Aktualności MSSF Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualności MSSF Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik*"

Transkrypt

1 Aktualności MSSF Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Numer 77 - wrzesień 2009 W tym numerze... 1 Projekt do dyskusji Zmiana do MSR 32 2 Utrata wartości Pojawiające się problemy 4 Poradnik dla początkujących Unia Europejska a rachunkowość 6 Zatwierdzanie standardów przez UE Aktualny status 7 Wywiad Członek Rady Tricia O Malley 9 Kontakt Proponowana zmiana do MSR 32 dotycząca klasyfikacji emisji praw poboru Proponowana zmiana do MSR 32 wyeliminuje wahania zysków i strat z tytułu emisji praw poboru denominowanych w walutach obcych. Marie Kling i Tina Farington z działu doradztwa księgowego PwC w USA wyjaśniają. Emisja praw poboru jest często sposobem na zdobycie kapitału, szczególnie w obecnych warunkach gospodarczych, gdy nadal występują problemy z płynnością. Wielkość takich transakcji jest zwykle znaczna, więc sposób ich księgowania ma duże znaczenie. W zeszłym miesiącu Rada zaproponowała pilną zmianę obecnego sposobu księgowania emisji praw poboru denominowanych w walutach obcych, która może mieć istotne znaczenie dla wielu podmiotów. Uwagi w sprawie proponowanej zmiany, opublikowanej 6 sierpnia 2009 r., można zgłaszać przez 30 dni. Na które podmioty będzie miała wpływ proponowana zmiana? Omawiana zmiana będzie miała wpływ na wszystkie podmioty emitujące dla swoich akcjonariuszy prawa poboru denominowane w walucie innej niż waluta funkcjonalna. Emisja praw poboru jest transakcją, w której podmiot emituje dla wszystkich swoich dotychczasowych akcjonariuszy posiadających akcje danej klasy prawo do nabycia stałej liczby dodatkowych akcji po ustalonej cenie (zazwyczaj niższej od aktualnej wartości rynkowej tych akcji) proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Podmioty o międzynarodowej strukturze kapitałowej często określają cenę w walutach innych niż ich waluta funkcjonalna, ponieważ są one notowane na więcej niż jednej giełdzie. Mogą być również do tego zobowiązane na mocy prawa lub przepisów regulacyjnych. Co ta propozycja zmieni? Zgodnie z propozycją, prawa poboru będą musiały być klasyfikowane jako akcje, jeżeli zostały wyemitowane po ustalonej cenie w gotówce, niezależnie od tego, w jakiej walucie określona jest cena realizacji, o ile tylko prawa poboru są oferowane proporcjonalnie wszystkim posiadaczom danej klasy akcji. Zgodnie z obecnym MSSF prawa te nie skutkują wymianą stałej kwoty środków pieniężnych denominowanej w walucie funkcjonalnej jednostki na stałą liczbę akcji, ponieważ cena realizacji zmienia się wraz ze zmianami kursów walut. Stała cena w walucie innej niż waluta funkcjonalna nie spełnia zawartego w MSR 32 wymogu zamiany ustalonej kwoty na ustaloną liczbę", umożliwiającego traktowanie danego instrumentu, jako instrumentu kapitałowego. Emisje praw poboru z ceną realizacji denominowaną w walucie obcej są więc obecnie klasyfikowane jako zobowiązania pochodne, a zmiany ich wartości godziwej wykazywane są w rachunku zysków i strat. Zmiany wartości godziwej wynikają nie tylko ze zmian kursów walut, ale także ze zmian ceny akcji jednostki. Wynikające z tego wahania mogą być znaczące, nawet jeśli prawa poboru pozostają w obrocie przez krótki czas.

2 Co proponowana zmiana oznacza w praktyce? Kierownictwo nie będzie już musiało klasyfikować praw poboru, których cena realizacji jest denominowana w walucie obcej, jako pochodnych zobowiązań finansowych; w związku z tym przestanie być konieczna ich ciągła wycena w wartości godziwej z odnoszeniem zmian do rachunku zysków i strat. Kierownictwo będzie mogło klasyfikować takie prawa jako instrumenty kapitałowe, a aktualizacja wyceny nie będzie wymagana pod warunkiem, że zostały one zaoferowane wszystkim posiadaczom danej klasy akcji na zasadzie proporcjonalności. Spowoduje to uproszczenie rachunkowości i zapobiegnie wahaniom zysków i strat. Uzasadnieniem tej niewielkiej zmiany jest fakt, że prawa poboru są transakcjami zawieranymi z akcjonariuszami. Prawa poboru są zazwyczaj dystrybuowane proporcjonalnie wśród wszystkich aktualnych akcjonariuszy po ustalonej cenie, przez co nie dochodzi do redystrybucji akcji ani transferu wartości między akcjonariuszami. Są to więc transakcje kapitałowe zawierane z akcjonariuszami działającymi w tym charakterze. Czy zakres tej zmiany zostanie rozszerzony na inne instrumenty na zasadzie analogii? Zakres proponowanej zmiany jest ograniczony do emisji praw poboru na rzecz aktualnych akcjonariuszy posiadających akcje danej klasy pod warunkiem, że prawa te są emitowane na zasadzie proporcjonalności. Zmiana nie dotyczy innych transakcji denominowanych w walutach obcych, które dają posiadaczowi prawo do nabycia instrumentów kapitałowych jednostki. Na przykład w przypadku obligacji zamiennej denominowanej w walucie obcej wbudowana opcja zamiany będzie nadal podzielona na dwie części i wykazywana jako zobowiązanie pochodne, którego zmiany wartości godziwej są odnoszone na rachunek zysków i strat. Podobnie warranty i prawa udzielane akcjonariuszom na zasadzie innej niż proporcjonalna będą nadal wykazywane jako zobowiązania pochodne, a zmiany ich wartości godziwej będą wykazywane w rachunku zysków i strat. Kiedy proponowane zmiany wejdą w życie? Uwagi w sprawie proponowanej zmiany można zgłaszać przez 30 dni, do 7 września 2009 r. Zmiana będzie prawdopodobnie dotyczyć okresów rocznych rozpoczynających się co najmniej 90 dni po jej opublikowaniu i będzie stosowana retrospektywnie. Dozwolone jest wcześniejsze zastosowanie. Zmiana ta jest pilna, ale ostatecznie zostanie zastąpiona bardziej długookresowym projektem, który jest w trakcie przygotowania (projekt do dyskusji jest oczekiwany w 2010 r.), dotyczącym kompleksowego spojrzenia na model długu i kapitału przedstawiony w MSR 32. Zachęcamy do śledzenia dalszych wydarzeń w tej dziedzinie. Utrata wartości długa i kręta droga Gospodarcza burza, którą obserwujemy od 18 miesięcy, wpłynęła na wiele aspektów sprawozdawczości finansowej, w tym także na utratę wartości aktywów niefinansowych. Z wielu zapytań dotyczących utraty wartości kierowanych do działu doradztwa księgowego PwC można wyodrębnić kilka wspólnych tematów. Poniżej Dave Walters z działu doradztwa księgowego w Wielkiej Brytanii (UK ACS) i Caroline Woodward z centralnego zespołu doradztwa księgowego (ACS Central) omawiają niektóre z nich. Seryjne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Od początku recesji wiele spółek tworzyło odpisy z tytułu trwałej utraty wartości więcej niż jeden raz. Rok temu, gdy od jej klientów nadchodziły coraz gorsze wieści, pewna spółka aktualizowała wyliczenia trwałej utraty wartości co miesiąc. Test na utratę wartości przeprowadzony przed końcem roku może oszczędzić czas; jednak podczas recesji rośnie ryzyko, że między datą przeprowadzenia takiego testu a końcem roku nastąpi zdarzenie powodujące konieczność przeprowadzenia ponownego testu. Takie zdarzenie powoduje konieczność aktualizacji testu, nawet jeżeli pojawiające się przesłanki są sprzeczne. Jakość założeń Wynik testów na utratę wartości zależy od danych wejściowych. W programowaniu komputerowym używana jest maksyma śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu" (ang. garbage in, garbage out" - GIGO), która niewątpliwie dobrze opisuje również testy na utratę wartości. Nie jest to wiedza ściśle naukowa, ale wynik zależy od danych wejściowych. Przyjęte założenia muszą być rozsądne i możliwe do uzasadnienia oraz oparte na oczekiwaniach, a nie aspiracjach. Powinny być także ze sobą spójne, a nie przyjmowane w oderwaniu od pozostałych. Na przykład, wyższemu wzrostowi przychodów (jak w przypadku niektórych firm z sektora wysokich technologii) powinny zazwyczaj towarzyszyć wyższe stopy dyskontowe, odzwierciedlające zwiększone ryzyko niewystąpienia wyższego wzrostu przychodów. Agresywne cele w zakresie przychodów, którym towarzyszą niskie stopy dyskontowe, spowodują powstanie wysokiej wartości bieżącej zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Ostatni etap testu sprawdzenie wyniku otrzymanego poprzez zastosowanie modelu z innymi danymi rynkowymi, w tym typowymi wskaźnikami cena/zysk dla porównywalnych podmiotów - powinien pokazać, czy ryzyko GIGO jest wysokie. Przeprowadzenie tego ostatniego kroku jest niezbędne. Klasycznym błędem GIGO popełnianym w ostatnich 12 miesiącach było założenie, że spadek krótkoterminowych stóp wolnych od ryzyka spowoduje obniżenie stóp dyskontowych dla testów na utratę wartości. Krótkoterminowe stopy wolne od ryzyka gwałtownie spadły, ale długoterminowe stopy procentowe wolne od ryzyka obniżyły się w znacznie mniejszym stopniu. Dodatkowo premie z tytułu ryzyka i marże kredytowe dramatycznie wzrosły. 2

3 Stopy dyskontowe uzyskane za pomocą modelu WACC były więc w tym roku wyższe niż poprzednio. Ma to sens, ponieważ stopa dyskontowa ma mierzyć ryzyko nieodłącznie związane z aktywami testowanymi na utratę wartości. Światowa recesja spowodowała wzrost tego ryzyka, dlatego stopy dyskontowe również wzrosły. Wartość użytkowa czy wartość godziwa? Kierownictwo powinno sprecyzować, czy przeprowadza test na utratę wartości w oparciu o wartość użytkową, czy w oparciu o wartość godziwą pomniejszoną o koszty doprowadzenia do sprzedaży. Spośród tych dwóch opcji należy wybrać taką metodę obliczania wartości odzyskiwalnej, która daje najwyższą wartość odzyskiwalną, a więc najniższą wartość utraty wartości. Przyjęcie innej metody kalkulacji spowoduje, że przeprowadzony zostanie inny test; prognozowane przepływy pieniężne, stopy dyskontowe, a nawet aktywa/zobowiązania będące przedmiotem testu będą różne w zależności od wybranej metody testu. Powszechnym błędem jest wybór testu na wartość użytkową bez towarzyszącej mu korekty przepływów pieniężnych eliminującej koszty i korzyści z reorganizacji i inwestycji kapitałowych zwiększających wartość. Innym częstym problemem jest uznanie testu za test na wartość użytkową, podczas gdy stosowane są przepływy pieniężne po opodatkowaniu według stopy po opodatkowaniu. Wartość użytkowa jest wyraźnie zdefiniowana w standardzie jako wartość przed opodatkowaniem, więc odpis z tytułu trwałej utraty wartości należy wyliczać dla kwot przed opodatkowaniem. Test na wartość godziwą pomniejszoną o koszty doprowadzenia do sprzedaży dotyczy wartości po opodatkowaniu i jest przeprowadzany z zastosowaniem przepływów pieniężnych po opodatkowaniu i porównań do aktywów po opodatkowaniu. Czy to koniec ery trwałej utraty wartości? Prawdopodobnie nie. Konieczne będą dalsze odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a wiele z nich będzie mniej lub bardziej nietrafionych z różnych powodów (wraz z odpowiednimi wymogami w zakresie ujawniania informacji). Recesja jeszcze się nie skończyła, a niektóre sektory dopiero poznają jej prawdziwe skutki, ponieważ pozostają w tyle za innymi sektorami gospodarki. Oznaki ożywienia są niejednoznaczne. Kierownictwo mogło przyjąć optymistyczne założenia co do terminu wyjścia z recesji i tego, jak dużo czasu może minąć, aż ożywienie gospodarcze wpłynie na przepływy pieniężne jednostki. Unikanie wykazywania trwałej utraty wartości w poprzednich okresach z powodu optymistycznych założeń może zwiększyć ryzyko wystąpienia utraty wartości w przyszłości, jeżeli ożywienie gospodarcze przyjdzie później lub nie przyniesie korzyści oczekiwanych przez spółkę. Założenia przyjęte do kalkulacji utraty wartości nadal wymagają krytycznego spojrzenia. Przyjmowanie zbyt pesymistycznych założeń po to, aby wykazać jeszcze większą utratę wartości, niż miała ona miejsce w rzeczywistości, jest również niezgodne ze standardami. Jednak żaden zespół kierowniczy nie chce, aby jego spółka wykazała odpisy z tytułu trwałej utraty wartości jako ostatnia na swoim rynku lub w swojej branży. Uciążliwe wymagania w zakresie ujawniania informacji Inna bardzo ważna lekcja z ostatnich 12 miesięcy polega na tym, że wymogi w zakresie ujawniania informacji są uciążliwe, a ich spełnienie bywa czasochłonne. Znacznie zwiększyła się ilość ujawnianych informacji, zwłaszcza w zakresie analizy wrażliwości. Analiza wrażliwości jest wymagana, gdy testowana jest wartość firmy lub wartość aktywów o nieograniczonym okresie użyteczności. Potrzebna jest ona także wtedy, gdy wartość odzyskiwalna nie przewiduje wystarczającej rezerwy, tak że racjonalnie myśląc możliwa zmiana kluczowego założenia zlikwidowałaby ten zapas, który istnieje. Wymagane ujawnienia obejmują opis jednostki generującej środki pieniężne, wyliczenie zapasu i kluczowych założeń oraz tego, o ile wartości te musiałyby się zmienić, aby zniknęła nadwyżka nad wartością odzyskiwalną. Postępowanie organów regulacyjnych w tym zakresie stało się o wiele bardziej rygorystyczne. Zarejestruj się, aby otrzymywać od PwC informacje o MSSF em Bądź na bieżąco dzięki informacjom o zmianach w zakresie MSSF otrzymywanym bezpośrednio em od firmy PricewaterhouseCoopers dwa razy w miesiącu. Nowe pozycje dodawane do pwc.com/ifrs zostaną podsumowane i wysłane abonentom em w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca. Informacje te obejmują doniesienia z RMSR o nowych standardach, projektach do dyskusji i interpretacjach; nowe publikacje zawierające wskazówki PwC dotyczące gorących tematów z dziedziny MSSF; nasz blog na temat MSSF; webcasty PwC i wiele innych. Aby się zarejestrować, wyślij na adres 3

4 Poradnik dla początkujących: Unia Europejska a rachunkowość Numer 77 - wrzesień 2009 Unia Europejska jest czasami przedstawiana jako trudne dziecko światowej społeczności zaangażowanej w sprawozdawczość finansową. Biurokracja związana z procesami zatwierdzania standardów rachunkowości przez UE przypomina labirynt 1 nawet osobom uczestniczącym w tych procesach, nie mówiąc o reszcie świata. Jednak odważny krok przyjęcia MSSF, który Europa ogłosiła w 2001 r., wprowadził do głównego nurtu całkiem nowy podmiot ustanawiający standardy, a MSSF stały się odtąd na świecie przeciwwagą dla US GAAP. Graham Gilmour, dyrektor w zespole ds. regulacji i polityki publicznej w PwC Wielka Brytania, próbuje rozwiać brukselską mgłę. Co mamy na myśli, mówiąc o Europie? UE jest drugą pod względem wielkości gospodarką świata. Składa się z 27 państw członkowskich i zamieszkuje ją 495 mln konsumentów. UE powiększała się podczas kolejnych fal rozszerzania, z sześciu pierwotnych państw członkowskich do 9, a potem do 12, 15, 25 i obecnych 27. Kolejne kraje oczekują na przystąpienie. Niektóre kraje zachodnioeuropejskie, które od dłuższego czasu pozostają poza UE, jak Szwajcaria i Norwegia, zazwyczaj jednak wprowadzają u siebie przepisy wprowadzane przez UE. UE ma trzy ważne instytucje: Radę w skład której wchodzą przywódcy polityczni każdego z państw członkowskich. Parlament Europejski zgromadzenie przedstawicieli wybieranych przez obywateli państw członkowskich. Komisję Europejską (KE) władzę wykonawczą, czyli administrację publiczną UE, odpowiedzialną za przygotowywanie praw i wdrażanie decyzji Rady i Parlamentu. Każda z tych instytucji ma coś do powiedzenia w kwestii rachunkowości. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych UE od dziesięcioleci jest zaangażowana w kwestie dotyczące rachunkowości. Już w latach 70. wydała Czwartą i Siódmą Dyrektywę w zakresie prawa spółek. Dyrektywy te określają podstawowy format jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujący bilans, rachunek zysków i strat itp. Wprowadzenie podstawowego wzoru prezentacji sprawozdań finansowych obowiązującego w całej UE uznano za niezbędne, chociaż różne kraje stosowały wówczas różne standardy rachunkowości. Te dyrektywy są nadal stosowane, pomimo niedawnego wprowadzenia MSSF. Komisja Europejska przeprowadza teraz przegląd tych Dyrektyw. Ogłoszenie wyników tego przeglądu zostało odroczone w oczekiwaniu na dalszą ocenę wpływu nowego standardu "MSSF dla MŚP". MSSF a wspólny rynek W 1999 r. UE rozpoczęła pięcioletni proces legislacyjny Plan Działania dla Usług Finansowych mający na celu stworzenie elementów jednolitego europejskiego rynku kapitałowego. Proces ten obejmował opracowanie wspólnych zasad sporządzania prospektów emisyjnych i przeprowadzania przejęć i fuzji, środków zapobiegania nieprawidłowościom na rynku oraz zasad działania rynków instrumentów finansowych. Przyjęto założenie, że zasady te stanowić będą paszport zapewniający uczestnikom dostęp do rynków w całej Europie. W związku z tym powstała potrzeba wprowadzenia wspólnych zasad rachunkowości dla spółek notowanych na giełdzie. Tzw. rozporządzenie w sprawie MSR zostało zaproponowane przez KE w czerwcu 2001 r., a przyjęte w czerwcu 2002 r. Wymaga ono, aby od 2005 r. wszystkie spółki unijne notowane na regulowanych rynkach w UE sporządzały swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Poszczególne państwa członkowskie UE na podstawie tego rozporządzenia mają również możliwość rozszerzenia stosowania MSSF na inne spółki. Mogą one nakazać lub zezwolić spółkom nienotowanym na giełdzie i spółkom prywatnym sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF. Różne państwa członkowskie przyjęły różne podejścia w tym zakresie. Zatwierdzenie MSSF muszą przejść przez proces zatwierdzania, aby mogły zostać oficjalnie przyjęte do stosowania przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Proces ten jest niezbędny do wejścia w życie przepisów MSSF na poziomie ogólnoeuropejskim. Może on być dość długi i wymaga zaangażowania wielu organów i instytucji (zob. ramka). Etapy procesu zatwierdzania MSSF przez UE 2 1. Eksperci merytoryczni należący do Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) przeprowadzają przegląd standardów. Następnie EFRAG doradza Komisji Europejskiej, czy dany standard nadaje się do przyjęcia. 2. Rady EFRAG są oceniane przez kolejny organ, Grupę ds. Przeglądów Standardów i Doradztwa (SARG). Ta grupa ekspertów nie prowadzi analiz merytorycznych, tylko przeprowadza przegląd procesu i przedstawia KE i państwom członkowskim niezależną opinię, czy stanowisko EFRAG jest obiektywne i zrównoważone. 3. KE przygotowuje rekomendację dla Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości (ARC), który składa się z przedstawicieli państw członkowskich. 4. ARC głosuje nad rekomendacją KE, co przekształca ją w obowiązujące prawo, chyba że Parlament zwróci się do KE i ARC o ponowne rozważenie projektu. 5. Standard zatwierdzony przez KE ostatecznie staje się prawem określoną liczbę dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. 1. W mitologii greckiej labirynt to skomplikowana budowla wzniesiona dla Minosa, króla Krety, w celu przetrzymywania w niej Minotaura. Dedal zaprojektował labirynt tak przemyślnie, że sam z trudem z niego wyszedł po jego zbudowaniu. 2. Przyp. red.: Brzmi to pięknie, prawda? Podany opis jest jednak co najmniej optymistyczny. Proces ten przebiega wprawdzie zgodnie z podanym opisem, ale nie bez bólu i trudności. 4

5 Proces zatwierdzania w przeszłości powodował kontrowersje. KE zaproponowała usunięcie niektórych przepisów dotyczących pełnej opcji wartości godziwej oraz zabezpieczeń portfelowych depozytów podstawowych (znane jako wyłączone postanowienia MSR 39 ). ARC podjęła decyzję o przyjęciu propozycji KE. Od tego czasu problem wartości godziwej był przedmiotem prac RMSR, która wydała poprawkę do MSR 39, ale wyłączenie dotyczące zabezpieczeń pozostało w mocy. W wyniku procesu zatwierdzania standardy stosowane w Europie mogą się różnić od standardów MSSF wydanych przez RMSR. KE zaleciła, aby zasady rachunkowości dla spółek notowanych na giełdach w UE były określane jako Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzone przez Unię Europejską, co odzwierciedla ich status prawny oraz fakt występowania drobnych różnic. Jednak bardzo niewiele spółek w UE stosowało wyłączone postanowienia MSR 39 (ang. IAS 39 carve out ) 3. Procedura zatwierdzania może również spowodować opóźnienie oficjalnego przyjęcia standardu do stosowania w UE. W rzeczywistości czas potrzebny na zatwierdzenie standardu może wynosić od poniżej tygodnia (w przypadku wprowadzonej w październiku 2008 r. poprawki do MSR 39 zmieniającej klasyfikację instrumentów finansowych) do ponad roku (w przypadku KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane )! Czas potrzebny na zatwierdzenie standardu lub interpretacji może być oznaką popularności tego standardu lub interpretacji (albo jej braku) albo miarą siły głosu jego oponentów. Istnieje ryzyko, że ze względu na czasochłonność procesu zatwierdzenia, w pewnym momencie Europa może stosować inny zestaw standardów niż reszta świata. KE przyjęła do wiadomości, że stanowi to problem. Polityka a kryzys finansowy Już w przeszłości europejscy politycy interesowali się niektórymi standardami MSSF (np. MSR 39, MSSF 8 i MSSF 3 (zmieniony)), ale kryzys finansowy spowodował znaczny wzrost nadzoru politycznego nad sprawozdawczością finansową i RMSR. Wynika to z wielu powodów. Po pierwsze, niektórzy politycy zostali słusznie lub niesłusznie przekonani argumentami, że rachunkowość przyczyniła się do zwiększenia cykliczności czyli rachunkowość spowodowała zaostrzenie skutków kryzysu. Po drugie, w czasach kryzysu politycy są niechętni przekazaniu kontroli nad zasadami rachunkowości niezależnej organizacji ustanawiającej standardy, która należy do sektora prywatnego. Po trzecie, kryzys poprawił pozycję ministrów finansów i regulatorów sektora bankowego w politycznym porządku dziobania, a grupy te bardziej niż kiedykolwiek wcześniej interesują się standardami rachunkowości. Po raz pierwszy porządki obrad spotkań ministrów finansów państw UE uwzględniają kwestie dotyczące rachunkowości, a RMSR została zaproszona do wygłoszenia prezentacji dla ministrów finansów z UE. W tych warunkach zakres politycznej interwencji w proces zatwierdzania MSSF przez UE zwiększył się. W połączeniu z nieznanymi poglądami nowego Parlamentu wybranego tego lata i nowego zespołu Komisarzy, którzy będą pełnić swoje funkcje od początku 2010 r., oznacza to okres niepewności dla MSSF w Europie. Definicja biurokracji Całość struktury organizacyjnej, procedur, protokołów i zasad wprowadzonych w celu zarządzania działalnością, zazwyczaj w dużych organizacjach oraz administracji rządowej. Jej elementami są standardowe procedury (postępowanie według reguł), według których realizowana jest większość lub wszystkie procesy w ramach organizacji; formalny podział uprawnień; hierarchia i relacje, a celem przewidywanie potrzeb i poprawa efektywności. Słowo biurokracja pochodzi od wyrazu bureau używanego od początku XVIII w. w Zachodniej Europie jako określenie biurka do pisania i pracy, przy którym pracowali urzędnicy. Pierwotnie francuskie słowo "bureau" oznaczało sukno do przykrywania biurek. Termin biurokracja wszedł do użytku krótko przed Rewolucją Francuską z 1789 r. i szybko rozprzestrzenił się na inne kraje. Wczesnym przykładem biurokraty jest skryba - zawód ten po raz pierwszy pojawił się w starożytnych miastach sumeryjskich. Pismo sumeryjskie było tak skomplikowane, że używać go mogli wyłącznie specjaliści, którzy uczyli się tego przez całe życie. Skrybowie mogli mieć dużą władzę, ponieważ mieli całkowity monopol na prowadzenie zapisów i tworzenie inskrypcji na pomnikach królów. Źródło: Wikipedia Europa i RMSR Komisja Europejska jest bardzo zainteresowana działalnością RMSR zarówno w aspekcie merytorycznym i ustanawiania standardów, jak i w zakresie nadzoru i określania procedur. Pracownicy KE biorą udział w spotkaniach KIMSF i Rady Doradczej ds. Standardów (ang. Standards Advisory Council). KE ogłasza komentarze do ważniejszych komunikatów RMSR. Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego KE Charlie McCreevy uczestniczy w spotkaniach nowej Komisji Monitorującej, powołanej w tym roku do nadzorowania działalności RMSR i jej Powierników z punktu widzenia interesu publicznego. KE nie podpisała jeszcze oficjalnie porozumienia (MoU) stanowiącego podstawę powołania Komisji Monitorującej, aby odpowiednia komisja Parlamentu Europejskiego, który się na nowo ukonstytuował po przeprowadzonych tego lata wyborach, mogła zbadać dotychczasowe ustalenia. Pokażcie mi pieniądze! RMSR potencjalnie ma deficyt wpływów na pokrycie swoich przyszłych kosztów działalności. Rada musi więc wprowadzić reżim finansowy, który będzie możliwy do utrzymania w dłuższym okresie. Jej obecny system finansowania jest mieszany w niektórych krajach środki pochodzą z obowiązkowych obciążeń, a w innych z dobrowolnych składek, na które obecny kryzys gospodarczy ma negatywny wpływ. W wielu krajach w Europie, np. w Wielkiej Brytanii, istnieją już szeroko zakrojone systemy obciążeń służące do pozyskiwania środków od spółek giełdowych. UE zaproponowała jednak, by od 2011 r. zastąpić je wspólnym finansowaniem RMSR z budżetu unijnego w wysokości 4 mln euro rocznie. Kwota ta może nie być wystarczająca, ale UE prawdopodobnie określi warunki 3. Prawny punkt widzenia w KE był taki, że nie mogą usuwać fragmentów MSSF, ale mogą dodawać nowy tekst. 5

6 przyznawania wszelkich dodatkowych funduszy, np. odpowiedni postęp w usprawnianiu zarządzania dokonany przez RMSR i jej powierników. Kto płaci, ten wymaga? Przemyślenia końcowe Europa jest ważnym poletkiem doświadczalnym i pasem startowym dla MSSF. Doświadczenia Europy w zakresie przejścia na MSSF w latach oraz takich kwestii jak wprowadzanie standardów w życie są niezwykle interesujące dla innych krajów z całego świata, które teraz przechodzą podobny proces. Zatwierdzenie MSSF przez UE nadało nowemu organowi ustanawiającemu standardy i samym standardom natychmiastową wiarygodność i pozycję. Reszta świata może zaświadczyć, że Europa nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony RMSR (które jest zresztą raczej uzasadnione). Jeżeli jednak Europa nie zdecydowałaby się na stosowanie MSSF, reszta świata (w tym USA) nie byłaby szczególnie zainteresowana wprowadzeniem jednolitych standardów lub zajęłoby to o wiele więcej czasu. MSSF i Europa potrzebują się nawzajem! Status zatwierdzania przez UE W tabeli przedstawiono standardy i interpretacje KIMSF, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE, wraz z datami ich wejścia w życie Nowe standardy MSSF 1 (zmieniony) Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (obowiązuje od ) Zmiana do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena dot. pozycji zabezpieczanych kwalifikujących się do rachunkowości zabezpieczeń (obowiązuje od ) Zmiana do MSSF 7 Instrumenty finansowe: Ujawnianie informacji (obowiązuje od ) Zmiana do KIMSF 9 i MSR 39 dotycząca wbudowanych instrumentów pochodnych (obowiązuje od ) Coroczny przegląd 2009 (obowiązuje od ) Zmiana do MSSF 2 Płatności regulowane akcjami Transakcje grupowe rozliczane gotówkowo w postaci płatności regulowanych akcjami (obowiązuje od ) Zmiany do MSSF 1 dotyczące dodatkowych wyłączeń (obowiązują od ) Nowe interpretacje KIMSF KIMSF 17 Dystrybucja aktywów niepieniężnych na rzecz właścicieli (obowiązuje od ) KIMSF 18 Transfer aktywów od klientów (obowiązuje od ) Od Od Od Od Od Od

7 Kiedy RMSR traci, Kanada zyskuje Tricia O Malley jest członkiem RMSR od jej powstania w 2001 r. W tym miesiącu odchodzi, aby zająć stanowisko przewodniczącej Kanadyjskiej Rady ds. Standardów Rachunkowości. Tricia O Malley rozmawia z Aktualnościami MSSF o wyzwaniach stojących przed organami ustanawiającymi standardy. Czym głównie zajmowała się Pani w Radzie? Zaczęłam pracę w RMSR w momencie jej powołania w 2001 r. Przez sześć lat byłam pełnoetatowym członkiem Rady. Następnie, przez ostatnie dwa lata, byłam pracownikiem RMSR na stanowisku dyrektora ds. wdrażania. Pełniłam rolę koordynatora KIMSF i byłam odpowiedzialna za projekt corocznych przeglądów. Takie połączenie obowiązków ma sens, ponieważ wiele zagadnień uwzględnianych w corocznych przeglądach wynika z kwestii kierowanych do KIMSF. Pod moją kontrolą jest również MSSF 1. Dzieje się tak dlatego, że wiele pytań dotyczących wdrażania powstaje wtedy, gdy nowe jurysdykcje identyfikują problemy, na które wcześniej nie zwróciliśmy uwagi, ponieważ np. pewne struktury istniejące w tych jurysdykcjach są dla nich ważniejsze, niż dla jurysdykcji wcześniej stosujących MSSF. Jaki był największy sukces Rady podczas Pani kadencji? Jeśli chodzi o sukcesy merytoryczne, to moim zdaniem bardzo ważny był standard dotyczący płatności regulowanych akcjami. Już na samym początku był bardzo silny opór wobec umieszczenia go w naszym porządku obrad, a cała ta sprawa prawie wyeliminowała z gry FASB. Jednak skandale księgowe wokół wynagrodzeń dyrektorów, jakie wybuchły po boomie technologicznym, przekonały nas, że musimy działać; odebrały one także sporo wiarygodności przeciwnikom standardu. Dzięki sukcesowi RMSR, która doprowadziła do ustanowienia standardu, FASB mogła mu się ponownie przyjrzeć. Konwergencja jest już blisko. Moim zdaniem jest to naprawdę ważne. Innym dużym osiągnięciem było ustanowienie stabilnej platformy. Prawdopodobnie nie osiągnęliśmy wszystkiego, co chcieliśmy osiągnąć, ale sukces przejścia Europy na MSSF mówi coś o jakości wykonanej przez nas pracy i ogromnym wysiłku osób opracowujących standardy. To, że koncepcja MSSF została zaakceptowana, pokazuje liczba krajów, które przyjęły standardy. Idea jednolitego zestawu standardów sięga 1973 r., kiedy powstał KMSR (IASC), jednak wówczas był to tylko dobry pomysł, dla którego trzeba było znaleźć rynek. Teraz rynek ten stał się na tyle światowy i skomplikowany, że powstał popyt na nasz produkt. Rada niekiedy spotyka się z krytyką, zwłaszcza w Europie. Czy jest jakaś alternatywa dla RMSR? Nie ma żadnej. Musi istnieć jeden taki organ albo trzeba by negocjować z każdym, kto broni zasad stosowanych w swoim kraju. Rozporządzenie w sprawie MSR jest w Europie kluczem do wdrożenia Traktatu Lizbońskiego z 2000 r. i wprowadzenia wspólnego europejskiego rynku kapitałowego. Rachunkowość jest tylko jednym z jego elementów, ale chyba żaden inny nie ma tak złej prasy. Równocześnie dużo pracuje się nad zagadnieniami prawa spółek i prawa papierów wartościowych, w Komitecie Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościowych i innych strukturach, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju europejskiego rynku kapitałowego. Obecnie ponad 7000 spółek stosuje MSSF, więc jaka jest dla nich alternatywa? Czy Europa rzeczywiście chce ogólnie przyjętych europejskich zasad rachunkowości (GAAP)? Niektóre uwagi europejskich respondentów rzeczywiście pokazują wspólny europejski punkt widzenia, ale w istocie w Europie znaleźć można bardzo różne opinie. RMSR powinna wyciągnąć z tego naukę, że tego rodzaju wyzwania skłaniają do jeszcze uważniejszej pracy. Jak będzie wyglądać przyszłość Rady? Jakie powinny być jej priorytety? To, co mnie martwi, to niemal ciągłe żądania zmian w zarządzaniu, przeglądach i nadzorze [nad RMSR]. Wielu z tych, którzy występują z tymi żądaniami, niewiele wie o sprawozdawczości finansowej i ustanawianiu standardów oraz o tym, ile pracy wymagają propozycje jeszcze przed ich opublikowaniem w formie do dyskusji. Obawiam się, że Rada i powiernicy będą tak ograniczeni procedurami, że nie będą w stanie nic zrobić. Ci, którzy nie chcą zmian, będą się sprzeciwiać wnioskom Rady. Jak ktoś nie ma argumentów merytorycznych, to chętnie spowalnia sam proces. Najlepszym zabezpieczeniem przyszłości RMSR jest zaangażowanie dużych krajów. Potrzebujemy Stanów Zjednoczonych, Japonii i rozwijających się gospodarek Brazylii, Chin i Indii z ich ogromnymi rynkami kapitałowymi. Przejście na MSSF jest z ich strony aktem wiary. Gospodarki takie jak Kanada czy Australia są za małe, aby przyciągać światowy kapitał stosując krajowe standardy nieużywane gdzie indziej. Dlatego, jeżeli nasze duże spółki miały przyciągać zagranicznych inwestorów, musieliśmy posługiwać się zrozumiałym językiem. Jeżeli jednak Chiny chciałyby odejść od MSSF, być może inni woleliby nauczyć się ich języka. Angażując się w ten międzynarodowy proces dużo ryzykują, ale też mogą dużo zyskać. Obawiam się również, że Rada ma za dużo pracy, gdy poza swoją normalną działalnością musi sobie radzić z kryzysem finansowym i presją ze strony G20. Z jednej strony, Rada jest krytykowana za to, że zmian jest zbyt wiele, za dużo nowych standardów, które pojawiają się za szybko i wymagają więcej konsultacji. Z drugiej strony, liderzy z tych samych krajów mówią, że potrzebny jest nowy standard na dany temat do końca roku, więc trzeba go przygotować. Jak można więc oczekiwać od Rady reagowania na całkowicie sprzeczne sygnały? Z pewnością nie da się spełnić tak różnych żądań, jest to sytuacja bez wyjścia. Najważniejsze jednak jest to, by Rada nadal opracowywała standardy najwyższej jakości. Jaka będzie Pani przyszłość? Obejmuję stanowisko przewodniczącej Kanadyjskiej Rady ds. Standardów Rachunkowości. Przechodzimy na MSSF 7

8 29 lipca 2009r. Na czym polega problem? W aktualnym otoczeniu gospodarczym wiele jednostek Wpływ na rachunek zysków i strat podejmuje znaczące decyzje w zakresie finansów i zmaga Wpływ na bilans się z zagadnieniami księgowymi (takimi jak utrata wartości Wpływ na wymogi informacyjne aktywów czy przekroczenie wskaźników zadłużenia określonych w umowach kredytowych). W czasach takich jak dzisiejsze, Wpływ na komunikację z interesariuszami należy mieć świadomość, jaki jest wpływ podatkowy decyzji księgowych. Pozwoli to zagwarantować, że możliwości planowania podatkowego zostaną wykorzystane, a ryzyka podatkowe odpowiednio uwzględnione. W tym numerze MSSF w skrócie przedstawiamy niektóre zagadnienia księgowe, które mogą mieć poważne konsekwencje podatkowe, wpływając na wynik finansowy jednostki. Kogo dotyczy? W tym artykule koncentrujemy się na następujących jednostkach: 1. Jednostki, które przeprowadzą ocenę aktywów pod kątem utraty wartości w najbliższym sprawozdaniu finansowym oraz jednostki posiadające operacje zagraniczne; 2. Jednostki, na które znaczący wpływ mogą mieć zmiany szacunków księgowych wynikające z obecnych uwarunkowań rynkowych; 3. Jednostki, które rozważają uzyskanie refinansowania lub restrukturyzację zadłużenia w związku z możliwością przekroczenia wskaźników zadłużenia określonych w umowach kredytowych, i/albo 4. Jednostki, które mają spółki zależne lub właścicieli za granicą. Typowe scenariusze księgowe o ważnych konsekwencjach podatkowych 1. Jednostki przeprowadzające ocenę aktywów pod kątem utraty wartości na czerwiec/grudzień 2009 r. oraz jednostki posiadające operacje zagraniczne Koszty odsetek stanowiące koszty uzyskania przychodów: Jednostki, które dokonają aktualizacji wartości swoich aktywów w najbliższych sprawozdaniach finansowych powinny mieć świadomość, że możliwość odliczenia dla celów podatkowych kosztów finansowania zewnętrznego w niektórych jurysdykcjach może być ograniczona przez wymogi w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji podatkowej. Wysokość odsetek stanowiących koszt uzyskania przychodu zależy od wysokości aktywów netto jednostki, obliczanej przy zastosowaniu wielkości księgowych podawanych w sprawozdaniach finansowych. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów, inne odpisy aktualizujące i zwiększenia rezerw obniżają wysokość aktywów netto jednostki, mogą więc również zmniejszyć kwotę odsetek, które jednostka będzie mogła odliczyć dla celów podatkowych. To z kolei może skutkować wyższymi obciążeniami wyniku brutto i niższym zyskiem netto w danym roku. Jednostki posiadające operacje zagraniczne powinny przeanalizować swoją obecną strukturę finansowania, by zapewnić, że jest ona nadal optymalna podatkowo. 2. Jednostki, na które znaczący wpływ mogą mieć zmiany szacunków księgowych Wykazanie aktywów z tytułu podatku odroczonego: W dzisiejszym klimacie gospodarczym perspektywy handlowe przedsiębiorstw mogą ulec znaczącym zmianom (np. ze względu na obniżenie prognoz sprzedaży). Może to z kolei wpłynąć na możliwość wykazania aktywów z tytułu podatku odroczonego. Aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazuje się tylko wtedy, gdy prawdopodobne jest uzyskanie przez jednostkę w przyszłości zysków podlegających opodatkowaniu. Kierownictwo powinno zapewnić, że ocena, czy należy wykazać aktywa z tytułu podatku odroczonego, jest spójna z pozostałymi założeniami i analizami przyjmowanymi w działalności gospodarczej, w tym z założeniami co do przepływów środków pieniężnych przyjętymi podczas oceny aktywów jednostki pod kątem utraty wartości. 3. Jednostki, które rozważają refinansowanie/restrukturyzację zadłużenia w celu ograniczenia ryzyka przekroczenia wskaźników zadłużenia określonych w umowach kredytowych Unikanie przekroczenia wskaźników zadłużenia określonych w umowach kredytowych: Wiele jednostek w swoich porozumieniach w sprawie finansowania ma wpisane klauzule dotyczące wskaźników zadłużenia. Numer 77 - wrzesień 2009 od 1 stycznia 2011 r. Jedna z obaw krajowych organów ustanawiających standardy dotyczy tego, czy RMSR będzie niezależna i elastyczna. W Kanadzie zapowiedzieliśmy już, że jedyna okoliczność, w której nie przyjęlibyśmy standardu RMSR to sytuacja, gdy proces się załamie, a Rada straci niezależność. Tylko wtedy zastanawialibyśmy się nad odejściem od MSSF. Ponieważ przyjmujemy MSSF bez żadnych zmian, działalność kanadyjskiej Rady ograniczy się do ustanawiania standardów dla przedsiębiorstw prywatnych (PP) i podmiotów nienastawionych na zysk. Zamiast przyjmować dla MŚP MSSF w formie ustanowionej przez RMSR, stworzymy ich wersję kanadyjską, dla której punktem wyjścia będą ogólnie przyjęte kanadyjskie zasady rachunkowości (GAAP), aby ułatwić pracę jednostkom sporządzającym sprawozdania finansowe. Z czasem spodziewam się, że ogólnie przyjęte kanadyjskie zasady rachunkowości dla PP zaczną bardziej przypominać standard dla MŚP, ale ostatnia rzecz, jaka jest nam potrzebna, to dodanie nowych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości dla MŚP, podczas gdy duże podmioty będą przechodzić na MSSF. Prawdopodobnie zawsze jednak będą różnice między MSSF dla MŚP a ogólnie przyjętymi kanadyjskimi zasadami rachunkowości dla przedsiębiorstw prywatnych, ponieważ znamy nasze środowisko i wiemy, co jest potrzebne i co zostanie zaakceptowane. Co Panią śmieszy? Prawie wszystko! Lubię rzeczy śmieszne i absurdalne. Niektóre stare skecze Monty Pythona rozśmieszają mnie do łez. Co jest pierwszą rzeczą, którą pakuje Pani na wyjazd? Słuchawki redukujące hałas i i-poda. Jaki jest Pani ulubiony hotel i restauracja na świecie? Bardzo podobało mi się w Hiragiya Ryokan, tradycyjnym japońskim zajeździe w Kyoto. Także w Continentale we Florencji. Należy on do sieci Design Hotel i znajduje się tuż obok Arno na rogu Ponte Vecchio. Jeżeli chodzi o restauracje, to chyba Guy Savoy i bar Willi s w Paryżu. Także River Café i Tajima-tei w Londynie sushi to mój ulubiony sposób jedzenia ryby. Muszę też wspomnieć o Rundles w Stratford w Ontario. Jak sobie Pani radzi z zespołem nagłej zmiany strefy czasowej (jet lag)? Zawsze staram się latać na zachód! A poważnie, myślę, że warto słuchać swojego ciała. Najbardziej mi służy, jak wyjeżdżam wczesnym wieczorem i przybywam na miejsce wcześnie rano. Idę wtedy do pracy i pracuję, aż padnę. Tym sposobem przestawiam się w ciągu jednego dnia. Pomaga też możliwość spania w samolocie. Pomimo tego, że będę teraz pracować na stanowisku krajowym, nadal będę dużo latać. Lot z Toronto do Vancouver jest tylko o parę godzin krótszy niż z Toronto do Londynu. Jaka jest pierwsza rzecz, którą Pani robi po powrocie do domu z długiej podróży? To zależy, co nazwiemy domem! W Stratford w Ontario wychodzę i patrzę na swój ogród. Uwielbiam zapach błota. Lubię także wyjść na dobrego hamburgera. Patricia (Tricia) O Malley - życiorys kwiecień 2001 r. - lipiec 2009 r.: RMSR lipiec 2007 r. - lipiec 2009 r.: Dyrektor, dział wdrażania kwiecień 2001 r. - lipiec 2007 r.: Członek RMSR październik 1999 r. marzec 2001 r.: Przewodnicząca, Kanadyjska Rada ds. Standardów Rachunkowości 1983 r. - październik 1999 r.: Partner, Krajowa Grupa ds. Usług Poświadczających i Profesjonalnych, KPMG Kanada i firmy - poprzedniczki : Wiceprzewodnicząca Kanadyjskiej Rady ds. Standardów Rachunkowości (AcSB) (na zasadzie wolontariatu) Przedstawicielka Kanady, grupa organów ustanawiających standardy G4+1 Przedstawicielka Kanady, Wspólna Grupa Robocza ds. Instrumentów Finansowych : Członek, Komitet AcSB ds. nowych kwestii : Członek, Wewnętrzna Grupa Robocza CICA ds. Wizji i Grupa Robocza ds. Ustanawiania Standardów : Członek, Niezależny Komitet Doradczy ds. Rachunkowości Administracji Rządowej i Rewizji Finansowej przy Głównym Biegłym Rewidencie Kanady : Członek, a następnie przewodnicząca, Rada Doradcza ds. Ujawniania Informacji Finansowych, Komisja ds. Papierów Wartościowych Stanu Ontario : Członek Komitetu Wykonawczego, a następnie Prezes Kanadyjskiego Akademickiego Stowarzyszenia Rachunkowości 1988: Przewodnicząca, Grupa Badawcza ds. Zagadnień Leasingu Pani O'Malley jest członkiem Kanadyjskiego Instytutu Biegłych Księgowych i Instytutu Biegłych Księgowych Stanu Ontario. Posiada tytuł Bachelor of Commerce (z wyróżnieniem) Uniwersytetu Manitoba. MSSF w skrócie - dwutygodnik dotyczący najgorętszych tematów MSSF w praktyce. Chcesz wiedzieć, co nowego słychać w MSSF? Aby być na bieżąco z najgorętszymi tematami w MSSF, zaprenumeruj MSSF w skrócie. Ten dwutygodniowy biuletyn o sprawozdawczości finansowej przedstawia ogólne wytyczne w zakresie bieżących kwestii księgowych, które mogą mieć znaczący wpływ na bilans, wymogi informacyjne i/albo komunikację z interesariuszami Twojej firmy. MSSF w skrócie porusza dwa zagadnienia w każdym numerze, każde na jednej stronie. Biuletyn przybliża globalną wiedzę i doświadczenie ekspertów PricewaterhouseCoopers i odpowiada na następujące pytania: Na czym polega problem? Czy dotyczy mojego przedsiębiorstwa? Co muszę zrobić? Kliknij tutaj, aby obejrzeć ostatni numer biuletynu MSSF w skrócie. Kliknij tutaj, aby dwa razy w miesiącu otrzymywać pocztą elektroniczną MSSF w skrócie, lub wyślij na adres MSSF w skrócie Wiedza Doświadczenie Refleksje Jak kryzys kredytowy może wpłynąć na salda podatku odroczonego? 8

9 W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Szef zespołu ds. globalnej sprawozdawczości finansowej Ian Wright: tel: Szef zespołu ds. sprawozdawczości Tomasz Konieczny: tel: Zespół ds. sprawozdawczości finansowej w Polsce Waldemar Lachowski: tel: Robert Waliczek: tel: Krzysztof Gmur: tel: Agata Wiktorowicz: tel: Marta Madejska: tel: PricewaterhouseCoopers. Nazwa PricewaterhouseCoopers odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny. Wszelkie prawa zastrzeżone. 9

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (7) Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić.

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (7) Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić. 26.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1751/2005 z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. L 77/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.3.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

KOMITET EUROPEJSKICH REGULATORÓW RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Data: 12 stycznia 2006 r. Nr ref.: CESR/05-758 OŚWIADCZENIE

KOMITET EUROPEJSKICH REGULATORÓW RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Data: 12 stycznia 2006 r. Nr ref.: CESR/05-758 OŚWIADCZENIE KOMITET EUROPEJSKICH REGULATORÓW RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Data: 12 stycznia 2006 r. Nr ref.: CESR/05-758 OŚWIADCZENIE CESR przypomina emitentom i inwestorom o znaczeniu jasnego i przejrzystego ujawniania

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają, 9.5.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 122/19 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 708/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27)

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27) Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych.......... 11 Przyczyny sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.. 11 Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego.......

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk MSSF wymagają, by jednostka ujawniała mające nastąpić zmiany zasad (polityki) rachunkowości, nawet jeśli nowy standard bądź interpretacja nie weszły jeszcze w życie, ale zostały już opublikowane. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. 23.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 636/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Konsolidacja grup kapitałowych Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Cele wykładu Zapoznanie się z głównymi definicjami związanymi z konsolidacją Podstawowe wymogi

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 lipca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 lipca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 lipca 2016 r. (OR. en) 11326/16 DRS 32 ECOFIN 719 EF 244 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 6 lipca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: D044972/02 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe MSSF 9

Instrumenty finansowe MSSF 9 www.pwcacademy.pl Instrumenty finansowe MSSF 9 Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. MSSF 9 wprowadzenie Potrzeba uproszczenia przepisów rachunkowości dotyczących instrumentów finansowych Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF 2015 PRAKTYCZNE ZESTAWIENIE POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA PORÓWNANIE

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r.

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Za główny cel sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r.

Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo do użytkowania składnika aktywów, na pewien

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe: Oczekiwane straty kredytowe Projekt standardu z marca 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r.

Instrumenty finansowe: Oczekiwane straty kredytowe Projekt standardu z marca 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r. www.pwc.pl Instrumenty finansowe: Oczekiwane straty kredytowe Projekt standardu z marca 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r. Agenda 1. Harmonogram prac nad MSSF 9 2. Zakres Projektu Standardu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011

SPRAWOZDANIE. z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 SPRAWOZDANIE z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Stalprofil SA działa w składzie trzyosobowym i powoływany jest przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 (Nr identyfikacyjny: 556693-7461) Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do Powszechnej Kasy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3. Za okres (tys. PLN) Pozycja

ANEKS NR 3. Za okres (tys. PLN) Pozycja ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi i adresem przy ul. Wersalskiej 8, 91-203 Łódź adres głównej strony internetowej Emitenta: www.masterpharm.pl ZATWIERDZONEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego *connectedthinking Aktualności MSSF Wyjaśnienie działań IASB* MSSF 7 - dodatek l MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego Potencjalny wpływ ryzyk rynkowych jest jednym z ważniejszych problemów, na jakie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 43114 Temat: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy. 10 Kwiecień - 6 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych

www.pwc.com Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych www.pwc.com Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych MSSF obowiązujące w roku 2011 Obowiązujące od Od 1 stycznia 2011 Nowe standardy MSR 24 Ujawnianie informacji

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu Wymogi sporządzania sprawozdania finansowego w Polsce od 2005 roku MSSF w Polsce Możliwość sporządzania sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

PRZEJŚCIE NA MSSF NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Krzysztof Pierścionek

PRZEJŚCIE NA MSSF NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Krzysztof Pierścionek PRZEJŚCIE NA MSSF NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Krzysztof Pierścionek Wprowadzenie Wraz z dynamicznym rozwojem rynków finansowych i nasilającej się tendencji integracji gospodarczej nastąpiło znaczące uwolnienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 2. Ramy regulacyjne sprawozdawczości finansowej Zakres wykładu: Działalność Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) Proces stanowienia Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO PL OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian zasad dotyczących rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim (CON/2010/32)

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA BZ WBK Asset Management SA pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 77 POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA I. Cel polityki

Bardziej szczegółowo

Aktualności MSSF. Ulepszenia MSSF 2008 r. *connectedthinking. Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Dodatek 64 - czerwiec 2008 r.

Aktualności MSSF. Ulepszenia MSSF 2008 r. *connectedthinking. Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Dodatek 64 - czerwiec 2008 r. Aktualności MSSF Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Dodatek 64 - czerwiec 2008 r. Ulepszenia MSSF 2008 r. W ubiegłym miesiącu RMSR opublikowała ostateczne zmiany do swojego pierwszego corocznego

Bardziej szczegółowo

MSSF: W kierunku większej przejrzystości sprawozdawczości finansowej

MSSF: W kierunku większej przejrzystości sprawozdawczości finansowej Piąta doroczna konferencja w Polsce MSSF: W kierunku większej przejrzystości sprawozdawczości finansowej 4 grudnia 2015 roku, hotel Radisson Blu Centrum, ul. Grzybowska 24, Warszawa Jednym ze skutków światowego

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne 2015 Moduł I Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualny stan prawny

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej dotyczącej informacji finansowych pro forma

Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej dotyczącej informacji finansowych pro forma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa Polska Telefon +48 (22) 523 4000 Faks +48 (22) 523 4040 http://www.pwc.com/pl Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

L 320/134 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008

L 320/134 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 L 320/134 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych CEL 1 Jednostka może prowadzić działalność gospodarczą za granicą

Bardziej szczegółowo

Wycena według wartości godziwej przyczyna kryzysu finansowego czy też jego miernik?

Wycena według wartości godziwej przyczyna kryzysu finansowego czy też jego miernik? Wraz z pogłębiającym się kryzysem finansowym i bessą giełdową pojawiły się krytyczne głosy w kontekście zastosowania wartości godziwej jako wyceny bilansowej. Wraz z pogłębiającym się kryzysem finansowym

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

ESMA egzekwowanie przestrzegania MSSF w Europie I

ESMA egzekwowanie przestrzegania MSSF w Europie I Warszawa, 6 grudnia 2012 ESMA egzekwowanie przestrzegania MSSF w Europie I Roxana Damianov ESMA Senior Officer 2012/ESMA/751 Plan prezentacji 1. Europejski System Nadzoru Finansowego 2. Rola ESMA w obszarze

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo