REGULAMIN KONKURSU "Wakacje z Kartą" 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU "Wakacje z Kartą" 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU "Wakacje z Kartą" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą "Wakacje z Kartą", zwanego w dalszej części Konkursem i dostępny jest na stronie wakacjezkarta.pl 2. Organizatorem Konkursu Wakacje z Kartą jest Novem sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. XX Pijarów 5, Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP zwaną dalej Organizatorem. 3. Konkurs Wakacje z Kartą przeprowadzony będzie za pośrednictwem strony internetowej wakacjezkarta.pl w sposób szczegółowo opisany w Regulaminie. 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 15 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.Nr 201 poz. 1540) 2 Czas trwania konkursu 1. Konkurs rozpoczyna się dnia i trwa do dnia r. 2. Rozstrzygnięcie Konkursu, wyłonienie Zwycięzców i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia r. 3. Nad prawidłowością Konkursu, w tym wyłonieniem Zwycięzców nadzór sprawuje Komisja konkursowa składająca się z trzech członków powołanych przez Organizatora. 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracowników rozumie się także osoby wykonujące w sposób stały usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2 3. Aby uczestniczyć w Konkursie należy spełnić łącznie poniższe warunki z zachowaniem ich kolejności: a) wypełnić udostępniony na stronie internetowej https://wnioski.raiffeisenpolbank.com/konto-osobiste-wymarzonewalutowe/?affid=novem_wakacje Wniosek o zawarcie umowy o Konto Osobiste z kartą MasterCardDebit, konto walutowe a`vista z kartą MasterCardDebit oraz umowy o Elektroniczne Kanały Dostępu dla Klientów Indywidualnych zwanego w dalszej części jako Wniosek jako Nowy Klient najpóźniej do godz. 23:59:59 do dnia , poprzez stronę konkursową wymienioną w 1, ust.3. Nowy Klient to osoba fizyczna, która na dzień zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest posiadaczem ani współposiadaczem rachunku bankowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ,00, o numerze NIP: , numerze Regon: (zwany dalej Bankiem ), do którego kierowany jest Wniosek, zgodnie z niniejszym Regulaminem. W Konkursie może wziąć udział Klient, który nie posiadał wcześniej Wymarzonego Konta Osobistego w Banku. b) na stronie wyrazić zgodę na przekazanie przez Bank informacji objętych tajemnicą bankową do Novem Sp. z o.o. (informacja o zawarciu umowy, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz informacje o spełnieniu warunków niezbędnych do przekazania nagrody przewidzianej w konkursie) w związku i w celu przeprowadzenia Konkursu Wakacje z Kartą, przyznawania nagród oraz ich wydawania; c) Bank weryfikuje Wniosek i po jego akceptacji może zawrzeć z Uczestnikiem umowę Konta Osobistego z kartą MasterCardDebit, konta walutowego a`vista z kartą MasterCardDebit i umowy o Elektroniczne Kanały Dostępu dla Klientów Indywidualnych. Decyzję o zawarciu Umowy Konta Osobistego z Uczestnikiem podejmuje Bank. Organizator nie gwarantuje, że Umowa Konta Osobistego i Konta EURO zostanie z Uczestnikiem zawarta. d) warunkiem otrzymania gwarantowanej nagrody jest dokonanie jednej lub kilku transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do konta osobistego w PLN lub do konta walutowego w EUR na łączną kwotę 100 zł lub 25 EUR do dnia r. oraz wybranie modelu torby typu nerka na stronie konkursowej wraz z podaniem adresu korespondencyjnego. e) warunkiem wzięcia udziału w konkursie fotograficznym jest dokonanie jednej lub kilku transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do konta osobistego w PLN lub do konta walutowego w EUR na łączną kwotę 500 zł lub 125 EUR do dnia r. f) dodatkowym warunkiem wzięcia udziału w konkursie fotograficznym jest przesłanie swojego najciekawszego zdjęcia z wakacji poprzez formularz znajdujący się na stronie konkursowej wymienionej w 1, ust.3. Uczestnik Konkursu musi podać w formularzu zgłoszenia do konkursu ten sam adres , który podał wcześniej we wniosku o zawarcie umowy dotyczącej pakietu opisanego w 3, ust 3 podpunkt (a). 4. Warunki otwarcia i prowadzenia Konta Osobistego w PLN, konta walutowego a`vista w EUR, Karty określają Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Tabela Oprocentowania, Opłat, Prowizji i Limitów Transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla Konta osobistego, Konta Lokacyjnego oraz limitu Zadłużenia w Koncie Osobistym.

3 4 Nagrody, rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród 1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia r. 2. Transakcje na sumy, które są niezbędne do otrzymania nagrody gwarantowanej oraz udziału w konkursie fotograficznym będą uznawane do 23: r. wg czasu serwera banku, jako data i godzina odnotowania płatności kartą. 3. Każdy uczestnik Konkursu wraz z zawarciem umowy o której mowa w 3 ust. 3 podpunkt (a) otrzyma gwarantowaną nagrodę w postaci torby typu nerka pod warunkiem, że dokona transakcji kartą wydana do konta na kwotę 100 zł w ramach konta złotówkowego lub 25 EUR w ramach konta prowadzonego w walucie euro do dnia r. 4. W konkursie zostanie przyznanych 10 nagród głównych: a) 3 Kamery GoPro HERO4 Black, o wartości 2581,77 zł, który zostanie przyznany za I, II i III miejsce wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 287 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem) b) 7 głośników JBL Flip 2 o wartości 464,94, który zostanie przyznany za IV, V, VI, VII, VIII, IX i X miejsce wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 52 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa) oraz nagrody gwarantowane w postaci torby typu nerka o wartości 40 zł wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 5 zł (pięć) 5. Nagroda pieniężna, o której mowa w 4 ust. 4 nie będzie wypłacana Zwycięzcom Konkursu, lecz zostanie pobrana (potrącona) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 6. Zadaniem konkursowym Uczestnika Konkursu jest przesłanie swojego najciekawszego zdjęcia z wakacji w sposób wymieniony w 3, ust. 3(e). Zdjęcia mogą być przesyłane do r. Każdy uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno zdjęcie. 7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową składającą się z trzech członków powołanych przez Organizatora. Nadesłane prace będą oceniane według oryginalności i kreatywności. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu przesłanych zdjęć. Zdjęcie może zostać wykluczone w przypadku: a) przedstawiania treści niezgodnej z tematyką konkursu lub zwierania treści, która może być reklamą przedmiotów lub produktów, b) naruszenia prawa, w tym praw autorskich innych osób, dobrych obyczajów, naruszania ogólnie przyjętych norm moralności, obrażania uczuć religijnych, nawoływania do przemocy, dyskryminacji, zawierania treści wulgarnych, obraźliwych itp. 9. O przyznaniu Nagrody uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony drogą ową w ciągu 5 dni roboczych przez Organizatora. W przypadku braku odpowiedzi na maila zostaną podjęte dwie próby kontaktu telefonicznego. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, bądź nieodebrania przez nią Nagrody, Nagroda nie zostanie przekazana. 10. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

4 11. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, nie może przenieść praw do niej na osoby trzecie. 12. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się jej, składając NOVEM jako Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie. 13. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców: Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres potwierdzony przez uczestnika po przekazaniu informacji o jej przyznaniu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór Nagrody. Doręczenie Nagrody następuje na koszt Organizatora. 12. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku uczestników konkursu - osób fizycznych, nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 10%, którego płatnikiem jest Organizator. Z tego też względu Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty na pokrycie tego podatku z części pieniężnej nagród, o których mowa w paragrafie Warunkiem otrzymania nagrody rzeczowej jest przekazanie Organizatorowi danych adresowych niezbędnych do przesłania nagrody. 14. Zwycięzca traci prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli wziął udział w Konkursie dokonując oszustwa. 15. W przypadku nieodebrania przez uczestnika nagród, w terminie wskazanym przez kuriera, pomimo poinformowania uczestnika o fakcie ich przyznania, o losie nagród rozstrzyga Organizator. 16. Nagrody wymienione w 4 ust. 4 Organizator wysyła tylko na terenie Polski. 5 Reklamacje 1. Torby typu nerka tworzone są przez producenta z unikalnych materiałów. W razie braku dostępności materiałów i wzorów przedstawianych na stronach konkursowych, zostaną zaproponowane inne wzory do wyboru. 2. W trakcie trwania konkursu organizator zastrzega sobie prawo do zmiany modelu dostępnych toreb typu nerka przedstawionych na stronie WWW z przyczyn wymienionych w pkt Postanowienia końcowe 1. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

5 2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w serwisie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika, jeżeli zostanie on zwycięzcą Konkursu wraz z publikacją przesłanego zdjęcia. 3. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu. 4. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres do korespondencji Organizatora z dopiskiem Wakacje z Kartą Adres do korespondencji: Novem sp. z o.o. ul. XX Pijarów Kraków Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację. 5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, za zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. 7. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych umożliwiających przekazanie nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację. 8. Dane kontaktowe: imię, nazwisko, , telefon podane w konkursie będą wykorzystane przez Organizatora w celach marketingowych na potrzeby promocji produktów Raiffeisen Bank Polska S.A.

6

7

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo