowania polityki społecznej 9

10 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia studia niestacjonarne, stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Kod x Skala ocen ECTS 2 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I ogółem, w tym wykład semestr 1, 2 Ćwiczenia 30 KO 30 rodzaj ogólny Prowadzący zajęcia mgr inż. Marek Zych Opowiedziany za przedmiot mgr inż. Marek Zych Warunki wstępne Formy zajęć Ćwiczenia, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Wiadomości: poznanie podstaw wiedzy z zakresu technologii informacyjnych niezbędnej do praktycznego wykorzystania minikomputerów Umiejętności: opanowanie prawidłowej realizacji przy pomocy mikrokomputera podstawowych zadań, takich jak: obsługa systemów operacyjnych, edycja tekstów, tworzenie prezentacji, korzystanie z poczty elektronicznej, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego oraz sieci komputerowej Podstawy technik informatycznych * Użytkowanie komputerów * Przetwarzanie tekstów * Arkusze kalkulacyjne * Bazy danych * Grafika menedżerska i prezentacyjna * Usługi w sieciach informatycznych Bazy danych * Grafika menedżerska i prezentacyjna * Usługi w sieciach informatycznych Przekaz ustny; wykorzystanie komputerów i rzutników; wykorzystanie systemu MS Windows XP PL; wykorzystanie pakietu biurowego MS Office XP PL, wykorzystanie materiałów internetowych jako uzupełnienie Podać zasady realizacji, sposób dostępu do materiałów, kontaktu z wykładowcom, prowadzącym ćwiczenia Podstawowa literatura M. Langer, Po prostu Word 2002/XP PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002 M. Langer, Po prostu Excel 2002/XP PL Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002 S. Sagman, Po prostu Office XP PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice

11 Literatura uzupełniająca Żarowska, W. Węglarz, ECDL na skróty, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009 Danowski B., Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne. Wydawnictwo: Helion, 2006 r. Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny obecności na ćwiczeniach (20%) i oceny z testu pisemnego (80%), zdanego gdy poprawne odpowiedzi obejmują 50% + jedno pytanie W każdym zestawie pytań, pytania z zakresu problematyki objętej KO, studenci przygotują referaty i prezentują je w trakcie zajęć. 11

12 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia studia niestacjonarne, stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS Przedmiot RACHUNKOWOŚĆ Kod x Skala ocen ECTS Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I ogółem, w tym wykład semestr 2 ćwiczenia 15 KO rodzaj podstawowy Prowadzący zajęcia mgr Zdzisława Wołek Opowiedziany za przedmiot dr Piotr Zasępa Warunki wstępne Formy zajęć ćwiczenia, Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: poznanie rachunkowości, jako międzynarodowego języka biznesu; zrozumienie terminologii i sposobów wyceny w zakresie: posiadanych przez firmy środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów); wyniku finansowego i jego ustalania na podstawie przychodów i kosztów; przepływów pieniężnych Umiejętności: nabycie umiejętności niezbędnych do księgowania operacji gospodarczych i tworzenia sprawozdawczości finansowe. realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Charakterystyka jednostek prowadzących ewidencję działalności gospodarczej * Środki gospodarcze (aktywa), źródła ich pochodzenia (pasywa)oraz wyniki działalności * Ewidencja zmian w stanie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów * Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości * Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz rozrachunków * Ewidencja wynagrodzeń za pracę * Ewidencja materiałów, towarów i usług * Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych * Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej * Produkty i przychody z ich sprzedaży * Wynik działalności i jego podział * Kapitały własne i specjalne * Zamknięcia roczne * Rozwiązywanie zadań dotyczących ewidencji księgowej, interpretacja wyników, obliczenia przy zastosowaniu różnych miar wynikających z przepisów rachunkowych, sporządzanie zestawień,. Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura K. Sawicki Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej cz. I i II, Ekspert, Wrocław, 2006r. 12

13 Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Z. Grzesikiewicz Zbiór zadań z rachunkowości, SKwP, Warszawa, 2008r. B. Binkowski Rachunkowość finansowa, zbiór ćwiczeń, Katowice, 2004 Ustawa o rachunkowości Obecność na ćwiczeniach, aktywność na ćwiczeniach, praca zaliczeniowa polegająca na rozwiązaniu zadania zawierającego ewidencję operacji gospodarczych, obliczenia zobowiązań podatkowych, odsetek oraz bilansu, Zadania dotyczące: sporządzenia bilansu otwarcia, ewidencji operacji bilansowych, ewidencji kosztów rodzajowych. Obliczanie amortyzacji metodą degresywną i liniową; wycena materiałów, wg znanych metod 13

14 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia studia niestacjonarne, I stopnia rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: RACHUNKOWOŚĆ Kod x Skala ocen ECTS 7 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I ogółem, w tym 20 wykład 10 semestr 1 ćwiczenia KO 10 rodzaj podstawowy, Prowadzący zajęcia Dr Piotr Zasępa Opowiedziany za przedmiot Dr Piotr Zasępa Warunki wstępne Nie dotyczy Formy zajęć Wykład, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: poznanie rachunkowości, jako międzynarodowego języka biznesu; zrozumienie terminologii i sposobów wyceny w zakresie: posiadanych przez firmy środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów); wyniku finansowego i jego ustalania na podstawie przychodów i kosztów; przepływów pieniężnych Umiejętności: nabycie umiejętności niezbędnych do księgowania operacji gospodarczych i tworzenia sprawozdawczości finansowej Charakterystyka jednostek prowadzących ewidencję działalności gospodarczej * Środki gospodarcze (aktywa), źródła ich pochodzenia (pasywa)oraz wyniki działalności * Ewidencja zmian w stanie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów * Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości * Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz rozrachunków * Ewidencja wynagrodzeń za pracę * Ewidencja materiałów, towarów i usług * Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych * Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej * Produkty i przychody z ich sprzedaży * Wynik działalności i jego podział * Kapitały własne i specjalne * Zamknięcia roczne * realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki wykład, rozwiązywanie przykładów odnoszących się do poruszanych nauczania problemów, studia wybranych pozycji. Sposób realizacji (nauczania) Dostęp do danych oraz samodzielne rozwiązywanie zadań treści programowych realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, Finans-Serwis, Warszawa 2007 r. Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa Podstawy rachunkowości, red. K. Winiarska, Dom Wydawniczy 14

15 ABC, Warszawa Literatura uzupełniająca K. Winiarska, M. Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Oficyna a Wolters Kliwer business, Kraków Warunki zaliczenia Egzamin pisemny Warunki sprawdzenia wiedzy Dyskusja nt. sposobu rozwiązania zadań, które zostały przekazane z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia studentom do samodzielnego rozwiązania Opisać rodzaje i sposoby amortyzacji. Księgowanie zdarzeń gospodarczych. 15

16 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia studia niestacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: STATYSTYKA OPISOWA Kod x Skala ocen ECTS 6 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I ogółem, w tym 30 wykład 10 semestr 2 ćwiczenia 10 KO 10 rodzaj podstawowy Prowadzący zajęcia Dr Andrzej Grzybowski Opowiedziany za przedmiot Dr Andrzej Grzybowski Warunki wstępne Zaliczenie z matematyka Formy zajęć Wykład, ćwiczenia, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Znajomość pojęć i metod prezentowanych na wykładzie opanowana w stopniu umożliwiającym dalsze samodzielne studiowania Umiejętności: umiejętność samodzielnego opracowywania danych statystycznych oraz rozwiązywania prostych problemów z zakresu wnioskowania statystycznego. Podstawowe pojęcia statystyki opisowej * Wstępna analiza i prezentacja materiału statystycznego * Opisowa analiza struktury zjawisk masowych: miary statystyczne- ich podział i interpretacja * Sposoby obliczania w zależności od postaci danych * Metody i organizacja badań statystycznych. Dane i podstawowe normy statystyczne * Podstawy analizy dynamiki zjawisk: szeregi czasowe, indeksy statystyczne.* Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa: zdarzenia losowe, zmienne losowe i ich rozkłady * Rozkład dwumianowy i normalny* Inne wybrane klasy rozkładów jako modele zjawisk rzeczywistych * Podstawowe parametry opisowe rozkładów* Podstawy wnioskowania statystycznego. Elementy teorii estymacji *Przedziały ufności w typowych sytuacjach * Wstęp do ogólnej teorii testów. Formułowanie realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania hipotez *Testy parametryczne w typowych sytuacjach * Wstępna analiza i prezentacja materiału statystycznego* Sposoby obliczania miar w zależności od postaci danych * Metody i organizacja badań statystycznych. Dane i podstawowe normy statystyczne * wybrane klasy rozkładów jako modele zjawisk rzeczywistych *Przedziały ufności w typowych sytuacjach* Testy parametryczne w typowych sytuacjach * Prezentacja wykładu tradycyjna na tablicy +Wykład w PowerPoincie + materiały na platformie e-learningowej AP (html, animacje), konsultacje internetowe, praca w laboratorium komputerowym (ćw.) 16

17 Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Zajęcia realizowane zgodnie z planem zajęć w salach wykładowych, kontakt w ramach konsultacji w wyznaczonym gabinecie oraz dodatkowo możliwość konsultacji poprzez Internet (mail, chat) Podstawowa literatura A. D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa S. Ostasiewicz, Statystyka, AE, Wrocław 1999, M. Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa 2005 Literatura uzupełniająca Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa Krysicki W, Bartos J, Dyczka W, Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. I i II, PWN, Warszawa Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Oddanie opracowań (referatów) tematów zleconych w ramach KO, budowa modelu na podstawie otrzymanych danych (raport) oraz zdanie egzaminu w sesji. Każdy temat KO rozliczany jest na podstawie referatu w którym student prezentuje zarówno wiadomości teoretyczne jak i przykłady ich zastosowań w zagadnieniach praktycznych Wśród pytań egzaminacyjnych przynajmniej jedno dotyczy tematów KO Podstawowe pojęcia statystyki. Rodzaje danych statystycznych i sposoby ich prezentacji. Miary statystyczne definicje i interpretacja. Własności estymatorów. Zasady testowania hipotez statystycznych. 17

18 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Administracja studia niestacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Kod x Skala ocen ECTS 6 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I ogółem, w tym 30 wykład 10 semestr 1 ćwiczenia 10 KO 10 rodzaj podstawowy Prowadzący zajęcia dr Adam Siwerski Opowiedziany za przedmiot dr Adam Siwerski Warunki wstępne Bez warunków wstępnych Formy zajęć Wykłady, ćwiczenia, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Wiadomości: Podstawy organizowania instytucji. Zarządzanie zespołami ludzkimi. Przegląd technik zarządzania. Umiejętności: Projektowanie struktur organizacyjnych wraz z dokumentacją temu towarzyszącą. Dobór stylu kierowania Powstanie nauki o organizacji i zarządzaniu. Historia myśli organizatorskiej. Cele nauki organizacji i zarządzania. Więzi organizacyjne. Rozpiętość i zasięg kierowania. Pojęcie struktury organizacyjnej. Struktura smukła płaska wady, zalety. Rodzaje struktur organizacyjnych, wady i zalety. Nowoczesne struktury organizacyjne. Projektowanie struktury organizacyjnej. Zarządzanie a kierowanie. Funkcje kierowania ujęcie klasyczne i współczesne. Cykl działania organizacyjnego. Style kierowania. Teoria X, Y. Techniki zarządzania (przegląd wybranych technik). Podejmowanie decyzji. Decyzje podejmowane w warunkach niepewności, ryzyka. Metody podejmowania decyzji (wybrane). Kierowanie ludźmi w organizacjach. Zarządzanie strategiczne, pojęcia, metody. Cechy i umiejętności menedżerów. Funkcje i role menedżerów. Wykład wprowadzający do danego zagadnienia. Dyskusja. Samodzielna (zespołowa) praca studentów mająca na celu utrwalenie umiejętności stosowania danych technik Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura Stoner A. F. James, Wankel Charles, Kierowanie, PWE, Warszawa 2007 Griffin W. Ricky, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, 18

19 Warszawa 2007 Koźmiński K. Andrzej, Piotrowski Włodzimierz, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006 Literatura uzupełniająca Drucker Peter, Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2008 Frączkiewicz-Wronka Aldona red, Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, AE Katowice 2009 Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa wynika z przeprowadzonego testu obejmującego treści prezentowane na wykładach i ćwiczeniach. Egzamin końcowy. Metody projektowania struktur organizacyjnych Charakterystyka stylów kierowania Metody podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, niepewności Etapy cyklu działania zorganizowanego 19

20 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Administracja studia niestacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS PRZEDMIOT: DRUGI JĘZYK - FRANCUSKI (JĘZYK D) Prowadzący zajęcia mgr Beata Nowak kod Skala ocen ECTS 2 Miejsce w programie studiów Rodzaj studiów: niestacjonarne studia I stopnia, licencjat Rok i semestr studiów: rok I semestr 1 i 2 Liczba godzin zajęć ogółem: 60, w tym 60 KO formy zajęć (w, k, ćw., s) cele kształcenia podstawowe treści programowe* Stosowane metody, formy i techniki Podstawowa literatura warunki zaliczenia Ćwiczenia, kształcenie na odległość Opanowanie aspektów językowych (leksyka, morfologia, składnia, fonetyka) oraz nabycie umiejętności językowych wymaganych na poziomie A1, mających na celu zdolność porozumiewania się w zakresie wybranego języka. Program obejmuje następujące elementy praktycznej nauki języka obcego: gramatykę praktyczną (grupa rzeczownika, czasownika, przymiotnika, zaimka, przysłówka; szyk wyrazów w zdaniu; czasy), fonetyka (samogłoski, spółgłoski i dwudźwięki; rytm, akcent oraz intonacja; zapis fonetyczny poszczególnych wyrazów i dłuższych fraz uwzględniający procesy zachodzące pomiędzy poszczególnymi dźwiękami), słownictwo (słowotwórstwo, synonimy, antonimy w ramach podstawowych obszarów tematycznych), rozumienie języka pisanego i mówionego (ćwiczenia mające na celu doskonalenie zdolności zrozumienia głównych i szczegółowych informacji zawartych w danym tekście; streszczania, itp.). Niektóre z zagadnień realizowane są w trybie kształcenia na odległość. testy leksykalne i gramatyczne; ćwiczenia fonetyczne ; konwersacje; ćwiczenia na rozumienie ze słuchu oraz na rozumienie tekstu czytanego; Część zajęć realizowana w formie KO ćwiczenia konsolidujące zagadnienia gramatyczno-leksykalne, wskazane przez prowadzącego w trakcie zajęć. Ludomir Przestaszewski, Sławomir Bazylko, Kurs Języka Francuskiego dla początkujących, Comprendre Ecrire Parler. Tom I, Wiedza Powszechna Wydanie II 2001; kolokwia, jakość przygotowania opracowań w ramach KO, obecność i aktywność na zajęciach. 20

21 Akademia Polonijna, Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Ekonomia, studia niestacjonarne, stacjonarne stopień I rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS przedmiot: LEKTORAT- JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY Kod Skala ocen ECTS Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok I i II ogółem, w tym 60 wykład - semestr 1, 2, 3, 4 ćwiczenia 60 KO - rodzaj ćwiczenia Prowadzący zajęcia mgr Ewa Szymczyk-Goździk Odpowiedzialny za przedmiot mgr Ewa Szymczyk-Goździk Warunki wstępne brak Formy zajęć ćwiczenia Cele i efekty kształcenia* Nauka umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie podstawowym. Zajęcia koncentrują się na funkcjonalnym, użytecznym języku wykorzystywanym podczas rozmów telefonicznych, spotkań służbowych, rozmów towarzyskich, podróży prywatnych jak i służbowych itp. Studenci będą mieli okazje przećwiczyć materiał na zajęciach tworząc dialogi, odgrywając scenki rodzajowej oraz podczas gier językowych. Grammar: Present, Past, Future Tenses; Passive Voice, Reported Speech; Vocabulary: birth, marriage and death; family; parts of the body; clothes; describing people; health and illness; feelings; food and drink, kitchen; bedroom and bathroom; living room; jobs; school; communication; holidays; shops and shopping; sports. Listening: listening for specific information, gap filling, sentence realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO completion Nie dotyczy Wykład, praca w grupach, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca z wykorzystaniem dostępnej literatury. Nie dotyczy Podstawowa literatura Bill Mascul, Business Vocabulary In Use: Elementary, Cambridge University Press Raymond Murphy, Essential Grammar in Use, Cambridge University Press Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny aktywności studenta na zajęciach, ocen prac cząstkowych oraz oceny sposobu i jakości przygotowania prac domowych 21

22 Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Nie dotyczy 22

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/0/1 Technologie informacyjne 6 I/0/2 Geografia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mikroekonomia Nazwa w języku angielskim: Microeconomics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo