PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna Zielona Góra Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III z Miasta Zielona Góra współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP RISS Zielona Góra, 31 października 2013r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż euro 1. Zamawiający: Miasto Zielona Góra ul. Podgórna 22, Zielona Góra, województwo lubuskie tel. (+48) , faks: (+48) NIP: REGON: Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa. 3. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. 4. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 5. Tryb zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony. 6. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i tablic interaktywnych dla szkół podstawowych w ramach realizacji projektu pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III z Miasta Zielona Góra. 7. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i tablic interaktywnych w ramach realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Miasta Zielona Góra w ramach realizacji projektu pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III z Miasta Zielona Góra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poszczególnych części zawiera Formularz cen jednostkowych stanowiący załączniki nr od 8A do 8L do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 12 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy na jedną lub dwie, lub więcej części Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych oraz tablic interaktywnych do prowadzenia następujących zajęć dla dzieci: 1) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów komputerowe, 2) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów gry i zabawy ruchowe, 3) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją, 4) Specjalistyczne zajęcia rozwijające sprawność ruchową dzieci z wykorzystaniem różnorodnych form rekreacji. 5) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów język angielski, 6) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, 7) Zajęcia rozwijające zainteresowania Młody odkrywca, 8) Zajęcia rozwijające różnego rodzaju zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, 9) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo koło języka angielskiego, 10) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ortograficzne Kolorowa ortografia,

2 11) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo koło języka niemieckiego Rodzaj, ilość pomocy i urządzeń wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami oraz numery szkół, do których Wykonawca powinien dostarczyć przedmiot zamówienia zawarte są w Załączniku nr od 8A do 8L do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pogrupowane pomoce dydaktyczne i urządzenia wg części zamówienia z podziałem na poszczególne szkoły, których adresy zawarte są w Załączniku nr 6 do SIWZ W celu wykazania, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załącznikach od 8A do 8L SIWZ w ostatniej rubryce załączników, na część, na którą Wykonawca składa ofertę, należy wskazać nazwę, model oraz opis proponowanego towaru Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres zgodny z gwarancją producenta od dnia odbioru dostawy Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych oraz wynika z konieczności wykorzystania danego środka dydaktycznego dla osiągnięcia zamierzonych celów Projektu oraz osiągnięcia efektów dydaktyczno-wychowawczych przez uczniów klas I-III szkól podstawowych. Ilekroć w treści SIWZ, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, merytorycznych, cechach użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych Opisy przedmiotu zamówienia zawierające nazwy producenta, podyktowane są specyfiką przedmiotu oraz względami organizacyjnymi. Wymagany jest zakup wskazanego przedmiotu, ponieważ jest on częścią realizowanego przez nauczycieli programu zajęć. Zamawiane pomoce dydaktyczne są nierozerwalnie związane z prowadzonymi już wcześniej zajęciami, stanowią kontynuację i uzupełnienie programu nauczania realizowanego w danej szkole przez poszczególnych nauczycieli Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 12 części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy na jedną, kilka lub wszystkie części Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części: Część I: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR Część II: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ZESPOLE EDUKACYJNYM NR Część III: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR Część IV: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH Część V: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Część VI: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR Część VII: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR Część VIII: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR Część IX: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZESPOLE EDUKACYJNYM NR Część X: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZESPOLE SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH Część XI: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR Część XII: ZAKUP I DOSTAWA TABLIC INTERAKTYWNYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: SP NR 5 W ZE NR 1, SP NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI, SP NR Rodzaj zamówienia: Dostawa;

3 9. Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono dialog techniczny: nie; 10. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): część 1: pomoce dydaktyczne, artykuły i sprzęt sportowy; część 2: pomoce dydaktyczne, artykuły i sprzęt sportowy, część 3: pomoce dydaktyczne, artykuły i sprzęt sportowy; część 4: pomoce dydaktyczne, część 5: pomoce dydaktyczne, artykuły i sprzęt sportowy; część 6: pomoce dydaktyczne, część 7: pomoce dydaktyczne, część 8: pomoce dydaktyczne, artykuły i sprzęt sportowy, część 9: pomoce dydaktyczne, część 10: pomoce dydaktyczne, część 11: pomoce dydaktyczne, część 12: urządzenia multimedialne; 11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

4 11.1. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp. w pkt 6.1.3) SIWZ; wiedza i doświadczenie o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp potencjał techniczny o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp osoby zdolne do wykonania zamówienia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp sytuacja ekonomiczna i finansowa o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zaleca się aby zobowiązanie określało zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia). (pkt ) SIWZ, ORYGINAŁ) Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 12. Warunki niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny braku podstaw do wykluczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz art. 24b ust. 3 ustawy pzp. Ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1.4) ) SIWZ. 13. Dokumenty i oświadczenia: Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie: 1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika Nr 2 do SIWZ; 3) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp wg załącznika Nr 3 do SIWZ; 4) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 4 do SIWZ; 5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

5 wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 5 do SIWZ; 7) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp; 8) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 9) Szczegółowo wypełniony formularz wyliczenia cen wg załączników od 8A do 8L SIWZ zawierający także opis oferowanych dostaw na części, na które Wykonawca składa ofertę Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.5) SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt ) ) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt SIWZ; Wymienione w pkt SIWZ dokumenty i oświadczenia muszą być załączone do oferty Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.3) 6.1.7) SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Składane dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.4) 6.1.5) SIWZ, które mogą być przedstawione w formie kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt SIWZ Kopie dokumentów dotyczących podmiotów, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ poświadczają za zgodność z oryginałem te podmioty Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości W przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.4) 6.1.5) SIWZ sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.4) 6.1.5), 6.1.7) ) SIWZ podane zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt SIWZ musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione. 14. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

6 15. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 16. Oferty wariantowe: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 17. Oferty częściowe: nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. 18. Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 19. Termin związania: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 20. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 21. Termin złożenia ofert: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 408 w terminie do dnia 12 listopada 2013 roku do godz. 12: Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2013 roku o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%; 24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia; 25. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/: SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej: SIWZ w formie papierowej można odbierać w siedzibie Zamawiającego nr pokoju 408 (tel ) osobiście po okazaniu dowodu wniesienia opłaty w kasie urzędu w wysokości 94,50 zł. W przypadku wykonawców zamawiających wysyłkę SIWZ pocztą, należy dokonać opłaty za SIWZ powiększonej o kwotę opłaty pocztowej w łącznej wysokości 103,90 zł na rachunek bankowy nr: Zamówienie SIWZ należy przesłać na numer fax wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty; 26. Zamówienie uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w ramach zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp. 27. Umowa ramowa: nie dotyczy; 28. Dynamiczny system zakupów: nie dotyczy; 29. Przeprowadzenie aukcji elektronicznej: nie dotyczy; 30. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: zgodnie z pkt 39 SIWZ. 31. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu / programu ze środków Unii Europejskiej: w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 32. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak. 33. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 października 2013 r. PREZYDENT MIASTA mgr inż. Janusz Kubicki.. imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Dostawa detektora liniowego z akcesoriami dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594, 1 z 7 2011-09-27 14:11 Linia: Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn.: /Zindywidualizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas I-III z terenu gminy Linia/ Numer ogłoszenia: 308150-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona1 Lisków: Zorganizowanie i przeprowadzenie dowozu osób niepełnosprawnych na wycieczkę integracyjną do Zoo Safarii w Borysewie i konferencję w Ostrowie Wielkopolskim dla uczestników Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185 Strona 1 z 9 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168470&rok=20. 2015-07-07 Warszawa: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES 1 Olsztyn: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw dla uczniów klas I-III realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Warszawa: Zakup usług serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 1 z 5 2014-11-08 20:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 Warszawa: UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.html Warszawa: Dostawa hali namiotowej do Muzeum Łazienki Królewskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Warszawa: Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy, ul. Konopnickiej 13, 80-240 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 348 3403, faks 58 3483404.

I. 1) NAZWA I ADRES: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy, ul. Konopnickiej 13, 80-240 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 348 3403, faks 58 3483404. Gdańsk: Wykonanie i montaż uproszczonych punktów kontroli czystości FOD na lotnisku Gdynia Oksywie. Numer ogłoszenia: 86983-2012; data zamieszczenia: 17.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, woj. Warszawa: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA LABORATORIUM SPECJALISTYCZNEGO IOZ Numer ogłoszenia: 149408-2015; data zamieszczenia: 19.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Numer ogłoszenia: 11209-2013; data zamieszczenia: 21.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Numer ogłoszenia: 142414-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Gostyń: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Aktywni razem. Program

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo