Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.siecsplot.pl oraz w siedzibie Zamawiającego."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 5 lipca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia GRY STRATEGICZNEJ w ramach projektu pn. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata Zamawiający: Pozarządowych SPLOT stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złoŝenia oferty na realizację opisanego niŝej zadania. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www. oraz w siedzibie Zamawiającego. 1. Beneficjent (Zamawiający): SIEĆ WSIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SPLOT ul. Niecała 6/ Warszwa 2. Nazwa projektu: Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy 3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie Multimedialnej Gry Strategicznej o charakterze edukacyjnym i/lub 2) Opracowanie scenariusza Strategicznej Gry Miejskiej i jej przeprowadzenie która/e dotyczyłaby/łyby tematyki współpracy administracji publicznej (głównie samorządowej) z organizacjami pozarządowymi, m.in. zapisów ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie, przykładów dobrych praktyk z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Dodatkowo gra/gry powinna/y być oparte na modelu współpracy, wypracowywanym w projekcie Model współpracy administracji publicznej i organizacji 1

2 pozarządowych wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy, który to model zostanie zaprezentowany Wykonawcy, w momencie gdy jego oferta uzyska akceptację Zamawiającego. Zakres zadań Wykonawcy w ramach usługi, o której mowa w pkt. 1 obejmuje: a) opracowanie koncepcji Multimedialnej Gry Strategicznej oraz zadbanie o właściwy poziom merytoryczny jej zawartości (Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie produkty wypracowane w ramach projektu, które będą niezbędne dla pracy nad produktem) b) wykonanie prac programistycznych i oprawy graficznej/multimedialnej gry strategicznej dla trenerów/rek pracujących z organizacjami pozarządowymi i samorządami, pracowników/czek jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą międzysektorową c) opracowanie ostatecznego produktu (narzędzia multimedialnego) d) kompleksową oraz ścisłą współpracę z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT w dopasowaniu koncepcji Multimedialnej Gry Strategicznej do potrzeb odbiorców ostatecznych produktu Cele Multimedialnej Gry Strategicznej to: - zapoznanie uczestników/czek gry z modelem współpracy wypracowywanym w projekcie Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy ; - podniesienie wiedzy uczestników/czek gry na temat współpracy międzysektorowej -pokazanie korzyści płynących ze współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - zapoznanie uczestników/czek gry z kilkoma dobrymi przykładami współpracy Multimedialna Gra Strategiczna ma być narzędziem, które będzie wykorzystywane głównie przez trenerów/ki w pracy z grupą. Zakres zadań Wykonawcy w ramach usługi, o której mowa w pkt. 2 obejmuje: a) opracowanie koncepcji scenariusza Strategicznej Gry Miejskiej oraz zadbanie o właściwy poziom merytoryczny jej zawartości (Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie produkty wypracowane w ramach projektu, które będą niezbędne dla pracy nad produktem) b) przygotowanie materiałów dla uczestników/czek Strategicznej Gry Miejskiej c) przeprowadzenie Strategicznej Gry Miejskiej w terminie od 9 do 15 września 2011 (w celach instruktarzowo prezentacyjnych dla Zamawiającego) d) kompleksowa oraz ścisła współpraca z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT w dopasowaniu scenariusza Strategicznej Gry Miejskiej do potrzeb odbiorców ostatecznych produktu. Cele Strategicznej Gry Miejskiej to: - zapoznanie uczestników/czek gry z modelem współpracy wypracowywanym w projekcie Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy ; 2

3 - podniesienie wiedzy uczestników/czek gry na temat współpracy międzysektorowej -pokazanie korzyści płynących ze współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - zapoznanie uczestników/czek gry z kilkoma dobrymi przykładami współpracy Strategiczna Gra Miejska ma być narzędziem, które będzie wykorzystywane głównie przez trenerów/ki w pracy z grupą. Informacje dodatkowe: Cel gry: Zapoznanie uczestników z modelem współpracy wypracowanym w projekcie, w tym w szczególności ze sposobami współpracy między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz korzyściami płynącymi z tej współpracy dla obu stron. Grupa docelowa: Trenerzy pracujący z organizacjami pozarządowymi i samorządami, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowani współpracą międzysektorową. ZałoŜenia/ cele projektu: Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych poprzez uświadomienie administracji publicznej i organizacjom pozarządowym korzyści wynikających z współpracy miedzy sektorami; identyfikacja i upowszechnianie interesujących praktyk. Inne uwagi: Sugerowana technologia Flash. Atrakcyjny i interaktywny sposób prezentacji treści. Stopień zaawansowania/skomplikowania gry: umiarkowany. Prosty, intuicyjny interfejs uŝytkownika. Dostępność gry dla uŝytkownika z poziomu przeglądarek internetowych. Czas gry dla uŝytkownika: ok. 30 minut. 4. Termin realizacji zamówienia: 10 września 2011 r. (na przygotowanie gry/gier i jej/ich akceptację przez Zamawiającego) 15 września 2011 r. (na przeprowadzenie Strategicznej Gry Miejskiej) 5. Przygotowanie oferty: Wykonawca, który zdolny jest do wykonania opisanego wyŝej zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złoŝyć u Zamawiającego ofertę zgodnie z formularzem ofertowym (Załącznik 1), zawierającą następujące informacje: cenę brutto za wykonanie zamówienia; 3

4 proponowany termin realizacji zamówienia (nie przekraczający terminu określonego w pkt. 4); opis doświadczenia w realizacji podobnych zamówień opis koncepcji na produkt/ty Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę/-y uprawnioną/-ne lub upowaŝnioną/-ne do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy. Cenę naleŝy wyrazić w jednostkach pienięŝnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (zł). 6. Miejsce, sposób i termin składania ofert: Oferty naleŝy złoŝyć do dnia 15 lipca do godz. 14:00 z dopiskiem: Oferta na Grę Strategiczną. Oferty moŝna składać: osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego: Sieć SPLOT, lub mailem na adres: 7. Informacje na temat zamówienia: Ewentualne informacje udzielane są przez Martę Jasiurską telefonicznie, pod numerem: owo: 8. Kryteria oceny oferty: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie następujących kryteriów: cena brutto waga kryterium 40%; zawartość merytoryczna oferty 20% innowacyjność i funkcjonalność pomysłu 20% doświadczenie Oferenta w realizacji min. 3 podobnych usług waga 20%; 9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 4

5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wyŝej wymienionym wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŝej kryteria oceny ofert. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu podlega odrzuceniu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze jego oferty w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty oraz poinformuje na swojej stronie internetowej JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający moŝe wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŝnienia postępowania bez podania przyczyny. 5

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI SPOZA 03-729 Warszawa, ul. Targowa 66 lok. 23 tel. 518 382 038, 508 967 137 e-mail: osrodki.wsparcia@spoza.org.pl, www.spoza.org.pl / www.osrodkiwsparcia.pl

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 15.03.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani Warszawa, 09.12.2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAPYTANIE OFERTOWE 01/12/2014 Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU Warszawa, 15 stycznia 2013r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/06/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/06/2012 Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 Warszawa, dnia.. 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/06/2012 I. ZAMAWIAJĄCY: 1.1. NAZWA I ADRES:, ul. Złota 61 lok 108, 00-819 Warszawa Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: USŁUGA PRZEPROWADZENIA KURSU MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. DOTYCZY: Numer CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. DOTYCZY: Numer CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/POKL/2012 Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/POKL/2012 (Numer CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe) w ramach projektu Rozwój firmy POLIMER poprzez podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie ds. Badania Pracy Poznań, dnia 8 marca 2011r. i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 04.02.2011 r. Ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 04.02.2011 r. Ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 04.02.2011 r. Ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/KR/2011 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną wartość w złotych równowartości kwoty 14 000

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION Ul. Dolna Panny Marii 56 20-010-Lublin Zapytanie ofertowe Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Akademia certyfikowanych

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo