ul. Canaletta Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82"

Transkrypt

1 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny Dyrektor ds. Edytorskich Kierownik Działu Handlowego Kierownik Działu Produkcji ul. Canaletta Warszawa Księgarnia PWE Księgarnia internetowa http: //www.pwe.com.pl http: //www.pwe.pl http: //www.pwe.eu Kierownik Redakcji Redakcje Czasopism Marketing Sprzedaż wysyłkowa

2 EKONOMIA ZARZĄDZANIE 2 10 ZASOBY LUDZKIE 15 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 38 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE 42 PORADNIKI 45 GEOGRAFIA I TURYSTYKA JĘZYKI OBCE CZASOPISMA INDEKS TYTUŁÓW INDEKS AUTORÓW

3 EKONOMIA Okładka w przygotowaniu Bogusław Czarny PODSTAWY EKONOMII Wydanie III zmienione Podręcznik obejmuje wykład najważniejszych problemów współczesnej mikroi makroekonomii, poprzedzony wyjaśnieniem, czym jest ekonomia i jakie są narzędzia ekonomisty. W części dotyczącej mikroekonomii zostały omówione: funkcjonowanie rynku, zachowania konsumenta i producenta, formy rynku, czynniki produkcji (praca, kapitał, ziemia), ryzyko oraz rola państwa w gospodarce. W części dotyczącej makroekonomii przedstawiono: mierzenie dochodu narodowego, równowagę oraz nierównowagę w gospodarce, rynki pieniądza i pracy, problemy inflacji oraz wzrostu gospodarczego. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, prawa, dziennikarstwa, nauk społecznych i politologii. Redakcja naukowa Ryszard Piasecki EKONOMIA ROZWOJU Wydanie II zmienione Podręcznik zawiera wykład ekonomii rozwoju. Autorzy przedstawiają m.in. podstawowe pojęcia z ekonomii rozwoju i jej ewolucję, rozwój społeczno-gospodarczy i czynniki go determinujące, wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się, politykę pieniężną w krajach rozwijających się, rolnictwo w teorii i praktyce rozwoju gospodarczego, małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach rozwijających się, kulturowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego, zrównoważony rozwój gospodarczy w krajach rozwijających się, luki technologiczne między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. 2

4 EKONOMIA Redakcja naukowa Anna Bąkiewicz, Urszula Żuławska ROZWÓJ W DOBIE GLOBALIZACJI Liczba stron 616, opr. tw., format B5 Podręcznik obejmuje problematykę rozwoju zwłaszcza regionów mniej zaawansowanych gospodarczo w okresie globalizacji. Nasilająca się globalizacja sprawia, że możliwości rozwojowe krajów mniej zaawansowanych gospodarczo zależą od wydarzeń w krajach rozwiniętych, ale także sytuacja krajów najzamożniejszych zależy od kondycji gospodarczej krajów słabiej rozwiniętych. Dlatego też autorzy próbują w książce odpowiedzieć na pytanie, czy globalizacja ułatwia, czy może utrudnia rozwój. Książkę można polecić studentom ekonomii, zarządzania, politologii i stosunków międzynarodowych, a także pracownikom instytucji rządowych oraz samorządowych. Witold M. Orłowski W POGONI ZA STRACONYM CZASEM WZROST GOSPODARCZY W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W LATACH Liczba stron 240, opr. tw., format B5 Autor analizuje rozwój gospodarczy Europy Środkowo-Wschodniej od roku 1950 aż po rok Podejmuje niezwykle ciekawe tematy badawcze, m.in. jakie czynniki decydowały o tempie rozwoju gospodarczego tego regionu, jaki może być wpływ obecnego globalnego kryzysu na rozwój krajów regionu, jakie są perspektywy wzrostu gospodarczego w krajach regionu do roku 2030 i czy kraje te dościgną w tym czasie Europę Zachodnią. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych oraz dziennikarzy. 3

5 EKONOMIA Eulalia Skawińska, Katarzyna G. Sobiech-Grabka, Katarzyna A. Nawrot MAKROEKONOMIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY GOSPODARKI RYNKOWEJ Wydanie II zmienione Prezentowany podręcznik obejmuje podstawowy kurs makroekonomii. Autorzy omawiają w nim zagadnienia takie jak: teoria i praktyka gospodarki rynkowej (w tym system i typy gospodarki rynkowej, rola państwa), funkcjonowanie gospodarki rynkowej (w tym rozwój i wzrost, rola pieniądza, polityka pieniężna, budżet państwa), makroekonomia gospodarki światowej (w tym globalizacja, integracja gospodarcza, międzynarodowe stosunki ekonomiczne). Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych, ekonomicznych oraz rolniczych. Małgorzata Dolińska INNOWACJE W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Liczba stron 156, opr. kart., format B5 Każda organizacja, aby się rozwijać i utrzymać przewagę konkurencyjną, musi być innowacyjna. W książce została pokazana koncepcja efektywnego zarządzania wiedzą w procesach innowacji. Autorka skupia uwagę m.in. na: istocie procesów innowacji, innowacyjności gospodarki jako całości, polityce innowacyjnej kraju i Unii Europejskiej, realizacji procesów innowacji, rozwoju klastrów i parków naukowo-technologicznych, sieciach i więziach wykorzystywanych w procesach innowacji, zarządzaniu wiedzą w organizacji, wykorzystywaniu kapitału intelektualnego w innowacyjnej organizacji. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów. 4

6 EKONOMIA Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna ZALEŻNOŚCI MIĘDZY PRODUKTYWNOŚCIĄ, DOCHODAMI I ZATRUDNIENIEM W KRAJACH NA RÓŻNYM POZIOMIE ROZWOJU Liczba stron 268, opr. kart., format B5 W książce autorzy analizują związki zachodzące w krótkim i długim okresie między zmianami w produktywności a kształtowaniem się innych zmiennych o kluczowym znaczeniu dla podziału efektów wzrostu gospodarczego między różne grupy społeczne. Ponieważ w wielu krajach mamy do czynienia ze stagnacją płac, coraz silniejsza jest presja na firmy, aby w większym stopniu dzieliły się zyskami z pracownikami. Autorzy kładą więc nacisk na rozkład korzyści i kosztów wynikających ze zmian w produktywności w powiązaniu z innymi ważnymi zmiennymi. Redakcja naukowa Tomasz Rynarzewski, Szymon Truskolaski SKUTKI ZAGRANICZNYCH SZOKÓW TECHNOLOGICZNYCH DLA POLSKIEJ GOSPODARKI Szok technologiczny przejawia się jako seria innowacji (polegających na wprowadzaniu kolejnych, ulepszonych generacji maszyn i urządzeń), czyli jest sumą wielu ulepszeń, z których żadne nie jest wystarczająco istotne, aby wywołać szok, ale które łącznie, osiągając pewną masę krytyczną, mogą być źródłem szoku technologicznego. W książce przedstawiono: pojęcie i genezę szoków technologicznych, ich źródła i uwarunkowania, wskaźniki i stopień innowacyjności polskiej gospodarki, modelowe ujęcie szoków technologicznych oraz szoki technologiczne w Polsce. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. 5 Książka jest przeznaczona dla menedżerów i pracowników administracji rządowej oraz studentów zarządzania, administracji i kierunków technicznych.

7 EKONOMIA Janusz Świerkocki ZARYS EKONOMII MIĘDZYNARODOWEJ Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę z ekonomii międzynarodowej. Jego część pierwsza teoria wymiany międzynarodowej zawiera prezentację wybranych teorii handlu międzynarodowego zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych. Część druga polityka handlowa jest poświęcona formom i skutkom interwencji państwa w wymianę międzynarodową rozwijającą się pod wpływem sił rynkowych. Natomiast w części trzeciej została przedstawiona analiza obrotu papierami wartościowymi i pieniędzmi na poziomie gospodarki narodowej. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz politycznych, a także słuchaczy studiów podyplomowych związanych z wymianą międzynarodową. Redakcja naukowa Jan Rymarczyk MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Wydanie II zmienione Liczba stron 504, opr. kart., format B5 Podręcznik obejmuje całościowy wykład międzynarodowych stosunków gospodarczych przygotowany przez pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UE we Wrocławiu. Omówiono w nim następujące zagadnienia: wymianę międzynarodową, międzynarodowe przepływy czynników produkcji, rynki walutowe, międzynarodowy system walutowy, globalne rynki finansowe, międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek, integrację gospodarczą, korporacje międzynarodowe oraz globalizację stosunków międzynarodowych. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów stosunków międzynarodowych, ekonomii, zarządzania, politologii w wyższych uczelniach różnych typów. 6

8 EKONOMIA Józef Misala MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI NARODOWEJ W podręczniku autor przedstawia podstawową wiedzę dotyczącą polityki konkurencyjności międzynarodowej w warunkach współczesnej gospodarki światowej z uwzględnieniem dorobku teoretycznego i doświadczeń z przeszłości. Autor opisuje m.in. rozwój teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej, czynniki determinujące kształtowanie się międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej, sposoby jej mierzenia i politykę kształtowania oraz analizę przewag komparatywnych i konkurencyjnych. Zaletami książki są przystępny język, klarowny wykład i logiczna analiza poszczególnych zagadnień. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, zwłaszcza ekonomii, europeistyki i stosunków międzynarodowych. Eugeniusz Najlepszy, Konrad Sobański NIESTABILNOŚĆ RÓWNOWAGI ZEWNĘTRZNEJ KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ Liczba stron 244, opr. kart., format B5 W książce pokazano makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania stabilności równowagi bilansu płatniczego grupy wybranych krajów rozwijających się. Autorzy skupiają uwagę na sposobach identyfikowania i prognozowania zagrożeń pojawiających się w związku z nierównowagą obrotów bieżących bilansu płatniczego w warunkach postępującej globalizacji. Część teoretyczna książki obejmuje analizę procesu stabilności zewnętrznej omawianych krajów, natomiast w części empirycznej pokazano model, na podstawie którego można diagnozować gwałtowne zmiany w ich bilansach płatniczych. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni. 7

9 EKONOMIA Okładka w przygotowaniu Okładka w przygotowaniu Redakcja naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Tomasz Michalski, Renata Pajewska-Kwaśny, Adam Śliwiński UBEZPIECZENIA Podręcznik obejmuje kompendium wiedzy o ubezpieczeniach. Autorzy przedstawiają w nim istotę i rolę ubezpieczeń w gospodarce, ubezpieczenia gospodarcze i reasekurację, ubezpieczenia społeczne, regulacje prawne, nadzór i systemy gwarancyjne w sektorze ubezpieczeń, organizację i funkcjonowanie zakładu ubezpieczeń, finanse zakładu ubezpieczeń oraz rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej. Poszczególne rozdziały podręcznika uzupełniają spisy podstawowych pojęć i pytania kontrolne ułatwiające opanowanie wiedzy. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. Redakcja naukowa Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec LIBERALNE PRZESŁANKI POLSKIEJ TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ Transformacja polskiej gospodarki opierała się na różnych przesłankach. Do najsilniejszych z nich należały te związane z liberalizmem. Autorzy analizują w książce kierunki i siłę oddziaływania idei liberalizmu na kształtowanie się gospodarki rynkowej w Polsce. Główne rozważania koncentrują na społeczno- -ekonomicznych ideach liberalizmu, koncepcjach transformacji gospodarczej, przebiegu i rezultatach przemian gospodarczych w Polsce, porównaniach przebiegu transformacji w różnych krajach i modelach ustrojowych gospodarek rynkowych. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów ekonomii. 8

10 EKONOMIA Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda POLITYKA ROLNA W WARUNKACH GLOBALIZACJI DOŚWIADCZENIA GATT/WTO Książka zawiera rozważania na temat procesów globalizacji oraz ewolucji i przyszłości polityki rolnej krajów rozwiniętych. Autorzy charakteryzują politykę rolną wybranych krajów UE, USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Na podstawie doświadczeń tych krajów przedstawiają konsekwencje procesu globalizacji dla sektora rolnego i próby przeciwdziałania jego negatywnym skutkom. Szczegółowo omawiają też Porozumienie w Sprawie Rolnictwa Rundy Urugwajskiej GATT/WTO, a także zastanawiają się nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej UE, która ma istotne znaczenie dla polskiego sektora rolnego. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych i rolniczych, pracowników administracji rządowej i samorządowej. 9 Hanna Samaryna DEFLACJA W JAPONII Analizowane w książce zagadnienia dotyczące recesji gospodarczej, deflacji oraz kryzysu finansowego w Japonii w latach 90. XX w., w związku z ogólnoświatowym kryzysem, są bardzo aktualne i wzbudzają zainteresowanie. Na przykładzie gospodarki japońskiej autorka omawia mechanizm deflacyjny oraz ocenia skuteczność stosowanych metod przezwyciężania deflacji. Zapoznanie się z problemem deflacji w Japonii jest istotne, gdyż każdy kraj może znaleźć się w podobnej sytuacji. Wówczas ważne będzie podjęcie skutecznych działań w walce z deflacją i unikanie błędów, które popełniono w Japonii. Książka jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowych w wyższych uczeniach ekonomicznych oraz naukowców badających gospodarkę Japonii. Jest ona cennym źródłem informacji dla mediów zajmujących się tematyką gospodarczą oraz osób interesujących się problemami współczesnych gospodarek światowych.

11 ZARZĄDZANIE Okładka w przygotowaniu Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington PODSTAWY STRATEGII Tłumaczenie Bogusław Solecki Według autorów tej książki strategia stanowi niezwykle istotny i fascynujący temat. Występuje ona we wszystkich rodzajach organizacji od ponadnarodowych korporacji po dopiero startujące małe przedsięwzięcia, od instytucji charytatywnych po agencje rządowe. Wszędzie tworzenie strategii wymaga zmierzenia się z pytaniami: jak firma ma się rozwijać, jak wdrażać innowacje, jak się zmieniać, jak powinna być zarządzana. W książce autorzy pokazują koncepcje strategii organizacji oraz techniki ich tworzenia i wdrażania, opatrując rozważania wieloma pouczającymi przykładami. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów. Redakcja naukowa Elżbieta Urbanowska-Sojkin PODSTAWY WYBORÓW STRATEGICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH W książce autorzy wyjaśniają uwarunkowania i skutki wyborów strategicznych przedsiębiorstw. Pokazują m.in. rodzaje wyborów strategicznych, otoczenie przedsiębiorstwa i jego wpływ na wybory strategiczne, potencjał wewnętrzny przedsiębiorstwa i jego oddziaływanie na wybory strategiczne, informacyjne uwarunkowania wyborów strategicznych, cele strategiczne działalności przedsiębiorstw, strategiczne kierunki rozwoju przedsiębiorstw oraz narzędzia konkurowania. Cennym uzupełnieniem książki są przykłady z praktyki menedżerskiej. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów. 10

12 ZARZĄDZANIE Tomasz Kopczyński OUTSOURCING W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Liczba stron 188, opr. kart., format B5 Globalizacja i zmienne otoczenie sprawiają, że współczesne przedsiębiorstwa szukają nowych koncepcji mających zapewnić poprawę efektywności i skuteczności działania. Outsourcing to jedna z takich koncepcji, zakładąjaca, że wszelka działalność przedsiębiorstwa nienależąca do jego kluczowej aktywności jest zlecana na zewnątrz. Autor przedstawia w książce outsourcing w świetle współczesnych tendencji w zarządzaniu, rodzaje i formy outsourcingu, przesłanki stosowania outsourcingu, obszary zastosowania outsourcingu, wpływ outsourcingu na działanie przedsiębiorstwa, zarządzanie outsourcingiem oraz perspektywy rozwoju outsourcingu w krajach rozwiniętych i w Polsce. Jerzy Różański PRZEDSIĘBIORSTWA ZAGRANICZNE W POLSCE ROZWÓJ FINANSOWANIE OCENA Liczba stron 256, opr. kart., format B5 Globalizacja światowej gospodarki sprawia, że powstają przedsiębiorstwa międzynarodowe funkcjonujące w wielu krajach świata. Dlatego coraz częściej szuka się odpowiedzi na pytanie o skutki procesów internacjonalizacji nie tylko dla gospodarek poszczególnych państw, ale też dla pojedynczych przedsiębiorstw. Autor analizuje procesy rozwojowe przedsiębiorstw zagranicznych i źródła ich finansowania, metody oceny podejmowanych przez nie inwestycji z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka. Na podstawie własnych badań pokazuje miejsce, rolę i różnice w sposobach działania przedsiębiorstw zagranicznych i warunki ich rozwoju. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów oraz przedsiębiorców i menedżerów. 11 Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych oraz studentów uczelni ekonomicznych, a także przedsiębiorców i menedżerów.

13 ZARZĄDZANIE Maciej Brzozowski ORGANIZACJA WIRTUALNA Liczba stron 204, opr. kart., format B5 Współcześnie coraz większą rolę w zarządzaniu firmami odgrywają informacja oraz technologie informacyjne, ponieważ przetrwanie na konkurencyjnym rynku wymusza na firmach ciągłe zmiany zwiększające efektywność ich działania. Koncepcja organizacji wirtualnej jako koncepcja zarządzania jest często uważana za dobrze pasującą do dokonujących się przeobrażeń w funkcjonowaniu firm oraz do postępującej globalizacji. W książce omówiono nie tylko samą koncepcję organizacji wirtualnej, ale także procesy tworzenia i zarządzania taką organizacją oraz perspektywy rozwoju wspomnianej koncepcji. Książka jest przeznaczona dla wykładowców oraz studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów, a także dla przedsiębiorców oraz menedżerów. Anna Piekarczyk, Kazimierz Zimniewicz MYŚLENIE SIECIOWE W TEORII I PRAKTYCE Liczba stron 184, opr. kart., format B5 Myślenie sieciowe jest interesującym narzędziem rozwiązywania problemów. Autorzy pokazują, na czym polega przydatność myślenia sieciowego do rozwiązywania problemów wraz z teoretycznymi podstawami metodyki. Wiele uwagi autorzy poświęcają też zespołowej pracy twórczej niezbędnej dla powodzenia stosowania tej metodyki. Zaletą książki są przykłady zastosowania myślenia sieciowego zaczerpnięte z różnych dziedzin, które udowadniają, że myślenie to ma uniwersalne zastosowanie i warto się nim zainteresować. Książka jest przeznaczona dla kierowników różnych szczebli, menedżerów, polityków, działaczy samorządowych, lekarzy, architektów, urbanistów. Z pewnością może być też przydatna dla studentów wyższych uczelni, gdyż metodyka myślenia sieciowego ułatwia odnajdowanie się w zyciu. 12

14 Okładka w przygotowaniu ZARZĄDZANIE Łukasz Sułkowski EWOLUCJONIZM W ZARZĄDZANIU MENEDŻEROWIE DARWINA Liczba stron 204, opr. kart., format B5 Książka jest rezultatem zainteresowania zastosowaniem teorii ewolucji w naukach społecznych, a zwłaszcza w naukach o zarządzaniu. Celem książki jest przedstawienie zarysów wyłaniającego się w naukach społecznych paradygmatu neoewolucyjnego oraz wskazanie na możliwości jego zastosowania w naukach o zarządzaniu. Monografia ma charakter interdyscyplinarny i odwołuje się do teorii tworzonej na gruncie różnych dyscyplin społecznych i przyrodniczych, takich jak: zarządzanie, psychologia, socjologia, antropologia, biologia oraz epistemologia i kognitywistyka. Książka jest skierowana do badaczy specjalizujących się w zarządzaniu oraz w innych naukach społecznych, dla których paradygmat neoewolucyjny może być wartościowym punktem odniesienia. Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Opr. kart., format A5, w przygotowaniu, książka z płytą CD Podręcznik obejmuje wiedzę o nowoczesnych systemach zarządzania, które we współczesnej gospodarce są coraz bardziej skomplikowane. Autorzy skupiają uwagę na: przepływach produkcji (zasobach i procesach, zarządzaniu logistycznym, systemach technicznego przygotowania produkcji), strategiach zarządzania przepływem produkcji (JIT, ERP, OPT), informatycznych systemach zarządzania oraz komputerowo zintegrowanym zarządzaniu. Podręcznik wzbogacają liczne przykłady, a zadania i pytania kontrolne pozwalają sprawdzić i ugruntować prezentowaną wiedzę. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach. 13

15 ZARZĄDZANIE Redakcja naukowa Marek Lisiński AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU INSTYTUCJI ASPEKTY TEORETYCZNO- -METODOLOGICZNE I PRAKTYCZNE W książce przedstawiono system audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji przez uwypuklenie funkcji kontrolnej i doradczej audytu. System audytu wewnętrznego może być wprowadzony we wszystkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, a także w instytucjach non profit. W części pierwszej książki pokazano, czym jest audyt oraz system audytu wewnętrznego, jakie są jego formy organizacyjne i klasyfikacja. Część druga dotyczy praktyki stosowania systemu audytu wewnętrznego. Na zakończenie zaproponowano dwa opisy przypadków do samodzielnego rozwiązania. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych i studiów podyplomowych, uczestników kursów dla audytorów wewnętrznych i praktyków zarządzania. 14 Bożena Mikołajczyk, Marzena Krawczyk AUDYT WEWNĘTRZNY W TEORII I PRAKTYCE UBEZPIECZENIOWEJ Liczba stron 112, opr. kart., format B5 We współczesnej gospodarce bardzo ważne są działania przedsiębiorstw, które umożliwiają doskonalenie metod zarządzania, zapobiegają upadłościom, a przede wszystkim zapewniają poprawę kondycji finansowej i prawidłowe funkcjonowanie. Do tego typu przedsięwzięć należy audyt wewnętrzny. Odgrywa on dużą rolę w zakładach ubezpieczeniowych, które są uczestnikami rynku finansowego i instytucjami szczególnego zaufania społecznego. Autorki książki zwracają uwagę na wzrost znaczenia sektora ubezpieczeń i specyfikę działalności ubezpieczeniowej, konieczność kontroli i oceny działalności ubezpieczeniowej, co umożliwia właśnie audyt wewnętrzny. Książka zainteresuje zarówno studentów kierunków ekonomicznych, jak i praktyków zajmujących się audytem wewnętrznym w organizacjach, zwłaszcza pracowników komórek finansowo-księgowych w zakładach ubezpieczeniowych.

16 ZASOBY LUDZKIE Zdzisława Janowska ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Wydanie II zmienione Liczba stron 280, opr. kart., format B5 Zasoby ludzkie są najcenniejszym kapitałem każdej firmy, natomiast prawidłowe zarządzanie nimi może być źródłem rynkowego sukcesu firmy albo jej spektakularnej porażki. Wiele miejsca autorka poświęca też relacjom między strategią firmy a strategią w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególną wagę przywiązuje do prezentacji polityki personalnej w kontekście ustawodawstwa europejskiego, zobowiązującego do przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji w procesie pracy. Wskazuje także na koszty (straty) zasobów ludzkich, ponoszone w wyniku dysfunkcji i patologii. Na koniec formułuje pożądane kierunki zmian zarządzania zasobami ludzkimi. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, socjologii i praktyków zajmujących się sprawami personalnymi. Marta Juchnowicz ZARZĄDZANIE PRZEZ ZAANGAŻOWANIE KONCEPCJA KONTROWERSJE APLIKACJE Liczba stron 208, opr. tw., format B5 Zarządzanie przez zaangażowanie jest zbiorem metod i technik wpływania na aktywność zawodową pracowników, ukierunkowanych na kształtowanie zaangażowania w pracę i działalność organizacji. Autorka przedstawia w książce zmiany zachodzące w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji, istotę koncepcji zarządzania przez zaangażowanie, problemy z oceną i pomiarem zaangażowania, diagnozowanie zaangażowania w polskich organizacjach, motywowanie w zarządzaniu przez zaangażowanie. Książka jest przeznaczona dla menedżerów i przedsiębiorców, ale może też być wykorzystywana przez pracowników naukowych, a także studentów różnego typu uczelni i kierunków ekonomicznych. 15

17 ZASOBY LUDZKIE Okładka w przygotowaniu Danuta Walczak-Duraj SOCJOLOGIA DLA EKONOMISTÓW Liczba stron 396, opr. kart., format B5 Podręcznik obejmuje wiedzę o istocie zjawisk i procesów życia gospodarczego jako podstawowych mechanizmach wyznaczających treść i formę przebiegu interakcji społecznych. Autorka porusza wiele bardzo aktualnych zagadnień, jak kształtowanie ról społecznych, zaufanie i kapitał społeczny, wizerunek organizacji, kultura organizacyjna, grupy społeczne i style kierowania grupami, naród jako zbiorowość o charakterze kulturowym, struktura społeczna i nierówności społeczne, globalizacja a procesy zachodzące w społeczeństwie, zjawiska i procesy społeczne (korupcja, adaptacja społeczna, konflikt społeczny), polskie społeczeństwo w okresie transformacji. Książka oprócz kompletnego wykładu socjologii obejmuje też dane empiryczne ilustrujące omawiane zagadnienia. Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów kierunków ekonomicznych oraz socjologii i psychologii. Redakcja naukowa Tomasz Ingram ZARZĄDZANIE TALENTAMI TEORIA DLA PRAKTYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Zarządzanie zasobami ludzkimi należy do najważniejszych zadań współczesnych menedżerów. Jednym z jego ważnych elementów jest zarządzanie talentami. Dlatego właśnie autorzy przedstawiają w książce rolę i znaczenie utalentowanych pracowników we współczesnych firmach, rekrutację i selekcję talentów, sposoby ich wynagradzania, rozwój utalentowanych pracowników, szczególne cechy zarządzania karierami talentów, metody oceniania utalentowanych pracowników oraz specyfikę rozstań z takimi pracownikami. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie. Z pewnością będzie również przydatna dla przedsiębiorców i menedżerów. 16

18 ZASOBY LUDZKIE Barbara Kożusznik ZACHOWANIA CZŁOWIEKA W ORGANIZACJI Wydanie III zmienione W książce przedstawiono zachowania jednostek i grup społecznych w organizacjach oraz wyjaśniono, jak przewidywać te zachowania i je kontrolować. Autorka omawia takie zagadnienia, jak mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, grupy i zespoły, koncepcja efektywnego kierowania, przywództwo, komunikowanie się, efektywność organizacji w zmiennym otoczeniu oraz kultura organizacyjna. Podręcznik wzbogacają liczne przykłady. Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii, zarządzania, politologii, socjologii, psychologii, dziennikarstwa oraz praktyków zarządzania, którym może pomóc w codziennym zarządzaniu. Aldona Andrzejczak PROJEKTOWANIE I REALIZACJA SZKOLEŃ Liczba stron 228, opr. kart., format B5 Zmiany cywilizacyjno-społeczne sprawiają, że rośnie liczba osób dorosłych podejmujących naukę w różnych formach. Autorka pokazuje istotę kształcenia ludzi dorosłych (w tym cechy wyróżniające edukację dorosłych), formy i metody takiego kształcenia, modele szkolenia pracowników w organizacjach, projektowanie i realizację szkoleń, analizę i ocenę efektywności szkoleń, kompetencje osób prowadzących szkolenia. Książka jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się szkoleniami w firmach, osób zamierzających prowadzić szkolenia, a niemających formalnego przygotowania nauczycielskiego, studentów kierunków oraz specjalności pedagogicznych. 17

19 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE Nic Peeling BŁYSKOTLIWY MENEDŻER CO DOBRY MENEDŻER WIE, ROBI I MÓWI Tłumaczenie Jarosław Sawicki Liczba stron 220, opr. kart., format A5 Książka obejmuje kurs zarządzania firmą. Pokazano w niej najlepsze praktyki i doświadczenia dotyczące: zarządzania ludźmi (w tym różnymi grupami pracowników), przywództwa, kultury organizacyjnej, organizacji zespołu pracowniczego, budowy relacji z rynkiem i klientami, metod zarządzania firmą, promocji firmy i jej produktów, zarządzania projektami. W książce zostały również przedstawione odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez menedżerów, a rady sformułowane na tej podstawie mogą pomóc rozwiązać problemy pojawiające się w codziennym funkcjonowaniu firmy. Książka jest przeznaczona dla menedżerów, studentów kierunków ekonomicznych, uczestników szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie. Nic Peeling NEGOCJACJE CO DOBRY NEGOCJATOR WIE, ROBI I MÓWI Tłumaczenie Jarosław Sawicki Liczba stron 144, opr. kart., format A5 Negocjacje to krótki poradnik, jak stać się dobrym negocjatorem. Jeśli więc ktoś nie potrafi się targować, bycie twardym przeciwnikiem nie leży w jego naturze i zwykle unika ostrych dyskusji, to dzięki tej książce może nauczyć się, czym w ogóle są negocjacje i jak się do nich przygotować, jak dobierać oraz stosować strategie i taktyki negocjacyjne, jak opanować stres i nie okazywać emocji, jak ustanowić relacje z drugą stroną, jak sformułować ostateczne porozumienie i zakończyć negocjacje, jak unikać najczęściej popełnianych błędów w negocjacjach. Książka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy mogą znaleźć się w sytuacji wymagającej negocjacji, czy to z partnerami biznesowymi, czy z rodziną, znajomymi, sąsiadami, klientami. 18

20 Stephen Barker, Rob Cole ZARZĄDZANIE PROJEKTEM CO DOBRY SZEF PROJEKTU WIE, ROBI I MÓWI Tłumaczenie Bogusław Solecki Opr. kart., format A5, w przygotowaniu Jest to krótki poradnik, jak realizować projekt, aby zakończył się sukcesem. Autorzy radzą, jak zaplanować realizację projektu, jakie ryzyko wiąże się z tą realizacją, jak wykorzystywać dostępne zasoby, jak zbudować zespół, jak zadbać o jakość podczas realizacji projektu, czego powinny dotyczyć robocze narady, jakie użyteczne techniki mogą się przydać, jakie doświadczenia płyną z realizacji projektów. Autorzy poradnika są przekonani, że dobrze przygotowany i prawidłowo zrealizowany projekt pozwala osiągnąć sukces w biznesie, oszczędzając przy tym pieniądze, czas i zdrowie psychiczne. Książka jest przeznaczona dla menedżerów, przedsiębiorców, kierowników różnych szczebli, studentów zarządzania. Douglas Miller ZESPOŁY CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ROBIĆ I MÓWIĆ, ABY ZBUDOWAĆ DOBRY ZESPÓŁ Tłumaczenie Jarosław Sawicki Opr. kart., format A5, w przygotowaniu Zespoły pracowników jako element struktury organizacyjnej występują w niemal każdej firmie. Ich budowa, zasady działania, wewnętrzne zorganizowanie często mają duży wpływ na wyniki działania firmy jako całości. Autor pokazuje w prezentowanej książce najważniejsze czynniki mogące z grupy pracowników i jej lidera uczynić świetny zespół, jednocześnie tłumacząc, jak postępować i na czym skupić uwagę oraz czego unikać i jak rozwiązywać pojawiające się konflikty. Książka jest przeznaczona dla menedżerów, przedsiębiorców, studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy w szkołach biznesu, uczestników szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie. SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE 19

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA EKONOMIA ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 2 11 16 ZASOBY LUDZKIE 17 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE MARKETING SERIA MARKETING BEZ TAJEMNIC LOGISTYKA FINANSE 20 21 27 28 32 RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo