Praca jako wartość. Jan Paweł II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca jako wartość. Jan Paweł II"

Transkrypt

1 Praca jako wartość Praca jest dobrem człowieka - dobrem jego człowieczeństwa - przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem 1. Jan Paweł II Praca stanowi podstawowy element życia każdego człowieka, w decydujący sposób oddziałuje nie tylko na jego osobowość, postawy, aspiracje czy system wartości, ale także na całokształt życia społecznego. W historii cywilizacji praca ludzka była oceniana w różny sposób. System niewolniczy i feudalny zrodził ideologię głębokiej pogardy zarówno dla pracy, jak i ludzi pracujących. Praca szczególnie fizyczna była oceniana jako czynność poniżająca, wręcz hańbiąca człowieka dobrze urodzonego. Ideologia chrześcijańska zaczęła kształtować motyw pracy jako konieczność życiową. Praca nie tylko przestała być przekleństwem i hańbą, ale zyskała wartość wyższą niż ekonomiczną stała się nawet moralnym obowiązkiem, środkiem umożliwiającym rozwijanie cnót. Rozwój kapitalizmu uczynił z pracy działalność przydatną i pożyteczną, widząc w niej przede wszystkim źródło czerpania środków do życia, pomnażania dóbr i bogactwa w skali indywidualnej i społecznej. Współcześnie rolę pracy, z punktu widzenia jednostki i społeczeństwa, ocenia się bardzo wysoko. Uważa się jednak, że tę rolę może spełniać tylko taka praca, która nie wyniszcza człowieka, jest dobrze i bezpiecznie zorganizowana oraz sprawiedliwie nagradzana człowiek jest podmiotem. Najdobitniej takie ujęcie pracy przedstawił papież Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens. Jest to analiza problematyki pracy ludzkiej w warunkach współczesnego świata. Ojciec Święty rozwija ideę pierwszeństwa osoby ludzkiej wobec rzeczy i samej pracy, która - według Papieża - winna być środkiem utrzymania i pomnażania dobrobytu kraju oraz samorealizacji człowieka. Omawia również uprawnienia pracowników oraz rolę i zadania związków zawodowych. Nic więc dziwnego, że właśnie ten papieski dokument ks. Jerzy Popiełuszko rozdawał w 1981 roku związkowcom z "Solidarności". Jan Paweł II pisze także, o wyzwaniach globalizacji i solidarności 1 Jan Paweł II: Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o pracy ludzkiej Laborem exercens Warszawa 1982r. 1

2 w wymiarze ogólnoświatowym. Jego Encyklika to punkt wyjścia nauczania Kościoła o konieczności przeciwdziałania bezrobociu. Praca jest terminem wieloznacznym, stanowiącym przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, takich jak np.: fizyka, fizjologia, ekonomia, psychologia, socjologia, filozofia, prakseologia. Każda z nich, zajmuje się specyficzną dla własnych zainteresowań problematyką i każda z nich stworzyła do własnych celów badawczych odrębne definicje pracy. I tak w sensie psychologicznym praca to system czynności wyróżnionych i ukierunkowanych na przekształcenie otoczenia, wykonywanych względnie stale, gdy jej wykonawca ma odpowiednie kwalifikacje formalne 2. Pedagogika definiuje pracę w trojaki sposób jako: 1) świadome działanie mające na celu zaspokojenie potrzeb przez tworzenie dóbr; 2) podejmowany przez pracującego trud, ciężar towarzyszący wysiłkowi fizycznemu względnie umysłowemu pracującego człowieka; 3) nieodłącznie związany z pracą rozwój fizyczny, psychiczny, duchowy i moralny pracującego podmiotu 3. Z kolei prakseologia traktuje pracę jak pisał T. Kotarbiński 4 w kontekście łańcucha czynów, których celem jest pokonywanie trudności towarzyszących organizacji pracy i zaspokojenia elementarnych potrzeb człowieka. Analiza przytoczonych definicji pozwala na sformułowanie następującej definicji pracy: Praca jest to świadoma i celowa działalność człowieka, który wykorzystując swoje fizyczne i biologiczne oraz nabyte zdolności i umiejętności dąży do zaspokojenia swoich potrzeb materialnych i duchowych. Praca jest więc celową i świadomą działalnością człowieka, związaną z przekształcaniem i przystosowywaniem otaczającej go rzeczywistości do jego potrzeb. Jest to jedna z podstawowych form aktywności człowieka, za pomocą których jednostki zapewniają sobie byt materialny oraz zaspokajają elementarne potrzeby życiowe organizmu. Potrzeby stanowią siłę napędową wszelkich działań człowieka. Są one celem, do którego osiągnięcia zmierza on ze wszystkich sił. Są także wartościami, osiągnięcie których daje poczucie zadowolenia i satysfakcji. Ich zaspokojenie sprawia, że człowiek jest zadowolony z życia, spełnionego obowiązku wobec rodziny, grupy i społeczeństwa. Źródłem zaspokojenia potrzeb jest praca. Człowiek zatrudniony w różnego rodzaju instytucjach, przedsiębiorstwach czy organizacjach, poprzez pracę oraz jej wymierny efekt w postaci płacy, bezpośrednio zaspokaja swoje potrzeby. W Słowniku socjologicznym potrzeba definiowana jest jako poczucie braku czegoś, co jest odczuwane przez jednostkę jako konieczny, a przynajmniej pożądany element jej życia lub 2 W. Szewczuk (red.): Encyklopedia psychologii. Warszawa 1998, s T. Pilch (red.): Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa 2003, s T. Kotarbiński: Traktat o dobrej robocie. Wrocław

3 samorealizacji 5. A. H. Maslow podzielił potrzeby na dwie grupy 6. Do podstawowych, zwanych potrzebami niedostatku, zaliczył: a) potrzeby fizjologiczne głód, pragnienie, popęd seksualny, ochrona przed chłodem, b) potrzebę bezpieczeństwa występuje w sytuacji, gdy jednostka znajduje się w stanie zagrożenia, niebezpieczeństwa np. w obliczu groźby utraty pracy, c) potrzebę przynależności i miłości zdobycie przyjaźni, uznania i ludzkiej życzliwości, posiadania rodziny, d) potrzebę szacunku i uznania akceptacja ze strony grupy, do której się należy (rodzina, grupa rówieśników, kolegów z pracy); pochwała działań jednostki, e) potrzebę samorealizacji (samourzeczywistnienia) polega na stawaniu się tym, kim człowiek chce być, doskonaleniu roli społecznej. Do tworzących drugą grupę potrzeb poznawczych zaliczył: a) potrzebę wiedzy i rozumienia systematyzowanie, organizowanie, analizowanie, poszukiwanie i konstruowanie systemów wartości, b) potrzeby estetyczne wyczucie piękna, wyrabianie poczucia gustu i doznań estetycznych. To płaca jako wynagrodzenie za pracę pozwala zaspokoić głód, zabezpieczyć dach nad głową, uchronić się przed zimnem. Instytucje, w których człowiek znajduje zatrudnienie zaspokajają również potrzeby wyższego rzędu: uznania i akceptacji, samorealizacji, poznawcze. Jednak warunkiem zaspokojenia każdej z nich jest najpierw zaspokojenie potrzeb stojących niżej w hierarchii. Stąd w pierwszej kolejności zaspokajane są potrzeby elementarne (fizjologiczne, bezpieczeństwa), później potrzeby wyższego rzędu. Leżą one również u podstaw motywów działań, a także same w sobie są wystarczającym motywem dążenia do ich realizacji. Motywacja pracy jest wpływem potrzeb, dążeń i przekonań, które skłaniają ludzi do pracy. Praca jawi się więc jako sposób umożliwiający realizację określonych potrzeb. W literaturze przedmiotu można odnaleźć następujące typy motywacji pracy: a) zamiłowanie do pracy, b) zżycie się ze społecznym środowiskiem pracy oraz pozycją, jaką praca zapewnia, c) konieczność podjęcia pracy (zarabianie, utrzymanie rodziny, usamodzielnienie się). Rodzaje motywacji i potrzeb są z reguły wzajemnie uwarunkowane, więc wszędzie tam, gdzie dominuje motyw zamiłowania do wykonywanej pracy, pojawia się równocześnie silna potrzeba samorealizacji. Z kolei zżycie się ze społecznym środowiskiem pracy powoduje dążenie do realizacji potrzeb akceptacji i przynależności. Trzeci typ motywacji związany jest głównie z potrzebami fizjologicznymi. 5 K. Olechnicki (red.): Słownik socjologiczny. Toruń 1997, s A. H. Maslow: Teoria hierarchii potrzeb. W: J. Reykowski (red.): Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej. Warszawa

4 Jak już wcześniej wspomniano praca jest sposobem i metodą zapewnienia sobie i społeczeństwu elementarnych (materialnych) warunków egzystencji. To także forma aktywności, dzięki której człowiek zmierza do ograniczenia wpływu środowiska naturalnego lub uniezależnienia się od niego. Nade wszystko praca jest wartością. Jest to dobrowolna forma działalności człowieka, wypływająca z obowiązku wobec społeczeństwa, połączona z wysiłkiem fizycznym, mająca na celu tworzenie nowych wartości duchowych i materialnych. Równie ważny jest wymiar moralny (etyczny) pracy. Podkreśla się bowiem powszechnie, że jest ona moralnym obowiązkiem każdego z nas wobec jednostki i całego społeczeństwa. Na ten aspekt zwracali uwagę przedstawiciele wielu dziedzin nauki, zwłaszcza filozofowie i socjologowie, dla których praca jest podstawowym i kreatywnym elementem dziejów ludzkości 7. Pojęcie wartości występuje w etyce, ekonomii, filozofii, socjologii i wielu innych naukach społecznych. W języku potocznym ma ono wiele znaczeń, jednakże najczęściej łączone jest z koniecznością dokonania wyboru pożądanych celów, które uważa się za szczególnie ważne i cenne. U podstaw tych wyborów leży system i hierarchia wartości. Najogólniej można więc przyjąć za J. Szczepańskim, że wartość to dowolny przedmiot materialny lub idealny, któremu jednostki i zbiorowości przypisują ważną rolę w życiu; są to przedmioty i stany rzeczy, które zapewniają równowagę psychiczną, zadowolenie, są też niezbędne dla zapewnienia siły i spójności grupy 8. Człowiek poprzez pracę dla zaspokojenia potrzeb swoich i grupy, przetwarzając zasoby (minerały, surowce) i siły przyrody (energia wiatru, wody, słońca), tworzy nie tylko dobra materialne, ale i nowe wartości. Dobra te są wartościami nie tylko dlatego, że nadaje się im wartość ekonomiczną (wartość pieniężną), ale przede wszystkim dlatego, że są wynikiem pracy ludzkiej, stanowiącej wartość samą w sobie. Ta zaś ma wymiar nie tylko ekonomiczny, ale i moralny, społeczny, kulturowy, historyczny. Dobra te są bowiem wynikiem świadomej działalności ludzi, wynikiem świadomego ich oddziaływania, przetwarzania i przekształcania dóbr przyrody w dobra materialne, którym przypisuje się określoną wartość w pieniądzu bądź samą w sobie (np. dzieła sztuki, przedmioty kultu, zabytki) 9. Należy więc oddzielić wartości moralne pracy od ekonomicznych. Wartości ekonomiczne są to wartości zapewniające człowiekowi materialne warunki egzystencji, często łączone z nakazem i przymusem pracy, moralne to wartości łączone z powinnością i obowiązkiem jednostki wobec siebie i grupy. Wartościowanie pracy w kategoriach moralnych istniało już od wieków, to wartościowanie w kategoriach ekonomicznych pojawiło się dopiero z chwilą powstania kapitalizmu. Wraz z pojawieniem się tak zwanej pracy najemnej, za którą płaci się pieniądzem, praca ludzka stała się wartością również ekonomiczną. Nie zatraca jednak swoich 7 M. Ossowska: Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Warszawa J. Szczepański: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1972, s J. Sztumski: Społeczeństwo i wartości. Katowice

5 wartości moralnych, wręcz przeciwnie, jej moralny aspekt staje się szczególnie ważny w momencie, gdy zdobycie i posiadanie pracy staje się problemem społecznym. Praca zyskuje na wartości szczególnie wówczas, gdy trudno ją zdobyć, gdy byt materialny jednostek i ich rodzin jest zagrożony. Jak już wspomniano, pracę definiuje się najczęściej jako działalność człowieka, polegającą na przekształcaniu rzeczywistości społecznej i przystosowaniu jej do potrzeb ludzkich. Działalność ta jest częścią kultury, którą rozumiemy jako ogół materialnych i niematerialnych wytworów działalności ludzkiej, wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom 10. Jednym z najistotniejszych elementów kultury kultury pracy jest etos pracy, którego istota polega na traktowaniu pracy jako podstawowej wartości ludzkiej egzystencji. Praca służy afirmacji człowieczeństwa, jest podstawą ładu społecznego, który pozwala człowiekowi uzyskać właściwą sobie godność i podmiotowość. We współczesnym świecie zaobserwować można wielce niepokojące zjawisko degradacji etosu pracy. Przyczyn tego stanu rzeczy doszukiwać się należy głównie w wychowaniu. Współczesna rodzina i szkoła nie kształtują takich cech i nawyków jak: obowiązkowość, sumienność, staranność, organizacja i innych niezbędnych do wykonywania pracy. Tymczasem praca jest nie tylko koniecznością ekonomiczną, ale przede wszystkim powinnością wobec społeczeństwa, nakazem moralnym, powodem do dumy i zadowolenia. Człowiek nie jest bowiem dodatkiem do pracy, lecz to praca jest dla człowieka. Kryzys etosu pracy jest więc wyrazem kryzysu społeczeństwa w ogóle. Alkoholizm, narkomania, wzrost przestępczości, bieda, ubóstwo, choroby społeczne, a przede wszystkim alienacja pracy bezpośrednio przyczyniają się do jego rozkładu. Zdaniem wielu autorów o stosunku człowieka do pracy (o etosie pracy) decydują czynniki natury: a) ekonomicznej, traktujące człowieka jako część sprawnie działającej maszyny, który poprzez pracę zapewnia utrzymanie sobie i swojej rodzinie, b) religijnej, głoszące prymat człowieka jako osoby wobec pracy, poprzez którą rozwija się realizując swoje aspiracje i zdolności, c) twórczej praca powinna być traktowana jako dziedzina twórczości, decydująca o naszym człowieczeństwie. We współczesnej rzeczywistości człowiek pracujący popada w zależność od techniki i postępu technicznego, zwłaszcza zależność od pieniądza, co prowadzi do jego zniewolenia i degradacji, a konsekwentnie także samej pracy. Dominacja myślenia technologicznego i ekonomicznego prowadzi z konieczności do traktowania pracy jako towaru, a pracującego 10 S. Czarnowski: Dzieła. Warszawa

6 człowieka jako siły roboczej. Tak dokonuje się depersonalizacja pracy, czyli jej przedmiotowe ujmowanie. Przeciwdziała temu zrodzona w latach 30 w Stanach Zjednoczonych idea humanizacji pracy. Problem humanizacji pracy stanowi przedmiot zainteresowań socjologii, filozofii, psychologii, pedagogiki, prakseologii, ekonomii, ergonomii. We wszystkich tych dziedzinach na pierwszy plan w tym zakresie wysuwa się problem samorealizacji człowieka, który poszukuje sensu własnej egzystencji w tworzeniu nowych wartości materialnych i duchowych, w poprawie warunków bytu społecznego. Pracę zaś postrzega jako podstawowy element, wyznaczający jego tożsamość indywidualną i społeczną. Zdaniem J. Kulpińskiej, humanizacja pracy jest hasłem, które określa globalną ideologię społeczną, nadającą pracy szczególne znaczenie, wyznaczającą zespół celów i wartości ludzkiego działania. Z drugiej strony humanizacja określa także zespół konkretnych zabiegów o zakresie bardzo podstawowym lub koncepcyjnym, których zadaniem jest usunięcie szczególnie dotkliwych uciążliwości pracy, racjonalizacja pracy i demokratyzacja stosunków w pracy 11. W literaturze socjologicznej wraca się uwagę na techniczny i społeczny aspekt humanizacji. W sensie społecznym jest to konieczność doskonalenia procesu pracy i stosunków międzyludzkich, realizacja potrzeb i oczekiwań w procesie pracy i poza nim. W sensie technicznym wiąże się z koniecznością usuwania fizycznych i psychicznych uciążliwości pracy oraz doskonalenia technicznych warunków pracy. Człowiek w procesie pracy odnajduje siebie jako osobę w wymiarze społecznym, psychologicznym i kulturowym. Staje się nie tylko wytwórcą, ale i twórcą nowych wartości. Ich wymiar ekonomiczny stanowi jedynie wartość materialną, rynkową, o wiele ważniejszą okazuje się jej wartość społeczna i kulturowa. Świadomość roli, jaką praca odgrywa w życiu jednostki i społeczeństwa oraz w systemie preferowanych przez nią wartości, sprawia, że człowiek zajmuje szczególnie uprzywilejowaną pozycję w procesie pracy. Produkt jego pracy posiada nie tylko wartość ekonomiczną, ale także społeczną i kulturową, samą zaś pracę rozpatrywać należy przede wszystkim w społecznym, moralnym i aksjologicznym kontekście. Te przymioty stanowią o jej istocie jest sprawczym elementem rozwoju osobowości człowieka. Z dotychczasowych rozważań wynika, iż praca odgrywa znaczącą rolę w życiu człowieka. Pracę człowieka wyróżnia świadomość zamiaru, wyobrażenie efektu i celowe działanie. W końcu praca jest dla człowieka wartością, ma związek z jego poczuciem tożsamości, godnością, szczęściem i sensem istnienia. Znaczenie pracy w życiu jednostki najlepiej obrazują wyniki badań na bezrobotnych. Badania te pokazuję, że osoba bezrobotna przez dłuższy czas cierpi nie tylko z powodu utraty dochodu i związanego z tym ograniczenia konsumpcji, ale także z powodu załamania się kontaktów społecznych, w szczególności z byłym środowiskiem zawodowym, 11 J. Kulpińska: Analiza zakładowych programów humanizacji pracy. Warszawa 1974, s. 5. 6

7 załamania się jej ról społecznych w rodzinie. Rejestruje się wyraźny spadek szacunku do siebie bezrobotnych, pogorszenie się i zdrowia psychicznego i fizycznego. Tradycyjnie wyróżnia się trzy nastawienia do pracy: punitywne, instrumentalne, autoteliczne 12. Jednostka lub zbiorowość o nastawieniu punitywnym postrzega pracę jako instytucję narzuconą (przez społeczeństwo, państwo, rynek). Osoba pracująca traktuje więc czynności pracy jako tragiczne fatum. Przy nastawieniu instrumentalnym pracę ceni się dla korzyści, jakie przynosi jednostkom i społeczeństwu. Osoba pracująca postrzega pracę jako konieczność życiową, podstawę egzystencji, najczęściej w sensie materialnym. Przy nastawieniu autotelicznym praca jest traktowana jako cel sam w sobie, źródło człowieczeństwa, podstawa rozwoju osobistego, służba wartościom społecznym. W tym miejscu należy przywołać pojęcie samorealizacji w pracy, które jako koncepcja pojawiło się w Europie w XIX wieku., a oznaczało spełnienie się jednostki poprzez pracę, pełen rozwój osobisty i realizację zdolności. Mówi się także o mocy twórczej pracy człowieka, przy czym najczęściej wymienia się cztery następujące jej postacie: Praca ma materialną moc twórczą w tym sensie, że jest źródłem egzystencji ludzkiej, jest sposobem tworzenia przez człowieka jego własnego życia; Praca jest podstawa moralnego rozwoju człowieka, tworzy bowiem materialne warunki realizacji i rozwoju życia. Praca ma moc socjotwórczą, ponieważ zawiera jako nieodłączny moment współpracę oraz współdziałanie wzajemne ludzi i grup ludzkich. Praca staje się działaniem coraz bardziej upośrednionym, rodzi i zużywa, tworzy i potrzebuje coraz bardziej rozwiniętych form regulacji, a następnie prowadzi do rozwoju umysłowego człowieka. W świetle powyższych rozważań można sformułować następujące wnioski: Każdy człowiek, tym bardziej sprawny fizycznie i psychicznie, ma prawo do pracy, a organizacja życia społecznego powinna gwarantować realizację tego prawa. Każdy człowiek powinien uzyskać takie przygotowanie do pracy i taki stan kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych, które zagwarantują mu szansę bycia podmiotem w każdej sytuacji pracowniczej. Każdy pracujący ma prawo do pozyskania w drodze pracy zawodowej minimum środków gwarantujących jemu i jego najbliższym stanu ludzkiej egzystencji. 12 W. Kozek (red.): Encyklopedia socjologii. Warszawa 2000, s

8 Bezrobocie powstające na skutej gry czynników ekonomicznych godzi w istotę człowieka, zdolnego i pragnącego realizować naturalne prawo do pracy oraz związane z tym powinności zawodowe. Podsumowując powyższe rozważania na temat wartości pracy można stwierdzić, że praca stanowi podstawową działalność człowieka, wypełnia ponad połowę jego życia, decyduje o jego jakości. Jest powiązana z sensem istnienia człowieka i jego szczęściem, postępem społecznym oraz sprawiedliwością. Związki te wyrażają się nie tylko w koncepcjach filozoficznych różnych wizjach człowieka ale także w aforyzmach, przysłowiach i porzekadłach powszechnie znanych i przytaczanych. Jedne sławią pracę, a inne przeczą jej wartości, np. : Bez pracy nie ma kołaczy. Praca jest solą życia (Thomas Fuller). Praca to cała istota prawdziwego życia (Lew Tołstoj). Pochwała pracy jest jednym z najgorszych bzików współczesności (Sakutaro Hagiwara). Bez względu na potoczne oceny pracy formułowane przez ludzi, jest ona dla jednostki wartością, ponieważ pozwala utrzymać jej aktywność, zaspokajać potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne. We wszystkich kulturach praca jest podstawą systemu gospodarczego. Bibliografia 1. Czarnowski S.: Dzieła. Warszawa Jan Paweł II: Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o pracy ludzkiej Laborem exercens. Warszawa Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wrocław Kozek W. (red.): Encyklopedia socjologii. Warszawa Kulpińska J.: Analiza zakładowych programów humanizacji pracy. Warszawa Maslow A. H.: Teoria hierarchii potrzeb. W: J. Reykowski (red.): Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej. Warszawa Olechnicki K.(red.): Słownik socjologiczny. Toruń Ossowska M.: Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Warszawa Pilch T. (red.): Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa Szewczuk W. (red.): Encyklopedia psychologii. Warszawa Sztumski J.: Społeczeństwo i wartości. Katowice Opracowanie: mgr Aleksandra Tomanek ZST NR 2 im. M. Batko w Chorzowie 8

MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU

MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU WYKŁAD 9 MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU 1 1. Istota motywacji i motywowania: Motywacja jest to ogół bodźców, pobudek oraz stan gotowości ludzi, do określonego zachowania się i działania. Motywacja wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych, tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Jan Paweł II P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach

Bardziej szczegółowo

Pedagogika współczesna

Pedagogika współczesna Pedagogika współczesna Sebastian Bakuła Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura wykładu Wprowadzenie Pedagogika jako nauka: przedmiot, metody

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników do wykonywania pracy

Motywowanie pracowników do wykonywania pracy Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie Motywowanie pracowników do wykonywania pracy Wykład XII Źródło: opracowano na podstawie R.W.Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Autorka prezentacji: Magdalena Buzor

Autorka prezentacji: Magdalena Buzor Autorka prezentacji: Magdalena Buzor Pojęcie wychowania Wychowanie w szerokim znaczeniu wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społ. i przyr. na człowieka, kształtujące jego tożsamość,

Bardziej szczegółowo

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Jadwiga Daszykowska Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007 Copyright by Jadwiga Daszykowska Copyright by Oficyna Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Nauczanie wartości. Czym są wartości? Czy można nauczyć dziecko praktykować wartości? Dlaczego trzeba i jak uczyć wartości moralnych? Dwanaście najważniejszych wartości w praktyce. Prowadzący: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROCES MOTYWACJI. Podstawowy proces motywacji Zestawienie teorii motywacji. Niezaspokojona potrzeba. Napięcie. Poszukiwanie.

PROCES MOTYWACJI. Podstawowy proces motywacji Zestawienie teorii motywacji. Niezaspokojona potrzeba. Napięcie. Poszukiwanie. PROCES MOTYWACJI Podstawowy proces motywacji Niezaspokojona potrzeba Napięcie Poszukiwanie Popęd Zaspokojona potrzeba Osłabnięcie napięcia Tabela 1. Przedstawiciel Zestawienie teorii motywacji Teorie treści

Bardziej szczegółowo

Filozofia człowieka. Fakt ludzki i jego filozoficzne interpretacje

Filozofia człowieka. Fakt ludzki i jego filozoficzne interpretacje Filozofia człowieka Fakt ludzki i jego filozoficzne interpretacje Spotkanie źródłem poznania i nauk POZNAWANIE 2 Jedność doświadczenia filozoficznego Filozofia nauką o zasadach ( principia) Do wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Psychologia zachowao konsumenckich. Zajęcia 1 08.04.2010

Psychologia zachowao konsumenckich. Zajęcia 1 08.04.2010 Psychologia zachowao konsumenckich Zajęcia 1 08.04.2010 Zaliczenie Obecnośd obowiązkowa Prezentacja na wybrany temat w gr. 2,3 -osobowych Praca dot. wieloaspektowego modelu postaw Kolokwium na ostatnich

Bardziej szczegółowo

Brak czasu dla dzieci nie sprzyja zaszczepianiu i pielęgnowaniu wartości. Agresywna kultura materialistyczna, konsupcjonizm

Brak czasu dla dzieci nie sprzyja zaszczepianiu i pielęgnowaniu wartości. Agresywna kultura materialistyczna, konsupcjonizm Nauczanie wartości Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom Przyczyny kryzysu wartości Życie w zawrotnym tempie Brak czasu dla dzieci nie sprzyja zaszczepianiu i pielęgnowaniu wartości Permisywizm lub

Bardziej szczegółowo

Filozofia, ISE, Wykład III - Klasyfikacja dyscyplin filozoficznych

Filozofia, ISE, Wykład III - Klasyfikacja dyscyplin filozoficznych Filozofia, ISE, Wykład III - Klasyfikacja dyscyplin filozoficznych 2011-10-01 Plan wykładu 1 Klasyczny podział dyscyplin filozoficznych 2 Podział dyscyplin filozoficznych Klasyczny podział dyscyplin filozoficznych:

Bardziej szczegółowo

Motywacja PROCESY MOTYWACJI. Teorie treści (co motywować) Podejścia do motywacji. Teoria oczekiwań. Teorie procesu (jak motywować)

Motywacja PROCESY MOTYWACJI. Teorie treści (co motywować) Podejścia do motywacji. Teoria oczekiwań. Teorie procesu (jak motywować) PROCESY MOTYWACJI Motywacja Jest procesem psychicznej regulacji, od którego zależy kierunek ludzkich czynności oraz ilość energii, jaką na realizację danego kierunku człowiek gotów jest poświęcić. Tak

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. dr hab. Anna Szylar

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. dr hab. Anna Szylar Kształtowanie postaw Wychowanie do wartości dr hab. Anna Szylar 1 Czymże jest człowiek, jeśli w jego życiu główną wartością i treścią jest tylko sen i trawienie? Zwyczajnym bydlęciem Hamlet Celem naszych

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ

ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ W EDUKACJI DOROSŁYCH GDYNIA. 10.06.2014 uwarunkowania rynkowe uwarunkowania behawioralne uwarunkowania społeczne CZŁOWIEK jego historia życia i historia uczenia się uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ. Kilka Podstaw. Wpływ

Wpływ. Kilka Podstaw. Wpływ Wpływ Zarządzanie Kadrami Kilka Podstaw Działanie zachowanie celowe związane z chęcią osiągnięcia określonego stanu rzeczy Manager (założenie) osoba kierująca ludźmi oraz wykorzystująca zasoby organizacji

Bardziej szczegółowo

Spotkania z Małym Księciem. Wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi

Spotkania z Małym Księciem. Wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi Spotkania z Małym Księciem Wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi Małgorzata Kapłon Spotkania z Małym Księciem Wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi Ofi cyna Wydawnicza Impuls

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA Autor: Prof. PAWEŁ TYRAŁA Tytuł: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA zarys teorii oraz metodyki wychowania Recenzja Prof. Igor Kominarec Liczba stron: 240 Rok wydania: 2012 Spis treści WSTĘP Rozdział I TEORIA

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne

Zabezpieczenie społeczne Zabezpieczenie społeczne Zabezpieczenie społeczne - jako idea i przedmiot polityki Zabezpieczenie społeczne to całokształt środków i działań publicznych, za pomocą których społeczeństwo stara się chronić

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia potrzeb Dr Monika Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku 10 czerwca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 1. Specyfika potrzeb

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I PRAKTYKI WYCHOWANIA (A) podstawowe pojęcia

KONCEPCJE I PRAKTYKI WYCHOWANIA (A) podstawowe pojęcia KONCEPCJE I PRAKTYKI WYCHOWANIA (A) podstawowe pojęcia 1. Czym jest edukacja? 2. Jakie procesy składają się na edukację? 3. Czym jest wychowanie? 4. Porównaj dwie definicje wychowania. 5. Wychowanie jako

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

dr Jerzy M. NIEPSUJ Warszawa/Londyn UKSW/PUNO, r.

dr Jerzy M. NIEPSUJ Warszawa/Londyn UKSW/PUNO, r. dr Jerzy M. NIEPSUJ Warszawa/Londyn UKSW/PUNO, 22.02.2009 r. Praca stworzyła człowieka! Ora et labora! Arbeit macht frei! Kto nie pracuje ten nie je! 2 PLAN WYKŁADU 1. Wprowadzenie wyjaśnienie i uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE ks. Artur Aleksiejuk Pojęcie praw człowieka Przez prawa człowieka rozumie się te prawa, które są bezpośrednio związane z naturą człowieka jako istoty rozumnej i wolnej (osoby)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

Rekreacja ruchowa a czas wolny

Rekreacja ruchowa a czas wolny Rekreacja ruchowa a czas wolny Jednym z głównych warunków działalności rekreacyjno-turystycznej jest czas wolny, który ma istotny wpływ na możliwość podejmowania przez człowieka różnych działań kształtujących

Bardziej szczegółowo

Wychowanie i cele kształcenia.

Wychowanie i cele kształcenia. Wychowanie i cele kształcenia. Rozwój dziecka od narodzin do dojrzałości dokonuje się zgodnie z kolejnymi etapami, które pozostają ze sobą w ścisłym powiązaniu. O wychowaniu mówimy wtedy, gdy wpływy i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach :

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach : Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach : Korzenie: Chcemy by dzieci w przedszkolu czuły się bezpieczne, szczęśliwe, radosne i uśmiechnięte akceptując je takimi jakie są Chcemy zapewnić

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu 08.1-WP-PEDD-WKF-W_pNadGenWTMYY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Problemy Profesjologii nr 2, 67-70

Problemy Profesjologii nr 2, 67-70 Kazimierz M. Czarnecki, Piotr Kowolik, Bogusław Pietrulewicz Profesjolog - charakterystyka zawodu : (opracowanie do merytorycznej dyskusji i akceptacji) Problemy Profesjologii nr 2, 67-70 2008 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA wykład 1 dr Marta Herzberg Instytut Nauk Społecznych WSG Plan wykładu 1. Definicja pedagogiki opiekuoczej 2. Geneza pedagogiki opiekuoczej 3. 4. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 Projekt z dnia 1 października 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 445/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopień

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

Etyka pomiędzy teorią a praktyką. Dr Mariusz Szynkiewicz Instytut Filozofii UAM, ZFTiRC

Etyka pomiędzy teorią a praktyką. Dr Mariusz Szynkiewicz Instytut Filozofii UAM, ZFTiRC Etyka pomiędzy teorią a praktyką Dr Mariusz Szynkiewicz Instytut Filozofii UAM, ZFTiRC marszyn@amu.edu.pl Normy Moralne Obyczajowe Prawne Różnice: - Źródło - Sankcja - Zakres (za: M.Ś.) Etyka (ethos) Dział

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Potrzeby i motywy konsumentów

Wykład 5. Potrzeby i motywy konsumentów Metody sprzedaży Wykład 5 Potrzeby i motywy konsumentów Potrzeby i motywacja Ludzie kupują po to, by zaspokoić swoje różnorakie potrzeby MOTYW to wewnętrzna siła, która ukierunkowuje zachowanie na te czynności,

Bardziej szczegółowo

CZYLI O SENSIE I WARTOŚCI LUDZKIEJ PRACY

CZYLI O SENSIE I WARTOŚCI LUDZKIEJ PRACY CZYLI O SENSIE I WARTOŚCI LUDZKIEJ PRACY Praca nie jest cnotą, lecz warunkiem cnotliwego życia Lew Tołstoj Aksjologia powstała w XIX wieku. Można ją rozumieć jako ogólną teorię wartości. Aksjologia zajmuje

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

MAREK KOSEWSKI Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie ANOMIA I ETOS PRACOWNICZY ZASADY ZARZĄDZANIA GODNOŚCIOWEGO

MAREK KOSEWSKI Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie ANOMIA I ETOS PRACOWNICZY ZASADY ZARZĄDZANIA GODNOŚCIOWEGO MAREK KOSEWSKI Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie ANOMIA I ETOS PRACOWNICZY ZASADY ZARZĄDZANIA GODNOŚCIOWEGO MURARZE Pewien człowiek zapytał murarzy budujących katedrę, co robią? 1. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Socjologia. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Socjologia. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP Zespół dydaktyczny KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Socjologia Sociology Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem zajęć jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK W PROCESIE PRACY

CZŁOWIEK W PROCESIE PRACY CZŁOWIEK W PROCESIE PRACY Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Złożoność pracy człowieka Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

CELE WYCHOWANIA W UJĘCIU AKSJOLOGICZNYM. (The aims of physical education in axiological approach)

CELE WYCHOWANIA W UJĘCIU AKSJOLOGICZNYM. (The aims of physical education in axiological approach) ROCZNIKI NAUKOWE AWF W POZNANIU Zeszyt 54 2005 JANUSZ BIELSKI CELE WYCHOWANIA W UJĘCIU AKSJOLOGICZNYM (The aims of physical education in axiological approach) Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Polskie

Bardziej szczegółowo

nr 4/2016 Agnieszka Długosz Uniwersytet Rzeszowski

nr 4/2016 Agnieszka Długosz Uniwersytet Rzeszowski LABOR et EDUCATIO nr 4/2016 Agnieszka Długosz Uniwersytet Rzeszowski Waldemar Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ISBN

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Imię i nazwisko: Ks. dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz Zakład/Katedra: Katedra Nauk o Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Adriana Schetz IF US

Adriana Schetz IF US Adriana Schetz IF US Konformizm to: "skłonność ludzi do przejmowania zachowań, postaw i wartości innych członków grupy odniesienia" (Zimbardo). Zmiana zachowania polegająca na upodobnieniu go do działań

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne

Zachowania organizacyjne Zachowania organizacyjne Sprawy organizacyjne Mail: weronika.wegielnik@wsl.com.pl Literatura: S. P. Robbins Zasady zachowania w organizacjach S. P. Robbins Zachowania w organizacji B. Kożusznik Zachowania

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka 1 SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem organizacji formalnych, czyli dużymi grupami wtórnymi utworzonymi z myślą o

Bardziej szczegółowo

Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności

Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności Rozdział II Pojęcie każdej istoty rozumnej, która dzięki wszystkim maksymom swej woli musi się uważać za powszechnie prawodawczą, by z

Bardziej szczegółowo

Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II

Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II Wojciech Kosek Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Bielsko-Biała, 10. kwietnia 2014 r. Konferencja Personalistyczna koncepcja wychowania

Bardziej szczegółowo

Z plastyką na TY. z zakresu plastyki i historii sztuki

Z plastyką na TY. z zakresu plastyki i historii sztuki Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Z plastyką na TY innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu plastyki i historii sztuki Opracowanie: mgr Jacek Krawczyk Śrem 2014 Wstęp Podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Opis treści. Wstęp 13. Część pierwsza DEFICYT MIŁOŚCI JAKO PROBLEM BADAŃ W PEDAGOGICE 15. Wprowadzenie 17

Opis treści. Wstęp 13. Część pierwsza DEFICYT MIŁOŚCI JAKO PROBLEM BADAŃ W PEDAGOGICE 15. Wprowadzenie 17 Opis treści Wstęp 13 Część pierwsza DEFICYT MIŁOŚCI JAKO PROBLEM BADAŃ W PEDAGOGICE 15 Wprowadzenie 17 ROZDZIAŁ I Eksplikacja zjawisk deficytu miłości 19 1. Teoria potrzeb Abrahama H. Masłowa 19 2. Teorie

Bardziej szczegółowo

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju. Prowadzący (dr Dariusz Kotarski)

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju. Prowadzący (dr Dariusz Kotarski) Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju Prowadzący (dr Dariusz Kotarski) Tematyka zajęć 1. Istotne cechy i Istotne cechy i podział cywilizacji we współczesnym świecie. 2. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Historia, Wykład V - Filozofia Arystotelesa

Filozofia, Historia, Wykład V - Filozofia Arystotelesa Filozofia, Historia, Wykład V - Filozofia Arystotelesa 2010-10-01 Tematyka wykładu 1 Arystoteles - filozof systematyczny 2 3 4 Podział nauk Arystoteles podzielił wszystkie dyscypliny wiedzy na trzy grupy:

Bardziej szczegółowo

Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych

Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych Percepcja, czyli świadome reagowanie na bodziec zewnętrzny, umożliwia dziecku zdobywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie społeczne. Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ

Wsparcie społeczne. Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ Szeroko definiowane wsparcie społeczne to pomoc dostępna dla jednostki w sytuacjach trudnych (Saranson, 1982, za: Sęk, Cieślak, 2004), jako zaspokojenie potrzeb w

Bardziej szczegółowo

1. charakterystyczna dla średniowiecza postawa, polegająca na wyrzeczeniu się radości życia, w celu uzyskania zbawienia w niebie,

1. charakterystyczna dla średniowiecza postawa, polegająca na wyrzeczeniu się radości życia, w celu uzyskania zbawienia w niebie, Asceza dziś Asceza Słownik Języka Polskiego 1. charakterystyczna dla średniowiecza postawa, polegająca na wyrzeczeniu się radości życia, w celu uzyskania zbawienia w niebie, 2. surowy tryb życia bez przyjemności

Bardziej szczegółowo

Planowanie pracy szkoły

Planowanie pracy szkoły /konferencjaoskko2013/ Planowanie pracy szkoły Ryszard Sikora /konferencjaoskko2013/ Zarządzanie to zestaw działań (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wartości w wychowaniu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wartości w wychowaniu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wartości w wychowaniu prof. Ewa Chmielecka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 października 2009 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTETDZIECIECY.PL O czym

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Pedagogika, Wykład I - Miejsce filozofii wśród innych nauk

Filozofia, Pedagogika, Wykład I - Miejsce filozofii wśród innych nauk Filozofia, Pedagogika, Wykład I - Miejsce filozofii wśród innych nauk 10 października 2009 Plan wykładu Czym jest filozofia 1 Czym jest filozofia 2 Filozoficzna geneza nauk szczegółowych - przykłady Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne: Motywacja. Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Zachowania organizacyjne: Motywacja. Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Zachowania organizacyjne: Motywacja Schemat integrujący podejścia do zarządzania Podejście systemowe uznanie wewnętrznych zależności oraz wpływów otoczenia Spojrzenie sytuacyjne uznanie sytuacyjnego charakteru

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARACH KSZTAŁCENIA Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw

Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw Konferencja naukowa: Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014-2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do socjologii. Barbara Szacka. Spis treści

Wprowadzenie do socjologii. Barbara Szacka. Spis treści Wprowadzenie do socjologii Barbara Szacka Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA. PROLEGOMENA Rozdział I. CHARAKTER SOCJOLOGII I HISTORYCZNE WARUNKI JEJ POWSTANIA 1. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie Przedsocjologiczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... 9

Spis treści. Od autora... 9 Spis treści Od autora...................................................... 9 Rozdział I Powstanie i rozwój socjologii............. 13 1. Źródła wiedzy o społeczeństwie..................................

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i gospodarka w encyklikach Jana Pawła II

Ekonomia i gospodarka w encyklikach Jana Pawła II Ekonomia i gospodarka w encyklikach Jana Pawła II Jaka jest ekonomia Boga? Socjalizm czy kapitalizm? Czy istnieje trzecia droga? Czy jest nią wolna ekonomia? Tomasz G. Cieślar Lublin 2005/Poznań 2011 Copyright

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ 1. Wspieranie dziecka w poznawaniu oraz wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego i budowaniu pozytywnego obrazu własnego ja. 2. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Spis treści Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Model A Orientacja do wewnątrz Praca i ludzie Wartości i postawy Definicje Wpływ gospodarki rynkowej Model B Orientacja na

Bardziej szczegółowo

Pieniądze a poczucie szczęścia. Elwira Moszczyoska Wioletta Bajura

Pieniądze a poczucie szczęścia. Elwira Moszczyoska Wioletta Bajura Pieniądze a poczucie szczęścia Elwira Moszczyoska Wioletta Bajura Szczęście Według definicji podanej w słowniku języka polskiego jest to uczucie zadowolenia, radości; też: to wszystko, co wywołuje ten

Bardziej szczegółowo

Etyka problem dobra i zła

Etyka problem dobra i zła Etyka problem dobra i zła Plan wykładu Definicje i podstawowe odróżnienia Problem dobrego życia w klasycznej etyce Arystotelesowskiej Chrześcijańska interpretacja etyki Arystotelesowskiej Etyka - problem

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawcą

Nauczyciel wychowawcą Nauczyciel wychowawcą Rok 2005 konferencja Edukacja kształcenia: różne systemy kształcenia i szkolenia wspólne cele Próba ujednolicenia kwalifikacji pracowników Refleksja nad kompetencjami absolwentów

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Imię i nazwisko autora rozprawy: mgr Paulina Mamiedow Stopień / tytuł naukowy oraz imię i nazwisko promotora rozprawy: dr hab. Mariusz Gizowski Temat rozprawy doktorskiej:

Bardziej szczegółowo

Etyka zagadnienia wstępne

Etyka zagadnienia wstępne Etyka zagadnienia wstępne Plan 1. Czy jest etyka? 2. Czym etyka nie jest 3. Historyczne postacie etyki Etyka - zagadnienia wstępne 2 Określenie etyki Jest dyscypliną filozoficzną Jej przedmiotem są zasady

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych ,, Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie uczę się, aby być. Program wychowawczy Zespołu Szkół W Świątnikach Górnych Świątniki Górne, wrzesień 2013 1 Cele Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

Kariera i przedsiębiorczość

Kariera i przedsiębiorczość Kariera i przedsiębiorczość Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb. Siłą napędową przedsiębiorczości są niezaspokojone potrzeby człowieka. Psychologiczne i socjologiczne

Bardziej szczegółowo

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych nauki

Bardziej szczegółowo

Pojęcie myśli politycznej

Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna obejmuje całość zagadnień odnoszących się bezpośrednio do działalności politycznej stanowi zbiór wyobrażeń dotyczących organizacji państwa oraz

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: WIEDZA S1_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, budowy

Bardziej szczegółowo

Filozofia przyrody, Wykład V - Filozofia Arystotelesa

Filozofia przyrody, Wykład V - Filozofia Arystotelesa Filozofia przyrody, Wykład V - Filozofia Arystotelesa 2011-10-01 Tematyka wykładu 1 Arystoteles - filozof systematyczny 2 3 4 Różnice w metodzie uprawiania nauki Krytyka platońskiej teorii idei Podział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Psychologia humanistyczna

Psychologia humanistyczna Psychologia humanistyczna Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku pojawił się w psychologii nowy nurt częściowo w odpowiedzi na mechanicystyczne teorie psychoanalityczne i behawiorystyczne,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU Koncepcja pracy Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za krokiem w Zamościu nakreśla podstawowe cele i zadania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

Piramida potrzeb człowieka wg. modelu A. Maslowa. Mateusz Dominik Weiland Podstawy Przedsiębiorczości

Piramida potrzeb człowieka wg. modelu A. Maslowa. Mateusz Dominik Weiland Podstawy Przedsiębiorczości Piramida potrzeb człowieka wg. modelu A. Maslowa Mateusz Dominik Weiland Podstawy Przedsiębiorczości Powtórka z poprzedniej lekcji Przedsiębiorczość - to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa i prężność osobowa a umiejscowienie kontroli zdrowia u osób w okresie późnej dorosłości

Poczucie bezpieczeństwa i prężność osobowa a umiejscowienie kontroli zdrowia u osób w okresie późnej dorosłości Poczucie bezpieczeństwa i prężność osobowa a umiejscowienie kontroli zdrowia u osób w okresie późnej dorosłości Ks. dr Paweł Brudek Instytut Psychologii KUL Jana Pawła II Konferencja Międzynarodowa Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI NAUCZYCIELI MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W JAWORZU

KODEKS ETYKI NAUCZYCIELI MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W JAWORZU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr11/2011 dyrektora MOW w Jaworzu z dnia 11-08-2011r. KODEKS ETYKI NAUCZYCIELI MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W JAWORZU Na potrzeby niniejszego Kodeksu Etycznego nauczycielem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do psychologii

Wprowadzenie do psychologii Wprowadzenie do psychologii wychowania Psychologia wychowawcza - pedagogiczna Literatura podstawowa: Brzezińska A. (2000). Psychologia wychowania. [W:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki,

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu religijnego (11-R2S-12-r2_13) 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Kryzys w wartościowaniu i relacje rodzinne w świetle badań podopiecznych schroniska dla nieletnich i uczniów liceum

Kryzys w wartościowaniu i relacje rodzinne w świetle badań podopiecznych schroniska dla nieletnich i uczniów liceum Kryzys w wartościowaniu i relacje rodzinne w świetle badań podopiecznych schroniska dla nieletnich i uczniów liceum Wartości, które człowiek ceni, wybiera i realizuje, pozostają w istotnym związku z rozwojem

Bardziej szczegółowo

zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów

zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów Wersja z dn. 11. 05. 2011 r. PAKT DLA KULTURY zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz stroną społeczną reprezentowaną przez Obywateli Kultury

Bardziej szczegółowo