Outsourcing informatycznych systemów obsługi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Outsourcing informatycznych systemów obsługi."

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Urszula Mścichowska Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego Zakład Prawa Administracyjnego Porównawczego i Gospodarczego Warszawa, maj 2005

2 Streszczenie Niniejsza praca przedstawia ogólne zagadnienia prawne i organizacyjne, uregulowane ostatnią nowelizacją prawa bankowego, w tym kwestie takie, jak: formy oraz dopuszczalny zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania outsourcingu, odpowiedzialność stron umowy outsourcingowej, nadzoru nad outsourcingiem, zachowania tajemnicy bankowej, kształtu i charakteru umowy cywilnoprawnej pomiędzy bankiem a przedsiębiorcą. Istotą przedsięwzięcia outsourcingu jest nawiązanie długotrwałej współpracy partnerskiej między co najmniej dwiema firmami, z których jedna zobowiązuje się do zakupu od partnera produktów lub usług dotychczas wytwarzanych we własnym zakresie. Partnerstwo to jest długotrwałym związkiem, opartym na wzajemnym zaufaniu i otwartej wymianie informacji, który pociąga za sobą dzielenie się uzyskiwanymi korzyściami, jak i ponoszonym ryzykiem oraz obciążeniami. 2

3 Spis treści Wstęp Outsourcing w świetle przepisów znowelizowanej ustawy Prawo bankowe Formy oraz zakres przedmiotowy stosowania outsourcingu w działalności bankowej Przesłanki podmiotowe stosowania outsourcingu Tryb powierzania czynności bankowych podmiotom zewnętrznym Tryb kontroli i nadzoru nad outsourcingiem Postępowanie kontrolne w świetle art. 6c prawa bankowego Strony postępowania przed KNB Zakres zastosowania przepisów k.p.a. w postępowaniu przed KNB Egzekucja obowiązku ustalonego w decyzji wydanej w trybie nadzoru Outsourcing a tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych Funkcjonalne aspekty stosowania outsourcingu usług informatycznych w bankach Istota outsourcingu Przykładowe usługi w zakresie outsourcingu usług informatycznych Przyczyny korzystania z outsourcingu informatycznego w bankach Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach korzystających z outsourcingu Określenie kondycji finansowej nabywcy usług outsourcingowych Formy finansowania przedsięwzięcia Koszty przedsięwzięcia outsourcingowego Proces wprowadzania outsourcingu do przedsiębiorstwa Analiza sytuacji organizacji oraz wyznaczenie obszaru outsourcingu Ocena przedsięwzięcia Identyfikacja potencjalnych dostawców i ich wybór Umowa outsourcingowa Rola umowy Aspekty prawne umowy outsourcingu Przedmiot umowy Możliwość modyfikacji Wdrażanie i zarządzanie procesem outsourcingu Społeczny aspekt outsourcingu Kontrola i ocena

4 Koncepcja aktywnego klienta w umowach outsourcingu Ciężar odpowiedzialności Tajemnica handlowa Zmiana dostawcy Korzyści i wady stosowania outsourcingu w organizacji Outsourcing informatycznych systemów w bankach na przykładzie wybranych czynności bankowych Outsourcing w zakresie drukowania i wysyłania wyciągów bankowych Outsourcing windykacji należności bankowych Outsourcing usług archiwistycznych Zakończenie Bibliografia Źródła prawa Literatura

5 Wstęp Przełom XX i XXI stulecia charakteryzuje się gwałtownymi przemianami. Zachodzą one na całym świecie, mają zatem wymiar globalny. Głównymi siłami sprawczymi przeobrażeń są konkurencja, nowe światowe rynki zbytu, system finansowy, nowa sieć konkurencji i nowe wymagania psychologiczne. Przemiany światowe oddziałują na środowisko biznesu i zmuszają je do szukania nowych metod zarządzania. Jedną z najważniejszych koncepcji zarządzania, jaka rozwinęła się w ciągu ostatnich 75 lat jest outsourcing. Z obserwacji rynku wynika, że zrewolucjonizowała ona sposób, w jaki przedsiębiorstwa wykonują swoje funkcje biznesowe. Samo pojęcie outsourcingu jest stosunkowo nowe. Nie oznacza to jednak, że zjawisko określane mianem outsourcingu jest zjawiskiem nowym. Stale towarzyszy ono rozwojowi działalności wytwórczej. Działalność gospodarcza, nawet w jej prostych formach, opiera się bowiem na współdziałaniu różnych podmiotów gospodarczych. Outsourcing, rozważany z perspektywy strategicznej, jest dziś jedną z najważniejszych i dających największe korzyści metodologii biznesowych. Umożliwia bowiem skoncentrowanie się przedsiębiorstwa macierzystego na działalności kluczowej, decydującej o jego perspektywach rozwojowych. Dzięki temu zwiększa się strategiczna swoboda działalności przedsiębiorstwa macierzystego, tzn. doboru partnerów biznesowych i warunków współdziałania z nimi przy realizacji działalności gospodarczej, a przez to przedsiębiorstwo macierzyste może zwiększyć efektywność i skuteczność swojej działalności oraz elastycznie dostosowywać ją do zmieniających się warunków i wymagań otoczenia. Ponadto, osiągnięcie celów strategicznych powinno umożliwić pełniejsze osiągnięcie celów rynkowych, w tym m.in.: poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa macierzystego, zwiększenie jego działalności albo jej dywersyfikację. To z kolei prowadzić powinno do lepszego osiągnięcia celów ekonomicznych, np. redukcji kosztów, zwiększenia przychodów, poprawy 5

6 wyników ekonomicznych i ograniczenia ryzyka ekonomicznego prowadzonej działalności gospodarczej. Ważne jest również, że w wyniku outsourcingu następuje odchudzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego, a więc i uproszczenie struktur i procedur organizacyjnych. Dzięki temu zmniejszają się koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa i wzrasta skuteczność jego działania. Dodatkowo, za pomocą outsourcingu mogą być osiągnięte także cele motywacyjne. Przede wszystkim, obiektywizuje on wyniki ekonomiczne, upowszechnia myślenie i działanie ekonomiczne oraz rozwija przedsiębiorczość, i tym samym tworzy silniejszą motywację do pracy. W Polsce, outsourcing to metoda stosunkowo nowa, ale również coraz chętniej i częściej wykorzystywana do przeprowadzania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach. Z obserwacji rynku wynika, że popularność tej formy zarządzania wzrasta, szczególnie w związku z rozwojem technologii informatycznych. Powszechne jest przekonanie, że outsourcing jest narzędziem powodującym poprawę efektywności banków i jednym z czynników sprzyjających rozwojowi sektora bankowego. Prawidłowo stosowany przynosi korzyści zarówno bankom bezpośrednio, jak i klientom pośrednio, przez obniżenie cen produktów bankowych. Wobec tak znaczącej skali tego zjawiska koniecznością stało się uregulowanie tej problematyki w sposób kompleksowy, zwłaszcza że obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1 pozostawiały szereg istotnych pytań bez jednoznacznych odpowiedzi, czego konsekwencją były liczne wypowiedzi przedstawicieli doktryny prawa bankowego oraz pisma Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego do prezesów banków, w których niejednokrotnie wyrażano odmienne opinie w podstawowych kwestiach. Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw 2, która m.in. określiła zasady, na których bank może powierzać innym podmiotom wykonywanie niektórych czynności pozostających w zakresie działalności bankowej, nawiązując tym 1 Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm. 2 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 870). 6

7 samym do wskazań Komitetu Bazylejskiego oraz do postulatów doktryny w tym zakresie. Niniejsza praca analizuje możliwości i skutki zastosowania outsourcingu w zakresie usług informatycznych, próbując je odnieść do szczególnego rodzaju przedsiębiorstw, jakimi są banki. Praca składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiłam ogólne zagadnienia prawne i organizacyjne, jakie wiążą się ze zlecaniem przez banki podmiotom zewnętrznym istotnych czynności związanych z działalnością bankową. Najogólniej rzecz ujmując, należy zauważyć, że w obowiązującym stanie prawnym problematyka tego rodzaju współpracy banków z podmiotami zewnętrznymi została uregulowana przede wszystkim w art. 6a 6d prawa bankowego, które zostały dodane w art. 1 pkt 5 ustawy nowelizującej. Przywołane przepisy odnoszą się do takich zagadnień, jak: formy oraz dopuszczalny zakres podmiotowy i przedmiotowy wspomnianego powierzenia, wymagania stawiane bankom, które zamierzają prowadzić działalność z udziałem podmiotów zewnętrznych, oraz podmiotom działającym w tym zakresie na ich zlecenie, odpowiedzialność za szkody wyrządzone klientom banku wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na podstawie której nastąpiło powierzenie dokonywania określonych czynności oraz zasady sprawowania przez KNB nadzoru nad zleconą działalnością, w tym szczególne kompetencje organu nadzoru bankowego wobec wspomnianej kategorii banków i współpracujących z nimi podmiotów. Regulację art. 6a 6d uzupełniają art. 104 ust. 2 pkt 2 (w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 62 ustawy nowelizującej) i art. 104 ust. 5 (dodany przez art. 312 pkt 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 3 ), dotyczące problematyki przestrzegania tajemnicy bankowej, oraz pkt 9 art. 111 ust. 1 prawa bankowego (dodany przez art. 1 pkt 67 ustawy nowelizującej), który nakłada na bank obowiązek informacyjny wobec jego klientów w przypadku udostępniania wiadomości konfidencjonalnych wykonawcom powierzonych czynności. W drugiej części pracy ukazałam zastosowanie outsourcingu w praktyce. Przedstawiłam jego podstawowe zalety, argumenty przemawiające za 3 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546). 7

8 podjęciem decyzji o jego zastosowaniu i zasady wdrożenia, jeśli taka decyzja zostanie podjęta. W kontekście outsourcingu poruszyłam także zagadnienia dotyczące rozwiązań organizacyjnych, umowy o świadczenie usług, tajemnicy bankowej, jak również kwestie związane z planem awaryjnym. Na zakończenie przedstawiłam przykłady wybranych kategorii działalności, które banki najczęściej zlecają podmiotom zewnętrznym, tj.: drukowanie i wysyłanie wyciągów bankowych, windykacja należności bankowych oraz usługi archiwistyczne. 8

9 1. Outsourcing w świetle przepisów znowelizowanej ustawy Prawo bankowe Formy oraz zakres przedmiotowy stosowania outsourcingu w działalności bankowej. W wyniku nowelizacji prawa bankowego 4, dokonanej ustawą z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw 5, dostosowującej prawo bankowe do przepisów Unii Europejskiej, szczegółowo określono zasady, na których bank może powierzać innym podmiotom wykonywanie niektórych czynności pozostających w zakresie działalności bankowej. Prezentowana regulacja prawa bankowego, co wymaga podkreślenia, nie posługuje się terminem outsourcing i nie wprowadza odpowiednika tego pojęcia w języku polskim. W literaturze przedmiotu 6 outsourcing jest traktowany jako pojęcie z pogranicza zarządzania i ekonomii. Określenie outsourcingu pochodzi od skrótu wyrazów outside resource using, odpowiadających polskiemu sformułowaniu: wykorzystanie zasobów zewnętrznych. Istotą tego przedsięwzięcia w praktyce bankowej jest wydzielenie wybranych czynności, które są lub mogą być wykonywane przez bank, i przekazanie ich wykonania lub wykonywania osobom trzecim. Efekty tych czynności nie trafiają jednak do obrotu jako samodzielny produkt, ale służą zlecającemu w wykonywaniu jego czynności. W świetle przepisów art. 6a ust. 1 prawa bankowego możemy wyróżnić dwie grupy czynności, których wykonanie bank może powierzyć podmiotom zewnętrznym. Prezentowany przepis określa również dopuszczalne formy podejmowania działalności w tym zakresie. Wspomniany art. 6a ust. 1 pkt 1 obejmuje swoim zakresem przedmiotowym pierwszą grupę czynności. Z treści powołanego przepisu wynika, że powierzenie ma polegać na przekazaniu w drodze umowy, zawartej w formie pisemnej, wykonywania w imieniu i na rzecz 4 z r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.). 5 Dz.U. nr 91, poz Juchno R., Kaszubski R. W., Outsourcing w działalności bankowej, Glosa, 2001, nr 6, s. 8. 9

10 banku pośrednictwa w zakresie czynności na podstawie umowy agencyjnej. W myśl tego przepisu podmiotom zewnętrznym może zostać powierzone: 1) zawieranie i zmiana umów rachunków bankowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 prawa bankowego, czyli umów rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, które zgodnie z art. 49 ust. 3 tej ustawy mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych albo pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych, ale wyłącznie według wzoru zatwierdzonego przez bank; 2) zawieranie i zmiana umów kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; prezentowana regulacja wyznacza zakres przedmiotowy czynności, których wykonanie może zostać powierzone w ramach outsourcingu, poprzez określenie celu kredytu udzielanego przez ten bank, na podstawie umowy zawieranej przez określony podmiot zewnętrzny; w myśl przepisów art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 7 jest nim sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy; wyniki wykładni omawianego przepisu prowadzą do wniosku, że przez termin własne potrzeby mieszkaniowe kredytobiorcy należy rozumieć takie inwestycje jak: budowę budynku mieszkalnego, wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, lub przebudowę (przystosowanie) budynku mieszkalnego, jego części lub pomieszczenia mieszkalnego na cele 7 Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm. 10

11 mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymogi określone przepisami prawa budowlanego 8 ; 3) zawieranie i zmiana umów kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 9 ; interpretacja komentowanego przepisu prawa bankowego prowadzi do wniosku, że sformułowanie umów kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy nie należy rozumieć jako odesłanie do art. 2 ust. 1 tej ustawy, który zawiera definicję umowy o kredyt konsumencki ; w analizowanym przypadku mamy bowiem do czynienia z przepisem odsyłającym do regulacji ustawy o kredycie konsumenckim; zatem uzasadniona wydaje się wykładnia, w myśl której sformułowanie umów kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim należy interpretować jako umów kredytu konsumenckiego, do których stosuje się ustawę o kredycie konsumenckim ; w rezultacie przedmiotem powierzenia, zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim, może być tylko zawieranie i zmiana umów, których przedmiotem jest udzielenie kredytu (pożyczki) o wysokości większej niż 500 zł i mniejszej niż zł; 4) zawieranie i zmiana umów ugody w sprawie spłaty kredytów wskazanych w pkt 2 i 3 oraz w myśl ust. 1 pkt 1 lit. d i e omawianego przepisu, umów dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia tych kredytów; 5) zawieranie i zmiana umów o kartę płatniczą, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 10 ; stroną umowy o kartę płatniczą jest konsument w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o kredycie konsumenckim, czyli osoba fizyczna zawierająca tego typu umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą; 6) przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat oraz obsługa czeków związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez ten bank; 7) dokonywanie wypłat i przyjmowanie spłat kredytów i pożyczek pieniężnych udzielonych przez bank; 8 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016). 9 Dz.U. Nr 100, poz z późn. zm. 10 Dz.U. Nr 169, poz z późn. zm. 11

12 8) przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki; 9) przyjmowanie dyspozycji przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez ten bank; Prezentowana regulacja prawa bankowego dopuszcza również powierzenie przez bank wykonywania innych czynności, niż te enumeratywnie wymienione. Zgodnie z brzmieniem art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. k tego aktu prawnego wykonywanie innych czynności zostało uzależnione od zezwolenia KNB. W ramach postępowania przed KNB dotyczącego wydania zezwolenia, KNB będzie badał, czy powierzenie przez bank innych czynności jest niezbędne do prowadzenia działalności bankowej w sposób ostrożny i stabilny lub istotnego obniżenia kosztów tej działalności w porównaniu z dotychczas ponoszonymi przez wnioskodawcę (zgodnie z brzmieniem art. 6a ust. 3 prawa bankowego). Interpretacja przywołanego przepisu prawa bankowego - w świetle powyższych rozważań pozwala na sformułowanie wniosku, że zastosowanie przez ustawodawcę spójnika lub wskazującego na alternatywę łączną oznacza, iż dla uzyskania zezwolenia KNB wystarczające jest spełnienie tylko jednego ze wskazanych w omawianym przepisie warunków. Uregulowanie to ma istotne znaczenie, zważywszy na brak szczegółowej regulacji prawa bankowego, która określałaby, jakie czynności zlecane na zewnątrz przez bank mogą spełniać zwłaszcza pierwszą z wymienionych przesłanek (niezbędność do prowadzenia działalności bankowej w sposób ostrożny i stabilny). W odniesieniu do drugiej przesłanki, którą jest istotne obniżenie kosztów działalności, konieczne jednak będzie uprawdopodobnienie przez bank występujący z wnioskiem o udzielenie zezwolenia przez KNB, że zlecenie określonych czynności podmiotom zewnętrznym oznacza istotne obniżenie kosztów związanych z ich wykonywaniem w porównaniu z dotychczas ponoszonymi przez ten bank 11. W przypadku kategorii czynności bankowych, które mogą zostać powierzone innym niż bank podmiotom, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 prawa bankowego, należy rozstrzygnąć, czy to uregulowanie podważa zasadę 11 Olszak M., Powierzanie przez bank podmiotom zewnętrznym wykonywania czynności związanych z działalnością bankową (outsourcing) w świetle przepisów znowelizowanej ustawy Prawo bankowe wybrane zagadnienia, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2004, nr 7,s

13 wyrażoną w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 prawa bankowego, zgodnie z którą określone czynności bankowe mogą być wykonywane tylko przez banki. W kontekście umowy agencji, do której odwołuje się ustawodawca w prawie bankowym, należy zwrócić tutaj uwagę, że przedsiębiorca, któremu bank powierza wykonywanie czynności bankowych, w ramach stosunku prawnego agencji działać ma w imieniu i na rzecz banku. Wynika stąd, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia raczej z uregulowaniem nowego sposobu dokonywania czynności bankowych, niż z odstępstwem od wspomnianej powyżej reguły. Interpretacja przepisów art. 6a ust.1 pkt 1 prawa bankowego prowadzi do wniosku, że uprawnionym do wykonywania czynności wskazanych w komentowanym przepisie, jest wyłącznie podmiot działający jako agent pełnomocnik, który został, zgodnie z art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 12, umocowany przez bank do składania i odbierania w jego imieniu oświadczeń woli w powierzonym zakresie. Należy podkreślić, że umowa agencyjna, w jej regulacji kodeksowej polega na pośrednictwie w zawieraniu umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania umów w jego imieniu. Posłużenie się przez prawodawcę spójnikiem albo (wskazującym na alternatywę rozłączną) w przywołanym przepisie pozwala na sformułowanie wniosku, że ustawodawca uregulował dwie, odrębne rodzajowo formy umowy agencyjnej umowę agencyjną o typie pośrednictwa oraz umowę agencyjną o typie przedstawicielstwa (pełnomocnictwa). W praktyce jednak, dopuszcza się łączne stosowanie obu form umowy agencyjnej i zawieranie umowy agencyjnej o typie mieszanym. W kontekście umowy agencji, do której odwołuje się ustawodawca w art. 6a ust. 1 pkt 1 prawa bankowego, należy zwrócić uwagę na jej charakter wynikający z zastosowanej przez prawodawcę koniunkcji. Należy zatem uznać, że komentowany przepis umożliwia rozdzielne stosowanie obu form rodzajowych umowy agencyjnej (tj. pośrednictwa i pełnomocnictwa) albo też umowy o charakterze mieszanym. Decyzja stron dotycząca zakresu działania agenta powinna być uzależniona od woli stron zrelatywizowanej do treści 12 Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 13

14 czynności, które zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 (lit. a j) mogą być powierzane w ramach outsourcingu, bądź też tych czynności, które co prawda nie zostały enumeratywnie wyliczone w omawianym przepisie, ale mogą być zlecone agentowi po uzyskaniu zezwolenia KNB. Oprócz czynności pośrednictwa, w przepisie art. 6a ust. 1 w pkt 2 prawa bankowego, ustawodawca określa drugą kategorię czynności, których wykonanie bank może powierzyć podmiotom zewnętrznym. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu do tej grupy czynności należy zaliczyć czynności faktyczne związane z działalnością bankową. Należy podkreślić, że w przeciwieństwie do omówionego art. 6a ust. 1 pkt 1 prawa bankowego, w pkt 2 omawianego przepisu ustawodawca nie formułuje warunku podejmowania tego rodzaju czynności. W zakresie wykonywania przez podmiot zewnętrzny czynności faktycznych związanych z działalnością bankową nie musi zatem w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt 2 prawa bankowego, stanowić przejawu pośrednictwa. W analizowanym przypadku brakuje również określenia typu umowy, którą miałby zawierać bank z podmiotem zewnętrznym. Ograniczono się jedynie do stwierdzenia, iż powinna być ona zawarta na piśmie. Sprecyzowanie katalogu czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, które mogą zostać powierzone przez bank podmiotowi zewnętrznemu, wymaga uprzedniego wyjaśnienia pojęcia działalność bankowa. Należy zwrócić uwagę, że przepisy prawa bankowego posługują się tym terminem, jednakże nie wprowadzają definicji legalnej tego pojęcia. Zdaniem Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego 13 (GINB) należy uznać, że działalnością bankową w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt 2 prawa bankowego jest działalność wykonywana przez bank, której zasady prowadzenia, a zwłaszcza jej zakres, określają przepisy art. 5 ust. 1 i 2 prawa bankowego oraz art. 6 ust. 1 tej ustawy. Uzasadnione wydaje się również zakwalifikowanie do tego katalogu czynności banku hipotecznego, których wykonywanie przez bank hipoteczny przewiduje rozdział 2 działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 14. Podczas interpretacji pojęcia czynności faktycznych związanych z działalnością bankową sprecyzowania wymaga stopień związania czynności 13 Stanowisko GINB w sprawie outsourcingu, Głos Banków Spółdzielczych, 01/2005 r., s Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 z późn. zm. 14

15 faktycznych z działalnością bankową. W tym przypadku konieczne jest ustalenie jednolitych zasad kwalifikowania konkretnych czynności do omawianej kategorii. Ponadto, należy pamiętać, że czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 2 prawa bankowego muszą pozostawać w zakresie podlegającym regulacji prawa bankowego, którym zgodnie z brzmieniem art. 1 omawianej ustawy, są zasady prowadzenia działalności bankowej. Pozwala to wnioskować, że katalog art. 6a ust. 1 pkt 2 prawa bankowego nie obejmuje swoim zakresem przedmiotowym, np. sprzątania pomieszczeń banku. Istotne wydaje się w tym miejscu także zastrzeżenie, że regulacją art. 6a 6d nie jest też objęte świadczenie pomocy prawnej na rzecz banku przez radców prawnych i adwokatów, dla której właściwe są odpowiednie przepisy ustawy o radcach prawnych 15 i ustawy o adwokaturze 16. W opinii GINB, przykładowe grupy działań, które pozostają w analizowanym obszarze to, m.in. 17 : 1) czynności faktyczne związane z wykonywaniem umowy rachunku bankowego, tj. drukowanie, kopertowanie i wysyłanie wyciągów z ustaleniem salda na rachunku bankowym, 2) archiwizacja dokumentów bankowych, 3) obsługa systemu informatycznego wykorzystywanego do prowadzenia działalności bankowej, np. systemów bankowych służących do rejestracji operacji dokonywanych na rachunkach klientów banku, systemów obsługi kredytów służących do gromadzenia danych o klientach. Uwagę zwraca również fakt, że grupy czynności, o których mowa w art. 6a prawa bankowego, tworzą katalog zamknięty, za czym przemawia zastosowanie przez ustawodawcę wyrazu wyłącznie w przywołanym przepisie. Posłużenie się przez ustawodawcę numerus clausus czynności pozwala na sformułowanie wniosku, że powierzanie przez bank podmiotom zewnętrznym dokonywania czynności niewymienionych w tym przepisie jest niedopuszczalne. Wyjaśnienia wymaga również kwestia wymiaru czasowego powierzenia wykonywanych czynności w świetle art. 6a ust. 1 prawa bankowego. Należy 15 z dnia 6 lipca 1982 r. Ustawa o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz. 145 ze zm.). 16 z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz. 124 ze zm.). 17 Stanowisko GINB w sprawie outsourcingu, Głos Banków Spółdzielczych, 01/2005 r., s

16 zwrócić uwagę, że katalog art. 6a obejmuje swoim zakresem przedmiotowym zarówno stałe, jak i okresowe zlecanie dokonywania wspomnianych czynności. Z analizy brzmienia przepisu wynika, że w przypadku czynności określonych w ust. 1 pkt 1 tego przepisu, wykonywanych na podstawie umowy agencyjnej, która kreuje między stronami stosunek prawny charakteryzujący się stałością, nie jest możliwe jednorazowe lub tylko kilkakrotne podjęcie się pośrednictwa. Odmiennie została natomiast uregulowana problematyka czynności wskazanych w ust. 1 pkt 2 przywołanego przepisu, wobec których ustawodawca nie sformułował wymogu umowy agencyjnej. Uzasadnione wydaje się więc twierdzenie, że zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 prawa bankowego bank może powierzyć podmiotom zewnętrznym zarówno stałe, jak i okresowe wykonywanie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, jak również i zlecić jednorazowe ich wykonanie. Należy jednak podkreślić, że zlecenie jednorazowego wykonania omawianej kategorii czynności nie rodzi po stronie banku obowiązku spełnienia warunków wskazanych w art. 6c ust. 1 prawa bankowego 18. Prezentowaną regulację uzupełnia przepis 6a ust. 2 prawa bankowego, w którym ustawodawca wprowadził zakaz dotyczący powierzania podmiotom zewnętrznym pewnych czynności. Przepis ten expressis verbis wyklucza możliwość powierzenia innym podmiotom zarządzania ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności bankowej, w tym zarządzania aktywami i pasywami, dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, oraz przeprowadzania audytu wewnętrznego w banku. Przy określaniu zakresu przedmiotowego tego zakazu kluczowego znaczenia nabiera wyjaśnienie pojęć zarządzanie bankiem oraz przeprowadzanie audytu wewnętrznego banku. W przypadku pierwszego pojęcia ustawodawca odsyła do art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 19 oraz art. 48 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 20. Należy zauważyć, że w myśl przywołanego przepisu k.s.h. zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Podobną regulację zawiera art. 48 prawa spółdzielczego, który przypisuje zarządowi kierowanie 18 Stanowisko GINB w sprawie outsourcingu, Głos Banków Spółdzielczych, 01/2005 r., s Dz.U. Nr 94, poz z późn. zm. 20 Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z późn. zm. 16

17 działalnością spółdzielni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz (w 1 tego przepisu), podkreślając jednocześnie, że podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom należy do zarządu (w 2 tego przepisu). Na tle powyższych regulacji można wnioskować, że oba przepisy wskazują na dwie sfery aktywności tego organu, mianowicie, na prowadzenie spraw, czyli podejmowanie decyzji gospodarczych w zakresie stosunków wewnętrznych, oraz na reprezentację, tj. składanie i przyjmowanie w imieniu banku oświadczeń woli w ramach stosunków zewnętrznych. W konsekwencji należy uznać, że omówione grupy czynności stanowią zarządzanie bankiem w rozumieniu art. 6a ust. 2 pkt 1 prawa bankowego. Podczas analizy znaczenia pojęcia przeprowadzanie audytu wewnętrznego banku należy odwołać się do art prawa bankowego. Wymienione przepisy regulują problematykę audytu wewnętrznego i systemu kontroli wewnętrznej, której audyt jest elementem. Wykładnia art. 9c prawa bankowego pozwala na stwierdzenie, że przeprowadzanie audytu wewnętrznego banku należy utożsamiać z wykonywaniem czynności przypisanych komórce audytu wewnętrznego, która powinna funkcjonować w każdym banku w formie spółki akcyjnej, banku państwowym, a także w banku spółdzielczym, jeżeli kontrola wewnętrzna nie jest w nim realizowana na podstawie art. 10 prawa bankowego (zgodnie z brzmieniem art. 9c ust. 1 tej ustawy). Na wskazane w prawie bankowym zadania wspomnianej komórki składają się badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, który powinien działać w bankach w celu wspomagania procesów decyzyjnych przyczyniając się do zapewnienia skuteczności i wydajności działania banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej i zgodności jej działania z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (w rozumieniu art. 9 i 9a prawa bankowego), oraz opiniowanie zarządzania bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością bankową. Podczas analizowania kwestii realizowania kontroli wewnętrznej w bankach spółdzielczych, należy zwrócić szczególną uwagę, na wspomniany wcześniej art. 10 prawa bankowego. W rozumieniu tego przepisu, w bankach 17

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot.

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. DOLiS-[ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Prawo bankowe 1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz.

1. Prawo bankowe 1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1. Prawo bankowe 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1376) 2 (zm.: Dz.U. 2012, poz. 1385, poz. 1529; 2013, poz. 777, poz.

Bardziej szczegółowo

Postulaty zmian legislacyjnych służące usprawnieniu transferu i pulowania wierzytelności hipotecznych

Postulaty zmian legislacyjnych służące usprawnieniu transferu i pulowania wierzytelności hipotecznych Postulaty zmian legislacyjnych służące usprawnieniu transferu i pulowania wierzytelności hipotecznych 1) Konieczność zmiany Prawa bankowego w zakresie outsourcingu - art. 6a Prawa bankowego umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. DOLiS/DEC-673/13 Dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU

REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II... 6 KONTROLA INSTYTUCJONALNA PROWADZONA

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna

Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna Istota umowy agencyjnej Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna art. 758 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Grupa posłów KP SLD Warszawa, 5 listopada 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Opinia prawna w zakresie odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości kontrolowania indywidualnej praktyki lekarskiej oraz grupowej praktyki lekarskiej bez powiadomienia o terminie rozpoczęcia kontroli

Bardziej szczegółowo

Decyzja Warszawa, dnia 30 stycznia 2004 r.

Decyzja Warszawa, dnia 30 stycznia 2004 r. Decyzja Warszawa, dnia 30 stycznia 2004 r. GI-DEC-DS-20/04 (dotyczy nakazania usunięcia danych osobowych Skarżącego ze zbioru o nazwie System Międzybankowej Informacji Gospodarczej - Bankowy Rejestr )

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów wspólnotom mieszkaniowym w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Druk nr 380 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie Strona1 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa zawarta w dniu.roku w Szczecinie pomiędzy: Unizeto Technologies Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Julita Zimoch-Tuchołka, radca prawny, Partner Monika Malinowska-Hyla,

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków,

Bardziej szczegółowo

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO PL OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian przepisów prawnych dotyczących finansowania systemu gwarantowania depozytów (CON/2010/64) Wprowadzenie i podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość

Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość Dr hab. Edyta Rutkowska- Tomaszewska Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Usługi finansowe w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 40/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - Unieważnienie postępowania jest czynnością niweczącą całość postępowania, powodującą, że cel prowadzenia postępowania, tj. udzielenie

Bardziej szczegółowo

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Mgr Sebastian Kidyba Streszczenie pracy doktorskiej Zawiązanie spółek osobowych Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/156 Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385, 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289,

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 32/15 z dnia 21.04.2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 133/2015 z dnia 21.04.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm. 1 ) (tekst ujednolicony) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm. 1 ) (tekst ujednolicony) Rozdział 1. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm. 1 ) (tekst ujednolicony) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17

Rzeszów, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17 UCHWAŁA Nr XXVI/6359/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Rzeszowie Kolegium Regionalnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. (stan prawny na dzień 2 stycznia 2011 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. (stan prawny na dzień 2 stycznia 2011 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (stan prawny na dzień 2 stycznia 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

2. Co należy rozumieć przez kwotę wynikającą z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej? W jaki sposób traktować aneksy do umowy?

2. Co należy rozumieć przez kwotę wynikającą z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej? W jaki sposób traktować aneksy do umowy? Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 230, poz. 1507) Na mocy art. 1 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady udzielania poręczeń przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. BAS-WAL-923/10 Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. Opinia prawna w sprawie konsekwencji braku przepisów prawnych w Prawie budowlanym, regulujących lokalizację i budowę farm wiatrowych I. Teza opinii Brak

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Politechniki Gdańskiej Na podstawie art. 68-71 oraz art. 272-296 ustawy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU Spis treści I.Postanowienia ogólne... 3 II. Zakres ogłaszanych informacji... 3 III. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji... 6 IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, wkład mieszkaniowy przypada spadkobiercom zmarłego, natomiast określony w ustawie krąg osób może ubiegać

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, wkład mieszkaniowy przypada spadkobiercom zmarłego, natomiast określony w ustawie krąg osób może ubiegać Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące problemów związanych z rozliczeniem wkładów mieszkaniowych wpłaconych w przeszłości w związku z uzyskaniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2004 r. GI-DEC-DS-87/04 DECYZJA

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2004 r. GI-DEC-DS-87/04 DECYZJA Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 kwietnia 2004 r. utrzymująca w mocy decyzję GIODO (nr. GI-DEC-DS-18/04/36) nakazującą Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie przywrócenie stanu

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki DESiWM/DEC-1008/37080/09 Dotyczy sprawy: DESiWM-41-39/09 Warszawa, dnia 12 października 2009 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kredycie konsumenckim 1

Ustawa o kredycie konsumenckim 1 Ustawa o kredycie konsumenckim 1 z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 715) zm. Dz.U. Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181 Spis treści Art. Rozdział 1. Przepisy ogólne...................................

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 1. Czy wizytówki mogą być źródłem danych dla wskaźnika Liczba kontaktów biznesowych? Wizytówki nie są adekwatnym dokumentem potwierdzającym realizację wskaźnika.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Strona 1 z 5

Załącznik. Strona 1 z 5 Załącznik Poprawki proponowane do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (druk 908)

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Rada Badania Megapanel PBI/Gemius 21 listopada 2012 URB nr 455 strona 1 z 8 Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 wraz z późniejszymi zmianami Uchwała o zmianie i poszerzeniu zasad grupowania

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe MINISTERSTWO GOSPODARKI Sekretariat Ministra Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe Warszawa Listopad 2010 r. 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie objętej nowelizacją

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA ŚLĄSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SILESIA W KATOWICACH

POLITYKA INFORMACYJNA ŚLĄSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SILESIA W KATOWICACH POLITYKA INFORMACYJNA ŚLĄSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SILESIA W KATOWICACH KATOWICE, GRUDZIEŃ 2014 ROKU 1 Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 2. ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI... 3 ROZDZIAŁ 3. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt I CZ 34/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 maja 2013 r. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z wniosku A.Polska

Bardziej szczegółowo

Autorka omawia przesłanki powierzenia przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom tej jednostki.

Autorka omawia przesłanki powierzenia przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom tej jednostki. Autorka omawia przesłanki powierzenia przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom tej jednostki. Niniejsze opracowanie zamyka cykl publikacji poświęconych pozycji

Bardziej szczegółowo

W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających.

W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających. W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających. Wprowadzenie Na początek należy wskazać przepisy prawne odnoszące się

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r. GI-DS-430/218/03 (dotyczy udostępnienia przez Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych - Szpitalowi danych osobowych osób, którym Szpital udzielił świadczeń zdrowotnych) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Jakie umowy i kiedy zawierać z członkami zarządu

Wstęp. 1. Jakie umowy i kiedy zawierać z członkami zarządu 1 S trona Wstęp Niniejsze opracowanie poświęcone jest przedstawieniu często spotykanego w praktyce korporacyjnej zagadnienia jednoczesnego zawierania z osobami piastującymi kierownicze stanowiska w spółce

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III.

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kolejną turę pytań, jakie wpłynęły do Urzędu Zamówień

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach z dnia 9 lipca 2015r Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Rady Nadzorczej BS w Mikołajkach z dnia 24 lipca 2015r BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 Łódź, dnia 7 marca 2014 roku... Decyzja nr 05/01/I/2014 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów

Bardziej szczegółowo

1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej?

1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej? 1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej? Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp.k. Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 00-498 Warszawa MEMORANDUM DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy:. zwanym dalej: Zamawiającym a.., zwaną/ym dalej: Wykonawcą łącznie zwanymi dalej: Stronami

Bardziej szczegółowo

Outsourcing, a praca tymczasowa-

Outsourcing, a praca tymczasowa- , a praca tymczasowa- podstawowe zagadnienia Izabela Struczyńska Starszy Inspektor Pracy Podstawa: opracowanie Departamentu Legalności Zatrudnienia Gdańsk 24-25.11.2014 r. Definicja świadoma rezygnacja

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 212/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 października 2008 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo