Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport SA-R 2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice"

Transkrypt

1 Raport SA-R 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MOJ S.A. Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W 2013 R. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Tel.: (32) Faks: (32) Internet: KRS Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Katowice, dnia 30 kwietnia 2014 r.

2 1. Podstawowe informacje o Emitencie Okres sprawozdawczy oraz osoby Zarządzające i Nadzorujące Niniejsze opracowanie prezentuje dane finansowe MOJ S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Dane porównywalne dotyczą okresu do 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. W badanym okresie funkcję w Zarządzie pełnili panowie: a) Andrzej Kosecki - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny do r. b) Marian Bąk - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny od r. c) Henryk Kołodziej - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych d) Piotr Stangrett - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych od r. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2013 r. odwołała Pana Andrzeja Koseckiego z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 28 lutego 2013 r. a na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2013 r. powołała Pana Mariana Bąka na Prezesa Zarządu z równoczesnym powierzeniem mu obowiązków Dyrektora Naczelnego. Natomiast w dniu 18 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu podjęła uchwały : - 11/III/2013 o poszerzeniu składu osobowego Zarządu do trzech osób, - 12/III/2013 o powołaniu Pana Piotra Stangretta na Wiceprezesa Zarządu powierzając mu obowiązki Dyrektora ds. Finansowych. W Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali: Pan Andrzej Ryszard Bik, Pan Marcin Jarosz do r. Pan Sebastian Piotr Czypionka do r. Pan Kazimierz Bik, Pan Marian Bąk do r. Pani Anna Bik od r. Pan Sławomir Kubicki od r. Pan Tadeusz Demel od r. W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Mariana Bąka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MOJ S.A. w dniu 28 lutego 2013 r. przyjęło jego rezygnację z tej funkcji i powołało na członka Rady Nadzorczej Panią Annę Bik oraz w związku ze złożonymi rezygnacjami z funkcji członków Rady Nadzorczej przez Panów Marcina Jarosza i Sebastiana Czypionka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MOJ S.A. w dniu 31 października 2013 r. przyjęło ich rezygnację i powołało na członków Rady Nadzorczej Panów Sławomira Kubickiego i Tadeusza Demela. Połączenie Spółek Po przejęciu 43,42 % udziałów w FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o. o. w ramach windykacji należności, o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 3/2013 z dnia r., przeprowadzono wycenę wartości Kuźni i spółki MOJ S.A. Opracowano i przyjęto wspólnie z Zarządem Kuźni Plan połączenia Spółek wraz z niezbędnymi dokumentami : projektami uchwał NWZA MOJ S.A. w sprawie połączenia, projektami uchwał NWZW FWM Kuźnia OSOWIEC Sp. z o o w sprawie połączenia, projektem zmian statutu MOJ S.A., ustaleniem wartości majątku Kuźni na dzień 1 kwietnia 2013 r., oświadczeniem Zarządu Kuźni o stanie księgowym Spółki przejmowanej, sprawozdaniem Zarządu MOJ S.A. uzasadniającego połączenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd złożył dokumenty w sprawie połączenia w Sądzie Rejonowym i wystąpił z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta sądowego do zbadania dokumentów połączenia oraz poinformował akcjonariuszy Raportem bieżącym nr 19/2013 z dnia r. SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 2 z 30

3 Sąd wyznaczył biegłego rewidenta w osobie Pana dr Mariana Wcisło który dokonał pozytywnej oceny dokumentów połączeniowych. W związku z powyższym Zarządy Spółek wystąpiły z podwójnym zawiadomieniem akcjonariuszy MOJ S.A. i udziałowców FWM Kuźnia OSOWIEC Sp. z o.o. o planowanym połączeniu oraz zwołały Zgromadzenie Wspólników FWM Kuźnia OSOWIEC Sp. z o.o na 9 września 2013 r. oraz NWZA MOJ S.A. na dzień 10 września 2013 r. Zgromadzenie Wspólników FWM Kuźnia OSOWIEC Sp. z o.o w dniu 9 września 2013 r. oraz NWZA MOJ S.A. w dniu 10 września 2013 r. podjęły uchwały o połączeniu Spółek w trybie przewidzianym w art pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienia całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą w zamian za akcje w kapitale zakładowym Spółki przejmującej, które zostaną wydane wspólnikom Spółki przejmowanej. Zarząd Spółki złożył dokumenty w sądzie rejestrowym - Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego -celem zarejestrowania połączenia oraz zmian w statucie i podwyższenia kapitału założycielskiego z dniem 1 października 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu w dniu r. dokonał wpisu w KRS Rejestrze Przedsiębiorców pod sygnaturą KA.VIII NS-REJ.KRS/031885/13/483 dotyczącego : - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty ,00 zł, - emisji akcji serii F w ilości szt. -zmian w przedmiocie działalności Spółki, - przejęcia przez MOJ S.A. spółki FWM Kuźnia OSOWIEC Sp. z o. o. Zarząd uchwałą nr 1/19/2013 z dnia 30 września 2013 r. utworzył z dniem 01 października 2013 r. Oddział Spółki o nazwie MOJ S.A. Oddział Kuźnia OSOWIEC w Osowcu. W dniu 7 października 2013 r. zgodnie z uchwałą Zarządu nr 5/20/2013 dokonano wpisów do Księgi Akcyjnej Spółki polegających na zarejestrowaniu właścicieli akcji imiennych Serii F. W wyniku połączenia nastąpiło m.inn.: - podjęcie działalności,poprzez utworzenie na bazie majątku Spółki FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o.o., Oddziału Spółki pod adresem Osowiec, ul.fabrycza1, - poszerzenie przedmiotu działalności o produkcję stalowych odkuwek matrycowych kutych na gorąco o masie od 0,1 kg do 25 kg, głównie na zamówienie klienta, według jego projektu, - wzrost zatrudnienia o 93 osoby stan zatrudnienia po połączeniu wyniósł 197 osób na dzień r, - podwojenie przychodów ze sprzedaży. Przedmiot działalności Po połączeniu Spółek MOJ S.A. z FWM Kuźnia OSOWIEC Sp. z o.o od 1 października 2013 r. Spółka zajmuje się: 1. w zakładzie zlokalizowanym w Katowicach produkcją i dystrybucją urządzeń i narzędzi tzw. małej mechanizacji głównie dla potrzeb przemysłu wydobywczego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora górnictwa podziemnego. Na rynku górniczym Spółka jest producentem oraz dostawcą wysokiej jakości urządzeń tzw. małej mechanizacji górnictwa. Spółka oferuje sprzęgła, sprzęt wiertniczy (wiertarki i kotwiarki), klucze dynamometryczne, pompy, agregaty hydrauliczne, smarownice, podpory oraz stojaki cierne Valent. Podejmując działania mające na celu poszerzenie własnego obszaru działalności i lepszego wykorzystania posiadanych mocy Spółka podjęła się świadczenia usług remontowych i konserwacyjnych wyrobów własnych oraz innych producentów maszyn i urządzeń. W ramach strategii rozszerzania rynków zbytu Spółka podejmuje i kontynuuje działania umożliwiające zaspokojenie jak najszerszego zakresu potrzeb na inne przemysły w dziedzinie sprzęgieł. Oprócz przemysłu górniczego i energetycznego oferta Spółki kierowana jest w dużym stopniu także do: przedsiębiorstw przemysłu cementowego; producentów przekładni, przenośników taśmowych, kubełkowych, zgrzebłowych itp., pomp, wentylatorów i kruszarek; przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego, drzewnego i papierniczego SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 3 z 30

4 Dzięki kompleksowej ofercie przeznaczonej dla odbiorców działających w różnych sektorach przemysłu, Spółka zwiększa swoje udziały w rynkach pozagórniczych. Spółka posiada Dział konstrukcyjno technologiczny prowadzący między innymi prace nad nowymi produktami oraz modernizacją dotychczas wytwarzanych produktów. Nowe wdrożenia oraz unowocześnianie oferty umożliwia Spółce sprostanie wymogom stawianych przez rynek, 2. w utworzonym w wyniku połączenia Oddziale Kuźnia Osowiec w Osowcu produkcją stalowych odkuwek matrycowych kutych na gorąco o masie od 0,1 kg do 25 kg, głównie na zamówienie klienta, według jego projektu. W zakresie produkowania odkuwek Firma oferuje następujące prace: wykonywanie odkuwek w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną wyrobu bądź wzór; wykonanie dokumentacji w technice przestrzennej 3D CAD/CAM przy wykorzystaniu systemu NX z uwzględnieniem symulacji kucia przeprowadzonej w programie SIMUFACT; wykonanie obróbki cieplnej odkuwek; śrutowanie; wykonanie obróbki mechanicznej odkuwek; kontrola wad powierzchniowych metodą defektoskopii magnetycznej; przeprowadzenie badań metalograficznych i wytrzymałościowych odkuwek. Zaletami procesu kucia matrycowego są niewielki czas wykonania wyrobu oraz możliwość produkowania odkuwek o skomplikowanych kształtach, 3. budową osiedla mieszkaniowego w dzielnicy Katowice Zarzecze, pomiędzy ulicami Kaskady i Grota- Roweckiego. Projekt architektoniczny przewiduje wybudowanie na powierzchni ok.21,4 ha 345domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, szeregowej pasmowej i szeregowej gniazdowej oraz 92 apartamentów w budynkach dwu i trzy kondygnacyjnych. Budowa pierwszych ośmiu domów w czterech zespołach bliźniaczych rozpoczęta w czwartym kwartale 2012 roku jest obecnie ukończona. Sprzedaż domów rozpoczęła się w miesiącu kwietniu 2014 r. po czym Spółka przystąpi do II etapu budowy przewidującego wybudowanie36 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i wolnostojące. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1. Produkcja opakowań drewnianych (PKD Z), 2. Produkcja azotów i związków azotowych (PKD Z), 3. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD Z), 4. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD Z), 5. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, zestali (PKD Z), 6. Produkcja prętów ciągnionych na zimno (PKD Z), 7. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD Z), 8. Produkcja drutu (PKD Z), 9. Odlewnictwo metali lekkich (PKD Z), 10. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD Z), 11.Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD Z), 12. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD Z), 13. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD Z), 14. Produkcja narzędzi ( PKD Z), 15. Produkcja pojemników metalowych (PKD Z), 16. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD Z), 17. Produkcja złączy i śrub (PKD Z), SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 4 z 30

5 18.Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1), 19. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD Z), 20. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD Z), 21. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD Z), 22. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD Z), 23. Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD28.15.Z), 24. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD Z), 25. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD Z), 26. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD Z), 27. Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z), 28. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD Z), 29. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD Z), 30. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD Z), 31. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD Z), 32. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD Z), 33. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD Z), 34. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD Z), 35. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD Z), 36. Handel energią elektryczną (PKD Z), 37. Wytwarzanie paliw gazowych (PKD Z), 38. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD Z), 39. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD Z), 40. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD Z), 41. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD Z), 42. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD Z), 43. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD Z), 44. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD Z), 45. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD Z), 46. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD Z), 47. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD Z), 48. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD Z), 49. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 50. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD Z), 51.Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD Z), 52. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD Z), 53. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 54. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD Z), 55. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD Z), 56. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD Z), 57. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD Z), 58. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD Z), 59. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD Z), 60. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z), 61. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD Z), 62. Transport drogowy towarów (PKD Z), 63. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD A), 64. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD Z), 65. Pozostałe zakwaterowanie (PKD Z), 66. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD Z), 67. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z), 68. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 5 z 30

6 69. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 70. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z), 71. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD Z), 72. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD Z), 73. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD Z) 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w okresie sprawozdawczym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaży ogółem Rok 2013 był pod względem koniunktury bardzo zmienny. Słabe wyniki sprzedaży z IV kwartału 2012 r. pogłębiły się jeszcze w I kwartale 2013 r. i były najniższe od pięciu lat. Poprawa sprzedaży w II kwartale o 25,6 % będąca efektem wygrania przez Spółkę przetargów publicznych ogłaszanych przez górnictwo na kwotę tys. zł załamała się w III kwartale. Pomimo dłuższej i mroźniejszej zimy wysokie ceny węgla krajowego zaważyły na zmniejszeniu jego sprzedaży kosztem importu. Krajowe kopalnie pozostały z zapasami niesprzedanego węgla oraz koniecznością dalszego cięcia kosztów dla poprawy swojej konkurencyjności. Zarządy spółek węglowych przygotowały i wdrażały plany dostosowawcze (programy oszczędnościowe), które miały na celu redukcję pozapłacowych kosztów produkcji węgla w szczególności kosztów inwestycyjnych. Resort gospodarki postawił przed zarządami spółek zadanie co najmniej 5-cio procentowej redukcji kosztów działalności w 2013 roku. W rzeczywistości wartość inwestycji w górnictwie spadła o 12,7%. Sprzedaż w III kwartale spadła w Spółce o 34,4 %. Sytuacja odmieniła się dopiero w IV kwartale 2013 r. W związku z połączeniem Spółek ( MOJ S.A. z FWM Kuźnią Osowiec Sp. z o. o. ) od r. sprzedaż w IV kwartale 2013 r. uległa podwojeniu. Wzrosła sprzedaż zakładu w Katowicach dzięki zamówieniom spływającym z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Katowickiego Holdingu Węglowego S.A w ramach wygranych przetargów. Zamówienia oscylowały w granicach % podpisanych umów z JSW S.A. i % podpisanych umów z KHW S.A. Natomiast Kompania Węglowa zrealizowała umowy na poziomie %. W przypadku Kuźni Spółka posiadała w IV kwartale pełen portfel zamówień, barierą wzrostu sprzedaży były jedynie posiadane zdolności produkcyjne. Sytuacja ta pozwoliła osiągnąć w IV kwartale przychody ze sprzedaży na poziomie ,6 tys. zł a w całym 2013 roku osiągnąć przychody w wysokości tys. zł. Tabela 1. Przychody netto ze sprzedaży ( 2013 i 2012) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Realizacja 2013 (tys. zł) Realizacja 2012 (tys. zł) Różnica (tys. zł) 2013/2012 (%) , , ,2 Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług Podstawowym elementem dochodów Spółki jest sprzedaż własnych wyrobów i usług. Ich udział w strukturze sprzedaży w 2013 r. wyniósł 79,4 %.Wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2012 uzyskano w sprzedaży własnych wyrobów jak również sprzedaży towarów i materiałów. Utrzymanie wzrostu jest możliwe dzięki SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 6 z 30

