ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU INNE JEDNOSTKI...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO I. REALIZACJA DOCHODÓW II. REALIZACJA WYDATKÓW III. PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA IV. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ V. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMÓW PRZEDAKCESYJNYCH ORAZ FUNDUSZY STRUKTURALNYCH VI. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 630 TURYSTYKA DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 720 INFORMATYKA DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHORONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT VII. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZAKŁADY BUDŻETOWE FUNDUSZE CELOWE ŚRODKI SPECJALNE INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY INNE JEDNOSTKI POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W SŁUPSKU ZADANIA REALIZOWANE POZA BUDŻETEM WOJEWÓDZTWA REDYSTRYBUCYJNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

2 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FUNDUSZ PRACY PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH (PAOW) W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM POMORSKI PROGRAM ODNOWY WSI INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ BIURA KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W 2004 ROKU

3 SPIS TABEL Tabela 1 Zmiany planu źródeł dochodów i zmiana struktury dochodów województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku Tabela 2 Zmiany planu dochodów województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku w układzie działowym Tabela 3 Zmiany planu wydatków województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku w ujęciu rodzajowym Tabela 4 Zmiany planu wydatków województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku w ujęciu działowym Tabela 5 Wykonanie dochodów budżetu Województwa Pomorskiego za 2004 r Tabela 6 Szczegółowa realizacja poszczególnych źródeł dochodów w 2004 r Tabela 7 Dynamika wykonania dochodów według głównych źródeł w roku 2004 w stosunku do roku 2003 r. w złotych Tabela 8 Wykonanie wydatków Województwa Pomorskiego w 2004 roku Tabela 9 Struktura realizacji wydatków w 2004 roku Tabela 10 Struktura wydatków w latach Tabela 11 Wykonanie wydatków majątkowych województwa za 2004 rok Tabela 12 Realizacja zadań w ramach programów ze środków funduszy pomocowych UE w 2004 roku Tabela 13 Wpływy z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań dotyczących dróg wojewódzkich w 2004 r Tabela 14 Plan i wykonanie wydatków Urzędu Marszałkowskiego na dzień r Tabela 15 Wykaz podmiotów, które otrzymały pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w 2004 r Tabela 16 Wykaz podmiotów, które otrzymały pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2004 r Tabela 17 Jednostki budżetowe Samorządu Województwa Pomorskiego Tabela 18 Jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Pomorskiego Tabela 19 Jednostki Samorządu Województwa Pomorskiego

4 4

5 SPIS WYKRESÓW 1. Budżet Województwa Pomorskiego rok 9 2. Wykonanie dochodów i wydatków ogółem w latach Wykonanie dochodów w latach Wykonanie dochodów w 2004 roku wg źródeł pochodzenia w porównaniu z planem Struktura wykonania dochodów w 2004 roku Wykonanie wydatków w 2004 roku w układzie działowym w porównaniu z planem Struktura wykonania wydatków ogółem w układzie działowym w 2004 roku Struktura wykonania wydatków majątkowych w układzie działowym w 2004 roku Struktura wykonania wydatków ogółem w 2004 rok Struktura wykonania wydatków bieżących w 2004 roku Struktura wykonania wydatków majątkowych w 2004 roku 29

6 6

7 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. WYKONANIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WYKONANIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKAZ IMIENNY PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DLA INSTYTUCJI KULTURY WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY JEDNOSTKI ZBIORCZO POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA TEATR MUZYCZNY PAŃSTWOWY TEATR WYBRZEŻE PAŃSTWOWA OPERA BAŁTYCKA MUZEUM NARODOWE MUZEUM - KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO MUZEUM ZACHODNIO - KASZUBSKIE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE BAŁTYCKA GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA NADBAŁTYCKIE CENTRUM KULTURY STRUKTURA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA OKRES R.-WOJEWÓDZKIEGO BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU STRUKTURA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA OKRES R.-ZAKŁADU USŁUG WODNYCH DLA POTRZEB ROLNICTWA W SŁUPSKU STRUKTURA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA OKRES R. REJONOWEGO ZARZĄDU INWESTYCJI W SŁUPSKU STRUKTURA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA OKRES R. -BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W SŁUPSKU STRUKTURA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA OKRES R.- ZAKŁADÓW TECHNIKI MEDYCZNEJ W SŁUPSKU

8 12. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO ZA OKRES OD R. (w zł) - ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO ZA OKRES OD R. (w zł)- URZĄD MARSZAŁKOWSKI WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO ZA KRES OD R DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNE OPIEKA WYCHOWAWCZA (w zł) CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W SŁUPSKU SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W GDYNI MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE NR 2 W GDAŃSKU MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W WEJHEROWIE MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W SZTUMIE ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W SŁUPSKU WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO ZA OKRES OD R. (w zł) DOM IM. J. KORCZAKA, REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W GDAŃSKU WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA OKRES R. WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM (w zł) WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA OKRES R. FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH (w zł) ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W OKRESIE OD R. DO R. W RAMACH PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO SYTUACJA FINANSOWA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2004 ROK W PORÓWNANIU Z ROKIEM Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 8

9 DOCHODY WYDATKI Podatek dochodowy od osób prawnych zł 47,9% Podatek dochodowy od osób fizycznych zł 8,1% Dochody z majątku województwa zł 2,4% Pozostałe dochody własne zł 1,9% Subwencje zł 14,4% Dotacje celowe z budżetu państwa zł 21,8% Pozostałe dochody zewnętrzne zł 3,5% RAZEM zł BUDŻET OGÓŁEM PLAN DOCHODY zł WYDATKI zł Planowana nadwyżka budżetowa zł WYKONANIE DOCHODY zł WYDATKIY zł Nadwyżka budżetowa zł Rolnictwo i łowiectwo zł 14,8% Przetwórstwo przemysłowe zł 1,2% Transport i łączność zł 39,0% Gospodarka mieszkaniowa zł 0,6% Działalność usługowa zł 0,7% Administracja publiczna zł 6,6% Obsługa długu publicznego zł 0,5% Oświata i wychowanie zł 6,0% Ochrona zdrowia zł 10,7% Pomoc społeczna zł 0,6% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł 1,2% Edukacyjna opieka wychowawcza zł 1,3% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł 14,9% Kultura fizyczna i sport zł 1,0% Pozostałe wydatki zł 0,9% RAZEM zł

10

11 Wykonanie dochodów i wydatków ogółem w latach ,6% 11,2% dochody wydatki 11

12

13 Wykonanie dochodów w latach ,6% ,3% ,2% ,5% 18,3% 69,2% 0 udziały w podatkach dotacje celowe z budżetu państwa subwencja ogólna pozostałe dotacje i środki z innych źródeł dochody z majątku województwa pozostałe dochody 13

14 14

15 Wykonanie dochodów w 2004 roku wg źródeł pochodzenia w porównaniu z planem ,3% ,6% ,0% plan wykonanie ,1% ,2% 13,5% 14,5% 0 podatek dochodowy od osób pranych podatek dochodowy od osób fizycznych dotacje celowe z budżetu państwa subwencja ogólna pozostałe dotacje i środki z innych źródeł dochody z majątku województwa pozostałe dochody własne 15

16 16

17 Struktura wykonania dochodów w 2004 roku pozostałe dotacje i środki z innych źródeł 3% dochody z majątku województwa 2% pozostałe dochody 2% subwencja ogólna 14% dotacje celowe z budżetu państwa 22% udziały w podatkach 57% Udziały w podatkach: zł Dotacje celowe z budżetu państwa: zł Subwencja ogólna: zł Pozostałe dotacje i środki i innych źródeł: zł Dochody z majątku województwa: zł Pozostałe dochody: zł 17

18 18

19 transport i łączność kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rolnictwo i łowiectwo ochrona zdrowia administracja publiczna oświata i wychowanie edukacyjna opieka wychowawcza przetwórstwo przemysłowe pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kultura fizyczna i sport działalność usługowa pozostałe wydatki Wykonanie wydatków w 2004 roku w układzie działowym w porównaniu z planem 15,3% 0,5% 0,2% 16,0% 7,5% 1,5% 21,0% 12,9% 30,9% 0,2% 17,1% 19 36,0% plan wykonanie

20 20

21 Struktura wykonania wydatków ogółem w układzie działowym w 2004 roku przetwórstwo przemysłowe 1% edukacyjna opieka pozostałe zadania w zakresie wychowawcza polityki społecznej 1% 1% oświata i wychowanie 6% kultura fizyczna i sport 1% działalność usługowa 1% pozostałe wydatki 3% administracja publiczna 7% ochrona zdrowia 11% transport i łączność 38% rolnictwo i łowiectwo 15% kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15% 21

22 22

23 Struktura wykonania wydatków majątkowych w układzie działowym w 2004 roku przetwórstwo przemysłowe 4% kultura i ichrona dziedzictwa narodowego 12% informatyka 1% pozostałe działy 1% transport i łączność 31% ochrona zdrowia 21% rolnictwo i łowiectwo 30% 23

24

25 Struktura wykonania wydatków ogółem w 2004 roku wydatki majątkowe 31% wydatki bieżace 69% Wydatki bieżące: zł Wydatki majątkowe: zł 25

26 26

27 Struktura wykonania wydatków bieżących w 2004 roku pozostałe wydatki 32% dotacje 47% wynagrodzenia 17% wydatki na obsługę długu 1% pochodne od wynagrodzeń 3% Dotacje: zł Wynagrodzenia: zł Pochodne od wynagrodzeń: zł Wydatki na obsługę długu: zł Pozostałe wydatki: zł 27

28 28

29 Struktura wykonania wydatków majątkowych w 2004 roku majątek finansowy (udziały w spółkach prawa handlowego) 5% wydatki inwestycyjne 95% 29

30

31 ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK Budżet województwa pomorskiego na rok 2004 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 238/XVIII/04 z dnia 23 lutego 2004 roku w wysokości: po stronie dochodów zł, po stronie wydatków zł, po stronie przychodów zł, po stronie rozchodów zł. W trakcie 2004 roku dokonano 21 zmian budżetu województwa pomorskiego oraz 7 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Zmiany budżetu wynikały z: zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa oraz uruchomienia w trakcie roku rezerw celowych z budżetu państwa, obniżenia wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyższenia wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, przepływu dotacji celowych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymywanych dotacji z funduszy celowych i środków pomocowych, korekty dochodów własnych, wystąpień jednostek organizacyjnych o zmiany planu dochodów i wydatków, pozyskania środków z innych źródeł na realizację zadań własnych. Plan budżetu województwa na r. po uwzględnieniu zmian zamknął się kwotą: po stronie dochodów zł (wzrost o zł, tj. o 48,3 % pierwotnego planu), po stronie wydatków zł (wzrost o zł, tj. o 38,4 % pierwotnego planu), 31

32 po stronie przychodów zł (spadek o zł, tj. o 28,9 % pierwotnego planu), po stronie rozchodów zł (bez zmiany planu). W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie 2004 roku nastąpiły zmiany planu źródeł dochodów, a więc i zmiana struktury planu dochodów, co przedstawia tabela Nr 1. Tabela 1 Zmiany planu źródeł dochodów i zmiana struktury dochodów województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku. Wyszczególnienie Plan uchwalony na 2004 r. Struktura % Plan po zmianach na r. Struktura % Wzrost (+) Spadek (-) (4-2) w zł Wsk.% (4:2) Dochody ogółem , , ,3 dotacje, z tego: , , ,0 - dotacje bieżące , , ,3 - dotacje inwestycyjne , , ,2 środki z innych źródeł , , ,9 subwencja, z tego: , , ,8 - część oświatowa , , ,2 - część wyrównawcza , , ,0 - część regionalna , , ,0 - uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0, , udziały w podatkach , , ,4 - podatek doch. od os. fizycznych , , ,0 (1,6%) - podatek doch. od os. prawnych , , ,0 (15,9%) dochody własne jednostek , , ,4 - z majątku województwa , , ,9 - pozostałe dochody własne , , ,9 Plan dochodów województwa w ciągu 2004 roku wzrósł o zł, tj. o 48,3 %. Wzrost planu nastąpił głównie w zakresie dotacji celowych, tj. o kwotę zł (w tym na dotacje inwestycyjne zł), w dochodach z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych, tj. o kwotę zł oraz podpisanych porozumień i otrzymanej pomocy finansowej, tj. o kwotę zł. Zmniejszenie dotyczyło głównie dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych, tj. o kwotę zł oraz dochodów z majątku województwa, tj. o kwotę zł. W związku ze zmianą zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego od roku 2004 zmieniła się struktura dochodów województwa pomorskiego zwiększając udział w podatkach oraz zmniejszając udział subwencji i dotacji w 2004 r. 32

33 Z analizy struktury planu dochodów wynika, że głównym źródłem dochodów są udziały w podatkach dochodowych. Według pierwotnie uchwalonego planu stanowiły one 59,0 % dochodów ogółem, zaś na dzień r. 51,1 %. Dotacje celowe i środki pochodzące z innych źródeł w strukturze budżetu stanowią 30,0 % i ta część budżetu musi być wykonywana zgodnie z wolą organu przyznającego dotację. Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Pomorskiego w ciągu 2004 roku w poszczególnych działach, plan dochodów zmienił się następująco: Tabela 2 Zmiany planu dochodów województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku w układzie działowym. Dział Wyszczególnienie Plan uchwalony na 2004 r. Struktura % Plan po zmianach na dzień r. Struktura % Wzrost (+) Spadek (-) (5-3) w zł Wsk. % (5:3) Dochody ogółem , , ,3 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,6 050 Rybołówstwo i rybactwo 0 0, , Przetwórstwo przemysłowe 0 0, , Transport i łączność , , ,9 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,6 710 Działalność usługowa , , ,1 720 Informatyka 0 0, , Administracja publiczna , , ,7 Dochody od os.prawnych, os.fizycznych i innych jedn. nie 756 posiad. osob.prawnej , , ,2 758 Różne rozliczenia , , ,3 801 Oświata i wychowanie , , ,8 803 Szkolnictwo wyższe 0 0, , Ochrona zdrowia , , ,3 852 Pomoc społeczna 0 0, , Pozostałe zadania w zaskresie 853 polityki społecznej , , ,2 Edukacyjna opieka 854 wychowawcza , , ,6 900 Gospodarka komulana i ochrona środowiska , , ,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,4 33

34 Wzrost dochodów dotyczy: dochodów własnych województwa w działach: Rolnictwo i łowiectwo ( zł), Transport i łączność ( zł), Działalność usługowa ( zł), Administracja publiczna ( zł), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej ( zł), Różne rozliczenia ( zł), Oświata i wychowanie ( zł), Ochrona zdrowia ( zł), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( zł), Edukacyjna opieka wychowawcza (9 780 zł), dochodów z tytułu podpisanych porozumień i otrzymanej pomocy finansowej w dziale Transport i łączność ( zł), Ochrona zdrowia ( zł), środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań własnych w dziale Rolnictwo i łowiectwo ( zł), przyznanych dotacji w działach: Rolnictwo i łowiectwo ( zł), Rybołówstwo i rybactwo ( zł), Przetwórstwo przemysłowe ( zł), Transport i łączność ( zł), Informatyka ( zł), Administracja publiczna ( zł), Oświata i wychowanie ( zł), Szkolnictwo wyższe ( zł), Ochrona zdrowia ( zł), Pomoc społeczna ( zł), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( zł), Edukacyjna opieka wychowawcza ( zł), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( zł), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( zł). Zmniejszenie dochodów dotyczy dochodów własnych w dziale Gospodarka mieszkaniowa ( zł). Zadania wojewódzkie realizowane w ramach Kontraktu dla Województwa Pomorskiego na rok 2004 zostały ujęte w planie dochodów w II półroczu 2004 roku, ponieważ do końca czerwca trwała procedura wyboru zadań kontraktowych. Zwiększając plan dochodów w trakcie 2004 roku w poszczególnych działach, pozyskiwane środki kierowano na wydatki związane ze wskazanym w dotacjach celem, wynikające z podpisanych porozumień oraz zgodnie z ich przeznaczeniem (z podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych). 34

35 Zmiany planu wydatków i zmiana struktury planu wydatków w trakcie 2004 roku w ujęciu rodzajowym przedstawia tabela Nr 3. Tabela 3 Zmiany planu wydatków województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku w ujęciu rodzajowym. Wyszczególnienie Plan uchwalony na 2004 r. Struktura % Plan po zmianach na r. Struktura % Wzrost (+) Spadek (-) (4-2) w zł Wsk.% (4:2) Wydatki ogółem , , ,4 wydatki bieżące , , ,4 wyidatki majątkowe , , ,7 Analizując zmiany planu wydatków należy zauważyć, iż faktyczny wzrost wydatków majątkowych jest znacznie wyższy 158,2 %, tj. o 44,5 punktu %, gdyż w uchwale budżetowej nie zabezpieczono środków na realizację bieżących wydatków w dziale 750 Administracja publiczna. Dokonanie zmian w miesiącu marcu zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Urzędu zaskutkowało zmianą struktury wydatków, tj. spadkiem struktury wydatków majątkowych o 3,9 punktu %, tj. do poziomu 18,7 %. Reasumując faktyczny wzrost struktury wydatków majątkowych wyniósł 16,2 punktu %. W ujęciu działowym plan wydatków kształtuje się następująco: 35

36 Tabela 4 Zmiany planu wydatków województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku w ujęciu działowym Dział Wyszczególnienie Plan uchwalony na 2004 r. Struktura % Plan po zmianach na r. Struktura % Wzrost (+) Spadek (-) (5-3) w zł Wsk. % (5:3) Wydatki ogółem , , ,4 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,0 050 Rybołówstwo i rybactwo 0 0, , Przetwórstwo przemysłowe , , ,5 600 Transport i łączność , , ,6 630 Turystyka , , ,7 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,7 710 Działalność usługowa , , ,1 720 Informatyka 0 0, , Administracja publiczna , , ,7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,0 757 Obsługa długu publicznego , , ,8 758 Różne rozliczenia , , ,4 801 Oświata i wychowanie , , ,0 803 Szkolnictwo wyższe , , ,6 851 Ochrona zdrowia , , ,0 852 Pomoc społeczna , , ,7 853 Pozostałe zadania w zaskresie polityki społecznej , , ,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,4 900 Gospodarka komulana i ochrona środowiska 0 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,6 926 Kultura fizyczna i sport , , ,3 Struktura wydatków pod względem działowym zmieniła się z uwagi na dokonane zmiany dotacji celowych z budżetu państwa i dotacji z funduszy celowych oraz uruchomienie rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Zwiększenie wydatków w działach: Transport i łączność, Szkolnictwo wyższe, Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynika także z przeznaczenia dochodów własnych województwa na zabezpieczenie współfinansowania zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Województwa Pomorskiego. Zmiany polegające na zwiększeniu planu w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości zł i zmniejszeniu w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości zł oraz w dziale 600 Transport i łączność w wysokości zł są zmianami usuwającymi nieprawidłowości w planie budżetu, zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 36

37 Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wzrost nastąpił w działach analogicznie do wzrostu planu dochodów. W strukturze planu wydatków znacząco zwiększył się udział wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia o 4,6 p. %, natomiast zmniejszył się udział wydatków w działach 600 Transport i łączność o 4,9 p. % i 758 Różne rozliczenia o 3,6 p.%. Szczegółowe omówienie wielkości dochodów i wydatków w działach zawarte jest w części VI. Realizacja budżetu województwa według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Plan przychodów województwa na koniec roku 2004 wyniósł zł i był mniejszy o zł w stosunku do pierwotnego planu, co wynikało ze: - zwiększenia o zł z tytułu innych rozliczeń krajowych, - zmniejszenia o zł w związku z odroczeniem terminu spłaty udzielonych pożyczek dla SP ZOZ-ów. Po zmianach przychody województwa w kwocie zł dotyczyły przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych - z tytułu wolnych środków, które są wynikiem wykonania kasowego dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów roku Natomiast plan rozchodów województwa na r. nie uległ zmianie w stosunku do planu pierwotnego - wyniósł zł i dotyczył spłat czterech rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2000 w wysokości zł. 37

38 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Realizacja budżetu Województwa za 2004 rok przedstawia się następująco: Dochody ogółem wykonano w wysokości zł, tj. 100,2% planu rocznego, z tego: 1) dochody własne zł, tj. 108,6% planu 2) subwencji zł, tj. 100,0% planu 3) dochody zewnętrzne zł, tj.84,6% planu. Wydatki ogółem wykonano w wysokości zł, tj. 88,9% planu rocznego z tego: 1) wydatki bieżące zł, tj. 93,7% planu, 2) wydatki majątkowe zł, tj. 80,0% planu. Zestawienie porównawcze wyniku budżetowego za 2004 rok: Lp. Wyszczególnienie Plan budżetu na 2004 rok Wykonanie za 2004 rok w złotych % wsk. wyk planu 4: DOCHODY ,2 WYDATKI ,9 WYNIK BUDŻETU Jak wynika z przedstawionego zestawienia, realizacja wyniku budżetu w wysokości zł jest znacznie wyższa od założeń planowych w zakresie nadwyżki budżetowej w kwocie zł i wynika głównie z wykonania planu dochodów oraz niższego wykonania zaplanowanych wydatków, a w szczególności wydatków inwestycyjnych, z których część zadań została przesunięta do realizacji w roku 2005 wydatki niewygasające budżetu państwa ( zł), wydatki dotyczące dróg publicznych ( zł) oraz wydatki inwestycyjne ze środków Województwa na zakup pojazdu szynowego ( zł). Ujęcie w wykazie wydatków niewygasających roku 2004 kwoty dotacji zł spowodowało, iż wykonanie części zadań finansowanych z dotacji budżetu państwa zostało przesunięte na rok 2005 i równocześnie zaniżyło wskaźnik wykonania planu dochodów i wydatków w roku

39 Omówienie realizacji dochodów i wydatków jest szczegółowo przedstawione w dalszych częściach sprawozdania. I. REALIZACJA DOCHODÓW Wykonanie budżetu województwa za 2004 rok po stronie dochodów zamknęło się kwotą zł, co stanowi 100,2% planu rocznego. Poniższa tabela przedstawia realizację planu dochodów za 2004 rok wg ważniejszych źródeł: Tabela 5 Wykonanie dochodów budżetu Województwa Pomorskiego za 2004 r. Wyszczególnienie Plan po zmianach 2004 r. Wykonanie 3:2 w % w złotych Struktura wykonania w % Dochody ogółem ,2 100,0 1.1.Dochody własne ,6 60,3 1.2.Dotacje celowe z budżetu państwa ,4 21,8 1.3.Pozostałe dotacje ,9 0,9 1.4.Subwencja ogólna ,0 14,4 1.5.Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł ,5 2,6 Z analizy wykonania dochodów wynika, że najwyżej w stosunku do planu zostały wykonane dochody własne na łączną kwotę zł, co stanowi 108,6% planu, a w strukturze dochodów ich udział stanowi 60,3%. Subwencja ogólna została zrealizowana w 100,0%, natomiast plan dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 83,4%. Wskaźnik dochodów ogółem na 1 mieszkańca Województwa Pomorskiego wynosi odpowiednio w 2001 r. 124,71 zł, w 2002 r. 112,63 zł, w 2003 r. 132,53 zł, a w 2004 r. 172,71 zł. Zrealizowane dochody w 2004 roku wg źródeł pochodzenia w porównaniu do wykonania w roku 2003 przedstawia poniższa tabela: 39

40 Tabela 6 Szczegółowa realizacja poszczególnych źródeł dochodów w 2004 r. Wyszczególnienie 2004 r. Wykonanie 2003 r. Plan po Wykonanie zmianach 4:3 w % w złotych 4:2 w % Struktu ra wyk. w % DOCHODY OGÓŁEM ,2 130,6 100,0 I Dochody własne ,6 470,4 60,3 1. Udziały we wpływach z pod. dochodowych, w tym: ,7 643,6 55,9 podatek dochodowy od osób 3778, ,3 prawnych 2 47,9 podatek dochodowy od osób fizycznych ,1 108,7 8,1 2. Dochody z majątku województwa ,5 81,7 2,4 3. Pozostałe dochody włsne ,5 169,2 1,9 II Dotacje celowe z budżetu państwa ,4 53,7 21,8 1. Na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: ,4 60,2 10,3 bieżące ,5 50,9 inwestycyjne ,0 115,0 2. Na zadania własne ,3 33,2 7,4 a) bieżące ,0 3,8 a) inwestycyjne ,5 47,8 3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,8 5967, 2 a) bieżące a) inwestycyjne III Pozostałe dotacje ,9 63,3 0,8 1. Na zadanie realizowane na podstawie porozumień między ,0 23,0 j.s.t. a) bieżące a) inwestycyjne Otrzymane z funduszy celowych ,6 85,9 a) bieżące a) inwestycyjne IV Subwencja ogólna ,0 70,8 14,4 - część oświatowa ,0 - część drogowa część wyrównawcza ,0 - część regionalna ,0 - uzupełnienie subwencji ogólnej ,0 V Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł ,5 188,1 2,6 a) bieżące a) inwestycyjne ,0 40

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU INNE JEDNOSTKI... Gdańsk, 2005 rok SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Załącznik Nr 1 do uchwały nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 29.12.28r PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 29 1 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2003 ROK...3 II.

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2003 ROK...3 II. SPIS TREŚCI I. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2003 ROK...3 II. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO...18 1. REALIZACJA DOCHODÓW...19 2. REALIZACJA WYDATKÓW...26 3. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2005 ROK DOCHODY PORÓWNANIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W LATACH 2004-2005 2005 250 200 W 2005 ROKU DOCHODY OGÓŁEM WYNIOSŁY 391,1 mln zł, tj.: o

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały 532/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr 935/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2004

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU Budżet Województwa Pomorskiego na rok 2008 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 258/XVI/07 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU W trakcie realizacji budżetu Województwa za III kwartały 2008 roku nastąpiły zmiany w stosunku do budżetu ustalonego Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2013 r. Poz. 509 UCHWAŁA NR 513/XXV/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2013 r. Poz. 509 UCHWAŁA NR 513/XXV/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 stycznia 2013 r. Poz. 509 UCHWAŁA NR 513/XXV/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU 1 DOCHODY 2 Realizacja dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł 1 056 433 750 117 710 525 704 372 Wskaźnik wykonania

Bardziej szczegółowo

I. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2002 ROK _ 3 II. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 20

I. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2002 ROK _ 3 II. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 20 SPIS TREŚCI I. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2002 ROK _ 3 II. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 20 1. REALIZACJA DOCHODÓW 21 2. REALIZACJA WYDATKÓW 29 3. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK Gdańsk, czerwiec 2016 Budżet 2015 wybrane dane dochody wydatki 842 802 pozytywna opinia RIO 2015 wynik budżetu 40 nadwyżka operacyjna 113 spłata i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU Lp. DOCHODY INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU Źródła dochodu SWŚl na 2014r. I DOCHODY WŁASNE-ogółem 1 060 801 455,00 914 779 311,00 219 334 563,39 24,0 w tym bieżące:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 705/63/07 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU Gdańsk, sierpień 2007

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa z dnia 9 listopada 2016 r. PROJEKT BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2017 Toruń, 9 listopada 2016 roku Druk Nr 124/16 Projekt Zarządu

Bardziej szczegółowo