Regulamin konkursu Fair Play Bank 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Fair Play Bank 2"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Fair Play Bank 2 Poznań, wrzesień 2014 r.

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Uczestnicy Konkursu... 2 Rozdział 3 Warunki i zasady Konkursu... 4 Rozdział 4 Nagrody... 7 Rozdział 5 Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu... 8 Rozdział 6 Reklamacje... 9 Rozdział 7 Ochrona danych osobowych... 9 Rozdział 8 Postanowienia końcowe Załącznik Grupa Banków biorących udział w Konkursie Fair Play Bank 2 1

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Organizatorem konkursu pod nazwą Fair Play Bank 2 (dalej: Konkurs ) jest SGB-Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu (60-462), przy ulicy Szarych Szeregów 23a, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki, kapitał zakładowy: zł (z czego wpłacono: zł ), NIP: , Regon: i Banki Spółdzielcze (wskazane w załączniku do niniejszego Regulaminu), zwani dalej: Organizatorem. 2 Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem Konkurs trwa od dnia 6 października 2014 r. do dnia 17 listopada 2014 r., z zastrzeżeniem że aplikacja stanowiąca grę pod nazwą Fair Play Bank 2, w której odbywa się rywalizacja konkursowa (dalej: Gra ), podzielona będzie na sześciogodzinne tury (w ciągu doby odbędą się cztery tury, w godzinach , , , ), które będą oznaczały jeden kwartał w Grze (tj. cztery tury stanowić będą jeden rok w Grze), a podejmowanie działań związanych z udziałem w Grze możliwe jest wyłącznie w dniach roboczych od godziny w niedzielę do godziny w piątek (bez sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy poza wskazanymi wcześniej godzinami). 2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, można zgłosić udział w Konkursie i rywalizować, z zastrzeżeniem że im późniejszy termin przystąpienia do Konkursu, tym mniejsza może być szansa na wygraną w ramach rywalizacji zespołowej, o której mowa w 18, w której liczą się wyniki osiągane w trakcie całego Konkursu. 4 Celem Konkursu jest promowanie usług Organizatora oraz popularyzacja wiedzy o finansach i bankowości spółdzielczej wśród młodzieży oraz nagradzanie zwycięzców Konkursu wyłonionych spośród uczestników rywalizujących poprzez najlepsze wykonanie zadania konkursowego, na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Rozdział 2 Uczestnicy Konkursu 5 Konkurs jest skierowany do osób fizycznych, które w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 20 roku życia oraz mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce, z zastrzeżeniem że rywalizacja o Nagrody Indywidualne, o której mowa w 11, odnosi się do osób, które w trakcie trwania konkursu skorzystają z oferty dla Młodych 2

4 w placówce Banku Spółdzielczego oferującego Nagrody Indywidualne (lista Banków Spółdzielczych biorących udział w Konkursie stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu). 6 W przypadku mogących wziąć udział w konkursie osób małoletnich (czyli takich, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły jeszcze lat 18) udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (jednego z rodziców lub opiekuna prawnego) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie zarządu lub rady nadzorczej Organizatora, ani członkowie ich rodzin. 2. W Konkursie nie mogą też brać udziału wspólnicy, pracownicy ani stali współpracownicy spółki Byss T. Sarnowski G. Moździerz Spółka Cywilna z siedzibą w Szczecinie, ani członkowie ich rodzin. 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 8 Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział. 9 Osoba, która spełnia warunki udziału w Konkursie oraz zgłosi udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem, zwana jest dalej Uczestnikiem, a wszystkie takie osoby łącznie Uczestnikami Rywalizacja o Nagrody Zespołowe odbywa się w zespołach (drużynach) liczących po 5 (pięciu) Uczestników (dalej: Zespół ). 2. Rozpoczęcie Gry (o której mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu) możliwe jest w sytuacji, gdy dany Zespół liczy co najmniej 2 (dwóch) Uczestników. 3. Uczestnicy, których Zespoły w trakcie trwania Konkursu nie osiągną w żadnym momencie pełnej liczby Uczestników (tj. 5) nie biorą udziału w rywalizacji o Nagrody Zespołowe i ich wyniki nie są brane pod uwagę przy przyznawaniu tych nagród. 4. Członkowie takich Zespołów mogą jednak uczestniczyć w rywalizacji indywidualnej, prowadzonej zgodnie z zasadami opisanymi w dalszej części Regulaminu. 11 Rywalizacja o Nagrody Indywidualne możliwa jest w wybranych Bankach Spółdzielczych (wskazanych w załączniku do Regulaminu) i wymaga członkostwa w Zespole liczącym co najmniej dwóch członków Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może przynależeć wyłącznie do jednego Zespołu, może również grać indywidualnie, po wykluczeniu z Zespołu przez Prezesa MEGABanku. 3

5 2. Nie jest możliwa zmiana Uczestnika Zespołu w trakcie trwania Konkursu; w przypadku, kiedy w trakcie trwania Konkursu pełen Zespół (liczący 5 Uczestników) utraci jednego lub więcej Uczestników, nie dochodzi do utraty statusu Zespołu i prawa rywalizacji zespołowej o Nagrody Zespołowe, pod warunkiem, że Zespół do końca rywalizacji liczyć będzie co najmniej 2 (dwóch) członków. Rozdział 3 Warunki i zasady Konkursu Konkurs prowadzony jest z wykorzystaniem Internetu, w szczególności na stronie internetowej pod adresem: (dalej Strona ), gdzie dostępna jest aplikacja stanowiąca Grę. 2. W celu udziału w Konkursie konieczne jest posiadanie urządzeń do korzystania z Internetu oraz Gry, a także adresu poczty elektronicznej ( ); techniczne wymogi minimalne w zakresie korzystania z Gry określone są na Stronie. 14 Udział w Konkursie nie wymaga zakupu żadnych produktów ani usług promocyjnych i jest nieodpłatny, z zastrzeżeniem że nabywanie określonych usług Organizatora może w ramach Gry umożliwić rywalizację o Nagrody Indywidualne, prowadzoną zgodnie z zasadami opisanymi w dalszej części Regulaminu, i szczegółowymi zasadami Gry, określonymi na Stronie W celu wzięcia udziału w Konkursie należy, w czasie trwania Konkursu określonym w 3, zgłosić na Stronie swój udział poprzez zarejestrowanie się oraz uzyskanie członkostwa w Zespole. 2. W ramach rejestracji osoba chcąca wziąć udział w Grze podaje swoje dane osobowe jako Uczestnika w formularzu konkursowym umieszczonym na Stronie. 3. W formularzu konieczne jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania z kodem adresowym, numeru telefonu, adresu , oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych dla celów niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu oraz publikacji wyników. 4. Po podaniu powyższych danych Uczestnik otrzyma listę Banków Spółdzielczych, uszeregowaną według odległości od jego miejsca zamieszkania, z której wybierze Bank Spółdzielczy, z którym będzie kontaktował się w przypadkach opisanych w dalszej części niniejszego Regulaminu. 5. Przy rejestracji konieczne jest złożenie w formularzu konkursowym wymaganych dla wzięcia udziału w Konkursie oświadczeń dotyczących spełnienia warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie, w tym zgody przedstawiciela ustawowego w przypadku Uczestnika małoletniego. 6. Uzyskanie członkostwa w Zespole polega albo na założeniu przez Uczestnika własnego Zespołu albo na włączeniu się do Zespołu już istniejącego, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na Stronie. 4

6 7. Dołączenie do istniejącego już Zespołu jest możliwe na podstawie zaproszenia od Uczestnika będącego założycielem tego Zespołu (Prezesa MEGABanku) albo poprzez zaproponowanie swojego udziału w danym Zespole poprzez oświadczenie złożone za pomocą odpowiedniej funkcji na Stronie i akceptację zaproszenia przez Prezesa MEGABanku; zysk Uczestnika przyjętego w trakcie trwania tury jest wliczany do zysku MEGABanku od kolejnej tury. 8. O przyjęciu albo odmowie przyjęcia do Zespołu decyduje wyłącznie Prezes MEGABanku; odmowa przyjęcia do jednego z Zespołów nie odbiera Uczestnikowi możliwości ubiegania się o przyjęcie do innego Zespołu Udział w Konkursie polega na rywalizacji Uczestników w Grze w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników. 2. Gra stanowi internetową grę ekonomiczną, w której Uczestnik zarządza wirtualnym Bankiem Spółdzielczym (minibankiem) i jest członkiem Zespołu zarządzającego wirtualnym Bankiem Spółdzielczym Zespołu (MEGABankiem). 3. Zadaniem Uczestnika jest wypracowanie największego zysku dla jego minibanku oraz dla MEGABanku Zespołu. 4. Zysk minibanków wypracowywany jest poprzez wykonywanie dostępnych w Grze operacji i funkcji w ramach działalności minibanku; zysk MEGABanku ustalany jest na podstawie części przychodów minibanków członków Zespołu, przekazanych przez każdego Uczestnika ze swojego minibanku. 5. Wielkość części zysku przekazywana z minibanku do MEGABanku ustalana jest przez każdego Uczestnika na początku Gry na poziomie 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% albo 80% i obowiązuje od kolejnej tury od dokonania wyboru, przy czym na początku Gry wielkość zysku przekazywanego do MEGABanku ustalana jest automatycznie przez Organizatora na poziomie 50%. 6. Zyski wirtualnego Banku Spółdzielczego naliczane i przekazywane są w Grze co kwartał (tj. w każdej turze). 7. Szczegółowe zasady Gry, jej funkcjonalności oraz instrukcje zawarte są na Stronie W ramach indywidualnej rywalizacji w Konkursie Uczestnicy, których wybrane podczas rejestracji Banki Spółdzielcze oferują Nagrody Indywidualne, mogą wziąć udział w rywalizacji w postaci prowadzonych w Grze licytacji Nagród Indywidualnych, w których Uczestnicy rywalizują ze sobą licytując najwyższą cenę danej Nagrody Indywidualnej w Walucie, którą dotychczas zarobili w trakcie Gry. 2. Licytowaną Nagrodę Indywidualną wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę w Walucie w trakcie licytacji. 3. Ilość Waluty, którą dysponuje później Uczestnik w Grze ulega odpowiedniemu obniżeniu o kwotę wydaną na wylicytowaną Nagrodę Indywidualną. 4. Licytacje Nagród Indywidualnych odbywają się w czasie trwania Konkursu, w ściśle określonych terminach ogłaszanych z wyprzedzeniem na Stronie. 5

7 5. W trakcie trwania Konkursu, w każdym z Banków Spółdzielczych oferujących Nagrody Indywidualne odbędzie się 30 licytacji; sekcja z licytacjami dostępna będzie na Stronie po wprowadzeniu indywidualnego kodu bonusowego, który odebrać można w wybranym podczas rejestracji Banku Spółdzielczym, w przypadku posiadania w nim konta dla Młodych lub podczas jego zakładania. 6. Instrukcja uczestnictwa w licytacji znajduje się na Stronie W ramach rywalizacji zespołowej, po terminie trwania Konkursu określonym w 3, prezentowane są wyniki osiągnięte w Grze przez wszystkich Uczestników danego Zespołu, a także wielkość części zysku przekazywanego przez minibank Uczestnika do MEGABanku, z zastrzeżeniem 10 pkt 4; Nagrody Zespołowe, o których mowa w 22, przyznawane są tym Zespołom, które jako MEGABank osiągną w trakcie Gry najlepszy wynik, tj. całkowity zysk ich MEGABanku mierzony w wartości Waluty będzie najwyższy. 2. Za najlepszy wynik przyznawana jest nagroda główna, a za następne w kolejności wyniki nagrody za miejsca II i III. 3. W przypadku osiągnięcia takiego samego wyniku przez więcej niż jeden Zespół o kolejności (wyższym miejscu) decyduje wcześniejszy termin założenia Zespołu Dana osoba może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz oraz może zostać jej przyznane prawo do wyłącznie jednej części Nagrody Zespołowej. 2. W rywalizacji indywidualnej dany Uczestnik może wygrać dowolną liczbę spośród Nagród Indywidualnych danego Banku Spółdzielczego, a jego możliwości w tym zakresie ograniczone są jedynie ilością wirtualnej waluty posiadanej na koncie Uczestnik może w każdej chwili wycofać się z Konkursu poprzez wysłanie a z oświadczeniem o rezygnacji z udziału w Konkursie na adres: 2. Po wycofaniu się ten sam Uczestnik nie może ponownie zgłosić się do Konkursu i brać w nim udziału. 3. Wycofanie się Uczestnika z Zespołu, który miał pełen skład nie oznacza utraty prawa pozostałych w tym Zespole Uczestników do dalszej rywalizacji zespołowej o Nagrody Zespołowe, a wynik (zysk) osiągnięty indywidualnie dotychczas przez wycofującego się Uczestnika jest również uwzględniany w końcowym wyniku Zespołu (przy zastrzeżeniu, że nie jest wliczany zysk z tury, w której Uczestnik się wycofał). 4. Po wycofaniu się Uczestnika nie jest możliwe uzupełnienie składu Zespołu o nowego Uczestnika. 21 Uczestnik może zostać również wykluczony z Zespołu przez założyciela Zespołu (Prezesa MEGABanku), w szczególności w przypadku, gdy nie realizuje taktyki Zespołu; wykluczenie jest możliwe do zakończenia trzeciego tygodnia Gry, w takim przypadku Uczestnik może 6

8 nadal brać udział w Grze jako minibank, ale zysk jego minibanku jest zaliczany do zysku MEGABanku tylko za turę, którą ten Uczestnik zakończył. Rozdział 4 Nagrody Nagrodami w Konkursie w ramach rywalizacji zespołowej, o której mowa w 18, są następujące nagrody pieniężne (zwane w Regulaminie: Nagrodami Zespołowymi ): 1) za zajęcie I miejsca nagroda główna dla Zespołu w kwocie łącznej: zł; 2) za zajęcie II miejsca nagroda dla Zespołu w kwocie łącznej: zł; 3) za zajęcie III miejsca nagroda dla Zespołu w kwocie łącznej: zł. 2. W przypadku Nagród Zespołowych każdemu Uczestnikowi zwycięskiego Zespołu (który pozostaje Uczestnikiem tego Zespołu na dzień zakończenia Konkursu) przysługuje równa część danej Nagrody Zespołowej; oznacza to, że każdemu Uczestnikowi Zespołu przyznawana będzie nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej część Nagrody Zespołowej podzielonej na równe części pomiędzy Uczestników tego Zespołu, niezależnie od wyników w Grze osiągniętych przez Uczestników indywidualnie. 23 Nagrodami w Konkursie w ramach rywalizacji indywidualnej, o której mowa w 17, są następujące nagrody (zwane w Regulaminie: Nagrodami Indywidualnymi zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu): 1) mysz bezprzewodowa Logic LM22, o wartości 30,90 zł łącznie do wygrania w Konkursie jest 945 sztuk takich nagród, o łącznej wartości ,50 zł; 2) słuchawki Sony MDR-ZX100W do komputera, o wartości 55,00 zł łącznie do wygrania w Konkursie jest 756 sztuk takich nagród, o łącznej wartości ,00 zł; 3) smartphone Samsung Mini 2, o wartości 289,05 zł do wygrania w Konkursie są 63 sztuki takiej nagrody, o łącznej wartości ,15 zł; 4) głośnik Pioneer XW-BTS1-W White, o wartości 399,00 zł do wygrania w Konkursie są 63 sztuki takiej nagrody, o łącznej wartości ,00 zł; 5) ipod nano, o wartości 731,85 zł do wygrania w Konkursie są 63 sztuki takiej nagrody, o łącznej wartości ,55 zł. 24 Nagrody Zespołowe i Nagrody Indywidualne, wraz z nagrodami pieniężnymi, o których mowa w 25, zwane są łącznie w Regulaminie Nagrodami, a każda z osobna Nagrodą. 25 Do każdej Nagrody Zespołowej i Nagrody Indywidualnej przyznaje się również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości określonej Nagrody Zespołowej i odpowiednio Nagrody Indywidualnej; nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora SGB-Bank S.A. jako 7

9 płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie Nagrody Zespołowe przyznawane są po obliczeniu wyników Gry, w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia terminu trwania Konkursu, określonego w Uczestnicy, którym przyznano Nagrody Zespołowe, zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie, listem poleconym lub poprzez przesłanie do nich wiadomości w terminie 2 tygodni po obliczeniu wyników Gry. 3. Nagroda Zespołowa zostanie wypłacona Uczestnikom przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym przypisanym do miejsca zamieszkania danego Uczestnika jeżeli Uczestnik posiada i wskazał rachunek bankowy w terminie 30 dni od jej przyznania albo wydana w formie karty przedpłaconej przesłanej w tym terminie przesyłką pocztową lub kurierską na adres wskazany przez Uczestnika w trakcie rejestracji Nagrody Indywidualne są przyznawane w ciągu 10 dni po zakończeniu licytacji, o której mowa w Po zakończeniu licytacji Uczestnik będzie mógł odebrać nagrodę w Banku Spółdzielczym, który wybrał w czasie rejestracji, czyli w Banku Spółdzielczym, w którym odebrał indywidualny kod bonusowy. 3. Uczestnik zostanie poinformowany o wygraniu nagrody indywidualnej na Stronie bezpośrednio po licytacji oraz mailowo na adres podany podczas rejestracji. 28 Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Rozdział 5 Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu 29 Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa komisja konkursowa powołana przez SGB-Bank S.A. składająca się z minimum 3 (trzech) osób (dalej: Komisja ), działająca na podstawie wydanego przez SGB-Bank S.A. Regulaminu Komisji Konkursowej W przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych w 5-12 Regulaminu lub w przypadku innego rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Komisja decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w Konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. 2. Za rażące naruszenie Regulaminu uznaje się w szczególności udział tej samej osoby wielokrotnie w Konkursie, np. poprzez rejestrację z wykorzystaniem nieprawdziwych danych. 8

10 31 1. W przypadku wątpliwości dotyczących przestrzegania Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może żądać od Uczestnika przedstawienia określonych dokumentów lub złożenia oświadczeń. 2. Organizator w szczególności może żądać od Uczestnika małoletniego przedstawienia na piśmie zgody przedstawiciela ustawowego na jego udział Konkursie. Rozdział 6 Reklamacje 32 Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do SGB-Banku S.A. wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres SGB-Banku S.A. wskazany w 1 lub przesłana em na adres: 2. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania. 34 Reklamacja, o której mowa 32-33, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej jej podstawę, ale nie później niż do dnia 31 stycznia 2015 r SGB-Bank S.A. zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, wliczając w to doręczenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację. 2. SGB-Bank S.A. może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres ). Rozdział 7 Ochrona danych osobowych Dane osobowe Uczestników gromadzone i przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia jego zwycięzców. 2. Administratorem tych danych jest: SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań i Banki Spółdzielcze (wskazane w załączniku do Regulaminu). 9

11 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania; podanie danych osobowych jest dobrowolne. Rozdział 8 Postanowienia końcowe 37 Regulamin dostępny jest w siedzibie SGB-Banku S.A. przy ul. Szarych Szeregów 23a w Poznaniu (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00), w siedzibach banków spółdzielczych wskazanych w załączniku (w godzinach otwarcia tych banków) oraz na stronie w trakcie trwania Konkursu, tj. od dnia r. do dnia r. 38 Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki Konkursu; materiały reklamowe dotyczące Konkursu mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny Organizator podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 10

REGULAMIN KONKURSU. "Fair Play Bank/ Geneza"

REGULAMIN KONKURSU. Fair Play Bank/ Geneza REGULAMIN KONKURSU "Fair Play Bank/ Geneza" I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Fair Play Bank/Geneza" (dalej: "Konkurs") jest SGB-Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji jest spółka Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs z Pure Jatomi Fitness

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z Pure Jatomi Fitness REGULAMIN KONKURSU "Konkurs z Pure Jatomi Fitness I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Konkurs z Pure Jatomi Fitness" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs na recenzję książki 'Lilith' Olgi Rudnickiej (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu PlusBank 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu PlusBank (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą #FURAVIFOLDA (dalej: Konkurs ) jest TAN-VIET International S.A. ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, Nr KRS 0000318068

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Haiku Teriyaki ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem portalu Facebook.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Załącznik nr 1 do Uchwały /2015 Zarządu BS w Kobierzycach z dnia 29.09.2015r Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii

Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Dwa tygodnie w Bułgarii (Konkurs), jest Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu WATAHA

Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pile, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz!

Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz! Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz! I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz!. 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Konkurs ). 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Poznań, marzec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kamisiowa Kuchnia (zwanej dalej: Promocją) jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Oszacuj liczbę produktów w ofercie Saxo Banku

Regulamin konkursu. Oszacuj liczbę produktów w ofercie Saxo Banku Regulamin konkursu Oszacuj liczbę produktów w ofercie Saxo Banku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Oszacuj liczbę produktów w ofercie Saxo Banku (dalej: Konkurs) jest SAXO BANK A/S S.A.

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w konkursie PayByNet i wygraj ( Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Dziewczyny Dają Radę 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Dziewczyny Dają Radę 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Dziewczyny Dają Radę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Sensilab Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Konstantynowie

Bardziej szczegółowo

Star Wars: Battlefront - Komiks

Star Wars: Battlefront - Komiks Regulamin konkursu Star Wars: Battlefront - Komiks 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Star Wars: Battlefront - Komiks (dalej Konkurs"),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA Niniejszy regulamin konkursu o nazwie WYGRAJ VOLKSWAGENA NA WEEKEND Z BAKIEM PALIWA (zwanego dalej: Konkursem ) jest dokumentem zawierającym wszystkie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik jazdy próbne (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój #topesa. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU Twój #topesa. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU Twój #topesa 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Twój #topesa (określanego dalej jako

Bardziej szczegółowo

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od Regulamin Programu Stały Klient 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej Stały Klient ( Program Stały Klient

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka

Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka I. Postanowienia ogólne: Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka 1. Akcja promocyjna PKO BP Mini Ratka (dalej: "Promocja"), organizowana jest przez spółkę pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ISOVER Multi-Comfort House Community development in Brest, Belarus

REGULAMIN Konkursu ISOVER Multi-Comfort House Community development in Brest, Belarus REGULAMIN Konkursu ISOVER Multi-Comfort House Community development in Brest, Belarus Konkurs ISOVER Multi-Comfort House Community development in Brest, Belarus ma na celu wsparcie wizerunku marki ISOVER

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem)

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs Wyraź opinię i wygraj nagrody, którego celem jest zacieśnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI BEZKARNY ZYSK 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Bezkarny Zysk (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina

REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne 1.1 Konkurs Konkurs rabatowy organizowany w Galerii Łódzkiej w Łodzi, (zwany dalej Konkursem ) podlega postanowieniom niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N,,Konkurs - WWWspólnie budujemy nową Pocztę. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N,,Konkurs - WWWspólnie budujemy nową Pocztę. Rozdział 1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N,,Konkurs - WWWspólnie budujemy nową Pocztę Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem niniejszego konkursu WWWspólnie budujemy nową Pocztę (zwanego dalej: Konkursem ) jest Poczta

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem"), określa warunki uczestnictwa w Konkursie Wiosenna Metamorfoza (zwanym dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są:

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są: REGULAMIN - "Poznań Motor Show Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Poznań Motor Show (zwanego dalej Konkursem ), jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz. Konkursu, w skład której wchodzą wyznaczeni pracownicy Organizatora;

Regulamin Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz. Konkursu, w skład której wchodzą wyznaczeni pracownicy Organizatora; Regulamin Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz. 2. Organizatorem Konkursu jest Pocztylion Arka Powszechne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu 10-lecie esky

Regulamin Konkursu 10-lecie esky Regulamin Konkursu 10-lecie esky 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie 10-lecie esky, zorganizowanego w związku z jubileuszem firmy, mającego na celu jej

Bardziej szczegółowo