ZAŁOŻENIE I ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁOŻENIE I ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ"

Transkrypt

1 ZAŁOŻENIE I ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ

2 Działalnośd gospodarcza Oznacza działalnośd zarobkową prowadzoną we własnym imieniu, bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Rodzaje: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, działalnośd polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, a także działalnośd polegająca na pobieraniu pożytków z rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

3 Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarcza - Działalnośd indywidualna - Spółka cywilna - Spółki osobowe prawa handlowego Spółki kapitałowe prawa handlowego Stowarzyszenia i fundacje oraz spółdzielnie

4 Działalnośd indywidualna Firma jednoosobowa (indywidualna działalnośd gospodarcza) to przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest jedna osoba- osoba fizyczna. Prowadzid działalnośd może każdy kto: Jest pełnoletni Ma pełne zdolności prawne (czyli nie zostały one ograniczone przez sąd)

5 Zalety: najprostsza pod względem prawnym forma prowadzenia działalności gospodarczej nie wymaga dużych nakładów finansowych właściciel sam podejmuje wszystkie decyzje Wady: płynnośd finansowa zależna od kapitału początkowego przedsiębiorcy cały ciężar odpowiedzialności za organizację prowadzonego przedsięwzięcia spoczywa na właścicielu (kierownik jednostki w rozumieniu prawa podatkowego) przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za podjęte zobowiązania publiczno- i cywilnoprawne

6 Rejestracja firmy w CEIDG ( Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) Niemal wszystkie osoby fizyczne chcące prowadzid działalnośd gospodarczą muszą dokonad rejestracji w CEIDG. Rejestracja jest BEZPŁATNA

7 Wyjątki: - Działalnośd wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; - wynajmowanie pokoi i sprzedaży posiłków domowych przez rolników oraz świadczenie przez nich w gospodarstwach rolnych i innych usług związanych z pobytem turystów; - Wyroby wina przez producentów będących rolnikami, którzy wyrabiają mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku

8 W URZĘDZIE: Zarejestrowad firmę można: należy w urzędzie wypełnid wniosek CEIDG-1 w formie papierowej Wnioski dostępne: - na stronie internetowej gminy; - w urzędzie miasta;

9 PRZEZ INTERNET: Lub... Wniosek dostępny jest na stronie internetowej CEIDG Należy jednak posiadad kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany

10 PROFIL ZAUFANY działa jak odręczny podpis jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na wybiera usługę, którą chce zrealizowad, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wniosek wysyła do urzędu.

11 PROFIL ZAUFANY 1. Na w.w. stronie założyd konto i wysład wniosek o aktywację profilu zaufanego, podad adres (na który zostaną wysłane kody autoryzacji) 2. 1 wizyta w urzędzie w celu potwierdzenia danych osobowych i aktywacji profilu.

12 Podpis kwalifikowany Bezpieczny podpis elektroniczny można kupid obecnie w jednej z pięciu firm świadczących usługi w tym zakresie (kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego), wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki. Są to: Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Unizeto Technologies MobiCert Enigma S.O.I.

13 Ważne informacje: wysokośd opłat określają podmioty świadczące te usługi. Ceny zestawów różnią się w zależności od długości ważności certyfikatu (rok lub dwa lata) i rodzaju urządzenia do składania podpisu elektronicznego (czytnik kart usb, token usb lub pcmcia. Kupujący zawiera z kwalifikowanym podmiotem umowę subskrybencką, której warunki określa polityka certyfikacji lub kodeks postępowania certyfikacyjnego.

14 NAZWA: Jednoosobowa działalnośd gospodarcza: Obowiązkowo: imię i nazwisko Np.: - Jan Kowalski - F.H.U. Jan Kowalski - Świat mebli Jan Kowalski

15 Rodzaj działalności Rodzaj działalności określa odpowiedni kod. Kody są sklasyfikowane w systemie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD). http.://www.stat.gov.pl/klasyfikacje

16 CEIDG wysyła informacje do : Urzędu statystycznego- który nadaje numer REGON (od Rejestr Gospodarki Narodowej) - numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. ZUSu- informacja o założeniu działalności gospodarczej Urzędu skarbowego

17 Zakład Ubezpieczeo Społecznych Osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą mają obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie: - Emerytalne - Rentowe - Wypadkowe - Zdrowotne - Pracy i Gwarantowanych Świadczeo Socjalnych Mogą także opłacad składkę na ubezpieczenie chorobowe

18 ZUS Należy dokonad zgłoszenia osoby ubezpieczonej poprzez wypełnienie formularza ZUS ZUA i dostarczenie go osobiście, pocztą lub za pomocą programu do rozliczania składek ubezpieczeniowych Płatnik.

19 Obowiązki względem ZUS: Wpłata składek ZUS - do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni AKTUALNE SKŁADKI DLA NOWYCH PRZEDZSIĘBIORCÓW:

20 Urząd Skarbowy Przedsiębiorca, który ma zamiar rozpocząd działalnośd opodatkowaną podatkiem od towarów i usług musi zarejestrowad się w urzędzie skarbowym jako PODATNIK VAT składając zgłoszenie rejestracyjne VAT-R

21 VAT-R Gdy chcesz zarejestrowad się jako podatnik VAT Chcesz zaktualizowad wcześniej podane dane dotyczące Twojej działalności, jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany Chcesz zarejestrowad się jako podatnik VAT UE, czyli dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych Koszt rejestracji: 170 zł

22 Płatnik podatku VAT: Jeśli wartośd sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła wartośd 150 tys. zł Jeśli chcesz byd podatnikiem VAT

23 Podatek VAT: NALEŻNY- ten, który dodajesz do swojej ceny wystawiając faktury sprzedaży NALICZONY- ten, który płacisz za zakupione towary oraz usługi. podatek należny podatek naliczony= do zapłaty lub zwrot

24 Obowiązki podatnika VAT: Wystawianie faktur VAT Prowadzenie oddzielnej ewidencji- rejestru zakupów i sprzedaży VAT Składanie deklaracji VAT za każdy miesiąc lub kwartał oraz wpłata podatku do US Ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu KASY FISKALNEJ ( jeżeli sprzedaż przekroczy ,00 zł)

25 Obowiązki względem Urzędu Skarbowego: -wpłata podatku dochodowego- do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni - Rozliczenie podatku VAT do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

26 Nie może skorzystad ze zwolnienia ten kto: Dostarcza wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali Dostarcza towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych Dostarcza nowe środki transportu Dostarcza tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę Świadczy usługi prawnicze Świadczy usługi w zakresie doradztwa Świadczy usługi jubilerskie Nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terenie kraju

27 Uzyskiwanie zezwoleo i koncesji na prowadzenie działalności

28 Zezwolenia zezwolenie to uprawnienie do wykonywania oznaczonej działalności w sposób i na warunkach przewidzianych prawem. Organ zezwalający nie może odmówid wydania zezwolenia na podjęcie i wykonywanie określonej działalności gospodarczej, jeśli przedsiębiorca spełnia wymogi określone przepisami prawa;

29 Rodzaje działalności wymagające zezwolenia: Działalnośd ubezpieczeniowa Działalnośd bankowa Organizacja imprez turystycznych Usługi detektywistyczne Obrót środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi oraz ich wytwarzanie Prowadzenie apteki Sprzedaż hurtowa i detaliczna alkoholu Prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych Obrót papierami wartościowymi Wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami Wykonywanie usług pocztowych Obrót dietetycznymi środkami spożywczymi i odżywkami

30 Czynności nieobjęte zwolnieniem z podatku VAT: Import towarów i/lub usług Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Sprzedaż uprawnieo do emisji gazów cieplarnianych

31 Koncesje: koncesja to akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesjonowanie wprowadza się w przypadku działalności, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeostwo paostwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny; Koncesji udziela minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej, która podlega koncesjonowaniu. Przyznawana jest ona na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat.

32 Rodzaje działalności wymagające koncesji: Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią Ochrona osób i mienia Transport lotniczy i wykonywanie innych usług lotniczych Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

33 Obowiązki sprawozdawcze i rejestrowe wobec: Paostwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepidu) Paostwowej Inspekcji Pracy Urzędu Skarbowego ZUSu Banku

34 Paostwowa Inspekcja Sanitarna Paostwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid) wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych. CEIDG informuje Sanepid o otwarciu działalności!

35 Paostwowa Inspekcja Sanitarna, zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) jest powołana do realizacji zadao z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniad personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

36 Paostwowa Inspekcja Pracy Misją Urzędu jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeostwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do zwiększenia poszanowania prawa pracy i eliminowania zagrożeo wypadkowych. CEIDG informuje PIP o otwarciu działalności!

37 RACHUNEK BANKOWY: OSOBY FIZYCZNE: mogą korzystad z rachunku prywatnego Zgodnie z przepisami za pomocą rachunku bankowego należy realizowad wszystkie transakcje, których jednorazowa wartośd przekracza równowartośd euro

38 Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku bankowego: Dowód osobisty Zaświadczenie o wpisie do CEIDG Zaświadczenie o numerze REGON Decyzję o nadaniu numeru NIP Pieczątkę

39 Powinna zawierad: - Nazwę firmy - Adres firmy - REGON - NIP Pieczątka

40 Spółka cywilna powstaje w drodze umowy, w myśl której wspólnicy zobowiązują się dążyd do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa ta powinna byd zawarta w formie pisemnej *Kodeks cywilny 1964, art Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Źródłem prawa dla spółki cywilnej jest Kodeks Cywilny.

41 Elementy konstrukcyjne umowy spółki cywilnej: Nazwa i siedziba spółki, Wkłady wspólników, Przedmiot i obszar działalności gospodarczej spółki, Określenie zakresu uprawnienia do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania przez wspólników, Określenie udziału w zyskach i stratach spółki, Wskazanie okresu na jaki zawarto umowę, Postanowienia dotyczące zmiany, wypowiedzenia i rozwiązania umowy spółki, Inne prawa i obowiązki wspólników, Postanowienia koocowe. (przykład)

42 NAZWA: W przypadku Spółki Cywilnej : imiona i nazwiska wszystkich właścicieli oraz nazwę spółka cywilna lub s.c. Np. Świat Herbat, Jak Nowak, Karol Kowalski s.c.

43 Spółki osobowe prawa handlowego opierają swą działalnośd na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie spółki: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna.

44 Spółki osobowe posiadają następujące cechy: brak osobowości prawnej (są bowiem tzw. ułomnymi osobami prawnymi), (Ułomna osoba prawna może nabywad prawa i zaciągad zobowiązania mocą swojego działania, może także pozywad i byd pozywaną. Członkowie takiej jednostki organizacyjnej co do zasady ponoszą za jej zobowiązania odpowiedzialnośd subsydiarną, tj. powstającą z chwilą jej niewypłacalności) wspólnicy reprezentują spółkę (co do zasady, bo np. w spółce partnerskiej może zostad powołany do tego zarząd), istnieje stała więź między wspólnikami, wspólnicy muszą byd ujawnieni (są jednak wyjątki od tej zasady, np. komandytariusze, jeśli nie chcą ponosid pełnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, nie powinni byd ujawniani w firmie spółki),

45 wspólnicy wnoszą wkłady, nieograniczona i solidarna odpowiedzialnośd osobistym majątkiem wspólników za zobowiązania spółki (są wyjątki od tej zasady, gdyż np. akcjonariusze w spółce komandytowo-akcyjnej nie odpowiadają za zobowiązania spółki), wspólnicy pracują na rzecz spółki (nie wszyscy mają taki obowiązek, czasem wystarczy wniesienie wkładów w odpowiedniej wysokości), uproszczona księgowośd. Brak kapitału początkowego (wyjątek stanowi spółka komandytowo-akcyjna w której minimalny kapitał zakładowy nie może byd niższy od zł )

46 Spółka kapitałowa forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, a także w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółki akcyjne

47 Cechy charakterystyczne: posiadanie kapitału zakładowego posiadanie osobowości prawnej posiadanie zgromadzonego majątku odrębnego od majątków osobistych wspólników lub akcjonariuszy ponoszenie przez spółkę odpowiedzialności za zobowiązania całym swym majątkiem wyłączenie, z pewnymi wyjątkami, odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki (niekiedy błędnie mówi się o ograniczeniu ich odpowiedzialności do wysokości wniesionych wkładów) wyłączenie, co do zasady, wspólników lub akcjonariuszy z bezpośredniego prowadzenia spraw spółki (tzw. rozdział sfery właścicielskiej od sfery zarządzania) poprzez utworzenie organów spółki prawa i obowiązki udziałowców/akcjonariuszy reguluje, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących norm prawa, umowa spółki/statut, zwane "konstytucją spółki"

48 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Organizacje pozarządowe to organizacje obywatelskie, które działają z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego. Ważną ich cechą jest fakt, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku. Zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

49 STOWARZYSZENIE jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków. Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeo, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (UPS), tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).

50 FUNDACJA Fundacja jest tworzona przez osoby fizyczne, osoby prawne lub grupy osób prawnych zwane dalej fundatorami. Fundatorem może zostad zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec. Osoby tworzące fundację wskazują jej cel oraz przekazują składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Instytucja ta jest zatem zakładana w celu realizacji konkretnego celu, którego realizacja jest możliwa właśnie dzięki dysponowaniu majątkiem Fundacje działają na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustanowionego co do zasady przez Fundatora statutu.

51 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA forma prawna podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, mająca umożliwid jej członkom, którymi muszą byd w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków. Aktualną podstawą prawną dla funkcjonowania tychże spółdzielni jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651), która zaczęła obowiązywad 6 lipca tegoż roku.

52 DEFINICJA WIELKOŚCI FIRMY wg Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

53 Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 osób, i którego obroty roczne i/lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Małe przedsiębiorstwo- zatrudnia mnie niż 50 osób, i którego obroty roczne i/lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo- zatrudnia mnie niż 250 osób, i którego obroty roczne nie przekracza 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

54 Liczba zatrudnionych osób: ( Artykuł 5) Odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR)- tj. liczbie osób pracujących w pełnym wymiarze w danych przedsiębiorstwie. Pracę osób, które nie przepracowały pełnego roku oraz pracę tych, którzy byli zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu oraz pracowników sezonowych liczy się jako ułamkowe części jednostek RJR.

55 Do personelu należą: Pracownicy; Osoby pracujące na rzecz przedsiębiorstwa jemu podporządkowanego i uznani za pracowników na mocy prawa krajowego; Właściciele- zarządzający; Partnerzy prowadzący regularną działalnośd w przedsiębiorstwie korzystający z przywilejów finansowych w przedsiębiorstwie; Stażyści lub studenci uczestniczący w szkoleniu zawodowym (na postawie umowy stażu) nie są uwzględniani jako personel. Czas trwania urlopu macierzyoskiego lub wychowawczego nie jest liczony.

56 POMOC PUBLICZNA Pomocą publiczną jest ingerencja instytucji paostwowych, polegająca na przyznaniu w jakiejkolwiek formie, pomocy pojedynczemu podmiotowi gospodarczemu bądź grupie podmiotów, prowadząca do zakłócenia konkurencji na wolnym rynku.

57 Pomoc de minimis jest rodzajem pomocy publicznej, która nie podlega notyfikacji. wsparcie paostwa udzielane przedsiębiorcom. Zgodnie z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (łac.)- prawo nie troszczy się o drobiazgi, pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Zgodnie przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2007 roku, pomoc publiczna w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. euro przyznana w ciągu 3 lat nie podlega zgłoszeniu Komisji.

58 FORMY OPODATKOWANIA I ZWIĄZANA Z TYM RACHUNKOWOŚD W FIRMIE

59 Formy opodatkowania: 1.PODATEK LINIOWY 2.PODATEK PROGRESYWNY 3.RYCZAŁT 4.KARTA PODATKOWA

60 PODATEK LINIOWY Podatek w wysokości 19% od dochodu (przychód koszty): Brak ulg Brak możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem Brak kwoty wolnej od podatku Od przychodu można odliczyd Koszty uzyskania przychodu Stratę z lat ubiegłych Składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Pracy Od podatku można odliczyd: Składkę na ubezpieczenie zdrowotne

61 PODATEK PROGRESYWNY - Liczony od uzyskanego dochodu - Zakłada progi podatkowe w wysokości: 18 i 32% Dochód w złotych Do Powyżej Podatek w złotych 18% minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł , % nadwyżki od kwoty ponad zł

62 Pełna księgowośd to rozbudowany, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeo gospodarczych, będący częścią rachunkowości, a służący do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu. Pełna księgowośd służy do: obliczenia podatku; do stworzenia pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa.

63 Obowiązkowo pełna księgowośd dotyczy: 1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Paostwa i Narodowego Banku Polskiego; 2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartośd w walucie polskiej euro; 3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkośd przychodów,

64 4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także: a) paostwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek bu-dżetowych, b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych, c) paostwowych funduszy celowych; 5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2; 6) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; 7) jednostek niewymienionych w pkt 1 6, jeżeli otrzymują one na realizację zadao zleconych dotacje lub subwencje z budżetu paostwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

65 Pełną księgowośd mają obowiązek prowadzid również wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na formę prowadzenia działalności, po przekroczeniu pewnego progu wielkości określonego na 1,2 mln EUR przychodów. ( na 30 września poprzedniego roku, przychody- netto) Obowiązki w przypadku pełnej księgowości: prowadzenie ksiąg rachunkowych (w których ujmuje się wszystkie operacje gospodarcze) tworzenie sprawozdania finansowego

66 Karta podatkowa najprostsza forma opodatkowania stałe miesięczne stawki podatku dochodowego zależne m.in. od przedmiotu wykonywanej działalności i wielkości miejscowości, w której mieszkasz, ustalane przez urząd skarbowy. ( przykłady) Wniosek na opłacanie podatku w formie karty podatkowej składa się: wraz z wnioskiem do CEIDG lub bezpośrednio do US do 20 stycznia

67 Rodzaje działalności, które są objęte kartą podatkową: Działalnośd usługowa i wytwórczo- usługowa Usługi parkingowe Handel żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami Obwoźny i obnośny handel artykułami nieżywnościowymi Gastronomia, sprzedaż posiłków domowych Opieka domowa nad dziedmi i osobami chorymi Usługi transportowe Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny Wolne zawody- świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia Wolne zawody- świadczenie usług weterynaryjnych Usługi innych osób fizycznych ( np. usługi jubilerskie, kosmetyczne, stolarskie, tapicerskie, krawieckie, szewskie, fryzjerskie, budowlane, zegarmistrzowskie itp.)

68 Nie można rozliczad się w formie karty jeśli: Korzystasz z usług osób niezatrudnionych przez siebie na umowę o pracę oraz usług innych firm, chyba, że są to usługi specjalistycznie ( inne od twojego rodzaju działalności), niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub usługi. Prowadzisz inną pozarolniczą działalnośd gospodarczą Twój małżonek/a prowadzi działalnośd w tym samym zakresie Wytwarzasz wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym Prowadzisz działalnośd poza terytorium kraju

69 Brak obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej!!! Wyliczanie należnego podatku: Kwota podatku, która wyznaczona jest przez urząd skarbowy pomniejszana jest o składkę na ubezpieczenia zdrowotne- 7,75% podstawy wymiaru składki. (czyli 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2013 r ,00 zł Obecnie kwota do odliczenia- 225,38 zł

70 Limit obrotów: Niektóre usługi np. budowlane, instalacyjne, cyklinowania, zduostwa, odgrzybiania budynków i studniarstwa mogą byd świadczone prawie wyłącznie dla osób prywatnych. Limit obrotów na rzecz innych podmiotów: zł. Obowiązki: Wystawianie rachunków lub faktur i przechowywanie ich przez 5 lat (licząc od kooca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za ten rok) Zapłata podatku: co miesiąc do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni Roczna deklaracja PIT-16: do 31 stycznia za rok poprzedni

71 DEKLARACJA PIT-16 Obrazuje - sumę składek wpłaconych na ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy) - Wartośd składek faktycznie odliczonych od podatku(7,75% podstawy) WAŻNE: - Brak możliwości wspólnego rozliczania się ze współmałżonkiem - Brak ulg podatkowych poza odliczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne

72 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - Opodatkowany jest przychód firmy Warunki korzystania z ryczałtu: odpowiedni rodzaj działalności przychody w poprzednim roku nie przekroczyły euro (przeliczenie wg kursu z 1 października poprzedniego roku) r. 1 euro= 4,1020 zł, zatem limit zł Byli pracownicy nie mogą się rozliczad w formie ryczałtu, jeśli wykonują usługi na rzecz byłego Pracodawcy Wynajem nieruchomości będącej środkiem trwałym w firmie- nie można się rozliczad na zasadach ryczałtu

73 W formie ryczałtu nie mogą byd rozliczane następujące rodzaje działalności: Prowadzenie apteki Udzielanie pożyczek pod zastaw Handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych Kupno i sprzedaż wartości dewizowych ( kantor) Wolne zawody, które nie są wykonywane osobiście Wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Usługi pośrednictwa w sprzedaży paliw, rud, metali, chemikaliów przemysłowych Usługi pośrednictwa w sprzedaży maszyn, urządzeo przemysłowych, statków, samolotów i innych pojazdów latających Usługi pośrednictwa w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów Itp.

74 Stawka ryczałtu 3% dla przychodów z następujących źródeł: Działalnośd gastronomiczna ( z wyjątkiem sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu)- jest to działalnośd związana z przygotowaniem posiłków oraz ich sprzedażą Działalnośd usługowa w zakresie handlu Usługi związane z produkcją zwierzęcą- usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych Działalnośd rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów z wyjątkiem konserw i przetworów z ryb; Dodatkowo: dotacje, subwencje, dopłaty, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wartośd otrzymanych świadczeo w naturze itp. Oraz sprzedaż środków trwałych i składników wyposażenie

75 Stawka ryczałtu 5,5% dla przychodów z następujących źródeł: Działalnośd wytwórcza Roboty budowlane Przewozy ładunków taborem samochodowym Prowizja ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskich, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków skarbowych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów.

76 Stawka ryczałtu 8,5 % dla przychodów z następujących źródeł: Przychody uzyskiwane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy Działalnośd usługowa, w tym gastronomiczna w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% Działalnośd polegająca na wytwarzaniu przedmiotów z materiału powierzonego przez zlecającego Działalnośd komisanta na podstawie umowy komisu Działalnośd kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy Usługi związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom Usługi wychowania przedszkolnego

77 Stawka ryczałtu 17% dla przychodów z następujących źródeł: Reprodukcja komputerowych nośników informacji Pośrednictwo sprzedaży pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich Pośrednictwo w handlu hurtowym z wyjątkiem pośrednictwa usług wyłączonych z ryczałtu Usługi hoteli Usługi parkingowe Usługi pilotowania Usługi organizatorów i pośredników turystycznych Zarządzanie nieruchomościami świadczone na zlecenie z wyjątkiem usług wyłączonych z ryczałtu Wynajem samochodów osobowych i innych środków transportu Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania i przetwarzania danych Pozyskiwanie personelu Dezynfekcja i tępienie szkodników Usługi fotograficzne z wyjątkiem reklamowych Przyjmowanie telefonów Powielanie Organizowanie targów, wystaw kongresów

78 Stawka ryczałtu 20% dla przychodów z następujących źródeł: Dotyczy działalności prowadzonej przez: Lekarzy Stomatologów Techników dentystycznych Weterynarzy Felczerów Położnych i pielęgniarek Tłumaczy Nauczycieli w zakresie udzielania lekcji na godziny

79

80 Obowiązki przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem: Prowadzenie ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Podatek do Urzędu Skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (za grudzieo do 31 stycznia) Podatek można wpłacad kwartalnie jeśli dochody firmy nie przekroczyły w poprzednim roku równowartości 25 ty.s euro Roczne rozliczenie PIT-28 do 31 stycznia następnego roku za rok poprzedni Przechowywanie dokumentów: 5 lat licząc od kooca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za ten rok.

81 Podatkowa książka przychodów i rozchodów: Forma opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa. Ewidencjonowane są sprzedaż i zakupy. Podatek wylicza się na podstawie różnicy pomiędzy przychodami, a kosztami ich uzyskania. PRZYCHODY KOSZTY= DOCHÓD Przychody- uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Koszty: np. surowce i materiały, materiały biurowe, paliwo, wydatki związane z delegacjami służbowymi, składki ubezpieczeniowe.

82 Dwa rodzaje podatku: PODATEK PROGRESYWNY -stawka: 18% ( liczona od dochodu), dopóki dochód nie przekroczy kwoty zł.; - dochód powyżej wartości zł opodatkowany jest podatkiem 32% Można korzystad z wszystkich dostępnych ulg i odliczeo oraz rozliczania się z małżonkiem PODATEK LINIOWY - stawka: 19% od dochodów Można odliczad tylko: stratę z lat ubiegłych, składki na ubezpieczenia społeczne i pracy ( od przychodu), składki zdrowotne ( od podatku)

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Jak założyć własną firmę Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Copyright 2002-2003, by ABC Praca.pl Wersja II z 25.09.2002 2 Spis treści Wstęp...3 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny ABC Biznesu Jak założyć mały zakład gastronomiczny Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci małej firmy gastronomicznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę

Jak założyć własną firmę KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Jak założyć własną firmę - w świetle obowiązujących przepisów? Karniowice 2013 Opracowanie: Jacek Walczak Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo