ZAŁOŻENIE I ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁOŻENIE I ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ"

Transkrypt

1 ZAŁOŻENIE I ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ

2 Działalnośd gospodarcza Oznacza działalnośd zarobkową prowadzoną we własnym imieniu, bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Rodzaje: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, działalnośd polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, a także działalnośd polegająca na pobieraniu pożytków z rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

3 Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarcza - Działalnośd indywidualna - Spółka cywilna - Spółki osobowe prawa handlowego Spółki kapitałowe prawa handlowego Stowarzyszenia i fundacje oraz spółdzielnie

4 Działalnośd indywidualna Firma jednoosobowa (indywidualna działalnośd gospodarcza) to przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest jedna osoba- osoba fizyczna. Prowadzid działalnośd może każdy kto: Jest pełnoletni Ma pełne zdolności prawne (czyli nie zostały one ograniczone przez sąd)

5 Zalety: najprostsza pod względem prawnym forma prowadzenia działalności gospodarczej nie wymaga dużych nakładów finansowych właściciel sam podejmuje wszystkie decyzje Wady: płynnośd finansowa zależna od kapitału początkowego przedsiębiorcy cały ciężar odpowiedzialności za organizację prowadzonego przedsięwzięcia spoczywa na właścicielu (kierownik jednostki w rozumieniu prawa podatkowego) przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za podjęte zobowiązania publiczno- i cywilnoprawne

6 Rejestracja firmy w CEIDG ( Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) Niemal wszystkie osoby fizyczne chcące prowadzid działalnośd gospodarczą muszą dokonad rejestracji w CEIDG. Rejestracja jest BEZPŁATNA

7 Wyjątki: - Działalnośd wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; - wynajmowanie pokoi i sprzedaży posiłków domowych przez rolników oraz świadczenie przez nich w gospodarstwach rolnych i innych usług związanych z pobytem turystów; - Wyroby wina przez producentów będących rolnikami, którzy wyrabiają mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku

8 W URZĘDZIE: Zarejestrowad firmę można: należy w urzędzie wypełnid wniosek CEIDG-1 w formie papierowej Wnioski dostępne: - na stronie internetowej gminy; - w urzędzie miasta;

9 PRZEZ INTERNET: Lub... Wniosek dostępny jest na stronie internetowej CEIDG Należy jednak posiadad kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany

10 PROFIL ZAUFANY działa jak odręczny podpis jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na wybiera usługę, którą chce zrealizowad, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wniosek wysyła do urzędu.

11 PROFIL ZAUFANY 1. Na w.w. stronie założyd konto i wysład wniosek o aktywację profilu zaufanego, podad adres (na który zostaną wysłane kody autoryzacji) 2. 1 wizyta w urzędzie w celu potwierdzenia danych osobowych i aktywacji profilu.

12 Podpis kwalifikowany Bezpieczny podpis elektroniczny można kupid obecnie w jednej z pięciu firm świadczących usługi w tym zakresie (kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego), wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki. Są to: Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Unizeto Technologies MobiCert Enigma S.O.I.

13 Ważne informacje: wysokośd opłat określają podmioty świadczące te usługi. Ceny zestawów różnią się w zależności od długości ważności certyfikatu (rok lub dwa lata) i rodzaju urządzenia do składania podpisu elektronicznego (czytnik kart usb, token usb lub pcmcia. Kupujący zawiera z kwalifikowanym podmiotem umowę subskrybencką, której warunki określa polityka certyfikacji lub kodeks postępowania certyfikacyjnego.

14 NAZWA: Jednoosobowa działalnośd gospodarcza: Obowiązkowo: imię i nazwisko Np.: - Jan Kowalski - F.H.U. Jan Kowalski - Świat mebli Jan Kowalski

15 Rodzaj działalności Rodzaj działalności określa odpowiedni kod. Kody są sklasyfikowane w systemie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD). http.://

16 CEIDG wysyła informacje do : Urzędu statystycznego- który nadaje numer REGON (od Rejestr Gospodarki Narodowej) - numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. ZUSu- informacja o założeniu działalności gospodarczej Urzędu skarbowego

17 Zakład Ubezpieczeo Społecznych Osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą mają obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie: - Emerytalne - Rentowe - Wypadkowe - Zdrowotne - Pracy i Gwarantowanych Świadczeo Socjalnych Mogą także opłacad składkę na ubezpieczenie chorobowe

18 ZUS Należy dokonad zgłoszenia osoby ubezpieczonej poprzez wypełnienie formularza ZUS ZUA i dostarczenie go osobiście, pocztą lub za pomocą programu do rozliczania składek ubezpieczeniowych Płatnik.

19 Obowiązki względem ZUS: Wpłata składek ZUS - do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni AKTUALNE SKŁADKI DLA NOWYCH PRZEDZSIĘBIORCÓW:

20 Urząd Skarbowy Przedsiębiorca, który ma zamiar rozpocząd działalnośd opodatkowaną podatkiem od towarów i usług musi zarejestrowad się w urzędzie skarbowym jako PODATNIK VAT składając zgłoszenie rejestracyjne VAT-R

21 VAT-R Gdy chcesz zarejestrowad się jako podatnik VAT Chcesz zaktualizowad wcześniej podane dane dotyczące Twojej działalności, jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany Chcesz zarejestrowad się jako podatnik VAT UE, czyli dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych Koszt rejestracji: 170 zł

22 Płatnik podatku VAT: Jeśli wartośd sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła wartośd 150 tys. zł Jeśli chcesz byd podatnikiem VAT

23 Podatek VAT: NALEŻNY- ten, który dodajesz do swojej ceny wystawiając faktury sprzedaży NALICZONY- ten, który płacisz za zakupione towary oraz usługi. podatek należny podatek naliczony= do zapłaty lub zwrot

24 Obowiązki podatnika VAT: Wystawianie faktur VAT Prowadzenie oddzielnej ewidencji- rejestru zakupów i sprzedaży VAT Składanie deklaracji VAT za każdy miesiąc lub kwartał oraz wpłata podatku do US Ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu KASY FISKALNEJ ( jeżeli sprzedaż przekroczy ,00 zł)

25 Obowiązki względem Urzędu Skarbowego: -wpłata podatku dochodowego- do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni - Rozliczenie podatku VAT do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

26 Nie może skorzystad ze zwolnienia ten kto: Dostarcza wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali Dostarcza towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych Dostarcza nowe środki transportu Dostarcza tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę Świadczy usługi prawnicze Świadczy usługi w zakresie doradztwa Świadczy usługi jubilerskie Nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terenie kraju

27 Uzyskiwanie zezwoleo i koncesji na prowadzenie działalności

28 Zezwolenia zezwolenie to uprawnienie do wykonywania oznaczonej działalności w sposób i na warunkach przewidzianych prawem. Organ zezwalający nie może odmówid wydania zezwolenia na podjęcie i wykonywanie określonej działalności gospodarczej, jeśli przedsiębiorca spełnia wymogi określone przepisami prawa;

29 Rodzaje działalności wymagające zezwolenia: Działalnośd ubezpieczeniowa Działalnośd bankowa Organizacja imprez turystycznych Usługi detektywistyczne Obrót środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi oraz ich wytwarzanie Prowadzenie apteki Sprzedaż hurtowa i detaliczna alkoholu Prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych Obrót papierami wartościowymi Wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami Wykonywanie usług pocztowych Obrót dietetycznymi środkami spożywczymi i odżywkami

30 Czynności nieobjęte zwolnieniem z podatku VAT: Import towarów i/lub usług Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Sprzedaż uprawnieo do emisji gazów cieplarnianych

31 Koncesje: koncesja to akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesjonowanie wprowadza się w przypadku działalności, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeostwo paostwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny; Koncesji udziela minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej, która podlega koncesjonowaniu. Przyznawana jest ona na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat.

32 Rodzaje działalności wymagające koncesji: Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią Ochrona osób i mienia Transport lotniczy i wykonywanie innych usług lotniczych Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

33 Obowiązki sprawozdawcze i rejestrowe wobec: Paostwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepidu) Paostwowej Inspekcji Pracy Urzędu Skarbowego ZUSu Banku

34 Paostwowa Inspekcja Sanitarna Paostwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid) wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych. CEIDG informuje Sanepid o otwarciu działalności!

35 Paostwowa Inspekcja Sanitarna, zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) jest powołana do realizacji zadao z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniad personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

36 Paostwowa Inspekcja Pracy Misją Urzędu jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeostwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do zwiększenia poszanowania prawa pracy i eliminowania zagrożeo wypadkowych. CEIDG informuje PIP o otwarciu działalności!

37 RACHUNEK BANKOWY: OSOBY FIZYCZNE: mogą korzystad z rachunku prywatnego Zgodnie z przepisami za pomocą rachunku bankowego należy realizowad wszystkie transakcje, których jednorazowa wartośd przekracza równowartośd euro

38 Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku bankowego: Dowód osobisty Zaświadczenie o wpisie do CEIDG Zaświadczenie o numerze REGON Decyzję o nadaniu numeru NIP Pieczątkę

39 Powinna zawierad: - Nazwę firmy - Adres firmy - REGON - NIP Pieczątka

40 Spółka cywilna powstaje w drodze umowy, w myśl której wspólnicy zobowiązują się dążyd do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa ta powinna byd zawarta w formie pisemnej *Kodeks cywilny 1964, art Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Źródłem prawa dla spółki cywilnej jest Kodeks Cywilny.

41 Elementy konstrukcyjne umowy spółki cywilnej: Nazwa i siedziba spółki, Wkłady wspólników, Przedmiot i obszar działalności gospodarczej spółki, Określenie zakresu uprawnienia do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania przez wspólników, Określenie udziału w zyskach i stratach spółki, Wskazanie okresu na jaki zawarto umowę, Postanowienia dotyczące zmiany, wypowiedzenia i rozwiązania umowy spółki, Inne prawa i obowiązki wspólników, Postanowienia koocowe. (przykład)

42 NAZWA: W przypadku Spółki Cywilnej : imiona i nazwiska wszystkich właścicieli oraz nazwę spółka cywilna lub s.c. Np. Świat Herbat, Jak Nowak, Karol Kowalski s.c.

43 Spółki osobowe prawa handlowego opierają swą działalnośd na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie spółki: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna.

44 Spółki osobowe posiadają następujące cechy: brak osobowości prawnej (są bowiem tzw. ułomnymi osobami prawnymi), (Ułomna osoba prawna może nabywad prawa i zaciągad zobowiązania mocą swojego działania, może także pozywad i byd pozywaną. Członkowie takiej jednostki organizacyjnej co do zasady ponoszą za jej zobowiązania odpowiedzialnośd subsydiarną, tj. powstającą z chwilą jej niewypłacalności) wspólnicy reprezentują spółkę (co do zasady, bo np. w spółce partnerskiej może zostad powołany do tego zarząd), istnieje stała więź między wspólnikami, wspólnicy muszą byd ujawnieni (są jednak wyjątki od tej zasady, np. komandytariusze, jeśli nie chcą ponosid pełnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, nie powinni byd ujawniani w firmie spółki),

45 wspólnicy wnoszą wkłady, nieograniczona i solidarna odpowiedzialnośd osobistym majątkiem wspólników za zobowiązania spółki (są wyjątki od tej zasady, gdyż np. akcjonariusze w spółce komandytowo-akcyjnej nie odpowiadają za zobowiązania spółki), wspólnicy pracują na rzecz spółki (nie wszyscy mają taki obowiązek, czasem wystarczy wniesienie wkładów w odpowiedniej wysokości), uproszczona księgowośd. Brak kapitału początkowego (wyjątek stanowi spółka komandytowo-akcyjna w której minimalny kapitał zakładowy nie może byd niższy od zł )

46 Spółka kapitałowa forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, a także w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółki akcyjne

47 Cechy charakterystyczne: posiadanie kapitału zakładowego posiadanie osobowości prawnej posiadanie zgromadzonego majątku odrębnego od majątków osobistych wspólników lub akcjonariuszy ponoszenie przez spółkę odpowiedzialności za zobowiązania całym swym majątkiem wyłączenie, z pewnymi wyjątkami, odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki (niekiedy błędnie mówi się o ograniczeniu ich odpowiedzialności do wysokości wniesionych wkładów) wyłączenie, co do zasady, wspólników lub akcjonariuszy z bezpośredniego prowadzenia spraw spółki (tzw. rozdział sfery właścicielskiej od sfery zarządzania) poprzez utworzenie organów spółki prawa i obowiązki udziałowców/akcjonariuszy reguluje, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących norm prawa, umowa spółki/statut, zwane "konstytucją spółki"

48 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Organizacje pozarządowe to organizacje obywatelskie, które działają z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego. Ważną ich cechą jest fakt, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku. Zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

49 STOWARZYSZENIE jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków. Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeo, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (UPS), tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).

50 FUNDACJA Fundacja jest tworzona przez osoby fizyczne, osoby prawne lub grupy osób prawnych zwane dalej fundatorami. Fundatorem może zostad zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec. Osoby tworzące fundację wskazują jej cel oraz przekazują składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Instytucja ta jest zatem zakładana w celu realizacji konkretnego celu, którego realizacja jest możliwa właśnie dzięki dysponowaniu majątkiem Fundacje działają na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustanowionego co do zasady przez Fundatora statutu.

51 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA forma prawna podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, mająca umożliwid jej członkom, którymi muszą byd w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków. Aktualną podstawą prawną dla funkcjonowania tychże spółdzielni jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651), która zaczęła obowiązywad 6 lipca tegoż roku.

52 DEFINICJA WIELKOŚCI FIRMY wg Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

53 Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 osób, i którego obroty roczne i/lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Małe przedsiębiorstwo- zatrudnia mnie niż 50 osób, i którego obroty roczne i/lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo- zatrudnia mnie niż 250 osób, i którego obroty roczne nie przekracza 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

54 Liczba zatrudnionych osób: ( Artykuł 5) Odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR)- tj. liczbie osób pracujących w pełnym wymiarze w danych przedsiębiorstwie. Pracę osób, które nie przepracowały pełnego roku oraz pracę tych, którzy byli zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu oraz pracowników sezonowych liczy się jako ułamkowe części jednostek RJR.

55 Do personelu należą: Pracownicy; Osoby pracujące na rzecz przedsiębiorstwa jemu podporządkowanego i uznani za pracowników na mocy prawa krajowego; Właściciele- zarządzający; Partnerzy prowadzący regularną działalnośd w przedsiębiorstwie korzystający z przywilejów finansowych w przedsiębiorstwie; Stażyści lub studenci uczestniczący w szkoleniu zawodowym (na postawie umowy stażu) nie są uwzględniani jako personel. Czas trwania urlopu macierzyoskiego lub wychowawczego nie jest liczony.

56 POMOC PUBLICZNA Pomocą publiczną jest ingerencja instytucji paostwowych, polegająca na przyznaniu w jakiejkolwiek formie, pomocy pojedynczemu podmiotowi gospodarczemu bądź grupie podmiotów, prowadząca do zakłócenia konkurencji na wolnym rynku.

57 Pomoc de minimis jest rodzajem pomocy publicznej, która nie podlega notyfikacji. wsparcie paostwa udzielane przedsiębiorcom. Zgodnie z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (łac.)- prawo nie troszczy się o drobiazgi, pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Zgodnie przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2007 roku, pomoc publiczna w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. euro przyznana w ciągu 3 lat nie podlega zgłoszeniu Komisji.

58 FORMY OPODATKOWANIA I ZWIĄZANA Z TYM RACHUNKOWOŚD W FIRMIE

59 Formy opodatkowania: 1.PODATEK LINIOWY 2.PODATEK PROGRESYWNY 3.RYCZAŁT 4.KARTA PODATKOWA

60 PODATEK LINIOWY Podatek w wysokości 19% od dochodu (przychód koszty): Brak ulg Brak możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem Brak kwoty wolnej od podatku Od przychodu można odliczyd Koszty uzyskania przychodu Stratę z lat ubiegłych Składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Pracy Od podatku można odliczyd: Składkę na ubezpieczenie zdrowotne

61 PODATEK PROGRESYWNY - Liczony od uzyskanego dochodu - Zakłada progi podatkowe w wysokości: 18 i 32% Dochód w złotych Do Powyżej Podatek w złotych 18% minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł , % nadwyżki od kwoty ponad zł

62 Pełna księgowośd to rozbudowany, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeo gospodarczych, będący częścią rachunkowości, a służący do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu. Pełna księgowośd służy do: obliczenia podatku; do stworzenia pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa.

63 Obowiązkowo pełna księgowośd dotyczy: 1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Paostwa i Narodowego Banku Polskiego; 2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartośd w walucie polskiej euro; 3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkośd przychodów,

64 4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także: a) paostwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek bu-dżetowych, b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych, c) paostwowych funduszy celowych; 5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2; 6) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; 7) jednostek niewymienionych w pkt 1 6, jeżeli otrzymują one na realizację zadao zleconych dotacje lub subwencje z budżetu paostwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

65 Pełną księgowośd mają obowiązek prowadzid również wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na formę prowadzenia działalności, po przekroczeniu pewnego progu wielkości określonego na 1,2 mln EUR przychodów. ( na 30 września poprzedniego roku, przychody- netto) Obowiązki w przypadku pełnej księgowości: prowadzenie ksiąg rachunkowych (w których ujmuje się wszystkie operacje gospodarcze) tworzenie sprawozdania finansowego

66 Karta podatkowa najprostsza forma opodatkowania stałe miesięczne stawki podatku dochodowego zależne m.in. od przedmiotu wykonywanej działalności i wielkości miejscowości, w której mieszkasz, ustalane przez urząd skarbowy. ( przykłady) Wniosek na opłacanie podatku w formie karty podatkowej składa się: wraz z wnioskiem do CEIDG lub bezpośrednio do US do 20 stycznia

67 Rodzaje działalności, które są objęte kartą podatkową: Działalnośd usługowa i wytwórczo- usługowa Usługi parkingowe Handel żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami Obwoźny i obnośny handel artykułami nieżywnościowymi Gastronomia, sprzedaż posiłków domowych Opieka domowa nad dziedmi i osobami chorymi Usługi transportowe Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny Wolne zawody- świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia Wolne zawody- świadczenie usług weterynaryjnych Usługi innych osób fizycznych ( np. usługi jubilerskie, kosmetyczne, stolarskie, tapicerskie, krawieckie, szewskie, fryzjerskie, budowlane, zegarmistrzowskie itp.)

68 Nie można rozliczad się w formie karty jeśli: Korzystasz z usług osób niezatrudnionych przez siebie na umowę o pracę oraz usług innych firm, chyba, że są to usługi specjalistycznie ( inne od twojego rodzaju działalności), niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub usługi. Prowadzisz inną pozarolniczą działalnośd gospodarczą Twój małżonek/a prowadzi działalnośd w tym samym zakresie Wytwarzasz wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym Prowadzisz działalnośd poza terytorium kraju

69 Brak obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej!!! Wyliczanie należnego podatku: Kwota podatku, która wyznaczona jest przez urząd skarbowy pomniejszana jest o składkę na ubezpieczenia zdrowotne- 7,75% podstawy wymiaru składki. (czyli 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2013 r ,00 zł Obecnie kwota do odliczenia- 225,38 zł

70 Limit obrotów: Niektóre usługi np. budowlane, instalacyjne, cyklinowania, zduostwa, odgrzybiania budynków i studniarstwa mogą byd świadczone prawie wyłącznie dla osób prywatnych. Limit obrotów na rzecz innych podmiotów: zł. Obowiązki: Wystawianie rachunków lub faktur i przechowywanie ich przez 5 lat (licząc od kooca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za ten rok) Zapłata podatku: co miesiąc do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni Roczna deklaracja PIT-16: do 31 stycznia za rok poprzedni

71 DEKLARACJA PIT-16 Obrazuje - sumę składek wpłaconych na ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy) - Wartośd składek faktycznie odliczonych od podatku(7,75% podstawy) WAŻNE: - Brak możliwości wspólnego rozliczania się ze współmałżonkiem - Brak ulg podatkowych poza odliczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne

72 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - Opodatkowany jest przychód firmy Warunki korzystania z ryczałtu: odpowiedni rodzaj działalności przychody w poprzednim roku nie przekroczyły euro (przeliczenie wg kursu z 1 października poprzedniego roku) r. 1 euro= 4,1020 zł, zatem limit zł Byli pracownicy nie mogą się rozliczad w formie ryczałtu, jeśli wykonują usługi na rzecz byłego Pracodawcy Wynajem nieruchomości będącej środkiem trwałym w firmie- nie można się rozliczad na zasadach ryczałtu

73 W formie ryczałtu nie mogą byd rozliczane następujące rodzaje działalności: Prowadzenie apteki Udzielanie pożyczek pod zastaw Handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych Kupno i sprzedaż wartości dewizowych ( kantor) Wolne zawody, które nie są wykonywane osobiście Wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Usługi pośrednictwa w sprzedaży paliw, rud, metali, chemikaliów przemysłowych Usługi pośrednictwa w sprzedaży maszyn, urządzeo przemysłowych, statków, samolotów i innych pojazdów latających Usługi pośrednictwa w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów Itp.

74 Stawka ryczałtu 3% dla przychodów z następujących źródeł: Działalnośd gastronomiczna ( z wyjątkiem sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu)- jest to działalnośd związana z przygotowaniem posiłków oraz ich sprzedażą Działalnośd usługowa w zakresie handlu Usługi związane z produkcją zwierzęcą- usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych Działalnośd rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów z wyjątkiem konserw i przetworów z ryb; Dodatkowo: dotacje, subwencje, dopłaty, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wartośd otrzymanych świadczeo w naturze itp. Oraz sprzedaż środków trwałych i składników wyposażenie

75 Stawka ryczałtu 5,5% dla przychodów z następujących źródeł: Działalnośd wytwórcza Roboty budowlane Przewozy ładunków taborem samochodowym Prowizja ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskich, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków skarbowych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów.

76 Stawka ryczałtu 8,5 % dla przychodów z następujących źródeł: Przychody uzyskiwane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy Działalnośd usługowa, w tym gastronomiczna w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% Działalnośd polegająca na wytwarzaniu przedmiotów z materiału powierzonego przez zlecającego Działalnośd komisanta na podstawie umowy komisu Działalnośd kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy Usługi związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom Usługi wychowania przedszkolnego

77 Stawka ryczałtu 17% dla przychodów z następujących źródeł: Reprodukcja komputerowych nośników informacji Pośrednictwo sprzedaży pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich Pośrednictwo w handlu hurtowym z wyjątkiem pośrednictwa usług wyłączonych z ryczałtu Usługi hoteli Usługi parkingowe Usługi pilotowania Usługi organizatorów i pośredników turystycznych Zarządzanie nieruchomościami świadczone na zlecenie z wyjątkiem usług wyłączonych z ryczałtu Wynajem samochodów osobowych i innych środków transportu Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania i przetwarzania danych Pozyskiwanie personelu Dezynfekcja i tępienie szkodników Usługi fotograficzne z wyjątkiem reklamowych Przyjmowanie telefonów Powielanie Organizowanie targów, wystaw kongresów

78 Stawka ryczałtu 20% dla przychodów z następujących źródeł: Dotyczy działalności prowadzonej przez: Lekarzy Stomatologów Techników dentystycznych Weterynarzy Felczerów Położnych i pielęgniarek Tłumaczy Nauczycieli w zakresie udzielania lekcji na godziny

79

80 Obowiązki przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem: Prowadzenie ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Podatek do Urzędu Skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (za grudzieo do 31 stycznia) Podatek można wpłacad kwartalnie jeśli dochody firmy nie przekroczyły w poprzednim roku równowartości 25 ty.s euro Roczne rozliczenie PIT-28 do 31 stycznia następnego roku za rok poprzedni Przechowywanie dokumentów: 5 lat licząc od kooca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za ten rok.

81 Podatkowa książka przychodów i rozchodów: Forma opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa. Ewidencjonowane są sprzedaż i zakupy. Podatek wylicza się na podstawie różnicy pomiędzy przychodami, a kosztami ich uzyskania. PRZYCHODY KOSZTY= DOCHÓD Przychody- uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Koszty: np. surowce i materiały, materiały biurowe, paliwo, wydatki związane z delegacjami służbowymi, składki ubezpieczeniowe.

82 Dwa rodzaje podatku: PODATEK PROGRESYWNY -stawka: 18% ( liczona od dochodu), dopóki dochód nie przekroczy kwoty zł.; - dochód powyżej wartości zł opodatkowany jest podatkiem 32% Można korzystad z wszystkich dostępnych ulg i odliczeo oraz rozliczania się z małżonkiem PODATEK LINIOWY - stawka: 19% od dochodów Można odliczad tylko: stratę z lat ubiegłych, składki na ubezpieczenia społeczne i pracy ( od przychodu), składki zdrowotne ( od podatku)

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania

Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania 6.1 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 6.1 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych W wyniku nowelizacji ustawy dokonanej ustawą

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np.

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np. ZAKŁADAMY FIRMĘ Prowadzanie własnej gospodarczej stanowi alternatywę wobec pracy na etat. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że praca,,na swoim jest lepszym rozwiązaniem niż zatrudnienie na umowę.

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Żanetta Rudzka

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Żanetta Rudzka Formy opodatkowania podatkiem dochodowym Żanetta Rudzka Formy opodatkowania Plan przebiegu szkolenia Karta podatkowa Ryczały od przychodów ewidencjonowanych Podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Podatek jest to obowiązkowe bezzwrotne świadczenie o charakterze powszechnym, pobierane przez państwo lub

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Ewidencje podatkowe w działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne

Ewidencje podatkowe w działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne Rodzaje ewidencji podatkowej, jaką obowiązany jest prowadzić podatnik, zależą od wybranej przez niego formy opodatkowania. Jakie są te ewidencje w praktyce? Działalność gospodarcza wiąże się z obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania* Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

1. Karta podatkowa 2. Ryczałt 3. Księga przychodów i rozchodów

1. Karta podatkowa 2. Ryczałt 3. Księga przychodów i rozchodów 1. Karta podatkowa 2. Ryczałt 3. Księga przychodów i rozchodów 1 Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanych formach opodatkowania obejmuje : Kartę podatkową Ryczałt 2 Najprostsza z form rozliczeń,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

ABC AGROTURYSTYKI BROSZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA

ABC AGROTURYSTYKI BROSZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA Urząd Skarbowy w Gryficach ABC AGROTURYSTYKI BROSZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OPODATKOWANIA DZIA ŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ Gryfice 2011 rok Agroturystyka, zwana również turystyką wiejską staje się w naszym

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ BROSZURA INFORMACYJNA 2010 Agroturystyka, zdefiniowana jest jako forma wypoczynku, która realizowana jest na terenach wiejskich o charakterze rolniczym oparta

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof Jonas 1

Dr Krzysztof Jonas 1 Dr Krzysztof Jonas 1 Karta podatkowa. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. Zasady ogólne podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość nie jest trudna

Rachunkowość nie jest trudna Rachunkowość nie jest trudna Ale Szczegóły, zmieniające się przepisy Przepisy podatkowe a rachunkowość handlowa Rachunkowość małych firm co jest ważne Ewidencja (na ile skomplikowana) Podatki (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny - REGON

Numer identyfikacyjny - REGON Jednostka MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży /, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wypełniają spółki) Numer identyfikacyjny - REGON G-9. Sprawozdanie o płatnościach publicznoprawnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Sprawdzian z przedmiotu Zasady rachunkowości Autor: Dorota Zielińska Imię i nazwisko:... Klasa:... Grupa I I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo