KULTURA. I.T. Wiêcej zdjêæ na elementy dotycz¹ce kultury materialnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA. I.T. Wiêcej zdjêæ na www.kurierbytowski.com.pl. elementy dotycz¹ce kultury materialnej"

Transkrypt

1

2

3

4 Kurier Bytowski r. 38 (1074) KULTURA 19 kiej i w³asne Bytowiak najlepszy Wiersz poety Andrzeja Szczepanika zachwyci³ komisjê konkursu literackiego w Kobylnicy. Wróci³ do Bytowa z g³ówn¹ nagrod¹. Turniej jednego wiersza w Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy (pow. s³upski) to czêœæ biesiady literackiej pod has³em Czytajmy poezjê. Tym razem wœród blisko 40 uczestników znalaz³o siê kilkoro cz³onków bytowskiego Klubu Literackiego Wers : Wanda Majewicz-Kulon, Aldona Pepliñska, Piotr Wiktor Grygiel i Andrzej Szczepanik. Turniej polega³ na prezentacji zg³oszonego wczeœniej do konkursu wiersza. Zdaniem komisji, z warszawskim poet¹ Aleksandrem Nawrockim na czele, najlepszy wiersz stworzy³ A. Szczepanik. - Jak us³ysza³em moje nazwisko, zesztywnia³em, wbi³o mnie w fotel - mówi poeta. Wiersz, którym uj¹³ jurorów, powsta³ ok. 2 tygodnie temu, po wycieczce bytowiaka w krainê swojej m³odoœci. - Odwiedzi³em wioskê ko³o Radomska, w której spêdzi- ³em z mam¹ ca³¹ okupacjê. Ko³o naszego jednoizbowego mieszkania jesieni¹ 1945 roku posadzono drzewo. Zobaczenie go po latach przywróci³o wspomnienia i zainspirowa³o mnie do pisania - opowiada A. Szczepanik o okolicznoœciach powstania zwyciêskiego u- tworu zatytu³owanego Cieñ wiekowego drzewa (zamieszczony poni ej). I.T. Tomasz Jaœkiewicz, gitarzysta Czes³awa Niemena, który zebra³ entuzjastyczne oklaski. Ju z nim zabrzmia³y prawie wszystkie piosenki z p³yty W ho³dzie Mistrzowi, czyli m.in. Czas jak rzeka, Dziwny jest ten œwiat i Jeszcze sen. Oprócz utworów Niemena, publicznoœæ s³ucha³a tak e tych napisanych przez Agnieszkê Osieck¹ z p³yty Soyka... Tylko braæ. Osiecka znana i nieznana. Na koniec artystów nagrodzono owacjami na stoj¹co, po których na deser publicznoœæ us³ysza³a jeszcze The Times They Are A-Changin Boba Dylana oraz Modlitwê Bu- ³ata Okud awy. - Koncert bardzo mi siê podoba³, bo Soyka gra muzykê najwy szej klasy. Twórczoœæ Niemena okreœli³ jako piêkno o- biektywne, ale to samo mo na powiedzieæ o utworach Soyki - dzieli³a siê z nami emocjami po wystêpie Justyna Steranka. I.T. Wiêcej zdjêæ na i ich historia S³owiñcami. To bardzo wa ne, bo dzisiaj praktycznie ju ich nie ma. W Klukach nie mieszka w zasadzie nikt, kto by³by potomkiem tej grupy. Na szczêœcie mamy kontakt z ich krewnymi z Niemiec, dziêki którym m.in. powsta³a ta wystawa - mówi³a pomys³odawczyni ekspozycji Gabryela W³odarska-Kotuszewska. Wystawa Nazywano ich S³owiñcami, której wernisa odby³ siê w bytowskim muzeum w pi¹tek , przygotowana zosta³a z o- kazji 50 jubileuszu Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach. Prezentowano j¹ ju w Pucku i Wejherowie. Ekspozycja mówi o kulturze S³owiñców, którzy stanowili grupê o- siad³¹ na trudno dostêpnych terenach nad jeziorem ebsko i Gardno. Przetrwali do po³owy XX w. Po wojnie resztki zmuszono w wiêkszoœci do wyjazdu do Niemiec, gdzie dziœ mieszkaj¹ ich nieliczni potomkowie. Na ekspozycji w salach bytowskiego muzeum znalaz³y siê najistotniejsze elementy dotycz¹ce kultury materialnej tej ludnoœci i najwa niejszych aspektów jej ycia. Na pocz¹tku, dziêki zgromadzonemu wyposa- eniu kuchni i pokoju, mo na siê dowiedzieæ, jak wygl¹da³ tradycyjny dom zamieszkiwany przez S³owiñców. Kolejne stanowiska poœwiêcono ich codziennym zajêciom, m.in. uprawie lnu i wytwarzaniu z niego nici, tkanin oraz rybo³ówstwu, pozyskiwaniu torfu. Wernisa owi towarzyszy³ pokaz wyplatania na kroœnie. Nie zabrak- ³o te wypiekanego specjaln¹ metod¹ chleba. Przygotowywano go z grubo mielonej m¹ki ytniej z dodatkiem pszennej. Do ciasta, które wyrabiano tylko raz, dodawano równie surowe tarte ziemniaki. O- becni na otwarciu wystawy mieli mo liwoœæ skosztowania tego wyj¹tkowego wypieku. Ekspozycjê zwiedzaæ mo na do B.K. Wiêcej zdjêæ na Andrzej Szczepanik oprócz g³ównej otrzyma³ tak e nagrody Senatora RP Kazimierza Kleiny i Starosty Powiatu S³upskiego S³awomira Ziemianowicza. Andrzej Szczepanik Cieñ wiekowego drzewa Kiedy je posadzili siêga³o mi do brody w¹t³e bezlistne przywi¹zali do ociosanego palika starym zielonym krawatem woko³o wykopali rowek nalali gnojówki obsypali popio³em wymiecionym z chlebowego pieca i udeptali bosymi stopami by³ zmierzch zdobiony zachodem jesiennym drzewko rzuca³o cieñ niski i w¹t³y jak patyk z krzaka bzu bociany patrzy³y z góry sta³y w gnieÿdzie wielkim jak kupa chrustu k³ad³y g³owy na grzbietach klekocz¹c donoœnie wieczory trwa³y zawsze ciche... czasem pies dzwoni³ ³añcuchem goni³ go³êbie drepcz¹ce obok zamiecionego klepiska kobieta krêci³a korb¹ studni wyci¹gnê³a pe³ne wiadro i obmy³a stopy drzewo ros³o razem ze mn¹ - przetrwa³o wojenne salwy obsypuj¹c przez lata rozczochrywan¹ strzechê chmur¹ jesiennych liœci w cieniu klonowego rówieœnika kontemplujê têsknoty obfite bogactwem wspomnieñ obejmujê pieñ - gruby poroœniêty mchem szorstkim jak moje policzki kocham tê szorstkoœæ czuj¹c zielone serce jak t³oczy mocniej ni moje niepokorne, czerwieni¹ s³abe zabieram tê mi³oœæ jak ostatni¹ karmê i chowam skrycie na dnie duszy

5 ROZMAITOŒCI Kurier Bytowski r. 38 (1074) 21 Airsoft po wakacjach Nasi najm³odsi Od 11 do w bytowskim szpitalu urodzi³o siê 8 dzieci. Oprócz tych, które widzimy na zdjêciach, na œwiat przysz³a jeszcze dziewczynka i dwóch ch³opców. Bytowski Pluton Desantowy biki rozpocz¹³ kolejny sezon. Otworzy³ go manewrami w Borzytuchomiu. Airsoft to gra zespo³owa, w której do uczestników strzela siê z replik broni palnej, ale plastikowymi nabojami. Pierwsze po wakacjach rozgrywki airsoftowe Bytowski Pluton Desantowy biki zorganizowa³ w niedzielê w Borzytuchomiu za dawn¹ stacj¹ kolejow¹. Tym razem nie tylko w swoim gronie. Na manewry zaprosi³ PGD Wilki z Miastka i Grupê Operacyjno-Szturmow¹ GRYF z Koœcierzyny. Ta druga zaczê³a dzia³aæ dopiero w zesz³ym roku. Cieszê siê, e poznaliœmy now¹ ekipê, z któr¹ mo emy siê zmierzyæ - mówi Pawe³ Stanis³awczuk, jeden z za³o ycieli bytowskiej grupy. W kilkugodzinnych zmaganiach bra³o udzia³ 25 uczestników. - Zapraszamy wszystkich do wst¹pienia w nasze szeregi - zachêca P. Stanis³awczuk, dodaj¹c: - Na kolejne spotkanie airsoftu wybieramy siê do Miastka I.T. Córka Wioletty i ukasza Litwiñskich z Bytowa, ur o godz. 9.37, wzrost 51 cm, waga 3300 g. Nikola Olszewska, córka Martyny i Daniela z Modrzejewa (gm. Tuchomie), ur o godz , wzrost 56 cm, waga 3850 g. Klaudia, córka Celiny i Rafa³a Domarosów z Otnogi (gm. Czarna D¹brówka), ur o godz. 0.50, wzrost 55 cm, waga 3300 g. Klaudia, córka anety i Karola Dorawów z Nowych Hut (gm. Tuchomie), ur o godz , wzrost 54 cm, waga 3400 g. Maja, córka Iwony i Janusza Mondry Dombrowskich z Tuchomka (gm. Tuchomie), ur o godz , wzrost 57 cm, waga 3750 g. Maja, córka Iwony i Dariusza Nowickich z Bytowa, ur o godz. 9.15, wzrost 55 cm, waga 3800 g. Fot. A. Jutrzenka. Z³owili ostatnie puchary Dawid Cychosz z³owi³ najwiêksz¹ rybê na ostatnich zawodach w tym sezonie nad Jeleniem. Nad jeziorem pojawi³o siê 20 m³odych amatorów wêdkarstwa. Tego niezbyt ciep³ego dnia rywalizowali w dyscyplinie sp³awikowej. Najlepszy wœród uczniów podstawówek z gminy Bytów okaza³ siê Dawid Cychosz, który zdoby³ równie Puchar Prezesa LGR Pojezierze Bytowskie za z³owienie najwiêkszego okazu: 24-centymetrowej p³oci. Wyprzedzi³ Kacpra Stê a³ê i Macieja ojka. Wœród gimnazjalistów pierwsze miejsce zaj¹³ Dawid Breske, drugie Jêdrzej G³odowski, trzecie Pawe³ Zio³nowski. Z kolei wœród uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych najlepiej poradzi³ sobie Organizatorami zawodów dla uczniów szkó³ gminy Bytów byli zarz¹d bywojciech Paszko, tu za nim znaleÿli towskiego ko³a PZW, MOSiR i LGR Pojezierze Bytowskie. siê Dawid Skoneczny i Dawid Bela. Oprócz pucharów i dyplomów wêdkarskie. - To ostatnie nasze za- Kluk, prezes bytowskiego ko³a Poluczestnicy otrzymali akcesoria wody w tym roku. Na kolejne za- skiego Zwi¹zku Wêdkarskiego. I.T. praszamy wiosn¹ - mówi Piotr Do Wilna z emerytami Suwa³ki, Sejny, Wilno, Troki i wiele innych ciekawych miejsc znalaz³o siê na szlaku wycieczki planowanej przez bytowskich emerytów. Wyjazd na pocz¹tku paÿdziernika. - To przepiêkne tereny i miejsca. Odwiedzam je ju od wielu lat. Dlatego teraz postanowi³em zachêciæ do tego moich znajomych ze zwi¹zku, ale nie tylko. Czekamy równie na innych zainteresowanych - mówi prezes bytowskiego oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Emerytów i Rencistów, Witold Reimann. Wycieczkê zaplanowano od 1 do Bytowiacy maj¹ odwie- Znowu b³ysnê³y szable Najwiêksza historyczna impreza plenerowa w naszych stronach za nami. Szkoda, e do BrzeŸna Szlacheckiego zjecha³o mniej widzów ni w zesz³ym roku, bo by³o co ogl¹daæ. Po raz 11 w BrzeŸnie Szlacheckim (gm. Lipnica) zorganizowano inscenizacjê odsieczy wiedeñskiej pierwszy raz podzielono j¹ na dwie tury. Niestety, deszcz sprawi³, e czêœæ widzów odjecha³a przed drug¹ po³ow¹. Wiêcej ni do tej pory znalaz³o siê z kolei fotografów i kamerzystów, którzy starali siê uwieczniæ tê barwn¹ inscenizacjê. Wziê³y w niej udzia³ grupy rekonstrukcyjne z ca³ej Polski. Widzowie podziwiali ponad 120 walcz¹cych - jazdê, piechotê i artyleriê. Po raz kolejny mieszkañcy zostali wci¹gniêci do uczestnictwa, walcz¹c oczywiœcie po stronie Jana III Sobieskiego. Bitwê relacjonowa³ Jerzy Szreder, przypominaj¹c przyby³ym historiê. Imprezê uœwietni³y wystêpy miejscowych zespo³ów, konkurencje strzeleckie, a na zakoñczenie zabawa taneczna. I.T. dziæ m.in. Suwa³ki, Sejny, Wigry. W Merkini wezm¹ udzia³ w pikniku nad Niemnem. Nastêpnie udadz¹ siê do Wilna i Trok. Chêtni, którzy chcieliby wyruszyæ z emerytami na Polesie i Litwê, mog¹ przyjœæ na spotkanie organizacyjne, które odbêdzie siê w sobotê o godz w sali Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie przy ul. Mi³ej 26. B.K.

6 ROZMAITOŒCI Kurier Bytowski r. 38 (1074) 23 Festyn rybny z zup¹ czterech kultur Kusi wygl¹dem, Zupa rybna z kolorowymi ziemniaczanymi kluskami, czyli Bëtowsczi barabolnyj kocio³ek przygotowany przez Iwonê Dzik¹ i Bogdana Adamczyka z bêdzie jedn¹ z g³ównych atrakcji festynu w D¹brówce. Rybnej imprezie, która odbêdzie siê w sobotê , towarzyszyæ ma otwarcie odnowionego miejscowego parku. W programie konkursy i zabawy dla m³odszych i starszych, a tak e pokaz przygotowania i degustacja Bëtowscziégò barabolnygo kocio³ka. - Nazwa naszej zupy rybnej jest trójjêzyczna - kaszubskoukraiñsko-polska - i jest zaledwie wstêpem do przes³ania, jakie za sob¹ niesie. To bytowski ziemniaczany kocio³ek, po³¹czenie smaków czterech kultur i narodów. Znajd¹ siê tam symbole Polski, Kaszub, Ukrainy i Niemiec, czyli taki nasz odstrasza zapachem Czerwono-amarantowe ramiona wydobywaj¹ce siê z szarego jaja - to coœ do z³udzenia przypomina ma³¹ oœmiornicê. W rzeczywistoœci jest grzybem. Rzadko spotykany w Polsce Okratek Australijski wyrós³ na jednym z podwórzy w Pó³cznie. w³asny wielokulturowy garnek. Bytów jest bowiem przyk³adem takiego bogactwa wielokulturowego, gdzie yjemy w przyjaÿni - mówi Bogdan Adamczyk, który wraz z Iwon¹ Dzik¹ przygotuje potrawê. Nie bêdzie to jednak popularnie znana zupa. Wywar przygotowany zostanie na bazie ca³ych oczyszczonych ryb z warzywami. Ziemniaki natomiast zast¹pione zostan¹ kluskami. To one stan¹ siê swego rodzaju symbolik¹ tej potrawy. - Kluski o odcieniu czerwonym barwione buraczkami to uk³on w stronê barszczu ukraiñskiego. Kluski ó³te nawi¹zuj¹ do niemieckiej kuchni, w której piwo jest elementem wielu potraw. Z kolei klopsiki rybne symbolizuj¹ Kaszuby, natomiast te zabarwione naszymi zielonymi zio³ami s¹ odniesieniem do naszej ojczyzny - wyjaœnia I. Dzika. Pocz¹tek pokazu kulinarnego zaplanowano na godz Po nim nast¹pi degustacja dla zgromadzonych. B.K. Odebrali medal i zwiedzili kaktusiarniê Niemal pó³ setki bytowskich pszczelarzy bra³o udzia³ w obchodach XXVII Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza. Przy tej okazji Zygfryd Majkowski z Niezabyszewa otrzyma³ odznakê nadan¹ przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W tym roku uroczystoœæ zorganizowano w Rumi. Pojecha³a na ni¹ wyj¹tkowo liczna delegacja z Bytowa. - By³o tak wielu chêtnych, e wynajêliœmy autokar. To impreza, na której podsumowuje siê sezon, ale równie okazja do spotkania, rozmów i wymiany doœwiadczeñ z cz³onkami innych kó³ - mówi Mieczys³aw Kobiella ze Studzienic, sekretarz bytowskiego ko³a Wojewódzkiego Zwi¹zku Pszczelarzy. Podczas imprezy odznakami nadanymi przez ministra rolnictwa za wieloletni¹ dzia³alnoœæ wyró niono czêœæ dzia³aczy. Wœród nich znalaz³ siê Z. Majkowski. - Od wielu lat prowadzi du ¹ pasiekê. Do tej pory jedynym posiadaczem takiego odznaczenia w naszym kole by³ Ryszard ¹cki - mówi M. Kobiella. Jedn¹ z atrakcji uroczystoœci by³a wizyta w najwiêkszej w Europie kaktusiarni, gdzie rosn¹ blisko 2 mln roœlin. - Odwiedziliœmy te nowoczesn¹ pasiekê w êczycach. Jej w³aœciciele specjalizuj¹ siê w hodowli matek pszczelich i odk³adów - mówi M. Kobiella. To nie ostatni w tym roku wyjazd bytowskich pszczelarzy. Jeszcze we wrzeœniu Kazimierz Pyra, Kazimierz Szarmach, Zygmunt Meronk i M. Kobiella pojad¹ na œwiatowy kongres pszczelarski Apimondia 2013, który odbêdzie siê w Kijowie na Ukrainie. W.R. - Zainteresowa³o mnie to zjawisko. Zg³êbiaj¹c siê w jego specyfikê, dotar³em do informacji, e grzyb nosi nazwê Okratek Australijski i jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z tego odleg³ego kontynentu mówi Jan Wojtysiak z Pó³czna, na którego posesji wyrós³ rzadki okaz. Pochodz¹cy z rodziny sromotnikowatych grzyb nazywany jest równie kwiatowcem australijskim. W Europie pierwszy raz zaobserwowano go w 1914 r., w Polsce w dalszym ci¹gu jest niezwykle rzadkim okazem. Owocnik wyrasta zagrzebany w pod³o u, a nastêpnie nieco wystaje z bia³ych, korzeniowych sznurów grzybniowych. W m³odej fazie posiada kulisty kszta³t o jasnoszarej barwie. Pod b³oniast¹ skórk¹ znajduje siê elatynowata warstwa œluzu otaczaj¹ca czerwono-amarantowe zwiniête ramiona w³aœciwego owocnika. W miarê dojrzewania jajo pêka, uwalniaj¹c 4 do 8 ramion pocz¹tkowo zroœniêtych ze sob¹ na szczycie, przypominaj¹c kszta³tem g³owonoga. W dojrza³ej fazie czerwono-amarantowe ramiona rozpoœcieraj¹ siê promieniœcie. Ich wewnêtrzna warstwa pokryta jest ciemnooliwkow¹ œluzowat¹ mas¹ zarodnikow¹. Zarodniki s¹ roznoszone przez owady i œlimaki wabione aromatem, które siê do niego garn¹. Jego zapach jest jednak odra aj¹cy, przypomina fetor padliny lub fekaliów. B.K. Rzadko spotykany Okratek Australijski wyrós³ na jednej z posesji w Pó³cznie (gm. Studzienice). Ich protoplastami byli Andrzej i Pelagia Mohrowie. Mieli 5 synów, których potomkowie zjechali siê w miniony weekend do Zielonego Wzgórza w podbytowskim M¹drzechowie. Stawi³a siê niemal setka g³ównie z Bytowa i Koœcierzyny, ale te m.in. Gdyni, Gdañska, Wroc³awia, Ko³obrzegu. Jak przysta³o na zjazd kaszubskiej rodziny, by³a msza œw., ale te du o zabawy. Oczywiœcie nie zabrak³o przedstawienia drzewa genealogicznego i anegdot o przodkach.

7 Kurier Bytowski r. 38 (1074) SPORT 31 KOLARSTWO MTB TOUR LÊBORK Bytowski pazur Spoœród 22 bytowiaków rywalizuj¹cych o Pazur Lêborskiego Lwa a 12 stanê³o na podium. Tomasz Rzeszutek triumfowa³ na dystansie hobby, a Piotr Rzeszutek wywalczy³ br¹zowy kr¹ ek w wyœcigu mega. WYNIKI MINI (5 km) Dziewczêta 8-12 lat - 1. Martyna Krefta, 5. Karolina Karpiñska, 6. Kalina Zieliñska - wszystkie Baszta Bytów. Ch³opcy 8-12 lat - 1. Igor D¹browski-Sad³o - Cartusia Kartuzy, 2. Bartosz Kuflewski, 3. Kamil Zieliñski, 6. Dawid Dekoszczak - wszyscy Baszta. Ch³opcy lat - 1. Kacper Wiszniewski - Cartusia, 6. Adam Maszkowski - Baszta. HOBBY (9 km) 1. Tomasz Rzeszutek - Baszta, 3. Daniel Diks (1 miejsce w kategorii M3) - Baszta Masters Bytów, 5. B³a ej Wiloch (3 miejsce w kat. M1), 6. Krystian Kulas, 14. A- leksandra Zabrocka (1 miejsce wœród kobiet) - wszyscy Baszta, 15. Marcin Karpiñski (2 miejsce w kat. M3), 17. Tomasz Natkaniec (3 miejsce w kat. M3), 20. Marian Sabisz (1 miejsce w kat. M5) - wszyscy Baszta Masters, 22. Filip Romaniak, 27. Zofia Rzeszutek (1 miejsce w kat. K1) - oboje Baszta, 30. Edward Natkaniec (1 miejsce w kat. M6+), 33. El bieta Reca (1 miejsce w kat. K3+), 36. Maria Denczyk-Ko³odziej (2 miejsce w kat. K3+) - wszyscy Baszta Masters. Jan Suszko - Baszta - nie ukoñczy³. MEGA OPEN (25 km) 1. Bartosz Banach - BSA Sante Tour, 2. Daniel Formela - Trek Gdynia, 3. Piotr Rzeszutek - Baszta. W lêborskich zawodach wysokie lokaty zajê³y panie reprezentuj¹ce bytowski klub. Na dwóch pierwszych miejscach podium w kategorii K3+ wyœcigu hobby El bieta Reca i Maria Denczyk-Ko³odziej w rozgrywanych po raz pi¹ty wyœcigach MTB w Lêborku wziê³o udzia³ 22 kolarzy zwi¹zanych z Baszt¹ Bytów oraz 7-letni Tomek Reca z M¹drzechowa, uczestnicz¹cy w zawodach dla dzieci. Bytowiacy oprócz tego, e wyró - niali siê jednolitymi strojami, pokazali siê z jak najlepszej strony na bardzo trudnej trasie, obfituj¹cej w d³ugie i strome podjazdy o- raz karko³omne zjazdy. W wyœcigu mini na 5-kilometrowym dystansie Martyna Krefta triumfowa³a w gronie dziewcz¹t w wieku 8-12 lat, a jej koledzy z Baszty, Bartosz Kuflewski i Kamil Zieliñski, zajêli odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Jeszcze lepiej bytowscy kolarze spisali siê na 9-kilometrowej trasie hobby. Na mecie a czterech znalaz³o siê w pierwszej szóstce. Pewne zwyciêstwo odniós³ prowadz¹cy od startu 15-letni Tomasz Rzeszutek, na trzeciej pozycji przyjecha³ Daniel Diks, pi¹ty by³ B³a ej Wiloch, a tu za nim metê przekroczy³ Krystian Kulas. W grupie 30-latków bytowiacy zajêli ca³e podium. Wygra³ D. Diks, wyprzedzaj¹c Marcina Karpiñskiego i trenera Baszty Tomasza Natkañca. W swoich kategoriach wiekowych równych nie mieli Marian Sabisz i najstarszy uczestnik lêborskich zawodów, 65-letni E- dward Natkaniec. Poza konkurencj¹ by³y te zawodniczki Baszty. A- leksandra Zabrocka wygra³a rywalizacjê open kobiet, 16-letnia Zofia Rzeszutek zwyciê y³a w gronie nastolatek (do 18 lat), El bieta Reca zameldowa³a siê jako pierwsza w kategorii K3 (31 lat i starsze), a za ni¹ sklasyfikowana zosta³a Maria Denczyk-Ko³odziej. Zgodnie z przewidywaniami w najd³u szym wyœcigu mega (25 km) ton rywalizacji nadawa³ lider Pucharu Polski w maratonach MTB Bartosz Banach z BSA Sante Tour. Prowadzi³ od pierwszego o- kr¹ enia (do pokonania by³o 5) a do mety. Za nim samotny poœcig podjêli Daniel Formela z Treka Gdynia i jedyny zawodnik Baszty, najm³odszy w 38-osobowej stawce, Piotr Rzeszutek. W takiej te kolejnoœci zakoñczyli wyœcig. P.B. WYNIKI - TABELE - STRZELCY - RELACJE PI KA NO NA SENIORZY II LIGA - GRUPA ZACHODNIA 8 KOLEJKA - 14/ Gryf Orlex Wejherowo - Drutex-Bytovia Bytów 1:0 Calisia Kalisz - Jarota Jarocin 2:0 Ruch Zdzieszowice - Zag³êbie Sosnowiec 0:0 Rozwój Katowice - Górnik Wa³brzych 0:0 Chrobry G³ogów - B³êkitni Stargard Szcz. 2:0 KS Polkowice - Warta Poznañ 2:3 Polonia Bytom - Odra Opole 4:0 MKS Kluczbork - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3:1 UKP Zielona Góra - Raków Czêstochowa Chrobry Górnik Warta Polonia Rozwój Gryf Orlex Drutex-Bytovia B³êkitni Raków UKP Zag³êbie Odra MKS KS Polkowice Ruch Ostrovia Calisia Jarota IV LIGA POMORSKA 7 KOLEJKA Powiœle Dzierzgoñ - Wierzyca Pelplin 1:1 Olimpia Sztum - Amator Kie³pino 4:1 Gryf S³upsk - Wietcisa Skarszewy 1:2 u³awy Nowy Dwór Gd. - GOSRiT Wikêd Luzino 1:0 Orlêta Reda - Anio³y Agro North Garczegorze 2:3 Piast Cz³uchów - Drutex-Bytovia II Bytów 1:1 KS Chwaszczyno - GKS Kolbudy 1:0 Pogoñ Lêbork - Pomezania Malbork 1:0 Gryf 2009 Tczew - GKS Przodkowo 0:7 8 KOLEJKA - 14/ Wierzyca Pelplin - GKS Przodkowo 1:7 Pomezania Malbork - Gryf 2009 Tczew 3:1 GKS Kolbudy - Pogoñ Lêbork 4:4 Drutex-Bytovia II Bytów - KS Chwaszczyno 1:2 Anio³y Agro North Garczegorze - Piast Cz³uchów 5:2 GOSRiT Wikêd Luzino - Orlêta Reda 3:1 Wietcisa Skarszewy - u³awy Nowy Dwór Gd. 1:3 Amator Kie³pino - Gryf S³upsk 2:0 Powiœle Dzierzgoñ - Olimpia Sztum 3:0 1. GKS Przodkowo KS Chwaszczyno Wierzyca Powiœle Amator Anio³y Agro North Pomezania Pogoñ GOSRiT Wikêd GKS Kolbudy u³awy Gryf Orlêta Drutex-Bytovia II Olimpia Gryf Wietcisa Piast KLASA OKRÊGOWA 6 KOLEJKA - 14/ Diament Trzebielino - Rowokó³ Smo³dzino 3:2 Start Miastko - Prime Food Brda Przechlewo 1:0 Skotawia Dêbnica Kasz. - Karol Pêplino 0:1 KS Damnica - GTS Czarna D¹brówka 2:1 Koral II Dêbnica - MKS Debrzno 5:0 Pomorze II Potêgowo - Swe Pol Link Bruskowo Wlk. 3:1 Kaszubia Studzienice - Czarni Czarne 3:2 Jantar Ustka - Stal Jezierzyce 2:1 1. Jantar Czarni Diament Karol Kaszubia Start Prime Food Brda Skotawia Stal GTS MKS KS Damnica Pomorze II Rowokó³ Swe Pol Link Koral II KLASA A - GRUPA II W AŒCIWY WYNIK Z 3 KOLEJKI SSPN Malczkowo/ upawa - Zawisza Borzytuchom1:2 4 KOLEJKA - 14/ Lipniczanka Lipnica - Zawisza Borzytuchom 0:4 Leœnik Cewice - SSPN Malczkowo/ upawa 3:2 Myœliwiec Tuchomie - Skotawa Budowo 3:4 GKS Ko³czyg³owy - Orkan Gostkowo 4:1 Granit Kocza³a - LKS ebunia 3:2 Stegna Parchowo - Victoria D¹brówka 3:0 Sokó³ Wyczechy - Dolina Ga³¹Ÿnia Wlk. 5:1 1. GKS Sokó³ Zawisza Skotawa Granit Orkan Leœnik Lipniczanka Stegna LKS ebunia Myœliwiec Dolina SSPN Victoria KLASA B - GRUPA II 2 KOLEJKA - 14/ Grom Nakla - Urania Udorpie 2:2 Arkonia Pomysk Wlk. - Magic Niezabyszewo 1:1 B³êkitni Motarzyno - Brda II/Victoria Przechlewo 1:2 Baza 44 Siemirowice - WKS No yno 1:2 Sokó³ Kuleszewo - Koral Maszewo 4:0 1. Sokó³ WKS Urania Brda II/Victoria Koral Arkonia Magic Grom B³êkitni Baza JUNIOR A POMORSKA LIGA PRZE O ONY MECZ Jantar Ustka - Polonia Gdañsk 6:1 3 KOLEJKA - 14/ Rod³o Kwidzyn - Wierzyca Pelplin 1:1 Pomezania Malbork - Gryf 2009 Tczew 4:3 Polonia Gdañsk - Gryf S³upsk 5:2 Pogoñ Lêbork - Jantar Ustka 1:1 Olimpic Skat Gdañsk - KP Starogard Gd. 3:2 Sapa Rumia Janowo - Stakom Bytovia Bytów 1:5 0:1 Maciej Stenka, 1:2 Sebastian Medwid, 1:3 Bartosz Zimon, 1:4 M. Stenka, 1:5 S. Medwid Do 70 min mecz w Rumi by³ bardzo wyrównany. Wówczas czerwon¹ kartkê za faul z ty³u zobaczy³ jeden z zawodników gospodarzy i wszystko siê zmieni³o. Trener bytowiaków Miros³aw Wojach zmieni³ ustawienie zespo³u, desygnuj¹c do gry 3 napastników. Pi³karze Stakom Bytovii ju w 74 wyszli na prowadzenie 2:1, a do koñca spotkania strzelili jeszcze 3 gole. O- zdob¹ rywalizacji by³a bramka na 3:1. Tobiasz Rachwa³ otrzyma³ pi³kê z linii obrony, podholowa³ j¹ i zagra³ do Bartosza Zimona, który uderzeniem g³ow¹ na dalszy s³upek umieœci³ futbolówkê w siatce. 1. Jantar Gryf Polonia Olimpic Skat Wierzyca Stakom Bytovia Pogoñ Rod³o KP Starogard Gd Pomezania Gryf Sapa JUNIOR C1 POMORSKA LIGA 5 KOLEJKA - 14/ GSS Pszczó³ki - Arka Gdynia SI 0:4 AP Lechia Gdañsk - u³awy Nowy Dwór Gd. 6:0 KP Starogard Gd. - Ba³tyk Gdynia 1:4 Gryf S³upsk - Chojniczanka Chojnice 1:3 Gedania Gdañsk - Czarni Pruszcz Gd. 0:2 Gryf 2009 Tczew pauzowa³ Or³y Tczew - U-2 Bytów 2:5 0:1 Filip Data, 0:2 Krzysztof Kropid- ³owski, 1:3 F. Data, 2:4 F. Data, 2:5 Kacper Filewicz Od pierwszego gwizdka sêdziego pi³karze U-2, prowadzeni w tym meczu przez trenera Grzegorza Rzepiñskiego, zabrali siê mocno do pracy i po kilku minutach prowadzili ju 2:0. W obu przypadkach drogê do sukcesu otworzy³y indywidualne akcje Kacpra Filewicza. Najpierw napastnik U-2 zosta³ sfaulowany przed polem karnym i rzut wolny wykorzysta³ Filip Data; potem dogra³ pi³kê do Krzysztofa Kropid³owskiego, który zdoby³ drug¹ bramkê. Niestety, w 10 min kilku zawodników z Bytowa da³o siê w dziecinny sposób o- graæ i napastnik GSS w sytuacji sam na sam pokona³ Bartosza Ryngwelskiego. Bytowiacy grali coraz mniej przekonuj¹co, ale w 28 min uda³o im siê podwy szyæ na 3:1 po trafieniu F. Daty z rzutu wolnego. Druga po³owa rozpoczê³a siê od ataków gospodarzy. W 42 min na linii pola karnego faulowa³ Piotr Brozis i gospodarze zdobyli kontaktow¹ bramkê z jedenastki. Od tego momentu gra sta³a siê wyrównana, a wynik spraw¹ otwart¹. W regulaminowym czasie (2 x 35 minut) adna z dru yn nie zdo³a³a zdobyæ gola. Za to w doliczonym pi³karze U-2 jeszcze dwukrotnie pokonali golkipera z Pszczó³ek: najpierw F. Data, a na koniec K. Filewicz. 1. Ba³tyk Chojniczanka Czarni U-2 Bytów AP Lechia Arka SI u³awy Gryf Gedania KP Starogard Gd Gryf GSS Or³y

8 32 SPORT Kurier Bytowski r. 38 (1074) KRÓTKO w ramach Festiwalu Biegowego w Krynicy (woj. ma³opolskie), podczas którego Tadeusz Zblewski z Taleksu Borzytuchom startowa³ w mistrzostwach œwiata w biegach górskich, kolejny zawodnik borzytuchomskiego klubu, ukasz Wirkus, spróbowa³ si³ w Iron Run - cyklu 5 biegów.. Wirkus najpierw wystartowa³ w Krynickiej Mili i Biegu Nocnym na 7 km, nastêpnego dnia w yciowej Dziesi¹tce i Szybkiej Trójce, a na koniec w Koral Maratonie. W klasyfikacji koñcowej (liczy³ siê ³¹czny czas 5 biegów) 25-letni zawodnik uplasowa³ siê na 16 miejscu, zajmuj¹c 8 lokatê w kategorii do 40 lat. Zawody u- koñczy³o 91 biegaczy grupa zawodników rejonu bytowskiego wystartowa³a w XVIII Pó³maratonie S³owiñskim na trasie z Rowów do Ustki. Ich wyniki: 22. Wojciech Rumiñski - GTS Czarna D¹brówka - 1,32.26 h, 25. Daniel Cha³upa - KB Goch Bytów - 1,33.11 h, 42. Jerzy Koz- ³owski - 1,38.19 h, 67. Jan Klasa - obaj GTS - 1,46.06 h, 73. Roman Czech - KB Goch - 1,47.09 h, 77. Karol Maliszewski - Lipnica - 1,47.42 h. W stawce ponad 150 biegaczy triumfowa³ Kenijczyk Komen Joel Kosgei - 1,07.28 h w I rundzie pi³karskiego Pucharu Polski w podokrêgu s³upskim GTS Czarna D¹brówka przegra³o na wyjeÿdzie z Pomorzem II Potêgowo 0:9 i odpad³o z dalszej rywalizacji. Inne mecze pucharowe, z udzia³em dru yn Ziemi Bytowskiej, zaplanowano na bytowiak Adrian Kaiser w parze z Szymonem Sajnokiem w Warlubiu (woj. kujawsko-pomorskie) zajêli 4 miejsce w mistrzostwach Polski juniorów m³odszych w jeÿdzie dwójkami na czas. Na 20-kilometrowym dystansie kolarze Cartusii Kartuzy uzyskali wynik 26,52.86 min, przegrywaj¹c br¹zowy medal z par¹ KKS Ciechanów o nieco ponad sekundê i srebrny o ponad 5 sekund z duetem GK Merida Gliwice. W stawce 32 par triumfowali kolarze KTK Kalisz. Dwa dni póÿniej 16-letni bytowiak, który we wrzeœniu podj¹³ naukê w LO SMS Œwidnica (woj. dolnoœl¹skie), wraz z kolegami z Cartusii w Warlubiu wywalczy³ 4 miejsce w mistrzostwach Polski juniorów m³odszych w jeÿdzie dru ynowej na czas. Spoœród 19 teamów najszybciej dystans 30 km pokonali kolarze KTK Kalisz Rados³aw Dudycz z Team Run Gdañsk zaj¹³ 4 miejsce w 51 Biegu Westerplatte w Gdañsku. Pochodz¹cy z Ko³czyg³ów zawodnik na dystansie 10 km uzyska³ czas 30,33 min. Wyniki innych biegaczy z rejonu bytowskiego: 31. Micha³ Rolbiecki - Talex Borzytuchom - 34,56 min, 512. Bogus³aw Or³owski - Borzytuchom - 45,07 min, 841. Bartosz Wiczkowski - Bytów - 47,47 min, Leszek Tur - 50,01 min, Urszula Zaborowska - oboje KB Goch Bytów - 53,00 min (188 miejsce wœród kobiet), Krzysztof S³awski - 55,08 min, Gra yna S³awska - oboje Bytów - 55,10 min (254 miejsce wœród kobiet). W stawce 2816 zawodników, którzy ukoñczyli bieg, triumfowa³ Kenijczyk Henry Kemboi - 30,14 min S³awomir Wierzejski z KB Goch Bytów ukoñczy³ XXXI Wroc³aw Maraton na 38 miejscu. S³awomir Wierzejski z KB Goch Bytów zaj¹³ 38 lokatê w XXXI Wroc³aw Maratonie. 44-letni biegacz dystans 42,195 km pokona³ w czasie nowego rekordu yciowego 2,53.02 h, zajmuj¹c w kategorii M40 trzeci¹ lokatê. Tak e w klasyfikacji mistrzostw Polski nauczycieli u- plasowa³ siê na 3 miejscu ogó³em i na pierwszym w kategorii lata. Maraton ukoñczy³o 3501 zawodników Tadeusz Zblewski z Taleksu Borzytuchom wygra³ 11-kilometrowy III Bieg pod Dêbem w Damnicy k. S³upska. Miejsca innych zawodników rejonu bytowskiego: 4. Zbigniew Kaszewski - Talex, 13. Grzegorz Ebel - UKS Neptun Rokity, 23. Wojciech Rumiñski - GTS Czarna D¹brówka, 70. Roman Czech, 92. Jacek Muszyñski, 99. Urszula Zaborowska, 100. Leszek Tur - wszyscy KB Goch Bytów. Bieg ukoñczy³o 136 osób Hanna Muerau-Nowicka zajê³a 3 miejsce w kategorii K41 (kobiety lat) w mistrzostwach Polski lekarzy w pó³maratonie rozegranych w ramach XXXVI Biegu Lechitów w GnieŸnie. Zawodniczka KB Goch Bytów dystans 21,097 km pokona³a w czasie 1,50.28 h, plasuj¹c siê na 390 pozycji w klasyfikacji ogólnej i 29 wœród kobiet. Bieg ukoñczy³o 856 zawodników rozgrywki sezonu 2013/2014 w IV lidze rozpoczn¹ tenisiœci sto³owi. W grupie A zagraj¹ Myœliwiec Tuchomie i ZSP Jedynka Bytów. Ich rywalami bêd¹: Czarni Domis³aw, SL Salos Rumia, Osada Rzucewo, ATS I Rumia, ATS II Rumia, KS Wicher Wierzchucino, KTS-K GOSRiT Socha Meble Luzino i Poltarex Pogoñ III Lêbork. R.N. PI KA NO NA IV LIGA POMORSKA Rasowy napastnik potrzebny od zaraz Rezerwy Drutex-Bytovii Bytów w 7 kolejce spotkañ zremisowa³y z Piastem w Cz³uchowie 1:1, a cztery dni póÿniej uleg³y u siebie KS Chwaszczyno 1:2. PIAST Cz³uchów 1 DRUTEX-BYTOVIA II Bytów 1 DRUTEX-BYTOVIA II: M. Oszmaniec - R. Wiêckowski, P. Toczek (46 T. Galikowski), M. Pakosz, M. Szmidke,. Chylewski, T. Piechowski (46 K. Król), D. Bezerra, J. Karwat,. Pietroñ, K. Chojnacki. BRAMKI: 1:0. Czarnowski (28), 1:1. Pietroñ (50 - rzut karny). Spotkanie w Cz³uchowie od pocz¹tku toczy³o siê pod dyktando Drutex-Bytovii II. Nie przek³ada³o siê to na wynik, bo bytowiacy swoich sytuacji strzeleckich nie potrafili wykorzystaæ. Gospodarzom wystarczy³ jeden wypad pod bramkê rywali, by obj¹æ prowadzenie. W 28 min po prostopad³ym podaniu z g³êbi pola ukasz Czarnowski obróci³ siê z pi³k¹ w kierunku bramki i p³askim strza³em zmusi³ Mateusza Oszmañca do kapitulacji. Tak e po przerwie bytowiacy d³u ej utrzymywali siê przy pi³ce i ze swobod¹ dochodzili pod pole karne przeciwnika. Ich ofensywna gra przynios³a efekt w 50 min, gdy po rzucie karnym podyktowanym za zagranie rêk¹ przez jednego z pi³karzy Piasta jedenastkê wykorzysta³ powracaj¹cy do gry po kontuzji kolana ukasz Pietroñ. Do koñca meczu zawodnicy Drutex- Bytovii II d¹ yli do zdobycia gola na wagê zwyciêstwa. Niestety, tak jak w pierwszej po³owie, ich piêt¹ Achillesow¹ by³a skutecznoœæ. Dogodnych okazji nie wykorzystali m.in.. Pietroñ, Bart³omiej Chojnacki (z koniecznoœci zagra³ w ataku), czy aktywny w pomocy Diego Bezerra i mecz zakoñczy³ siê podzia³em punktów. - Gospodarze w drugiej po³owie chyba tylko dwa razy zdo³ali podejœæ z akcj¹ pod nasze pole karne. Nasza dominacja by³a bezdyskusyjna, ale brakuje nam rasowych snajperów. Po odejœciu Jakuba Bojasa i przejœciu Micha³a Marczaka do pierwszej dru yny mamy SPORTOWY WEEKEND Zawodnicy rezerw Drutex-Bytovii z KS Chwaszczyno walczyli jak równy z równym, ale z boiska zeszli pokonani. spory k³opot ze zdobywaniem goli, a to jest przecie najwa niejsze - mówi trener Krzysztof Babiñski. DRUTEX-BYTOVIA II Bytów 1 KS Chwaszczyno 2 DRUTEX-BYTOVIA II: M. Szmidke - T. Galikowski, M. Pakosz, K. Król, M. Szmidke,. Chylewski, D. Bezerra, K. Niedzielski, J. Karwat, T. Piechowski (55 D. Jêcek), B. Chojnacki (85 P. Toczek). BRAMKI: 1:0 K. Niedzielski (44), 1:1 P. Duda (79), 1:2. Beyl (90). Przez wiêksz¹ czêœæ pierwszej po³owy bytowiacy z faworyzowan¹ ekip¹ z Chwaszczyna toczyli równorzêdny pojedynek. Jedynie w o- statnim kwadransie oddali jej pola i goœcie kilkakrotnie zagrozili bramce strze onej przez juniora Micha³a Szmidke, który zast¹pi³ miêdzy s³upkami dotychczasowych golkiperów Tomasza Laskowskiego i M. Oszmañca. Przy kontuzji Dominika Sobañskiego trener Pawe³ Janas nie zdecydowa³ siê desygnowaæ adnego z nich do gry w IV lidze. W 43 min Drutex-Bytoviê II od straty bramki uratowa³ s³upek. W wyprowadzonej niemal natychmiast akcji z gola cieszyli siê miejscowi. Pi³kê z rzutu wolnego mocno doœrodkowa³ w pole karne Mariusz Szmidke, a do bramki wpakowa³ j¹ strza³em po ziemi Konrad Niedzielski. Po zmianie stron widowisko nabra³o rumieñców. Pi³karzom z Chwaszczyna bardzo zale a³o, by z Bytowa wyjechaæ choæby z punktem, a gospodarze ambitnie walczyli o utrzymanie korzystnego wyniku. Jednak w 79 min M. Szmidke musia³ wyci¹gaæ pi³kê z siatki po strzale Przemys³awa Dudy z kilkunastu metrów. Zawodnicy Drutex-Bytovii II równie mieli swoje okazje. W poprzeczkê trafi³ K. Niedzielski, a uderzaj¹cemu g³ow¹ Krzysztofowi Królowi zabrak³o centymetrów, by umieœciæ futbolówkê w bramce. Zdawa³o siê, e spotkanie zakoñczy siê remisem, tymczasem zespó³ z Chwaszczyna wyprowadzi³ decyduj¹cy cios. W 90 min uderzeniem z bliska gola na wagê wygranej zdoby³ ukasz Beyl. - Nie zas³u yliœmy na pora kê. Rozegraliœmy naprawdê dobre spotkanie. Micha³a absolutnie nie winiê za stracone gole. Broni³, jak umia³ najlepiej. Zdecydowa³o to, e my po raz kolejny swoich szans nie wykorzystaliœmy - uwa a K. Babiñski. D.Z. Sobota godz na boisku w Studzienicach rozpocznie siê VIII Studzienicki Bieg Prze³ajowy zaliczany do cyklu Cross Festival. W programie biegi uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów na dystansach od 350 do 1500 m oraz bieg otwarty (dla ur. w 1996 r. i starszych) na 2000 m. Sobota godz Urania Udorpie - Arkonia Pomysk Wlk.; godz Drutex-Bytovia Bytów - Calisia Kalisz.; godz Zawisza Borzytuchom - Leœnik Cewice. Niedziela godz w sali sportowej MOSiR w Bytowie rozpocznie siê I turniej tenisa sto³owego w ramach XXVI edycji Grand Prix Bytowa. Najpierw zagraj¹ kobiety w kategorii open i juniorzy ur. w 1996 r. i m³odsi, a o godz do gier przyst¹pi¹ seniorzy ur. w 1995 r. i starsi. Niedziela godz U-2 Bytów - Lechia Gdañsk AP (PLJ C1); godz Orkan Gostkowo - Granit Kocza³a; godz GTS Czarna D¹brówka - Koral II Dêbnica, Dolina-Speranda Ga³¹Ÿnia Wlk. - Lipniczanka Lipnica, Victoria D¹brówka - Sokó³ Wyczechy, Magic Niezabyszewo - B³êkitni Motarzyno, WKS No yno - Sokó³ Kuleszewo; godz Stakom Bytovia Bytów - KP Starogard Gd. (PLJ A). Wtorek godz naterenach leœnych przy kompleksie sportowym w Czarnej D¹brówce rozpoczn¹ siê I biegi prze³ajowe XVII edycji Grand Prix Czarnej D¹brówki.

9 Kurier Bytowski r. 38 (1074) SPORT 33 PI KA NO NA KLASA OKRÊGOWA Lider poleg³ w Studzienicach Kaszubia Studzienice pokona³a u siebie Czarnych Czarne 3:2 * Drugiej z rzêdu pora ki doznali zawodnicy GTS Czarna D¹brówka, ulegaj¹c KS Damnica 1:2. KASZUBIA Studzienice 3 CZARNI Czarne 2 KASZUBIA: J. Pela - T. Zaborowski, M. Stoltman, J. Du³ak, S. Piêta, Sz. Galêba, M. Chirk (74 M. Zieman), B. Kapiszka (57 K. Kreft), M. Borzyszkowski, A. Rzepiñski (85 M. Augustynowicz), K. Bartelik (74 P. Gostomski). BRAMKI: 1:0 B. Kapiszka (6), 2:2 B. Kapiszka (55), 3:2 J. Du³ak (67). W 6 min starcia z liderem pi³kê za obroñców i bramkarza Czarnych przerzuci³ Szymon Galêba i Bart³omiejowi Kapiszce pozosta³o jedynie wpakowaæ j¹ do pustej bramki. Radoœæ na stadionie w Studzienicach trwa³a jednak krótko. Zaledwie 5 minut póÿniej goœcie wyrównali po indywidualnej szar y najskuteczniejszego zawodnika dru yny z Czarnego i lidera klasyfikacji strzelców, ukasza Koœciana. Dalsza czêœæ pierwszej po³owy up³ynê³a pod znakiem zaciêtej walki w œrodku pola, przez co adnej z ekip nie uda³o siê ju stworzyæ dogodnych okazji do zdobycia kolejnych bramek. Zdecydowanie wiêcej dzia³o siê po przerwie. W 50 min sêdzia pope³ni³ b³¹d, dyktuj¹c rzut ro ny, choæ pi³ka nie opuœci³a placu gry. W jego konsekwencji Kaszubia straci³a bramkê, bowiem po kornerze pi³kê w siatce umieœci³ Karol Kozanko. Czarni próbowali pójœæ za ciosem i niemi³osiernie o- strzeliwali bramkê Kaszubii. Wybornie jednak spisywa³ siê bramkarz Józef Pela, a w jednej z sytuacji wybiciem zmierzaj¹cej do bramki pi³ki wyrêczy³ go Micha³ Chirk. Obrona Kaszubii nie pêk³a nawet wtedy, gdy arbiter za niestosowne uwagi J. Peli (otrzyma³ ó³t¹ kartkê) podyktowa³ rzut wolny poœredni tu przy linii pola bramkowego. Dziêki ogromnemu zaanga owaniu i woli walki gospodarze niespodziewanie wyrównali. W 55 min w podbramkowej kot³owaninie pi³kê do bramki wepchn¹³ B. Kapiszka. Nieco ponad 10 minut póÿniej stadion w Studzienicach znów wybuch³ radoœci¹. Wprowadzony z ³awki Kacper Kreft precyzyjnie doœrodkowa³ na g³owê Jacka Du³aka, który mocnym strza³em g³ow¹ pos³a³ pi³kê pod poprzeczkê. Gol na 3:2 wyraÿnie os³abi³ zapa³ goœci. Nie atakowali ju tak czêsto, a jeœli nawet, defensywa Kaszubii spisywa³a siê bardzo pewnie. Studzieniczanie nie ustrzegli siê jednak b³êdu, który mogli przep³aciæ strat¹ bramki. W doliczonym czasie gry jeden z zawodników Czarnych doszed³ do pi³ki w polu karnym i mocno uderzy³ na bramkê J. Peli, ale golkiper Kaszubii instynktownie sparowa³ futbolówkê, ratuj¹c dla swojej dru yny komplet punktów. Bywa³y momenty w meczu z Czarnymi, e dru yna ze Studzienic musia³a siê broniæ ca³¹ jedenastk¹. Trud siê o- p³aci³, bo Kaszubia pokona³a lidera 3:2. - Trzeba przyznaæ, e dru yna Czarnych mia³a optyczn¹ przewagê, ale nam bardziej zale a³o na wygranej. Ch³opaki zagrali z wrêcz niesamowit¹ wol¹ walki. Stosowali tak krótki pressing, e nie dali rywalom pograæ - cieszy siê trener Ludwik Gostomski. KS Damnica 2 GTS Czarna D¹brówka 1 GTS: D. Gralak - M. Biernat, A. Cyrson, D. Sobisz, M. Ciep³uch, W. Kulik, G. Lejk II, J. Gralak, K. Jakusz (60 K. Jakubowski), P. Toporek, Pawe³ Szczegielniak. BRAMKA: 2:1 J. Gralak (77). Pi³karzom trenera Tadeusza Gralaka o ligowe punkty przysz³o walczyæ w sobotê i z powodu obowi¹zków zawodowych kilku pi³karzy nie mog³o byæ do dyspozycji szkoleniowca. Na mecz z KS Damnica nie pojechali m.in. pomocnicy Adam Celep i Grzegorz Lejk (starszy), bramkarz Filip Gawin i obroñca Piotr Szczegielniak. W eksperymentalnym zestawieniu zawodnicy z Czarnej D¹brówki pierwsz¹ po³owê zagrali przyzwoicie. Mieli nawet dwie dogodne o- kazje, by obj¹æ prowadzenie, ale ani Damianowi Sobiszowi, ani Krystianowi Jakuszowi nie uda³o siê pokonaæ golkipera gospodarzy. Po przerwie pi³karze GTS nie u- niknêli b³êdów. Bez litoœci wykorzysta³ je napastnik Kamil Wójcik, dwukrotnie pokonuj¹c Dawida Gralaka, w 47 i 61 min. Prowadzenie uœpi³o czujnoœæ zawodników z Damnicy, bowiem w ostatnich 20 minutach dali siê zepchn¹æ do o- brony. W 77 min po kombinacyjnej akcji kontaktowego gola p³askim uderzeniem zdoby³ Jakub Gralak. Choæ potem ekipa GTS ca³¹ jedenastk¹ siad³a na przeciwniku, wiêcej bramek nie uda³o siê ju strzeliæ. - Postawili w bramce autobus i nie mogliœmy siê przebiæ. Znów da- ³o o sobie znaæ dobre przygotowanie kondycyjne moich zawodników. Niestety, nie prze³o y³o siê to na wynik. Szkoda, bo KS Damnica to zespó³ z grupy tych, z którymi powinniœmy punktowaæ za trzy - mówi T. Gralak. D.Z. BADMINTON KRAJOWY TURNIEJ M ODZIKÓW M ODSZYCH W KOBIERZYCACH Wyprawa po zwyciêstwa Bytowianki Anna Duda i Laura Bujak okaza³y siê bezkonkurencyjne w zawodach w Kobierzycach k. Wroc³awia. Zajê³y dwa pierwsze miejsca w grze indywidualnej i wygra³y grê podwójn¹ zawodniczki ULKS U-2 Lotka Bytów Anna Duda i Laura Bujak pod opiek¹ jednego z rodziców pojecha³y a do Kobierzyc k. Wroc³awia, by tam wystartowaæ w turnieju krajowym Matchpoint, swoim pierwszym w nowym roku szkolnym. Klasyfikowana na pierwszym miejscu w grze pojedynczej w rankingu PZBad Ania i na 13 miejscu Laura nie da³y przeciwniczkom szans. Obie dotar³y do fina³u. W nim A. Duda pokona³a klubow¹ kole ankê 21-5, Bytowianki, zajmuj¹ce w zwi¹zkowym rankingu gry podwójnej 2 pozycjê, w jedynym meczu deblowym g³adko pokona³y zawodniczki Laura Bujak i Anna Duda w Kobierzycach wygra³y wszystko, co by³o do wygrania. UKS Smecz Milicz, 21-5, Bardzo cieszê siê, i dziewczêta wziê³y udzia³ w takim turnieju i ich pierwszy start w nowym sezonie zakoñczy³ siê sukcesem. Mam nadziejê, e tak e w nastêpnych zawodach za dwa tygodnie w Suchedniowie - ju w obsadzie miêdzynarodowej i z ca³¹ czo³ówk¹ krajow¹ - uzyskaj¹ bardzo dobre wyniki - mówi trener J. Saldat. R.N. ANIMATOR SPORTU ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁCZYGŁOWY W KAŻDYM WIEKU, KTÓRZY CHCĄ POPRAWIĆ SWOJĄ KONDYCJĘ, SYLWETKĘ, ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE, NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA RUCHOWE: FITNESS PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK GODZ. 19:00 SALA GIMNASTYCZNA ZS W KOŁCZYGŁOWACH NORDIC WALKING WTOREK I PIĄTEK GODZ. 18:30 INSTRUKTAŻ POŁĄCZONY Z PRAKTYKĄ ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW NA BOISKU ORLIK JOGGING DLA POCZĄTKUJĄCYCH ŚRODA GODZ. 17:00 ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW NA BOISKU ORLIK SIATKÓWKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH ŚRODA GODZ. 18:00 SALA GIMNASTYCZNA ZS W KOŁCZYGŁOWACH PROWADZĄCY ZAJĘCIA: INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ mgr E. DOLNA

10 34 SPORT Kurier Bytowski r. 38 (1074) VII IGRZYSKA FRANKOFOÑSKIE W NICEI Medalowe zwieñczenie sezonu Angelika Cichocka z Taleksu Borzytuchom zdoby³a br¹zowy medal w biegu na 1500 m w miêdzynarodowych zawodach we Francji. - Dla mnie to pocieszenie po niezbyt udanym sezonie - mówi lekkoatletka. Igrzyska Frankofoñskie to multidyscyplinarne zawody sportowe rozgrywane zawsze rok po Igrzyskach Olimpijskich. Prawo startu w nich maj¹ zawodnicy z pañstw Frankofonii, organizacji zrzeszaj¹cej 57 krajów i wspólnot z obszaru francuskojêzycznego oraz zaproszeni sportowcy z innych 20 pañstw maj¹cych status tzw. obserwatorów, wœród których jest Polska. Dot¹d bia³o-czerwoni wziêli udzia³ w Igrzyskach Frankofoñskich w 1997 r. na Madagaskarze i w 2001 r. w Kanadzie. W sk³adzie reprezentacji Polski na tegoroczny start znalaz³a siê Angelika Cichocka. Zawodniczka na co dzieñ reprezentuj¹ca Talex Borzytuchom we francuskiej Nicei wystartowa³a w biegach na 800 i 1500 m. Szczególnie dobrze podopieczna trenera Jaros³awa Œciga³y spisa³a siê w czwartek w biegu na d³u - szym dystansie, zajmuj¹c 3 miejsce z wynikiem 4,19.37 min. Po kapitalnym finiszu na ostatnich 300 m Angelika tylko nieznacznie u- leg³a dwóm Marokankom, uczestniczkom tegorocznych mistrzostw œwiata w Moskwie, Rabab Arrafi - 4,18.70 min i Siham Hilali - 4,18,89 min. - Nie by³o biegów eliminacyjnych, wiêc si³y mo na by³o zaoszczêdziæ na decyduj¹c¹ rozgrywkê. Chyba wysz³o mi to na dobre, bo czu³am siê naprawdê mocna. Wynik nie jest dobry, ale to by³ typowy bieg po medale, nie walka o dobry rezultat. Dlatego te finisz by³ tak niesamowicie szybki. W pewnym momencie myœla³am, e pogubiê nogi (œmiech). Gdybym z uciekinierkami zabra³a siê nieco szybciej, by³aby nawet szansa na z³oto. Ten br¹zowy medal cieszy mnie jednak szczególnie, bo jest to dla mnie pocieszenie po niezbyt udanym sezonie - mówi lekkoatletka. S³abiej A. Cichockiej posz³o nastêpnego dnia w finale biegu na 800 m. Tym razem rywalizacjê zakoñczy³a na 6 miejscu, za inn¹ Polk¹ Joann¹ JóŸwik, z wynikiem 2,04.04 min (rezultat o 0,72 s lepszy od tego, który uzyska³a tego samego dnia w serii eliminacyjnej). Zwyciê y³a Rumunka Elena Mirela Lavric z wynikiem 2,02.27 min. Na podium stanê³y jeszcze Marokanka Malika Akkaoui i Kanadyjka Melissa Bishop. - Trudno mi powiedzieæ, dlaczego ten start 27 MEDALI POLAKÓW Br¹zowy kr¹ ek Angeliki Cichockiej by³ jednym z 27, jakie reprezentacja Polski wywalczy³a w Nicei, co w klasyfikacji generalnej da³o naszemu krajowi 3 miejsce, za gospodarzami imprezy, Francuzami, i Kanad¹. Polscy lekkoatleci we Francji zdobyli 11 medali - 7 z³otych, 3 srebrne i 1 br¹zowy. wyszed³ s³abiej. Mo e pobieg³am za bardzo asekuracyjnie, boj¹c siê, e da o sobie znaæ zmêczenie wczeœniejszymi biegami, zw³aszcza eliminacyjnym na 800 m. Mo e to przez 30-stopniowy upa³ panuj¹cy tego dnia na po³udniu Francji, mo e po prostu brak motywacji. Na mecie nawet nie czu³am siê specjalnie zmêczona. Ciê ko znaleÿæ przyczynê, ale na pewno pobieg³am zbyt pasywnie - mówi zawodniczka, dla której start w Nicei by³ ostatnim w tym sezonie na otwartym stadionie. Teraz A. Cichock¹ czeka okres roztrenowania. Pod koniec paÿdziernika zawodniczka rozpocznie przygotowania do przysz³orocznych startów. Jej priorytetem bêdzie walka o minimum kwalifikacyjne na halowe mistrzostwa œwiata w Sopocie i mistrzostwa Europy w Zurychu (Szwajcaria). D.Z. Angelika Cichocka na podium VII Igrzysk Frankofoñskich w Nicei. LEKKOATLETYKA MIÊDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA M ODZIKÓW Œwietny wystêp Taleksu i Baszty Na stadionie 650-lecia w S³upsku 14- i 15-letni zawodnicy rejonu bytowskiego w konkurencjach indywidualnych wywalczyli 6 medali. Ich zdobywcy zakwalifikowali siê do udzia³u w Ma³ym Memoriale Janusza Kusociñskiego. Rozegrane miêdzywojewódzkie mistrzostwa m³odzików z udzia³em lekkoatletów z województw pomorskiego i kujawsko- -pomorskiego by³y bardzo udane dla zawodników rejonu bytowskiego. 21-osobowa ekipa Taleksu Borzytuchom wróci³a ze S³upska z 4 medalami w konkurencjach indywidualnych, jednym w sztafecie i 3 miejscem w klasyfikacji klubowej, zdobywaj¹c a 33 pkt. do krajowego wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie y. Przed rokiem borzytuchomski klub uzbiera³ 20 pkt. w pkt. Medalow¹ seriê Taleksu rozpoczê³a Natalia Cuppa, która ju w 3 kolejce rzuci- ³a m³otem 40,03 m. - Kolejne próby by³y spalone, ale m³ot wêdrowa³ w okolicy 40 m - mówi trener Jaros- ³aw Œciga³a. W biegu na 1000 m faworytka Karolina Woszczyk narzuci³a bardzo mocne tempo, by WYNIKI M ODZICY 100m-5.Maciej Stolc - SKLA Sopot - 11,89 s (w eliminacjach 11,85 s), 19. S³awomir Wêsierski - 12,64 s (r..); 300m- 10. S. Wêsierski - 40,03 s (r..); 600m-3. Mateusz Wroñski - 1,27.31 min, 5. Kamil Mielewczyk - wszyscy Baszta Bytów - 1,33.41 min; 1000m-2.Leszek Ginter - Talex Borzytuchom - 2,37.64 min; 2000 m - 1. Rados³aw Jankowski - Baszta - 5,54.48 min (r..), 9. Pawe³ Bukowski - 6,59.64 min, 10. Mateusz Ca³a - 7,11.17 min; 300 m pp³ Pawe³ Œwi¹tkowiak - 45,51 s, 10. Dawid Kie³piñski - 46,37 s (r..), 11. Piotr Tusk - 46,85 s (r..), 12. Kacper Malich - 48,52 s, 13. Bartosz Watral - wszyscy Talex - 51,25 s; sztafeta 4x100 m-1.skla Sopot (m.in. M. Stolc) - 45,58 s; skok wzwy - 8. D. Kie³piñski i P. Œwi¹tkowiak - obaj 150 cm, 12. K. Melich cm, 13. P. Tusk cm. M ODZICZKI 300m-4.Anna Pliszka - Talex - 44,84 s, 12. Klaudia Ka³ymon - 48,48 s (r..); 600m-9. Agnieszka Koz³owska - obie Baszta - 1, m przed met¹... straciæ prowadzenie na rzecz goni¹cej j¹ kole- anki klubowej Beaty Topki. Finisz nale a³ jednak do Karoliny, która metê minê³a jako pierwsza, Beata by³a druga. - Obie zas³uguj¹ na wielkie s³owa uznania. WyraŸnie poprawi³y rekordy yciowe - mówi J. Œciga³a. Drugi srebrny medal dla Taleksu wywalczy³ Leszek Ginter. Podopieczny trenera Romana Reszki bieg na 1000 m rozpocz¹³ mocno, ale 300 m przed met¹ zosta³ wyprzedzony przez zawodnika z Bydgoszczy. Gdy chcia³ finiszowaæ, zosta³ zepchniêty na p³otki stoj¹ce na 3 torze. - Sêdziowie zauwa yli przewinienie rywala, ale utrzymali kolejnoœæ na mecie - mówi J. Œciga³a. Niespodziewanie po medal siêgnê³a sztafeta dziewcz¹t 4x100 m. Anna Pliszka, Maja Durawa, B. Topka i Patrycja Jasnoch w stawce 6 teamów uplasowa³y siê na 3 miejscu. Baszta Bytów zdoby³a dwa medale i 9 pkt. do krajowego wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie y - o 4 wiêcej ni w ubieg- ³ym roku. Z 8 podopiecznych trenera Dariusza Kute³³o najlepiej powiod³o siê Rados³awowi Jankowskiemu, który wygra³ bieg na 2000 m. Uczeñ bytowskiego Gimnazjum nr 2 rozpocz¹³ w bardzo mocnym tempie, potem ono spad- ³o, ale i tak poprawi³ rekord yciowy o ok. 7 s. - A pomyœleæ, e dzieñ wczeœniej mia³ gor¹czkê i zastanawia³em siê, czy w ogóle powinien wystartowaæ - mówi D. Kute³³o. Drugi medal dla Baszty wywalczy³ Mateusz Wroñski, wynikiem zbli- onym do yciówki bieg na 600 m koñcz¹c na 3 pozycji. - Jeszcze nie odzyska³ wigoru, który mia³ 2, 3 tygodnie temu. Wtedy trzeba go by- ³o stopowaæ - komentuje D. Kute³³o. W S³upsku wystartowa³ tak e bytowiak Maciej Stolc. Trenowany przez Marka Galikowskiego w SKLA Sopot 15-letni zawodnik w finale biegu na 100 m uplasowa³ siê na 5 miejscu, a wraz z kolegami klubowymi wygra³ sztafetê 4x100 m. Dla m³odzików najwa niejsz¹ imprez¹ w sezonie jest Ma³y Memoria³ Janusza Kusociñskiego, maj¹cy rangê mistrzostw Polski. Do udzia³u w tej imprezie min (r..); 1000m-1.Karolina Woszczyk - 3,02.48 min (r..), 2. Beata Topka - 3,04.55 min (r..), 6. Wiktoria Szemela - 3,12.16 min (r..), 11. Anna Gralak - wszystkie Talex - 3,18.44 min, 13. Patrycja Gonera - 3,23.00 min (r..), 15. Ewelina Paszki - obie Baszta - 3,24.95 min; 100mpp³.-6.Aleksandra Ho- ³owiej - 17,57 s (r..); 300 m pp³ Maja Durawa - 52,93 s (r..), 7. A. Ho³owiej - 53,23 s (r..), 10. Agata Adamczyk - 57,74 s (r..), 11. Magda Kowalewska - 58,25 s, 12. Klaudia Kalinowska - wszystkie Talex - 58,50 s (r..); sztafeta4x100m-3.talex (M. Durawa, B. Topka, A. Pliszka, Patrycja Jasnoch) - 55,29 s; pchniêcie kul¹ (3 kg) - 7. Natalia Cuppa - 9,21 m, 9. Sandra Lepak - obie Talex - 8,16 m (r..); rzut m³otem (3 kg) - 1. N. Cuppa - 40,03 m (r..), 4. S. Lepak - 27,81 m (r..), 8. A. Adamczyk - 25,46 m (r..), 10. K. Ka³ymon - 22,80 m; skok wzwy - 5. P. Jasnoch cm, 8. K. Kalinowska cm. KLASYFIKACJA KLUBOWA 1. MLKS Nadwiœlanin Che³mno - 39 pkt., 2. SKLA Sopot - 36 pkt., 3. ULKS Talex - 33 pkt., 4. SL WKS Zawisza Bydgoszcz - 29 pkt., 5. MMKS Gdañsk - 26 pkt., 6. SKLA S³upsk - 21 pkt., 16. Baszta Bytów - 9 pkt w Radomiu w konkurencjach indywidualnych zakwalifikowali siê bezpoœrednio N. Cuppa, K. Woszczyk, B. Topka, L. Ginter, R. Jankowski i z dodatkowego limitu dla województwa M. Wroñski. B.M.

11 Kurier Bytowski r. 38 (1074) SPORT 35 PI KA NO NA II LIGA - GRUPA ZACHODNIA Derby dla wejherowian Jedna bramka zdobyta przez Przemys³awa Kostucha w koñcówce spotkania sprawi³a, e ca³y wysi- ³ek zawodników Drutex- -Bytovii Bytów poszed³ na marne. Komplet punktów zgarn¹³ Gryf Orlex Wejherowo. Spotkanie na Wzgórzu Wolnoœci w Wejherowie od pierwszych minut by³o trudne dla pi³karzy trenera Paw³a Janasa. Zawodnicy Gryfa Orleksu zadbali, by skrzyde³ nie rozwin¹³ dyryguj¹cy akcjami ofensywnymi Wojciech Piêta i nie pozostawili ani odrobiny wolnej przestrzeni duetowi napastników Robert Hirsz - Janusz Surdykowski. atwego ycia nie mia³ zw³aszcza popularny Surdyk. Gdy dochodzi³ do podañ, szukaj¹c okazji do oddania strza³u, zawodnicy trenera Grzegorza Niciñskiego natychmiast podwajali krycie, odbierali mu pi³kê i b³yskawicznie wyprowadzali groÿne kontry. Zastêpuj¹cy kontuzjowanego Dominika Sobañskiego Mateusz WIDZIANE Z BOISKA Mateusz Oszmaniec, bramkarz Drutex-Bytovii: - Cieszê siê, e po tak d³ugiej przerwie mog³em zagraæ w meczu II ligi. Szczerze mówi¹c nie by³em specjalnie stremowany, ale oczywiœcie jakieœ emocje zwi¹zane z powrotem by³y. Jaki ten mecz by³ w moim wykonaniu, nie mnie oceniaæ. Od tego jest sztab szkoleniowy. Wiem, co mog³em zrobiæ inaczej, lepiej i nad tym bêdê pracowa³. Przy straconej bramce raczej niewiele mog³em zaradziæ. Jeden Oszmaniec, dla którego by³ to pierwszy mecz na II-ligowym szczeblu od ponad roku (ostatnio zagra³ r. w spotkaniu z Calisi¹ Kalisz), na brak pracy nie móg³ narzekaæ. Po raz pierwszy musia³ interweniowaæ w 11 min, gdy w sytuacji sam na sam znalaz³ siê aktywny tego dnia Tomasz Bejuk. Bytowski golkiper poradzi³ sobie tak e z pi³k¹ uderzon¹ przez Marcina Warcholaka z rzutu wolnego, która odbi³a siê od pleców jednego z bytowskich pi³karzy i b³¹d pozbawi³ nas punktów. Marcin Kajca, pi³karz Drutex-Bytovii: - Z boku moje wejœcie mog³o wygl¹daæ groÿnie, ale uwa am, e arbiter zbyt pochopnie wyci¹gn¹³ czerwon¹ kartkê. Faul by³ w œrodku pola, a akcja wejherowian nieszczególnie groÿna. Frustracja by³a ogromna, bo bardzo chcia³em pomóc dru ynie. Graliœmy w os³abieniu i to te u- ³atwi³o zadanie rywalom. Gdyby si³y by³y wyrównane, wywieÿlibyœmy z Wejherowa przynajmniej remis. zmieni³a tor lotu. W 37 min bramkarz Drutex-Bytovii nie mia³by ju nic do powiedzenia, gdyby zamykaj¹cy ³adn¹ akcjê T. Bejuk siêgn¹³ pi³kê wœlizgiem. Zawodnikom z Bytowa gra siê nie klei³a. Rzadkie wypady pod bramkê gospodarzy przynios³y im tylko jedn¹ klarown¹ okazjê, jednak ukasz Kowalski g³ow¹ uderzy³ minimalnie obok s³upka. Niewielkie o ywienie w poczynaniach bytowiaków przynios³a druga po³owa. W 54 min uda³o im Z POMECZOWEJ KONFERENCJI Grzegorz Niciñski, trener Gryfa Orleksu: - To dla mnie zaszczyt i wielkie prze ycie siedzieæ na wspólnej konferencji prasowej obok by³ego trenera reprezentacji Polski Paw³a Janasa. Dla nas by³ to bardzo trudny mecz. Mówi³em zespo³owi, e musimy zagraæ agresywnie, eby rywale nie mieli du o miejsca na boisku. Jestem zadowolony z zaanga owania dru yny. Wynik do samego koñca by³ spraw¹ otwart¹. Zawa y³a jedna bramka, która da³a nam trzy punkty. Po s³abym pocz¹tku sezonu, zaczêliœmy je gromadziæ. S¹ one nam bardzo potrzebne w walce o utrzymanie. Derby to smaczek dla kibiców, ale za derby nie przyznaj¹ wiêcej 8 KOLEJKA r. GRYF ORLEX Wejherowo DRUTEX-BYTOVIA Bytów punktów. Pawe³ Janas, trener Drutex-Bytovii: - Mecz by³ niezwykle zaciêty do ostatnich minut. Niestety, nie mo emy w koñcówce spotkania traciæ bramki w tak prosty sposób. Wiedzieliœmy, e wszystkie pi³ki bêd¹ kierowane na Kostucha [Przemys³awa - przyp. red.]. By³ do niego oddelegowany cz³owiek, który po meczu powiedzia³ mi, e raz siê zdrzemn¹³. Co z tego, skoro przez to nie mamy punktów. Gdybym mia³ oceniaæ tê ligê, to jest w niej zdecydowanie za du o kartek. Co faul, to kartonik, praktycznie w ka dym spotkaniu. Rozumiem, e derby dla kibiców s¹ emocjonuj¹ce, ale to jest jeden z wielu meczów w lidze. DRUTEX-BYTOVIA: M. Oszmaniec - W. Wilczyński, Ł. Kowalski, Ł. Wróbel, A. Wróblewski, M. Michalski, W. Pięta (63 M. Kajca), M. Pietroń, J. Cesarek (75 M. Marczak), R. Hirsz (84 M. Kryszak), J. Surdykowski. BRAMKA: 1:0 P. Kostuch (88). ŻÓŁTE KARTKI: M. Warcholak, M. Szymański - 2, P. Kołc (Gryf); R. Hirsz, A. Wróblewski, Ł.Kowalski, M. Pietroń (Drutex-Bytovia). CZERWONE KARTKI: M. Szymański (Gryf); M. Kajca(Drutex-Bytovia). WIDZÓW: 350. SĘDZIA: A.Aluszyk(Szczecin). 1 0 Nie uda³ siê Drutex-Bytovii rewan na dru ynie z Wejherowa za niedawn¹ pora kê 2:3 w Pucharze Polski. Znów lepsi byli pi³karze Gryfa Orleksu, tym razem wygrywaj¹c 1:0. siê nawet trafiæ do bramki przeciwnika po ³adnym lobie J. Surdykowskiego, jednak arbiter odgwizda³ spalonego. Niewiele centymetrów zabrak³o do szczêœcia u- derzaj¹cemu zza pola karnego R. Hirszowi. Rozkrêcaj¹cych siê z wolna bytowiaków w 78 min zastopowa³a czerwona kartka za o- stre wejœcie w nogi dla Marcina Kajcy, który pojawi³ siê na murawie zaledwie kilkanaœcie minut wczeœniej. Graj¹cy w przewadze gospodarze podkrêcili tempo i co rusz goœcili pod bramk¹ M. O- szmañca. Golkiper Drutex-Bytovii w du ych opa³ach by³ w 84 min. W polu karnym minimalnie spóÿni³ siê do pi³ki Rafa³ Siemaszko, ale dopad³ do niej Mateusz uczak. Na szczêœcie, szybkie wyjœcie Oszmana zapobieg³o stracie gola. Zawodnicy Gryfa jednak dopiêli swego. W 88 min po jednym z kilku niebezpiecznych doœrodkowañ Macieja Szymañskiego pi³kê do bytowskiej bramki skierowa³ g³ow¹ Przemys³aw Kostuch. Wejherowianie ca³ym zespo³em skupili siê na obronie wyniku i nie przebierali w œrodkach, by prowadzenie utrzymaæ. W konsekwencji tak e oni koñczyli spotkanie w niepe³nym sk³adzie, bowiem za drug¹ ó³t¹ kartkê sêdzia wyrzuci³ z boiska M. Szymañskiego, który w doliczonym czasie gry nieprzepisowo zatrzyma³ dobrze siê zapowiadaj¹c¹ akcjê bytowiaków. Choæ gospodarze byli tego dnia zespo- ³em lepszym, gracze Drutex-Bytovii mogli wywieÿæ z Wejherowa jeden punkt. Niestety, w ostatniej akcji meczu uderzaj¹cy z linii 16 m J. Surdykowski pos³a³ pi³kê obok bramki. D.Z. Organizatorzy Bytowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej informują, że rozpoczęły się zapisy na sezon 2013/2014. Rozgrywki rozpoczną się 13 października 2013 r. Mecze rozgrywane będą w co drugą niedzielę w sali Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie Zapisy trwają do 30 września 2013 r. Wpisowe 400 zł Zgłoszenia drużyn przyjmowane są drogą ową na adresy: Szczegółowe informacje na profilu facebookowym ligi Klub Siatkarsko-Kajakarski Kołczygłowy ogłasza nabór chłopców i dziewcząt z klas IV-VI szkoły podstawowej na zajęcia sportowe z zakresu piłki siatkowej Treningi rozpoczną się w październiku Informacji udziela: animator sportu Ewelina Dolna Tel ogłasza nabór dzieci, młodzieży i dorosłych na zajęcia z tenisa ziemnego Więcej informacji: tel i Klub Sportowy Canicuła Bytów ogłasza nabór dziewcząt: - które ukończyły 13 lat i chcą grać w drużynie piłkarskiej seniorek w III lidze kobiet - ur. w r. do drużyny młodziczek Wszystkie zainteresowane prosimy o kontakt: tel (trener Rafał Łuczak)

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Krystyna Flis, Joanna Zasêpa Zielona szko³a to kilkudniowy wyjazd uczniów pod opiek¹ nauczycieli w jakieœ interesuj¹ce pod wzglêdem przyrodniczym czy kulturowym miejsce.

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Œwiêto Wojska Polskiego

Œwiêto Wojska Polskiego Dwutygodnik Samorz¹du TerT erytorialnego w Chojnowie Nastêpny numer G.Ch. 05.09.2014 r. NR 15 (817) ROK XXII 22.08.2014 CENA 1,70 z³ Œwiêto Wojska Polskiego W miniony pi¹tek, 15 sierpnia, Chojnów goœci³

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

10 miejsce w kraju, Na ludowo w Jaros³awcu. 3 w województwie. 10 lat Arki. Konkurs foto. Telefon 112. Rajd Racibora. Pa³owo. Wielka gala sportu

10 miejsce w kraju, Na ludowo w Jaros³awcu. 3 w województwie. 10 lat Arki. Konkurs foto. Telefon 112. Rajd Racibora. Pa³owo. Wielka gala sportu Miesiêcznik bezp³atny Gmina Postomino 224 Rok XIX wrzesieñ 2008 10 miejsce w kraju, 3 w województwie Ranking Rzeczpospolitej Regionalnego, jak i Funduszu Europejski samorz¹d powsta³ na Spójnoœci czy programu

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

26 maja Dzieñ Matki KOMPUTERÓW! 14 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004

26 maja Dzieñ Matki KOMPUTERÓW! 14 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 14 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 WIÊCEJ KOMPUTERÓW! Szko³a Podstawowa nr l w Koniakowie po raz drugi zakupi³a komputery ze œrodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Kwota dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach ISSN 1234-222X Nr 6/2015 BEZP ATNY www.kozieglowy.com.pl w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 WIEJSKIE KLIMATY, RODZINNY

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035. Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja?

Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035. Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja? Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035 Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja? W Numerze Aktualnoœci...4-9 Œmietanka towarzyska... 10-11 Donald Tusk, prezydent Gdañska

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê...

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê... PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo