BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE"

Transkrypt

1 BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE

2 Kolory standardowe dla bram uchylnych, podwieszanych, dwuskrzydłowych i garaży. RAL 8017 CIEMNY BRĄZ RAL 8004 CEGLASTY RAL 3005 WIŚNIOWY RAL 9010 BIAŁY BTX 5703 GRAFIT BTX 4702 ZIELONY BTX 7700 CZARNY Kolory drewnopodobne ZŁOTY DĄB ORZECH Kolory prezentowane powyżej należy traktować wyłącznie poglądowo. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 ul. Wolicka Wojnicz Tel Fax WARUNKI WSPÓŁPRACY 1. Producent informuje że zgodnie z artykułem 7 pkt. 2 ustawy o prawie budowlanym jak i rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie, szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2300mm, a furtki nie mniej niż 900mm. Dopuszcza się zastosowanie ostro zakończonych elementów górnej krawędzi ogrodzenia na wysokości nie mniejszej niż 1800mm. 2. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w produkowanych wyrobach zmian spowodowanych postępem technologicznym nie obniżając jednocześnie ich walorów użytkowych. 3. Produkty wykonane są zgodnie z dokumentacją techniczną sporządzoną zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i obowiązującymi normami bezpieczeństwa 4. Każde inne wykonanie, niż podane w cenniku, wymaga indywidualnej kalkulacji oraz zwiększa cenę wyrobu. 5. Parametry bramy, które są podane w cenniku obowiązują wyłącznie przy bramach w wykonaniu standardowym. W przypadku bramy w wersji niestandardowej parametry bramy mogą ulec zmianie. 6. Wszelkie ustalenia związane z niestandardowym zamówieniem, muszą być ustalane pisemnie. 7. Wszelkie informacje udzielane ustnie stają się wiążące w momencie ich pisemnego potwierdzenia. 8. Samowolne wprowadzanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub modyfikacji jest niedopuszczalne i powoduję utratę praw gwarancyjnych, nie dopuszcza się również stosowania części zamiennych innych producentów. 9. Podstawą do naliczenia wartości za opcje dodatkowe jest cena podstawowa produktu. Ceny opcji dodatkowych dotyczą wykonania ich podczas produkcji. W innych przypadkach wyceniane są indywidualnie. 10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy wynikające z winy kuriera. 11. Producent zastrzega sobie możliwość opóźnienia dostawy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 12. Dotrzymanie terminów przez Producenta zakłada terminowe dostarczenie przez Nabywcę wszelkich potrzebnych dokumentów, jak również dotrzymania uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań. Jeżeli warunki te nie zostaną dotrzymane terminy, odpowiednio do tego, ulegną przesunięciu.) 13. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie na formularzu zgodnym ze wzorem. Zamówienie musi zawierać nazwę firmy zamawiającej wraz z jej kompletnymi danymi ( nazwa, adres, nip, numer telefonu, nazwisko i imię osoby prowadzącej zamówienie), adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamawiającego, pieczęć firmową zamawiającego, podpis osoby upoważnionej. INFORMACJE GŁÓWNE REGON: NIP: Wpis do EDzG Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn 712/96 Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Krakowie r Ceny w polskich złotych netto. r Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów. r Ceny na warunkach loco magazynu LEGBUD GARGULA. r Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. r Rysunki zamieszczone w cenniku są rysunkami poglądowymi. r Podane ceny obowiązują w sieci sprzedaży na terenie Polski jako sugerowane ceny detaliczne. Od podanych cen Dystrybutor otrzymuje rabat zgodnie z warunkami współpracy. r Wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność. r Wszystkie prawa zastrzeżone. r Termin realizacji standardowych zamówień wynosi od 14 do 20 dni roboczych, od dnia potwierdzenia zamówienia, okres realizacji może ulec wydłużeniu. r Okres realizacji zamówień niestandardowych określany jest każdorazowo indywidualnie. Wszelkie aktualne informacje znajdują się na stronie

4 Warunki gwarancji Firmy LEGBUD GARGULA DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU FIRMY LEGBUD GARGULA Tylko prawidłowy montaż, właściwa obsługa i konserwacja produktu zapewniają bezpieczne i długoletnie użytkowanie. 1. Firma LEGBUD GARGULA, Wojnicz, ul. Wolicka 8 udziela gwarancji na swoje produkty oraz potwierdza, że produkty te posiadają właściwości typowe dla produktów tego rodzaju. 2. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży, nie dłużej jednak niż na okres 24 miesięcy od daty produkcji. 3. Warunkiem gwarancji jest zgodny z instrukcją i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi montaż, oraz zgodna z instrukcją obsługi eksploatacja. 4. Gwarancji podlegają wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, tj. te wady ukryte które powstały wskutek wad produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają w szczególności: uszkodzenia powstałe na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych, uszkodzenia pochodzenia mechanicznego, termicznego, chemicznego, uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania, eksploatacji oraz montażu przeprowadzonego niezgodnie z instrukcją i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, a także elementy współpracujące ze sobą bezpośrednio, które w wyniku pracy ulegają zwykłemu zużyciu. 5. Gwarancja nie obejmuje miedzy innymi: r produktów, które były użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem; r produktów, których konstrukcję naruszono lub co do których wprowadzono przeróbki, zmiany konstrukcyjne, naprawy we własnym zakresie; r produktów, których dokument Karty Gwarancyjnej lub jego treść w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto; r wad powstałych na skutek niewłaściwego transportu i przechowywania; r wad powstałych na skutek działania siły wyższej, w tym m.in. na skutek pożaru, powodzi czy innych klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń losowych; r powłok lakierniczych; r części składowych produktów, które zostały wyprodukowane przez innych producentów. 6. Klient traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku: nieuregulowania przez Klienta w całości należności na rzecz Firmy LEGBUD GARGULA w terminie płatności; niezgodnego z instrukcją i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi montażu, niezgodną z instrukcją obsługi eksploatacją; zdarzeń losowych; zastosowania nieoryginalnego dodatkowego osprzętu i innych niż zalecane w instrukcji obsługi części zamiennych. 7. Firma LEGBUD GARGULA nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody, straty lub wydatki, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania reklamowanego produktu. W szczególności uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków i wyrównania ewentualnej szkody w związku z awarią produktu, poza uprawnieniami wynikającymi z niniejszej gwarancji. 8. Podstawą rozpatrzenia reklamacji produktu jest przedstawienie przez Klienta upoważnionemu pracownikowi Firmy LEGBUD GARGULA ważnej i prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej wraz z dokumentem zakupu reklamowanego produktu Klient zobowiązany jest powiadomić na piśmie Firmę LEGBUD GARGULA o wadzie produktu w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia. W celu wypełnienia tego warunku Klient zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia Arkusza Reklamacyjnego, w którym podaje m. in. szczegółowy opis wady i datę jej wykrycia, przyczynę powstania wady oraz określa propozycję załatwienia reklamacji Klient zapewni każdorazowo osobom upoważnionym przez firmę Legbud Gargula niezakłócony dostęp do reklamowanego produktu w celu dokonania oględzin i sporządzenia dokumentacji. Uniemożliwienie przez Klienta dostępu do reklamowanego produktu we wskazanym terminie zostanie potraktowane jako odstąpienie przez Klienta od zgłoszenia reklamacji W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez firmę LEGBUD GARGULA prawidłowo wypełnionego Arkusza Reklamacyjnego, przedstawiciel firmy uda się do miejsca, w którym znajduje się reklamowany produkt w celu dokonania oględzin i sporządzenia dokumentacji Po przeanalizowaniu dostarczonego materiału oraz zapoznaniu się z żądaniami Klienta Firma LEGBUD GARGULA podejmie decyzję ws. zgłoszonej reklamacji, która powinna być wydana w terminie 14 dni roboczych od dnia sporządzenia dokumentacji W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, w terminie kolejnych 14 dni roboczych wadliwy produkt zostanie, według uznania Firmy LEGBUD GARGULA, bezpłatnie wymieniony na produkt wolny od wad (z zastrzeżeniem pkt. 10), albo bezpłatnie naprawiony (z zastrzeżeniem pkt. 10), albo cena sprzedaży zostanie obniżona. Firma LEGBUD GARGULA zastrzega sobie prawo do jednostronnego wyboru sposobu załatwienia reklamacji i określenia wysokości obniżenia ceny sprzedaży. 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji Firma LEGBUD GARGULA pokrywa koszt zwrotnego dostarczenia produktu do Klienta w zamian za otrzymane od niego produkty wadliwe (ew. wymienione produkty lub części przechodzą na własność Firmy LEGBUD GARGULA). Firma LEGBUD GARGULA ponosi koszty przesłania produktów wadliwych i wolnych od wad, nie ponosi jednak kosztów montażu i demontażu reklamowanego produktu w przypadku braku możliwości usunięcia wady na miejscu u Klienta. 11. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności związanych z bieżącą eksploatacją, o których mowa w instrukcji obsługi, jakie Klient zobowiązany jest wykonywać we własnym zakresie. 12. W przypadku nieuwzględnienia przez firmę LEGBUD GARGULA zgłoszonej reklamacji Klient ponosi wszelkie związane z tym koszty, w szczególności koszty transportu, koszty dojazdów (1,50 zł netto plus podatek VAT za 1 km transportu/dojazdu), koszty robocizny (80 zł netto plus podatek VAT za każdą roboczogodzinę jednej osoby), oraz koszty materiałowe. Arkusz Reklamacyjny w przypadku dojazdu serwisanta zawiera również ilość przejechanych kilometrów, czas dojazdu i czas pracy. 13. Niewypełniona, wypełniona częściowo lub nieprawidłowo Karta Gwarancyjna jest nieważna. Zgubienie Karty Gwarancyjnej powoduje rozwiązanie umowy gwarancyjnej. 14. Klient korzysta z usług gwarancyjnych firmy LEGBUD GARGULA zgodnie z niniejszymi warunkami wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (dotyczy wyłącznie Konsumentów)

5 Spis treści Bramy garażowe uchylne 6-10 Opis techniczny...6 Wymiary montażowe, wyposażenie dodatkowe...7 Ceny GARSTA Eko, Classic...8 Ceny GARSTA Premium...9 Ceny GARSTA Pro...10 Bramy garażowe segmentowe Opis techniczny...11 Wymiary montażowe...12 Wyposażenie, kolory, struktury i przetłoczenia...13 Ceny bram segmentowych FUTURE - wymiary typowe GRUPA I...14 Ceny bram segmentowych FUTURE - wymiary typowe GRUPA II...15 Ceny bram segmentowych FUTURE - wymiary specjalne GRUPA III...16 Ceny bram segmentowych FUTURE - wymiary specjalne GRUPA IV...17 Ceny bram segmentowych EsenBe - wymiary typowe GRUPA I...18 Ceny bram segmentowych EsenBe - wymiary typowe GRUPA II...19 Ceny bram segmentowych EsenBe - wymiary specjalne GRUPA III...20 Automatyka do bram segmentowych i uchylnych 21 Bramy przemysłowe segmentowe Opis techniczny...22 Wymiary montażowe, kolory, struktury i przetłoczenia...23 Opis techniczny, ceny opcji dodatkowych...24 Ceny opcji dodatkowych, bram segmentowych...25 Ceny bram segmentowych przemysłowych...26 Automatyka do bram segmentowych i uchylnych 27 Bramy przemysłowe podwieszane Opis techniczny...28 Wymiary montażowe, opcje dodatkowe, ceny...29 Bramy garażowe roletowe Opis techniczny...30 Wymiary montażowe, opcje dodatkowe...31 Ceny bram roletowych...32 Bramy garażowe dwuskrzydłowe Opis techniczny...33 Wymiary montażowe, opcje dodatkowe, ceny...34 Drzwi stalowe jednoskrzydłowe 35 Opis techniczny, ceny...35 Garaże Opis techniczny...36 Ceny, wyposażenie dodatkowe

6 Bramy garażowe uchylne GARSTA Opis techniczny Ościeżnica Rama ościeżnicy wykonana jest z kształtowników ocynkowanych zamkniętych (60x40x1,5), próg z kształtownika półzamkniętego, (wysokosć progu 30mm). Wszystkie elementy zespolone są ze sobą za pomocą połączeń skręcanych. Łącznik prowadnic: Ustala szerokość, rozstaw prowadnic, służy również jako ogranicznik otwierania skrzydła. Do transportu montowany do górnej ościeżnicy bramy (przykręcany). Skrzydło bramy Konstrukcja skrzydła bramy wykonane jest z profili ocynkowanych zamkniętych o wymiarach: 40x30x0,8 lub 50x30x0,8 Zamek W bramę wmontowany jest mechanizm zatrzaskowy skrzydła bramy. Wmontowanie zamka z trzecim dodatkowym ryglem jest możliwe w opcji dodatkowej, tak samo jak montaż zamka TOP oraz urządzenia rozsprzęglenia wersji LUX. Ocieplenie W bramach uchylnych GARSTA Classic oraz PRO można zastosować ocieplenie skrzydła bramy styropianem. Grubość styropianu w zależności od wielkości bramy wynosi 2cm lub 3cm. Od wewnątrz ocieplenie wykończone jest panelem PCV w kolorze białym. Bramy GARSTA PREMIUM produkowane są tylko w wersji ocieplonej. Sprężyny W bramach uchylnych GARSTA zastosowany jest układ sprężyn wspomagający podnoszenie i opuszczanie skrzydła bramy. Poszycie skrzydła bramy Wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem w kolorze z palety RAL. W standardzie układ poszycia jest pionowy. Możliwe jest wykonanie poszycia w układzie poziomym do szerokości bramy nie przekraczającej 3000mm (brak takiej możliwości w przypadku zastosowania drzwi osobowych w skrzydle bramy) Przeszklenia, przetłoczenia Wykonanie przetłoczeń wentylacyjnych w poszyciu skrzydła (do 0,7m 2 ) jest możliwe w opcji dodatkowej. Bramę można wyposażyć także w przeszklenia. Okna z szybą z pleksy o wymiarach 637mm x 337mm lub 488mm x 322mm. Drzwi wejściowe Drzwi wejściowe wmontowane w skrzydło bramy wykonane są standardowo w bramach o wysokości do 2300mm - drzwi na całej wysokości skrzydła, szerokość 900mm. W bramach wyższych, wysokość drzwi wynosi 2000mm, a wymagana szerokość bramy to minimum 2200mm. Istnieje także możliwość wykonania specjalnego. Poszycie pionowe (standard) Poszycie poziome (opcja) Wyposażenie Brama z okienkami Brama przygotowana do montażu wyposażona jest w kompletny zestaw montażowy dostosowany do standardowych warunków zabudowy. Drzwi wejściowe (H max mm) Drzwi wejściowe - 6 -

7 Bramy garażowe uchylne GARSTA Wymiary montażowe, wyposażenie dodatkowe WYMIARY MONTAŻOWE: N - wysokość nadproża So - szerokość światła otworu Ho - wysokość światła otworu T1, T2 - przestrzeń boczna w garażu G - głębokość garażu z wolną przestrzenią pod sufitem G N Wymiary montażowe potrzebne do prawidłowego doboru i wykonania bram GARSTA - wymiary typowe ( montaż za otworem). T1=50mm, T2=50mm N=min 50mm (brama ręczna) N=min 100mm (brama automatyczna) G - zależne od Ho Montaż w otworze: T1 i T2=0mm So Ho T1 T2 DOSTEPNE W WERSJI WYPOSAŻENIE - OPCJE DODATKOWE EKO CLASSIC PRO PREMIUM CENA Biały RAL 9010, Ciemny Brąz RAL 8017 a a a a Ciemny Brąz BTX 6701, Czarny BTX 7700, Ceglasty RAL 8004, Zielony BTX 4702, Wiśniowy RAL 3005, Srebrny RAL 9006, Grafit BTX a a a drewnopodobne Złoty Dąb, Orzech a a Inne kolory z palety RAL a a + 37% Drzwi wejściowe w skrzydle bramy - wykonanie standardowe ( w bramach o wysokośći do 2300mm - drzwi na całej wysokości skrzydła, szerokość 900mm, w bramach wyższych wysokość drzwi w świetle mm, minimalna szerokość bramy 2200mm) a a 359 Drzwi wejściowe w skrzydle bramy - wykonanie specjalne a a 529 Przygotowanie bramy do późniejszego docieplenia skrzydła (6kg na m 2 max 60kg) a 195 Zamek z dodatkowym trzecim ryglem a a 75 Poziomy układ poszycia skrzydła bramy do szer. 3000mm ( brak możliwości wykonania przy zastosowaniu drzwi osobowych w szkrzydle bramy) a 135 Poziomy układ paneli PCV (dotyczy wersji z dociepleniem skrzydła) a 135 wentylacyjne w poszyciu skrzydła - wersja nieocieplana (przetłoczenia do 0,7m 2 ) a 95 wentylacyjne w poszyciu skrzydła - wersja ocieplana (przetłoczenia do 0,7m 2 ) a 115 Zamek TOP oraz urządzenie rozsprzęglenia wersja LUX a a a a 97 Przeszklenia, okno z szybą (pleksa), o wymiarach 637x337mm lub 488x322mm a 170 /szt Wewnętrzne poszycie skrzydła bramy z blachy a + 17% Unifikacja wyglądu bramy a a a a 325 Malowane ościeżnice z wyjatkiem progu ( Biały, Ciemny Brąz,Jasny Brąz) a a 99 Automatyka do bramy a a a a Patrz str. 9 W wersjach EKO i CLASSIC brak możliwości wykonania specjalnego oraz zastosowania wyposażenia dodatkowego, za wyjątkiem montażu zamka TOP oraz urządzenia rozsprzęglenia wersji LUX. Przy wymiarowaniu bramy należy uwzględnić luz montażowy. pomniejszyć o 15mm w stosunku do wielkości otworu, szerokość pomniejszyć o 2x15mm w stosunku do szerokości otworu.(w przypadku montażu w otworze) Światło wjazdu bramy GARSTA PRO równa się całkowitej wysokości bramy z ościeżnicą minus 200/220mm i całkowitej szerokości bramy z ościeżnicą minus 200mm

8 Bramy garażowe uchylne GARSTA Ceny GARSTA Eko, Classic CENY GARSTA EKO NIEOCIEPLANA - RĘCZNA RAL 9010, RAL 8017 Wymiary bramy S x H Szerokość Wymiary otworu So x Ho Szerokość CENA OPCJE DODATKOWE - brak Układ poszycia pionowy CENY GARSTA EKO NIEOCIEPLANA z automatem: brama + zestaw TOP-LUX + automat CELGAR GC600 RAL 9010, RAL 8017 Wymiary bramy S x H Wymiary otworu So x Ho Szerokość Szerokość CENA OPCJE DODATKOWE - brak Układ poszycia pionowy Napęd CELGAR GC600 CENY GARSTA CLASSIC RAL 9010, RAL 8017, RAL 8004, RAL 3005, RAL 9006, BTX 6701, BTX 7700, BTX 4702, BTX Wymiary bramy S x H Szerokość Wymiary otworu So x Ho Szerokość Brama z malowaną ościeżnicą z wyjatkiem progu. Dopłata do cen z tabeli 99 PLN Kolor: Biały, Ciemny Brąz, Jasny Brąz CENA - brama nieocieplana CENA - brama ocieplana CENA - brama nieocieplana z furtką CENA - brama ocieplana z furtką OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7-8 -

9 Bramy garażowe uchylne GARSTA Ceny GARSTA Premium CENY GARSTA PREMIUM OCIEPLANA RAL 9010, RAL 8017, RAL 8004, RAL 3005, RAL 9006, BTX 6701, BTX 7700, BTX 4702, BTX Wymiary bramy S x H Szerokość Wymiary otworu So x Ho Szerokość CENA CENA z malowaną ościeżnicą* OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7 Układ poszycia poziomy CENY GARSTA PREMIUM OCIEPLANA Orzech Wymiary bramy S x H Wymiary otworu So x Ho Szerokość Szerokość CENA CENA z malowaną ościeżnicą* OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7 Układ poszycia poziomy CENY GARSTA PREMIUM OCIEPLANA RAL 9010, RAL 8017, RAL 8004, RAL 3005, RAL 9006, BTX 6701, BTX 7700, BTX 4702, BTX Wymiary bramy S x H Szerokość Wymiary otworu So x Ho Szerokość CENA CENA z malowaną ościeżnicą* OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7 Układ poszycia pionowy CENY GARSTA PREMIUM OCIEPLANA Orzech Wymiary bramy S x H Wymiary otworu So x Ho Szerokość Szerokość CENA CENA z malowaną ościeżnicą* OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7 Układ poszycia pionowy * - Dostępne kolory ościeżnicy, patrz Opcje dodatkowe str nr 7-9 -

10 Bramy garażowe uchylne GARSTA Ceny GARSTA Pro CENY GARSTA PRO - NIEOCIEPLANA RAL 9010, RAL 8017, RAL 8004, RAL 3005, RAL 9006, BTX 6701, BTX 7700, BTX 4702, BTX otworu Ho Szerokość otworu So (w mm, od...do) OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7 CENY GARSTA PRO - NIEOCIEPLANA Orzech otworu Ho Szerokość otworu So (w mm, od...do) OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7 CENY GARSTA PRO - OCIEPLANA RAL 9010, RAL 8017, RAL 8004, RAL 3005, RAL 9006, BTX 6701, BTX 7700, BTX 4702, BTX otworu Ho Szerokość otworu So (w mm, od...do) OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7 CENY GARSTA PRO - OCIEPLANA Orzech otworu Ho Szerokość otworu So (w mm, od...do) OPCJE DODATKOWE - tabela, str nr 7 Ceny bram o wymiarach i parametrach spoza podanych w cenniku kalkulowane są indywidualnie!

11 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Opis techniczny Skrzydło bramy Skrzydło wykonane jest z paneli o wysokościach: 500, 610 [mm]. W zależności od wysokości bramy stosowane są różne wysokości paneli. Panele są powlekane farbami poliestowymi i zabezpieczone okuciami z blachy ocynkowanej, która jest antykorozyjna. W dolnym panelu, który przylega do podłoża montowana jest uszczelka. Współczynnik przenikalności cieplnej bramy wykonanej z paneli o grubości 40 mm Uk=0,56 W/m2 x K. Sprężyny Brama segmentowa FUTURE jest wyposażona w bezpieczny układ sprężyn skrętnych obliczonych na cykli. Standardowo bramy FUTURE wyposażone są także w zabezpieczenie przed skutkami pęknięcia sprężyn. FUTURE - sprężyny skrętne EsenBe - sprężyny naciągowe Rygiel (zasuwa ręczna) Rygiel umożliwia zamykanie i otwieranie bramy od wewnątrz pomieszczenia. Zasuwa montowana jest po lewej stronie bramy patrząc od wewnątrz. Przeszklenia-okienka Przeszklenia wykonane są z przeźroczystej szyby (pleksa). Przy zamówieniu przeszklenia należy określić w którym panelu od dołu ma być zamontowane okienko. Dostępne przeszkleniawraz z wymiarami przedstawiają poniższe rysunki. Przeszklenia Typ P-4, z wkładką W-1, W-2, W-3 jest dostępne tylko w kolorze białym. Zamek Zamek do bramy wyposażony jest w jednostronną wkładkę patentową, od wewnątrz zamek obsługiwany jest za pomocą zasuwki. W standardzie zamek montowany jest po lewej stronie patrząc z zewnątrz. W wersji automatycznej zamek jest dostępny jako opcja dodatkowa, a także w bramach z I grupy. Drzwi przejściowe Minimalne wymiary bramy, w której mogą być zastosowane drzwi przejściowe wynoszą 2000 x 2200 mm, maksymalne zaś wynoszą 3500 x 3000 mm. Drzwi przejściowe standardowo mają wymiar 800 mm szerokości i mm wysokości w zależności od wysokości zastosowanego panela w budowie bramy. Próba otwarcia bramy wyposażonej w drzwi przejściowe w momencie gdy drzwi te nie są zamknięte spowoduje poważne uszkodzenie. W związku z tym zaleca się montaż samozamykacza, a w przypadku bram automatycznych czujnika otwarcia drzwi przejściowych i przewodu spiralnego. Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna dostępna jest jako opcja dodatkowa. Kratka o wymiarach 132 x 338 mm, dostępna jest w kolorze białym, brązowym i czarnym, od wewnątrz zawsze wystepuje kolor biały. Standardowo montowana jest w pierwszym panelu od dołu

12 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Wymiary montażowe G N WYMIARY MONTAŻOWE: N - wymagane nadproże So - szerokość otworu Sw - szerokość światła otworu Ho - wysokość otworu Hw - wysokość światła wjazdu T1, T2 - wymagana przestrzeń z boku bramy G - głębokość garażu z wolną przestrzenią pod sufitem So Sw Ho Hw T1 T2 MINIMALNE WYMIARY MONTAŻOWE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA BRAM SEGMENTOWYCH FUTURE Prowadzenie standardowe - wał sprężyn skrętnych z przodu przy nadprożu. FUTURE Prowadzenie specjalne - wał sprężyn skrętnych na końcu prowadnic poziomych (opcja dodatkowa str 13) EsenBe Prowadzenie standardowe - sprężyny naciągowe. Wymiary montażowe Sw So - 40 mm So - 40 mm So - 40 mm Hw Ręczna Ho - 50 mm Ho mm Ho mm Z automatyką Ho Ho - 50 mm Ho - 50 mm N min Z automatyką 250 mm 170 mm 200 mm Ręczna 200mm 120 mm 150 mm T1 min, T2 min 100 mm, 100 mm 100 mm, 100 mm 100 mm, 100 mm G min Z automatyką Ho mm Ho mm Ho mm Ręczna Ho mm Ho mm Ho mm Z uwagi na wysokość bramy jest konieczność zastosowania paneli o różnych wysokościach. Ślady pozostawione na panelach podczas użytkowania są wynikiem naturalnego zużycia wynikającego z eksploatacji i nie stanowią podstawy do reklamacji. Ceny bram o wymiarach i parametrach spoza podanych w cenniku kalkulowane są indywidualnie!

13 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Wyposażenie, kolory, struktury i przetłoczenia WYPOSAŻENIE - OPCJE DODATKOWE FUTURE EsenBe CENA Zabezpieczenie przed opadaniem płaszcza bramy w przypadku pęknięcia linki dla bram o powierzchni poniżej 7m 2 a a 260 za kpl. Przeszklenie typ P-1, P-2 a a 145 za szt. Przeszklenie typ P-3 a a 170 za szt. Przeszklenie typ P-4, z wkładką W-1, W-2, W-3 w kolorze białym a a 170 za szt. Kratka wentylacyjna 132 x 338 mm w kolorach: białym, brązowym i czarnym - strona zewnętrzna od wewnątrz kolor biały a a 85 za szt. Dodatkowa zasuwa po lewej stronie bramy, (patrząc od wewnątrz) a a 59 za szt. Drzwi przejściowe w płaszczu bramy (montowane centralnie) a a 1750 za szt. Układ sprężyn skrętnych montowany z tyłu prowadnic, (wymaga mniejszej wysokości nadproża N=120 mm dla bram ręcznych, oraz N=170 mm dla bram automatycznych) a +10% wartości bramy Unifikacja wyglądu bramy a a 325 Minimalne wymiary bramy w której mogą być zastosowane drzwi przejściowe wynoszą 2000x2200mm So x Ho, maksymalne zaś wynoszą 3500x3000mm So x Ho. progu w drzwiach przejściowych wynosi 100mm. Próba otwarcia bramy wyposażonej w drzwi przejściowe w momencie gdy drzwi te nie są zamknięte spowoduje poważne uszkodzenie bramy. W związku z tym zaleca się montaż samozamykacza, a w przypadku bram automatycznych czujnika otwarcia drzwi przejściowych. W przypadku zakupu bramy z napędem i braku dodatkowego wejścia do zamykanego pomieszczenia należy dokupić opcję dodatkową - awaryjne rozblokowanie napędu pracujące niezależnie (wkładka patentowa). W przypadku zakupu bramy bez zamka, (brama wyposażona tylko w zasuwę), zamykane powierzchnie muszą posiadać dodatkowe wejście. KOLORY, STRUKTURY I PRZETŁOCZENIA KOLOR PANELOWE Przetoczenie PANELOWE Przetoczenie KASETONOWE POJEDYNCZE Bez PRZETŁOCZEŃ STUCCO Struktura WOODGRAIN Struktura STUCCO Struktura WOODGRAIN Struktura GŁADKA Struktura GŁADKA BIAŁY RAL 9016 LGP LGK LGG 1013G CIEMNY BRĄZ RAL 8017 LGP LGK JASNY BRĄZ RAL 8014 LGP ZŁOTY DĄB LGP LGK 3032 LGJ 3034G* LGG 3033G MAHOŃ LGP LGK LGG 4043G ORZECH LGP LGK 5052 LGJ 5054G LGG 5053G SREBRNY RAL LGP 6061S* LGG 6063S CZERWONY RAL LGP 8081S NIEBIESKI RAL LGP 9091S * S - powierzchnia STUCCO, G - powierzchnia GŁADKA Powierzchnia panela bramy od środka pomieszczenia występuje zawsze w kolorze białym o strukturze STUCCO

14 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Ceny bram segmentowych FUTURE - wymiary typowe GRUPA I CENY FUTURE - brama ręczna (bez zamka) - wymiary typowe Wymiary otworu So x Ho PANELOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 Brązowy RAL 8014 Niebieski RAL 5010 Czerwony RAL 3000 PANELOWE Orzech, Mahoń KASETONOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 KASETONOWE Orzech, Mahoń POJEDYNCZE Orzech. Bez PRZETŁOCZEŃ Orzech,Mahoń Bez PRZETŁOCZEŃ Biały RAL 9016 (gładki), Srebrny RAL 9006 (stucco) Szerokość CENA W bramach z powyższej tabeli nie ma możliwości stosowania opcji dodatkowych poza zamkiem. OPCJE DODATKOWE: Zamek - cena 90 PLN / kpl. CENY FUTURE - brama automatyczna (bez zamka) - wymiary typowe Wymiary otworu So x Ho PANELOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 Brązowy RAL 8014 Niebieski RAL 5010 Czerwony RAL 3000 PANELOWE Orzech, Mahoń KASETONOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 KASETONOWE Orzech, Mahoń POJEDYNCZE Orzech. Bez PRZETŁOCZEŃ Orzech,Mahoń Bez PRZETŁOCZEŃ Biały RAL 9016 (gładki), Srebrny RAL 9006 (stucco) Szerokość CENA W bramach z powyższej tabeli nie ma możliwości stosowania opcji dodatkowych poza zamkiem. OPCJE DODATKOWE: Zamek - cena 90 PLN / kpl

15 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Ceny bram segmentowych FUTURE - wymiary typowe GRUPA II CENY FUTURE - brama ręczna (z zamkiem) - wymiary typowe PANELOWE PANELOWE KASETONOWE KASETONOWE Wymiary otworu So x Ho Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8014 Orzech, Mahoń Brązowy RAL 8017 Niebieski RAL 5010 Czerwony RAL 3000 Szerokość CENA Orzech, Mahoń POJEDYNCZE Orzech. Bez PRZETŁOCZEŃ Orzech,Mahoń Bez PRZETŁOCZEŃ Srebrny Biały RAL9006 RAL9016 (stucco) (gładki) Brama wyposażona w zamek. Wykonanie bramy bez zamka nie powoduje obniżenia ceny. OPCJE DODATKOWE - tabela str

16 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Ceny bram segmentowych FUTURE - wymiary specjalne GRUPA III CENY FUTURE - brama ręczna - wymiary specjalne panelowe - BIAŁY RAL 9016, BRĄZOWY RAL 8017, BRĄZOWY RAL 8014, Niebieski RAL 5010, Czerwony RAL 3000 otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) CENY FUTURE - brama ręczna - wymiary specjalne panelowe - ZŁOTY DĄB, ORZECH, MAHOŃ ; Panel bez przetłoczeń (gładki) - BIAŁY RAL 9016 (gładki), SREBRNY RAL 9006 (stucco) otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) CENY FUTURE - brama ręczna - wymiary specjalne kasetonowe - BIAŁY RAL 9016, BRĄZOWY RAL 8017 otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) CENY FUTURE - brama ręczna - wymiary specjalne kasetonowe - ZŁOTY DĄB, ORZECH, MAHOŃ ; Panel bez przetłoczeń (gładki) - ZŁOTY DĄB, ORZECH, MAHOŃ ; pojedyncze - ZŁOTY DĄB, ORZECH. otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do )

17 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Ceny bram segmentowych FUTURE - wymiary specjalne GRUPA IV - kolory specjalne CENY FUTURE - Panel bez przetłoczeń (gładki) - brama ręczna - wymiary specjalne OREGON , JASNY DĄB , DAGLEZJA , DĄB BAGIENNY , JASNY ŻÓŁTY , ANTRACYT GŁADKI , SZARY , CIEMNY DĄB , DĄB RUSTYKALNY , MACORE , CIEMNA WIŚNIA , ZIELEŃ MCHU , BRĄZ CZEKOLADOWY otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) CENY FUTURE - Panel bez przetłoczeń (gładki) - brama ręczna - wymiary specjalne TABASCO , DĄB ANTYCZNY , SOFT CHERRY , JASNOCZERWONY otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) CENY FUTURE - Panel bez przetłoczeń (gładki) - brama ręczna - wymiary specjalne SIENA ROSSO 49233, SIENA NOCE 49237, WINCHESTER 49240, METBRUSH ALUMINIUM F otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) Bramy w kolorach z grupy IV produkowane są z oklejanych paneli, o strukturze powierzchni - gładkiej. Ceny bram o wymiarach i parametrach spoza podanych w cenniku kalkulowane są indywidualnie!

18 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Ceny bram segmentowych EsenBe - wymiary typowe GRUPA I CENY EsenBe - brama ręczna (bez zamka) - wymiary typowe Wymiary otworu So x Ho PANELOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 Brązowy RAL 8014 Niebieski RAL 5010 Czerwony RAL 3000 PANELOWE Orzech, Mahoń KASETONOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 KASETONOWE Orzech, Mahoń POJEDYNCZE Orzech. Bez PRZETŁOCZEŃ Orzech,Mahoń Bez PRZETŁOCZEŃ Biały RAL 9016 (gładki), Srebrny RAL 9006 (stucco) Szerokość CENA W bramach z powyższej tabeli nie ma możliwości stosowania opcji dodatkowych poza zamkiem. OPCJE DODATKOWE: Zamek - cena 90 PLN / kpl. CENY EsenBe - brama automatyczna (bez zamka) - wymiary typowe Wymiary otworu So x Ho PANELOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 Brązowy RAL 8014 Niebieski RAL 5010 Czerwony RAL 3000 PANELOWE Orzech, Mahoń KASETONOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 KASETONOWE Orzech, Mahoń POJEDYNCZE Orzech. Bez PRZETŁOCZEŃ Orzech,Mahoń Bez PRZETŁOCZEŃ Biały RAL 9016 (gładki), Srebrny RAL 9006 (stucco) Szerokość CENA W bramach z powyższej tabeli nie ma możliwości stosowania opcji dodatkowych poza zamkiem. OPCJE DODATKOWE: Zamek - cena 90 PLN / kpl

19 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Ceny bram segmentowych EsenBe - wymiary typowe GRUPA II CENY EsenBe - brama ręczna (z zamkiem) - wymiary typowe Wymiary otworu So x Ho PANELOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 Brązowy RAL 8014 Niebieski RAL 5010 Czerwony RAL 3000 PANELOWE Orzech, Mahoń KASETONOWE Biały RAL 9016 Brązowy RAL 8017 KASETONOWE Orzech, Mahoń POJEDYNCZE Orzech. Bez PRZETŁOCZEŃ Orzech,Mahoń Bez PRZETŁOCZEŃ Srebrny Biały RAL9006 RAL9016 (stucco) (gładki) Szerokość CENA Brama wyposażona w zamek. Wykonanie bramy bez zamka nie powoduje obniżenia ceny. OPCJE DODATKOWE - tabela str

20 Bramy garażowe segmentowe FUTURE i EsenBe Ceny bram segmentowych EsenBe - wymiary specjalne GRUPA III CENY EsenBe - brama ręczna - wymiary specjalne panelowe - BIAŁY RAL 9016, BRĄZOWY RAL 8017, BRĄZOWY RAL 8014, Niebieski RAL 5010, Czerwony RAL 3000 otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) CENY EsenBe - brama ręczna - wymiary specjalne panelowe - ZŁOTY DĄB, ORZECH, MAHOŃ ; Panel bez przetłoczeń (gładki) - BIAŁY RAL 9016 (gładki), SREBRNY RAL 9006 (stucco) otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) CENY EsenBe - brama ręczna - wymiary specjalne kasetonowe - BIAŁY RAL 9016, BRĄZOWY RAL 8017 otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do ) CENY EsenBe - brama ręczna - wymiary specjalne kasetonowe - ZŁOTY DĄB, ORZECH, MAHOŃ ; Panel bez przetłoczeń (gładki) - ZŁOTY DĄB, ORZECH, MAHOŃ ; pojedyncze - ZŁOTY DĄB, ORZECH. otworu Ho (w mm do) Szerokość otworu So (w mm, w przedziale od...do )

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE Konstrukcja bramy segmentowej przemysłowej sprawia, że brama ta może być stosowana do otworów o dużych wymiarach oraz gdzie występuję duża częstotliwość jej używania. KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Bramy harmonijkowe Opis techniczny www.migas-door.pl Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe dwuskrzydłowe

Bramy garażowe dwuskrzydłowe Opis techniczny Typ: BGDS/P Informacje ogólne Brama dwuskrzydłowa typu: BGDS/P przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych itp. Ościeżnica wykonana

Bardziej szczegółowo

Bramy podwieszane przesuwne

Bramy podwieszane przesuwne Informacje ogólne Brama przesuwna wisząca przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach samochodowych

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe uchylne Opis techniczny

Bramy garażowe uchylne Opis techniczny Informacje ogólne Brama garażowa uchylna przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z ościeżnicy, skrzydła i prowadnic poziomych. Standardowo brama

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe dwuskrzydłowe

Bramy garażowe dwuskrzydłowe Opis techniczny Typ: BGDS/T Informacje ogólne Brama garażowa dwuskrzydłowa przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Ościeżnica wykonana jest z profili zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe CENNIK 2017 Bramy segmentowe przemysłowe Opis produktu Bramy przemysłowe zostały zaprojektowane do użytku w miejscach intensywnej eksploatacji - budynkach przemysłowych oraz budynkach wielorodzinnych.

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE ROZWIERNE

BRAMY GARAŻOWE ROZWIERNE BAMY GAAŻOWE OZWIENE Informacje ogólne Bramy garażowe rozwierne jedno i dwuskrzydłowe przeznaczone są do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Ościeżnica i skrzydło wykonane są

Bardziej szczegółowo

CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012

CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012 CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012 Spis treści Modele R40 - Przetłoczenia niskie, Bez przetłoczeń 3 Modele R40 - Przetłoczenia wysokie, Mikroprzetłoczenia 4 Modele R40 - Makroprzetłoczenia, Kasetonowe 5

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 CENNIK BRAM GARAŻOWYCH TYPOWYCH AUTOMATYCZNYCH Przetłoczenie poziome niskie, kolory widoczne od zewnątrz Nadproże min. 250mm Kolor Wymiar Brąz (RAL8014) Orzech

Bardziej szczegółowo

Cennik wybranych towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ważny od 31.03.2014. Zastrzega się zmiany cen.

Cennik wybranych towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ważny od 31.03.2014. Zastrzega się zmiany cen. SPECJALISTCZNE CENTRUM OGRODZEŃ, BRAM, GARAŻY Stu-Re P.W. 42-680 Tarnowskie Góry,ul.Zagórska 38 ( przy drodze nr 11- dawniej 43 z Katowic do Poznania ) e-mail:sture@poczta.onet.pl, www.zagorska38.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE BAMY GAAŻOWE UCHYLE Bramy uchylne ovum, Progress, Komfort Informacje ogólne Brama garażowa uchylna przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z ościeżnicy,

Bardziej szczegółowo

CENNIK Bramy uchylne

CENNIK Bramy uchylne CENNIK 2017 Bramy uchylne Opis produktu Bramy garażowe uchylne stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących taniej metody zabezpieczenia swojego garażu, przy zachowaniu trwałości i niezawodności

Bardziej szczegółowo

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE CENNIK 2014 edycja 1 Segmentowe BRAMY GARAŻOWE Bramy STANDARD Sprężyny naciągowe, Kolekcja RAL-PODSTAWOWE: Mikrofala, S-Panel (9 kolorów), M-Panel (RAL 9016, RAL 8014), L-Panel (RAL 9016, RAL 8014, ADS703

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe uchylne 4. Bramy garażowe segmentowe 9. Bramy garażowe roletowe 14. Bramy garażowe dwuskrzydłowe 17. Garaże wolnostojące 20

Bramy garażowe uchylne 4. Bramy garażowe segmentowe 9. Bramy garażowe roletowe 14. Bramy garażowe dwuskrzydłowe 17. Garaże wolnostojące 20 Firma LEGBUD GARGULA ul. Wolicka 8 32-830 Wojnicz Tel. +48 14 67 90 900 Fax +48 14 63 26 919 e-mail: handlowy@legbudgargula.com export@legbudgargula.com www.legbudgargula.com SPIS TREŚCI DLA DOMU 3 Bramy

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻE OGRODZENIA 2010 KATALOG PRODUKTÓW

BRAMY GARAŻE OGRODZENIA 2010 KATALOG PRODUKTÓW BRAMY GARAŻE OGRODZENIA 2010 KATALOG PRODUKTÓW www.legbud.pl Bramy garażowe Uchylne 4-7 Bramy garażowe Segmentowe 8-11 Bramy garażowe Roletowe 12-13 Bramy garażowe Rozwierne 10-13 Garaże przydomowe 14-15

Bardziej szczegółowo

Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą

Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą 2 Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą firmy DK-prof. Producent zastrzega sobie prawo do

Bardziej szczegółowo

BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE

BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE Bramy podwieszane przesuwne WIŚNIOWSKI proste i ekonomiczne rozwiązanie 32 ZALETY EKSPERT W TRUDNYCH SYTUACJACH Bramy podwieszane przesuwne WIŚNIOWSKI nie stanowią dodatkowego

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE Bramy segmentowe UniPro Szczegół "D" Wszystkie bramy malowane są lakierem z efektem półmatowym Jako opcja dodatkowa istnieje możliwość pomalowania skrzydła bramy z zewnątrz na

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻE OGRODZENIA 2010 KATALOG PRODUKTÓW

BRAMY GARAŻE OGRODZENIA 2010 KATALOG PRODUKTÓW BRAMY GARAŻE OGRODZENIA 2010 KATALOG PRODUKTÓW www.legbudgargula.com 2 Bramy garażowe Uchylne 4-7 Bramy garażowe Segmentowe 8-11 Bramy garażowe Roletowe 12-13 Bramy garażowe Rozwierne 10-13 Garaże przydomowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE CENNIK 2013 edycja 1 Segmentowe BRAMY GARAŻOWE Bramy STANDARD Bramy STANDARD Sprężyny naciągowe, Kolekcja RAL-PODSTAWOWE: Mikrofala, S-Panel (9 kolorów), M-Panel (RAL 9016, RAL 8014), L-Panel (RAL 9016,

Bardziej szczegółowo

Link do produktu: ,00 zł BRAMA SEGMENTOWA DĄB"

Link do produktu: ,00 zł BRAMA SEGMENTOWA DĄB Dane aktualne na dzień: 31-08-2019 03:00 Link do produktu: https://www.napedy-bram.pl/brama-segmentowa-4500x2250-zloty-dab-orzech-antracyt-p-92.html Brama segmentowa 4500x2250 Złoty Dąb,Orzech Antracyt

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO

ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO y typowe Drzwi jednoskrzydłowe nieocieplane - wykonanie typowe Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 9016, RAL 9010, RAL 8014, RAL 8017. Wyposażenie: dwa zawiasy w tym

Bardziej szczegółowo

3 360,00 zł BRAMA PRZEMYSŁOWA BRAMA SEGMENTOWA

3 360,00 zł BRAMA PRZEMYSŁOWA BRAMA SEGMENTOWA Dane aktualne na dzień: 24-07-2019 12:41 Link do produktu: https://www.napedy-bram.pl/brama-przemyslowa-3000x3000-p-95.html BRAMA PRZEMYSŁOWA 3000x3000 Cena Dostępność 3 360,00 zł Na zamówienie Opis produktu

Bardziej szczegółowo

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE ZAMÓWIENIE NR DATA DO: BIURO OBSŁUGI KLIENTA BIG TOR: +48 52 345 28 82; FAX: +48 52 345 28 81; e-mail: handel@bigtor.pl FIRMA: PROJEKT:

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE. Pełen profesjonalizm

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE. Pełen profesjonalizm BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE Pełen profesjonalizm Bramy przemysłowe DAKO WYSOKA JAKOŚĆ gwarancja bezpieczeństwa oraz szeroki wybór możliwości. PAKIET ROZWIĄZAŃ dedykowanych szczególnie do hal produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK BRAMY GARAŻOWE 14.07.15

CENNIK BRAMY GARAŻOWE 14.07.15 CENNIK BRAMY GARAŻOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY I. Warunki ogólne 1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). 2. Stawka podatku VAT wynika z aktualnie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE Kompleksowa oferta Twój dom. Twój komfort. Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych. Ścisła

Bardziej szczegółowo

Cennik na bramy rolowane na profilu PA77

Cennik na bramy rolowane na profilu PA77 Toruń 01-02-2013 Cennik na bramy rolowane na profilu PA77 Opis Bramy Standardowy pancerz bramy wykonany jest z aluminiowych profili wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową, na dole zakończony aluminiową

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny produktu. Bramy garażowe.

Katalog techniczny produktu. Bramy garażowe. Katalog techniczny produktu Bramy garażowe Wymiarowanie D HR lewa H prawa LS W RS ostateczna wysokość podłogi W razie wątpliwości prosimy o przesłanie niniejszego rysunku wraz z podanymi wymiarami. Planując

Bardziej szczegółowo

Brama garażowa uchylna Select. Brama garażowa segmentowa UniPro. Brama garażowa roletowa BR-77s. Nazwa. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

Brama garażowa uchylna Select. Brama garażowa segmentowa UniPro. Brama garażowa roletowa BR-77s. Nazwa. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Nazwa segmentowa UniPro uchylna Select roletowa BR-77s Rodzaj : garażowe garażowe garażowe Sposób otwierania : segmentowe uchylne rolowane 5500 4000 4300 3000 2700 4150 Materiał ramy : stal ocynkowana

Bardziej szczegółowo

Wzornik paneli rezydencjonalnych. Bramy segmentowe FABRYKA BRAM SEGMENTOWYCH

Wzornik paneli rezydencjonalnych. Bramy segmentowe FABRYKA BRAM SEGMENTOWYCH Wzornik paneli rezydencjonalnych Bramy segmentowe FABRYKA BRAM SEGMENTOWYCH edycja: marzec 2012 Piękne wzornictwo inspirowane naturalnymi materiałami i modernistycznym designem PRZEWAGA KONKURENCYJNA BRAM

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168 Moskitiery Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM17 166 System GS 168 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech Cena w tabeli obejmuje moskitierę

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe segmentowe Typ: UniPro Informacje techniczne

Bramy garażowe segmentowe Typ: UniPro Informacje techniczne Informacje ogólne Brama garażowa segmentowa przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, garażach i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z prowadnic pionowych, poziomych podsufitowych i

Bardziej szczegółowo

BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS

BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS Centrala Torsystem Butzbach Sp. z o.o. 57-240 Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa 44 tel. +48 074 816 37 00 Faks +48 074 816 37 03 e-mail: biuro@torsystem.com.pl Biuro handlowe

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Opis techniczny

Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Opis techniczny Opis techniczny Informacje ogólne Brama segmentowa przeznaczona jest zarówno do użytku w garażach prywatnych jak też magazynach, halach przemysłowych czy warsztatach. Zbudowana jest z prowadnic pionowych,

Bardziej szczegółowo

CENNIK STOLARKI ALUMINIOWEJ

CENNIK STOLARKI ALUMINIOWEJ CENNIK STOLARKI ALUMINIOWEJ ZASADY WYKONYWANIA WYCEN DLA STOLARKI ALUMINIOWEJ 1. Podane w części tabelarycznej cennika ceny, dotyczą okien i drzwi w kolorze standardowym, tzn. białym RAL 9016 lub brązowym

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r.

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r. www.normstahl.pl Cennik detaliczny Spis treści Brama sekcyjna górna Normstahl Smart 42 Opis bramy i opcje...strona 4 Powierzchnie i kolory...strona 5

Bardziej szczegółowo

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01 Cennik tel +48 614442503 (782), fax +48 614442050 e-mail: biuro@metalpol.com.pl, www.metalpol.com.pl Strona 1 Cennik met STAL 1. Drzwi stalowe ogólnego zastosowania 1.1 Drzwi jednoskrzydłowe standardowe

Bardziej szczegółowo

Cennik 2014. wersja 14.02

Cennik 2014. wersja 14.02 wersja 14.02 e-mail: biuro@metalpol.com.pl, www.metalpol.com.pl Strona 1 met STAL 1. Drzwi stalowe ogólnego zastosowania 1.1 Drzwi jednoskrzydłowe standardowe [skrzydło drzwi, jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE SPIS TREŚCI KOLORYSTYKA I DOPŁATY DO KOLORÓW NIESTANDARDOWYCH...2 CENNIK ROLET ZEWNĘTRZNYCH W SKRZYNKACH ALUMINIOWYCH...4 I. Skrzynka standard...5 II. Skrzynka półokrągła...7

Bardziej szczegółowo

LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016

LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016 LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016 1. Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI - 2 szt wymiar 2690 x 2490, KOLOR: AW ANTRACYT struktura piasku sandrgine, panel bez przetłoczeń gładki, Typ:Sp sprężyny z przodu,

Bardziej szczegółowo

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Segmentowe bramy przemysłowe OSP42A OSF42A Sekcyjna Ramowa 2 SOHD Portfolio OSP42A OSF42A Połączenie OSP42A & OSF42A Design 3 Normstahl OSP42A 4 OSP42A Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1 M a j 2 0 1 2 w w w. j u w e n t. p l 1 drzwi stalowe wzmocnione odporność na włamanie kl. -1- zamek o odporności na włamanie kl.-5- Drzwi typu Juwent są wzmocnionymi stalowymi drzwiami wielofunkcyjnymi.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Egzemplarz nr 1 Malbork, dnia 26.02.2016 r. Wszyscy Zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/17/II/2015/MS. Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE BRAMY GARAŻOWE PRESTIGE

DANE TECHNICZNE BRAMY GARAŻOWE PRESTIGE DANE TECHNICZNE BRAMY GARAŻOWE PRESTIGE Spis treści 4 Prowadzenia 5...R30 6...R40 - SM 7...R40 - UM 8...R40 - TM 9...TL LHR - FM 10...TL LHR - RM 11...TL STD 12...Opcje uzyskania dodatkowego światła przejścia

Bardziej szczegółowo

U d CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH OPIS WYPOSAŻENIE DRZWI

U d CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH OPIS WYPOSAŻENIE DRZWI OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych modeli. Parametry użytkowe

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 1.08.2014 r.

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 1.08.2014 r. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 1.08.2014 r. www.normstahl.pl Cennik detaliczny Spis treści Brama sekcyjna górna Normstahl Smart 42 Opis bramy i opcje...strona 5 Rozmiary standardowe...strona 6 Wymiary

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Opis techniczny

Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Opis techniczny Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Informacje ogólne Brama segmentowa przeznaczona jest zarówno do użytku w garażach prywatnych jak też magazynach, halach przemysłowych czy warsztatach. Zbudowana

Bardziej szczegółowo

NASSAU 6000D. Wyjątkowa izolacja termiczna NASSAU 6000D 7.1. You know the Quality

NASSAU 6000D. Wyjątkowa izolacja termiczna NASSAU 6000D 7.1. You know the Quality 7.1 Wyjątkowa izolacja termiczna Bramy są przeznaczone do pomieszczeń, gdzie wymagane są wysokie właściwości izolacyjne. Sekcja bramy ma 80 mm grubości. IZOLACYJNOŚĆ jest bardzo użyteczna w środowiskach,

Bardziej szczegółowo

Segmentowe bramy garażowe

Segmentowe bramy garażowe Segmentowe bramy garażowe Dane montażowe: stan na 1.6.2008 Spis treści Spis treści strona LTE 0, przetłoczenia S, Woodgrain 3 LTE 0, przetłoczenia M, Woodgrain LTE 0, kasetony S, Woodgrain 5 LTE 0, kasetony

Bardziej szczegółowo

Garażowa boczna brama segmentowa HST 42

Garażowa boczna brama segmentowa HST 42 Boczna brama segmentowa z segmentami stalowymi Spis treści Garażowa boczna brama segmentowa Strona Opis produktu Opis bramy 324 Typy prowadzeń i wymiary montażowe oraz rodzaje montażu dla napędu 326 Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja

Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja 2013 www.normstahl.pl Nowości produktowe 2013 Secura NOWOŚĆ! Secura z drzwiami NOWOŚĆ! Optymalna izolacyjność cieplna dzięki panelom grubości 42 mm 10 oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Bramy przemysłowe segmentowe roletowe

Bramy przemysłowe segmentowe roletowe Bramy przemysłowe segmentowe roletowe Bramy segmentowe MakroPro i MakroPro Alu to nowoczesne rozwiązania dla obiektów przemysłowych, hal magazynowych, warsztatów i pomieszczeń gospodarczych. Solidna, trwała

Bardziej szczegółowo

DRZWI CREO PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI ALUMINIOWE CREO. Cechy charakterystyczne:

DRZWI CREO PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI ALUMINIOWE CREO. Cechy charakterystyczne: DRZWI ALUMINIOWE CREO DRZWI CREO Cechy charakterystyczne: współczynnik U na poziomie 0.8 W/m 2 K termoizolowane kształtowniki aluminiowe (w tym ciepły próg) profil podprogowy tworzywowy do "ciepłego montażu"

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE.

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. 1 2 3 4 CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00 zł mb Tkanina docięta na wymiar - patrz cennik MODEL STANDARD minus

Bardziej szczegółowo

Bramy przemysłowe segmentowe roletowe

Bramy przemysłowe segmentowe roletowe Bramy przemysłowe segmentowe roletowe Bramy segmentowe MakroPro i MakroPro Alu to nowoczesne rozwiązania dla obiektów przemysłowych, hal magazynowych, warsztatów i pomieszczeń gospodarczych. Solidna, trwała

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015. producent drzwi stalowych

Cennik 2015. producent drzwi stalowych producent drzwi stalowych ważny od dnia 01.03.2015 Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma on charakter jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Bardziej szczegółowo

RapidTech 110. Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa. Brama do wszystkich zastosowań

RapidTech 110. Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa. Brama do wszystkich zastosowań Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa Brama do wszystkich zastosowań Klasyczna, izolowana termicznie brama segmentowa zapewnia solidne zamknięcie budynku. Duża liczba wariantów paneli i przeszkleń oraz

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE BRAMY PRZEMYSŁOWE PRESTIGE

DANE TECHNICZNE BRAMY PRZEMYSŁOWE PRESTIGE DANE TECHNICZNE BRAMY PRZEMYSŁOWE PRESTIGE SPIS TREŚCI 4 PROWADZENIA 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 z dolnym wałem sprężyny skrętnej 12...HL-MM2 z dolnym wałem

Bardziej szczegółowo

DRZWI ŁAMANE, SUWANE, PRZESUWNE. Porta ALFA, BETA OMEGA System przesuwny PORTA, ALU System przesuwny KOMPAKT, METAL

DRZWI ŁAMANE, SUWANE, PRZESUWNE. Porta ALFA, BETA OMEGA System przesuwny PORTA, ALU System przesuwny KOMPAKT, METAL 04 DRZWI ŁAMANE, SUWANE, PRZESUWNE Porta ALFA, BETA OMEGA System przesuwny PORTA, ALU System przesuwny KOMPAKT, METAL Drzwi łamane od 688,- 846,24 cena za komplet netto brutto (PLN) BETA ALFA Gdy liczy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Podane ceny są cenami brutto zawierają 23 % Vat

SPIS TREŚCI. Podane ceny są cenami brutto zawierają 23 % Vat SPIS TREŚCI Panele ogrodzeniowe przetłaczane........................................... 3 Panele kratowe proste....................................................... 4 Siatka ogrodzeniowa........................................................

Bardziej szczegółowo

SZEROKOŚĆ MIĘDZY SŁUPAMI (So) w [mm] do

SZEROKOŚĆ MIĘDZY SŁUPAMI (So) w [mm] do KARTA TECHNICZNA DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB SZEROKI ZAKRES WYMIAROWY: szerokość z przedziału od 3500-7000 [mm] wysokość z przedziału 1500 2200 [mm] WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA (H) w [mm] do SZEROKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170 Moskitiery Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM17 168 System GS43 170 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech winchester Cena w tabeli obejmuje

Bardziej szczegółowo

magic door KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota drzwi na pilota

magic door KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota  drzwi na pilota magic door drzwi na pilota KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota ważny od 01/06/2015 2 799,- * z przeszkleniem, lustro lub szyba piaskowana DRZWI NA PILOTA 2 55 MD wzór 01 72 MD wzór 01 55 MD wzór 02 72

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW 2017

CENNIK PRODUKTÓW 2017 CENNIK PRODUKTÓW 2017 1 2 3 4 5 6 CENNIK NA TKANINY, TAŚMY DWUSTRONNE, DRUK, LAKIEROWANIE. Tkanina do rolet sprzedawana w mb. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE AJ 2013 YCJA M ED Ciepła ościeżnica TERMO

DRZWI ZEWNĘTRZNE AJ 2013 YCJA M ED Ciepła ościeżnica TERMO DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA MAJ 2013 Ciepła ościeżnica TERMO Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania.

Bardziej szczegółowo

Garażowe bramy segmentowe

Garażowe bramy segmentowe Garażowe bramy segmentowe Dane montażowe: stan na dzień 01.07.2014 Spis treści Spis treści Strona Typ bramy / płyta bramy 3 4 Typ drzwi / płyta drzwiowa 4 LTE 40, przetłoczenia S, Woodgrain 5 LTE 40, przetłoczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Podane ceny są cenami brutto zawierają 23 % Vat

SPIS TREŚCI. Podane ceny są cenami brutto zawierają 23 % Vat SPIS TREŚCI Panele ogrodzeniowe przetłaczane........................................... 3 Panele kratowe proste....................................................... 4 Siatka ogrodzeniowa........................................................

Bardziej szczegółowo

OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA DUŻA MALOWANA FARBĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE JAK SKRZYDŁO DRZWIOWE (ANTRACYT) RAL7024

OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA DUŻA MALOWANA FARBĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE JAK SKRZYDŁO DRZWIOWE (ANTRACYT) RAL7024 STR. DRZWI D OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA, DUŻA, MALOWANA FARBĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE JAK SKRZYDŁO DRZWIOWE (ANTRACYT) RAL724 DRZWI - WYPOSAŻYĆ W 2 ZAWIASY (WYPOSAŻ. STANDARDOWYM) W KOLORZE SREBRNYM + OSŁONY

Bardziej szczegółowo

ul. Kilińskiego Zamość Fax: tel:

ul. Kilińskiego Zamość Fax: tel: ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość Fax: 0-84 638 97 92 tel: 0-84 638 97 85-86 www.futryna.com.pl e-mail: sekretariat@futryna.com.pl CENNIK DRZWI SIERPIEŃ '2013 STALOWE SKRZYDŁA DRZWIOWE WEJSCIOWE 40mm, SZEROKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Podane ceny są cenami brutto zawierają 23 % Vat

SPIS TREŚCI. Podane ceny są cenami brutto zawierają 23 % Vat SPIS TREŚCI Panele ogrodzeniowe przetłaczane........................................... 3 Panele kratowe proste....................................................... 4 Siatka ogrodzeniowa........................................................

Bardziej szczegółowo

BRAMY ROLETOWE BR-100

BRAMY ROLETOWE BR-100 BRAMY ROLETOWE BR-100 W bramach roletowych WIŚNIOWSKI komfort staje się standardem 26 ZALETY KOMFORT W STANDARDZIE W pełni zintegrowana automatyka ułatwia obsługę oraz usprawnia pracę personelu. Wyposażone

Bardziej szczegółowo

// Drzwi przejściowe bez wystającego progu do LZ = 7000 mm

// Drzwi przejściowe bez wystającego progu do LZ = 7000 mm // Drzwi przejściowe bez wystającego progu do LZ = mm Przemysłowe bramy segmentowe Dane montażowe: Stan na dzień 1..00 Spis treści Spis treści - Typy prowadzeń - przegląd - STE 0 płyta bramy z segmentów

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH PVC WAŻNY OD: 14-08-2015 OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Boczna garażowa brama segmentowa HST

Boczna garażowa brama segmentowa HST Boczna garażowa brama segmentowa HST z segmentami stalowymi Spis treści Boczna garażowa brama segmentowa HST Strona Opis produktu Opis produktu HST 215 Typy prowadzeń i dane montażowe oraz rodzaje montażu

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Obowiązuje od dnia ceny PLN.

NOWOŚCI Obowiązuje od dnia ceny PLN. NOWOŚCI 2019 Obowiązuje od dnia 06.03.2019 ceny PLN www.pol-skone.eu bez ESTATO od 959/1179,57 cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%) NOWY KOLOR SZYBY 60-100 120-180 II klasa Drzwi zbudowane z ramiaka

Bardziej szczegółowo

Garażowe bramy segmentowe

Garażowe bramy segmentowe Garażowe bramy segmentowe Dane montażowe Stan na 04.2018 r. Spis treści Spis treści Strona Typ bramy / płyta bramy 3 4 Typ drzwi / płyta drzwiowa 4 LTE 42, przetłoczenia S, Woodgrain 5 LTE 42, przetłoczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA 2019

OFERTA SPECJALNA 2019 OFERTA SPECJALNA 2019 dąb złoty antracyt Drzwi Disting na ciepłej ościeżnicy GRUBOŚĆ 68mm Ulotka ważna od 15 kwietnia 2019r. Wszystkie dotychczasowe tracą ważność OTELLO P06 NICOLO P05B 1890,00zł z VAT:

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE TECH-IN

BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE TECH-IN BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE TECH-IN ul. Aleksandra Puszkina 25a NIP. 599-203-31-97 Tel./Fax.: 95 738 00 63 kom. 669 664 337 Ogrodzenia Standard Opis produktu Ogrodzenia w wersji standard są najtańszą

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny 2012 Ważny od 01.02.2012. Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl

Cennik detaliczny 2012 Ważny od 01.02.2012. Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl Cennik detaliczny 2012 Ważny od 01.02.2012 Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl Nowość produktowa: BaseMatic Od wiosny 2012 specjalnie od Normstahl Entrematic! W najbliższych tygodniach Twój

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE FUTURO i FUTURO PLUS

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE FUTURO i FUTURO PLUS BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE FUTURO i FUTURO PLUS Brama uchylna FUTURO i FUTURO PLUS przeznaczona jest do stosowania w zabudowie jednorodzinnej. Nowoczesne rozwiązania technologiczne, wielkoskalowa produkcja

Bardziej szczegółowo

KATALOG NOWOŚCI 2017 Obowiązuje od do

KATALOG NOWOŚCI 2017 Obowiązuje od do KATALOG NOWOŚCI 2017 Obowiązuje od 01.10.2017 do 31.03.2018 DRZWI I OKNA bez NORTE od 326/400,98 60-90 001 biały (RAL 9003) OPCJONALNA kolory palet RAL i NCS ( oprócz metalicznych ) Drzwi zbudowane są

Bardziej szczegółowo

StS. drzwi typu. (nie dot. dr z wi dwusk r z ydłow ych i z naświetlami) Ceny netto

StS. drzwi typu. (nie dot. dr z wi dwusk r z ydłow ych i z naświetlami) Ceny netto JUWENT Sp. z o.o. 08-500 Ryki, ul. Budowlana 3, tel.: +48 81 86 52 742, +48 81 86 53 922, +48 81 86 54 922, fax +48 81 86 51 666, e-mail: info@juwent.pl www.juwent.pl C e n n i k ko m p l e t U (nie dot.

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE. Drzwi stalowe. Ciepła ościeżnica TERMO EDYCJA LISTOPAD 2012

DRZWI ZEWNĘTRZNE. Drzwi stalowe. Ciepła ościeżnica TERMO EDYCJA LISTOPAD 2012 DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA LISTOPAD 2012 Ciepła ościeżnica TERMO Drzwi stalowe Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej

Bardziej szczegółowo

Normstahl BRAMY GARAŻOWE. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od r.

Normstahl BRAMY GARAŻOWE. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od r. 70LAT Normstahl BRAMY GARAŻOWE Markowy europejski producent Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 01.09.2016 r. www.normstahl.pl Cennik detaliczny Spis treści Brama sekcyjna górna Normstahl Smart 42 Opis

Bardziej szczegółowo

CENNIK BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH WIMONT

CENNIK BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH WIMONT CENNIK BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH WIMONT Ważny od 01.02.2014 Aktualizacja z dnia 06.03.2012 WIMONT Jerzy Wiśniowski 41-709 Ruda Śląska ul. Niedurnego 107 Tel. (032) 2400396 fax. (032) 2782431 e-mail

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH

CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Brama garażowa segmentowa. nowocześnie...

Brama garażowa segmentowa. nowocześnie... Brama garażowa segmentowa nowocześnie... Brama szyta na miarę Brama garażowa powinna spełniać zarówno wymagania estetyczne jak i funkcjonalne. Ważnymi cechami każdej bramy są wygląd, trwałość czy bezpieczeństwo.

Bardziej szczegółowo

aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ www.aluplast.com.pl SOLIDNA KONSTRUKCJA bezpieczny dom Ciepło i spokój w Twoim garażu Bramy segmentowe

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie

Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie ZB ZAMEK BASKWILOWY W LISTWIE DOLNEJ + KOMPLET KLUCZY (2 szt.) ORAZ PŁYTKA MASKUJĄCA WYSTĘPUJĄCE W KOLORZE BIAŁYM,

Bardziej szczegółowo

Furtki ogrodzeniowe posesyjne System: CLASSIC STYL LUX Informacje techniczne

Furtki ogrodzeniowe posesyjne System: CLASSIC STYL LUX Informacje techniczne Wymiary montażowe Warunki zabudowy 20 [mm] H Lx Rys.. Furtka wraz ze słupami ogrodzenia. Informacje ogólne Furtka nie jest wyposażona w słupy. Należy je zamówić osobno (za dopłatą). Dobór przekroju słupów

Bardziej szczegółowo

Garażowe bramy segmentowe LPU 67 Thermo z segmentami stalowymi

Garażowe bramy segmentowe LPU 67 Thermo z segmentami stalowymi Garażowe bramy segmentowe LPU 67 Thermo z segmentami stalowymi Opis produktu Wygląd Przedstawione wzory odpowiadają proporcjami bramie o wym. 2500 x 2125 mm. Należy uwzględnić możliwe odchylenia dla innych

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy segmentowe Grubość konstrukcji 67 mm

Przemysłowe bramy segmentowe Grubość konstrukcji 67 mm Drzwi boczne NT 80 Thermo Przemysłowe bramy segmentowe Grubość konstrukcji 67 mm Dane montażowe: stan na dzień 01.04.2015 Spis treści Strona Opis produktu 4 Wypełnienie w ramach aluminiowych 4 Zestawienie

Bardziej szczegółowo

MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA MODEST

MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA BRAMY DRZWI OGRODZENIA Zastosowanie: Bramy i furtki świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane

Bardziej szczegółowo