Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu zabudowy 14 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, rozumianego jako część Przedsięwzięcia Deweloperskiego tj. osiedla 35 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. W każdym miejscu gdzie podawana informacja dotyczy Przedsięwzięcia Deweloperskiego należy rozumieć, że informacja ta odnosi się do Zadania Inwestycyjnego. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Projekt Naramowice Grupa Echo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna Adres KRS ) Kielce, Aleja Solidarności 36 siedziba 2) Poznań, ul. Rubież 14/44 biuro sprzedaży 3) Poznań, ul. Wojskowa 5/66 biuro sprzedaży Nr NIP i REGON NIP: REGON: Nr telefonu 1) ) /702 3) Adres poczty elektronicznej 1) 2) 3) Nr faksu 1) ) ) - Adres strony internetowej dewelopera xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 1

2 II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) Adres Małe Naramowice etap I Poznań, ul. Rubież Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Małe Naramowice etap II Poznań, ul. Rubież OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Małe Naramowice Rynek Poznań, ul. Rubież 14, 14A, 14B, 14C Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł Nie xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 2

3 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek Województwo: wielkopolskie Powiat: Miasto Poznań Jednostka ewidencyjna: _1 M. Poznań Obręb: Nr 0050, NARAMOWICE Arkusz mapy: 11 Numer działek 513/.. Położenie: przy ul. Czarnucha PO1P/ /6 Brak obciążeń i wniosków Nie dotyczy przeznaczenie w planie dopuszczalna wysokość zabudowy 1) Działka 513/1 - tereny zabudowy mieszkaniowej 2) Działka nr 513/2 droga publiczna ulica lokalna (ul. Czarnucha) 3) Działka nr 513/3 droga niepubliczna (wewnętrzna) stanowiąca współwłasność właścicieli dz. od 513/4 do 513/30 (numery parzyste) oraz od dz. 513/32 do 513/38 4) Działki nr 513/4 513/38 tereny zabudowy mieszkaniowej 5) Działka 513/39 ulica wewnętrzna 6) Działka nr 513/45: 6MW 11MW zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 4MJ 6MJ, 8MJ 9MJ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2UO usługi oświaty 1Uo/Us, 2 Uo/Us usługi ogólnomiejskie z preferencją dla lokalizacji usług sportu i rekreacji Zi/ks zieleń izolacyjna Ad. 1) zabudowa wielorodzinna - wysokość 3-4 xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 3

4 Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych dopuszczalny procent zabudowy działki Zestawienie poniżej: kondygnacje nadziemne, tj. od 9,5 m 14,0 m od poziomu ulicy do gzymsu plus użytkowe poddasze, nieprzekraczalna wysokość kalenicy od poziomu terenu 17,0 m Ad. 4) zabudowa jednorodzinna - wysokość 2 kondygnacji nadziemnych plus użytkowe poddasze, tj. maksymalna wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu 7,0 m, a do kalenicy 10,0 m, kalenice równoległe do ulicy Ad. 6) - zabudowa wielorodzinna - wysokość 3-4 kondygnacje nadziemne, tj. od 9,5m 14,0 m od poziomu ulicy do gzymsu plus użytkowe poddasze, nieprzekraczalna wysokość kalenicy od poziomu terenu 17,0 m - zabudowa jednorodzinna - wysokość 2 kondygnacji nadziemnych plus użytkowe poddasze, tj. maksymalna wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu 7,0 m, a do kalenicy 10,0 m, kalenice równoległe do ulicy Ad. 1) zabudowa wielorodzinna 40% Ad. 4) zabudowa jednorodzinna: - wolno stojąca 30% - bliźniacza 35% - szeregowa 40% Ad. 6) zabudowa wielorodzinna 40% zabudowa jednorodzinna: - wolno stojąca 30% - bliźniacza 35% - szeregowa 40% xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 4

5 oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: - Mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" w rejonie Strumienia Różanego i ulicy Umultowskiej w Poznaniu (Mab), nr XXX/416/VI/2012 z dnia ; - Mpzp obszaru "Za Fortem" w Poznaniu (Nf), nr XC/1031/III/2002 z dnia , Sarmacka, zachodnia granica Fortu V-go, Lechicka, zachodnia granica ogrodów działkowych i Bortnowskiego; - Mpzp obszaru "Naramowice ul.karpia" w Poznaniu (Nk), nr LII/692/V/2009 z dnia , planem obejmuje się teren położony pomiędzy: projektowaną III ramą komunikacyjną, ul. Naramowicką, istniejącą ulicą dawnego PGO Naramowice (ul. Sielawy), wschodnią granicą działki nr 37/6, ark. 11, obr. Naramowice i terenem PKP; - Mpzp "Naramowice - ul. Czarnucha" część północna (Nn) nr XXXVI/301/IV/2004 z dnia , proj. ulica zbiorcza, Rubież, północna kolejowa obwodnica towarowa; - Mpzp "Naramowice - ul. Czarnucha" część południowa (Np) nr XXXVI/302/IV/2004 z dnia , ul. Sielawy, Naramowicka, Rubież, proj. ulica zbiorcza i północna kolejowa obwodnica towarowa z wyłączeniem działki 9/25 ark.26 obręb Naramowice; - Mpzp "Naramowice - ul. Czarnucha" część południowa A (Npa) nr LVIII/602/IV/2004 z dnia , działka nr 9/25, ark.26, obręb Naramowice; - Mpzp Ulica Nowa Naramowicka część południowa w Poznaniu (Nr), nr XCIX/1121/IV/2006 z dnia , na południe od obwodnicy kolejowej, ograniczony od wschodu ulicą Naramowicką i od zachodu planowaną ulicą Nową Naramowicką; - Mpzp "Naramowice, ul. Karpia - Sielawy" (Ns), nr LXIX/806/III/2001 z dnia , ul. Karpia, Sielawy działki nr 9/34, 7/3, 7/4, 7/5 oraz część działek 7/6, 9/33 ark.26 obręb Naramowice; - Mpzp obszaru "Wilczy Młyn" w Poznaniu oraz zmiany uchwały nr CV/610/94 RMP z dnia 10 maja 1994 roku w sprawie utworzenia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo - krajobrazowych (Wm), nr XXXVI/429/III/2000 z dnia , od pd. zachodu Lechicka, od pł. zachodu i pł. proj. III rama, od wsch. i pd. wschodu tereny zieleni, od pd. granica ogrodów działkowych. Źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 5

6 Decyzje o pozwoleniu na budowę, o warunkach zabudowy oraz lokalizacje celu publicznego Źródło: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ podanie/decyzja * nr decyzji data przedmiot podania/decyzji numery działek położenie warunki zabudowy pozytywna 888/ zabudowy usługowej - handel 2383/ ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy domu jednorodzinnego (z funkcją mieszkalną), parterowego, podpiwniczonego zmiana decyzji pozw. na budowę UA-V- A / pozwolenie na budowę sieci kanalizacji deszczowej 50/20/30 ul.mołdawska nr 67 50/08/72/3 ul.naramowicka nr /27/8/7, 50/27/8/8, 52/08/84, 52/08/85 ul.naramowicka nr / pozwolenie na budowę dla wymiany komina kotłowni 50/18/22/10 ul.jasna Rola nr 34a-c warunki zabudowy pozytywna 834/ warunki zabudowy - zabudowa istn. tarasu 50/20/124/2 ul.madziarska nr 11 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w 2173/ /20/183 ul.tyrwacka nr 3 lokalu mieszkalnym nr 2 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku warunki zabudowy pozytywna 777/ /09/47/6 ul.rubież nr 41 usługowego parterowego z poddaszem użytkowym dróg wewnętrznych zabudowy usługowej - oświata zabudowy usługowej - oświata zabudowy usługowej - handel obsługi produkcji w gosp. rolnych dróg publicznych, teren dróg wewnętrznych dróg publicznych zabudowy usługowej - inna zabudowy usługowej - oświata zabudowy usługowej - inna 2086/ / / / / / / / / pozwolenie na budowę - przebudowa i remont b. jednorodzinnego wniosek o celu publicznego - budowa sieci wodociągowej pozwolenie na budowę instalacji oświetlenia drogi wewnętrznej, instalacji zasilania bramy osiedlowej i instalacji zasilania bramofonu os.pod Klonami zmiana decyzji nr 405/2013 pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z otwartym garażem wielopoziomowym - etap IV UA-V- A zmiana decyzji nr 407/2013 pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z otwartym garażem wielopoziomowym - etap III UA-V- A zmiana decyzji pozw. na budowę zespołu b. wielorodzinnych z garażem wielopoziomowym i infrastruktura towarzyszącą UA-V-A zmiana decyzji pozw. na budowę zespołu b. wielorodzinnych z garażem wielopoziomowym UA-V- A pozwolenie na budowę oświetlenia terenu Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM pozwolenie na budowę - prace instalacyjne oraz elektryczne związane z wyposażeniem serwerowni Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii "Materiały i Biomateriały oraz Technologie Informacyjne i Komunikacyjne" 1736/ pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 50/08/32/2 ul.burysława nr 16 50/09/28 ul.rubież nr 27a 50/11/513/3, 50/11/513/39 ul.czarnucha nr brak 50/11/29/101, 50/11/29/102, 50/11/29/103, 50/11/29/104, 50/11/29/105, 50/11/29/106, 50/11/29/107, 50/11/29/108, 50/11/29/109, 50/11/29/110, 50/11/513/42, 50/11/513/43, 50/11/513/44 50/11/29/101, 50/11/29/102, 50/11/29/103, 50/11/29/104, 50/11/29/105, 50/11/29/106, 50/11/29/107, 50/11/29/108, 50/11/29/109, 50/11/29/110, 50/11/513/42, 50/11/513/43, 50/11/513/44 50/11/29/101, 50/11/29/102, 50/11/29/103, 50/11/29/104, 50/11/29/105, 50/11/29/106, 50/11/29/107, 50/11/29/108, 50/11/29/109, 50/11/29/110, 50/11/513/42, 50/11/513/43, 50/11/513/44 50/11/29/102, 50/11/29/104, 50/11/29/105, 50/11/29/106, 50/11/29/107, 50/11/513/43, 50/11/513/44 50/10/3/2, 50/10/4/1, 50/10/4/2, 50/10/4/3, 50/10/4/4, 50/10/5/2, ul.sielawy nr brak ul.rubież nr brak 50/10/1/2, 50/10/2/2, 50/10/3/2 ul.rubież nr 46h 50/11/74, 50/11/80/1, 50/27/74, 50/27/7/8, 50/27/7/9, 50/27/8/7 ul.naramowicka nr / pozwolenie na rozbiórkę stacji bazowej T-Mobile 50/11/1/20 ul.rubież nr / / pozwolenie na budowę dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej (segment lewy) pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. mieszkalnym 1381/ pozwolenie na budowę sieci gazowej ś/c 1297/ / / / / pozwolenie na budowę - modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitartnej UA- V-A /20/142/2 ul.perkuna nr 19 50/20/12/1 ul.marzanny nr 7 50/11/29/60, 50/11/513/2, 50/11/513/3, 50/11/513/39 50/19/4/7, 50/19/5/6 50/11/29/109, 50/11/29/110, 50/11/29/111, 50/11/29/28, 50/11/36/3, 50/11/507/7, 50/11/513/45 ul.czarnucha nr brak 102 ul.karpia nr - pozwolenie na budowę - rozbudowa istn. budynku 50/11/517 ul.karpia nr 30 serwerowni z zapleczem technicznym pozwolenie na budowę - docieplenie i kolorystyka 50/19/2/5, 50/19/3/5 elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w 50/27/7/10, 50/27/8/11, 50/27/8/6, budynku biurowo-hotelowym z częścią gastronomicznosocjalną ul.dworska nr 1/2 50/27/9/1, 50/27/9/2 UA-V-A xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 6

7 obiektów produkcyjnych Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D / / warunki zabudowy pozytywna 292/ zabudowy usługowej - inna 753/ / warunki zabudowy pozytywna 165/ dróg wewnętrznych zabudowy usługowej - biurowej, teren 407/ / / / / / warunki zabudowy pozytywna 85/ dróg publicznych, teren 253/ / / / / / / warunki zabudowy pozytywna 14/ / warunki zabudowy pozytywna 982/ warunki zabudowy pozytywna 961/ zabudowy usługowej - biurowej pozwolenie na budowę dla rozbudowy, przebudowy i nadbudowy o jedną kondygnację istniejącego budynku mieszkalnego pozwolenie na budowę - remont pomieszczenia kotłowni w budynkubiurowo-magazynowym UA-V- A warunki zabudowy - rozbudowa b. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej - segment lewy - dobudowa i korekta elewacji pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu do podgrzewacza oleju termalnego na terenie stacji TCM Service, budynku produkcyjno-biurowego ustalenie warunków zabudowy dla budowy obiektu handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą, parkingami,wiatą śmietnikową oraz pylonem reklamowym pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z otwartym garażem wielopoziomowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - etap III budynki mieszkalne wielorodzinne "J"/Typ B3, K/Typ B2 pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z otwartym garażem wielopoziomowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - etap II budynki mieszkalne wielorodzinne "F"/Typ A2, G/Typ A1, H/Typ A2, I/Typ A2 pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z otwartym garażem wielopoziomowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - etap IV budynki mieszkalne wielorodzinne "L"/Typ A1, M/Typ A1, N/Typ B1, O/Typ B4 pozwolenie na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kv wraz z szafką kablową dla zasilania energetycznego domków szeregowych pozwolenie na budowę zespołu 14 budynków jednorodzinnych o dwóch lokalach mieszkalnych, 2 budynków handlowo-usługowo-biurowych - UA.V.A5/ /11 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z podpiwniczeniem pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego wraz z wewn. inst. gazu pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z otwartym garażem wielopoziomowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - etap I budynki mieszkalne wielorodzinne A/Typ 2, B/Typ C, C/TYp A2, D/Typ A1, E/garaż otwarty oraz proj pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. jednorodzinnym wielorodzinnego z usługami (po podziale terenu dwa budynki) pozwolenie na budowę stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowych SN niezbędnych dla zasilania zespołu domów wielorodzinnych pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. jednorodzinnym pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. jednorodzinnym ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na część użytkową pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. mieszkalnym warunki zabudowy - budowa dodatkowej zewnętrznej klatki schodowej na piętro warunki zabudowy - rozbudowa i przebudowa istn. b. mieszkalnego + garaz w granicy działki 50/20/12/1, 50/20/12/2 ul.marzanny nr 7 50/27/75 ul.karpia nr 6,8 50/20/142/2 ul.perkuna nr 19 50/20/13 ul.łużycka nr 66 50/11/29/23 ul.karpia nr 27c 50/09/59/1 50/11/29/31 (decyzja zarejestrowana 2013:06:19), 50/11/513/41 (decyzja działce 2013:06:19) 50/11/29/31 (decyzja zarejestrowana 2013:06:19), 50/11/513/41 (decyzja działce 2013:06:19) 50/11/29/31 (decyzja zarejestrowana 2013:06:19), 50/11/513/41 (decyzja działce 2013:06:19) 50/11/513/1, 50/11/513/2, 50/11/513/3, 50/11/513/39, 50/11/513/40 50/09/59/10, 50/09/59/11, 50/09/59/12, 50/09/59/13, 50/09/59/14, 50/09/59/15, 50/09/59/17, 50/09/59/2, 50/09/59/3 50/09/59/4, 50/09/59/5, 50/09/59/6, 50/09/59/7, 50/09/59/8, 50/09/59/9 xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 7 ul.budzisława nr brak, ul.naramowicka nr brak, ul.sielawy nr brak ul.sielawy nr brak, ul.sielawy nr brak, ul.czarnucha nr brak ul.budzisława nr brak 50/09/58/36 ul.bronisza nr 22 50/09/16 ul.rubież nr brak 50/08/72/3 ul.naramowicka nr /11/29/31 (decyzja zarejestrowana 2013:06:19), 50/11/513/41 (decyzja działce 2013:06:19), ul.sielawy nr brak 50/18/25/5 ul.bogusza nr 15 50/09/4/4 ul.naramowicka nr /11/29/18 (decyzja zarejestrowana 2013:07:11), 50/11/29/20 (decyzja działce 2013:07:11), 50/11/36/3 50/25/103, 50/25/11/157, 50/25/11/72 50/25/103, 50/25/11/157, 50/25/11/72 ul.franciszka Włada nr 7 lok.a ul.franciszka Włada nr 7 lok.b 50/20/20 ul.łużycka nr 78 50/11/81/1 ul.rubież nr 18/1 50/20/31 ul.mołdawska nr 69 50/20/12/1, 50/20/12/2 ul.marzanny nr / pozwolenie na budowę - rozbudowa b. jednorodzinnego 50/26/9/81 ul.karpia nr 15a 2835/ / pozwolenie na budowę dla rozbudowy budynku biurowego z niezbędną infrastrukturą tj.parkingiem,zbiornikiem retencyjnym, rozbudową instalacji gazowej oraz prośba o przełożenie akt ze spr.ua-v-a jednorodzinnego z garażem w zabudowie wolnostojącej 50/11/508 ul.karpia nr 27d 50/09/58/36 ul.bronisza nr 22

8 warunki zabudowy pozytywna 897/ warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego 50/09/30/4 ul.rubież nr brak zabudowy usługowej - handel 2619/ / warunki zabudowy pozytywna 822/ zabudowy usługowej - biurowej 2426/ warunki zabudowy pozytywna 787/ dróg publicznych dróg publicznych zabudowy usługowej - inna zabudowy usługowej - biurowej zabudowy usługowej - inna zabudowy usługowej - inna 2177/ zmiana decyzji pozw. na budowę budynku handlowousługowego UA-V-A pozwolenie na budowę dla zabudowy tarasu w budynku mieszkalnym podziału nieruchomości i budowy budynku usługowohandlowego z parkingiem i pylonami reklamowymi sprawa prowadzona pod nr. UA.I.UO5/ /2010 pozwolenie na budowę dla rozbudowy i nadbudowy budynku usługowo-biurowego oraz zjazdu na działkę warunki zabudowy dla garażu + prośba o przełożenie załączników ze sprawy UA-I-U pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłem c.o. w budynku mieszkalnym 50/19/4/7, 50/19/5/6 xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx /18/23/5 ul.naramowicka nr 219b/6 52/09/2/14, 52/09/2/15, 52/09/2/5, 52/09/2/7, 52/09/8/10, 52/09/8/9, 52/09/9/5, 52/09/9/6 50/09/1/6, 50/09/22/7 (decyzja działce 2013:04:25), 50/09/22/8 ul.lechicka nr - ul.naramowicka nr /20/184 ul.tyrwacka nr 5 50/11/81/1 ul.rubież nr 18/2 2163/ pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego 50/18/25/10 ul.bogusza nr 14a 2007/ pozwolenie na budowę linii kablowych SN-15kV 1962/ pozwolenie na budowę małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, elektroenergetycznej sieci kablowej SN -15kV oraz sieci kablowej bb-0,4kv wraz ze złączami kablowymi dla zasilania energetycznego budynku wielorodzinnych 50/18/22/9, 50/18/37 (decyzja działce 2013:04:23) 50/11/513/1, 50/11/513/2, 50/11/513/40, 50/26/16/9, 50/26/4/3, 50/26/9/106 ul.jasna Rola nr brak ul.czarnucha nr brak, ul.rubież nr brak 1801/ pozwolenie na budowę sieci wodociągowej 50/09/22/5, 50/09/32 ul.bolka nr / / pozwolenie na budowę pylonu cenowego informacyjnego na terenie stacji paliw nr 222 zmiana decyzji nr 3201/2007 pozwolenia na budowę sieci wod-kan i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami UA.V.A05/ /07 50/25/9/18, 50/25/9/25 ul.naramowicka nr /11/513 (decyzja zarejestrowana na 2011:04:11), 50/11/513/1, 50/11/513/10, 50/11/513/11, 50/11/513/12, 50/11/513/13, 50/11/513/14, 50/11/513/15, 50/11/513/16, 50/11/513/17, 50/11/513/18, 50/11/513/19, 50/11/513/20, 50/11/513/21, 50/11/513/22, 50/11/513/23, 50/11/513/24, 50/11/513/25, 50/11/513/26, 50/11/513/27, 50/11/513/28, 50/11/513/29, 50/11/513/3, 50/11/513/30, 50/11/513/31, 50/11/513/32, 50/11/513/33, 50/11/513/34, 50/11/513/36, 50/11/513/37, 50/11/513/38, 50/11/513/39, 50/11/513/4, 50/11/513/5, 50/11/513/6, 50/11/513/7, 50/11/513/8, 50/11/513/9 ul.rubież nr -, ul.czarnucha nr brak, ul.rubież nr brak 1686/ pozwolenie na budowę masztów flagowych 50/27/75 ul.karpia nr 6,8 1645/ / / / / / / / / / / / pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku biurowo-hotelowym z częścią gastronomicznosocjalną pozwolenie na budowę dla przebudowy budynku handlowo-usługowego zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-21 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-14 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-09 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-20 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-15 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-18 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-28 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-23 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-16 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-11 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 50/27/7/10, 50/27/8/11, 50/27/8/6, 50/27/9/1, 50/27/9/2 50/19/4/7, 50/19/5/6 ul.dworska nr 1/ /11/513/18 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/31 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/21 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/20 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/30 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/24 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/4 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/14 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/28 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/25 ul.czarnucha nr brak

9 Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / warunki zabudowy pozytywna 447/ dróg wewnętrznych 1152/ warunki zabudowy pozytywna 440/ / / / / zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-06 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2298/2011 pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego, szeregowego "D1-10" z wewnętrzną instalacją gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-13 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-12 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-27 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-22 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-26 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-25 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-08 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2294/2011 pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego, szeregowego "D1-07" z wewnętrzną instalacją gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2301/2011 pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego, szeregowego "D1-03" z wewnętrzną instalacją gazu zmiana decyzji nr 2303/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szeregowego "D1-02" z wewnętrzną instalacją gazu UA.A05/ /11 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-04 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-05 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2300/2011 pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego, szeregowego "D1-01" z wewnętrzną instalacją gazu zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-24 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-17 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-19 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 pozwolenie na rozbiórkę budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego oraz prośba o przeniesienie akt ze spr.ua-v- A jednorodzinnego pozwolenie na budowę dla rozbudowy domu jednorodzinnego wraz z usługami zmiana decyzji nr 2724/2009 pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego z przedszkolem w parterze z garażem w kondygnacji podziemnej UA.V.A05/ /09 warunki zabudowy dla 3 budynków wielorodzinych + pismo o przłożenie dokumentów ze spr. UA.I.U5/ /11 zmiana decyzji nr 3068/2008 pozwolenia na budowę w zakresie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul.jasna Rola, Rubież i Naramowicka UA.V.A05/ /08 budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych sprawa była prowadzona pod nr.ua.i.uo5/ /2010 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnego pozwolenie na budowę dla przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowy zadaszanych schodów zewnętrznych pozwolenie na budowę dla remontu mieszkania C-3.1 na osiedlu "Pod Klonami" pozwolenie na budowę dla nadbudowy budynku warsztatowego z przeznaczeniem na lokal mieszkalny 50/11/513/15 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/23 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/29 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/27 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/6 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/16 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/8 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/10 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/19 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/17 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/9 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/7 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/11 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/13 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/5 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/12 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/26 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/22 ul.czarnucha nr brak 50/09/4/4 ul.naramowicka nr /25/103, 50/25/11/157, 50/25/11/72 xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 9 ul.franciszka Włada nr 7 50/18/30/10, 50/18/30/9 ul.bogusza nr 2,4 50/11/29/29, 50/11/29/30 50/09/65/1, 50/09/65/2 ul.rubież nr brak 50/08/43/10, 50/08/43/2, 50/08/43/3, 50/08/43/4, 50/08/43/5, 50/08/43/6, 50/08/43/7, 50/08/43/8, 50/14/1/1, 50/14/2/1, 50/14/2/2, 56/21/10/53, 56/21/10/55, 56/21/275/3 ul.bożymira nr brak, ul.dzięgielowa nr -, ul.dzięgielowa nr brak 50/09/28 ul.rubież nr 27a 50/08/55 ul.boranta nr nta11 50/09/58/22, 50/09/58/27 ul.bronisza nr 18 50/11/513/1 ul.czarnucha nr 1i/27 50/08/46 ul.bożymira nr / /09/53/8 ul.bronisza nr 13

10 dróg publicznych Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu 1014/ pozwolenie na budowę - remont mieszkania 50/11/513/1 ul.czarnucha nr 1i/11 996/ / / / / / / / / / warunki zabudowy pozytywna 239/ warunki zabudowy pozytywna 188/ zmiana decyzji nr 2643/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szeregowego "D3-35" z wewnętrzną instalacją gazu na os.małe Naramowice Pod Klonami UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2588/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szeregowego "D3-30" z wewnętrzną instalacją gazu na os.małe Naramowice Pod Klonami UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2603/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szeregowego "D3-32" z wewnętrzną instalacją gazu na os.małe Naramowice Pod Klonami UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2618/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szeregowego "D3-29" z wewnętrzną instalacją gazu na os.małe Naramowice Pod Klonami UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2610/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szeregowego "D3-31" z wewnętrzną instalacją gazu na os.małe Naramowice Pod Klonami UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2611/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szeregowego "D3-33" z wewnętrzną instalacją gazu na os.małe Naramowice Pod Klonami UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2637/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szeregowego "D3-34" z wewnętrzną instalacją gazu na os.małe Naramowice Pod Klonami UA.V.A05/ /11 pozwolenie na budowę gazociągu ś/c do budynków mieszkalnych celu publicznego dla budowy linii kablowych SN dla zasilania osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych zmiana decyzji nr 1460/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego z garażem wielostanowiskowym - bud. nr 1 I etap UA.V.A05/ /11 50/11/513/38 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/33 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/35 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/32 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/34 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/36 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/37 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/2, 50/26/16/9 50/18/22/9, 50/18/37 (decyzja działce 2013:04:23) 50/11/29/17, 50/11/29/18 (decyzja zarejestrowana na 2013:07:11), 50/11/29/19, 50/11/29/20 (decyzja zarejestrowana na 2013:07:11), 50/11/29/21, 50/11/29/22, 50/11/29/9, 50/11/510 ul.czarnucha nr brak, ul.rubież nr brak ul.jasna Rola nr brak 675/ pozwolenie na budowę - remont mieszkania C /11/513/1 ul.czarnucha nr 1i/24 ustalenie warunków zabudowy dla realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej - segment lewy 50/08/72/3 ul.naramowicka nr / pozwolenie na budowę b. jednorodzinnego 50/18/25/5 ul.bogusza nr / warunki zabudowy pozytywna 124/ obiektów produkcyjnych obiektów produkcyjnych zabudowy usługowej - inna celu publicznego teren 309/ / / ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego, wolnostojącego z garażem pozwolenie na budowę dla modernizacji wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz prośba o przenieisenie akt ze sprawy UA.V.A05/ /11 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego (2 pomieszczenia z mieszkalnej na użytkową - gabinet kosmetyczny) zmiana decyzji pozwolenia na budowę zespołu mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym Ogrody Naramowickie B pozwolenie na budowę budynku usługowo-handlowego, urządzeń reklamowych, wewn. inst. gazu i infrastruktury technicznej pozwolenie na budowę - przebudowa ścian działowych, budowa okien połaciowych, kontenera socjalnego i rampy przeładunkowej w b. magazynowo-produkcyjnobiurowym do produkcji środków owadobójczych 50/09/58/36 ul.bronisza nr 22 50/25/4/4, 50/25/7/18, 50/25/9/7 ul.naramowicka nr 149b 50/20/20 ul.łużycka nr 78A 50/18/37 (decyzja zarejestrowana na 2013:04:23) ul.jasna Rola nr brak 50/27/8/5, 50/27/8/7 ul.naramowicka nr /11/80/8 ul.karpia nr / pozwolenie na budowę garażu 50/11/80/8 ul.karpia nr / / / / / pozwolenie na budowę - przebudowa z rozbudową pawilonu handlowego pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na okres tymczasowy celu publicznego dla sieci wodociągowej 50/18/22/1, 50/18/22/3 ul.naramowicka nr /20/186 ul.tyrwacka nr 9 50/09/6/1 ul.naramowicka nr 168b 50/27/74, 50/27/7/9 -- nr brak 50/09/22/5, 50/09/32 ul.bolka nr brak xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 10

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH

MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH Gliwice, sierpień 2014r. 1 SPIS TREŚCI I. Część tekstowa: 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)

Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) 1 Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu 1. 2. 3. 4. 5. Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 1839 - Rady Gminy Domaszowice Nr XVIII/97/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.) 1 l.p. Wydział Architektoniczno-Budowlany Urząd Miasta Gdyni Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2014 miesiąc: styczeń Nr decyzji i data

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r.

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r. BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014 Giżycko, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI: I. Cel i podstawa opracowania II. Analiza studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU. KATOWICE, Czerwiec 2015 r.

MIASTO KATOWICE ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU. KATOWICE, Czerwiec 2015 r. MIASTO KATOWICE Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r.

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r. UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy

Bardziej szczegółowo

MIASTO GŁOGÓW. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014

MIASTO GŁOGÓW. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014 PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA MIASTO GŁOGÓW ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014 Prezydent Miasta Jan Zubowski Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Dział Planowania i Architektury

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr

Dane organu prowadzącego rejestr Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 11 lutego 2009 roku (od 1 stycznia 2014 31 grudnia 2014) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora Dane organu prowadzącego rejestr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części II obszaru położonego wzdłuż linii średnicowej PKP,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65 68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568 6568 UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 12 891. Poz. 220

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 12 891. Poz. 220 Województwa Pomorskiego Nr 12 891 220 UCHWAŁA Nr XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon pomiędzy ulicą Bysewską a terenami kolejowymi

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr 0007] gm. Kosakowo, pow. pucki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu Ochota Centrum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo