ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU INNE JEDNOSTKI...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO I. REALIZACJA DOCHODÓW II. REALIZACJA WYDATKÓW III. PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA IV. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ V. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMÓW PRZEDAKCESYJNYCH ORAZ FUNDUSZY STRUKTURALNYCH VI. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 630 TURYSTYKA DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 720 INFORMATYKA DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHORONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT VII. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZAKŁADY BUDŻETOWE FUNDUSZE CELOWE ŚRODKI SPECJALNE INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY INNE JEDNOSTKI POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W SŁUPSKU ZADANIA REALIZOWANE POZA BUDŻETEM WOJEWÓDZTWA REDYSTRYBUCYJNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

2 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FUNDUSZ PRACY PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH (PAOW) W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM POMORSKI PROGRAM ODNOWY WSI INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ BIURA KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W 2004 ROKU

3 SPIS TABEL Tabela 1 Zmiany planu źródeł dochodów i zmiana struktury dochodów województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku Tabela 2 Zmiany planu dochodów województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku w układzie działowym Tabela 3 Zmiany planu wydatków województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku w ujęciu rodzajowym Tabela 4 Zmiany planu wydatków województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku w ujęciu działowym Tabela 5 Wykonanie dochodów budżetu Województwa Pomorskiego za 2004 r Tabela 6 Szczegółowa realizacja poszczególnych źródeł dochodów w 2004 r Tabela 7 Dynamika wykonania dochodów według głównych źródeł w roku 2004 w stosunku do roku 2003 r. w złotych Tabela 8 Wykonanie wydatków Województwa Pomorskiego w 2004 roku Tabela 9 Struktura realizacji wydatków w 2004 roku Tabela 10 Struktura wydatków w latach Tabela 11 Wykonanie wydatków majątkowych województwa za 2004 rok Tabela 12 Realizacja zadań w ramach programów ze środków funduszy pomocowych UE w 2004 roku Tabela 13 Wpływy z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań dotyczących dróg wojewódzkich w 2004 r Tabela 14 Plan i wykonanie wydatków Urzędu Marszałkowskiego na dzień r Tabela 15 Wykaz podmiotów, które otrzymały pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w 2004 r Tabela 16 Wykaz podmiotów, które otrzymały pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2004 r Tabela 17 Jednostki budżetowe Samorządu Województwa Pomorskiego Tabela 18 Jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Pomorskiego Tabela 19 Jednostki Samorządu Województwa Pomorskiego

4 4

5 SPIS WYKRESÓW 1. Budżet Województwa Pomorskiego rok 9 2. Wykonanie dochodów i wydatków ogółem w latach Wykonanie dochodów w latach Wykonanie dochodów w 2004 roku wg źródeł pochodzenia w porównaniu z planem Struktura wykonania dochodów w 2004 roku Wykonanie wydatków w 2004 roku w układzie działowym w porównaniu z planem Struktura wykonania wydatków ogółem w układzie działowym w 2004 roku Struktura wykonania wydatków majątkowych w układzie działowym w 2004 roku Struktura wykonania wydatków ogółem w 2004 rok Struktura wykonania wydatków bieżących w 2004 roku Struktura wykonania wydatków majątkowych w 2004 roku 29

6 6

7 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. WYKONANIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WYKONANIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKAZ IMIENNY PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DLA INSTYTUCJI KULTURY WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY JEDNOSTKI ZBIORCZO POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA TEATR MUZYCZNY PAŃSTWOWY TEATR WYBRZEŻE PAŃSTWOWA OPERA BAŁTYCKA MUZEUM NARODOWE MUZEUM - KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO MUZEUM ZACHODNIO - KASZUBSKIE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE BAŁTYCKA GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA NADBAŁTYCKIE CENTRUM KULTURY STRUKTURA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA OKRES R.-WOJEWÓDZKIEGO BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU STRUKTURA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA OKRES R.-ZAKŁADU USŁUG WODNYCH DLA POTRZEB ROLNICTWA W SŁUPSKU STRUKTURA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA OKRES R. REJONOWEGO ZARZĄDU INWESTYCJI W SŁUPSKU STRUKTURA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA OKRES R. -BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W SŁUPSKU STRUKTURA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA OKRES R.- ZAKŁADÓW TECHNIKI MEDYCZNEJ W SŁUPSKU

8 12. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO ZA OKRES OD R. (w zł) - ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO ZA OKRES OD R. (w zł)- URZĄD MARSZAŁKOWSKI WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO ZA KRES OD R DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNE OPIEKA WYCHOWAWCZA (w zł) CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W SŁUPSKU SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W GDYNI MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE NR 2 W GDAŃSKU MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W WEJHEROWIE MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W SZTUMIE ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W SŁUPSKU WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO ZA OKRES OD R. (w zł) DOM IM. J. KORCZAKA, REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W GDAŃSKU WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA OKRES R. WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM (w zł) WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA OKRES R. FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH (w zł) ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W OKRESIE OD R. DO R. W RAMACH PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO SYTUACJA FINANSOWA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2004 ROK W PORÓWNANIU Z ROKIEM Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 8

9 DOCHODY WYDATKI Podatek dochodowy od osób prawnych zł 47,9% Podatek dochodowy od osób fizycznych zł 8,1% Dochody z majątku województwa zł 2,4% Pozostałe dochody własne zł 1,9% Subwencje zł 14,4% Dotacje celowe z budżetu państwa zł 21,8% Pozostałe dochody zewnętrzne zł 3,5% RAZEM zł BUDŻET OGÓŁEM PLAN DOCHODY zł WYDATKI zł Planowana nadwyżka budżetowa zł WYKONANIE DOCHODY zł WYDATKIY zł Nadwyżka budżetowa zł Rolnictwo i łowiectwo zł 14,8% Przetwórstwo przemysłowe zł 1,2% Transport i łączność zł 39,0% Gospodarka mieszkaniowa zł 0,6% Działalność usługowa zł 0,7% Administracja publiczna zł 6,6% Obsługa długu publicznego zł 0,5% Oświata i wychowanie zł 6,0% Ochrona zdrowia zł 10,7% Pomoc społeczna zł 0,6% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł 1,2% Edukacyjna opieka wychowawcza zł 1,3% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł 14,9% Kultura fizyczna i sport zł 1,0% Pozostałe wydatki zł 0,9% RAZEM zł

10

11 Wykonanie dochodów i wydatków ogółem w latach ,6% 11,2% dochody wydatki 11

12

13 Wykonanie dochodów w latach ,6% ,3% ,2% ,5% 18,3% 69,2% 0 udziały w podatkach dotacje celowe z budżetu państwa subwencja ogólna pozostałe dotacje i środki z innych źródeł dochody z majątku województwa pozostałe dochody 13

14 14

15 Wykonanie dochodów w 2004 roku wg źródeł pochodzenia w porównaniu z planem ,3% ,6% ,0% plan wykonanie ,1% ,2% 13,5% 14,5% 0 podatek dochodowy od osób pranych podatek dochodowy od osób fizycznych dotacje celowe z budżetu państwa subwencja ogólna pozostałe dotacje i środki z innych źródeł dochody z majątku województwa pozostałe dochody własne 15

16 16

17 Struktura wykonania dochodów w 2004 roku pozostałe dotacje i środki z innych źródeł 3% dochody z majątku województwa 2% pozostałe dochody 2% subwencja ogólna 14% dotacje celowe z budżetu państwa 22% udziały w podatkach 57% Udziały w podatkach: zł Dotacje celowe z budżetu państwa: zł Subwencja ogólna: zł Pozostałe dotacje i środki i innych źródeł: zł Dochody z majątku województwa: zł Pozostałe dochody: zł 17

18 18

19 transport i łączność kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rolnictwo i łowiectwo ochrona zdrowia administracja publiczna oświata i wychowanie edukacyjna opieka wychowawcza przetwórstwo przemysłowe pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kultura fizyczna i sport działalność usługowa pozostałe wydatki Wykonanie wydatków w 2004 roku w układzie działowym w porównaniu z planem 15,3% 0,5% 0,2% 16,0% 7,5% 1,5% 21,0% 12,9% 30,9% 0,2% 17,1% 19 36,0% plan wykonanie

20 20

21 Struktura wykonania wydatków ogółem w układzie działowym w 2004 roku przetwórstwo przemysłowe 1% edukacyjna opieka pozostałe zadania w zakresie wychowawcza polityki społecznej 1% 1% oświata i wychowanie 6% kultura fizyczna i sport 1% działalność usługowa 1% pozostałe wydatki 3% administracja publiczna 7% ochrona zdrowia 11% transport i łączność 38% rolnictwo i łowiectwo 15% kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15% 21

22 22

23 Struktura wykonania wydatków majątkowych w układzie działowym w 2004 roku przetwórstwo przemysłowe 4% kultura i ichrona dziedzictwa narodowego 12% informatyka 1% pozostałe działy 1% transport i łączność 31% ochrona zdrowia 21% rolnictwo i łowiectwo 30% 23

24

25 Struktura wykonania wydatków ogółem w 2004 roku wydatki majątkowe 31% wydatki bieżace 69% Wydatki bieżące: zł Wydatki majątkowe: zł 25

26 26

27 Struktura wykonania wydatków bieżących w 2004 roku pozostałe wydatki 32% dotacje 47% wynagrodzenia 17% wydatki na obsługę długu 1% pochodne od wynagrodzeń 3% Dotacje: zł Wynagrodzenia: zł Pochodne od wynagrodzeń: zł Wydatki na obsługę długu: zł Pozostałe wydatki: zł 27

28 28

29 Struktura wykonania wydatków majątkowych w 2004 roku majątek finansowy (udziały w spółkach prawa handlowego) 5% wydatki inwestycyjne 95% 29

30

31 ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK Budżet województwa pomorskiego na rok 2004 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 238/XVIII/04 z dnia 23 lutego 2004 roku w wysokości: po stronie dochodów zł, po stronie wydatków zł, po stronie przychodów zł, po stronie rozchodów zł. W trakcie 2004 roku dokonano 21 zmian budżetu województwa pomorskiego oraz 7 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Zmiany budżetu wynikały z: zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa oraz uruchomienia w trakcie roku rezerw celowych z budżetu państwa, obniżenia wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyższenia wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, przepływu dotacji celowych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymywanych dotacji z funduszy celowych i środków pomocowych, korekty dochodów własnych, wystąpień jednostek organizacyjnych o zmiany planu dochodów i wydatków, pozyskania środków z innych źródeł na realizację zadań własnych. Plan budżetu województwa na r. po uwzględnieniu zmian zamknął się kwotą: po stronie dochodów zł (wzrost o zł, tj. o 48,3 % pierwotnego planu), po stronie wydatków zł (wzrost o zł, tj. o 38,4 % pierwotnego planu), 31

32 po stronie przychodów zł (spadek o zł, tj. o 28,9 % pierwotnego planu), po stronie rozchodów zł (bez zmiany planu). W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie 2004 roku nastąpiły zmiany planu źródeł dochodów, a więc i zmiana struktury planu dochodów, co przedstawia tabela Nr 1. Tabela 1 Zmiany planu źródeł dochodów i zmiana struktury dochodów województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku. Wyszczególnienie Plan uchwalony na 2004 r. Struktura % Plan po zmianach na r. Struktura % Wzrost (+) Spadek (-) (4-2) w zł Wsk.% (4:2) Dochody ogółem , , ,3 dotacje, z tego: , , ,0 - dotacje bieżące , , ,3 - dotacje inwestycyjne , , ,2 środki z innych źródeł , , ,9 subwencja, z tego: , , ,8 - część oświatowa , , ,2 - część wyrównawcza , , ,0 - część regionalna , , ,0 - uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0, , udziały w podatkach , , ,4 - podatek doch. od os. fizycznych , , ,0 (1,6%) - podatek doch. od os. prawnych , , ,0 (15,9%) dochody własne jednostek , , ,4 - z majątku województwa , , ,9 - pozostałe dochody własne , , ,9 Plan dochodów województwa w ciągu 2004 roku wzrósł o zł, tj. o 48,3 %. Wzrost planu nastąpił głównie w zakresie dotacji celowych, tj. o kwotę zł (w tym na dotacje inwestycyjne zł), w dochodach z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych, tj. o kwotę zł oraz podpisanych porozumień i otrzymanej pomocy finansowej, tj. o kwotę zł. Zmniejszenie dotyczyło głównie dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych, tj. o kwotę zł oraz dochodów z majątku województwa, tj. o kwotę zł. W związku ze zmianą zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego od roku 2004 zmieniła się struktura dochodów województwa pomorskiego zwiększając udział w podatkach oraz zmniejszając udział subwencji i dotacji w 2004 r. 32

33 Z analizy struktury planu dochodów wynika, że głównym źródłem dochodów są udziały w podatkach dochodowych. Według pierwotnie uchwalonego planu stanowiły one 59,0 % dochodów ogółem, zaś na dzień r. 51,1 %. Dotacje celowe i środki pochodzące z innych źródeł w strukturze budżetu stanowią 30,0 % i ta część budżetu musi być wykonywana zgodnie z wolą organu przyznającego dotację. Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Pomorskiego w ciągu 2004 roku w poszczególnych działach, plan dochodów zmienił się następująco: Tabela 2 Zmiany planu dochodów województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku w układzie działowym. Dział Wyszczególnienie Plan uchwalony na 2004 r. Struktura % Plan po zmianach na dzień r. Struktura % Wzrost (+) Spadek (-) (5-3) w zł Wsk. % (5:3) Dochody ogółem , , ,3 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,6 050 Rybołówstwo i rybactwo 0 0, , Przetwórstwo przemysłowe 0 0, , Transport i łączność , , ,9 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,6 710 Działalność usługowa , , ,1 720 Informatyka 0 0, , Administracja publiczna , , ,7 Dochody od os.prawnych, os.fizycznych i innych jedn. nie 756 posiad. osob.prawnej , , ,2 758 Różne rozliczenia , , ,3 801 Oświata i wychowanie , , ,8 803 Szkolnictwo wyższe 0 0, , Ochrona zdrowia , , ,3 852 Pomoc społeczna 0 0, , Pozostałe zadania w zaskresie 853 polityki społecznej , , ,2 Edukacyjna opieka 854 wychowawcza , , ,6 900 Gospodarka komulana i ochrona środowiska , , ,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,4 33

34 Wzrost dochodów dotyczy: dochodów własnych województwa w działach: Rolnictwo i łowiectwo ( zł), Transport i łączność ( zł), Działalność usługowa ( zł), Administracja publiczna ( zł), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej ( zł), Różne rozliczenia ( zł), Oświata i wychowanie ( zł), Ochrona zdrowia ( zł), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( zł), Edukacyjna opieka wychowawcza (9 780 zł), dochodów z tytułu podpisanych porozumień i otrzymanej pomocy finansowej w dziale Transport i łączność ( zł), Ochrona zdrowia ( zł), środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań własnych w dziale Rolnictwo i łowiectwo ( zł), przyznanych dotacji w działach: Rolnictwo i łowiectwo ( zł), Rybołówstwo i rybactwo ( zł), Przetwórstwo przemysłowe ( zł), Transport i łączność ( zł), Informatyka ( zł), Administracja publiczna ( zł), Oświata i wychowanie ( zł), Szkolnictwo wyższe ( zł), Ochrona zdrowia ( zł), Pomoc społeczna ( zł), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( zł), Edukacyjna opieka wychowawcza ( zł), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( zł), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( zł). Zmniejszenie dochodów dotyczy dochodów własnych w dziale Gospodarka mieszkaniowa ( zł). Zadania wojewódzkie realizowane w ramach Kontraktu dla Województwa Pomorskiego na rok 2004 zostały ujęte w planie dochodów w II półroczu 2004 roku, ponieważ do końca czerwca trwała procedura wyboru zadań kontraktowych. Zwiększając plan dochodów w trakcie 2004 roku w poszczególnych działach, pozyskiwane środki kierowano na wydatki związane ze wskazanym w dotacjach celem, wynikające z podpisanych porozumień oraz zgodnie z ich przeznaczeniem (z podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych). 34

35 Zmiany planu wydatków i zmiana struktury planu wydatków w trakcie 2004 roku w ujęciu rodzajowym przedstawia tabela Nr 3. Tabela 3 Zmiany planu wydatków województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku w ujęciu rodzajowym. Wyszczególnienie Plan uchwalony na 2004 r. Struktura % Plan po zmianach na r. Struktura % Wzrost (+) Spadek (-) (4-2) w zł Wsk.% (4:2) Wydatki ogółem , , ,4 wydatki bieżące , , ,4 wyidatki majątkowe , , ,7 Analizując zmiany planu wydatków należy zauważyć, iż faktyczny wzrost wydatków majątkowych jest znacznie wyższy 158,2 %, tj. o 44,5 punktu %, gdyż w uchwale budżetowej nie zabezpieczono środków na realizację bieżących wydatków w dziale 750 Administracja publiczna. Dokonanie zmian w miesiącu marcu zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Urzędu zaskutkowało zmianą struktury wydatków, tj. spadkiem struktury wydatków majątkowych o 3,9 punktu %, tj. do poziomu 18,7 %. Reasumując faktyczny wzrost struktury wydatków majątkowych wyniósł 16,2 punktu %. W ujęciu działowym plan wydatków kształtuje się następująco: 35

36 Tabela 4 Zmiany planu wydatków województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku w ujęciu działowym Dział Wyszczególnienie Plan uchwalony na 2004 r. Struktura % Plan po zmianach na r. Struktura % Wzrost (+) Spadek (-) (5-3) w zł Wsk. % (5:3) Wydatki ogółem , , ,4 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,0 050 Rybołówstwo i rybactwo 0 0, , Przetwórstwo przemysłowe , , ,5 600 Transport i łączność , , ,6 630 Turystyka , , ,7 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,7 710 Działalność usługowa , , ,1 720 Informatyka 0 0, , Administracja publiczna , , ,7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,0 757 Obsługa długu publicznego , , ,8 758 Różne rozliczenia , , ,4 801 Oświata i wychowanie , , ,0 803 Szkolnictwo wyższe , , ,6 851 Ochrona zdrowia , , ,0 852 Pomoc społeczna , , ,7 853 Pozostałe zadania w zaskresie polityki społecznej , , ,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,4 900 Gospodarka komulana i ochrona środowiska 0 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,6 926 Kultura fizyczna i sport , , ,3 Struktura wydatków pod względem działowym zmieniła się z uwagi na dokonane zmiany dotacji celowych z budżetu państwa i dotacji z funduszy celowych oraz uruchomienie rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Zwiększenie wydatków w działach: Transport i łączność, Szkolnictwo wyższe, Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynika także z przeznaczenia dochodów własnych województwa na zabezpieczenie współfinansowania zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Województwa Pomorskiego. Zmiany polegające na zwiększeniu planu w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości zł i zmniejszeniu w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości zł oraz w dziale 600 Transport i łączność w wysokości zł są zmianami usuwającymi nieprawidłowości w planie budżetu, zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 36

37 Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wzrost nastąpił w działach analogicznie do wzrostu planu dochodów. W strukturze planu wydatków znacząco zwiększył się udział wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia o 4,6 p. %, natomiast zmniejszył się udział wydatków w działach 600 Transport i łączność o 4,9 p. % i 758 Różne rozliczenia o 3,6 p.%. Szczegółowe omówienie wielkości dochodów i wydatków w działach zawarte jest w części VI. Realizacja budżetu województwa według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Plan przychodów województwa na koniec roku 2004 wyniósł zł i był mniejszy o zł w stosunku do pierwotnego planu, co wynikało ze: - zwiększenia o zł z tytułu innych rozliczeń krajowych, - zmniejszenia o zł w związku z odroczeniem terminu spłaty udzielonych pożyczek dla SP ZOZ-ów. Po zmianach przychody województwa w kwocie zł dotyczyły przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych - z tytułu wolnych środków, które są wynikiem wykonania kasowego dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów roku Natomiast plan rozchodów województwa na r. nie uległ zmianie w stosunku do planu pierwotnego - wyniósł zł i dotyczył spłat czterech rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2000 w wysokości zł. 37

38 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Realizacja budżetu Województwa za 2004 rok przedstawia się następująco: Dochody ogółem wykonano w wysokości zł, tj. 100,2% planu rocznego, z tego: 1) dochody własne zł, tj. 108,6% planu 2) subwencji zł, tj. 100,0% planu 3) dochody zewnętrzne zł, tj.84,6% planu. Wydatki ogółem wykonano w wysokości zł, tj. 88,9% planu rocznego z tego: 1) wydatki bieżące zł, tj. 93,7% planu, 2) wydatki majątkowe zł, tj. 80,0% planu. Zestawienie porównawcze wyniku budżetowego za 2004 rok: Lp. Wyszczególnienie Plan budżetu na 2004 rok Wykonanie za 2004 rok w złotych % wsk. wyk planu 4: DOCHODY ,2 WYDATKI ,9 WYNIK BUDŻETU Jak wynika z przedstawionego zestawienia, realizacja wyniku budżetu w wysokości zł jest znacznie wyższa od założeń planowych w zakresie nadwyżki budżetowej w kwocie zł i wynika głównie z wykonania planu dochodów oraz niższego wykonania zaplanowanych wydatków, a w szczególności wydatków inwestycyjnych, z których część zadań została przesunięta do realizacji w roku 2005 wydatki niewygasające budżetu państwa ( zł), wydatki dotyczące dróg publicznych ( zł) oraz wydatki inwestycyjne ze środków Województwa na zakup pojazdu szynowego ( zł). Ujęcie w wykazie wydatków niewygasających roku 2004 kwoty dotacji zł spowodowało, iż wykonanie części zadań finansowanych z dotacji budżetu państwa zostało przesunięte na rok 2005 i równocześnie zaniżyło wskaźnik wykonania planu dochodów i wydatków w roku

39 Omówienie realizacji dochodów i wydatków jest szczegółowo przedstawione w dalszych częściach sprawozdania. I. REALIZACJA DOCHODÓW Wykonanie budżetu województwa za 2004 rok po stronie dochodów zamknęło się kwotą zł, co stanowi 100,2% planu rocznego. Poniższa tabela przedstawia realizację planu dochodów za 2004 rok wg ważniejszych źródeł: Tabela 5 Wykonanie dochodów budżetu Województwa Pomorskiego za 2004 r. Wyszczególnienie Plan po zmianach 2004 r. Wykonanie 3:2 w % w złotych Struktura wykonania w % Dochody ogółem ,2 100,0 1.1.Dochody własne ,6 60,3 1.2.Dotacje celowe z budżetu państwa ,4 21,8 1.3.Pozostałe dotacje ,9 0,9 1.4.Subwencja ogólna ,0 14,4 1.5.Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł ,5 2,6 Z analizy wykonania dochodów wynika, że najwyżej w stosunku do planu zostały wykonane dochody własne na łączną kwotę zł, co stanowi 108,6% planu, a w strukturze dochodów ich udział stanowi 60,3%. Subwencja ogólna została zrealizowana w 100,0%, natomiast plan dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 83,4%. Wskaźnik dochodów ogółem na 1 mieszkańca Województwa Pomorskiego wynosi odpowiednio w 2001 r. 124,71 zł, w 2002 r. 112,63 zł, w 2003 r. 132,53 zł, a w 2004 r. 172,71 zł. Zrealizowane dochody w 2004 roku wg źródeł pochodzenia w porównaniu do wykonania w roku 2003 przedstawia poniższa tabela: 39

40 Tabela 6 Szczegółowa realizacja poszczególnych źródeł dochodów w 2004 r. Wyszczególnienie 2004 r. Wykonanie 2003 r. Plan po Wykonanie zmianach 4:3 w % w złotych 4:2 w % Struktu ra wyk. w % DOCHODY OGÓŁEM ,2 130,6 100,0 I Dochody własne ,6 470,4 60,3 1. Udziały we wpływach z pod. dochodowych, w tym: ,7 643,6 55,9 podatek dochodowy od osób 3778, ,3 prawnych 2 47,9 podatek dochodowy od osób fizycznych ,1 108,7 8,1 2. Dochody z majątku województwa ,5 81,7 2,4 3. Pozostałe dochody włsne ,5 169,2 1,9 II Dotacje celowe z budżetu państwa ,4 53,7 21,8 1. Na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: ,4 60,2 10,3 bieżące ,5 50,9 inwestycyjne ,0 115,0 2. Na zadania własne ,3 33,2 7,4 a) bieżące ,0 3,8 a) inwestycyjne ,5 47,8 3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,8 5967, 2 a) bieżące a) inwestycyjne III Pozostałe dotacje ,9 63,3 0,8 1. Na zadanie realizowane na podstawie porozumień między ,0 23,0 j.s.t. a) bieżące a) inwestycyjne Otrzymane z funduszy celowych ,6 85,9 a) bieżące a) inwestycyjne IV Subwencja ogólna ,0 70,8 14,4 - część oświatowa ,0 - część drogowa część wyrównawcza ,0 - część regionalna ,0 - uzupełnienie subwencji ogólnej ,0 V Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł ,5 188,1 2,6 a) bieżące a) inwestycyjne ,0 40

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO za 2003 rok - - DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 2003 rok D z i a ł 0 0 02 0 60 0 70 0 7 0 75 0 Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2011 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo