I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, Nowa Wieś Ełcka,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Ełcka,"

Transkrypt

1 1 z :30 Nowa Wieś Ełcka: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, Nowa Wieś Ełcka, woj. warmińsko-mazurskie, tel , , faks Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Dom Pomocy Społecznej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż mebli - szafy, krzesła, tapczany, stoliki, komody, fotele, biurka.. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , , II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

2 2 z :30 Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 Posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2 Spełnienie warunków określonych w art. 22 ustawy ust. 1 - Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji. 3 Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi Sprawdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły (spełnia/nie spełnia). Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości złożonych w dokumentach informacji.. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2 Podpisanie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 3 Parafowany projekt umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji. 4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 5 Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub zatrzymania w całości wykonywania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6 Wykaz wykonanych świadczeń, potwierdzającego doświadczenie wykonawcy w wykonywaniu podobnych przedmiotów do przedmiotu zamówienia. Wykaz powinien być uzupełniony załącznikiem dokumentów potwierdzających, że wykazane świadczenia zostały wykonane należycie.. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

3 3 z :30 IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, Nowa Wieś Ełcka, ul. Lipowa 1 oraz na stronie internetowej zamawiającego.. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej, Nowa Wieś Ełcka, ul. Lipowa 1. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szafy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SZAFA zamykana na zamek 1 - drzwiowa wys. ± 200 ±205 cm x szer. ±45 ±50 cm x gł. ±54 ±57 cm ( półka dół, wieszak góra ): - kolor brunat - 3 szt. - kolor jabłoń Locarno - 34 szt. - kolor olcha miodowa - 63 szt. - kolor mahoń ciemny - 6 szt. SZAFA zamykana na zamek 2 - drzwiowa wys. ± 200 ±205 cm x szer. ± 98 ±105 cm x gł. ±58 ±60 cm (połowa półki i połowa do wieszania ): - kolor brunat - 13 szt. - kolor olcha miodowa - 16szt. ( połowa półki, połowa do wieszania i na dole dwie szuflady ): - kolor olcha miodowa - 2 szt. ( połowa półki, połowa do wieszania i na dole jedna szuflada ): - kolor brunat - 2 szt. SZAFA zamykana na zamek 2 - drzwiowa wys. ±200 ±205 cm x szer. ±98 ±105 cm x gł.±58 ± 60 cm ( do wieszania z półką na dole i górze): - kolor brunat 1 szt. SZAFKA NOCNA wys. ±74±78 cm x szer. ±44 ±47 cm ( góra szuflada, dół półka z drzwiczkami zamykana na zamek ): - kolor brunat - 67 szt. - kolor olcha miodowa szt. - kolor mahoń ciemny - 8 szt. - kolor jabłoń Locarno - 34 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: tapczany, kanapy, fotele, krzesła. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: TAPCZAN 1 - osobowy ze schowkiem na pościel szer. 80 cm x dł. 200 cm ( tapicerowany, kolor orzech średni ): - obudowa drewniana kolor brunat - 18 szt. - obudowa drewniana kolor olcha miodowa - 34 szt. - obudowa drewniana kolor jabłoń Locarno - 18 szt. FOTEL finka: - ekoskóra kolor brąz średni ( drewno kolor - brunat ) - 14 szt. - ekoskóra kolor brąz średni ( drewno kolor olcha miodowa - 15 szt. - ekoskóra kolor brąz jasny ( drewno kolor olcha miodowa ) - 2 szt. - ekoskóra kolor beż jasny ( drewno kolor jabłoń Locarno ) - 8 szt. - ekoskóra kolor beż średni ( drewno kolor mahoń ciemny ) - 4 szt. - ekoskóra kolor rudy średni ( drewno kolor jabłoń Locarno ) - 4 szt - ekoskóra kolor beż średni ( drewno kolor olcha

4 4 z :30 miodowa ) - 6 szt. - tapicerka kolor brąz średni ( drewno kolor olcha miodowa - 27 szt. - ekoskróra kolor rudy średni (drewno kolor olcha miodowa) - 2 szt. FOTEL obrotowy biurkowy ( ekoskóra ): - kolor brąz jasny - 1 szt. KRZESŁA drewniane, siedzisko tapicerowane, oparcie drewniane: - drewno kolor jabłoń Locarno, kolor tapicerki beż średni - 10 szt. - drewno kolor olcha miodowa, kolor tapicerki brąz średni ) - 48 szt. - ekoskóra kolor miedź średnia, drewno kolor olcha miodowa - 19 szt. - ekoskóra kolor czekolada mleczna, drewno kolor brunat - 29 szt. - ekoskóra kolor średni beż, drewno kolor mahoń ciemny - 2 szt. - ekoskóra kolor rudy średni, drewno kolor jabłoń Locarno - 26 szt. - ekoskóra kolor beż średni, drewno olcha miodowa - 5 szt. KRZESŁA drewniane, siedzisko i oparcie tapicerowane: - drewno kolor Calvados, tapicerka kolor wanilia - 20 szt. KOMPLET WYPOCZYNKOWY NIEROZKŁADANY ( kanapa 2- osob. + kanapa 3- osob. ): - ekoskóra kolor brąz jasny - 1 szt. - tapicererowany kolor miodowy - 1 szt. - tapicerowany kolor rudy średni - 2 szt. KOMPLET WYPOCZYNKOWY NIEROZKŁADANY ( kanapa 3 - osob. + kanapa 2 - osob. + 2 fotele ) : - ekoskóra kolor rudy średni - 1 szt. KOMPLET WYPOCZYNKOWY NIEROZKŁADANY ( kanapa 3 - osob. + kanapa 2 - osob. + 1 fotel ) - tapicerowany kolor zieleń średnia - 1 szt. KANAPA 3 - OSOBOWA NIEROZKŁADANA : - ekoskóra kolor brąz jasny - 1 szt. KANAPA NAROŻNA ( ±208 ±212 cm x ±158±162 cm ) NIEROZKŁADANA: - tapicerowana kolor średni beż - 1 szt. - ekoskóra kolor średni beż - 1szt. KANAPA NAROŻNA NIEROZKŁADANA (±178 ±182 cm x ±288±292 cm ): - ekoskóra kolor rudy średni - 1 szt. KANAPA NAROŻNA NIEROZKŁADANA ( ±278±282 cm x ±228±232 cm ): - ekoskóra kolor beż średni - 1 szt. KANAPA 2 - osob. NIEROZKŁADANA - ekoskóra kolor miodowy - 1 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ławy, stoliki, stół, biurko pod komputer, półki wiszące. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŁAWA nierozkładana dł. 80 cm x szer. 55 cm x wys. 55 cm ( owalna z półką ) - kolor brunat - 9 szt. - kolor olcha miodowa - 33 szt. - kolor jabłoń Locarno - 11 szt. - kolor mahoń ciemny - 2 szt. ŁAWA nierozkładana dł. 120 cm x szer. 80 cm x wys. 55 cm : - kolor jasna olcha - 1 szt. ŁAWA OWALNA dł. 100 cm x szer. 60 cm x wys. 55 cm: - kolor jabłoń Locarno - 3 szt. - kolor brunat - 1 szt. STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY OKRĄGŁY z półką śred. 60 cm x wys. 60 cm: - kolor olcha miodowa - 19 szt. - kolor brunat - 9 szt. - kolor jabłoń Locarno - 2 szt. STÓŁ ROZKŁADANY dł.± 97±102 cm x szer. ±63 ±67 cm ( po rozłożeniu 150 cm ): - kolor Calvados - 5 szt. BIURKO POD KOMPUTER dł. 110 cm x szer. 60 cm x wys. 75 cm ( nadstawka na monitor, podajnik pod klawiaturę, kontener na kółkach z szufladami wys. 60 cm x szer. 60 cm x gł. 60 cm ): - kolor grafit- 1 szt. BIURKO dł. 110 cm x szer. 60 cm x wys. 75 cm ( pośrodku szuflada, po bokach z jednej strony 3 szuflady, a z drugiej półki z drzwiczkami ): - kolor grafit - 4 szt. PÓŁKA WISZĄCA DWUPOZIOMOWA dł. ±95 ±100 cm x szer. ±28±32 cm ): - kolor jabłoń Locarno - 2 szt. - kolor mahoń ciemny - 1 szt. - kolor olcha miodowa - 2 szt. PÓŁKA WISZĄCA JEDNOPOZIOMOWA dł. ±118 ±123

5 5 z :30 cm x szer. ±28±32 cm): - kolor mahoń ciemny - 1 szt. - kolor olcha miodowa - 1 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Komody, zestaw meblowy.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMODA wys. ±63 ±67cm x szer. ±88±92 cm x gł. ±42±45 cm ( z półkami i drzwiczkami po jednej stronie, a szuflady po drugiej stronie ): z - kolor jabłoń Locarno - 2 szt. KOMODA wys.±83 ±87cm x szer.110 ±115 cm x gł.±42 ±45 cm ( z półkami i drzwiczkami po jednej stronie, szuflady po drugiej stronie ): - kolor jabłoń Locarno - 3 szt. KOMODA wys. ±101 ±106 cm x szer. ±68±73 cm x gł. ±42 ±45 cm ( z szufladami po jednej stronie, a półki z drzwiczkami po drugiej stronie ): - kolor brunat - 4 szt. - kolor mahoń ciemny - 1 szt. - kolor olcha miodowa - 12 szt. KOMODA wys. ±83 ±87 cm x szer. ±87 ±92 cm x gł. ±42 ±45 cm ( z dwoma szufladami na górze, poniżej półki z drzwiczkami ): - brunat - 5 szt. - kolor olcha miodowa - 6 szt. - kolor sosna - 1 szt. - kolor Calvados - 1 szt. KOMODA ( tylko szuflady ) wys.±121±125 cm x szer. ±43±47 x gł. ±32±36 cm: - olcha miodowa - 2 szt. ZESTAW MEBLOWY wys. ±197±202 cm x ±197±252 cm ( bez szafy, 4 częściowy, w tym 3 części: góra i dół półki z drzwiczkami, a po środku półki otwarte, pozostała czwarta część półka narożna wys.±197 ±202 cm, ponadto tylne ściany zestawu wykonane z takiej samej płyty jak fronty): - kolor olcha miodowa - 1 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Krzesła metalowe, taborety.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KRZESŁA METALOWE STOŁÓWKOWE ( ekoskóra siedzisko ): - kolor brąz jasny - 60 szt. - kolor seledyn - 72 szt. - kolor pomarańcz - 44 szt. TABORET METALOWY ( ekoskóra ) - kolor jasny brąz - 50 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ,

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 1 z 5 2014-11-08 20:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 Warszawa: UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż z dostawą nowego samochodu ciężarowego dla Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Warszawa: Dostawy ryb świeżych, mrożonych i przetworzonych do Oddziału WDW Unieście

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż z dostawą nowego samochodu osobowego dla Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Nowa Wieś Ełcka 19-321

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Nowa Wieś Ełcka 19-321 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 87/OHP/2008 Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów oraz projekt,

Bardziej szczegółowo

Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data

Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Kościerzyna: Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią w wysokości 1.343.000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz budynku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Dostawa upominków promujących Gminę Gryfino OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Gryfino: Dostawa upominków promujących Gminę Gryfino OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy SEO.341-5-4/09 Gryfino: Dostawa upominków promujących Gminę Gryfino OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013" Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ w KOZŁOWIE BISKUPIM oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: stworzenie i obsługa techniczna nowej strony internetowej Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Wieliczka: Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej o Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej. Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 Numer ogłoszenia: 202630 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo