Pozyskiwanie finansowania. Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozyskiwanie finansowania. Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska"

Transkrypt

1 Pozyskiwanie finansowania Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska

2 Program spotkań Główne cele spotkania: 1. Przedstawienie głównych źródeł finansowania przedsiębiorstwa w początkowym okresie funkcjonowania 2. Przedstawienie głównych problemów występujących w trakcie pozyskiwania finansowania zewnętrznego 3. Szybka ocena zdolności do zaciągania kredytów.

3 Praktyka 1. Proszę oszacować rozmiar sprzedaży. 2. Proszę oszacować niezbędne wydatki na założenie działalności, 3. Proszę wskazać 3 przyczyny dlaczego warto zainwestować w proponowany biznes. 4. Proszę wskazać oczekiwany dochód z własnej działalności,

4 Inkubacja pomysłów biznesowych Pomysł Analiza rynku Zestawienie nakładów Źródła finansowania Analiza opłacalności Wybór formy prawnej Własne Obce Legalizacja działalności

5 Zasada serwetki Jeśli model biznesu da się zapisać na serwetce I przekona on choćby jedna osobę, poza pomysłodawcą, do zainwestowania własnych środków, to pomysł może podlegać dalszej analizie.

6 Ćwiczenie Pan Nowak wraz z Panem Kowalskim postanowili zająć się świadczeniem drobnych napraw domowych. Nazwali firmę Twój mąż. Pan Nowak posiada samochód o wartości 20 tys. Zł, a Pan Kowalski posiada 20 tys. Zł w gotówce. Postanowili środki te przeznaczyć na wspólną firmę. Zakupili trochę urządzeń i zostało im jeszcze 10 tys. Zł. Po miesiącu okazało się, że jeden samochód nie wystarcza dla prowadzenia działalności. Postanowili kupić dodatkowy samochód za 20 tys. zł.. Określ lukę finansową i minimalną rentowność zapewniającą możliwość sfinansowania planowanego zakupu.

7 Cechy początkującej firmy zupełny brak, względnie posiadanie niewielkiego kapitału własnego lub kapitału pożyczonego, podejmowanie działań w warunkach niepewności i ryzyka, pokrywanie ewentualnych strat z własnego kapitału, ciągłe inwestowanie zdobywanych pieniędzy w określone przedsięwzięcia skierowane na rozwój swojego biznesu, uczenie się przez własne działanie, czyli eksperymentowanie i ponawianie wysiłków, a także obserwowanie i uczenie się zarówno z pozytywnych, jak i negatywnych działań swoich i cudzych.

8 Czego oczekują inwestorzy? 1. Zwrotu zaangażowanego kapitału. 2. Zysku z zaangażowanego kapitału. Czego poszukują inwestorzy? BEZPIECZEŃSTWA

9 Etapy i punkty zwrotne rozwoju przedsiębiorstwa Platonoff A., Sysko-Romańczuk S. Dynamiczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa

10 Fazy tworzenia nowego przedsiębiorstwa na tle cyklu życia Źródło: ConsulTriX Krystyna Górak

11 Fazy rozwoju firmy 1. Etap zasiewu (wypracowanie koncepcji, rozpoznanie rynkowe, zakończenie prac badawczych, dopuszczenie do obrotu) 2. Etap startu (zaistnienie na rynku, podjęcie działalności operacyjnej) 3. Etap rozwoju (wczesnego) (budowanie pozycji na rynku) 4. Etap ekspansji (rozszerzenie skali działania)

12 Finansowy cykl rozwoju Fazy rozwoju Zasiew Start Rozwój Ekspansja Dojrzałość Dalszy wzrost Dług Kredyt/pożyczki/emisja obligacji leasing Zmiana właściciela Mezzanine Finansowanie wzrostu Finansowa nie wykupów Dotacje Kapitał własny rodzina Anioły biznesu Seed capital Venture capital Dostępne przez cały okres Publiczna emisja akcji Inne rodzaje pravite capital

13 Środki własne gotówka w naturze Wymagane dla uwiarygodnienia pomysłu, Brak kosztów finansowych, Najdroższy kapitał na rynku, Samochód, komputer, patent, W większości przypadków ograniczone zasoby, nieadekwatne do potrzeb powstającej firmy.

14 Pożyczki prywatne rejestrowane nierejestrowane Dostępna bez specjalnych formalności Zazwyczaj ponadprzeciętnie oprocentowane Specyficzne zabezpieczenia

15 Lp Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw PARP SA 1 PO IG Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac 2 PO IG 4.2 Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach 3 PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 4 PO IG Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej 5 PO IG 6.1 Paszport do eksportu 6 PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (Przedsiębiorstwa działające na rynku krócej niż 12 miesięcy) 7 PO IG 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 PO KL Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw 9 Bon na innowację 10 Pożyczka na innowację

16 Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw BGK 1 PO IG 4.3 Kredyt technologiczny ARiMR 1 PROW działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2 PROW Oś 4 Leader "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Urzędy Pracy 1 PO KL 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej 3 Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

17 Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw MRPO 1 Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 2 Działanie 2.2. Wsparcie komercjalizacji badań naukowych

18 "Zdobądź dotacje- zostań przedsiębiorcą" Systema sp.z.o.o. Dla: do projektu zostanie przyjęte 60 osób fizycznych, z których 48 otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będą to osoby nieaktywne zawodowo i pracujące zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego. Muszą być to osoby dotknięte bezpośrednio skutkami powodzi i/lub osuwisk powstałych w roku 2010 (udokumentowane uzyskaniem zasiłku z tego tytułu). Na etapie rekrutacji preferowane będą osoby - długotrwale bezrobotne, - kobiety, - do 25 roku życia, - po 45 roku życia - zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko- wiejskie oraz miasta do 25 tysięcy Systema sp.z.o.o. Ul. 1 Maja Nowy Sącz tel:

19 Młodzi i zdolni Cisnet Centrum Informacyjno Szkoleniowe Tomasz Płoszański Dla: W ramach projektu zostanie przyznane 60 dotacji, przeznaczony jest dla osób poniżej 25 roku życia pracujących i nieaktywnych zawodowo. Preferowane podczas rekrutacji będą kobiety (minimum 60% miejsc) oraz osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Przewidziano w ramach konkursu trzy etapy: ocenę formalną formularz rekrutacyjnego, ocenę merytoryczną oraz rozmowę z doradcą zawodowym. Następny termin rekrutacji będzie w sierpniu-wrześniu 2011 r. Cisnet Centrum Informacyjno Szkoleniowe Tomasz Płoszański ul. Wronia 10, Legnica Tel

20 "Młodzi, niezależni, przedsiębiorczy Dla: Projekt jest skierowany dla osób dla 34 roku życia, z tego 50% dotacji będzie przyznanych kobietom. Przewidziano dwa etapy rekrutacji w ramach projektu: ocenę formalna formularza rekrutacyjnego - przyznanie punktów preferencyjnych oraz spotkanie z komisją rekrutacyjną, w tym m.in. ocena pomysłu na biznes", przeprowadzenie testu badającego postawę przedsiębiorczą. Planuje się jeszcze jeden termin rekrutacji: w maju/czerwcu 2011 roku. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej ul. A. Mickiewicza 47, Szczecin Punkt rekrutacyjny dla projektu znajduje się: ul. Szlak 8a, Kraków Tel , fax Strona internetowa dla projektu:

21 "Twój biznes-twoja przyszłość Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego sp.z.o.o. Dla: W czasie rekrutacji preferowane będą: kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 45 roku życia, osoby które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Preferowane będą również osoby zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tysięcy. W ramach projektu zostanie przyznane 160 dotacji na założenie działalności gospodarczej. Przewidziano w ramach projektu III etapy rekrutacji: ocenę formalną formularza rekrutacyjnego, spotkanie z komisją rekrutacyjną, w tym m.i.n ocena "pomysłu na biznes", testy badające postawę przedsiębiorczą. Następny nabór biznesplanów będzie miał miejsce w październiku 2011 roku. Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego sp.z.o.o. Rynek 8/9, Myślenice Tel Strona internetowa projektu:

22 Dotacje na rozpoczęcie działalności Program Maksymalna wysokość dofinansowania % kosztów kawlifikowanych MRPO 2.1 Schemat A (inwestycje) % MRPO 2.1 Schemat B (Klastry) % MRPO 2.2 schemat A Projekty badawcze badania przemysłowe % badania przedkonkurencyjne % MRPO 2.2 schemat B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B&R % PO KL wsparcie pomostowe 100% PO KL wsparcie pomostowe 100% Dotacja na rozpoczęcie działalności dla bezrobotnego 600% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującegona dzień spisywania umowy 100% PROW % PROW oś 4 leader 100% Bon na innowację % PO IG % PO IG %

23 Franchising Stanowi ona sposób uzyskania dostępu do rynku przez przedsiębiorstwo, które nie posiada wystarczających środków finansowych, aby utworzyć firmę o silnej pozycji. Franszyzobiorca odpowiada za powierzone mu mienie i właściwe gospodarowanie nim przekazując część wypracowanego zysku. Wartość procentowa przekazywanej części zysku ustalana jest każdorazowo indywidualnie i zależy od wielu czynników między innymi: historii, położenia i przyznanych uprawnień. Opłata franszyzowa jest stała dla każdego Franszyzobiorcy i jest ustalana w momencie podpisywania umowy franszyzowej jako stały procent zysku. Wysokość opłaty jest niezmienna dla każdego Franszyzobiorcy.

24 Produkty dyskontowe Faktoring (faktury) Forfaiting (weksle z długoterminowym terminem wykupu) Dyskonto weksli (weksle z krótkoterminowym okresem wykupu)

25 Factoring Forma finansowania kontraktów krótko- i średnioterminowych polegającą na refinansowaniu udzielanych przez przedsiębiorstwo kredytów kupieckich poprzez wyspecjalizowaną instytucję zwaną factorem lub instytucję factoringową. Wierzytelności skupowane są przez faktora za wynagrodzeniem, z reguły w formie dyskonta, czyli po cenie niższej niż ich wartość nominalna. Dyskonto jest wynagrodzeniem faktora Faktoring jest wykorzystywany w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa ponieważ dzięki możliwości wyboru ilości wierzytelności oraz terminu ich sprzedaży faktorowi, pozwala on na regulację strumienia wpływów środków pieniężnych do przedsiębiorstwa

26 Forfaiting Przedmiotem forfaitingu są przede wszystkim wierzytelności średnio- i długoterminowe. Średni okres spłaty waha się od 6 miesięcy do 10 lat. W finansowaniu transakcji bierze udział wyspecjalizowana instytucja finansowa zwana firmą lub bankiem forfaitingowym. Forfaiter przejmuje wierzytelności bez prawa regresu w stosunku do poprzednich posiadaczy tychże wierzytelności W praktyce wykupowi podlegają wierzytelności trzech typów: Wierzytelności wekslowe Wierzytelności książkowe Wierzytelności z tytułu zapłaty akredytywą z odroczonym terminem płatności. Zabezpieczenie - weksel

27 Leasing Forma finansowania inwestycji, umożliwiającą inwestorowi dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności angażowania dużych środków na ich zakup. Umowa leasingu oparta jest na konstrukcji odpłatnego użytkowania lub używania rzeczy przez leasingobiorcę bez tytułu własności. Podstawowe formy leasingu: Kapitałowy Operacyjny.

28 Kredyt Kredyt jest pożyczką pieniężną zaciągniętą w banku na określony cel, czas oraz za określony procent.

29 Kredyt Charakter pieniężny tzn. przedmiotem kredytowania są zawsze pieniądze, Celowość, oznacza finansowanie przy użyciu kredytu bankowego konkretnego przedsięwzięcia (zmiana celu wykorzystania kredytu wiąże się z wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank), Zwrotność, oznacza zobowiązanie do spłaty kwoty kredytu wraz z odsetkami w ustalonym terminie, Oprocentowanie, oznacza wynagrodzenie za użyczenie kapitału. Kredyt jest odpłatny w dwóch aspektach: prowizja od kredytu przyznanego odsetki od kredytu wykorzystanego zabezpieczenie (kredyt musi być zabezpieczony od jego utraty z punktu widzenia banku jest to nie osiągnięcie zysku na operacji, z punktu widzenia klientów to jest utrata części wkładów, które zostały zainwestowane w operacje kredytowe).

30 Atrybuty kredytu okres kredytowania forma kredytu (metoda udzielania kredytu), przedmiot kredytowania, przeznaczenie kredytu, forma zabezpieczenia spłaty kredytu, waluta kredytu, specjalne warunki kredytowe.

31 Kredyt a pożyczka Odrębne źródło regulacji - umowa pożyczki uregulowana jest w Kodeksie cywilnym, natomiast umowa kredytu realizowana jest w oparciu o przepisy prawa bankowego Istotą umowy pożyczki jest zobowiązanie pożyczkodawcy do przeniesienia na pożyczkobiorcę określonej kwoty pieniędzy, pożyczki może udzielić tylko właściciel środków pieniężnych, z chwilą przeniesienia własności pożyczkodawca traci prawo ingerowania w sposób wykorzystania pożyczonych środków, a w przypadku kredytu bankowego bank zobowiązuje się tylko do oddania kredytobiorcy na czas oznaczony określoną kwotę pieniędzy, Przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze i inne rzeczy oznaczone co do gatunku jako przedmioty materialne, natomiast przedmiotem kredytu są tylko środki pieniężne - bezgotówkowy pieniądz bankowy, Umowa pożyczki może zostać zawarta ustnie, konieczne jest jej pisemne potwierdzenie, gdy opiewa na sumę powyżej 2000 zł, zaś umowa kredytu bankowego pod rygorem nieważności musi być zawarta na piśmie, Pożyczka może być wykorzystana przez pożyczkobiorcę na dowolny cel, natomiast kredytu bank udziela na ściśle określony cel opisany we wniosku kredytowym - zasada celowości kredytu, Pożyczkodawca nie ma prawa kontroli sposobu wykorzystania pożyczki, a kredytodawcy przysługuje prawo kontroli, czy kredyt wykorzystywany jest zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytowej i kredytodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku stwierdzenia, że jest on wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, Umowa pożyczki może być umową nieodpłatną, jednak bank zawsze pobiera prowizję od udzielonego kredytu.

32 Dostępny kredyt Zysk netto rocznie pln (Z) Amortyzacja pln (A). Oprocentowanie % p.a. (O) Koszty finansowe pln (KF) Wolumen kredytu (WK) (Z+A)/O

33 Zabezpieczenia Zabezpieczenie: Wartość pln (WZ) Współczynnik korygujący % (W) Ile warte jest zabezpieczenie: Gotówka 1:1 Lokaty (ale na rachunku banku) 1:1 Nieruchomości (2:1) Maszyny i urządzenia (3-4:1) Zapasy (10:1)

34 Współczynnik pokrycia długu (Z+KF+A) (rata kredytowa+odsetki) >1,2

35 Ćwiczenie Zysk brutto 16,1 20,3 15,6 Zysk netto 11,0 14,0 10,0 Amortyzacja 5,6 6,7 9,2 Cash flow 16,0 19,0 19,0 Rata kredytu 3,0 4,0 5,0 Odsetki od kredytu 4,0 5,0 5,0

36 Czy bank nam uwierzy? Czy branża jest na indeksie? Czy jesteśmy wiarygodni? Czy kapitały własne są dodatnie, Czy za ostatni okres sprawozdawczy wynik był dodatni, Czy wskaźnik długu jest na akceptowalnym poziomie? Czy mamy dostateczne zabezpieczenie?

37 Co to jest Venture Capital Kapitał podwyższonego ryzyka Kapitał rozwoju Kapitał szansy Cechy: Inwestowanie w przedsiębiorstwa prywatne Udziały właścicielskie Długoterminowa współpraca (3-8 lat) Firmy o wysokim potencjale wzrostu Realizacja zysku poprzez odsprzedaż udziałów.

38 Co finansuje Venture Capital (1) Seed financing finansowanie fazy zasiewów (badania nad produktem, przygotowanie prototypu, badania rynkowe) Start-up finansowanie fazy startu (rozpoczęcie działalności gospodarczej, uruchomienie produkcji, wprowadzenie produktu na rynek) Early stage finansowanie wczesnego stadium rozowju (rozszerzenie zdolności produkcyjnych, finansowanie kapitału obrotowego) Expansion finansowanie fazy ekspansji (duże firmy, o ugruntowanej pozycji, wejścia na nowe rynki, rozbudowa sieci dystrybucji)

39 Co finansuje Venture Capital (2) Management buy-out wykup menadżerski (wykup całości lub części przedsiębiorstwa przez zarząd od właścicieli) Management buy-in zewnętrzny wykup menadżerski (zakup całości lub części przedsiębiorstwa przez zewnętrznych menadżerów) Secondary purchase zakup wtórny (odkupienie akcji od aktualnych akcjonariuszy) Rescue/turnaround sanacja przedsiębiorstwa (ratowanie przedsiębiorstwa przynoszącego straty).

40 Wymagania funduszy Venture Capital czyli jakie cechy powinna mieć firma ubiegająca się o ten rodzaj finansowania Dobry produkt lub usługa Wyraźna przewaga konkurencyjna Rynek oferujący dobre perspektywy dla dynamicznego wzrostu, Przedsiębiorstwo jest leaderem w segmencie lub ma perspektywy na osiągnięcie takiej pozycji Długoterminowa strategia rozwoju poparta realistycznym planem finansowym

41 Wymagania funduszy Venture Capital (2). Jednak trzy najważniejsze cechy to: Zarząd! Zarząd!! Zarząd!!! Venture capital inwestuje w ludzi

42 Business Angels Anioł Biznesu inwestor-osoba fizyczna. Przedmiot finansowania: przedsiębiorstwa głównie w fazie zasiewu, startu lub wczesnego rozwoju, o wysokim potencjale wzrostu. Sposób wsparcia: Inwestycja w postaci udziałowej od 50 do 500 tys pln. Oczekiwania: ponadprzeciętny zwrot z inwestycji, ze względu na akceptację wysokiego ryzyka (10:1 w ciągu 5 lat). Mają prawo podejmowania strategicznych decyzji. Dodatkowe usługi- pomoc w zarządzaniu oraz przydatne kontakty. Wymagania: Właściciel musi posiadać gotowy plan i determinację do jego urzeczywistnienia.

43 Fundusz seed capital Fundusz osoba prawna wyspecjalizowana instytucja Przedmiot finansowania- przedsięwzięcia, charakteryzujące się wysokim stopniem ryzyka inwestycyjnego, znajdujących się na bardzo wczesnym etapie rozwoju od powstania pomysłu do pojawienia się przedsiębiorstwa na rynku. Sposób wparcia : w postaci udziałowej ( 50% albo nawet większościowego udziału). Przeznaczenie środków: prowadzenie badań, a także na przeprowadzenie wstępnej analizy rynku i potencjalnej konkurencji, a następnie wdrożenie przedsięwzięcia w życie. Wielkość inwestycji - od 50 do 300 tys. zł. Oczekiwania: minimum 33% - 50% (5-10x zainwestowanego kapitału) stopy zwrotu z inwestycji rocznie

44 Seed capital (1) AIP Seed Capital Adresul. Piękna 68, Warszawa Adres WWW:aipseedcapital.pl/index.php BIB Seed Capital Adresul. Limanowskiego 24A/16, Poznań Adres WWW:seed.bioinfo.pl Business Angel Seed fund Adresul. Batorego 16/1A, Gdańsk Adres WWW:www.seedfund.pl E-incubator.pl Sp. z o.o. Adresul. Nabycińska 19 lok. 413, Wrocław Adres WWW:www.e-incubator.pl IIF Seed fund AdresUl. Bociana 22A, Kraków Adres WWW:www.iif.pl

45 Seed capital (2) MCI. Bio Ventures Adresul. Kościuszki 33/4, Wrocław Adres WWW:www.bioventures.pl POMERANUS SEED AdresUl. Monte Cassino 32, Szczecin Adres WWW:pomeranusseed.pl Silesia Fund AdresAstrów 10, Katowice Adres WWW:www.silesiafund.com.pl Spółka Zarządzająca Funduszami Kapitału Zalążkowego SATUS Adresul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała Adres WWW:www.satus.pl

46 Venture capital Inwestor- osoba prawna, wyspecjalizowana instytucja Główny cel : wzrost wartości przedsiębiorstwa, a następnie odsprzedanie go z zyskiem innemu inwestorowi. Wymagania wobec projektu: dobra kadra kierownicza, lepsza niż u konkurencji oferta produktów/usług lub przewaga technologiczna, działanie na wzrostowym rynku, rozwój szybszy niż inne firmy z branży, znaczny udział w rynku. Oczekiwania: Okres zaangażowania zwykle od 3 do 5 lat, Zwrot z kapitału nie mniej niż 20%, Wyjście poprzez odsprzedaż udziałów.

47 Fundusze pravite equity Private Equity oznacza proces nabywania udziałów i akcji w spółkach nienotowanych na regulowanych rynkach publicznych, z zamiarem odsprzedaży tych udziałów w przyszłości z zyskiem. Inwestor : SPV wyspecjalizowane instytucje Wymagania: duże i stabilne spółki, które ugruntowały już swoją pozycję na rynku. Minimalna wartość inwestycji wynosi tu co najmniej kilkanaście milionów euro. Górnej granicy nie ma.

48 Finansowanie Mezzanine hybrydowa forma finansowania, która zawiera w sobie elementy długu i kapitału własnego. Idealna w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie chce rozwodnienia struktury właścicielskiej umowa mezzanine jest konstrukcją zbliżoną do umowy pożyczki, ale dla dawców mezzanine kluczowe znaczenie mają przyszłe przepływy pieniężne spółki-biorcy; Kapitał: jest ponadnormatywnie oprocentowany; może być zabezpieczone aktywami spółki-biorcy (jednakże jest to zwykle zabezpieczenie wtórne do zabezpieczeń na rzecz banku); długość inwestycji zwykle 5-7 lat Wymagania: spółki o stabilnej podstawie biznesu, prowadzące działalność gospodarczą od dłuższego czasu, z realną perspektywą wzrostu w oparciu o realizowane inwestycje Mezzanine wykorzystywane jest w sytuacjach: Dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw Restrukturyzacji struktury kapitałowej Wykupów lewarowanych i menadżerskich

49 Emisja dłużnych papierów wartościowych "Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia" Najbardziej typowe, zawierające przyrzeczenie świadczenia pieniężnego są obligacje: o stałej stopie procentowej, o zmiennej stopie procentowej z tak zwanym kuponem zerowym. Świadczenie niepieniężne przyrzeczone przez emitenta może polegać na spełnieniu pewnych praw przyznanych posiadaczowi obligacji, czyli obligatariuszowi. Najczęściej jest to prawo do: udziału w przyszłych zyskach emitenta, zamiany obligacji na akcje spółki będącej emitentem, pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji spółki emitenta. Oprocentowanie obligacji może być stałe lub zmienne i jest ustalane według rentowności bonów skarbowych lub WIBOR plus marża

50 Emisja dłużnych papierów wartościowych Obligacja jako papier wartościowy powinna zawierać; powołanie podstawy prawnej emisji, nazwę i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie gminy będącej emitentem, nazwę obligacji i cel jej wyemitowania, wartość nominalną i numer kolejny obligacji oraz serię, oznaczenie obligatariusza w przypadku obligacji imiennej, ewentualny zakaz lub ograniczenie zbywania obligacji, datę, od której nalicza się oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy jego wypłaty i miejsce płatności, warunki wykupu obligacji, wysokość i zasady udzielania gwarancji, ze wskazaniem gwaranta, zakres i formę zabezpieczenia bądź informację o jego braku, miejsce i datę wystawienia obligacji oraz datę nabycia obligacji, podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta

51 Akcje Finansowanie przez akcje zwykłe nie pociąga za sobą stałego obciążenia płatnościami, Akcje zwykłe nie zobowiązują spółki do dokonywania wypłat akcjonariuszom: spółka wypłaca dywidendy tylko wtedy, gdy przynosi zyski i nie ma nacisku potrzeb wewnętrznych. Akcje zwykłe nie mają określonej daty zapadalności - nie muszą być nigdy spłacone tak jak emisja obligacji; Sprzedaż akcji zwykłych podnosi wiarygodność kredytową spółki,

52 Rozwiązania podatkowe Istnieje możliwość zaliczenia w koszty wydatków na prace rozwojowe niezależnie od wyniku, jakim się zakończyły. Przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania cenę zakupu nowej technologii od jednostek naukowych polskich lub zagranicznych (w tym od przedsiębiorstw o statusie centrów badawczo-rozwojowych) w wysokości nie większej niż 50% w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 30% w przypadku pozostałych przedsiębiorstw

53 Determinanty skutecznego pozyskiwania finansowania Wiarygodny Biznes plan działalności. Okres prowadzenia działalności. Zdolność do obsługi zadłużenia. Zabezpieczenie.

54 Wady i zalety czyli coś za coś (1) KREDYT BANKOWY Zalety: Utrzymanie pełnej kontroli Bank nie uczestniczy w podziale zysków Wady: Trudność w uzyskania zabezpieczenia Obowiązek spłaty kredytu Obciążenie odsetkami Ryzyko zmiany stopy procentowej Ograniczony dostęp we wczesnej fazie rozowju

55 Wady i zalety czyli coś za coś (2) Zalety: Know-how PRTNER STARATEGICZNY Dostęp do nowych rynków zbytu i kanałów dystrybucji Zapewnienie żródeł finansowania w dłuższej perspektywie Brak obciążeń kosztami finansowymi i obowiązku spłaty Wady: Utrata pełnej kontroli Możliwość zdominowania przedsiebiorstwa oprzez silniejszego partnera i narzucenie polityki Długi okres rozpatrywania inwestycji (12-18 miesięcy)

56 Wady i zalety czyli coś za coś (3) PUBLICZNA EMISJA AKCJI Zalety: Możliwość zebrania znaczących funduszy Dostęp do długoterminowego finansowania poprzez kolejne emisje Brak obciążeń odsetkami oraz obowiązkiem spłaty Podniesienie prestiżu firmy Wady Obowiązek spełnienia surowych regulacji prawnych Utrata poufności w działaniu Nacisk na krótkotrwałą efektywność kosztem długoterminowej wizji rozowoju Konieczność wykazywania wysokich i rosnących zysków i wypłacania dywidendy Utrata pełnej kontroli, elastyczności działania, niebezpieczeństwo wrogiego przejęcia Finansowanie niedostępne dla firm we wczesnych stadiach rozowju

57 Wady i zalety czyli coś za coś (4) VENTURE CAPITAL Zalety: Orientacja na długoterminowy rozwój Brak obowiązku spłaty, obciążenia odsetkami oraz obowiązku wypłaty dywidendy Zapewnienie długoterminowego finansowanian (3-8 lat) Wspieranie zarządu w zakresie strategii marketingowej, finansowej, zarządczej Forma finansowania dostępna na wszystkich etapach rozwoju przedsiębiorstwa Wady Podzielenie się sprawowaniem kontroli nad firmą (ale nie zarządzaniem) Udział inwestora w zwiększonej wartości firmy.

58 Postępowanie z inwestorem (1) 1. Poznaj swoich inwestorów: Myśl jak inwestor: dlaczego zainwestowałbyś w swoją firmę, jak, kiedy i ile można na niej zarobić, jakie są ryzyka utraty zainwestowanego kapitału, na njakie korzyści można liczyć? 2. Jak będziesz pracował z inwestorem kiedy otrzymasz pieniądze? Na jakie wsparcie oczekujesz, czy będzie on partnerem pasywnym czy aktywnym, jaka będzie sprawozdawczość, jakie formy komunikowania. Zasługujesz i potrzebujesz inwestora, który będzie wspierał Twoje działania. 3. Rozpocznij wcześnie (pozysk trwa długo) 4. Wyciągaj wnioski z doświadczeń przegranych

59 Drugie oblicze projektu Przyczyny nieufności: Trudność w ocenie projektu Brak możliwości oceny okresu zwrotu Podwyższone ryzyko

60 Rodzaje finansowania Finansowanie wewnętrzne Środki z działalności przedsiębiorstwa Zysk Amortyzacja Rotacja Środki z uwolnienia kapitałów Sprzedaż aktywów Finansowanie zewnętrzne Kapitał własny Kapitał aktualnych właścicieli: Kapitał założycielski dopłaty Kapitał nowych właścicieli: Seed capital Venture capital, Pravite capital, Mezzanine Emisja akcji Dotacje Kapitał obcy Kredyty Pożyczki Leasing Kredyt kupiecki Faktoring Forfaiting Franszyza Emisja obligacji.

61 Źródła finansowania Własne Zewnętrzne Inne Twarde Miękkie Wpłaty właścicieli Pożyczki prywatne Fundusze poręczeniowe Przyspieszenie obrotu aktywami Zysk zatrzymany Fundusze pożyczkowe Dopłaty do kredytów (kredyty preferencyjne) Optymalizacja zobowiązań podatkowych Sprzedaż majątku Kredyty kupieckie Dotacje i subwencje Ulgi podatkowe Odpisy amortyzacyjne Factoring, Mezzanine Inwestycje Business Angels Inwestycje Venture Capital Emisja akcji Forfaiting Franczyza Leasing Kredyty bankowe Emisja dłużnych papierów wartościowych

62 Dziękuję za uwagę Dr Anna Zemełka-Jesiołowska

Pozyskiwanie finansowania. Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska

Pozyskiwanie finansowania. Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska Pozyskiwanie finansowania Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska Program spotkań Główne cele spotkania: 1. Przedstawienie głównych źródeł finansowania przedsiębiorstwa w początkowym okresie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 226, 2009 Anna Stos* ZASTOSOWANIE M EZZANINE DO FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH CZYNNIKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 1. WPROW ADZENIE Celem

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 1.1. Istota planowania finansowego w przedsiębiorstwie 9 1.2. Etapy planowania 17 1.3. Hierarchia planów organizacyjnych 19 1.3.1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów FINANSOWANIE OBCE Zaleca się przestrzeganie tzw. złotej reguły finansowania (reguły bilansowej), zakładająca, że przedsiębiorstwo nie powinno być zadłużane w większym stopniu niż w 50%, wówczas relacja:

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Innowacji - fragment publikacji Wzorcowy plan komercjalizacji wyników badań

Finansowanie Innowacji - fragment publikacji Wzorcowy plan komercjalizacji wyników badań Finansowanie Innowacji - fragment publikacji Wzorcowy plan komercjalizacji wyników badań Zgodnie z ogólnie stosowanym wzorcem finansowania przedsiębiorstw, źródła finansowania, dzielone są na: kapitał

Bardziej szczegółowo

Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania. Autor: Lesław Marek Fiutowski

Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania. Autor: Lesław Marek Fiutowski Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania Autor: Lesław Marek Fiutowski Skrócony opis lekcji Podczas zajęć uczniowie poznają możliwości pozyskiwania oraz inwestowania kapitału, jakie oferuje rynek.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 301 (71), 151 162 Leonid Worobjow, Agnieszka Zdrojewska UWARUNKOWANIA POWSTANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo