KULTURA. I.T. Wiêcej zdjêæ na elementy dotycz¹ce kultury materialnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA. I.T. Wiêcej zdjêæ na www.kurierbytowski.com.pl. elementy dotycz¹ce kultury materialnej"

Transkrypt

1

2

3

4 Kurier Bytowski r. 38 (1074) KULTURA 19 kiej i w³asne Bytowiak najlepszy Wiersz poety Andrzeja Szczepanika zachwyci³ komisjê konkursu literackiego w Kobylnicy. Wróci³ do Bytowa z g³ówn¹ nagrod¹. Turniej jednego wiersza w Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy (pow. s³upski) to czêœæ biesiady literackiej pod has³em Czytajmy poezjê. Tym razem wœród blisko 40 uczestników znalaz³o siê kilkoro cz³onków bytowskiego Klubu Literackiego Wers : Wanda Majewicz-Kulon, Aldona Pepliñska, Piotr Wiktor Grygiel i Andrzej Szczepanik. Turniej polega³ na prezentacji zg³oszonego wczeœniej do konkursu wiersza. Zdaniem komisji, z warszawskim poet¹ Aleksandrem Nawrockim na czele, najlepszy wiersz stworzy³ A. Szczepanik. - Jak us³ysza³em moje nazwisko, zesztywnia³em, wbi³o mnie w fotel - mówi poeta. Wiersz, którym uj¹³ jurorów, powsta³ ok. 2 tygodnie temu, po wycieczce bytowiaka w krainê swojej m³odoœci. - Odwiedzi³em wioskê ko³o Radomska, w której spêdzi- ³em z mam¹ ca³¹ okupacjê. Ko³o naszego jednoizbowego mieszkania jesieni¹ 1945 roku posadzono drzewo. Zobaczenie go po latach przywróci³o wspomnienia i zainspirowa³o mnie do pisania - opowiada A. Szczepanik o okolicznoœciach powstania zwyciêskiego u- tworu zatytu³owanego Cieñ wiekowego drzewa (zamieszczony poni ej). I.T. Tomasz Jaœkiewicz, gitarzysta Czes³awa Niemena, który zebra³ entuzjastyczne oklaski. Ju z nim zabrzmia³y prawie wszystkie piosenki z p³yty W ho³dzie Mistrzowi, czyli m.in. Czas jak rzeka, Dziwny jest ten œwiat i Jeszcze sen. Oprócz utworów Niemena, publicznoœæ s³ucha³a tak e tych napisanych przez Agnieszkê Osieck¹ z p³yty Soyka... Tylko braæ. Osiecka znana i nieznana. Na koniec artystów nagrodzono owacjami na stoj¹co, po których na deser publicznoœæ us³ysza³a jeszcze The Times They Are A-Changin Boba Dylana oraz Modlitwê Bu- ³ata Okud awy. - Koncert bardzo mi siê podoba³, bo Soyka gra muzykê najwy szej klasy. Twórczoœæ Niemena okreœli³ jako piêkno o- biektywne, ale to samo mo na powiedzieæ o utworach Soyki - dzieli³a siê z nami emocjami po wystêpie Justyna Steranka. I.T. Wiêcej zdjêæ na i ich historia S³owiñcami. To bardzo wa ne, bo dzisiaj praktycznie ju ich nie ma. W Klukach nie mieszka w zasadzie nikt, kto by³by potomkiem tej grupy. Na szczêœcie mamy kontakt z ich krewnymi z Niemiec, dziêki którym m.in. powsta³a ta wystawa - mówi³a pomys³odawczyni ekspozycji Gabryela W³odarska-Kotuszewska. Wystawa Nazywano ich S³owiñcami, której wernisa odby³ siê w bytowskim muzeum w pi¹tek , przygotowana zosta³a z o- kazji 50 jubileuszu Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach. Prezentowano j¹ ju w Pucku i Wejherowie. Ekspozycja mówi o kulturze S³owiñców, którzy stanowili grupê o- siad³¹ na trudno dostêpnych terenach nad jeziorem ebsko i Gardno. Przetrwali do po³owy XX w. Po wojnie resztki zmuszono w wiêkszoœci do wyjazdu do Niemiec, gdzie dziœ mieszkaj¹ ich nieliczni potomkowie. Na ekspozycji w salach bytowskiego muzeum znalaz³y siê najistotniejsze elementy dotycz¹ce kultury materialnej tej ludnoœci i najwa niejszych aspektów jej ycia. Na pocz¹tku, dziêki zgromadzonemu wyposa- eniu kuchni i pokoju, mo na siê dowiedzieæ, jak wygl¹da³ tradycyjny dom zamieszkiwany przez S³owiñców. Kolejne stanowiska poœwiêcono ich codziennym zajêciom, m.in. uprawie lnu i wytwarzaniu z niego nici, tkanin oraz rybo³ówstwu, pozyskiwaniu torfu. Wernisa owi towarzyszy³ pokaz wyplatania na kroœnie. Nie zabrak- ³o te wypiekanego specjaln¹ metod¹ chleba. Przygotowywano go z grubo mielonej m¹ki ytniej z dodatkiem pszennej. Do ciasta, które wyrabiano tylko raz, dodawano równie surowe tarte ziemniaki. O- becni na otwarciu wystawy mieli mo liwoœæ skosztowania tego wyj¹tkowego wypieku. Ekspozycjê zwiedzaæ mo na do B.K. Wiêcej zdjêæ na Andrzej Szczepanik oprócz g³ównej otrzyma³ tak e nagrody Senatora RP Kazimierza Kleiny i Starosty Powiatu S³upskiego S³awomira Ziemianowicza. Andrzej Szczepanik Cieñ wiekowego drzewa Kiedy je posadzili siêga³o mi do brody w¹t³e bezlistne przywi¹zali do ociosanego palika starym zielonym krawatem woko³o wykopali rowek nalali gnojówki obsypali popio³em wymiecionym z chlebowego pieca i udeptali bosymi stopami by³ zmierzch zdobiony zachodem jesiennym drzewko rzuca³o cieñ niski i w¹t³y jak patyk z krzaka bzu bociany patrzy³y z góry sta³y w gnieÿdzie wielkim jak kupa chrustu k³ad³y g³owy na grzbietach klekocz¹c donoœnie wieczory trwa³y zawsze ciche... czasem pies dzwoni³ ³añcuchem goni³ go³êbie drepcz¹ce obok zamiecionego klepiska kobieta krêci³a korb¹ studni wyci¹gnê³a pe³ne wiadro i obmy³a stopy drzewo ros³o razem ze mn¹ - przetrwa³o wojenne salwy obsypuj¹c przez lata rozczochrywan¹ strzechê chmur¹ jesiennych liœci w cieniu klonowego rówieœnika kontemplujê têsknoty obfite bogactwem wspomnieñ obejmujê pieñ - gruby poroœniêty mchem szorstkim jak moje policzki kocham tê szorstkoœæ czuj¹c zielone serce jak t³oczy mocniej ni moje niepokorne, czerwieni¹ s³abe zabieram tê mi³oœæ jak ostatni¹ karmê i chowam skrycie na dnie duszy

5 ROZMAITOŒCI Kurier Bytowski r. 38 (1074) 21 Airsoft po wakacjach Nasi najm³odsi Od 11 do w bytowskim szpitalu urodzi³o siê 8 dzieci. Oprócz tych, które widzimy na zdjêciach, na œwiat przysz³a jeszcze dziewczynka i dwóch ch³opców. Bytowski Pluton Desantowy biki rozpocz¹³ kolejny sezon. Otworzy³ go manewrami w Borzytuchomiu. Airsoft to gra zespo³owa, w której do uczestników strzela siê z replik broni palnej, ale plastikowymi nabojami. Pierwsze po wakacjach rozgrywki airsoftowe Bytowski Pluton Desantowy biki zorganizowa³ w niedzielê w Borzytuchomiu za dawn¹ stacj¹ kolejow¹. Tym razem nie tylko w swoim gronie. Na manewry zaprosi³ PGD Wilki z Miastka i Grupê Operacyjno-Szturmow¹ GRYF z Koœcierzyny. Ta druga zaczê³a dzia³aæ dopiero w zesz³ym roku. Cieszê siê, e poznaliœmy now¹ ekipê, z któr¹ mo emy siê zmierzyæ - mówi Pawe³ Stanis³awczuk, jeden z za³o ycieli bytowskiej grupy. W kilkugodzinnych zmaganiach bra³o udzia³ 25 uczestników. - Zapraszamy wszystkich do wst¹pienia w nasze szeregi - zachêca P. Stanis³awczuk, dodaj¹c: - Na kolejne spotkanie airsoftu wybieramy siê do Miastka I.T. Córka Wioletty i ukasza Litwiñskich z Bytowa, ur o godz. 9.37, wzrost 51 cm, waga 3300 g. Nikola Olszewska, córka Martyny i Daniela z Modrzejewa (gm. Tuchomie), ur o godz , wzrost 56 cm, waga 3850 g. Klaudia, córka Celiny i Rafa³a Domarosów z Otnogi (gm. Czarna D¹brówka), ur o godz. 0.50, wzrost 55 cm, waga 3300 g. Klaudia, córka anety i Karola Dorawów z Nowych Hut (gm. Tuchomie), ur o godz , wzrost 54 cm, waga 3400 g. Maja, córka Iwony i Janusza Mondry Dombrowskich z Tuchomka (gm. Tuchomie), ur o godz , wzrost 57 cm, waga 3750 g. Maja, córka Iwony i Dariusza Nowickich z Bytowa, ur o godz. 9.15, wzrost 55 cm, waga 3800 g. Fot. A. Jutrzenka. Z³owili ostatnie puchary Dawid Cychosz z³owi³ najwiêksz¹ rybê na ostatnich zawodach w tym sezonie nad Jeleniem. Nad jeziorem pojawi³o siê 20 m³odych amatorów wêdkarstwa. Tego niezbyt ciep³ego dnia rywalizowali w dyscyplinie sp³awikowej. Najlepszy wœród uczniów podstawówek z gminy Bytów okaza³ siê Dawid Cychosz, który zdoby³ równie Puchar Prezesa LGR Pojezierze Bytowskie za z³owienie najwiêkszego okazu: 24-centymetrowej p³oci. Wyprzedzi³ Kacpra Stê a³ê i Macieja ojka. Wœród gimnazjalistów pierwsze miejsce zaj¹³ Dawid Breske, drugie Jêdrzej G³odowski, trzecie Pawe³ Zio³nowski. Z kolei wœród uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych najlepiej poradzi³ sobie Organizatorami zawodów dla uczniów szkó³ gminy Bytów byli zarz¹d bywojciech Paszko, tu za nim znaleÿli towskiego ko³a PZW, MOSiR i LGR Pojezierze Bytowskie. siê Dawid Skoneczny i Dawid Bela. Oprócz pucharów i dyplomów wêdkarskie. - To ostatnie nasze za- Kluk, prezes bytowskiego ko³a Poluczestnicy otrzymali akcesoria wody w tym roku. Na kolejne za- skiego Zwi¹zku Wêdkarskiego. I.T. praszamy wiosn¹ - mówi Piotr Do Wilna z emerytami Suwa³ki, Sejny, Wilno, Troki i wiele innych ciekawych miejsc znalaz³o siê na szlaku wycieczki planowanej przez bytowskich emerytów. Wyjazd na pocz¹tku paÿdziernika. - To przepiêkne tereny i miejsca. Odwiedzam je ju od wielu lat. Dlatego teraz postanowi³em zachêciæ do tego moich znajomych ze zwi¹zku, ale nie tylko. Czekamy równie na innych zainteresowanych - mówi prezes bytowskiego oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Emerytów i Rencistów, Witold Reimann. Wycieczkê zaplanowano od 1 do Bytowiacy maj¹ odwie- Znowu b³ysnê³y szable Najwiêksza historyczna impreza plenerowa w naszych stronach za nami. Szkoda, e do BrzeŸna Szlacheckiego zjecha³o mniej widzów ni w zesz³ym roku, bo by³o co ogl¹daæ. Po raz 11 w BrzeŸnie Szlacheckim (gm. Lipnica) zorganizowano inscenizacjê odsieczy wiedeñskiej pierwszy raz podzielono j¹ na dwie tury. Niestety, deszcz sprawi³, e czêœæ widzów odjecha³a przed drug¹ po³ow¹. Wiêcej ni do tej pory znalaz³o siê z kolei fotografów i kamerzystów, którzy starali siê uwieczniæ tê barwn¹ inscenizacjê. Wziê³y w niej udzia³ grupy rekonstrukcyjne z ca³ej Polski. Widzowie podziwiali ponad 120 walcz¹cych - jazdê, piechotê i artyleriê. Po raz kolejny mieszkañcy zostali wci¹gniêci do uczestnictwa, walcz¹c oczywiœcie po stronie Jana III Sobieskiego. Bitwê relacjonowa³ Jerzy Szreder, przypominaj¹c przyby³ym historiê. Imprezê uœwietni³y wystêpy miejscowych zespo³ów, konkurencje strzeleckie, a na zakoñczenie zabawa taneczna. I.T. dziæ m.in. Suwa³ki, Sejny, Wigry. W Merkini wezm¹ udzia³ w pikniku nad Niemnem. Nastêpnie udadz¹ siê do Wilna i Trok. Chêtni, którzy chcieliby wyruszyæ z emerytami na Polesie i Litwê, mog¹ przyjœæ na spotkanie organizacyjne, które odbêdzie siê w sobotê o godz w sali Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie przy ul. Mi³ej 26. B.K.

6 ROZMAITOŒCI Kurier Bytowski r. 38 (1074) 23 Festyn rybny z zup¹ czterech kultur Kusi wygl¹dem, Zupa rybna z kolorowymi ziemniaczanymi kluskami, czyli Bëtowsczi barabolnyj kocio³ek przygotowany przez Iwonê Dzik¹ i Bogdana Adamczyka z bêdzie jedn¹ z g³ównych atrakcji festynu w D¹brówce. Rybnej imprezie, która odbêdzie siê w sobotê , towarzyszyæ ma otwarcie odnowionego miejscowego parku. W programie konkursy i zabawy dla m³odszych i starszych, a tak e pokaz przygotowania i degustacja Bëtowscziégò barabolnygo kocio³ka. - Nazwa naszej zupy rybnej jest trójjêzyczna - kaszubskoukraiñsko-polska - i jest zaledwie wstêpem do przes³ania, jakie za sob¹ niesie. To bytowski ziemniaczany kocio³ek, po³¹czenie smaków czterech kultur i narodów. Znajd¹ siê tam symbole Polski, Kaszub, Ukrainy i Niemiec, czyli taki nasz odstrasza zapachem Czerwono-amarantowe ramiona wydobywaj¹ce siê z szarego jaja - to coœ do z³udzenia przypomina ma³¹ oœmiornicê. W rzeczywistoœci jest grzybem. Rzadko spotykany w Polsce Okratek Australijski wyrós³ na jednym z podwórzy w Pó³cznie. w³asny wielokulturowy garnek. Bytów jest bowiem przyk³adem takiego bogactwa wielokulturowego, gdzie yjemy w przyjaÿni - mówi Bogdan Adamczyk, który wraz z Iwon¹ Dzik¹ przygotuje potrawê. Nie bêdzie to jednak popularnie znana zupa. Wywar przygotowany zostanie na bazie ca³ych oczyszczonych ryb z warzywami. Ziemniaki natomiast zast¹pione zostan¹ kluskami. To one stan¹ siê swego rodzaju symbolik¹ tej potrawy. - Kluski o odcieniu czerwonym barwione buraczkami to uk³on w stronê barszczu ukraiñskiego. Kluski ó³te nawi¹zuj¹ do niemieckiej kuchni, w której piwo jest elementem wielu potraw. Z kolei klopsiki rybne symbolizuj¹ Kaszuby, natomiast te zabarwione naszymi zielonymi zio³ami s¹ odniesieniem do naszej ojczyzny - wyjaœnia I. Dzika. Pocz¹tek pokazu kulinarnego zaplanowano na godz Po nim nast¹pi degustacja dla zgromadzonych. B.K. Odebrali medal i zwiedzili kaktusiarniê Niemal pó³ setki bytowskich pszczelarzy bra³o udzia³ w obchodach XXVII Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza. Przy tej okazji Zygfryd Majkowski z Niezabyszewa otrzyma³ odznakê nadan¹ przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W tym roku uroczystoœæ zorganizowano w Rumi. Pojecha³a na ni¹ wyj¹tkowo liczna delegacja z Bytowa. - By³o tak wielu chêtnych, e wynajêliœmy autokar. To impreza, na której podsumowuje siê sezon, ale równie okazja do spotkania, rozmów i wymiany doœwiadczeñ z cz³onkami innych kó³ - mówi Mieczys³aw Kobiella ze Studzienic, sekretarz bytowskiego ko³a Wojewódzkiego Zwi¹zku Pszczelarzy. Podczas imprezy odznakami nadanymi przez ministra rolnictwa za wieloletni¹ dzia³alnoœæ wyró niono czêœæ dzia³aczy. Wœród nich znalaz³ siê Z. Majkowski. - Od wielu lat prowadzi du ¹ pasiekê. Do tej pory jedynym posiadaczem takiego odznaczenia w naszym kole by³ Ryszard ¹cki - mówi M. Kobiella. Jedn¹ z atrakcji uroczystoœci by³a wizyta w najwiêkszej w Europie kaktusiarni, gdzie rosn¹ blisko 2 mln roœlin. - Odwiedziliœmy te nowoczesn¹ pasiekê w êczycach. Jej w³aœciciele specjalizuj¹ siê w hodowli matek pszczelich i odk³adów - mówi M. Kobiella. To nie ostatni w tym roku wyjazd bytowskich pszczelarzy. Jeszcze we wrzeœniu Kazimierz Pyra, Kazimierz Szarmach, Zygmunt Meronk i M. Kobiella pojad¹ na œwiatowy kongres pszczelarski Apimondia 2013, który odbêdzie siê w Kijowie na Ukrainie. W.R. - Zainteresowa³o mnie to zjawisko. Zg³êbiaj¹c siê w jego specyfikê, dotar³em do informacji, e grzyb nosi nazwê Okratek Australijski i jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z tego odleg³ego kontynentu mówi Jan Wojtysiak z Pó³czna, na którego posesji wyrós³ rzadki okaz. Pochodz¹cy z rodziny sromotnikowatych grzyb nazywany jest równie kwiatowcem australijskim. W Europie pierwszy raz zaobserwowano go w 1914 r., w Polsce w dalszym ci¹gu jest niezwykle rzadkim okazem. Owocnik wyrasta zagrzebany w pod³o u, a nastêpnie nieco wystaje z bia³ych, korzeniowych sznurów grzybniowych. W m³odej fazie posiada kulisty kszta³t o jasnoszarej barwie. Pod b³oniast¹ skórk¹ znajduje siê elatynowata warstwa œluzu otaczaj¹ca czerwono-amarantowe zwiniête ramiona w³aœciwego owocnika. W miarê dojrzewania jajo pêka, uwalniaj¹c 4 do 8 ramion pocz¹tkowo zroœniêtych ze sob¹ na szczycie, przypominaj¹c kszta³tem g³owonoga. W dojrza³ej fazie czerwono-amarantowe ramiona rozpoœcieraj¹ siê promieniœcie. Ich wewnêtrzna warstwa pokryta jest ciemnooliwkow¹ œluzowat¹ mas¹ zarodnikow¹. Zarodniki s¹ roznoszone przez owady i œlimaki wabione aromatem, które siê do niego garn¹. Jego zapach jest jednak odra aj¹cy, przypomina fetor padliny lub fekaliów. B.K. Rzadko spotykany Okratek Australijski wyrós³ na jednej z posesji w Pó³cznie (gm. Studzienice). Ich protoplastami byli Andrzej i Pelagia Mohrowie. Mieli 5 synów, których potomkowie zjechali siê w miniony weekend do Zielonego Wzgórza w podbytowskim M¹drzechowie. Stawi³a siê niemal setka g³ównie z Bytowa i Koœcierzyny, ale te m.in. Gdyni, Gdañska, Wroc³awia, Ko³obrzegu. Jak przysta³o na zjazd kaszubskiej rodziny, by³a msza œw., ale te du o zabawy. Oczywiœcie nie zabrak³o przedstawienia drzewa genealogicznego i anegdot o przodkach.

7 Kurier Bytowski r. 38 (1074) SPORT 31 KOLARSTWO MTB TOUR LÊBORK Bytowski pazur Spoœród 22 bytowiaków rywalizuj¹cych o Pazur Lêborskiego Lwa a 12 stanê³o na podium. Tomasz Rzeszutek triumfowa³ na dystansie hobby, a Piotr Rzeszutek wywalczy³ br¹zowy kr¹ ek w wyœcigu mega. WYNIKI MINI (5 km) Dziewczêta 8-12 lat - 1. Martyna Krefta, 5. Karolina Karpiñska, 6. Kalina Zieliñska - wszystkie Baszta Bytów. Ch³opcy 8-12 lat - 1. Igor D¹browski-Sad³o - Cartusia Kartuzy, 2. Bartosz Kuflewski, 3. Kamil Zieliñski, 6. Dawid Dekoszczak - wszyscy Baszta. Ch³opcy lat - 1. Kacper Wiszniewski - Cartusia, 6. Adam Maszkowski - Baszta. HOBBY (9 km) 1. Tomasz Rzeszutek - Baszta, 3. Daniel Diks (1 miejsce w kategorii M3) - Baszta Masters Bytów, 5. B³a ej Wiloch (3 miejsce w kat. M1), 6. Krystian Kulas, 14. A- leksandra Zabrocka (1 miejsce wœród kobiet) - wszyscy Baszta, 15. Marcin Karpiñski (2 miejsce w kat. M3), 17. Tomasz Natkaniec (3 miejsce w kat. M3), 20. Marian Sabisz (1 miejsce w kat. M5) - wszyscy Baszta Masters, 22. Filip Romaniak, 27. Zofia Rzeszutek (1 miejsce w kat. K1) - oboje Baszta, 30. Edward Natkaniec (1 miejsce w kat. M6+), 33. El bieta Reca (1 miejsce w kat. K3+), 36. Maria Denczyk-Ko³odziej (2 miejsce w kat. K3+) - wszyscy Baszta Masters. Jan Suszko - Baszta - nie ukoñczy³. MEGA OPEN (25 km) 1. Bartosz Banach - BSA Sante Tour, 2. Daniel Formela - Trek Gdynia, 3. Piotr Rzeszutek - Baszta. W lêborskich zawodach wysokie lokaty zajê³y panie reprezentuj¹ce bytowski klub. Na dwóch pierwszych miejscach podium w kategorii K3+ wyœcigu hobby El bieta Reca i Maria Denczyk-Ko³odziej w rozgrywanych po raz pi¹ty wyœcigach MTB w Lêborku wziê³o udzia³ 22 kolarzy zwi¹zanych z Baszt¹ Bytów oraz 7-letni Tomek Reca z M¹drzechowa, uczestnicz¹cy w zawodach dla dzieci. Bytowiacy oprócz tego, e wyró - niali siê jednolitymi strojami, pokazali siê z jak najlepszej strony na bardzo trudnej trasie, obfituj¹cej w d³ugie i strome podjazdy o- raz karko³omne zjazdy. W wyœcigu mini na 5-kilometrowym dystansie Martyna Krefta triumfowa³a w gronie dziewcz¹t w wieku 8-12 lat, a jej koledzy z Baszty, Bartosz Kuflewski i Kamil Zieliñski, zajêli odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Jeszcze lepiej bytowscy kolarze spisali siê na 9-kilometrowej trasie hobby. Na mecie a czterech znalaz³o siê w pierwszej szóstce. Pewne zwyciêstwo odniós³ prowadz¹cy od startu 15-letni Tomasz Rzeszutek, na trzeciej pozycji przyjecha³ Daniel Diks, pi¹ty by³ B³a ej Wiloch, a tu za nim metê przekroczy³ Krystian Kulas. W grupie 30-latków bytowiacy zajêli ca³e podium. Wygra³ D. Diks, wyprzedzaj¹c Marcina Karpiñskiego i trenera Baszty Tomasza Natkañca. W swoich kategoriach wiekowych równych nie mieli Marian Sabisz i najstarszy uczestnik lêborskich zawodów, 65-letni E- dward Natkaniec. Poza konkurencj¹ by³y te zawodniczki Baszty. A- leksandra Zabrocka wygra³a rywalizacjê open kobiet, 16-letnia Zofia Rzeszutek zwyciê y³a w gronie nastolatek (do 18 lat), El bieta Reca zameldowa³a siê jako pierwsza w kategorii K3 (31 lat i starsze), a za ni¹ sklasyfikowana zosta³a Maria Denczyk-Ko³odziej. Zgodnie z przewidywaniami w najd³u szym wyœcigu mega (25 km) ton rywalizacji nadawa³ lider Pucharu Polski w maratonach MTB Bartosz Banach z BSA Sante Tour. Prowadzi³ od pierwszego o- kr¹ enia (do pokonania by³o 5) a do mety. Za nim samotny poœcig podjêli Daniel Formela z Treka Gdynia i jedyny zawodnik Baszty, najm³odszy w 38-osobowej stawce, Piotr Rzeszutek. W takiej te kolejnoœci zakoñczyli wyœcig. P.B. WYNIKI - TABELE - STRZELCY - RELACJE PI KA NO NA SENIORZY II LIGA - GRUPA ZACHODNIA 8 KOLEJKA - 14/ Gryf Orlex Wejherowo - Drutex-Bytovia Bytów 1:0 Calisia Kalisz - Jarota Jarocin 2:0 Ruch Zdzieszowice - Zag³êbie Sosnowiec 0:0 Rozwój Katowice - Górnik Wa³brzych 0:0 Chrobry G³ogów - B³êkitni Stargard Szcz. 2:0 KS Polkowice - Warta Poznañ 2:3 Polonia Bytom - Odra Opole 4:0 MKS Kluczbork - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3:1 UKP Zielona Góra - Raków Czêstochowa Chrobry Górnik Warta Polonia Rozwój Gryf Orlex Drutex-Bytovia B³êkitni Raków UKP Zag³êbie Odra MKS KS Polkowice Ruch Ostrovia Calisia Jarota IV LIGA POMORSKA 7 KOLEJKA Powiœle Dzierzgoñ - Wierzyca Pelplin 1:1 Olimpia Sztum - Amator Kie³pino 4:1 Gryf S³upsk - Wietcisa Skarszewy 1:2 u³awy Nowy Dwór Gd. - GOSRiT Wikêd Luzino 1:0 Orlêta Reda - Anio³y Agro North Garczegorze 2:3 Piast Cz³uchów - Drutex-Bytovia II Bytów 1:1 KS Chwaszczyno - GKS Kolbudy 1:0 Pogoñ Lêbork - Pomezania Malbork 1:0 Gryf 2009 Tczew - GKS Przodkowo 0:7 8 KOLEJKA - 14/ Wierzyca Pelplin - GKS Przodkowo 1:7 Pomezania Malbork - Gryf 2009 Tczew 3:1 GKS Kolbudy - Pogoñ Lêbork 4:4 Drutex-Bytovia II Bytów - KS Chwaszczyno 1:2 Anio³y Agro North Garczegorze - Piast Cz³uchów 5:2 GOSRiT Wikêd Luzino - Orlêta Reda 3:1 Wietcisa Skarszewy - u³awy Nowy Dwór Gd. 1:3 Amator Kie³pino - Gryf S³upsk 2:0 Powiœle Dzierzgoñ - Olimpia Sztum 3:0 1. GKS Przodkowo KS Chwaszczyno Wierzyca Powiœle Amator Anio³y Agro North Pomezania Pogoñ GOSRiT Wikêd GKS Kolbudy u³awy Gryf Orlêta Drutex-Bytovia II Olimpia Gryf Wietcisa Piast KLASA OKRÊGOWA 6 KOLEJKA - 14/ Diament Trzebielino - Rowokó³ Smo³dzino 3:2 Start Miastko - Prime Food Brda Przechlewo 1:0 Skotawia Dêbnica Kasz. - Karol Pêplino 0:1 KS Damnica - GTS Czarna D¹brówka 2:1 Koral II Dêbnica - MKS Debrzno 5:0 Pomorze II Potêgowo - Swe Pol Link Bruskowo Wlk. 3:1 Kaszubia Studzienice - Czarni Czarne 3:2 Jantar Ustka - Stal Jezierzyce 2:1 1. Jantar Czarni Diament Karol Kaszubia Start Prime Food Brda Skotawia Stal GTS MKS KS Damnica Pomorze II Rowokó³ Swe Pol Link Koral II KLASA A - GRUPA II W AŒCIWY WYNIK Z 3 KOLEJKI SSPN Malczkowo/ upawa - Zawisza Borzytuchom1:2 4 KOLEJKA - 14/ Lipniczanka Lipnica - Zawisza Borzytuchom 0:4 Leœnik Cewice - SSPN Malczkowo/ upawa 3:2 Myœliwiec Tuchomie - Skotawa Budowo 3:4 GKS Ko³czyg³owy - Orkan Gostkowo 4:1 Granit Kocza³a - LKS ebunia 3:2 Stegna Parchowo - Victoria D¹brówka 3:0 Sokó³ Wyczechy - Dolina Ga³¹Ÿnia Wlk. 5:1 1. GKS Sokó³ Zawisza Skotawa Granit Orkan Leœnik Lipniczanka Stegna LKS ebunia Myœliwiec Dolina SSPN Victoria KLASA B - GRUPA II 2 KOLEJKA - 14/ Grom Nakla - Urania Udorpie 2:2 Arkonia Pomysk Wlk. - Magic Niezabyszewo 1:1 B³êkitni Motarzyno - Brda II/Victoria Przechlewo 1:2 Baza 44 Siemirowice - WKS No yno 1:2 Sokó³ Kuleszewo - Koral Maszewo 4:0 1. Sokó³ WKS Urania Brda II/Victoria Koral Arkonia Magic Grom B³êkitni Baza JUNIOR A POMORSKA LIGA PRZE O ONY MECZ Jantar Ustka - Polonia Gdañsk 6:1 3 KOLEJKA - 14/ Rod³o Kwidzyn - Wierzyca Pelplin 1:1 Pomezania Malbork - Gryf 2009 Tczew 4:3 Polonia Gdañsk - Gryf S³upsk 5:2 Pogoñ Lêbork - Jantar Ustka 1:1 Olimpic Skat Gdañsk - KP Starogard Gd. 3:2 Sapa Rumia Janowo - Stakom Bytovia Bytów 1:5 0:1 Maciej Stenka, 1:2 Sebastian Medwid, 1:3 Bartosz Zimon, 1:4 M. Stenka, 1:5 S. Medwid Do 70 min mecz w Rumi by³ bardzo wyrównany. Wówczas czerwon¹ kartkê za faul z ty³u zobaczy³ jeden z zawodników gospodarzy i wszystko siê zmieni³o. Trener bytowiaków Miros³aw Wojach zmieni³ ustawienie zespo³u, desygnuj¹c do gry 3 napastników. Pi³karze Stakom Bytovii ju w 74 wyszli na prowadzenie 2:1, a do koñca spotkania strzelili jeszcze 3 gole. O- zdob¹ rywalizacji by³a bramka na 3:1. Tobiasz Rachwa³ otrzyma³ pi³kê z linii obrony, podholowa³ j¹ i zagra³ do Bartosza Zimona, który uderzeniem g³ow¹ na dalszy s³upek umieœci³ futbolówkê w siatce. 1. Jantar Gryf Polonia Olimpic Skat Wierzyca Stakom Bytovia Pogoñ Rod³o KP Starogard Gd Pomezania Gryf Sapa JUNIOR C1 POMORSKA LIGA 5 KOLEJKA - 14/ GSS Pszczó³ki - Arka Gdynia SI 0:4 AP Lechia Gdañsk - u³awy Nowy Dwór Gd. 6:0 KP Starogard Gd. - Ba³tyk Gdynia 1:4 Gryf S³upsk - Chojniczanka Chojnice 1:3 Gedania Gdañsk - Czarni Pruszcz Gd. 0:2 Gryf 2009 Tczew pauzowa³ Or³y Tczew - U-2 Bytów 2:5 0:1 Filip Data, 0:2 Krzysztof Kropid- ³owski, 1:3 F. Data, 2:4 F. Data, 2:5 Kacper Filewicz Od pierwszego gwizdka sêdziego pi³karze U-2, prowadzeni w tym meczu przez trenera Grzegorza Rzepiñskiego, zabrali siê mocno do pracy i po kilku minutach prowadzili ju 2:0. W obu przypadkach drogê do sukcesu otworzy³y indywidualne akcje Kacpra Filewicza. Najpierw napastnik U-2 zosta³ sfaulowany przed polem karnym i rzut wolny wykorzysta³ Filip Data; potem dogra³ pi³kê do Krzysztofa Kropid³owskiego, który zdoby³ drug¹ bramkê. Niestety, w 10 min kilku zawodników z Bytowa da³o siê w dziecinny sposób o- graæ i napastnik GSS w sytuacji sam na sam pokona³ Bartosza Ryngwelskiego. Bytowiacy grali coraz mniej przekonuj¹co, ale w 28 min uda³o im siê podwy szyæ na 3:1 po trafieniu F. Daty z rzutu wolnego. Druga po³owa rozpoczê³a siê od ataków gospodarzy. W 42 min na linii pola karnego faulowa³ Piotr Brozis i gospodarze zdobyli kontaktow¹ bramkê z jedenastki. Od tego momentu gra sta³a siê wyrównana, a wynik spraw¹ otwart¹. W regulaminowym czasie (2 x 35 minut) adna z dru yn nie zdo³a³a zdobyæ gola. Za to w doliczonym pi³karze U-2 jeszcze dwukrotnie pokonali golkipera z Pszczó³ek: najpierw F. Data, a na koniec K. Filewicz. 1. Ba³tyk Chojniczanka Czarni U-2 Bytów AP Lechia Arka SI u³awy Gryf Gedania KP Starogard Gd Gryf GSS Or³y

8 32 SPORT Kurier Bytowski r. 38 (1074) KRÓTKO w ramach Festiwalu Biegowego w Krynicy (woj. ma³opolskie), podczas którego Tadeusz Zblewski z Taleksu Borzytuchom startowa³ w mistrzostwach œwiata w biegach górskich, kolejny zawodnik borzytuchomskiego klubu, ukasz Wirkus, spróbowa³ si³ w Iron Run - cyklu 5 biegów.. Wirkus najpierw wystartowa³ w Krynickiej Mili i Biegu Nocnym na 7 km, nastêpnego dnia w yciowej Dziesi¹tce i Szybkiej Trójce, a na koniec w Koral Maratonie. W klasyfikacji koñcowej (liczy³ siê ³¹czny czas 5 biegów) 25-letni zawodnik uplasowa³ siê na 16 miejscu, zajmuj¹c 8 lokatê w kategorii do 40 lat. Zawody u- koñczy³o 91 biegaczy grupa zawodników rejonu bytowskiego wystartowa³a w XVIII Pó³maratonie S³owiñskim na trasie z Rowów do Ustki. Ich wyniki: 22. Wojciech Rumiñski - GTS Czarna D¹brówka - 1,32.26 h, 25. Daniel Cha³upa - KB Goch Bytów - 1,33.11 h, 42. Jerzy Koz- ³owski - 1,38.19 h, 67. Jan Klasa - obaj GTS - 1,46.06 h, 73. Roman Czech - KB Goch - 1,47.09 h, 77. Karol Maliszewski - Lipnica - 1,47.42 h. W stawce ponad 150 biegaczy triumfowa³ Kenijczyk Komen Joel Kosgei - 1,07.28 h w I rundzie pi³karskiego Pucharu Polski w podokrêgu s³upskim GTS Czarna D¹brówka przegra³o na wyjeÿdzie z Pomorzem II Potêgowo 0:9 i odpad³o z dalszej rywalizacji. Inne mecze pucharowe, z udzia³em dru yn Ziemi Bytowskiej, zaplanowano na bytowiak Adrian Kaiser w parze z Szymonem Sajnokiem w Warlubiu (woj. kujawsko-pomorskie) zajêli 4 miejsce w mistrzostwach Polski juniorów m³odszych w jeÿdzie dwójkami na czas. Na 20-kilometrowym dystansie kolarze Cartusii Kartuzy uzyskali wynik 26,52.86 min, przegrywaj¹c br¹zowy medal z par¹ KKS Ciechanów o nieco ponad sekundê i srebrny o ponad 5 sekund z duetem GK Merida Gliwice. W stawce 32 par triumfowali kolarze KTK Kalisz. Dwa dni póÿniej 16-letni bytowiak, który we wrzeœniu podj¹³ naukê w LO SMS Œwidnica (woj. dolnoœl¹skie), wraz z kolegami z Cartusii w Warlubiu wywalczy³ 4 miejsce w mistrzostwach Polski juniorów m³odszych w jeÿdzie dru ynowej na czas. Spoœród 19 teamów najszybciej dystans 30 km pokonali kolarze KTK Kalisz Rados³aw Dudycz z Team Run Gdañsk zaj¹³ 4 miejsce w 51 Biegu Westerplatte w Gdañsku. Pochodz¹cy z Ko³czyg³ów zawodnik na dystansie 10 km uzyska³ czas 30,33 min. Wyniki innych biegaczy z rejonu bytowskiego: 31. Micha³ Rolbiecki - Talex Borzytuchom - 34,56 min, 512. Bogus³aw Or³owski - Borzytuchom - 45,07 min, 841. Bartosz Wiczkowski - Bytów - 47,47 min, Leszek Tur - 50,01 min, Urszula Zaborowska - oboje KB Goch Bytów - 53,00 min (188 miejsce wœród kobiet), Krzysztof S³awski - 55,08 min, Gra yna S³awska - oboje Bytów - 55,10 min (254 miejsce wœród kobiet). W stawce 2816 zawodników, którzy ukoñczyli bieg, triumfowa³ Kenijczyk Henry Kemboi - 30,14 min S³awomir Wierzejski z KB Goch Bytów ukoñczy³ XXXI Wroc³aw Maraton na 38 miejscu. S³awomir Wierzejski z KB Goch Bytów zaj¹³ 38 lokatê w XXXI Wroc³aw Maratonie. 44-letni biegacz dystans 42,195 km pokona³ w czasie nowego rekordu yciowego 2,53.02 h, zajmuj¹c w kategorii M40 trzeci¹ lokatê. Tak e w klasyfikacji mistrzostw Polski nauczycieli u- plasowa³ siê na 3 miejscu ogó³em i na pierwszym w kategorii lata. Maraton ukoñczy³o 3501 zawodników Tadeusz Zblewski z Taleksu Borzytuchom wygra³ 11-kilometrowy III Bieg pod Dêbem w Damnicy k. S³upska. Miejsca innych zawodników rejonu bytowskiego: 4. Zbigniew Kaszewski - Talex, 13. Grzegorz Ebel - UKS Neptun Rokity, 23. Wojciech Rumiñski - GTS Czarna D¹brówka, 70. Roman Czech, 92. Jacek Muszyñski, 99. Urszula Zaborowska, 100. Leszek Tur - wszyscy KB Goch Bytów. Bieg ukoñczy³o 136 osób Hanna Muerau-Nowicka zajê³a 3 miejsce w kategorii K41 (kobiety lat) w mistrzostwach Polski lekarzy w pó³maratonie rozegranych w ramach XXXVI Biegu Lechitów w GnieŸnie. Zawodniczka KB Goch Bytów dystans 21,097 km pokona³a w czasie 1,50.28 h, plasuj¹c siê na 390 pozycji w klasyfikacji ogólnej i 29 wœród kobiet. Bieg ukoñczy³o 856 zawodników rozgrywki sezonu 2013/2014 w IV lidze rozpoczn¹ tenisiœci sto³owi. W grupie A zagraj¹ Myœliwiec Tuchomie i ZSP Jedynka Bytów. Ich rywalami bêd¹: Czarni Domis³aw, SL Salos Rumia, Osada Rzucewo, ATS I Rumia, ATS II Rumia, KS Wicher Wierzchucino, KTS-K GOSRiT Socha Meble Luzino i Poltarex Pogoñ III Lêbork. R.N. PI KA NO NA IV LIGA POMORSKA Rasowy napastnik potrzebny od zaraz Rezerwy Drutex-Bytovii Bytów w 7 kolejce spotkañ zremisowa³y z Piastem w Cz³uchowie 1:1, a cztery dni póÿniej uleg³y u siebie KS Chwaszczyno 1:2. PIAST Cz³uchów 1 DRUTEX-BYTOVIA II Bytów 1 DRUTEX-BYTOVIA II: M. Oszmaniec - R. Wiêckowski, P. Toczek (46 T. Galikowski), M. Pakosz, M. Szmidke,. Chylewski, T. Piechowski (46 K. Król), D. Bezerra, J. Karwat,. Pietroñ, K. Chojnacki. BRAMKI: 1:0. Czarnowski (28), 1:1. Pietroñ (50 - rzut karny). Spotkanie w Cz³uchowie od pocz¹tku toczy³o siê pod dyktando Drutex-Bytovii II. Nie przek³ada³o siê to na wynik, bo bytowiacy swoich sytuacji strzeleckich nie potrafili wykorzystaæ. Gospodarzom wystarczy³ jeden wypad pod bramkê rywali, by obj¹æ prowadzenie. W 28 min po prostopad³ym podaniu z g³êbi pola ukasz Czarnowski obróci³ siê z pi³k¹ w kierunku bramki i p³askim strza³em zmusi³ Mateusza Oszmañca do kapitulacji. Tak e po przerwie bytowiacy d³u ej utrzymywali siê przy pi³ce i ze swobod¹ dochodzili pod pole karne przeciwnika. Ich ofensywna gra przynios³a efekt w 50 min, gdy po rzucie karnym podyktowanym za zagranie rêk¹ przez jednego z pi³karzy Piasta jedenastkê wykorzysta³ powracaj¹cy do gry po kontuzji kolana ukasz Pietroñ. Do koñca meczu zawodnicy Drutex- Bytovii II d¹ yli do zdobycia gola na wagê zwyciêstwa. Niestety, tak jak w pierwszej po³owie, ich piêt¹ Achillesow¹ by³a skutecznoœæ. Dogodnych okazji nie wykorzystali m.in.. Pietroñ, Bart³omiej Chojnacki (z koniecznoœci zagra³ w ataku), czy aktywny w pomocy Diego Bezerra i mecz zakoñczy³ siê podzia³em punktów. - Gospodarze w drugiej po³owie chyba tylko dwa razy zdo³ali podejœæ z akcj¹ pod nasze pole karne. Nasza dominacja by³a bezdyskusyjna, ale brakuje nam rasowych snajperów. Po odejœciu Jakuba Bojasa i przejœciu Micha³a Marczaka do pierwszej dru yny mamy SPORTOWY WEEKEND Zawodnicy rezerw Drutex-Bytovii z KS Chwaszczyno walczyli jak równy z równym, ale z boiska zeszli pokonani. spory k³opot ze zdobywaniem goli, a to jest przecie najwa niejsze - mówi trener Krzysztof Babiñski. DRUTEX-BYTOVIA II Bytów 1 KS Chwaszczyno 2 DRUTEX-BYTOVIA II: M. Szmidke - T. Galikowski, M. Pakosz, K. Król, M. Szmidke,. Chylewski, D. Bezerra, K. Niedzielski, J. Karwat, T. Piechowski (55 D. Jêcek), B. Chojnacki (85 P. Toczek). BRAMKI: 1:0 K. Niedzielski (44), 1:1 P. Duda (79), 1:2. Beyl (90). Przez wiêksz¹ czêœæ pierwszej po³owy bytowiacy z faworyzowan¹ ekip¹ z Chwaszczyna toczyli równorzêdny pojedynek. Jedynie w o- statnim kwadransie oddali jej pola i goœcie kilkakrotnie zagrozili bramce strze onej przez juniora Micha³a Szmidke, który zast¹pi³ miêdzy s³upkami dotychczasowych golkiperów Tomasza Laskowskiego i M. Oszmañca. Przy kontuzji Dominika Sobañskiego trener Pawe³ Janas nie zdecydowa³ siê desygnowaæ adnego z nich do gry w IV lidze. W 43 min Drutex-Bytoviê II od straty bramki uratowa³ s³upek. W wyprowadzonej niemal natychmiast akcji z gola cieszyli siê miejscowi. Pi³kê z rzutu wolnego mocno doœrodkowa³ w pole karne Mariusz Szmidke, a do bramki wpakowa³ j¹ strza³em po ziemi Konrad Niedzielski. Po zmianie stron widowisko nabra³o rumieñców. Pi³karzom z Chwaszczyna bardzo zale a³o, by z Bytowa wyjechaæ choæby z punktem, a gospodarze ambitnie walczyli o utrzymanie korzystnego wyniku. Jednak w 79 min M. Szmidke musia³ wyci¹gaæ pi³kê z siatki po strzale Przemys³awa Dudy z kilkunastu metrów. Zawodnicy Drutex-Bytovii II równie mieli swoje okazje. W poprzeczkê trafi³ K. Niedzielski, a uderzaj¹cemu g³ow¹ Krzysztofowi Królowi zabrak³o centymetrów, by umieœciæ futbolówkê w bramce. Zdawa³o siê, e spotkanie zakoñczy siê remisem, tymczasem zespó³ z Chwaszczyna wyprowadzi³ decyduj¹cy cios. W 90 min uderzeniem z bliska gola na wagê wygranej zdoby³ ukasz Beyl. - Nie zas³u yliœmy na pora kê. Rozegraliœmy naprawdê dobre spotkanie. Micha³a absolutnie nie winiê za stracone gole. Broni³, jak umia³ najlepiej. Zdecydowa³o to, e my po raz kolejny swoich szans nie wykorzystaliœmy - uwa a K. Babiñski. D.Z. Sobota godz na boisku w Studzienicach rozpocznie siê VIII Studzienicki Bieg Prze³ajowy zaliczany do cyklu Cross Festival. W programie biegi uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów na dystansach od 350 do 1500 m oraz bieg otwarty (dla ur. w 1996 r. i starszych) na 2000 m. Sobota godz Urania Udorpie - Arkonia Pomysk Wlk.; godz Drutex-Bytovia Bytów - Calisia Kalisz.; godz Zawisza Borzytuchom - Leœnik Cewice. Niedziela godz w sali sportowej MOSiR w Bytowie rozpocznie siê I turniej tenisa sto³owego w ramach XXVI edycji Grand Prix Bytowa. Najpierw zagraj¹ kobiety w kategorii open i juniorzy ur. w 1996 r. i m³odsi, a o godz do gier przyst¹pi¹ seniorzy ur. w 1995 r. i starsi. Niedziela godz U-2 Bytów - Lechia Gdañsk AP (PLJ C1); godz Orkan Gostkowo - Granit Kocza³a; godz GTS Czarna D¹brówka - Koral II Dêbnica, Dolina-Speranda Ga³¹Ÿnia Wlk. - Lipniczanka Lipnica, Victoria D¹brówka - Sokó³ Wyczechy, Magic Niezabyszewo - B³êkitni Motarzyno, WKS No yno - Sokó³ Kuleszewo; godz Stakom Bytovia Bytów - KP Starogard Gd. (PLJ A). Wtorek godz naterenach leœnych przy kompleksie sportowym w Czarnej D¹brówce rozpoczn¹ siê I biegi prze³ajowe XVII edycji Grand Prix Czarnej D¹brówki.

9 Kurier Bytowski r. 38 (1074) SPORT 33 PI KA NO NA KLASA OKRÊGOWA Lider poleg³ w Studzienicach Kaszubia Studzienice pokona³a u siebie Czarnych Czarne 3:2 * Drugiej z rzêdu pora ki doznali zawodnicy GTS Czarna D¹brówka, ulegaj¹c KS Damnica 1:2. KASZUBIA Studzienice 3 CZARNI Czarne 2 KASZUBIA: J. Pela - T. Zaborowski, M. Stoltman, J. Du³ak, S. Piêta, Sz. Galêba, M. Chirk (74 M. Zieman), B. Kapiszka (57 K. Kreft), M. Borzyszkowski, A. Rzepiñski (85 M. Augustynowicz), K. Bartelik (74 P. Gostomski). BRAMKI: 1:0 B. Kapiszka (6), 2:2 B. Kapiszka (55), 3:2 J. Du³ak (67). W 6 min starcia z liderem pi³kê za obroñców i bramkarza Czarnych przerzuci³ Szymon Galêba i Bart³omiejowi Kapiszce pozosta³o jedynie wpakowaæ j¹ do pustej bramki. Radoœæ na stadionie w Studzienicach trwa³a jednak krótko. Zaledwie 5 minut póÿniej goœcie wyrównali po indywidualnej szar y najskuteczniejszego zawodnika dru yny z Czarnego i lidera klasyfikacji strzelców, ukasza Koœciana. Dalsza czêœæ pierwszej po³owy up³ynê³a pod znakiem zaciêtej walki w œrodku pola, przez co adnej z ekip nie uda³o siê ju stworzyæ dogodnych okazji do zdobycia kolejnych bramek. Zdecydowanie wiêcej dzia³o siê po przerwie. W 50 min sêdzia pope³ni³ b³¹d, dyktuj¹c rzut ro ny, choæ pi³ka nie opuœci³a placu gry. W jego konsekwencji Kaszubia straci³a bramkê, bowiem po kornerze pi³kê w siatce umieœci³ Karol Kozanko. Czarni próbowali pójœæ za ciosem i niemi³osiernie o- strzeliwali bramkê Kaszubii. Wybornie jednak spisywa³ siê bramkarz Józef Pela, a w jednej z sytuacji wybiciem zmierzaj¹cej do bramki pi³ki wyrêczy³ go Micha³ Chirk. Obrona Kaszubii nie pêk³a nawet wtedy, gdy arbiter za niestosowne uwagi J. Peli (otrzyma³ ó³t¹ kartkê) podyktowa³ rzut wolny poœredni tu przy linii pola bramkowego. Dziêki ogromnemu zaanga owaniu i woli walki gospodarze niespodziewanie wyrównali. W 55 min w podbramkowej kot³owaninie pi³kê do bramki wepchn¹³ B. Kapiszka. Nieco ponad 10 minut póÿniej stadion w Studzienicach znów wybuch³ radoœci¹. Wprowadzony z ³awki Kacper Kreft precyzyjnie doœrodkowa³ na g³owê Jacka Du³aka, który mocnym strza³em g³ow¹ pos³a³ pi³kê pod poprzeczkê. Gol na 3:2 wyraÿnie os³abi³ zapa³ goœci. Nie atakowali ju tak czêsto, a jeœli nawet, defensywa Kaszubii spisywa³a siê bardzo pewnie. Studzieniczanie nie ustrzegli siê jednak b³êdu, który mogli przep³aciæ strat¹ bramki. W doliczonym czasie gry jeden z zawodników Czarnych doszed³ do pi³ki w polu karnym i mocno uderzy³ na bramkê J. Peli, ale golkiper Kaszubii instynktownie sparowa³ futbolówkê, ratuj¹c dla swojej dru yny komplet punktów. Bywa³y momenty w meczu z Czarnymi, e dru yna ze Studzienic musia³a siê broniæ ca³¹ jedenastk¹. Trud siê o- p³aci³, bo Kaszubia pokona³a lidera 3:2. - Trzeba przyznaæ, e dru yna Czarnych mia³a optyczn¹ przewagê, ale nam bardziej zale a³o na wygranej. Ch³opaki zagrali z wrêcz niesamowit¹ wol¹ walki. Stosowali tak krótki pressing, e nie dali rywalom pograæ - cieszy siê trener Ludwik Gostomski. KS Damnica 2 GTS Czarna D¹brówka 1 GTS: D. Gralak - M. Biernat, A. Cyrson, D. Sobisz, M. Ciep³uch, W. Kulik, G. Lejk II, J. Gralak, K. Jakusz (60 K. Jakubowski), P. Toporek, Pawe³ Szczegielniak. BRAMKA: 2:1 J. Gralak (77). Pi³karzom trenera Tadeusza Gralaka o ligowe punkty przysz³o walczyæ w sobotê i z powodu obowi¹zków zawodowych kilku pi³karzy nie mog³o byæ do dyspozycji szkoleniowca. Na mecz z KS Damnica nie pojechali m.in. pomocnicy Adam Celep i Grzegorz Lejk (starszy), bramkarz Filip Gawin i obroñca Piotr Szczegielniak. W eksperymentalnym zestawieniu zawodnicy z Czarnej D¹brówki pierwsz¹ po³owê zagrali przyzwoicie. Mieli nawet dwie dogodne o- kazje, by obj¹æ prowadzenie, ale ani Damianowi Sobiszowi, ani Krystianowi Jakuszowi nie uda³o siê pokonaæ golkipera gospodarzy. Po przerwie pi³karze GTS nie u- niknêli b³êdów. Bez litoœci wykorzysta³ je napastnik Kamil Wójcik, dwukrotnie pokonuj¹c Dawida Gralaka, w 47 i 61 min. Prowadzenie uœpi³o czujnoœæ zawodników z Damnicy, bowiem w ostatnich 20 minutach dali siê zepchn¹æ do o- brony. W 77 min po kombinacyjnej akcji kontaktowego gola p³askim uderzeniem zdoby³ Jakub Gralak. Choæ potem ekipa GTS ca³¹ jedenastk¹ siad³a na przeciwniku, wiêcej bramek nie uda³o siê ju strzeliæ. - Postawili w bramce autobus i nie mogliœmy siê przebiæ. Znów da- ³o o sobie znaæ dobre przygotowanie kondycyjne moich zawodników. Niestety, nie prze³o y³o siê to na wynik. Szkoda, bo KS Damnica to zespó³ z grupy tych, z którymi powinniœmy punktowaæ za trzy - mówi T. Gralak. D.Z. BADMINTON KRAJOWY TURNIEJ M ODZIKÓW M ODSZYCH W KOBIERZYCACH Wyprawa po zwyciêstwa Bytowianki Anna Duda i Laura Bujak okaza³y siê bezkonkurencyjne w zawodach w Kobierzycach k. Wroc³awia. Zajê³y dwa pierwsze miejsca w grze indywidualnej i wygra³y grê podwójn¹ zawodniczki ULKS U-2 Lotka Bytów Anna Duda i Laura Bujak pod opiek¹ jednego z rodziców pojecha³y a do Kobierzyc k. Wroc³awia, by tam wystartowaæ w turnieju krajowym Matchpoint, swoim pierwszym w nowym roku szkolnym. Klasyfikowana na pierwszym miejscu w grze pojedynczej w rankingu PZBad Ania i na 13 miejscu Laura nie da³y przeciwniczkom szans. Obie dotar³y do fina³u. W nim A. Duda pokona³a klubow¹ kole ankê 21-5, Bytowianki, zajmuj¹ce w zwi¹zkowym rankingu gry podwójnej 2 pozycjê, w jedynym meczu deblowym g³adko pokona³y zawodniczki Laura Bujak i Anna Duda w Kobierzycach wygra³y wszystko, co by³o do wygrania. UKS Smecz Milicz, 21-5, Bardzo cieszê siê, i dziewczêta wziê³y udzia³ w takim turnieju i ich pierwszy start w nowym sezonie zakoñczy³ siê sukcesem. Mam nadziejê, e tak e w nastêpnych zawodach za dwa tygodnie w Suchedniowie - ju w obsadzie miêdzynarodowej i z ca³¹ czo³ówk¹ krajow¹ - uzyskaj¹ bardzo dobre wyniki - mówi trener J. Saldat. R.N. ANIMATOR SPORTU ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁCZYGŁOWY W KAŻDYM WIEKU, KTÓRZY CHCĄ POPRAWIĆ SWOJĄ KONDYCJĘ, SYLWETKĘ, ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE, NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA RUCHOWE: FITNESS PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK GODZ. 19:00 SALA GIMNASTYCZNA ZS W KOŁCZYGŁOWACH NORDIC WALKING WTOREK I PIĄTEK GODZ. 18:30 INSTRUKTAŻ POŁĄCZONY Z PRAKTYKĄ ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW NA BOISKU ORLIK JOGGING DLA POCZĄTKUJĄCYCH ŚRODA GODZ. 17:00 ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW NA BOISKU ORLIK SIATKÓWKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH ŚRODA GODZ. 18:00 SALA GIMNASTYCZNA ZS W KOŁCZYGŁOWACH PROWADZĄCY ZAJĘCIA: INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ mgr E. DOLNA

10 34 SPORT Kurier Bytowski r. 38 (1074) VII IGRZYSKA FRANKOFOÑSKIE W NICEI Medalowe zwieñczenie sezonu Angelika Cichocka z Taleksu Borzytuchom zdoby³a br¹zowy medal w biegu na 1500 m w miêdzynarodowych zawodach we Francji. - Dla mnie to pocieszenie po niezbyt udanym sezonie - mówi lekkoatletka. Igrzyska Frankofoñskie to multidyscyplinarne zawody sportowe rozgrywane zawsze rok po Igrzyskach Olimpijskich. Prawo startu w nich maj¹ zawodnicy z pañstw Frankofonii, organizacji zrzeszaj¹cej 57 krajów i wspólnot z obszaru francuskojêzycznego oraz zaproszeni sportowcy z innych 20 pañstw maj¹cych status tzw. obserwatorów, wœród których jest Polska. Dot¹d bia³o-czerwoni wziêli udzia³ w Igrzyskach Frankofoñskich w 1997 r. na Madagaskarze i w 2001 r. w Kanadzie. W sk³adzie reprezentacji Polski na tegoroczny start znalaz³a siê Angelika Cichocka. Zawodniczka na co dzieñ reprezentuj¹ca Talex Borzytuchom we francuskiej Nicei wystartowa³a w biegach na 800 i 1500 m. Szczególnie dobrze podopieczna trenera Jaros³awa Œciga³y spisa³a siê w czwartek w biegu na d³u - szym dystansie, zajmuj¹c 3 miejsce z wynikiem 4,19.37 min. Po kapitalnym finiszu na ostatnich 300 m Angelika tylko nieznacznie u- leg³a dwóm Marokankom, uczestniczkom tegorocznych mistrzostw œwiata w Moskwie, Rabab Arrafi - 4,18.70 min i Siham Hilali - 4,18,89 min. - Nie by³o biegów eliminacyjnych, wiêc si³y mo na by³o zaoszczêdziæ na decyduj¹c¹ rozgrywkê. Chyba wysz³o mi to na dobre, bo czu³am siê naprawdê mocna. Wynik nie jest dobry, ale to by³ typowy bieg po medale, nie walka o dobry rezultat. Dlatego te finisz by³ tak niesamowicie szybki. W pewnym momencie myœla³am, e pogubiê nogi (œmiech). Gdybym z uciekinierkami zabra³a siê nieco szybciej, by³aby nawet szansa na z³oto. Ten br¹zowy medal cieszy mnie jednak szczególnie, bo jest to dla mnie pocieszenie po niezbyt udanym sezonie - mówi lekkoatletka. S³abiej A. Cichockiej posz³o nastêpnego dnia w finale biegu na 800 m. Tym razem rywalizacjê zakoñczy³a na 6 miejscu, za inn¹ Polk¹ Joann¹ JóŸwik, z wynikiem 2,04.04 min (rezultat o 0,72 s lepszy od tego, który uzyska³a tego samego dnia w serii eliminacyjnej). Zwyciê y³a Rumunka Elena Mirela Lavric z wynikiem 2,02.27 min. Na podium stanê³y jeszcze Marokanka Malika Akkaoui i Kanadyjka Melissa Bishop. - Trudno mi powiedzieæ, dlaczego ten start 27 MEDALI POLAKÓW Br¹zowy kr¹ ek Angeliki Cichockiej by³ jednym z 27, jakie reprezentacja Polski wywalczy³a w Nicei, co w klasyfikacji generalnej da³o naszemu krajowi 3 miejsce, za gospodarzami imprezy, Francuzami, i Kanad¹. Polscy lekkoatleci we Francji zdobyli 11 medali - 7 z³otych, 3 srebrne i 1 br¹zowy. wyszed³ s³abiej. Mo e pobieg³am za bardzo asekuracyjnie, boj¹c siê, e da o sobie znaæ zmêczenie wczeœniejszymi biegami, zw³aszcza eliminacyjnym na 800 m. Mo e to przez 30-stopniowy upa³ panuj¹cy tego dnia na po³udniu Francji, mo e po prostu brak motywacji. Na mecie nawet nie czu³am siê specjalnie zmêczona. Ciê ko znaleÿæ przyczynê, ale na pewno pobieg³am zbyt pasywnie - mówi zawodniczka, dla której start w Nicei by³ ostatnim w tym sezonie na otwartym stadionie. Teraz A. Cichock¹ czeka okres roztrenowania. Pod koniec paÿdziernika zawodniczka rozpocznie przygotowania do przysz³orocznych startów. Jej priorytetem bêdzie walka o minimum kwalifikacyjne na halowe mistrzostwa œwiata w Sopocie i mistrzostwa Europy w Zurychu (Szwajcaria). D.Z. Angelika Cichocka na podium VII Igrzysk Frankofoñskich w Nicei. LEKKOATLETYKA MIÊDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA M ODZIKÓW Œwietny wystêp Taleksu i Baszty Na stadionie 650-lecia w S³upsku 14- i 15-letni zawodnicy rejonu bytowskiego w konkurencjach indywidualnych wywalczyli 6 medali. Ich zdobywcy zakwalifikowali siê do udzia³u w Ma³ym Memoriale Janusza Kusociñskiego. Rozegrane miêdzywojewódzkie mistrzostwa m³odzików z udzia³em lekkoatletów z województw pomorskiego i kujawsko- -pomorskiego by³y bardzo udane dla zawodników rejonu bytowskiego. 21-osobowa ekipa Taleksu Borzytuchom wróci³a ze S³upska z 4 medalami w konkurencjach indywidualnych, jednym w sztafecie i 3 miejscem w klasyfikacji klubowej, zdobywaj¹c a 33 pkt. do krajowego wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie y. Przed rokiem borzytuchomski klub uzbiera³ 20 pkt. w pkt. Medalow¹ seriê Taleksu rozpoczê³a Natalia Cuppa, która ju w 3 kolejce rzuci- ³a m³otem 40,03 m. - Kolejne próby by³y spalone, ale m³ot wêdrowa³ w okolicy 40 m - mówi trener Jaros- ³aw Œciga³a. W biegu na 1000 m faworytka Karolina Woszczyk narzuci³a bardzo mocne tempo, by WYNIKI M ODZICY 100m-5.Maciej Stolc - SKLA Sopot - 11,89 s (w eliminacjach 11,85 s), 19. S³awomir Wêsierski - 12,64 s (r..); 300m- 10. S. Wêsierski - 40,03 s (r..); 600m-3. Mateusz Wroñski - 1,27.31 min, 5. Kamil Mielewczyk - wszyscy Baszta Bytów - 1,33.41 min; 1000m-2.Leszek Ginter - Talex Borzytuchom - 2,37.64 min; 2000 m - 1. Rados³aw Jankowski - Baszta - 5,54.48 min (r..), 9. Pawe³ Bukowski - 6,59.64 min, 10. Mateusz Ca³a - 7,11.17 min; 300 m pp³ Pawe³ Œwi¹tkowiak - 45,51 s, 10. Dawid Kie³piñski - 46,37 s (r..), 11. Piotr Tusk - 46,85 s (r..), 12. Kacper Malich - 48,52 s, 13. Bartosz Watral - wszyscy Talex - 51,25 s; sztafeta 4x100 m-1.skla Sopot (m.in. M. Stolc) - 45,58 s; skok wzwy - 8. D. Kie³piñski i P. Œwi¹tkowiak - obaj 150 cm, 12. K. Melich cm, 13. P. Tusk cm. M ODZICZKI 300m-4.Anna Pliszka - Talex - 44,84 s, 12. Klaudia Ka³ymon - 48,48 s (r..); 600m-9. Agnieszka Koz³owska - obie Baszta - 1, m przed met¹... straciæ prowadzenie na rzecz goni¹cej j¹ kole- anki klubowej Beaty Topki. Finisz nale a³ jednak do Karoliny, która metê minê³a jako pierwsza, Beata by³a druga. - Obie zas³uguj¹ na wielkie s³owa uznania. WyraŸnie poprawi³y rekordy yciowe - mówi J. Œciga³a. Drugi srebrny medal dla Taleksu wywalczy³ Leszek Ginter. Podopieczny trenera Romana Reszki bieg na 1000 m rozpocz¹³ mocno, ale 300 m przed met¹ zosta³ wyprzedzony przez zawodnika z Bydgoszczy. Gdy chcia³ finiszowaæ, zosta³ zepchniêty na p³otki stoj¹ce na 3 torze. - Sêdziowie zauwa yli przewinienie rywala, ale utrzymali kolejnoœæ na mecie - mówi J. Œciga³a. Niespodziewanie po medal siêgnê³a sztafeta dziewcz¹t 4x100 m. Anna Pliszka, Maja Durawa, B. Topka i Patrycja Jasnoch w stawce 6 teamów uplasowa³y siê na 3 miejscu. Baszta Bytów zdoby³a dwa medale i 9 pkt. do krajowego wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie y - o 4 wiêcej ni w ubieg- ³ym roku. Z 8 podopiecznych trenera Dariusza Kute³³o najlepiej powiod³o siê Rados³awowi Jankowskiemu, który wygra³ bieg na 2000 m. Uczeñ bytowskiego Gimnazjum nr 2 rozpocz¹³ w bardzo mocnym tempie, potem ono spad- ³o, ale i tak poprawi³ rekord yciowy o ok. 7 s. - A pomyœleæ, e dzieñ wczeœniej mia³ gor¹czkê i zastanawia³em siê, czy w ogóle powinien wystartowaæ - mówi D. Kute³³o. Drugi medal dla Baszty wywalczy³ Mateusz Wroñski, wynikiem zbli- onym do yciówki bieg na 600 m koñcz¹c na 3 pozycji. - Jeszcze nie odzyska³ wigoru, który mia³ 2, 3 tygodnie temu. Wtedy trzeba go by- ³o stopowaæ - komentuje D. Kute³³o. W S³upsku wystartowa³ tak e bytowiak Maciej Stolc. Trenowany przez Marka Galikowskiego w SKLA Sopot 15-letni zawodnik w finale biegu na 100 m uplasowa³ siê na 5 miejscu, a wraz z kolegami klubowymi wygra³ sztafetê 4x100 m. Dla m³odzików najwa niejsz¹ imprez¹ w sezonie jest Ma³y Memoria³ Janusza Kusociñskiego, maj¹cy rangê mistrzostw Polski. Do udzia³u w tej imprezie min (r..); 1000m-1.Karolina Woszczyk - 3,02.48 min (r..), 2. Beata Topka - 3,04.55 min (r..), 6. Wiktoria Szemela - 3,12.16 min (r..), 11. Anna Gralak - wszystkie Talex - 3,18.44 min, 13. Patrycja Gonera - 3,23.00 min (r..), 15. Ewelina Paszki - obie Baszta - 3,24.95 min; 100mpp³.-6.Aleksandra Ho- ³owiej - 17,57 s (r..); 300 m pp³ Maja Durawa - 52,93 s (r..), 7. A. Ho³owiej - 53,23 s (r..), 10. Agata Adamczyk - 57,74 s (r..), 11. Magda Kowalewska - 58,25 s, 12. Klaudia Kalinowska - wszystkie Talex - 58,50 s (r..); sztafeta4x100m-3.talex (M. Durawa, B. Topka, A. Pliszka, Patrycja Jasnoch) - 55,29 s; pchniêcie kul¹ (3 kg) - 7. Natalia Cuppa - 9,21 m, 9. Sandra Lepak - obie Talex - 8,16 m (r..); rzut m³otem (3 kg) - 1. N. Cuppa - 40,03 m (r..), 4. S. Lepak - 27,81 m (r..), 8. A. Adamczyk - 25,46 m (r..), 10. K. Ka³ymon - 22,80 m; skok wzwy - 5. P. Jasnoch cm, 8. K. Kalinowska cm. KLASYFIKACJA KLUBOWA 1. MLKS Nadwiœlanin Che³mno - 39 pkt., 2. SKLA Sopot - 36 pkt., 3. ULKS Talex - 33 pkt., 4. SL WKS Zawisza Bydgoszcz - 29 pkt., 5. MMKS Gdañsk - 26 pkt., 6. SKLA S³upsk - 21 pkt., 16. Baszta Bytów - 9 pkt w Radomiu w konkurencjach indywidualnych zakwalifikowali siê bezpoœrednio N. Cuppa, K. Woszczyk, B. Topka, L. Ginter, R. Jankowski i z dodatkowego limitu dla województwa M. Wroñski. B.M.

11 Kurier Bytowski r. 38 (1074) SPORT 35 PI KA NO NA II LIGA - GRUPA ZACHODNIA Derby dla wejherowian Jedna bramka zdobyta przez Przemys³awa Kostucha w koñcówce spotkania sprawi³a, e ca³y wysi- ³ek zawodników Drutex- -Bytovii Bytów poszed³ na marne. Komplet punktów zgarn¹³ Gryf Orlex Wejherowo. Spotkanie na Wzgórzu Wolnoœci w Wejherowie od pierwszych minut by³o trudne dla pi³karzy trenera Paw³a Janasa. Zawodnicy Gryfa Orleksu zadbali, by skrzyde³ nie rozwin¹³ dyryguj¹cy akcjami ofensywnymi Wojciech Piêta i nie pozostawili ani odrobiny wolnej przestrzeni duetowi napastników Robert Hirsz - Janusz Surdykowski. atwego ycia nie mia³ zw³aszcza popularny Surdyk. Gdy dochodzi³ do podañ, szukaj¹c okazji do oddania strza³u, zawodnicy trenera Grzegorza Niciñskiego natychmiast podwajali krycie, odbierali mu pi³kê i b³yskawicznie wyprowadzali groÿne kontry. Zastêpuj¹cy kontuzjowanego Dominika Sobañskiego Mateusz WIDZIANE Z BOISKA Mateusz Oszmaniec, bramkarz Drutex-Bytovii: - Cieszê siê, e po tak d³ugiej przerwie mog³em zagraæ w meczu II ligi. Szczerze mówi¹c nie by³em specjalnie stremowany, ale oczywiœcie jakieœ emocje zwi¹zane z powrotem by³y. Jaki ten mecz by³ w moim wykonaniu, nie mnie oceniaæ. Od tego jest sztab szkoleniowy. Wiem, co mog³em zrobiæ inaczej, lepiej i nad tym bêdê pracowa³. Przy straconej bramce raczej niewiele mog³em zaradziæ. Jeden Oszmaniec, dla którego by³ to pierwszy mecz na II-ligowym szczeblu od ponad roku (ostatnio zagra³ r. w spotkaniu z Calisi¹ Kalisz), na brak pracy nie móg³ narzekaæ. Po raz pierwszy musia³ interweniowaæ w 11 min, gdy w sytuacji sam na sam znalaz³ siê aktywny tego dnia Tomasz Bejuk. Bytowski golkiper poradzi³ sobie tak e z pi³k¹ uderzon¹ przez Marcina Warcholaka z rzutu wolnego, która odbi³a siê od pleców jednego z bytowskich pi³karzy i b³¹d pozbawi³ nas punktów. Marcin Kajca, pi³karz Drutex-Bytovii: - Z boku moje wejœcie mog³o wygl¹daæ groÿnie, ale uwa am, e arbiter zbyt pochopnie wyci¹gn¹³ czerwon¹ kartkê. Faul by³ w œrodku pola, a akcja wejherowian nieszczególnie groÿna. Frustracja by³a ogromna, bo bardzo chcia³em pomóc dru ynie. Graliœmy w os³abieniu i to te u- ³atwi³o zadanie rywalom. Gdyby si³y by³y wyrównane, wywieÿlibyœmy z Wejherowa przynajmniej remis. zmieni³a tor lotu. W 37 min bramkarz Drutex-Bytovii nie mia³by ju nic do powiedzenia, gdyby zamykaj¹cy ³adn¹ akcjê T. Bejuk siêgn¹³ pi³kê wœlizgiem. Zawodnikom z Bytowa gra siê nie klei³a. Rzadkie wypady pod bramkê gospodarzy przynios³y im tylko jedn¹ klarown¹ okazjê, jednak ukasz Kowalski g³ow¹ uderzy³ minimalnie obok s³upka. Niewielkie o ywienie w poczynaniach bytowiaków przynios³a druga po³owa. W 54 min uda³o im Z POMECZOWEJ KONFERENCJI Grzegorz Niciñski, trener Gryfa Orleksu: - To dla mnie zaszczyt i wielkie prze ycie siedzieæ na wspólnej konferencji prasowej obok by³ego trenera reprezentacji Polski Paw³a Janasa. Dla nas by³ to bardzo trudny mecz. Mówi³em zespo³owi, e musimy zagraæ agresywnie, eby rywale nie mieli du o miejsca na boisku. Jestem zadowolony z zaanga owania dru yny. Wynik do samego koñca by³ spraw¹ otwart¹. Zawa y³a jedna bramka, która da³a nam trzy punkty. Po s³abym pocz¹tku sezonu, zaczêliœmy je gromadziæ. S¹ one nam bardzo potrzebne w walce o utrzymanie. Derby to smaczek dla kibiców, ale za derby nie przyznaj¹ wiêcej 8 KOLEJKA r. GRYF ORLEX Wejherowo DRUTEX-BYTOVIA Bytów punktów. Pawe³ Janas, trener Drutex-Bytovii: - Mecz by³ niezwykle zaciêty do ostatnich minut. Niestety, nie mo emy w koñcówce spotkania traciæ bramki w tak prosty sposób. Wiedzieliœmy, e wszystkie pi³ki bêd¹ kierowane na Kostucha [Przemys³awa - przyp. red.]. By³ do niego oddelegowany cz³owiek, który po meczu powiedzia³ mi, e raz siê zdrzemn¹³. Co z tego, skoro przez to nie mamy punktów. Gdybym mia³ oceniaæ tê ligê, to jest w niej zdecydowanie za du o kartek. Co faul, to kartonik, praktycznie w ka dym spotkaniu. Rozumiem, e derby dla kibiców s¹ emocjonuj¹ce, ale to jest jeden z wielu meczów w lidze. DRUTEX-BYTOVIA: M. Oszmaniec - W. Wilczyński, Ł. Kowalski, Ł. Wróbel, A. Wróblewski, M. Michalski, W. Pięta (63 M. Kajca), M. Pietroń, J. Cesarek (75 M. Marczak), R. Hirsz (84 M. Kryszak), J. Surdykowski. BRAMKA: 1:0 P. Kostuch (88). ŻÓŁTE KARTKI: M. Warcholak, M. Szymański - 2, P. Kołc (Gryf); R. Hirsz, A. Wróblewski, Ł.Kowalski, M. Pietroń (Drutex-Bytovia). CZERWONE KARTKI: M. Szymański (Gryf); M. Kajca(Drutex-Bytovia). WIDZÓW: 350. SĘDZIA: A.Aluszyk(Szczecin). 1 0 Nie uda³ siê Drutex-Bytovii rewan na dru ynie z Wejherowa za niedawn¹ pora kê 2:3 w Pucharze Polski. Znów lepsi byli pi³karze Gryfa Orleksu, tym razem wygrywaj¹c 1:0. siê nawet trafiæ do bramki przeciwnika po ³adnym lobie J. Surdykowskiego, jednak arbiter odgwizda³ spalonego. Niewiele centymetrów zabrak³o do szczêœcia u- derzaj¹cemu zza pola karnego R. Hirszowi. Rozkrêcaj¹cych siê z wolna bytowiaków w 78 min zastopowa³a czerwona kartka za o- stre wejœcie w nogi dla Marcina Kajcy, który pojawi³ siê na murawie zaledwie kilkanaœcie minut wczeœniej. Graj¹cy w przewadze gospodarze podkrêcili tempo i co rusz goœcili pod bramk¹ M. O- szmañca. Golkiper Drutex-Bytovii w du ych opa³ach by³ w 84 min. W polu karnym minimalnie spóÿni³ siê do pi³ki Rafa³ Siemaszko, ale dopad³ do niej Mateusz uczak. Na szczêœcie, szybkie wyjœcie Oszmana zapobieg³o stracie gola. Zawodnicy Gryfa jednak dopiêli swego. W 88 min po jednym z kilku niebezpiecznych doœrodkowañ Macieja Szymañskiego pi³kê do bytowskiej bramki skierowa³ g³ow¹ Przemys³aw Kostuch. Wejherowianie ca³ym zespo³em skupili siê na obronie wyniku i nie przebierali w œrodkach, by prowadzenie utrzymaæ. W konsekwencji tak e oni koñczyli spotkanie w niepe³nym sk³adzie, bowiem za drug¹ ó³t¹ kartkê sêdzia wyrzuci³ z boiska M. Szymañskiego, który w doliczonym czasie gry nieprzepisowo zatrzyma³ dobrze siê zapowiadaj¹c¹ akcjê bytowiaków. Choæ gospodarze byli tego dnia zespo- ³em lepszym, gracze Drutex-Bytovii mogli wywieÿæ z Wejherowa jeden punkt. Niestety, w ostatniej akcji meczu uderzaj¹cy z linii 16 m J. Surdykowski pos³a³ pi³kê obok bramki. D.Z. Organizatorzy Bytowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej informują, że rozpoczęły się zapisy na sezon 2013/2014. Rozgrywki rozpoczną się 13 października 2013 r. Mecze rozgrywane będą w co drugą niedzielę w sali Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie Zapisy trwają do 30 września 2013 r. Wpisowe 400 zł Zgłoszenia drużyn przyjmowane są drogą ową na adresy: Szczegółowe informacje na profilu facebookowym ligi Klub Siatkarsko-Kajakarski Kołczygłowy ogłasza nabór chłopców i dziewcząt z klas IV-VI szkoły podstawowej na zajęcia sportowe z zakresu piłki siatkowej Treningi rozpoczną się w październiku Informacji udziela: animator sportu Ewelina Dolna Tel ogłasza nabór dzieci, młodzieży i dorosłych na zajęcia z tenisa ziemnego Więcej informacji: tel i Klub Sportowy Canicuła Bytów ogłasza nabór dziewcząt: - które ukończyły 13 lat i chcą grać w drużynie piłkarskiej seniorek w III lidze kobiet - ur. w r. do drużyny młodziczek Wszystkie zainteresowane prosimy o kontakt: tel (trener Rafał Łuczak)

Gryf Wejherowo (II liga) 04.07 - gra wewnętrzna. 08.07 - GOSRiT Luzino 4:2. 11.07 - Arka Gdynia 2:2. 18.07 - Chojniczanka Chojnice 2:4

Gryf Wejherowo (II liga) 04.07 - gra wewnętrzna. 08.07 - GOSRiT Luzino 4:2. 11.07 - Arka Gdynia 2:2. 18.07 - Chojniczanka Chojnice 2:4 Pomorskie kluby nie mają zbyt wiele czasu na odpoczynek po ciężkim sezonie. Już na początku lipca niektóre z nich wracają do zajęć, a co za tym idzie do letnich sparingów, które mają przygotować ich do

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 CZERWIEC 2011.

HARMONOGRAM. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 CZERWIEC 2011. HARMONOGRAM planowanych pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 CZERWIEC 2011 I Nauczanie zbicia piłki, gra z libero Środa 1.06.2011 6 Doskonalenie odbicia piłki oburącz

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Komisja Dyscyplinarna Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, na posiedzeniu w dniu 02.09.2015, podjęła następujące decyzje:

Komisja Dyscyplinarna Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, na posiedzeniu w dniu 02.09.2015, podjęła następujące decyzje: Komisja Dyscyplinarna Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, na posiedzeniu w dniu 02.09.2015, podjęła następujące decyzje: Weryfikacja meczów IV ligi: 1. Start Miasto GOSRiT Wikęd Luzino z dnia 26.08.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE I. CELE TURNIEJU Turniej ma na celu: 1) wyłonienie najlepszej drużyny Turnieju 1. 2) kształtowanie właściwej postawy młodzieży

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

Ń KWIECIEŃ KWIECIEŃ KWIECIEŃ KWIECIEŃ

Ń KWIECIEŃ KWIECIEŃ KWIECIEŃ KWIECIEŃ Ń KWIECIEŃ KWIECIEŃ KWIECIEŃ KWIECIEŃ 2. 4. Rajd rowerowy - "rozpoczęcie sezonu rowerowego 2013" zbiórka - parking przy dworcu PKP Koło Przew. KAHEL, Centrum Sportu i Rekreacji 6. - GKS Drzewiarz Rzeczenica

Bardziej szczegółowo

VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź

VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź Data Godz. Miejsce Nazwa 26.05.2015 09.00 SP 141 09.00 SP 111 Chwilka

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 17/2015 SPRAWY WYDZIAŁU GIER

KOMUNIKAT Nr 17/2015 SPRAWY WYDZIAŁU GIER ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC 41-200 Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12 Tel./fax 032 266-58-45 Konto : PKO Sosnowiec nr 19 10202498 0000 8402 0018 4671 www.podokregsosnowiec.pl : e-mail : sopodokreg@interia.pl

Bardziej szczegółowo

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji Załącznik nr 1 do uchwały Nr 128/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010 r. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się z budŝetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r.

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. I. ORGANIZATORZY: Gmina Rawicz oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. II. TERMIN I MIEJSCE: BOISKO NA RYNKU W

Bardziej szczegółowo

Historia unisławskiego rugby 2005 Polska Liga Rugby 7

Historia unisławskiego rugby 2005 Polska Liga Rugby 7 1. 12 kwietnia 2005 - Chojnice W sobotę 10.04. w Chojnicach rozegrano pierwszy z turniejów ligi siódemek. Zgodnie z oczekiwaniami pojawiło się na nim 6 zespołów z północnej Polski i choć pogoda nie rozpieszczała

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo

Sekcja lekkiej atletyki MOSM Tychy powstała w roku 2001.

Sekcja lekkiej atletyki MOSM Tychy powstała w roku 2001. Sekcja lekkiej atletyki MOSM Tychy powstała w roku 2001. Z inicjatywy trenerów i zawodników rozwiązanej sekcji LA GKS Tychy, przy pomocy medalistki olimpijskiej Lucyny Kałek i dyrektor MOSiR Tychy Małgorzaty

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 12/2016. Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny

KOMUNIKAT NR 12/2016. Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG KATOWICE 40028 Katowice ul. Francuska 32 tel. 2554966 KONTO PKO III o / Katowice 91 1020 2313 0000 3102 0149 1034 www.podokregkatowice.republika.pl email:podokregkatowice@interia.pl

Bardziej szczegółowo

10 lecie SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SŁUPSKU Jesteśmy na facebooku V LIGA SMS

10 lecie SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SŁUPSKU Jesteśmy na facebooku V LIGA SMS V Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2003 i mł. o Puchar Dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Słupsku Słupsk dn. 05-06.03.2016 r. GRUPA A GRUPA B 1 SZANSA SIEMIANICE 1 GARBARNIA KĘPICE 2

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014

KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014 KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014 Lp. Nazwa Imprezy Rozpoczęcie zawodów 1 Liga piłki siatkowej kobiet- 08.01 II runda rozp. 2 Liga piłki siatkowej mężczyzn- II runda 08.01 rozp. Organizatorzy 3

Bardziej szczegółowo

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Luty 1998 r. Rada Miasta Puławy otrzymuje od władz niemieckiego miasta Stendal i Prezydenta Lekkoatletycznego Związku Sportowego Stendaler

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ W BYSTREJ Z NIESPODZIANKAMI

TURNIEJ W BYSTREJ Z NIESPODZIANKAMI 23.02.2015 TURNIEJ W BYSTREJ Z NIESPODZIANKAMI Na pewno nikt nie mógł narzekać na nudę. Najpierw ogromną niespodziankę sprawiły Ujsoły, które pokonały Łękawicę, czyli obecnego mistrza Podbeskidzia. Co

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z W Y D A R Z EŃ SPORTOWYCH I T U R Y S T Y C Z N Y C H W G O R Z O W I E W L K P. K W I E C I EŃ 2016

K A L E N D A R Z W Y D A R Z EŃ SPORTOWYCH I T U R Y S T Y C Z N Y C H W G O R Z O W I E W L K P. K W I E C I EŃ 2016 Godz. 18:30 Gorzowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej - mecz play-off impreza sportowa dla młodzieży i dorosłych Hala II LO organizator OSiR 5 1 2 3 12:00 Zachodnia liga MTB Ośrodek Przywodny Nierzym Impreza

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Trening pokazowy 09/12/2012 Lublin Rafał Ulatowski Gra obronna pomocników i napastników w systemach gry 1-4-3-3 i 1-4-2-3-1 Style Przywództwa

Bardziej szczegółowo

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA Dnia 28 października odbył się po raz trzeci turniej piłki siatkowej pod patronatem Burmistrza Krapkowic zorganizowany przez klub Pila Vinco Krapkowice. Robert

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 1. W zawodach uczestniczą chłopcy i dziewczęta urodzeni: a) ŻAKI 2005 i młodsi, b) ORLIKI - 2003 i młodsi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 6/2016. Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny

KOMUNIKAT NR 6/2016. Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG KATOWICE 40-028 Katowice ul. Francuska 32 tel. 255-49-66 KONTO PKO III o / Katowice 91 1020 2313 0000 3102 0149 1034 www.podokregkatowice.republika.pl email:podokregkatowice@interia.pl

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN)

TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN) TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN) FAZY: eliminacje - system ligowy ka dy z ka dym dwurundowo fina system turniejowy - (zawody trzydniowe) - ka

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR Szkół podstawowych - w halowym turnieju piłki nożnej mogą brać udział drużyny rocz. 2002 2003 - zespół składa się z pięciu zawodników w polu + bramkarz - zespół liczy 10 zawodników w całym turnieju dzielnicę,

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

Sportowy Mikołaj Zaprasza (rocznik 2002) Elbląg 2013 Chłopakom zabrakło szczęścia

Sportowy Mikołaj Zaprasza (rocznik 2002) Elbląg 2013 Chłopakom zabrakło szczęścia Sportowy Mikołaj Zaprasza (rocznik 2002) Elbląg 2013 Chłopakom zabrakło szczęścia W Elblągu trwa cykl turniejów w piłce ręczne pod hasłem Sportowy Mikołaj zaprasza. W środę (4 grudnia) walczyli chłopcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych

Bardziej szczegółowo

KOLEGIUM SĘDZIÓW Lubelskiego ZPN OKRĘGOWE KOLEGIUM SĘDZIÓW Chełmskiego OZPN OKRĘGOWE KOLEGIUM SĘDZIÓW Bialsko Podlaskiego OZPN OKRĘGOWE KOLEGIUM

KOLEGIUM SĘDZIÓW Lubelskiego ZPN OKRĘGOWE KOLEGIUM SĘDZIÓW Chełmskiego OZPN OKRĘGOWE KOLEGIUM SĘDZIÓW Bialsko Podlaskiego OZPN OKRĘGOWE KOLEGIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW R E G U L A M I N HALOWYCH MISTRZOSTW SĘDZIÓW PIŁKARSKICH O PUCHAR PREZESA LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ - Dorohusk, 10 stycznia 2015 roku - 1. Cel główny imprezy: Integracja środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wojewódzkich Igrzysk LZS szkól wiejskich podstawowych i gimnazjalnych

REGULAMIN Wojewódzkich Igrzysk LZS szkól wiejskich podstawowych i gimnazjalnych REGULAMIN Wojewódzkich Igrzysk LZS szkól wiejskich podstawowych i gimnazjalnych 1. CEL I ZADANIA propagowanie i upowszechnienie sportu wśród młodzieży szkół wiejskich, podnoszenie umiejętności sportowych

Bardziej szczegółowo

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW Impreza sportowa dofinansowana przez XXXVI PÓŁMARATON GOCHÓW VII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W PÓŁMARATONIE NAJWIĘKSZA I NAJSTARSZA IMPREZA SPORTOWA W REGIONIE Biegowe Serce Pomorza sobota 4 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

W przypadku pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.

W przypadku pytań pozostaje do Państwa dyspozycji. Szanowni Trenerzy, Serdecznie zapraszamy na turnieje piłkarskie z cyklu BĄDŹ NASTĘPNY w kategorii Skrzatów (2008 i młodsi), Żaków (2006-07) oraz Orlików (2004-05) organizowanych z okazji VI Memoriału im.

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Koszykówki Sezon 2008/09

Polska Liga Koszykówki Sezon 2008/09 Sezon 2008/09 Zaproszenie 27 wrzeœnia rozpocz¹³ siê nowy sezon w Polskiej Lidze Koszykówki. Bêdzie to szczególny i zarazem bardzo wa ny sezon. W przysz³ym roku Polska bêdzie organizatorem Mistrzostw Europy

Bardziej szczegółowo

SKARB KIBICA XIV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY LĘBORSKIEGO WSPÓŁPRACA

SKARB KIBICA XIV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY LĘBORSKIEGO WSPÓŁPRACA SKARB KIBICA XIV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY LĘBORSKIEGO WSPÓŁPRACA URZĄD MIEJSKI W U GMINA NOWA WIEŚ LĘBORSKA KS ANIOŁY GARCZEGORZE PATRONAT MEDIALNY DZIENNIK BAŁTYCKI 18 STYCZNIA 2014

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie Urząd Gminy i Miasta w K A L E N D A R Z imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy i Miasta Sianów zgłoszonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej i placówki oświatowe na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

13 kwietnia 2014 godz. 14.00 SAHARA w Garczegorzu

13 kwietnia 2014 godz. 14.00 SAHARA w Garczegorzu 13 kwietnia 2014 godz. 14.00 SAHARA w Garczegorzu 1 GRYF SŁUPSK Rok powstania: 1946 Barwy: czerwono - biało - niebieskie Stadion: pojemność 1500 miejsc (995 siedzących) Boisko: 105 m x 70 m Sukcesy: Awans

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UNIFIKACJI SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻOWEGO W POLSCE

PROJEKT UNIFIKACJI SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻOWEGO W POLSCE PROJEKT UNIFIKACJI SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻOWEGO W POLSCE ETAPY SZKOLENIA: NAZWA UEFA WIEK NAZWA POLSKA ETAP SZKOLNY GRA JUNIOR G do 6 lat SKRZAT Przedszkole 5x5 (bez BR) JUNIOR F 7 8 lat ŻAK

Bardziej szczegółowo

Plus Liga Plus Liga Kobiet

Plus Liga Plus Liga Kobiet Plus Liga Plus Liga Kobiet Sezon 2008/09 Szanowni Pañstwo Niniejszym chcia³bym przedstawiæ Pañstwu ofertê reklamy i sponsoringu poprzez wykorzystanie wydarzeñ sportowych w ramach rozgrywek Profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG ZABRZE 41-806 Zabrze ul. Wolności 426/2

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG ZABRZE 41-806 Zabrze ul. Wolności 426/2 ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG ZABRZE 41-806 Zabrze ul. Wolności 426/2 Zabrze, dnia 10.12.2015r. KOMUNIKAT NR 18/j/2015-2016 Wydziału Gier i Ewidencji i Wydziału Dyscypliny Podokręgu Zabrze Sprawy

Bardziej szczegółowo

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM.

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM. Lekkoatletyka (*2015) 1. Organizator Organizatorem OOM-MPJM jest Polski Związek Lekkiej Atletyki. 2. Termin zawodów Finały: 5-7.08.2015 miejsce do ustalenia 3. Program Zawody rozegrane będą w następujących

Bardziej szczegółowo

I Halowe Mistrzostwa Wielkopolski

I Halowe Mistrzostwa Wielkopolski I Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Jaszkowo 09-10 kwietnia 2011 1. Organizator: Centrum Hipiki Jaszkowo i Jeździecki Klub Sportowy Jagodne 2. Termin: Sobota niedziela 09-10.kwietnia.2011

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 206 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Data imprezy 26 Nazwa imprezy Organizator imprezy

Bardziej szczegółowo

KANDYDACI DO XXXII PLEBISCYTU NA 10 SPORTOWCÓW ZIEMI ZBĄSZYŃSKIEJ W ROKU 2010

KANDYDACI DO XXXII PLEBISCYTU NA 10 SPORTOWCÓW ZIEMI ZBĄSZYŃSKIEJ W ROKU 2010 KANDYDACI DO XXXII PLEBISCYTU NA 10 SPORTOWCÓW ZIEMI ZBĄSZYŃSKIEJ W ROKU 2010 BARTCZAK GRACJAN Mistrz Województwa Wielkopolskiego w kategorii "młodzik" w boksie - Złotów 2010. Zwycięzca Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA. na sezon 2012/2013 roku.

Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA. na sezon 2012/2013 roku. Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA na sezon 2012/2013 roku. Organizator Urząd Miejski w Strumieniu Termin i miejsce Hala Sportowa, ul. Młyńska 4 tel. 33 8571-707

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r.

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 Wzór nr 2 Miasto/Gmina: ZBĄSZYŃ przeprowadzenia Województwo: WIELKOPOLSKIE "Przegląd

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych Napisano dnia: 2015-09-22 18:48:43 Stadion Miejski w Lwówku Śląskim jest etatowym gospodarzem Mistrzostw Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół.

Bardziej szczegółowo

I. CEL II. ORGANIZATOR

I. CEL II. ORGANIZATOR REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 5-LECIA SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI 65-LECIA KLUBU LKS CZARNI STANIĄTKI ORAZ V MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA

Bardziej szczegółowo

III Halowy Turniej Piłki Nożnej

III Halowy Turniej Piłki Nożnej III Halowy Turniej Piłki Nożnej BEŁCHATÓW CUP 2016 O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA oraz STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO (ROCZNIK 2006 i młodsi) BEŁCHATÓW 6.02.2016r. Turniej "BEŁCHATÓW CUP 2016" 6.02.2016r.

Bardziej szczegółowo

Terminarz zawodów sportowych na rok 2011/2012. Terminarz zawodów sportowych na rok szkolny 2011/2012

Terminarz zawodów sportowych na rok 2011/2012. Terminarz zawodów sportowych na rok szkolny 2011/2012 Terminarz zawodów sportowych na rok szkolny 2011/2012 1 LP Rodzaj zawodów Miejsce Godzina Data Zawody Wrzesień 1. 2. Piłka nożna (6 osobowe) Jeśli będzie padał deszcz to (16.09) Indywidualne biegi przełajowe

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolskie Halowe Mistrzostwa Domów Dziecka w Pi³ce No nej Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Koszykówce Warszawa 01/03.05.1995 r.

I Ogólnopolskie Halowe Mistrzostwa Domów Dziecka w Pi³ce No nej Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Koszykówce Warszawa 01/03.05.1995 r. (Uczestniczy³o 14 dru yn) I Ogólnopolskie Halowe Mistrzostwa Domów Dziecka w Pi³ce No nej Warszawa 01/03.05.1995 r. Pi³ka No na 1. Poznañ 1. Poznañ 2. Kraków 2. Or³owo 3. Or³owo 3. Wroc³aw (Uczestniczy³o

Bardziej szczegółowo

Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2014"

Plebiscyt Nasi Sportowcy 2014 Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2014" Nominacje dodatkowe: Kategoria sportowiec junior Krzysztof Szydłowski biegi przełajowe Młodzieżowa Sekcja Biegów Przełajowych MOSiR Piekary Śląskie Kategoria sportowiec

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI rocznika 2002 i 2003 pod patronatem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny

Komunikat Organizacyjny Komunikat Organizacyjny DRUŻYNOWY WIELOBÓJ PŁYWACKI 10 i 11 LAT CIECHANÓW ORGANIZATORZY: Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki oraz MOSiR Ciechanów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wydział

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Data imprezy Nazwa imprezy 23.05.2015

Bardziej szczegółowo

I regionalna liga kobiet region PÓŁNOC

I regionalna liga kobiet region PÓŁNOC I regionalna liga kobiet region PÓŁNOC System rozgrywek: kaŝdy z kaŝdym mecz i rewanŝ, dzień rozgrywkowy do wyboru sobota/niedziela, przeciwnik o rozgrywaniu meczu w niedzielę musi być powiadomiony minimum

Bardziej szczegółowo

W 1998 roku z inicjatywy Jerzego Materka i Ryszarda Niemca utworzono Uczniowski Klub Sportowy OLIMP. Początki były bardzo trudne, zaczynano bez

W 1998 roku z inicjatywy Jerzego Materka i Ryszarda Niemca utworzono Uczniowski Klub Sportowy OLIMP. Początki były bardzo trudne, zaczynano bez W 1998 roku z inicjatywy Jerzego Materka i Ryszarda Niemca utworzono Uczniowski Klub Sportowy OLIMP. Początki były bardzo trudne, zaczynano bez sprzętu, który zawodnicy kupowali sobie sami. Pierwsi zawodnicy

Bardziej szczegółowo

TURNIEJE I ZAWODY MIĘDZYSZKOLNE. I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ LECHIA GDAŃSK MŁODE LWY Pelplin r. II miejsce

TURNIEJE I ZAWODY MIĘDZYSZKOLNE. I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ LECHIA GDAŃSK MŁODE LWY Pelplin r. II miejsce TURNIEJE I ZAWODY MIĘDZYSZKOLNE I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ LECHIA GDAŃSK MŁODE LWY Pelplin 16.07.2011r. I II TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA chłopców rocznika 1998 i mł. (eliminacje gminne)

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez sportowych odbywających się na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Miejsce i termin. PSP w Strzelcach Krajeńskich 15-20 stycznia

Wykaz imprez sportowych odbywających się na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Miejsce i termin. PSP w Strzelcach Krajeńskich 15-20 stycznia Wykaz imprez sportowych odbywających się na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie Lp. STYCZEŃ Nazwa imprezy Miejsce i termin Organizator Halowy Turniej Piłki Nożnej Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Tenisie

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 33/2014/2015

Komunikat nr 33/2014/2015 Katowice, 28.05.2015r. Partnerzy Techniczni: Komunikat nr 33/2014/2015 Wydziału Gier i Dyscypliny Śląskiego Związku Koszykówki W sprawie weryfikacji II etapu rozgrywek eliminacyjnych do MP Kadetów MU-16

Bardziej szczegółowo

Ośrodki sportowe w naszej okolicy

Ośrodki sportowe w naszej okolicy Ośrodki sportowe w naszej okolicy Siatkarz UKS Trójka Sparta Rugby JKS Jarota Pirania JAROCIŃSKI KLUB SPORTOWY JKS został założony w kwietniu 1998 r. Pierwszym prezesem został pan Jan Raczkiewicz, a pierwszym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 2/2014. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN

Biuletyn. Nr 2/2014. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN Biuletyn Nr 2/2014 Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN Kwiecień 2014 Spis Treści: 1. Uchwała Nr 16/2014 Prezydium Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 20 luty 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 1. Turnieje Orlików i Żaków rozgrywane są systemem powiatowym jesień (boisko typu Orlik) zima (hala sportowa)

Bardziej szczegółowo

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku W tym roku, 28 lutego, odbył się na kłobuckiej ziemi - po raz drugi - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym. Tegoroczna impreza przyciągnęła

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2007 rok:

Stypendyści Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2007 rok: Stypendia sportowe za rok 2007 Stypendyści Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2007 rok: Stypendyści sportowi za osiągnięcia w roku 2007 Beata Babińska Klub:

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016 ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016 STOSUJEMY TAKIE SAME TESTY DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNEK (RÓŻNE NORMY), MIEJSCE: Boisko

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia sportowe SP Małe Walichnowy w roku szkolnym 2005/2006

Osiągnięcia sportowe SP Małe Walichnowy w roku szkolnym 2005/2006 Osiągnięcia sportowe SP Małe Walichnowy w roku szkolnym 2005/2006 TURNIEJE I ZAWODY MIĘDZYSZKOLNE Pierwszy semestr TURNIEJ UNIHOKEJA Lato 2005 z TCSIT Tczew 23.08.2005r.. III BIEG PRZEŁAJOWY KLAS I III

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

1. Praca szkoleniowa. Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka Siatkowa Dziewcząt 4 Słupca 81 2. Piłka Siatkowa Chłopców 1 1

1. Praca szkoleniowa. Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka Siatkowa Dziewcząt 4 Słupca 81 2. Piłka Siatkowa Chłopców 1 1 1. Praca szkoleniowa W latach 2006-2010 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy prowadził szkolenie w następujących sekcjach: Lp. Sekcja Ilość grup Miejscowość Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/RJK/09 z dnia 13-03-2009 r. w sprawie kaszubskiego słownictwa sportowego

Uchwała Nr 2/RJK/09 z dnia 13-03-2009 r. w sprawie kaszubskiego słownictwa sportowego Uchwała Nr 2/RJK/09 z dnia 13-03-2009 r. w sprawie kaszubskiego słownictwa sportowego Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie nazwy: Spòrtowô słowizna słownictwo sportowe I. Òglowé ogólne

Bardziej szczegółowo

XIV Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów REWAL GRYFICE 29 30 MAJA 2015 PIŁKA NOŻNA

XIV Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów REWAL GRYFICE 29 30 MAJA 2015 PIŁKA NOŻNA Termin: 29-30 maja 2015 piątek 29 maja godz. 11.00 17.00 sobota 30 maja godz. 11.00 15.00 PIŁKA NOŻNA Miejsce: Stadion Sportowy 3 boisko ze sztuczną nawierzchnią, Niechorze, ul. Leśna 3 W zawodach weźmie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu. w zawodach sportowych w roku szkolnym 2013/2014

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu. w zawodach sportowych w roku szkolnym 2013/2014 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu w zawodach sportowych w roku szkolnym 2013/2014 Nazwa konkursu Imię i nazwisko ucznia Lokata Nauczyciel prowadzący XIV Turniej Piłki Nożnej Z podwórka

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY XXIV BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

KOMUNIKAT KOŃCOWY XXIV BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI KOMUNIKAT KOŃCOWY XXIV BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI Malbork, 11.11.2014 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku informuje, że w dniu 11 listopada 2014 roku na ulicach Miasta Malborka odbył się XXIV Bieg Niepodległości.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie Ostrów Wlkp., 7 czerwca 2015r. I. Organizator Ostrowski Klub Motocrossowy, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Strzelecka 38, tel.

Bardziej szczegółowo

uchwala się, co następuje :

uchwala się, co następuje : Uchwała Nr XI/156/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy (Pokoleń Lechii Gdańsk) Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK & 2 ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY, PUNKTACJI I KLASYFIKACJI

REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK & 2 ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY, PUNKTACJI I KLASYFIKACJI REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK 1. Organizatorem rozgrywek jest Kopalnia Futbolu. 2. W rozgrywkach o Puchar Kopalni Futbolu mogą brać udział drużyny następujących roczników : 2003, 2004, 2005, 2006,

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

I LIGA - SEZON 2011/12 STATYSTYKI - PIAST GLIWICE (po 34 kolejkach) Statystyki meczowe. Statystyki Razem S.2011/12 Ostatni mecz meczowe

I LIGA - SEZON 2011/12 STATYSTYKI - PIAST GLIWICE (po 34 kolejkach) Statystyki meczowe. Statystyki Razem S.2011/12 Ostatni mecz meczowe Opracował Andrzej Oksztul I LIGA - SEZON 2011/12 STATYSTYKI - PIAST GLIWICE (po 34 kolejkach) Statystyki meczowe Statystyki Razem S.2011/12 Ostatni mecz meczowe Piast Piast Zawisza Przeciwnik Gliwice Gliwice

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe.

SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe. SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe. Wojciech Szkudlarczyk badminton Medalista Mistrzostw Polski Seniorów Medalista

Bardziej szczegółowo

hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30

hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30 hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30 Ustawienie w rzędzie za linią startu. Na sygnał pierwszy zawodnik pokonuje trasę slalomem, skacząc na gumowej piłce ( na trasie 3 pachołki). Przy tyczce

Bardziej szczegółowo

Karnawałowy Turniej Halowej Piłki Nożnej. Hala sportowa Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich.

Karnawałowy Turniej Halowej Piłki Nożnej. Hala sportowa Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich. Hala sportowa Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich Dla rocznika 1998 14 15. stycznia 2012 r. Regulamin Turniej jest przeznaczony dla drużyn piłkarskich rocznika 1998 i młodsi. W

Bardziej szczegółowo

V Otwarte Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów w dyscyplinie spławikowej.

V Otwarte Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów w dyscyplinie spławikowej. V Otwarte Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów w dyscyplinie spławikowej. Okręg Opolski Polskiego Związku Wędkarskiego, przy współudziale Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, był

Bardziej szczegółowo

I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015

I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015 I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w Goalball został zorganizowany przez Wojewódzkie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ 10.06.2013r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ DRUŻYNY: Kapitan drużyny : Imię i Nazwisko ( proszę pisać drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2013

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2013 KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2013 L.p. Organizator Nazwa imprezy Data imprezy 1. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia sportowo - rekreacyjne w jeździe konnej: nauka jazdy konnej, ujeŝdŝenie, skoki przez przeszkody, udział w zawodach.

Zajęcia sportowo - rekreacyjne w jeździe konnej: nauka jazdy konnej, ujeŝdŝenie, skoki przez przeszkody, udział w zawodach. Załącznik nr 1 do Zarządzenia 1766/212 z 2 stycznia 212r. Wykaz ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych z obszaru rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Radomia w 212 r oraz wysokość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety

Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety Licząca 25 członków Sekcja Tenisa Stołowego Unia Kalety może zaliczyć mijający rok do jednych z najbardziej udanych w historii klubu. Świadczyć o tym

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Wrocław Wrocław województwo Powiat gmina

Dolnośląskie Wrocław Wrocław województwo Powiat gmina Załącznik nr 1 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z II TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA Dolnośląskie Wrocław Wrocław województwo Powiat gmina etap: (eliminacje na poziomie ORLIKA / eliminacje wojewódzkie/

Bardziej szczegółowo