7 dbałości o wysoką jakość oferowanych wyrobów, stałym ich udoskonalaniu i dostosowywaniu do zgłaszanych wymagań przez kontrahentów. Istotna jest również racjonalna działalności Spółki w zakresie promocji i reklamy. Spadek sprzedaży w segmencie usług był głównie efektem dokonywania remontów i napraw przez służby kopalń mających na celu obniżenie kosztów działalności i nie zlecania ich do nas pomimo podpisania umów. Wartość złożonych zamówień na remonty w 2013 r. w ramach podpisanych umów wahała się od 33% w KW S.A., 60 % w JSW S.A. do 85 % w KHW S.A. wartości umów pierwotnych. Szczegółowe zestawienie przychodów ze sprzedaży za 2013 r. zawiera Tabela 2 Tabela 2. Przychody ze sprzedaży wg asortymentu (2013 r. i 2012 r.) Asortyment tys. zł różnica struktura % tys.zł struktura % tys. zł 2013/2012 (%) Wyroby i usługi, , , ,4 w tym: - wyroby , , ,4 - usługi , , ,5 Towary i materiały , , ,2 Razem , , ,8 Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na kraj i eksport Rok 2013 był kolejnym rokiem stopniowego wzrostu wartości bezpośredniej sprzedaży eksportowej. W stosunku do 2012 roku nastąpił wzrost wartości eksportu własnych produktów o 116 tys. zł osiągając wartość tys. zł, a wraz z towarami tys. zł. Było to możliwe dzięki kontynuacji intensywnych działań marketingowych ukierunkowanych na wzrost sprzedaży eksportowej. Spółka wzmocniła kontakty z odbiorcami z Rosji, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny. Utrzymała dotychczasowych odbiorców z Czech, Serbii, Turcji, USA. Wraz z przejęciem FWM Kuźni Osowiec przejęto kontakty Kuźni z odbiorcami z Niemiec. Jednakże pomimo wzrostu wartości eksportu, podstawowym rynkiem dla Spółki jest rynek krajowy. Zapewnił on 94,7 % wartości przychodów ze sprzedaży. Tabela 3. Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży (2013 r. i 2012 r.) realizacja (tys. zł) odchylenia struktura (%) różnica (tys. zł) 2013/2012 (%) Przychody ze sprzedaży produktów ,4 79,4 82,8 w tym eksport ,8 5,0 4,9 w tym kraj ,0 74,4 77,8 Przychody ze sprzedaży towarów ,2 20,6 17,2 w tym eksport ,1 0,4 0,8 w tym kraj ,4 20,2 16,4 Ogółem przychody ,8 100,0 100,0 w tym eksport ,9 5,3 5,8 w tym kraj ,3 94,7 94,2 SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 7 z 30

8 Koszty Koszty rodzajowe Koszty działalności operacyjnej w 2013 roku w stosunku do 2012 roku wzrosły o 42,6 % głównie w związku ze wzrostem przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi o 40,5 %. Na wzrost kosztów w poszczególnych grupach zaważyło połączenie od r. Spółek MOJ S.A. z FWM Kuźnia Osowiec. Wzrost kosztów wystąpił w grupach: - zużycia materiałów i energii o 42,3 % spowodowane wzrostem produkcji, szczególnie jej podwojeniem po połączeniu. Koszty surowca oraz energii stanowią istotną część kosztów wytworzenia odkuwek (ok.56,4%) podczas gdy w Zakładzie w Katowicach jest to 27,8 %. Ponadto do kosztów materiałów zaliczono w lutym koszt zakupu działki pod budowę osiedla w kwocie ok.915 tys. zł. - usługi obce o 21,7 % na które dodatkowo złożyły się poniesione w 2013 r. koszty budowy osiedla domów jednorodzinnych w Katowicach Zarzeczu w wysokości tys. zł a przychody są planowane w 2014 r. - wynagrodzenia o 2,1%- biorąc pod uwagę podwojenie załogi po połączeniu wzrost funduszu płac o 2,1% świadczy o znaczącym spadku kosztów wynagrodzeń w trakcie całego roku, - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 21,5 % - biorąc pod uwagę spadek średnich płac w trakcie całego roku w związku z nie wypłacaniem premii miesięcznych Zarząd mając na uwadze wyniki IV kwartału zdecydował się wypłacić jednorazowo załodze dodatek w formie bonów żywnościowych, - pozostałe koszty rodzajowe o 63,3 % - koszty obchodów 100-lecia Spółki, udział w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutnictwa Katowice 2013 oraz w Targach Górnictwa w Nowokuźniecku. Poniższa tabela ilustruje skalę zjawiska w podziale na poszczególne grupy kosztów. Tabela 4. Koszty w układzie rodzajowym ( 2013 r. i 2012 r.) 2013 (tys. zł) 2012 (tys. zł) realizacja różnica (tys. zł) 2013/2012 (%) Koszty działalności operacyjnej razem ,6 Amortyzacja ,2 Zużycie materiałów i energii ,3 Usługi obce ,7 Podatki i opłaty ,1 Wynagrodzenia ,1 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,5 Pozostałe koszty rodzajowe ,3 Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,8 Koszty w ujęciu kalkulacyjnym Wzrost sprzedaży produktów w 2013 r. w stosunku do roku 2012 o 5,4 % spowodował taki sam wzrost kosztów wytworzenia sprzedanych produktów. Wzrost sprzedaży towarów i materiałów spowodował wzrost kosztów ich pozyskania o 44,8 %. SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 8 z 30

9 Wzrost wartości sprzedaży pociągnął za sobą wzrost kosztów sprzedaży o 4,1% na który składają się wydatki na reklamę i promocję w tym udział w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutnictwa Katowice Wzrosły również koszty ogólnego zarządu o 11,2% na co złożyły się głównie koszty połączenia spółek. Tabela 5. Koszty w ujęciu kalkulacyjnym (2013 r. i 2012 r.) Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu 2013 (tys. zł) 2012 (tys. zł) realizacja różnica (tys. zł) 2013/2012 (%) , , , , ,2 Pozostałe przychody i koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne w 2013 r. wyniosły 1 302,0 tys. zł. Złożyły się na to następujące pozycje: inne przychody operacyjne (1 283,2tys. zł ) - w tym między innymi cofnięcie odpisów aktualizujących na zapasy i należności ( 366,9 tys. zł), przekwalifikowania aktywów trwałych do inwestycji (595,9 tys. zł) nadwyżki inwentaryzacyjne ( 167,8 tys. zł), odszkodowania ( 33,9 tys. zł) oraz pozostałe przychody operacyjne (118,7 tys. zł). przychody ze sprzedaży środków trwałych (18,8 tys. zł), Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 422,0 tys. zł, na które złożyły się następujące pozycje: aktualizacja wartości aktywów niefinansowych materiały i towary handlowe (102,2 tys. zł) inne koszty operacyjne(319,8 tys. zł), w tym : - koszty reklamacji (30,2 tys. zł), niedobory inwentaryzacyjne(268,4 tys. zł) oraz pozostałe koszt operacyjne (21,3 tys. zł). Przychody i koszty finansowe Przychody finansowe w okresie czterech kwartałów 2013 r. wyniosły 256,4 tys. zł. Znaczące pozycje w tej grupie przychodów to: - odsetki (208,8 tys. zł)- od pożyczek, przeterminowanych należności, lokat i środków na rachunkach, - inne (46,7 tys. zł) rozwiązanie odpisów aktualizujących na naliczone odsetki od należności, różnice kursowe. Koszty finansowe wyniosły łącznie 646,9 tys. zł. Na koszty złożyły się głównie : - odsetki od kredytów i leasingu ( 382,8. zł ), - aktualizacja wartości inwestycji ( 38,4 tys. zł) - inne ( 225,7 tys. zł) SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 9 z 30

10 Zyski i straty nadzwyczajne W badanym okresie nie wystąpiły ani zyski, ani straty nadzwyczajne. Wynik finansowy. Osiągnięty w 2013 r. wynik finansowy brutto 186 tys. zł oraz netto 202 tys. zł są wyższe od wyników 2012 roku i są głównie efektem poprawy sytuacji w IV kwartale. Połączenie spółek od 1 października i w jej efekcie podwojenie przychodów, wzrost sprzedaży w Zakładzie w Katowicach o 36,5 % w stosunku do III kwartału oraz wykorzystanie efektu synergii obniżenie kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży pozwoliły odrobić straty i osiągnąć dodatni wynik. Zestawienie poszczególnych wartości kształtujących wynik finansowy netto MOJ S.A. w badanym okresie przedstawia Tabela 6. Tabela 6. Wyniki finansowe ( 2013 r. i 2012 r.) wynik na sprzedaży wynik na działalności operacyjnej wynik brutto wynik netto różnica 2013/2012 tys. zł tys. zł tys. zł % , , , ,5 Marża. Trudności wynikające z opisanej sytuacji gospodarczej, z którymi Spółka musiała się zmierzyć, a w szczególności realizowanie dostaw do górnictwa węgla kamiennego (największego odbiorcy Spółki ) w oparciu o umowy ramowe określające ceny maksymalne podpisywane na początku roku w wyniku rozstrzygniętych przetargów publicznych wyklucza możliwości wzrostu cen w trakcie roku. Ryzyko wzrostu cen materiałów, surowców i energii ponosi całkowicie dostawca. Duża konkurencja na rynku powoduje, że producenci rywalizujący w przetargach stosują politykę niskich marż. To wszystko powoduje, że jako sukces należy poczytać utrzymanie marży brutto na sprzedaży wyrobów i usług na poziomie 2012 roku. Trzeba również pamiętać, że na wysokość marży w IV kwartale 2013 r. miało wpływ połączenie spółek. Marże uzyskiwane w Kuźni Osowiec są niższe od marż osiąganych w Zakładzie w Katowicach. Omawiane wielkości zostały zestawione w tabeli nr.7 Tabela 7. Zrealizowana marża (2013 r. i 2012 r.) marża brutto na sprzedaży wyrobów i usług (zł) marża brutto na sprzedaży wyrobów i usług (%) 2013 (tys. zł) realizacja 2012 (tys. zł) różnica (tys. zł) 2013/2012 (%) 5 394, ,7 269,0 105,2% 28,4% 28,4% marża brutto na sprzedaży towarów i materiałów (zł) marża brutto na sprzedaży towarów i materiałów (%) 849,9 940,6-90,7 90,4% 17,2% 25,0% marża brutto na sprzedaży (zł) marża brutto na sprzedaży (%) 6 244, ,3 178,2 102,9% 26,1% 27,8% SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 10 z 30

11 MAJĄTEK I ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA Struktura podstawowych pozycji bilansu. Suma bilansowa na dzień r. wyniosła tys. zł i była wyższa o tys. zł od wartości wykazanej na dzień r. Powyższy wzrost jest spowodowany głównie przez: a) po stronie aktywów: - wzrost aktywów trwałych o tys. zł -głównie w związku z zakupami w lutym 2013 r. kolejnych działek za tys. zł pod realizowaną inwestycję budowy osiedla domów jednorodzinnych w Katowicach oraz przejęciem majątku trwałego przyłączonej spółki FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o. o. b) po stronie pasywów: - wzrost zobowiązań i rezerw o tys. zł wynikający ze wzrostu zobowiązań kredytowych i krótkoterminowych zobowiązań z tytułu zakupionych towarów i usług, - wzrost kapitału własnego o tys. zł wartość przejętych kapitałów przyłączonej spółki. Zestawienie podstawowych pozycji bilansu prezentuje Tabela 8. Tabela 8. Podstawowe pozycje bilansu odchylenia struktura 2013 (tys. zł) 2012 (tys.zł) Różnica (tys. zł) 2013/2012 (%) 2013 (%) 2012 (%) Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy Suma bilansowa ,0 61,2 41, ,0 38,8 58, ,8 54,0 82, ,5 46,0 17, ,4 100,0 100,0 Ocena perspektyw rozwoju działalności Emitenta została zawarta w pkt Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem w jakim stopniu emitent jest na nie narażony. Ryzyko związane z możliwymi zmianami w sektorze górniczym. Sektor górniczy w Polsce przeszedł istotną restrukturyzację organizacyjną w latach 90 ubiegłego wieku i na początku tego stulecia. W jej wyniku na rynku ostatecznie działają Kompania Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A. oraz Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.. Po udanym roku 2011 koniunktura dla polskich kopalń pogorszyła się na skutek SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 11 z 30

12 spadku cen na rynkach światowych począwszy od roku Pomimo, iż produkcja energii elektrycznej w kraju wciąż oparta jest na węglu (95% energii elektrycznej, w tym udział węgla kamiennego stanowi 55%, a brunatnego 40%) to zużycie i wydobycie węgla kamiennego w Polsce charakteryzuje się tendencją spadkową. Spadek wydobycia kompensuje się rosnącym importem tego surowca. Podstawową przyczyną spadku wydobycia węgla w kraju obecnie są kłopoty z pozyskaniem środków na inwestycje odtworzeniowe i dalszy rozwój, wysokie koszty wydobycia powodujące wypieranie rodzimego węgla przez tańszy import. Krajowe spółki węglowe działają nadal głównie jako spółki skarbu państwa lub spółki giełdowe z dominującym udziałem skarbu państwa. Ministerstwo Gospodarki oceniając pogarszającą się kondycję finansową nałożył na Zarządy Spółek zadanie wdrożenia programów oszczędnościowych zakładających obniżkę nakładów o co najmniej o 5%. W rzeczywistości Spółki obniżyły nakłady na inwestycje w 2013 r. o 12,7 %. Utrzymywanie się tego poziomu w dłuższej perspektywie doprowadzi do dalszego spadku wydobycia, utraty zdolności konkurencyjnej i zamykania kolejnych kopalń. W świetle obecnej polityki gospodarczej Unii Europejskiej spółki węglowe nie mogą liczyć na pomoc państwa. Środki na inwestycje spółki muszą jednak wygenerować z działalności własnej lub poszukać na rynku ( w drodze emisji obligacji, prywatyzacji ). Ryzyko ograniczonej dywersyfikacji źródeł przychodów Emitenta. Przychody Emitenta w 2012 roku i w 2013 roku w około połowie pozyskiwane były bezpośrednio z polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego. Znacząca część pozostałych przychodów jest generowana przez realizację zamówień dla przemysłu maszynowego pracującego na rzecz górnictwa. Mimo stałego wzrostu sprzedaży do innych sektorów gospodarki i ciągłego poszukiwania nowych odbiorców spoza branży górniczej cały czas Emitent w sposób istotny jest uzależniony od bieżącej koniunktury w tej branży. Ograniczenie zamówień ze strony polskiego górnictwa węgla kamiennego może powodować trudności w szybkim znalezieniu nowego kręgu odbiorców na produkty wytwarzane przez Emitenta i wpływać na pogorszenie się jego wyników finansowych. Emitent stara się ograniczać powyższe ryzyko poprzez dywersyfikację rynków zbytu i dywersyfikację swojej działalności. Pozwala ona wykorzystywać różnice w czynnikach kształtujących koniunkturę na rynkach lokalnych, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo jednoczesnego wystąpienia sytuacji kryzysowych. Połączenie MOJ S.A. z Kuźnią Osowiec poprawiło dywersyfikację rynków zbytu. Ryzyko związane z brakiem umów długoterminowych. Sprzedaż produkowanych przez Emitenta urządzeń z Zakładu w Katowicach odbywa się na podstawie bieżących zamówień. Brak długoterminowych umów jest ograniczeniem dla organizacji procesów produkcyjnozaopatrzeniowych i ma wpływ na optymalne planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych, co okresowo może negatywnie oddziaływać na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. Zagrożenie to nie występuje w Oddziale Kuźnia Osowiec. Na dostawy wyrobów kuzienniczych Spółka posiada umowy długookresowe gwarantujące odbiory na ponad połowę swojej produkcji. Zagrożenie związane z trudnościami w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry w przyszłości. Działalność Emitenta związana jest z zapotrzebowaniem na kadrę pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadających doświadczenie umiejętności w produkcji zaawansowanych technologicznie urządzeń. Wdrażanie nowych wyrobów wymaga kadry inżynierskiej posiadającej doświadczenie zawodowe. Wobec nasilającego się w Polsce zjawiska braku kwalifikowanych pracowników branży metalowej i kuzienniczej istnieje ryzyko, że w przyszłości utrudnione będzie zatrudnienie wystarczającej ilości osób z odpowiednim doświadczeniem, wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi, co może negatywnie oddziaływać na możliwość zwiększania produkcji, wdrażania nowych rozwiązań technicznych przez Emitenta. Obecna sytuacja gospodarcza powodująca wzrost bezrobocia umożliwia pozyskania kadry głównie niewykwalifikowanej lub bez doświadczenia zawodowego. Sytuacja ta to efekt braku szkolenia nowych kadr po likwidacji szkół zawodowych oraz drenaż polskich specjalistów przez bardziej rozwinięte a co za tym bardziej atrakcyjne płacowo gospodarki. W związku z powyższym Spółka wdraża program szkolenia pracowników we własnym zakresie starając się zabezpieczyć swoje potrzeby kadrowe. Zagrożenia ze strony konkurencji na nowych rynkach zbytu. Potencjalne zagrożenie dla Emitenta w zakresie jego działalności na rynkach pozagórniczych stanowią konkurenci zwłaszcza podmioty zagraniczne, dysponujące nowoczesnymi laboratoriami badawczorozwojowymi i wykorzystujące efekty ekonomii skali. Posiadają one dobrze rozbudowaną sieć sprzedaży na terenie Polski oraz mogą pozwolić sobie na agresywne pozyskiwanie klientów. MOJ S.A. jest dla klientów pozagórniczych stosunkowo nowym dostawcą, dlatego zwłaszcza w początkowym okresie obecności Emitenta SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 12 z 30

13 na pozagórniczych rynkach zbytu jest narażony na działania konkurencji zmierzające do uniemożliwienia przejęcia części klientów. Zarząd Emitenta ocenia jednak, że Spółka jest dobrze przygotowana na tego typu działania. 4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej z uwzględnieniem informacji w zakresie postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych. Na dzień bilansowy jak i chwilę obecną nie toczą się żadne postępowania przed sądem w stosunku do Emitenta. 5. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w okresie sprawozdawczym. W 2013 roku Spółka zajmowała się produkcją i dystrybucją urządzeń i narzędzi, głównie dla potrzeb przemysłu wydobywczego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora górnictwa podziemnego. Są to przede wszystkim sprzęgła i urządzenia wiertnicze oraz stojaki cierne. W związku z połączeniem się od 01 października 2013 r. z Fabryką Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec Sp. z o. o. obszar działalności Spółki powiększył się o produkcję i dystrybucję odkuwek o masie od 0,1 kg do 25 kg. Ponadto od 2010 roku Spółka podjęła działalność w całkowicie nowym dla siebie obszarze jakim jest budownictwo mieszkaniowe. Po nabyciu pierwszych działek Spółka przystąpiła do opracowania założeń wybudowania w Katowicach nowego osiedla domów jednorodzinnych i po uzyskaniu warunków zabudowy i pierwszych pozwoleń na budowę rozpoczęła w IV kw roku budowę ośmiu domów jednorodzinnych w czterech zespołach bliźniaczych. Budowa jest ukończona i budynki zostały obecnie zgłoszone do sprzedaży. W kolejnym etapie planowane jest rozpoczęcie budowy kolejnych 36 domów w zabudowie szeregowej oraz wolnostojące. Produkty wytwarzane w Zakładzie w Katowicach. Katalog sprzęgieł własnej produkcji zawiera sprzęgła hydrokinetyczne, elastyczne, wysokoelastyczne, przeciążeniowe cierne, sworzniowe, paskowe, zębate i jest uzupełniony o produkty nie wytwarzane przez Spółkę (inny zakres mocy i konfiguracji wyżej wymienionych sprzęgieł oraz inne konstrukcje sprzęgieł). Różnorodność oferty pozwala w wielu przypadkach na zaproponowanie klientom kilku wariantów rozwiązań technicznych. Ponadto Spółka projektuje i wykonuje sprzęgła według indywidualnych potrzeb klienta. Wykaz ważniejszych typów urządzeń, w których mogą mieć zastosowanie wyżej wymienione sprzęgła: przenośniki zgrzebłowe ścianowe i podścianowe, przenośniki zgrzebłowe lekkie do transportu urobku, kompleksy przenośników zgrzebłowych do pokładów niskich, przenośniki zgrzebłowe do materiałów sypkich w zastosowaniu do kotłowni, silosów i magazynów, przenośniki taśmowe, kruszarki, pompy: wirowe wielostopniowe: średniociśnieniowe typu OS, wysokociśnieniowe typu OW, wysokociśnieniowe typu OWH, typu ZW-50, typu PWD-4, SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 13 z 30

14 wirowe jednostopniowe, wentylatory: promieniowe ogólnego przeznaczenia typu WWOax, bębnowe do wentylacji i klimatyzacji typu WPOB, bębnowe do podmuchu kotłów typu WPB, osiowe do wentylacji hal typu WOPO promieniowe wysokociśnieniowe WPFO. W ramach strategii rozszerzania rynków zbytu Spółka podejmuje i kontynuuje działania umożliwiające zaspokojenie jak najszerszego zakresu potrzeb przemysłu energetycznego w dziedzinie sprzęgieł wszelkiego zastosowania. Oprócz przemysłu górniczego i energetycznego oferta Spółki kierowana jest w dużym stopniu także do : - przedsiębiorstw przemysłu cementowego i stoczniowego, - producentów przekładni, przenośników taśmowych, kubełkowych, zgrzebłowych itp., pomp, wentylatorów i kruszarek, - przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego, drzewnego i papierniczego. Ważnym elementem, który pozwala zwiększać sprzedaż swoich wyrobów jest bezpośrednia sprzedaż do producentów maszyn i urządzeń ( tzw. odbiorców OEM). Producenci tacy jak Kopex,, Fawent, Famur stosując nasze wyroby w swoich maszynach ujmują je w dokumentacjach techniczno ruchowych i w ten sposób gwarantują, że finalny odbiorca zwraca się w późniejszym okresie do nas i kupuje poszczególne podzespoły jako części zamienne do całej maszyny. Na rynku górniczym Spółka jest producentem oraz dostawcą wysokiej jakości urządzeń tzw. małej mechanizacji górnictwa. Spółka oferuje sprzęt wiertniczy (wiertarki i kotwiarki) oraz stojaki cierne, klucze dynamometryczne, pompy, agregaty hydrauliczne, smarownice, podpory oraz świadczy usługi w zakresie remontów własnych produktów i firm zagranicznych. Spółka produkuje sprzęt wiertniczy wiertarki i kotwiarki znajdujący zastosowanie przede wszystkim w górnictwie. Kotwiarki to urządzenia służące do wykonywania otworów strzałowych i kotwicowych w stropach chodników górniczych, a także do osadzania kotew. Emitent produkuje trzy rodzaje tych urządzeń, które w zależności od charakterystyki wyrobiska mogą być wykorzystywane do pracy w skałach średnio twardych i/lub twardych. Emitent zróżnicował asortyment sprzętu wiertniczego ze względu na media, którymi może być on zasilany, tj: hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne. Wiertarki wytwarzane przez MOJ S.A. można podzielić na trzy podstawowe kategorie: wiertarki pneumatyczne, zasilane sprężonym powietrzem, wiertarki hydrauliczne, zasilane olejem lub emulsją wodno-olejową, wiertarki elektryczne, zasilane prądem elektrycznym. Podejmując działania mające na celu poszerzenie własnego obszaru działalności i lepszego wykorzystania posiadanych mocy Spółka podjęła się świadczenia usług remontowych i konserwacyjnych wyrobów innych producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa. Produkty wytwarzane w Oddziale Kuźnia Osowiec. FWM Osowiec produkuje stalowe odkuwki matrycowe kute na gorąco o masie od 0,1 kg do 25 kg, głównie na zamówienie klienta, według jego projektu. W zakresie produkowania odkuwek Firma oferuje następujące prace: wykonywanie odkuwek w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną wyrobu bądź wzór; wykonanie dokumentacji w technice przestrzennej 3D CAD/CAM przy wykorzystaniu systemu NX z uwzględnieniem symulacji kucia przeprowadzonej w programie SIMUFACT; SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 14 z 30

15 wykonanie obróbki cieplnej odkuwek, śrutowanie, wykonanie obróbki mechanicznej odkuwek; kontrola wad powierzchniowych metodą defektoskopii magnetycznej, przeprowadzenie badań metalograficznych i wytrzymałościowych odkuwek. Zaletami procesu kucia matrycowego są niewielki czas wykonania wyrobu oraz możliwość produkowania odkuwek o skomplikowanych kształtach. Produkty Firmy charakteryzują się wysoką jakością. Stosowana przez Firmę technologia pozwala na wytworzenie odkuwek dokładnie odpowiadających oczekiwaniom klientów. Zauważa się, iż cena produktów FWM Osowiec jest porównywalna z cenami produktów konkurencyjnych. Istotną przewagą konkurencyjną Firmy jest ponadto możliwość kompleksowego zaspokojenia potrzeb klienta od przygotowania projektu produktów, poprzez doradztwo w zakresie przygotowania odpowiednich odkuwek, do wykonania obróbki mechanicznej odkuwek. Jednakże, odkuwki Kuźni nie posiadają wystarczająco konkurencyjnych cech do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, ponieważ FWM Osowiec nie posiada odpowiednich maszyn wytworzenia wysokiej jakości i ilości odkuwek do zastosowani w produkcji samochodów (chodzi o prasy). Głównymi odbiorcami FWM Osowiec są przedsiębiorstwa produkcyjne z sektora górniczego, kolejowego, transportowego i maszynowego (w szczególności producenci maszyn rolniczych i budowlanych) oraz hydrauliki siłowej. Odbiorcy przedstawiają Firmie swoje wymagania w zakresie produktu, przygotowując gotowy szczegółowy projekt lub określając ogólne wytyczne. Obecnie FWM Osowiec współpracuje z ok. 70 klientami, z czego połowę stanowią duże przedsiębiorstwa, będące liderami w swoich branżach. FWM Osowiec odpowiada na wymagania swoich odbiorców. Stalowe odkuwki matrycowe Firmy charakteryzują się trwałością i precyzyjnością wykonania oraz dzięki najnowocześniejszym technikom projektowania możliwe jest wykonanie odkuwek o różnych skomplikowanych kształtach. Do czasu przyłączenia do Spółki Kuźni Osowiec podstawowym produktem własnym Spółki były sprzęgła. Ich udział w dochodach bez uwzględnienia wyrobów Kuźni w 2013 r. wyniósł 22,4 % a po uwzględnieniu przychodów ze sprzedaży odkuwek udział sprzęgieł w przychodach spadł do 17,6 %. Rok ubiegły dla tradycyjnej działalności Spółki producenta sprzęgieł, urządzeń wiertniczych i małej mechanizacji z uwagi na pogarszającą się sytuację górnictwa był rokiem trudnym. Świadczy o tym spadek sprzedaży w stosunku do roku 2012 we wszystkich asortymentach za wyjątkiem stojaków ciernych typu Valent. Spółka starała się skompensować spadek przychodów ze sprzedaży produktów własnych wzrostem obrotów towarami i materiałami. Zaowocowało to wzrostem sprzedaży w tym segmencie o 31,2 %. Połączenie spółek i podjęcie produkcji odkuwek w Oddziale Kuźnia Osowiec spowodował, że produktem o największym udziale w sprzedaży zostały odkuwki. Ich udział w sprzedaży ogółem ( pomimo produkcji i sprzedaży tylko w IV kwartale) wyniósł 20,6%.Przychody ze sprzedaży w podziale na asortyment zostały zaprezentowane w postaci tabelarycznej. Tabela 9. Przychody ze sprzedaży wg asortymentu. Asortyment realizacja różnica (tys. zł) 2013/2012 (%) struktura Wyroby i usługi, ,38 79,4 w tym: - sprzęgła ,41 17,6 - sprzęt wiertniczy ,09 8,8 - pozostałe ,96 3,0 - stojaki Valent ,14 7,1 - części ,47 6,8 - usługi ,45 15,4 - odkuwki ,6 Towary i materiały ,21 20,6 Razem ,83 100,0 % SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 15 z 30

16 6. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem. Emitent działa na rynku krajowym i zagranicznym. Głównym rynkiem sprzedaży dla Spółki jest rynek krajowy ( 94,7 % sprzedaży) i siłą rzeczy większość działań marketingowych jest skierowanych do tej grupy odbiorców. Na taki podział rynku ma głównie wpływ profil produkcji Spółki. Produkcja pojedynczych urządzeń o parametrach dostosowanych dla konkretnego odbiorcy o stosunkowo niskiej wartości ogranicza terytorialnie grono potencjalnych odbiorców ze względu na koszty transportu. Pomimo to Spółka stara się, pozyskiwać nowych odbiorców na rynkach zagranicznych. W sprzedaży eksportowej dominował sprzęt wiertniczy wraz z oprzyrządowaniem i częściami zamiennymi a także sprzęgła wraz z częściami zamiennymi głównie na rynek Ukrainy,Rosji i Bośni oraz odkuwki na rynek niemiecki. Spółka będzie nadal podejmowała działania ukierunkowane na wzrost sprzedaży eksportowej. Podział osiągniętych w 2013 r. przychodów wg kryterium geograficznego przedstawiają poniższe tabelae. Tabela 10. Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży. Przychody ze sprzedaży produktów: w tym eksport w tym kraj Przychody ze sprzedaży towarów: w tym eksport w tym kraj Ogółem przychody : w tym eksport w tym kraj Tabela 10 a. Kierunki sprzedaży eksportowej (tys. zł) Struktura % , , , ,6 90 0, , , , ,7 Lp. Kraj Wartość sprzedaży Produkty Udział procentowy Wartość sprzedaży 2 Towary Udział procentowy 1. Niemcy ,5 2. Rosja , ,2 3. Ukraina , ,6 4. Bosnia i Hercegowina , ,3 5. Serbia , ,4 6. Turcja , ,4 7. Czechy ,4 8. USA ,3 9. Rumunia ,3 10. Razem ,0 Ogółem SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 16 z 30

17 Największym odbiorcą produktów Spółki pozostaje górnictwo węgla kamiennego. W okresie czterech kwartałów 2013 r. udział wartości sprzedaży do tego segmentu rynku wyniósł 28,8 %.Największymi odbiorcami w tej grupie byli Kompania Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A. i Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Pozytywnie należy przyjąć duży udział w sprzedaży przedsiębiorstw przemysłowych w tym głównie przemysłu maszynowego. Największym odbiorcą w tej grupie w 2013 r. był FASING S.A. spółka dominująca wobec MOJ S.A. jeden z największych na świecie producentów łańcuchów przemysłowych. W grupie pozostałych odbiorców dominują niewielkie firmy handlowo usługowe, działające głównie na rynku lokalnym obsługującym pracujące kopalni. Ich udział wynosi ok.18,9 % sprzedaży. W grupie odbiorców tylko dostawy do : - FASING S.A. osiągnęły poziom 14 %, - Kompani Węglowej S.A. osiągnęły poziom 13 % wartości sprzedaży, pozostali odbiorcy nie przekroczyli 10 % udziału. Aktualny stan podziału sprzedaży na górnictwo i rynek pozostały prezentuje poniższa tabela 11. Tabela 11. Struktura branżowa przychodów ze sprzedaży w 2013 r r. SEGMENTY RYNKU Wartość sprzedaży ) (tys. zł % KRAJ ,7% w tym : Górnictwo ,8% Przemysł ,2% Inni ,7% EKSPORT ,3% OGÓŁEM ,0% Emitent zaopatruje się w materiały do produkcji głównie na rynku polskim. Z podmiotami zagranicznymi współpracuje w zakresie zaopatrzenia w półprodukty do produkcji własnej oraz towary handlowe. Wysoki udział spółki Karbon 2 Sp. z o. o. (ok.34,9 %) w dostawach dla MOJ S.A. wynika ze specjalizowania się tej spółki w ramach Grupy Kapitałowej w obsłudze w tym zakresie pozostałych uczestników grupy. Pozwala to na wykorzystanie negocjowanej skali zakupów do obniżenia ich ceny. Pozostali dostawcy nie przekraczają granicy 10% wartości zakupów Emitenta. Tabela 12. Główni dostawcy Spółki w 2013 r. L.p Kontrahent Wartość zakupu Udział w zakupie w tys zł. w % 1 Karbon ,37 34,95 2 Resteel 1 092,23 5,30 3 Tauron 818,22 3,97 4 Tech-Rem 665,67 3,23 5 Glimarpol Mazur 639,82 3,11 6 Piadrem 586,58 2,85 7 Matix 559,35 2,72 8 Glimarpol Sp.z o.o. 435,47 2,11 9 Olgrum 393,19 1,91 10 Lawa 368,17 1,79 Razem ,07 61,94 Ogółem wartość zakupu ,38 100,00 SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 17 z 30

18 7. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. Emitent, w okresie sprawozdawczym, podpisał następujące umowy znaczące w rozumieniu 2 ust. 1 pkt. 51 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim : umowa na dostawę sprzęgieł przemysłowych do KW S.A. opublikowaną w RB 1/2013, umowę na remonty stojaków typu VALENT obudowy indywidualnej i typu SHC obudowy indywidualnej opublikowaną w RB 2/2013, porozumienie ze spółką Carbonex Sp. z o. o. o przejęcie na własność udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o. o.) w zamian za przeterminowane należności opublikowane w RB 3/2013, umowa na sprzedaży stojaków typu VALENT SN-400 MOJ I-3550 i VALENT SN-400 MOJ I 4500 spółce MATIX Sp. z o. o., opublikowaną w RB 9/2013, umowa nabycia nieruchomości (działki gruntu o powierzchni 2,5780 ha) od spółki Carbonex Sp. z o. o. opublikowana w RB 10/2013, umowy kredytowe z Getin Noble Bank S.A. na kredyt obrotowy rewolwingowy na bieżącą działalność, kredyt w rachunku bieżącym i kredyt rewolwingowy na spłatę linii factoringowej opublikowane w RB 40/2013. W okresie sprawozdawczym obowiązywały następujące polisy ubezpieczeniowe: HDI Asekuracja - umowa w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego ( od r do o r.) TUiR WARTA S.A. - umowa w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego ( od r do o r.) Alianz Polska S.A. - umowa ubezpieczenia majątkowego ( od r. do r.) TUiR WARTA S.A. - umowa Odpowiedzialności Cywilnej ( od r. do r.) 8. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania. Spółka nie posiadała podmiotów zależnych. Spółka MOJ S.A. należy do Grupy Kapitałowej FASING, gdzie podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest przedsiębiorstwo działające pod firmą Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach. Spółka dominująca posiadała w dniu r akcji, stanowiących 46,74% akcji ogółem i dających jej 62,94% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 9. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji - obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca zamieszczenia informacji w sprawozdaniu finansowym; SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 18 z 30

19 W 2013 roku Emitent nie zawierał z podmiotami powiązanymi żadnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe. 10. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, oraz otrzymanych poręczeniach i gwarancjach. Tabela 12. Kredyty wg stanu na dzień r. Kwota Nazwa pozostająca instytucji Rodzaj Data podpisania umowy do spłaty finansowej (zł) Okres kredytowania Stopa % Zabezpieczenie Deutsche Bank PBC S.A. O/Katowice kredyt w rachunku bieżącym 844, aneks nr 8 z (od 02/2014 stopn. obniz. kredytu) zmienna WIBOR 1M + 2,2 P.P. sądowy zastaw na zapasach-wyrobach gotowych na 1,5 mln zł pełnom. do dysponowania rachunkiem, weksel własny in blanco wraz z deklaracją weksel- cesja praw z polisy ubezp. Zapasów PKO BP S.A.O/Katowice kredyt w rachunku bieżącym 940, aneks nr 11 z przedłuż. o kolejny rok zmienna WIBOR 1M + 1,8 P.P. weksel własny inblanco wraz z deklaracją wekslową, oświadcz. O poddaniu się egzekucji, zastaw rejestr. na zł, przelew wierzyt. z umowy bezp.. śr. trw. PKO BP S.A.O/Katowice kredyt inwestycyjny 2 494,00 umowa nr z dnia r zmienna WIBOR 1M + 2,8 P.P. hipoteka łączna do kw ,00 zł na nieruchomościach, KW nr KA 1K/ /7 i KA 1/K/ / BOŚ S.A. O/Katowice kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 837, aneks nr podw. kredyt do 850 tys zł do dnia zmienna WIBOR 1M + 2,15 P.P. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku, zastaw rejestrowy na zapasach mater, półfabr. wyrobów, oprzyrządowania do kw. 450 tys. zł. w magazynach Osowca wraz z cesja praw z polisy. Zastaw rejestr. Na środkach trw. O wartości ,00 wraz z cesja praw z polisy, poręczenie cywilne Fasing SA Bank Ochrony Środowiska O/Katowice kredyt obrotowy odnawialny (umowa z z Osowcem) rewolwingowy 931,70 aneks nr 2 do umowy S/106/09/2011/1128/K/OVE z dnia (na spłatę zadłuż. Kredytu Osowiec w BOŚ) zmienna WIBOR 3M + 2,41 P.P. zastaw rejestrowy na środkach trwałych ,00 zł, cesja praw z polisy, oświadcz. o poddaniu się egzekucji. BGŻ S.A. O/Rybnik kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 1 158,90 umowa z r, aneks nr 4 o przedł. kred. do zmienna WIBOR 1M + 1,9 P.P. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do r-ku bankowego, zastaw rejestrowy ,00 ZŁ. Getin Noble Bank S.A. W-wa Oddział Katowice kredyt w r-ku kredytowym, obrotowy, rewolwingowy (bieżący na działalność) 3 000,00 umowa z nr S1711/KO/2013/REW,aneks z o podw. Kredytu do 3 mln zmienna WIBOR 1M + 1,8 P.P. udzielenie pełnomocnictwa do rachunku, poręczenie cywilne GK FASING,ośw. o poddaniu się egzekucji, hipoteka do wysokości ,00 zł. na nieruchomości Katowice Zarzecze KW KA1K/ /7 SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 19 z 30

20 Getin Noble Bank S.A. W-wa Oddział Katowice Getin Noble Bank S.A. W-wa Oddział Katowice RAZEM KREDYTY kredyt złotowy rewolwingowy odnawialny w rachunku kredytowym(bieżąca działalność w tym na spłatę faktoringu w ING Commercial Finanse -Osowiec) kredyt odnawialny w rachunku bieżącym( w tym na spłatę kredytu w ING -Osowiec) 833,70 umowa nr S1741/KO/2013/REW z dnia faktoring 1 039,70 umowa nr S1740/MF/2013 z dnia , zmienna WIBOR 1M + 1,6 P.P zmienna WIBOR 1M + 1,9 P.P. udzielenie pełnomocnictwa do rachunku, poręczenie cywilne GK FASING, ośw. o poddaniu się egzekucji, hipoteka do wysokości ,00 zł. na nieruchomości Katowice Zarzecze KW KA1K/ /7 udzielenie pełnomocnictwa do rachunku, poręczenie cywilne GK FASING, ośw. o poddaniu się egzekucji, hipoteka do wysokości ,00 zł. na nieruchomości Katowice Zarzecze KW KA1K/ /7 W dniu r. Spółka posiadała siedem linii kredytowych w rachunku bieżącym na łączną kwotę tys. zł., jeden kredyt inwestycyjny na kwotę tys. zł i jeden kredyt rewolwingowy w rachunku kredytowym na spłatę factoringu na kwotę tys. zł. Na dzień bilansowy wykazano saldo w wysokości tys. zł. Tabela nr 13.Umowy pożyczek otrzymanych. Nazwa pożyczkodawcy Umowa i wartość pożyczki Kwota pozostająca do spłaty Data powstania Pożyczki Data zakończeni a pożyczki Stopa % Prawne formy zabezpieczenia pożyczki WFOŚ pożyczka nr 13/2013/G-59/OH-OU/P tys.zł WFOŚ Impuls Leasing Impuls Leasing Impuls Leasing Impuls Leasing pożyczka nr 27/2008/G-59/OH-PU/P- 350 tys. zł. pożyczka -12/00064 Impuls Leasing-1119,3 tys.zl. pożyczka -12/2564 Impuls Leasing-196,0 tys.zl. pożyczka -12/03387 Impuls Leasing-143,1 tys.zl. pożyczka -12/03386 Impuls Leasing-124,3 tys.zl. Razem , , , , , , , ,5% w stosunku. rocznym 2,5% w stosunku. rocznym WIBOR 1M 4,9%+stała marża WIBOR 1M 4,9%+stała marża WIBOR 1M 4,9%+stała marża WIBOR 1M 4,9%+stała marża weksel poręczony- M0J gwarancja bankowa BGŻ S.A- poręczona M0J zastaw rejestrowy na przedmiocie zastaw rejestrowy na przedmiocie zastaw rejestrowy na przedmiocie zastaw rejestrowy na przedmiocie Na dzień bilansowy r. Spółka posiadała 6 pożyczek które przejęła w wyniku połączenia od FWM Kuźni Osowiec Sp. z o. o. 11. Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta. W 2013 roku Emitenta nie udzielił pożyczek żadnemu podmiotowi. Wartość pożyczek udzielonych w latach poprzednich ( 2012 roku) pozostająca do spłaty na dzień r. wraz z odsetkami wyniosła 112,2 tys. zł. Przy połączeniu spółek Emitent przejął zobowiązanie zabezpieczone na majątku ( hipoteka na nieruchomości FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o.o.) na kwotę tys. zł dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu SA-R 2013: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. Strona 20 z 30

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą. z dnia.. 2013 r.

Projekt uchwały. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą. z dnia.. 2013 r. Załącznik nr 2: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja 2013 r. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. w Katowicach z dnia roku

UCHWAŁA NR. /2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. w Katowicach z dnia roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 3/2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 3/2015 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 27 / 2013

Raport bieżący nr 27 / 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 27 / 2013 Data sporządzenia: 2013-08-14 Skrócona nazwa emitenta MOJ S.A. Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. EM Kancelaria Publiczna Raport bieżący 17/2009 Wrocław, 02.06.2009 r. Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte w dniu 29 maja 2009 r. na XXII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uchwały podjęte w dniu 29 maja 2009 r. na XXII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Komunikat nr 32/2009 z dnia 2009-05-29 Uchwały podjęte w dniu 29 maja 2009 r. na XXII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych \"INSTAL-LUBLIN\" S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 czerwca 2012 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA POL-MOT WARFAMA S.A. i FMR POL-MOT OPALENICA Sp. z o.o. uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 4 maja 2009 roku, pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA POL-MOT WARFAMA S.A. i FMR POL-MOT OPALENICA Sp. z o.o. uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 4 maja 2009 roku, pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA POL-MOT WARFAMA S.A. i FMR POL-MOT OPALENICA Sp. z o.o. uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 4 maja 2009 roku, pomiędzy: spółką POL - MOT Warfama S.A. w Dobrym Mieście, 11-040 Dobre

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-R 2014 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RAPORTU SA-R 2014 MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl Internet: www.moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa Poniżej przedstawiono zestawienie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT CENTROSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie BUMECH S.A.

Zmiany w Statucie BUMECH S.A. Zmiany w Statucie BUMECH S.A. I. Dotychczasowe brzmienie 2 Statutu BUMECH S.A.: Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: PKD-25.11.Z - Produkcja

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Raport SA-R 2013 I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-R 2013 I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-R 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks:

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia punktów dotyczących zmiany Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo