ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i"

Transkrypt

1 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi " z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o s i ł e k ZYCIE BYTOMSKIE Uczciwy Ukzuje się od 1956r. w Bytomiu i Rdzionkowie 3 5 (2878) c e n 1,50 zł (w tym 8% v t) PL ISSN NR INDEKSU R0 KLA/I NAKŁAD: (udokumentowny) - kompetentnyi Demokrtycznej - To musieli być stniści. Chyb się czymś odurzyli, bo nwet chulign m szcunek dl zmrłych - mówi strsz kobiet, którą spotkliśmy przed wejściem n cmentrz Mter Doloros. Mieszkńcy centrum Bytomi wciąż są wstrząśnięci tym wydrzeniem. Jednej nocy n trzech cmentrzch sprofnowno kilkdziesiąt grobów. Powywrcno krzyże. W jednym ' z grobowców uszkodzono płytę w - tki. sposób, że możn było zobczyć złożone w krypcie trumny. Policj!. już ustlił sprwców. O szczegółchsprwy piszemy n str. 5. REKLAMA HURTOWNIA FARB 1 I I I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I ^ 1 1 ul. Piłsudskiego 37 Bytomskie Centrum Dekorcji tel. 32/ Mieszlni Frb i Tynków MAGNAT MgiSzlchetnychBrw... B e c k e rs B K L I X 4$>TIKKU R ILA MAPEI Bytominie! N iegospodrne rządy w epchnęły B ytom n szczyt listy njbrdziej odpychjących m ist, tkże zm u szją w ielu m łodych do ucieczki przed rekordow ym bezrobociem. Jestem liderem ruchu obyw telskiego P orozum ienie dl B ytom i. O d 1994 r. (18 lt) bronim y nsze M isto przed złym i decyzjm i k o lejnych prtii rządzących i ich przystwek. Terz, po odsunięciu skom prom itow nego ukłdu PO i B PM od w łdzy, n skróconą (2-letnią) kdencję proponujem y w szystkim um ow ę, by ztrzym ć updek B y tom i i krok po kroku rozw iązyw ć nrosłe problem y m ieszkńców. Um ow wyborcz W rm ch niniejszej um ow y Jnusz Pczoch - kndydt n prezydent (z dośw idczeniem prezydenckim i m inisterilnym ), tkże przyszli rdni PdB biorą n siebie nstępujące obowiązki: 1. Likw idcj podtku od deszczu (koniec oskubyw ni bytomin). 2. L ik w id cj B y to m sk iej G zety M iejskiej (k o n iec p ro p gn d y w łdzy z pieniądze bytom in). 3. L ikw idcj jed n ego stnow isk w iceprezydent i obniżk pensji prezydent o połowę (koniec z pzernością ojc biednego Mist). 4. L ikw idcj fotordru (koniec z prezydenckim i polow nim i n kierow ców ). 5. L ikw idcj kosztow nego logo (koniec o śm ieszni B ytom i n iebieską łm gą, przyw rócenie pięknego herbu Bytom i). 6. Przyw rócenie njniższych w glom ercji opłt m iejskich, w tym c zy n szo w y c h (k o n iec n ieg o sp o d rn o ści n k o sz t n je m có w m ieszkń i dzierżw ców lokli). 7. P rz y w ró c e n ie n jn iż szy c h w g lo m e r c ji p o d tk ó w (k o n iec z lik w id c ją m iejsc p rcy z w in y w łdzy, z c h ęt d l n o w y ch firm ). 8. P rzyw ró cen ie ro zprcelo w neg o E lek tro n ik i zp ew n ien ie dlszego rozw oju njnow ocześniejszej szkoły w B ytom iu (koniec z sbotżem godzącym w bytom ską m łodzież). 9. G en erln e sp rz ąt n ie M i st (k o n iec z k o m p ro m itu ją cą n ty reklm ą). 10. P rzem yślne rem onty (koniec z w ielokrotnym kopniem w tym sm ym m iejscu). 11. R to w n ie z ie lo n y c h p łu c B y to m i (k o n ie c z b e z m y śln y m i m sow ym usu w niem drzew orz stre f zieleni). 12. Prc dl bezrobotnych przy porządkow niu Bytom i. 13. Z ero tolerncji dl śm iecących w ndli i złodziei. 14. O głoszenie bilnsu otw rci kdencji, w tym plnu spłt w ieloletnich długów. N iniejsz um ow będzie uzupełnin. W ykonnie um ow y w y m g licznego udziłu w w yborch i głosow ni n PdB. R ów nocześnie ostrzegm y przed podejrznie drogim i km pnimi w szystkich interesow nych dziłczy-prtczy, którzy się znją n budow niu kolesiow skich ukłdów z nsze pieniądze. Z p r sz m y do PdB n ul. P ow st. W rszw sk ich 3 4 (d y ż u ry w śro d y 16-18, tel ), m il: p d b o o.p l, w itryn: w w w.pdb.boo.pl Jnusz Pczoch i Porozumienie dl Bytomi P db

2 2 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie m ist Lburd: niezleżność to tut ŚC I NKI WYBORCZE lk o g lo sy b y to m s k ic h fry z je ró w s t je s ię c o r z Wb rd z ie j z ż rt. W ydw ło się, że głosy fry zjeró w m w k iesze n i W ojciech S z rm, r c z e j jeg o g rz y w k. T y m c z s e m H l in B ie d z p re z e n to w ł n sw ojej n o w ej fo to g rfii t k ą fry zu rę, że m oże o d e b r ć m u sp o ro głosów z te j p u li. A n w e t je ś li fry zjerzy p o z o s t n ą p rz y g rzyw ce S z rmy, to d y stry b u to rz y l k ie ru do w ło só w z p e w n o śc ią p rz e rz u c ą sw o je głosy n B ied ę. J e d n z k n d y d te k B y to m sk ie j In ic j ty w y S m o rz ą d o w ej n r d n ą je s t b rd z o d o b rz e z n n p r c o w n ik o m s e k r e t r i tu Ż yci B y to m sk iego. N ie m l co ty d zie ń, w p o n ie d z i łe k zgłsz ł się do n sz ej re d k c ji, by o trz y m ć g r tis o w e z p r o s z e n i n se n s B C K in. R d zim y j ą w y b r ć - je ż e li t k p o tr f i o sz c zę d z ć n w ł sn y m b u d ż e cie, to p e w n ie m ie js k ą k są też b ę d z ie d o b rz e g o sp o d ro w ł. czynm y w chodzić w czsy sm o rząd o w e j zm iny p o k o Z Prwybory corz bliżej leń. W 2002 ro k u n u rz ą d p rezy d e n t B y to m i k n d y d o w ł J e rzy C h o jn cki. W teg o ro c zn y c h w y b o r c h s t r t z p o w ie d z i ł je g o sy n T om sz C h o jn ck i. Obliczm y, że k n d y d tu r C hojn c k ie g o -w n u k m sz n sę p o j w ić się o k o ło 2032 ro k u. P o ro z u m ien ie d l B y tom i zin u g u ro w ło sw o ją k m p n ię w p rz e d sio n k u. ro z p rc e lo w nego przez p o p rz ed n ie w łdze,e le k tro n ik. To j k n jb rd ziej o d p o w iednie m iejsce. W szk PdB po o st tn ie j k lęsce w yborczej zostło z h u k ie m w y rzucone z głów nego p o m ie sz cz e n i byto m sk iej sceny politycznej. Kndydt RAŚ. Bytom m kolejnego kndydt n prezydent mist. Jest nim popierny przez Ruch Autonom ii Śląsk Jcek Lburd, dyrektor Zespołu Szkół Mechniczno-Smochodowych. S p o tk n ie z k n d y d te m o d b y ło s ię w Ś lą s k ie j G le rii S ztu k i p rzy u lic y Jin ty. J c k o w i L b u rd z ie to w rzy sz y li lid e rz y z lis t k n d y d tó w n r d n y ch D w id G rbow ski, Tom sz J r e c k i i A n d r ze j K o lc z y ń sk i. D y re k to r M e c h n ik ro z p o czął o d p y t n i : J k i c h r k te r m B y to m? D w n ie j o d p o w ie d z ią byłoby, iż j e s t to M isto w ę g l i s t li, te r z n ie m ju ż p r w ie k o p lń n i h u t, w ię c n s t ł czs n k o n k re tn e z m iny w B ytom iu. S p rz y j te m u u sy tu o w n ie gm iny w s e rc u G ó rn eg o Ś lą sk i b rd z o k o rz y stn y u k ł d k o m u n ik cyjn y. W n ie d le k ie j p rz y szło ś c i, z d n ie m L b u rd y, b y ło b y m o ż liw e f u n k c jo n o w n ie s z y b k ie j k o le i K to w ice - P y rz o w ic e - G liw ice, t k ż e t r s s z y b k ie g o r u c h u z B y to m i d o K tow ic. J c e k L b u r d p r z e d s t w i! p l n d z i ł n i w tr k c ie sw o jej e w e n tu ln e j p re z y d e n tu ry. RAŚ z m ie rz sk u p ić się n p o z y sk i w n iu śro d k ó w u n ijn y c h n in w e sty c je m ie jsk ie o r z sk o rz y st n ie z p om ocy p o lsk ich funduszy. K n d y d t p o d k re ślił, iż b rd z o w żn j e s t w s p ó łp r c z m r s z łk ie m w o je w ó d z tw, PK P, K Z K GOP, T r m w j m i Ś lą s k im i w c e lu u s p r w n ie n i k o m u n ik c ji. L - b u r d s n u je te ż p l n y w y b u d o w n i w c ią g u 6 l t o b w o d n ic y z c h o d n ie j m i st. Jcek Lburd Zprszmy. Czwrte prwybory Życi Bytomskiego", poprzedzjące wybory prezydent i rdnych nszego mist, corz bliżej. Przypominmy: spotykmy się 7 wrześni n ulicy Dworcowej. D o ty c h c z s o w e tr z y e d y c je n s z e j im p re z y b y ły b rd z o u d n e. W k ż d e j u c z e s tn ic z y ło p o k ilk ty s ię c y osób, k o rzystjących z m ożliw ości w sk z n i sw ego f w o ry t d o rz ą d z e n i B y to m iem. W ielk w ty m z s łu g s p e c j ln ie s ię s z y k u ją cych n to w y d rz e n ie k o m ite tó w w yborczych. R o b iły o n e c u d, by p rz e c ią g n ą ć n sw o ją s tro n ę m k sy m ln ie d u ż ą g ru p ę b y to m in. Z p r s z ły z n n e o s o b is to ś c i, w y njm ow ły rtów, rozdw ły d z ie sią tk i u lo te k, g d żetó w i n ie sp o d z i n e k, p r z e d e w szy stk im cze k ły n sw ych sy m p ty k ó w n tr k c y jn ie z r n ż o w n y c h s t n o w isk c h. T ym r z e m z p e w n e b ę d z ie p o d o b n ie. My o czy w iście też zp ew n im y d o d tk o w e tr k cje, w ięc d rm o w e lody. P r w y b o r y z p l n o w liś m y n p ią te k 7 w r z e ś n i p o m ię d z y g o d z in ą To z l e d w ie d z ie w ię ć d n i p rz e z p r w d z iw y m g ło so w n ie m, w ię c ry w liz c j p o sz c z e g ó ln y c h sz t b ó w b ę d z ie z c ię t, z w y c ię z c o tr z y m t r u d n y d o p r z e c e n i e n i r g u m e n t. J e ś l i 7 w r z e ś n i p o p r z e go n jw ię k s z lic z b b io rą c y c h u d z i ł w n sz e j z b w ie, to s t n ie s ię n tu r ln y m f w o r y te m d e c y d u ją c e j ro z g ry w k i. S p o ty k m y s ię n u lic y D w o rc o w e j, W sfe rz e o św i to w e j J c e k L b u r d s t w i n ro z w ó j s z k o l n ic tw z w o d o w e g o w o p r c iu 0 n sz e szkoły z tr d y c j m i i ich w y k w lifik o w n ą k d r ę. N to m i st w b u d y n k u d z isie jsz ej E le k tro c ie p ło w n i S z o m b ie rk i R A Ś w id zi w p rzyszło ści Ś lą sk ie C entr u m N u k i. L ż e js z y m i w g o w o te m t m i b y ł s f e r r e k r e c ji i tu r y s ty k i z p l n m i stw o rz e n i n d n szym z b io rn ik ie m B r n d k c e n tr u m tu r y s ty k i le t n i e j i z b u d o w n i s ie c i ś c ie ż e k d l ro w e r z y s tó w 1 bieg czy. W s fe rz e k u ltu r y J c e k L b u rd w id zi p o w o ł n ie do życi M u z e u m Z iem i B y to m sk iej, M u z e u m F m ilo k z u w z g lę d n ie n ie m p o z y sk n i d l g m iny h is to ryczn ego b u d y n k u U L przy u licy K o rf n te g o. W śró d k n d y d tó w R A Ś n r d n y c h je s t t k ż e d z i łcz sto w rz y szeni żydow skiego H en ryk A k selrd. JACEK SONCZOWSKI k o n k re tn ie u je j w y lo tu n p l c W o lsk ie g o. W p o lo w y m lo k lu w y b o rc z y m u s t w im y u r n ę, d o k tó re j w szyscy c h ę tn i b ę d ą m o g li w rz u c ć w y d ru k o w n e p rz ez n s i s p e c j ln ie o p ie c z ę to w n e k r ty d o g ło s o w n i. T k n p r w d ę liczym y je d n k n u c z c i w ość m ieszkń ców. P r w y b o ry to w g łó w n e j m ie r z e z b w. N ie s p r w d z m y d o w o d ó w o s o b i sty ch, n ie je s te ś m y w stu p r o c e n t c h w y e lim in o w ć p rz y p d k ó w p o d w ó jn e g o g ło so w n i, choć n p e w n o t k ie o sz u stw m k sy m l n ie o g r n ic zy m y, p ro s z ą c o p o m oc p r z e d s t w ic ie li k o m ite tó w w y b o rczy ch. N ie m co u k ry w ć: 7 w rz e ś n i po p ro s tu m u sisz p o j w ić się n p r w y b o r c h. ton REKLAMA

3 Reklm ZYCIE BYTOMSKIE 3 Bytom Przyjzne Misto to się ud! R eln e ro zw ią zni dl k o n k re tn y ch p ro b le m ó w FILARY PROGRAMU WYBORCZEGO KOMITETU BYTOM PRZYJAZNE MIASTO R O D Z IN A 1. M ie s z k n ie d l m ło d y c h " - wprowdzenie odrębnej puli mieszkń dl młodych młżeństw (do 3 0 lt) z co njmniej jednym dzieckiem. 2. M ie s z k n ie n s t r t " - progrm dl dzieci opuszczjących bytomskie plcówki opiekuńczo-wychowwcze. 3. Zminimlizownie opłt z mieszknie w trkcie remontu. 4. Obniżenie do minimum kryterium dochodowego dl osób ubiegjących się o mieszknie do remontu. 5. Skrócenie do jednego roku okresu oczekiwni n wykup mieszkni (od dty złożeni wniosku). 6. Skuteczne odzyskiwnie pustostnów. 7. Zmniejszenie liczebności kls szkolnych. 8. Utworzenie kolejnych miejsc żłobkowych i wydłużenie czsu prcy części przedszkoli. 9. Bezpłtne miejsc w żłobkch dl rodzin wielodzietnych. 10. Wsprcie dziłń bytomskiego ośrodk dopcyjnego. 11. Zpewnienie dlszego funkcjonowni Rodzinnych Ogrodów Dziłkowych. 12. Stworzenie klubów senior we wszystkich dzielnicch. 13. Zwolnienie emerytów i rencistów z opłt z posidnie ps. 14. Trzyletni okres zwolnieni z opłt z posidnie ps dl ludzi, którzy doptowli zwierzę z bytomskiego schronisk. 1. Z m w i m i k u p u ję w B y to m iu " - wdrożenie progrmu wspierni bytomskich firm. 2. Rekultywcj terenów poprzemysłowych w celu pozyskni inwestorów. 3. Progrm ktywizcji kobiet wrcjących z urlopu mcierzyńskiego lub wychowwczego. 4. Tworzenie kierunków nuczni w bytomskich szkołch w oprciu 0 potrzeby śląskiego rynku prcy. 5. Pierwszeństwo w ztrudniniu bytomin do prcy w jednostkch 1spółkch miejskich (przy równorzędnych kwlifikcjch kndydtów). 6. Przeznczenie środków z Funduszu Prcy n prce sezonowe n rzecz mist. 7. Ogrniczenie stnowisk kierowniczych w miejskich jednostkch i spółkch, z uzyskne oszczędności stworzenie nowych miejsc prcy w potrzebnych obszrch. 8. Utrzymnie miejsc prcy w bytomskich szpitlch. 9. Zwolnienie z czynszu n czs remontu dzierżwców i njemców lokli użytkowych. Z D R O W IE 1. Umorzenie podtku od nieruchomości dl bytomskich szpitli. 2. R o s n ę zd ro w o, ro z w ij m się p r w id ło w o " - wdrożenie progrmu wykrywni wd postwy u bytomskich pierwszoklsistów. 3. Relizcj progrmów profilktycznych - bezpłtnych bdń dl osób strszych. 4. Wykup usług medycznych w bytomskich szpitlch w celu zmniejszenie kolejek oczekujących. 5. Utworzenie pteki w dzielnicy Bobrek. B E Z P IE C Z E Ń S T W O 1. Bezpieczeństwo to nie blokd kół - zmin chrkteru prcy bytomskiej Strży Miejskiej. 2. Bezprdonow wlk z przestępcmi nieleglnie wywożącymi odpdy n teren Bobrk i innych dzielnic. 3. Wlk z plgą krdzieży w bytomskich ogródkch dziłkowych. 4. Dodtkowe ptrole pondnormtywne n bytomskich ulicch. 5. Doświetlenie plców i skwerów, n których njczęściej odnotowywne są przestępstw i wykroczeni. 6. Wzmocnienie ndzoru nd skupmi złomu funkcjonującymi w mieście. 7. Wprowdzenie systemu ngród dl policjntów skutecznie ścigjących wndli. 8. Wzmocnienie bezpieczeństw n miejskich obiektch sportowych. 1. Remont kpitlny bytomskiego lodowisk. 2. Powrót Polonii Bytom do elity polskiego hokej. 3. Wdrożenie progrmu bezpłtnej nuki pływni dl njmłodszych bytomin (w oprciu o bytomskie pływlnie kryte). 4. Promocj mist poprzez sport - wsprcie wiodących dyscyplin sportu w mieście m.in. przez bytomskie spółki komunlne. 5. Utworzenie bzy noclegowej - interntu dl sportowców chcących uczyć się i trenowć w Bytomiu. 6. Wzmocnienie klubów dzielnicowych, jko instytucji ksztłtujących rozwój dzielnicy. 7. Budow zplecz socjlnego n stdionie miejskim. W W W. B Y T O M P R Z Y J A Z N I M I A S T O. P L S finnsow no ze śro dków K om itetu W yborczego B yto m Przyjzne M isto ".

4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Sm o życie w io n o o r z j k i e k o n s e k w e n c je w y c ią g n ię to w o b e c w in n y c h. d ło b y in c z e j. N ic t k b o w ie m n ie m o ty w u je w łdzy, j k p o c z u c ie w s ty d u n w id o k kogoś, k to p o k z u je j e j, j k d z i ł ć. d j k ie g o ś c z su z u w ż y łe m, że w g o d z in c h p o p o ł u d n io w y c h n i e u s t n n i e m in i o n ą n i e d z i e p u sz c z n e są j k ie ś lę p o p o ł u d n iu r b s k i e p i e ś n i (czy w P r k u M ie js k im im. r e l i g i j n e t o n i e w ie m, ie s z k m w K rb iu K c h l b y ło m n ó s tw o d u lic y C h o rz o w n ie z n m r b s k ie g o ), i k żd eg o d n i lu d z i, w ty m m te k s k ie j 12 w k i e r u n k u m y ś l łe m, że to t y l o b s e r w u j ę s z e r z ą c e z d z ie ć m i w w ó z k c h. p r z y c h o d n i le k r s k i e j ko j e d n o s t k o w e p r z y s i ę t m c h u li g ń s t w o. B rd z o z d z iw ił m n ie j e s t d ró ż k, w z d łu ż p d k i, j e d n k to, że N ie tw ie r d z ę, że d o w ię c w id o k r d io w o z u k tó r e j r o ś n i e ż y w o p ło t. m m c ły c z s o t w r t e ch o d zi t m do n p - f u r g o n e tk i je ż d ż ą c e j W ty m ro k u n ie b y ł o k n o w u p ły, p r z e k o dów rb u n k o w y ch po d o p ie ro co w y re o n w o g ó le p r z y c i n n ło m n ie, że t m u i in n y c h c ię ż k ic h m o n to w n y c h l e j ny, w o k ó ł w l j ą s ię zyk p u s z c z n je s t p rz e s tę p s tw. P r o b le k c h. S ie d z i ło w n ie j ś m ie c i. T e r e n w y g lą d c o d z ie n n ie, sły c h ć j ą m em są ro z w y d rz o c z te r e c h f u n k c j o n r i u j k b y b y ł n ic z y j. W d n j l e p i e j w o k o l ic c h n e n s to l tk i, k tó re szy. B r d z o d o b r z e, że m in i s t r c j i s p ó ł d z ie l K r o n i k i / P l tf o r m y, s z c z e g ó ln i e p o d c z s w id z im y p o lic j n tó w, n i p o w ie d z i n o m i, że o b e c n i e j e s t 17 i n w k c ji r o b ią sp o ro b o w ie m d j e to n m t e r e n t e n o d d li i n ie d l le c i. h ł s u. N g m in n e j e s t p o c z u c ie b e z p i e c z e ń le ż y o n ju ż w g e s tii t e j jcek.sonow zw ozckie.pf p ic ie p iw i p r z e k le ń s tw i o d s t r s z p o t e n in s ty tu c ji. s tw. P m i ę t m, j k c j ln y c h p r z e s tę p c ó w. k ilk n ś c ie l t te m u D l c z e g o j e d n k p o w budynku dw nej p rk u n ie c h o d z ą p k o le jk i w ą sk o to ro w e j t r o l e p ie s z e, ty lk o j e ź K n d y d u j ą c n r d n ą z lis ty P o r o z u m ie n i d z i ł ł k ró tk o p o s te d z i k o p c ą c s p l in m i d l B y to m i W nd F er d y n u s-m ig d łek n ie j e s t r u n e k p o l ic j i. N jw y f u r g o n e tk. S m o c h ó d p r z e w o d n i c z ą c ą b y t o m s k ie g o K o ł P o ls k ie g o r ź n ie j je d n k k om uś b y ł t k duży, że m tk i Z w ią z k u N ie w id o m y c h. T k n ie p r w d z iw in p r z e s z k d z ł i sz y b k o z d z ie ć m i w w ó z k c h f o r m c j z n l z ł s ię w o p u b lik o w n y m n n z o s t ł z lik w id o w n y. m u s i ły z je ż d ż ć z d r o szy ch ł m c h w u b ie g ły m n u m e r z e te k ś c i e K to W y d je m i s ię, że r e gi. P o n d t o p rz y t k i e j k o g o w y s t w i?. B y t o m s k ie K o ło P o l s k i e g o k ty w c j t e g o m i e j e k s p l o t c j i o d n o w io Z w ią z k u N ie w id o m y c h j k o s to w rz y s z e n ie n ie sc m j k n jb rd z ie j n e ś c ie ż k i n i e d łu g o n g ż u je s ię w k m p n ię w y b o rc z ą i n ie u d z ie l s w o je u z s d n i e n i e. b ę d ą w d o b r y m s t n ie. p o p r c i ż d n e m u z k o m ite tó w. Z b ł ę d n ą in f o r N s z e g lin y n i e b ę d ą m c ję p r z e p r s z m y p n ią W n d ę F e rd y n u s-m ig m u s i ły je ź d z ić k m s p o ro z s tr z e d łe k, t k ż e b y to m s k ie K oło P o lsk ie g o Z w iąz k u w ł d r o g i z M ie c h o w ic żeń do p r cy p o N ie w id o m y c h o r z P o r o z u m ie n ie d l B y to m i. i w r z ie p ro b le m ó w r d n i o r to p e d y c z n e j W ty m s m y t e k ś c i e p is liś m y o k n d y d u ją c e j z d z i ł ją b ły sk w ic z d w n e g o S z p it l z lis ty PO J o n n ie S tę p ie ń. W Ś lą s k im U r z ę d z ie n i e n m ie j s c u. G ó rn ic z e g o. P r z e d e M r s z łk o w s k im j e s t o n P e łn o m o c n ik ie m M r w s z y s tk im r e j e s t r t o r s z łk W oj. Ś lą s k ie g o d s. O rg n iz c ji P o z r z ą m in io n y m ty ki n ie m j ą ż d n y c h d o w y c h i R ó w n y c h S z n s. g o d n iu w m o im id e n ty fik to ró w, w ię c REDAKCJA m ie s z k n iu w c e n t r u mn ie w ie m, z k im ro z m m i s t z k r n ó w c ie k ł w i m, czy j e s t to l e w o d p rz y p o m in ją c k rz, czy p ie lę g n i r k. r c z e j k w ę z m le k ie m. W s z p it lu p o w ie d z i n o W n w i ą z n i u d o w y p o w ie d z i m i e s z k ń c R o z u m ie m, ż e w r ie m i, że n t k i e p l k i e t w r u b r y c e S m o Ż y c ie (ŻB z d n i 30 l ip c br.) są n ie u n ik n io n e, je d ki n ie m p ie n ię d z y. w s p r w ie t r u d n o ś c i z u s t l e n i e m t e r m i n u s p o n k g d z ie s ą w t k i e j D r u g s p r w d o ty cz y t k n i z p n i ą K o m is rz, u p r z e j m i e in fo rm u ję, s y tu c ji b eczk o w o zy. k s e r o w n i k r to te k, że z o s t ł o n p r z y ję ty n in te r w e n c j ę 2 ty g o d n ie D l c z e g o w ł d z w ty m ro b i s ię to o d g o d z in y p ó ź n ie j, n ie j k p o d n o, że w y z n c z o n o t e r m i n m ie ś c ie m w n o s ie 12 d o i n i e ś w i d o in te r w e n c ji d o p ie r o n p ź d z ie rn ik. I n te r w e n c j i n te r e s y je g o m ie s z m i te g o p c je n c i m u o d b y ł s ię z u d z i ł e m d y r e k to r M ie js k ie g o Z k ń có w. s z ą c z e k ć. K r to te k d o r z ą d u D ró g i M ostów - je d n o s tk i o d p o w ie d z i ln e j rę k i s ię im b o w ie m n ie m e r y to r y c z n ie z s p r w ę, k tó r ró w n ie ż u d z ie li ł ś n i e p r z e c z y t d je. Z te g o p o w o d u s to s o w n e j o d p o w ie d z i. ł e m o d p o w ie d ź p. w ie le o só b, w ty m i j, P o n d t o i n f o r m u j ę, że K o m is r z p r z y jm u j e J r o s z d o ty c z ą c ą m m u s i ło w z ią ć n d n y m ie s z k ń c ó w w r m c h i n t e r w e n c j i w k ż d y l o w n i u l. S tr z e lc ó w d z ie ń u r l o p w p r cy. p o n ie d z i łe k. P r o ś b ę o s p o tk n ie w r z z in fo r B y to m s k ic h. M o im z d T y m c z s e m k o p ie k r m c ją o p r z e d m io c ie s p o t k n i i d n y c h w n io n i e m t e m t w r to d r ą to te k s ą p o t r z e b n e d o s k o d w c y (im ię i n z w is k o, d r e s i n r te le fo n u ) żyć, b o o d p o w ie d ź te g o p r z e d ł o ż e n i k o m is jo m m o ż n p r z e d s t w ić o s o b iś c ie, te le fo n ic z n ie b ą d ź P n j e s t d l m n ie ż e le k rs k im. P r o t e s t o p i s e m n i e. M ie s z k ń c y m o g ą z g ł s z ć sp r w y, n u j ą c - w y n ik z n ie j w łe m w t e j s p r w ie k tó r e to c z ą s ię w U r z ę d z ie i n ie z o st ły ro z s trz y że: l.d y r e k t o r n i e m w r e j e s t r c j i i z o s t łe m g n i ę t e w m e r y to ry c z n y c h w y d z i ł c h lu b j e d n o p o j ę c i o e k o n o m ii, n ie g r z e c z n ie p o t r k t o s tc e m ie js k ie j. b o r y c z łt to n i e p r c w ny. D l c z e g o w te j Z u w g i n z k re s s p r w p o d le g ją c y c h K o m i z d r m o i w je g o r p r z y c h o d n i j e s t in c z e j s rz o w i, c z ę ść k o m p e te n c ji z o s t ł p r z e k z n m c h m i s t tr z y k r o t n i e n iż w p o r d n i k r d io S e k r e t r z o w i i S k r b n ik o w i M i st. P r c o w n ic y m lo w ć t e n s m f r g lo g ic z n e j lu b n e u r o lo s e k r e t r i t u m o g ą z te m d o n ic h k ie ro w ć m ie sz m e n t u lic y, m o ż n b y ło g ic z n e j. k ń c ó w c e le m r o z p t r z e n i sp rw y. p o z io m o o z n k o w ć Z p e w n i m, że p r c o w n ic y s e k r e t r i t u o p o in n y m ie j s c e w B y to o d z iw i m m ie s z k ń w y ższy ch z s d c h w s p o s ó b g rz e c z n y in f o r m u m iu. 2. N i e c h c e w s k có w S z o m b ie re k, j ą k lie n tó w U r z ę d u, c o m i ło m ie js c e r ó w n ie ż z ć w in n y c h z i s t n i ł e j k tó rz y s m i z b r li s ię w ty m p r z y p d k u, k ie d y to p o p r o s z o n o o s o b ę s y tu c ji ( p e w n ik ie m z n p r w ę d ro g i p r o o in te r w e n c j ę u d y r e k to r M ie js k ie g o Z r z ą d u to k to ś z k ie r o w n ic tw w d z ą c e j d o ich grży. D ró g i M ostów. M ZD im ). U w ż m, że G dyby t k i e p o d e jś c ie n le ż y n m s i ę in f o r d o ż y c i m ie li w szyscy N c z e ln ik K n c e l rii P re z y d e n t i R d y M iejskiej m c j, i le m ie js k ic h b y to m i n ie, to z p e w A N N A MARCINOW SKA p i e n i ę d z y z m r n o tr n e n s z e m i s to w yglą- Npisli,, ^ do ns. Zdzw onili W M O O SPROSTOWANIE O <s> M to m sz.n o w z y c ie b y to m s k ie.p l W W t k z w n y m s e z o n ie o g ó rk o w y m d z ie n n i k r z e c z ę s to s i ę g j ą p o TZ TW ( s k r ó t t e n n le ż y ro z s z y fro w y w ć : t e m t z t y łk w y ję ty ). T y p o w y m p rz y k ł d e m T Z T W j e s t t e k s t O p e rz e z c i s n o w B y to m i u, o p u b l ik o w n y 18 s i e r p n i p r z e z k to w ic k i d o d t e k G z e ty W y b o rc z e j. T e k s t z c z y n s ię t k : W pobliżu S p o d k p o w in ie n st n ą ć g m ch dl opery NACZELNIK ODPOWIADA W - p o stu lu je re d k to r n czeln y m iesięczn ik Ś lą s k T deusz K ijonk. O znczłoby to w ypro w d zkę rtów z B yto m i. I d le j: Bo oper w B yto m iu, choć dził w p rz e p ię k n y m m iejscu, n ie id zie z d u ch em czsu rg u m e n tu je K ijo n k. T d e u s z K ijo n k, k ie r o w n ik OD t í 8 ' P INTERNETOWA SONDA ŻYCIA BYTOMSKIEGO G dyby w szyscy m ie s z k ń c y B y to m i byli t k z d y sc y p lin o w n i j k C z y te ln ic y b io rą c y u d z i ł w n sz e j so n d z ie - z p e w n e d m i n i s t r t o rz y b u d y n k ó w b y lib y s z c z ę ś liw i. N p y t n ie Czy r e g u l r n ie o p ł c s z r c h u n k i? p o n d 77 p r o c e n t o só b o d p o w ie d z i ło T k. T y m c z se m w i d o m o, że d m in i s t r to r z y w ie lu b u d y n k ó w m j ą p r o b l e m z r e g u l r n ą ś c i ą g ln o ś c ią o p ł t czy n szo w y ch, o p ró c z ty c h, k tó r z y n i e p ł c ą o d w ie lu m ie się c y, s ą te ż tcy, k tó rz y m ją d r o b n ie js z e z le g ło śc i - p o śliz g i p ł t n i c z e. Ś w i d c z y to z p e w n e t k ż e o p r w d z iw y m s t n i e n szej g o s p o d rk i, g d z ie t k z w n e z to ry p ł tn ic z e s ą ju ż n ie s te ty n o rm ą. W ie lu p ry w tn y c h p r z e d s ię b io r c ó w n i e o tr z y m u je w t e r m in ie z p ł ty z sw o je u słu g i. D o Czy regulrnie opłcsz swoje rchunki? Tk % N ie % p r w d z iw e j m k b ry d o sz ło p rz y b u d o w c h u to s tr d. T e n s u k c e s rz ą d ó w PO m t k ż e s w o ją d r u g ą tw rz - w ie le firm -p o d w y k o n w có w z o s t ło d o p ro w d z o n y c h d o b n k ru c tw, p o n ie w ż p rz e z w ie le m ie s ię c y n ie o trz y m ły z p ł ty z s w o ją p r c ę. M im o to w t e r m i n ie m u s i ły p ł c ić p o d tk i o d p i e n i ę dzy, k t ó r e j e s z c z e n i e w p ły n ę ły n ich k o n to. N p o rz ą d k u d z ie n n y m s ą ró w n ie ż p rz y p d k i, w k tó ry m p r c o w n ic y p ry w tn y c h f ir m o trz y m u ją p e n s je z p o śliz g ie m. W ł ś n i e k o ń c z ą s i ę w k c j e. Z k ilk d n i r o z p o c z n ie s ię r o k szkolny. Z p e w n e s p o ro o só b n ie s t ć b y ło n w y j z d w góry, n d m o rz e czy z g r n ic ę. B yć m o że ci, k tó ry c h b y ło s t ć n w y k u p ie n ie z g r n ic z n e j w y c ie c z k i - te ż m ie li tr o c h ę s tre s u : czy b y b iu r o p o dróży, k tó r e m u z p ł c ili z u rlo p, n ie z b n k r u t u je k ilk d n i p r z e d z p l n o w n y m w y j z d e m. W ty m ty g o d n iu p r o s i m y w s z y s tk ic h z r ó w n o ty c h p r c u j ą c y c h, j k i ty c h u c z ą c y c h s ię - o o d p o w ie d ź n d o ś ć o g ó ln e p y t n ie : Czy tw o j e w k cje b yły u d n e? G ło s u je m y j k zw ykle z p o ś r e d n ic tw e m stro n y in te r n e to w e j w w w.zyciebyto m s k ie.p l W p o ls k ie j p o lity c e n jb r d z ie j d e n e r w u j ą c e j e s t to, że n ik t n ie z jm u je s ię tym, co n p r w d ę w żn e, d y s k u s j z k ż d y m r z e m sc h o d z i n te m ty z u p e ł n ie p o b o c zn e lu b k o m p le tn ie n ie is to tn e. S c h o d z i rzecz j s n n ie s m z s ie b ie, le j e s t t m c elo w o sp y c h n p rz e z ty ch, k tó rzy c h c ą z ją ć n s te m te m z s tę p c z y m i o d w ró c ić n s z ą u w g ę. N ie stety, b rd z o sk u te c z n ie. I d e l n ie w id ć to o s t tn io, k ie d y n j w w yszło, j k z n jo m i, c z ło n k o w ie r o d z in czy s y m p ty c y r z ą d z ą cych k r je m o p n o w li g w r n tu ją c e w y so k ie z ro b k i sp ó łk i s k rb u p ń stw. P o z n jo m o śc i, b o n ie d z ię k i k o m p e te n c jo m d o s t li i n tr tn e p o s d y i ś w ie tn ie so b ie żyją. U j w n ie n ie ty ch f k tó w w y w o łło d e b tę, je j u c z e s tn ic y z s t n w i ją się, co z ro b ić, by to j e d n k m tu r, n ie c h ę ć sz c ze r, z p e w n i ł p o s d ę. I t u p o j w i s ię w s p o m n i n y p ro b le m. J k zw ykle w tr u d n e j sy tu c ji d z ie c in n ie m rszc zą cy czoło, p e łe n w yćw iczo nego p rz ez p iro w có w z tro s k n i p r e m ie r w k u rzy ł się i z p o w ie d z i ł, że stw o rzy coś w r o d z ju k o m isji, k tó r w y ł n i ł b y o so b y d o p r c y w p ń stw o w y c h sp ó łk c h i firm c h. R zecz j s n z d n ie m p r e m ie r o w k o m is j b ę d z ie p o lity c z n i n s t w io n je d y n ie n o b iek ty w n e b d n ie m e ry to ry c z n y c h z d o ln o ści k n d y d t. P o l cy t e n k it p e w n ie k u p ią (k u p ili ju ż p rz e c ie ż z n c z n ie b r d z ie j n iw n e ) i u w ie rz ą, że to d o b re ro z w ią z n ie p r o b le m u. B, u w ie rz ą, że w kurzony, z tro sk n y p r e m ie r znow u o p n o w ł s y tu c ję, t k j k to zrobił, gdy w lczył z p e d o fil m i, k ib o l m i o r z h n d l rz m i d o p l c z m i. B o p rz e c ie ż m ło kto z st n o w i s ię n d tym, kto w yłoni członków ow ej kom isji. N s tę p n p o lity c z n ko m isj? A kto j ą u tw o rzy? T y m c z s e m ż d n k o m is j s p r w y n ie ro z w ią ż e. N ie m d z iś w p o lity c e lu d z i o b ie k ty w n y c h i k i e r u j ą c y c h s ię k w e s ti m i m e ry to r y c z n y m i. J e d y n n d z ie j n s k o ń c z e n ie z s y n e k u r m i d l z n jo m y c h, to z lik w id o w n ie p ń s tw o w y c h p o s d i s p ry w ty z o w n ie p ń s tw o w y c h firm. N ie b ę d z ie ic h, to n ie b ę d z ie g d z ie u p y c h ć z n jo m k ó w. A le n to ż d n z p r ti i s ię n ie zgodzi, b o c zy m p o w y b o rc z y m z w y c ię s tw ie p ł c ił b y s w o im lu d z io m. TO M A SZ NO W AK l i t e r c k i O p e ry Ś lą s k ie j w B y to m iu, c h o ć o tr z y m ł b y to m s k ą n g r o d ę w d z ie d z i n i e k u l tu r y M u z m ie s z k w K to w ic c h i o d k ilk u d z i e s ię c i u l t p o w t r z w c ią ż to s m o : ż e d l O p e r y Ś lą s k ie j t r z e b w y b u d o w ć n o w ą s i e d z ib ę w K to w ic c h. Z p e w n e p o to, ż e b y m i ł b liż e j d o p r c y i m n ie j c z s u m u s i ł p o ś w ię c ć n d o jz d y. Ś p i e s z ę j e d n k u s p o k o i ć b y to m s k ic h m e l o m nów. S t r ś p i e w k K ijo n k i m o ż e p o s łu ż y ć c o n j w y ż e j d z i e n n i k r z o m W y b o rc z e j d o n p i s n i k o le jn e g o T Z T W P o s tu l ty b u d o w y w K to w ic c h T e t r u W ie lk ie g o i u l o k o w n i w n i m O p e r y Ś l ą s k ie j s ą o b e c n i e r ó w n i e r e l n e, j k p l n p o d b o j u p r z e z P o ls k ę p r z e s t r z e n i k o s m ic z n e j i w y s ł n ie n s z e j m is ji n M rs. P o w o d y s ą d w. P o p ie r w s z e : w ł d z e w o je w ó d z tw ś lą s k ie g o z g r z e b ły s ię ju ż w b u d o w ę o b o k S p o d k n o w e j s ie d z i b y M u z e u m Ś lą sk ie g o. M u si o n z o s t ć o tw r t w t e r m in ie, ż e b y ro z lic z y ć d o f i n n s o w n i e z U n ii E u r o p e j s k i e j. T y m c z s e m n i e o f i c j l n i e m ó w i s ię, że z p o w o d u w r u n k ó w g e o lo g ic z n y c h (to t e r e n p o d w n e j k o p ln i K to w ic e ) in w e s ty c j o k z ł s ię t r u d n i e j s z i d r o ż s z, n iż z k ł d n o. D l te g o w ł d z e w o j e w ó d z t w m u s z ą b r d z o s i ę g im n s ty k o w ć, ż e b y s k o ń c z y ć j ą w t e r m i n i e. P o ty c h d o ś w i d c z e n i c h d o b u d o w y n o w e j s ie d z ib y O p e r y Ś l ą s k i e j n i k t n i e b ę d z i e s i ę r w ł. I p r z y c z y n d r u g : k ry z y s p u k d o b r m E u ro p y. W n o w y ch b u d ż e t c h U n ii E u r o p e j s k i c h b ę d z i e z p e w n e m n ie j ś r o d k ó w p o m o c o w y c h n te g o t y p u p r z e d s i ę w z ię c i, w b u d ż e c ie n s z e g o p ń s t w - ty m b r d z i e j. A w o je w ó d z tw o s m o d z i e l n i e n i e u d ź w ig n ie t k i e j in w e s ty c ji. T k w ię c p o s t u l t y K i jo n k i p o z o s t n ą n e t p i e g d k i n s e z o n o g ó rk o w y. I k i e r o w n i k l i t e r c k i O p e r y Ś l ą s k i e j w c ią ż b ę d z i e m u s i ł d o je ż d ż ć d o p r c y z K to w ic d o B y to m i. MARCIN HAŁAŚ m zyciebytom skie.pl Z p r s z ją c n p r w y b o ry m u sim y s t le p rz y p o m i n ć, że to ty lk o z b w, t k n p r w d ę p r e z y d e n t B y to m i o r z r d n y c h w y b ie rz e m y d o p i e r o 16 w r z e ś n i. M usim y, b o d w l t te m u d o s z ło d o z b w n e j sy tu c ji. K ilk d n i p o p r w y b o r c h z d z w o n ił d o n s c z y te ln ik, p y t ją c, c z e m u n k ł n i m y m ie s z k ń c ó w d o u d' z i w w y b ' o r c h s m o rz ą 'd o w y c h, s k o ro p r e ' ł' u c o z y d e n t ju ż d w n o w y ło n io n y. - P rzecież ju ż stliście e M n D worcowej z u r n ą i zbierliście głosy. S m też gło sow łem. O co tu t k n p r w d ę chodzi? T r o c h ę c z s u z ję ło, z n im d z w o n ią c y p r z y ją ł d o w i d o m o ś c i, że u c z e s tn ic z y ł je d y n i e w p r w y b o r c h i m u s i s ię t e r z p o f ty g o w ć d o lo k lu w y b o rc ze g o.

5 Życie m i st Reorgnizcj - kt osttni. Nowy rok szkolny koń czy istnienie wielu bytomskich plcówek oś witowych. 1 wrześni zczną dziłć nowe szkoły, powstłe w wyniku po łączeni lub likwidcji innych. ł d z e n sz eg o m i s t d w r zy p o d c h o d z iły d o s p r w y r e o rg n iz c ji ośw ity, k t ó r e j k o n ie c z n o ś ć u z s d n i ł y m le ją c ą lic z b u c z n ió w o r z r o s n ą c y m i n k ł d m i n s z k o ln ic tw o. Z p ie rw s z y m r z e m u g ię ły s ię p o d p r e s j ą s p o łe c z n ą i w ycof ły. Z d r u g im r z e m d o p ro w d z iły s p r w ę d o k o ń c, le m ię d z y in n y m i d l te g o z o stły p rz e z n ie z d o w o lo n y c h m ie s z k ń c ó w o d w o ł n e w e fe k c ie r e fe r e n d u m. A rg u m en t, iż re o rg n iz c j d 2 m ilio n y o s z c z ę d n o ś c i b u d ż e to w y c h, n i e w ystrczył. Z lik w id o w n e p l c ó w ki z k o ń c z ą sw ój żyw ot 31 s i e r p n i. D z ie ń p ó ź n ie j fu n k c jo n o w ć z c z n ie k ilk n o w y c h p l c ó w e k, p o w s t ły c h w s k u te k łą c z e n i s t rych. Z d e c y d o w n ie n jw ię k s z e e m o c je w z b u d z ło r o z b ic ie T e c h n i k u m n r 4 p rz y u lic y K to w ic k ie j, w ię c p o p u l r n e g o E l e k t r o n i k. U c z n io w ie te j p l c ó w k i w rz z n u c z y c ie l m i z o rg n iz o w li s tr jk p ro te s t c y jn y i p o d ję li w ie le p r ó b u r to w n i szkoły. N ic to je d n k n ie d ło. K szt łc ąc y się t m u c z n io w ie t r f i ą te r z d o Z e s p o łu W S z k ó ł E k o n o m ic z n y c h p rz y u lic y W e b e r o r z Z e s p o łu S z k ó ł M e c h n ic z n o -S m o c h o d o w y c h p rz y p l c u S o b ie sk ieg o. W re z u lt c ie 1 w r z e ś n i p rz y W e b e r p o w s t n ie Z e s p ó ł S zk ó ł A d m in is tr c y jn o E k o n o m ic z n y c h i O g ó ln o k s z t ł cąc y ch, p rz y p l c u S o b ie sk ie g o Z e s p ó ł S z k ó ł M e c h n ic z n o -E le k tro n ic z n y c h. D o n o w e g o Z SA E io tr fiło ze st rsz y ch k ls 86 u c zn ió w E le k tro n ik, d o Z SM E 259. D y r e k to r e m p ie rw s z e j z p l c ó w e k zo s t ł D g m r J ro s z. N W eb e r p rz e n io s ł się z S z o m b ie re k w rz z u c z n i m i lik w id o w n e g o Z esp o łu Szkół A d m in istr c y jn o -S o cjln y c h, k tó re g o b y ł d y re k to re m. Z k o lei Z SM E p o k ie r u je I r e n e u s z S zpr. W rz z n ow ym ro k ie m szk o ln y m C e n tru m K s z t łc e n i P r k ty cz n eg o i C e n tr u m K s z t łc e n i U s t w ic z n e g o p rz y u lic y P o w st ń c ó w Ś lą sk ic h z k o ń c z ą d z i ł ln o ś ć w d o ty ch c z so w e j fo rm ie i p o łą c z ą s ię w C e n tr u m K s z t łc e n i Z w o d o w ego i U st w ic zn e g o. S p o re z m i ny z jd ą w d z ie ln ic o w y c h lic e c h o g ó ln o k sz t łcą cy c h. K l sy s p o r to w e z III, V o r z V III LO cze k p o łą c z e n ie i w s p ó ln e p r z e n o s in y do Ukrdł milion złotych Gigntyczny przewł. 27-letni księgowy jednej z bytomskich firm wyprowdził z jej kont milion złotych. Później przez miesiąc szlł w Holndii i w Polsce. Policj odzyskł znczną część gotówki. tru d n io n y w d z i le k się g o w y m firm y fin n s o w e j z By to m i 2 7 -le tn i m ę ż c z y z n d o k o n ł w lip c u d w ó c h p rz e le w ó w n w ł s n e k o n to n k w o tę m ilio n złotych, po czym n z ju trz n ie p rzy s z e d ł ju ż d o prcy. K ie d y k sięg o w i p rz e d s ię b io r s tw z o rie n to w li się Z O G Ł O S Z E N I w o g ro m n y m u b y tk u n k o n c ie, n ty c h m i s t p o w i d o m ili p o lic ję. W m in io n y w t o r e k p o l ic j n c i z jm u ją c y s ię p r z e s tę p c z o ś c ią g o s p o d r c z ą z trz y m li s p r w c ę i je g o p rz y j c ie l. O d zy sk n o ró w n ie ż ty s ię c y z ło ty c h o r z n o w ą h o n d ę c iv ic, k t ó r ą m ężczy- Z e s p o łu S zkół O gólnoksztłcących n r 3. Z kończył d z i ł ln o ść Z esp ó ł S zk ó ł n r 5 przy p l c u S łonecznym. Z e s p o lił s ię o n z Z e s p o łe m Szkół n r 3 p rz y u lic y K on sty tu cji. K ończy ż y w o t G im n z ju m n r 6 p rz y u l i cy O rzeg o w sk iej. Od n ow ego ro k u sz k o ln e g o u c z ą c e s ię t m d z ie c i s t n ą s ię u c z n i m i G im n z ju m n r 7 przy u lic y K rp c k ie j lu b Z esp o łu S zkół T ech n ic z n y ch p rzy u lic y FTycz-M odrzew skiego. N ie b ę d z ie ju ż G im n z ju m n r 13 przy u lic y Stolrz o w ick iej. Je g o zło g ę p rz e jm ie G im n z ju m n r 14 p rz y u lic y N ickl, G im n z ju m n r 11 p rzy u licy T y sią c le c i w c h ło n ie lik w id o w n e G im n z ju m n r 12 p rz y u lic y N r u tow icz. P o z o s t łe p o sz k o ł c h b u d y n k i g m in p rz e k z ł n in n e c e le lu b s p ró b u je s p rz e d ć, z o st n ą o n e wy s t w io n e n p rz e t rg. D o m o m e n tu p o n ow nego z s ie d le n i b ę d ą p iln o w n e, by ich n ie sp lą d ro w n o. Z g ro ż e n ie j e s t sp o re, bo w B yto m iu o p u s to s z łe g m c h y zw sze p d j ą łu p e m złom irzy. J k tw ie rd z ili p r c o w n ic y T e c h n ik u m n r 4, ju ż w m o m e n c ie p rz e n o s z e n i jeg o wy p o s ż e n i w in n e m ie jsc w pob liżu szkoły k rę c ili się z ło m irz e, sz u k ją c y czegoś d l sie b ie. E le k tr o n ik n w e t p o ś m ie rc i w z b u d z e m o c je. K ilk k o m it e tó w w y b o rc zy c h b io rą c y c h u d z i ł w p rz e d te rm in o w y c h w y b o r c h s m o rz ą d o w y c h z p o w i d, że po e w e n tu ln y m z w y cię stw ie d o p r o w d zi d o re k ty w c ji szkoły. ton z n k u p i ł z s k r d z i o n e p i e n i ą d z e. P o z o s t łą k w o tę b y to m i n in p rz e z n c z y ł n s p ł tę sw o ic h d ł u gów, w y c ie c z k i d o H o l n d ii i w o j ż e p o P o ls c e. S p o r ą s u m ę p o d ro w ł ró w n ie ż p rz y j c ie lo w i. M ężczy zn u s ły s z ł w p r o k u r t u r z e z r z u t k r d z ie ż y m ie n i z n c z n e j w r to ś c i. G ro z i m u z to k r d o 10 l t w ię z ie n i. J e g o le tn i p r z y j c i e l z p r z y ję c i e g o tó w k i z o s t ł o s k rż o n y o p s e r stw o i m o ż e s p ę d z ić z k r t m i n w e t 5 l t. P o s p o tk n iu z p r o k u r to r e m o b j m ęż cz y ź n i z o st li o b ję c i p o lic y jn y m d o z o re m. Eg. E By to misto obudzić W sobotę w smo południe n ulicy Jinty zprezentowli się mieszkńcom kndy dci n rdnych Komitetu Wyborczego Dmin Brtyli. Był również obecny Dmin Brtyl - njpowżniejszy kndydt n urząd prezydent Bytomi. ZYCIE BYTOMSKIE 5 Stniści czy wndle? N grobki runęły nocą. Mieszkńcy centrum Bytomi wciąż są wstrząśnięci wydrzenimi sprzed 10 dni. W nocy wndle zdewstowli ngrobki n trzech cmentrzch. Zwyrodnilców musiło być kilku, bowiem szkody są zncz ne. Policj wie już, kim są przestępcy. Fot. JACEK S O NCZO W SK I Pożegnnie z Elektronikiem Wndle zdemolowli wiele grobów. r z ą d c c m e n t r z M te r D o lo ro s F r n c is z e k M te j c z y k z o s t ł p o s t w io n y n nogi o g o d z in ie 7 r n o. T elefo n o w ł g r b rz, k tó ry z r z p o w e jś c iu n t e r e n n e k ro p o lii zu w ż y ł d e m o l kę. S p r w c y d o s t li s ię n t e r e n o b ie k tu o d s tro n y le i M rk. T rw t m b o w ie m r e m o n t m u ru, k tó ry g ro z ił z w le n ie m. O b e c n ie z ie je w n im k ilk u m e tro w w yrw. T uż o b o k s to i r o z w lo n y p i e r w szy z b y tk o w y p o m n ik. P r z e s t ę p cy z r z u c ili z n ie g o k rzy ż z t b lic ą. D le j w z d łu ż b o c z n e j le jk i w id ć k o le jn e p o p rz e w r c n e n g ro b ki. W je d n y m z n ic h w y k o n n y m z c z rn e g o m r m u r u z o s t ł ro z b i t k o l u m n, k t ó r t e r z le ż y o b o k n z ie m i. W ygląd, j k b y sp r w c y p o ru sz li s ię p o c m e n t r z u b e z ł d u i s k ł d u, b o w ie m z n is z c z e n i n ie b ie g n ą w zdłuż je d n e g o rz ę d u m ogił. W j e d n y m z p o m n ik ó w p rz y p r w y m m u rz e k m ie n n e p ły ty p o s p d ły d o w n ę tr z krypty, u k z u ją c z n jd u j ą c e s ię t m tru m n y. P r c o w n ic y n e k ro p o lii p ro w iz o ry c z n ie z k ry li o tw ó r k m ie n i m i. U sz k o d z o n e są ró w n ie ż m n ie js z e g ro b y w e w n ą trz c m e n t rz. W s u m ie z rz ą d c M t e r D o lo ro s d o lic z y ł się p ię tn s tu z d e w sto w n y c h grobów. P o z n is z c z e n i c h n c m e n t rz u p rz y u lic y P i e k r s k ie j g r u p p r z e n io s ł s ię n u lic ę P o w s t ń ców Ś lą sk ic h. C h u lig n i w e sz li n c m e n t rz p r f ii N jśw ię ts z e j M Z rii P n n y o r z n s ą s i d u ją c y z n im c m e n t r z e w n g e lic k i. R ó w n ie ż t m n k żd y m z n ic h zbezczeszczo n o p o k ilk n ś c ie grobów. J u ż n s tę p n e g o d n i p r z e d p o łu d n ie m z z rz ą d c m i c m e n t rz y z c z ę li s ię k o n t k to w ć o p i e k u n o w ie zn iszczo n y ch grobów. Z gło s z e n i p r z y jm o w ł ró w n ie ż p o lic j. S p r w ą p rio ry te to w o z ję li się f u n k c jo n r iu s z e o p e r c y jn i W y d z i łu K r y m in ln e g o. J u ż p o k i lk u n s t u g o d z in c h p o lic j n c i u s t lili, k im s ą sprw cy. To k ilk o ro n sto l tk ó w, k tó rzy o b e c n ie s ą p o sz u k iw n i. W m ie js c u z m ie sz k n i b o w ie m n ie p rz e b y w ją. Z z n is z c z e n ie g ro b ó w k o d e k s k rn y p rz e w id u je k rę d o 3 l t w ię z ie n i. P r o w d z ą c y ś le d z tw o p o lic j n c i n r z ie w y k lu c z ją, iż p o w o d e m c z y n u m o g ł b y być id e o lo g i s t n iz m u. C h o d z iło r c z e j o d z ik ą b e z m y śln o ść i c h ę ć w y łd o w n i e n e r g i i. N ie j e s t w y k lu c zo n e, że w c z s ie n is z c z e n i g ro b ó w m ło d o c i n i sp r w c y byli p o d w p ły w e m lk o h o lu, d l te g o p u śc iły im w szel k ie h m u lc e. N Ś lą s k u n ie b y ł to p ie rw s z y p r z y p d e k z b e z c z e s z c z e n i g r o bów. D w ty g o d n ie t e m u d o p o d o b n e g o z d r z e n i d o s z ło w Z brzu. T m d w ó jk c zte rn sto l tk ó w u r z ą d z ił so b ie n o c n ą z b w ę n c m e n t rz u. N jp ie r w w yw oływ li duchy, n s tę p n ie z c zę li sk k ć p o n g ro b k c h. JACEK SONCZOWSKI Obwodnic otwrt Budow tsiem iec. Po 18 ltch oczekiwń kierowcy mogą nreszcie odetchnąć z ulgą. Punktulnie o północy w miniony piątek pierwsze smochody mogły przejechć po gotowej Obwodnicy Północnej Bytomi. o z p o c z ę t n p o c z ą tk u l t 90. b u d o w o b w o d n ic y p rze ży ł k d e n c je p ię c iu p r e z y d e n tó w i d w ó c h k o m is rz y k ie ru ją c y c h m i ste m. T ru d n o się w ięc dziw ić, że o tw rc ie trz e c ie g o o d c in k te j w żn ej d l m i s t dro g i było w ie lk im ś w ię te m fe to w n y m w p ią te k ju ż o d g od ziny 16. O b e c n i e O b w o d n ic ą P ó ł n o c n ą B y to m i m o ż n d o j e c h ć o d R d z io n k o w d o g r n ic Z b rz. D z ię k i te j d r o d z e j e s t s z n s c ł k o w ite g o w y r z u c e n i c ię ż k ie g o r u c h u k o ło w e g o ze ś r ó d m i e ś c i B y to m i - d o o b w o d n ic y m o ż n d o j e c h ć b o w ie m l e j ą J n P w ł II, s k r ę c j ą c w n i ą z u lic y C h o r z o w s k i e j. W r u n k i e m b ę - R P o n ie w ż trw ją je s z c z e w k c je - k n d y d c i p o s t n o w ili z p re z e n to w ć s ię b y to m i n o m w fo rm ie ż r to b liw e g o h p p e n in g u. K ż d y z n ic h p r z y n ió s ł z e s o b ą b u d z ik - s y m b o l h s ł w y b o r c z e g o K o m i te tu D m i n B rty li B y to m i s to o b u d z ić. R ó w n o w p o łu d n ie ich b u d z ik i z d z w o n iły. P o c h w ili z w ie ż y k o ś c io ł m ri c k ie g o ro z le g ł s ię h e jn ł B y to m i. To p o c z ą te k b u d z e n i m i s t z le t rg u, w j k im B y tom trw o d l t - p o w ie d z i ł n m B rty l. - N s z e d z is ie js z e s p o tk n ie m lż e js z y c h r k te r, je d n k p r z e z k o le jn e 3 ty g o d n ie c h c e m y m ó w ić o n s z y m m ie ś c ie z n c z n ie p o w ż n ie j. Z p re z e n tu je m y w y b o rc o m n s z p ro g r m o r z r e ln e p o m y s ły n o ż y w ie n ie B ytom i. D m i n B rty l je s t n jb rd z ie j lic z ą c y m s ię k n d y d te m n u rz ą d p r e z y d e n t B y to m i. W y b o r y o d b ę d ą s ię 16 w rz e ś n i. K o n tr k n d y d t m i B rty li b ę d ą m ię d z y in n y m i d w j z s tę p c y i z r z e m n j b liż s i w s p ó łp r c o w n ic y o d w o ł n e g o w c z e rw c o w y m r e fe re n d u m p re z y d e n t K o j. To je g o e k ip p o n o s i o d p o w ie d z i ln o ś ć z lik w id c ję s z k ó ł o r z w p ro w d z e n ie tz w. p o d tk u d e s z c z o w e g o. d z ie j e d n k w p r o w d z e n ie z n k ó w z k z u w j z d u T IR -ó w d o c e n tr u m. O b w o d n ic m w s u m i e 7254 m e t r y d ł u g o ś c i. P i e r w s z y o d c i n e k lic z y 1623 m e try, d r u g i 1914, i t r z e c i 3714 m e tró w. To j e d n k n ie k o n ie c o g ro m u p r c. P o d r o d z e w y b u d o w n o 2 w i d u k ty, 2 m osty, t u n e l i 2 s t n o w is k d o w ż e n i p o j z d ó w. C łk o w it ilo ś ć d r ó g d o j z d o w y c h w r z z ł ą c z n i c m i w y n o si 7800 m etró w. Z o k z ji o t w r c i t r s y p r z y g o to w n o s p e c j ln ą u ro c z y s to ś ć. P n o r m ę o b w o d n ic y m o ż n b yło p o d z iw i ć z u s t w io n e g o w o k o li c c h u lic y M ie c h o w ic k ie j 30-m etr o w e g o p o d n o ś n ik. S.

6 6 ZYCIE BYTOMSKIE Reklm KWW Referendum ibisk i Dmin BrtvLi D m i n R T Y L Kndydt n prezydent B Y T O M I A S T O ^BUDZIĆ w w w. b y t o m i s t o o b u d z ic. p l Mterił Wyborczy KWW Referendum BIS i Dmin Brtyli

7 Życie sportow e Młodzież rzucon n głęboką wodę Piłk nożn. Po powrocie do pierwszej ligi Poloni zgodnie z przewidywnimi przegry w mecz z meczem, jednk kibice doceniją wolę wlki niedoświdczonych zwodników. n ie o d le g łe j p rz e s z ło ści je d n y m z p o w o d ó w u ty s k iw n i n d r u ż y n ę z O lim p ijs k ie j b y ł je j n z b y t m ię d z y n ro d o w y i w ie k ie m z w n s o w n y sk ł d. S t r s i f n i tu te js z e g o f u tb o lu w s p o m in li c z sy d o m i n c j i w z e s p o le w y c h o w n k ó w P o l o n i i. T e r z k l u b w y d j e s i ę w r c ć d o tr d y c ji, le c z c zy n i to z m u s u i n ie u m ie ję tn ie. P o s p d k u b y to m s k ie g o z e s p o łu z z p le cz e k str k l s y, je g o n o w ą k d r ę sz y k o w n o d o w y stę p ó w w d r u g ie j lid z e. Z p rz y c z y n fin n s o w y c h s ię g n ię to m ię d z y in n y m i p o w ł sn y c h j u n io r ó w. T y m c z s e m z r z ą d z e n ie m lo su z n c z n ie o d m ło d z o n e - W k o b o k t k z w n so w n y c h w ie k ie m k o le g ó w z d ru ż y n y, j k : K c p e r G rzy b e k ( r o c z n ik 1995), K m il Bnś (1994), D w id K rz e m ień (1993) o r z D n iel Pietrych z ro c z n ik M im o p r z e g r n e j n s i c h ło p c y w y d li s ię być p r z e k o n n i, że n ie t k i d i b e ł strszny, j k go m lu ją. J e d n k p o d c z s śro d o w e g o s p o t k n i z T e r m lik ą B ru k -B e t N ie c ie c z o trz y m li z im n y p ry sz n ic. D o szło d o rz e z i n ie w in ią te k. S p o tk n i e m ogło s ię sk o ń c z y ć r e k o r d o w ą p o r ż k ą. P o lo n i p r z e g r ł ty lk o 0:3, b o j e j b r m k r z M te usz M ik o b r o n ił k ilk g ro ź n y c h strz łó w i p iłk r z e N ie c ie c z y h - n io ro z w ij ć, b o p iłk r z e ci o d p o c z ą tk u k r ie r y m ie li p rz y s o b ie n b o is k u tu z y ó w c z e sn e j p iłk i. D l te g o n i m m ło d z ie ż P o lo n ii n b ie r z e r u ty n y lu b z n ie c h ę c i s ię d o g ry c ią g ły m i c ię ż k im i p o r ż k m i, n le ż y j k n js z y b c ie j z d b ć o w z m o c n ie n ie k d r y p ie r w s z e j d ru ż y n y k ilk o m d o ś w i d c z o n y m i z w o d n ik m i. P r u g r c z y d o p o z y s k n i p o j w iło s ię p o d c z s p rz e d s e z o n o w y c h sp rin g ó w, lecz n ich z k o n tr k to w n ie n ie p o z w l ł n ło ż o n y n P o l o n i ę z k z t r n s f e r ó w. P r z y p o m n ijm y, że p r z e d m ie s i ą c e m n n s z y c h ł m c h p r e z e s P o lo n i S.A. R do słw N ow k ow ski z p e w n i ł: D o M łodzież Polonii w nierów nej w lce z solidnym zespołem z Niecieczy. Z lew ej D w id Krzem ień, z prw ej Kcper Grzybek. m u z e s t w o w i p iłk r z y p rz y s z ło z p re z e n to w ć s ię w p ie rw s z e j li d ze. Ś r e d n i w ie k u e k ip y t r e n e r P iotr P ierścion k s ię g le d w ie 23 lt. S t ty s ty k ę w y r ź n ie z w y ż ją 3 6 -letn i P w eł Gm l o r z u ro d z o ny w 1980 ro k u J u rj B lź. K ilk u n s tu z w o d n ik ó w n ie b ie s k o -c z e rw o n y c h p rz y sz ło n ś w i t w l t c h 90. u b ie g łe g o w ie k u. N ie k tó rz y z m r s z u t r f i l i z n j s t r szej g ru p y ju n io r ó w d o p ie rw s z e j lig i. W p r z e g r n y m p r z e d ty g o d n i e m w B y to m iu s p o tk n iu P o lo n ii z O lim p ią G ru d z ią d z 1:2 b r m k ę d l g o sp o d rz y zw o d ó w zdobył 1 7 -letn i K m il W les. B ie g ł o n p o m u r w ie s t d io n u S zym kow i- n i e b n i e p u d ło w li. O b r o n n ie b i e s k o - c z e r w o n y c h p r k ty c z n i e n ie is tn i ł. Z w ł sz c z w d r u g ie j p o ło w ie s p o t k n i t r u d n o b y ło d o s tr z e c j k ą k o l w i e k k o n c e p c ję g ry b y to m s k ie g o z e s p o łu. M im o w s z y s tk o k i b ic e w s p r l i z e s p ó ł o k l s k m i i d o b ry m sło w em. W inę z o b e c n y s t n p o n o s z ą n i e z w o d n ic y czy szkoleniow cy, lecz z rz ą d k lu b u, k tó re g o n ie u m ie ję tn e d z i ł n i p e r s o n l n e sp r w iły, że b y to m s k m ło d z ie ż n ie z n jd u je m o c n e g o o p r c i w m rk o w y c h st rsz y c h k o le g c h z d rużyny. K tó ry ś z o b s e rw to r ó w m e c z u s łu s z n ie zu w ży ł, że t l e n t L u b ń s k ie go czy B o ń k m ó g ł s ię o d p o w ie d - Spcerkiem po boiskch Piłk nożn. Ze zmiennym szczęściem grły bytomskie zespoły w niższych ligch. p o c z ą tk u c z w r to lig o w ego se z o n u u d n ie r d z iły s o b i e S z o m b ie r k i. P o t r z e c h k o l e j k c h p l s o w ły s ię n 4. m ie js c u. P r z e s z łe j s o b o ty z ie lo n i w y g r li w w y j z d o w y m m e c z u z G ó r n ik ie m 09 M y s ło w ic e 2:0. D o d r u g i e j g r u p y o k rę g ó w k i t r f i ł b e n i m i n e k Ł K S Ł g ie w n ik i. T m j e d n k z e s p o ło w i n ie w io d ło się. N to m i s t w c z w rte j g r u p i e lig i o k r ę g o w e j w lc z y ły d r u ż y n y S ile s ii M ie c h o w ic e o r z P o l o n i i I I B y to m. O i le S i l e s i N z n o t o w ł d w z w y c ię s tw, to re z e rw y n ie b ie sk o -c z e rw o n y c h p o z o s t w ły b e z p u n k tu. P ię ć d r u ż y n b r o n i b y to m s k ic h b r w w A k l s ie. N jw y ż e j s k l s y f ik o w n y b y ł R o z b r k. D o b r z e sz ło r ó w n ie ż R o d ł u G ó r n ik i, c u d e m w p o p r z e d n im s e z o n ie u r to w n em u p rz e d d e g r d c ją. Po d w óch m eczch je s ie n n e j ru n d y B k l s y N d z i e j B y to m p o z o s t w ł w i c e l i d e r e m. Z g ło s z o n w ty m s e z o n ie d o ro z g ry w e k S i l e s i I I z jm o w ł 10. m ie js c e. 2 s i e r p n i złożym y w k o m is ji n d z w y cz jn e j P Z P N w n io s e k o u c h y le n ie z k zu tr n s fe ró w. P r z e d st w im y b r d z o m o c n e r g u m e n ty. T e r z s z e f z r z ą d u s p o rto w e j s p ó łk i tw ie r d z i, że k lu b s k o m p le t o w ł o d p o w i e d n i e d o k u m e n ty, ro z m w i z p iłk r s k ą c e n t r l ą o r z r e g u lu j e fin n s o w e z le g ło ści. - W p ie rw szy m tyg o d n iu w rze śn i sp o d ziew m się k o n k re tn y c h decyzji w tej sprw ie. P o w ie d z i ł R d o s ł w N o w k o w sk i. M in io n e j n ie d z ie li, p o z m k n ię c iu n u m e r u Ż B, b y to m i n ie t r z e c i r z p o d r z ą d w y s tą p ili w ro li g o s p o d rzy, ty m r z e m p rz e c iw S n d e c ji N o w y Sącz. Trzeci rz Bugdoł Piłk nożn. Siln reprezen tcj Podokręgu Bytom w kie rownictwie Śl.ZPN. u d o lf B u g d o ł z o s t ł w y b r R n y n t r z e c i ą k d e n c ję p r e z e s e m Ś l ą s k i e g o Z w ią z k u P i ł k i N o ż n e j. P o k o n ł je d y n e g o k o n tr k n d y d t Jn O zg ę, w ic e p r e z e s P o d o k r ę g u Z b r z e i w i e lo l e t n ie g o s z e f K S S trz y b n ic 89:25. P o d o k r ę g B y to m b ę d z ie m i ł ż p ię c iu p r z e d s t w ic ie li w re g io n l n e j f u t b o lo w e j c e n t r l i. D o z r z ą d u w e s z li p r e z e s i n s z e g o p o d o k rę g u K rz y s zto f S ew eryn o r z T S P o lo n i D m in B rty l. W g ło s o w n iu p r z e p d ł s z e f P o lo n i S.A. R dosłw N o w k o w sk i. N to m i s t d o k o m is ji r e w iz y jn e j w y b r n y z o s t ł H e n r y k B ry z e k o r z d o s ą d u k o le ż e ń s k ie g o P w eł G rb ow sk i ŻYCIE BYTOMSKIE 7 Wrto pomrzyć P o w ie m P n u n u c h o, P n i e s ą s ie d z ie, że n w e t b c z n i o b s e r w to r z y lo k ln e j sc e n y p o lity c z n e j n ie p r z e w id z ie li t k m s o w e g o w y b o rc z e g o s z tu r m u n r tu s z, p o s t r o p o ls k u z w n y w ie tn ic ą. P r w d, j k p i ę k n i e b rz m i sło w o w i e t n i c. Z m i s t o d n ie m ie c k ie g o r tu s z - d s R th u s... T łu m u s t w i ją c y s ię w k o le jc e d o m g is tr tu n jw y r ź n ie j n ie z ro z u m i ł d w n e g o p rz y s ło w i : d o k o ś c io ł k ie d y c h c e sz, n r tu s z m u sisz. C h o c i ż p o r z e k d ło s t r e ń k i e, t e r z w y d je s ię k tu l n ie js z e, n iż p o d c z s sw eg o p o w s t n i. W iem, że n ie w y p d, sz n o w n y P n i e s ą s ie d z ie, w t k g o rą c y p rz e d w y b o rc z y c z s d y sk u to w ć o p r e t e n d e n t c h d o p r e z y d e n tu r y i r d y m ie js k ie j. N ie c h c ę być b o w ie m p o s ą d z o n y o j w n e s p r z y j n ie j e d n y m o r z z o h y d z n ie in n y c h. N jw ż n ie js z e, b y n j w ię c e j k r e s e k d o s t li ci k n d y d c i o b o jg p łc i, k tó rzy d e f in ity w n ie z e rw ą z d o ty c h c z so w ą d w u d z ie s to le tn ią tr d y c ją. I o ty m c h c i łe m z p n e m p o g d ć. P y t P n, s ą s i d u n io, o j k i p s k u d n y zw yczj c h o dzi... A no o c z y n ie n ie p rz e z n o w e w ł d z e m g is tr tu w szystkiego n o d w ró t niż p o p rz e d n ic y n u rz ęd o w y c h sto łk c h, o d e p r e c jo n o w n ie ich u m ie ję tn o ś c i, u s u w n ie w c ie ń i o p lu w n ie ich d o k o n ń, n ie k o n ty n u o w n ie ro z p o c z ę ty c h lb o z p l n o w n y c h in w e sty cji. S zkod, że k żd o r z o w e p o w y b o rc ze re w o lu c je o g r n ic z ją się d o p e rs o n ln y c h z m i n. W p r k ty c e p o sz c z e g ó ln e r tu sz o w e e k ip y n ie w ie le się ró ż n ią. P r ę d z e j czy p ó ź n ie j p o d w p ły w e m p o c h le b c ó w o r z w ł sn e j d u rn o ty zczy n ją w ie rzy ć w sw e n ie z ie m s k ie p o w o ł n ie. T ym cz s e m b r k u je im w y r źn e j k o n c e p c ji p rzy szło ści m i s t o r z p r z y n jm n ie j o d ro b in y s m o k ry ty k i. W e fe k c ie s t le s ł b n ą c g m in z m i s t p o zy sk iw ć n o w e firm y i in w esto ró w, t r c i d o ty c h c z so w e p rz e d s ię b io rs tw, n ie g d y ś z n n e w k r ju i z g r n ic ą. T k z B y to m i z n ik ł n ie ty lk o w ię k s z o ś c i k o p lń, h u t o r z f b r y k n ic h rz e c z p r o d u k u ją c y c h. Z ty lk o j e d n e g o k w r t ł u m ię d z y p l c e m W o ls k ie g o l o d o w is k ie m u b y ły b ro w r, r z e ź n i, c e n t r l ry b n, re m o n to w e z p le c z e k o le i o r z o d z ie ż ó w k. K to ś p o w ie, że n s z m g i s t r t n i e m ó g ł te m u z p o b ie c. P y t m w ię c : co p o w s t ło w b y to m s k ie j w o ln e j s tr e f ie e k o n o m ic z n e j, czy j k to u s tro js tw o s ię n zy w? B z M ZD im... R z u t o k n s ą s i e d n ie P i e k r y Śl. w y k z u j e, że p o d o b n ie m o g ło być u n s. Z lik w id o w n e lu b p r z e n i e s io n e z k ł d y z t r u d n i ł y t y s ią c e b y to m i n i p rz y je z d n y c h. N o w y c h m ie js c p r c y n ie p rz y b y ło. P o g ł ę b i j ą c e s ię b e z r o b o c ie i b r k p e r s p e k ty w n p o p r w ę s y tu c ji sp r w iły, że p rz e z o s t tn i c h k ilk n ś c ie l t u b y ło 30 p r o c e n t lu d n o ś c i. G m in ę o g r n i c z w d z i ł n i u p o s u c h n m ję tn y c h p o d tn ik ó w w p o ł ą c z e n i u z k r o c z ą c y m k ry z y s e m P R L - b is. N d o d te k in w e s ty c je o s t tn ic h k ilk u l t t r w ły p o n d p l n o w n y t e r m i n r e l i z c j i i c z ę ś ć z n ic h p o z k o ń c z e n iu w y m g ł n ty c h m i s to w y c h p o p r w e k. N ie k tó r e o k z ły s ię c łk o w ic ie c h y b io n e lu b co n j m n ie j n ie p r z e m y ś l n e. W ie śc i o ty m ro z n io s ły s ię p o k r ju i z g r n ic y, s t ją c s ię k o le jn ą, o b o k k t s t r o f b u d o w l n y c h, n ty r e k l m ą B y to m i. N ie s te ty, k ilk ty g o d n i p r z e d w y b o r m i z p o s z c z e g ó ln y c h k o m ite tó w d o c h o d z ą n ie z b y t z c h ę c j ą c e odgłosy. K to ś p o c ic h u u ty s k u je n p r ty jn y n k z s t r t u w w y ś c ig u d o w ie tn ic y. K o lic j n c i p o p r z e d n io rz ą d z ą c y c h B y to m ie m n ie k r y j ą o b w, że p o n i e p o m y ś ln y m g ło s o w n iu z o s t n ą z w e ry fik o w n e ic h p l n y o s o b is te i g ru p o w e. S p r w c y sk u te c z n e g o r e f e r e n d u m o d w o łu ją c e g o d o ty c h c z s o w e g o p r e z y d e n t i r jc ó w i d ą p o d z ie le n i p o s to łk i w r tu s z u. S ło w e m, b y to m s k ie b g ie n k o. P o z ty m p o w ie m P n u n u c h o, k o c h n y s ą s ie d z ie, że n r z ie w w y b o rc zy c h n o n s c h i z p o w ie d z i c h w c iąż b r k u je k o n k re tó w, z je d n y m w y ją tk ie m. Z n ie c ie r p liw o ś c ią o c z e k u ję o g ło s z e n i z w ie r ją c e g o n ie o b ie c n k i i slogny, w ro d z ju z m ie n im y m i sto, lecz o b r z u ją c e g o rz e c z y w is te c h ę c i i z m ie r z e n i k n d y d tó w, z w e ry fik o w n e f in n s o w y m i m o ż liw o śc i m i gm iny. Z d ję s o b ie j e d n k s p r w ę z teg o, że n ie w ie lu k n d y d tó w n p r e z y d e n t p o tr fiło b y s m o d z ie ln ie stw o rz y ć u to r s k i i r e ln y p r o g r m n p r w y f in n sów gm iny. Z p e w n e ż d e n z n ic h, c h o ć b y u w ż ł się z m o d e lo w e g o lib e r ł, n ie o ś m ie li s ię w p r o s t p o w ie d z ie ć w y b o rc o m : z m o ic h r z ą d ó w d l r to w n i B y to m i o d d m y c h ę tn y m z p rz y s ło w io w ą z ło tó w k ę w szy stk ie m ie js k ie b u d y n k i n d ją c e s ię d o r e m o n tu, z lik w id u je m y w ię k sz o ść g m in n y c h s p ó łe k i p r z e d s ię b io r s tw o r z in s ty tu c ji, z r e d u k u je m y d o n ie z b ę d n e g o m in im u m m g is tr c k ą d m in is tr c ję. T ego n ie z n io sł b y p o s tp R L -o w s k m e n t ln o ś ć m ie sz k ń c ó w. N w e t ty c h b y to m i n, k tó rz y n co d z ie ń p s io c z ą n d o ty c h c z s o w e g o s p o d r o w n ie. P o z ty m ów n ie tu z in kow y k n d y d t n p r e z y d e n t m i łb y p rz e c iw s o b ie ro z w śc ie c z o n y t ł u m fin n s o w o z w ią z n y z m ie js k im i p rz e d s ię b io rs tw m i. Z p e w n e w ię c, s ą s ie d z ie, B y to m p o z o s t n ie m i s te m z w ie lk im g r b e m n ie r c jo n ln e j, n ie r u c h w e j, z in s ty tu c jo n liz o w n e j, p ń stw o w o -s m o rz ą d o w e j w ł sn o śc i. N ie m m w ię c z b y tn ic h z łu d z e ń, co d o n jb liż s z e j p e rs p e k ty w y m i s t. Z w ł sz c z że n o w e w ł d z e w y b ie rz e m y n r p te m d w l t. P o te m n s tą p i t e r m i n o w e g ło so w n ie. W ty m c z s ie p r e z y d e n t i r d n i n ie z e c h c ą n r z ić s ię k o n ie c z n y m i, cz n ie p o p u l rn y m i d z i ł n i m i. A le w rto p o m rz y ć, że B y to m w re s z c ie p r z e s t n ie być s y n o n im e m b e z r d n o ś c i i p o te n c j ln i in w e s to rz y p r z e s t n ą go o m ij ć s z e ro k im łu k ie m. W idom o ści sportow e przygotow li WITOLD BRANICKI zydebytom skie.pi

8 Życie sportow e Młodzież rzucon n głęboką wodę Piłk nożn. Po powrocie do pierwszej ligi Poloni zgodnie z przewidywnimi przegry w mecz z meczem, jednk kibice doceniją wolę wlki niedoświdczonych zwodników. n ie o d le g łe j p rz e s z ło ści je d n y m z p o w o d ó w u ty s k iw n i n d r u ż y n ę z O lim p ijs k ie j b y ł je j n z b y t m ię d z y n ro d o w y i w ie k ie m z w n s o w n y sk ł d. S t r s i f n i tu te js z e g o f u tb o lu w s p o m in li c z sy d o m i n c j i w z e s p o le w y c h o w n k ó w P o l o n i i. T e r z k l u b w y d j e s i ę w r c ć d o tr d y c ji, le c z c zy n i to z m u s u i n ie u m ie ję tn ie. P o s p d k u b y to m s k ie g o z e s p o łu z z p le cz e k str k l s y, je g o n o w ą k d r ę sz y k o w n o d o w y stę p ó w w d r u g ie j lid z e. Z p rz y c z y n fin n s o w y c h s ię g n ię to m ię d z y in n y m i p o w ł sn y c h j u n io r ó w. T y m c z s e m z r z ą d z e n ie m lo su z n c z n ie o d m ło d z o n e - W k o b o k t k z w n so w n y c h w ie k ie m k o le g ó w z d ru ż y n y, j k : K c p e r G rzy b e k ( r o c z n ik 1995), K m il Bnś (1994), D w id K rz e m ień (1993) o r z D n iel Pietrych z ro c z n ik M im o p r z e g r n e j n s i c h ło p c y w y d li s ię być p r z e k o n n i, że n ie t k i d i b e ł strszny, j k go m lu ją. J e d n k p o d c z s śro d o w e g o s p o t k n i z T e r m lik ą B ru k -B e t N ie c ie c z o trz y m li z im n y p ry sz n ic. D o szło d o rz e z i n ie w in ią te k. S p o tk n i e m ogło s ię sk o ń c z y ć r e k o r d o w ą p o r ż k ą. P o lo n i p r z e g r ł ty lk o 0:3, b o j e j b r m k r z M te usz M ik o b r o n ił k ilk g ro ź n y c h strz łó w i p iłk r z e N ie c ie c z y h - n io ro z w ij ć, b o p iłk r z e ci o d p o c z ą tk u k r ie r y m ie li p rz y s o b ie n b o is k u tu z y ó w c z e sn e j p iłk i. D l te g o n i m m ło d z ie ż P o lo n ii n b ie r z e r u ty n y lu b z n ie c h ę c i s ię d o g ry c ią g ły m i c ię ż k im i p o r ż k m i, n le ż y j k n js z y b c ie j z d b ć o w z m o c n ie n ie k d r y p ie r w s z e j d ru ż y n y k ilk o m d o ś w i d c z o n y m i z w o d n ik m i. P r u g r c z y d o p o z y s k n i p o j w iło s ię p o d c z s p rz e d s e z o n o w y c h sp rin g ó w, lecz n ich z k o n tr k to w n ie n ie p o z w l ł n ło ż o n y n P o l o n i ę z k z t r n s f e r ó w. P r z y p o m n ijm y, że p r z e d m ie s i ą c e m n n s z y c h ł m c h p r e z e s P o lo n i S.A. R do słw N ow k ow ski z p e w n i ł: D o M łodzież Polonii w nierów nej w lce z solidnym zespołem z Niecieczy. Z lew ej D w id Krzem ień, z prw ej Kcper Grzybek. m u z e s t w o w i p iłk r z y p rz y s z ło z p re z e n to w ć s ię w p ie rw s z e j li d ze. Ś r e d n i w ie k u e k ip y t r e n e r P iotr P ierścion k s ię g le d w ie 23 lt. S t ty s ty k ę w y r ź n ie z w y ż ją 3 6 -letn i P w eł Gm l o r z u ro d z o ny w 1980 ro k u J u rj B lź. K ilk u n s tu z w o d n ik ó w n ie b ie s k o -c z e rw o n y c h p rz y sz ło n ś w i t w l t c h 90. u b ie g łe g o w ie k u. N ie k tó rz y z m r s z u t r f i l i z n j s t r szej g ru p y ju n io r ó w d o p ie rw s z e j lig i. W p r z e g r n y m p r z e d ty g o d n i e m w B y to m iu s p o tk n iu P o lo n ii z O lim p ią G ru d z ią d z 1:2 b r m k ę d l g o sp o d rz y zw o d ó w zdobył 1 7 -letn i K m il W les. B ie g ł o n p o m u r w ie s t d io n u S zym kow i- n i e b n i e p u d ło w li. O b r o n n ie b i e s k o - c z e r w o n y c h p r k ty c z n i e n ie is tn i ł. Z w ł sz c z w d r u g ie j p o ło w ie s p o t k n i t r u d n o b y ło d o s tr z e c j k ą k o l w i e k k o n c e p c ję g ry b y to m s k ie g o z e s p o łu. M im o w s z y s tk o k i b ic e w s p r l i z e s p ó ł o k l s k m i i d o b ry m sło w em. W inę z o b e c n y s t n p o n o s z ą n i e z w o d n ic y czy szkoleniow cy, lecz z rz ą d k lu b u, k tó re g o n ie u m ie ję tn e d z i ł n i p e r s o n l n e sp r w iły, że b y to m s k m ło d z ie ż n ie z n jd u je m o c n e g o o p r c i w m rk o w y c h st rsz y c h k o le g c h z d rużyny. K tó ry ś z o b s e rw to r ó w m e c z u s łu s z n ie zu w ży ł, że t l e n t L u b ń s k ie go czy B o ń k m ó g ł s ię o d p o w ie d - Spcerkiem po boiskch Piłk nożn. Ze zmiennym szczęściem grły bytomskie zespoły w niższych ligch. p o c z ą tk u c z w r to lig o w ego se z o n u u d n ie r d z iły s o b i e S z o m b ie r k i. P o t r z e c h k o l e j k c h p l s o w ły s ię n 4. m ie js c u. P r z e s z łe j s o b o ty z ie lo n i w y g r li w w y j z d o w y m m e c z u z G ó r n ik ie m 09 M y s ło w ic e 2:0. D o d r u g i e j g r u p y o k rę g ó w k i t r f i ł b e n i m i n e k Ł K S Ł g ie w n ik i. T m j e d n k z e s p o ło w i n ie w io d ło się. N to m i s t w c z w rte j g r u p i e lig i o k r ę g o w e j w lc z y ły d r u ż y n y S ile s ii M ie c h o w ic e o r z P o l o n i i I I B y to m. O i le S i l e s i N z n o t o w ł d w z w y c ię s tw, to re z e rw y n ie b ie sk o -c z e rw o n y c h p o z o s t w ły b e z p u n k tu. P ię ć d r u ż y n b r o n i b y to m s k ic h b r w w A k l s ie. N jw y ż e j s k l s y f ik o w n y b y ł R o z b r k. D o b r z e sz ło r ó w n ie ż R o d ł u G ó r n ik i, c u d e m w p o p r z e d n im s e z o n ie u r to w n em u p rz e d d e g r d c ją. Po d w óch m eczch je s ie n n e j ru n d y B k l s y N d z i e j B y to m p o z o s t w ł w i c e l i d e r e m. Z g ło s z o n w ty m s e z o n ie d o ro z g ry w e k S i l e s i I I z jm o w ł 10. m ie js c e. 2 s i e r p n i złożym y w k o m is ji n d z w y cz jn e j P Z P N w n io s e k o u c h y le n ie z k zu tr n s fe ró w. P r z e d st w im y b r d z o m o c n e r g u m e n ty. T e r z s z e f z r z ą d u s p o rto w e j s p ó łk i tw ie r d z i, że k lu b s k o m p le t o w ł o d p o w i e d n i e d o k u m e n ty, ro z m w i z p iłk r s k ą c e n t r l ą o r z r e g u lu j e fin n s o w e z le g ło ści. - W p ie rw szy m tyg o d n iu w rze śn i sp o d ziew m się k o n k re tn y c h decyzji w tej sprw ie. P o w ie d z i ł R d o s ł w N o w k o w sk i. M in io n e j n ie d z ie li, p o z m k n ię c iu n u m e r u Ż B, b y to m i n ie t r z e c i r z p o d r z ą d w y s tą p ili w ro li g o s p o d rzy, ty m r z e m p rz e c iw S n d e c ji N o w y Sącz. Trzeci rz Bugdoł Piłk nożn. Siln reprezen tcj Podokręgu Bytom w kie rownictwie Śl.ZPN. u d o lf B u g d o ł z o s t ł w y b r R n y n t r z e c i ą k d e n c ję p r e z e s e m Ś l ą s k i e g o Z w ią z k u P i ł k i N o ż n e j. P o k o n ł je d y n e g o k o n tr k n d y d t Jn O zg ę, w ic e p r e z e s P o d o k r ę g u Z b r z e i w i e lo l e t n ie g o s z e f K S S trz y b n ic 89:25. P o d o k r ę g B y to m b ę d z ie m i ł ż c z te re c h p rz e d s t w ic ie li w r e g io n ln e j f u tb o lo w e j c e n tr li. D o z r z ą d u w e sz li p r e z e s i n s z e go p o d o k rę g u K rz y s z to f S ew eryn o r z T S P o lo n i D m in B rty l. W g ło s o w n iu p r z e p d ł s z e f P o lo n i S.A. R dosłw N o w k o w sk i. N to m i s t d o k o m is ji r e w iz y jn e j w y b r n y z o s t ł H e n r y k B ry z e k o r z d o s ą d u k o le ż e ń s k ie g o P w eł G rb ow sk i ŻYCIE BYTOMSKIE 7 Wrto pomrzyć P o w ie m P n u n u c h o, P n i e s ą s ie d z ie, że n w e t b c z n i o b s e r w to r z y lo k ln e j sc e n y p o lity c z n e j n ie p r z e w id z ie li t k m s o w e g o w y b o rc z e g o s z tu r m u n r tu s z, p o s t r o p o ls k u z w n y w ie tn ic ą. P r w d, j k p i ę k n i e b rz m i sło w o w i e t n i c. Z m i s t o d n ie m ie c k ie g o r tu s z - d s R th u s... T łu m u s t w i ją c y s ię w k o le jc e d o m g is tr tu n jw y r ź n ie j n ie z ro z u m i ł d w n e g o p rz y s ło w i : d o k o ś c io ł k ie d y c h c e sz, n r tu s z m u sisz. C h o c i ż p o r z e k d ło s t r e ń k i e, t e r z w y d je s ię k tu l n ie js z e, n iż p o d c z s sw eg o p o w s t n i. W iem, że n ie w y p d, sz n o w n y P n i e s ą s ie d z ie, w t k g o rą c y p rz e d w y b o rc z y c z s d y sk u to w ć o p r e t e n d e n t c h d o p r e z y d e n tu r y i r d y m ie js k ie j. N ie c h c ę być b o w ie m p o s ą d z o n y o j w n e s p r z y j n ie j e d n y m o r z z o h y d z n ie in n y c h. N jw ż n ie js z e, b y n j w ię c e j k r e s e k d o s t li ci k n d y d c i o b o jg p łc i, k tó rzy d e f in ity w n ie z e rw ą z d o ty c h c z so w ą d w u d z ie s to le tn ią tr d y c ją. I o ty m c h c i łe m z p n e m p o g d ć. P y t P n, s ą s i d u n io, o j k i p s k u d n y zw yczj c h o dzi... A no o c z y n ie n ie p rz e z n o w e w ł d z e m g is tr tu w szystkiego n o d w ró t niż p o p rz e d n ic y n u rz ęd o w y c h sto łk c h, o d e p r e c jo n o w n ie ich u m ie ję tn o ś c i, u s u w n ie w c ie ń i o p lu w n ie ich d o k o n ń, n ie k o n ty n u o w n ie ro z p o c z ę ty c h lb o z p l n o w n y c h in w e sty cji. S zkod, że k żd o r z o w e p o w y b o rc ze re w o lu c je o g r n ic z ją się d o p e rs o n ln y c h z m i n. W p r k ty c e p o sz c z e g ó ln e r tu sz o w e e k ip y n ie w ie le się ró ż n ią. P r ę d z e j czy p ó ź n ie j p o d w p ły w e m p o c h le b c ó w o r z w ł sn e j d u rn o ty zczy n ją w ie rzy ć w sw e n ie z ie m s k ie p o w o ł n ie. T ym cz s e m b r k u je im w y r źn e j k o n c e p c ji p rzy szło ści m i s t o r z p r z y n jm n ie j o d ro b in y s m o k ry ty k i. W e fe k c ie s t le s ł b n ą c g m in z m i s t p o zy sk iw ć n o w e firm y i in w esto ró w, t r c i d o ty c h c z so w e p rz e d s ię b io rs tw, n ie g d y ś z n n e w k r ju i z g r n ic ą. T k z B y to m i z n ik ł n ie ty lk o w ię k s z o ś c i k o p lń, h u t o r z f b r y k n ic h rz e c z p r o d u k u ją c y c h. Z ty lk o j e d n e g o k w r t ł u m ię d z y p l c e m W o ls k ie g o l o d o w is k ie m u b y ły b ro w r, r z e ź n i, c e n t r l ry b n, re m o n to w e z p le c z e k o le i o r z o d z ie ż ó w k. K to ś p o w ie, że n s z m g i s t r t n i e m ó g ł te m u z p o b ie c. P y t m w ię c : co p o w s t ło w b y to m s k ie j w o ln e j s tr e f ie e k o n o m ic z n e j, czy j k to u s tro js tw o s ię n zy w? B z M ZD im... R z u t o k n s ą s i e d n ie P i e k r y Śl. w y k z u j e, że p o d o b n ie m o g ło być u n s. Z lik w id o w n e lu b p r z e n i e s io n e z k ł d y z t r u d n i ł y t y s ią c e b y to m i n i p rz y je z d n y c h. N o w y c h m ie js c p r c y n ie p rz y b y ło. P o g ł ę b i j ą c e s ię b e z r o b o c ie i b r k p e r s p e k ty w n p o p r w ę s y tu c ji sp r w iły, że p rz e z o s t tn i c h k ilk n ś c ie l t u b y ło 30 p r o c e n t lu d n o ś c i. G m in ę o g r n i c z w d z i ł n i u p o s u c h n m ję tn y c h p o d tn ik ó w w p o ł ą c z e n i u z k r o c z ą c y m k ry z y s e m P R L - b is. N d o d te k in w e s ty c je o s t tn ic h k ilk u l t t r w ły p o n d p l n o w n y t e r m i n r e l i z c j i i c z ę ś ć z n ic h p o z k o ń c z e n iu w y m g ł n ty c h m i s to w y c h p o p r w e k. N ie k tó r e o k z ły s ię c łk o w ic ie c h y b io n e lu b co n j m n ie j n ie p r z e m y ś l n e. W ie śc i o ty m ro z n io s ły s ię p o k r ju i z g r n ic y, s t ją c s ię k o le jn ą, o b o k k t s t r o f b u d o w l n y c h, n ty r e k l m ą B y to m i. N ie s te ty, k ilk ty g o d n i p r z e d w y b o r m i z p o s z c z e g ó ln y c h k o m ite tó w d o c h o d z ą n ie z b y t z c h ę c j ą c e odgłosy. K to ś p o c ic h u u ty s k u je n p r ty jn y n k z s t r t u w w y ś c ig u d o w ie tn ic y. K o lic j n c i p o p r z e d n io rz ą d z ą c y c h B y to m ie m n ie k r y j ą o b w, że p o n i e p o m y ś ln y m g ło s o w n iu z o s t n ą z w e ry fik o w n e ic h p l n y o s o b is te i g ru p o w e. S p r w c y sk u te c z n e g o r e f e r e n d u m o d w o łu ją c e g o d o ty c h c z s o w e g o p r e z y d e n t i r jc ó w i d ą p o d z ie le n i p o s to łk i w r tu s z u. S ło w e m, b y to m s k ie b g ie n k o. P o z ty m p o w ie m P n u n u c h o, k o c h n y s ą s ie d z ie, że n r z ie w w y b o rc zy c h n o n s c h i z p o w ie d z i c h w c iąż b r k u je k o n k re tó w, z je d n y m w y ją tk ie m. Z n ie c ie r p liw o ś c ią o c z e k u ję o g ło s z e n i z w ie r ją c e g o n ie o b ie c n k i i slogny, w ro d z ju z m ie n im y m i sto, lecz o b r z u ją c e g o rz e c z y w is te c h ę c i i z m ie r z e n i k n d y d tó w, z w e ry fik o w n e f in n s o w y m i m o ż liw o śc i m i gm iny. Z d ję s o b ie j e d n k s p r w ę z teg o, że n ie w ie lu k n d y d tó w n p r e z y d e n t p o tr fiło b y s m o d z ie ln ie stw o rz y ć u to r s k i i r e ln y p r o g r m n p r w y f in n sów gm iny. Z p e w n e ż d e n z n ic h, c h o ć b y u w ż ł się z m o d e lo w e g o lib e r ł, n ie o ś m ie li s ię w p r o s t p o w ie d z ie ć w y b o rc o m : z m o ic h r z ą d ó w d l r to w n i B y to m i o d d m y c h ę tn y m z p rz y s ło w io w ą z ło tó w k ę w szy stk ie m ie js k ie b u d y n k i n d ją c e s ię d o r e m o n tu, z lik w id u je m y w ię k sz o ść g m in n y c h s p ó łe k i p r z e d s ię b io r s tw o r z in s ty tu c ji, z r e d u k u je m y d o n ie z b ę d n e g o m in im u m m g is tr c k ą d m in is tr c ję. T ego n ie z n io sł b y p o s tp R L -o w s k m e n t ln o ś ć m ie sz k ń c ó w. N w e t ty c h b y to m i n, k tó rz y n co d z ie ń p s io c z ą n d o ty c h c z s o w e g o s p o d r o w n ie. P o z ty m ów n ie tu z in kow y k n d y d t n p r e z y d e n t m i łb y p rz e c iw s o b ie ro z w śc ie c z o n y t ł u m fin n s o w o z w ią z n y z m ie js k im i p rz e d s ię b io rs tw m i. Z p e w n e w ię c, s ą s ie d z ie, B y to m p o z o s t n ie m i s te m z w ie lk im g r b e m n ie r c jo n ln e j, n ie r u c h w e j, z in s ty tu c jo n liz o w n e j, p ń stw o w o -s m o rz ą d o w e j w ł sn o śc i. N ie m m w ię c z b y tn ic h z łu d z e ń, co d o n jb liż s z e j p e rs p e k ty w y m i s t. Z w ł sz c z że n o w e w ł d z e w y b ie rz e m y n r p te m d w l t. P o te m n s tą p i t e r m i n o w e g ło so w n ie. W ty m c z s ie p r e z y d e n t i r d n i n ie z e c h c ą n r z ić s ię k o n ie c z n y m i, cz n ie p o p u l rn y m i d z i ł n i m i. A le w rto p o m rz y ć, że B y to m w re s z c ie p r z e s t n ie być s y n o n im e m b e z r d n o ś c i i p o te n c j ln i in w e s to rz y p r z e s t n ą go o m ij ć s z e ro k im łu k ie m. W idom o ści sportow e przygotow li WITOLD BRANICKI zydebytom skie.pi

9 8 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie sportow e Sukces nie zwż n wiek o n d 90 te n is is tó w u c z e s tn i czyło w o d b y w ją c y m się o d 18 d o 21 s i e r p n i t u r n i e j u C z rn e D i m e n ty. O p ró c z k r j n do zw odów st n ę li p rz e d s t w i c ie le S t n ó w Z je d n o c z o n y c h, R o sji, W ioch, L u k s e m b u rg, A u s tr lii i K ndy. R o z e g r n o m e c z e s in glo w e, d e b lo w e k o b ie t i m ężczy zn o r z m ik s ty w k ilk u k te g o r i c h w ie k o w y c h. W p o s z c z e g ó ln y c h g r u p c h zw yciężyli: g r p o je d y n c z - m ę ż c z y ź n i p o w y ż e j 35 l t M ciej B n d o, po w y żej 40 l t R d o sł w D z ie ło, p o w y ż ej 45 l t M c ie j U r y s, p o w y ż e j 50 l t P w e ł H o lw e k, pow y żej 55 l t B o g u sł w R o g o w sk i, p o w y ż ej 60 l t W łdy s ł w K r ó lic z k, p o w y ż e j 65 l t K zim ierz L is te k, p o w y ż ej 70 l t A le k s n d e r D e n c, k o b ie ty po w y żej 35 l t A n n W ich, p o w y ż ej 55 l t T eres S to c h e l, g r p o d w ó jn - m ężczy źn i pow y żej 35 l t M c ie j B n d o, A rtu r O tre m b, p o w y ż e j 50 l t K rzysztof G l d y s, Adm Sk w erd, p o w y ż ej 65 l t K z im ie rz L is te k, R om n M rozek, k o b ie t p o w y ż ej 35 l t B e t M n ic h o w sk, A n n W ich, g r m ie s z n - pow y żej 35 l t E w S k w erd, D riu sz D z iu b iń s k i, p o w y ż ej 50 l t Grży n S ob czyk, B o g u sł w R o g o w sk i. G ó rn ik B y to m z p o w ie d z i ł p o d j ę c i e s t r ń, b y p rz y s z ło ro c z n y ju b ile u s z o w y 20. M ię d zy n ro d o w y T u r n i e j u S e n io r ó w C z r n e D i P Tenis. N kortch Górnik toczył się 19. Międzynrodowy Turniej Seniorów Czrne Dimenty. Ntomist zwodnicy bytomskiego klubu wlczyli w krju i z grnicą o punkty do rnkingu. Może z rok wzrośnie rng Czrnych Dimentów? m e n ty z o st ł z licz o n y d o w yższej, 3. k te g o rii ITF. T y m c z s e m r ó w n o le g le z C z r n y m i D i m e n t m i to c z y ł s ię m ię d z y n ro d o w r y w liz c j m ło d z ie ż y o r z p r o f e s j o n l i- Czs 100-ltków Piłk nożn. Trzy kluby nleżące do Podokręgu By tom św iętują jubileusz. K S T em p o S to l rz o w ic e o d w o łu je s ię d o tr d y c ji to w rz y stw sp o rto w e g o p o w s t łeg o w 1912 ro k u. W h e r b ie T e m p w i d n i e j ą d w ie dty, w s p o m n i n y 1912 i r o k 1928, b ę d ą c y p o c z ą t k ie m p iłk r s k ie j se k c ji, w sp ó łz ło ż o n e j p rz e z p ro b o sz c z m ie j sc o w e j p r f i i C h r y s tu s K ró l. K o śc ie ln y p tr o n t o d z w ie rc ie d lił się w trw ją c y c h d o d ziś m ry jn y ch b rw c h k lubow ych. S zczęśliw y m e le m e n te m t r c z y L K S p o z o s t je p o d k o w, z c h o w n p o n d 80 l t i w is z ą c n n c z e ln y m m ie j sc u w m te c z n ik u T e m p p rz y ul. G o m b ro w ic z. Szczyt p iłk r s k ic h m o ż liw o śc i s to l r z o w ic z n p r z y p d ł n l t 50. i 60. p o p rz e d n ie g o w ie k u. O s t tn ie d e k d y k o j r z ą s ię z p r fi ln y m i d e r b m i T e m p z s ą s ie d n im R o d łe m G ó rn ik i. O b L z e s p o ły s t r tu j ą te r z w A k l sie. B ez w z g lę d u n p o z y cje w t b e li, ich m ec ze z k żd y m r z e m d o s t r c z ją w ie le e m o cji. K o le jn e ligow e s p o tk n ie o d b ę d z ie się w p o ło w ie p ź d z ie r n ik. T y m r z e m g o s p o d r z e m z w o d ó w b ę d z i e R o d ło. T y m c z se m ju ż 8 w rz e ś n i n s tą p i k u l m i n c j ś w ię t o w n i j u b i l e u s z u T e m p. T egoż d n i z o s t n ie o d p r w io n m sz św. P o n ie j szefo stw o P o d o k rę g u B y to m u h o n o r u je d z i ł c z y 100 -letn ieg o k lu b u. G o d zin ę p ó ź n ie j p iłk rsc y o fic j ło w ie p o g r tu lu ją w ie k o w ej h is to rii S ile s ii M ie ch o w ic e, u tw o rz o n e j w 1912 j k o p iłk rsk ie T ow rzystw o S p o rto w e M ie ch o w ic e. J e g o d z ie j e p o p ie rw s z e j w o jn ie św i to w e j k o n ty n u o w ł P o lsk i K lu b S p o r to w y N p r z ó d, sz y b k o ro z w ią z n y p rz e z N iem có w. P tr o n t k o p ln i stów le tn i t e n i s i s t k G ó r n i k S o n i G rzyw ocz u c z e s tn ic z y ł w b e lg i j s k i m M s e ik J u n i o r O p e n d o 18 l t. S o n i z p o w o d z e n ie m p r z e b r n ę ł k w lifik c je. P o k o n ł w k o le jn o ś c i: N ie m k ę p o 1945 p o z w o lił n r o z r o s t k lu b u. O b o k fu tb o lis tó w d z i ł ln o ś ć ro z p o c z ę li p in g p o n g iś c i, p iłk r z e rę c z n i, s z c h iś c i i k o l rz e. F u z j z E n e rg e ty c z n y m KS M ie c h o w ic e u k s z t łto w ł o b e c n ą n zw ę K lu b S p o rto w y S ile s i M ie ch o w ic e. Co p r w d z p o w o d ó w t k ty c z n y c h p rz e z 6 l t M ie c h o w ic e e g z y s to w ły j k o T o w rz y stw o S p o rto w e G ó rn ik M ie ch o w ic e, p o te m je d n k p rz y w ró co n o s t r e m i n o. W lip c u 2007 se k c j te n is stołow ego p o szł n sw o je p o d s z y ld e m B y to m s k ie T ow rzystw o T e n is S tołow ego S i le si. P iłk rz e p o z o st li n s t d io n ie p rz y D z ie rż o n i, p in g p o n g iśc i p o w ę d ro w li n N ic k l. J u b ile u s z św ię to w ć w ię c b ę d ą d w ie S ile sie. P rz y D z ie rż o n i d łu g o szykow no się d o ju b ile u sz u. R o z e sł n o w ieści po św ie c ie, z p r s z ją c n u ro c zy sto śc i b y ły ch zw o d n ik ó w, t r e n e rów, d z i łc zy i kibiców. M iechow ic z n ie z p e w n i ją, że 8 i 9 w rz e ś n i prz y b y ły c h c z e k m iłe sp o tk n ie. W rto p rz y o k z ji w s p o m n ie ć, że w ty ch sm y ch d n i c h g ro m k ie 100 l t z b rz m i ró w n ie ż d l N p rz o d u W ieszow. Bez przyspieszni n lodzie Hokej. Miesiąc przed rozgryw kmi pierwszej ligi kdr zespołu TMH Poloni wydje się skom pletown. Pojwili się w niej dwno niewidzini grcze. N początek tygodni zplnowno w Bytomiu dw springi. o k ż d e j fo r m c ji P o lo n ii d o sz lu so w l d o św i d c z o n y grcz. Z Z g łęb i S osnow iec w ró c ili 3 6 -le tn i w y c h o w n k o w ie byto m sk ieg o k lu b u, b r m k rz Zbi g n ie w S z y d ło w s k i o r z o b r o ń c Andrzej B nszczk. N to m i s t do t k u dołączy ł m ją cy 28 l t B rtło m iej G w lin, w p o p rz e d n im se z o n ie b ro n ią c y b rw L eg ii W rszw. O d 13 s i e r p n i p o d o k ie m t r e n e r A n d rzej S e c e m sk ie g o ćw iczy n lo d z ie o s ie m n s tk h o k e istó w : b r m k rz e - Z b ig n ie w Szydłow ski, B rtłom iej Szop i D om in ik K ru s, o b ro ń c y - A n d rz e j B n szc z k, P v e l U r b n, S e b s ti n O w c z r ek, F r n c u z k ę M rin e N o r m n d 6:4, 6:2. W d r u g ie j r u n d z ie u l e g ł ro z s t w io n e j z n u m e r e m 8 N ie m c e L is ie P o n o m r 2:6, 1:6. W p o z n ń s k im f u t u r e s ie T le x O p e n m iłą n ie s p o d z i n k ę s p r w ił p r z e d s t w ic ie l G ó r n ik M teu sz K o w lc z y k. P o d c z s p i e r w s z e j ru n d y s in g l p o k o n ł n r 2 tu r n ie j u M ich ł P rzy siężn eg o 6:2, 6:4. N s t ę p n ie K o w l p o c ię ż k im b o ju u le g ł C h ilijc z y k o w i L slo U r r u tii F u e n te so w i 2:6, 6:4, 6:7(4). W resz c ie t u r n ie jo w y s u k c e s z n o to w ł k lu b o w y k o le g M te u s z G rze gorz P n fil, ro z s t w io n y z n u m e r e m 6. N j p ie r w w y g r ł z w y s tę p u j ą c y m z d z i k ą k r t ą M ik o ł j e m J ę d r u s z c z k ie m 7:5, 6:4. Z w y c ię ż y ł te ż A n d r e j K p si 6:4, 6:1. W ć w ie r ć f in le G rz e g o rz t r f i ł n F u e n te s, p o k o n u ją c go 6:2, 6:4. Z k o le i w % f i n ł u w y g r ł z B e lg ie m A r th u re m de G reefem 6:4, 7:5. W f i n l e s p o tk ł s ię z n u m e r e m 1 t u r n i e j u C z e c h e m D us n e m L o jd ą. Ic h m e c z sk o ń c z y ł s ię p o w y d r u k o w n iu n s z e j g zety. P ie r w s i n liś c ie d e b lis tó w T o m sz B e d n r e k z M t e u s z e m K o w lc z y k ie m z c z ę li z w o d y I o d c ię ż k o w y w lc z o n e g o tr iu m ; fu n d p r ą A le k s n d e r Ł zow J B u łg r i, L s lo U r r u t i F u e n te s j 2:6, 6:3, 13:11. W % f i n ł u p o k o n li d u e t A r k d iu sz K o c y ł, M i k o ł j S z m y r g ł 6 :1, 6:3. P o t e m L u is e C h r lo tte v o n A g r is 6:3, ro z p r w ili s ię z A r tio m e m Sm ir6:0, H o l e n d e r k ę A n n b e lle H n o w em U k r i n i A n d r ie je m W g e m n 6 :2, 6 :3 o r z p r z e d s t s ile w s k im B i ł o r u ś 6:3, 2:6, 10:6. w i c i e l k ę N i e m i e c A n n ę M il e W f i n l e p r z e g r l i z M r c in e m n ę B e h r e n d t 6:3, 6:1. N t o m i s t G w ronem i A n d r e j e m K p s ie m w t u r n i e j u g łó w n y m z w y c ię ż y ł 7:6(3), 2:6, 7:10. D Hokejow Poloni przygotowuje się do sezonu, nie zwżjąc n gorą cą tmosferę w polityce i pogodzie. B rtłom iej S tę p ie ń, M ichł K ogut, D w id S z c z e p n ie c, n p s t n i c y - D r iu sz P u z io, D n ie l K u k u l s k i, B rtło m ie j G w lin, Sebstin K ł c z y ń sk i, M rcin M zur, A rtur W ieczorek, D n ie l C ich o ń, D n ie l Jnoszek i P w eł B jon. P ie c z ę n d b r m k rz m i sp r w u je F rn ciszek K ukl. - N obecnym etpie przygo tow ń do sezonu mogę powiedzieć, że t kim zestwem zw odników 22 w rześni rozpoczniemy ligę. Z p e w n ił Seb stin B u d ziń sk i, p e łn ią c y o b o w ią z k i p r e z e s T o w rz y s tw M iło śn ik ó w H o k e j P o lo n i. Wy m ie n io n y s k ł d u z u p e ł n i ą h o k e iści ju n io rs k ie j g ru p y U K S MOSM B ytom. Rozgrywki bez niespodzinek? Piłk ręczn. 22 wrześni, prwdopodobnie o godz , w hli N Skrpie" drużyn MOSM HIT Bytom zin uguruje sezon meczem z Wisłą Sndomierz. jp ie rw sp ie sz y m y z w y j ś n ie n ie m, d l c z e g o w z p o w ie d z i p ie rw s z e g o d ru g o l ig o w e g o p o j e d y n k u M O S M H IT z n l z ło s ię s f o r m u ło w n ie p r w d o p o d o b n ie. O tóż, z w y c z jo w g o d z in r o z g ry w n i s p o tk ń p r z e z b y to m s k i z e s p ó ł m o ż e s ię z m ie n ić. O d j e s i e n i z n ó w szczyp i o r n iś c i m u s z ą d z ie lić s ię h l ą z lig o w ą k o s z y k rs k ą e k ip ą U K S MOSM. M m y j e d n k n d z ie ję, że sz e fo s tw o o b ie k tu p rz y M o d rz e w sk ie g o t k p r z y g o tu je g r f ik s t r tów, b y d r u ż y n y n i e w c h o d z iły s o b ie w p r d ę i k ib ic e p iłk i r ę c z n e j n i e b y li z m u s z e n i z m ie n i ć m e c z o w y c h p rz y z w y c z je ń. Od 6 s ie r p n i p o d o p ie c z n i t r e n e r M rk P ł t k p r z y g o to w u ją s ię d o n o w e g o se z o n u. W p l n i e z n l z ło s ię co n jm n ie j N s z e ś ć k o n t r o ln y c h m e c z ó w. N ic n ie w s k z u je n r d y k ln e z m i n y w s k ł d z i e d ru ż y n y. O d e s z ło z n i e j t r z e c h z w o d n ik ó w : A l n E i s n e r, Ł u k sz T h o m n e k o r z P w e ł G rzyw ocz. Ic h m ie js c e z ję li c z te re j g r cz e. Z P o g o n i 1945 Z b rz e d o s z lu s o w li Ł u k sz Z u b o w ic z o r z M c ie j S ie c z k, k t ó r y b r o n i ł b r w M O SM H I T w p r z e d w k c y jn y m t u r n i e j u t o w r z y s k im w T rn o w ie. P o z ty m b y t o m i n ie p o z y s k li S y lw e str W lę z M O S ir B o c h n i o r z M te u sz K l r o w ic z, w y c h o w n k P o w e n Z b rz e, o s t tn io b r o n ią c e g o b r w Z g ł ę b i S o s n o w ie c. O c e lu z e s p o łu w z b liż ją c y m s ię s e z o n ie n r z ie d z i ł c z e n ie c h c ą d y sk u to w ć. N jw ż n ie js z e, że e k ip M O SM H I T w y s t r t u je w ro z g ry w k c h. J k w p o p rz e d n im se z o n ie p ie rw szej ligi, p rzeciw nikm i Polonii b ę d ą zespoły M zow sz L egii W rszw, O rlik O pole i SMS Sosnow iec. D ru żyn z K ry n ic y d o u b ie g łe g o tygo d n i n ie o trz y m ł lic e n c ji n grę w te j k l s ie rozgryw kow ej. P ie rw szoligow ą ó se m k ę u z u p e łn ią ekipy z G d ń sk, J n o w, N ow ego T rgu i d ru g i z e sp ó ł J s trz ę b i. S ło w e m n ieb ie sk o -cz e rw o n y m p rzy jd zie wy stą p ić w do b o ro w y m tow rzystw ie. M ożn p o w ie d z ie ć, że p ie rw s z o li gowcy d o ro b k ie m w m istrzo stw ch k r ju p r z e w y ż s z ją e k ip y, k tó r e w now ym se z o n ie z p re z e n tu ją się w njw yższej P olskiej L idze H o k e jo wej. Z sdnicze rozgryw ki p ierw szej ligi zp ln o w n o w dw óch r u n d c h po o sie m n śc ie kolejek. M ecze o d byw ć się b ę d ą w so b o tę i w n ie d z ie lę. T e rm in rz p rz e w id u je, że n in u g u r c ję p ierw sze j ru n d y 22 i 23 w rz e śn i P o lo n i p o d e jm ie JK H GK S I I J s t r z ę b i e. K T H K r y n ic sp o tk się z SMS P Z H L Sosnow iec. Z esp ó ł M zow sze L e g i W rszw z m ie rz y s ię z N p r z o d e m J n ó w. MUKS O rlik O pole pow lczy z K H G dńsk. T y m czsem w p o n ie d z i łe k 27 s ie r p n i o godz. 19 d ru ż y n TM H P o lo n i ro z e g r n lodow isku p rz y P u ł s k ie g o k o n tr o ln y m ec z z N p rz o d e m Jnów. D z ień później w ty m s m y m m ie jsc u o godz. 17 o d b ę d z ie się sp rin g z GKS Tychy. O p ró c z m ę s k ie j d r u ż y n y k lu b TM H P o lo n i re p re z e n to w ć b ę d ą k o b ie c y z e s p ó ł, k o le jn y r z b r o n ią c y m is trz o w s k ie g o ty tu łu, o r z t e m m torów. N to m i s t n m ło dzieżow y U K S MOSM B y to m złożą s ię e k ip y C e n tr ln e j L ig i J u n i o rów, m ło d z ik ó w, ż k ó w s t rs z y c h i m łodszych, m ik ru só w o r z g ru p n b o ro w. S w o im tem pem, bez przysp ie szni, ciągniem y byto m ski hokej do przodu. N ty m etpie nie m obwy, że m ęski zespół TMH Poloni nie wystrtuje... A czkolw iek wiele się jeszcze m oże zdrzyć. Krch n ryn k u pokzł, że pdją nw et wielkie firm y. T k n d w yrz enig m ty czn ie sk w ito w ł p r e z e s B u d z iń s k i p y t n ie o rz e c z y w is tą s y tu c ję k lu b u. N jw y r ź n ie j p o lity k sk rę p o w ł r u c h y d z i ł c z y. Ś w i d c z y o ty m m iędzy innym i fkt, że n jw ż n ie j sze ro z strz y g n ię c i W lnego Z gro m d z e n i C złonków T M H P o lo n i t k ty c z n ie p rz e n ie s io n e zostły n c z s p o w r z e ś n io w y c h w y b o r c h sm orządow ych.

10 Reklm ŻYCIE BYTOMSKIE 9 A T R I U M P L E J A D A Z MYŚLĄ O TOBIE Q. (6 " O fd? i E 3 ODBIERZ PASZPORT, ZBIERZ PIECZĄTKI, ZAKRĘĆ KOŁEM I WYGRAJ! D o w y g r n i * : B o n y o ł ą c z n e j w r t o ś c i z ł N g r o d y r z e c z o w e o w r t o ś c i o k z ł k ż d N k o l e n i e m p ó l p u s t y c h! *1 l o ś ć n g r ó d o g r n i c z o n! W i ę c e j i n f o r m c j i n w w w. t r i u m - p l e j d. p l ABC i^róży BARTEK em pik # / f / VINTER SPORT RESERVED RTVeurqQGD

11 10 ŻYCIE BYTOMSKIE Ogłoszeni O głoszenie Urząd Miejski w Bytomiu przypomin o możliwości skłdni wniosków wrz z uzsdnieniem o przyznnie Medlu Mist Bytomi osobom lub instytucjom z szczególne osiągnięci dl mist, w nstępuj ących dziedzinch: gospodrcz, nukow, kulturln, społeczn, sportow. Wnioski o przyznnie Medlu mogą skłdć: stowrzyszeni i orgnizcje społeczne, kluby sportowe, plcówki oświtowe i edukcyjne, związki zwodowe, prtie polityczne, komisje Rdy Miejskiej w Bytomiu. Wniosek o przyznnie Medlu powinien zwierć: - dne osobowe kndydt, - uzsdnienie zwierjące dne dotyczące dziłlności i osiągnięć, z które wnioskuje się o przyznnie Medlu. Kompletne wnioski nleży skłdć osobiście w Kncelrii Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Prkow 2 (pok prter), bądź przesyłć listownie n dres: Wydził Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Bytom, ul. Prkow 2 w nieprzekrczlnym terminie do 10 pździernik 2012 roku. Wszelkich dodtkowych informcji udziel Nczelnik Wydziłu Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu (Sekretrz Kpituły Medlu Mist Bytomi), tel Ogłoszenie Urząd Miej ski w Bytomiu po rz XVI orgnizuje uroczystość wręczeni Ngrody Prezydent Bytomi w dziedzinie kultury MUZA 2012, której tegoroczn edycj odbędzie się 20 pździernik 2012 roku. Ngrodę przyznje się w trzech ktegorich: osiągnięci twórcze, upowszechninie kultury i zrządznie kulturą. Ngrodę przyznje się osobom dziłjącym n terenie Bytomi lub związnym z mistem, profesjonlistom lub mtorom, z konkretne osiągnięci lub z cłoksztłt twórczości, również zespołowo. Wnioski o przyznnie ngrody mogą skłdć stowrzyszeni, orgnizcj e i instytucj e kultury, Komisj Edukcji, Kultury, Sportu i Rekrecji Rdy Miejskiej w Bytomiu, Wydził Edukcji i Wydził Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Wydził Kultury i Promocj i zprsz serdecznie do współprcy w zkresie wnikliwej nlizy dokonń i dziłń n niwie kulturlnej nszego mist, n przestrzeni osttniego roku, w efekcie do wyłonieni tegorocznych luretów Ngrody MUZA Propozycj e kndydtów wrz z uzsdnieniem proszę skłdć osobiście w Kncelrii Urzędu Miejskiego w Bytomiu (pok prter) bądź przesyłć listownie n dres: Wydził Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Prkow 2 w terminie do 11 wrześni 2012 roku (liczy się dt wpływu do Kncelrii Urzędu Miejskiego w Bytomiu). KOMUNIKAT W związku z wystąpieniem w dnich lipc br. w Bytomiu w dzielnicch Rozbrk orz Śródmieście mętnej wody, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunlne Sp. z o.o. informuje, że zmętnienie wody nie było wynikiem wrii, ni prc prowdzonych n sieci Bytomskiego Przedsiębiorstw Komunlnego. Z zmętnienie odpowid Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Ktowicch, od którego B P K kupuje wodę. Z informcji otrzymnych z G PW S.A. wysokie zmętnienie wody było wynikiem zwiększeni przepływu wody, co spowodowło wytrącenie osdów znjdujących się w rurociągch mgistrlnych. Służby techniczne B P K Sp. z o.o. po uzgodnieniu z G PW S.A., przystąpiły do płukni rozdzielczej sieci wodociągowej w celu przywróceni klrowności wody. Służby lbortoryjne orz techniczne G PW S.A. prowdzą kontrolę prmetrów jkościowych wody w rejonch objętych utrzymującym się zmętnieniem wody. Do ogłoszeni komuniktu o wynikch bdń zlec się, w przypdku wody klrownej bez widocznych znieczyszczeń, używć jej do spożyci po wcześniejszym przegotowniu. Silnie zmętnion wod nie ndje się do pici. W rejonch objętych utrzymującym się zmętnieniem wody smochody służb technicznych B P K Sp. z o.o. zpewniją zstępcze źródło poboru wody pitnej. Z posidnych informcji wynik, że problem wystąpieni mętnej wody dotyczy również gmin ościennych. Z powstłe niedogodności przeprsz się mieszkńców mist Bytomi. bytom skie m ieszkni B Y TO M S K A R O W E R O W A MASA KRYTYCZNA W K A Ż D Y O S T A T N I P IĄ T E K M IE S IĄ C A R ynek, godz. 18:00 * r Bytomsk Rowerow Ms Krytyczn odbyw się pod hsłem: "My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem i m n celu zwrócenie uwgi włdz i ogółu społeczeństw n zwykle ignorownych rowerzystów O R G A N IZ A T O R : R o m n B d u r. f e l J RB R O W E R E K SPfCMlSmZNYSKUPI SfRlVISROWÍSOWT w w w.rb -ro w e re k.p l Bytom, ul. Witczk12 Bytomskie Mieszkni przy ul. Zielnej 25b w Bytomiu uprzejmie informują, że w dniu 11 wrześni 2012 roku o godz w siedzibie Bytomskiego Przedsiębiorstw Mieszkniowego Sp. z o. o. w Bytomiu przy ul. Kolejowej 2, odbędzie się nieogrniczony publiczny przetrg ustny n dzierżwę i njem lokli użytkowych. Wykz lokli użytkowych przeznczonych do licytcji orz regulmin przetrgu zostną wywieszone w dniu 28 sierpni 2012 roku n tblicy ogłoszeń Bytomskich Mieszkń przy ul. Zielnej 25 b w Bytomiu i Bytomskiego Przedsiębiorstw Mieszkniowego Sp. z o. o.przy ul. Kolejowej 2 w Bytomiu orz zmieszczone n stronie internetowej Spółdzielni Mieszkniow NASZ DOM Bytom ul. Szymły 126 tel. ( 032 ) ogłsz p rzet rg n ieo g r n iczo n y n wybór wykonwcy nstępujących robót: Wykonnie prkingu z płyt drogowych żurowych wrz z dros dojzdow z kostki brukowej er. 8 cm przy ul. Szym ły 140 w Bytomiu. Szczegółow y zkres robót określ Specyfikcj Istotnych W runków Zm ów ieni - do nbyci w siedzibie Spółdzielni w B ytom iu ul. Szym ły 126 pok. 29 w godz orz (czw rtek orz i piątek ). C en m teriłów przetrgow ych W dium w kwocie: zł + VAT = zł b ru tto 5.000,00 zł ( słownie: pięć ięcy złotych 00/100) Wrunkiem udziłu w przetrgu _jest wniesienie wdium orz złożenie stosownych zświdczeń z Urzędu Skrbowego, ZUS-u i bnku _finnsującego. Termin skłdni ofert, dotyczących pow yższych prc upływ: r. o godz.. 9, ich otwrcie nstpi r. o godz.. 10 w sli nr 13 w siedzibie Spółdzielni. Przetrg jest dwuetpowy - w drugim etpie prow dzone będą indyw i dulne negocjcje z w ybrnym i oferentm i. Spółdzielni przysługuje prw o sw obodnego w yboru ofert, jk również uznnie, że przetrg nie dł rezulttu bez podni przyczyny.. w e B y t o m O n l i n e. p l ŻYCIE BYTOMSKIE

12 W KRONIKA POLICYJNA In fo rm u je spirnt sztbowy A dm Jkubik, rzecznik prsow y K o m endy M iejskiej Policji w B ytom iu. 17 sierpni Okrdł emerytkę. P o lic j n c i o d n o to w li w y ją tk o w o sp o k o jn y d z ie ń służby. W B y to m iu m i ło m ie js c e ty lk o je d n o g ro ź n e z d r z e n ie, k tó re g o o f i r ą p d ł 8 0 -letn i m ie s z k n k u l i cy C h rz n o w sk ie g o. N ie u s t lo n y s p r w c o tw o rz y ł d rz w i d o je j m ie s z k n i, n s tę p n ie u k r d ł d o k u m e n ty o r z sz tu ć c e. W c h w ili z d r z e n i s t r s z p n i ty. S p r w c ę p rz ek z n o p o lic j n to m z k o m isr i tu p rzy u licy C h rznow skiego. Pojeździ utobusem. N ulicy M tejki ztrzym no do ru ty n o w ej k o n tro li fi t c in q u e cen to. J k się okzło, jeg o 52-letni k iero w c m i ł 0,7 p ro m il lk o h o lu w wyd y c h n y m p o w ietrzu. M ężczyźnie n ty c h m i st o d e b r n o p r w o jzdy. D odtk o w o grozi m u k r do 2 l t w ię z ie n i orz grzyw n. 19 sierpni Nie zdążył ukrść. P o lic jn c i z k o m isri tu p rzy u licy C h rzn o w skiego ztrzy m li n g o rący m uczy n k u 34-letn ieg o b y to m inin. M ężczyzn zerw ł kłódki i o d g iął k r ty w kiosku się do in stl cji. Z k r d zież e n e rg ii grozi k r d o 5 l t w ięzien i. Kolrz z promilmi. N ulicy C hrzn o w sk ieg o ztrzy m no do k o n tro li 3 3 -letniego ro w erzy stę. B d n ie trzeźw o ści wykzło 0,6 p ro m il lk o h o lu w w y d y chn y m p o w ietrzu. Z d n ie m p o lic jntó w ro w erzy ści zbyt często z p o m in ją, że są t k im i sm ym i użytkow n ik m i d ró g j k k iero w cy sm ochodów. Ztrzymnie podejrznych. P o licj n ci z k om i s ri tu w M iech o w icch ztrzy m li 42-ltk o rz tró jk ę n ie le tn ic h. P o d e jrz e w się ich o w ł m n ie do dw óch grży. D o z d rz e n i doszło 5 sie rp n i. Zginął rower. W łm n o się do p iw n icy w blo- Ciemn stron życi ŻYCIE BYTOMSKIE Krdzieże. W h li sp o r to w e j p rz y u lic y K osyn ie ró w p o j w ił się z ło d z ie j. S p r w c s k r d ł z b iu r s sz e tk ę z d o k u m e n t m i. N to m i s t w s lo n ie te le fo n ii k o m ó rk o w e j p rz y u lic y G liw ic k ie j n ie u s t lo n y s p r w c s k r d ł z e k s p o zy cji te le fo n. Kieszonkowiec w trmwju. W tr m w ju lin ii 5, j d ą c y m w zd łu ż u lic y Z b rz ń sk ie j, p o j w ił się z ło d z ie j k ie szo n k o w ie c. P r z e s tę p c s k r d ł z to re b k i je d n e j z p s ż e r e k te le fo n kom órkow y. 22 sierpni Wybit szyb. W sz p i t lu p rzy u lic y B to r e go p o lic j n c i z trz y m li 1 5 -ltk, k tó ry w y b ił szybę w d rz w i c h je d - Policj szuk niedoszłego gwłciciel Kto go rozpozn? Młody, z wyglądu letni mężczyzn ztkowł idącą do prcy ulicą Zbrzńską kobietę. N szczęście prób gwłtu się nie powiodł. n s i e r p n i o k o ło g o d z i ny 5.40 o f i r z o s t ł t k o w n n śc ie ż c e p ro w d z ą c e j z o s ie d l d o u lic y Z b rz ń s k ie j. K o b ie t n ie d ł s ię j e d n k s te r r o ry z o w ć i o d p r ł t k u s iłu ją c e g o d o p u śc ić się czynu lu b ie ż n e g o zbocz eń c. N p o d s t w ie r e l c ji k o b ie ty p o lic y jn i s p e c j liś c i s p o rz ą d z ili w m i rę d o k ł d n y p o r tr e t p m ię ciow y sprw cy. J e s t to m ężczyzn w w ie k u l t, s z c z u p łe j b u d o w y c i ł. W łosy m k o lo ru b lo n d o b c ię te n je ż, n ie b ie s k ie oczy, j s n ą k r n c ję i d e l i k t n ą s z c z u p łą tw r z b e z z ro s tu. S p r w c n ie m żd n y ch w id o cz- P o lic j n c i z W y d ziłu K ry m i- n y c h b liz n, kolczyków, u s t m n ln e g o p r o s z ą o so b y, m o g ą c e c ie n k ie i m ły p ro sty nos. p rz y c z y n ić s ię d o z tr z y m n i N p s tn ik u b r n y był w b lu z ę sp r w c y, o k o n t k t p o d n u m e - z k p tu r e m k o lo ru j s n o p o p ie - r e m te le fo n u (32) , (32) l te g o, b ez n d ru k ó w i s p o d n ie , 997 i 112 lu b o so b iśc ie d ż in s o w e k o lo r u j s n o n i e b i e - w s ie d z ib ie p o lic ji p rz y u lic y Posk iego. w st ń c ó w W rsz w sk ic h 74. Eg. Klub pncernik s p ł. P o lic j n c i p e lu ją, b y s t r n n ie z m y k ć d rz w i, b o w ie m n ie b y ło to p ie rw s z e t k ie p rz e s tę p s tw o. 18 sierpni Przez blkon. W łm no się do m ie sz k n i w b u d y n k u przy u licy N ow kow skiego. S p r w cy d o st li się n blk o n, po czym w y łm li drzw i i z w n ę trz u k r d li gotó w k ę o rz b iż u te rię. Kieszonkowiec w mrkecie. W C e n tru m H n dlo w y m P le j d przy le i Je z io r ń sk ie g o złodziej kieszo n k o w iec sk r d ł je d n e m u z k lie n tów p o rtfe l z d o k u m e n t m i o rz gotów ką. Krdł z półek. O c h ro n h ip e rm rk e tu TESCO p rzy u licy C horzow skiej z trzy m ł 20-ltk, k tó ry sk r d ł ró ż n e p ro d u k p rzy u licy P iłsu d sk ieg o, po czym u siło w ł sk rść rty k u ły p rzem y sło we. Z p ró b ę w ł m n i sp rw cy grozi te r z k r d o 8 l t p o z b w ie n i w olności. Wszedł niepostrzeżenie. N ie u st lo n y j k d o ty ch czs sp r w c d o st ł się d o d o m k u je d n o ro d z in n ego przy u licy S trz e l ców B ytom skich, n s tę p n ie w y k o rzystując m o m e n t n ieu w g i gosp o d y n i u k r d ł st m tą d gotów kę. 20 sierpni Prąd n lewo. N ulicy Z b rz ń sk ie j p o lic j n ci r z e m z p rz e d st w i c ie lm i firm y T u ro n sk o n tro lo w li m ieszkn ie, w k tó ry m zd em o n to w no lic z n ik e n erg ii. W ew nątrz u jw n io n o n ie le g ln e p o d łą c z e n ie ku przy u licy Leszczyk. Ł u p e m sprw ców, którzy w y łm li drzw i, p d ł ro w e r górski. 21 sierpni Bndyt n Hlond. I d ą c u lic ą H lo n d 5 7 -le tn i k o b ie t zos t ł n p d n ię t p rz e z c h u lig n. B n d z io r s te rro ry z o w ł sw o j ą o fi rę, n s tę p n ie z r b o w ł je j zło ty ł ń cuszek. Wndle i smochody. N u lic y R e p to w - sk ie j w n d l w y b ił szybę w sk o d z ie f b ii. D o u s z k o d z e n i s m o c h o d ó w d o sz ło ró w n ie ż n u lic y K o n sty tu c ji. N ie u s t lo n y s p r w c p o ry so w ł l k ie r k r o s e rii, p o w y b ij ł lu s te r k i p o m lo w ł f rb ą z p rk o w n e t m seic e n to i s e t ib izę. n ego z o d d ziłó w. Nieletni w trptch. P o lic j n c i z k o m is r i tu w S z o m b ie rk c h z trz y m li 1 7 -ltk p o d e jrz n e g o o to,ż e 18 s ie r p n i w ł m ł się do m ie sz k n i. 23 sierpni Lubią stre fity. Z u lic y O rz eg o w sk iej s k r d z io n o f i t c i n q u e c e n to. S m o c h ó d t k ie j s m e j m rk i z g in ą ł ró w n ie ż z u lic y O lim p ijsk ie j. T ego ty p u w y słu ż o n e p o j z d y są p r w ie zw sze k r d z io n e n c zęśc i z m ie n n e. Groził policjntom. W tr k c ie in te rw e n c ji n u lic y W ro cłw sk iej 3 1 -le tn i m ężczy zn g ro ził n o ż e m u s iłu ją c y m z p ro w d z ić p o rz ą d e k fu n k c jo n riu s z o m p o lic ji. Pożyteczn kcj. Z myślą o bezpieczeństwie njmłodszych policjnci wym yślili kcję Klub pncernik klik w fotelikch". Chodzi o wyrobienie u rodziców nwyku przewożeni dzieci w fotelikch. P r z e w o ż e n ie b e z f o t e l i k d z ie c k p o n iż e j 12 ro k u życi lu b o w z ro śc ie m n ie j szym n iż 150 c e n ty m e tró w k o ń czy się zzw yczj m n d te m. N sz c z ę śc ie z o b s e rw c ji p o lic j n tów w ynik, że tk ic h p rzypd k ó w je s t n p r w d ę n ie w ie le. W m in io n y m ty g o d n iu w rm ch k o lejn ej edycji te j kcji p o lic j n ci z W ydziłu R u c h u D rogow ego w z ięli p o d lu p ę b y to m sk ic h kie- K O N D O L E N C J E rowców. K ontrole p rzepro w dzn o n jczęściej n skrzyżow nich, bez konieczności ztrzym yw ni pojzdów. M iłym z sk o czen iem było, że w ciągu k ilku godzin n ie odnoto w no n i jed n e g o p rzypd k u p rzew o ż en i m lu c h bez fotelik. M n d tó w u d ło się w ięc u n ik n ąć. N to m i s t n jm ło d s i o trzy m y w li o d p o lic j n tó w p lu sz o w e m isie, k tó re p rz y p in się d o szele k w fo te lik c h. Eg. Wyrzy głębokiego współczuci z powodu śmierci Teściowej Posłowi Wojciechowi Szrmie i Njbliższym skłdją prcownicy Biur Poselskiego Mniej pijnych kierowców Akcje dją efekt. W cłej Polsce, tkże w Bytomiu, zncznie spdł liczb pijnych kierowców. Ci złpni, to njczęściej tzw. wczorjsi", których czekją powżne konsekwencje. D o k o ń c lip c w B y to m iu z trz y m n o 234 n ie tr z e ź w ych k iero w có w, z czego p o lic j d ro g o w w y e lim in o w ł z r u c h u 186 o só b. W ielu n ie trz e ź w y c h w p d ło p o d c z s c z ę s ty c h p o n ie d z i łk o w y c h k c ji p o r n n y c h. P tr o le z lk o s e n s o - r m i, u m o ż liw i ją c y m i k o n tro lę w c ią g u k ilk u z le d w ie s e k u n d, sto ją c zę sto n sk rz y ż o w n iu ul. K r o l M i rk i i C h o rz o w s k ie j, n O rz e g o w sk ie j, Z b rz ń s k ie j, K o n s ty tu c ji i K rz y ż o w e j. D ro g ó w k ę m o ż n s p o tk ć ró w n ie ż n n j m n i e j s p o d z i e w n y c h u lic z k c h np. n J in ty i W eb e r lu b n W y sz y ń sk ieg o w S u c h e j G órze. K ilk d n i tem u dw óch n ietrzeźwych kierow ców dopro w dziło do kolizji drogow ych. N ulicy W rocłw skiej kierow c fit cinquecento n je c h ł n m otocykl y m h 1 bmw. M ężczyzn m ił 2,5 p ro m il w ypitego tru n k u. K ilk d n i później p rzejeżdżjący u lic ą Ł g iew n icką kierow cy ztelefonow li n p o licję z in form cją, iż w ro w ie leży p o rzucony s m o ch ó d m itsu b isc h i. Tuż obok zuw żono rów nież uszkodzon ą lt rn ię. 32-letni k iero w c m ił 2 p ro m ile lk o h o lu w w ydychnym pow ietrzu. K o le jn p o n ie d z i łk o w k cj, ty m r z e m z o rg n iz o w n w c ły m w o je w ó d z tw ie, z k o ń c z y ł się z trz y m n ie m p ię c iu n ie trze źw y ch osób. R n o p o lic j n c i d y ż u ro w li w ru c h liw y c h p u n k t c h m ist, n to m i s t w ie czorem p r z e n i e ś li s ię n ś r ó d m ie js k ie u liczki. W su m ie p rz e b d n o 1157 kierow ców. P rz y p o m in m y, że o so b y z n j d u ją c e się w s t n ie w sk zującym, czyli p o m ię d z y 0,2 0,5 p ro m il, s t ją p rz e d W y d ziłem G ro d z k im i p ł c ą g rzyw n ę o r z tr c ą p r w o j z d y n k ilk m iesięcy. J z d p o w yżej te g o w s k z n i to ju ż p rz e stę p stw o zg ro ż o n e k r ą do 2 l t w ię z ie n i, g rz y w n ą i p o z b w ie n ie m p r w j z d y często z n czn ie p o w y ż ej ro k u. D o d tk o w ą k r ą j e s t o b o w ią z e k p o n o w n e g o z d w n i e g z m in u n p r w o j z d y p rz ez t k ie osoby. Eg. Wyrzy głębokiego współczuci z powodu śmierci Teściowej Posłowi Wojciechowi Szrmie i Njbliższym skłdją c z ł o n k o w i e P r w i S p r w ie d liw o ś c i w B y t o m i u Pnu Andrzejowi Filubie wyrzy głębokiego współczuci z powodu śmierci M tki skłdją Dyrekcj i Prcownicy Ośrodk Sportu i Rekrecji w Bytomiu

13 12 ŻYCIE BYTOMSKIE Środek życi Wth n kresowym szlku W th to d ru ż y n d z i ł ją c Hrcerze szlkiem Trylogii. 15 dni n terenie dwnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej spędzili członkowie 6. Bytomskiej Drużyny Wędrowników Wth". w s tr u k tu r c h Z w iąz k u H r c e r stw R z e c z y p o s p o lite j. Z rz e sz h rc e rz y st rsz y c h - lic e lis tó w i stu d e n tó w. W c z sie te g o ro c z nych w k c ji, w p ie rw sz e j p o ło w ie s ie rp n i, d ru h o w ie w y je ch li n d w u ty g o d n io w y obóz w ę d ro w ny. W je g o c z sie p o z n w li t e r e ny P o lsk ic h K re só w W schodnich, z n jd u ją c y c h s ię o b e c n ie n t e r e n ie U k r in y. P ie rw sz y m p rz y s t n k ie m n te j tr s ie był Lwów, g d zie b y to m scy h r c e r z e oczyw i śc ie o d w ie d z ili C m e n t rz O b ro ń ców L w o w. N s t ę p n e p u n k ty ich m rs z ru ty to T rn o p o l, J z ło - w iec, Z b rż, K m ie n ie c P o d o lsk i o r z góry C zrnohory. O czyw iście n z w y m i s t, k tó r e o d w ie d z ili b y to m s c y h r c e r z e, d o s k o n le z n n e s ą k ż d e m u m iło śn ik o w i p o ls k ie j h is to r ii i lite r tu r y : to w n ic h toczy się k c j T ry lo g ii H e n ry k S ie n k ie w ic z. Z o b czen ie ty c h m ie js c n w ł s n e oczy było n iezw y k ły m p rzeżyciem. 2 d n i b y to m scy h r c e r z e s p ę d z ili w J z ło w c u, g d z ie p r c o w li p rz y p o rz ą d k o w n iu p o lsk ieg o c m e n t rz. - P o m n iki ngrobne zrośnięte były k rz k m i, które u su w liśm y - r e l c jo n u je d ru ż y now y W thy S ł w o m ir W inszc zy k. H r c e r z e m ie s z k li t m w d o m u r e k o le k c y jn y m s i ó s t r Bytomscy wędrownicy n tle Łuku Chwły Cmentrz Obrońców Lwow. n ie p o k l n e k. To w ł ś n ie w J z ło w c u z n jd u je s ię g ró b z ło ż y c ie lk i te g o z g ro m d z e n i b ło g o s ł w io n e j M r c e lin y D ro w - s k ie j, k tó r ą n o łt r z e w y n ió sł p p ie ż J n P w e ł II. - P orządk o w n ie p o ls k ie g o c m e n t r z w Jzłow cu w ym g jeszcze wiele w ysiłku - m ów i S ł w o m ir W inszczyk. - M m ndzieję, że kolejne gru p y m łodych ludzi, którzy będą przyjeżdżć do d om u reko lekcyjnego sió str n ie p o k l n e k, będą k o n tyn u o w ć tę prcę. O s t tn ie c z te ry d n i o b o zu w ę d ro w n e g o h r c e r z e s p ę d z ili n H uculszyczy źnie, w g ó rch C zrnohory. Z w ied zili m.in. ru in y p o l skiego o b se rw to riu m im. Jó z e f P iłsudskiego, położonego n szczyc ie góry P o p Iw n. T s t c j nzyw n ró w n ie ż B i ły m sło n ie m o d d n z o stł d o uży tk u w 1938 r o k u i b y ł w ó w c z s j e d n y m z d w ó c h n jn o w o c z e ś n ie js z y c h te g o ty p u o b ie k tó w w E u r o p ie (o b o k g ó rsk ie g o o b s e r w to r iu m w P ire n e j c h ). N iestety, w g ó rch n stą p iło w ty m c zsie z ł m n ie pogody. W łśn ie z p o w o d u w ru n ków tm o sfery czn y ch b y to m sk im h rc e rz o m n ie u d ło się w e jść n H o w e rlę - njw yższy szczyt U k r iny. J e d n k i t k p rzek ro czy li g r n ic ę 2000 m etró w n d p o z io m e m m o rz - szczy t P o p Iw n, g d z ie z n jd u ją się ru in y o b se rw to riu m im. P iłs u d s k ie g o liczy 2022 m.n. p.m. R e l c ję z o b o z u z m ie śc ili n sw o je j s tr o n ie in te r n e to w e j w w w.6bdw.zhr.pl (m) Tjemnice Krin Stnek S zykują m o n o d r m. To może być wydrzenie rtyczne. Dwie młode kobiety chcą w ystw ić monodrm inspirowny losmi Krin Stnek. Jk twierdzą, spróbują wyjśnić tjemnice skrywjące jej życie. Tkże prywtne. Krin m już swój plc. Terz powstnie poświęcony jej monodrm. N ie d w n o m in ę ło p ó ł w ie k u o d m o m e n tu, k ie d y P o ls k p o r z p ie r w s z y zobczy ł i u sły sz ł p o c h o d z ą c ą z B y to m i, p o s i d ją c ą o g ro m n y te m p e r m e n t sc e n ic z n y i ró w n ie w ie lk i t l e n t m u zy c zn y, K r in S t n e k. L te m 1962 ro k u r ty s t k, p ó ź n ie js z w o k lis tk C z erw o n o -C z rn y c h i u to r k t k ic h p rz eb o jó w, j k M lo w n l l, A u to s to p, C h ło p ie c z g i t r ą czy J im y J o e z d e b i u t o w ł p o d c z s p r z e g lą d u m ło d y c h t le n tó w w S z c z e c in ie. Z o s t ł l u r e t k ą te j im p r e z y i p o d b i ł s e r c p u b lic z n o ś c i. U d w ło się je j to p rz e z w ie le n s tę p n y c h l t. F n i n ie z p o m n ie li o n ie j n w e t w tedy, g d y w y je c h ł d o N ie m ie c. K żd y p o w ró t d o ojczyzny, k ż d y w y s tę p p rz y jm o w n y był e n tu z j s ty c z n ie. W ięcej ty c h p o w r o tó w j e d n k n i e b ę d z ie. K r i n S t n e k z m r ł w lu ty m m in io n e g o ro k u. M i sto r o d z in n e u p m ię tn iło ją, n d ją c je j im ię s k w e ro w i p r z e d s ie d z ib ą B y to m s k ie g o C e n tr u m K u ltu ry, t r w z b ió r k p ie n ię d z y n s f i n n s o w n ie k o sz tó w s tw o rz e n i p o m n ik w o k lis tk i. Ż y cie i tw ó rc z o ść b y to m i n k i z in try g o w ły t k ż e d w ie m ło d e m ie sz k n k i n sz e g o re g io n u : A g n ie sz k ę W js o r z A lin ę M oś - K e r g e r. P i e r w s z j e s t b s o l w e n t k ą S t u d i u m A k to r s k ie g o p rz y k to w ic k im T e tr z e Ś l ą sk im, d ł s ię te ż p o z n ć j k o o d tw ó r c z y n i r ó ż n e g o r o d z j u ró l w s p e k t k l c h te tr ln y c h i m u siclo w y ch. M o ś-k erg er z k o le i to b s o lw e n tk o r g n iz c ji p r o d u k c ji film o w e j n U n iw e r s y te c ie Ś lą s k im, s c e n r z y s tk o r z r e ż y s e r k. W s p ó ln ie p o s t n o w iły p rz y g o to w ć m o n o d r m z ty tu ło w n y K rin S t n e k. W js w n im z g r, M oś - K e r g e r c ło ś ć w y r e ż y s e r u j e. S k ą d t k i p o m y sł? O b ie m ło d e k o b ie ty n ie m ją ż d n e g o p r o b le m u w w y j śn ie n ie m : - K rin S t n e k to c h ry z m n scen ie i w ielkie przeboje. L t 60. m in io nego w ieku nleżły do niej, kżdy n u c ił je j przeboje. Po p rw ie d w u dziestu ltch bigbetowego szleństw w yjechł do N iem iec. Wciąż zpltł w rkocze i p o ryw ł tłu m, le n ig d y w ięcej nie osią gn ęł t kieg o su k c e su, j k w cześniej. A u to rk i m o n o d r m u c h c ą d z ię k i n ie m u w y j śn ić t je m n ic e s k ry w ją c e ż y cie b y to m i n k i. Z n le ź ć o d p o w ie d z i n p y t n ie o p o w o d y t k ie g o, n ie in n e g o ro z w o ju k r ie r y s c e n ic z n e j S t n e k, d o w ie d z ie ć się, c ze m u M lo w n l l n ig d y n ie z ło ż y ł ro d z in y i n ie z w ią z ł się n d łu g o z ż d n y m m ężczyzną. - C hcem y zm ierzyć się z legendą w ielkiej rtki, opow iedzieć p o przez nsze przedstw ienie o p o czątkch je j kriery, niew yobrżlnym sukcesie, relcjch z rodziną, le tkże tęsknocie i w ielkiej s m o tn o śc i, k tó re n ie u s t n n ie tow rzyszyły piosenkrce po wyjeździe do N iem iec. W c ie l ją c s ię w r o lę K r in S t n e k A g n ie s z k W js w y k o n j e j u tw o ry, p o k z u ją c j e w n o w y c h r n ż c j c h. N żyw o b ę d z ie j e j k o m p n io w ł g r u p m u z y k ó w. M o n o d r m b ę d z i e g o to w y ju ż n p r z e ł o m i e p ź d z ie r n ik i l is to p d, w y s t w i go k to w ic k i T e tr K o r e z. P ie c z ę n d c ł o ś c ią s p r w u je A g e n c j A r t y s t y c z n P r y m r t, Ż y c ie B y to m s k ie j e s t p tr o n e m m e d i ln y m c ie k w ie z p o w i d ją c e g o s ię p r z e d s i ę w z ię c i. ton Posłuchj o tym w Rdiu PLUS J ^ lu s T r d U o ęlm,ce 10 lt z orgnmi M uzyk nie tylko skrln. 10. sezon trwją Bytomskie Koncerty Orgnowe. O to, by w nszym mieście nie zginęł trdycj muzyki orgnowej, dbją dwie osoby - profesor Włdysłw Szymński orz Łuksz Unger. W ł d y s ł w S z y m ń s k i j e s t d z ie k n e m W y d ziłu W o k ln o -In s tru m e n t l n e g o A k d e m i i M u z y c z n e j w K to w ic c h o r z o r g n i s t ą b z y lik i pw. św. W o jc ie c h w M i k o ło w ie. Ł u k sz U n g e r to b y to - m i n in, p r c u j e j k o p e d g o g w sz k o le m u z y c z n e j w Z b rz u. B ył ró w n ie ż o r g n is tą w k o ś c ie le św. J c k. O bj 10 l t te m u p o s t n o w ili w s k rz e s ić w B y to m iu k o n c e rty o rg n o w e. W te j d z ie d z in ie s ą t u t j s p o r e tr d y c je. W l t c h 70. X X w ie k u c y k lic z n e k o n c e rty o rg n o w e o d b y w ły s ię w k o ś c ie le św. B r b r y, g d z ie o r g n iz o w ł j e t m te js z y k o n c e rtm is trz O tto n B ro n. T m te ż z n jd u ją s ię w s p n i łe, j e d n e z n jw ię k s z y c h n Ś lą s k u, o rg n y z b u d o w n e p rz e z C rl B e r s c h d o r f z N ysy. N ie s te ty, t e n p r w ie 7 0 -le tn i in s tr u m e n t w y m g d z iś r e m o n tu i - c h o ć n d l b rz m i p o d c z s n b o ż e ń stw - n ie n d j e s ię ju ż d o g r n i k o n c e r to w e g o. C y k lic z n e k o n c e r ty o d b y w ły s ię k ie d y ś t k że w k o ś c ie le p o d w e z w n ie m św. T ró jcy, g d z ie p rz y g o to w y w ł j e j e d e n z w y b itn y c h p o ls k ic h o r g n is tó w E u g e n iu s z B r ń k z Cz ę stochow y. O d 10 l t m u z y k o r g n o w z n ó w b r z m i w b y to m s k ic h k o ś c io ł c h - w c ią g u ro k u o d b y w s ię o k o ł o 6-8 k o n c e r tó w. I n i c j ty w ę S z y m ń s k ie g o i U n g e - r w s p r ło T o w rz y stw o M iło śn ik ó w B y to m i, k tó re o d 5 l t j e s t fo r m ln y m o r g n iz to r e m B y to m s k im K o n c e rtó w O rg n o w ych. O d b y w ją s ię o n e p r z e d e w szy stk im w k o śc io ł c h św. T ró j cy, św. J c k i św. A nny, le g o śc i ły t k ż e w d z ie ln ic c h : w k o ś c ie le N jś w ię ts z e j R o d z in y w B o b rk u, C h ry s tu s K ró l w S to l - rz o w ic c h o r z p r f ii e w n g e lic k o - u g s b u rs k ie j w M ie ch o w i- c c h. W c ią g u 10 l t w B y to m iu o d b y ło s ię o k o ło 70 k o n c e rtó w. - Te ko n c e rty p rzy p o m in ją, że w B yto m iu istnieje sporo dobrych Włdysłw Szymński Tj in stru m e n tó w - m ó w i p ro f. W ł d y sł w S z y m ń sk i. - N jczęściej były one budow ne n p o czą tku X X w ieku, w ięc w okresie św ietności m ist. P rfie m ogły sobie w ówczs pozw olić n zm w inie in s tr u m e n tó w w y so k ie j k l sy, które m o g ły słu ży ć zrów no do grni podczs liturgii, j k i do k o n c e rto w n i. O r g n iz to r z y s t r j ą s ię u ro z m ic ć r e p e r t u r, d l te g o z o r g n is t m i w y s tę p o w li t k ż e w o k liś c i, sk rz y p k o w ie o r z r ty ś c i g r ją c y n tr ą b c e i p u z o n ie. M r z e n i e m S z y m ń s k i e g o i U n g e r j e s t, b y B y to m s k ie K o n c e r ty O r g n o w e z c z s e m p rz e isto c z y ły się w B y to m sk i F e stiw l O rgnow y. O czy w iście je s t to z w ią z n e z k o sz t m i. G dyby u d ło s ię p o z y sk ć p ie n ią d z e - d e k l r u ją, że k o n c e rty o rg n o w e m o ż n b y ło b y o rg n iz o w ć cyk lic z n ie t k ż e w d z ie ln ic c h. N r z i e p o w k c y jn e j p r z e r w i e w z n o w io n y z o s t n ie te g o ro c z n y cykl im p re z. W n ie d z ie lę 9 w rz e ś n i o g o d z. 17 w k o ś c ie le św. W o jc ie c h p rz y pl. K l s z to rn y m z g r o r g n is t J n Szydło. T o w rzy szy ć m u b ę d z ie śp ie w c z k D o ro t G ib ie c. (m)

14 Środek życi ŻYCIE BYTOMSKIE 13 Osttni posiłek D rm t w schronie. 31 sierpni 1939 roku w schronie bojowym ulokownym n terenie huty Zygmunt" (wtedy Hubertus") rozegrł się drmt. Niemieccy dywersnci zm ordowli 12 żołnierzy Wojsk Polskiego. S c h ro n był e le m e n te m fo rty fikcji n leżący m do O bszru W row nego Śląsk. Złogę st n o w ili ż o łn ie rz e 75. p u łk u 23. ś lą s k ie j d y w izji p iechoty. Z o st li z t k o w n i w ie c z o re m p rzez g ru p ę F re ik o rp su, czyli przez n ie m ieckich dyw ersntów, którzy już od 25 s ie rp n i p ro w o k o w li n d g r n ic zn e incydenty. Z g in ęł c ł p o lsk złog plców ki, czyli około osób. M s k r tr w ł z le d w ie p rę m inut. D o p iero w nocy Polcy się zoriento w li, że str cili te n obiekt. 1 w rześn i p ododdził Pod kopułą tego schronu 73 lt temu doszlo do trgedii. w sp o m n i n eg o p u łk u, w sp ie r n y przez członków Z w iązku P o w stń ców Ś ląsk ich o d b ił sch ro n, zbito k ilk u n stu członków F re ik o rp su, tr c ą c w tej kcji dw óch p o w stńców i dw óch żołnierzy. Był to jedyny o d b ity przez Polków sc h ro n w cłej w o jn ie o b ro n n e j w 1939 roku. W yobrźm y so b ie, j k m o g ły w yglą d ć o st tn ie m in u ty życi złogi schronu. Ż o łn ie rz m ógł n zyw ć się G e r rd, Alojzy, A lfre d - w 75. p u łk u służyli Ś lązcy z C h o rzow. Z p e w n e był n iew ysokim, s iln y m p s y c h ic z n ie m ężczy z n ą. S k ą d t p e w n o ś ć? N is k i s tr o p sc h ro n u je s t n jle p szy m rg u m e n tem : do służby w t k ic h m ie jsc c h d o b ie r n o, b io rą c p o d u w g ę w ru n k i fizyczne. Z p sy c h ik ę o d p o w i d ł o fic e r szkoleniow y, k tó ry w p ro sty ch, ż o łn ie rsk ic h sło w ch przygotow yw ł re k ru tó w n d łu g i pobyt w zm k n ięty m, o d c ię ty m od reszty św i t m iejscu. T k w ięc je s te ś ty m ż o łn ierzem, siedzisz przy ckm -ie u lo k o w nym p rz y g łó w n y m k o ry t rz u, o c h r n i ją c w e jśc ie. J e s te ś zm ęczony, czeksz n p o siłe k, który, j k co d z ie ń, p rz y w ie z ie k to ś znjom y. C hoć o d 25 s ie rp n i, k ied y o g ło szono s t n l rm u, ty m u si łe ś p r z e n ie ś się z C h o rz o w d o Ł g iew n ik, m in ą ł d o p ie r o ty d z ie ń, te n czs w y d je się w iecznością. J e s t 31 s ie rp n i, to b ie zostło 10 m in u t życi. Po p ru m in u t c h n s tę p u je z m i n p rzy ckm -ie. R ozp ro sto w u je sz kości i w chodzisz do k o lejn eg o p o m ie sz cz e n i. - Gdzie ten cholerny prow int? - słyszysz. Ty też je s te ś głodny. W sp o m in jąc d o m o w ą k u c h n ię, id ziesz do w yjści. S to i t m ju ż k o leg, też się n ie c ie rp liw i. W k o ń c u sły szycie p u k n ie. G dybyś ty lk o w ie d ził... Twój k o leg o tw ie r zsu w ę, by p o c h w ili p ść n z ie m ię z d z iu r ą p o śro d k u oczu. N ie je s te ś p rz e r żony, to tr w zbyt k ró tk o. C zujesz b ó l w k l tc e p ie rs io w e j, o d rz u c c ię n śc i n ę. G sn ą c y m s p o jrz e n ie m w id zisz w b ie g ją c y c h lu d zi z k r b in m i, sły sz y sz h u k w y strz łó w, k rz y k i, p r z e k le ń s tw. N ie k tó ry c h z n p s tn ik ó w n w e t znsz z w id zen i. Tylko te r z m ją n r m ie n iu c z e rw o n e o p sk i ze sw sty k ą. P o c h w ili o su w sz się w c ie m n o ś ć. P o z o s t n ie s z n o n im o w y - h is to ry k o m n ie u d ło u s t lić się n zw isk żołnierzy, k tó rzy zgin ęli w c z sie n ie m ie c k ie g o t k u n sc h ro n. J e ś lib y k to ś c h c i ł o d d ć p o k ło n b o h te ro m te j h isto rii - w Ł g iew n ik ch przy sk w erz e św. Cyry l i M eto d eg o z n jd u je się p o m n ik ku czci W ik to r P liń sk ie g o - p o w st ń c śląsk ieg o o rz ku czci d w ó ch n iez n n y c h żo łn ierzy: k p r l i p lu to n o w eg o. Oni 1 w rz e śn i b r li u d z i ł w o d b ic iu z rą k n ie m ie c k ic h s c h ro n u, w k tó ry m ro z e g r ł się d r m t. MAREK MIERCZYK Konsultcje historyczne i zdjęcie: D A R IU S Z P IE T R U C H A, Prezes Stowrzyszeni m Rzecz Zbytków Fortyfikcji Pro Fortlicium. Kochł kulturę Romów W spom nienie Tdeusz Kmińskiego. 29 lipc minęł 5. rocznic śmierci Tdeusz Kmińskiego - lider społeczności bytomskich Romów, twórcy zespołu Czerchń", utor książki Zgubiony w lesie". Przypominmy jego sylwetkę - tekst pochodzi z wydnej przez Muzeum Górnośląskie książki Mrcin Hłsi Alfbet bytomski". T d e u s z K m iń s k i był R o- m em. D z iś w m y śl z s d p rz y k z ń p o lity c z n e j p o p r w n o ś c i z le c się, by s to s o w ć n z w ę R o m, z m i s t z k o rz e n io n e g o w p o lsz czyźn ie sło w C ygn. T d e u sz K m iń sk i m ów ił, że o k r e ś le n ie C y g n w c le n ie j e s t d l n ie g o o b r ź liw e, że k c e p tu je j e j k o c zęść ję z y k o w e j tr d y c ji k r ju, w k tó ry m m ie sz k. Z p e w n e w ię c n ie j e s t w ie l k im g r z e c h e m s to s o w n ie ty c h d w ó c h o k r e ś le ń lte r n ty w n ie, p o d w r u n k ie m, że sło w u Cyg n n ie n d je m y p e jo r ty w n e j brw y. T d e u sz K m iń s k i u r o d z ił się je s z c z e w t b o r z e, k ie d y C y g n ie w ę d r o w li w r z z w o zm i k o lo ro w y m i o d m i s t d o m i s t. J k o k i l k u l e t n i c h ł o p ie c p rz e ż y ł p rz y m u s o w e o s ie d le n ie w m i s t c h, k ie d y w l t c h 60. w ł d z e p ń s tw o w e u z n ły, że c y g ń s k ie t b o r y n ie p s u ją d o s o c j lis ty c z n e g o p o r z ą d k u. To o s ie d le n ie b y ło w j k im ś s e n s ie o d c ię c ie m o d k o rz e n i, o d tr d y c ji k o c z o w n ic z e g o ż y c i, w ię c d l R o m ó w s t n o w iło szok, szyk n ę i zło k o n ie c z n e. K ie d y w p ie rw sz e j p o ło w ie l t 90. X X w ie k u p o z n łe m K m iń - sk iego, p o w t rz ł o n c z ę sto p o d c z s ro z m ó w N sz cyg ń sk k u ltu r g in ie. A ró w n o c z e ś n ie r o b ił w ie le, ż eb y j ą z c h o w ć, p rz e k z ć, u p o w s z e c h n i ć. Z ło ży ł z e sp ó ł C z e rc h ń, p o k z u ją c y cy g ń sk i fo lk lo r, w y stęp y te j g ru p y s t ły n w y s o k im p o z io m ie. W ów czs T d e u sz K m iń sk i b y ł lid e r e m s p o łe c z n o śc i b y to m s k ic h R o m ó w ; n ie s te ty i C zerc h ń, i c ł d z i ł ln o ś ć ro m s k ie go s to w rz y s z e n i ro z s y p ł się w rz z c ię ż k ą c h o ro b ą ich zło ży c ie l. W ty m w y p d k u w szy stk o o p ie r ło s ię i s t ło n je d n y m c z ło w ie k u, gdy go z b r k ło - o k z ł s ię n ie z s tą p io n y. Kino w plenerze Kultowe filmy n Rynku. Njbrdziej znne filmy w historii kin będzie możn zobczyć n Rynku w czsie plenerowych sensów. Zorgnizuje je Bytomskie Centrum Kultury. P ro je k c je b ę d ą ro z p o czy n ły się o godz. 20. To p rz e g ląd film ów, k tó re w h is to r ii k in m ją z n c z ą c e m ie jsc e. Od G rek Z o rb y d o O byw tel K n e. We w s z e lk ic h o p r c o w n i c h - te n n k rę c o n y w 1941 ro k u film O rso n W elles u w ż ny j e s t z p rz eło m o w y i n jw ż n ie jsz y w h is to rii k in. Z s to s o w n o w n im b o w ie m n o w to r sk ie ro z w ią z n i te c h n ic z n e o rz nowy, n ie z n n y w c ześn ie j sp o só b n rr c ji - b o h te r n ie p o j w i się n i r z u n e k r n ie, o p o w i d ją o n im je d y n ie in n i. Zobczym y też Pół żrtem, pół s e rio z M ry lin M o n ro e - je s t to d zieło u z n w n e z n jle p szą kom ed ię film o w ą w szechczsów orz m e lo d r m t w szech czsów, czyli,,c sblncę - kultow y film z H um - p h r e y e m B o g rte m o r z I n g rid B e rg m n w ro l c h g łó w n e j. To film o n iem o żliw ej do s p e łn ie n i m iłości i o tym, że są w rto ści w żn iejsze niż szczęście pojedynczych osób. K rytycy tw ierd zą, że w film ie ty m B o g rt stw orzył rc h e ty p b o h te r, k tóry do d zisij trw w kin ie i k u ltu rz e m sow ej. To tw rdy, n iec o zblzow ny i zm ęczony życie m m ężczyzn, k tóry je d n k pod m s k ą c y n izm u c h o w w ie rn o ść zsdom. D okłdny h rm o n o g rm p ro jek cji zm ieszczm y w ru b ry c e Co, gdzie kiedy n str. 22. (m) Tdeusz Kmiński był m.in. utorem książki Zgubiony w lesie". P o z o st ł po T d e u sz u K m iń - s k im t k ż e k s ią ż k z ty tu ło w n Z g u b io n y w l e s ie, n ie s te ty w y d n z o s t ł b e z n u m e r u IS B N, w ię c n ie is tn ie je w w ie lu REKLAMA w żn y c h b ib lio te c z n y c h k t lo g ch. E g z e m p l rz, j k i m i łe m z d e d y k c j ą u t o r, t r f i ł d o O ś ro d k P o g r n ic z e w S e jn c h, d o k u m e n tu ją c e g o w ie lo k u ltu ro - w o ść n p o ls k ic h z ie m i c h. B o b y ł ró w n ie ż T d e u s z K m iń s k i p i s r z e m i p o e tą, to w k u l t u r z e R o m ó w r z d k o ś ć, w s z k o p r t o n j e s t n tr d y c ji u s t n ie p rz e k z y w n e j z p o k o le n i n p o k o l e n i e, n ie s p i s n e j. Z g u b io n y w l e s ie s k ł d ł się z c z ę ś c i z w i e r j ą c e j w ie r s z e o r z ty tu ło w e j m ik r o p o w ie ś c i. A u to r o p o w ie d z i ł h i s t o r ię cyg ń sk ie g o c h ło p c, k tó ry u tr c ił sw ó j t b o r i r o d z in ę o r z je g o m iło ś c i - d o Z o si, ś le p e j d z ie w czyny, P o lk i. A n i j e j ro d z ic e, n i r o d z in b o h te r - gdy j ą w re s z c ie o d n l z ł - n ie k c e p to w li t k i e g o z w ią z k u, j e s t to w ię c h is to r i s m u tn i d r m ty c z n, p rz y p o m in ją c n ie c o tę z C h ty z w s ią K r s z e w s k ie g o, le r ó w n o c z e ś n ie n sw ó j s p o s ó b p o g o d n, b o o s d z o n w n i e r o z e r w ln y m z w ią z k u c z ło w ie k z p rz y ro d ą, z k tó r e j c z e rp ć m o ż n s iłę. W iem, że T d e u s z K m iń s k i m i ł w p l n ie n p is n ie d ls z e g o c ią g u te j o p o w ie śc i - z p e w n e j e d n k n ie zd ąży ł te g o u c z n ić, K re w n y c h T d e u s z K m iń - sk ie g o w id u ję c z ę sto w B y to m iu, n u lic y D w o rco w ej, g d z ie p rz e d b u d y n k ie m PK O s p r z e d ją - j k to w tr d y c ji K e ld e r s z y -k o tl - rzy - p te ln ie o r z - d z iś ju ż c zę śc ie j n iż p te ln ie - p e rfu m y po o k z y jn y c h c e n c h i w ą tp liw e j o r y g in ln o ś c i. J k i ś n m c l ny ś l d po w ę d ro w n e j k u ltu r z e R o m ó w w c iąż w ię c tr w w s e rc u B y to m i.

15 14 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie dzielnic Emeryci pmiętją o prcownikch Szombierek" Szom bierki. Koplni już nie m, le pozostł do niej sentyment. Grup emerytów KWK Szombierki" postnowił uczcić trud wszystkich prcowników tego zkłdu. Potrzebn jest jednk pomoc społeczeństw. K o m ite t h o n o ro w y z m ie rz u p m ię tn ić tr u d p r co w n ik ó w k o p ln i Szom b i e r k i p o p r z e z u m ie s z c z e n ie t b lic y p m ią tk o w e j n d w n y m b u d y n k u d y re k c ji p rzy u lic y Z b rz ń sk ie j. - M m y n m y ś li w szy s tk ic h prcow ników, nie tylko dołowych górników. W idom o bow iem, że w kżdym zkłdzie potrzebne są sprzątczki, prcow nicy biurow i i dyrektorzy - m ów i je d e n z pom y sło d w có w J n W róbel. E m e r y c i z w ró c ili s ię d o g ó r n ic z y c h z w iązk ó w z w o d o w y ch z p r o ś b ą o fin n s o w e w s p r c ie p rz e d się w z ię c i. S p r w ą z in te re so w n o ró w n ie ż k o m is rz B y to m i H lin ę B ied ę. T b lic m b y ć z sy n te ty c z n e g o m te r i łu, j e j w y k o n n i p o d ją ł s ię b y to m s k i r ty s t p l s ty k H e n r y k F u d li. K o szt p r z e d s ię w z ię c i i p o d z ię k o w ń d l sp o n so ró w o sz cow n o n około 5 ty sięcy złotych. E m e ry to w n i g ó rn ic y ch cielib y, by t b lic p o j w ił s ię n b u d y n k u d y re k c ji p rz e d te g o ro c z n ą B rb ó rk ą. K o m ite t h o n o ro w y z w r c się z p ro ś b ą do b y to m i n o w s p rc ie fin n so w e. P ie n ią d z e n te n cel m o żn w p ł c ć n k o n to w B n k u Ś ląskim. S. Projekt tblicy pmiątkowej, któr umieszczon m zostć n dwnym budynku dyrekcji koplni. To rczej klepisko niż boisko. REKLAMA W M } B y to m s k i O ś ro d e k E d u k c ji Wielki śmietnik n boisku Śródmieście. Co mją ltem robić dzieci mieszkjące w okolicch plcu Pogody". Pobliski bsen już dwno zmknięto, terz jedno z nielicznych w tym rejonie boisk zmieniono w śmietnisko. M ie s z k n k je d n e g o z b u d y n k ó w p rz y u lic y C h o rz o w sk ie j, k tó r z te le fo n o w ł d o n sz e j r e d k c ji, n ie k ry ł o b u rz e n i. D o ty chczs o k o lic z n e d z ie c i k i k o rz y st ły z w y b e to n o w n e g o b o is k z n jd u ją ceg o się p rz y s li g im n sty c z n e j E le k tr o n ik. Z n jd u je s ię o n o z b lo k m i u z b ie g u S ie m i n o w ic k ie j i C h o rz o w sk ie j. B o isk o n ig d y n ie n le ż ło d o n jp i ę k n ie js z y c h, j e d n k b y ło p r w ie z w s z e z ję te p r z e z g r ją c y c h w p iłk ę n o żn ą. O b e c n ie m ie js c e to p r z e d s t w i s o b ą o b r z n ę d z y i r o z p czy. P o o b u s tro n c h p ię tr z ą się o g ro m n e ste rty b ru d n e j ziem i p o m ie sz n e j z in n y m i o d p d k m i. N ie b r k u je t m ró w n ie ż sp o re j w ie lk o ś c i k m ie n i, k tó ry m i w y ło ż o n e b y ło p o d w ó rk o. D o o k o ł o b ie k tu p ię tr z ą s ię c h szcze. BYTOMSKI OŚRODEK EDUKACJI SZKO ŁY PUBLICZNE DLA DOROSŁYCH Z d n ie m b y to m i n k i śm ie tn isk o p o j w iło się z r z po p ro w d z o n y c h t m ro b o t c h. D o d tk o w o p ro b le m e m j e s t zie m i z le g ją c n c łe j p o w ie rz c h n i p lcyku. P o d c z s su szy w z n o sz ą s ię t m tu m n y k u rz u, n to m i s t p o d czs d e sz czu tw o rzy się t m b ło to. M ieszkń cy p o b lis k ic h dom ó w o b w i ją s ię, że p o lik w id c ji Z e s p o łu S zk ó ł E le k tr o n ic z n y c h s l g im n s ty c z n, n ie m ó w iąc ju ż o b o isk u, p o p d n ie w c łk o w itą r u i n ę i b ę d z ie to k o le jn e m ie jsc e, w k tó ry m g ro m d z ić się b ę d ą lu d z ie z m rg in e s u r cz ąc y się lk o h o le m. S. S Z K O Ł Y Z A DLADOROSŁYCH GIMNAZJUM LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUMUZUPEŁNIAJĄCE SZKOŁAPOLICEALNA ACJO N ARN E 9 o / ^ n u ZAPISY: P O W S T A Ń C Ó W S L Ą S K IC H 10 UWAGA: od wrześni 2012 nowy system ksztłceni zwodowego - KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE! Zdobędziesz z nmi tytuł technik: dministrcji, budownictw, górnictw podziemnego, logistyk, mechnik, rchunkowości, urządzeń snitrnych, elektryk, elektronik, pojzdów smochodowych, ekonomisty, spedytor, orgnizcji reklmy, informtyk, obsługi turystycznej, hotelrstw, hndlowc, ochrony fizycznej osób i mieni. Zdobędziesz tytuł zwodowy: systent osoby niepełnosprwnej (wym. średnie wyksztłcenie), opiekunki środowiskowej (wym. średnie wyksztłcenie), sprzedwcy, florysty, monter konstrukcji budowlnych, murrz-tynkrz, monter izolcji budowlnych, monter sieci, instlcji i urządzeń budowlnych, monter zbudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusrz, opertor obrbirek skrwjących, mechnik pojzdów smochodowych, mechnik - monter mszyn i urządzeń, elektryk, elektromechnik, elektromechnik pojzdów smochodowych, monter elektronik, stolrz, górnik eksplotcji podziemnej. Kwlifikcyjne kursy zwodowe umożliwiją zdobycie pełnych kwlifikcji zwodowych i tytułów zwodowych w sposób bezpłtny, szybszy, łtwiejszy i dogodniejszy. Szczegółowe informcje n stronie internetowej ZAPRASZAMY!!!

16 Ogłoszeni ŻYCIE BYTOMSKIE 15 USŁUGI G ŁA D ZIE, bezpyłow e hydrulik, m lownie, pnele , www. fedx.pl A N G IELSKI, tłumcz przysięgły: tłumczeni, korepetycje, przygotow ni do egzm inów tj. FCE /966 P R A C A przy telefonie. Bytom, centrum. Atrkcyjne w yngrodzenie MŁODA energiczn, uczciw, przyjm ie zlecenie n sprzątnie, zkupy, opiekę / z ł dojzd! 32/ DOMOWA N APRAW A T ELEW IZ O R Ó W i LCD. 0 z ł d o jzd. 32/ N prw y dom ow e telew izo ró w, LCD, plzm rt 189 zł. 3 2 / , 32/ / 1071/12 A GD I RTV N A PRAW Y w dom u klie n t. D ojzd b e zp łtn y. 3 2 / , A LE okzj! Pożyczk bez BIK-u do zł. Dzwoń Dojzd grtis! A LE szy b k gotów k, nw et 5000 zł! P ro ste z s d y, b e z zb ę d n ych fo rm ln o ści. P ro v id e n t dni w tygodniu AN TEN Y telew izyjne- m ontż, nprw. 32/ , /1014 A N TEN Y telew izyjne-cyfrow e, s telitrne Polst, C +, N". Montż, nprwy, ustw ieni. Domofony, lrmy. NEON 32/ BAGAŻÓW KA /987 B ŁY SK A W ICZN A d ecyzj bez u krytych opłt. Pożyczk ju ż od 300 zł! BRUKARSTW O G LIW ICE.PL 32/ ; /10/12 CENTRALN E ogrzew nie, w kłdy kominowe, wodom ierze, leglizcj, hydrulik, gz, piecyki gzow e, pnele, kfelkownie. 32/ , /1050 CEN T R A LN E ogrzew nie, w od.-kn., gz. Tnio /730/12 CHW ILOW KI w domu klient- ntychmistow wypłt. 32/ , /968 CHW ILOW KI w domu klient- ntychm istow wypłt /959 C H W ILO W K I. B ły sk w iczn e, n jt ń sze n Ś lą s k u zł. D ecyzj o p rzyzn n iu p o d cz s rozm ow y. W yp lt n ty ch m i st. B ytom, ul. D w orcow 36/7B, Ip., tel DO zł, BIK-u nie sprw dzmy. Dojzd! Tel /1071 E L E K T R O IN S T A LA C JE - nprw, m o d e rn iz cj up rw n ie ni /930 1/709 5/1043/12 5/1022/12 5/1030/12 CYK LIN IA R SK IE. U kłdnie. 32/ , /746 CYKLIN OW AN IE 32/ , /1054 C Z Y S Z C Z E N IE d yw n ów, krcher. 32/ /696 C Z Y S Z C Z E N IE t p icere k, dyw nów (odbierm y) /591/12 C Z Y S Z C Z E N IE tp icere k, dywnów, zbiermy /824/12 5/1043/12 D O C IE P L E N IA budynków, rem onty, m lownie elewcji /819 5/1023/12 FIRM A budow ln: rem onty domów, m ie szk ń, u słu gi o gólnobudow lne /1024 G Ł A D Z IE, kfe lko w n ie. w od.-kn /1025 GŁAD Ź, mlownie, kfelkownie, remonty /806 G O TÓ W KA dl odrzuconych przez bnki! Tel KA FELK O W A N IE, h yd r u lik /1065 KAFELKOW ANIE /1055 KOM PUTEROPISANIE 32/ KRED YTY bez BIK K R E D Y TY konsolidcyjne od , rt 889 zł. 32/ , 32/ , 32/ /1006/12 K R E D Y T Y od , rt 202 zł. 32/ , 32/ /1006/12 K R E D Y T Y od , rt 368 zł. 32/ , 32/ /1006/12 KREDYTY. Bnk ci odmwi? Bez BIK, bez zdolności, pozbnkowe od 149 zł. Bytom, Dworcow 1, 32/ /960 LOM BARD, pożyczki pod zstw: s mochody, motory, RTV, AGD, orz inne. Tel /1066/12 NAPRAWY, remonty, mlownie, tpetownie, kfelkownie, wod.-kn., gz. Elektryczne /1069 O D D Ł U Ż E N IO W E. 3 2 / , 32/ , 32/ /1006/12 ODNAW IANIE wnien. 32/ POM O C kre d yto w. 3 2 / , 32/ , 32/ /1006/12 P O T R Z E B U JE S Z szyb ko gotów ki n okzyjny zkup? Zdzw oń Njtńsz ofert pożyczek n n 7 h n k n w v r ; h n rynku ( ^ TN infolini: ( 3 2 ) f o f : n e t p i V / I I I I C l I w w w.pozyczkw d om u.p l P R Z EP R O W A D Z K A, , 32/ PRZEPRO W A D ZKI, trnsport, montż mebli /1010/12 PRZEPRO W ADZKI- wywóz rzeczy niepotrzebnych , 32/ /562 REM O N TY w od.-kn, co, gz. Nowe technologie. 32/ , ŚW IA D E C T W A e n e rg e ty czn e /860/12 TANIE usługi trnsportowe , /953/12 TA P ETO W A N IE, m lo w n ie, gł d ź, pnele /1042 TA PICER klient. N prw y /955 TRANSPORT, przeprowdzki /890 W W W.ZABYTKO W EA U TA D O - S LU B U.P L NAUKA 5/1043/12 5/1022/12 5/1031/12 1/473 1/539 A N G IE L S K I n u czycie lk, w szystkie poziom y Indywidulnie, grupowo BEZPŁA TN A 2-letni Policeln Szkoł Antyterroryzmu i Ochrony Grom. Ktow ice 032/ , MATEMATYKA /927 DAM PRACĘ A g e n cj P r cy A&J P rtn e rs (n r w p is u K R A Z ) z tru d n i PR A C O W N IKÓ W P R O D U K C Y JN YCH DO B R A N Ż Y SAM O CHODO W EJ / o fe rt p r c y c z s o w e j/ B E Z P Ł A T N Y D O JAZD DO G LIW IC! ul. W ro c ł w s k 9 4 p.1 1 8, B y to m, 3 2 / w e w.1 7 e -m il:r e k ru t c jp r tn e r s.p l w w w. jp rtn e r s.p l A G EN T ochrony- kursy do licencji, rty (prc). 32/ , AUTOM YJNIA S tro sze k ztrudni dośw idczonego prcownik /1061 AVON. Dodtkow prc /1062 B R U KA R ZY ztrudnię. Tel DO HANDLU o bw oźnego ztrudnię /1049 D O RA D CA klient. W ym gne doświdczenie w ktywnej sprzedży produktów finnsow ych. E-m il: wp.pl 5/1084/12 EKSPED IEN TKI i osoby do przyuczeni przyjmę do sklepu spożywczego w Rdzionkowie /1033 FACHOW CÓW do ociepleń i remontów km ienic zbytkowych, murrzy, tynkrzy, d ekrzy M echnik, w ulkniztor /1076 F irm p o szu k u je e le k tr y k ó w i c ie ś li b u d o w l n y c h d o p r c y z g r n ic ą. M ile w id z i n z n jo m o ś ć ję z y k n ie m ie c k ie g o. K o n t k t : 3 2 / , m il: w fpl.eu 5/1099/12 KIEROW CĘ do rozwozu pizzy ztrudnię, tel /1063/12 KIERO W CĘ kt. C + E z dośw idczeniem n wywrotkę (krt kierowcy) ztrudnię KIEROW CÓW C + E ztrudni SANCO Sp. z o.o. Oferujemy podstwę + diety, wyjzdy do krjów UE z powrotmi do Polski Mikołów, tel. 32/ /792/12 KOSM ETYCZKĘ ztrudnię K R A W C O W E ztru d n ię, KU RS instruktorów nuki jzdy, po kursie prc. tel. 32/ M ECH A N IKA sm ochodow ego i LPG ztrudnię, tel /1066/12 OPERATORA Ł-34 ztrudnię O PERATO RA spychrki TD-40 ztrudnię PANIE do sklepu spożywczego w Bytom iu d zw o n ić /1048 PIZZERM AN A z dośw idczeniem ztrudnię /932 PO TRZEBN A pomoc domow (sprzątnie m ieszkni, prsow nie) w Rdzionkowie-Rojcy W ymgmy doświdczeni. Tel /1095/12 P R A C A n umowę zlecenie w firm ie finnsowej 180h m iesięcznie. Możliwe zrobki 3-5. Mile w idzine osoby z: Bytomi, Lublińc, Klet, Tworog, Z brz, Siew ierz, W ojkowic, Pyskowic /1041/12 PRACOW NIKÓW do robót drogowych z dośw idczeniem ztrudnię PRZYJM Ę DO P R A C Y W Y K W A LIFIK O W A N Y CH D E K A R Z Y I M U R A R ZY Bytom, P iłsu d s k ie g o 27 te l PRZYJMĘ hndlowc sprzedż, skłdnie mebli, Bytom /1069/12 PRZYJM Ę osobę z dośw idczeniem w hndlu obw oźnym n trgo w i sko po /1066 RESTAU RACJA poszukuje kuchrz z doświdczeniem, proponujemy ztrudnienie i zrobek ok. 2. zł, kelnerki z dośw idczeniem , /1067 SPRZEDAW CÓW do nowych deliktesów wędlinirskich ztrudnię. Tel /1092/12 Zkłd Budynków M iejskich S p ó łk z o.o. w Bytom iu p o szu k u je k n d yd tó w n s m o d zie ln e stnow isko sp e cj listy ds. kontrolingu S zcze g ó ło w e in form cje n stro nie: w zkłdce prc ZATRU D N IĘ murrzy, dekrzy, blchrzy z dośw idczeniem w prcy n dchu. Tel. 32/ /1083/12 ZA TRU D N IĘ murrzy, tynkrzy, kfelkrzy, d e k rzy -b l ch rzy /1077 ZA TRU D N IĘ pnie do hndlu obwoźnego /992 ZA TR U D N IM Y sp rze d w cę w brze typu fst-food. tel /1021 SZUKAM PRACY EM ERYTOW ANA n uczycielk podejmie się opieki nd dzieckiem /1023 WAŻNE TELEFONY PROMOCJA!!! W RUBRYCE SZUKAM PRACY OGŁOSZENIE DROBNE JEDNA EMISJA 5 zł *Do powyższej ce ny nleży doliczyć 2 3 % podtek VAT. M ksym ln ilość słów w ogłoszeniu-15. R EN CISTA, 36 lt, poszukuje prcy np. stróż, itp. fizyczn i kw izycj w ykluczone /1057 RÓŻNE PRZEPRA SZA M pnią Mriolę Grzesicę z zniesłw ienie, notoryczne nęknie, tkże podwnie nieprwdy. Krystyn Weinert Bytom, Odrzńsk 97. KUPNO/SPRZEDAZ SKU P książek. Dojzd. Gotówk /12/12 SAMOTNI Szuksz sw ojej drugiej połowy? Skorzystj z promocji w rubryce SAMOTNI TERAZ OGŁOSZENIE MODUŁOWE (2 cm x 4,6 cm) JEDNA EMISJA 10 zł* *Do pow yższej ceny nleży doliczyć 23% podtek VAT. Prom ocj nie dotyczy firm. Mksymln ilość słów w ogłoszeniu POGOTOWIE RATUNKOWE 999, 032/ POGOTOWIE RATUNKOWE W RADZIONKOWIE 32/ POLICJA 997, 112, 32/ , 32/ STRAŻ POŻARNA sekretrit: 32/ , 32/ DYŻURNY STRAŻY MIEJSKIEJ (przez cłą dobę) ZGŁASZANIE AWARII WODOCIĄGÓW * I SIECI KANALIZACYJNEJ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE POWIATOWE CENTRUM * ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO P O G O T O W IA : 994 (połączenie bezpłtne) 32/ / / GAZOWE 992, 32/ , 32/ ENERGETYCZNE 991, 032/ WODNO-KANALIZACYJNE 9 Telefon zufni AA w e w torki, środy, czwrtki w godz / (połączenie bezpłtne) i 32/ / P O D R Ę C Z N Y IN F O R M A T O R (telefony czynne cłą dobę) RADIO TAXI /1051 1/ / GWARANCJA WZOROWYCH USŁUG! * ŻYCIE BYTOMSKIE Jeśli chcesz dotrzeć ze swoją ofertą do mieszkńców Bytomi i Rdzionkow, zreklmuj się w Życiu Bytomskim. Tylko u ns ogłoszenie złożone nwet w piątek do godz ukże się jeszcze w njbliższym numerze! Biuro Reklm i Ogłoszeń tygodnik ŻYCIE BYTOMSKIE czynne jest od poniedziłku do środy w godzinch 9-16, w czwrtki 9-17, w piątki od 9 do 15. Zprszmy! ul. Powstńców Wrszwskich 15, telefon (32) , fks (32) e -m il: re k l z y c ie b y to m s k ie.p l

17 Ogłoszeni 16 tm U MBYTOMSKIE fr l.'.k M H ŻYCIE IG IE L -P O L N IE R U C H O M O Ś C I DOMUS Ö Ö TYN SCY NIERUCHOM OŚCI tel. 3 2/ , Bytom, Jinty 26/1 WYBRANE OFERTY! więcej n Chełmońskiego 38 m2 2 pokoje Królowej Jdwigi 31 m2 Ip...52 Mtejki 38 m2 2 pokoje Ip... od Kolejow 35 m- lip co blkon Szkoln 38 m- 2 pokoje.. 65 Energetyki 32 m- ip Grottger 44 m- 2 pokoje wys prter Rcjonliztorów 38 m- co PCV...80 Smółki 35 m- PCV - pokoje Stroszek 46 m- PCV 2 pokoje.. 85 Wyzwoleni 38 - pokoje Btorego 60 m- PCV co gz - pokoje Chorzowsk 38 m- co - pokoje Bytom 38 m- co gz PCV Strzelców B 59 m- co gz --3 pokoje Wrocłwsk 46 m- co blkon - pokoje od 94 Miechowice 33 m- co ip SUPER' Wrocłwsk 58 m- 3 pokoje..od 99 Chorzowsk 45 m- - pokoje co PCV 99,5 Prus 8 - m- - pokoje ogrzewnie gzowe 100 Dworcow 41 m- po remoncie. 100 Rdzionków 48 m- - pokoje. 102 Arki Bożk 38 m2 co - pokoje Kolejow 48 m2 2 pokoje,c o Grbow 50 m- 2 pokoje komf co gzowe 105 Wyzwoleni 42 m- co PCV 105 Wrocłwsk 54 m- 2 pokoje 108 Szymły 49 m- co PCV blkon 109 Zbrzńsk 48 m- łdny widok 3 pokoje od 109,9 Godulsk 42,5 m- 2 pokoje b łdne. 110 Klonow 69 m- 2 pokoje co gzowe Stroszek 55 m- 2 pokoje blkon komf ,9 Sokoł 44,5 m- 2 pokoje blkon komf 118 Felińskiego 51 m- 2 pokoje PCV 118 Pomorsk 59 m- co 2 blkony blko 3 pokoje 120 Centrum 3 pokojowe duży wybór od WYNAJMĘ SKLEP W CENTRUM ZA 1000zł/m-c Wrocłwsk 47 m2 co PCV 2 pokoje... Podhlńsk 46 m2 co PCV blkon... Bytom 121m2 2 pokoje... Bytom 38 m2 co-gz wyposżenie blkon SUPER. Ttrzńsk 48,70 2 pokoje... Pułskiego 68 m- co-gz blkon Ip Nickl 62 m- co blkon PCV Hlond 50 m- co blkon PCV Stroszek 58 m- co blkon Miechowice 65 m- co blkon Śródmieście 90 m- co blkon Rdzionków 73 m- co blkon Miechowice 63 m- co blkon PCV 3 pokoje Pl. Słowiński 77 m2 co gz SUPER... Hlond 73 m2 4 pokoje trs Ip. Ok. Olejniczk 1 l2 m 2 z grżem 3 pokoje. Nickl 72 m2 co blkon I Ok. Olejniczk 160 m2 6 pokoi blkon... w ięcej n w ww.nieruchom osci.tynscy.pl KUPIMY MIESZKANIA DOMY NOWE SZEREGOWKI 119 m Nowe wolno stojące BOBROWNIKI Nowy Such Gór... od 450. Rdzionków szeregówk po remoncie Nowy bliźnik T.GÓRY 129 m Nowy wolno stojący T.GORY 128 m DZIAŁKI - SUCHA GORA, BLACHÓWKA, BOBROWNIKI, RADZIONKÓW od 120 zł/m2 Wynjem okzjonlny mieszkń od 700 zł/m-c WYBRANE MIESZKANIA NA SPRZEDAZ 1-POKOJOWE Rudzkiego 36 m2 Ip.CO gz.okn PCV,po rem 75 Chełmońskiego, 36,82 m2, II/IIIp., po rem., 75 Pl. A kdem icki 38 m 2, prter, po remoncie 73 Pistów Byt. 39,5 m 2, IIp., CO sieć 65 2-POKOJOWE K olejow 34,7m 2 IV/Xp.CO,blkon, 73 Frncusk 37,5m 2 IIp.okn pcv, CO,blkon 94,9 W yzwoleni 42,2 m2, 0/IVp., CO, okn pcv 105 W ojsk Pol. 47,4 m 2, III/Xp., CO 130 Felińskiego. 47,8 m2 0/Xp., CO, okn pcv 115 W yczółkowskiego 48,6m 2, IIp. 2 blkony 120 S trzelców Byt. 50,5m 2, 0/IVp. CO, blkon 125 S trzelców Byt. 52 m 2, 0/IVp Zmenhof 54,14 m 2, I/IIIp., 80 G rottger 60 m2, IV/IVp., do remontu 77 Zbrzńsk 63 m 2, IVp. CO gz 95. Moniuszki 66 m 2, IIIp. 125 M irki 66,2 m 2, IVp., po remoncie, CO gz 160 Btorego 66,5 m 2, II/IVp., blkon 98 Pl. W olskiego 128m 2, II/IIIp POKOJOWE W ojsk Pol. 46,3m 2, IV/IVp. CO, blkon 130 W rocłw sk 46,3m 2, 0/IVp. CO, blkon 118 O rzegowsk 47,18m 2, II/Xp. CO, blkon 92 W rocłw sk 47,5 m 2, 0/Xp., CO, blkon 109 Chorzowsk 49 m2, VIII/Xp.,CO, blkon 110 Podhlńsk 50m 2, VIp., CO, blkon 130 Cich 53 m 2, IV/VIIIp., CO, blkon 129 Okulickiego 58 m 2, IIp, okn pcv, CO gz. 139 Pl. Żerom skiego 58,75 m2, IIp. CO, blkon 140 A rm ii K rjowej 62 m2, IVp. CO, blkon 148 Felińskiego 64,6 m 2 Xp.,CO,okn pcv, blkon 159 S trzelców Byt. 68 m2, III/IVp., 2 blkony 190 Ligęzy 75,6 m2, 0/IVp., okn pcv 220 Powstńców Wrsz. 94,62 m2, IIp 101 Pl. A kdem icki 98 m 2 Ip. po rem. CO gz. 289 A lej Legionów 104 m2, III/IIIp., 250 Plińskiego 104 m2, IIIp., po rem. CO gz 199 Krkowsk 108 m2, I/IIIp. okn pcv i 5-POKOJOWE Grbow 77,8 m 2, II/IVp., CO gzowe 160 Jns 96 m2, IIp. CO gzowe 250 Orląt Lw. 122 m2, IIp, CO gzowe, blkon 300 Dworcow 139 m 2, IIIp, COgzowe, po rem. 390 Prus 140,67 m2, III/IVp., CO gzowe 220 DOMY W ojkowice pow. 120 m2, dz.722 m2 268,5 Rdzionków 195,69 m 2, nowy, dz.778 m Stroszek,pow. cłk. 220 m 2, łdn dziłk 490 Piekry Śl. 225 m2, łdn dziłk- 692 m2 670 Tąpkowice pow. 240 m2, dz.706 m Ujsoły domek cłoroczny z dużą dziłką 178 DZIAŁKI Brynek dziłki po ok.16, (cłość: 1,1 h) 60zł/m 2 Such Gór 928 m2 i 736 m2 130zł/m 2 Stolrzowice 838 m2, przezn. mieszk-usług Piekry Śląskie 1037 m DO WYNAJĘCIA Orzegowsk 28m 2, 1 pok. CO sieć 780zł/m -c Rydz Śmigłego 49m 2, umebl., CO gz 1100zł/m -c Trnogórsk 54,2m 2, 2pokoje, CO gz 1200zł/m -c Stolrzowice LOKAL NA PRZEDSZKOLE, OŚRODEK SZKOLENIOWY 180m 2,CO 1250/m -c ZAPRASZAMY DO BIURA ***K u p im y mieszkni w Bytomiu DO W YN A JĘCIA kw lerk centrum, NIERUCHOMOŚCI Bytom /953/12 DO W YN A JĘCIA kw lerk w centrum 1-, 2-, 3-PO KO JO W E centrum, Mie chow ice, Szom b ie rki, Stro sze k. SPEK TRUM P O K O JO W E 4 7 m 2, S z o m b ie rk i ,0 0 zł. SP EK TR U M PO KO JO W E, 38,5 m 2, Szo m b ie rki, zł po Bytom i. Tel /1059 DO W YN AJĘCIA kw lerk, Miechowi ce /1075 DO W YN A JĘC IA kw lerk, um eblo w n, 65 0 zł/m -c po /1064 sp rze d m , / POKO JO W E, 52 m 2, Bytom, W oź n i k 3 6, II p ię tro po re m o n cie sp rze d m / m 2, Bytom, Rynek. Tel. 32/ DO W YN A JĘC IA kom fortowe M2, 42 m 2 - Rynek, tel. 32/ /1089/12 DO W YN A JĘCIA lokl u żytko w y 38 m 2, F e liń sk ie g o, / P O K O JO W E, 52 m 2, IIIp., w in d, oko pokojowe Zbrzńsk, 36 m 2, P /W,...92 Fłt, 38 m 2, c o, 4 /4 p Pomorsk, 42 m2, B R d ZO PILNE, Piekry, Popiełuszki, 43 m Szymły, 49 m2, Łużyck, 50 m 2, Felińskiego 51 m 2, 4 / 4 p W ito r S trzelców Byt., 52 m 2 2/4 p., W oźnik, 56 m 2, I p, Piekry Os. Andluzji. 40,5 m 2, 2/4 p pokojowe 50 A.P iątk m 2, 0 /4 p, super, CO, 43 H lond, 63,5 m 2, 4 /1 0 p',...'... ' 77 Piekry, N nker,61 m2, 2 /3 p, Rydz Ś m igłego 63 m-, 1-2 p, łdne. Rydz Ś m igłego 63 m 2,/2 5, 40 Rcjonliztorów, 68 m 2, 3p 70 Axentow icz. 75 m 2, 3/4 p, po re m W o źn i k, 89 m 2, i p, C O gz, P IL N E, Plc Św. Brbry, 81,5 m 2, I p, CO gz, Trnow skie G., S tyczyńskiego, 85 m P u ł skie g o, 90 m 2, c o z, s u p e r Ś w ierklniec, 147 m 2, 3 pok, s u p e r p o k o jo w e i w ię ksze B -m, O lim pijsk, 74 m 2, II/W Piekry, S kłodow skiej, 75 m 2, IV p, Józefczk, 95 m 2, po rem., - p P iłs u d skie g o, 133 m 2, III/IV p, K Estreicher, m - I p, co g z, W ojkow ice,' Plk, 76 m 2,... ' D om y B og u ch w ło w ice, letniskow y, 53 m 2, S to lrzow ice, d om m 2, dziłk Ł giew niki, dom 1 20 m, dziłk 750 m 2, M ie ch ow ice, m 2, dz. 602 m 2, M ie c h o w ic e, d zi łk d o m y, B ytom Such Gór, 150 m 2, s z e r e g, B ytom, d om 180 mi2, dziłk 9 80 mi Piekry Józefk ł d n y Piekry km ienic 4 20 m Szczekociny, posid ło ść le tn is k o w Z b rosł w ice 180 m 2, dz m 2, Ujsoły, dom w górch s u p e r W o jk o w ice dom 130 m D zi łki Orzech dziłki 7 94 m Orzech m Orzech 651 m Piekry Km ień m Piekry ce n tru m 7 64 m Piekry ce n tru m 873 m R dzion kó w m 2 + p r o je k t Ś w ie rk l n ie c, m 2, u z b ro jo n Ś w ierklniec dziłki o d 7 02 m T.G ó ry 1600 m 2 + stodo ł Trn. G. Rybn 865 m Trn. G. Repty 1637 m Zbrosłw ice 1421 m z ł/m 2 W o jk ow ice Piski, 1942 m O fe rty k o m e rc yjne B ytom ś c is łe ce n tru m do p rz e ję c i z odstępne lcikl p iz z e rii stn id e ln y POLECAM W o jk ow ice obiekt m łej gstronom ii m ożliw ość przebudow y 86 m 2 dziłk 700 m B ytom Stroszek obie kt biurow om gzynow y pow. 246 m Trn. Góry dziłk 1600 m 2 + stodoł ty s./m -c R dzionków hl p ro d.-b iu ro w pow m 2, d zi łk 1,2 h...3 m ln + VAT Będzin os. Zm kow e lokl 160 m zl/m -c B ytom biuro w iec p o w m Biur do w yn jm u różne p o w ie rzch n ie...15 z ł/m 2 W yn je m B ytom, N w rot, 1 pok., co, złł/m -c Ś w ierklniec, 1 pok, złł/m -c Jns, 4 pok, co g z zł/m -c W rocłw sk, 2 pok, co., b. łdne złł/m -c Fłt, 1 pok., co., u m e b lo w n e zł/m -c K U P IĘ lub w yn jm ę g r ż w Krbiu /1043 ŁA G IEW N IKI. Sprzedm dom, 200 m 2, prcel 800 m 2 w rozliczeniu m ożliwość m ieszkni m 2, I, IIp. Bez pośred ników /984 DO W YN A JĘCIA M4, Stroszek, 44 m 2, Ip. z grżem DO W YN A JĘC IA w ce n tru m m ie szk n i, biur, lo k le u żytko w e, m gzyn y. ZA R Z Ą D Z A N IE n ieru ch o m o ścim i. 3 2 / , /972/12 O D STĄ P IĘ p rtycyp cję n 3-pokojowe m ieszknie, TB S Bytom /994 O G R Ó D E K d ziłko w y sp rze d m, B y tom /1053 SP R ZED A M m ieszknie, 50 m 2, Stroszek. 32/ /993 S Z O M B IER K I, 1-pokojowe do w ynję ci OKAZJA! Dom n wsi, 38 km od Nowe go Sącz, 5-pokojowy, 171 m 2, dziłk 3500 m 2 zgospodrow n, zł /1065/12 O K A Z JA! Sp rze d m boks hndlow y, hl trgow M iechowice, zł /1073 towe, um eblow ne, W rocłw sk /1074 DO W YN A JĘCIA, 35 m 2, po rem oncie, DO W Y N A JĘC IA 2-pokojow e, S z o m centrum. Tel bierki DOM szerego w y, Rdzionków. S P EK 5/1097/12 43 m 2, C H R O B R E G O 5, DO W YN A JĘCIA 2-pokojowe, W rocłw sk DO W YN A JĘCIA 3-pokojowe, I/IVp. z g r ż Bytom sprzedm. Bez pośredni ków /1068 Z b rz ń s k. B ezp ośredn io /929 KAM IEN ICA 567 m 2, Bytom, centrum. SPEKTRUM SP R ZED A M 2-pokojowe, 37 m 2, cen trum, zł. 32/ /998 KA W A LER KĘ sprzed m, Bytom -Stro- SP R ZED A M 2-pokojowe, 51 m 2, Witor, szek n isk i c z y n s z, zł /1044 5/1070/12 SP R Z E D A M 1-pokojowe, 37 m 2, IIp., ZAMIENIĘ LUB SPRZEDAM SP R ZED A M 3-pokojowe, 53 m 2, kom fortowe, Szom bierki komfortowe mieszknie MTBS-u SP R ZED A M dziłkę budow lną 2500 w Trnowskich Górch, osiedle Przyjźń, ul. Frncusk m 2, Zbro słw ice, W olności. Brdzo do br lo klizcj. Cen do uzgodnieni / 1050/12 n Bytom-Szombierki, Miechowice. Moj ofert-mieszknie dwupoziomowe 137 m2, dw blkony, pięknie wykończone. Kontkt SP R Z E D A M kw lerkę, Pow stńców W rszw skich 41, cen 79. Bez po średników. Tel /1096/12 SP R ZED A M kebb w dobrym m iejscu w pełni wyposżony kow e do w yre je stro w n i /977 AUTOSKUP Kupię kżdy sm ochód osobow y i dostw czy , 32/ /1U /8/12 P O M IE S Z C Z E N IE + Z A P L E C Z E ( łą c z n ie 2 0 m 2) w B y t o m iu. A U TO SKU P osobowe, dostwcze, cłe, Tel u szko d zo n e do zło m o w n i. W ł sn y trn sp o rt. P rzyj zd n tych m isto w y. Gotówk, zwrot OC , /981 W YNAJEM, 1-pokojowe, centrum. MAG W YNAJEM, 2-pokojowe, W rocłw sk. MAG Z A M IE N IĘ m ie s z k n ie k o m u n ln e, 2-pokojow e, 38 m 2 ul. Z. St re g o n w iększe w okolicy /1045 ZA TR U D N IĘ murrzy, dekrzy, blch DOM, 100 m 2, wolno stojący, dziłk + AUTA kupię, skorodow ne, pow ypd 2000 zł, stn obojętny /109 3/12 TRUM pełnosprw nych, niepełnosprw nych, 1/911 nieu bezp ieczo n ych. gotów k. TA N IO DO WYNAJĘCIA Stroszek. Cen 140 zt/m-c W O LN Y OD Z A R A Z Autoskup smochodów, A U TO SK U P osobowe i dostw cze do WYNAJMĘ nowe grże blszne, Bytom- S K L E P P O R E M O N C IE MOTORYZACJA 1/988 5/ 1085/12 DO W YN A JĘCIA 2-pokojowe m ie szk no sto ją ce, D o b ie szo w ic e , / /779 SPRZED A M lub zm ienię g r ż w cen k (k m ie n ic ). B e z p o śre d n ik ó w. 32/ , /1047 bez pośredników, stn bdb, m edi, t nio czyn sz. Tel DO W YN A JĘCIA dw nowe domy, wol Ip., 58 m 2 z ogrodem. M ieszknie po rem oncie z nową zbudow ą n ul. Po wstńców W rszw skich 80. Cen 190 ty s. B e z p ośredników. Tel /1096/12 grtk.pl DO W YN A JĘCIA, 2-pokojowe, komfor w y g o d m i, S t r o s z e k. Tel / /1 2 SP R ZED A M komfortowe, 3-pokojowe, SPRZED A M m ieszknie 53 m 2, W itcz 1 / /1056 BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH trum Bytom i PODNAJM Ę lokl 100 m 2, Dworcow, Szom bierki sprzedm / /1 2 PRZYJMUJEMY OFERTYNIERUCHOMOŚCI M IE S Z K A N IA w w w.m xim m o. 5/704/12 nie n Stroszku. Tel /1090/12 2-P O KO JO W E, Fłt, III/IVp., rozkłdow e, 44,5 m 2, zł pokojowe N w rot, 30,6 m 2, CO, po re m.,...89 W yzw oleni, 35 m 2, I/IV p, p o rem., DO W YN A JĘC IA kom fortowe M2, 42 1 / POKO JO W E, 46 m 2, Felińskiego, Vp. H lin G tzk lic. n r P ie k ry Ś l., W y zw o le n i / , w w w.d o m u s.jn.p l rzy z dośw idczeniem w p rcy n d chu. Tel. 32/ AUTOSZYBY B y t o m, u l. K. M i rk i 6 8, tel. 32/ kom A U T O S K U P sm ocho d y, m o tocykle. Cłe, uszkodzone, skorodowne, zb yt kowe /893 A U TO SKU P w szystkie m rki /807 NIERUCHOMOśCI BYTOMSKIE B y t o m, R y n e k 2 4 t e l , Zjm iem y się kżdą powierzoną nm sprwą związną ze sprzedżą, kupnem i wynjmem nieruchomości. Zprszm y do biur i n stronę

18 Ogłoszeni ŻYCIE BYTOMSKIE 17 OFERUJEMY NAJEM wolnych lokli mieszklnych w Bytomiu n zsdch TBS MIECHOWICE, ul. Frncusk 70 B lokl o pow. 46,08 m2 - prter; 5 pomieszczeń: kuchni, łzienk, ubikcj, przedpokój, pokój, blkon prtycypcj do 30% MIECHOWICE, ul. Frncusk 70 B lokl o pow. 27,46 m2 - VI p.; 3 pomieszczeni: pokój z neksem kuchennym, łzienk z ubikcją, przedpokój, blkon prtycypcj 30% Budynek jest dobrze skomunikowny, posid miejsc do prkowni i jest strzeżony monitoringiem. Mieszknie wyposżono w niezbędne elementy umożliwijące ntychmistowe zmieszknie (w łzience: kbin prysznicow i snitrit; w kuchni: kuchenk elektryczn i zlewozmywk); posid instlcje: elektryczną, wodną i knlizcyjną, centrlnego ogrzewni (sieć miejsk), teletechniczną, domofonową. Spokojn okolic, tereny rekrecyjne. Wymgne dokumenty: Wniosek, deklrcj o wysokości dochodów, stosowne oświdczeni. Wnioski orz szczegółowe informcje możn otrzymć w TBS Bytom Spółk z o.o. w Bytomiu przy ul. Rynek 21/3 bądź pobrć ze strony: (zkłdk: dokumenty do pobrni"); tel./ fx 32/ Termin skłdni wniosków upływ w dniu 7 wrześni 2012 r. T o w r z y s t w o S y m p t y k ó w P i ł k i N o ż n e j P i ę c i o o s o b o w e j 5 x 5 n terenie kompleksu boisk Torkcik orgnizuje Bytomską Ligę Futslu - piłk nożn zespołów pięcioosobowych Początek rozgrywek zplnowny n połowę wrześni 2012 r. Informcje o spotkniu orgnizcyjnym orz wszelkie inne n stronie: Z g ł o s z e n i i i n f o r m c j e : Krol Skur , e-mil: Rfł Kuchrczyk , gdu-gdu: S E R D E C Z N IE Z A P R A S Z A M Y NA DNI OTWARTE W SCH R O N ISK U DLA BEZDOM NYCH Z W IE R Z Ą T W BYTOM IU!!! N ie s t e t y c ią g le je s c z e w ie le p s ó w i k o t ó w j e s t p o r z u c n y c h p r z e z s w o ic h w ł ś c ic ie li N ie b ą d ź o b o ję t n y n lo s z w ie r z ą t p r z e b y w ją c y c h w s c h r o n is k u. J e ś li s z u k s z w ie r n e g o p r z y j c ie l n d o b r e i z łe, z p r s z m y s e r d e c z n ie d o n s z e g o s c h ro n is k. K ż d y p ie s i k o t p r z e b y w ją c y w n s z y m s c h ro n is k u c z e k n n o w e g o w ł ś c ic ie l, k t ó r y o to c z y g o o p ie k ą i m iło ś c ią. W AŻN A IN FO R M A C JA!!! Do 30 w rześ ni 2012 schronisko nie b ęd zie p o b ierć o p ł t od doptujących nsze zw ierzęt. M o ż e w ł ś n ie T y d s z im p r w d z iw y d o m, w z m i n p o z y s k s z p r w d z iw e g o p r z y j c ie l. Serdecznie zp rszm y codziennie w godzinch od do orz w soboty i niedziele w godzinch od do d o S c h r o n is k d l B e z d o m n y c h Z w ie r z ą t p r z y u l. Ł s z c z y k 1 8 w B y t o m iu - M ie c h o w ic c h. NA KAŻDĄ KIESZEŃ! tpety, frby, emulsje, lkiery, rtykuły mlrskie, kleje, zprwy, głdzie, ksetony itp. ZAPRASZAMY SKLEP PRZEMYSŁOWY Bytom, ul. Piekrsk 24, czynne pn-pt 9-17, sob tel. 32/ , A U TO SKU P. Płcimy gotówką. Njlepsze ceny, dojzd , /7 53 A U TO SKU P. Płcimy gotówką. Njlepsze ceny, dojzd , AUTOZŁOMOWANIE , EU RO H A KI 32/ /1078/12 KU PIĘ Mtiz, Punto, Fiestę, Corsę, Polo i inne. Stn obojętny /977 P O S Z U K U JĘ grżu do wynjęci, ok. Moniuszki /1046 ZDROWIE DERM ATOLOG, lek. med. Ann Szłjd- Klich, przyjmuje Bytom, Dworcow 1, , m ożliwość w izyt domowych, 5/995/12 ESPERA L, odtruci M ASAŻE. Również dojzd, /971/12 ŻYCIE BYTOMSKIE tel. 32/ ; tel./fx 32/ e-mil: Bytom ul. Powstńców Wrszwskich 15. l»ł»l K0N110L0WHHY ZWIĄZEKKDHTRQUDYSTRYBUCJI PRASY T ygodnik lo k ln y u k zu jący się w B y to m iu i R d zio n k o w ie. W yd w c : B y to m s k S p ó l - d z ie ln i P r c y D z ie n n ik rz y (n r K R S ). R edguje zesp ó ł: T o m sz N o w k - re d k to r n c z e ln y o rz W ito ld B r n ic k i, M rc in H - ł ś, J c e k S onczow sk i, te l./f x 32/ O G Ł O S Z E N I E B iuro re k l m i ogłoszeń: M r i o l K u b ic -W e rs c h n e r, te l. 32/ (c e n tr l ), fx 32/ , e-m il: zyc ie b y to m sk ie.p l. K sięgow ość: E lż b ie t K o w l sk, te l. 32/ O bsług k o m p u te ró w : J c e k K c z y ń sk i. B iu ro r e k l m i o g ło sz e ń c zy n n e o d p o n ie d z i łk u d o śro d y w godz. 9-16, w c z w rtk i w godz o r z w p ią tk i o d 9 d o 15. Z tr e ś ć o g ło sz e ń r e d k c j n ie o d p o w i d, m t e r i łó w n ie z m ó w io n y c h n ie z w r c, z s tr z e g ją c s o b ie p r w o d o ich d iu s t c ji i sk ró tó w. S k ł d, k o re k t : F ro d o (b iu fro d o.c o m.p l). D r u k : A g o r P o lig r f i Sp. z o.o. Z rząd Spółdzielni M ieszkniowej M iechowice ogłsz przetrg n niem loklu mieszklnego: - nieogrniczony nr 21/m/12 n lokl mieszklny przy ulicy Reptow skiej 80/19 (III piętro) (2 pokoje + kuchni, o pow. użytkowej 36,40 m2 ), cen wywołwcz stwki czynszowej njm u wynosi 6,02 zł/m2 P rzetrg nieogrniczony odbędzie się w dniu r. o godz. 10 w siedzibie Z rządu Spółdzielni w Bytomiu - M iechowicch przy ul. Felińskiego 19. Do dni r. nleży wpłcić w dium w wysokości 300,00 zł n jedno z niżej podnych kont Spółdzielni: PK O BP S.A IN G B nk Śląski O ddził Bytom Numer przetrgu orz dres loklu powinny być wskzny n dowodzie wpłty wdium. Dowód wpłty nleży okzć Komisji Przetrgowej przed przystąpieniem do przetrgu. Szczegółowe informcje o wrunkch przetrgu możn uzyskć w Dzile Członkowsko- Loklowym, nr tel.: 32/ , 32/ Wyżej wymieniony lokl możn oglądć w dnich i godzinch urzędowni Administrcji Spółdzielni. Zrząd Spółdzielni zstrzeg sobie prwo odstąpieni od przetrgu bez podni przyczyn. OFERUJEMY: S p ó łd zieln i M ieszk n io w M IE C H O W IC E z p r s z N O W E i IS T N IE JĄ C E ju ż W S P Ó L N O T Y M IE S Z K A N IO W E do w sp ó łp r c y w z k re sie z rz ą d z n i n ie ru c h o m o śc ią w sp ó ln ą konkurencyjne ceny - już od 0,45 zł/m 2! n e g o cj c je w ru n k ó w u m o w y z K lientm i! wieloletnie doświdczenie w zrządzniu nieruchomościmi mieszkniowymi, Wspólnoty Mieszkniowe prowdzone przez licencjonownych Zrządców nieruchomości, wykwlifikowny zespół prcowników posidjący wymgne prwem uprwnieni budowlne i instlcyjne, doświdczenie w zkresie pozyskiwni środków krjowych i unijnych, bezpieczeństwo i stbilizcję dziłni, przejrzystą i pełną dokumentcję, gwrncję pomocy we wszelkich formlnościch! S e rd e c z n ie z p r s z m y P ństw do w s p ó łp r c y! Dodtkowe informcje są udzielne pod nr tel. (32) i (32) , osobiście w siedzibie Spółdzielni po uprzednim kontkcie telefonicznym lub pod dresem w sp o ln o o n e t.p l. Zprszmy również do odwiedzeni nszej strony internetowej:

19 18 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie m ist O d p r e z y d e n t d o I b e t k i f # S tw jed n k bez t je m nicy. W prku miejskim trw rewitlizcj stwu położonego przy ulicy Olimpijskiej. Ten zbiornik populrnie nzywny jest, zwłszcz przez wędkrzy, Ibetką". Histori tej niewinnej, i z pozoru nic nieznczącej, nzwy w ie dzie ns znd mlowniczego zkątk bytomskiego prku w mendry wielkiej polityki z lt międzywojennych. W w y d n e j n i e d w n o p rz e z M u z e u m G ó r n o ś lą s k ie k sią ż c e Ze s p i żu i g r n itu. P o m n ik i B y to m i z n jd z ie m y - w r o z d z i le p i ó r P r z e m y s ł w N d o ls k ie g o, p o ś w ię c o n y m p o m n ik o m s t o ją c y m w m ie ś c ie d o 1945 ro k u - in f o r m c ję o p o m n ik u p re z y d e n t R z e szy F r i e d r ic h E b e r t. Z m r ły w 1925 r o k u E b e r t b y ł o s t tn im k n c le r z e m C e s r stw N ie m ie c, w k ró tc e p o te m p ie rw sz y m p re z y d e n te m p o w s t łe j p o k lę s c e N ie m ie c w I w o j n ie ś w i to w e j tzw. R e p u b lik i W e im r s k ie j. Z p r z e k o n ń s o c j ld e m o k r t, z n ie n w id z o n y b y ł z ró w n o p rz e z k o m u n istó w, k tó ry c h p o w s t n ie k rw w o s tłu m ił w 1919 ro k u, j k i p rz e z h i tle ro w c ó w. W P o ls c e n ie m m y w ie lk ic h p o w o d ó w d o w d z ię c z n o śc i d l E b e r t : p o d c z s w o j ny p o ls k o -b o ls z e w ic k ie j w 1920 ro k u w p ro w d z ił z k z tr n z y tu W miejscu, gdzie dziś istnieje rewitlizowny włśnie stw nzywny Ibetką" przed wojną stł pomnik Friedrich Ebert. p rz e z N ie m c y d o w lc z ą c e j P o l sk i p o m o cy w o jsk o w ej z z c h o d n ie j E u ro p y. W B y to m iu p o m n ik E b e r t w f o r m ie g l z u n r z u to w e g o, u s t w io n e g o n c e g l n e j p o d m u ró w c e, u fu n d o w li k o m b t n ci z rz e s z e n i w o rg n iz c ji R e ic h s b n n e r S c h w rz -R o t-g o ld, p o p i e r j ą c e j p o r z ą d e k p n u ją c y w R e p u b lic e W e im rs k ie j p rz e c iw k o h itle ro w c o m i k o m u n isto m. Ż y w o t p o m n ik n ie b yl dlu g i. O d sło n ię ty w s ie r p n iu 1932 ro k u, ju ż w m ju 1933 zn iszczo n y z o st l p rz e z n ie z n n y c h s p r w c ó w (sw o ją d ro g ą, c ie k w e, że h itle ro w c y p o p r z e ję c iu w ł d zy n ie m ie li o d w g i z lik w id o w ć p o m n ik o fic j ln ie ). N o d o b rz e. A co to w szy stk o m w sp ó ln e g o ze s t w e m I b e t k i je g o r e m o n te m? P o m n ik E b e r t u s t w io n o n d u ż e j ł ą c e w p ó łn o c n e j c z ę ś c i p r k u m ie jsk ie g o. Z r z e m łą k ę n z w n o E b e r t- W i e s e c z y li Ł ą k E b e r t. C hoć n zw fu n k c jo n o w ł k ró tk o, je d n k z d o ł ł się p rzyjąć, o czym św idczy e w o lu c j, j k ą p r z e s z ł. N ie u le g b o w ie m w ą tp liw o ś c i, że d z ię k i z d o ln o ś c i ś l ą s k i e j g o d k i d o d p t o w n i n ie m ie c k ic h w y r z ó w Ł ą k E b e r t s t ł s ię sw o js k ą E b e r tk ą, z k tó re j z k o le i - p o d w p ły w e m n ie m ie c k ie j w ym ow y - w y ło n ił się is tn ie ją c d o d z is i j Ib e tk. T ki j e s t w ł ś n ie z w iązek m ię d z y n ie m ie c k im p o lity k ie m z d w n y c h l t, p r k o w y m s t w e m i w ę d k rz m i. N ie n ty m k o n ie c. N ie z n n i sp r w c y z 1933 ro k u o g r n ic z y li się d o z d r c i z p o m n ik m e t lo w ej t b lic y z p o rtr e te m. G łz, ze w z g lę d u n sw ą w g ę, p o z o st ł n m ie jsc u. W l t c h 50. n m ie jsc u E b e r tk i u tw o rz y ło się n sk u te k szk ó d g ó rn iczych z p d lisk o, k tó re w k ró tc e z g o sp o d ro w n o, tw o rz ą c stw. N ie k tó rz y h is to r y c y p r z y p u s z c z li w ię c, że p o m n ik E b e r t leż y n je g o d n ie. Z d n ie m o d p o w i d ją c e g o z p rk o w e p o rz ą d k i d y re k to r R o b e r t B i ł s z M ie js k ie g o Z rz ą d u D ró g i M o stó w b y ło to m ło p r w d o p o d o b n e. G łz b o w ie m z n l z łb y s ię ju ż p o d c z s p o p r z e d n ie g o r e m o n tu s t w u, k ie d y z m t e r i ł u w y d o b y te g o z d n u tw o r z o n o i s t n ie j ą c ą do d z iś w y sep k ę. - P rzed rozpoczęciem obecnej rew itlizcji stw u zb d liś m y jeg o dno g eordrem - m ów i R o b e rt B i ł s. - N ic nie w sk zyw ło n to, że gdzieś w m u le zn jd u je się głz, któ ry niegdyś był p o m n ikiem. T ę d i gn o zę p o tw ie rd z iły p ro w d z o n e p r c e - d n o st w u w yczyszczono z m u łu, n p o m n ik o w y g łz n ie n tr fio n o. T k w ię c d o te j p o ry n ie w i d o m o, j k i był lo s d w n e go p o m n ik p re z y d e n t N ie m ie c. N p e w n o n ie z o st ł o n je d n k z to p io n y w E b e r tc e, to znczy w I b e tc e. MACIEJ DROŃ PROMOCJA Mundurowi n pikniku Zbw n plntch. Wszyscy, wych, będą mogli liczyć n nie O rg n iz to re m im p r e z y je s t U rz ą d M i s t R d z io n k ó w o r z S to w rz y s z e n ie Ż o ł n ie r z y R d io t e c h n ik ó w R d r w R d z io n k o w ie. G o s p o d rz e z p l n o w li, że p ik n ik p o t r w o d g o d z in y 14 d o 19. A tr k c ją d l g ło d o m o r ó w b ę d z ie g ro c h ó w k s e rw o w n z w o js k o w e g o k o tł. A m to rz y h is to rii i m ilit rió w b ę d ą m ie li p r w d z iw ą u cie ch ę p o d c z s p o k z ó w d y n m ic z n y c h u m ie ję tn o ś c i fu n k c jo n riu s z y. N ie zbrknie ró w n ie ż g ru p specjlizują cych się w rekonstrukcjch h is to rycznych. Dl n jm łod szych grtką którzy 15 wrześni wybiorą się n III już Piknik Służb Mundurold trkcje. Miejscem wspólnej zbwy będą plnty w Rojcy. Wielkie święto piłki nożnej Turniej z trdycjmi. We wrześniowe weekendy boisko n Księżej Górze będzie miejscem ostrej rywlizcji drużyn piłkrskich, wlczących o plmę pierwszeństw podczs siódmej edycji Turnieju Piłki Nożnej IO CUP W s p ó ło r g n iz t o r m i te j s y m p t y c z n e j im p r e z y są In ic j ty w O b y w te l sk P o w i tu T r n o g ó rs k ie g o, k o ło w R d z io n k o w ie, U rząd M i s t o r z M ie js k i O ś ro d e k S p o rtu i R ekre cji. Z p is y n t u r n ie j są p r z y jm o w ne d o 3 w rz e ś n i. Z e s p o ły m o ż n z g ł s z ć w R e fe r cie P ro m o c ji M i s t i A k t y w n o ś c i S p o łe c z n e j U rz ę d u M i s t w R d z io n k o w ie w g o d z in c h p r c y R tusz. In u g u r c j im p r e z y, p r z y c ią g ją c e j c o r o k u w ie lu s y m p t y k ó w p iłk i n o ż n e j, n s tą p i 6 w r z e śni o g o d z in ie 16 w C e n tru m K u l t u r y K r o lin k. O d b ę d z ie się t m lo s o w n ie g r u p. W ż n e je s t, że c e le m tu r n ie ju je s t u r o z m ic e n ie ż y c i n ie ty lk o z re s z tą m ie s z k ń c o m R d z io n k o w, le i s ą s ie d n ic h g m in. W z m g n i c h m o g ą w z ią ć u d z i ł z w o d n ic y m to rz y i n ie z rz e s z e n i. W s k ł d d r u ż y n m u szą w e jś ć s p o r t o w c y o d ro c z n ik i s t rs i. W k ż d y m z e s p o le m o ż e z g r ć m k s y m ln ie 3 z w o d n ik ó w z rz e s z o n y c h w k lu b c h PZPN k l sy A lu b B. Z t k ie g o z w o d n ik m ją b yć p rze j ż d ż ki tr n s p o rte re m o p n c e rz o n y m. N k o n ie c ś w ie ż o u p ie c ze n i m iło ś n ic y m ilit rió w b ę d ą m o g li z o p trz y ć się w o d z ie ż m ilit rn ą n stoiskch te j brnży. W R ojcy z m e ld u ją się: 3. B rygd R d io te c h n ic z n S ił P o w ie trz n y c h, k tó rą re p re z e n to w ć b ę d z ie K o m pni R diotechniczn z R dzionkow. Ż o łn ie rz e ci z p re z e n tu ją stcje r d io lo k c y jn e NUR-31 i N U R N to m i s t 34. D y w iz jo n R k ie to w y O b ro n y P o w ie trz n e j p o k ż e tre n żer strzelecki CYKLOP. O o p r w ę m u z y c z n ą p ik n ik u zdb O rkie str W o jskow Sił Pow ie trz n y c h z B y to m i. Pod d o w ó d z tw e m k p e lm is trz s t rsz e g o c h o rą że g o s z t b o w e g o Pwł Szczot m u z y c y d d z ą p o k z m u s z try p r d n e j, 6 B t lio n P o w ie trz n o D e s n to w y im. G enerł E dw in R ozłub irs k ie g o z G liw ic z o rg n iz u je p u n k t p ro m o c y jn o, in fo rm c y jn y. P ik n ik o d w ie d z ą p o n d to fu n k c jo n r iu s z e Ś lą s k ie g o O d d z i łu S tr ż y G r n ic z n e j, r e p re z e n t n c i J e d n o s tk i R to w n ic z o - G ś n ic z e j P ń s tw o w e j S tr ż y P o ż rn e j z Rd z io n k o w, p r z e d s t w ic ie le Iz b y C e ln e j z K to w ic, W K U z G liw ic, c z ło n k o w ie K lu b u 2 2 z T r n o w u z n je się o s o b ę z g ło s z o n ą p rz e z P ZPN d o r o z g r y w e k. S p o r t o w c y z w y ż s z y c h k l s n ie m o g ą b r ć u d z i łu w t u r n ie ju. P rzez z w o d n i k z rz e s z o n e g o o r g n iz to rz y t u r n ie ju ro z u m ie ją o s o b ę, k tó r g r ł w k lu b ie k l s y A lu b b w o k re s ie o d 1 lip c d o d z iś. Z ł m n ie ty c h z s d g r o z i u to m ty c z n ą d y s k w lifik c ją. W u b ie g ły m r o k u w t u r n ie ju w z ię ły u d z i ł 2 4 z e s p o ły z R d z io n k o w, B y to m i, P ie k r Ś lą s k ic h, T r n o w s k ic h G ó r, N k ł Ś lą s k ie g o. M e c z e r o z g r y w n o n jp ie r w w g r u p c h, n s tę p n ie w s y s te m ie p u c h ro w y m. G łó w n ą n g r o d ę w y w lc z y ł z e s p ó ł P lu s T e m z R ojcy. O r g n iz t o r z y lic z ą, że w ty m ro k u im p re z n K się żej G ó rz e b ę d z ie się c ie s z y ł je s z c z e w ię k s z y m p o w o d z e n ie m. Przedstwiciele służb mundurowych odwiedzą Rdzionków. s kic h G ór, fu n k c jo n riu s z e K o m e n d y P o w i to w e j P o lic ji w T r n o w s k ic h G ó r c h, s tr ż n ic y m ie js c y o r z g r u p y re k o n s tru k c ji h is to ry c z n y c h : 4 5. D y w iz j P ie c h o ty A rm ii A m e r y k ń s k ie j z o k re s u II w o jn y ś w i to w e j i P olsk ie S iły Z b r o jn e n Z c h o d z ie K r p ty - g ru p d z i ł ją c p r z y S to w r z y s z e n iu P ro F o rt lic iu m. W tle g o ś c io m p rz y g ry w ć b ę d ą z e s p o ły s h 'n 'b e c h e r i Ns Troje. Bezpłtne bdni mmmogrficzne Profilktyk njwżniejsz. Zdniem lekrzy wszystkie kobiety po pięćdziesiątce powinny poddwć się regulrnym bdniom mmmogrficznym. Jest to jedyn metod umożliwijąc wczesne wykrycie rk piersi. Okzj tk ndrz się w Rdzionkowie. O rg n iz to re m k c ji je s t C e n tru m O n k o lo g ii im. M rii S k ło d o w s k ie j - C u rie o r z r d z io n k o w s k firm N O R M A N S p ó łk z o.o. Z d r m o w e g o b d n i m o g ą s k o rz y s t ć w s z y s tk ie k o b ie ty w w ie k u o d 50 d o 69 ro k u życi. M m m o b u s b ę d z ie s t ł n te re n ie firm y N O R M A N p rz y u lic y S ik o rs k ie go 7 w dnich: - 29 sierpni (środ) od g o d zin y 13 d o sierpni (czw rtek ) od g o d z in y 11 d o s ie rp n i (p ią te k ) o d g o d z in y 8 d o 15. B d n i o b e jm ą k o b ie ty z r o c z n ik ó w , k tó re w c ią g u o s t t n ic h d w ó c h l t n ie m i ły w y k o n y w n y c h b d ń m m m o g r fic z n y c h. W ię cej in fo rm c ji m o ż n u z ysk ć p o d n u m e re m te le fo n u (32)

20 Reklm ZYCIE BYTOMSKIE 19 WUCZA/ÎOW ZESZYT A5/16K. DREAM CARS o w p ro m o c ji r ó w n ie ż in n e z e s z y t y i b r u lio n y z s e r ii D rem Crs OT9 lsz t.zv A T BRULION A5/80K. PRZEDMIOTOWY o w p ro m o c ji b r u lio n y do ró żn y c h l i 79 PIÓRNIK 7 99 TUBA o w p ro m o c ji p r z e d m io tó w 1 szt. z VAT 2.20 r ó ż n e w z o r y lsz t.zv A T PIÓRNIK LEGO BEZ WYPOSAŻENIA o w p ro m o c ji r ó ż n e w z o r y ZESZYT PAPIERÓW KOLOROWYCH A5 o A 4 w c e n ie : 0.79, z VAT 0.97 O? 9 lsz t.zv A T REEBOK PLECAK POPIELATO- -BŁĘKITNY o m t e r i ł: p o lie s te r o 1 -k o m o r o w y o w y m i r y : PLASTELINA NUNO 6 KOLORÓW o w p ro m o c ji r ó w n ie ż in n e r o d z je O? 9 lop k.zv A T 1.22 PLECAK SPIDERMAN o d w ie k o m o r y g łó w n e o d o d tk o w k ie s z e ń n fr o n c ie o u s z ty w n i n e p le c y o w y m i r y : 4 5 x 3 0 x 2 3 cm l s z t. z VAT TABLICA KORKOWA 3 0 x 4 0 CM 5. " ls z t. zvat7.37 CITIZEN ""MW! rca PLECAK MŁODZIEŻOWY o d w ie k o m o r y g łó w n e o k ie s z e ń n fr o n c ie o d w ie k ie s z e n ie b o c z n e o u s z ty w n i n e p le c y o w z m c n i n e s z e lk i o w y m i r y : 4 3 x 3 1 x 2 2 cm R o 8 -p o z y c y jn y d u ży w y ś w ie tl c z o g u m o w e k l w is z e z s il n ie b te r y jn e VERBATIM PAMIĘĆ USB 8 GB ls z t. z VAT l s z t. z VAT VERMAX TABLET OV-TB-09 o p ro c e s o r: C o r te x -A 8 11,0 G H z) o e k r n : LED 1 0, x ) p o je m n o ś c io w y o p m ię ć R A M : 1 GB o p m ię ć w e w n ę tr z n : 4 GB O W if i o c zy tn ik k rt pm ięci m icrosd O A ndroid 4.0 O F E R T A O B O W I Ą Z U J E : NOKIA TELEFON GSM100 o G SM / o w y ś w ie tl c z : T F T 1,8" (1 2 8 x 1601 o d z w o n k i p o lifo n ic z n e o r d io FM o tr y b g ło ś n o m ó w ią c y l s z t. z VAT «lsz t.z V A T i KRZESŁO0DE0N o w y g o d n e k r z e s ło d z ie c ię c e o m ię k k ie, t p ic e ro w n e s ie d z is k o i o p rc ie o p o d n o ś n ik p n e u m ty c z n y o r e g u l c j g łę b o k o ś c i s ie d z is k i w y s o k o ś c i o p rc i o p o d s t w c z r n, n y lo n o w o w p ro m o c ji t p ic e r k i d z ie w c z e c e WT PON Msz firmę? Prowdzisz dziłlność gospodrczą? Nie msz jeszcze Krty Klient Selgros? Nic prostszego! Wypełnij formulrz n stronie Krtę przyślemy do firmy lub odbierzesz ją w hli. SELGR0 S CASH & CARRY BYTOM chłopięce C h o rzo w s k 88 w w w.s e lg ro s.p l / í «os < S3 O so < < CO O ÏI < < o o II 3 3

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

B a rty la i B ie d a

B a rty la i B ie d a 977023929420438 Kto zasiądzie w nowej Radzie Miejskiej 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 0 4 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 38 (2881) 17.09.2012 Cena 1,50 zł (w tym 8 % v a t PL ISSN

Bardziej szczegółowo

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 770239"2942

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 7702392942 977023929420432 REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 770239"2942 Z Y C I E B Y T O M S K I E U k a z u je się o d 1 9 5 6 r. w B y to m iu i R a d z io n k o w ie 32 (2875) 6.0 8.2 0 1 2 PL ISSN 0239-2941

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J ^Zanieś 'Stalinie/ i tym ui&zystkim/, ktazyza izeźły/ a tłusty/ pa&ud/zily/ do/ zadumy/1 tejleksfa/. O p ra c o w a

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w 977023929420436 > STRONA 17 Cmentarze: Cztery fale barbarzyństwa REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 36 (2879) 3.09.2012

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH eon xxn ZESZYT 3 Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH C E N TR A LN E G O Z A R Z Ą D U ENERGETYKI, C EN TR A LN EG O Z A R Z Ą D U PR ZEM YS ŁU E L E K T R O TE

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR SPORT CENA 25 GR TYG O D N IK ZU ŁO W - WILNO FAŁSZYW A D R O G A T R E N IN G LEKKOATLETY W M A R C U Z M A R SZU NARCIARSKIEG O ZUŁÓW- W IL N O - HOKEIŚCI PO D LUPA - KRYTYKOW AĆ JEST NAJŁATWIEJ - =

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11 Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ ------ ------- ' -------............... ------------ ------------------- ----- --------------------- --- NUMER 33 (203) V Jarocin, 19 sierpnia 1994 r. > "

Bardziej szczegółowo

Dominika Szmyt Wybrane aspekty percepcji współczesnej sztuki teatru : od interakcji poznawczej do metainterakcji

Dominika Szmyt Wybrane aspekty percepcji współczesnej sztuki teatru : od interakcji poznawczej do metainterakcji Dominika Szmyt Wybrane aspekty percepcji współczesnej sztuki teatru : od interakcji poznawczej do metainterakcji Media Kultura Komunikacja Społeczna 6, 123-133 2010 Dominika Szmyt Wybrane aspekty percepcji

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie. Palestra 33/1(373),

Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie. Palestra 33/1(373), Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie Palestra 33/1(373), 163-64 1989 Nr 1 (373) Spor i i Turystyka 163 i przesłał z Białegostoku adw. Michał Bondyra. Pamiątkowy album

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja S 2. supermarket. boisko sportowe. basen. targ. klub fitness. Teatr Muzyczny. Manufaktura. Osiedle Jarzębinowe. parki.

Lokalizacja S 2. supermarket. boisko sportowe. basen. targ. klub fitness. Teatr Muzyczny. Manufaktura. Osiedle Jarzębinowe. parki. Biuro sprzedży: Łódź, ul. Górnicz 8/ kom. (+8) 900 9; (+8) 900 tel. (+8) 8 09 00 fx (+8) 8 09 0 e-mil: info-lodz@echo.com.pl www.jrzebinowe.pl k M Po je zi r ur sk er sk trg Mu rr sk Mr yńsk ws no Z g

Bardziej szczegółowo

Szczepański, Władysław Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w Olsztynie w latach 1955-1976. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 251-258

Szczepański, Władysław Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w Olsztynie w latach 1955-1976. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 251-258 Szczepański, Władysław Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w Olsztynie w latach 1955-1976 Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 251-258 1977 K R O N I K A N A U K O W A Władysław Szczepański POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Drużyna K P W Gdańsk przed metą,

Drużyna K P W Gdańsk przed metą, 17 V 39 CENA 25 GR SPORT TYG O D N IK Drużyna K P W Gdańsk przed metą, M Ó C TO CHCIEĆ! - R O ZW A ŻA N IA PIŁKARSKIE - CZY OBNIŻENIE P O Z IO M U W BIEGACH DŁUGICH? W YC H O W A N IE FIZYCZNE W P O C

Bardziej szczegółowo

Cóż ty robisz Stachu? Ano n ic! Chciałem się troch ę rozgrzać, ale w idzę, źe z teg o nic, boś dziś stra szn ie sztyw n a i oziębła!...

Cóż ty robisz Stachu? Ano n ic! Chciałem się troch ę rozgrzać, ale w idzę, źe z teg o nic, boś dziś stra szn ie sztyw n a i oziębła!... XVI. Kraków, 15 stycznia 1913. W ychodzi 1-g-o i 15-g-o każdego m iesiąca. K w artaln ie: z p rz e sy łk ą pocztow ą 2 kor.,.2 m arki 25 fen., 1 rb s. 25 kop. KRAKÓW Nr. 2. ADRES REDAKCYI I A D M IN ISTR

Bardziej szczegółowo

KATALOG EKO-BORD * P r o d u k tó w. system

KATALOG EKO-BORD * P r o d u k tó w. system KATALOG P r o d u k tó w EKO-BORD * system E K O -B O R D y p o z w a la ją n a s w o b o d n e k s z ta łto w a n ie n ie p r o s to lin ijn y c h b r z e g ó w n a w ie r z c h n i, tw o r z q c n ie

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z wiceprezydentem Mariuszem Wołoszem ZYCIE BYTOMSKIE 24.10.2011 43 (2834)

Rozmowa z wiceprezydentem Mariuszem Wołoszem ZYCIE BYTOMSKIE 24.10.2011 43 (2834) 977023929410543 STRONY 6i7 Rozmowa z wiceprezydentem Mariuszem Wołoszem 9 770239"2941 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkow ie 43 (2834) 24.10.2011 PL ISSN 0239-2941 NR INDEKSU 385050

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I EUGENIUSZ DU RA C ZYŃ SK I W S P R A W IE U S U N IĘ C IA P O L S K IC H S O C JA L IS T Ó W Z P O L IT Y C Z N E G O K O M IT E T U P O R O

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY NASI DZIADKOWIE TURNIEJ BILARDOWY

Gazeta Jarocińska PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY NASI DZIADKOWIE TURNIEJ BILARDOWY Gazeta Jarocińska T Y G O D N IK ZIEMI JA RO C IŃSK IEJ NUMER 3 (121) IV Jarocin, 22 stycznia 1993 r. CENA 3000 zt Już w k ró tc e!!! TURNIEJ BILARDOWY PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY K lu b P o o l B ila r d

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

nu 279 mhtonówitowchl

nu 279 mhtonówitowchl 977023929430317 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 3 > Wci ąż walczymy o Becetkę STRONA 2 STRONA 13 820 - autobus kultowy REKLAMA S O L A R IU M Bytom, Katowicka 45, 7 dni w tygodniu 9.00-21.00. Nowe lampy brązujące!!!

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł I r. 192. Niedziela 25 sierpnia 1912. Noeznlk XXI. 2 K z odsyłką, Z ag ran icą iesięczni- 2 M. 30 f., 3 fr. 50 ctro,, 2Vx szyi., 70 c, aer. Tygodniowo w Krakowie 40 h z dostawą do dou 46 i Cena nueru oddzieln

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK. Wyda w ca: K rakowskie T ow arzystw o Lekarskie Redaktor odpowiedzialny: dr B. Giędosz PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY ZAKŁADY WYTWÓRCZE:

DWUTYGODNIK. Wyda w ca: K rakowskie T ow arzystw o Lekarskie Redaktor odpowiedzialny: dr B. Giędosz PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY ZAKŁADY WYTWÓRCZE: fio k III Seria li Kraków Nr 20(15. X. 1947) PRZEGLĄD LEKARSKI DWUTYGODNIK Organ Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego, Izby Lekarskiej Związku Lekarzy P. P., W ojewódzkiego Urzędu Zdrowia. Organ Związku

Bardziej szczegółowo

B ę d z ie w ię c e j m ie js c w ż ło b k u

B ę d z ie w ię c e j m ie js c w ż ło b k u R E K L A M A 977023929410547 STRNA 13 studio florystyczne stokrotka Literacka jesień Ciecieręgi ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 770239"2941 KIERMASZ ADWENTWY 22-27.11.2011

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 1 B a n ie M a z u rs k ie u l. M a rii K o n o p n ick ie j 5 5 B S w W ę g o rz e w ie

Kod pocztowy 1 B a n ie M a z u rs k ie u l. M a rii K o n o p n ick ie j 5 5 B S w W ę g o rz e w ie L.p. M iejscow ość Kod pocztowy A d res 1 B a n ie M a z u rs k ie 19-520 u l. M a rii K o n o p n ick ie j 5 5 B S w W ę g o rz e w ie Nazwa Banku Spółdzielczego 2 Barczew o 11-010 u l. A.M ick ie w icz

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

W kolorowymdodatkumożeciepaństwoobejrzeć fotoreportaż ześwięta naszegomiasta. Znacznajego część dotyczy wydarzeń sportowych, głównie przez duże S

W kolorowymdodatkumożeciepaństwoobejrzeć fotoreportaż ześwięta naszegomiasta. Znacznajego część dotyczy wydarzeń sportowych, głównie przez duże S I W kolorowymdodatkumożeciepaństwoobejrzeć fotoreportaż ześwięta naszegomiasta. Znacznajego część dotyczy wydarzeń sportowych, głównie przez duże S czyli turniejowi piłki nożnej zudziałemreprezentacji

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

TEST ^izjologiczne ^^H

TEST ^izjologiczne ^^H TEST ^izjologiczne ^^H Redakcja naukowa Marek Zatoń Agnieszka Jastrzębska OiJPWN Spis treści O d A u t o r ó w... V W y d o ln o ść fizyczna Agnieszka Jastrzębska... 1 1.1. W stęp... 1 Piśmiennictwo...

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Stanisław Stabro "Ten nie jest z ojczyzny mojej...". Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu

Stanisław Stabro Ten nie jest z ojczyzny mojej.... Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu Stanisław Stabro "Ten nie jest z ojczyzny mojej...". Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 3, 73-93 2003 Annales Academiae

Bardziej szczegółowo

Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1,

Jan Gliściński Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu, Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, 194-197 1992 teo lo giczn e m a u m ieszczen ie J a n a P a w ła

Bardziej szczegółowo