Outsourcing informatycznych systemów obsługi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Outsourcing informatycznych systemów obsługi."

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Urszula Mścichowska Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego Zakład Prawa Administracyjnego Porównawczego i Gospodarczego Warszawa, maj 2005

2 Streszczenie Niniejsza praca przedstawia ogólne zagadnienia prawne i organizacyjne, uregulowane ostatnią nowelizacją prawa bankowego, w tym kwestie takie, jak: formy oraz dopuszczalny zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania outsourcingu, odpowiedzialność stron umowy outsourcingowej, nadzoru nad outsourcingiem, zachowania tajemnicy bankowej, kształtu i charakteru umowy cywilnoprawnej pomiędzy bankiem a przedsiębiorcą. Istotą przedsięwzięcia outsourcingu jest nawiązanie długotrwałej współpracy partnerskiej między co najmniej dwiema firmami, z których jedna zobowiązuje się do zakupu od partnera produktów lub usług dotychczas wytwarzanych we własnym zakresie. Partnerstwo to jest długotrwałym związkiem, opartym na wzajemnym zaufaniu i otwartej wymianie informacji, który pociąga za sobą dzielenie się uzyskiwanymi korzyściami, jak i ponoszonym ryzykiem oraz obciążeniami. 2

3 Spis treści Wstęp Outsourcing w świetle przepisów znowelizowanej ustawy Prawo bankowe Formy oraz zakres przedmiotowy stosowania outsourcingu w działalności bankowej Przesłanki podmiotowe stosowania outsourcingu Tryb powierzania czynności bankowych podmiotom zewnętrznym Tryb kontroli i nadzoru nad outsourcingiem Postępowanie kontrolne w świetle art. 6c prawa bankowego Strony postępowania przed KNB Zakres zastosowania przepisów k.p.a. w postępowaniu przed KNB Egzekucja obowiązku ustalonego w decyzji wydanej w trybie nadzoru Outsourcing a tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych Funkcjonalne aspekty stosowania outsourcingu usług informatycznych w bankach Istota outsourcingu Przykładowe usługi w zakresie outsourcingu usług informatycznych Przyczyny korzystania z outsourcingu informatycznego w bankach Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach korzystających z outsourcingu Określenie kondycji finansowej nabywcy usług outsourcingowych Formy finansowania przedsięwzięcia Koszty przedsięwzięcia outsourcingowego Proces wprowadzania outsourcingu do przedsiębiorstwa Analiza sytuacji organizacji oraz wyznaczenie obszaru outsourcingu Ocena przedsięwzięcia Identyfikacja potencjalnych dostawców i ich wybór Umowa outsourcingowa Rola umowy Aspekty prawne umowy outsourcingu Przedmiot umowy Możliwość modyfikacji Wdrażanie i zarządzanie procesem outsourcingu Społeczny aspekt outsourcingu Kontrola i ocena

4 Koncepcja aktywnego klienta w umowach outsourcingu Ciężar odpowiedzialności Tajemnica handlowa Zmiana dostawcy Korzyści i wady stosowania outsourcingu w organizacji Outsourcing informatycznych systemów w bankach na przykładzie wybranych czynności bankowych Outsourcing w zakresie drukowania i wysyłania wyciągów bankowych Outsourcing windykacji należności bankowych Outsourcing usług archiwistycznych Zakończenie Bibliografia Źródła prawa Literatura

5 Wstęp Przełom XX i XXI stulecia charakteryzuje się gwałtownymi przemianami. Zachodzą one na całym świecie, mają zatem wymiar globalny. Głównymi siłami sprawczymi przeobrażeń są konkurencja, nowe światowe rynki zbytu, system finansowy, nowa sieć konkurencji i nowe wymagania psychologiczne. Przemiany światowe oddziałują na środowisko biznesu i zmuszają je do szukania nowych metod zarządzania. Jedną z najważniejszych koncepcji zarządzania, jaka rozwinęła się w ciągu ostatnich 75 lat jest outsourcing. Z obserwacji rynku wynika, że zrewolucjonizowała ona sposób, w jaki przedsiębiorstwa wykonują swoje funkcje biznesowe. Samo pojęcie outsourcingu jest stosunkowo nowe. Nie oznacza to jednak, że zjawisko określane mianem outsourcingu jest zjawiskiem nowym. Stale towarzyszy ono rozwojowi działalności wytwórczej. Działalność gospodarcza, nawet w jej prostych formach, opiera się bowiem na współdziałaniu różnych podmiotów gospodarczych. Outsourcing, rozważany z perspektywy strategicznej, jest dziś jedną z najważniejszych i dających największe korzyści metodologii biznesowych. Umożliwia bowiem skoncentrowanie się przedsiębiorstwa macierzystego na działalności kluczowej, decydującej o jego perspektywach rozwojowych. Dzięki temu zwiększa się strategiczna swoboda działalności przedsiębiorstwa macierzystego, tzn. doboru partnerów biznesowych i warunków współdziałania z nimi przy realizacji działalności gospodarczej, a przez to przedsiębiorstwo macierzyste może zwiększyć efektywność i skuteczność swojej działalności oraz elastycznie dostosowywać ją do zmieniających się warunków i wymagań otoczenia. Ponadto, osiągnięcie celów strategicznych powinno umożliwić pełniejsze osiągnięcie celów rynkowych, w tym m.in.: poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa macierzystego, zwiększenie jego działalności albo jej dywersyfikację. To z kolei prowadzić powinno do lepszego osiągnięcia celów ekonomicznych, np. redukcji kosztów, zwiększenia przychodów, poprawy 5

6 wyników ekonomicznych i ograniczenia ryzyka ekonomicznego prowadzonej działalności gospodarczej. Ważne jest również, że w wyniku outsourcingu następuje odchudzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego, a więc i uproszczenie struktur i procedur organizacyjnych. Dzięki temu zmniejszają się koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa i wzrasta skuteczność jego działania. Dodatkowo, za pomocą outsourcingu mogą być osiągnięte także cele motywacyjne. Przede wszystkim, obiektywizuje on wyniki ekonomiczne, upowszechnia myślenie i działanie ekonomiczne oraz rozwija przedsiębiorczość, i tym samym tworzy silniejszą motywację do pracy. W Polsce, outsourcing to metoda stosunkowo nowa, ale również coraz chętniej i częściej wykorzystywana do przeprowadzania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach. Z obserwacji rynku wynika, że popularność tej formy zarządzania wzrasta, szczególnie w związku z rozwojem technologii informatycznych. Powszechne jest przekonanie, że outsourcing jest narzędziem powodującym poprawę efektywności banków i jednym z czynników sprzyjających rozwojowi sektora bankowego. Prawidłowo stosowany przynosi korzyści zarówno bankom bezpośrednio, jak i klientom pośrednio, przez obniżenie cen produktów bankowych. Wobec tak znaczącej skali tego zjawiska koniecznością stało się uregulowanie tej problematyki w sposób kompleksowy, zwłaszcza że obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1 pozostawiały szereg istotnych pytań bez jednoznacznych odpowiedzi, czego konsekwencją były liczne wypowiedzi przedstawicieli doktryny prawa bankowego oraz pisma Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego do prezesów banków, w których niejednokrotnie wyrażano odmienne opinie w podstawowych kwestiach. Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw 2, która m.in. określiła zasady, na których bank może powierzać innym podmiotom wykonywanie niektórych czynności pozostających w zakresie działalności bankowej, nawiązując tym 1 Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm. 2 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 870). 6

7 samym do wskazań Komitetu Bazylejskiego oraz do postulatów doktryny w tym zakresie. Niniejsza praca analizuje możliwości i skutki zastosowania outsourcingu w zakresie usług informatycznych, próbując je odnieść do szczególnego rodzaju przedsiębiorstw, jakimi są banki. Praca składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiłam ogólne zagadnienia prawne i organizacyjne, jakie wiążą się ze zlecaniem przez banki podmiotom zewnętrznym istotnych czynności związanych z działalnością bankową. Najogólniej rzecz ujmując, należy zauważyć, że w obowiązującym stanie prawnym problematyka tego rodzaju współpracy banków z podmiotami zewnętrznymi została uregulowana przede wszystkim w art. 6a 6d prawa bankowego, które zostały dodane w art. 1 pkt 5 ustawy nowelizującej. Przywołane przepisy odnoszą się do takich zagadnień, jak: formy oraz dopuszczalny zakres podmiotowy i przedmiotowy wspomnianego powierzenia, wymagania stawiane bankom, które zamierzają prowadzić działalność z udziałem podmiotów zewnętrznych, oraz podmiotom działającym w tym zakresie na ich zlecenie, odpowiedzialność za szkody wyrządzone klientom banku wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na podstawie której nastąpiło powierzenie dokonywania określonych czynności oraz zasady sprawowania przez KNB nadzoru nad zleconą działalnością, w tym szczególne kompetencje organu nadzoru bankowego wobec wspomnianej kategorii banków i współpracujących z nimi podmiotów. Regulację art. 6a 6d uzupełniają art. 104 ust. 2 pkt 2 (w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 62 ustawy nowelizującej) i art. 104 ust. 5 (dodany przez art. 312 pkt 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 3 ), dotyczące problematyki przestrzegania tajemnicy bankowej, oraz pkt 9 art. 111 ust. 1 prawa bankowego (dodany przez art. 1 pkt 67 ustawy nowelizującej), który nakłada na bank obowiązek informacyjny wobec jego klientów w przypadku udostępniania wiadomości konfidencjonalnych wykonawcom powierzonych czynności. W drugiej części pracy ukazałam zastosowanie outsourcingu w praktyce. Przedstawiłam jego podstawowe zalety, argumenty przemawiające za 3 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546). 7

8 podjęciem decyzji o jego zastosowaniu i zasady wdrożenia, jeśli taka decyzja zostanie podjęta. W kontekście outsourcingu poruszyłam także zagadnienia dotyczące rozwiązań organizacyjnych, umowy o świadczenie usług, tajemnicy bankowej, jak również kwestie związane z planem awaryjnym. Na zakończenie przedstawiłam przykłady wybranych kategorii działalności, które banki najczęściej zlecają podmiotom zewnętrznym, tj.: drukowanie i wysyłanie wyciągów bankowych, windykacja należności bankowych oraz usługi archiwistyczne. 8

9 1. Outsourcing w świetle przepisów znowelizowanej ustawy Prawo bankowe Formy oraz zakres przedmiotowy stosowania outsourcingu w działalności bankowej. W wyniku nowelizacji prawa bankowego 4, dokonanej ustawą z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw 5, dostosowującej prawo bankowe do przepisów Unii Europejskiej, szczegółowo określono zasady, na których bank może powierzać innym podmiotom wykonywanie niektórych czynności pozostających w zakresie działalności bankowej. Prezentowana regulacja prawa bankowego, co wymaga podkreślenia, nie posługuje się terminem outsourcing i nie wprowadza odpowiednika tego pojęcia w języku polskim. W literaturze przedmiotu 6 outsourcing jest traktowany jako pojęcie z pogranicza zarządzania i ekonomii. Określenie outsourcingu pochodzi od skrótu wyrazów outside resource using, odpowiadających polskiemu sformułowaniu: wykorzystanie zasobów zewnętrznych. Istotą tego przedsięwzięcia w praktyce bankowej jest wydzielenie wybranych czynności, które są lub mogą być wykonywane przez bank, i przekazanie ich wykonania lub wykonywania osobom trzecim. Efekty tych czynności nie trafiają jednak do obrotu jako samodzielny produkt, ale służą zlecającemu w wykonywaniu jego czynności. W świetle przepisów art. 6a ust. 1 prawa bankowego możemy wyróżnić dwie grupy czynności, których wykonanie bank może powierzyć podmiotom zewnętrznym. Prezentowany przepis określa również dopuszczalne formy podejmowania działalności w tym zakresie. Wspomniany art. 6a ust. 1 pkt 1 obejmuje swoim zakresem przedmiotowym pierwszą grupę czynności. Z treści powołanego przepisu wynika, że powierzenie ma polegać na przekazaniu w drodze umowy, zawartej w formie pisemnej, wykonywania w imieniu i na rzecz 4 z r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.). 5 Dz.U. nr 91, poz Juchno R., Kaszubski R. W., Outsourcing w działalności bankowej, Glosa, 2001, nr 6, s. 8. 9

10 banku pośrednictwa w zakresie czynności na podstawie umowy agencyjnej. W myśl tego przepisu podmiotom zewnętrznym może zostać powierzone: 1) zawieranie i zmiana umów rachunków bankowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 prawa bankowego, czyli umów rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, które zgodnie z art. 49 ust. 3 tej ustawy mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych albo pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych, ale wyłącznie według wzoru zatwierdzonego przez bank; 2) zawieranie i zmiana umów kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; prezentowana regulacja wyznacza zakres przedmiotowy czynności, których wykonanie może zostać powierzone w ramach outsourcingu, poprzez określenie celu kredytu udzielanego przez ten bank, na podstawie umowy zawieranej przez określony podmiot zewnętrzny; w myśl przepisów art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 7 jest nim sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy; wyniki wykładni omawianego przepisu prowadzą do wniosku, że przez termin własne potrzeby mieszkaniowe kredytobiorcy należy rozumieć takie inwestycje jak: budowę budynku mieszkalnego, wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, lub przebudowę (przystosowanie) budynku mieszkalnego, jego części lub pomieszczenia mieszkalnego na cele 7 Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm. 10

11 mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymogi określone przepisami prawa budowlanego 8 ; 3) zawieranie i zmiana umów kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 9 ; interpretacja komentowanego przepisu prawa bankowego prowadzi do wniosku, że sformułowanie umów kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy nie należy rozumieć jako odesłanie do art. 2 ust. 1 tej ustawy, który zawiera definicję umowy o kredyt konsumencki ; w analizowanym przypadku mamy bowiem do czynienia z przepisem odsyłającym do regulacji ustawy o kredycie konsumenckim; zatem uzasadniona wydaje się wykładnia, w myśl której sformułowanie umów kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim należy interpretować jako umów kredytu konsumenckiego, do których stosuje się ustawę o kredycie konsumenckim ; w rezultacie przedmiotem powierzenia, zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim, może być tylko zawieranie i zmiana umów, których przedmiotem jest udzielenie kredytu (pożyczki) o wysokości większej niż 500 zł i mniejszej niż zł; 4) zawieranie i zmiana umów ugody w sprawie spłaty kredytów wskazanych w pkt 2 i 3 oraz w myśl ust. 1 pkt 1 lit. d i e omawianego przepisu, umów dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia tych kredytów; 5) zawieranie i zmiana umów o kartę płatniczą, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 10 ; stroną umowy o kartę płatniczą jest konsument w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o kredycie konsumenckim, czyli osoba fizyczna zawierająca tego typu umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą; 6) przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat oraz obsługa czeków związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez ten bank; 7) dokonywanie wypłat i przyjmowanie spłat kredytów i pożyczek pieniężnych udzielonych przez bank; 8 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016). 9 Dz.U. Nr 100, poz z późn. zm. 10 Dz.U. Nr 169, poz z późn. zm. 11

12 8) przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki; 9) przyjmowanie dyspozycji przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez ten bank; Prezentowana regulacja prawa bankowego dopuszcza również powierzenie przez bank wykonywania innych czynności, niż te enumeratywnie wymienione. Zgodnie z brzmieniem art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. k tego aktu prawnego wykonywanie innych czynności zostało uzależnione od zezwolenia KNB. W ramach postępowania przed KNB dotyczącego wydania zezwolenia, KNB będzie badał, czy powierzenie przez bank innych czynności jest niezbędne do prowadzenia działalności bankowej w sposób ostrożny i stabilny lub istotnego obniżenia kosztów tej działalności w porównaniu z dotychczas ponoszonymi przez wnioskodawcę (zgodnie z brzmieniem art. 6a ust. 3 prawa bankowego). Interpretacja przywołanego przepisu prawa bankowego - w świetle powyższych rozważań pozwala na sformułowanie wniosku, że zastosowanie przez ustawodawcę spójnika lub wskazującego na alternatywę łączną oznacza, iż dla uzyskania zezwolenia KNB wystarczające jest spełnienie tylko jednego ze wskazanych w omawianym przepisie warunków. Uregulowanie to ma istotne znaczenie, zważywszy na brak szczegółowej regulacji prawa bankowego, która określałaby, jakie czynności zlecane na zewnątrz przez bank mogą spełniać zwłaszcza pierwszą z wymienionych przesłanek (niezbędność do prowadzenia działalności bankowej w sposób ostrożny i stabilny). W odniesieniu do drugiej przesłanki, którą jest istotne obniżenie kosztów działalności, konieczne jednak będzie uprawdopodobnienie przez bank występujący z wnioskiem o udzielenie zezwolenia przez KNB, że zlecenie określonych czynności podmiotom zewnętrznym oznacza istotne obniżenie kosztów związanych z ich wykonywaniem w porównaniu z dotychczas ponoszonymi przez ten bank 11. W przypadku kategorii czynności bankowych, które mogą zostać powierzone innym niż bank podmiotom, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 prawa bankowego, należy rozstrzygnąć, czy to uregulowanie podważa zasadę 11 Olszak M., Powierzanie przez bank podmiotom zewnętrznym wykonywania czynności związanych z działalnością bankową (outsourcing) w świetle przepisów znowelizowanej ustawy Prawo bankowe wybrane zagadnienia, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2004, nr 7,s

13 wyrażoną w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 prawa bankowego, zgodnie z którą określone czynności bankowe mogą być wykonywane tylko przez banki. W kontekście umowy agencji, do której odwołuje się ustawodawca w prawie bankowym, należy zwrócić tutaj uwagę, że przedsiębiorca, któremu bank powierza wykonywanie czynności bankowych, w ramach stosunku prawnego agencji działać ma w imieniu i na rzecz banku. Wynika stąd, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia raczej z uregulowaniem nowego sposobu dokonywania czynności bankowych, niż z odstępstwem od wspomnianej powyżej reguły. Interpretacja przepisów art. 6a ust.1 pkt 1 prawa bankowego prowadzi do wniosku, że uprawnionym do wykonywania czynności wskazanych w komentowanym przepisie, jest wyłącznie podmiot działający jako agent pełnomocnik, który został, zgodnie z art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 12, umocowany przez bank do składania i odbierania w jego imieniu oświadczeń woli w powierzonym zakresie. Należy podkreślić, że umowa agencyjna, w jej regulacji kodeksowej polega na pośrednictwie w zawieraniu umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania umów w jego imieniu. Posłużenie się przez prawodawcę spójnikiem albo (wskazującym na alternatywę rozłączną) w przywołanym przepisie pozwala na sformułowanie wniosku, że ustawodawca uregulował dwie, odrębne rodzajowo formy umowy agencyjnej umowę agencyjną o typie pośrednictwa oraz umowę agencyjną o typie przedstawicielstwa (pełnomocnictwa). W praktyce jednak, dopuszcza się łączne stosowanie obu form umowy agencyjnej i zawieranie umowy agencyjnej o typie mieszanym. W kontekście umowy agencji, do której odwołuje się ustawodawca w art. 6a ust. 1 pkt 1 prawa bankowego, należy zwrócić uwagę na jej charakter wynikający z zastosowanej przez prawodawcę koniunkcji. Należy zatem uznać, że komentowany przepis umożliwia rozdzielne stosowanie obu form rodzajowych umowy agencyjnej (tj. pośrednictwa i pełnomocnictwa) albo też umowy o charakterze mieszanym. Decyzja stron dotycząca zakresu działania agenta powinna być uzależniona od woli stron zrelatywizowanej do treści 12 Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 13

14 czynności, które zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 (lit. a j) mogą być powierzane w ramach outsourcingu, bądź też tych czynności, które co prawda nie zostały enumeratywnie wyliczone w omawianym przepisie, ale mogą być zlecone agentowi po uzyskaniu zezwolenia KNB. Oprócz czynności pośrednictwa, w przepisie art. 6a ust. 1 w pkt 2 prawa bankowego, ustawodawca określa drugą kategorię czynności, których wykonanie bank może powierzyć podmiotom zewnętrznym. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu do tej grupy czynności należy zaliczyć czynności faktyczne związane z działalnością bankową. Należy podkreślić, że w przeciwieństwie do omówionego art. 6a ust. 1 pkt 1 prawa bankowego, w pkt 2 omawianego przepisu ustawodawca nie formułuje warunku podejmowania tego rodzaju czynności. W zakresie wykonywania przez podmiot zewnętrzny czynności faktycznych związanych z działalnością bankową nie musi zatem w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt 2 prawa bankowego, stanowić przejawu pośrednictwa. W analizowanym przypadku brakuje również określenia typu umowy, którą miałby zawierać bank z podmiotem zewnętrznym. Ograniczono się jedynie do stwierdzenia, iż powinna być ona zawarta na piśmie. Sprecyzowanie katalogu czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, które mogą zostać powierzone przez bank podmiotowi zewnętrznemu, wymaga uprzedniego wyjaśnienia pojęcia działalność bankowa. Należy zwrócić uwagę, że przepisy prawa bankowego posługują się tym terminem, jednakże nie wprowadzają definicji legalnej tego pojęcia. Zdaniem Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego 13 (GINB) należy uznać, że działalnością bankową w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt 2 prawa bankowego jest działalność wykonywana przez bank, której zasady prowadzenia, a zwłaszcza jej zakres, określają przepisy art. 5 ust. 1 i 2 prawa bankowego oraz art. 6 ust. 1 tej ustawy. Uzasadnione wydaje się również zakwalifikowanie do tego katalogu czynności banku hipotecznego, których wykonywanie przez bank hipoteczny przewiduje rozdział 2 działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 14. Podczas interpretacji pojęcia czynności faktycznych związanych z działalnością bankową sprecyzowania wymaga stopień związania czynności 13 Stanowisko GINB w sprawie outsourcingu, Głos Banków Spółdzielczych, 01/2005 r., s Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 z późn. zm. 14

15 faktycznych z działalnością bankową. W tym przypadku konieczne jest ustalenie jednolitych zasad kwalifikowania konkretnych czynności do omawianej kategorii. Ponadto, należy pamiętać, że czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 2 prawa bankowego muszą pozostawać w zakresie podlegającym regulacji prawa bankowego, którym zgodnie z brzmieniem art. 1 omawianej ustawy, są zasady prowadzenia działalności bankowej. Pozwala to wnioskować, że katalog art. 6a ust. 1 pkt 2 prawa bankowego nie obejmuje swoim zakresem przedmiotowym, np. sprzątania pomieszczeń banku. Istotne wydaje się w tym miejscu także zastrzeżenie, że regulacją art. 6a 6d nie jest też objęte świadczenie pomocy prawnej na rzecz banku przez radców prawnych i adwokatów, dla której właściwe są odpowiednie przepisy ustawy o radcach prawnych 15 i ustawy o adwokaturze 16. W opinii GINB, przykładowe grupy działań, które pozostają w analizowanym obszarze to, m.in. 17 : 1) czynności faktyczne związane z wykonywaniem umowy rachunku bankowego, tj. drukowanie, kopertowanie i wysyłanie wyciągów z ustaleniem salda na rachunku bankowym, 2) archiwizacja dokumentów bankowych, 3) obsługa systemu informatycznego wykorzystywanego do prowadzenia działalności bankowej, np. systemów bankowych służących do rejestracji operacji dokonywanych na rachunkach klientów banku, systemów obsługi kredytów służących do gromadzenia danych o klientach. Uwagę zwraca również fakt, że grupy czynności, o których mowa w art. 6a prawa bankowego, tworzą katalog zamknięty, za czym przemawia zastosowanie przez ustawodawcę wyrazu wyłącznie w przywołanym przepisie. Posłużenie się przez ustawodawcę numerus clausus czynności pozwala na sformułowanie wniosku, że powierzanie przez bank podmiotom zewnętrznym dokonywania czynności niewymienionych w tym przepisie jest niedopuszczalne. Wyjaśnienia wymaga również kwestia wymiaru czasowego powierzenia wykonywanych czynności w świetle art. 6a ust. 1 prawa bankowego. Należy 15 z dnia 6 lipca 1982 r. Ustawa o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz. 145 ze zm.). 16 z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz. 124 ze zm.). 17 Stanowisko GINB w sprawie outsourcingu, Głos Banków Spółdzielczych, 01/2005 r., s

16 zwrócić uwagę, że katalog art. 6a obejmuje swoim zakresem przedmiotowym zarówno stałe, jak i okresowe zlecanie dokonywania wspomnianych czynności. Z analizy brzmienia przepisu wynika, że w przypadku czynności określonych w ust. 1 pkt 1 tego przepisu, wykonywanych na podstawie umowy agencyjnej, która kreuje między stronami stosunek prawny charakteryzujący się stałością, nie jest możliwe jednorazowe lub tylko kilkakrotne podjęcie się pośrednictwa. Odmiennie została natomiast uregulowana problematyka czynności wskazanych w ust. 1 pkt 2 przywołanego przepisu, wobec których ustawodawca nie sformułował wymogu umowy agencyjnej. Uzasadnione wydaje się więc twierdzenie, że zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 prawa bankowego bank może powierzyć podmiotom zewnętrznym zarówno stałe, jak i okresowe wykonywanie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, jak również i zlecić jednorazowe ich wykonanie. Należy jednak podkreślić, że zlecenie jednorazowego wykonania omawianej kategorii czynności nie rodzi po stronie banku obowiązku spełnienia warunków wskazanych w art. 6c ust. 1 prawa bankowego 18. Prezentowaną regulację uzupełnia przepis 6a ust. 2 prawa bankowego, w którym ustawodawca wprowadził zakaz dotyczący powierzania podmiotom zewnętrznym pewnych czynności. Przepis ten expressis verbis wyklucza możliwość powierzenia innym podmiotom zarządzania ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności bankowej, w tym zarządzania aktywami i pasywami, dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, oraz przeprowadzania audytu wewnętrznego w banku. Przy określaniu zakresu przedmiotowego tego zakazu kluczowego znaczenia nabiera wyjaśnienie pojęć zarządzanie bankiem oraz przeprowadzanie audytu wewnętrznego banku. W przypadku pierwszego pojęcia ustawodawca odsyła do art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 19 oraz art. 48 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 20. Należy zauważyć, że w myśl przywołanego przepisu k.s.h. zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Podobną regulację zawiera art. 48 prawa spółdzielczego, który przypisuje zarządowi kierowanie 18 Stanowisko GINB w sprawie outsourcingu, Głos Banków Spółdzielczych, 01/2005 r., s Dz.U. Nr 94, poz z późn. zm. 20 Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z późn. zm. 16

17 działalnością spółdzielni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz (w 1 tego przepisu), podkreślając jednocześnie, że podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom należy do zarządu (w 2 tego przepisu). Na tle powyższych regulacji można wnioskować, że oba przepisy wskazują na dwie sfery aktywności tego organu, mianowicie, na prowadzenie spraw, czyli podejmowanie decyzji gospodarczych w zakresie stosunków wewnętrznych, oraz na reprezentację, tj. składanie i przyjmowanie w imieniu banku oświadczeń woli w ramach stosunków zewnętrznych. W konsekwencji należy uznać, że omówione grupy czynności stanowią zarządzanie bankiem w rozumieniu art. 6a ust. 2 pkt 1 prawa bankowego. Podczas analizy znaczenia pojęcia przeprowadzanie audytu wewnętrznego banku należy odwołać się do art prawa bankowego. Wymienione przepisy regulują problematykę audytu wewnętrznego i systemu kontroli wewnętrznej, której audyt jest elementem. Wykładnia art. 9c prawa bankowego pozwala na stwierdzenie, że przeprowadzanie audytu wewnętrznego banku należy utożsamiać z wykonywaniem czynności przypisanych komórce audytu wewnętrznego, która powinna funkcjonować w każdym banku w formie spółki akcyjnej, banku państwowym, a także w banku spółdzielczym, jeżeli kontrola wewnętrzna nie jest w nim realizowana na podstawie art. 10 prawa bankowego (zgodnie z brzmieniem art. 9c ust. 1 tej ustawy). Na wskazane w prawie bankowym zadania wspomnianej komórki składają się badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, który powinien działać w bankach w celu wspomagania procesów decyzyjnych przyczyniając się do zapewnienia skuteczności i wydajności działania banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej i zgodności jej działania z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (w rozumieniu art. 9 i 9a prawa bankowego), oraz opiniowanie zarządzania bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością bankową. Podczas analizowania kwestii realizowania kontroli wewnętrznej w bankach spółdzielczych, należy zwrócić szczególną uwagę, na wspomniany wcześniej art. 10 prawa bankowego. W rozumieniu tego przepisu, w bankach 17

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo

Outsourcing bankowy a ryzyko działalności bankowej zagadnienia ogólne

Outsourcing bankowy a ryzyko działalności bankowej zagadnienia ogólne Ewa Kowalewska * Outsourcing bankowy a ryzyko działalności bankowej zagadnienia ogólne Wstęp W ciągu ostatniego dziesięciolecia odnotować można wzrost znaczenia oceny ryzyka w działalności bankowej. Przyczyn

Bardziej szczegółowo

Outsourcing elementem zarządzania ryzykiem w banku

Outsourcing elementem zarządzania ryzykiem w banku Outsourcing elementem zarządzania ryzykiem w banku Marek Piwko Praca napisana pod kierunkiem dr. Remigiusza Kaszubskiego Warszawa, maj 2007 Streszczenie Niniejsza praca prezentuje zagadnienie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Marta Łobzowska Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego 1 Streszczenie Niniejsza praca koncentruje się na omówieniu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Zmiany wprowadzane do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w większości są konsekwencją konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-06 Druk nr 1240 Warszawa, 8 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI

KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Jarosław Hornowski Adam Janiszewski Ewa Karkowska Paweł Rudolf Katarzyna Seweryniak KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI Warszawa 2014 Publikacja została wydana

Bardziej szczegółowo

USŁUG FINANSOWYCH. Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski

USŁUG FINANSOWYCH. Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski Prawa i obowiązki członków SKOK analiza prawna Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12 UCHWAŁA Nr 183/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wydania Rekomendacji U dotyczacej dobrych praktyk w zakresie bancassurance

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja U

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja U Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance Warszawa, czerwiec 2014 r. Rekomendacja U Strona 1 z 38 Wstęp Rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej Funkcjonowanie oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z UE ANNA TARASIUK-FLODROWSKA ALDONA WNĘK Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego

Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego Listopad 2011 Wstęp Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich Opracowanie stanowi część raportu o

Bardziej szczegółowo

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy pod redakcją Kazimierza Ostaszewskiego i Michała Mulawy Lublin 2011 Recenzent prof. dr hab. Stanisław Wrzosek Redaktorzy dr Kazimierz Ostaszewski,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2812011. Zarządu Związku Banków Polskich. z dnia 25 października 2011 roku

Uchwała Nr 2812011. Zarządu Związku Banków Polskich. z dnia 25 października 2011 roku Uchwała Nr 2812011 Zarządu Związku Banków Polskich z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Rekomendacji Rady Prawa Bankowego w sprawie niektórych problemów interpretacyjnych związanych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Skuteczność egzekwowania obowiązków publicznych w drodze przymusu administracyjnego jest jednym z elementów mających zasadniczy wpływ na kondycję państwa w zakresie realizowanego

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o giełdach towarowych.

USTAWA. o giełdach towarowych. USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami giełdowymi,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny. Autor opracowania: dr Jan Byrski

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny. Autor opracowania: dr Jan Byrski Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny Autor opracowania: dr Jan Byrski Warszawa, marzec 2014 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego za główny cel postawiła

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo