OPIS ROBÓT REMONTOWYCH WEWN TRZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS ROBÓT REMONTOWYCH WEWN TRZNYCH"

Transkrypt

1 OPIS ROBÓT REMONTOWYCH WEWN TRZNYCH W BUDYNKU URZ DU GMINY W PRZY KU 1. Roboty rozbiórkowe i demonta owe - Rozebranie paneli ciennych z pcv wraz z atami monta owymi - Demonta krat stalowych - Rozebranie paneli pod ogowych wraz z warstw wyg uszaj - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z coko ami - p ytki pcv - Demonta zbiornika odpowietrzaj cego wraz z konstrukcj wsporcz na klatce schodowej - Wykucie z muru o cie nic drewnianych i stalowych - Rozebranie cianki z cegie o grubo ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - Demonta os on grzejnikowych - Uzupe nienia posadzki cementowej - Demonta klapy wewn trznej wy azu na dach - Rozbiórka elementów konstrukcji strop powi kszenie otworu na wy az na dach - Dostawa i monta sk adanych schodków strychowych wraz z klap o wym. 60x94 - z obróbk tynku sufitu - Rozebranie posadzek z p ytek ceramicznych - Demonta balustrad schodowych stalowych - Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach - - Konstrukcja wsporcza os on grzejnikowych z k townika - Os ony na grzejniki z desek z drewna li ciastego mocowane do konstrukcji wsporczej stalowej przód i boki 1

2 2. Wymiana drzwi wewn trznych oraz monta nowoprojektowanych - Skrzyd a drzwiowe wewn trzne pe ne jednoskrzyd owe fabrycznie wyko czone- 1. O cie nica konstrukcja - regulowana wykonana z p yty drewnopochodnej MDF o wysokich parametrach. Od strony ekspozycyjnej o cie nica pokryta jest w ca ci drewnopodobn foli dekoracyjn, oklein w kolorze drzwi. Zawarto kompletu: belka g ówna (element poziomy i dwa pionowe wraz z elementami maskuj cymi), uszczelka drzwiowa, zestaw zawiasów. 2. Skrzyd o konstrukcja - ramiak drewniany ob ony dwiema p ytami HDF o powierzchni laminowanej, na powierzchni skrzyd a ozdobne przestrzenne listwy profilowe, wype nienie p yta wiórowa pe na, kolor - wybór Inwestora, zamek na wk adk, oraz do wc do blokady azienkowej, zawiasy czopowe wkr cane. - Drzwi antyw amaniowe - kompletne w szyldy klamki, dwa zamki o wymiarach w wietle o cieznicy 80x200cm ; Drzwi wewn trzne antyw amaniowe posiadaj ce atest klasy C wg PN-90/B Drzwi g adkie, konstrukcja wykonana ze stali pokrytej laminatem drewnopodobnym (kolor do uzgodnienia z Inwestorem). Wyposa one w centralny zamek podklamkowy, który rygluje skrzyd o do cie nicy w trzech miejscach (góra, rodek dó ) za pomoc 6 ruchomych rygli. Dodatkowo wyposa ony w górny zamek pomocniczy. Przy ka dym z trzech zawiasów sta y bolec antywywa eniowy. - Drzwi aluminiowe jednoskrzyd owe z na wietlem fix- profil zimny, kolor br zowy, przeszkloneszyba bezpieczna pojedyncza, klamka, zamek z wk adk, odbojnik posadzkowy 3. Wymiana posadzek - Naprawa posadzek cementowych, gresowych oraz demonta i ponowny monta paneli pod ogowych podczas wymiany drzwi - Wymiana progów w drzwiach- aluminiowe pó okr e m - Dostawa i monta opasek o cie nicowych z mdf w kolorze o cie nicy istniej cej - Naprawa p kni posadzki cementowej z paskami siatki z na szklanego - Gruntowanie pod y preparatami - powierzchnie poziome - Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gr. 5 mm - Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z ich zgrzewaniem - wyk adzina warstwowa PCV heterogeniczna z ochronn warstw poliuretanow PUR nie gorsza od np. FORBO SMARAGD Synergy Warto ci nominalne 2

3 - klasyfikacja 34/43 - grubo ca kowita 2,0mm - grubo warstwy u ytkowej -1,0mm - waga 2,9kg/m 2 - w ciwo ci antystatyczne - < odporno na cieranie P - pozosta wgniecenia - 0,03mm - Polimeryzacja wyk adzin j.w. - Posadzki z paneli pod ogowych zatrzaskowych klasy AC5 wraz z listwami przypod ogowymi z tworzywa sztucznego i matami wyg uszaj cymi - Naprawa stopni - uzupe nienie ubytków zapraw np. Atlas Monter lub Terplan - Ok adziny schodów z p ytek uk adanych na klej - Cokoliki wysoko ci 15 cm na schodach z p ytek uk adanych na klej 4. Przed enie podestu klatki schodowej i roboty lusarskie- balustrady pochwyty - Pochwyt ze stali nierdzewnej montowany do ciany pomi dzy parterem a podestem pó pi traklatka schodowa - Balustrada ze stali nierdzewnej zgodnie z warunkami technicznymi pochwyt, dolny rygiel i s upki rura fi 40mm, szczeble z pr ta fi 16mm co 12cm, wys. balustrady 1,10m - Wykucie wn k o g boko ci do 1/2 ceg. w cianach z cegie na zaprawie wapiennej - Przygotowanie i monta zbrojenia z pr tów stalowych g adkich lub ebrowanych o r mm - Wywiercenie otworów w celu zakotwienia zbrojenia fi 12 w p ycie biegu schodowego na klej np.hilti RE 500 d. zakotwienia 35cm Zgroszkowanie p yty elbetowej - Deskowanie konstrukcji betonowej lub elbetowej p yt stropowych - Uzupe nienie zbrojonych p yt stropowych z betonu monolitycznego 3

4 5. Malowanie wewn trzne - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - Skasowanie wykwitów (zacieków) - Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach- miejsca po atach, odparzenia miejscowe - Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach - Gruntowanie pod y preparatami gruntuj cymi powierzchnie pionowe - Gruntowanie pod y preparatami - powierzchnie poziome - Wewn trzne g adzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach - Wewn trzne g adzie gipsowe, dwuwarstwowe na cianach - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod y gipsowych z gruntowaniem - kolor farb do uzgodnienia z Inwestorem - Dwukrotne malowanie farb olejn rur wodoci gowych i gazowych 6. Remont azienek - I pi tro ( azienka dla m czyzn pe ny zakres, azienka dla kobiet-wymiana urz dze sanitarnych, naprawa ciany z glazury) - Demonta umywalki - Demonta podej cia odp ywowego z rur z PCW o r. 50 mm - Demonta ruroci gu stalowego ocynkowanego o r mm - Demonta ust pu z misk fajansow - Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w cianach z cegie na zaprawie cementowo-wapiennej - Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w cianach z cegie 'na pe no'- - Ruroci gi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom mm o po czeniach spawanych na cianach budynku - Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 50 mm na cianach w budynkach niemieszkalnych o po czeniach wciskowych - Wykonanie podej odp ywowych z rur i kszta tek z nieplastyfikowanego PCW o r. 50 mm - Monta umywalek pojedy czych porcelanowych z syfonem gruszkowym i pó postumentem - Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodoci gowych o r.nom. 15 mm 4

5 - Zawory umywalkowe stoj ce o r.nom. 15 mm - Monta ust pów pojedynczych z porcelany kompakt -Dostawa i monta lustra o wym. 04,00*0,60m obsadzone mi dzy p ytkami - Wykucie z muru o cie nic stalowych powierzchni do 2 m2 - O cie nice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewn trz lokalowych - Rozebranie wyk adziny ciennej z p ytek - Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach - Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na - Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - Obsadzenie kratek wentylacyjnych - Gruntowanie pod y preparatami - powierzchnie pionowe - Licowanie cian p ytkami o wymiarach min. 25x40 cm na klej metod kombinowan - osadzenie listew wyko czaj cych przy licowaniu cian - Rozebranie posadzek z p ytek ceramicznych - Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych uk adane na klej - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 - Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówno ci - Wewn trzne g adzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod y gipsowych z gruntowaniem - Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne pe ne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wyko czone - Wymiana opraw wietlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzgl dnie z tworzyw szt. 4x20 W - jak istniej ce wskazane przez Inwestora szt. - Monta na gotowym pod u puszek bakelitowych o r. do 60mm -Przygotowanie pod a pod mocowanie osprz tu przez przykr cenie do ko ków plastikowych w pod u betonowym 5

6 - Monta na gotowym pod u czników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykr cenie 7. Roboty remontowe parteru - Demonta kraty stalowej - Rozebranie cianki z cegie o grubo ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - Rozebranie posadzek z p ytek ceramicznych - Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Rozebranie paneli ciennych z pcv wraz z atami monta owymi - Drzwi antyw amaniowe - kompletne w szyldy klamki, dwa zamki o wymiarach w wietle o cie nicy 80x200cm Drzwi wewn trzne antyw amaniowe posiadaj ce atest klasy C wg PN-90/B Drzwi g adkie, konstrukcja wykonana ze stali pokrytej laminatem drewnopodobnym (kolor do uzgodnienia z Inwestorem). Wyposa one w centralny zamek podklamkowy, który rygluje skrzyd o do cie nicy w trzech miejscach (góra, rodek dó ) za pomoc 6 ruchomych rygli. Dodatkowo wyposa ony w górny zamek pomocniczy. Przy ka dym z trzech zawiasów sta y bolec antywywa eniowy. - Drzwi aluminiowe dwuskrzyd owe z na wietlem fix- profil zimny, kolor br zowy, przeszklone-szyba bezpieczna, klamka, zamek z wk adk, odbojnik posadzkowy -Skrzyd a drzwiowe p ytowe wraz z o cie nic sta z MDF okleinowane w kolorze skrzyd a z opaskami, z uszczelka na obwodzie, wewn trzne jednodzielne pe ne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wyko czone kompletne w klamki, szyldy i zamek z wk adk - Naprawa posadzki cementowej - Gruntowanie pod y preparatami - powierzchnie poziome 123 d Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gr. 5 mm - Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych; p ytki 30x30 cm uk adane na klej metod kombinowan wraz z cokolikami - Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na cianachpo demonta u paneli ( azienka) - Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metod kombinowan wraz z przygotowaniem powierzchni ( azienka) 6

7 8. Roboty instalacji elektrycznych- I pi tro - Demonta koryt pcv dla przewodów instalacji elektrycznej - Monta listew ciennych szer. 10cm (korytek instalacyjnych) z PCW na cianach i stropach poprzez przykr cenie do ceg y - Demonta i ponowny monta przewodów elektrycznych i teletechnicznych w koryta pcv - Wymiana opraw wietlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzgl dnie z tworzyw szt. 4x20 W parametry jak istniej cych wskazanych przez Inwestora 9. Wywóz i utylizacja materia ów z rozbiórek i demonta y - Wykonawca poniesie wszelkie koszty z transportem, utylizacj materia ów j.w. 7

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Jednostka projektowania: www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz 1 Symbol projektu: 11.1263.07 Faza opracowania: Projekt

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47 PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47 NAZWA OBIEKTU ADRES OBIEKTU NAZWA I ADRES INWESTORA FAZA OPACOWANIA CZ OPRACOWANIA DATA OPRACOWANIA ZESPÓ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. 1 Spis tre ci 1 WST P... 3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)... 3 1.2 Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom 1 m m3 szt 1 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-0,36 Stopy fundamentowe B-,5 ciany fundamentowe 38,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(1)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 4cm 10,60 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont Pomieszczeń socjalnych parteru budynku administracyjnego Oczyszczalnia ścieków w Lęborku ul. Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Bema 70

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Bema 70 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa, ul. Bema 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa pomieszczeń garaŝowo - gospodarczych oraz zmiana sposobu uŝytkowania na sale szkoleniowe boksu,judo i lekkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe Roboty malarskie Tynkowanie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty budowlane wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. ląska 33/85, NIP 958-117-95-01, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, e-mail: fortuna@foqoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA C/, WARSZAWA KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI : ul. Pszczelińska 99 w Brwinowie INWESTOR : Centrum Doradztwa

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia 12.04.2002 r.

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia 12.04.2002 r. Załącznik nr 1c do SIWZ PN-93/08 CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE UL. ROENTGENA 5 WARSZAWA EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia 12.04.2002

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii. Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat

Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii. Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Cz 1 Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii Zakres robót 1) Czynno ci wst pne przy usuwaniu awarii polegaj ce na: a) Obrabianie upalonych przewodów

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

Wielobranżowa Przetargowa dokumentacja projektowa do zadania o nazwie

Wielobranżowa Przetargowa dokumentacja projektowa do zadania o nazwie Załącznik nr 8 do SIWZ Wielobranżowa Przetargowa dokumentacja projektowa do zadania o nazwie Modernizacja pomieszczeń Pracowni Edukacyjno- Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego Sporządził Marek Wrona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20 @@* W Wy#ximł Łfitr#rJrffiffinY ffrłtr-wm 00_ Warszawa ul. Nowowieiska 0 tel. -789, -9 lax 7 0, E-mail: dziekan(ois.oyv.edu.ol PRZEDMlAR NAZWA lnwestygji: Remont pomieszczeń SWFIS w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo