Instytut Ekonomii i Zarządzania. Syllabusy. Kierunek: Ekonomia Studia: licencjackie stacjonarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Ekonomii i Zarządzania. Syllabusy. Kierunek: Ekonomia Studia: licencjackie stacjonarne"

Transkrypt

1 Instytut Ekonomii i Zarządzania Syllabusy Kierunek: Ekonomia Studia: licencjackie stacjonarne

2 Treści ogólne 2

3 SYLLABUS KARTA OPISU PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu oraz rodzaj Technologia informacyjna ćwiczenia laboratoryjne 2. Rodzaj studiów stacjonarne 3. Kierunek studiów Ekonomia 4. Rodzaj przedmiotu ogólny 5. Rok studiów/ semestr 1/2 6. Wymiar godzin 30 h 7. Liczba punktów ECTS 2 8. Prowadzący zajęcia mgr Stefan Jaskulski 9. Cele nauczania przedmiotu Poznanie z przykładami praktycznego zastosowania podstawowych kierunków rozwoju technologii informacyjnej wspomagającej działalność zarządczą i organizacyjną w przedsiębiorstwie, 3

4 w szczególności: 1) minimalnych wymagań stawianych systemom informatycznym przez prawo polskie, 2) podstaw technologii komunikacji sieciowej w zakresie: a) koncepcji sieci opartej na dzieleniu i grupowaniu informacji w pakiety sieciowe, b) warstwowego referencyjnego modelu komunikacji sieciowej - OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) z protokołami gwarantującymi komunikację i wymianę danych w sieciach informatycznych, c) lokalizacji zasobów informacyjnych w sieciach informatycznych za pomocą uniwersalnego lokalizatora zasobów URL (Universal Resource Locator, Uniform Resource Locator, Uniform Resource Identifier), d) kontrolowania połączeń sieciowych i ich dokumentowania w postaci elektronicznej informacji o systemie informatycznym, konfiguracji i połączeniach sieciowych z wykorzystaniem poleceń wprowadzanych z poziomu Wiersza poleceń oraz dokumentów hipertekstowych, 3) rozwoju usług Internetu w zakresie technologii udostępniania i wymiany danych, w tym wykorzystania języków znaczników (HTML, XHTML), arkuszy stylów kaskadowych (CSS) oraz języka skryptów PHP, 4) przetwarzania i udostępniania z wykorzystaniem formularzy HTML i języka PHP danych gromadzonych w relacyjnej bazie danych, 5) propedeutyczne tematyki relacyjnych bazy danych na przykładzie MySQL i Microsoft Access, 6) zintegrowanych aplikacji biurowych na przykładzie aplikacji Microsoft Office. 10. Zakres tematyczny Zajęcia 1/2 Opracowanie projektu sytemu informatyczne przeznaczonego dla małego i średniego przedsiębiorstwa. Określenie zapotrzebowania na technikę komputerową oraz oprogramowanie (system operacyjny, programy uŝytkowe, narzędziowe i ochrony systemu komputerowego). Poznanie minimalnych wymagań stawianych systemom informatycznym przez prawo polskie. Zajęcia 3/4 Udokumentowanie w postaci elektronicznej informacji o systemie informatycznym, konfiguracji sieciowej i połączeniach internetowych z wykorzystaniem poleceń ipconfig, netstat, net i ping. Sporządzenie schematu warstwowego referencyjnego modelu komunikacji sieciowej - OSI (Open Systems Interconnection Reference Model). Opisanie funkcji wybranych protokołów warstw aplikacji, transportowej i sieciowej oraz przed-stawienie przestrzeni adresowej protokołów IPv4 i IPv6. Zajęcia 5/6. Utworzenie struktury folderów i plików dokumentów hipertekstowych tworzących firmowy serwis internetowy. Lokalizacja logicznej struktury dokumentów hipertekstowych zarządzanych przez serwer HTTP i udostępnianych uŝytkownikom jako odpowiedź na Ŝądanie zawarte w URL. Rola lokalizacji pliku index.htm (index.html, index.php) pełniącego funkcję strony frontowej (domowej). Utworzenie w edytorze HTML za pomocą kodów języka znaczników HTML dokumentu 4

5 hiper-tekstowego tworzącego stronę frontową firmowego serwisu internetowego. Zajęcia 7/8 Rola serwera HTTP, języka skryptów PHP, języka skryptów JavaScript oraz przeglądarki internetowej jako aplikacji klienta w przetwarzaniu, zarządzaniu i udostępnianiu dokumentów hipertekstowych. Oddzielenie zawartości treściowej dokumentu hipertekstowego od warstwy prezentacyjnej przetwarzanej za pomocą kodów stylów definiowanych w arkuszach stylów kaskadowych (CSS). Wykorzystanie edytora dokumentów hipertekstowych oraz wirtualnego serwera HTTP w proce-sie tworzenia i edytowania dokumentów firmowego serwisu internetowego. Zajęcia 9/10 Tworzenie systemu nawigacji udostępniającego dokumenty hipertekstowe firmowego serwisu internetowego oraz zewnętrznych stron internetowych. Wstawianie łączy do dokumentów hipertekstowych w formie względnej (w stosunku do pliku index.htm) ścieŝki dostępu do strony własnego serwisu internetowego oraz w postaci URL do zasobów Internetu. Edytowanie dokumentów HTML oraz dokumentów z arkuszami stylów kaskadowych tworzących wizualną prezentację treści firmowego serwisu internetowego. Zajęcia 11/12 Utworzenie dokumentu HTML z formularzem przesyłającym dane uŝytkownika korzystającego z firmowej witryny internetowej. Wykorzystanie znacznika <form>, atrybutu action ze ścieŝką dostępu (adresem URL) do skryptu PHP przetwarzającego dane wejściowe formularza sieciowego w sposób umoŝliwiający wprowa-dzenie ich do bazy danych MySQL oraz metody HTTP Post jako kierowanego do serwera HTTP Ŝądania usługi wysłania danych. Wstawienie znaczników <input> typu text, submit i reset oraz znaczników wyboru <select> i <option> umoŝliwiających wstawienie danych wejściowych. Sformatowanie wizualnej prezentacji formularza z wykorzystaniem arkuszy stylów kaskadowych. Zamieszczenie formularza w dokumencie strony internetowej. Zajęcia 13/14 Propedeutyczne zapoznanie się z relacyjną bazą danych MySQL. Łączenie i rozłączanie się z bazą danych. Przeglądanie zawartości serwera bazy danych z wykorzystaniem aplikacji klienta dostępnej z wiersza poleceń. Ustalenie ustawień kodowania znaków systemu zarządzania bazą danych oraz definiowanie kodowania polskich znaków zgodnego z systemem kodowania zastosowanym w dokumentach firmowego serwisu internetowego. Utworzenie w MySQL bazy danych, ustawienie domyślnego kodowania znaków i ustawienie utworzonej bazy danych jako aktywnej z wykorzystaniem instrukcji strukturalnego języka za-pytań SQL (create database nazwa_bazy i use nazwa_bazy). Wykorzystanie do tego celu danych tekstowych zamieszczonych w pliku nazwa.sql i wprowadzonych do systemu zarządzania bazą danych z wiersza poleceń (mysql u root p < nazwa_pliku.sql). Zajęcia 15/16 Utworzenie dokumentu hipertekstowego ze skryptem PHP przetwarzającym dane wejściowe wprowadzone do formularza HTML. Wykorzystanie zmiennych globalnych $_POST i $_REQUEST z funkcją extract() ze zmiennymi formularza wysyłanymi metodą POST. Ustawienie połączenia z bazą danych za pomocą funkcji mysql_connect() oraz wybór selektywny aktywnej bazy danych za pomocą funkcji mysql_select_db(). Wykorzystanie funkcji mysql_query() do wysłania zapytań w celu ustawienia kodowania 5

6 znaków oraz wstawienia danych wejściowych z formularza do bazy danych. Zajęcia 17/18 Utworzenie w Microsoft Access 2003 prostej relacyjnej bazy danych z danymi osobowymi przedstawicieli firmy. Skonstruowanie tabel z danymi identyfikującymi firmę, jej oddziały oraz danymi osobowymi jej przedstawicieli. Powiązanie tabel z zachowaniem więzów integralności i warunków normalizacji danych. Zajęcia 19/20 Redagowanie prostych kwerend wybierających w celu selektywnego dostępu do danych w powiązanych tabelach przy pomocy metody QBE (Query By Example) wykorzystującej strukturralny język zapytań SQL. Utworzenie formularza i raportu powiązanego z kwerendą. Wykorzystanie do tworzenie obiektów bazy danych mechanizmów automatyzujących pracę (kreatorów i konstruktorów). Tworzenie w raportach poziomów sortowania i grupowania oraz obliczeń i podsumowań. Zajęcia 21/22 Utworzenie w Microsoft Word 2003 listu seryjnego z aktualną ofertą sprzedaŝy. Zdefiniowanie stylów formatu akapitów i znaków w celu automatyzacji pracy w procesorze tekstów. Wstawienie do dokumentu tabel i elementów graficznych. Powiązanie listu seryjnego ze źródłem danych utworzonym z poziomu Microsoft Word w Microsoft Access Wykorzystanie do tego celu utworzonej kwerendy w bazie danych. Wstawienie do listu seryjnego pól z danymi. Edycja dokumentu głównego i źródła danych. Zajęcia 23/24 Utworzenie listy danych w arkuszu kalkulacyjnym z rejestrem procesu sprzedaŝy. Konstruowanie formuł obliczających wartości składników procesu sprzedaŝy firmy (ceny z VAT, wartości sprzedaŝy netto i brutto oraz przychodów ze sprzedaŝy zróŝnicowanych przyjętymi kryteriami). Zajęcia25/26 Korzystanie z zawansowanych technik selektywnego wyodrębnienia, zliczania i sumowania danych liczbowych z wykorzystaniem funkcji arkusza kalkulacyjnego. Analiza procesu sprzedaŝy z wykorzystaniem filtra zaawansowanego oraz tabel z zakresami kryteriów wyboru. Zilustrowanie danych z tabel wykresem. Zajęcia 27/28. Wykorzystanie listy danych do tworzenia tabeli przestawnej i wykresu przestawnego w procesie analizy danych. Grupowanie danych według przyjętych kryteriów analizy. Filtrowanie danych oraz wykonywanie obliczeń za pomocą funkcji Microsoft Excel. Zajęcia 29/30 Zajęcia sprawdzające i utrwalające wiedzę i umiejętności. 11. Forma zaliczenia 1. Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie zadań wykonywanych na zajęciach laboratoryjnych na podstawie plików z dokumentacją pracy z poszczególnych zajęć zamieszczonych na serwerze do oceny przez prowadzącego zajęcia 12. Literatura podstawowa 1. Zestawy zadań laboratoryjnych w plikach PDF do zajęć laboratoryjnych opracowanie mgr Stefan Jaskulski. 2. Informacja dostępna na gospodarczych, informatycznych i prawnych portalach internetowych. 6

7 13. Literatura uzupełniająca 1. Elmasri Ramez, Shamkant B. Navathe: Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion Frontczak Tomasz: Marketing internetowy w wyszukiwarkach, Helion Grah Michael R., Stockman Joseph C., Powell Gavin, Prague Cary N., Irwin Michael R., Reardon Jennifer: Access 2007 PL Biblia, Helion Herrington Jack D.: 101 sposobów na PHP, Helion Holzner Steven: XML Vademecum profesjonalisty, Helion MacDonald Matthew: Excel. Nieoficjalny podręcznik, Helion Meyer Eric A.: CSS według Erica Meyera Sztuka projektowania stron WWW, Helion Pfaffenberger Bryan, Schafer Steven M.,White Chuck, Karow Bill: HTML, XHTML i CSS. Biblia, Helion Praca zbiorowa: Vademecum teleinformatyka I, sieci komputerowe, telekomunikacja, instalatorstwo,, IDG, Warszawa Praca zbiorowa: Vademecum teleinformatyka III, komunikacja mobilna, bezpieczeństwo, technologie i protokoły sieciowe, IDG, Warszawa Prague Cary N., Irwin Michael R., Reardon Jennifer: Access 2003 PL Biblia, Helion Quigley Ellie, Gargenta Marko: PHP i MySQL Księga przykładów, Helion Simon Jinjer: Word 2003 PL.100 najlepszych sztuczek i trików, Helion Stanek Wiliam R.: XML Vademecum, Microsoft Press Warszawa Thau Dave: JavaScript Podręcznik tworzenia interaktywnych stron internetowych, Helion Walkenbach John: Excel 2003 PL. Biblia, Helion Walkenbach John: Excel 2007 PL. Biblia, Helion Welling Luke, Thomson Laura: PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie, Helion

8 SYLLABUS KARTA OPISU PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu oraz rodzaj zajęć Ochrona własności intelektualnej wykład 2. Rodzaj studiów stacjonarne 3. Kierunek studiów Ekonomia 4. Rodzaj przedmiotu ogólny 5. Rok studiów/ semestr 2/3 6. Wymiar godzin 15 h 7. Liczba punktów ECTS 1 8. Prowadzący zajęcia mgr Janina Damasiewicz - Radwan 9. Cele nauczania przedmiotu Uzyskanie wiedzy teoretycznej i jej praktyczne zastosowanie w ochronie praw własności intelektualnej i przemysłowej. 8

9 10. Zakres tematyczny 1. Prawo autorskie i prawa pokrewne / ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn.zm. tekst jednolity / Dz.U /. 2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r Prawo własności przemysłowej /tekst jednolity Dz.U /. 3. Prawo porównawcze. Podobieństwa i zakres ochrony prawnej w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej. Zakres pojęcia prawa autorskiego. 4. Przedmiot prawa autorskiego: - definicja, - ochrona twórcy, - opracowanie utworu. Podmiot prawa autorskiego. Twórca, współtwórca. Autorskie prawa osobiste. Autorskie prawa majątkowe. Czas trwania i przejście autorskich praw majątkowych i ich ochrona. 5. Ochrona wizerunku. Zezwolenie i brak zezwolenia. Roszczenia i okres przedawnienia. Prawa do artystycznych wykonań. Prawa do fonogramów i wideogramy. Termin wygaśnięcia prawa. 6. Wynalazki i patenty. Wzór /ewolucja wzoru/. Znaki towarowe /rodzaje znaków/. Odpowiedzialność karna. 7. Dochodzenie w postępowaniu cywilnym roszczeń cywilno-prawnych w zakresu ochrony własności przemysłowej, nie naleŝące do kompetencji innych organów. 8. Przepisy karne w prawie własności przemysłowej. 11. Forma zaliczenia Egzamin pisemny 12. Literatura podstawowa 1. Ustawa z dnia 04 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych /tekst jednolity Dz.U /. 2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej /tekst jednolity Dz.U /. 13. Literatura uzupełniająca 1. Komentarz do Prawa Autorskiego Barta i Markiewicz /wydawnictwo Uniw. Jagiell./. 9

10 SYLLABUS KARTA OPISU PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu oraz rodzaj zajęć Socjologia wykład 2. Rodzaj studiów stacjonarne 3. Kierunek studiów Ekonomia 4. Rodzaj przedmiotu ogólny 5. Rok studiów/ semestr 1/2 6. Wymiar godzin 30 h 7. Liczba punktów ECTS 2 8. Prowadzący zajęcia dr Ryszard Hayn 9. Cele nauczania przedmiotu Nauka rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w róŝnych formach Ŝycia zbiorowego, poznanie struktury tych zbiorowości, dostarczenie wiedzy pozwalającej na analizę faktów i procesów społecznych oraz związków między zmianami społecznymi a zmianami gospo- 10

11 darczymi, rozwój intelektualnych zdolności rozumienia współczesnego świata i mechanizmów w nim funkcjonujących. 10. Zakres tematyczny 1. Przedmiot i zakres socjologii. 2. Podstawowe uwarunkowania i normy Ŝycia społecznego. 3. Zbiory i zbiorowości społeczne. 4. Grupy społeczne. 5. Klasy i warstwy społeczne. 6. Rodzina a społeczeństwo. 7. Naród i struktura etniczna. 8. Terytorialne struktury społeczne. 9. Instytucje polityczne społeczeństwa. 10. Kultura i procesy kulturowe. 11. Socjologiczna koncepcja osobowości. 12. Konflikty osobowościowe i społeczne. 13. Rozwój społeczny. 14. Ruchliwość społeczna. 15. Zjawiska patologii społecznej. 16. Procesy demograficzne i struktura demograficzna społeczeństwa. 17. Zaliczenie (w formie sprawdzianu pisemnego). 11. Forma zaliczenia Zaliczenie na ocenę na podstawie testu. 12. Literatura podstawowa 1. Baumann Z., Socjologia, Poznań Białyszewski H., Dobierzewski A., Janicki J., Socjologia, Warszawa Goldman N., Wstęp do socjologii, Poznań Januszek H., Sikora J., Socjologia, Poznań 1994 i późniejsze. 5. Szacka B., Podstawy socjologii, Warszawa Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Berger P., Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1988 i późniejsze. 2. Białyszewski H., Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, Warszawa Hofsted G., Kultura i organizacja, Warszawa Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa Lipiński A.W., Podstawy socjologii, Radom Ossowska M., Normy moralne. Próba semantyzacji. Warszawa Sobolewski M., Partie i systemy partyjne. Warszawa Sztompka P., Socjologia. Kraków Wiatr J., Socjologia polityki. Warszawa Ziembiński Z., Elementy socjologii. Poznań

12 SYLLABUS KARTA OPISU PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu oraz rodzaj zajęć Logika wykład, ćwiczenia audytoryjne 2. Rodzaj studiów stacjonarne 3. Kierunek studiów Ekonomia 4. Rodzaj przedmiotu ogólny 5. Rok studiów/ semestr 1/1 6. Wymiar godzin 30 h 7. Liczba punktów ECTS 3 8. Prowadzący zajęcia dr Agnieszka Figaj 9. Cele nauczania przedmiotu Głównym załoŝeniem wykładu jest prezentacja logiki pod kątem jej przydatności do sprawnego myślenia i argumentowania wypowiedzi kaŝdego człowieka, a w szczególności eko- 12

13 nomisty. Aby sprawnie myśleć, trzeba umieć jasno i jednoznacznie formułować swoje myśli w słowach. Dlatego wykład zaczyna się od podstawowych wiadomości z zakresu semiotyki, to jest ogólnej nauki o znakach, przede wszystkim o znakach słownych. Semiotyka składa się z semantyki, syntaktyki i pragmatyki. Semantyka koncentruje się na znaczeniu znaków języka, syntaktyka dotyczy zasad ich łączenia po to, by utworzyć wyraŝenia złoŝone. Natomiast pragmatyka analizuje związki między wyraŝeniami języka a podmiotem, który się nim posługuje. W dalszych częściach wykładu zajmujemy się logiką formalną, czyli nauką o związkach zachodzących między prawdziwością czy fałszywością pewnych zdań ze względu na ich budowę, a zwłaszcza o związku wynikania logicznego. Wreszcie w końcowych częściach wykładu zajmujemy się ogólną metodologią nauk, czyli metodami postępowania stosowanymi w procesie poznawania świata, a przede wszystkim sposobami uzasadniania prawdziwości wypowiadanych twierdzeń. 10. Zakres tematyczny Wykłady: 1. Refleksja historyczna na temat powstawania i rozwoju logiki na przestrzeni dziejów. 2. Ogólne wiadomości o języku jako systemie znaków: pojęcie znaku, języka, kategorie syntaktyczne, role semiotyczne wypowiedzi. 3. Pojęcie nazwy i jej podziały oraz stosunki zakresowe między nazwami (nazwy konkretne a abstrakcyjne, desygnat nazwy, nazwy indywidualne a generalne, treść nazwy oraz role znaczeniowe supozycje, zakres nazwy). 4. Definicje, rodzaje definicji ze względu na ich zadania oraz na ich budowę, warunki poprawności definicji. 5. Podział logiczny pojęcie i warunki poprawności podziału logicznego, klasyfikacja, wyróŝnianie typów a podział logiczny. 6. Pojęcie zdania w sensie logicznym, wartość logiczna zdania, funkcje zdaniowe. 7. Funktory prawdziwościowe a spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej pojęcie funktora prawdziwościowego, negacja, koniunkcja, alternatywa, alternatywa rozłączna, dysjunkcja, binegacja, implikacja i równowaŝność. 8. Prawa rachunku zdań i metody ich dowodzenia. 9. Podstawowe pojęcia dotyczące relacji zdania stwierdzające relację, rodzaje relacji. 10. Pytania i odpowiedzi charakter wypowiedzi pytających, sposób stawiania pytań, rodzaje odpowiedzi. 11. Uzasadnianie twierdzeń sposoby uzasadniania. 12. Wnioskowania dedukcyjne i jego podstawy logiczne, błędy we wnioskowaniach dedukcyjnych. 13. Wnioskowania uprawdopodobniające rodzaje, błędy i róŝnice. 14. Elementy rachunku predykatów. Ćwiczenia: 1. Język jako system znaków: pojęcie znaku, języka, kategorie syntaktyczne, role semiotyczne wypowiedzi. 2. RozróŜnienie nazw. Stosunki zakresowe między nazwami. 13

14 3. Definicje, rodzaje definicji ze względu na ich zadania oraz na ich budowę, warunki poprawności definicji. 4. Podział logiczny pojęcie i warunki poprawności podziału logicznego, klasyfikacja, wyróŝnianie typów a podział logiczny. 5. Pojęcie zdania w sensie logicznym, wartość logiczna zdania, funkcje zdaniowe. 6. Funktory prawdziwościowe a spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej pojęcie funktora prawdziwościowego, negacja, koniunkcja, alternatywa, alternatywa rozłączna, dysjunkcja, binegacja, implikacja i równowaŝność. 7. Prawa rachunku zdań i metody ich dowodzenia- metoda zero jedynkowa, metoda skrócona zero jedynkowa. Sprawdzanie, czy jakaś forma zdaniowa jest tautologią. 8. Kolokwium. 9. Relacje zdania stwierdzające relację, rodzaje relacji. 10. Pytania i odpowiedzi charakter wypowiedzi pytających, sposób stawiania pytań, rodzaje odpowiedzi. 11. Uzasadnianie twierdzeń sposoby uzasadniania. 12. Wnioskowania dedukcyjne i jego podstawy logiczne, błędy we wnioskowaniach dedukcyjnych budowanie schematów wnioskowań i sprawdzanie, czy jest ono dedukcyjne. 13. Wnioskowania uprawdopodobniające. 14. Elementy rachunku predykatów. 15. Kolokwium. 11. Forma zaliczenia Egzamin Egzamin końcowy w formie pisemnej oceniany punktowo z moŝliwością ustnej poprawki. Próg zaliczeniowy z ćwiczeń i wykładu wynosi co najmniej 50 %. Ćwiczenia zaliczane na podstawie sumarycznej punktacji dwóch kolokwiów pisanych w trakcie semestru. 12. Literatura podstawowa 1. S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petrel: Logika dla prawników. Wydawnictwo prawnicze LexisNexis Warszawa Z. Ziembiński: Logika praktyczna. PWN Warszawa Literatura uzupełniająca. 1. B. Stanosz: Ćwiczenia z logiki. PWN Warszawa

15 SYLLABUS KARTA OPISU PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu oraz rodzaj zajęć Geografia ekonomiczna wykład 2. Rodzaj studiów stacjonarne 3. Kierunek studiów Ekonomia 4. Rodzaj przedmiotu ogólny 5. Rok studiów/ semestr 1/2 6. Wymiar godzin 30 h 7. Liczba punktów ECTS 2 8. Prowadzący zajęcia dr Mariusz Chudak, doc. PWSZ 9. Cele nauczania przedmiotu Omówienie podstawowych zagadnień i procesów charakteryzujących Ŝycie społecznogospodarcze Polski ze szczególnym uwzględnieniem powiązań struktury funkcjonalno- 15

16 przestrzennej kraju z systemem przyrodniczym i osadniczym. 10. Zakres tematyczny 1. Przedmiot badań geografii ekonomicznej oraz jej podział. 2. Ludność i osadnictwo (rozmieszczenie ludności, przyrost naturalny, ruch wędrówkowy, aktywność zawodowa, struktura ekonomiczna, charakterystyka systemu osadnictwa miejskiego i wiejskiego, pojęcie miasta i wsi, struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta, funkcje miast, korzyści aglomeracji). 3. Rolnictwo i leśnictwo (warunki przyrodnicze gospodarowania, struktura agrarna, sposoby uŝytkowania ziemi, chów zwierząt, lesistość). 4. Przemysł i górnictwo (ogólne problemy rozwoju przemysłu, przegląd wybranych gałęzi, eksploatacja surowców i jej związki z hutnictwem). 5. Infrastruktura (definicje i rodzaje infrastruktury, charakterystyka elektroenergetyki, gazownictwa, łączności oraz transportu drogowego, kolejowego i lotniczego). 6. Turystyka (walory przyrodnicze i krajoznawcze Polski, zagospodarowanie w infrastrukturę a wielkość ruchu turystycznego). 11. Forma zaliczenia Zaliczenie na ocenę Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru składające się z 5 pytań. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie minimum 51% punktów. 12. Literatura podstawowa 1. Henryk Rogacki (red.): Geografia społeczno-gospodarcza Polski, PWN Warszawa, Literatura uzupełniająca 1. Irena Fierla (red.): Geografia gospodarcza Polski, PWE Warszawa

17 Treści podstawowe 17

18 SYLLABUS KARTA OPISU PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu oraz rodzaj zajęć Matematyka wykład, ćwiczenia audytoryjne 2. Rodzaj studiów stacjonarne 3. Kierunek studiów Ekonomia 4. Rodzaj przedmiotu podstawowy 5. Rok studiów/ semestr 1/1, 2 6. Wymiar godzin 90 h 7. Liczba punktów ECTS 5 8. Prowadzący zajęcia dr Agnieszka Figaj 9. Cele nauczania przedmiotu Głównym załoŝeniem wykładu jest poznanie tych działów matematyki, które znajdują swe zastosowanie w ekonomii. Poznanie to ma się opierać na przeanalizowaniu przykładów 18

19 ilustrujących zastosowanie aparatu matematycznego w opisach systemów ekonomicznych i przy wspomaganiu czynności zarządczych oraz na dowodzeniu celowości tego sformalizowanego aparatu. Wykład ma słuŝyć do wprowadzenia przyszłych ekonomistów w zagadnienia mikroekonomii, ekonometrii, statystyki, ekonomii matematycznej, analizy ekonomiczno finansowej. 10. Zakres tematyczny Wykłady: I semestr 1. Rola matematyki w ekonomii i naukach o zarządzaniu. Podstawowe symbole matematyczne i logiczne. Zdania logiczne, funkcje zdaniowe i tautologie. Reguły wnioskowania. Warunek konieczny i dostateczny. 2. Algebra zbiorów. Zasada włączania i wyłączania. Iloczyn kartezjański. 3. Relacje i ich własności. Przedstawienie relacji w postaci macierzowej i grafowej. Rodzaje relacji. Klasy abstrakcji. Elementy maksymalne i największe. Optimum Paretomodele ekonomiczne jako relacje. 4. Algebra liniowa: algebra macierzy i przestrzenie wektorowe. 5. Rząd i wyznacznik macierzy. Macierz odwrotna. Określoność formy kwadratowej. 6. Układy równań liniowych: twierdzenie Cramera, metoda macierzowa i metoda eliminacji Gaussa. 7. Twierdzenie Cronekera Capelliego. Rozwiązania bazowe. Układy nierówności liniowych. 8. Zastosowanie rachunku macierzowego w ekonomii. 9. Ciągi liczbowe: ciąg arytmetyczny i geometryczny. Podstawowe własności ciągów. 10. Granica ciągu. Liczba e. Ekonomiczne zastosowanie ciągów. 11. Elementy matematyki finansowej. Procent prosty i składany. Wartość bieŝąca i końcowa funduszu. 12. Dyskontowanie. Wewnętrzna stopa zwrotu. 13. Funkcja jednej zmiennej i jej własności. Funkcja odwrotna. 14. Granica funkcji. Ciągłość funkcji. Asymptoty. 15. Rachunek róŝniczkowy funkcji jednej zmiennej. Ekonomiczne zastosowanie pochodnych (elastyczność funkcji, monotoniczność, ekstrema). II semestr 1. Wklęsłość i wypukłość funkcji. Reguła d Hospitala. 2. Badanie przebiegu zmienności funkcji. 3. Modele ekonomiczne jako funkcja jednej zmiennej (zmienność cenowa popytu, zmienność dochodowa popytu, krzywa logistyczna, koszt całkowity, utarg, zysk, rachunek marginalny, stopa wzrostu). 4. Całki nieoznaczone. Całkowanie przez podstawianie, całkowanie przez części. Całki funkcji wymiernych. 5. Całki oznaczone. Interpretacja geometryczna całki oznaczonej. 6. Całki niewłaściwe. Zastosowanie całek oznaczonych do szacowania zasobów ekonomicznych. 7. Funkcje wielu zmiennych. Modele ekonomiczne jako funkcja wielu zmiennych 19

20 (zmienność cenowo dochodowa, funkcja popytu, produkcji i uŝyteczności). 8. Rachunek róŝniczkowy funkcji wielu zmiennych (pochodne cząstkowe, gradient, pochodna kierunkowa, hesjan). 9. Ekstrema lokalne. Metoda mnoŝników Lagrange a. 10. Rachunek marginalny (elastyczność cząstkowa i mieszana). 11. Rachunek prawdopodobieństwa. Metoda Monte Carlo. 12. Aksjomaty Kołomogorowa. Prawdopodobieństwo warunkowe. NiezaleŜność zdarzeń. 13. Rozkład całkowity prawdopodobieństwa. Wzór Bayes a. 14. Zmienna losowa. Rozkład zmiennej losowej. NiezaleŜność zmiennych losowych. Wartość oczekiwana, wariancja, kowariancja. 15. Schemat Bernoulli ego. Prawa wielkich liczb. Twierdzenia graniczne. Ćwiczenia: I semestr 1. Zdanie i schemat zdaniowy. Metoda zero jedynkowa. RozróŜnianie zdań i funkcji zdaniowych. 2. Określenie zbioru. Działania na zbiorach. Iloczyn kartezjański. Zasada włączania i wyłączania. 3. Relacje i ich własności. Macierz i graf relacji i działania na nich. 4. Relacje porządkujące, wyznaczanie zbioru elementów maksymalnych, wyznaczenie elementu największego. Optimum Pareto. 5. Algebra macierzy. 6. Operacje elementarne, metoda eliminacji Gaussa. Wyznaczanie rzędu macierzy i wyznaczników. Badanie określoności formy kwadratowej. 7. Wyznaczanie macierzy odwrotnej. Rozwiązywanie układów równań liniowych. 8. Kolokwium. 9. Wyznaczanie rozwiązań bazowych układu równań. Analiza przepływów międzygałęziowych. 10. Rozwiązywanie układów nierówności liniowych metodą geometryczną oraz metodą przeszukiwań zbioru rozwiązań bazowych. 11. Rozwiązywanie zadań programowania liniowego. 12. Obliczanie granic ciągu. 13. Obliczanie zadań z matematyki finansowej: wartość końcowa, dyskontowanie, wewnętrzna stopa zwrotu. 14. Własności iniekcji, suriekcji i bijekcji. Wyznaczanie dziedziny i zbioru wartości funkcji. 15. Wykresy funkcji. Znajdowanie funkcji odwrotnej. Składanie funkcji. 16. Kolokwium. II semestr 1. Granica funkcji. Ciągłość funkcji. Asymptoty. 2. Obliczanie pochodnej funkcji z definicji i ze wzorów. 3. Reguła d Hospitala. Monotoniczność, ekstrema, wklęsłość i wypukłość funkcji. 4. Badanie przebiegu zmienności funkcji. 5. Rachunek marginalny funkcji jednej zmiennej. 6. Całki nieoznaczone. Całkowanie przez podstawianie, całkowanie przez części. Całki funkcji wymiernych. 20

21 7. Całki oznaczone. Całki niewłaściwe. Obliczanie pól miedzy krzywymi za pomocą całek. 8. Kolokwium. 9. Pochodne cząstkowe, gradient, pochodna kierunkowa, hesjan obliczanie. 10. Ekstrema lokalne. Metoda mnoŝników Lagrange a. 11. Rachunek prawdopodobieństwa. Rozkład całkowity prawdopodobieństwa. Wzór Bayes a. 12. Rozkład zmiennej losowej dyskretnej. Funkcja gęstości zmiennej losowej ciągłej. Wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe. Dystrybuanta. 13. Rozkład łączny pary zmiennych losowych dyskretnych. Rozkłady brzegowe zmiennych losowych dyskretnych. Kowariancja, współczynnik korelacji. 14. Zastosowanie rozkładów Poissona i normalnego do szacowania prawdopodobieństwa w schemacie Bernoulli ego. 15. Kolokwium. 11. Forma zaliczenia Egzamin Egzamin końcowy w formie pisemnej oceniany punktowo z moŝliwością ustnej poprawki. KaŜde z zaliczeń otrzymuje się przy uzyskaniu więcej niŝ 50% punktów. KaŜdy semestr ćwiczeń zaliczany na podstawie sumarycznej punktacji prac kontrolnych pisanych w trakcie semestru 12. Literatura podstawowa 1. J. Abtowa, K. Piasecki, T. RóŜański, Z. Świtalski: Matematyka wspomagająca zarządzanie. Wyd. AE, Poznań J. Gawinecki: Matematyka dla ekonomistów. WSHiP, Warszawa W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN, Warszawa A. Piasecki, M. Anholcer, K. Echaust, A. Gołębiewska, M. Just, K. Piasecki, Z. Świtalski: Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach. MD 174 Wyd. AE Poznań Literatura uzupełniająca 1. A. Ostoja Ostaszewski: Matematyka w ekonomii. Modele i metody, t. I i II. PWN Warszawa

22 SYLLABUS KARTA OPISU PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu oraz rodzaj Statystyka opisowa wykład, ćwiczenia audytoryjne 2. Rodzaj studiów stacjonarne 3. Kierunek studiów Ekonomia 4. Rodzaj przedmiotu podstawowy 5. Rok studiów/ semestr 2/3 6. Wymiar godzin 30 h 7. Liczba punktów ECTS 3 8. Prowadzący zajęcia dr inż. Małgorzata Just 9. Cele nauczania przedmiotu Zapoznanie z podstawowymi pojęciami statystyki. Umiejętność ich zastosowania w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych na podstawie odpowiednio 22

23 dobranych przykładów. 10. Zakres tematyczny Wykłady: 1. Przedmiot statystyki i organizacja badań statystycznych: pojęcie i przedmiot statystyki, podstawowe pojęcia statystyczne (zbiorowość statystyczna, jednostka statystyczna, cecha statystyczna, skale pomiarowe), badania statystyczne (rodzaje i etapy badań statystycznych). 2. Statystyka opisowa: wstępne opracowanie i prezentacja materiału statystycznego (szeregi statystyczne, wykresy), miary opisowe rozkładów empirycznych (miary połoŝenia, dyspersji, asymetrii i koncentracji), kompleksowa analiza struktury. 3. Analiza współzaleŝności zjawisk: analiza korelacji (prezentacja materiału statystycznego, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, wskaźniki (stosunki) korelacyjne Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana, miary współzaleŝności cech jakościowych), regresja liniowa. 4. Analiza dynamiki zjawisk: analiza szeregów czasowych (pojęcie, rodzaje i składowe szeregu czasowego, metody wyodrębniania trendu, pomiar wahań sezonowych i eliminacja wahań przypadkowych), indeksy statystyczne (przyrosty absolutne i względne, wskaźniki dynamiki, średnie tempo zmian zjawisk w czasie, indeksy indywidualne i agregatowe ilości, cen i wartości). Ćwiczenia Ćwiczenia obejmują zastosowanie treści programowych wykładu w zagadnieniach praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji otrzymanych wyników. 1. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego (szeregi statystyczne, wykresy) (2h). 2. Wyznaczanie miar opisowych rozkładów empirycznych (miary połoŝenia, dyspersji, asymetrii i koncentracji), kompleksowa analiza struktury (6h). 3. Badanie współzaleŝności zjawisk (współczynnik korelacji liniowej Pearsona, wskaźniki (stosunki) korelacyjne Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana, miary współzaleŝności cech jakościowych) (4h). 4. Wyznaczanie indeksów statystycznych (1h). 5. Kolokwium (2h). 11. Forma zaliczenia Egzamin pisemny Ćwiczenia: ocena wystawiana na podstawie pisemnego kolokwium. 12. Literatura podstawowa 1. B. Pułaska-Turyna Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mikroekonomia Nazwa w języku angielskim: Microeconomics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2009/2010 rok 2010/11 Stopień,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/0/1 Technologie informacyjne 6 I/0/2 Geografia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[02] T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr Maria

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze: Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: 1 2

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo