Regulamin konkursu Fair Play Bank 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Fair Play Bank 2"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Fair Play Bank 2 Poznań, wrzesień 2014 r.

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Uczestnicy Konkursu... 2 Rozdział 3 Warunki i zasady Konkursu... 4 Rozdział 4 Nagrody... 7 Rozdział 5 Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu... 8 Rozdział 6 Reklamacje... 9 Rozdział 7 Ochrona danych osobowych... 9 Rozdział 8 Postanowienia końcowe Załącznik Grupa Banków biorących udział w Konkursie Fair Play Bank 2 1

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Organizatorem konkursu pod nazwą Fair Play Bank 2 (dalej: Konkurs ) jest SGB-Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu (60-462), przy ulicy Szarych Szeregów 23a, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki, kapitał zakładowy: zł (z czego wpłacono: zł ), NIP: , Regon: i Banki Spółdzielcze (wskazane w załączniku do niniejszego Regulaminu), zwani dalej: Organizatorem. 2 Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem Konkurs trwa od dnia 6 października 2014 r. do dnia 17 listopada 2014 r., z zastrzeżeniem że aplikacja stanowiąca grę pod nazwą Fair Play Bank 2, w której odbywa się rywalizacja konkursowa (dalej: Gra ), podzielona będzie na sześciogodzinne tury (w ciągu doby odbędą się cztery tury, w godzinach , , , ), które będą oznaczały jeden kwartał w Grze (tj. cztery tury stanowić będą jeden rok w Grze), a podejmowanie działań związanych z udziałem w Grze możliwe jest wyłącznie w dniach roboczych od godziny w niedzielę do godziny w piątek (bez sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy poza wskazanymi wcześniej godzinami). 2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, można zgłosić udział w Konkursie i rywalizować, z zastrzeżeniem że im późniejszy termin przystąpienia do Konkursu, tym mniejsza może być szansa na wygraną w ramach rywalizacji zespołowej, o której mowa w 18, w której liczą się wyniki osiągane w trakcie całego Konkursu. 4 Celem Konkursu jest promowanie usług Organizatora oraz popularyzacja wiedzy o finansach i bankowości spółdzielczej wśród młodzieży oraz nagradzanie zwycięzców Konkursu wyłonionych spośród uczestników rywalizujących poprzez najlepsze wykonanie zadania konkursowego, na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Rozdział 2 Uczestnicy Konkursu 5 Konkurs jest skierowany do osób fizycznych, które w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 20 roku życia oraz mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce, z zastrzeżeniem że rywalizacja o Nagrody Indywidualne, o której mowa w 11, odnosi się do osób, które w trakcie trwania konkursu skorzystają z oferty dla Młodych 2

4 w placówce Banku Spółdzielczego oferującego Nagrody Indywidualne (lista Banków Spółdzielczych biorących udział w Konkursie stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu). 6 W przypadku mogących wziąć udział w konkursie osób małoletnich (czyli takich, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły jeszcze lat 18) udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (jednego z rodziców lub opiekuna prawnego) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie zarządu lub rady nadzorczej Organizatora, ani członkowie ich rodzin. 2. W Konkursie nie mogą też brać udziału wspólnicy, pracownicy ani stali współpracownicy spółki Byss T. Sarnowski G. Moździerz Spółka Cywilna z siedzibą w Szczecinie, ani członkowie ich rodzin. 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 8 Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział. 9 Osoba, która spełnia warunki udziału w Konkursie oraz zgłosi udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem, zwana jest dalej Uczestnikiem, a wszystkie takie osoby łącznie Uczestnikami Rywalizacja o Nagrody Zespołowe odbywa się w zespołach (drużynach) liczących po 5 (pięciu) Uczestników (dalej: Zespół ). 2. Rozpoczęcie Gry (o której mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu) możliwe jest w sytuacji, gdy dany Zespół liczy co najmniej 2 (dwóch) Uczestników. 3. Uczestnicy, których Zespoły w trakcie trwania Konkursu nie osiągną w żadnym momencie pełnej liczby Uczestników (tj. 5) nie biorą udziału w rywalizacji o Nagrody Zespołowe i ich wyniki nie są brane pod uwagę przy przyznawaniu tych nagród. 4. Członkowie takich Zespołów mogą jednak uczestniczyć w rywalizacji indywidualnej, prowadzonej zgodnie z zasadami opisanymi w dalszej części Regulaminu. 11 Rywalizacja o Nagrody Indywidualne możliwa jest w wybranych Bankach Spółdzielczych (wskazanych w załączniku do Regulaminu) i wymaga członkostwa w Zespole liczącym co najmniej dwóch członków Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może przynależeć wyłącznie do jednego Zespołu, może również grać indywidualnie, po wykluczeniu z Zespołu przez Prezesa MEGABanku. 3

5 2. Nie jest możliwa zmiana Uczestnika Zespołu w trakcie trwania Konkursu; w przypadku, kiedy w trakcie trwania Konkursu pełen Zespół (liczący 5 Uczestników) utraci jednego lub więcej Uczestników, nie dochodzi do utraty statusu Zespołu i prawa rywalizacji zespołowej o Nagrody Zespołowe, pod warunkiem, że Zespół do końca rywalizacji liczyć będzie co najmniej 2 (dwóch) członków. Rozdział 3 Warunki i zasady Konkursu Konkurs prowadzony jest z wykorzystaniem Internetu, w szczególności na stronie internetowej pod adresem: (dalej Strona ), gdzie dostępna jest aplikacja stanowiąca Grę. 2. W celu udziału w Konkursie konieczne jest posiadanie urządzeń do korzystania z Internetu oraz Gry, a także adresu poczty elektronicznej ( ); techniczne wymogi minimalne w zakresie korzystania z Gry określone są na Stronie. 14 Udział w Konkursie nie wymaga zakupu żadnych produktów ani usług promocyjnych i jest nieodpłatny, z zastrzeżeniem że nabywanie określonych usług Organizatora może w ramach Gry umożliwić rywalizację o Nagrody Indywidualne, prowadzoną zgodnie z zasadami opisanymi w dalszej części Regulaminu, i szczegółowymi zasadami Gry, określonymi na Stronie W celu wzięcia udziału w Konkursie należy, w czasie trwania Konkursu określonym w 3, zgłosić na Stronie swój udział poprzez zarejestrowanie się oraz uzyskanie członkostwa w Zespole. 2. W ramach rejestracji osoba chcąca wziąć udział w Grze podaje swoje dane osobowe jako Uczestnika w formularzu konkursowym umieszczonym na Stronie. 3. W formularzu konieczne jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania z kodem adresowym, numeru telefonu, adresu , oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych dla celów niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu oraz publikacji wyników. 4. Po podaniu powyższych danych Uczestnik otrzyma listę Banków Spółdzielczych, uszeregowaną według odległości od jego miejsca zamieszkania, z której wybierze Bank Spółdzielczy, z którym będzie kontaktował się w przypadkach opisanych w dalszej części niniejszego Regulaminu. 5. Przy rejestracji konieczne jest złożenie w formularzu konkursowym wymaganych dla wzięcia udziału w Konkursie oświadczeń dotyczących spełnienia warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie, w tym zgody przedstawiciela ustawowego w przypadku Uczestnika małoletniego. 6. Uzyskanie członkostwa w Zespole polega albo na założeniu przez Uczestnika własnego Zespołu albo na włączeniu się do Zespołu już istniejącego, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na Stronie. 4

6 7. Dołączenie do istniejącego już Zespołu jest możliwe na podstawie zaproszenia od Uczestnika będącego założycielem tego Zespołu (Prezesa MEGABanku) albo poprzez zaproponowanie swojego udziału w danym Zespole poprzez oświadczenie złożone za pomocą odpowiedniej funkcji na Stronie i akceptację zaproszenia przez Prezesa MEGABanku; zysk Uczestnika przyjętego w trakcie trwania tury jest wliczany do zysku MEGABanku od kolejnej tury. 8. O przyjęciu albo odmowie przyjęcia do Zespołu decyduje wyłącznie Prezes MEGABanku; odmowa przyjęcia do jednego z Zespołów nie odbiera Uczestnikowi możliwości ubiegania się o przyjęcie do innego Zespołu Udział w Konkursie polega na rywalizacji Uczestników w Grze w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników. 2. Gra stanowi internetową grę ekonomiczną, w której Uczestnik zarządza wirtualnym Bankiem Spółdzielczym (minibankiem) i jest członkiem Zespołu zarządzającego wirtualnym Bankiem Spółdzielczym Zespołu (MEGABankiem). 3. Zadaniem Uczestnika jest wypracowanie największego zysku dla jego minibanku oraz dla MEGABanku Zespołu. 4. Zysk minibanków wypracowywany jest poprzez wykonywanie dostępnych w Grze operacji i funkcji w ramach działalności minibanku; zysk MEGABanku ustalany jest na podstawie części przychodów minibanków członków Zespołu, przekazanych przez każdego Uczestnika ze swojego minibanku. 5. Wielkość części zysku przekazywana z minibanku do MEGABanku ustalana jest przez każdego Uczestnika na początku Gry na poziomie 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% albo 80% i obowiązuje od kolejnej tury od dokonania wyboru, przy czym na początku Gry wielkość zysku przekazywanego do MEGABanku ustalana jest automatycznie przez Organizatora na poziomie 50%. 6. Zyski wirtualnego Banku Spółdzielczego naliczane i przekazywane są w Grze co kwartał (tj. w każdej turze). 7. Szczegółowe zasady Gry, jej funkcjonalności oraz instrukcje zawarte są na Stronie W ramach indywidualnej rywalizacji w Konkursie Uczestnicy, których wybrane podczas rejestracji Banki Spółdzielcze oferują Nagrody Indywidualne, mogą wziąć udział w rywalizacji w postaci prowadzonych w Grze licytacji Nagród Indywidualnych, w których Uczestnicy rywalizują ze sobą licytując najwyższą cenę danej Nagrody Indywidualnej w Walucie, którą dotychczas zarobili w trakcie Gry. 2. Licytowaną Nagrodę Indywidualną wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę w Walucie w trakcie licytacji. 3. Ilość Waluty, którą dysponuje później Uczestnik w Grze ulega odpowiedniemu obniżeniu o kwotę wydaną na wylicytowaną Nagrodę Indywidualną. 4. Licytacje Nagród Indywidualnych odbywają się w czasie trwania Konkursu, w ściśle określonych terminach ogłaszanych z wyprzedzeniem na Stronie. 5

7 5. W trakcie trwania Konkursu, w każdym z Banków Spółdzielczych oferujących Nagrody Indywidualne odbędzie się 30 licytacji; sekcja z licytacjami dostępna będzie na Stronie po wprowadzeniu indywidualnego kodu bonusowego, który odebrać można w wybranym podczas rejestracji Banku Spółdzielczym, w przypadku posiadania w nim konta dla Młodych lub podczas jego zakładania. 6. Instrukcja uczestnictwa w licytacji znajduje się na Stronie W ramach rywalizacji zespołowej, po terminie trwania Konkursu określonym w 3, prezentowane są wyniki osiągnięte w Grze przez wszystkich Uczestników danego Zespołu, a także wielkość części zysku przekazywanego przez minibank Uczestnika do MEGABanku, z zastrzeżeniem 10 pkt 4; Nagrody Zespołowe, o których mowa w 22, przyznawane są tym Zespołom, które jako MEGABank osiągną w trakcie Gry najlepszy wynik, tj. całkowity zysk ich MEGABanku mierzony w wartości Waluty będzie najwyższy. 2. Za najlepszy wynik przyznawana jest nagroda główna, a za następne w kolejności wyniki nagrody za miejsca II i III. 3. W przypadku osiągnięcia takiego samego wyniku przez więcej niż jeden Zespół o kolejności (wyższym miejscu) decyduje wcześniejszy termin założenia Zespołu Dana osoba może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz oraz może zostać jej przyznane prawo do wyłącznie jednej części Nagrody Zespołowej. 2. W rywalizacji indywidualnej dany Uczestnik może wygrać dowolną liczbę spośród Nagród Indywidualnych danego Banku Spółdzielczego, a jego możliwości w tym zakresie ograniczone są jedynie ilością wirtualnej waluty posiadanej na koncie Uczestnik może w każdej chwili wycofać się z Konkursu poprzez wysłanie a z oświadczeniem o rezygnacji z udziału w Konkursie na adres: 2. Po wycofaniu się ten sam Uczestnik nie może ponownie zgłosić się do Konkursu i brać w nim udziału. 3. Wycofanie się Uczestnika z Zespołu, który miał pełen skład nie oznacza utraty prawa pozostałych w tym Zespole Uczestników do dalszej rywalizacji zespołowej o Nagrody Zespołowe, a wynik (zysk) osiągnięty indywidualnie dotychczas przez wycofującego się Uczestnika jest również uwzględniany w końcowym wyniku Zespołu (przy zastrzeżeniu, że nie jest wliczany zysk z tury, w której Uczestnik się wycofał). 4. Po wycofaniu się Uczestnika nie jest możliwe uzupełnienie składu Zespołu o nowego Uczestnika. 21 Uczestnik może zostać również wykluczony z Zespołu przez założyciela Zespołu (Prezesa MEGABanku), w szczególności w przypadku, gdy nie realizuje taktyki Zespołu; wykluczenie jest możliwe do zakończenia trzeciego tygodnia Gry, w takim przypadku Uczestnik może 6

8 nadal brać udział w Grze jako minibank, ale zysk jego minibanku jest zaliczany do zysku MEGABanku tylko za turę, którą ten Uczestnik zakończył. Rozdział 4 Nagrody Nagrodami w Konkursie w ramach rywalizacji zespołowej, o której mowa w 18, są następujące nagrody pieniężne (zwane w Regulaminie: Nagrodami Zespołowymi ): 1) za zajęcie I miejsca nagroda główna dla Zespołu w kwocie łącznej: zł; 2) za zajęcie II miejsca nagroda dla Zespołu w kwocie łącznej: zł; 3) za zajęcie III miejsca nagroda dla Zespołu w kwocie łącznej: zł. 2. W przypadku Nagród Zespołowych każdemu Uczestnikowi zwycięskiego Zespołu (który pozostaje Uczestnikiem tego Zespołu na dzień zakończenia Konkursu) przysługuje równa część danej Nagrody Zespołowej; oznacza to, że każdemu Uczestnikowi Zespołu przyznawana będzie nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej część Nagrody Zespołowej podzielonej na równe części pomiędzy Uczestników tego Zespołu, niezależnie od wyników w Grze osiągniętych przez Uczestników indywidualnie. 23 Nagrodami w Konkursie w ramach rywalizacji indywidualnej, o której mowa w 17, są następujące nagrody (zwane w Regulaminie: Nagrodami Indywidualnymi zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu): 1) mysz bezprzewodowa Logic LM22, o wartości 30,90 zł łącznie do wygrania w Konkursie jest 945 sztuk takich nagród, o łącznej wartości ,50 zł; 2) słuchawki Sony MDR-ZX100W do komputera, o wartości 55,00 zł łącznie do wygrania w Konkursie jest 756 sztuk takich nagród, o łącznej wartości ,00 zł; 3) smartphone Samsung Mini 2, o wartości 289,05 zł do wygrania w Konkursie są 63 sztuki takiej nagrody, o łącznej wartości ,15 zł; 4) głośnik Pioneer XW-BTS1-W White, o wartości 399,00 zł do wygrania w Konkursie są 63 sztuki takiej nagrody, o łącznej wartości ,00 zł; 5) ipod nano, o wartości 731,85 zł do wygrania w Konkursie są 63 sztuki takiej nagrody, o łącznej wartości ,55 zł. 24 Nagrody Zespołowe i Nagrody Indywidualne, wraz z nagrodami pieniężnymi, o których mowa w 25, zwane są łącznie w Regulaminie Nagrodami, a każda z osobna Nagrodą. 25 Do każdej Nagrody Zespołowej i Nagrody Indywidualnej przyznaje się również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości określonej Nagrody Zespołowej i odpowiednio Nagrody Indywidualnej; nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora SGB-Bank S.A. jako 7

9 płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie Nagrody Zespołowe przyznawane są po obliczeniu wyników Gry, w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia terminu trwania Konkursu, określonego w Uczestnicy, którym przyznano Nagrody Zespołowe, zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie, listem poleconym lub poprzez przesłanie do nich wiadomości w terminie 2 tygodni po obliczeniu wyników Gry. 3. Nagroda Zespołowa zostanie wypłacona Uczestnikom przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym przypisanym do miejsca zamieszkania danego Uczestnika jeżeli Uczestnik posiada i wskazał rachunek bankowy w terminie 30 dni od jej przyznania albo wydana w formie karty przedpłaconej przesłanej w tym terminie przesyłką pocztową lub kurierską na adres wskazany przez Uczestnika w trakcie rejestracji Nagrody Indywidualne są przyznawane w ciągu 10 dni po zakończeniu licytacji, o której mowa w Po zakończeniu licytacji Uczestnik będzie mógł odebrać nagrodę w Banku Spółdzielczym, który wybrał w czasie rejestracji, czyli w Banku Spółdzielczym, w którym odebrał indywidualny kod bonusowy. 3. Uczestnik zostanie poinformowany o wygraniu nagrody indywidualnej na Stronie bezpośrednio po licytacji oraz mailowo na adres podany podczas rejestracji. 28 Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Rozdział 5 Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu 29 Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa komisja konkursowa powołana przez SGB-Bank S.A. składająca się z minimum 3 (trzech) osób (dalej: Komisja ), działająca na podstawie wydanego przez SGB-Bank S.A. Regulaminu Komisji Konkursowej W przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych w 5-12 Regulaminu lub w przypadku innego rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Komisja decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w Konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. 2. Za rażące naruszenie Regulaminu uznaje się w szczególności udział tej samej osoby wielokrotnie w Konkursie, np. poprzez rejestrację z wykorzystaniem nieprawdziwych danych. 8

10 31 1. W przypadku wątpliwości dotyczących przestrzegania Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może żądać od Uczestnika przedstawienia określonych dokumentów lub złożenia oświadczeń. 2. Organizator w szczególności może żądać od Uczestnika małoletniego przedstawienia na piśmie zgody przedstawiciela ustawowego na jego udział Konkursie. Rozdział 6 Reklamacje 32 Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do SGB-Banku S.A. wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres SGB-Banku S.A. wskazany w 1 lub przesłana em na adres: 2. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania. 34 Reklamacja, o której mowa 32-33, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej jej podstawę, ale nie później niż do dnia 31 stycznia 2015 r SGB-Bank S.A. zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, wliczając w to doręczenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację. 2. SGB-Bank S.A. może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres ). Rozdział 7 Ochrona danych osobowych Dane osobowe Uczestników gromadzone i przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia jego zwycięzców. 2. Administratorem tych danych jest: SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań i Banki Spółdzielcze (wskazane w załączniku do Regulaminu). 9

11 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania; podanie danych osobowych jest dobrowolne. Rozdział 8 Postanowienia końcowe 37 Regulamin dostępny jest w siedzibie SGB-Banku S.A. przy ul. Szarych Szeregów 23a w Poznaniu (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00), w siedzibach banków spółdzielczych wskazanych w załączniku (w godzinach otwarcia tych banków) oraz na stronie w trakcie trwania Konkursu, tj. od dnia r. do dnia r. 38 Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki Konkursu; materiały reklamowe dotyczące Konkursu mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny Organizator podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 10

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU.

WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU. WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU. Regulamin Konkursu xsocial - wygrywaj kopiując innych! 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013 Wstęp 1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo