ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i"

Transkrypt

1 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi " z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o s i ł e k ZYCIE BYTOMSKIE Uczciwy Ukzuje się od 1956r. w Bytomiu i Rdzionkowie 3 5 (2878) c e n 1,50 zł (w tym 8% v t) PL ISSN NR INDEKSU R0 KLA/I NAKŁAD: (udokumentowny) - kompetentnyi Demokrtycznej - To musieli być stniści. Chyb się czymś odurzyli, bo nwet chulign m szcunek dl zmrłych - mówi strsz kobiet, którą spotkliśmy przed wejściem n cmentrz Mter Doloros. Mieszkńcy centrum Bytomi wciąż są wstrząśnięci tym wydrzeniem. Jednej nocy n trzech cmentrzch sprofnowno kilkdziesiąt grobów. Powywrcno krzyże. W jednym ' z grobowców uszkodzono płytę w - tki. sposób, że możn było zobczyć złożone w krypcie trumny. Policj!. już ustlił sprwców. O szczegółchsprwy piszemy n str. 5. REKLAMA HURTOWNIA FARB 1 I I I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I ^ 1 1 ul. Piłsudskiego 37 Bytomskie Centrum Dekorcji tel. 32/ Mieszlni Frb i Tynków MAGNAT MgiSzlchetnychBrw... B e c k e rs B K L I X 4$>TIKKU R ILA MAPEI Bytominie! N iegospodrne rządy w epchnęły B ytom n szczyt listy njbrdziej odpychjących m ist, tkże zm u szją w ielu m łodych do ucieczki przed rekordow ym bezrobociem. Jestem liderem ruchu obyw telskiego P orozum ienie dl B ytom i. O d 1994 r. (18 lt) bronim y nsze M isto przed złym i decyzjm i k o lejnych prtii rządzących i ich przystwek. Terz, po odsunięciu skom prom itow nego ukłdu PO i B PM od w łdzy, n skróconą (2-letnią) kdencję proponujem y w szystkim um ow ę, by ztrzym ć updek B y tom i i krok po kroku rozw iązyw ć nrosłe problem y m ieszkńców. Um ow wyborcz W rm ch niniejszej um ow y Jnusz Pczoch - kndydt n prezydent (z dośw idczeniem prezydenckim i m inisterilnym ), tkże przyszli rdni PdB biorą n siebie nstępujące obowiązki: 1. Likw idcj podtku od deszczu (koniec oskubyw ni bytomin). 2. L ik w id cj B y to m sk iej G zety M iejskiej (k o n iec p ro p gn d y w łdzy z pieniądze bytom in). 3. L ikw idcj jed n ego stnow isk w iceprezydent i obniżk pensji prezydent o połowę (koniec z pzernością ojc biednego Mist). 4. L ikw idcj fotordru (koniec z prezydenckim i polow nim i n kierow ców ). 5. L ikw idcj kosztow nego logo (koniec o śm ieszni B ytom i n iebieską łm gą, przyw rócenie pięknego herbu Bytom i). 6. Przyw rócenie njniższych w glom ercji opłt m iejskich, w tym c zy n szo w y c h (k o n iec n ieg o sp o d rn o ści n k o sz t n je m có w m ieszkń i dzierżw ców lokli). 7. P rz y w ró c e n ie n jn iż szy c h w g lo m e r c ji p o d tk ó w (k o n iec z lik w id c ją m iejsc p rcy z w in y w łdzy, z c h ęt d l n o w y ch firm ). 8. P rzyw ró cen ie ro zprcelo w neg o E lek tro n ik i zp ew n ien ie dlszego rozw oju njnow ocześniejszej szkoły w B ytom iu (koniec z sbotżem godzącym w bytom ską m łodzież). 9. G en erln e sp rz ąt n ie M i st (k o n iec z k o m p ro m itu ją cą n ty reklm ą). 10. P rzem yślne rem onty (koniec z w ielokrotnym kopniem w tym sm ym m iejscu). 11. R to w n ie z ie lo n y c h p łu c B y to m i (k o n ie c z b e z m y śln y m i m sow ym usu w niem drzew orz stre f zieleni). 12. Prc dl bezrobotnych przy porządkow niu Bytom i. 13. Z ero tolerncji dl śm iecących w ndli i złodziei. 14. O głoszenie bilnsu otw rci kdencji, w tym plnu spłt w ieloletnich długów. N iniejsz um ow będzie uzupełnin. W ykonnie um ow y w y m g licznego udziłu w w yborch i głosow ni n PdB. R ów nocześnie ostrzegm y przed podejrznie drogim i km pnimi w szystkich interesow nych dziłczy-prtczy, którzy się znją n budow niu kolesiow skich ukłdów z nsze pieniądze. Z p r sz m y do PdB n ul. P ow st. W rszw sk ich 3 4 (d y ż u ry w śro d y 16-18, tel ), m il: p d b o o.p l, w itryn: w w w.pdb.boo.pl Jnusz Pczoch i Porozumienie dl Bytomi P db

2 2 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie m ist Lburd: niezleżność to tut ŚC I NKI WYBORCZE lk o g lo sy b y to m s k ic h fry z je ró w s t je s ię c o r z Wb rd z ie j z ż rt. W ydw ło się, że głosy fry zjeró w m w k iesze n i W ojciech S z rm, r c z e j jeg o g rz y w k. T y m c z s e m H l in B ie d z p re z e n to w ł n sw ojej n o w ej fo to g rfii t k ą fry zu rę, że m oże o d e b r ć m u sp o ro głosów z te j p u li. A n w e t je ś li fry zjerzy p o z o s t n ą p rz y g rzyw ce S z rmy, to d y stry b u to rz y l k ie ru do w ło só w z p e w n o śc ią p rz e rz u c ą sw o je głosy n B ied ę. J e d n z k n d y d te k B y to m sk ie j In ic j ty w y S m o rz ą d o w ej n r d n ą je s t b rd z o d o b rz e z n n p r c o w n ik o m s e k r e t r i tu Ż yci B y to m sk iego. N ie m l co ty d zie ń, w p o n ie d z i łe k zgłsz ł się do n sz ej re d k c ji, by o trz y m ć g r tis o w e z p r o s z e n i n se n s B C K in. R d zim y j ą w y b r ć - je ż e li t k p o tr f i o sz c zę d z ć n w ł sn y m b u d ż e cie, to p e w n ie m ie js k ą k są też b ę d z ie d o b rz e g o sp o d ro w ł. czynm y w chodzić w czsy sm o rząd o w e j zm iny p o k o Z Prwybory corz bliżej leń. W 2002 ro k u n u rz ą d p rezy d e n t B y to m i k n d y d o w ł J e rzy C h o jn cki. W teg o ro c zn y c h w y b o r c h s t r t z p o w ie d z i ł je g o sy n T om sz C h o jn ck i. Obliczm y, że k n d y d tu r C hojn c k ie g o -w n u k m sz n sę p o j w ić się o k o ło 2032 ro k u. P o ro z u m ien ie d l B y tom i zin u g u ro w ło sw o ją k m p n ię w p rz e d sio n k u. ro z p rc e lo w nego przez p o p rz ed n ie w łdze,e le k tro n ik. To j k n jb rd ziej o d p o w iednie m iejsce. W szk PdB po o st tn ie j k lęsce w yborczej zostło z h u k ie m w y rzucone z głów nego p o m ie sz cz e n i byto m sk iej sceny politycznej. Kndydt RAŚ. Bytom m kolejnego kndydt n prezydent mist. Jest nim popierny przez Ruch Autonom ii Śląsk Jcek Lburd, dyrektor Zespołu Szkół Mechniczno-Smochodowych. S p o tk n ie z k n d y d te m o d b y ło s ię w Ś lą s k ie j G le rii S ztu k i p rzy u lic y Jin ty. J c k o w i L b u rd z ie to w rzy sz y li lid e rz y z lis t k n d y d tó w n r d n y ch D w id G rbow ski, Tom sz J r e c k i i A n d r ze j K o lc z y ń sk i. D y re k to r M e c h n ik ro z p o czął o d p y t n i : J k i c h r k te r m B y to m? D w n ie j o d p o w ie d z ią byłoby, iż j e s t to M isto w ę g l i s t li, te r z n ie m ju ż p r w ie k o p lń n i h u t, w ię c n s t ł czs n k o n k re tn e z m iny w B ytom iu. S p rz y j te m u u sy tu o w n ie gm iny w s e rc u G ó rn eg o Ś lą sk i b rd z o k o rz y stn y u k ł d k o m u n ik cyjn y. W n ie d le k ie j p rz y szło ś c i, z d n ie m L b u rd y, b y ło b y m o ż liw e f u n k c jo n o w n ie s z y b k ie j k o le i K to w ice - P y rz o w ic e - G liw ice, t k ż e t r s s z y b k ie g o r u c h u z B y to m i d o K tow ic. J c e k L b u r d p r z e d s t w i! p l n d z i ł n i w tr k c ie sw o jej e w e n tu ln e j p re z y d e n tu ry. RAŚ z m ie rz sk u p ić się n p o z y sk i w n iu śro d k ó w u n ijn y c h n in w e sty c je m ie jsk ie o r z sk o rz y st n ie z p om ocy p o lsk ich funduszy. K n d y d t p o d k re ślił, iż b rd z o w żn j e s t w s p ó łp r c z m r s z łk ie m w o je w ó d z tw, PK P, K Z K GOP, T r m w j m i Ś lą s k im i w c e lu u s p r w n ie n i k o m u n ik c ji. L - b u r d s n u je te ż p l n y w y b u d o w n i w c ią g u 6 l t o b w o d n ic y z c h o d n ie j m i st. Jcek Lburd Zprszmy. Czwrte prwybory Życi Bytomskiego", poprzedzjące wybory prezydent i rdnych nszego mist, corz bliżej. Przypominmy: spotykmy się 7 wrześni n ulicy Dworcowej. D o ty c h c z s o w e tr z y e d y c je n s z e j im p re z y b y ły b rd z o u d n e. W k ż d e j u c z e s tn ic z y ło p o k ilk ty s ię c y osób, k o rzystjących z m ożliw ości w sk z n i sw ego f w o ry t d o rz ą d z e n i B y to m iem. W ielk w ty m z s łu g s p e c j ln ie s ię s z y k u ją cych n to w y d rz e n ie k o m ite tó w w yborczych. R o b iły o n e c u d, by p rz e c ią g n ą ć n sw o ją s tro n ę m k sy m ln ie d u ż ą g ru p ę b y to m in. Z p r s z ły z n n e o s o b is to ś c i, w y njm ow ły rtów, rozdw ły d z ie sią tk i u lo te k, g d żetó w i n ie sp o d z i n e k, p r z e d e w szy stk im cze k ły n sw ych sy m p ty k ó w n tr k c y jn ie z r n ż o w n y c h s t n o w isk c h. T ym r z e m z p e w n e b ę d z ie p o d o b n ie. My o czy w iście też zp ew n im y d o d tk o w e tr k cje, w ięc d rm o w e lody. P r w y b o r y z p l n o w liś m y n p ią te k 7 w r z e ś n i p o m ię d z y g o d z in ą To z l e d w ie d z ie w ię ć d n i p rz e z p r w d z iw y m g ło so w n ie m, w ię c ry w liz c j p o sz c z e g ó ln y c h sz t b ó w b ę d z ie z c ię t, z w y c ię z c o tr z y m t r u d n y d o p r z e c e n i e n i r g u m e n t. J e ś l i 7 w r z e ś n i p o p r z e go n jw ię k s z lic z b b io rą c y c h u d z i ł w n sz e j z b w ie, to s t n ie s ię n tu r ln y m f w o r y te m d e c y d u ją c e j ro z g ry w k i. S p o ty k m y s ię n u lic y D w o rc o w e j, W sfe rz e o św i to w e j J c e k L b u r d s t w i n ro z w ó j s z k o l n ic tw z w o d o w e g o w o p r c iu 0 n sz e szkoły z tr d y c j m i i ich w y k w lifik o w n ą k d r ę. N to m i st w b u d y n k u d z isie jsz ej E le k tro c ie p ło w n i S z o m b ie rk i R A Ś w id zi w p rzyszło ści Ś lą sk ie C entr u m N u k i. L ż e js z y m i w g o w o te m t m i b y ł s f e r r e k r e c ji i tu r y s ty k i z p l n m i stw o rz e n i n d n szym z b io rn ik ie m B r n d k c e n tr u m tu r y s ty k i le t n i e j i z b u d o w n i s ie c i ś c ie ż e k d l ro w e r z y s tó w 1 bieg czy. W s fe rz e k u ltu r y J c e k L b u rd w id zi p o w o ł n ie do życi M u z e u m Z iem i B y to m sk iej, M u z e u m F m ilo k z u w z g lę d n ie n ie m p o z y sk n i d l g m iny h is to ryczn ego b u d y n k u U L przy u licy K o rf n te g o. W śró d k n d y d tó w R A Ś n r d n y c h je s t t k ż e d z i łcz sto w rz y szeni żydow skiego H en ryk A k selrd. JACEK SONCZOWSKI k o n k re tn ie u je j w y lo tu n p l c W o lsk ie g o. W p o lo w y m lo k lu w y b o rc z y m u s t w im y u r n ę, d o k tó re j w szyscy c h ę tn i b ę d ą m o g li w rz u c ć w y d ru k o w n e p rz ez n s i s p e c j ln ie o p ie c z ę to w n e k r ty d o g ło s o w n i. T k n p r w d ę liczym y je d n k n u c z c i w ość m ieszkń ców. P r w y b o ry to w g łó w n e j m ie r z e z b w. N ie s p r w d z m y d o w o d ó w o s o b i sty ch, n ie je s te ś m y w stu p r o c e n t c h w y e lim in o w ć p rz y p d k ó w p o d w ó jn e g o g ło so w n i, choć n p e w n o t k ie o sz u stw m k sy m l n ie o g r n ic zy m y, p ro s z ą c o p o m oc p r z e d s t w ic ie li k o m ite tó w w y b o rczy ch. N ie m co u k ry w ć: 7 w rz e ś n i po p ro s tu m u sisz p o j w ić się n p r w y b o r c h. ton REKLAMA

3 Reklm ZYCIE BYTOMSKIE 3 Bytom Przyjzne Misto to się ud! R eln e ro zw ią zni dl k o n k re tn y ch p ro b le m ó w FILARY PROGRAMU WYBORCZEGO KOMITETU BYTOM PRZYJAZNE MIASTO R O D Z IN A 1. M ie s z k n ie d l m ło d y c h " - wprowdzenie odrębnej puli mieszkń dl młodych młżeństw (do 3 0 lt) z co njmniej jednym dzieckiem. 2. M ie s z k n ie n s t r t " - progrm dl dzieci opuszczjących bytomskie plcówki opiekuńczo-wychowwcze. 3. Zminimlizownie opłt z mieszknie w trkcie remontu. 4. Obniżenie do minimum kryterium dochodowego dl osób ubiegjących się o mieszknie do remontu. 5. Skrócenie do jednego roku okresu oczekiwni n wykup mieszkni (od dty złożeni wniosku). 6. Skuteczne odzyskiwnie pustostnów. 7. Zmniejszenie liczebności kls szkolnych. 8. Utworzenie kolejnych miejsc żłobkowych i wydłużenie czsu prcy części przedszkoli. 9. Bezpłtne miejsc w żłobkch dl rodzin wielodzietnych. 10. Wsprcie dziłń bytomskiego ośrodk dopcyjnego. 11. Zpewnienie dlszego funkcjonowni Rodzinnych Ogrodów Dziłkowych. 12. Stworzenie klubów senior we wszystkich dzielnicch. 13. Zwolnienie emerytów i rencistów z opłt z posidnie ps. 14. Trzyletni okres zwolnieni z opłt z posidnie ps dl ludzi, którzy doptowli zwierzę z bytomskiego schronisk. 1. Z m w i m i k u p u ję w B y to m iu " - wdrożenie progrmu wspierni bytomskich firm. 2. Rekultywcj terenów poprzemysłowych w celu pozyskni inwestorów. 3. Progrm ktywizcji kobiet wrcjących z urlopu mcierzyńskiego lub wychowwczego. 4. Tworzenie kierunków nuczni w bytomskich szkołch w oprciu 0 potrzeby śląskiego rynku prcy. 5. Pierwszeństwo w ztrudniniu bytomin do prcy w jednostkch 1spółkch miejskich (przy równorzędnych kwlifikcjch kndydtów). 6. Przeznczenie środków z Funduszu Prcy n prce sezonowe n rzecz mist. 7. Ogrniczenie stnowisk kierowniczych w miejskich jednostkch i spółkch, z uzyskne oszczędności stworzenie nowych miejsc prcy w potrzebnych obszrch. 8. Utrzymnie miejsc prcy w bytomskich szpitlch. 9. Zwolnienie z czynszu n czs remontu dzierżwców i njemców lokli użytkowych. Z D R O W IE 1. Umorzenie podtku od nieruchomości dl bytomskich szpitli. 2. R o s n ę zd ro w o, ro z w ij m się p r w id ło w o " - wdrożenie progrmu wykrywni wd postwy u bytomskich pierwszoklsistów. 3. Relizcj progrmów profilktycznych - bezpłtnych bdń dl osób strszych. 4. Wykup usług medycznych w bytomskich szpitlch w celu zmniejszenie kolejek oczekujących. 5. Utworzenie pteki w dzielnicy Bobrek. B E Z P IE C Z E Ń S T W O 1. Bezpieczeństwo to nie blokd kół - zmin chrkteru prcy bytomskiej Strży Miejskiej. 2. Bezprdonow wlk z przestępcmi nieleglnie wywożącymi odpdy n teren Bobrk i innych dzielnic. 3. Wlk z plgą krdzieży w bytomskich ogródkch dziłkowych. 4. Dodtkowe ptrole pondnormtywne n bytomskich ulicch. 5. Doświetlenie plców i skwerów, n których njczęściej odnotowywne są przestępstw i wykroczeni. 6. Wzmocnienie ndzoru nd skupmi złomu funkcjonującymi w mieście. 7. Wprowdzenie systemu ngród dl policjntów skutecznie ścigjących wndli. 8. Wzmocnienie bezpieczeństw n miejskich obiektch sportowych. 1. Remont kpitlny bytomskiego lodowisk. 2. Powrót Polonii Bytom do elity polskiego hokej. 3. Wdrożenie progrmu bezpłtnej nuki pływni dl njmłodszych bytomin (w oprciu o bytomskie pływlnie kryte). 4. Promocj mist poprzez sport - wsprcie wiodących dyscyplin sportu w mieście m.in. przez bytomskie spółki komunlne. 5. Utworzenie bzy noclegowej - interntu dl sportowców chcących uczyć się i trenowć w Bytomiu. 6. Wzmocnienie klubów dzielnicowych, jko instytucji ksztłtujących rozwój dzielnicy. 7. Budow zplecz socjlnego n stdionie miejskim. W W W. B Y T O M P R Z Y J A Z N I M I A S T O. P L S finnsow no ze śro dków K om itetu W yborczego B yto m Przyjzne M isto ".

4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Sm o życie w io n o o r z j k i e k o n s e k w e n c je w y c ią g n ię to w o b e c w in n y c h. d ło b y in c z e j. N ic t k b o w ie m n ie m o ty w u je w łdzy, j k p o c z u c ie w s ty d u n w id o k kogoś, k to p o k z u je j e j, j k d z i ł ć. d j k ie g o ś c z su z u w ż y łe m, że w g o d z in c h p o p o ł u d n io w y c h n i e u s t n n i e m in i o n ą n i e d z i e p u sz c z n e są j k ie ś lę p o p o ł u d n iu r b s k i e p i e ś n i (czy w P r k u M ie js k im im. r e l i g i j n e t o n i e w ie m, ie s z k m w K rb iu K c h l b y ło m n ó s tw o d u lic y C h o rz o w n ie z n m r b s k ie g o ), i k żd eg o d n i lu d z i, w ty m m te k s k ie j 12 w k i e r u n k u m y ś l łe m, że to t y l o b s e r w u j ę s z e r z ą c e z d z ie ć m i w w ó z k c h. p r z y c h o d n i le k r s k i e j ko j e d n o s t k o w e p r z y s i ę t m c h u li g ń s t w o. B rd z o z d z iw ił m n ie j e s t d ró ż k, w z d łu ż p d k i, j e d n k to, że N ie tw ie r d z ę, że d o w ię c w id o k r d io w o z u k tó r e j r o ś n i e ż y w o p ło t. m m c ły c z s o t w r t e ch o d zi t m do n p - f u r g o n e tk i je ż d ż ą c e j W ty m ro k u n ie b y ł o k n o w u p ły, p r z e k o dów rb u n k o w y ch po d o p ie ro co w y re o n w o g ó le p r z y c i n n ło m n ie, że t m u i in n y c h c ię ż k ic h m o n to w n y c h l e j ny, w o k ó ł w l j ą s ię zyk p u s z c z n je s t p rz e s tę p s tw. P r o b le k c h. S ie d z i ło w n ie j ś m ie c i. T e r e n w y g lą d c o d z ie n n ie, sły c h ć j ą m em są ro z w y d rz o c z te r e c h f u n k c j o n r i u j k b y b y ł n ic z y j. W d n j l e p i e j w o k o l ic c h n e n s to l tk i, k tó re szy. B r d z o d o b r z e, że m in i s t r c j i s p ó ł d z ie l K r o n i k i / P l tf o r m y, s z c z e g ó ln i e p o d c z s w id z im y p o lic j n tó w, n i p o w ie d z i n o m i, że o b e c n i e j e s t 17 i n w k c ji r o b ią sp o ro b o w ie m d j e to n m t e r e n t e n o d d li i n ie d l le c i. h ł s u. N g m in n e j e s t p o c z u c ie b e z p i e c z e ń le ż y o n ju ż w g e s tii t e j jcek.sonow zw ozckie.pf p ic ie p iw i p r z e k le ń s tw i o d s t r s z p o t e n in s ty tu c ji. s tw. P m i ę t m, j k c j ln y c h p r z e s tę p c ó w. k ilk n ś c ie l t te m u D l c z e g o j e d n k p o w budynku dw nej p rk u n ie c h o d z ą p k o le jk i w ą sk o to ro w e j t r o l e p ie s z e, ty lk o j e ź K n d y d u j ą c n r d n ą z lis ty P o r o z u m ie n i d z i ł ł k ró tk o p o s te d z i k o p c ą c s p l in m i d l B y to m i W nd F er d y n u s-m ig d łek n ie j e s t r u n e k p o l ic j i. N jw y f u r g o n e tk. S m o c h ó d p r z e w o d n i c z ą c ą b y t o m s k ie g o K o ł P o ls k ie g o r ź n ie j je d n k k om uś b y ł t k duży, że m tk i Z w ią z k u N ie w id o m y c h. T k n ie p r w d z iw in p r z e s z k d z ł i sz y b k o z d z ie ć m i w w ó z k c h f o r m c j z n l z ł s ię w o p u b lik o w n y m n n z o s t ł z lik w id o w n y. m u s i ły z je ż d ż ć z d r o szy ch ł m c h w u b ie g ły m n u m e r z e te k ś c i e K to W y d je m i s ię, że r e gi. P o n d t o p rz y t k i e j k o g o w y s t w i?. B y t o m s k ie K o ło P o l s k i e g o k ty w c j t e g o m i e j e k s p l o t c j i o d n o w io Z w ią z k u N ie w id o m y c h j k o s to w rz y s z e n ie n ie sc m j k n jb rd z ie j n e ś c ie ż k i n i e d łu g o n g ż u je s ię w k m p n ię w y b o rc z ą i n ie u d z ie l s w o je u z s d n i e n i e. b ę d ą w d o b r y m s t n ie. p o p r c i ż d n e m u z k o m ite tó w. Z b ł ę d n ą in f o r N s z e g lin y n i e b ę d ą m c ję p r z e p r s z m y p n ią W n d ę F e rd y n u s-m ig m u s i ły je ź d z ić k m s p o ro z s tr z e d łe k, t k ż e b y to m s k ie K oło P o lsk ie g o Z w iąz k u w ł d r o g i z M ie c h o w ic żeń do p r cy p o N ie w id o m y c h o r z P o r o z u m ie n ie d l B y to m i. i w r z ie p ro b le m ó w r d n i o r to p e d y c z n e j W ty m s m y t e k ś c i e p is liś m y o k n d y d u ją c e j z d z i ł ją b ły sk w ic z d w n e g o S z p it l z lis ty PO J o n n ie S tę p ie ń. W Ś lą s k im U r z ę d z ie n i e n m ie j s c u. G ó rn ic z e g o. P r z e d e M r s z łk o w s k im j e s t o n P e łn o m o c n ik ie m M r w s z y s tk im r e j e s t r t o r s z łk W oj. Ś lą s k ie g o d s. O rg n iz c ji P o z r z ą m in io n y m ty ki n ie m j ą ż d n y c h d o w y c h i R ó w n y c h S z n s. g o d n iu w m o im id e n ty fik to ró w, w ię c REDAKCJA m ie s z k n iu w c e n t r u mn ie w ie m, z k im ro z m m i s t z k r n ó w c ie k ł w i m, czy j e s t to l e w o d p rz y p o m in ją c k rz, czy p ie lę g n i r k. r c z e j k w ę z m le k ie m. W s z p it lu p o w ie d z i n o W n w i ą z n i u d o w y p o w ie d z i m i e s z k ń c R o z u m ie m, ż e w r ie m i, że n t k i e p l k i e t w r u b r y c e S m o Ż y c ie (ŻB z d n i 30 l ip c br.) są n ie u n ik n io n e, je d ki n ie m p ie n ię d z y. w s p r w ie t r u d n o ś c i z u s t l e n i e m t e r m i n u s p o n k g d z ie s ą w t k i e j D r u g s p r w d o ty cz y t k n i z p n i ą K o m is rz, u p r z e j m i e in fo rm u ję, s y tu c ji b eczk o w o zy. k s e r o w n i k r to te k, że z o s t ł o n p r z y ję ty n in te r w e n c j ę 2 ty g o d n ie D l c z e g o w ł d z w ty m ro b i s ię to o d g o d z in y p ó ź n ie j, n ie j k p o d n o, że w y z n c z o n o t e r m i n m ie ś c ie m w n o s ie 12 d o i n i e ś w i d o in te r w e n c ji d o p ie r o n p ź d z ie rn ik. I n te r w e n c j i n te r e s y je g o m ie s z m i te g o p c je n c i m u o d b y ł s ię z u d z i ł e m d y r e k to r M ie js k ie g o Z k ń có w. s z ą c z e k ć. K r to te k d o r z ą d u D ró g i M ostów - je d n o s tk i o d p o w ie d z i ln e j rę k i s ię im b o w ie m n ie m e r y to r y c z n ie z s p r w ę, k tó r ró w n ie ż u d z ie li ł ś n i e p r z e c z y t d je. Z te g o p o w o d u s to s o w n e j o d p o w ie d z i. ł e m o d p o w ie d ź p. w ie le o só b, w ty m i j, P o n d t o i n f o r m u j ę, że K o m is r z p r z y jm u j e J r o s z d o ty c z ą c ą m m u s i ło w z ią ć n d n y m ie s z k ń c ó w w r m c h i n t e r w e n c j i w k ż d y l o w n i u l. S tr z e lc ó w d z ie ń u r l o p w p r cy. p o n ie d z i łe k. P r o ś b ę o s p o tk n ie w r z z in fo r B y to m s k ic h. M o im z d T y m c z s e m k o p ie k r m c ją o p r z e d m io c ie s p o t k n i i d n y c h w n io n i e m t e m t w r to d r ą to te k s ą p o t r z e b n e d o s k o d w c y (im ię i n z w is k o, d r e s i n r te le fo n u ) żyć, b o o d p o w ie d ź te g o p r z e d ł o ż e n i k o m is jo m m o ż n p r z e d s t w ić o s o b iś c ie, te le fo n ic z n ie b ą d ź P n j e s t d l m n ie ż e le k rs k im. P r o t e s t o p i s e m n i e. M ie s z k ń c y m o g ą z g ł s z ć sp r w y, n u j ą c - w y n ik z n ie j w łe m w t e j s p r w ie k tó r e to c z ą s ię w U r z ę d z ie i n ie z o st ły ro z s trz y że: l.d y r e k t o r n i e m w r e j e s t r c j i i z o s t łe m g n i ę t e w m e r y to ry c z n y c h w y d z i ł c h lu b j e d n o p o j ę c i o e k o n o m ii, n ie g r z e c z n ie p o t r k t o s tc e m ie js k ie j. b o r y c z łt to n i e p r c w ny. D l c z e g o w te j Z u w g i n z k re s s p r w p o d le g ją c y c h K o m i z d r m o i w je g o r p r z y c h o d n i j e s t in c z e j s rz o w i, c z ę ść k o m p e te n c ji z o s t ł p r z e k z n m c h m i s t tr z y k r o t n i e n iż w p o r d n i k r d io S e k r e t r z o w i i S k r b n ik o w i M i st. P r c o w n ic y m lo w ć t e n s m f r g lo g ic z n e j lu b n e u r o lo s e k r e t r i t u m o g ą z te m d o n ic h k ie ro w ć m ie sz m e n t u lic y, m o ż n b y ło g ic z n e j. k ń c ó w c e le m r o z p t r z e n i sp rw y. p o z io m o o z n k o w ć Z p e w n i m, że p r c o w n ic y s e k r e t r i t u o p o in n y m ie j s c e w B y to o d z iw i m m ie s z k ń w y ższy ch z s d c h w s p o s ó b g rz e c z n y in f o r m u m iu. 2. N i e c h c e w s k có w S z o m b ie re k, j ą k lie n tó w U r z ę d u, c o m i ło m ie js c e r ó w n ie ż z ć w in n y c h z i s t n i ł e j k tó rz y s m i z b r li s ię w ty m p r z y p d k u, k ie d y to p o p r o s z o n o o s o b ę s y tu c ji ( p e w n ik ie m z n p r w ę d ro g i p r o o in te r w e n c j ę u d y r e k to r M ie js k ie g o Z r z ą d u to k to ś z k ie r o w n ic tw w d z ą c e j d o ich grży. D ró g i M ostów. M ZD im ). U w ż m, że G dyby t k i e p o d e jś c ie n le ż y n m s i ę in f o r d o ż y c i m ie li w szyscy N c z e ln ik K n c e l rii P re z y d e n t i R d y M iejskiej m c j, i le m ie js k ic h b y to m i n ie, to z p e w A N N A MARCINOW SKA p i e n i ę d z y z m r n o tr n e n s z e m i s to w yglą- Npisli,, ^ do ns. Zdzw onili W M O O SPROSTOWANIE O <s> M to m sz.n o w z y c ie b y to m s k ie.p l W W t k z w n y m s e z o n ie o g ó rk o w y m d z ie n n i k r z e c z ę s to s i ę g j ą p o TZ TW ( s k r ó t t e n n le ż y ro z s z y fro w y w ć : t e m t z t y łk w y ję ty ). T y p o w y m p rz y k ł d e m T Z T W j e s t t e k s t O p e rz e z c i s n o w B y to m i u, o p u b l ik o w n y 18 s i e r p n i p r z e z k to w ic k i d o d t e k G z e ty W y b o rc z e j. T e k s t z c z y n s ię t k : W pobliżu S p o d k p o w in ie n st n ą ć g m ch dl opery NACZELNIK ODPOWIADA W - p o stu lu je re d k to r n czeln y m iesięczn ik Ś lą s k T deusz K ijonk. O znczłoby to w ypro w d zkę rtów z B yto m i. I d le j: Bo oper w B yto m iu, choć dził w p rz e p ię k n y m m iejscu, n ie id zie z d u ch em czsu rg u m e n tu je K ijo n k. T d e u s z K ijo n k, k ie r o w n ik OD t í 8 ' P INTERNETOWA SONDA ŻYCIA BYTOMSKIEGO G dyby w szyscy m ie s z k ń c y B y to m i byli t k z d y sc y p lin o w n i j k C z y te ln ic y b io rą c y u d z i ł w n sz e j so n d z ie - z p e w n e d m i n i s t r t o rz y b u d y n k ó w b y lib y s z c z ę ś liw i. N p y t n ie Czy r e g u l r n ie o p ł c s z r c h u n k i? p o n d 77 p r o c e n t o só b o d p o w ie d z i ło T k. T y m c z se m w i d o m o, że d m in i s t r to r z y w ie lu b u d y n k ó w m j ą p r o b l e m z r e g u l r n ą ś c i ą g ln o ś c ią o p ł t czy n szo w y ch, o p ró c z ty c h, k tó r z y n i e p ł c ą o d w ie lu m ie się c y, s ą te ż tcy, k tó rz y m ją d r o b n ie js z e z le g ło śc i - p o śliz g i p ł t n i c z e. Ś w i d c z y to z p e w n e t k ż e o p r w d z iw y m s t n i e n szej g o s p o d rk i, g d z ie t k z w n e z to ry p ł tn ic z e s ą ju ż n ie s te ty n o rm ą. W ie lu p ry w tn y c h p r z e d s ię b io r c ó w n i e o tr z y m u je w t e r m in ie z p ł ty z sw o je u słu g i. D o Czy regulrnie opłcsz swoje rchunki? Tk % N ie % p r w d z iw e j m k b ry d o sz ło p rz y b u d o w c h u to s tr d. T e n s u k c e s rz ą d ó w PO m t k ż e s w o ją d r u g ą tw rz - w ie le firm -p o d w y k o n w có w z o s t ło d o p ro w d z o n y c h d o b n k ru c tw, p o n ie w ż p rz e z w ie le m ie s ię c y n ie o trz y m ły z p ł ty z s w o ją p r c ę. M im o to w t e r m i n ie m u s i ły p ł c ić p o d tk i o d p i e n i ę dzy, k t ó r e j e s z c z e n i e w p ły n ę ły n ich k o n to. N p o rz ą d k u d z ie n n y m s ą ró w n ie ż p rz y p d k i, w k tó ry m p r c o w n ic y p ry w tn y c h f ir m o trz y m u ją p e n s je z p o śliz g ie m. W ł ś n i e k o ń c z ą s i ę w k c j e. Z k ilk d n i r o z p o c z n ie s ię r o k szkolny. Z p e w n e s p o ro o só b n ie s t ć b y ło n w y j z d w góry, n d m o rz e czy z g r n ic ę. B yć m o że ci, k tó ry c h b y ło s t ć n w y k u p ie n ie z g r n ic z n e j w y c ie c z k i - te ż m ie li tr o c h ę s tre s u : czy b y b iu r o p o dróży, k tó r e m u z p ł c ili z u rlo p, n ie z b n k r u t u je k ilk d n i p r z e d z p l n o w n y m w y j z d e m. W ty m ty g o d n iu p r o s i m y w s z y s tk ic h z r ó w n o ty c h p r c u j ą c y c h, j k i ty c h u c z ą c y c h s ię - o o d p o w ie d ź n d o ś ć o g ó ln e p y t n ie : Czy tw o j e w k cje b yły u d n e? G ło s u je m y j k zw ykle z p o ś r e d n ic tw e m stro n y in te r n e to w e j w w w.zyciebyto m s k ie.p l W p o ls k ie j p o lity c e n jb r d z ie j d e n e r w u j ą c e j e s t to, że n ik t n ie z jm u je s ię tym, co n p r w d ę w żn e, d y s k u s j z k ż d y m r z e m sc h o d z i n te m ty z u p e ł n ie p o b o c zn e lu b k o m p le tn ie n ie is to tn e. S c h o d z i rzecz j s n n ie s m z s ie b ie, le j e s t t m c elo w o sp y c h n p rz e z ty ch, k tó rzy c h c ą z ją ć n s te m te m z s tę p c z y m i o d w ró c ić n s z ą u w g ę. N ie stety, b rd z o sk u te c z n ie. I d e l n ie w id ć to o s t tn io, k ie d y n j w w yszło, j k z n jo m i, c z ło n k o w ie r o d z in czy s y m p ty c y r z ą d z ą cych k r je m o p n o w li g w r n tu ją c e w y so k ie z ro b k i sp ó łk i s k rb u p ń stw. P o z n jo m o śc i, b o n ie d z ię k i k o m p e te n c jo m d o s t li i n tr tn e p o s d y i ś w ie tn ie so b ie żyją. U j w n ie n ie ty ch f k tó w w y w o łło d e b tę, je j u c z e s tn ic y z s t n w i ją się, co z ro b ić, by to j e d n k m tu r, n ie c h ę ć sz c ze r, z p e w n i ł p o s d ę. I t u p o j w i s ię w s p o m n i n y p ro b le m. J k zw ykle w tr u d n e j sy tu c ji d z ie c in n ie m rszc zą cy czoło, p e łe n w yćw iczo nego p rz ez p iro w có w z tro s k n i p r e m ie r w k u rzy ł się i z p o w ie d z i ł, że stw o rzy coś w r o d z ju k o m isji, k tó r w y ł n i ł b y o so b y d o p r c y w p ń stw o w y c h sp ó łk c h i firm c h. R zecz j s n z d n ie m p r e m ie r o w k o m is j b ę d z ie p o lity c z n i n s t w io n je d y n ie n o b iek ty w n e b d n ie m e ry to ry c z n y c h z d o ln o ści k n d y d t. P o l cy t e n k it p e w n ie k u p ią (k u p ili ju ż p rz e c ie ż z n c z n ie b r d z ie j n iw n e ) i u w ie rz ą, że to d o b re ro z w ią z n ie p r o b le m u. B, u w ie rz ą, że w kurzony, z tro sk n y p r e m ie r znow u o p n o w ł s y tu c ję, t k j k to zrobił, gdy w lczył z p e d o fil m i, k ib o l m i o r z h n d l rz m i d o p l c z m i. B o p rz e c ie ż m ło kto z st n o w i s ię n d tym, kto w yłoni członków ow ej kom isji. N s tę p n p o lity c z n ko m isj? A kto j ą u tw o rzy? T y m c z s e m ż d n k o m is j s p r w y n ie ro z w ią ż e. N ie m d z iś w p o lity c e lu d z i o b ie k ty w n y c h i k i e r u j ą c y c h s ię k w e s ti m i m e ry to r y c z n y m i. J e d y n n d z ie j n s k o ń c z e n ie z s y n e k u r m i d l z n jo m y c h, to z lik w id o w n ie p ń s tw o w y c h p o s d i s p ry w ty z o w n ie p ń s tw o w y c h firm. N ie b ę d z ie ic h, to n ie b ę d z ie g d z ie u p y c h ć z n jo m k ó w. A le n to ż d n z p r ti i s ię n ie zgodzi, b o c zy m p o w y b o rc z y m z w y c ię s tw ie p ł c ił b y s w o im lu d z io m. TO M A SZ NO W AK l i t e r c k i O p e ry Ś lą s k ie j w B y to m iu, c h o ć o tr z y m ł b y to m s k ą n g r o d ę w d z ie d z i n i e k u l tu r y M u z m ie s z k w K to w ic c h i o d k ilk u d z i e s ię c i u l t p o w t r z w c ią ż to s m o : ż e d l O p e r y Ś lą s k ie j t r z e b w y b u d o w ć n o w ą s i e d z ib ę w K to w ic c h. Z p e w n e p o to, ż e b y m i ł b liż e j d o p r c y i m n ie j c z s u m u s i ł p o ś w ię c ć n d o jz d y. Ś p i e s z ę j e d n k u s p o k o i ć b y to m s k ic h m e l o m nów. S t r ś p i e w k K ijo n k i m o ż e p o s łu ż y ć c o n j w y ż e j d z i e n n i k r z o m W y b o rc z e j d o n p i s n i k o le jn e g o T Z T W P o s tu l ty b u d o w y w K to w ic c h T e t r u W ie lk ie g o i u l o k o w n i w n i m O p e r y Ś l ą s k ie j s ą o b e c n i e r ó w n i e r e l n e, j k p l n p o d b o j u p r z e z P o ls k ę p r z e s t r z e n i k o s m ic z n e j i w y s ł n ie n s z e j m is ji n M rs. P o w o d y s ą d w. P o p ie r w s z e : w ł d z e w o je w ó d z tw ś lą s k ie g o z g r z e b ły s ię ju ż w b u d o w ę o b o k S p o d k n o w e j s ie d z i b y M u z e u m Ś lą sk ie g o. M u si o n z o s t ć o tw r t w t e r m in ie, ż e b y ro z lic z y ć d o f i n n s o w n i e z U n ii E u r o p e j s k i e j. T y m c z s e m n i e o f i c j l n i e m ó w i s ię, że z p o w o d u w r u n k ó w g e o lo g ic z n y c h (to t e r e n p o d w n e j k o p ln i K to w ic e ) in w e s ty c j o k z ł s ię t r u d n i e j s z i d r o ż s z, n iż z k ł d n o. D l te g o w ł d z e w o j e w ó d z t w m u s z ą b r d z o s i ę g im n s ty k o w ć, ż e b y s k o ń c z y ć j ą w t e r m i n i e. P o ty c h d o ś w i d c z e n i c h d o b u d o w y n o w e j s ie d z ib y O p e r y Ś l ą s k i e j n i k t n i e b ę d z i e s i ę r w ł. I p r z y c z y n d r u g : k ry z y s p u k d o b r m E u ro p y. W n o w y ch b u d ż e t c h U n ii E u r o p e j s k i c h b ę d z i e z p e w n e m n ie j ś r o d k ó w p o m o c o w y c h n te g o t y p u p r z e d s i ę w z ię c i, w b u d ż e c ie n s z e g o p ń s t w - ty m b r d z i e j. A w o je w ó d z tw o s m o d z i e l n i e n i e u d ź w ig n ie t k i e j in w e s ty c ji. T k w ię c p o s t u l t y K i jo n k i p o z o s t n ą n e t p i e g d k i n s e z o n o g ó rk o w y. I k i e r o w n i k l i t e r c k i O p e r y Ś l ą s k i e j w c ią ż b ę d z i e m u s i ł d o je ż d ż ć d o p r c y z K to w ic d o B y to m i. MARCIN HAŁAŚ m zyciebytom skie.pl Z p r s z ją c n p r w y b o ry m u sim y s t le p rz y p o m i n ć, że to ty lk o z b w, t k n p r w d ę p r e z y d e n t B y to m i o r z r d n y c h w y b ie rz e m y d o p i e r o 16 w r z e ś n i. M usim y, b o d w l t te m u d o s z ło d o z b w n e j sy tu c ji. K ilk d n i p o p r w y b o r c h z d z w o n ił d o n s c z y te ln ik, p y t ją c, c z e m u n k ł n i m y m ie s z k ń c ó w d o u d' z i w w y b ' o r c h s m o rz ą 'd o w y c h, s k o ro p r e ' ł' u c o z y d e n t ju ż d w n o w y ło n io n y. - P rzecież ju ż stliście e M n D worcowej z u r n ą i zbierliście głosy. S m też gło sow łem. O co tu t k n p r w d ę chodzi? T r o c h ę c z s u z ję ło, z n im d z w o n ią c y p r z y ją ł d o w i d o m o ś c i, że u c z e s tn ic z y ł je d y n i e w p r w y b o r c h i m u s i s ię t e r z p o f ty g o w ć d o lo k lu w y b o rc ze g o.

5 Życie m i st Reorgnizcj - kt osttni. Nowy rok szkolny koń czy istnienie wielu bytomskich plcówek oś witowych. 1 wrześni zczną dziłć nowe szkoły, powstłe w wyniku po łączeni lub likwidcji innych. ł d z e n sz eg o m i s t d w r zy p o d c h o d z iły d o s p r w y r e o rg n iz c ji ośw ity, k t ó r e j k o n ie c z n o ś ć u z s d n i ł y m le ją c ą lic z b u c z n ió w o r z r o s n ą c y m i n k ł d m i n s z k o ln ic tw o. Z p ie rw s z y m r z e m u g ię ły s ię p o d p r e s j ą s p o łe c z n ą i w ycof ły. Z d r u g im r z e m d o p ro w d z iły s p r w ę d o k o ń c, le m ię d z y in n y m i d l te g o z o stły p rz e z n ie z d o w o lo n y c h m ie s z k ń c ó w o d w o ł n e w e fe k c ie r e fe r e n d u m. A rg u m en t, iż re o rg n iz c j d 2 m ilio n y o s z c z ę d n o ś c i b u d ż e to w y c h, n i e w ystrczył. Z lik w id o w n e p l c ó w ki z k o ń c z ą sw ój żyw ot 31 s i e r p n i. D z ie ń p ó ź n ie j fu n k c jo n o w ć z c z n ie k ilk n o w y c h p l c ó w e k, p o w s t ły c h w s k u te k łą c z e n i s t rych. Z d e c y d o w n ie n jw ię k s z e e m o c je w z b u d z ło r o z b ic ie T e c h n i k u m n r 4 p rz y u lic y K to w ic k ie j, w ię c p o p u l r n e g o E l e k t r o n i k. U c z n io w ie te j p l c ó w k i w rz z n u c z y c ie l m i z o rg n iz o w li s tr jk p ro te s t c y jn y i p o d ję li w ie le p r ó b u r to w n i szkoły. N ic to je d n k n ie d ło. K szt łc ąc y się t m u c z n io w ie t r f i ą te r z d o Z e s p o łu W S z k ó ł E k o n o m ic z n y c h p rz y u lic y W e b e r o r z Z e s p o łu S z k ó ł M e c h n ic z n o -S m o c h o d o w y c h p rz y p l c u S o b ie sk ieg o. W re z u lt c ie 1 w r z e ś n i p rz y W e b e r p o w s t n ie Z e s p ó ł S zk ó ł A d m in is tr c y jn o E k o n o m ic z n y c h i O g ó ln o k s z t ł cąc y ch, p rz y p l c u S o b ie sk ie g o Z e s p ó ł S z k ó ł M e c h n ic z n o -E le k tro n ic z n y c h. D o n o w e g o Z SA E io tr fiło ze st rsz y ch k ls 86 u c zn ió w E le k tro n ik, d o Z SM E 259. D y r e k to r e m p ie rw s z e j z p l c ó w e k zo s t ł D g m r J ro s z. N W eb e r p rz e n io s ł się z S z o m b ie re k w rz z u c z n i m i lik w id o w n e g o Z esp o łu Szkół A d m in istr c y jn o -S o cjln y c h, k tó re g o b y ł d y re k to re m. Z k o lei Z SM E p o k ie r u je I r e n e u s z S zpr. W rz z n ow ym ro k ie m szk o ln y m C e n tru m K s z t łc e n i P r k ty cz n eg o i C e n tr u m K s z t łc e n i U s t w ic z n e g o p rz y u lic y P o w st ń c ó w Ś lą sk ic h z k o ń c z ą d z i ł ln o ś ć w d o ty ch c z so w e j fo rm ie i p o łą c z ą s ię w C e n tr u m K s z t łc e n i Z w o d o w ego i U st w ic zn e g o. S p o re z m i ny z jd ą w d z ie ln ic o w y c h lic e c h o g ó ln o k sz t łcą cy c h. K l sy s p o r to w e z III, V o r z V III LO cze k p o łą c z e n ie i w s p ó ln e p r z e n o s in y do Ukrdł milion złotych Gigntyczny przewł. 27-letni księgowy jednej z bytomskich firm wyprowdził z jej kont milion złotych. Później przez miesiąc szlł w Holndii i w Polsce. Policj odzyskł znczną część gotówki. tru d n io n y w d z i le k się g o w y m firm y fin n s o w e j z By to m i 2 7 -le tn i m ę ż c z y z n d o k o n ł w lip c u d w ó c h p rz e le w ó w n w ł s n e k o n to n k w o tę m ilio n złotych, po czym n z ju trz n ie p rzy s z e d ł ju ż d o prcy. K ie d y k sięg o w i p rz e d s ię b io r s tw z o rie n to w li się Z O G Ł O S Z E N I w o g ro m n y m u b y tk u n k o n c ie, n ty c h m i s t p o w i d o m ili p o lic ję. W m in io n y w t o r e k p o l ic j n c i z jm u ją c y s ię p r z e s tę p c z o ś c ią g o s p o d r c z ą z trz y m li s p r w c ę i je g o p rz y j c ie l. O d zy sk n o ró w n ie ż ty s ię c y z ło ty c h o r z n o w ą h o n d ę c iv ic, k t ó r ą m ężczy- Z e s p o łu S zkół O gólnoksztłcących n r 3. Z kończył d z i ł ln o ść Z esp ó ł S zk ó ł n r 5 przy p l c u S łonecznym. Z e s p o lił s ię o n z Z e s p o łe m Szkół n r 3 p rz y u lic y K on sty tu cji. K ończy ż y w o t G im n z ju m n r 6 p rz y u l i cy O rzeg o w sk iej. Od n ow ego ro k u sz k o ln e g o u c z ą c e s ię t m d z ie c i s t n ą s ię u c z n i m i G im n z ju m n r 7 przy u lic y K rp c k ie j lu b Z esp o łu S zkół T ech n ic z n y ch p rzy u lic y FTycz-M odrzew skiego. N ie b ę d z ie ju ż G im n z ju m n r 13 przy u lic y Stolrz o w ick iej. Je g o zło g ę p rz e jm ie G im n z ju m n r 14 p rz y u lic y N ickl, G im n z ju m n r 11 p rzy u licy T y sią c le c i w c h ło n ie lik w id o w n e G im n z ju m n r 12 p rz y u lic y N r u tow icz. P o z o s t łe p o sz k o ł c h b u d y n k i g m in p rz e k z ł n in n e c e le lu b s p ró b u je s p rz e d ć, z o st n ą o n e wy s t w io n e n p rz e t rg. D o m o m e n tu p o n ow nego z s ie d le n i b ę d ą p iln o w n e, by ich n ie sp lą d ro w n o. Z g ro ż e n ie j e s t sp o re, bo w B yto m iu o p u s to s z łe g m c h y zw sze p d j ą łu p e m złom irzy. J k tw ie rd z ili p r c o w n ic y T e c h n ik u m n r 4, ju ż w m o m e n c ie p rz e n o s z e n i jeg o wy p o s ż e n i w in n e m ie jsc w pob liżu szkoły k rę c ili się z ło m irz e, sz u k ją c y czegoś d l sie b ie. E le k tr o n ik n w e t p o ś m ie rc i w z b u d z e m o c je. K ilk k o m it e tó w w y b o rc zy c h b io rą c y c h u d z i ł w p rz e d te rm in o w y c h w y b o r c h s m o rz ą d o w y c h z p o w i d, że po e w e n tu ln y m z w y cię stw ie d o p r o w d zi d o re k ty w c ji szkoły. ton z n k u p i ł z s k r d z i o n e p i e n i ą d z e. P o z o s t łą k w o tę b y to m i n in p rz e z n c z y ł n s p ł tę sw o ic h d ł u gów, w y c ie c z k i d o H o l n d ii i w o j ż e p o P o ls c e. S p o r ą s u m ę p o d ro w ł ró w n ie ż p rz y j c ie lo w i. M ężczy zn u s ły s z ł w p r o k u r t u r z e z r z u t k r d z ie ż y m ie n i z n c z n e j w r to ś c i. G ro z i m u z to k r d o 10 l t w ię z ie n i. J e g o le tn i p r z y j c i e l z p r z y ję c i e g o tó w k i z o s t ł o s k rż o n y o p s e r stw o i m o ż e s p ę d z ić z k r t m i n w e t 5 l t. P o s p o tk n iu z p r o k u r to r e m o b j m ęż cz y ź n i z o st li o b ję c i p o lic y jn y m d o z o re m. Eg. E By to misto obudzić W sobotę w smo południe n ulicy Jinty zprezentowli się mieszkńcom kndy dci n rdnych Komitetu Wyborczego Dmin Brtyli. Był również obecny Dmin Brtyl - njpowżniejszy kndydt n urząd prezydent Bytomi. ZYCIE BYTOMSKIE 5 Stniści czy wndle? N grobki runęły nocą. Mieszkńcy centrum Bytomi wciąż są wstrząśnięci wydrzenimi sprzed 10 dni. W nocy wndle zdewstowli ngrobki n trzech cmentrzch. Zwyrodnilców musiło być kilku, bowiem szkody są zncz ne. Policj wie już, kim są przestępcy. Fot. JACEK S O NCZO W SK I Pożegnnie z Elektronikiem Wndle zdemolowli wiele grobów. r z ą d c c m e n t r z M te r D o lo ro s F r n c is z e k M te j c z y k z o s t ł p o s t w io n y n nogi o g o d z in ie 7 r n o. T elefo n o w ł g r b rz, k tó ry z r z p o w e jś c iu n t e r e n n e k ro p o lii zu w ż y ł d e m o l kę. S p r w c y d o s t li s ię n t e r e n o b ie k tu o d s tro n y le i M rk. T rw t m b o w ie m r e m o n t m u ru, k tó ry g ro z ił z w le n ie m. O b e c n ie z ie je w n im k ilk u m e tro w w yrw. T uż o b o k s to i r o z w lo n y p i e r w szy z b y tk o w y p o m n ik. P r z e s t ę p cy z r z u c ili z n ie g o k rzy ż z t b lic ą. D le j w z d łu ż b o c z n e j le jk i w id ć k o le jn e p o p rz e w r c n e n g ro b ki. W je d n y m z n ic h w y k o n n y m z c z rn e g o m r m u r u z o s t ł ro z b i t k o l u m n, k t ó r t e r z le ż y o b o k n z ie m i. W ygląd, j k b y sp r w c y p o ru sz li s ię p o c m e n t r z u b e z ł d u i s k ł d u, b o w ie m z n is z c z e n i n ie b ie g n ą w zdłuż je d n e g o rz ę d u m ogił. W j e d n y m z p o m n ik ó w p rz y p r w y m m u rz e k m ie n n e p ły ty p o s p d ły d o w n ę tr z krypty, u k z u ją c z n jd u j ą c e s ię t m tru m n y. P r c o w n ic y n e k ro p o lii p ro w iz o ry c z n ie z k ry li o tw ó r k m ie n i m i. U sz k o d z o n e są ró w n ie ż m n ie js z e g ro b y w e w n ą trz c m e n t rz. W s u m ie z rz ą d c M t e r D o lo ro s d o lic z y ł się p ię tn s tu z d e w sto w n y c h grobów. P o z n is z c z e n i c h n c m e n t rz u p rz y u lic y P i e k r s k ie j g r u p p r z e n io s ł s ię n u lic ę P o w s t ń ców Ś lą sk ic h. C h u lig n i w e sz li n c m e n t rz p r f ii N jśw ię ts z e j M Z rii P n n y o r z n s ą s i d u ją c y z n im c m e n t r z e w n g e lic k i. R ó w n ie ż t m n k żd y m z n ic h zbezczeszczo n o p o k ilk n ś c ie grobów. J u ż n s tę p n e g o d n i p r z e d p o łu d n ie m z z rz ą d c m i c m e n t rz y z c z ę li s ię k o n t k to w ć o p i e k u n o w ie zn iszczo n y ch grobów. Z gło s z e n i p r z y jm o w ł ró w n ie ż p o lic j. S p r w ą p rio ry te to w o z ję li się f u n k c jo n r iu s z e o p e r c y jn i W y d z i łu K r y m in ln e g o. J u ż p o k i lk u n s t u g o d z in c h p o lic j n c i u s t lili, k im s ą sprw cy. To k ilk o ro n sto l tk ó w, k tó rzy o b e c n ie s ą p o sz u k iw n i. W m ie js c u z m ie sz k n i b o w ie m n ie p rz e b y w ją. Z z n is z c z e n ie g ro b ó w k o d e k s k rn y p rz e w id u je k rę d o 3 l t w ię z ie n i. P r o w d z ą c y ś le d z tw o p o lic j n c i n r z ie w y k lu c z ją, iż p o w o d e m c z y n u m o g ł b y być id e o lo g i s t n iz m u. C h o d z iło r c z e j o d z ik ą b e z m y śln o ść i c h ę ć w y łd o w n i e n e r g i i. N ie j e s t w y k lu c zo n e, że w c z s ie n is z c z e n i g ro b ó w m ło d o c i n i sp r w c y byli p o d w p ły w e m lk o h o lu, d l te g o p u śc iły im w szel k ie h m u lc e. N Ś lą s k u n ie b y ł to p ie rw s z y p r z y p d e k z b e z c z e s z c z e n i g r o bów. D w ty g o d n ie t e m u d o p o d o b n e g o z d r z e n i d o s z ło w Z brzu. T m d w ó jk c zte rn sto l tk ó w u r z ą d z ił so b ie n o c n ą z b w ę n c m e n t rz u. N jp ie r w w yw oływ li duchy, n s tę p n ie z c zę li sk k ć p o n g ro b k c h. JACEK SONCZOWSKI Obwodnic otwrt Budow tsiem iec. Po 18 ltch oczekiwń kierowcy mogą nreszcie odetchnąć z ulgą. Punktulnie o północy w miniony piątek pierwsze smochody mogły przejechć po gotowej Obwodnicy Północnej Bytomi. o z p o c z ę t n p o c z ą tk u l t 90. b u d o w o b w o d n ic y p rze ży ł k d e n c je p ię c iu p r e z y d e n tó w i d w ó c h k o m is rz y k ie ru ją c y c h m i ste m. T ru d n o się w ięc dziw ić, że o tw rc ie trz e c ie g o o d c in k te j w żn ej d l m i s t dro g i było w ie lk im ś w ię te m fe to w n y m w p ią te k ju ż o d g od ziny 16. O b e c n i e O b w o d n ic ą P ó ł n o c n ą B y to m i m o ż n d o j e c h ć o d R d z io n k o w d o g r n ic Z b rz. D z ię k i te j d r o d z e j e s t s z n s c ł k o w ite g o w y r z u c e n i c ię ż k ie g o r u c h u k o ło w e g o ze ś r ó d m i e ś c i B y to m i - d o o b w o d n ic y m o ż n d o j e c h ć b o w ie m l e j ą J n P w ł II, s k r ę c j ą c w n i ą z u lic y C h o r z o w s k i e j. W r u n k i e m b ę - R P o n ie w ż trw ją je s z c z e w k c je - k n d y d c i p o s t n o w ili z p re z e n to w ć s ię b y to m i n o m w fo rm ie ż r to b liw e g o h p p e n in g u. K ż d y z n ic h p r z y n ió s ł z e s o b ą b u d z ik - s y m b o l h s ł w y b o r c z e g o K o m i te tu D m i n B rty li B y to m i s to o b u d z ić. R ó w n o w p o łu d n ie ich b u d z ik i z d z w o n iły. P o c h w ili z w ie ż y k o ś c io ł m ri c k ie g o ro z le g ł s ię h e jn ł B y to m i. To p o c z ą te k b u d z e n i m i s t z le t rg u, w j k im B y tom trw o d l t - p o w ie d z i ł n m B rty l. - N s z e d z is ie js z e s p o tk n ie m lż e js z y c h r k te r, je d n k p r z e z k o le jn e 3 ty g o d n ie c h c e m y m ó w ić o n s z y m m ie ś c ie z n c z n ie p o w ż n ie j. Z p re z e n tu je m y w y b o rc o m n s z p ro g r m o r z r e ln e p o m y s ły n o ż y w ie n ie B ytom i. D m i n B rty l je s t n jb rd z ie j lic z ą c y m s ię k n d y d te m n u rz ą d p r e z y d e n t B y to m i. W y b o r y o d b ę d ą s ię 16 w rz e ś n i. K o n tr k n d y d t m i B rty li b ę d ą m ię d z y in n y m i d w j z s tę p c y i z r z e m n j b liż s i w s p ó łp r c o w n ic y o d w o ł n e g o w c z e rw c o w y m r e fe re n d u m p re z y d e n t K o j. To je g o e k ip p o n o s i o d p o w ie d z i ln o ś ć z lik w id c ję s z k ó ł o r z w p ro w d z e n ie tz w. p o d tk u d e s z c z o w e g o. d z ie j e d n k w p r o w d z e n ie z n k ó w z k z u w j z d u T IR -ó w d o c e n tr u m. O b w o d n ic m w s u m i e 7254 m e t r y d ł u g o ś c i. P i e r w s z y o d c i n e k lic z y 1623 m e try, d r u g i 1914, i t r z e c i 3714 m e tró w. To j e d n k n ie k o n ie c o g ro m u p r c. P o d r o d z e w y b u d o w n o 2 w i d u k ty, 2 m osty, t u n e l i 2 s t n o w is k d o w ż e n i p o j z d ó w. C łk o w it ilo ś ć d r ó g d o j z d o w y c h w r z z ł ą c z n i c m i w y n o si 7800 m etró w. Z o k z ji o t w r c i t r s y p r z y g o to w n o s p e c j ln ą u ro c z y s to ś ć. P n o r m ę o b w o d n ic y m o ż n b yło p o d z iw i ć z u s t w io n e g o w o k o li c c h u lic y M ie c h o w ic k ie j 30-m etr o w e g o p o d n o ś n ik. S.

6 6 ZYCIE BYTOMSKIE Reklm KWW Referendum ibisk i Dmin BrtvLi D m i n R T Y L Kndydt n prezydent B Y T O M I A S T O ^BUDZIĆ w w w. b y t o m i s t o o b u d z ic. p l Mterił Wyborczy KWW Referendum BIS i Dmin Brtyli

7 Życie sportow e Młodzież rzucon n głęboką wodę Piłk nożn. Po powrocie do pierwszej ligi Poloni zgodnie z przewidywnimi przegry w mecz z meczem, jednk kibice doceniją wolę wlki niedoświdczonych zwodników. n ie o d le g łe j p rz e s z ło ści je d n y m z p o w o d ó w u ty s k iw n i n d r u ż y n ę z O lim p ijs k ie j b y ł je j n z b y t m ię d z y n ro d o w y i w ie k ie m z w n s o w n y sk ł d. S t r s i f n i tu te js z e g o f u tb o lu w s p o m in li c z sy d o m i n c j i w z e s p o le w y c h o w n k ó w P o l o n i i. T e r z k l u b w y d j e s i ę w r c ć d o tr d y c ji, le c z c zy n i to z m u s u i n ie u m ie ję tn ie. P o s p d k u b y to m s k ie g o z e s p o łu z z p le cz e k str k l s y, je g o n o w ą k d r ę sz y k o w n o d o w y stę p ó w w d r u g ie j lid z e. Z p rz y c z y n fin n s o w y c h s ię g n ię to m ię d z y in n y m i p o w ł sn y c h j u n io r ó w. T y m c z s e m z r z ą d z e n ie m lo su z n c z n ie o d m ło d z o n e - W k o b o k t k z w n so w n y c h w ie k ie m k o le g ó w z d ru ż y n y, j k : K c p e r G rzy b e k ( r o c z n ik 1995), K m il Bnś (1994), D w id K rz e m ień (1993) o r z D n iel Pietrych z ro c z n ik M im o p r z e g r n e j n s i c h ło p c y w y d li s ię być p r z e k o n n i, że n ie t k i d i b e ł strszny, j k go m lu ją. J e d n k p o d c z s śro d o w e g o s p o t k n i z T e r m lik ą B ru k -B e t N ie c ie c z o trz y m li z im n y p ry sz n ic. D o szło d o rz e z i n ie w in ią te k. S p o tk n i e m ogło s ię sk o ń c z y ć r e k o r d o w ą p o r ż k ą. P o lo n i p r z e g r ł ty lk o 0:3, b o j e j b r m k r z M te usz M ik o b r o n ił k ilk g ro ź n y c h strz łó w i p iłk r z e N ie c ie c z y h - n io ro z w ij ć, b o p iłk r z e ci o d p o c z ą tk u k r ie r y m ie li p rz y s o b ie n b o is k u tu z y ó w c z e sn e j p iłk i. D l te g o n i m m ło d z ie ż P o lo n ii n b ie r z e r u ty n y lu b z n ie c h ę c i s ię d o g ry c ią g ły m i c ię ż k im i p o r ż k m i, n le ż y j k n js z y b c ie j z d b ć o w z m o c n ie n ie k d r y p ie r w s z e j d ru ż y n y k ilk o m d o ś w i d c z o n y m i z w o d n ik m i. P r u g r c z y d o p o z y s k n i p o j w iło s ię p o d c z s p rz e d s e z o n o w y c h sp rin g ó w, lecz n ich z k o n tr k to w n ie n ie p o z w l ł n ło ż o n y n P o l o n i ę z k z t r n s f e r ó w. P r z y p o m n ijm y, że p r z e d m ie s i ą c e m n n s z y c h ł m c h p r e z e s P o lo n i S.A. R do słw N ow k ow ski z p e w n i ł: D o M łodzież Polonii w nierów nej w lce z solidnym zespołem z Niecieczy. Z lew ej D w id Krzem ień, z prw ej Kcper Grzybek. m u z e s t w o w i p iłk r z y p rz y s z ło z p re z e n to w ć s ię w p ie rw s z e j li d ze. Ś r e d n i w ie k u e k ip y t r e n e r P iotr P ierścion k s ię g le d w ie 23 lt. S t ty s ty k ę w y r ź n ie z w y ż ją 3 6 -letn i P w eł Gm l o r z u ro d z o ny w 1980 ro k u J u rj B lź. K ilk u n s tu z w o d n ik ó w n ie b ie s k o -c z e rw o n y c h p rz y sz ło n ś w i t w l t c h 90. u b ie g łe g o w ie k u. N ie k tó rz y z m r s z u t r f i l i z n j s t r szej g ru p y ju n io r ó w d o p ie rw s z e j lig i. W p r z e g r n y m p r z e d ty g o d n i e m w B y to m iu s p o tk n iu P o lo n ii z O lim p ią G ru d z ią d z 1:2 b r m k ę d l g o sp o d rz y zw o d ó w zdobył 1 7 -letn i K m il W les. B ie g ł o n p o m u r w ie s t d io n u S zym kow i- n i e b n i e p u d ło w li. O b r o n n ie b i e s k o - c z e r w o n y c h p r k ty c z n i e n ie is tn i ł. Z w ł sz c z w d r u g ie j p o ło w ie s p o t k n i t r u d n o b y ło d o s tr z e c j k ą k o l w i e k k o n c e p c ję g ry b y to m s k ie g o z e s p o łu. M im o w s z y s tk o k i b ic e w s p r l i z e s p ó ł o k l s k m i i d o b ry m sło w em. W inę z o b e c n y s t n p o n o s z ą n i e z w o d n ic y czy szkoleniow cy, lecz z rz ą d k lu b u, k tó re g o n ie u m ie ję tn e d z i ł n i p e r s o n l n e sp r w iły, że b y to m s k m ło d z ie ż n ie z n jd u je m o c n e g o o p r c i w m rk o w y c h st rsz y c h k o le g c h z d rużyny. K tó ry ś z o b s e rw to r ó w m e c z u s łu s z n ie zu w ży ł, że t l e n t L u b ń s k ie go czy B o ń k m ó g ł s ię o d p o w ie d - Spcerkiem po boiskch Piłk nożn. Ze zmiennym szczęściem grły bytomskie zespoły w niższych ligch. p o c z ą tk u c z w r to lig o w ego se z o n u u d n ie r d z iły s o b i e S z o m b ie r k i. P o t r z e c h k o l e j k c h p l s o w ły s ię n 4. m ie js c u. P r z e s z łe j s o b o ty z ie lo n i w y g r li w w y j z d o w y m m e c z u z G ó r n ik ie m 09 M y s ło w ic e 2:0. D o d r u g i e j g r u p y o k rę g ó w k i t r f i ł b e n i m i n e k Ł K S Ł g ie w n ik i. T m j e d n k z e s p o ło w i n ie w io d ło się. N to m i s t w c z w rte j g r u p i e lig i o k r ę g o w e j w lc z y ły d r u ż y n y S ile s ii M ie c h o w ic e o r z P o l o n i i I I B y to m. O i le S i l e s i N z n o t o w ł d w z w y c ię s tw, to re z e rw y n ie b ie sk o -c z e rw o n y c h p o z o s t w ły b e z p u n k tu. P ię ć d r u ż y n b r o n i b y to m s k ic h b r w w A k l s ie. N jw y ż e j s k l s y f ik o w n y b y ł R o z b r k. D o b r z e sz ło r ó w n ie ż R o d ł u G ó r n ik i, c u d e m w p o p r z e d n im s e z o n ie u r to w n em u p rz e d d e g r d c ją. Po d w óch m eczch je s ie n n e j ru n d y B k l s y N d z i e j B y to m p o z o s t w ł w i c e l i d e r e m. Z g ło s z o n w ty m s e z o n ie d o ro z g ry w e k S i l e s i I I z jm o w ł 10. m ie js c e. 2 s i e r p n i złożym y w k o m is ji n d z w y cz jn e j P Z P N w n io s e k o u c h y le n ie z k zu tr n s fe ró w. P r z e d st w im y b r d z o m o c n e r g u m e n ty. T e r z s z e f z r z ą d u s p o rto w e j s p ó łk i tw ie r d z i, że k lu b s k o m p le t o w ł o d p o w i e d n i e d o k u m e n ty, ro z m w i z p iłk r s k ą c e n t r l ą o r z r e g u lu j e fin n s o w e z le g ło ści. - W p ie rw szy m tyg o d n iu w rze śn i sp o d ziew m się k o n k re tn y c h decyzji w tej sprw ie. P o w ie d z i ł R d o s ł w N o w k o w sk i. M in io n e j n ie d z ie li, p o z m k n ię c iu n u m e r u Ż B, b y to m i n ie t r z e c i r z p o d r z ą d w y s tą p ili w ro li g o s p o d rzy, ty m r z e m p rz e c iw S n d e c ji N o w y Sącz. Trzeci rz Bugdoł Piłk nożn. Siln reprezen tcj Podokręgu Bytom w kie rownictwie Śl.ZPN. u d o lf B u g d o ł z o s t ł w y b r R n y n t r z e c i ą k d e n c ję p r e z e s e m Ś l ą s k i e g o Z w ią z k u P i ł k i N o ż n e j. P o k o n ł je d y n e g o k o n tr k n d y d t Jn O zg ę, w ic e p r e z e s P o d o k r ę g u Z b r z e i w i e lo l e t n ie g o s z e f K S S trz y b n ic 89:25. P o d o k r ę g B y to m b ę d z ie m i ł ż p ię c iu p r z e d s t w ic ie li w re g io n l n e j f u t b o lo w e j c e n t r l i. D o z r z ą d u w e s z li p r e z e s i n s z e g o p o d o k rę g u K rz y s zto f S ew eryn o r z T S P o lo n i D m in B rty l. W g ło s o w n iu p r z e p d ł s z e f P o lo n i S.A. R dosłw N o w k o w sk i. N to m i s t d o k o m is ji r e w iz y jn e j w y b r n y z o s t ł H e n r y k B ry z e k o r z d o s ą d u k o le ż e ń s k ie g o P w eł G rb ow sk i ŻYCIE BYTOMSKIE 7 Wrto pomrzyć P o w ie m P n u n u c h o, P n i e s ą s ie d z ie, że n w e t b c z n i o b s e r w to r z y lo k ln e j sc e n y p o lity c z n e j n ie p r z e w id z ie li t k m s o w e g o w y b o rc z e g o s z tu r m u n r tu s z, p o s t r o p o ls k u z w n y w ie tn ic ą. P r w d, j k p i ę k n i e b rz m i sło w o w i e t n i c. Z m i s t o d n ie m ie c k ie g o r tu s z - d s R th u s... T łu m u s t w i ją c y s ię w k o le jc e d o m g is tr tu n jw y r ź n ie j n ie z ro z u m i ł d w n e g o p rz y s ło w i : d o k o ś c io ł k ie d y c h c e sz, n r tu s z m u sisz. C h o c i ż p o r z e k d ło s t r e ń k i e, t e r z w y d je s ię k tu l n ie js z e, n iż p o d c z s sw eg o p o w s t n i. W iem, że n ie w y p d, sz n o w n y P n i e s ą s ie d z ie, w t k g o rą c y p rz e d w y b o rc z y c z s d y sk u to w ć o p r e t e n d e n t c h d o p r e z y d e n tu r y i r d y m ie js k ie j. N ie c h c ę być b o w ie m p o s ą d z o n y o j w n e s p r z y j n ie j e d n y m o r z z o h y d z n ie in n y c h. N jw ż n ie js z e, b y n j w ię c e j k r e s e k d o s t li ci k n d y d c i o b o jg p łc i, k tó rzy d e f in ity w n ie z e rw ą z d o ty c h c z so w ą d w u d z ie s to le tn ią tr d y c ją. I o ty m c h c i łe m z p n e m p o g d ć. P y t P n, s ą s i d u n io, o j k i p s k u d n y zw yczj c h o dzi... A no o c z y n ie n ie p rz e z n o w e w ł d z e m g is tr tu w szystkiego n o d w ró t niż p o p rz e d n ic y n u rz ęd o w y c h sto łk c h, o d e p r e c jo n o w n ie ich u m ie ję tn o ś c i, u s u w n ie w c ie ń i o p lu w n ie ich d o k o n ń, n ie k o n ty n u o w n ie ro z p o c z ę ty c h lb o z p l n o w n y c h in w e sty cji. S zkod, że k żd o r z o w e p o w y b o rc ze re w o lu c je o g r n ic z ją się d o p e rs o n ln y c h z m i n. W p r k ty c e p o sz c z e g ó ln e r tu sz o w e e k ip y n ie w ie le się ró ż n ią. P r ę d z e j czy p ó ź n ie j p o d w p ły w e m p o c h le b c ó w o r z w ł sn e j d u rn o ty zczy n ją w ie rzy ć w sw e n ie z ie m s k ie p o w o ł n ie. T ym cz s e m b r k u je im w y r źn e j k o n c e p c ji p rzy szło ści m i s t o r z p r z y n jm n ie j o d ro b in y s m o k ry ty k i. W e fe k c ie s t le s ł b n ą c g m in z m i s t p o zy sk iw ć n o w e firm y i in w esto ró w, t r c i d o ty c h c z so w e p rz e d s ię b io rs tw, n ie g d y ś z n n e w k r ju i z g r n ic ą. T k z B y to m i z n ik ł n ie ty lk o w ię k s z o ś c i k o p lń, h u t o r z f b r y k n ic h rz e c z p r o d u k u ją c y c h. Z ty lk o j e d n e g o k w r t ł u m ię d z y p l c e m W o ls k ie g o l o d o w is k ie m u b y ły b ro w r, r z e ź n i, c e n t r l ry b n, re m o n to w e z p le c z e k o le i o r z o d z ie ż ó w k. K to ś p o w ie, że n s z m g i s t r t n i e m ó g ł te m u z p o b ie c. P y t m w ię c : co p o w s t ło w b y to m s k ie j w o ln e j s tr e f ie e k o n o m ic z n e j, czy j k to u s tro js tw o s ię n zy w? B z M ZD im... R z u t o k n s ą s i e d n ie P i e k r y Śl. w y k z u j e, że p o d o b n ie m o g ło być u n s. Z lik w id o w n e lu b p r z e n i e s io n e z k ł d y z t r u d n i ł y t y s ią c e b y to m i n i p rz y je z d n y c h. N o w y c h m ie js c p r c y n ie p rz y b y ło. P o g ł ę b i j ą c e s ię b e z r o b o c ie i b r k p e r s p e k ty w n p o p r w ę s y tu c ji sp r w iły, że p rz e z o s t tn i c h k ilk n ś c ie l t u b y ło 30 p r o c e n t lu d n o ś c i. G m in ę o g r n i c z w d z i ł n i u p o s u c h n m ję tn y c h p o d tn ik ó w w p o ł ą c z e n i u z k r o c z ą c y m k ry z y s e m P R L - b is. N d o d te k in w e s ty c je o s t tn ic h k ilk u l t t r w ły p o n d p l n o w n y t e r m i n r e l i z c j i i c z ę ś ć z n ic h p o z k o ń c z e n iu w y m g ł n ty c h m i s to w y c h p o p r w e k. N ie k tó r e o k z ły s ię c łk o w ic ie c h y b io n e lu b co n j m n ie j n ie p r z e m y ś l n e. W ie śc i o ty m ro z n io s ły s ię p o k r ju i z g r n ic y, s t ją c s ię k o le jn ą, o b o k k t s t r o f b u d o w l n y c h, n ty r e k l m ą B y to m i. N ie s te ty, k ilk ty g o d n i p r z e d w y b o r m i z p o s z c z e g ó ln y c h k o m ite tó w d o c h o d z ą n ie z b y t z c h ę c j ą c e odgłosy. K to ś p o c ic h u u ty s k u je n p r ty jn y n k z s t r t u w w y ś c ig u d o w ie tn ic y. K o lic j n c i p o p r z e d n io rz ą d z ą c y c h B y to m ie m n ie k r y j ą o b w, że p o n i e p o m y ś ln y m g ło s o w n iu z o s t n ą z w e ry fik o w n e ic h p l n y o s o b is te i g ru p o w e. S p r w c y sk u te c z n e g o r e f e r e n d u m o d w o łu ją c e g o d o ty c h c z s o w e g o p r e z y d e n t i r jc ó w i d ą p o d z ie le n i p o s to łk i w r tu s z u. S ło w e m, b y to m s k ie b g ie n k o. P o z ty m p o w ie m P n u n u c h o, k o c h n y s ą s ie d z ie, że n r z ie w w y b o rc zy c h n o n s c h i z p o w ie d z i c h w c iąż b r k u je k o n k re tó w, z je d n y m w y ją tk ie m. Z n ie c ie r p liw o ś c ią o c z e k u ję o g ło s z e n i z w ie r ją c e g o n ie o b ie c n k i i slogny, w ro d z ju z m ie n im y m i sto, lecz o b r z u ją c e g o rz e c z y w is te c h ę c i i z m ie r z e n i k n d y d tó w, z w e ry fik o w n e f in n s o w y m i m o ż liw o śc i m i gm iny. Z d ję s o b ie j e d n k s p r w ę z teg o, że n ie w ie lu k n d y d tó w n p r e z y d e n t p o tr fiło b y s m o d z ie ln ie stw o rz y ć u to r s k i i r e ln y p r o g r m n p r w y f in n sów gm iny. Z p e w n e ż d e n z n ic h, c h o ć b y u w ż ł się z m o d e lo w e g o lib e r ł, n ie o ś m ie li s ię w p r o s t p o w ie d z ie ć w y b o rc o m : z m o ic h r z ą d ó w d l r to w n i B y to m i o d d m y c h ę tn y m z p rz y s ło w io w ą z ło tó w k ę w szy stk ie m ie js k ie b u d y n k i n d ją c e s ię d o r e m o n tu, z lik w id u je m y w ię k sz o ść g m in n y c h s p ó łe k i p r z e d s ię b io r s tw o r z in s ty tu c ji, z r e d u k u je m y d o n ie z b ę d n e g o m in im u m m g is tr c k ą d m in is tr c ję. T ego n ie z n io sł b y p o s tp R L -o w s k m e n t ln o ś ć m ie sz k ń c ó w. N w e t ty c h b y to m i n, k tó rz y n co d z ie ń p s io c z ą n d o ty c h c z s o w e g o s p o d r o w n ie. P o z ty m ów n ie tu z in kow y k n d y d t n p r e z y d e n t m i łb y p rz e c iw s o b ie ro z w śc ie c z o n y t ł u m fin n s o w o z w ią z n y z m ie js k im i p rz e d s ię b io rs tw m i. Z p e w n e w ię c, s ą s ie d z ie, B y to m p o z o s t n ie m i s te m z w ie lk im g r b e m n ie r c jo n ln e j, n ie r u c h w e j, z in s ty tu c jo n liz o w n e j, p ń stw o w o -s m o rz ą d o w e j w ł sn o śc i. N ie m m w ię c z b y tn ic h z łu d z e ń, co d o n jb liż s z e j p e rs p e k ty w y m i s t. Z w ł sz c z że n o w e w ł d z e w y b ie rz e m y n r p te m d w l t. P o te m n s tą p i t e r m i n o w e g ło so w n ie. W ty m c z s ie p r e z y d e n t i r d n i n ie z e c h c ą n r z ić s ię k o n ie c z n y m i, cz n ie p o p u l rn y m i d z i ł n i m i. A le w rto p o m rz y ć, że B y to m w re s z c ie p r z e s t n ie być s y n o n im e m b e z r d n o ś c i i p o te n c j ln i in w e s to rz y p r z e s t n ą go o m ij ć s z e ro k im łu k ie m. W idom o ści sportow e przygotow li WITOLD BRANICKI zydebytom skie.pi

8 Życie sportow e Młodzież rzucon n głęboką wodę Piłk nożn. Po powrocie do pierwszej ligi Poloni zgodnie z przewidywnimi przegry w mecz z meczem, jednk kibice doceniją wolę wlki niedoświdczonych zwodników. n ie o d le g łe j p rz e s z ło ści je d n y m z p o w o d ó w u ty s k iw n i n d r u ż y n ę z O lim p ijs k ie j b y ł je j n z b y t m ię d z y n ro d o w y i w ie k ie m z w n s o w n y sk ł d. S t r s i f n i tu te js z e g o f u tb o lu w s p o m in li c z sy d o m i n c j i w z e s p o le w y c h o w n k ó w P o l o n i i. T e r z k l u b w y d j e s i ę w r c ć d o tr d y c ji, le c z c zy n i to z m u s u i n ie u m ie ję tn ie. P o s p d k u b y to m s k ie g o z e s p o łu z z p le cz e k str k l s y, je g o n o w ą k d r ę sz y k o w n o d o w y stę p ó w w d r u g ie j lid z e. Z p rz y c z y n fin n s o w y c h s ię g n ię to m ię d z y in n y m i p o w ł sn y c h j u n io r ó w. T y m c z s e m z r z ą d z e n ie m lo su z n c z n ie o d m ło d z o n e - W k o b o k t k z w n so w n y c h w ie k ie m k o le g ó w z d ru ż y n y, j k : K c p e r G rzy b e k ( r o c z n ik 1995), K m il Bnś (1994), D w id K rz e m ień (1993) o r z D n iel Pietrych z ro c z n ik M im o p r z e g r n e j n s i c h ło p c y w y d li s ię być p r z e k o n n i, że n ie t k i d i b e ł strszny, j k go m lu ją. J e d n k p o d c z s śro d o w e g o s p o t k n i z T e r m lik ą B ru k -B e t N ie c ie c z o trz y m li z im n y p ry sz n ic. D o szło d o rz e z i n ie w in ią te k. S p o tk n i e m ogło s ię sk o ń c z y ć r e k o r d o w ą p o r ż k ą. P o lo n i p r z e g r ł ty lk o 0:3, b o j e j b r m k r z M te usz M ik o b r o n ił k ilk g ro ź n y c h strz łó w i p iłk r z e N ie c ie c z y h - n io ro z w ij ć, b o p iłk r z e ci o d p o c z ą tk u k r ie r y m ie li p rz y s o b ie n b o is k u tu z y ó w c z e sn e j p iłk i. D l te g o n i m m ło d z ie ż P o lo n ii n b ie r z e r u ty n y lu b z n ie c h ę c i s ię d o g ry c ią g ły m i c ię ż k im i p o r ż k m i, n le ż y j k n js z y b c ie j z d b ć o w z m o c n ie n ie k d r y p ie r w s z e j d ru ż y n y k ilk o m d o ś w i d c z o n y m i z w o d n ik m i. P r u g r c z y d o p o z y s k n i p o j w iło s ię p o d c z s p rz e d s e z o n o w y c h sp rin g ó w, lecz n ich z k o n tr k to w n ie n ie p o z w l ł n ło ż o n y n P o l o n i ę z k z t r n s f e r ó w. P r z y p o m n ijm y, że p r z e d m ie s i ą c e m n n s z y c h ł m c h p r e z e s P o lo n i S.A. R do słw N ow k ow ski z p e w n i ł: D o M łodzież Polonii w nierów nej w lce z solidnym zespołem z Niecieczy. Z lew ej D w id Krzem ień, z prw ej Kcper Grzybek. m u z e s t w o w i p iłk r z y p rz y s z ło z p re z e n to w ć s ię w p ie rw s z e j li d ze. Ś r e d n i w ie k u e k ip y t r e n e r P iotr P ierścion k s ię g le d w ie 23 lt. S t ty s ty k ę w y r ź n ie z w y ż ją 3 6 -letn i P w eł Gm l o r z u ro d z o ny w 1980 ro k u J u rj B lź. K ilk u n s tu z w o d n ik ó w n ie b ie s k o -c z e rw o n y c h p rz y sz ło n ś w i t w l t c h 90. u b ie g łe g o w ie k u. N ie k tó rz y z m r s z u t r f i l i z n j s t r szej g ru p y ju n io r ó w d o p ie rw s z e j lig i. W p r z e g r n y m p r z e d ty g o d n i e m w B y to m iu s p o tk n iu P o lo n ii z O lim p ią G ru d z ią d z 1:2 b r m k ę d l g o sp o d rz y zw o d ó w zdobył 1 7 -letn i K m il W les. B ie g ł o n p o m u r w ie s t d io n u S zym kow i- n i e b n i e p u d ło w li. O b r o n n ie b i e s k o - c z e r w o n y c h p r k ty c z n i e n ie is tn i ł. Z w ł sz c z w d r u g ie j p o ło w ie s p o t k n i t r u d n o b y ło d o s tr z e c j k ą k o l w i e k k o n c e p c ję g ry b y to m s k ie g o z e s p o łu. M im o w s z y s tk o k i b ic e w s p r l i z e s p ó ł o k l s k m i i d o b ry m sło w em. W inę z o b e c n y s t n p o n o s z ą n i e z w o d n ic y czy szkoleniow cy, lecz z rz ą d k lu b u, k tó re g o n ie u m ie ję tn e d z i ł n i p e r s o n l n e sp r w iły, że b y to m s k m ło d z ie ż n ie z n jd u je m o c n e g o o p r c i w m rk o w y c h st rsz y c h k o le g c h z d rużyny. K tó ry ś z o b s e rw to r ó w m e c z u s łu s z n ie zu w ży ł, że t l e n t L u b ń s k ie go czy B o ń k m ó g ł s ię o d p o w ie d - Spcerkiem po boiskch Piłk nożn. Ze zmiennym szczęściem grły bytomskie zespoły w niższych ligch. p o c z ą tk u c z w r to lig o w ego se z o n u u d n ie r d z iły s o b i e S z o m b ie r k i. P o t r z e c h k o l e j k c h p l s o w ły s ię n 4. m ie js c u. P r z e s z łe j s o b o ty z ie lo n i w y g r li w w y j z d o w y m m e c z u z G ó r n ik ie m 09 M y s ło w ic e 2:0. D o d r u g i e j g r u p y o k rę g ó w k i t r f i ł b e n i m i n e k Ł K S Ł g ie w n ik i. T m j e d n k z e s p o ło w i n ie w io d ło się. N to m i s t w c z w rte j g r u p i e lig i o k r ę g o w e j w lc z y ły d r u ż y n y S ile s ii M ie c h o w ic e o r z P o l o n i i I I B y to m. O i le S i l e s i N z n o t o w ł d w z w y c ię s tw, to re z e rw y n ie b ie sk o -c z e rw o n y c h p o z o s t w ły b e z p u n k tu. P ię ć d r u ż y n b r o n i b y to m s k ic h b r w w A k l s ie. N jw y ż e j s k l s y f ik o w n y b y ł R o z b r k. D o b r z e sz ło r ó w n ie ż R o d ł u G ó r n ik i, c u d e m w p o p r z e d n im s e z o n ie u r to w n em u p rz e d d e g r d c ją. Po d w óch m eczch je s ie n n e j ru n d y B k l s y N d z i e j B y to m p o z o s t w ł w i c e l i d e r e m. Z g ło s z o n w ty m s e z o n ie d o ro z g ry w e k S i l e s i I I z jm o w ł 10. m ie js c e. 2 s i e r p n i złożym y w k o m is ji n d z w y cz jn e j P Z P N w n io s e k o u c h y le n ie z k zu tr n s fe ró w. P r z e d st w im y b r d z o m o c n e r g u m e n ty. T e r z s z e f z r z ą d u s p o rto w e j s p ó łk i tw ie r d z i, że k lu b s k o m p le t o w ł o d p o w i e d n i e d o k u m e n ty, ro z m w i z p iłk r s k ą c e n t r l ą o r z r e g u lu j e fin n s o w e z le g ło ści. - W p ie rw szy m tyg o d n iu w rze śn i sp o d ziew m się k o n k re tn y c h decyzji w tej sprw ie. P o w ie d z i ł R d o s ł w N o w k o w sk i. M in io n e j n ie d z ie li, p o z m k n ię c iu n u m e r u Ż B, b y to m i n ie t r z e c i r z p o d r z ą d w y s tą p ili w ro li g o s p o d rzy, ty m r z e m p rz e c iw S n d e c ji N o w y Sącz. Trzeci rz Bugdoł Piłk nożn. Siln reprezen tcj Podokręgu Bytom w kie rownictwie Śl.ZPN. u d o lf B u g d o ł z o s t ł w y b r R n y n t r z e c i ą k d e n c ję p r e z e s e m Ś l ą s k i e g o Z w ią z k u P i ł k i N o ż n e j. P o k o n ł je d y n e g o k o n tr k n d y d t Jn O zg ę, w ic e p r e z e s P o d o k r ę g u Z b r z e i w i e lo l e t n ie g o s z e f K S S trz y b n ic 89:25. P o d o k r ę g B y to m b ę d z ie m i ł ż c z te re c h p rz e d s t w ic ie li w r e g io n ln e j f u tb o lo w e j c e n tr li. D o z r z ą d u w e sz li p r e z e s i n s z e go p o d o k rę g u K rz y s z to f S ew eryn o r z T S P o lo n i D m in B rty l. W g ło s o w n iu p r z e p d ł s z e f P o lo n i S.A. R dosłw N o w k o w sk i. N to m i s t d o k o m is ji r e w iz y jn e j w y b r n y z o s t ł H e n r y k B ry z e k o r z d o s ą d u k o le ż e ń s k ie g o P w eł G rb ow sk i ŻYCIE BYTOMSKIE 7 Wrto pomrzyć P o w ie m P n u n u c h o, P n i e s ą s ie d z ie, że n w e t b c z n i o b s e r w to r z y lo k ln e j sc e n y p o lity c z n e j n ie p r z e w id z ie li t k m s o w e g o w y b o rc z e g o s z tu r m u n r tu s z, p o s t r o p o ls k u z w n y w ie tn ic ą. P r w d, j k p i ę k n i e b rz m i sło w o w i e t n i c. Z m i s t o d n ie m ie c k ie g o r tu s z - d s R th u s... T łu m u s t w i ją c y s ię w k o le jc e d o m g is tr tu n jw y r ź n ie j n ie z ro z u m i ł d w n e g o p rz y s ło w i : d o k o ś c io ł k ie d y c h c e sz, n r tu s z m u sisz. C h o c i ż p o r z e k d ło s t r e ń k i e, t e r z w y d je s ię k tu l n ie js z e, n iż p o d c z s sw eg o p o w s t n i. W iem, że n ie w y p d, sz n o w n y P n i e s ą s ie d z ie, w t k g o rą c y p rz e d w y b o rc z y c z s d y sk u to w ć o p r e t e n d e n t c h d o p r e z y d e n tu r y i r d y m ie js k ie j. N ie c h c ę być b o w ie m p o s ą d z o n y o j w n e s p r z y j n ie j e d n y m o r z z o h y d z n ie in n y c h. N jw ż n ie js z e, b y n j w ię c e j k r e s e k d o s t li ci k n d y d c i o b o jg p łc i, k tó rzy d e f in ity w n ie z e rw ą z d o ty c h c z so w ą d w u d z ie s to le tn ią tr d y c ją. I o ty m c h c i łe m z p n e m p o g d ć. P y t P n, s ą s i d u n io, o j k i p s k u d n y zw yczj c h o dzi... A no o c z y n ie n ie p rz e z n o w e w ł d z e m g is tr tu w szystkiego n o d w ró t niż p o p rz e d n ic y n u rz ęd o w y c h sto łk c h, o d e p r e c jo n o w n ie ich u m ie ję tn o ś c i, u s u w n ie w c ie ń i o p lu w n ie ich d o k o n ń, n ie k o n ty n u o w n ie ro z p o c z ę ty c h lb o z p l n o w n y c h in w e sty cji. S zkod, że k żd o r z o w e p o w y b o rc ze re w o lu c je o g r n ic z ją się d o p e rs o n ln y c h z m i n. W p r k ty c e p o sz c z e g ó ln e r tu sz o w e e k ip y n ie w ie le się ró ż n ią. P r ę d z e j czy p ó ź n ie j p o d w p ły w e m p o c h le b c ó w o r z w ł sn e j d u rn o ty zczy n ją w ie rzy ć w sw e n ie z ie m s k ie p o w o ł n ie. T ym cz s e m b r k u je im w y r źn e j k o n c e p c ji p rzy szło ści m i s t o r z p r z y n jm n ie j o d ro b in y s m o k ry ty k i. W e fe k c ie s t le s ł b n ą c g m in z m i s t p o zy sk iw ć n o w e firm y i in w esto ró w, t r c i d o ty c h c z so w e p rz e d s ię b io rs tw, n ie g d y ś z n n e w k r ju i z g r n ic ą. T k z B y to m i z n ik ł n ie ty lk o w ię k s z o ś c i k o p lń, h u t o r z f b r y k n ic h rz e c z p r o d u k u ją c y c h. Z ty lk o j e d n e g o k w r t ł u m ię d z y p l c e m W o ls k ie g o l o d o w is k ie m u b y ły b ro w r, r z e ź n i, c e n t r l ry b n, re m o n to w e z p le c z e k o le i o r z o d z ie ż ó w k. K to ś p o w ie, że n s z m g i s t r t n i e m ó g ł te m u z p o b ie c. P y t m w ię c : co p o w s t ło w b y to m s k ie j w o ln e j s tr e f ie e k o n o m ic z n e j, czy j k to u s tro js tw o s ię n zy w? B z M ZD im... R z u t o k n s ą s i e d n ie P i e k r y Śl. w y k z u j e, że p o d o b n ie m o g ło być u n s. Z lik w id o w n e lu b p r z e n i e s io n e z k ł d y z t r u d n i ł y t y s ią c e b y to m i n i p rz y je z d n y c h. N o w y c h m ie js c p r c y n ie p rz y b y ło. P o g ł ę b i j ą c e s ię b e z r o b o c ie i b r k p e r s p e k ty w n p o p r w ę s y tu c ji sp r w iły, że p rz e z o s t tn i c h k ilk n ś c ie l t u b y ło 30 p r o c e n t lu d n o ś c i. G m in ę o g r n i c z w d z i ł n i u p o s u c h n m ję tn y c h p o d tn ik ó w w p o ł ą c z e n i u z k r o c z ą c y m k ry z y s e m P R L - b is. N d o d te k in w e s ty c je o s t tn ic h k ilk u l t t r w ły p o n d p l n o w n y t e r m i n r e l i z c j i i c z ę ś ć z n ic h p o z k o ń c z e n iu w y m g ł n ty c h m i s to w y c h p o p r w e k. N ie k tó r e o k z ły s ię c łk o w ic ie c h y b io n e lu b co n j m n ie j n ie p r z e m y ś l n e. W ie śc i o ty m ro z n io s ły s ię p o k r ju i z g r n ic y, s t ją c s ię k o le jn ą, o b o k k t s t r o f b u d o w l n y c h, n ty r e k l m ą B y to m i. N ie s te ty, k ilk ty g o d n i p r z e d w y b o r m i z p o s z c z e g ó ln y c h k o m ite tó w d o c h o d z ą n ie z b y t z c h ę c j ą c e odgłosy. K to ś p o c ic h u u ty s k u je n p r ty jn y n k z s t r t u w w y ś c ig u d o w ie tn ic y. K o lic j n c i p o p r z e d n io rz ą d z ą c y c h B y to m ie m n ie k r y j ą o b w, że p o n i e p o m y ś ln y m g ło s o w n iu z o s t n ą z w e ry fik o w n e ic h p l n y o s o b is te i g ru p o w e. S p r w c y sk u te c z n e g o r e f e r e n d u m o d w o łu ją c e g o d o ty c h c z s o w e g o p r e z y d e n t i r jc ó w i d ą p o d z ie le n i p o s to łk i w r tu s z u. S ło w e m, b y to m s k ie b g ie n k o. P o z ty m p o w ie m P n u n u c h o, k o c h n y s ą s ie d z ie, że n r z ie w w y b o rc zy c h n o n s c h i z p o w ie d z i c h w c iąż b r k u je k o n k re tó w, z je d n y m w y ją tk ie m. Z n ie c ie r p liw o ś c ią o c z e k u ję o g ło s z e n i z w ie r ją c e g o n ie o b ie c n k i i slogny, w ro d z ju z m ie n im y m i sto, lecz o b r z u ją c e g o rz e c z y w is te c h ę c i i z m ie r z e n i k n d y d tó w, z w e ry fik o w n e f in n s o w y m i m o ż liw o śc i m i gm iny. Z d ję s o b ie j e d n k s p r w ę z teg o, że n ie w ie lu k n d y d tó w n p r e z y d e n t p o tr fiło b y s m o d z ie ln ie stw o rz y ć u to r s k i i r e ln y p r o g r m n p r w y f in n sów gm iny. Z p e w n e ż d e n z n ic h, c h o ć b y u w ż ł się z m o d e lo w e g o lib e r ł, n ie o ś m ie li s ię w p r o s t p o w ie d z ie ć w y b o rc o m : z m o ic h r z ą d ó w d l r to w n i B y to m i o d d m y c h ę tn y m z p rz y s ło w io w ą z ło tó w k ę w szy stk ie m ie js k ie b u d y n k i n d ją c e s ię d o r e m o n tu, z lik w id u je m y w ię k sz o ść g m in n y c h s p ó łe k i p r z e d s ię b io r s tw o r z in s ty tu c ji, z r e d u k u je m y d o n ie z b ę d n e g o m in im u m m g is tr c k ą d m in is tr c ję. T ego n ie z n io sł b y p o s tp R L -o w s k m e n t ln o ś ć m ie sz k ń c ó w. N w e t ty c h b y to m i n, k tó rz y n co d z ie ń p s io c z ą n d o ty c h c z s o w e g o s p o d r o w n ie. P o z ty m ów n ie tu z in kow y k n d y d t n p r e z y d e n t m i łb y p rz e c iw s o b ie ro z w śc ie c z o n y t ł u m fin n s o w o z w ią z n y z m ie js k im i p rz e d s ię b io rs tw m i. Z p e w n e w ię c, s ą s ie d z ie, B y to m p o z o s t n ie m i s te m z w ie lk im g r b e m n ie r c jo n ln e j, n ie r u c h w e j, z in s ty tu c jo n liz o w n e j, p ń stw o w o -s m o rz ą d o w e j w ł sn o śc i. N ie m m w ię c z b y tn ic h z łu d z e ń, co d o n jb liż s z e j p e rs p e k ty w y m i s t. Z w ł sz c z że n o w e w ł d z e w y b ie rz e m y n r p te m d w l t. P o te m n s tą p i t e r m i n o w e g ło so w n ie. W ty m c z s ie p r e z y d e n t i r d n i n ie z e c h c ą n r z ić s ię k o n ie c z n y m i, cz n ie p o p u l rn y m i d z i ł n i m i. A le w rto p o m rz y ć, że B y to m w re s z c ie p r z e s t n ie być s y n o n im e m b e z r d n o ś c i i p o te n c j ln i in w e s to rz y p r z e s t n ą go o m ij ć s z e ro k im łu k ie m. W idom o ści sportow e przygotow li WITOLD BRANICKI zydebytom skie.pi

9 8 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie sportow e Sukces nie zwż n wiek o n d 90 te n is is tó w u c z e s tn i czyło w o d b y w ją c y m się o d 18 d o 21 s i e r p n i t u r n i e j u C z rn e D i m e n ty. O p ró c z k r j n do zw odów st n ę li p rz e d s t w i c ie le S t n ó w Z je d n o c z o n y c h, R o sji, W ioch, L u k s e m b u rg, A u s tr lii i K ndy. R o z e g r n o m e c z e s in glo w e, d e b lo w e k o b ie t i m ężczy zn o r z m ik s ty w k ilk u k te g o r i c h w ie k o w y c h. W p o s z c z e g ó ln y c h g r u p c h zw yciężyli: g r p o je d y n c z - m ę ż c z y ź n i p o w y ż e j 35 l t M ciej B n d o, po w y żej 40 l t R d o sł w D z ie ło, p o w y ż ej 45 l t M c ie j U r y s, p o w y ż e j 50 l t P w e ł H o lw e k, pow y żej 55 l t B o g u sł w R o g o w sk i, p o w y ż ej 60 l t W łdy s ł w K r ó lic z k, p o w y ż e j 65 l t K zim ierz L is te k, p o w y ż ej 70 l t A le k s n d e r D e n c, k o b ie ty po w y żej 35 l t A n n W ich, p o w y ż ej 55 l t T eres S to c h e l, g r p o d w ó jn - m ężczy źn i pow y żej 35 l t M c ie j B n d o, A rtu r O tre m b, p o w y ż e j 50 l t K rzysztof G l d y s, Adm Sk w erd, p o w y ż ej 65 l t K z im ie rz L is te k, R om n M rozek, k o b ie t p o w y ż ej 35 l t B e t M n ic h o w sk, A n n W ich, g r m ie s z n - pow y żej 35 l t E w S k w erd, D riu sz D z iu b iń s k i, p o w y ż ej 50 l t Grży n S ob czyk, B o g u sł w R o g o w sk i. G ó rn ik B y to m z p o w ie d z i ł p o d j ę c i e s t r ń, b y p rz y s z ło ro c z n y ju b ile u s z o w y 20. M ię d zy n ro d o w y T u r n i e j u S e n io r ó w C z r n e D i P Tenis. N kortch Górnik toczył się 19. Międzynrodowy Turniej Seniorów Czrne Dimenty. Ntomist zwodnicy bytomskiego klubu wlczyli w krju i z grnicą o punkty do rnkingu. Może z rok wzrośnie rng Czrnych Dimentów? m e n ty z o st ł z licz o n y d o w yższej, 3. k te g o rii ITF. T y m c z s e m r ó w n o le g le z C z r n y m i D i m e n t m i to c z y ł s ię m ię d z y n ro d o w r y w liz c j m ło d z ie ż y o r z p r o f e s j o n l i- Czs 100-ltków Piłk nożn. Trzy kluby nleżące do Podokręgu By tom św iętują jubileusz. K S T em p o S to l rz o w ic e o d w o łu je s ię d o tr d y c ji to w rz y stw sp o rto w e g o p o w s t łeg o w 1912 ro k u. W h e r b ie T e m p w i d n i e j ą d w ie dty, w s p o m n i n y 1912 i r o k 1928, b ę d ą c y p o c z ą t k ie m p iłk r s k ie j se k c ji, w sp ó łz ło ż o n e j p rz e z p ro b o sz c z m ie j sc o w e j p r f i i C h r y s tu s K ró l. K o śc ie ln y p tr o n t o d z w ie rc ie d lił się w trw ją c y c h d o d ziś m ry jn y ch b rw c h k lubow ych. S zczęśliw y m e le m e n te m t r c z y L K S p o z o s t je p o d k o w, z c h o w n p o n d 80 l t i w is z ą c n n c z e ln y m m ie j sc u w m te c z n ik u T e m p p rz y ul. G o m b ro w ic z. Szczyt p iłk r s k ic h m o ż liw o śc i s to l r z o w ic z n p r z y p d ł n l t 50. i 60. p o p rz e d n ie g o w ie k u. O s t tn ie d e k d y k o j r z ą s ię z p r fi ln y m i d e r b m i T e m p z s ą s ie d n im R o d łe m G ó rn ik i. O b L z e s p o ły s t r tu j ą te r z w A k l sie. B ez w z g lę d u n p o z y cje w t b e li, ich m ec ze z k żd y m r z e m d o s t r c z ją w ie le e m o cji. K o le jn e ligow e s p o tk n ie o d b ę d z ie się w p o ło w ie p ź d z ie r n ik. T y m r z e m g o s p o d r z e m z w o d ó w b ę d z i e R o d ło. T y m c z se m ju ż 8 w rz e ś n i n s tą p i k u l m i n c j ś w ię t o w n i j u b i l e u s z u T e m p. T egoż d n i z o s t n ie o d p r w io n m sz św. P o n ie j szefo stw o P o d o k rę g u B y to m u h o n o r u je d z i ł c z y 100 -letn ieg o k lu b u. G o d zin ę p ó ź n ie j p iłk rsc y o fic j ło w ie p o g r tu lu ją w ie k o w ej h is to rii S ile s ii M ie ch o w ic e, u tw o rz o n e j w 1912 j k o p iłk rsk ie T ow rzystw o S p o rto w e M ie ch o w ic e. J e g o d z ie j e p o p ie rw s z e j w o jn ie św i to w e j k o n ty n u o w ł P o lsk i K lu b S p o r to w y N p r z ó d, sz y b k o ro z w ią z n y p rz e z N iem có w. P tr o n t k o p ln i stów le tn i t e n i s i s t k G ó r n i k S o n i G rzyw ocz u c z e s tn ic z y ł w b e lg i j s k i m M s e ik J u n i o r O p e n d o 18 l t. S o n i z p o w o d z e n ie m p r z e b r n ę ł k w lifik c je. P o k o n ł w k o le jn o ś c i: N ie m k ę p o 1945 p o z w o lił n r o z r o s t k lu b u. O b o k fu tb o lis tó w d z i ł ln o ś ć ro z p o c z ę li p in g p o n g iś c i, p iłk r z e rę c z n i, s z c h iś c i i k o l rz e. F u z j z E n e rg e ty c z n y m KS M ie c h o w ic e u k s z t łto w ł o b e c n ą n zw ę K lu b S p o rto w y S ile s i M ie ch o w ic e. Co p r w d z p o w o d ó w t k ty c z n y c h p rz e z 6 l t M ie c h o w ic e e g z y s to w ły j k o T o w rz y stw o S p o rto w e G ó rn ik M ie ch o w ic e, p o te m je d n k p rz y w ró co n o s t r e m i n o. W lip c u 2007 se k c j te n is stołow ego p o szł n sw o je p o d s z y ld e m B y to m s k ie T ow rzystw o T e n is S tołow ego S i le si. P iłk rz e p o z o st li n s t d io n ie p rz y D z ie rż o n i, p in g p o n g iśc i p o w ę d ro w li n N ic k l. J u b ile u s z św ię to w ć w ię c b ę d ą d w ie S ile sie. P rz y D z ie rż o n i d łu g o szykow no się d o ju b ile u sz u. R o z e sł n o w ieści po św ie c ie, z p r s z ją c n u ro c zy sto śc i b y ły ch zw o d n ik ó w, t r e n e rów, d z i łc zy i kibiców. M iechow ic z n ie z p e w n i ją, że 8 i 9 w rz e ś n i prz y b y ły c h c z e k m iłe sp o tk n ie. W rto p rz y o k z ji w s p o m n ie ć, że w ty ch sm y ch d n i c h g ro m k ie 100 l t z b rz m i ró w n ie ż d l N p rz o d u W ieszow. Bez przyspieszni n lodzie Hokej. Miesiąc przed rozgryw kmi pierwszej ligi kdr zespołu TMH Poloni wydje się skom pletown. Pojwili się w niej dwno niewidzini grcze. N początek tygodni zplnowno w Bytomiu dw springi. o k ż d e j fo r m c ji P o lo n ii d o sz lu so w l d o św i d c z o n y grcz. Z Z g łęb i S osnow iec w ró c ili 3 6 -le tn i w y c h o w n k o w ie byto m sk ieg o k lu b u, b r m k rz Zbi g n ie w S z y d ło w s k i o r z o b r o ń c Andrzej B nszczk. N to m i s t do t k u dołączy ł m ją cy 28 l t B rtło m iej G w lin, w p o p rz e d n im se z o n ie b ro n ią c y b rw L eg ii W rszw. O d 13 s i e r p n i p o d o k ie m t r e n e r A n d rzej S e c e m sk ie g o ćw iczy n lo d z ie o s ie m n s tk h o k e istó w : b r m k rz e - Z b ig n ie w Szydłow ski, B rtłom iej Szop i D om in ik K ru s, o b ro ń c y - A n d rz e j B n szc z k, P v e l U r b n, S e b s ti n O w c z r ek, F r n c u z k ę M rin e N o r m n d 6:4, 6:2. W d r u g ie j r u n d z ie u l e g ł ro z s t w io n e j z n u m e r e m 8 N ie m c e L is ie P o n o m r 2:6, 1:6. W p o z n ń s k im f u t u r e s ie T le x O p e n m iłą n ie s p o d z i n k ę s p r w ił p r z e d s t w ic ie l G ó r n ik M teu sz K o w lc z y k. P o d c z s p i e r w s z e j ru n d y s in g l p o k o n ł n r 2 tu r n ie j u M ich ł P rzy siężn eg o 6:2, 6:4. N s t ę p n ie K o w l p o c ię ż k im b o ju u le g ł C h ilijc z y k o w i L slo U r r u tii F u e n te so w i 2:6, 6:4, 6:7(4). W resz c ie t u r n ie jo w y s u k c e s z n o to w ł k lu b o w y k o le g M te u s z G rze gorz P n fil, ro z s t w io n y z n u m e r e m 6. N j p ie r w w y g r ł z w y s tę p u j ą c y m z d z i k ą k r t ą M ik o ł j e m J ę d r u s z c z k ie m 7:5, 6:4. Z w y c ię ż y ł te ż A n d r e j K p si 6:4, 6:1. W ć w ie r ć f in le G rz e g o rz t r f i ł n F u e n te s, p o k o n u ją c go 6:2, 6:4. Z k o le i w % f i n ł u w y g r ł z B e lg ie m A r th u re m de G reefem 6:4, 7:5. W f i n l e s p o tk ł s ię z n u m e r e m 1 t u r n i e j u C z e c h e m D us n e m L o jd ą. Ic h m e c z sk o ń c z y ł s ię p o w y d r u k o w n iu n s z e j g zety. P ie r w s i n liś c ie d e b lis tó w T o m sz B e d n r e k z M t e u s z e m K o w lc z y k ie m z c z ę li z w o d y I o d c ię ż k o w y w lc z o n e g o tr iu m ; fu n d p r ą A le k s n d e r Ł zow J B u łg r i, L s lo U r r u t i F u e n te s j 2:6, 6:3, 13:11. W % f i n ł u p o k o n li d u e t A r k d iu sz K o c y ł, M i k o ł j S z m y r g ł 6 :1, 6:3. P o t e m L u is e C h r lo tte v o n A g r is 6:3, ro z p r w ili s ię z A r tio m e m Sm ir6:0, H o l e n d e r k ę A n n b e lle H n o w em U k r i n i A n d r ie je m W g e m n 6 :2, 6 :3 o r z p r z e d s t s ile w s k im B i ł o r u ś 6:3, 2:6, 10:6. w i c i e l k ę N i e m i e c A n n ę M il e W f i n l e p r z e g r l i z M r c in e m n ę B e h r e n d t 6:3, 6:1. N t o m i s t G w ronem i A n d r e j e m K p s ie m w t u r n i e j u g łó w n y m z w y c ię ż y ł 7:6(3), 2:6, 7:10. D Hokejow Poloni przygotowuje się do sezonu, nie zwżjąc n gorą cą tmosferę w polityce i pogodzie. B rtłom iej S tę p ie ń, M ichł K ogut, D w id S z c z e p n ie c, n p s t n i c y - D r iu sz P u z io, D n ie l K u k u l s k i, B rtło m ie j G w lin, Sebstin K ł c z y ń sk i, M rcin M zur, A rtur W ieczorek, D n ie l C ich o ń, D n ie l Jnoszek i P w eł B jon. P ie c z ę n d b r m k rz m i sp r w u je F rn ciszek K ukl. - N obecnym etpie przygo tow ń do sezonu mogę powiedzieć, że t kim zestwem zw odników 22 w rześni rozpoczniemy ligę. Z p e w n ił Seb stin B u d ziń sk i, p e łn ią c y o b o w ią z k i p r e z e s T o w rz y s tw M iło śn ik ó w H o k e j P o lo n i. Wy m ie n io n y s k ł d u z u p e ł n i ą h o k e iści ju n io rs k ie j g ru p y U K S MOSM B ytom. Rozgrywki bez niespodzinek? Piłk ręczn. 22 wrześni, prwdopodobnie o godz , w hli N Skrpie" drużyn MOSM HIT Bytom zin uguruje sezon meczem z Wisłą Sndomierz. jp ie rw sp ie sz y m y z w y j ś n ie n ie m, d l c z e g o w z p o w ie d z i p ie rw s z e g o d ru g o l ig o w e g o p o j e d y n k u M O S M H IT z n l z ło s ię s f o r m u ło w n ie p r w d o p o d o b n ie. O tóż, z w y c z jo w g o d z in r o z g ry w n i s p o tk ń p r z e z b y to m s k i z e s p ó ł m o ż e s ię z m ie n ić. O d j e s i e n i z n ó w szczyp i o r n iś c i m u s z ą d z ie lić s ię h l ą z lig o w ą k o s z y k rs k ą e k ip ą U K S MOSM. M m y j e d n k n d z ie ję, że sz e fo s tw o o b ie k tu p rz y M o d rz e w sk ie g o t k p r z y g o tu je g r f ik s t r tów, b y d r u ż y n y n i e w c h o d z iły s o b ie w p r d ę i k ib ic e p iłk i r ę c z n e j n i e b y li z m u s z e n i z m ie n i ć m e c z o w y c h p rz y z w y c z je ń. Od 6 s ie r p n i p o d o p ie c z n i t r e n e r M rk P ł t k p r z y g o to w u ją s ię d o n o w e g o se z o n u. W p l n i e z n l z ło s ię co n jm n ie j N s z e ś ć k o n t r o ln y c h m e c z ó w. N ic n ie w s k z u je n r d y k ln e z m i n y w s k ł d z i e d ru ż y n y. O d e s z ło z n i e j t r z e c h z w o d n ik ó w : A l n E i s n e r, Ł u k sz T h o m n e k o r z P w e ł G rzyw ocz. Ic h m ie js c e z ję li c z te re j g r cz e. Z P o g o n i 1945 Z b rz e d o s z lu s o w li Ł u k sz Z u b o w ic z o r z M c ie j S ie c z k, k t ó r y b r o n i ł b r w M O SM H I T w p r z e d w k c y jn y m t u r n i e j u t o w r z y s k im w T rn o w ie. P o z ty m b y t o m i n ie p o z y s k li S y lw e str W lę z M O S ir B o c h n i o r z M te u sz K l r o w ic z, w y c h o w n k P o w e n Z b rz e, o s t tn io b r o n ią c e g o b r w Z g ł ę b i S o s n o w ie c. O c e lu z e s p o łu w z b liż ją c y m s ię s e z o n ie n r z ie d z i ł c z e n ie c h c ą d y sk u to w ć. N jw ż n ie js z e, że e k ip M O SM H I T w y s t r t u je w ro z g ry w k c h. J k w p o p rz e d n im se z o n ie p ie rw szej ligi, p rzeciw nikm i Polonii b ę d ą zespoły M zow sz L egii W rszw, O rlik O pole i SMS Sosnow iec. D ru żyn z K ry n ic y d o u b ie g łe g o tygo d n i n ie o trz y m ł lic e n c ji n grę w te j k l s ie rozgryw kow ej. P ie rw szoligow ą ó se m k ę u z u p e łn ią ekipy z G d ń sk, J n o w, N ow ego T rgu i d ru g i z e sp ó ł J s trz ę b i. S ło w e m n ieb ie sk o -cz e rw o n y m p rzy jd zie wy stą p ić w do b o ro w y m tow rzystw ie. M ożn p o w ie d z ie ć, że p ie rw s z o li gowcy d o ro b k ie m w m istrzo stw ch k r ju p r z e w y ż s z ją e k ip y, k tó r e w now ym se z o n ie z p re z e n tu ją się w njw yższej P olskiej L idze H o k e jo wej. Z sdnicze rozgryw ki p ierw szej ligi zp ln o w n o w dw óch r u n d c h po o sie m n śc ie kolejek. M ecze o d byw ć się b ę d ą w so b o tę i w n ie d z ie lę. T e rm in rz p rz e w id u je, że n in u g u r c ję p ierw sze j ru n d y 22 i 23 w rz e śn i P o lo n i p o d e jm ie JK H GK S I I J s t r z ę b i e. K T H K r y n ic sp o tk się z SMS P Z H L Sosnow iec. Z esp ó ł M zow sze L e g i W rszw z m ie rz y s ię z N p r z o d e m J n ó w. MUKS O rlik O pole pow lczy z K H G dńsk. T y m czsem w p o n ie d z i łe k 27 s ie r p n i o godz. 19 d ru ż y n TM H P o lo n i ro z e g r n lodow isku p rz y P u ł s k ie g o k o n tr o ln y m ec z z N p rz o d e m Jnów. D z ień później w ty m s m y m m ie jsc u o godz. 17 o d b ę d z ie się sp rin g z GKS Tychy. O p ró c z m ę s k ie j d r u ż y n y k lu b TM H P o lo n i re p re z e n to w ć b ę d ą k o b ie c y z e s p ó ł, k o le jn y r z b r o n ią c y m is trz o w s k ie g o ty tu łu, o r z t e m m torów. N to m i s t n m ło dzieżow y U K S MOSM B y to m złożą s ię e k ip y C e n tr ln e j L ig i J u n i o rów, m ło d z ik ó w, ż k ó w s t rs z y c h i m łodszych, m ik ru só w o r z g ru p n b o ro w. S w o im tem pem, bez przysp ie szni, ciągniem y byto m ski hokej do przodu. N ty m etpie nie m obwy, że m ęski zespół TMH Poloni nie wystrtuje... A czkolw iek wiele się jeszcze m oże zdrzyć. Krch n ryn k u pokzł, że pdją nw et wielkie firm y. T k n d w yrz enig m ty czn ie sk w ito w ł p r e z e s B u d z iń s k i p y t n ie o rz e c z y w is tą s y tu c ję k lu b u. N jw y r ź n ie j p o lity k sk rę p o w ł r u c h y d z i ł c z y. Ś w i d c z y o ty m m iędzy innym i fkt, że n jw ż n ie j sze ro z strz y g n ię c i W lnego Z gro m d z e n i C złonków T M H P o lo n i t k ty c z n ie p rz e n ie s io n e zostły n c z s p o w r z e ś n io w y c h w y b o r c h sm orządow ych.

10 Reklm ŻYCIE BYTOMSKIE 9 A T R I U M P L E J A D A Z MYŚLĄ O TOBIE Q. (6 " O fd? i E 3 ODBIERZ PASZPORT, ZBIERZ PIECZĄTKI, ZAKRĘĆ KOŁEM I WYGRAJ! D o w y g r n i * : B o n y o ł ą c z n e j w r t o ś c i z ł N g r o d y r z e c z o w e o w r t o ś c i o k z ł k ż d N k o l e n i e m p ó l p u s t y c h! *1 l o ś ć n g r ó d o g r n i c z o n! W i ę c e j i n f o r m c j i n w w w. t r i u m - p l e j d. p l ABC i^róży BARTEK em pik # / f / VINTER SPORT RESERVED RTVeurqQGD

11 10 ŻYCIE BYTOMSKIE Ogłoszeni O głoszenie Urząd Miejski w Bytomiu przypomin o możliwości skłdni wniosków wrz z uzsdnieniem o przyznnie Medlu Mist Bytomi osobom lub instytucjom z szczególne osiągnięci dl mist, w nstępuj ących dziedzinch: gospodrcz, nukow, kulturln, społeczn, sportow. Wnioski o przyznnie Medlu mogą skłdć: stowrzyszeni i orgnizcje społeczne, kluby sportowe, plcówki oświtowe i edukcyjne, związki zwodowe, prtie polityczne, komisje Rdy Miejskiej w Bytomiu. Wniosek o przyznnie Medlu powinien zwierć: - dne osobowe kndydt, - uzsdnienie zwierjące dne dotyczące dziłlności i osiągnięć, z które wnioskuje się o przyznnie Medlu. Kompletne wnioski nleży skłdć osobiście w Kncelrii Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Prkow 2 (pok prter), bądź przesyłć listownie n dres: Wydził Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Bytom, ul. Prkow 2 w nieprzekrczlnym terminie do 10 pździernik 2012 roku. Wszelkich dodtkowych informcji udziel Nczelnik Wydziłu Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu (Sekretrz Kpituły Medlu Mist Bytomi), tel Ogłoszenie Urząd Miej ski w Bytomiu po rz XVI orgnizuje uroczystość wręczeni Ngrody Prezydent Bytomi w dziedzinie kultury MUZA 2012, której tegoroczn edycj odbędzie się 20 pździernik 2012 roku. Ngrodę przyznje się w trzech ktegorich: osiągnięci twórcze, upowszechninie kultury i zrządznie kulturą. Ngrodę przyznje się osobom dziłjącym n terenie Bytomi lub związnym z mistem, profesjonlistom lub mtorom, z konkretne osiągnięci lub z cłoksztłt twórczości, również zespołowo. Wnioski o przyznnie ngrody mogą skłdć stowrzyszeni, orgnizcj e i instytucj e kultury, Komisj Edukcji, Kultury, Sportu i Rekrecji Rdy Miejskiej w Bytomiu, Wydził Edukcji i Wydził Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Wydził Kultury i Promocj i zprsz serdecznie do współprcy w zkresie wnikliwej nlizy dokonń i dziłń n niwie kulturlnej nszego mist, n przestrzeni osttniego roku, w efekcie do wyłonieni tegorocznych luretów Ngrody MUZA Propozycj e kndydtów wrz z uzsdnieniem proszę skłdć osobiście w Kncelrii Urzędu Miejskiego w Bytomiu (pok prter) bądź przesyłć listownie n dres: Wydził Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Prkow 2 w terminie do 11 wrześni 2012 roku (liczy się dt wpływu do Kncelrii Urzędu Miejskiego w Bytomiu). KOMUNIKAT W związku z wystąpieniem w dnich lipc br. w Bytomiu w dzielnicch Rozbrk orz Śródmieście mętnej wody, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunlne Sp. z o.o. informuje, że zmętnienie wody nie było wynikiem wrii, ni prc prowdzonych n sieci Bytomskiego Przedsiębiorstw Komunlnego. Z zmętnienie odpowid Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Ktowicch, od którego B P K kupuje wodę. Z informcji otrzymnych z G PW S.A. wysokie zmętnienie wody było wynikiem zwiększeni przepływu wody, co spowodowło wytrącenie osdów znjdujących się w rurociągch mgistrlnych. Służby techniczne B P K Sp. z o.o. po uzgodnieniu z G PW S.A., przystąpiły do płukni rozdzielczej sieci wodociągowej w celu przywróceni klrowności wody. Służby lbortoryjne orz techniczne G PW S.A. prowdzą kontrolę prmetrów jkościowych wody w rejonch objętych utrzymującym się zmętnieniem wody. Do ogłoszeni komuniktu o wynikch bdń zlec się, w przypdku wody klrownej bez widocznych znieczyszczeń, używć jej do spożyci po wcześniejszym przegotowniu. Silnie zmętnion wod nie ndje się do pici. W rejonch objętych utrzymującym się zmętnieniem wody smochody służb technicznych B P K Sp. z o.o. zpewniją zstępcze źródło poboru wody pitnej. Z posidnych informcji wynik, że problem wystąpieni mętnej wody dotyczy również gmin ościennych. Z powstłe niedogodności przeprsz się mieszkńców mist Bytomi. bytom skie m ieszkni B Y TO M S K A R O W E R O W A MASA KRYTYCZNA W K A Ż D Y O S T A T N I P IĄ T E K M IE S IĄ C A R ynek, godz. 18:00 * r Bytomsk Rowerow Ms Krytyczn odbyw się pod hsłem: "My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem i m n celu zwrócenie uwgi włdz i ogółu społeczeństw n zwykle ignorownych rowerzystów O R G A N IZ A T O R : R o m n B d u r. f e l J RB R O W E R E K SPfCMlSmZNYSKUPI SfRlVISROWÍSOWT w w w.rb -ro w e re k.p l Bytom, ul. Witczk12 Bytomskie Mieszkni przy ul. Zielnej 25b w Bytomiu uprzejmie informują, że w dniu 11 wrześni 2012 roku o godz w siedzibie Bytomskiego Przedsiębiorstw Mieszkniowego Sp. z o. o. w Bytomiu przy ul. Kolejowej 2, odbędzie się nieogrniczony publiczny przetrg ustny n dzierżwę i njem lokli użytkowych. Wykz lokli użytkowych przeznczonych do licytcji orz regulmin przetrgu zostną wywieszone w dniu 28 sierpni 2012 roku n tblicy ogłoszeń Bytomskich Mieszkń przy ul. Zielnej 25 b w Bytomiu i Bytomskiego Przedsiębiorstw Mieszkniowego Sp. z o. o.przy ul. Kolejowej 2 w Bytomiu orz zmieszczone n stronie internetowej Spółdzielni Mieszkniow NASZ DOM Bytom ul. Szymły 126 tel. ( 032 ) ogłsz p rzet rg n ieo g r n iczo n y n wybór wykonwcy nstępujących robót: Wykonnie prkingu z płyt drogowych żurowych wrz z dros dojzdow z kostki brukowej er. 8 cm przy ul. Szym ły 140 w Bytomiu. Szczegółow y zkres robót określ Specyfikcj Istotnych W runków Zm ów ieni - do nbyci w siedzibie Spółdzielni w B ytom iu ul. Szym ły 126 pok. 29 w godz orz (czw rtek orz i piątek ). C en m teriłów przetrgow ych W dium w kwocie: zł + VAT = zł b ru tto 5.000,00 zł ( słownie: pięć ięcy złotych 00/100) Wrunkiem udziłu w przetrgu _jest wniesienie wdium orz złożenie stosownych zświdczeń z Urzędu Skrbowego, ZUS-u i bnku _finnsującego. Termin skłdni ofert, dotyczących pow yższych prc upływ: r. o godz.. 9, ich otwrcie nstpi r. o godz.. 10 w sli nr 13 w siedzibie Spółdzielni. Przetrg jest dwuetpowy - w drugim etpie prow dzone będą indyw i dulne negocjcje z w ybrnym i oferentm i. Spółdzielni przysługuje prw o sw obodnego w yboru ofert, jk również uznnie, że przetrg nie dł rezulttu bez podni przyczyny.. w e B y t o m O n l i n e. p l ŻYCIE BYTOMSKIE

12 W KRONIKA POLICYJNA In fo rm u je spirnt sztbowy A dm Jkubik, rzecznik prsow y K o m endy M iejskiej Policji w B ytom iu. 17 sierpni Okrdł emerytkę. P o lic j n c i o d n o to w li w y ją tk o w o sp o k o jn y d z ie ń służby. W B y to m iu m i ło m ie js c e ty lk o je d n o g ro ź n e z d r z e n ie, k tó re g o o f i r ą p d ł 8 0 -letn i m ie s z k n k u l i cy C h rz n o w sk ie g o. N ie u s t lo n y s p r w c o tw o rz y ł d rz w i d o je j m ie s z k n i, n s tę p n ie u k r d ł d o k u m e n ty o r z sz tu ć c e. W c h w ili z d r z e n i s t r s z p n i ty. S p r w c ę p rz ek z n o p o lic j n to m z k o m isr i tu p rzy u licy C h rznow skiego. Pojeździ utobusem. N ulicy M tejki ztrzym no do ru ty n o w ej k o n tro li fi t c in q u e cen to. J k się okzło, jeg o 52-letni k iero w c m i ł 0,7 p ro m il lk o h o lu w wyd y c h n y m p o w ietrzu. M ężczyźnie n ty c h m i st o d e b r n o p r w o jzdy. D odtk o w o grozi m u k r do 2 l t w ię z ie n i orz grzyw n. 19 sierpni Nie zdążył ukrść. P o lic jn c i z k o m isri tu p rzy u licy C h rzn o w skiego ztrzy m li n g o rący m uczy n k u 34-letn ieg o b y to m inin. M ężczyzn zerw ł kłódki i o d g iął k r ty w kiosku się do in stl cji. Z k r d zież e n e rg ii grozi k r d o 5 l t w ięzien i. Kolrz z promilmi. N ulicy C hrzn o w sk ieg o ztrzy m no do k o n tro li 3 3 -letniego ro w erzy stę. B d n ie trzeźw o ści wykzło 0,6 p ro m il lk o h o lu w w y d y chn y m p o w ietrzu. Z d n ie m p o lic jntó w ro w erzy ści zbyt często z p o m in ją, że są t k im i sm ym i użytkow n ik m i d ró g j k k iero w cy sm ochodów. Ztrzymnie podejrznych. P o licj n ci z k om i s ri tu w M iech o w icch ztrzy m li 42-ltk o rz tró jk ę n ie le tn ic h. P o d e jrz e w się ich o w ł m n ie do dw óch grży. D o z d rz e n i doszło 5 sie rp n i. Zginął rower. W łm n o się do p iw n icy w blo- Ciemn stron życi ŻYCIE BYTOMSKIE Krdzieże. W h li sp o r to w e j p rz y u lic y K osyn ie ró w p o j w ił się z ło d z ie j. S p r w c s k r d ł z b iu r s sz e tk ę z d o k u m e n t m i. N to m i s t w s lo n ie te le fo n ii k o m ó rk o w e j p rz y u lic y G liw ic k ie j n ie u s t lo n y s p r w c s k r d ł z e k s p o zy cji te le fo n. Kieszonkowiec w trmwju. W tr m w ju lin ii 5, j d ą c y m w zd łu ż u lic y Z b rz ń sk ie j, p o j w ił się z ło d z ie j k ie szo n k o w ie c. P r z e s tę p c s k r d ł z to re b k i je d n e j z p s ż e r e k te le fo n kom órkow y. 22 sierpni Wybit szyb. W sz p i t lu p rzy u lic y B to r e go p o lic j n c i z trz y m li 1 5 -ltk, k tó ry w y b ił szybę w d rz w i c h je d - Policj szuk niedoszłego gwłciciel Kto go rozpozn? Młody, z wyglądu letni mężczyzn ztkowł idącą do prcy ulicą Zbrzńską kobietę. N szczęście prób gwłtu się nie powiodł. n s i e r p n i o k o ło g o d z i ny 5.40 o f i r z o s t ł t k o w n n śc ie ż c e p ro w d z ą c e j z o s ie d l d o u lic y Z b rz ń s k ie j. K o b ie t n ie d ł s ię j e d n k s te r r o ry z o w ć i o d p r ł t k u s iłu ją c e g o d o p u śc ić się czynu lu b ie ż n e g o zbocz eń c. N p o d s t w ie r e l c ji k o b ie ty p o lic y jn i s p e c j liś c i s p o rz ą d z ili w m i rę d o k ł d n y p o r tr e t p m ię ciow y sprw cy. J e s t to m ężczyzn w w ie k u l t, s z c z u p łe j b u d o w y c i ł. W łosy m k o lo ru b lo n d o b c ię te n je ż, n ie b ie s k ie oczy, j s n ą k r n c ję i d e l i k t n ą s z c z u p łą tw r z b e z z ro s tu. S p r w c n ie m żd n y ch w id o cz- P o lic j n c i z W y d ziłu K ry m i- n y c h b liz n, kolczyków, u s t m n ln e g o p r o s z ą o so b y, m o g ą c e c ie n k ie i m ły p ro sty nos. p rz y c z y n ić s ię d o z tr z y m n i N p s tn ik u b r n y był w b lu z ę sp r w c y, o k o n t k t p o d n u m e - z k p tu r e m k o lo ru j s n o p o p ie - r e m te le fo n u (32) , (32) l te g o, b ez n d ru k ó w i s p o d n ie , 997 i 112 lu b o so b iśc ie d ż in s o w e k o lo r u j s n o n i e b i e - w s ie d z ib ie p o lic ji p rz y u lic y Posk iego. w st ń c ó w W rsz w sk ic h 74. Eg. Klub pncernik s p ł. P o lic j n c i p e lu ją, b y s t r n n ie z m y k ć d rz w i, b o w ie m n ie b y ło to p ie rw s z e t k ie p rz e s tę p s tw o. 18 sierpni Przez blkon. W łm no się do m ie sz k n i w b u d y n k u przy u licy N ow kow skiego. S p r w cy d o st li się n blk o n, po czym w y łm li drzw i i z w n ę trz u k r d li gotó w k ę o rz b iż u te rię. Kieszonkowiec w mrkecie. W C e n tru m H n dlo w y m P le j d przy le i Je z io r ń sk ie g o złodziej kieszo n k o w iec sk r d ł je d n e m u z k lie n tów p o rtfe l z d o k u m e n t m i o rz gotów ką. Krdł z półek. O c h ro n h ip e rm rk e tu TESCO p rzy u licy C horzow skiej z trzy m ł 20-ltk, k tó ry sk r d ł ró ż n e p ro d u k p rzy u licy P iłsu d sk ieg o, po czym u siło w ł sk rść rty k u ły p rzem y sło we. Z p ró b ę w ł m n i sp rw cy grozi te r z k r d o 8 l t p o z b w ie n i w olności. Wszedł niepostrzeżenie. N ie u st lo n y j k d o ty ch czs sp r w c d o st ł się d o d o m k u je d n o ro d z in n ego przy u licy S trz e l ców B ytom skich, n s tę p n ie w y k o rzystując m o m e n t n ieu w g i gosp o d y n i u k r d ł st m tą d gotów kę. 20 sierpni Prąd n lewo. N ulicy Z b rz ń sk ie j p o lic j n ci r z e m z p rz e d st w i c ie lm i firm y T u ro n sk o n tro lo w li m ieszkn ie, w k tó ry m zd em o n to w no lic z n ik e n erg ii. W ew nątrz u jw n io n o n ie le g ln e p o d łą c z e n ie ku przy u licy Leszczyk. Ł u p e m sprw ców, którzy w y łm li drzw i, p d ł ro w e r górski. 21 sierpni Bndyt n Hlond. I d ą c u lic ą H lo n d 5 7 -le tn i k o b ie t zos t ł n p d n ię t p rz e z c h u lig n. B n d z io r s te rro ry z o w ł sw o j ą o fi rę, n s tę p n ie z r b o w ł je j zło ty ł ń cuszek. Wndle i smochody. N u lic y R e p to w - sk ie j w n d l w y b ił szybę w sk o d z ie f b ii. D o u s z k o d z e n i s m o c h o d ó w d o sz ło ró w n ie ż n u lic y K o n sty tu c ji. N ie u s t lo n y s p r w c p o ry so w ł l k ie r k r o s e rii, p o w y b ij ł lu s te r k i p o m lo w ł f rb ą z p rk o w n e t m seic e n to i s e t ib izę. n ego z o d d ziłó w. Nieletni w trptch. P o lic j n c i z k o m is r i tu w S z o m b ie rk c h z trz y m li 1 7 -ltk p o d e jrz n e g o o to,ż e 18 s ie r p n i w ł m ł się do m ie sz k n i. 23 sierpni Lubią stre fity. Z u lic y O rz eg o w sk iej s k r d z io n o f i t c i n q u e c e n to. S m o c h ó d t k ie j s m e j m rk i z g in ą ł ró w n ie ż z u lic y O lim p ijsk ie j. T ego ty p u w y słu ż o n e p o j z d y są p r w ie zw sze k r d z io n e n c zęśc i z m ie n n e. Groził policjntom. W tr k c ie in te rw e n c ji n u lic y W ro cłw sk iej 3 1 -le tn i m ężczy zn g ro ził n o ż e m u s iłu ją c y m z p ro w d z ić p o rz ą d e k fu n k c jo n riu s z o m p o lic ji. Pożyteczn kcj. Z myślą o bezpieczeństwie njmłodszych policjnci wym yślili kcję Klub pncernik klik w fotelikch". Chodzi o wyrobienie u rodziców nwyku przewożeni dzieci w fotelikch. P r z e w o ż e n ie b e z f o t e l i k d z ie c k p o n iż e j 12 ro k u życi lu b o w z ro śc ie m n ie j szym n iż 150 c e n ty m e tró w k o ń czy się zzw yczj m n d te m. N sz c z ę śc ie z o b s e rw c ji p o lic j n tów w ynik, że tk ic h p rzypd k ó w je s t n p r w d ę n ie w ie le. W m in io n y m ty g o d n iu w rm ch k o lejn ej edycji te j kcji p o lic j n ci z W ydziłu R u c h u D rogow ego w z ięli p o d lu p ę b y to m sk ic h kie- K O N D O L E N C J E rowców. K ontrole p rzepro w dzn o n jczęściej n skrzyżow nich, bez konieczności ztrzym yw ni pojzdów. M iłym z sk o czen iem było, że w ciągu k ilku godzin n ie odnoto w no n i jed n e g o p rzypd k u p rzew o ż en i m lu c h bez fotelik. M n d tó w u d ło się w ięc u n ik n ąć. N to m i s t n jm ło d s i o trzy m y w li o d p o lic j n tó w p lu sz o w e m isie, k tó re p rz y p in się d o szele k w fo te lik c h. Eg. Wyrzy głębokiego współczuci z powodu śmierci Teściowej Posłowi Wojciechowi Szrmie i Njbliższym skłdją prcownicy Biur Poselskiego Mniej pijnych kierowców Akcje dją efekt. W cłej Polsce, tkże w Bytomiu, zncznie spdł liczb pijnych kierowców. Ci złpni, to njczęściej tzw. wczorjsi", których czekją powżne konsekwencje. D o k o ń c lip c w B y to m iu z trz y m n o 234 n ie tr z e ź w ych k iero w có w, z czego p o lic j d ro g o w w y e lim in o w ł z r u c h u 186 o só b. W ielu n ie trz e ź w y c h w p d ło p o d c z s c z ę s ty c h p o n ie d z i łk o w y c h k c ji p o r n n y c h. P tr o le z lk o s e n s o - r m i, u m o ż liw i ją c y m i k o n tro lę w c ią g u k ilk u z le d w ie s e k u n d, sto ją c zę sto n sk rz y ż o w n iu ul. K r o l M i rk i i C h o rz o w s k ie j, n O rz e g o w sk ie j, Z b rz ń s k ie j, K o n s ty tu c ji i K rz y ż o w e j. D ro g ó w k ę m o ż n s p o tk ć ró w n ie ż n n j m n i e j s p o d z i e w n y c h u lic z k c h np. n J in ty i W eb e r lu b n W y sz y ń sk ieg o w S u c h e j G órze. K ilk d n i tem u dw óch n ietrzeźwych kierow ców dopro w dziło do kolizji drogow ych. N ulicy W rocłw skiej kierow c fit cinquecento n je c h ł n m otocykl y m h 1 bmw. M ężczyzn m ił 2,5 p ro m il w ypitego tru n k u. K ilk d n i później p rzejeżdżjący u lic ą Ł g iew n icką kierow cy ztelefonow li n p o licję z in form cją, iż w ro w ie leży p o rzucony s m o ch ó d m itsu b isc h i. Tuż obok zuw żono rów nież uszkodzon ą lt rn ię. 32-letni k iero w c m ił 2 p ro m ile lk o h o lu w w ydychnym pow ietrzu. K o le jn p o n ie d z i łk o w k cj, ty m r z e m z o rg n iz o w n w c ły m w o je w ó d z tw ie, z k o ń c z y ł się z trz y m n ie m p ię c iu n ie trze źw y ch osób. R n o p o lic j n c i d y ż u ro w li w ru c h liw y c h p u n k t c h m ist, n to m i s t w ie czorem p r z e n i e ś li s ię n ś r ó d m ie js k ie u liczki. W su m ie p rz e b d n o 1157 kierow ców. P rz y p o m in m y, że o so b y z n j d u ją c e się w s t n ie w sk zującym, czyli p o m ię d z y 0,2 0,5 p ro m il, s t ją p rz e d W y d ziłem G ro d z k im i p ł c ą g rzyw n ę o r z tr c ą p r w o j z d y n k ilk m iesięcy. J z d p o w yżej te g o w s k z n i to ju ż p rz e stę p stw o zg ro ż o n e k r ą do 2 l t w ię z ie n i, g rz y w n ą i p o z b w ie n ie m p r w j z d y często z n czn ie p o w y ż ej ro k u. D o d tk o w ą k r ą j e s t o b o w ią z e k p o n o w n e g o z d w n i e g z m in u n p r w o j z d y p rz ez t k ie osoby. Eg. Wyrzy głębokiego współczuci z powodu śmierci Teściowej Posłowi Wojciechowi Szrmie i Njbliższym skłdją c z ł o n k o w i e P r w i S p r w ie d liw o ś c i w B y t o m i u Pnu Andrzejowi Filubie wyrzy głębokiego współczuci z powodu śmierci M tki skłdją Dyrekcj i Prcownicy Ośrodk Sportu i Rekrecji w Bytomiu

13 12 ŻYCIE BYTOMSKIE Środek życi Wth n kresowym szlku W th to d ru ż y n d z i ł ją c Hrcerze szlkiem Trylogii. 15 dni n terenie dwnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej spędzili członkowie 6. Bytomskiej Drużyny Wędrowników Wth". w s tr u k tu r c h Z w iąz k u H r c e r stw R z e c z y p o s p o lite j. Z rz e sz h rc e rz y st rsz y c h - lic e lis tó w i stu d e n tó w. W c z sie te g o ro c z nych w k c ji, w p ie rw sz e j p o ło w ie s ie rp n i, d ru h o w ie w y je ch li n d w u ty g o d n io w y obóz w ę d ro w ny. W je g o c z sie p o z n w li t e r e ny P o lsk ic h K re só w W schodnich, z n jd u ją c y c h s ię o b e c n ie n t e r e n ie U k r in y. P ie rw sz y m p rz y s t n k ie m n te j tr s ie był Lwów, g d zie b y to m scy h r c e r z e oczyw i śc ie o d w ie d z ili C m e n t rz O b ro ń ców L w o w. N s t ę p n e p u n k ty ich m rs z ru ty to T rn o p o l, J z ło - w iec, Z b rż, K m ie n ie c P o d o lsk i o r z góry C zrnohory. O czyw iście n z w y m i s t, k tó r e o d w ie d z ili b y to m s c y h r c e r z e, d o s k o n le z n n e s ą k ż d e m u m iło śn ik o w i p o ls k ie j h is to r ii i lite r tu r y : to w n ic h toczy się k c j T ry lo g ii H e n ry k S ie n k ie w ic z. Z o b czen ie ty c h m ie js c n w ł s n e oczy było n iezw y k ły m p rzeżyciem. 2 d n i b y to m scy h r c e r z e s p ę d z ili w J z ło w c u, g d z ie p r c o w li p rz y p o rz ą d k o w n iu p o lsk ieg o c m e n t rz. - P o m n iki ngrobne zrośnięte były k rz k m i, które u su w liśm y - r e l c jo n u je d ru ż y now y W thy S ł w o m ir W inszc zy k. H r c e r z e m ie s z k li t m w d o m u r e k o le k c y jn y m s i ó s t r Bytomscy wędrownicy n tle Łuku Chwły Cmentrz Obrońców Lwow. n ie p o k l n e k. To w ł ś n ie w J z ło w c u z n jd u je s ię g ró b z ło ż y c ie lk i te g o z g ro m d z e n i b ło g o s ł w io n e j M r c e lin y D ro w - s k ie j, k tó r ą n o łt r z e w y n ió sł p p ie ż J n P w e ł II. - P orządk o w n ie p o ls k ie g o c m e n t r z w Jzłow cu w ym g jeszcze wiele w ysiłku - m ów i S ł w o m ir W inszczyk. - M m ndzieję, że kolejne gru p y m łodych ludzi, którzy będą przyjeżdżć do d om u reko lekcyjnego sió str n ie p o k l n e k, będą k o n tyn u o w ć tę prcę. O s t tn ie c z te ry d n i o b o zu w ę d ro w n e g o h r c e r z e s p ę d z ili n H uculszyczy źnie, w g ó rch C zrnohory. Z w ied zili m.in. ru in y p o l skiego o b se rw to riu m im. Jó z e f P iłsudskiego, położonego n szczyc ie góry P o p Iw n. T s t c j nzyw n ró w n ie ż B i ły m sło n ie m o d d n z o stł d o uży tk u w 1938 r o k u i b y ł w ó w c z s j e d n y m z d w ó c h n jn o w o c z e ś n ie js z y c h te g o ty p u o b ie k tó w w E u r o p ie (o b o k g ó rsk ie g o o b s e r w to r iu m w P ire n e j c h ). N iestety, w g ó rch n stą p iło w ty m c zsie z ł m n ie pogody. W łśn ie z p o w o d u w ru n ków tm o sfery czn y ch b y to m sk im h rc e rz o m n ie u d ło się w e jść n H o w e rlę - njw yższy szczyt U k r iny. J e d n k i t k p rzek ro czy li g r n ic ę 2000 m etró w n d p o z io m e m m o rz - szczy t P o p Iw n, g d z ie z n jd u ją się ru in y o b se rw to riu m im. P iłs u d s k ie g o liczy 2022 m.n. p.m. R e l c ję z o b o z u z m ie śc ili n sw o je j s tr o n ie in te r n e to w e j w w w.6bdw.zhr.pl (m) Tjemnice Krin Stnek S zykują m o n o d r m. To może być wydrzenie rtyczne. Dwie młode kobiety chcą w ystw ić monodrm inspirowny losmi Krin Stnek. Jk twierdzą, spróbują wyjśnić tjemnice skrywjące jej życie. Tkże prywtne. Krin m już swój plc. Terz powstnie poświęcony jej monodrm. N ie d w n o m in ę ło p ó ł w ie k u o d m o m e n tu, k ie d y P o ls k p o r z p ie r w s z y zobczy ł i u sły sz ł p o c h o d z ą c ą z B y to m i, p o s i d ją c ą o g ro m n y te m p e r m e n t sc e n ic z n y i ró w n ie w ie lk i t l e n t m u zy c zn y, K r in S t n e k. L te m 1962 ro k u r ty s t k, p ó ź n ie js z w o k lis tk C z erw o n o -C z rn y c h i u to r k t k ic h p rz eb o jó w, j k M lo w n l l, A u to s to p, C h ło p ie c z g i t r ą czy J im y J o e z d e b i u t o w ł p o d c z s p r z e g lą d u m ło d y c h t le n tó w w S z c z e c in ie. Z o s t ł l u r e t k ą te j im p r e z y i p o d b i ł s e r c p u b lic z n o ś c i. U d w ło się je j to p rz e z w ie le n s tę p n y c h l t. F n i n ie z p o m n ie li o n ie j n w e t w tedy, g d y w y je c h ł d o N ie m ie c. K żd y p o w ró t d o ojczyzny, k ż d y w y s tę p p rz y jm o w n y był e n tu z j s ty c z n ie. W ięcej ty c h p o w r o tó w j e d n k n i e b ę d z ie. K r i n S t n e k z m r ł w lu ty m m in io n e g o ro k u. M i sto r o d z in n e u p m ię tn iło ją, n d ją c je j im ię s k w e ro w i p r z e d s ie d z ib ą B y to m s k ie g o C e n tr u m K u ltu ry, t r w z b ió r k p ie n ię d z y n s f i n n s o w n ie k o sz tó w s tw o rz e n i p o m n ik w o k lis tk i. Ż y cie i tw ó rc z o ść b y to m i n k i z in try g o w ły t k ż e d w ie m ło d e m ie sz k n k i n sz e g o re g io n u : A g n ie sz k ę W js o r z A lin ę M oś - K e r g e r. P i e r w s z j e s t b s o l w e n t k ą S t u d i u m A k to r s k ie g o p rz y k to w ic k im T e tr z e Ś l ą sk im, d ł s ię te ż p o z n ć j k o o d tw ó r c z y n i r ó ż n e g o r o d z j u ró l w s p e k t k l c h te tr ln y c h i m u siclo w y ch. M o ś-k erg er z k o le i to b s o lw e n tk o r g n iz c ji p r o d u k c ji film o w e j n U n iw e r s y te c ie Ś lą s k im, s c e n r z y s tk o r z r e ż y s e r k. W s p ó ln ie p o s t n o w iły p rz y g o to w ć m o n o d r m z ty tu ło w n y K rin S t n e k. W js w n im z g r, M oś - K e r g e r c ło ś ć w y r e ż y s e r u j e. S k ą d t k i p o m y sł? O b ie m ło d e k o b ie ty n ie m ją ż d n e g o p r o b le m u w w y j śn ie n ie m : - K rin S t n e k to c h ry z m n scen ie i w ielkie przeboje. L t 60. m in io nego w ieku nleżły do niej, kżdy n u c ił je j przeboje. Po p rw ie d w u dziestu ltch bigbetowego szleństw w yjechł do N iem iec. Wciąż zpltł w rkocze i p o ryw ł tłu m, le n ig d y w ięcej nie osią gn ęł t kieg o su k c e su, j k w cześniej. A u to rk i m o n o d r m u c h c ą d z ię k i n ie m u w y j śn ić t je m n ic e s k ry w ją c e ż y cie b y to m i n k i. Z n le ź ć o d p o w ie d z i n p y t n ie o p o w o d y t k ie g o, n ie in n e g o ro z w o ju k r ie r y s c e n ic z n e j S t n e k, d o w ie d z ie ć się, c ze m u M lo w n l l n ig d y n ie z ło ż y ł ro d z in y i n ie z w ią z ł się n d łu g o z ż d n y m m ężczyzną. - C hcem y zm ierzyć się z legendą w ielkiej rtki, opow iedzieć p o przez nsze przedstw ienie o p o czątkch je j kriery, niew yobrżlnym sukcesie, relcjch z rodziną, le tkże tęsknocie i w ielkiej s m o tn o śc i, k tó re n ie u s t n n ie tow rzyszyły piosenkrce po wyjeździe do N iem iec. W c ie l ją c s ię w r o lę K r in S t n e k A g n ie s z k W js w y k o n j e j u tw o ry, p o k z u ją c j e w n o w y c h r n ż c j c h. N żyw o b ę d z ie j e j k o m p n io w ł g r u p m u z y k ó w. M o n o d r m b ę d z i e g o to w y ju ż n p r z e ł o m i e p ź d z ie r n ik i l is to p d, w y s t w i go k to w ic k i T e tr K o r e z. P ie c z ę n d c ł o ś c ią s p r w u je A g e n c j A r t y s t y c z n P r y m r t, Ż y c ie B y to m s k ie j e s t p tr o n e m m e d i ln y m c ie k w ie z p o w i d ją c e g o s ię p r z e d s i ę w z ię c i. ton Posłuchj o tym w Rdiu PLUS J ^ lu s T r d U o ęlm,ce 10 lt z orgnmi M uzyk nie tylko skrln. 10. sezon trwją Bytomskie Koncerty Orgnowe. O to, by w nszym mieście nie zginęł trdycj muzyki orgnowej, dbją dwie osoby - profesor Włdysłw Szymński orz Łuksz Unger. W ł d y s ł w S z y m ń s k i j e s t d z ie k n e m W y d ziłu W o k ln o -In s tru m e n t l n e g o A k d e m i i M u z y c z n e j w K to w ic c h o r z o r g n i s t ą b z y lik i pw. św. W o jc ie c h w M i k o ło w ie. Ł u k sz U n g e r to b y to - m i n in, p r c u j e j k o p e d g o g w sz k o le m u z y c z n e j w Z b rz u. B ył ró w n ie ż o r g n is tą w k o ś c ie le św. J c k. O bj 10 l t te m u p o s t n o w ili w s k rz e s ić w B y to m iu k o n c e rty o rg n o w e. W te j d z ie d z in ie s ą t u t j s p o r e tr d y c je. W l t c h 70. X X w ie k u c y k lic z n e k o n c e rty o rg n o w e o d b y w ły s ię w k o ś c ie le św. B r b r y, g d z ie o r g n iz o w ł j e t m te js z y k o n c e rtm is trz O tto n B ro n. T m te ż z n jd u ją s ię w s p n i łe, j e d n e z n jw ię k s z y c h n Ś lą s k u, o rg n y z b u d o w n e p rz e z C rl B e r s c h d o r f z N ysy. N ie s te ty, t e n p r w ie 7 0 -le tn i in s tr u m e n t w y m g d z iś r e m o n tu i - c h o ć n d l b rz m i p o d c z s n b o ż e ń stw - n ie n d j e s ię ju ż d o g r n i k o n c e r to w e g o. C y k lic z n e k o n c e r ty o d b y w ły s ię k ie d y ś t k że w k o ś c ie le p o d w e z w n ie m św. T ró jcy, g d z ie p rz y g o to w y w ł j e j e d e n z w y b itn y c h p o ls k ic h o r g n is tó w E u g e n iu s z B r ń k z Cz ę stochow y. O d 10 l t m u z y k o r g n o w z n ó w b r z m i w b y to m s k ic h k o ś c io ł c h - w c ią g u ro k u o d b y w s ię o k o ł o 6-8 k o n c e r tó w. I n i c j ty w ę S z y m ń s k ie g o i U n g e - r w s p r ło T o w rz y stw o M iło śn ik ó w B y to m i, k tó re o d 5 l t j e s t fo r m ln y m o r g n iz to r e m B y to m s k im K o n c e rtó w O rg n o w ych. O d b y w ją s ię o n e p r z e d e w szy stk im w k o śc io ł c h św. T ró j cy, św. J c k i św. A nny, le g o śc i ły t k ż e w d z ie ln ic c h : w k o ś c ie le N jś w ię ts z e j R o d z in y w B o b rk u, C h ry s tu s K ró l w S to l - rz o w ic c h o r z p r f ii e w n g e lic k o - u g s b u rs k ie j w M ie ch o w i- c c h. W c ią g u 10 l t w B y to m iu o d b y ło s ię o k o ło 70 k o n c e rtó w. - Te ko n c e rty p rzy p o m in ją, że w B yto m iu istnieje sporo dobrych Włdysłw Szymński Tj in stru m e n tó w - m ó w i p ro f. W ł d y sł w S z y m ń sk i. - N jczęściej były one budow ne n p o czą tku X X w ieku, w ięc w okresie św ietności m ist. P rfie m ogły sobie w ówczs pozw olić n zm w inie in s tr u m e n tó w w y so k ie j k l sy, które m o g ły słu ży ć zrów no do grni podczs liturgii, j k i do k o n c e rto w n i. O r g n iz to r z y s t r j ą s ię u ro z m ic ć r e p e r t u r, d l te g o z o r g n is t m i w y s tę p o w li t k ż e w o k liś c i, sk rz y p k o w ie o r z r ty ś c i g r ją c y n tr ą b c e i p u z o n ie. M r z e n i e m S z y m ń s k i e g o i U n g e r j e s t, b y B y to m s k ie K o n c e r ty O r g n o w e z c z s e m p rz e isto c z y ły się w B y to m sk i F e stiw l O rgnow y. O czy w iście je s t to z w ią z n e z k o sz t m i. G dyby u d ło s ię p o z y sk ć p ie n ią d z e - d e k l r u ją, że k o n c e rty o rg n o w e m o ż n b y ło b y o rg n iz o w ć cyk lic z n ie t k ż e w d z ie ln ic c h. N r z i e p o w k c y jn e j p r z e r w i e w z n o w io n y z o s t n ie te g o ro c z n y cykl im p re z. W n ie d z ie lę 9 w rz e ś n i o g o d z. 17 w k o ś c ie le św. W o jc ie c h p rz y pl. K l s z to rn y m z g r o r g n is t J n Szydło. T o w rzy szy ć m u b ę d z ie śp ie w c z k D o ro t G ib ie c. (m)

14 Środek życi ŻYCIE BYTOMSKIE 13 Osttni posiłek D rm t w schronie. 31 sierpni 1939 roku w schronie bojowym ulokownym n terenie huty Zygmunt" (wtedy Hubertus") rozegrł się drmt. Niemieccy dywersnci zm ordowli 12 żołnierzy Wojsk Polskiego. S c h ro n był e le m e n te m fo rty fikcji n leżący m do O bszru W row nego Śląsk. Złogę st n o w ili ż o łn ie rz e 75. p u łk u 23. ś lą s k ie j d y w izji p iechoty. Z o st li z t k o w n i w ie c z o re m p rzez g ru p ę F re ik o rp su, czyli przez n ie m ieckich dyw ersntów, którzy już od 25 s ie rp n i p ro w o k o w li n d g r n ic zn e incydenty. Z g in ęł c ł p o lsk złog plców ki, czyli około osób. M s k r tr w ł z le d w ie p rę m inut. D o p iero w nocy Polcy się zoriento w li, że str cili te n obiekt. 1 w rześn i p ododdził Pod kopułą tego schronu 73 lt temu doszlo do trgedii. w sp o m n i n eg o p u łk u, w sp ie r n y przez członków Z w iązku P o w stń ców Ś ląsk ich o d b ił sch ro n, zbito k ilk u n stu członków F re ik o rp su, tr c ą c w tej kcji dw óch p o w stńców i dw óch żołnierzy. Był to jedyny o d b ity przez Polków sc h ro n w cłej w o jn ie o b ro n n e j w 1939 roku. W yobrźm y so b ie, j k m o g ły w yglą d ć o st tn ie m in u ty życi złogi schronu. Ż o łn ie rz m ógł n zyw ć się G e r rd, Alojzy, A lfre d - w 75. p u łk u służyli Ś lązcy z C h o rzow. Z p e w n e był n iew ysokim, s iln y m p s y c h ic z n ie m ężczy z n ą. S k ą d t p e w n o ś ć? N is k i s tr o p sc h ro n u je s t n jle p szy m rg u m e n tem : do służby w t k ic h m ie jsc c h d o b ie r n o, b io rą c p o d u w g ę w ru n k i fizyczne. Z p sy c h ik ę o d p o w i d ł o fic e r szkoleniow y, k tó ry w p ro sty ch, ż o łn ie rsk ic h sło w ch przygotow yw ł re k ru tó w n d łu g i pobyt w zm k n ięty m, o d c ię ty m od reszty św i t m iejscu. T k w ięc je s te ś ty m ż o łn ierzem, siedzisz przy ckm -ie u lo k o w nym p rz y g łó w n y m k o ry t rz u, o c h r n i ją c w e jśc ie. J e s te ś zm ęczony, czeksz n p o siłe k, który, j k co d z ie ń, p rz y w ie z ie k to ś znjom y. C hoć o d 25 s ie rp n i, k ied y o g ło szono s t n l rm u, ty m u si łe ś p r z e n ie ś się z C h o rz o w d o Ł g iew n ik, m in ą ł d o p ie r o ty d z ie ń, te n czs w y d je się w iecznością. J e s t 31 s ie rp n i, to b ie zostło 10 m in u t życi. Po p ru m in u t c h n s tę p u je z m i n p rzy ckm -ie. R ozp ro sto w u je sz kości i w chodzisz do k o lejn eg o p o m ie sz cz e n i. - Gdzie ten cholerny prow int? - słyszysz. Ty też je s te ś głodny. W sp o m in jąc d o m o w ą k u c h n ię, id ziesz do w yjści. S to i t m ju ż k o leg, też się n ie c ie rp liw i. W k o ń c u sły szycie p u k n ie. G dybyś ty lk o w ie d ził... Twój k o leg o tw ie r zsu w ę, by p o c h w ili p ść n z ie m ię z d z iu r ą p o śro d k u oczu. N ie je s te ś p rz e r żony, to tr w zbyt k ró tk o. C zujesz b ó l w k l tc e p ie rs io w e j, o d rz u c c ię n śc i n ę. G sn ą c y m s p o jrz e n ie m w id zisz w b ie g ją c y c h lu d zi z k r b in m i, sły sz y sz h u k w y strz łó w, k rz y k i, p r z e k le ń s tw. N ie k tó ry c h z n p s tn ik ó w n w e t znsz z w id zen i. Tylko te r z m ją n r m ie n iu c z e rw o n e o p sk i ze sw sty k ą. P o c h w ili o su w sz się w c ie m n o ś ć. P o z o s t n ie s z n o n im o w y - h is to ry k o m n ie u d ło u s t lić się n zw isk żołnierzy, k tó rzy zgin ęli w c z sie n ie m ie c k ie g o t k u n sc h ro n. J e ś lib y k to ś c h c i ł o d d ć p o k ło n b o h te ro m te j h isto rii - w Ł g iew n ik ch przy sk w erz e św. Cyry l i M eto d eg o z n jd u je się p o m n ik ku czci W ik to r P liń sk ie g o - p o w st ń c śląsk ieg o o rz ku czci d w ó ch n iez n n y c h żo łn ierzy: k p r l i p lu to n o w eg o. Oni 1 w rz e śn i b r li u d z i ł w o d b ic iu z rą k n ie m ie c k ic h s c h ro n u, w k tó ry m ro z e g r ł się d r m t. MAREK MIERCZYK Konsultcje historyczne i zdjęcie: D A R IU S Z P IE T R U C H A, Prezes Stowrzyszeni m Rzecz Zbytków Fortyfikcji Pro Fortlicium. Kochł kulturę Romów W spom nienie Tdeusz Kmińskiego. 29 lipc minęł 5. rocznic śmierci Tdeusz Kmińskiego - lider społeczności bytomskich Romów, twórcy zespołu Czerchń", utor książki Zgubiony w lesie". Przypominmy jego sylwetkę - tekst pochodzi z wydnej przez Muzeum Górnośląskie książki Mrcin Hłsi Alfbet bytomski". T d e u s z K m iń s k i był R o- m em. D z iś w m y śl z s d p rz y k z ń p o lity c z n e j p o p r w n o ś c i z le c się, by s to s o w ć n z w ę R o m, z m i s t z k o rz e n io n e g o w p o lsz czyźn ie sło w C ygn. T d e u sz K m iń sk i m ów ił, że o k r e ś le n ie C y g n w c le n ie j e s t d l n ie g o o b r ź liw e, że k c e p tu je j e j k o c zęść ję z y k o w e j tr d y c ji k r ju, w k tó ry m m ie sz k. Z p e w n e w ię c n ie j e s t w ie l k im g r z e c h e m s to s o w n ie ty c h d w ó c h o k r e ś le ń lte r n ty w n ie, p o d w r u n k ie m, że sło w u Cyg n n ie n d je m y p e jo r ty w n e j brw y. T d e u sz K m iń s k i u r o d z ił się je s z c z e w t b o r z e, k ie d y C y g n ie w ę d r o w li w r z z w o zm i k o lo ro w y m i o d m i s t d o m i s t. J k o k i l k u l e t n i c h ł o p ie c p rz e ż y ł p rz y m u s o w e o s ie d le n ie w m i s t c h, k ie d y w l t c h 60. w ł d z e p ń s tw o w e u z n ły, że c y g ń s k ie t b o r y n ie p s u ją d o s o c j lis ty c z n e g o p o r z ą d k u. To o s ie d le n ie b y ło w j k im ś s e n s ie o d c ię c ie m o d k o rz e n i, o d tr d y c ji k o c z o w n ic z e g o ż y c i, w ię c d l R o m ó w s t n o w iło szok, szyk n ę i zło k o n ie c z n e. K ie d y w p ie rw sz e j p o ło w ie l t 90. X X w ie k u p o z n łe m K m iń - sk iego, p o w t rz ł o n c z ę sto p o d c z s ro z m ó w N sz cyg ń sk k u ltu r g in ie. A ró w n o c z e ś n ie r o b ił w ie le, ż eb y j ą z c h o w ć, p rz e k z ć, u p o w s z e c h n i ć. Z ło ży ł z e sp ó ł C z e rc h ń, p o k z u ją c y cy g ń sk i fo lk lo r, w y stęp y te j g ru p y s t ły n w y s o k im p o z io m ie. W ów czs T d e u sz K m iń sk i b y ł lid e r e m s p o łe c z n o śc i b y to m s k ic h R o m ó w ; n ie s te ty i C zerc h ń, i c ł d z i ł ln o ś ć ro m s k ie go s to w rz y s z e n i ro z s y p ł się w rz z c ię ż k ą c h o ro b ą ich zło ży c ie l. W ty m w y p d k u w szy stk o o p ie r ło s ię i s t ło n je d n y m c z ło w ie k u, gdy go z b r k ło - o k z ł s ię n ie z s tą p io n y. Kino w plenerze Kultowe filmy n Rynku. Njbrdziej znne filmy w historii kin będzie możn zobczyć n Rynku w czsie plenerowych sensów. Zorgnizuje je Bytomskie Centrum Kultury. P ro je k c je b ę d ą ro z p o czy n ły się o godz. 20. To p rz e g ląd film ów, k tó re w h is to r ii k in m ją z n c z ą c e m ie jsc e. Od G rek Z o rb y d o O byw tel K n e. We w s z e lk ic h o p r c o w n i c h - te n n k rę c o n y w 1941 ro k u film O rso n W elles u w ż ny j e s t z p rz eło m o w y i n jw ż n ie jsz y w h is to rii k in. Z s to s o w n o w n im b o w ie m n o w to r sk ie ro z w ią z n i te c h n ic z n e o rz nowy, n ie z n n y w c ześn ie j sp o só b n rr c ji - b o h te r n ie p o j w i się n i r z u n e k r n ie, o p o w i d ją o n im je d y n ie in n i. Zobczym y też Pół żrtem, pół s e rio z M ry lin M o n ro e - je s t to d zieło u z n w n e z n jle p szą kom ed ię film o w ą w szechczsów orz m e lo d r m t w szech czsów, czyli,,c sblncę - kultow y film z H um - p h r e y e m B o g rte m o r z I n g rid B e rg m n w ro l c h g łó w n e j. To film o n iem o żliw ej do s p e łn ie n i m iłości i o tym, że są w rto ści w żn iejsze niż szczęście pojedynczych osób. K rytycy tw ierd zą, że w film ie ty m B o g rt stw orzył rc h e ty p b o h te r, k tóry do d zisij trw w kin ie i k u ltu rz e m sow ej. To tw rdy, n iec o zblzow ny i zm ęczony życie m m ężczyzn, k tóry je d n k pod m s k ą c y n izm u c h o w w ie rn o ść zsdom. D okłdny h rm o n o g rm p ro jek cji zm ieszczm y w ru b ry c e Co, gdzie kiedy n str. 22. (m) Tdeusz Kmiński był m.in. utorem książki Zgubiony w lesie". P o z o st ł po T d e u sz u K m iń - s k im t k ż e k s ią ż k z ty tu ło w n Z g u b io n y w l e s ie, n ie s te ty w y d n z o s t ł b e z n u m e r u IS B N, w ię c n ie is tn ie je w w ie lu REKLAMA w żn y c h b ib lio te c z n y c h k t lo g ch. E g z e m p l rz, j k i m i łe m z d e d y k c j ą u t o r, t r f i ł d o O ś ro d k P o g r n ic z e w S e jn c h, d o k u m e n tu ją c e g o w ie lo k u ltu ro - w o ść n p o ls k ic h z ie m i c h. B o b y ł ró w n ie ż T d e u s z K m iń s k i p i s r z e m i p o e tą, to w k u l t u r z e R o m ó w r z d k o ś ć, w s z k o p r t o n j e s t n tr d y c ji u s t n ie p rz e k z y w n e j z p o k o le n i n p o k o l e n i e, n ie s p i s n e j. Z g u b io n y w l e s ie s k ł d ł się z c z ę ś c i z w i e r j ą c e j w ie r s z e o r z ty tu ło w e j m ik r o p o w ie ś c i. A u to r o p o w ie d z i ł h i s t o r ię cyg ń sk ie g o c h ło p c, k tó ry u tr c ił sw ó j t b o r i r o d z in ę o r z je g o m iło ś c i - d o Z o si, ś le p e j d z ie w czyny, P o lk i. A n i j e j ro d z ic e, n i r o d z in b o h te r - gdy j ą w re s z c ie o d n l z ł - n ie k c e p to w li t k i e g o z w ią z k u, j e s t to w ię c h is to r i s m u tn i d r m ty c z n, p rz y p o m in ją c n ie c o tę z C h ty z w s ią K r s z e w s k ie g o, le r ó w n o c z e ś n ie n sw ó j s p o s ó b p o g o d n, b o o s d z o n w n i e r o z e r w ln y m z w ią z k u c z ło w ie k z p rz y ro d ą, z k tó r e j c z e rp ć m o ż n s iłę. W iem, że T d e u s z K m iń s k i m i ł w p l n ie n p is n ie d ls z e g o c ią g u te j o p o w ie śc i - z p e w n e j e d n k n ie zd ąży ł te g o u c z n ić, K re w n y c h T d e u s z K m iń - sk ie g o w id u ję c z ę sto w B y to m iu, n u lic y D w o rco w ej, g d z ie p rz e d b u d y n k ie m PK O s p r z e d ją - j k to w tr d y c ji K e ld e r s z y -k o tl - rzy - p te ln ie o r z - d z iś ju ż c zę śc ie j n iż p te ln ie - p e rfu m y po o k z y jn y c h c e n c h i w ą tp liw e j o r y g in ln o ś c i. J k i ś n m c l ny ś l d po w ę d ro w n e j k u ltu r z e R o m ó w w c iąż w ię c tr w w s e rc u B y to m i.

15 14 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie dzielnic Emeryci pmiętją o prcownikch Szombierek" Szom bierki. Koplni już nie m, le pozostł do niej sentyment. Grup emerytów KWK Szombierki" postnowił uczcić trud wszystkich prcowników tego zkłdu. Potrzebn jest jednk pomoc społeczeństw. K o m ite t h o n o ro w y z m ie rz u p m ię tn ić tr u d p r co w n ik ó w k o p ln i Szom b i e r k i p o p r z e z u m ie s z c z e n ie t b lic y p m ią tk o w e j n d w n y m b u d y n k u d y re k c ji p rzy u lic y Z b rz ń sk ie j. - M m y n m y ś li w szy s tk ic h prcow ników, nie tylko dołowych górników. W idom o bow iem, że w kżdym zkłdzie potrzebne są sprzątczki, prcow nicy biurow i i dyrektorzy - m ów i je d e n z pom y sło d w có w J n W róbel. E m e r y c i z w ró c ili s ię d o g ó r n ic z y c h z w iązk ó w z w o d o w y ch z p r o ś b ą o fin n s o w e w s p r c ie p rz e d się w z ię c i. S p r w ą z in te re so w n o ró w n ie ż k o m is rz B y to m i H lin ę B ied ę. T b lic m b y ć z sy n te ty c z n e g o m te r i łu, j e j w y k o n n i p o d ją ł s ię b y to m s k i r ty s t p l s ty k H e n r y k F u d li. K o szt p r z e d s ię w z ię c i i p o d z ię k o w ń d l sp o n so ró w o sz cow n o n około 5 ty sięcy złotych. E m e ry to w n i g ó rn ic y ch cielib y, by t b lic p o j w ił s ię n b u d y n k u d y re k c ji p rz e d te g o ro c z n ą B rb ó rk ą. K o m ite t h o n o ro w y z w r c się z p ro ś b ą do b y to m i n o w s p rc ie fin n so w e. P ie n ią d z e n te n cel m o żn w p ł c ć n k o n to w B n k u Ś ląskim. S. Projekt tblicy pmiątkowej, któr umieszczon m zostć n dwnym budynku dyrekcji koplni. To rczej klepisko niż boisko. REKLAMA W M } B y to m s k i O ś ro d e k E d u k c ji Wielki śmietnik n boisku Śródmieście. Co mją ltem robić dzieci mieszkjące w okolicch plcu Pogody". Pobliski bsen już dwno zmknięto, terz jedno z nielicznych w tym rejonie boisk zmieniono w śmietnisko. M ie s z k n k je d n e g o z b u d y n k ó w p rz y u lic y C h o rz o w sk ie j, k tó r z te le fo n o w ł d o n sz e j r e d k c ji, n ie k ry ł o b u rz e n i. D o ty chczs o k o lic z n e d z ie c i k i k o rz y st ły z w y b e to n o w n e g o b o is k z n jd u ją ceg o się p rz y s li g im n sty c z n e j E le k tr o n ik. Z n jd u je s ię o n o z b lo k m i u z b ie g u S ie m i n o w ic k ie j i C h o rz o w sk ie j. B o isk o n ig d y n ie n le ż ło d o n jp i ę k n ie js z y c h, j e d n k b y ło p r w ie z w s z e z ję te p r z e z g r ją c y c h w p iłk ę n o żn ą. O b e c n ie m ie js c e to p r z e d s t w i s o b ą o b r z n ę d z y i r o z p czy. P o o b u s tro n c h p ię tr z ą się o g ro m n e ste rty b ru d n e j ziem i p o m ie sz n e j z in n y m i o d p d k m i. N ie b r k u je t m ró w n ie ż sp o re j w ie lk o ś c i k m ie n i, k tó ry m i w y ło ż o n e b y ło p o d w ó rk o. D o o k o ł o b ie k tu p ię tr z ą s ię c h szcze. BYTOMSKI OŚRODEK EDUKACJI SZKO ŁY PUBLICZNE DLA DOROSŁYCH Z d n ie m b y to m i n k i śm ie tn isk o p o j w iło się z r z po p ro w d z o n y c h t m ro b o t c h. D o d tk o w o p ro b le m e m j e s t zie m i z le g ją c n c łe j p o w ie rz c h n i p lcyku. P o d c z s su szy w z n o sz ą s ię t m tu m n y k u rz u, n to m i s t p o d czs d e sz czu tw o rzy się t m b ło to. M ieszkń cy p o b lis k ic h dom ó w o b w i ją s ię, że p o lik w id c ji Z e s p o łu S zk ó ł E le k tr o n ic z n y c h s l g im n s ty c z n, n ie m ó w iąc ju ż o b o isk u, p o p d n ie w c łk o w itą r u i n ę i b ę d z ie to k o le jn e m ie jsc e, w k tó ry m g ro m d z ić się b ę d ą lu d z ie z m rg in e s u r cz ąc y się lk o h o le m. S. S Z K O Ł Y Z A DLADOROSŁYCH GIMNAZJUM LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUMUZUPEŁNIAJĄCE SZKOŁAPOLICEALNA ACJO N ARN E 9 o / ^ n u ZAPISY: P O W S T A Ń C Ó W S L Ą S K IC H 10 UWAGA: od wrześni 2012 nowy system ksztłceni zwodowego - KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE! Zdobędziesz z nmi tytuł technik: dministrcji, budownictw, górnictw podziemnego, logistyk, mechnik, rchunkowości, urządzeń snitrnych, elektryk, elektronik, pojzdów smochodowych, ekonomisty, spedytor, orgnizcji reklmy, informtyk, obsługi turystycznej, hotelrstw, hndlowc, ochrony fizycznej osób i mieni. Zdobędziesz tytuł zwodowy: systent osoby niepełnosprwnej (wym. średnie wyksztłcenie), opiekunki środowiskowej (wym. średnie wyksztłcenie), sprzedwcy, florysty, monter konstrukcji budowlnych, murrz-tynkrz, monter izolcji budowlnych, monter sieci, instlcji i urządzeń budowlnych, monter zbudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusrz, opertor obrbirek skrwjących, mechnik pojzdów smochodowych, mechnik - monter mszyn i urządzeń, elektryk, elektromechnik, elektromechnik pojzdów smochodowych, monter elektronik, stolrz, górnik eksplotcji podziemnej. Kwlifikcyjne kursy zwodowe umożliwiją zdobycie pełnych kwlifikcji zwodowych i tytułów zwodowych w sposób bezpłtny, szybszy, łtwiejszy i dogodniejszy. Szczegółowe informcje n stronie internetowej ZAPRASZAMY!!!

16 Ogłoszeni ŻYCIE BYTOMSKIE 15 USŁUGI G ŁA D ZIE, bezpyłow e hydrulik, m lownie, pnele , www. fedx.pl A N G IELSKI, tłumcz przysięgły: tłumczeni, korepetycje, przygotow ni do egzm inów tj. FCE /966 P R A C A przy telefonie. Bytom, centrum. Atrkcyjne w yngrodzenie MŁODA energiczn, uczciw, przyjm ie zlecenie n sprzątnie, zkupy, opiekę / z ł dojzd! 32/ DOMOWA N APRAW A T ELEW IZ O R Ó W i LCD. 0 z ł d o jzd. 32/ N prw y dom ow e telew izo ró w, LCD, plzm rt 189 zł. 3 2 / , 32/ / 1071/12 A GD I RTV N A PRAW Y w dom u klie n t. D ojzd b e zp łtn y. 3 2 / , A LE okzj! Pożyczk bez BIK-u do zł. Dzwoń Dojzd grtis! A LE szy b k gotów k, nw et 5000 zł! P ro ste z s d y, b e z zb ę d n ych fo rm ln o ści. P ro v id e n t dni w tygodniu AN TEN Y telew izyjne- m ontż, nprw. 32/ , /1014 A N TEN Y telew izyjne-cyfrow e, s telitrne Polst, C +, N". Montż, nprwy, ustw ieni. Domofony, lrmy. NEON 32/ BAGAŻÓW KA /987 B ŁY SK A W ICZN A d ecyzj bez u krytych opłt. Pożyczk ju ż od 300 zł! BRUKARSTW O G LIW ICE.PL 32/ ; /10/12 CENTRALN E ogrzew nie, w kłdy kominowe, wodom ierze, leglizcj, hydrulik, gz, piecyki gzow e, pnele, kfelkownie. 32/ , /1050 CEN T R A LN E ogrzew nie, w od.-kn., gz. Tnio /730/12 CHW ILOW KI w domu klient- ntychmistow wypłt. 32/ , /968 CHW ILOW KI w domu klient- ntychm istow wypłt /959 C H W ILO W K I. B ły sk w iczn e, n jt ń sze n Ś lą s k u zł. D ecyzj o p rzyzn n iu p o d cz s rozm ow y. W yp lt n ty ch m i st. B ytom, ul. D w orcow 36/7B, Ip., tel DO zł, BIK-u nie sprw dzmy. Dojzd! Tel /1071 E L E K T R O IN S T A LA C JE - nprw, m o d e rn iz cj up rw n ie ni /930 1/709 5/1043/12 5/1022/12 5/1030/12 CYK LIN IA R SK IE. U kłdnie. 32/ , /746 CYKLIN OW AN IE 32/ , /1054 C Z Y S Z C Z E N IE d yw n ów, krcher. 32/ /696 C Z Y S Z C Z E N IE t p icere k, dyw nów (odbierm y) /591/12 C Z Y S Z C Z E N IE tp icere k, dywnów, zbiermy /824/12 5/1043/12 D O C IE P L E N IA budynków, rem onty, m lownie elewcji /819 5/1023/12 FIRM A budow ln: rem onty domów, m ie szk ń, u słu gi o gólnobudow lne /1024 G Ł A D Z IE, kfe lko w n ie. w od.-kn /1025 GŁAD Ź, mlownie, kfelkownie, remonty /806 G O TÓ W KA dl odrzuconych przez bnki! Tel KA FELK O W A N IE, h yd r u lik /1065 KAFELKOW ANIE /1055 KOM PUTEROPISANIE 32/ KRED YTY bez BIK K R E D Y TY konsolidcyjne od , rt 889 zł. 32/ , 32/ , 32/ /1006/12 K R E D Y T Y od , rt 202 zł. 32/ , 32/ /1006/12 K R E D Y T Y od , rt 368 zł. 32/ , 32/ /1006/12 KREDYTY. Bnk ci odmwi? Bez BIK, bez zdolności, pozbnkowe od 149 zł. Bytom, Dworcow 1, 32/ /960 LOM BARD, pożyczki pod zstw: s mochody, motory, RTV, AGD, orz inne. Tel /1066/12 NAPRAWY, remonty, mlownie, tpetownie, kfelkownie, wod.-kn., gz. Elektryczne /1069 O D D Ł U Ż E N IO W E. 3 2 / , 32/ , 32/ /1006/12 ODNAW IANIE wnien. 32/ POM O C kre d yto w. 3 2 / , 32/ , 32/ /1006/12 P O T R Z E B U JE S Z szyb ko gotów ki n okzyjny zkup? Zdzw oń Njtńsz ofert pożyczek n n 7 h n k n w v r ; h n rynku ( ^ TN infolini: ( 3 2 ) f o f : n e t p i V / I I I I C l I w w w.pozyczkw d om u.p l P R Z EP R O W A D Z K A, , 32/ PRZEPRO W A D ZKI, trnsport, montż mebli /1010/12 PRZEPRO W ADZKI- wywóz rzeczy niepotrzebnych , 32/ /562 REM O N TY w od.-kn, co, gz. Nowe technologie. 32/ , ŚW IA D E C T W A e n e rg e ty czn e /860/12 TANIE usługi trnsportowe , /953/12 TA P ETO W A N IE, m lo w n ie, gł d ź, pnele /1042 TA PICER klient. N prw y /955 TRANSPORT, przeprowdzki /890 W W W.ZABYTKO W EA U TA D O - S LU B U.P L NAUKA 5/1043/12 5/1022/12 5/1031/12 1/473 1/539 A N G IE L S K I n u czycie lk, w szystkie poziom y Indywidulnie, grupowo BEZPŁA TN A 2-letni Policeln Szkoł Antyterroryzmu i Ochrony Grom. Ktow ice 032/ , MATEMATYKA /927 DAM PRACĘ A g e n cj P r cy A&J P rtn e rs (n r w p is u K R A Z ) z tru d n i PR A C O W N IKÓ W P R O D U K C Y JN YCH DO B R A N Ż Y SAM O CHODO W EJ / o fe rt p r c y c z s o w e j/ B E Z P Ł A T N Y D O JAZD DO G LIW IC! ul. W ro c ł w s k 9 4 p.1 1 8, B y to m, 3 2 / w e w.1 7 e -m il:r e k ru t c jp r tn e r s.p l w w w. jp rtn e r s.p l A G EN T ochrony- kursy do licencji, rty (prc). 32/ , AUTOM YJNIA S tro sze k ztrudni dośw idczonego prcownik /1061 AVON. Dodtkow prc /1062 B R U KA R ZY ztrudnię. Tel DO HANDLU o bw oźnego ztrudnię /1049 D O RA D CA klient. W ym gne doświdczenie w ktywnej sprzedży produktów finnsow ych. E-m il: wp.pl 5/1084/12 EKSPED IEN TKI i osoby do przyuczeni przyjmę do sklepu spożywczego w Rdzionkowie /1033 FACHOW CÓW do ociepleń i remontów km ienic zbytkowych, murrzy, tynkrzy, d ekrzy M echnik, w ulkniztor /1076 F irm p o szu k u je e le k tr y k ó w i c ie ś li b u d o w l n y c h d o p r c y z g r n ic ą. M ile w id z i n z n jo m o ś ć ję z y k n ie m ie c k ie g o. K o n t k t : 3 2 / , m il: w fpl.eu 5/1099/12 KIEROW CĘ do rozwozu pizzy ztrudnię, tel /1063/12 KIERO W CĘ kt. C + E z dośw idczeniem n wywrotkę (krt kierowcy) ztrudnię KIEROW CÓW C + E ztrudni SANCO Sp. z o.o. Oferujemy podstwę + diety, wyjzdy do krjów UE z powrotmi do Polski Mikołów, tel. 32/ /792/12 KOSM ETYCZKĘ ztrudnię K R A W C O W E ztru d n ię, KU RS instruktorów nuki jzdy, po kursie prc. tel. 32/ M ECH A N IKA sm ochodow ego i LPG ztrudnię, tel /1066/12 OPERATORA Ł-34 ztrudnię O PERATO RA spychrki TD-40 ztrudnię PANIE do sklepu spożywczego w Bytom iu d zw o n ić /1048 PIZZERM AN A z dośw idczeniem ztrudnię /932 PO TRZEBN A pomoc domow (sprzątnie m ieszkni, prsow nie) w Rdzionkowie-Rojcy W ymgmy doświdczeni. Tel /1095/12 P R A C A n umowę zlecenie w firm ie finnsowej 180h m iesięcznie. Możliwe zrobki 3-5. Mile w idzine osoby z: Bytomi, Lublińc, Klet, Tworog, Z brz, Siew ierz, W ojkowic, Pyskowic /1041/12 PRACOW NIKÓW do robót drogowych z dośw idczeniem ztrudnię PRZYJM Ę DO P R A C Y W Y K W A LIFIK O W A N Y CH D E K A R Z Y I M U R A R ZY Bytom, P iłsu d s k ie g o 27 te l PRZYJMĘ hndlowc sprzedż, skłdnie mebli, Bytom /1069/12 PRZYJM Ę osobę z dośw idczeniem w hndlu obw oźnym n trgo w i sko po /1066 RESTAU RACJA poszukuje kuchrz z doświdczeniem, proponujemy ztrudnienie i zrobek ok. 2. zł, kelnerki z dośw idczeniem , /1067 SPRZEDAW CÓW do nowych deliktesów wędlinirskich ztrudnię. Tel /1092/12 Zkłd Budynków M iejskich S p ó łk z o.o. w Bytom iu p o szu k u je k n d yd tó w n s m o d zie ln e stnow isko sp e cj listy ds. kontrolingu S zcze g ó ło w e in form cje n stro nie: w zkłdce prc ZATRU D N IĘ murrzy, dekrzy, blchrzy z dośw idczeniem w prcy n dchu. Tel. 32/ /1083/12 ZA TRU D N IĘ murrzy, tynkrzy, kfelkrzy, d e k rzy -b l ch rzy /1077 ZA TRU D N IĘ pnie do hndlu obwoźnego /992 ZA TR U D N IM Y sp rze d w cę w brze typu fst-food. tel /1021 SZUKAM PRACY EM ERYTOW ANA n uczycielk podejmie się opieki nd dzieckiem /1023 WAŻNE TELEFONY PROMOCJA!!! W RUBRYCE SZUKAM PRACY OGŁOSZENIE DROBNE JEDNA EMISJA 5 zł *Do powyższej ce ny nleży doliczyć 2 3 % podtek VAT. M ksym ln ilość słów w ogłoszeniu-15. R EN CISTA, 36 lt, poszukuje prcy np. stróż, itp. fizyczn i kw izycj w ykluczone /1057 RÓŻNE PRZEPRA SZA M pnią Mriolę Grzesicę z zniesłw ienie, notoryczne nęknie, tkże podwnie nieprwdy. Krystyn Weinert Bytom, Odrzńsk 97. KUPNO/SPRZEDAZ SKU P książek. Dojzd. Gotówk /12/12 SAMOTNI Szuksz sw ojej drugiej połowy? Skorzystj z promocji w rubryce SAMOTNI TERAZ OGŁOSZENIE MODUŁOWE (2 cm x 4,6 cm) JEDNA EMISJA 10 zł* *Do pow yższej ceny nleży doliczyć 23% podtek VAT. Prom ocj nie dotyczy firm. Mksymln ilość słów w ogłoszeniu POGOTOWIE RATUNKOWE 999, 032/ POGOTOWIE RATUNKOWE W RADZIONKOWIE 32/ POLICJA 997, 112, 32/ , 32/ STRAŻ POŻARNA sekretrit: 32/ , 32/ DYŻURNY STRAŻY MIEJSKIEJ (przez cłą dobę) ZGŁASZANIE AWARII WODOCIĄGÓW * I SIECI KANALIZACYJNEJ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE POWIATOWE CENTRUM * ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO P O G O T O W IA : 994 (połączenie bezpłtne) 32/ / / GAZOWE 992, 32/ , 32/ ENERGETYCZNE 991, 032/ WODNO-KANALIZACYJNE 9 Telefon zufni AA w e w torki, środy, czwrtki w godz / (połączenie bezpłtne) i 32/ / P O D R Ę C Z N Y IN F O R M A T O R (telefony czynne cłą dobę) RADIO TAXI /1051 1/ / GWARANCJA WZOROWYCH USŁUG! * ŻYCIE BYTOMSKIE Jeśli chcesz dotrzeć ze swoją ofertą do mieszkńców Bytomi i Rdzionkow, zreklmuj się w Życiu Bytomskim. Tylko u ns ogłoszenie złożone nwet w piątek do godz ukże się jeszcze w njbliższym numerze! Biuro Reklm i Ogłoszeń tygodnik ŻYCIE BYTOMSKIE czynne jest od poniedziłku do środy w godzinch 9-16, w czwrtki 9-17, w piątki od 9 do 15. Zprszmy! ul. Powstńców Wrszwskich 15, telefon (32) , fks (32) e -m il: re k l z y c ie b y to m s k ie.p l

17 Ogłoszeni 16 tm U MBYTOMSKIE fr l.'.k M H ŻYCIE IG IE L -P O L N IE R U C H O M O Ś C I DOMUS Ö Ö TYN SCY NIERUCHOM OŚCI tel. 3 2/ , Bytom, Jinty 26/1 WYBRANE OFERTY! więcej n Chełmońskiego 38 m2 2 pokoje Królowej Jdwigi 31 m2 Ip...52 Mtejki 38 m2 2 pokoje Ip... od Kolejow 35 m- lip co blkon Szkoln 38 m- 2 pokoje.. 65 Energetyki 32 m- ip Grottger 44 m- 2 pokoje wys prter Rcjonliztorów 38 m- co PCV...80 Smółki 35 m- PCV - pokoje Stroszek 46 m- PCV 2 pokoje.. 85 Wyzwoleni 38 - pokoje Btorego 60 m- PCV co gz - pokoje Chorzowsk 38 m- co - pokoje Bytom 38 m- co gz PCV Strzelców B 59 m- co gz --3 pokoje Wrocłwsk 46 m- co blkon - pokoje od 94 Miechowice 33 m- co ip SUPER' Wrocłwsk 58 m- 3 pokoje..od 99 Chorzowsk 45 m- - pokoje co PCV 99,5 Prus 8 - m- - pokoje ogrzewnie gzowe 100 Dworcow 41 m- po remoncie. 100 Rdzionków 48 m- - pokoje. 102 Arki Bożk 38 m2 co - pokoje Kolejow 48 m2 2 pokoje,c o Grbow 50 m- 2 pokoje komf co gzowe 105 Wyzwoleni 42 m- co PCV 105 Wrocłwsk 54 m- 2 pokoje 108 Szymły 49 m- co PCV blkon 109 Zbrzńsk 48 m- łdny widok 3 pokoje od 109,9 Godulsk 42,5 m- 2 pokoje b łdne. 110 Klonow 69 m- 2 pokoje co gzowe Stroszek 55 m- 2 pokoje blkon komf ,9 Sokoł 44,5 m- 2 pokoje blkon komf 118 Felińskiego 51 m- 2 pokoje PCV 118 Pomorsk 59 m- co 2 blkony blko 3 pokoje 120 Centrum 3 pokojowe duży wybór od WYNAJMĘ SKLEP W CENTRUM ZA 1000zł/m-c Wrocłwsk 47 m2 co PCV 2 pokoje... Podhlńsk 46 m2 co PCV blkon... Bytom 121m2 2 pokoje... Bytom 38 m2 co-gz wyposżenie blkon SUPER. Ttrzńsk 48,70 2 pokoje... Pułskiego 68 m- co-gz blkon Ip Nickl 62 m- co blkon PCV Hlond 50 m- co blkon PCV Stroszek 58 m- co blkon Miechowice 65 m- co blkon Śródmieście 90 m- co blkon Rdzionków 73 m- co blkon Miechowice 63 m- co blkon PCV 3 pokoje Pl. Słowiński 77 m2 co gz SUPER... Hlond 73 m2 4 pokoje trs Ip. Ok. Olejniczk 1 l2 m 2 z grżem 3 pokoje. Nickl 72 m2 co blkon I Ok. Olejniczk 160 m2 6 pokoi blkon... w ięcej n w ww.nieruchom osci.tynscy.pl KUPIMY MIESZKANIA DOMY NOWE SZEREGOWKI 119 m Nowe wolno stojące BOBROWNIKI Nowy Such Gór... od 450. Rdzionków szeregówk po remoncie Nowy bliźnik T.GÓRY 129 m Nowy wolno stojący T.GORY 128 m DZIAŁKI - SUCHA GORA, BLACHÓWKA, BOBROWNIKI, RADZIONKÓW od 120 zł/m2 Wynjem okzjonlny mieszkń od 700 zł/m-c WYBRANE MIESZKANIA NA SPRZEDAZ 1-POKOJOWE Rudzkiego 36 m2 Ip.CO gz.okn PCV,po rem 75 Chełmońskiego, 36,82 m2, II/IIIp., po rem., 75 Pl. A kdem icki 38 m 2, prter, po remoncie 73 Pistów Byt. 39,5 m 2, IIp., CO sieć 65 2-POKOJOWE K olejow 34,7m 2 IV/Xp.CO,blkon, 73 Frncusk 37,5m 2 IIp.okn pcv, CO,blkon 94,9 W yzwoleni 42,2 m2, 0/IVp., CO, okn pcv 105 W ojsk Pol. 47,4 m 2, III/Xp., CO 130 Felińskiego. 47,8 m2 0/Xp., CO, okn pcv 115 W yczółkowskiego 48,6m 2, IIp. 2 blkony 120 S trzelców Byt. 50,5m 2, 0/IVp. CO, blkon 125 S trzelców Byt. 52 m 2, 0/IVp Zmenhof 54,14 m 2, I/IIIp., 80 G rottger 60 m2, IV/IVp., do remontu 77 Zbrzńsk 63 m 2, IVp. CO gz 95. Moniuszki 66 m 2, IIIp. 125 M irki 66,2 m 2, IVp., po remoncie, CO gz 160 Btorego 66,5 m 2, II/IVp., blkon 98 Pl. W olskiego 128m 2, II/IIIp POKOJOWE W ojsk Pol. 46,3m 2, IV/IVp. CO, blkon 130 W rocłw sk 46,3m 2, 0/IVp. CO, blkon 118 O rzegowsk 47,18m 2, II/Xp. CO, blkon 92 W rocłw sk 47,5 m 2, 0/Xp., CO, blkon 109 Chorzowsk 49 m2, VIII/Xp.,CO, blkon 110 Podhlńsk 50m 2, VIp., CO, blkon 130 Cich 53 m 2, IV/VIIIp., CO, blkon 129 Okulickiego 58 m 2, IIp, okn pcv, CO gz. 139 Pl. Żerom skiego 58,75 m2, IIp. CO, blkon 140 A rm ii K rjowej 62 m2, IVp. CO, blkon 148 Felińskiego 64,6 m 2 Xp.,CO,okn pcv, blkon 159 S trzelców Byt. 68 m2, III/IVp., 2 blkony 190 Ligęzy 75,6 m2, 0/IVp., okn pcv 220 Powstńców Wrsz. 94,62 m2, IIp 101 Pl. A kdem icki 98 m 2 Ip. po rem. CO gz. 289 A lej Legionów 104 m2, III/IIIp., 250 Plińskiego 104 m2, IIIp., po rem. CO gz 199 Krkowsk 108 m2, I/IIIp. okn pcv i 5-POKOJOWE Grbow 77,8 m 2, II/IVp., CO gzowe 160 Jns 96 m2, IIp. CO gzowe 250 Orląt Lw. 122 m2, IIp, CO gzowe, blkon 300 Dworcow 139 m 2, IIIp, COgzowe, po rem. 390 Prus 140,67 m2, III/IVp., CO gzowe 220 DOMY W ojkowice pow. 120 m2, dz.722 m2 268,5 Rdzionków 195,69 m 2, nowy, dz.778 m Stroszek,pow. cłk. 220 m 2, łdn dziłk 490 Piekry Śl. 225 m2, łdn dziłk- 692 m2 670 Tąpkowice pow. 240 m2, dz.706 m Ujsoły domek cłoroczny z dużą dziłką 178 DZIAŁKI Brynek dziłki po ok.16, (cłość: 1,1 h) 60zł/m 2 Such Gór 928 m2 i 736 m2 130zł/m 2 Stolrzowice 838 m2, przezn. mieszk-usług Piekry Śląskie 1037 m DO WYNAJĘCIA Orzegowsk 28m 2, 1 pok. CO sieć 780zł/m -c Rydz Śmigłego 49m 2, umebl., CO gz 1100zł/m -c Trnogórsk 54,2m 2, 2pokoje, CO gz 1200zł/m -c Stolrzowice LOKAL NA PRZEDSZKOLE, OŚRODEK SZKOLENIOWY 180m 2,CO 1250/m -c ZAPRASZAMY DO BIURA ***K u p im y mieszkni w Bytomiu DO W YN A JĘCIA kw lerk centrum, NIERUCHOMOŚCI Bytom /953/12 DO W YN A JĘCIA kw lerk w centrum 1-, 2-, 3-PO KO JO W E centrum, Mie chow ice, Szom b ie rki, Stro sze k. SPEK TRUM P O K O JO W E 4 7 m 2, S z o m b ie rk i ,0 0 zł. SP EK TR U M PO KO JO W E, 38,5 m 2, Szo m b ie rki, zł po Bytom i. Tel /1059 DO W YN AJĘCIA kw lerk, Miechowi ce /1075 DO W YN A JĘC IA kw lerk, um eblo w n, 65 0 zł/m -c po /1064 sp rze d m , / POKO JO W E, 52 m 2, Bytom, W oź n i k 3 6, II p ię tro po re m o n cie sp rze d m / m 2, Bytom, Rynek. Tel. 32/ DO W YN A JĘC IA kom fortowe M2, 42 m 2 - Rynek, tel. 32/ /1089/12 DO W YN A JĘCIA lokl u żytko w y 38 m 2, F e liń sk ie g o, / P O K O JO W E, 52 m 2, IIIp., w in d, oko pokojowe Zbrzńsk, 36 m 2, P /W,...92 Fłt, 38 m 2, c o, 4 /4 p Pomorsk, 42 m2, B R d ZO PILNE, Piekry, Popiełuszki, 43 m Szymły, 49 m2, Łużyck, 50 m 2, Felińskiego 51 m 2, 4 / 4 p W ito r S trzelców Byt., 52 m 2 2/4 p., W oźnik, 56 m 2, I p, Piekry Os. Andluzji. 40,5 m 2, 2/4 p pokojowe 50 A.P iątk m 2, 0 /4 p, super, CO, 43 H lond, 63,5 m 2, 4 /1 0 p',...'... ' 77 Piekry, N nker,61 m2, 2 /3 p, Rydz Ś m igłego 63 m-, 1-2 p, łdne. Rydz Ś m igłego 63 m 2,/2 5, 40 Rcjonliztorów, 68 m 2, 3p 70 Axentow icz. 75 m 2, 3/4 p, po re m W o źn i k, 89 m 2, i p, C O gz, P IL N E, Plc Św. Brbry, 81,5 m 2, I p, CO gz, Trnow skie G., S tyczyńskiego, 85 m P u ł skie g o, 90 m 2, c o z, s u p e r Ś w ierklniec, 147 m 2, 3 pok, s u p e r p o k o jo w e i w ię ksze B -m, O lim pijsk, 74 m 2, II/W Piekry, S kłodow skiej, 75 m 2, IV p, Józefczk, 95 m 2, po rem., - p P iłs u d skie g o, 133 m 2, III/IV p, K Estreicher, m - I p, co g z, W ojkow ice,' Plk, 76 m 2,... ' D om y B og u ch w ło w ice, letniskow y, 53 m 2, S to lrzow ice, d om m 2, dziłk Ł giew niki, dom 1 20 m, dziłk 750 m 2, M ie ch ow ice, m 2, dz. 602 m 2, M ie c h o w ic e, d zi łk d o m y, B ytom Such Gór, 150 m 2, s z e r e g, B ytom, d om 180 mi2, dziłk 9 80 mi Piekry Józefk ł d n y Piekry km ienic 4 20 m Szczekociny, posid ło ść le tn is k o w Z b rosł w ice 180 m 2, dz m 2, Ujsoły, dom w górch s u p e r W o jk o w ice dom 130 m D zi łki Orzech dziłki 7 94 m Orzech m Orzech 651 m Piekry Km ień m Piekry ce n tru m 7 64 m Piekry ce n tru m 873 m R dzion kó w m 2 + p r o je k t Ś w ie rk l n ie c, m 2, u z b ro jo n Ś w ierklniec dziłki o d 7 02 m T.G ó ry 1600 m 2 + stodo ł Trn. G. Rybn 865 m Trn. G. Repty 1637 m Zbrosłw ice 1421 m z ł/m 2 W o jk ow ice Piski, 1942 m O fe rty k o m e rc yjne B ytom ś c is łe ce n tru m do p rz e ję c i z odstępne lcikl p iz z e rii stn id e ln y POLECAM W o jk ow ice obiekt m łej gstronom ii m ożliw ość przebudow y 86 m 2 dziłk 700 m B ytom Stroszek obie kt biurow om gzynow y pow. 246 m Trn. Góry dziłk 1600 m 2 + stodoł ty s./m -c R dzionków hl p ro d.-b iu ro w pow m 2, d zi łk 1,2 h...3 m ln + VAT Będzin os. Zm kow e lokl 160 m zl/m -c B ytom biuro w iec p o w m Biur do w yn jm u różne p o w ie rzch n ie...15 z ł/m 2 W yn je m B ytom, N w rot, 1 pok., co, złł/m -c Ś w ierklniec, 1 pok, złł/m -c Jns, 4 pok, co g z zł/m -c W rocłw sk, 2 pok, co., b. łdne złł/m -c Fłt, 1 pok., co., u m e b lo w n e zł/m -c K U P IĘ lub w yn jm ę g r ż w Krbiu /1043 ŁA G IEW N IKI. Sprzedm dom, 200 m 2, prcel 800 m 2 w rozliczeniu m ożliwość m ieszkni m 2, I, IIp. Bez pośred ników /984 DO W YN A JĘCIA M4, Stroszek, 44 m 2, Ip. z grżem DO W YN A JĘC IA w ce n tru m m ie szk n i, biur, lo k le u żytko w e, m gzyn y. ZA R Z Ą D Z A N IE n ieru ch o m o ścim i. 3 2 / , /972/12 O D STĄ P IĘ p rtycyp cję n 3-pokojowe m ieszknie, TB S Bytom /994 O G R Ó D E K d ziłko w y sp rze d m, B y tom /1053 SP R ZED A M m ieszknie, 50 m 2, Stroszek. 32/ /993 S Z O M B IER K I, 1-pokojowe do w ynję ci OKAZJA! Dom n wsi, 38 km od Nowe go Sącz, 5-pokojowy, 171 m 2, dziłk 3500 m 2 zgospodrow n, zł /1065/12 O K A Z JA! Sp rze d m boks hndlow y, hl trgow M iechowice, zł /1073 towe, um eblow ne, W rocłw sk /1074 DO W YN A JĘCIA, 35 m 2, po rem oncie, DO W Y N A JĘC IA 2-pokojow e, S z o m centrum. Tel bierki DOM szerego w y, Rdzionków. S P EK 5/1097/12 43 m 2, C H R O B R E G O 5, DO W YN A JĘCIA 2-pokojowe, W rocłw sk DO W YN A JĘCIA 3-pokojowe, I/IVp. z g r ż Bytom sprzedm. Bez pośredni ków /1068 Z b rz ń s k. B ezp ośredn io /929 KAM IEN ICA 567 m 2, Bytom, centrum. SPEKTRUM SP R ZED A M 2-pokojowe, 37 m 2, cen trum, zł. 32/ /998 KA W A LER KĘ sprzed m, Bytom -Stro- SP R ZED A M 2-pokojowe, 51 m 2, Witor, szek n isk i c z y n s z, zł /1044 5/1070/12 SP R Z E D A M 1-pokojowe, 37 m 2, IIp., ZAMIENIĘ LUB SPRZEDAM SP R ZED A M 3-pokojowe, 53 m 2, kom fortowe, Szom bierki komfortowe mieszknie MTBS-u SP R ZED A M dziłkę budow lną 2500 w Trnowskich Górch, osiedle Przyjźń, ul. Frncusk m 2, Zbro słw ice, W olności. Brdzo do br lo klizcj. Cen do uzgodnieni / 1050/12 n Bytom-Szombierki, Miechowice. Moj ofert-mieszknie dwupoziomowe 137 m2, dw blkony, pięknie wykończone. Kontkt SP R Z E D A M kw lerkę, Pow stńców W rszw skich 41, cen 79. Bez po średników. Tel /1096/12 SP R ZED A M kebb w dobrym m iejscu w pełni wyposżony kow e do w yre je stro w n i /977 AUTOSKUP Kupię kżdy sm ochód osobow y i dostw czy , 32/ /1U /8/12 P O M IE S Z C Z E N IE + Z A P L E C Z E ( łą c z n ie 2 0 m 2) w B y t o m iu. A U TO SKU P osobowe, dostwcze, cłe, Tel u szko d zo n e do zło m o w n i. W ł sn y trn sp o rt. P rzyj zd n tych m isto w y. Gotówk, zwrot OC , /981 W YNAJEM, 1-pokojowe, centrum. MAG W YNAJEM, 2-pokojowe, W rocłw sk. MAG Z A M IE N IĘ m ie s z k n ie k o m u n ln e, 2-pokojow e, 38 m 2 ul. Z. St re g o n w iększe w okolicy /1045 ZA TR U D N IĘ murrzy, dekrzy, blch DOM, 100 m 2, wolno stojący, dziłk + AUTA kupię, skorodow ne, pow ypd 2000 zł, stn obojętny /109 3/12 TRUM pełnosprw nych, niepełnosprw nych, 1/911 nieu bezp ieczo n ych. gotów k. TA N IO DO WYNAJĘCIA Stroszek. Cen 140 zt/m-c W O LN Y OD Z A R A Z Autoskup smochodów, A U TO SK U P osobowe i dostw cze do WYNAJMĘ nowe grże blszne, Bytom- S K L E P P O R E M O N C IE MOTORYZACJA 1/988 5/ 1085/12 DO W YN A JĘCIA 2-pokojowe m ie szk no sto ją ce, D o b ie szo w ic e , / /779 SPRZED A M lub zm ienię g r ż w cen k (k m ie n ic ). B e z p o śre d n ik ó w. 32/ , /1047 bez pośredników, stn bdb, m edi, t nio czyn sz. Tel DO W YN A JĘCIA dw nowe domy, wol Ip., 58 m 2 z ogrodem. M ieszknie po rem oncie z nową zbudow ą n ul. Po wstńców W rszw skich 80. Cen 190 ty s. B e z p ośredników. Tel /1096/12 grtk.pl DO W YN A JĘCIA, 2-pokojowe, komfor w y g o d m i, S t r o s z e k. Tel / /1 2 SP R ZED A M komfortowe, 3-pokojowe, SPRZED A M m ieszknie 53 m 2, W itcz 1 / /1056 BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH trum Bytom i PODNAJM Ę lokl 100 m 2, Dworcow, Szom bierki sprzedm / /1 2 PRZYJMUJEMY OFERTYNIERUCHOMOŚCI M IE S Z K A N IA w w w.m xim m o. 5/704/12 nie n Stroszku. Tel /1090/12 2-P O KO JO W E, Fłt, III/IVp., rozkłdow e, 44,5 m 2, zł pokojowe N w rot, 30,6 m 2, CO, po re m.,...89 W yzw oleni, 35 m 2, I/IV p, p o rem., DO W YN A JĘC IA kom fortowe M2, 42 1 / POKO JO W E, 46 m 2, Felińskiego, Vp. H lin G tzk lic. n r P ie k ry Ś l., W y zw o le n i / , w w w.d o m u s.jn.p l rzy z dośw idczeniem w p rcy n d chu. Tel. 32/ AUTOSZYBY B y t o m, u l. K. M i rk i 6 8, tel. 32/ kom A U T O S K U P sm ocho d y, m o tocykle. Cłe, uszkodzone, skorodowne, zb yt kowe /893 A U TO SKU P w szystkie m rki /807 NIERUCHOMOśCI BYTOMSKIE B y t o m, R y n e k 2 4 t e l , Zjm iem y się kżdą powierzoną nm sprwą związną ze sprzedżą, kupnem i wynjmem nieruchomości. Zprszm y do biur i n stronę

18 Ogłoszeni ŻYCIE BYTOMSKIE 17 OFERUJEMY NAJEM wolnych lokli mieszklnych w Bytomiu n zsdch TBS MIECHOWICE, ul. Frncusk 70 B lokl o pow. 46,08 m2 - prter; 5 pomieszczeń: kuchni, łzienk, ubikcj, przedpokój, pokój, blkon prtycypcj do 30% MIECHOWICE, ul. Frncusk 70 B lokl o pow. 27,46 m2 - VI p.; 3 pomieszczeni: pokój z neksem kuchennym, łzienk z ubikcją, przedpokój, blkon prtycypcj 30% Budynek jest dobrze skomunikowny, posid miejsc do prkowni i jest strzeżony monitoringiem. Mieszknie wyposżono w niezbędne elementy umożliwijące ntychmistowe zmieszknie (w łzience: kbin prysznicow i snitrit; w kuchni: kuchenk elektryczn i zlewozmywk); posid instlcje: elektryczną, wodną i knlizcyjną, centrlnego ogrzewni (sieć miejsk), teletechniczną, domofonową. Spokojn okolic, tereny rekrecyjne. Wymgne dokumenty: Wniosek, deklrcj o wysokości dochodów, stosowne oświdczeni. Wnioski orz szczegółowe informcje możn otrzymć w TBS Bytom Spółk z o.o. w Bytomiu przy ul. Rynek 21/3 bądź pobrć ze strony: (zkłdk: dokumenty do pobrni"); tel./ fx 32/ Termin skłdni wniosków upływ w dniu 7 wrześni 2012 r. T o w r z y s t w o S y m p t y k ó w P i ł k i N o ż n e j P i ę c i o o s o b o w e j 5 x 5 n terenie kompleksu boisk Torkcik orgnizuje Bytomską Ligę Futslu - piłk nożn zespołów pięcioosobowych Początek rozgrywek zplnowny n połowę wrześni 2012 r. Informcje o spotkniu orgnizcyjnym orz wszelkie inne n stronie: Z g ł o s z e n i i i n f o r m c j e : Krol Skur , e-mil: Rfł Kuchrczyk , gdu-gdu: S E R D E C Z N IE Z A P R A S Z A M Y NA DNI OTWARTE W SCH R O N ISK U DLA BEZDOM NYCH Z W IE R Z Ą T W BYTOM IU!!! N ie s t e t y c ią g le je s c z e w ie le p s ó w i k o t ó w j e s t p o r z u c n y c h p r z e z s w o ic h w ł ś c ic ie li N ie b ą d ź o b o ję t n y n lo s z w ie r z ą t p r z e b y w ją c y c h w s c h r o n is k u. J e ś li s z u k s z w ie r n e g o p r z y j c ie l n d o b r e i z łe, z p r s z m y s e r d e c z n ie d o n s z e g o s c h ro n is k. K ż d y p ie s i k o t p r z e b y w ją c y w n s z y m s c h ro n is k u c z e k n n o w e g o w ł ś c ic ie l, k t ó r y o to c z y g o o p ie k ą i m iło ś c ią. W AŻN A IN FO R M A C JA!!! Do 30 w rześ ni 2012 schronisko nie b ęd zie p o b ierć o p ł t od doptujących nsze zw ierzęt. M o ż e w ł ś n ie T y d s z im p r w d z iw y d o m, w z m i n p o z y s k s z p r w d z iw e g o p r z y j c ie l. Serdecznie zp rszm y codziennie w godzinch od do orz w soboty i niedziele w godzinch od do d o S c h r o n is k d l B e z d o m n y c h Z w ie r z ą t p r z y u l. Ł s z c z y k 1 8 w B y t o m iu - M ie c h o w ic c h. NA KAŻDĄ KIESZEŃ! tpety, frby, emulsje, lkiery, rtykuły mlrskie, kleje, zprwy, głdzie, ksetony itp. ZAPRASZAMY SKLEP PRZEMYSŁOWY Bytom, ul. Piekrsk 24, czynne pn-pt 9-17, sob tel. 32/ , A U TO SKU P. Płcimy gotówką. Njlepsze ceny, dojzd , /7 53 A U TO SKU P. Płcimy gotówką. Njlepsze ceny, dojzd , AUTOZŁOMOWANIE , EU RO H A KI 32/ /1078/12 KU PIĘ Mtiz, Punto, Fiestę, Corsę, Polo i inne. Stn obojętny /977 P O S Z U K U JĘ grżu do wynjęci, ok. Moniuszki /1046 ZDROWIE DERM ATOLOG, lek. med. Ann Szłjd- Klich, przyjmuje Bytom, Dworcow 1, , m ożliwość w izyt domowych, 5/995/12 ESPERA L, odtruci M ASAŻE. Również dojzd, /971/12 ŻYCIE BYTOMSKIE tel. 32/ ; tel./fx 32/ e-mil: Bytom ul. Powstńców Wrszwskich 15. l»ł»l K0N110L0WHHY ZWIĄZEKKDHTRQUDYSTRYBUCJI PRASY T ygodnik lo k ln y u k zu jący się w B y to m iu i R d zio n k o w ie. W yd w c : B y to m s k S p ó l - d z ie ln i P r c y D z ie n n ik rz y (n r K R S ). R edguje zesp ó ł: T o m sz N o w k - re d k to r n c z e ln y o rz W ito ld B r n ic k i, M rc in H - ł ś, J c e k S onczow sk i, te l./f x 32/ O G Ł O S Z E N I E B iuro re k l m i ogłoszeń: M r i o l K u b ic -W e rs c h n e r, te l. 32/ (c e n tr l ), fx 32/ , e-m il: zyc ie b y to m sk ie.p l. K sięgow ość: E lż b ie t K o w l sk, te l. 32/ O bsług k o m p u te ró w : J c e k K c z y ń sk i. B iu ro r e k l m i o g ło sz e ń c zy n n e o d p o n ie d z i łk u d o śro d y w godz. 9-16, w c z w rtk i w godz o r z w p ią tk i o d 9 d o 15. Z tr e ś ć o g ło sz e ń r e d k c j n ie o d p o w i d, m t e r i łó w n ie z m ó w io n y c h n ie z w r c, z s tr z e g ją c s o b ie p r w o d o ich d iu s t c ji i sk ró tó w. S k ł d, k o re k t : F ro d o (b iu fro d o.c o m.p l). D r u k : A g o r P o lig r f i Sp. z o.o. Z rząd Spółdzielni M ieszkniowej M iechowice ogłsz przetrg n niem loklu mieszklnego: - nieogrniczony nr 21/m/12 n lokl mieszklny przy ulicy Reptow skiej 80/19 (III piętro) (2 pokoje + kuchni, o pow. użytkowej 36,40 m2 ), cen wywołwcz stwki czynszowej njm u wynosi 6,02 zł/m2 P rzetrg nieogrniczony odbędzie się w dniu r. o godz. 10 w siedzibie Z rządu Spółdzielni w Bytomiu - M iechowicch przy ul. Felińskiego 19. Do dni r. nleży wpłcić w dium w wysokości 300,00 zł n jedno z niżej podnych kont Spółdzielni: PK O BP S.A IN G B nk Śląski O ddził Bytom Numer przetrgu orz dres loklu powinny być wskzny n dowodzie wpłty wdium. Dowód wpłty nleży okzć Komisji Przetrgowej przed przystąpieniem do przetrgu. Szczegółowe informcje o wrunkch przetrgu możn uzyskć w Dzile Członkowsko- Loklowym, nr tel.: 32/ , 32/ Wyżej wymieniony lokl możn oglądć w dnich i godzinch urzędowni Administrcji Spółdzielni. Zrząd Spółdzielni zstrzeg sobie prwo odstąpieni od przetrgu bez podni przyczyn. OFERUJEMY: S p ó łd zieln i M ieszk n io w M IE C H O W IC E z p r s z N O W E i IS T N IE JĄ C E ju ż W S P Ó L N O T Y M IE S Z K A N IO W E do w sp ó łp r c y w z k re sie z rz ą d z n i n ie ru c h o m o śc ią w sp ó ln ą konkurencyjne ceny - już od 0,45 zł/m 2! n e g o cj c je w ru n k ó w u m o w y z K lientm i! wieloletnie doświdczenie w zrządzniu nieruchomościmi mieszkniowymi, Wspólnoty Mieszkniowe prowdzone przez licencjonownych Zrządców nieruchomości, wykwlifikowny zespół prcowników posidjący wymgne prwem uprwnieni budowlne i instlcyjne, doświdczenie w zkresie pozyskiwni środków krjowych i unijnych, bezpieczeństwo i stbilizcję dziłni, przejrzystą i pełną dokumentcję, gwrncję pomocy we wszelkich formlnościch! S e rd e c z n ie z p r s z m y P ństw do w s p ó łp r c y! Dodtkowe informcje są udzielne pod nr tel. (32) i (32) , osobiście w siedzibie Spółdzielni po uprzednim kontkcie telefonicznym lub pod dresem w sp o ln o o n e t.p l. Zprszmy również do odwiedzeni nszej strony internetowej:

19 18 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie m ist O d p r e z y d e n t d o I b e t k i f # S tw jed n k bez t je m nicy. W prku miejskim trw rewitlizcj stwu położonego przy ulicy Olimpijskiej. Ten zbiornik populrnie nzywny jest, zwłszcz przez wędkrzy, Ibetką". Histori tej niewinnej, i z pozoru nic nieznczącej, nzwy w ie dzie ns znd mlowniczego zkątk bytomskiego prku w mendry wielkiej polityki z lt międzywojennych. W w y d n e j n i e d w n o p rz e z M u z e u m G ó r n o ś lą s k ie k sią ż c e Ze s p i żu i g r n itu. P o m n ik i B y to m i z n jd z ie m y - w r o z d z i le p i ó r P r z e m y s ł w N d o ls k ie g o, p o ś w ię c o n y m p o m n ik o m s t o ją c y m w m ie ś c ie d o 1945 ro k u - in f o r m c ję o p o m n ik u p re z y d e n t R z e szy F r i e d r ic h E b e r t. Z m r ły w 1925 r o k u E b e r t b y ł o s t tn im k n c le r z e m C e s r stw N ie m ie c, w k ró tc e p o te m p ie rw sz y m p re z y d e n te m p o w s t łe j p o k lę s c e N ie m ie c w I w o j n ie ś w i to w e j tzw. R e p u b lik i W e im r s k ie j. Z p r z e k o n ń s o c j ld e m o k r t, z n ie n w id z o n y b y ł z ró w n o p rz e z k o m u n istó w, k tó ry c h p o w s t n ie k rw w o s tłu m ił w 1919 ro k u, j k i p rz e z h i tle ro w c ó w. W P o ls c e n ie m m y w ie lk ic h p o w o d ó w d o w d z ię c z n o śc i d l E b e r t : p o d c z s w o j ny p o ls k o -b o ls z e w ic k ie j w 1920 ro k u w p ro w d z ił z k z tr n z y tu W miejscu, gdzie dziś istnieje rewitlizowny włśnie stw nzywny Ibetką" przed wojną stł pomnik Friedrich Ebert. p rz e z N ie m c y d o w lc z ą c e j P o l sk i p o m o cy w o jsk o w ej z z c h o d n ie j E u ro p y. W B y to m iu p o m n ik E b e r t w f o r m ie g l z u n r z u to w e g o, u s t w io n e g o n c e g l n e j p o d m u ró w c e, u fu n d o w li k o m b t n ci z rz e s z e n i w o rg n iz c ji R e ic h s b n n e r S c h w rz -R o t-g o ld, p o p i e r j ą c e j p o r z ą d e k p n u ją c y w R e p u b lic e W e im rs k ie j p rz e c iw k o h itle ro w c o m i k o m u n isto m. Ż y w o t p o m n ik n ie b yl dlu g i. O d sło n ię ty w s ie r p n iu 1932 ro k u, ju ż w m ju 1933 zn iszczo n y z o st l p rz e z n ie z n n y c h s p r w c ó w (sw o ją d ro g ą, c ie k w e, że h itle ro w c y p o p r z e ję c iu w ł d zy n ie m ie li o d w g i z lik w id o w ć p o m n ik o fic j ln ie ). N o d o b rz e. A co to w szy stk o m w sp ó ln e g o ze s t w e m I b e t k i je g o r e m o n te m? P o m n ik E b e r t u s t w io n o n d u ż e j ł ą c e w p ó łn o c n e j c z ę ś c i p r k u m ie jsk ie g o. Z r z e m łą k ę n z w n o E b e r t- W i e s e c z y li Ł ą k E b e r t. C hoć n zw fu n k c jo n o w ł k ró tk o, je d n k z d o ł ł się p rzyjąć, o czym św idczy e w o lu c j, j k ą p r z e s z ł. N ie u le g b o w ie m w ą tp liw o ś c i, że d z ię k i z d o ln o ś c i ś l ą s k i e j g o d k i d o d p t o w n i n ie m ie c k ic h w y r z ó w Ł ą k E b e r t s t ł s ię sw o js k ą E b e r tk ą, z k tó re j z k o le i - p o d w p ły w e m n ie m ie c k ie j w ym ow y - w y ło n ił się is tn ie ją c d o d z is i j Ib e tk. T ki j e s t w ł ś n ie z w iązek m ię d z y n ie m ie c k im p o lity k ie m z d w n y c h l t, p r k o w y m s t w e m i w ę d k rz m i. N ie n ty m k o n ie c. N ie z n n i sp r w c y z 1933 ro k u o g r n ic z y li się d o z d r c i z p o m n ik m e t lo w ej t b lic y z p o rtr e te m. G łz, ze w z g lę d u n sw ą w g ę, p o z o st ł n m ie jsc u. W l t c h 50. n m ie jsc u E b e r tk i u tw o rz y ło się n sk u te k szk ó d g ó rn iczych z p d lisk o, k tó re w k ró tc e z g o sp o d ro w n o, tw o rz ą c stw. N ie k tó rz y h is to r y c y p r z y p u s z c z li w ię c, że p o m n ik E b e r t leż y n je g o d n ie. Z d n ie m o d p o w i d ją c e g o z p rk o w e p o rz ą d k i d y re k to r R o b e r t B i ł s z M ie js k ie g o Z rz ą d u D ró g i M o stó w b y ło to m ło p r w d o p o d o b n e. G łz b o w ie m z n l z łb y s ię ju ż p o d c z s p o p r z e d n ie g o r e m o n tu s t w u, k ie d y z m t e r i ł u w y d o b y te g o z d n u tw o r z o n o i s t n ie j ą c ą do d z iś w y sep k ę. - P rzed rozpoczęciem obecnej rew itlizcji stw u zb d liś m y jeg o dno g eordrem - m ów i R o b e rt B i ł s. - N ic nie w sk zyw ło n to, że gdzieś w m u le zn jd u je się głz, któ ry niegdyś był p o m n ikiem. T ę d i gn o zę p o tw ie rd z iły p ro w d z o n e p r c e - d n o st w u w yczyszczono z m u łu, n p o m n ik o w y g łz n ie n tr fio n o. T k w ię c d o te j p o ry n ie w i d o m o, j k i był lo s d w n e go p o m n ik p re z y d e n t N ie m ie c. N p e w n o n ie z o st ł o n je d n k z to p io n y w E b e r tc e, to znczy w I b e tc e. MACIEJ DROŃ PROMOCJA Mundurowi n pikniku Zbw n plntch. Wszyscy, wych, będą mogli liczyć n nie O rg n iz to re m im p r e z y je s t U rz ą d M i s t R d z io n k ó w o r z S to w rz y s z e n ie Ż o ł n ie r z y R d io t e c h n ik ó w R d r w R d z io n k o w ie. G o s p o d rz e z p l n o w li, że p ik n ik p o t r w o d g o d z in y 14 d o 19. A tr k c ją d l g ło d o m o r ó w b ę d z ie g ro c h ó w k s e rw o w n z w o js k o w e g o k o tł. A m to rz y h is to rii i m ilit rió w b ę d ą m ie li p r w d z iw ą u cie ch ę p o d c z s p o k z ó w d y n m ic z n y c h u m ie ję tn o ś c i fu n k c jo n riu s z y. N ie zbrknie ró w n ie ż g ru p specjlizują cych się w rekonstrukcjch h is to rycznych. Dl n jm łod szych grtką którzy 15 wrześni wybiorą się n III już Piknik Służb Mundurold trkcje. Miejscem wspólnej zbwy będą plnty w Rojcy. Wielkie święto piłki nożnej Turniej z trdycjmi. We wrześniowe weekendy boisko n Księżej Górze będzie miejscem ostrej rywlizcji drużyn piłkrskich, wlczących o plmę pierwszeństw podczs siódmej edycji Turnieju Piłki Nożnej IO CUP W s p ó ło r g n iz t o r m i te j s y m p t y c z n e j im p r e z y są In ic j ty w O b y w te l sk P o w i tu T r n o g ó rs k ie g o, k o ło w R d z io n k o w ie, U rząd M i s t o r z M ie js k i O ś ro d e k S p o rtu i R ekre cji. Z p is y n t u r n ie j są p r z y jm o w ne d o 3 w rz e ś n i. Z e s p o ły m o ż n z g ł s z ć w R e fe r cie P ro m o c ji M i s t i A k t y w n o ś c i S p o łe c z n e j U rz ę d u M i s t w R d z io n k o w ie w g o d z in c h p r c y R tusz. In u g u r c j im p r e z y, p r z y c ią g ją c e j c o r o k u w ie lu s y m p t y k ó w p iłk i n o ż n e j, n s tą p i 6 w r z e śni o g o d z in ie 16 w C e n tru m K u l t u r y K r o lin k. O d b ę d z ie się t m lo s o w n ie g r u p. W ż n e je s t, że c e le m tu r n ie ju je s t u r o z m ic e n ie ż y c i n ie ty lk o z re s z tą m ie s z k ń c o m R d z io n k o w, le i s ą s ie d n ic h g m in. W z m g n i c h m o g ą w z ią ć u d z i ł z w o d n ic y m to rz y i n ie z rz e s z e n i. W s k ł d d r u ż y n m u szą w e jś ć s p o r t o w c y o d ro c z n ik i s t rs i. W k ż d y m z e s p o le m o ż e z g r ć m k s y m ln ie 3 z w o d n ik ó w z rz e s z o n y c h w k lu b c h PZPN k l sy A lu b B. Z t k ie g o z w o d n ik m ją b yć p rze j ż d ż ki tr n s p o rte re m o p n c e rz o n y m. N k o n ie c ś w ie ż o u p ie c ze n i m iło ś n ic y m ilit rió w b ę d ą m o g li z o p trz y ć się w o d z ie ż m ilit rn ą n stoiskch te j brnży. W R ojcy z m e ld u ją się: 3. B rygd R d io te c h n ic z n S ił P o w ie trz n y c h, k tó rą re p re z e n to w ć b ę d z ie K o m pni R diotechniczn z R dzionkow. Ż o łn ie rz e ci z p re z e n tu ją stcje r d io lo k c y jn e NUR-31 i N U R N to m i s t 34. D y w iz jo n R k ie to w y O b ro n y P o w ie trz n e j p o k ż e tre n żer strzelecki CYKLOP. O o p r w ę m u z y c z n ą p ik n ik u zdb O rkie str W o jskow Sił Pow ie trz n y c h z B y to m i. Pod d o w ó d z tw e m k p e lm is trz s t rsz e g o c h o rą że g o s z t b o w e g o Pwł Szczot m u z y c y d d z ą p o k z m u s z try p r d n e j, 6 B t lio n P o w ie trz n o D e s n to w y im. G enerł E dw in R ozłub irs k ie g o z G liw ic z o rg n iz u je p u n k t p ro m o c y jn o, in fo rm c y jn y. P ik n ik o d w ie d z ą p o n d to fu n k c jo n r iu s z e Ś lą s k ie g o O d d z i łu S tr ż y G r n ic z n e j, r e p re z e n t n c i J e d n o s tk i R to w n ic z o - G ś n ic z e j P ń s tw o w e j S tr ż y P o ż rn e j z Rd z io n k o w, p r z e d s t w ic ie le Iz b y C e ln e j z K to w ic, W K U z G liw ic, c z ło n k o w ie K lu b u 2 2 z T r n o w u z n je się o s o b ę z g ło s z o n ą p rz e z P ZPN d o r o z g r y w e k. S p o r t o w c y z w y ż s z y c h k l s n ie m o g ą b r ć u d z i łu w t u r n ie ju. P rzez z w o d n i k z rz e s z o n e g o o r g n iz to rz y t u r n ie ju ro z u m ie ją o s o b ę, k tó r g r ł w k lu b ie k l s y A lu b b w o k re s ie o d 1 lip c d o d z iś. Z ł m n ie ty c h z s d g r o z i u to m ty c z n ą d y s k w lifik c ją. W u b ie g ły m r o k u w t u r n ie ju w z ię ły u d z i ł 2 4 z e s p o ły z R d z io n k o w, B y to m i, P ie k r Ś lą s k ic h, T r n o w s k ic h G ó r, N k ł Ś lą s k ie g o. M e c z e r o z g r y w n o n jp ie r w w g r u p c h, n s tę p n ie w s y s te m ie p u c h ro w y m. G łó w n ą n g r o d ę w y w lc z y ł z e s p ó ł P lu s T e m z R ojcy. O r g n iz t o r z y lic z ą, że w ty m ro k u im p re z n K się żej G ó rz e b ę d z ie się c ie s z y ł je s z c z e w ię k s z y m p o w o d z e n ie m. Przedstwiciele służb mundurowych odwiedzą Rdzionków. s kic h G ór, fu n k c jo n riu s z e K o m e n d y P o w i to w e j P o lic ji w T r n o w s k ic h G ó r c h, s tr ż n ic y m ie js c y o r z g r u p y re k o n s tru k c ji h is to ry c z n y c h : 4 5. D y w iz j P ie c h o ty A rm ii A m e r y k ń s k ie j z o k re s u II w o jn y ś w i to w e j i P olsk ie S iły Z b r o jn e n Z c h o d z ie K r p ty - g ru p d z i ł ją c p r z y S to w r z y s z e n iu P ro F o rt lic iu m. W tle g o ś c io m p rz y g ry w ć b ę d ą z e s p o ły s h 'n 'b e c h e r i Ns Troje. Bezpłtne bdni mmmogrficzne Profilktyk njwżniejsz. Zdniem lekrzy wszystkie kobiety po pięćdziesiątce powinny poddwć się regulrnym bdniom mmmogrficznym. Jest to jedyn metod umożliwijąc wczesne wykrycie rk piersi. Okzj tk ndrz się w Rdzionkowie. O rg n iz to re m k c ji je s t C e n tru m O n k o lo g ii im. M rii S k ło d o w s k ie j - C u rie o r z r d z io n k o w s k firm N O R M A N S p ó łk z o.o. Z d r m o w e g o b d n i m o g ą s k o rz y s t ć w s z y s tk ie k o b ie ty w w ie k u o d 50 d o 69 ro k u życi. M m m o b u s b ę d z ie s t ł n te re n ie firm y N O R M A N p rz y u lic y S ik o rs k ie go 7 w dnich: - 29 sierpni (środ) od g o d zin y 13 d o sierpni (czw rtek ) od g o d z in y 11 d o s ie rp n i (p ią te k ) o d g o d z in y 8 d o 15. B d n i o b e jm ą k o b ie ty z r o c z n ik ó w , k tó re w c ią g u o s t t n ic h d w ó c h l t n ie m i ły w y k o n y w n y c h b d ń m m m o g r fic z n y c h. W ię cej in fo rm c ji m o ż n u z ysk ć p o d n u m e re m te le fo n u (32)

20 Reklm ZYCIE BYTOMSKIE 19 WUCZA/ÎOW ZESZYT A5/16K. DREAM CARS o w p ro m o c ji r ó w n ie ż in n e z e s z y t y i b r u lio n y z s e r ii D rem Crs OT9 lsz t.zv A T BRULION A5/80K. PRZEDMIOTOWY o w p ro m o c ji b r u lio n y do ró żn y c h l i 79 PIÓRNIK 7 99 TUBA o w p ro m o c ji p r z e d m io tó w 1 szt. z VAT 2.20 r ó ż n e w z o r y lsz t.zv A T PIÓRNIK LEGO BEZ WYPOSAŻENIA o w p ro m o c ji r ó ż n e w z o r y ZESZYT PAPIERÓW KOLOROWYCH A5 o A 4 w c e n ie : 0.79, z VAT 0.97 O? 9 lsz t.zv A T REEBOK PLECAK POPIELATO- -BŁĘKITNY o m t e r i ł: p o lie s te r o 1 -k o m o r o w y o w y m i r y : PLASTELINA NUNO 6 KOLORÓW o w p ro m o c ji r ó w n ie ż in n e r o d z je O? 9 lop k.zv A T 1.22 PLECAK SPIDERMAN o d w ie k o m o r y g łó w n e o d o d tk o w k ie s z e ń n fr o n c ie o u s z ty w n i n e p le c y o w y m i r y : 4 5 x 3 0 x 2 3 cm l s z t. z VAT TABLICA KORKOWA 3 0 x 4 0 CM 5. " ls z t. zvat7.37 CITIZEN ""MW! rca PLECAK MŁODZIEŻOWY o d w ie k o m o r y g łó w n e o k ie s z e ń n fr o n c ie o d w ie k ie s z e n ie b o c z n e o u s z ty w n i n e p le c y o w z m c n i n e s z e lk i o w y m i r y : 4 3 x 3 1 x 2 2 cm R o 8 -p o z y c y jn y d u ży w y ś w ie tl c z o g u m o w e k l w is z e z s il n ie b te r y jn e VERBATIM PAMIĘĆ USB 8 GB ls z t. z VAT l s z t. z VAT VERMAX TABLET OV-TB-09 o p ro c e s o r: C o r te x -A 8 11,0 G H z) o e k r n : LED 1 0, x ) p o je m n o ś c io w y o p m ię ć R A M : 1 GB o p m ię ć w e w n ę tr z n : 4 GB O W if i o c zy tn ik k rt pm ięci m icrosd O A ndroid 4.0 O F E R T A O B O W I Ą Z U J E : NOKIA TELEFON GSM100 o G SM / o w y ś w ie tl c z : T F T 1,8" (1 2 8 x 1601 o d z w o n k i p o lifo n ic z n e o r d io FM o tr y b g ło ś n o m ó w ią c y l s z t. z VAT «lsz t.z V A T i KRZESŁO0DE0N o w y g o d n e k r z e s ło d z ie c ię c e o m ię k k ie, t p ic e ro w n e s ie d z is k o i o p rc ie o p o d n o ś n ik p n e u m ty c z n y o r e g u l c j g łę b o k o ś c i s ie d z is k i w y s o k o ś c i o p rc i o p o d s t w c z r n, n y lo n o w o w p ro m o c ji t p ic e r k i d z ie w c z e c e WT PON Msz firmę? Prowdzisz dziłlność gospodrczą? Nie msz jeszcze Krty Klient Selgros? Nic prostszego! Wypełnij formulrz n stronie Krtę przyślemy do firmy lub odbierzesz ją w hli. SELGR0 S CASH & CARRY BYTOM chłopięce C h o rzo w s k 88 w w w.s e lg ro s.p l / í «os < S3 O so < < CO O ÏI < < o o II 3 3

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE"

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE 977023929420449 > Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę 77023 9"2942 ŻYCIE BYTOM SKIE R E K L A M A studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 4 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA MAPY HYDROGRAFICZNEJ POLSKI 1 :50 000 Wydanie III Poprawione i uzupełnione

Bardziej szczegółowo

A B Y N A S Z E M I A S T 0 B Y Ł 0 L E P S Z E y C o T y d ;z ie n

A B Y N A S Z E M I A S T 0 B Y Ł 0 L E P S Z E y C o T y d ;z ie n Mysłowiczanie na placu św. Piotra WIĘCEJ Hi STB. 3 Obchody 90. rocznicy wybuchu iii Powstania śląskiego Więcej na str. 14 UCZCiliŚMY 3 MAJA Po m szy w in te n c ji O jczyzn y i w ła d z m iasta w k o ś

Bardziej szczegółowo

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Tygodnik Lokalny 1 2 2-2 8 s ie r p n ia 2 0 0 7 ro k u n r 3 4 /8 3 0 r o k X V II, T T S Ó z ł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 h ttp ://w w w.c

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI Nr 28. Kraków, dnia 7 Lipca 1912 r. Rcznik II. TYGDNIK MIESZCZAŃSKI Irtik M ieszczański*' RGAN KLUBU na we w szy śtk ;ch agencyach 5ków. [I RĘKDZIELNICZ-MIESZCZAŃSKIEG P R ENUMERATA.T ygdnika M ieszczańskieg'

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h 97702392942044 9 770239"2942 > Tylko u nas! Biskup Jan Kopiec o swoich związkach z Bytomiem Z Y C I E B Y T O M S K I E R E K L A MA studio florystyczne stokrotka u l. m a t e jk i 8 b, b y t o m t e l.

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron U' Cno numru 5 sroszi «; t pocztow uiszczon ryczłtm. I L U S T R O W A N A Dzisijszy numr zwir IZ stron Anks Slowcii Alrmując pogłoski w Pryb żu I Londyni P o d j r z n r u c h y w o j s k n i m i c k

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia potkajmysję przy iirnaoi IÜD02dM M [ ka)20 Lokale WQoP00 020QQ0 od J00 do 20J00 Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki ZCZEGÓŁY NA TR. 4 Urzędnicy - podzielcie

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo