Instytut Ekonomii i Zarządzania. Syllabusy. Kierunek: Ekonomia Studia: licencjackie stacjonarne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Ekonomii i Zarządzania. Syllabusy. Kierunek: Ekonomia Studia: licencjackie stacjonarne"

Transkrypt

1 Instytut Ekonomii i Zarządzania Syllabusy Kierunek: Ekonomia Studia: licencjackie stacjonarne

2 Treści ogólne 2

3 SYLLABUS KARTA OPISU PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu oraz rodzaj Technologia informacyjna ćwiczenia laboratoryjne 2. Rodzaj studiów stacjonarne 3. Kierunek studiów Ekonomia 4. Rodzaj przedmiotu ogólny 5. Rok studiów/ semestr 1/2 6. Wymiar godzin 30 h 7. Liczba punktów ECTS 2 8. Prowadzący zajęcia mgr Stefan Jaskulski 9. Cele nauczania przedmiotu Poznanie z przykładami praktycznego zastosowania podstawowych kierunków rozwoju technologii informacyjnej wspomagającej działalność zarządczą i organizacyjną w przedsiębiorstwie, 3

4 w szczególności: 1) minimalnych wymagań stawianych systemom informatycznym przez prawo polskie, 2) podstaw technologii komunikacji sieciowej w zakresie: a) koncepcji sieci opartej na dzieleniu i grupowaniu informacji w pakiety sieciowe, b) warstwowego referencyjnego modelu komunikacji sieciowej - OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) z protokołami gwarantującymi komunikację i wymianę danych w sieciach informatycznych, c) lokalizacji zasobów informacyjnych w sieciach informatycznych za pomocą uniwersalnego lokalizatora zasobów URL (Universal Resource Locator, Uniform Resource Locator, Uniform Resource Identifier), d) kontrolowania połączeń sieciowych i ich dokumentowania w postaci elektronicznej informacji o systemie informatycznym, konfiguracji i połączeniach sieciowych z wykorzystaniem poleceń wprowadzanych z poziomu Wiersza poleceń oraz dokumentów hipertekstowych, 3) rozwoju usług Internetu w zakresie technologii udostępniania i wymiany danych, w tym wykorzystania języków znaczników (HTML, XHTML), arkuszy stylów kaskadowych (CSS) oraz języka skryptów PHP, 4) przetwarzania i udostępniania z wykorzystaniem formularzy HTML i języka PHP danych gromadzonych w relacyjnej bazie danych, 5) propedeutyczne tematyki relacyjnych bazy danych na przykładzie MySQL i Microsoft Access, 6) zintegrowanych aplikacji biurowych na przykładzie aplikacji Microsoft Office. 10. Zakres tematyczny Zajęcia 1/2 Opracowanie projektu sytemu informatyczne przeznaczonego dla małego i średniego przedsiębiorstwa. Określenie zapotrzebowania na technikę komputerową oraz oprogramowanie (system operacyjny, programy uŝytkowe, narzędziowe i ochrony systemu komputerowego). Poznanie minimalnych wymagań stawianych systemom informatycznym przez prawo polskie. Zajęcia 3/4 Udokumentowanie w postaci elektronicznej informacji o systemie informatycznym, konfiguracji sieciowej i połączeniach internetowych z wykorzystaniem poleceń ipconfig, netstat, net i ping. Sporządzenie schematu warstwowego referencyjnego modelu komunikacji sieciowej - OSI (Open Systems Interconnection Reference Model). Opisanie funkcji wybranych protokołów warstw aplikacji, transportowej i sieciowej oraz przed-stawienie przestrzeni adresowej protokołów IPv4 i IPv6. Zajęcia 5/6. Utworzenie struktury folderów i plików dokumentów hipertekstowych tworzących firmowy serwis internetowy. Lokalizacja logicznej struktury dokumentów hipertekstowych zarządzanych przez serwer HTTP i udostępnianych uŝytkownikom jako odpowiedź na Ŝądanie zawarte w URL. Rola lokalizacji pliku index.htm (index.html, index.php) pełniącego funkcję strony frontowej (domowej). Utworzenie w edytorze HTML za pomocą kodów języka znaczników HTML dokumentu 4

5 hiper-tekstowego tworzącego stronę frontową firmowego serwisu internetowego. Zajęcia 7/8 Rola serwera HTTP, języka skryptów PHP, języka skryptów JavaScript oraz przeglądarki internetowej jako aplikacji klienta w przetwarzaniu, zarządzaniu i udostępnianiu dokumentów hipertekstowych. Oddzielenie zawartości treściowej dokumentu hipertekstowego od warstwy prezentacyjnej przetwarzanej za pomocą kodów stylów definiowanych w arkuszach stylów kaskadowych (CSS). Wykorzystanie edytora dokumentów hipertekstowych oraz wirtualnego serwera HTTP w proce-sie tworzenia i edytowania dokumentów firmowego serwisu internetowego. Zajęcia 9/10 Tworzenie systemu nawigacji udostępniającego dokumenty hipertekstowe firmowego serwisu internetowego oraz zewnętrznych stron internetowych. Wstawianie łączy do dokumentów hipertekstowych w formie względnej (w stosunku do pliku index.htm) ścieŝki dostępu do strony własnego serwisu internetowego oraz w postaci URL do zasobów Internetu. Edytowanie dokumentów HTML oraz dokumentów z arkuszami stylów kaskadowych tworzących wizualną prezentację treści firmowego serwisu internetowego. Zajęcia 11/12 Utworzenie dokumentu HTML z formularzem przesyłającym dane uŝytkownika korzystającego z firmowej witryny internetowej. Wykorzystanie znacznika <form>, atrybutu action ze ścieŝką dostępu (adresem URL) do skryptu PHP przetwarzającego dane wejściowe formularza sieciowego w sposób umoŝliwiający wprowa-dzenie ich do bazy danych MySQL oraz metody HTTP Post jako kierowanego do serwera HTTP Ŝądania usługi wysłania danych. Wstawienie znaczników <input> typu text, submit i reset oraz znaczników wyboru <select> i <option> umoŝliwiających wstawienie danych wejściowych. Sformatowanie wizualnej prezentacji formularza z wykorzystaniem arkuszy stylów kaskadowych. Zamieszczenie formularza w dokumencie strony internetowej. Zajęcia 13/14 Propedeutyczne zapoznanie się z relacyjną bazą danych MySQL. Łączenie i rozłączanie się z bazą danych. Przeglądanie zawartości serwera bazy danych z wykorzystaniem aplikacji klienta dostępnej z wiersza poleceń. Ustalenie ustawień kodowania znaków systemu zarządzania bazą danych oraz definiowanie kodowania polskich znaków zgodnego z systemem kodowania zastosowanym w dokumentach firmowego serwisu internetowego. Utworzenie w MySQL bazy danych, ustawienie domyślnego kodowania znaków i ustawienie utworzonej bazy danych jako aktywnej z wykorzystaniem instrukcji strukturalnego języka za-pytań SQL (create database nazwa_bazy i use nazwa_bazy). Wykorzystanie do tego celu danych tekstowych zamieszczonych w pliku nazwa.sql i wprowadzonych do systemu zarządzania bazą danych z wiersza poleceń (mysql u root p < nazwa_pliku.sql). Zajęcia 15/16 Utworzenie dokumentu hipertekstowego ze skryptem PHP przetwarzającym dane wejściowe wprowadzone do formularza HTML. Wykorzystanie zmiennych globalnych $_POST i $_REQUEST z funkcją extract() ze zmiennymi formularza wysyłanymi metodą POST. Ustawienie połączenia z bazą danych za pomocą funkcji mysql_connect() oraz wybór selektywny aktywnej bazy danych za pomocą funkcji mysql_select_db(). Wykorzystanie funkcji mysql_query() do wysłania zapytań w celu ustawienia kodowania 5

6 znaków oraz wstawienia danych wejściowych z formularza do bazy danych. Zajęcia 17/18 Utworzenie w Microsoft Access 2003 prostej relacyjnej bazy danych z danymi osobowymi przedstawicieli firmy. Skonstruowanie tabel z danymi identyfikującymi firmę, jej oddziały oraz danymi osobowymi jej przedstawicieli. Powiązanie tabel z zachowaniem więzów integralności i warunków normalizacji danych. Zajęcia 19/20 Redagowanie prostych kwerend wybierających w celu selektywnego dostępu do danych w powiązanych tabelach przy pomocy metody QBE (Query By Example) wykorzystującej strukturralny język zapytań SQL. Utworzenie formularza i raportu powiązanego z kwerendą. Wykorzystanie do tworzenie obiektów bazy danych mechanizmów automatyzujących pracę (kreatorów i konstruktorów). Tworzenie w raportach poziomów sortowania i grupowania oraz obliczeń i podsumowań. Zajęcia 21/22 Utworzenie w Microsoft Word 2003 listu seryjnego z aktualną ofertą sprzedaŝy. Zdefiniowanie stylów formatu akapitów i znaków w celu automatyzacji pracy w procesorze tekstów. Wstawienie do dokumentu tabel i elementów graficznych. Powiązanie listu seryjnego ze źródłem danych utworzonym z poziomu Microsoft Word w Microsoft Access Wykorzystanie do tego celu utworzonej kwerendy w bazie danych. Wstawienie do listu seryjnego pól z danymi. Edycja dokumentu głównego i źródła danych. Zajęcia 23/24 Utworzenie listy danych w arkuszu kalkulacyjnym z rejestrem procesu sprzedaŝy. Konstruowanie formuł obliczających wartości składników procesu sprzedaŝy firmy (ceny z VAT, wartości sprzedaŝy netto i brutto oraz przychodów ze sprzedaŝy zróŝnicowanych przyjętymi kryteriami). Zajęcia25/26 Korzystanie z zawansowanych technik selektywnego wyodrębnienia, zliczania i sumowania danych liczbowych z wykorzystaniem funkcji arkusza kalkulacyjnego. Analiza procesu sprzedaŝy z wykorzystaniem filtra zaawansowanego oraz tabel z zakresami kryteriów wyboru. Zilustrowanie danych z tabel wykresem. Zajęcia 27/28. Wykorzystanie listy danych do tworzenia tabeli przestawnej i wykresu przestawnego w procesie analizy danych. Grupowanie danych według przyjętych kryteriów analizy. Filtrowanie danych oraz wykonywanie obliczeń za pomocą funkcji Microsoft Excel. Zajęcia 29/30 Zajęcia sprawdzające i utrwalające wiedzę i umiejętności. 11. Forma zaliczenia 1. Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie zadań wykonywanych na zajęciach laboratoryjnych na podstawie plików z dokumentacją pracy z poszczególnych zajęć zamieszczonych na serwerze do oceny przez prowadzącego zajęcia 12. Literatura podstawowa 1. Zestawy zadań laboratoryjnych w plikach PDF do zajęć laboratoryjnych opracowanie mgr Stefan Jaskulski. 2. Informacja dostępna na gospodarczych, informatycznych i prawnych portalach internetowych. 6

7 13. Literatura uzupełniająca 1. Elmasri Ramez, Shamkant B. Navathe: Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion Frontczak Tomasz: Marketing internetowy w wyszukiwarkach, Helion Grah Michael R., Stockman Joseph C., Powell Gavin, Prague Cary N., Irwin Michael R., Reardon Jennifer: Access 2007 PL Biblia, Helion Herrington Jack D.: 101 sposobów na PHP, Helion Holzner Steven: XML Vademecum profesjonalisty, Helion MacDonald Matthew: Excel. Nieoficjalny podręcznik, Helion Meyer Eric A.: CSS według Erica Meyera Sztuka projektowania stron WWW, Helion Pfaffenberger Bryan, Schafer Steven M.,White Chuck, Karow Bill: HTML, XHTML i CSS. Biblia, Helion Praca zbiorowa: Vademecum teleinformatyka I, sieci komputerowe, telekomunikacja, instalatorstwo,, IDG, Warszawa Praca zbiorowa: Vademecum teleinformatyka III, komunikacja mobilna, bezpieczeństwo, technologie i protokoły sieciowe, IDG, Warszawa Prague Cary N., Irwin Michael R., Reardon Jennifer: Access 2003 PL Biblia, Helion Quigley Ellie, Gargenta Marko: PHP i MySQL Księga przykładów, Helion Simon Jinjer: Word 2003 PL.100 najlepszych sztuczek i trików, Helion Stanek Wiliam R.: XML Vademecum, Microsoft Press Warszawa Thau Dave: JavaScript Podręcznik tworzenia interaktywnych stron internetowych, Helion Walkenbach John: Excel 2003 PL. Biblia, Helion Walkenbach John: Excel 2007 PL. Biblia, Helion Welling Luke, Thomson Laura: PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie, Helion

8 SYLLABUS KARTA OPISU PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu oraz rodzaj zajęć Ochrona własności intelektualnej wykład 2. Rodzaj studiów stacjonarne 3. Kierunek studiów Ekonomia 4. Rodzaj przedmiotu ogólny 5. Rok studiów/ semestr 2/3 6. Wymiar godzin 15 h 7. Liczba punktów ECTS 1 8. Prowadzący zajęcia mgr Janina Damasiewicz - Radwan 9. Cele nauczania przedmiotu Uzyskanie wiedzy teoretycznej i jej praktyczne zastosowanie w ochronie praw własności intelektualnej i przemysłowej. 8

9 10. Zakres tematyczny 1. Prawo autorskie i prawa pokrewne / ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn.zm. tekst jednolity / Dz.U /. 2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r Prawo własności przemysłowej /tekst jednolity Dz.U /. 3. Prawo porównawcze. Podobieństwa i zakres ochrony prawnej w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej. Zakres pojęcia prawa autorskiego. 4. Przedmiot prawa autorskiego: - definicja, - ochrona twórcy, - opracowanie utworu. Podmiot prawa autorskiego. Twórca, współtwórca. Autorskie prawa osobiste. Autorskie prawa majątkowe. Czas trwania i przejście autorskich praw majątkowych i ich ochrona. 5. Ochrona wizerunku. Zezwolenie i brak zezwolenia. Roszczenia i okres przedawnienia. Prawa do artystycznych wykonań. Prawa do fonogramów i wideogramy. Termin wygaśnięcia prawa. 6. Wynalazki i patenty. Wzór /ewolucja wzoru/. Znaki towarowe /rodzaje znaków/. Odpowiedzialność karna. 7. Dochodzenie w postępowaniu cywilnym roszczeń cywilno-prawnych w zakresu ochrony własności przemysłowej, nie naleŝące do kompetencji innych organów. 8. Przepisy karne w prawie własności przemysłowej. 11. Forma zaliczenia Egzamin pisemny 12. Literatura podstawowa 1. Ustawa z dnia 04 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych /tekst jednolity Dz.U /. 2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej /tekst jednolity Dz.U /. 13. Literatura uzupełniająca 1. Komentarz do Prawa Autorskiego Barta i Markiewicz /wydawnictwo Uniw. Jagiell./. 9

10 SYLLABUS KARTA OPISU PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu oraz rodzaj zajęć Socjologia wykład 2. Rodzaj studiów stacjonarne 3. Kierunek studiów Ekonomia 4. Rodzaj przedmiotu ogólny 5. Rok studiów/ semestr 1/2 6. Wymiar godzin 30 h 7. Liczba punktów ECTS 2 8. Prowadzący zajęcia dr Ryszard Hayn 9. Cele nauczania przedmiotu Nauka rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w róŝnych formach Ŝycia zbiorowego, poznanie struktury tych zbiorowości, dostarczenie wiedzy pozwalającej na analizę faktów i procesów społecznych oraz związków między zmianami społecznymi a zmianami gospo- 10

11 darczymi, rozwój intelektualnych zdolności rozumienia współczesnego świata i mechanizmów w nim funkcjonujących. 10. Zakres tematyczny 1. Przedmiot i zakres socjologii. 2. Podstawowe uwarunkowania i normy Ŝycia społecznego. 3. Zbiory i zbiorowości społeczne. 4. Grupy społeczne. 5. Klasy i warstwy społeczne. 6. Rodzina a społeczeństwo. 7. Naród i struktura etniczna. 8. Terytorialne struktury społeczne. 9. Instytucje polityczne społeczeństwa. 10. Kultura i procesy kulturowe. 11. Socjologiczna koncepcja osobowości. 12. Konflikty osobowościowe i społeczne. 13. Rozwój społeczny. 14. Ruchliwość społeczna. 15. Zjawiska patologii społecznej. 16. Procesy demograficzne i struktura demograficzna społeczeństwa. 17. Zaliczenie (w formie sprawdzianu pisemnego). 11. Forma zaliczenia Zaliczenie na ocenę na podstawie testu. 12. Literatura podstawowa 1. Baumann Z., Socjologia, Poznań Białyszewski H., Dobierzewski A., Janicki J., Socjologia, Warszawa Goldman N., Wstęp do socjologii, Poznań Januszek H., Sikora J., Socjologia, Poznań 1994 i późniejsze. 5. Szacka B., Podstawy socjologii, Warszawa Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Berger P., Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1988 i późniejsze. 2. Białyszewski H., Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, Warszawa Hofsted G., Kultura i organizacja, Warszawa Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa Lipiński A.W., Podstawy socjologii, Radom Ossowska M., Normy moralne. Próba semantyzacji. Warszawa Sobolewski M., Partie i systemy partyjne. Warszawa Sztompka P., Socjologia. Kraków Wiatr J., Socjologia polityki. Warszawa Ziembiński Z., Elementy socjologii. Poznań

12 SYLLABUS KARTA OPISU PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu oraz rodzaj zajęć Logika wykład, ćwiczenia audytoryjne 2. Rodzaj studiów stacjonarne 3. Kierunek studiów Ekonomia 4. Rodzaj przedmiotu ogólny 5. Rok studiów/ semestr 1/1 6. Wymiar godzin 30 h 7. Liczba punktów ECTS 3 8. Prowadzący zajęcia dr Agnieszka Figaj 9. Cele nauczania przedmiotu Głównym załoŝeniem wykładu jest prezentacja logiki pod kątem jej przydatności do sprawnego myślenia i argumentowania wypowiedzi kaŝdego człowieka, a w szczególności eko- 12

13 nomisty. Aby sprawnie myśleć, trzeba umieć jasno i jednoznacznie formułować swoje myśli w słowach. Dlatego wykład zaczyna się od podstawowych wiadomości z zakresu semiotyki, to jest ogólnej nauki o znakach, przede wszystkim o znakach słownych. Semiotyka składa się z semantyki, syntaktyki i pragmatyki. Semantyka koncentruje się na znaczeniu znaków języka, syntaktyka dotyczy zasad ich łączenia po to, by utworzyć wyraŝenia złoŝone. Natomiast pragmatyka analizuje związki między wyraŝeniami języka a podmiotem, który się nim posługuje. W dalszych częściach wykładu zajmujemy się logiką formalną, czyli nauką o związkach zachodzących między prawdziwością czy fałszywością pewnych zdań ze względu na ich budowę, a zwłaszcza o związku wynikania logicznego. Wreszcie w końcowych częściach wykładu zajmujemy się ogólną metodologią nauk, czyli metodami postępowania stosowanymi w procesie poznawania świata, a przede wszystkim sposobami uzasadniania prawdziwości wypowiadanych twierdzeń. 10. Zakres tematyczny Wykłady: 1. Refleksja historyczna na temat powstawania i rozwoju logiki na przestrzeni dziejów. 2. Ogólne wiadomości o języku jako systemie znaków: pojęcie znaku, języka, kategorie syntaktyczne, role semiotyczne wypowiedzi. 3. Pojęcie nazwy i jej podziały oraz stosunki zakresowe między nazwami (nazwy konkretne a abstrakcyjne, desygnat nazwy, nazwy indywidualne a generalne, treść nazwy oraz role znaczeniowe supozycje, zakres nazwy). 4. Definicje, rodzaje definicji ze względu na ich zadania oraz na ich budowę, warunki poprawności definicji. 5. Podział logiczny pojęcie i warunki poprawności podziału logicznego, klasyfikacja, wyróŝnianie typów a podział logiczny. 6. Pojęcie zdania w sensie logicznym, wartość logiczna zdania, funkcje zdaniowe. 7. Funktory prawdziwościowe a spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej pojęcie funktora prawdziwościowego, negacja, koniunkcja, alternatywa, alternatywa rozłączna, dysjunkcja, binegacja, implikacja i równowaŝność. 8. Prawa rachunku zdań i metody ich dowodzenia. 9. Podstawowe pojęcia dotyczące relacji zdania stwierdzające relację, rodzaje relacji. 10. Pytania i odpowiedzi charakter wypowiedzi pytających, sposób stawiania pytań, rodzaje odpowiedzi. 11. Uzasadnianie twierdzeń sposoby uzasadniania. 12. Wnioskowania dedukcyjne i jego podstawy logiczne, błędy we wnioskowaniach dedukcyjnych. 13. Wnioskowania uprawdopodobniające rodzaje, błędy i róŝnice. 14. Elementy rachunku predykatów. Ćwiczenia: 1. Język jako system znaków: pojęcie znaku, języka, kategorie syntaktyczne, role semiotyczne wypowiedzi. 2. RozróŜnienie nazw. Stosunki zakresowe między nazwami. 13

14 3. Definicje, rodzaje definicji ze względu na ich zadania oraz na ich budowę, warunki poprawności definicji. 4. Podział logiczny pojęcie i warunki poprawności podziału logicznego, klasyfikacja, wyróŝnianie typów a podział logiczny. 5. Pojęcie zdania w sensie logicznym, wartość logiczna zdania, funkcje zdaniowe. 6. Funktory prawdziwościowe a spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej pojęcie funktora prawdziwościowego, negacja, koniunkcja, alternatywa, alternatywa rozłączna, dysjunkcja, binegacja, implikacja i równowaŝność. 7. Prawa rachunku zdań i metody ich dowodzenia- metoda zero jedynkowa, metoda skrócona zero jedynkowa. Sprawdzanie, czy jakaś forma zdaniowa jest tautologią. 8. Kolokwium. 9. Relacje zdania stwierdzające relację, rodzaje relacji. 10. Pytania i odpowiedzi charakter wypowiedzi pytających, sposób stawiania pytań, rodzaje odpowiedzi. 11. Uzasadnianie twierdzeń sposoby uzasadniania. 12. Wnioskowania dedukcyjne i jego podstawy logiczne, błędy we wnioskowaniach dedukcyjnych budowanie schematów wnioskowań i sprawdzanie, czy jest ono dedukcyjne. 13. Wnioskowania uprawdopodobniające. 14. Elementy rachunku predykatów. 15. Kolokwium. 11. Forma zaliczenia Egzamin Egzamin końcowy w formie pisemnej oceniany punktowo z moŝliwością ustnej poprawki. Próg zaliczeniowy z ćwiczeń i wykładu wynosi co najmniej 50 %. Ćwiczenia zaliczane na podstawie sumarycznej punktacji dwóch kolokwiów pisanych w trakcie semestru. 12. Literatura podstawowa 1. S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petrel: Logika dla prawników. Wydawnictwo prawnicze LexisNexis Warszawa Z. Ziembiński: Logika praktyczna. PWN Warszawa Literatura uzupełniająca. 1. B. Stanosz: Ćwiczenia z logiki. PWN Warszawa

15 SYLLABUS KARTA OPISU PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu oraz rodzaj zajęć Geografia ekonomiczna wykład 2. Rodzaj studiów stacjonarne 3. Kierunek studiów Ekonomia 4. Rodzaj przedmiotu ogólny 5. Rok studiów/ semestr 1/2 6. Wymiar godzin 30 h 7. Liczba punktów ECTS 2 8. Prowadzący zajęcia dr Mariusz Chudak, doc. PWSZ 9. Cele nauczania przedmiotu Omówienie podstawowych zagadnień i procesów charakteryzujących Ŝycie społecznogospodarcze Polski ze szczególnym uwzględnieniem powiązań struktury funkcjonalno- 15

16 przestrzennej kraju z systemem przyrodniczym i osadniczym. 10. Zakres tematyczny 1. Przedmiot badań geografii ekonomicznej oraz jej podział. 2. Ludność i osadnictwo (rozmieszczenie ludności, przyrost naturalny, ruch wędrówkowy, aktywność zawodowa, struktura ekonomiczna, charakterystyka systemu osadnictwa miejskiego i wiejskiego, pojęcie miasta i wsi, struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta, funkcje miast, korzyści aglomeracji). 3. Rolnictwo i leśnictwo (warunki przyrodnicze gospodarowania, struktura agrarna, sposoby uŝytkowania ziemi, chów zwierząt, lesistość). 4. Przemysł i górnictwo (ogólne problemy rozwoju przemysłu, przegląd wybranych gałęzi, eksploatacja surowców i jej związki z hutnictwem). 5. Infrastruktura (definicje i rodzaje infrastruktury, charakterystyka elektroenergetyki, gazownictwa, łączności oraz transportu drogowego, kolejowego i lotniczego). 6. Turystyka (walory przyrodnicze i krajoznawcze Polski, zagospodarowanie w infrastrukturę a wielkość ruchu turystycznego). 11. Forma zaliczenia Zaliczenie na ocenę Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru składające się z 5 pytań. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie minimum 51% punktów. 12. Literatura podstawowa 1. Henryk Rogacki (red.): Geografia społeczno-gospodarcza Polski, PWN Warszawa, Literatura uzupełniająca 1. Irena Fierla (red.): Geografia gospodarcza Polski, PWE Warszawa

17 Treści podstawowe 17

18 SYLLABUS KARTA OPISU PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu oraz rodzaj zajęć Matematyka wykład, ćwiczenia audytoryjne 2. Rodzaj studiów stacjonarne 3. Kierunek studiów Ekonomia 4. Rodzaj przedmiotu podstawowy 5. Rok studiów/ semestr 1/1, 2 6. Wymiar godzin 90 h 7. Liczba punktów ECTS 5 8. Prowadzący zajęcia dr Agnieszka Figaj 9. Cele nauczania przedmiotu Głównym załoŝeniem wykładu jest poznanie tych działów matematyki, które znajdują swe zastosowanie w ekonomii. Poznanie to ma się opierać na przeanalizowaniu przykładów 18

19 ilustrujących zastosowanie aparatu matematycznego w opisach systemów ekonomicznych i przy wspomaganiu czynności zarządczych oraz na dowodzeniu celowości tego sformalizowanego aparatu. Wykład ma słuŝyć do wprowadzenia przyszłych ekonomistów w zagadnienia mikroekonomii, ekonometrii, statystyki, ekonomii matematycznej, analizy ekonomiczno finansowej. 10. Zakres tematyczny Wykłady: I semestr 1. Rola matematyki w ekonomii i naukach o zarządzaniu. Podstawowe symbole matematyczne i logiczne. Zdania logiczne, funkcje zdaniowe i tautologie. Reguły wnioskowania. Warunek konieczny i dostateczny. 2. Algebra zbiorów. Zasada włączania i wyłączania. Iloczyn kartezjański. 3. Relacje i ich własności. Przedstawienie relacji w postaci macierzowej i grafowej. Rodzaje relacji. Klasy abstrakcji. Elementy maksymalne i największe. Optimum Paretomodele ekonomiczne jako relacje. 4. Algebra liniowa: algebra macierzy i przestrzenie wektorowe. 5. Rząd i wyznacznik macierzy. Macierz odwrotna. Określoność formy kwadratowej. 6. Układy równań liniowych: twierdzenie Cramera, metoda macierzowa i metoda eliminacji Gaussa. 7. Twierdzenie Cronekera Capelliego. Rozwiązania bazowe. Układy nierówności liniowych. 8. Zastosowanie rachunku macierzowego w ekonomii. 9. Ciągi liczbowe: ciąg arytmetyczny i geometryczny. Podstawowe własności ciągów. 10. Granica ciągu. Liczba e. Ekonomiczne zastosowanie ciągów. 11. Elementy matematyki finansowej. Procent prosty i składany. Wartość bieŝąca i końcowa funduszu. 12. Dyskontowanie. Wewnętrzna stopa zwrotu. 13. Funkcja jednej zmiennej i jej własności. Funkcja odwrotna. 14. Granica funkcji. Ciągłość funkcji. Asymptoty. 15. Rachunek róŝniczkowy funkcji jednej zmiennej. Ekonomiczne zastosowanie pochodnych (elastyczność funkcji, monotoniczność, ekstrema). II semestr 1. Wklęsłość i wypukłość funkcji. Reguła d Hospitala. 2. Badanie przebiegu zmienności funkcji. 3. Modele ekonomiczne jako funkcja jednej zmiennej (zmienność cenowa popytu, zmienność dochodowa popytu, krzywa logistyczna, koszt całkowity, utarg, zysk, rachunek marginalny, stopa wzrostu). 4. Całki nieoznaczone. Całkowanie przez podstawianie, całkowanie przez części. Całki funkcji wymiernych. 5. Całki oznaczone. Interpretacja geometryczna całki oznaczonej. 6. Całki niewłaściwe. Zastosowanie całek oznaczonych do szacowania zasobów ekonomicznych. 7. Funkcje wielu zmiennych. Modele ekonomiczne jako funkcja wielu zmiennych 19

20 (zmienność cenowo dochodowa, funkcja popytu, produkcji i uŝyteczności). 8. Rachunek róŝniczkowy funkcji wielu zmiennych (pochodne cząstkowe, gradient, pochodna kierunkowa, hesjan). 9. Ekstrema lokalne. Metoda mnoŝników Lagrange a. 10. Rachunek marginalny (elastyczność cząstkowa i mieszana). 11. Rachunek prawdopodobieństwa. Metoda Monte Carlo. 12. Aksjomaty Kołomogorowa. Prawdopodobieństwo warunkowe. NiezaleŜność zdarzeń. 13. Rozkład całkowity prawdopodobieństwa. Wzór Bayes a. 14. Zmienna losowa. Rozkład zmiennej losowej. NiezaleŜność zmiennych losowych. Wartość oczekiwana, wariancja, kowariancja. 15. Schemat Bernoulli ego. Prawa wielkich liczb. Twierdzenia graniczne. Ćwiczenia: I semestr 1. Zdanie i schemat zdaniowy. Metoda zero jedynkowa. RozróŜnianie zdań i funkcji zdaniowych. 2. Określenie zbioru. Działania na zbiorach. Iloczyn kartezjański. Zasada włączania i wyłączania. 3. Relacje i ich własności. Macierz i graf relacji i działania na nich. 4. Relacje porządkujące, wyznaczanie zbioru elementów maksymalnych, wyznaczenie elementu największego. Optimum Pareto. 5. Algebra macierzy. 6. Operacje elementarne, metoda eliminacji Gaussa. Wyznaczanie rzędu macierzy i wyznaczników. Badanie określoności formy kwadratowej. 7. Wyznaczanie macierzy odwrotnej. Rozwiązywanie układów równań liniowych. 8. Kolokwium. 9. Wyznaczanie rozwiązań bazowych układu równań. Analiza przepływów międzygałęziowych. 10. Rozwiązywanie układów nierówności liniowych metodą geometryczną oraz metodą przeszukiwań zbioru rozwiązań bazowych. 11. Rozwiązywanie zadań programowania liniowego. 12. Obliczanie granic ciągu. 13. Obliczanie zadań z matematyki finansowej: wartość końcowa, dyskontowanie, wewnętrzna stopa zwrotu. 14. Własności iniekcji, suriekcji i bijekcji. Wyznaczanie dziedziny i zbioru wartości funkcji. 15. Wykresy funkcji. Znajdowanie funkcji odwrotnej. Składanie funkcji. 16. Kolokwium. II semestr 1. Granica funkcji. Ciągłość funkcji. Asymptoty. 2. Obliczanie pochodnej funkcji z definicji i ze wzorów. 3. Reguła d Hospitala. Monotoniczność, ekstrema, wklęsłość i wypukłość funkcji. 4. Badanie przebiegu zmienności funkcji. 5. Rachunek marginalny funkcji jednej zmiennej. 6. Całki nieoznaczone. Całkowanie przez podstawianie, całkowanie przez części. Całki funkcji wymiernych. 20

21 7. Całki oznaczone. Całki niewłaściwe. Obliczanie pól miedzy krzywymi za pomocą całek. 8. Kolokwium. 9. Pochodne cząstkowe, gradient, pochodna kierunkowa, hesjan obliczanie. 10. Ekstrema lokalne. Metoda mnoŝników Lagrange a. 11. Rachunek prawdopodobieństwa. Rozkład całkowity prawdopodobieństwa. Wzór Bayes a. 12. Rozkład zmiennej losowej dyskretnej. Funkcja gęstości zmiennej losowej ciągłej. Wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe. Dystrybuanta. 13. Rozkład łączny pary zmiennych losowych dyskretnych. Rozkłady brzegowe zmiennych losowych dyskretnych. Kowariancja, współczynnik korelacji. 14. Zastosowanie rozkładów Poissona i normalnego do szacowania prawdopodobieństwa w schemacie Bernoulli ego. 15. Kolokwium. 11. Forma zaliczenia Egzamin Egzamin końcowy w formie pisemnej oceniany punktowo z moŝliwością ustnej poprawki. KaŜde z zaliczeń otrzymuje się przy uzyskaniu więcej niŝ 50% punktów. KaŜdy semestr ćwiczeń zaliczany na podstawie sumarycznej punktacji prac kontrolnych pisanych w trakcie semestru 12. Literatura podstawowa 1. J. Abtowa, K. Piasecki, T. RóŜański, Z. Świtalski: Matematyka wspomagająca zarządzanie. Wyd. AE, Poznań J. Gawinecki: Matematyka dla ekonomistów. WSHiP, Warszawa W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN, Warszawa A. Piasecki, M. Anholcer, K. Echaust, A. Gołębiewska, M. Just, K. Piasecki, Z. Świtalski: Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach. MD 174 Wyd. AE Poznań Literatura uzupełniająca 1. A. Ostoja Ostaszewski: Matematyka w ekonomii. Modele i metody, t. I i II. PWN Warszawa

22 SYLLABUS KARTA OPISU PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu oraz rodzaj Statystyka opisowa wykład, ćwiczenia audytoryjne 2. Rodzaj studiów stacjonarne 3. Kierunek studiów Ekonomia 4. Rodzaj przedmiotu podstawowy 5. Rok studiów/ semestr 2/3 6. Wymiar godzin 30 h 7. Liczba punktów ECTS 3 8. Prowadzący zajęcia dr inż. Małgorzata Just 9. Cele nauczania przedmiotu Zapoznanie z podstawowymi pojęciami statystyki. Umiejętność ich zastosowania w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych na podstawie odpowiednio 22

23 dobranych przykładów. 10. Zakres tematyczny Wykłady: 1. Przedmiot statystyki i organizacja badań statystycznych: pojęcie i przedmiot statystyki, podstawowe pojęcia statystyczne (zbiorowość statystyczna, jednostka statystyczna, cecha statystyczna, skale pomiarowe), badania statystyczne (rodzaje i etapy badań statystycznych). 2. Statystyka opisowa: wstępne opracowanie i prezentacja materiału statystycznego (szeregi statystyczne, wykresy), miary opisowe rozkładów empirycznych (miary połoŝenia, dyspersji, asymetrii i koncentracji), kompleksowa analiza struktury. 3. Analiza współzaleŝności zjawisk: analiza korelacji (prezentacja materiału statystycznego, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, wskaźniki (stosunki) korelacyjne Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana, miary współzaleŝności cech jakościowych), regresja liniowa. 4. Analiza dynamiki zjawisk: analiza szeregów czasowych (pojęcie, rodzaje i składowe szeregu czasowego, metody wyodrębniania trendu, pomiar wahań sezonowych i eliminacja wahań przypadkowych), indeksy statystyczne (przyrosty absolutne i względne, wskaźniki dynamiki, średnie tempo zmian zjawisk w czasie, indeksy indywidualne i agregatowe ilości, cen i wartości). Ćwiczenia Ćwiczenia obejmują zastosowanie treści programowych wykładu w zagadnieniach praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji otrzymanych wyników. 1. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego (szeregi statystyczne, wykresy) (2h). 2. Wyznaczanie miar opisowych rozkładów empirycznych (miary połoŝenia, dyspersji, asymetrii i koncentracji), kompleksowa analiza struktury (6h). 3. Badanie współzaleŝności zjawisk (współczynnik korelacji liniowej Pearsona, wskaźniki (stosunki) korelacyjne Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana, miary współzaleŝności cech jakościowych) (4h). 4. Wyznaczanie indeksów statystycznych (1h). 5. Kolokwium (2h). 11. Forma zaliczenia Egzamin pisemny Ćwiczenia: ocena wystawiana na podstawie pisemnego kolokwium. 12. Literatura podstawowa 1. B. Pułaska-Turyna Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Nazwa przedmiotu: Ekonomia Ekonomy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA

EKONOMIA MENEDŻERSKA oraz na kierunku zarządzanie i marketing (jednolite studia magisterskie) 1 EKONOMIA MENEDŻERSKA PROGRAM WYKŁADÓW Wykład 1. Wprowadzenie do ekonomii menedŝerskiej. Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Alina Grynia, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Alina Grynia, dr SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / 1 i Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Mikroekonomia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GIP-1-103-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość - opis przedmiotu

Rachunkowość - opis przedmiotu Rachunkowość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-R-W-S14_pNadGen8BDOV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mikroekonomia Microeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY Katedra Zarządzania i Logistyki Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora. Część pierwsza Wprowadzenie do ekonomii

Spis treści. Od autora. Część pierwsza Wprowadzenie do ekonomii Spis treści Od autora Część pierwsza Wprowadzenie do ekonomii 1. Czym zajmuje się ekonomia 1.1. Definicja ekonomii i jej interpretacja 1.2. Modelowe ujęcie zagadnień ekonomicznych 1.3. Mikro- i makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wydział Turystyki i Rekreacji Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Turystyka

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr; Jolanta Woronko / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr; Jolanta Woronko / mgr Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I, II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica Rachunkowość Opracował: Dr Bogumił Galica 120 I. Cele nauczania: Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi problemami rachunkowości finansowej. Ćwiczenia maja na celu nauczyć studentów praktycznej

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok

Bardziej szczegółowo

TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr 341[02]/MEN/2008.05.20. klasa 3 TE

TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr 341[02]/MEN/2008.05.20. klasa 3 TE TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr [0]/MEN/008.05.0 klasa TE LP TREŚCI NAUCZANIA NAZWA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ Lekcja organizacyjna Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia dzienne Miasto: Szczecin Rok studiów: III Grupy: 324 Prowadzący wykłady: dr Anna Buczkowska Uniwersytet Szczeciń ski Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 21.02.2006

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics

Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P16 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. Przedmiot: Analiza finansowa/analiza finansowa przedsiębiorstwa

EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. Przedmiot: Analiza finansowa/analiza finansowa przedsiębiorstwa Przedmiot: Analiza finansowa/analiza finansowa przedsiębiorstwa Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko (semestr I/II) 1. Jakie informacje pochodzące ze sprawozdao finansowych są wykorzystywane przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Mikroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Microeconomics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze nadane Kierunek

Bardziej szczegółowo

Przedmiot podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I

Przedmiot podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ETI-1006-T1I2 Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Economics

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Finanse i rachunkowość Kod przedmiotu: ZZI_C_8_4 Rok studiów: Semestr: 4 Punkty ECTS: Kierunek:

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych Kod Nazwa Powszechne rozumienie statystyki- umiejętność odczytywania wskaźników Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics

Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Ekonometria_FIRJK Arkusz1

Ekonometria_FIRJK Arkusz1 Rok akademicki: Grupa przedmiotów Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : łumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Ekonometria Econometrics Ekonomia ECS 2) Koordynator przedmiotu 5)

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy II/IV Rok studiów/ semestr Specjalność Rachunkowość w

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Nabycie umiejętności wyznaczania i interpretowania metod opisu struktury zbiorowości statystycznej

Nabycie umiejętności wyznaczania i interpretowania metod opisu struktury zbiorowości statystycznej Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3p7-2012 Pozycja planu: B7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu tatystyka opisowa 2 Rodzaj przedmiotu Podstawowy/Obowiązkowy 2 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Mikroekonomia Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Turystyka 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

11. POLITYKA MIKROEKONOMICZNA Istota podstawowych problemów praktyki mikroekonomicznej Polityka mikroekonomiczna

11. POLITYKA MIKROEKONOMICZNA Istota podstawowych problemów praktyki mikroekonomicznej Polityka mikroekonomiczna Spis treści WSTĘP 10. TEORIA MIKROEKONOMII 10.1. Pojęcie i istota mikroekonomii 10.2. Płaszczyzny identyfikacji mikroekonomii 10.2.1. Podstawowe obszary zainteresowań mikroekonomii 10.2.1.1. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii Spis treści Od autorów....................................... 13 Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii..............

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Od autorów Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii 1. Czym się zajmuje ekonomia? 2. Potrzeby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Statystyka SYLABUS A. Informacje ogólne

Statystyka SYLABUS A. Informacje ogólne Statystyka SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/201 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 8 1. Nazwa przedmiotu: FINANSE 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 0/5 () Nazwa Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka () Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot ()

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Spis treści 3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo