BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE"

Transkrypt

1 BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE

2 Kolory standardowe dla bram uchylnych, podwieszanych, dwuskrzydłowych i garaży. RAL 8017 CIEMNY BRĄZ RAL 8004 CEGLASTY RAL 3005 WIŚNIOWY RAL 9010 BIAŁY BTX 5703 GRAFIT BTX 4702 ZIELONY BTX 7700 CZARNY Kolory drewnopodobne ZŁOTY DĄB ORZECH Kolory prezentowane powyżej należy traktować wyłącznie poglądowo. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 ul. Wolicka Wojnicz Tel Fax WARUNKI WSPÓŁPRACY 1. Producent informuje że zgodnie z artykułem 7 pkt. 2 ustawy o prawie budowlanym jak i rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie, szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2300mm, a furtki nie mniej niż 900mm. Dopuszcza się zastosowanie ostro zakończonych elementów górnej krawędzi ogrodzenia na wysokości nie mniejszej niż 1800mm. 2. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w produkowanych wyrobach zmian spowodowanych postępem technologicznym nie obniżając jednocześnie ich walorów użytkowych. 3. Produkty wykonane są zgodnie z dokumentacją techniczną sporządzoną zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i obowiązującymi normami bezpieczeństwa 4. Każde inne wykonanie, niż podane w cenniku, wymaga indywidualnej kalkulacji oraz zwiększa cenę wyrobu. 5. Parametry bramy, które są podane w cenniku obowiązują wyłącznie przy bramach w wykonaniu standardowym. W przypadku bramy w wersji niestandardowej parametry bramy mogą ulec zmianie. 6. Wszelkie ustalenia związane z niestandardowym zamówieniem, muszą być ustalane pisemnie. 7. Wszelkie informacje udzielane ustnie stają się wiążące w momencie ich pisemnego potwierdzenia. 8. Samowolne wprowadzanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub modyfikacji jest niedopuszczalne i powoduję utratę praw gwarancyjnych, nie dopuszcza się również stosowania części zamiennych innych producentów. 9. Podstawą do naliczenia wartości za opcje dodatkowe jest cena podstawowa produktu. Ceny opcji dodatkowych dotyczą wykonania ich podczas produkcji. W innych przypadkach wyceniane są indywidualnie. 10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy wynikające z winy kuriera. 11. Producent zastrzega sobie możliwość opóźnienia dostawy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 12. Dotrzymanie terminów przez Producenta zakłada terminowe dostarczenie przez Nabywcę wszelkich potrzebnych dokumentów, jak również dotrzymania uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań. Jeżeli warunki te nie zostaną dotrzymane terminy, odpowiednio do tego, ulegną przesunięciu.) 13. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie na formularzu zgodnym ze wzorem. Zamówienie musi zawierać nazwę firmy zamawiającej wraz z jej kompletnymi danymi ( nazwa, adres, nip, numer telefonu, nazwisko i imię osoby prowadzącej zamówienie), adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamawiającego, pieczęć firmową zamawiającego, podpis osoby upoważnionej. INFORMACJE GŁÓWNE REGON: NIP: Wpis do EDzG Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn 712/96 Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Krakowie r Ceny w polskich złotych netto. r Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów. r Ceny na warunkach loco magazynu LEGBUD GARGULA. r Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. r Rysunki zamieszczone w cenniku są rysunkami poglądowymi. r Podane ceny obowiązują w sieci sprzedaży na terenie Polski jako sugerowane ceny detaliczne. Od podanych cen Dystrybutor otrzymuje rabat zgodnie z warunkami współpracy. r Wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność. r Wszystkie prawa zastrzeżone. r Termin realizacji standardowych zamówień wynosi od 14 do 20 dni roboczych, od dnia potwierdzenia zamówienia, okres realizacji może ulec wydłużeniu. r Okres realizacji zamówień niestandardowych określany jest każdorazowo indywidualnie. Wszelkie aktualne informacje znajdują się na stronie

4 Warunki gwarancji Firmy LEGBUD GARGULA DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU FIRMY LEGBUD GARGULA Tylko prawidłowy montaż, właściwa obsługa i konserwacja produktu zapewniają bezpieczne i długoletnie użytkowanie. 1. Firma LEGBUD GARGULA, Wojnicz, ul. Wolicka 8 udziela gwarancji na swoje produkty oraz potwierdza, że produkty te posiadają właściwości typowe dla produktów tego rodzaju. 2. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży, nie dłużej jednak niż na okres 24 miesięcy od daty produkcji. 3. Warunkiem gwarancji jest zgodny z instrukcją i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi montaż, oraz zgodna z instrukcją obsługi eksploatacja. 4. Gwarancji podlegają wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, tj. te wady ukryte które powstały wskutek wad produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają w szczególności: uszkodzenia powstałe na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych, uszkodzenia pochodzenia mechanicznego, termicznego, chemicznego, uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania, eksploatacji oraz montażu przeprowadzonego niezgodnie z instrukcją i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, a także elementy współpracujące ze sobą bezpośrednio, które w wyniku pracy ulegają zwykłemu zużyciu. 5. Gwarancja nie obejmuje miedzy innymi: r produktów, które były użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem; r produktów, których konstrukcję naruszono lub co do których wprowadzono przeróbki, zmiany konstrukcyjne, naprawy we własnym zakresie; r produktów, których dokument Karty Gwarancyjnej lub jego treść w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto; r wad powstałych na skutek niewłaściwego transportu i przechowywania; r wad powstałych na skutek działania siły wyższej, w tym m.in. na skutek pożaru, powodzi czy innych klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń losowych; r powłok lakierniczych; r części składowych produktów, które zostały wyprodukowane przez innych producentów. 6. Klient traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku: nieuregulowania przez Klienta w całości należności na rzecz Firmy LEGBUD GARGULA w terminie płatności; niezgodnego z instrukcją i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi montażu, niezgodną z instrukcją obsługi eksploatacją; zdarzeń losowych; zastosowania nieoryginalnego dodatkowego osprzętu i innych niż zalecane w instrukcji obsługi części zamiennych. 7. Firma LEGBUD GARGULA nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody, straty lub wydatki, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania reklamowanego produktu. W szczególności uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków i wyrównania ewentualnej szkody w związku z awarią produktu, poza uprawnieniami wynikającymi z niniejszej gwarancji. 8. Podstawą rozpatrzenia reklamacji produktu jest przedstawienie przez Klienta upoważnionemu pracownikowi Firmy LEGBUD GARGULA ważnej i prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej wraz z dokumentem zakupu reklamowanego produktu Klient zobowiązany jest powiadomić na piśmie Firmę LEGBUD GARGULA o wadzie produktu w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia. W celu wypełnienia tego warunku Klient zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia Arkusza Reklamacyjnego, w którym podaje m. in. szczegółowy opis wady i datę jej wykrycia, przyczynę powstania wady oraz określa propozycję załatwienia reklamacji Klient zapewni każdorazowo osobom upoważnionym przez firmę Legbud Gargula niezakłócony dostęp do reklamowanego produktu w celu dokonania oględzin i sporządzenia dokumentacji. Uniemożliwienie przez Klienta dostępu do reklamowanego produktu we wskazanym terminie zostanie potraktowane jako odstąpienie przez Klienta od zgłoszenia reklamacji W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez firmę LEGBUD GARGULA prawidłowo wypełnionego Arkusza Reklamacyjnego, przedstawiciel firmy uda się do miejsca, w którym znajduje się reklamowany produkt w celu dokonania oględzin i sporządzenia dokumentacji Po przeanalizowaniu dostarczonego materiału oraz zapoznaniu się z żądaniami Klienta Firma LEGBUD GARGULA podejmie decyzję ws. zgłoszonej reklamacji, która powinna być wydana w terminie 14 dni roboczych od dnia sporządzenia dokumentacji W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, w terminie kolejnych 14 dni roboczych wadliwy produkt zostanie, według uznania Firmy LEGBUD GARGULA, bezpłatnie wymieniony na produkt wolny od wad (z zastrzeżeniem pkt. 10), albo bezpłatnie naprawiony (z zastrzeżeniem pkt. 10), albo cena sprzedaży zostanie obniżona. Firma LEGBUD GARGULA zastrzega sobie prawo do jednostronnego wyboru sposobu załatwienia reklamacji i określenia wysokości obniżenia ceny sprzedaży. 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji Firma LEGBUD GARGULA pokrywa koszt zwrotnego dostarczenia produktu do Klienta w zamian za otrzymane od niego produkty wadliwe (ew. wymienione produkty lub części przechodzą na własność Firmy LEGBUD GARGULA). Firma LEGBUD GARGULA ponosi koszty przesłania produktów wadliwych i wolnych od wad, nie ponosi jednak kosztów montażu i demontażu reklamowanego produktu w przypadku braku możliwości usunięcia wady na miejscu u Klienta. 11. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności związanych z bieżącą eksploatacją, o których mowa w instrukcji obsługi, jakie Klient zobowiązany jest wykonywać we własnym zakresie. 12. W przypadku nieuwzględnienia przez firmę LEGBUD GARGULA zgłoszonej reklamacji Klient ponosi wszelkie związane z tym koszty, w szczególności koszty transportu, koszty dojazdów (1,50 zł netto plus podatek VAT za 1 km transportu/dojazdu), koszty robocizny (80 zł netto plus podatek VAT za każdą roboczogodzinę jednej osoby), oraz koszty materiałowe. Arkusz Reklamacyjny w przypadku dojazdu serwisanta zawiera również ilość przejechanych kilometrów, czas dojazdu i czas pracy. 13. Niewypełniona, wypełniona częściowo lub nieprawidłowo Karta Gwarancyjna jest nieważna. Zgubienie Karty Gwarancyjnej powoduje rozwiązanie umowy gwarancyjnej. 14. Klient korzysta z usług gwarancyjnych firmy LEGBUD GARGULA zgodnie z niniejszymi warunkami wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (dotyczy wyłącznie Konsumentów)

5 Spis treści Bramy garażowe uchylne 6-10 Opis techniczny...6 Wymiary montażowe, wyposażenie dodatkowe...7 Ceny GARSTA Eko, Classic...8 Ceny GARSTA Premium...9 Ceny GARSTA Pro...10 Bramy garażowe segmentowe Opis techniczny...11 Wymiary montażowe...12 Wyposażenie, kolory, struktury i przetłoczenia...13 Ceny bram segmentowych FUTURE - wymiary typowe GRUPA I...14 Ceny bram segmentowych FUTURE - wymiary typowe GRUPA II...15 Ceny bram segmentowych FUTURE - wymiary specjalne GRUPA III...16 Ceny bram segmentowych FUTURE - wymiary specjalne GRUPA IV...17 Ceny bram segmentowych EsenBe - wymiary typowe GRUPA I...18 Ceny bram segmentowych EsenBe - wymiary typowe GRUPA II...19 Ceny bram segmentowych EsenBe - wymiary specjalne GRUPA III...20 Automatyka do bram segmentowych i uchylnych 21 Bramy przemysłowe segmentowe Opis techniczny...22 Wymiary montażowe, kolory, struktury i przetłoczenia...23 Opis techniczny, ceny opcji dodatkowych...24 Ceny opcji dodatkowych, bram segmentowych...25 Ceny bram segmentowych przemysłowych...26 Automatyka do bram segmentowych i uchylnych 27 Bramy przemysłowe podwieszane Opis techniczny...28 Wymiary montażowe, opcje dodatkowe, ceny...29 Bramy garażowe roletowe Opis techniczny...30 Wymiary montażowe, opcje dodatkowe...31 Ceny bram roletowych...32 Bramy garażowe dwuskrzydłowe Opis techniczny...33 Wymiary montażowe, opcje dodatkowe, ceny...34 Drzwi stalowe jednoskrzydłowe 35 Opis techniczny, ceny...35 Garaże Opis techniczny...36 Ceny, wyposażenie dodatkowe

6 Bramy garażowe uchylne GARSTA Opis techniczny Ościeżnica Rama ościeżnicy wykonana jest z kształtowników ocynkowanych zamkniętych (60x40x1,5), próg z kształtownika półzamkniętego, (wysokosć progu 30mm). Wszystkie elementy zespolone są ze sobą za pomocą połączeń skręcanych. Łącznik prowadnic: Ustala szerokość, rozstaw prowadnic, służy również jako ogranicznik otwierania skrzydła. Do transportu montowany do górnej ościeżnicy bramy (przykręcany). Skrzydło bramy Konstrukcja skrzydła bramy wykonane jest z profili ocynkowanych zamkniętych o wymiarach: 40x30x0,8 lub 50x30x0,8 Zamek W bramę wmontowany jest mechanizm zatrzaskowy skrzydła bramy. Wmontowanie zamka z trzecim dodatkowym ryglem jest możliwe w opcji dodatkowej, tak samo jak montaż zamka TOP oraz urządzenia rozsprzęglenia wersji LUX. Ocieplenie W bramach uchylnych GARSTA Classic oraz PRO można zastosować ocieplenie skrzydła bramy styropianem. Grubość styropianu w zależności od wielkości bramy wynosi 2cm lub 3cm. Od wewnątrz ocieplenie wykończone jest panelem PCV w kolorze białym. Bramy GARSTA PREMIUM produkowane są tylko w wersji ocieplonej. Sprężyny W bramach uchylnych GARSTA zastosowany jest układ sprężyn wspomagający podnoszenie i opuszczanie skrzydła bramy. Poszycie skrzydła bramy Wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem w kolorze z palety RAL. W standardzie układ poszycia jest pionowy. Możliwe jest wykonanie poszycia w układzie poziomym do szerokości bramy nie przekraczającej 3000mm (brak takiej możliwości w przypadku zastosowania drzwi osobowych w skrzydle bramy) Przeszklenia, przetłoczenia Wykonanie przetłoczeń wentylacyjnych w poszyciu skrzydła (do 0,7m 2 ) jest możliwe w opcji dodatkowej. Bramę można wyposażyć także w przeszklenia. Okna z szybą z pleksy o wymiarach 637mm x 337mm lub 488mm x 322mm. Drzwi wejściowe Drzwi wejściowe wmontowane w skrzydło bramy wykonane są standardowo w bramach o wysokości do 2300mm - drzwi na całej wysokości skrzydła, szerokość 900mm. W bramach wyższych, wysokość drzwi wynosi 2000mm, a wymagana szerokość bramy to minimum 2200mm. Istnieje także możliwość wykonania specjalnego. Poszycie pionowe (standard) Poszycie poziome (opcja) Wyposażenie Brama z okienkami Brama przygotowana do montażu wyposażona jest w kompletny zestaw montażowy dostosowany do standardowych warunków zabudowy. Drzwi wejściowe (H max mm) Drzwi wejściowe - 6 -

7 Bramy garażowe uchylne GARSTA Wymiary montażowe, wyposażenie dodatkowe WYMIARY MONTAŻOWE: N - wysokość nadproża So - szerokość światła otworu Ho - wysokość światła otworu T1, T2 - przestrzeń boczna w garażu G - głębokość garażu z wolną przestrzenią pod sufitem G N Wymiary montażowe potrzebne do prawidłowego doboru i wykonania bram GARSTA - wymiary typowe ( montaż za otworem). T1=50mm, T2=50mm N=min 50mm (brama ręczna) N=min 100mm (brama automatyczna) G - zależne od Ho Montaż w otworze: T1 i T2=0mm So Ho T1 T2 DOSTEPNE W WERSJI WYPOSAŻENIE - OPCJE DODATKOWE EKO CLASSIC PRO PREMIUM CENA Biały RAL 9010, Ciemny Brąz RAL 8017 a a a a Ciemny Brąz BTX 6701, Czarny BTX 7700, Ceglasty RAL 8004, Zielony BTX 4702, Wiśniowy RAL 3005, Srebrny RAL 9006, Grafit BTX a a a drewnopodobne Złoty Dąb, Orzech a a Inne kolory z palety RAL a a + 37% Drzwi wejściowe w skrzydle bramy - wykonanie standardowe ( w bramach o wysokośći do 2300mm - drzwi na całej wysokości skrzydła, szerokość 900mm, w bramach wyższych wysokość drzwi w świetle mm, minimalna szerokość bramy 2200mm) a a 359 Drzwi wejściowe w skrzydle bramy - wykonanie specjalne a a 529 Przygotowanie bramy do późniejszego docieplenia skrzydła (6kg na m 2 max 60kg) a 195 Zamek z dodatkowym trzecim ryglem a a 75 Poziomy układ poszycia skrzydła bramy do szer. 3000mm ( brak możliwości wykonania przy zastosowaniu drzwi osobowych w szkrzydle bramy) a 135 Poziomy układ paneli PCV (dotyczy wersji z dociepleniem skrzydła) a 135 wentylacyjne w poszyciu skrzydła - wersja nieocieplana (przetłoczenia do 0,7m 2 ) a 95 wentylacyjne w poszyciu skrzydła - wersja ocieplana (przetłoczenia do 0,7m 2 ) a 115 Zamek TOP oraz urządzenie rozsprzęglenia wersja LUX a a a a 97 Przeszklenia, okno z szybą (pleksa), o wymiarach 637x337mm lub 488x322mm a 170 /szt Wewnętrzne poszycie skrzydła bramy z blachy a + 17% Unifikacja wyglądu bramy a a a a 325 Malowane ościeżnice z wyjatkiem progu ( Biały, Ciemny Brąz,Jasny Brąz) a a 99 Automatyka do bramy a a a a Patrz str. 9 W wersjach EKO i CLASSIC brak możliwości wykonania specjalnego oraz zastosowania wyposażenia dodatkowego, za wyjątkiem montażu zamka TOP oraz urządzenia rozsprzęglenia wersji LUX. Przy wymiarowaniu bramy należy uwzględnić luz montażowy. pomniejszyć o 15mm w stosunku do wielkości otworu, szerokość pomniejszyć o 2x15mm w stosunku do szerokości otworu.(w przypadku montażu w otworze) Światło wjazdu bramy GARSTA PRO równa się całkowitej wysokości bramy z ościeżnicą minus 200/220mm i całkowitej szerokości bramy z ościeżnicą minus 200mm

8 Bramy garażowe uchylne GARSTA Ceny GARSTA Eko, Classic CENY GARSTA EKO NIEOCIEPLANA - RĘCZNA RAL 9010, RAL 8017 Wymiary bramy S x H Szerokość Wymiary otworu So x Ho Szerokość CENA OPCJE DODATKOWE - brak Układ poszycia pionowy CENY GARSTA EKO NIEOCIEPLANA z automatem: brama + zestaw TOP-LUX + automat CELGAR GC600 RAL 9010, RAL 8017 Wymiary bramy S x H Wymiary otworu So x Ho Szerokość Szerokość CENA OPCJE DODATKOWE - brak Układ poszycia pionowy Napęd CELGAR GC600 CENY GARSTA CLASSIC RAL 9010, RAL 8017, RAL 8004, RAL 3005, RAL 9006, BTX 6701, BTX 7700, BTX 4702, BTX Wymiary bramy S x H Szerokość Wymiary otworu So x Ho Szerokość Brama z malowaną ościeżnicą z wyjatkiem progu. Dopłata do cen z tabeli 99 PLN Kolor: Biały, Ciemny Brąz, Jasny Brąz CENA - brama nieocieplana CENA - brama ocieplana CENA - brama nieocieplana z furtką CENA - brama ocieplana z furtką OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7-8 -

9 Bramy garażowe uchylne GARSTA Ceny GARSTA Premium CENY GARSTA PREMIUM OCIEPLANA RAL 9010, RAL 8017, RAL 8004, RAL 3005, RAL 9006, BTX 6701, BTX 7700, BTX 4702, BTX Wymiary bramy S x H Szerokość Wymiary otworu So x Ho Szerokość CENA CENA z malowaną ościeżnicą* OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7 Układ poszycia poziomy CENY GARSTA PREMIUM OCIEPLANA Orzech Wymiary bramy S x H Wymiary otworu So x Ho Szerokość Szerokość CENA CENA z malowaną ościeżnicą* OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7 Układ poszycia poziomy CENY GARSTA PREMIUM OCIEPLANA RAL 9010, RAL 8017, RAL 8004, RAL 3005, RAL 9006, BTX 6701, BTX 7700, BTX 4702, BTX Wymiary bramy S x H Szerokość Wymiary otworu So x Ho Szerokość CENA CENA z malowaną ościeżnicą* OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7 Układ poszycia pionowy CENY GARSTA PREMIUM OCIEPLANA Orzech Wymiary bramy S x H Wymiary otworu So x Ho Szerokość Szerokość CENA CENA z malowaną ościeżnicą* OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7 Układ poszycia pionowy * - Dostępne kolory ościeżnicy, patrz Opcje dodatkowe str nr 7-9 -

10 Bramy garażowe uchylne GARSTA Ceny GARSTA Pro CENY GARSTA PRO - NIEOCIEPLANA RAL 9010, RAL 8017, RAL 8004, RAL 3005, RAL 9006, BTX 6701, BTX 7700, BTX 4702, BTX otworu Ho Szerokość otworu So (w mm, od...do) OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7 CENY GARSTA PRO - NIEOCIEPLANA Orzech otworu Ho Szerokość otworu So (w mm, od...do) OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7 CENY GARSTA PRO - OCIEPLANA RAL 9010, RAL 8017, RAL 8004, RAL 3005, RAL 9006, BTX 6701, BTX 7700, BTX 4702, BTX otworu Ho Szerokość otworu So (w mm, od...do) OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7 CENY GARSTA PRO - OCIEPLANA Orzech otworu Ho Szerokość otworu So (w mm, od...do) OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7 Ceny bram o wymiarach i parametrach spoza podanych w cenniku kalkulowane są indywidualnie!

11 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Opis techniczny Skrzydło bramy Skrzydło wykonane jest z paneli o wysokościach: 500, 610 [mm]. W zależności od wysokości bramy stosowane są różne wysokości paneli. Panele są powlekane farbami poliestowymi i zabezpieczone okuciami z blachy ocynkowanej, która jest antykorozyjna. W dolnym panelu, który przylega do podłoża montowana jest uszczelka. Współczynnik przenikalności cieplnej bramy wykonanej z paneli o grubości 40 mm Uk=0,56 W/m2 x K. Sprężyny Brama segmentowa FUTURE jest wyposażona w bezpieczny układ sprężyn skrętnych obliczonych na cykli. Standardowo bramy FUTURE wyposażone są także w zabezpieczenie przed skutkami pęknięcia sprężyn. FUTURE - sprężyny skrętne EsenBe - sprężyny naciągowe Rygiel (zasuwa ręczna) Rygiel umożliwia zamykanie i otwieranie bramy od wewnątrz pomieszczenia. Zasuwa montowana jest po lewej stronie bramy patrząc od wewnątrz. Przeszklenia-okienka Przeszklenia wykonane są z przeźroczystej szyby (pleksa). Przy zamówieniu przeszklenia należy określić w którym panelu od dołu ma być zamontowane okienko. Dostępne przeszkleniawraz z wymiarami przedstawiają poniższe rysunki. Przeszklenia Typ P-4, z wkładką W-1, W-2, W-3 jest dostępne tylko w kolorze białym. Zamek Zamek do bramy wyposażony jest w jednostronną wkładkę patentową, od wewnątrz zamek obsługiwany jest za pomocą zasuwki. W standardzie zamek montowany jest po lewej stronie patrząc z zewnątrz. W wersji automatycznej zamek jest dostępny jako opcja dodatkowa, a także w bramach z I grupy. Drzwi przejściowe Minimalne wymiary bramy, w której mogą być zastosowane drzwi przejściowe wynoszą 2000 x 2200 mm, maksymalne zaś wynoszą 3500 x 3000 mm. Drzwi przejściowe standardowo mają wymiar 800 mm szerokości i mm wysokości w zależności od wysokości zastosowanego panela w budowie bramy. Próba otwarcia bramy wyposażonej w drzwi przejściowe w momencie gdy drzwi te nie są zamknięte spowoduje poważne uszkodzenie. W związku z tym zaleca się montaż samozamykacza, a w przypadku bram automatycznych czujnika otwarcia drzwi przejściowych i przewodu spiralnego. Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna dostępna jest jako opcja dodatkowa. Kratka o wymiarach 132 x 338 mm, dostępna jest w kolorze białym, brązowym i czarnym, od wewnątrz zawsze wystepuje kolor biały. Standardowo montowana jest w pierwszym panelu od dołu

12 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Wymiary montażowe G N WYMIARY MONTAŻOWE: N - wymagane nadproże So - szerokość otworu Sw - szerokość światła otworu Ho - wysokość otworu Hw - wysokość światła wjazdu T1, T2 - wymagana przestrzeń z boku bramy G - głębokość garażu z wolną przestrzenią pod sufitem So Sw Ho Hw T1 T2 MINIMALNE WYMIARY MONTAŻOWE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA BRAM SEGMENTOWYCH FUTURE Prowadzenie standardowe - wał sprężyn skrętnych z przodu przy nadprożu. FUTURE Prowadzenie specjalne - wał sprężyn skrętnych na końcu prowadnic poziomych (opcja dodatkowa str 13) EsenBe Prowadzenie standardowe - sprężyny naciągowe. Wymiary montażowe Sw So - 40 mm So - 40 mm So - 40 mm Hw Ręczna Ho - 50 mm Ho mm Ho mm Z automatyką Ho Ho - 50 mm Ho - 50 mm N min Z automatyką 250 mm 170 mm 200 mm Ręczna 200mm 120 mm 150 mm T1 min, T2 min 100 mm, 100 mm 100 mm, 100 mm 100 mm, 100 mm G min Z automatyką Ho mm Ho mm Ho mm Ręczna Ho mm Ho mm Ho mm Z uwagi na wysokość bramy jest konieczność zastosowania paneli o różnych wysokościach. Ślady pozostawione na panelach podczas użytkowania są wynikiem naturalnego zużycia wynikającego z eksploatacji i nie stanowią podstawy do reklamacji. Ceny bram o wymiarach i parametrach spoza podanych w cenniku kalkulowane są indywidualnie!

13 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Wyposażenie, kolory, struktury i przetłoczenia WYPOSAŻENIE - OPCJE DODATKOWE FUTURE EsenBe CENA Zabezpieczenie przed opadaniem płaszcza bramy w przypadku pęknięcia linki dla bram o powierzchni poniżej 7m 2 a a 260 za kpl. Przeszklenie typ P-1, P-2 a a 145 za szt. Przeszklenie typ P-3 a a 170 za szt. Przeszklenie typ P-4, z wkładką W-1, W-2, W-3 w kolorze białym a a 170 za szt. Kratka wentylacyjna 132 x 338 mm w kolorach: białym, brązowym i czarnym - strona zewnętrzna od wewnątrz kolor biały a a 85 za szt. Dodatkowa zasuwa po lewej stronie bramy, (patrząc od wewnątrz) a a 59 za szt. Drzwi przejściowe w płaszczu bramy (montowane centralnie) a a 1750 za szt. Układ sprężyn skrętnych montowany z tyłu prowadnic, (wymaga mniejszej wysokości nadproża N=120 mm dla bram ręcznych, oraz N=170 mm dla bram automatycznych) a +10% wartości bramy Unifikacja wyglądu bramy a a 325 Minimalne wymiary bramy w której mogą być zastosowane drzwi przejściowe wynoszą 2000x2200mm So x Ho, maksymalne zaś wynoszą 3500x3000mm So x Ho. progu w drzwiach przejściowych wynosi 100mm. Próba otwarcia bramy wyposażonej w drzwi przejściowe w momencie gdy drzwi te nie są zamknięte spowoduje poważne uszkodzenie bramy. W związku z tym zaleca się montaż samozamykacza, a w przypadku bram automatycznych czujnika otwarcia drzwi przejściowych. W przypadku zakupu bramy z napędem i braku dodatkowego wejścia do zamykanego pomieszczenia należy dokupić opcję dodatkową - awaryjne rozblokowanie napędu pracujące niezależnie (wkładka patentowa). W przypadku zakupu bramy bez zamka, (brama wyposażona tylko w zasuwę), zamykane powierzchnie muszą posiadać dodatkowe wejście. KOLORY, STRUKTURY I PRZETŁOCZENIA KOLOR PANELOWE Przetoczenie PANELOWE Przetoczenie KASETONOWE POJEDYNCZE Bez PRZETŁOCZEŃ STUCCO Struktura WOODGRAIN Struktura STUCCO Struktura WOODGRAIN Struktura GŁADKA Struktura GŁADKA BIAŁY RAL 9016 LGP LGK LGG 1013G CIEMNY BRĄZ RAL 8017 LGP LGK JASNY BRĄZ RAL 8014 LGP ZŁOTY DĄB LGP LGK 3032 LGJ 3034G* LGG 3033G MAHOŃ LGP LGK LGG 4043G ORZECH LGP LGK 5052 LGJ 5054G LGG 5053G SREBRNY RAL LGP 6061S* LGG 6063S CZERWONY RAL LGP 8081S NIEBIESKI RAL LGP 9091S * S - powierzchnia STUCCO, G - powierzchnia GŁADKA Powierzchnia panela bramy od środka pomieszczenia występuje zawsze w kolorze białym o strukturze STUCCO

14 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Ceny bram segmentowych FUTURE - wymiary typowe GRUPA I CENY FUTURE - brama ręczna (bez zamka) - wymiary typowe Wymiary otworu So x Ho PANELOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 Brązowy RAL 8014 Niebieski RAL 5010 Czerwony RAL 3000 PANELOWE Orzech, Mahoń KASETONOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 KASETONOWE Orzech, Mahoń POJEDYNCZE Orzech. Bez PRZETŁOCZEŃ Orzech,Mahoń Bez PRZETŁOCZEŃ Biały RAL 9016 (gładki), Srebrny RAL 9006 (stucco) Szerokość CENA W bramach z powyższej tabeli nie ma możliwości stosowania opcji dodatkowych poza zamkiem. OPCJE DODATKOWE: Zamek - cena 90 PLN / kpl. CENY FUTURE - brama automatyczna (bez zamka) - wymiary typowe Wymiary otworu So x Ho PANELOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 Brązowy RAL 8014 Niebieski RAL 5010 Czerwony RAL 3000 PANELOWE Orzech, Mahoń KASETONOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 KASETONOWE Orzech, Mahoń POJEDYNCZE Orzech. Bez PRZETŁOCZEŃ Orzech,Mahoń Bez PRZETŁOCZEŃ Biały RAL 9016 (gładki), Srebrny RAL 9006 (stucco) Szerokość CENA W bramach z powyższej tabeli nie ma możliwości stosowania opcji dodatkowych poza zamkiem. OPCJE DODATKOWE: Zamek - cena 90 PLN / kpl

15 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Ceny bram segmentowych FUTURE - wymiary typowe GRUPA II CENY FUTURE - brama ręczna (z zamkiem) - wymiary typowe PANELOWE PANELOWE KASETONOWE KASETONOWE Wymiary otworu So x Ho Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8014 Orzech, Mahoń Brązowy RAL 8017 Niebieski RAL 5010 Czerwony RAL 3000 Szerokość CENA Orzech, Mahoń POJEDYNCZE Orzech. Bez PRZETŁOCZEŃ Orzech,Mahoń Bez PRZETŁOCZEŃ Srebrny Biały RAL9006 RAL9016 (stucco) (gładki) Brama wyposażona w zamek. Wykonanie bramy bez zamka nie powoduje obniżenia ceny. OPCJE DODATKOWE - tabela str

16 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Ceny bram segmentowych FUTURE - wymiary specjalne GRUPA III CENY FUTURE - brama ręczna - wymiary specjalne panelowe - BIAŁY RAL 9016, BRĄZOWY RAL 8017, BRĄZOWY RAL 8014, Niebieski RAL 5010, Czerwony RAL 3000 otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) CENY FUTURE - brama ręczna - wymiary specjalne panelowe - ZŁOTY DĄB, ORZECH, MAHOŃ ; Panel bez przetłoczeń (gładki) - BIAŁY RAL 9016 (gładki), SREBRNY RAL 9006 (stucco) otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) CENY FUTURE - brama ręczna - wymiary specjalne kasetonowe - BIAŁY RAL 9016, BRĄZOWY RAL 8017 otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) CENY FUTURE - brama ręczna - wymiary specjalne kasetonowe - ZŁOTY DĄB, ORZECH, MAHOŃ ; Panel bez przetłoczeń (gładki) - ZŁOTY DĄB, ORZECH, MAHOŃ ; pojedyncze - ZŁOTY DĄB, ORZECH. otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do )

17 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Ceny bram segmentowych FUTURE - wymiary specjalne GRUPA IV - kolory specjalne CENY FUTURE - Panel bez przetłoczeń (gładki) - brama ręczna - wymiary specjalne OREGON , JASNY DĄB , DAGLEZJA , DĄB BAGIENNY , JASNY ŻÓŁTY , ANTRACYT GŁADKI , SZARY , CIEMNY DĄB , DĄB RUSTYKALNY , MACORE , CIEMNA WIŚNIA , ZIELEŃ MCHU , BRĄZ CZEKOLADOWY otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) CENY FUTURE - Panel bez przetłoczeń (gładki) - brama ręczna - wymiary specjalne TABASCO , DĄB ANTYCZNY , SOFT CHERRY , JASNOCZERWONY otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) CENY FUTURE - Panel bez przetłoczeń (gładki) - brama ręczna - wymiary specjalne SIENA ROSSO 49233, SIENA NOCE 49237, WINCHESTER 49240, METBRUSH ALUMINIUM F otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) Bramy w kolorach z grupy IV produkowane są z oklejanych paneli, o strukturze powierzchni - gładkiej. Ceny bram o wymiarach i parametrach spoza podanych w cenniku kalkulowane są indywidualnie!

18 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Ceny bram segmentowych EsenBe - wymiary typowe GRUPA I CENY EsenBe - brama ręczna (bez zamka) - wymiary typowe Wymiary otworu So x Ho PANELOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 Brązowy RAL 8014 Niebieski RAL 5010 Czerwony RAL 3000 PANELOWE Orzech, Mahoń KASETONOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 KASETONOWE Orzech, Mahoń POJEDYNCZE Orzech. Bez PRZETŁOCZEŃ Orzech,Mahoń Bez PRZETŁOCZEŃ Biały RAL 9016 (gładki), Srebrny RAL 9006 (stucco) Szerokość CENA W bramach z powyższej tabeli nie ma możliwości stosowania opcji dodatkowych poza zamkiem. OPCJE DODATKOWE: Zamek - cena 90 PLN / kpl. CENY EsenBe - brama automatyczna (bez zamka) - wymiary typowe Wymiary otworu So x Ho PANELOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 Brązowy RAL 8014 Niebieski RAL 5010 Czerwony RAL 3000 PANELOWE Orzech, Mahoń KASETONOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 KASETONOWE Orzech, Mahoń POJEDYNCZE Orzech. Bez PRZETŁOCZEŃ Orzech,Mahoń Bez PRZETŁOCZEŃ Biały RAL 9016 (gładki), Srebrny RAL 9006 (stucco) Szerokość CENA W bramach z powyższej tabeli nie ma możliwości stosowania opcji dodatkowych poza zamkiem. OPCJE DODATKOWE: Zamek - cena 90 PLN / kpl

19 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Ceny bram segmentowych EsenBe - wymiary typowe GRUPA II CENY EsenBe - brama ręczna (z zamkiem) - wymiary typowe Wymiary otworu So x Ho PANELOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 Brązowy RAL 8014 Niebieski RAL 5010 Czerwony RAL 3000 PANELOWE Orzech, Mahoń KASETONOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 KASETONOWE Orzech, Mahoń POJEDYNCZE Orzech. Bez PRZETŁOCZEŃ Orzech,Mahoń Bez PRZETŁOCZEŃ Srebrny Biały RAL9006 RAL9016 (stucco) (gładki) Szerokość CENA Brama wyposażona w zamek. Wykonanie bramy bez zamka nie powoduje obniżenia ceny. OPCJE DODATKOWE - tabela str

20 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Ceny bram segmentowych EsenBe - wymiary specjalne GRUPA III CENY EsenBe - brama ręczna - wymiary specjalne panelowe - BIAŁY RAL 9016, BRĄZOWY RAL 8017, BRĄZOWY RAL 8014, Niebieski RAL 5010, Czerwony RAL 3000 otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) CENY EsenBe - brama ręczna - wymiary specjalne panelowe - ZŁOTY DĄB, ORZECH, MAHOŃ ; Panel bez przetłoczeń (gładki) - BIAŁY RAL 9016 (gładki), SREBRNY RAL 9006 (stucco) otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) CENY EsenBe - brama ręczna - wymiary specjalne kasetonowe - BIAŁY RAL 9016, BRĄZOWY RAL 8017 otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) CENY EsenBe - brama ręczna - wymiary specjalne kasetonowe - ZŁOTY DĄB, ORZECH, MAHOŃ ; Panel bez przetłoczeń (gładki) - ZŁOTY DĄB, ORZECH, MAHOŃ ; pojedyncze - ZŁOTY DĄB, ORZECH. otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do )

Przemysłowe bramy segmentowe

Przemysłowe bramy segmentowe // DURATEC - przeszklenie z tworzywa sztucznego wyjątkowo odporne na zarysowania. Przemysłowe bramy segmentowe Pewne bezpieczeństwo z innowacyjnymi drzwiami przejściowymi bez wystającego progu 2 Know how

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wymiany Elewacji fasad aluminiowo szklanych oraz wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy i kraty rolowane

Przemysłowe bramy i kraty rolowane Brama rolowana / krata rolowana SB z napędem WA 300 R S4 Maksimum komfortu i bezpieczeństwa Przemysłowe bramy i kraty rolowane Wytrzymałe i niezawodne w codziennej eksploatacji 2 Jakość marki Hörmann 4

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy i kraty rolowane

Przemysłowe bramy i kraty rolowane Hörmann BiSecur Nowoczesny system sterowania radiowego do bram przemysłowych Przemysłowe bramy i kraty rolowane Wytrzymałe i niezawodne w codziennej eksploatacji 2 Jakość marki Hörmann 4 Ekoprodukcja 6

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW Europanels Sp. z o.o. Aktualizacja 04.2015 1 Postanowienie ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Płyt Warstwowych, Izolacyjnych i Akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy segmentowe

Przemysłowe bramy segmentowe NOWOŚĆ Bramy i drzwi przejściowe o grubości konstrukcji 67 mm, wyposażone w przegrodę termiczną Największa odporność na zarysowania Przemysłowe bramy segmentowe Z innowacyjnymi drzwiami przejściowymi bez

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( OWS) Niniejszym ustala się ogólne warunki sprzedaży towarów oferowanych przez Sensor Tech SA. Warunki te mają na celu jak najlepsze świadczenie usług przez Sensor Tech SA oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r. Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu z dnia 05.01.2012 r. Spis Treści: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r.

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Spis treści Strona Ogólne warunki sprzedaży...2 Zawarcie umowy sprzedaży...2 Cena...2 Gwarancja jakości...2 Warunki dostawy...3 Termin płatności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży produktów, zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org. S t r o n a 1 Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.pl/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo