ul. Canaletta Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82"

Transkrypt

1 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny Dyrektor ds. Edytorskich Kierownik Działu Handlowego Kierownik Działu Produkcji ul. Canaletta Warszawa Księgarnia PWE Księgarnia internetowa http: //www.pwe.com.pl http: //www.pwe.pl http: //www.pwe.eu Kierownik Redakcji Redakcje Czasopism Marketing Sprzedaż wysyłkowa

2 EKONOMIA ZARZĄDZANIE 2 10 ZASOBY LUDZKIE 15 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 38 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE 42 PORADNIKI 45 GEOGRAFIA I TURYSTYKA JĘZYKI OBCE CZASOPISMA INDEKS TYTUŁÓW INDEKS AUTORÓW

3 EKONOMIA Okładka w przygotowaniu Bogusław Czarny PODSTAWY EKONOMII Wydanie III zmienione Podręcznik obejmuje wykład najważniejszych problemów współczesnej mikroi makroekonomii, poprzedzony wyjaśnieniem, czym jest ekonomia i jakie są narzędzia ekonomisty. W części dotyczącej mikroekonomii zostały omówione: funkcjonowanie rynku, zachowania konsumenta i producenta, formy rynku, czynniki produkcji (praca, kapitał, ziemia), ryzyko oraz rola państwa w gospodarce. W części dotyczącej makroekonomii przedstawiono: mierzenie dochodu narodowego, równowagę oraz nierównowagę w gospodarce, rynki pieniądza i pracy, problemy inflacji oraz wzrostu gospodarczego. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, prawa, dziennikarstwa, nauk społecznych i politologii. Redakcja naukowa Ryszard Piasecki EKONOMIA ROZWOJU Wydanie II zmienione Podręcznik zawiera wykład ekonomii rozwoju. Autorzy przedstawiają m.in. podstawowe pojęcia z ekonomii rozwoju i jej ewolucję, rozwój społeczno-gospodarczy i czynniki go determinujące, wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się, politykę pieniężną w krajach rozwijających się, rolnictwo w teorii i praktyce rozwoju gospodarczego, małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach rozwijających się, kulturowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego, zrównoważony rozwój gospodarczy w krajach rozwijających się, luki technologiczne między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. 2

4 EKONOMIA Redakcja naukowa Anna Bąkiewicz, Urszula Żuławska ROZWÓJ W DOBIE GLOBALIZACJI Liczba stron 616, opr. tw., format B5 Podręcznik obejmuje problematykę rozwoju zwłaszcza regionów mniej zaawansowanych gospodarczo w okresie globalizacji. Nasilająca się globalizacja sprawia, że możliwości rozwojowe krajów mniej zaawansowanych gospodarczo zależą od wydarzeń w krajach rozwiniętych, ale także sytuacja krajów najzamożniejszych zależy od kondycji gospodarczej krajów słabiej rozwiniętych. Dlatego też autorzy próbują w książce odpowiedzieć na pytanie, czy globalizacja ułatwia, czy może utrudnia rozwój. Książkę można polecić studentom ekonomii, zarządzania, politologii i stosunków międzynarodowych, a także pracownikom instytucji rządowych oraz samorządowych. Witold M. Orłowski W POGONI ZA STRACONYM CZASEM WZROST GOSPODARCZY W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W LATACH Liczba stron 240, opr. tw., format B5 Autor analizuje rozwój gospodarczy Europy Środkowo-Wschodniej od roku 1950 aż po rok Podejmuje niezwykle ciekawe tematy badawcze, m.in. jakie czynniki decydowały o tempie rozwoju gospodarczego tego regionu, jaki może być wpływ obecnego globalnego kryzysu na rozwój krajów regionu, jakie są perspektywy wzrostu gospodarczego w krajach regionu do roku 2030 i czy kraje te dościgną w tym czasie Europę Zachodnią. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych oraz dziennikarzy. 3

5 EKONOMIA Eulalia Skawińska, Katarzyna G. Sobiech-Grabka, Katarzyna A. Nawrot MAKROEKONOMIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY GOSPODARKI RYNKOWEJ Wydanie II zmienione Prezentowany podręcznik obejmuje podstawowy kurs makroekonomii. Autorzy omawiają w nim zagadnienia takie jak: teoria i praktyka gospodarki rynkowej (w tym system i typy gospodarki rynkowej, rola państwa), funkcjonowanie gospodarki rynkowej (w tym rozwój i wzrost, rola pieniądza, polityka pieniężna, budżet państwa), makroekonomia gospodarki światowej (w tym globalizacja, integracja gospodarcza, międzynarodowe stosunki ekonomiczne). Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych, ekonomicznych oraz rolniczych. Małgorzata Dolińska INNOWACJE W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Liczba stron 156, opr. kart., format B5 Każda organizacja, aby się rozwijać i utrzymać przewagę konkurencyjną, musi być innowacyjna. W książce została pokazana koncepcja efektywnego zarządzania wiedzą w procesach innowacji. Autorka skupia uwagę m.in. na: istocie procesów innowacji, innowacyjności gospodarki jako całości, polityce innowacyjnej kraju i Unii Europejskiej, realizacji procesów innowacji, rozwoju klastrów i parków naukowo-technologicznych, sieciach i więziach wykorzystywanych w procesach innowacji, zarządzaniu wiedzą w organizacji, wykorzystywaniu kapitału intelektualnego w innowacyjnej organizacji. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów. 4

6 EKONOMIA Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna ZALEŻNOŚCI MIĘDZY PRODUKTYWNOŚCIĄ, DOCHODAMI I ZATRUDNIENIEM W KRAJACH NA RÓŻNYM POZIOMIE ROZWOJU Liczba stron 268, opr. kart., format B5 W książce autorzy analizują związki zachodzące w krótkim i długim okresie między zmianami w produktywności a kształtowaniem się innych zmiennych o kluczowym znaczeniu dla podziału efektów wzrostu gospodarczego między różne grupy społeczne. Ponieważ w wielu krajach mamy do czynienia ze stagnacją płac, coraz silniejsza jest presja na firmy, aby w większym stopniu dzieliły się zyskami z pracownikami. Autorzy kładą więc nacisk na rozkład korzyści i kosztów wynikających ze zmian w produktywności w powiązaniu z innymi ważnymi zmiennymi. Redakcja naukowa Tomasz Rynarzewski, Szymon Truskolaski SKUTKI ZAGRANICZNYCH SZOKÓW TECHNOLOGICZNYCH DLA POLSKIEJ GOSPODARKI Szok technologiczny przejawia się jako seria innowacji (polegających na wprowadzaniu kolejnych, ulepszonych generacji maszyn i urządzeń), czyli jest sumą wielu ulepszeń, z których żadne nie jest wystarczająco istotne, aby wywołać szok, ale które łącznie, osiągając pewną masę krytyczną, mogą być źródłem szoku technologicznego. W książce przedstawiono: pojęcie i genezę szoków technologicznych, ich źródła i uwarunkowania, wskaźniki i stopień innowacyjności polskiej gospodarki, modelowe ujęcie szoków technologicznych oraz szoki technologiczne w Polsce. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. 5 Książka jest przeznaczona dla menedżerów i pracowników administracji rządowej oraz studentów zarządzania, administracji i kierunków technicznych.

7 EKONOMIA Janusz Świerkocki ZARYS EKONOMII MIĘDZYNARODOWEJ Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę z ekonomii międzynarodowej. Jego część pierwsza teoria wymiany międzynarodowej zawiera prezentację wybranych teorii handlu międzynarodowego zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych. Część druga polityka handlowa jest poświęcona formom i skutkom interwencji państwa w wymianę międzynarodową rozwijającą się pod wpływem sił rynkowych. Natomiast w części trzeciej została przedstawiona analiza obrotu papierami wartościowymi i pieniędzmi na poziomie gospodarki narodowej. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz politycznych, a także słuchaczy studiów podyplomowych związanych z wymianą międzynarodową. Redakcja naukowa Jan Rymarczyk MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Wydanie II zmienione Liczba stron 504, opr. kart., format B5 Podręcznik obejmuje całościowy wykład międzynarodowych stosunków gospodarczych przygotowany przez pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UE we Wrocławiu. Omówiono w nim następujące zagadnienia: wymianę międzynarodową, międzynarodowe przepływy czynników produkcji, rynki walutowe, międzynarodowy system walutowy, globalne rynki finansowe, międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek, integrację gospodarczą, korporacje międzynarodowe oraz globalizację stosunków międzynarodowych. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów stosunków międzynarodowych, ekonomii, zarządzania, politologii w wyższych uczelniach różnych typów. 6

8 EKONOMIA Józef Misala MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI NARODOWEJ W podręczniku autor przedstawia podstawową wiedzę dotyczącą polityki konkurencyjności międzynarodowej w warunkach współczesnej gospodarki światowej z uwzględnieniem dorobku teoretycznego i doświadczeń z przeszłości. Autor opisuje m.in. rozwój teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej, czynniki determinujące kształtowanie się międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej, sposoby jej mierzenia i politykę kształtowania oraz analizę przewag komparatywnych i konkurencyjnych. Zaletami książki są przystępny język, klarowny wykład i logiczna analiza poszczególnych zagadnień. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, zwłaszcza ekonomii, europeistyki i stosunków międzynarodowych. Eugeniusz Najlepszy, Konrad Sobański NIESTABILNOŚĆ RÓWNOWAGI ZEWNĘTRZNEJ KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ Liczba stron 244, opr. kart., format B5 W książce pokazano makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania stabilności równowagi bilansu płatniczego grupy wybranych krajów rozwijających się. Autorzy skupiają uwagę na sposobach identyfikowania i prognozowania zagrożeń pojawiających się w związku z nierównowagą obrotów bieżących bilansu płatniczego w warunkach postępującej globalizacji. Część teoretyczna książki obejmuje analizę procesu stabilności zewnętrznej omawianych krajów, natomiast w części empirycznej pokazano model, na podstawie którego można diagnozować gwałtowne zmiany w ich bilansach płatniczych. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni. 7

9 EKONOMIA Okładka w przygotowaniu Okładka w przygotowaniu Redakcja naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Tomasz Michalski, Renata Pajewska-Kwaśny, Adam Śliwiński UBEZPIECZENIA Podręcznik obejmuje kompendium wiedzy o ubezpieczeniach. Autorzy przedstawiają w nim istotę i rolę ubezpieczeń w gospodarce, ubezpieczenia gospodarcze i reasekurację, ubezpieczenia społeczne, regulacje prawne, nadzór i systemy gwarancyjne w sektorze ubezpieczeń, organizację i funkcjonowanie zakładu ubezpieczeń, finanse zakładu ubezpieczeń oraz rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej. Poszczególne rozdziały podręcznika uzupełniają spisy podstawowych pojęć i pytania kontrolne ułatwiające opanowanie wiedzy. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. Redakcja naukowa Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec LIBERALNE PRZESŁANKI POLSKIEJ TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ Transformacja polskiej gospodarki opierała się na różnych przesłankach. Do najsilniejszych z nich należały te związane z liberalizmem. Autorzy analizują w książce kierunki i siłę oddziaływania idei liberalizmu na kształtowanie się gospodarki rynkowej w Polsce. Główne rozważania koncentrują na społeczno- -ekonomicznych ideach liberalizmu, koncepcjach transformacji gospodarczej, przebiegu i rezultatach przemian gospodarczych w Polsce, porównaniach przebiegu transformacji w różnych krajach i modelach ustrojowych gospodarek rynkowych. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów ekonomii. 8

10 EKONOMIA Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda POLITYKA ROLNA W WARUNKACH GLOBALIZACJI DOŚWIADCZENIA GATT/WTO Książka zawiera rozważania na temat procesów globalizacji oraz ewolucji i przyszłości polityki rolnej krajów rozwiniętych. Autorzy charakteryzują politykę rolną wybranych krajów UE, USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Na podstawie doświadczeń tych krajów przedstawiają konsekwencje procesu globalizacji dla sektora rolnego i próby przeciwdziałania jego negatywnym skutkom. Szczegółowo omawiają też Porozumienie w Sprawie Rolnictwa Rundy Urugwajskiej GATT/WTO, a także zastanawiają się nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej UE, która ma istotne znaczenie dla polskiego sektora rolnego. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych i rolniczych, pracowników administracji rządowej i samorządowej. 9 Hanna Samaryna DEFLACJA W JAPONII Analizowane w książce zagadnienia dotyczące recesji gospodarczej, deflacji oraz kryzysu finansowego w Japonii w latach 90. XX w., w związku z ogólnoświatowym kryzysem, są bardzo aktualne i wzbudzają zainteresowanie. Na przykładzie gospodarki japońskiej autorka omawia mechanizm deflacyjny oraz ocenia skuteczność stosowanych metod przezwyciężania deflacji. Zapoznanie się z problemem deflacji w Japonii jest istotne, gdyż każdy kraj może znaleźć się w podobnej sytuacji. Wówczas ważne będzie podjęcie skutecznych działań w walce z deflacją i unikanie błędów, które popełniono w Japonii. Książka jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowych w wyższych uczeniach ekonomicznych oraz naukowców badających gospodarkę Japonii. Jest ona cennym źródłem informacji dla mediów zajmujących się tematyką gospodarczą oraz osób interesujących się problemami współczesnych gospodarek światowych.

11 ZARZĄDZANIE Okładka w przygotowaniu Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington PODSTAWY STRATEGII Tłumaczenie Bogusław Solecki Według autorów tej książki strategia stanowi niezwykle istotny i fascynujący temat. Występuje ona we wszystkich rodzajach organizacji od ponadnarodowych korporacji po dopiero startujące małe przedsięwzięcia, od instytucji charytatywnych po agencje rządowe. Wszędzie tworzenie strategii wymaga zmierzenia się z pytaniami: jak firma ma się rozwijać, jak wdrażać innowacje, jak się zmieniać, jak powinna być zarządzana. W książce autorzy pokazują koncepcje strategii organizacji oraz techniki ich tworzenia i wdrażania, opatrując rozważania wieloma pouczającymi przykładami. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów. Redakcja naukowa Elżbieta Urbanowska-Sojkin PODSTAWY WYBORÓW STRATEGICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH W książce autorzy wyjaśniają uwarunkowania i skutki wyborów strategicznych przedsiębiorstw. Pokazują m.in. rodzaje wyborów strategicznych, otoczenie przedsiębiorstwa i jego wpływ na wybory strategiczne, potencjał wewnętrzny przedsiębiorstwa i jego oddziaływanie na wybory strategiczne, informacyjne uwarunkowania wyborów strategicznych, cele strategiczne działalności przedsiębiorstw, strategiczne kierunki rozwoju przedsiębiorstw oraz narzędzia konkurowania. Cennym uzupełnieniem książki są przykłady z praktyki menedżerskiej. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów. 10

12 ZARZĄDZANIE Tomasz Kopczyński OUTSOURCING W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Liczba stron 188, opr. kart., format B5 Globalizacja i zmienne otoczenie sprawiają, że współczesne przedsiębiorstwa szukają nowych koncepcji mających zapewnić poprawę efektywności i skuteczności działania. Outsourcing to jedna z takich koncepcji, zakładąjaca, że wszelka działalność przedsiębiorstwa nienależąca do jego kluczowej aktywności jest zlecana na zewnątrz. Autor przedstawia w książce outsourcing w świetle współczesnych tendencji w zarządzaniu, rodzaje i formy outsourcingu, przesłanki stosowania outsourcingu, obszary zastosowania outsourcingu, wpływ outsourcingu na działanie przedsiębiorstwa, zarządzanie outsourcingiem oraz perspektywy rozwoju outsourcingu w krajach rozwiniętych i w Polsce. Jerzy Różański PRZEDSIĘBIORSTWA ZAGRANICZNE W POLSCE ROZWÓJ FINANSOWANIE OCENA Liczba stron 256, opr. kart., format B5 Globalizacja światowej gospodarki sprawia, że powstają przedsiębiorstwa międzynarodowe funkcjonujące w wielu krajach świata. Dlatego coraz częściej szuka się odpowiedzi na pytanie o skutki procesów internacjonalizacji nie tylko dla gospodarek poszczególnych państw, ale też dla pojedynczych przedsiębiorstw. Autor analizuje procesy rozwojowe przedsiębiorstw zagranicznych i źródła ich finansowania, metody oceny podejmowanych przez nie inwestycji z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka. Na podstawie własnych badań pokazuje miejsce, rolę i różnice w sposobach działania przedsiębiorstw zagranicznych i warunki ich rozwoju. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów oraz przedsiębiorców i menedżerów. 11 Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych oraz studentów uczelni ekonomicznych, a także przedsiębiorców i menedżerów.

13 ZARZĄDZANIE Maciej Brzozowski ORGANIZACJA WIRTUALNA Liczba stron 204, opr. kart., format B5 Współcześnie coraz większą rolę w zarządzaniu firmami odgrywają informacja oraz technologie informacyjne, ponieważ przetrwanie na konkurencyjnym rynku wymusza na firmach ciągłe zmiany zwiększające efektywność ich działania. Koncepcja organizacji wirtualnej jako koncepcja zarządzania jest często uważana za dobrze pasującą do dokonujących się przeobrażeń w funkcjonowaniu firm oraz do postępującej globalizacji. W książce omówiono nie tylko samą koncepcję organizacji wirtualnej, ale także procesy tworzenia i zarządzania taką organizacją oraz perspektywy rozwoju wspomnianej koncepcji. Książka jest przeznaczona dla wykładowców oraz studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów, a także dla przedsiębiorców oraz menedżerów. Anna Piekarczyk, Kazimierz Zimniewicz MYŚLENIE SIECIOWE W TEORII I PRAKTYCE Liczba stron 184, opr. kart., format B5 Myślenie sieciowe jest interesującym narzędziem rozwiązywania problemów. Autorzy pokazują, na czym polega przydatność myślenia sieciowego do rozwiązywania problemów wraz z teoretycznymi podstawami metodyki. Wiele uwagi autorzy poświęcają też zespołowej pracy twórczej niezbędnej dla powodzenia stosowania tej metodyki. Zaletą książki są przykłady zastosowania myślenia sieciowego zaczerpnięte z różnych dziedzin, które udowadniają, że myślenie to ma uniwersalne zastosowanie i warto się nim zainteresować. Książka jest przeznaczona dla kierowników różnych szczebli, menedżerów, polityków, działaczy samorządowych, lekarzy, architektów, urbanistów. Z pewnością może być też przydatna dla studentów wyższych uczelni, gdyż metodyka myślenia sieciowego ułatwia odnajdowanie się w zyciu. 12

14 Okładka w przygotowaniu ZARZĄDZANIE Łukasz Sułkowski EWOLUCJONIZM W ZARZĄDZANIU MENEDŻEROWIE DARWINA Liczba stron 204, opr. kart., format B5 Książka jest rezultatem zainteresowania zastosowaniem teorii ewolucji w naukach społecznych, a zwłaszcza w naukach o zarządzaniu. Celem książki jest przedstawienie zarysów wyłaniającego się w naukach społecznych paradygmatu neoewolucyjnego oraz wskazanie na możliwości jego zastosowania w naukach o zarządzaniu. Monografia ma charakter interdyscyplinarny i odwołuje się do teorii tworzonej na gruncie różnych dyscyplin społecznych i przyrodniczych, takich jak: zarządzanie, psychologia, socjologia, antropologia, biologia oraz epistemologia i kognitywistyka. Książka jest skierowana do badaczy specjalizujących się w zarządzaniu oraz w innych naukach społecznych, dla których paradygmat neoewolucyjny może być wartościowym punktem odniesienia. Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Opr. kart., format A5, w przygotowaniu, książka z płytą CD Podręcznik obejmuje wiedzę o nowoczesnych systemach zarządzania, które we współczesnej gospodarce są coraz bardziej skomplikowane. Autorzy skupiają uwagę na: przepływach produkcji (zasobach i procesach, zarządzaniu logistycznym, systemach technicznego przygotowania produkcji), strategiach zarządzania przepływem produkcji (JIT, ERP, OPT), informatycznych systemach zarządzania oraz komputerowo zintegrowanym zarządzaniu. Podręcznik wzbogacają liczne przykłady, a zadania i pytania kontrolne pozwalają sprawdzić i ugruntować prezentowaną wiedzę. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach. 13

15 ZARZĄDZANIE Redakcja naukowa Marek Lisiński AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU INSTYTUCJI ASPEKTY TEORETYCZNO- -METODOLOGICZNE I PRAKTYCZNE W książce przedstawiono system audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji przez uwypuklenie funkcji kontrolnej i doradczej audytu. System audytu wewnętrznego może być wprowadzony we wszystkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, a także w instytucjach non profit. W części pierwszej książki pokazano, czym jest audyt oraz system audytu wewnętrznego, jakie są jego formy organizacyjne i klasyfikacja. Część druga dotyczy praktyki stosowania systemu audytu wewnętrznego. Na zakończenie zaproponowano dwa opisy przypadków do samodzielnego rozwiązania. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych i studiów podyplomowych, uczestników kursów dla audytorów wewnętrznych i praktyków zarządzania. 14 Bożena Mikołajczyk, Marzena Krawczyk AUDYT WEWNĘTRZNY W TEORII I PRAKTYCE UBEZPIECZENIOWEJ Liczba stron 112, opr. kart., format B5 We współczesnej gospodarce bardzo ważne są działania przedsiębiorstw, które umożliwiają doskonalenie metod zarządzania, zapobiegają upadłościom, a przede wszystkim zapewniają poprawę kondycji finansowej i prawidłowe funkcjonowanie. Do tego typu przedsięwzięć należy audyt wewnętrzny. Odgrywa on dużą rolę w zakładach ubezpieczeniowych, które są uczestnikami rynku finansowego i instytucjami szczególnego zaufania społecznego. Autorki książki zwracają uwagę na wzrost znaczenia sektora ubezpieczeń i specyfikę działalności ubezpieczeniowej, konieczność kontroli i oceny działalności ubezpieczeniowej, co umożliwia właśnie audyt wewnętrzny. Książka zainteresuje zarówno studentów kierunków ekonomicznych, jak i praktyków zajmujących się audytem wewnętrznym w organizacjach, zwłaszcza pracowników komórek finansowo-księgowych w zakładach ubezpieczeniowych.

16 ZASOBY LUDZKIE Zdzisława Janowska ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Wydanie II zmienione Liczba stron 280, opr. kart., format B5 Zasoby ludzkie są najcenniejszym kapitałem każdej firmy, natomiast prawidłowe zarządzanie nimi może być źródłem rynkowego sukcesu firmy albo jej spektakularnej porażki. Wiele miejsca autorka poświęca też relacjom między strategią firmy a strategią w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególną wagę przywiązuje do prezentacji polityki personalnej w kontekście ustawodawstwa europejskiego, zobowiązującego do przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji w procesie pracy. Wskazuje także na koszty (straty) zasobów ludzkich, ponoszone w wyniku dysfunkcji i patologii. Na koniec formułuje pożądane kierunki zmian zarządzania zasobami ludzkimi. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, socjologii i praktyków zajmujących się sprawami personalnymi. Marta Juchnowicz ZARZĄDZANIE PRZEZ ZAANGAŻOWANIE KONCEPCJA KONTROWERSJE APLIKACJE Liczba stron 208, opr. tw., format B5 Zarządzanie przez zaangażowanie jest zbiorem metod i technik wpływania na aktywność zawodową pracowników, ukierunkowanych na kształtowanie zaangażowania w pracę i działalność organizacji. Autorka przedstawia w książce zmiany zachodzące w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji, istotę koncepcji zarządzania przez zaangażowanie, problemy z oceną i pomiarem zaangażowania, diagnozowanie zaangażowania w polskich organizacjach, motywowanie w zarządzaniu przez zaangażowanie. Książka jest przeznaczona dla menedżerów i przedsiębiorców, ale może też być wykorzystywana przez pracowników naukowych, a także studentów różnego typu uczelni i kierunków ekonomicznych. 15

17 ZASOBY LUDZKIE Okładka w przygotowaniu Danuta Walczak-Duraj SOCJOLOGIA DLA EKONOMISTÓW Liczba stron 396, opr. kart., format B5 Podręcznik obejmuje wiedzę o istocie zjawisk i procesów życia gospodarczego jako podstawowych mechanizmach wyznaczających treść i formę przebiegu interakcji społecznych. Autorka porusza wiele bardzo aktualnych zagadnień, jak kształtowanie ról społecznych, zaufanie i kapitał społeczny, wizerunek organizacji, kultura organizacyjna, grupy społeczne i style kierowania grupami, naród jako zbiorowość o charakterze kulturowym, struktura społeczna i nierówności społeczne, globalizacja a procesy zachodzące w społeczeństwie, zjawiska i procesy społeczne (korupcja, adaptacja społeczna, konflikt społeczny), polskie społeczeństwo w okresie transformacji. Książka oprócz kompletnego wykładu socjologii obejmuje też dane empiryczne ilustrujące omawiane zagadnienia. Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów kierunków ekonomicznych oraz socjologii i psychologii. Redakcja naukowa Tomasz Ingram ZARZĄDZANIE TALENTAMI TEORIA DLA PRAKTYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Zarządzanie zasobami ludzkimi należy do najważniejszych zadań współczesnych menedżerów. Jednym z jego ważnych elementów jest zarządzanie talentami. Dlatego właśnie autorzy przedstawiają w książce rolę i znaczenie utalentowanych pracowników we współczesnych firmach, rekrutację i selekcję talentów, sposoby ich wynagradzania, rozwój utalentowanych pracowników, szczególne cechy zarządzania karierami talentów, metody oceniania utalentowanych pracowników oraz specyfikę rozstań z takimi pracownikami. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie. Z pewnością będzie również przydatna dla przedsiębiorców i menedżerów. 16

18 ZASOBY LUDZKIE Barbara Kożusznik ZACHOWANIA CZŁOWIEKA W ORGANIZACJI Wydanie III zmienione W książce przedstawiono zachowania jednostek i grup społecznych w organizacjach oraz wyjaśniono, jak przewidywać te zachowania i je kontrolować. Autorka omawia takie zagadnienia, jak mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, grupy i zespoły, koncepcja efektywnego kierowania, przywództwo, komunikowanie się, efektywność organizacji w zmiennym otoczeniu oraz kultura organizacyjna. Podręcznik wzbogacają liczne przykłady. Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii, zarządzania, politologii, socjologii, psychologii, dziennikarstwa oraz praktyków zarządzania, którym może pomóc w codziennym zarządzaniu. Aldona Andrzejczak PROJEKTOWANIE I REALIZACJA SZKOLEŃ Liczba stron 228, opr. kart., format B5 Zmiany cywilizacyjno-społeczne sprawiają, że rośnie liczba osób dorosłych podejmujących naukę w różnych formach. Autorka pokazuje istotę kształcenia ludzi dorosłych (w tym cechy wyróżniające edukację dorosłych), formy i metody takiego kształcenia, modele szkolenia pracowników w organizacjach, projektowanie i realizację szkoleń, analizę i ocenę efektywności szkoleń, kompetencje osób prowadzących szkolenia. Książka jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się szkoleniami w firmach, osób zamierzających prowadzić szkolenia, a niemających formalnego przygotowania nauczycielskiego, studentów kierunków oraz specjalności pedagogicznych. 17

19 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE Nic Peeling BŁYSKOTLIWY MENEDŻER CO DOBRY MENEDŻER WIE, ROBI I MÓWI Tłumaczenie Jarosław Sawicki Liczba stron 220, opr. kart., format A5 Książka obejmuje kurs zarządzania firmą. Pokazano w niej najlepsze praktyki i doświadczenia dotyczące: zarządzania ludźmi (w tym różnymi grupami pracowników), przywództwa, kultury organizacyjnej, organizacji zespołu pracowniczego, budowy relacji z rynkiem i klientami, metod zarządzania firmą, promocji firmy i jej produktów, zarządzania projektami. W książce zostały również przedstawione odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez menedżerów, a rady sformułowane na tej podstawie mogą pomóc rozwiązać problemy pojawiające się w codziennym funkcjonowaniu firmy. Książka jest przeznaczona dla menedżerów, studentów kierunków ekonomicznych, uczestników szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie. Nic Peeling NEGOCJACJE CO DOBRY NEGOCJATOR WIE, ROBI I MÓWI Tłumaczenie Jarosław Sawicki Liczba stron 144, opr. kart., format A5 Negocjacje to krótki poradnik, jak stać się dobrym negocjatorem. Jeśli więc ktoś nie potrafi się targować, bycie twardym przeciwnikiem nie leży w jego naturze i zwykle unika ostrych dyskusji, to dzięki tej książce może nauczyć się, czym w ogóle są negocjacje i jak się do nich przygotować, jak dobierać oraz stosować strategie i taktyki negocjacyjne, jak opanować stres i nie okazywać emocji, jak ustanowić relacje z drugą stroną, jak sformułować ostateczne porozumienie i zakończyć negocjacje, jak unikać najczęściej popełnianych błędów w negocjacjach. Książka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy mogą znaleźć się w sytuacji wymagającej negocjacji, czy to z partnerami biznesowymi, czy z rodziną, znajomymi, sąsiadami, klientami. 18

20 Stephen Barker, Rob Cole ZARZĄDZANIE PROJEKTEM CO DOBRY SZEF PROJEKTU WIE, ROBI I MÓWI Tłumaczenie Bogusław Solecki Opr. kart., format A5, w przygotowaniu Jest to krótki poradnik, jak realizować projekt, aby zakończył się sukcesem. Autorzy radzą, jak zaplanować realizację projektu, jakie ryzyko wiąże się z tą realizacją, jak wykorzystywać dostępne zasoby, jak zbudować zespół, jak zadbać o jakość podczas realizacji projektu, czego powinny dotyczyć robocze narady, jakie użyteczne techniki mogą się przydać, jakie doświadczenia płyną z realizacji projektów. Autorzy poradnika są przekonani, że dobrze przygotowany i prawidłowo zrealizowany projekt pozwala osiągnąć sukces w biznesie, oszczędzając przy tym pieniądze, czas i zdrowie psychiczne. Książka jest przeznaczona dla menedżerów, przedsiębiorców, kierowników różnych szczebli, studentów zarządzania. Douglas Miller ZESPOŁY CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ROBIĆ I MÓWIĆ, ABY ZBUDOWAĆ DOBRY ZESPÓŁ Tłumaczenie Jarosław Sawicki Opr. kart., format A5, w przygotowaniu Zespoły pracowników jako element struktury organizacyjnej występują w niemal każdej firmie. Ich budowa, zasady działania, wewnętrzne zorganizowanie często mają duży wpływ na wyniki działania firmy jako całości. Autor pokazuje w prezentowanej książce najważniejsze czynniki mogące z grupy pracowników i jej lidera uczynić świetny zespół, jednocześnie tłumacząc, jak postępować i na czym skupić uwagę oraz czego unikać i jak rozwiązywać pojawiające się konflikty. Książka jest przeznaczona dla menedżerów, przedsiębiorców, studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy w szkołach biznesu, uczestników szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie. SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE 19

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH

PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH 1. Zdefiniuj popyt i podaż. Zinterpretuj funkcję popytu i podaży. 2. Zdefiniuj elastyczność cenową i dochodową popytu. Omów ich wskaźniki. 3. Zinterpretuj

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa redakcja naukowa Elżbieta Wrońska-Bukalska Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 1 CO TO SĄ FINANSE? Definicja Finanse 1. Dziedzina nauki zajmująca się analizą, jak ludzie lokują dostępne zasoby w danym okresie. 2. Ogół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. ŚRODOWISKO I UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. Rozdział 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot życia gospodarczego Mariusz Cielemęcki

CZĘŚĆ I. ŚRODOWISKO I UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. Rozdział 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot życia gospodarczego Mariusz Cielemęcki Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby. redakcja naukowa Jarosław S. Kardas i Marzena Wójcik-Augustyniak Publikacja koncentruje się na zagadnieniach: - środowiska i uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: ogólno-akademicki

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego Tytuł: Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna Autorzy: Magdalena Majchrzak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Praca

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 22/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl Recenzenci Prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka dr hab. Małgorzata Bombol REDAKCJA I KOREKTA Joanna Warecka OPRACOWANIE TECHNICZNO-GRAFICZNE Beata Kocój PROJEKT OKŁADKI Tomasz Fabiański ALMAMER

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo