Wykład 2 Innowacje finansowe jako atrybut inżynierii finansowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 2 Innowacje finansowe jako atrybut inżynierii finansowej"

Transkrypt

1 Wykład 2 Innowacje finansowe jako atrybut inżynierii finansowej 4. Mechanizm kreacji innowacji finansowych Tłem dla interpretacji innowacji finansowych jest zwykle analiza tendencji na współczesnych rynkach finansowych, zapoczątkowanych w połowie lat siedemdziesiątych, a już wyraźnie zaostrzonych po roku W większości definicji znaleźć można zawężone, spojrzenie na innowacje, eksponujące ich produktowy charakter. Wynika ono jednak z obiektywnego faktu, że za najbardziej udane innowacje uznaje się instrumenty pochodne (derivative instruments). W sposobie definiowania innowacji finansowych można zauważyć znaczne różnice interpretacyjne. Dokonajmy przeglądu kilku najczęściej spotykanych definicji innowacji o charakterze instrumentów finansowych: Innowacja finansowa to instrument, w którym skostniałe" elementy konwencjonalnych produktów rynku finansowego (nieindeksowanych obligacji czy akcji) zostały zamienione przez nowe i elastyczne elementy, dzięki czemu zyskują one nowe zastosowania i wysoką płynność na rynku kapitałowym lub walutowym. Innowacja finansowa to instrument, który zaciera różnice między segmentami rynku finansowego. 1

2 Innowacja finansowa to instrument, który służy ochronie przed zmiennością podstawowych parametrów rynku finansowego - takich jak stopy procentowe czy kursy walutowe - w formie wystandaryzowanych (np. transakcje terminowe) lub niewystandaryzowanych (np. opcje na OTC ) kontraktów zabezpieczających. Innowacja finansowa to instrument o szerokim spektrum zastosowań substytucyjnych, przykładowo pozwalającym zastąpić kredyty/wkłady z banku krajowego kredytami/wkładami w banku zagranicznym, lub zastąpić instrumenty o oprocentowaniu regulowanym przez państwo instrumentami o oprocentowaniu kształtowanym przez rynek Innowacja finansowa to kombinacja większej liczby instrumentów (w tym również klasycznych), w której możliwe będzie wykorzystanie korzyści natury komparatywnej. Długofalowe przeobrażenia rynku finansowego przebiegają zasadniczo w dwóch stadiach: Rozwój wszerz Rozwój w głąb Over-the-counter (OTC) trading is to trade financial instruments such as stocks, bonds, commodities or derivatives directly between two parties. It is contrasted with exchange trading, which occurs via corporate-owned facilities constructed for the purpose of trading (i.e., exchanges), such as futures exchanges or stock exchanges. 2

3 Rozwój wszerz", typowy dla początkowych stadiów rozwojowych rynku, polega na stopniowym wzroście pojemności rynku finansowego, jednak przy mało zróżnicowanej ofercie produktów i przy względnej powolności handlu nimi - zmiany mają więc charakter ilościowy. Rozwój w głąb" ma wszelkie znamiona jakościowych przemian na rynku finansowym, czego wyrazem staje się powołanie do życia nowych jego segmentów. Oferowane na nich nowe instrumenty finansowe, potocznie nazywane produktami przemodelowanymi i pochodnymi, otwierają" podzbiory kolejnych transakcji rynkowych. Derywaty, bo o nich mowa, stają się wtedy samodzielnymi instrumentami finansowymi, które oddzieliły się od będących ich źródłem podstawowych produktów i rynków. Ich wynalazcy posługują się prostą receptą uznając, że elementy produktu podstawowego, np. obligacji zwykłej (oprocentowanie, okres ważności, waluta) nie są stałe, i że zgodnie z zasadą układania klocków można tworzyć coraz to inne ich kombinacje. Nośnikiem innowacji są jednak nie tyle nowe cechy konstrukcyjne produktu, co jego nowe funkcje. Innowację należy więc...definiować w terminach raczej popytu niż podaży, to znaczy jako zmianę wartości i zaspokajania potrzeb konsumenta..." [Drucker]. W tym kontekście dopiero wykreowanie derywatów oznaczało przemianę jakościową, gdyż poprzez nowe zastosowania (funkcje), zmieniało strategie finansowe podmiotów gospodarujących, zwłaszcza przedsiębiorstw i banków. Bardziej wnikliwą analizę tendencji na współczesnych rynkach finansowych, przede wszystkim w aspekcie mechanizmów uruchamiających innowacje finansowe, umożliwia rys

4 Rys Tendencje na rynkach finansowych jako źródło kreacji innowacji Systematyka źródeł wyłaniania się innowacji finansowych nie jest łatwa ze względu na krzyżowanie się" pojedynczych przyczyn oraz obecność licznych sprzężeń zwrotnych w całym mechanizmie (na rysunku zaznaczono je dwukierunkowymi strzałkami wewnątrz poszczególnych bloków schematu). Punktem wyjścia wczesnych przemian na rynkach finansowych stały się pewne tendencje makroekonomiczne zapoczątkowane w połowie lat siedemdziesiątych - globalizacja gospodarki, niestabilność stóp procentowych i kursów walutowych, uporczywość inflacji, czy międzynarodowy kryzys zadłużenia. Pod presją umiędzynarodowienia transakcji finansowych i w warunkach rosnącej walki konkurencyjnej centrów finansowych świata w wielu krajowych systemach finansowych 4

5 podjęto procesy deregulacji. Od większości uczestników rynku zaczęto wymagać większej elastyczności, zarówno w aspekcie silniejszej ochrony przed zmiennością podstawowych parametrów rynkowych, jak również szybszej reakcji na wyłaniające się tendencje. Miarą i symbolem procesu głębokich przeobrażeń strukturalnych rynków finansowych stały się trwałe tendencje: 1) sekurytyzacji, jako procesu zmiany charakteru niektórych aktywów podmiotów gospodarujących i nadania im formy zbywalnych instrumentów finansowych (papierów wartościowych), 2) związanego z tym wzrostu roli banków inwestycyjnych, 3) wspólnego wzrostu wzajemnie poprzerastanych" rynków pieniężnego, kapitałowego i walutowego, 4) odpośredniczenia", czyli ograniczenia roli banku komercyjnego jako klasycznego pośrednika pomiędzy kapitałodawcami a kapitałobiorcami; przedsiębiorstwa zaczęły w coraz większym stopniu zaspakajać swoje potrzeby kapitałowe poprzez emisję papierów wartościowych. Wydatnie zmieniło się położenie strategiczne banków uniwersalnych poddanych nasilonej presji osiągania zysków. Banki odpowiedziały między innymi rozszerzeniem wolumenu usług drogą wprowadzenia innowacji finansowych i udoskonalenia technologii finansowej, wspartych nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie telekomunikacji oraz przetwarzania danych. Deregulacja (łac.) - zmniejszenie oddziaływania państwa na ekonomiczną sferę kraju, czyli przede wszystkim na rynek, poprzez brak ingerencji w ustalanie cen oraz jakości dóbr i usług. Jest to także znoszenie regulacji prawnych na linii pracownik-pracodawca poprzez znoszenie lub obniżanie płacy minimalnej. Deregulacja wiąże się ściśle z procesem liberalizacji gospodarki, a często i prywatyzacji. Polskim przykładem może być tu zniesienie zakazu posiadania zagranicznych kont bankowych przez polskich obywateli, co znacznie ułatwiło swobodę przepływu kapitału. W rachunkowości sekurytyzacja polega na wykupie wierzytelności ze środków uzyskanych z emisji obligacji 5

6 Anglosaski rodowód derywatów wskazuje jednak na fakt, że w znacznej masie formowano je na rynkach papierów wartościowych, a nie w bankach. Innowacje finansowe były najczęściej pomysłem maklerów. Rynek papierów wartościowych jest dogodnym środowiskiem formowania się innowacji, lecz tylko ich część wolno bezpośrednio wiązać z giełdą. Pozagiełdowy rynek papierów wartościowych (OTC; Over-the-counter) systematycznie zyskuje w USA na znaczeniu, nie tylko pod względem zdobywania umownie pojmowanego rynku finansowego, lecz także z uwagi na chłonność innowacyjną. OTC, jako rynek wolny", z założenia przewidziany dla obrotu akcjami nie spełniającymi kryteriów dopuszczenia do notowań giełdowych, przyciąga inwestorów elastycznością swoich procedur. Umożliwia prowadzenie bezpośredniego handlu między maklerami a inwestorami poprzez sieć urządzeń komputerowotelefonicznych. Szybkość współczesnej komunikacji i możliwość negocjowania cen powodują, że wielu handlowców nie widzi wielkiego sensu w kontakcie z tradycyjną giełdą. Dobrze ilustrują powyższe spostrzeżenia finansowe transakcje terminowe, których źródeł należy szukać na giełdach towarowych. Wahania cen giełdowych surowców, np. rolniczych, skłaniały producentów i odbiorców do zabezpieczania się przed niekorzystną zmianą Instrumenty pochodne, derywaty (ang. derivatives) - rodzaj papierów wartościowych, instrumenty finansowe, których wartość uzależniona jest od wartości innych instrumentów finansowych, zwanych instrumentami bazowymi. Instrumentem bazowym mogą być akcje, obligacje, wysokość stopy procentowej, wartość indeksu giełdowego, a także tak nietypowe wskaźniki jak liczba dni słonecznych, wielkość opadu śniegu czy deszczu - derywaty pogodowe. Instrumenty potwierdzają uzyskanie przez nabywcę prawa do otrzymania w przyszłości określonej wartości pieniężnej lub dokonania transakcji. Najczęściej są wykorzystywane jako instrumenty zabezpieczające w celu minimalizacji ryzyka. 6

7 cen w przyszłości (spadku dla pierwszych, wzrostu dla drugich), właśnie przez zawieranie kontraktów terminowych. Centralna ekonomiczna funkcja derywatów polega na tym, że umożliwiają one podmiotom gospodarującym efektywne zarządzanie ryzykiem - korzystne pod względem kosztów i pozwalające na wysoką elastyczność. Tworzenie procedur ochronnych przed ryzykiem zmiany cen (hedging), stało się pierwotnym motywem udziału w terminowych transakcjach na rynkach surowcowych, i w podobnym celu zostało przeniesione na rynek walutowy i giełdę papierów wartościowych. Równocześnie dla niektórych uczestników rynku terminowego motywem naczelnym stała się spekulacja (trading). Zatem jeżeli jedna ze stron transakcji chroni swoją pozycję finansową - zamyka na klucz" zysk w obawie przed spadkiem kursów akcji, to druga przewiduje ich wzrost. W tym świetle można wysunąć tezę, że proces powstawania nowych instrumentów finansowych miał dwie ważne siły sprawcze, sprzęgnięte z dążeniem do osiągnięcia dwóch celów: 1) coraz efektywniejszego rozłożenia ryzyka miedzy strony kontraktów finansowych, 2) coraz szerszego stosowania dźwigni finansowej, czyli kontroli nad jak największym strumieniem pieniężnym, przy relatywnie niskim zaangażowaniu kapitału własnego Jak podają specjaliści amerykańscy, na współczesnym rynku znajduje się obecnie ponad 1200 różnych rodzajów pochodnych, które ułatwiają bankom, firmom i inwestorom kontrolowanie ryzyka, a korzyści jakie z nich płyną znacznie przewyższają niebezpieczeństwa. Praktyka gospodarcza dowiodła, że działania przedsiębiorcze wymagają skłonności do ryzyka. Rynek finansowy, dzięki innowacjom dotyczącym produktów i 7

8 operacji, staje się podporą przedsiębiorczości - nie tylko chroni przed nadmiernym ryzykiem, lecz zwiększa manewrowość firmy" w dziedzinie finansów. W kontekście ewolucji rynku derywatów warto raz jeszcze powrócić do oceny sposobu funkcjonowania różnych modeli organizacji współczesnych rynków finansowych. W analizie mechanizmu kreacji innowacji finansowych warto wyodrębnić jeszcze jeden wątek. Istnieje bowiem zjawisko, które można określić jako swoistego rodzaju ruch okrężny regulacja - innowacja rynkowa". Można posłużyć się tu następującym schematem: Dostrzegana przez niektórych ekonomistów zawrotna gra" regulacjainnowacja-nowa regulacja może stanowić przyczynek do szukania innych jeszcze sił determinujących rynek derywatów. Możemy bowiem przypuszczać, że narodziny przynajmniej niektórych innowacji można tłumaczyć jako manewr obejścia" zbyt niekorzystnych dla przedsiębiorstw i banków regulacji. Instytucje nadzoru mogą uzasadniać swoje pociągnięcia złożonością informacyjną współczesnego środowiska działania instytucji finansowych i ograniczoną w takich warunkach zdolnością do skutecznej kontroli ich zachowań. Ilość informacji zawartych w cenach, jak również szybkość i intensywność przetwarzania informacji wciąż rosną. Właśnie derywaty mogą odgrywać pozytywną rolę w czynieniu rynków finansowych bardziej 8

9 przejrzystymi". Poprzez sprzyjanie strategiom arbitrażu i wpływ na układ cen na rynkach terminowych, derywaty potrafią połączyć rozkawałkowane" rynki cząstkowe. Generalnie rzecz biorąc, współczesne rynki finansowe stają się coraz częściej areną gry o informacje. Strony transakcji nie tylko zabiegają o dysponowanie większą masą informacji, lecz przywiązują wagę do jakości i kosztów jej pozyskania. Tymczasem świat teraźniejszej gospodarki cechuje powszechne zjawisko asymetrii informacji. Upraszczając, asymetria informacji polega na nierównomiernym jej rozkładzie między stronami kontraktów rynkowych. Załóżmy abstrakcyjnie, że wskutek pewnej operacji doszło między kontrahentami do zamiany ról; strona reprezentująca popyt włada teraz informacjami strony oferującej podaż, i odwrotnie. W warunkach symetrii informacji taka transformacja byłaby pozbawiona skutków ekonomicznych, czyli obojętna dla położenia finansowego podmiotów wymiany. Ponieważ nie ma możliwości zdyskontowania przewagi informacyjnej, nikt nie może poprawić swojej pozycji kontraktowej - pozostaje ona niezmienna. Utrwalona w teorii finansów hipoteza efektywnego rynku finansowego została jednoznacznie osadzona w kontekście efektywności informacyjnej. Twórca tej hipotezy, E. Fama, nazwał warunki efektywności rynku kapitałowego, zakładające: 1) brak kosztów transakcyjnych, 2) bezpłatny dostępu do informacji dla wszystkich zainteresowanych, 3) homogeniczny charakter oczekiwań inwestorów co do implikacji informacji dla bieżących i przyszłych kursów papierów wartościowych. W takim przypadku ceny różnych produktów będą oscylować blisko ich wartości, zyskując cechę cen równowagi. Rynek finansowy jest w tym 9

10 kontekście efektywny wtedy, jeśli ceny papierów wartościowych dostosowują się niezwłocznie do napływających do inwestorów informacji. Jednak założenie o funkcjonującym bez przeszkód i w pełni efektywnym rynku kapitałowym, z doskonałym poinformowaniem wszystkich jego aktorów" jest utopią. I nie jest to tylko rezultat zawodności mechanizmów rynku. Asymetria informacji jest przecież również wynikiem gry ekonomicznej o przewagę informacyjną, rezultatem konfrontacji realizujących odmienne interesy uczestników procesu wymiany. Dochodzimy więc do zaskakującej konkluzji, że nierównomierne władanie informacją przez aktorów" jest jedną z ważnych przesłanek zawierania transakcji. Oczywiście każda ze stron subiektywnie ocenia własną przewagę w warunkach nierównego rozkładu informacji, która ma się skonkretyzować w przyroście zysków - a to ożywia rynek. T. Plummer: Podstawowym katalizatorem procesu powstawania zbiorowości (np. inwestorów giełdowych) jest sytuacja braku równowagi". Rodzi ona rywalizację i dążenie wielu uczestników rynku do jej zmiany. To z kolei wiąże się z nieustannym procesem przekazywania informacji i ich analizowania. Reasumując, należy stwierdzić, że rynek instrumentów pochodnych wprowadza pewien ład informacyjny w systemie finansowym (funkcjonowanie rynków terminowych może tworzyć podstawę do prognozowania np. stóp procentowych czy kursów walutowych). Z drugiej jednak strony zjawisko asymetrii informacji jest trwałą charakterystyką środowiska współczesnych inwestorów. 10

11 5. Istota i pola aktywności inżynierii finansowej Tak często użyte już pojęcie inżynierii finansowej nie zostało jeszcze zdefiniowane. Niewątpliwie inżynieria finansowa jest działalnością ściśle związaną z zarządzaniem ryzykiem i ze stosowaniem instrumentów pochodnych. W związku z tym wypada jednak postawić następujące pytanie: czy uzasadnione jest kojarzenie inżynierii finansowej z każdym przejawem zastosowania instrumentów pochodnych. G. Crawford i B. Sen podają, za pomocą dość rozbudowanego przykładu, że inżynierowie-finansiści potrafią tworzyć z instrumentów tradycyjnych i pochodnych nowe aktywa, oparte jedynie na części tych instrumentów (rozłożonych nota bene wcześniej z pomocą inżynierii finansowej na mniejsze składniki). Ten inżyniersko-konstrukcyjny punkt widzenia zachęca do przywołania innej analogii. Sposób konstruowania instrumentów pochodnych można wyjaśniać przez przykład przebiegu chemicznych reakcji analizy i syntezy. Możemy więc mieć do czynienia jeszcze z chemią finansową. Sposoby wyceny wszelkich tytułów finansowych oraz metody komponowania optymalnego finansowania mogą znaleźć oparcie - jak twierdzą L. Perridon i M. Steiner - w logice przebiegu dwóch procesów: 1) rozkładania, jak to się dzieje w przypadku reakcji analizy, całego instrumentu finansowego na jego części składowe (Stripping); 2) scalania, analogicznie do przebiegu reakcji syntezy, części różnych produktów finansowych, w inny instrument (Replicating) Można sobie wyobrazić w pierwszym przypadku następujące rozwiązanie. 11

12 Klasyczna obligacja, składająca się z wnoszonej kwoty kapitału i składnika odsetkowego, może zostać rozłożona na dwie części. Odpowiednikiem pierwszego składnika będzie powszechnie znana przecież w świecie finansów, stosuje regułę dyskonta, obligacja typu Zero- Bonds. Odpowiednikiem drugiego składnika może być tytuł finansowy, stwierdzający prawa do płatności odsetkowych. Również dzięki derywatowi staje się możliwe odszczepienie pojedynczego ryzyka od innych cech aktywu bazowego, a tym samym wyizolowana wycena tej konkretnej formy ryzyka. W rezultacie takiego działania, zbliżonego do chemicznej reakcji analizy, obrót instrumentem pochodnym oznaczać będzie przeniesienie między stronami kontraktu tylko jednej, odseparowanej formy ryzyka. Drugi przypadek to nowotworzenie" instrumentu finansowego drogą połączenia w jedną całość niektórych elementów konstrukcyjnych dwóch instrumentów tradycyjnych, złożenia derywatu i instrumentu tradycyjnego itp. Zazwyczaj duża elastyczność takich konstrukcji oraz praktycznie nieograniczona liczba dostępnych kombinacji, pozwalają stworzyć produkt dostosowany do potrzeb pojedynczych użytkowników. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy tak zbudowany derywat gwarantuje najlepsze dopasowanie do indywidualnego profilu ryzyka przedsiębiorstwa czy banku. 12

13 Na tle podniesionych uwag, można podjąć próbę sformułowania następującej definicji inżynierii finansowej: Inżynieria finansowa to umiejętność projektowania, konstruowania i wdrażania innowacji finansowych w dziedzinie nowoczesnego zarządzania finansami, umożliwiająca optymalny wybór metody finansowania działalności i efektywne zarządzanie ryzykiem, silnie wsparta przez zaawansowane metody wyceny instrumentów pochodnych i modelowania ryzyka, a także przez nowoczesną technologię informatyczną. Użyte w pierwszym członie definicji sformułowanie umiejętność", nie zaś działalność polegająca na", wynika z naszego przeświadczenia, że właśnie know how tworzy twardy rdzeń" inżynierii finansowej. Optymalna metoda finansowania powinna odpowiadać czterem grupom wymogów: Po pierwsze, metoda finansowania musi być podporządkowana celom strategicznym. Dotyczy to przede wszystkim zdobywania nowych źródeł finansowania i dostosowywania konstrukcji instrumentów finansowych do popytowo-podażowych charakterystyk rynku. Po drugie, metoda finansowania powinna spełniać zbiór kryteriów oceniających stopień realizacji celów finansowych (m.in. obniżać koszty finansowania i skutecznie je kontrolować, wzmacniać strukturę bilansową firmy pod kątem jej stabilności, kontrolować ryzyko rynkowe, utrzymywać płynność finansową). Po trzecie, metoda finansowania nie może kolidować z interesami właścicieli firmy. Z punktu widzenia, na przykład, akcjonariuszy metoda finansowania powinna marginalizować ujemne skutki zjawiska rozwodnienia kapitału" wynikającego z decyzji o nowej emisji akcji. 13

14 Po czwarte, metoda finansowania musi uwzględniać także cele o charakterze transakcyjnym związane z pierwotnym i wtórnym rynkiem finansowania. Niepodważalna pozostaje konstatacja o związkach inżynierii finansowej z bankowością inwestycyjną. W celu zarysowania szerszego pola dla dalszej dyskusji, stawiamy następujące pytanie: czy Polsce potrzebne są banki inwestycyjne? 1. Stawiamy dwie tezy: Teza 1: Jeżeli proces prywatyzacji polskiej gospodarki nie będzie powstrzymywany to, zważywszy dodatkowo na konieczność restrukturyzacji wielu polskich firm, powinien wyłonić się głęboki rynek dla usług banków inwestycyjnych. Teza 2: Wielu polskich ekspertów uważa, że polski system finansowy cechuje nadal duża sztywność i nierównowaga instytucjonalna (mały udział banków w finansowaniu procesów rozwojowych, niedostateczna jeszcze kapitalizacja rynku giełdowego, brak wyspecjalizowanych pozabankowych instytucji finansowych, nadregulacja rynku kapitałowego). Aktualnie w świecie bankowości inwestycyjnej można wyodrębnić trzy grupy banków: 1) banki ponadnarodowe oferujące szeroki portfel usług i dysponujące możliwością geograficznej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, 2) duże banki narodowe obsługujące inwestorów instytucjonalnych na lokalnych rynkach UE, 3) banki inwestycyjne obsługujące małe i średnie przedsiębiorstwa, a nawet (co jest jednak rzadkością) osoby fizyczne na lokalnych rynkach Unii Europejskiej. Istnieją dwa sposoby wyodrębniania pól aktywności banków inwestycyjnych. 14

15 Sposób pierwszy bierze za podstawę najczęściej spotykaną definicję banku inwestycyjnego: jest to instytucja, która świadczy wiązkę kreatywnych usług finansowych, wykorzystując przy tym wszelkie możliwości (a zatem i zalety) krajowych i międzynarodowych rynków kapitałowych. Może istnieć pokrewieństwo między inżynierią finansową i bankowością inwestycyjną. W związku z tym można wyodrębnić trzy kompleksy aktywności operacyjnej banków inwestycyjnych: 1) działalność na rynku emisji papierów wartościowych (administrowanie emisją w fazie jej przygotowania, gwarantowanie emisji i jej plasowanie), 2) działalność na rynku wtórnym, czyli szeroko pojmowany obrót papierami wartościowymi (łącznie z wykorzystaniem operacji na papierach udziałowych dla realizacji programu fuzji i przejęć firm); 3) działalność na rynku instrumentów pochodnych, a zasadniczo świadczenie usług doradztwa dla firm dziedzinie zarządzania ryzykiem. Drugi sposób określania pola aktywności banków inwestycyjnych bazuje na identyfikacji głównych obszarów doradztwa, jakie banki inwestycyjne mogą świadczyć na rzecz swoich klientów. Mieści się w zakresie tych usług m.in. doradztwo w zarządzaniu aktywami powierniczymi i właśnie doradztwo w dziedzinie inżynierii finansowej - z naciskiem na program fuzji i przejęć oraz zarządzanie ryzykiem. Reasumując, banki inwestycyjne byłyby konieczne dla właściwego przebiegu procesu transformacji polskiej gospodarki, gdyż efektywna restrukturyzacja firm może zostać osiągnięta dzięki programowi fuzji i przejęć, natomiast w zmieniającym się otoczeniu firm (zwłaszcza przy 15

16 rosnącym ryzyku rynkowym) powinny funkcjonować banki inwestycyjne jako instytucje profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu ryzykiem. Dobrą ilustracją aktywności operacyjnej banku inwestycyjnego, w której może on stosować narzędzia właściwe dla inżynierii finansowej, jest proces sekurytyzacji aktywów. Sekurytyzacja to sposób pozyskiwania funduszy, polegający na uznaniu przez przedsiębiorców rynków papierów wartościowych za zewnętrzne źródła finansowe, zamiast banków i podobnych pośredników finansowych. Jako nowoczesna operacja finansowa, sekurytyzacja polega na przekształceniu posiadanych przez dany podmiot aktywów w papiery wartościowe zbywalne na rynku finansowym. Sprzedający aktywa, poszukujący tą drogą kapitału, wyodrębnia pakiet jednorodnych aktywów, aby sprzedać je np. bankowi inwestycyjnemu. Sprzedawane aktywa reprezentują prawo do należności płatnych w przyszłości. Podmiot nabywający te należności, np. bank inwestycyjny, emituje na ich podstawie papiery wartościowe zbywane na rynku finansowym; noszą one nazwę asset backed securities (ABS). Etapy procesu sekurytyzacji aktywów przedstawia rysunek

17 Rys Etapy procesu sekurytyzacji aktywów 17

18 6. Zarządzanie ryzykiem, czyli wstęp do inżynierii finansowej Problem zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem derywatów można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, wzrost obrotów instrumentami pochodnymi i rosnąca złożoność rynków finansowych wymagają odpowiednich reakcji ze strony ich regulatorów. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego opublikował niedawno zbiór 25 zasad, stanowiących wymogi efektywnego nadzoru bankowego. W jednej z zasad sprecyzowano pojęcie wszechstronnego zarządzania ryzykiem". Zgodnie z literą cytowanego dokumentu proces ten obejmuje identyfikację, pomiar, monitoring i kontrolę wszystkich rodzajów ryzyka. Czy z naszego punktu widzenia ta wykładnia zarządzania ryzykiem znajdzie zastosowanie? Czy ma ona walor uniwersalnego ujęcia tej skomplikowanej problematyki? Odpowiedź na to pytanie przeniesie rozważania na drugą - wcześniej zapowiedzianą - płaszczyznę. W podejściu instytucji nadzoru nie ma, co jest w pełni zrozumiałe, aktywnych aspektów zarządzania ryzykiem. Tak więc z punktu widzenia użytkowników derywatów, proces zarządzania ryzykiem musi mieć inną sekwencję Analiza ryzyka --- Sterowanie ryzykiem --- Kontrola ryzyka Ewidentnie podkreślony aktywny charakter procesu zarządzania ryzykiem polega na tym, by przez sterowanie ryzykiem chronić potencjał zarobkowy firmy i zabezpieczyć wartość inwestycji przed niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi. 18

19 Pierwsza faza zarządzania ryzykiem, analiza ryzyka, obejmuje określenie ryzyka (identyfikację form ryzyka, klasyfikację jego determinantów) oraz analizę sensu stricto, czyli pomiar ryzyka i symulację jego wpływu na inwestycję. Faza druga, sterowanie ryzykiem, dotyczy różnych strategii inwestycyjnych i wyboru przystających do nich procedur ochronnych. Faza trzecia, kontrola ryzyka, polega na ciągłym monitorowaniu tzw. pozycji ryzyka. Podejście do zarządzania ryzykiem przedstawiono na rys Rys Proces decyzyjny inwestora na rynku finansowym 19

20 Proces decyzyjny inwestujących na rynku finansowym (a więc nie tylko na rynku derywatów) obejmuje trzy stadia. W pierwszej fazie, pochłaniającej relatywnie najwięcej czasu, inwestor przygotowuje bazę informacyjną dla zbudowania strategii inwestycyjnej i podejmowania decyzji operacyjnych. W nowoczesnej teorii inwestowania portfelowego ta faza nazywana jest krótko planowaniem. Konfrontacja struktury oczekiwań inwestora z potencjalnymi wariantami inwestowania, jest pierwszym krokiem do wypracowania filozofii inwestycyjnej". Określenie pierwszej składowej, czyli oczekiwań inwestora, jest pochodną zestawienia jego celów z ograniczeniami. Cele i ograniczenia zależą oczywiście już od samej przynależności" inwestorów (inwestorzy instytucjonalni czy inwestorzy indywidualni). Przykładowo, inwestorzy instytucjonalni są silnie ograniczani przepisami prawa, restrykcjami natury funkcjonalnej, czy zgodnością ze statutem. Określenie celów inwestora w sensie sformalizowanym polega na uwzględnianiu akceptowanej relacji między oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji, a pewną miarą ryzyka; może nią być odchylenie standardowe jako miara zmienności strumieni pieniężnych netto generowanych przez różne aktywa z potencjalnego portfela inwestycyjnego. Przykładem poszukiwania takiej relacji może być próba oszacowania stopy zwrotu z uwzględnieniem ryzyka, według formuły: stopa zwrotu z uwzględnieniem ryzyka = stopa zwrotu z aktywu β gdzie β = wskaźnik ryzyka (miara systematycznego ryzyka towarzyszącego danemu aktywowi; na rynku giełdowym jest to wskaźnik siły reakcji rynkowych zmian kursu akcji na zmiany wartości indeksu giełdowego). 20

21 Określenie drugiej składowej, czyli wstępnego oszacowania wariantów inwestowania, jest w przeważającym stopniu rezultatem analiz o charakterze prognostycznym. Polega na próbie przewidzenia przyszłej ewolucji rynku, zarówno w sensie globalnym, w przekroju wybranych jego sektorów, jaki i w odniesieniu do rynku wybranych walorów. Tak opracowana baza informacyjna pozwala wypracować filozofię inwestowania", jako zbiór względnie trwałych zasad budowy portfela inwestycyjnego. Ustalenie filozofii inwestowania" ma znaczenie dla uściślenia portfela wyjściowego. Z teoretycznego punktu widzenia, portfel wyjściowy jest efektem wyboru spośród wielu wariantów kombinacji stopa zwrotu-ryzyko", przy uwzględnieniu funkcji preferencji ryzyka inwestora. Druga i trzecia faza, odpowiednio realizacja oraz kontrola (pomiar efektów), zamykają proces decyzyjny inwestora. Zakładając, że decyzje inwestorów na rynku finansowym mają wymiar strategiczny, można w inny jeszcze sposób pokazać sekwencję procesu decyzyjnego: diagnoza --- projektowanie --- selekcja Diagnoza to rozpoznanie sytuacji wyjściowej inwestora, i rozstrzygnięcie tak fundamentalnych aspektów strategii inwestycyjnej jak wielkość kapitału, horyzont czasowy inwestowania i skłonność (lub awersja) do ryzyka. Faza projektowania obejmuje poszukiwanie i zastosowanie algorytmu decyzyjnego. Wybór algorytmu decyzyjnego zależy od przyjętej filozofii inwestowania" i polega na stosowaniu takich narzędzi jak analiza techniczna, analiza fundamentalna czy teoria inwestowania portfelowego. 21

22 Przykład zastosowania jednego z takich narzędzi, analizy fundamentalnej (przeprowadzonej dla banku, jako emitenta dłużnego papieru wartościowego), pokazano na rysunku 6.2. Analiza fundamentalna dociera do długofalowych determinantów kondycji ekonomicznej, co dla oglądu banków jako instytucji zaufania publicznego ma wyjątkowe znaczenie. Rys Rozwinięta struktura analizy fundamentalnej banków ( Piramida" analizy ratingowej wg Moody's Investors Service) Mamy tu do czynienia z logicznie rozwijającym się schematem badawczym, łączącym: 1) analizę uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych kondycji banku, 2) ocenę makro- i mikroekonomicznych czynników strategicznego położenia banku, 3) jakościowe i ilościowe determinanty jego efektywności. 22

23 W ujęciu syntetycznym analizę fundamentalną sprowadzić można do trój elementowego systemu wartościowania. Pierwszy element, nazywany analizą sektorową obejmuje analizę trendu koniunkturalnego w branży bankowej, perspektywy wzrostu sektora, pozycję rynkową badanego banku na tle konkurentów. Drugi element to analiza mocnych i słabych stron banku, zbudowana na zachodnich wzorcach analizy SWOT. Trzecia składowa to wielowskaźnikowy pomiar sytuacji finansowej banku, zbudowany na bazie podstawowych sprawozdań-bilansu, rachunku wyników i rachunku cashflow. Warto zauważyć, że poszczególne elementy oceny korespondują z różnymi formami ryzyka, przywiązanymi do papieru wartościowego wyemitowanego przez bank. Dotychczas kwestie zarządzania ryzykiem podnosiliśmy w sposób uniwersalny, traktując rynek finansowy jako jednolite środowisko inwestycyjne. Wnikając w specyfikę rynku instrumentów pochodnych trzeba pamiętać, że dynamiczny rozwój derywatów jest konsekwencją rosnącego ryzyka inwestycyjnego, które jest najważniejszym stymulatorem rozwoju nowych instrumentów finansowych. Na przykład, w warunkach obniżających się krótkoterminowych realnych i nominalnych stóp procentowych i związanej z nimi większej stabilności kursów walutowych, inwestorzy poszukują instrumentów finansowych o wydłużonym terminie zapadalności (choćby obligacji długoterminowych). Rośnie też popyt na instrumenty o wyższych stopach oprocentowania (na przykład euroobligacje), a maleje popyt na obligacje narodowe i obligacje rynków rozwijających się. W takiej sytuacji również istotnie zwiększa się też ilość transakcji swapowych, które zamieniają instrumenty o krótkim terminie zapadalności, na instrumenty terminowe. Spójrzmy na rynek instrumentów pochodnych poprzez pryzmat poznanych już motywów angażowania się w te transakcje. Szczególnie 23

Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej

Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej 1. Rynek finansowy i jego segmenty Postępujący proces globalizacji współczesnych rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r.

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 I CZYNNIKI SUKCESU WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 6 II RYZYKO WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 7 1. POJĘCIE I ISTOTA RYZYKA WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Inwestorski marketing-mix

Inwestorski marketing-mix Katarzyna Mamcarz Inwestorski marketing-mix Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami F I N A N S E Inwestorski marketing-mix F I N A N S E Katarzyna Mamcarz Inwestorski marketing-mix Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Zeszyt nr 248.

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Zeszyt nr 248. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 48 Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego Tomasz Sikora Warszawa Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

SEKURYTYZACJA WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE INŻYNIERII FINANSOWEJ

SEKURYTYZACJA WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE INŻYNIERII FINANSOWEJ KNUV 2014; 4(42): 156-186 Andrzej Dąbkowski Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa SEKURYTYZACJA WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE INŻYNIERII FINANSOWEJ Streszczenie Publikacja ta poświęcona jest mniej znanemu

Bardziej szczegółowo

Hanna Żywiecka PRZYCZYNY I MECHANIZMY KRYZYSÓW WALUTOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNACZENIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPŁYWÓW KAPITAŁU

Hanna Żywiecka PRZYCZYNY I MECHANIZMY KRYZYSÓW WALUTOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNACZENIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPŁYWÓW KAPITAŁU Hanna Żywiecka PRZYCZYNY I MECHANIZMY KRYZYSÓW WALUTOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNACZENIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPŁYWÓW KAPITAŁU Warszawa 2002 Streszczenie Opracowanie poświęcone zostało analizie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa

Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa Gabriela Łukasik Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa 1. Wstęp Rozwój rynku kapitałowego, wprowadzenie nowych i coraz bardziej złożonych instrumentów oraz nowych reguł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Autor:

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA. Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej. Marta Majcher Piotr Maziarek

PORADNIK INWESTORA. Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej. Marta Majcher Piotr Maziarek PORADNIK INWESTORA Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej Marta Majcher Piotr Maziarek Warszawa 2005 Broszura została wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte mają charakter ogólny. Publikacja

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Ramowy program badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Warszawa, lipiec 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo