Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym"

Transkrypt

1 Tomasz Małkus * Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym Wstęp Podejmowanie współpracy z jednostkami świadczącymi usługi logistyczne jest związane ze znaczeniem działań podejmowanych w tej dziedzinie w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Osiąganie oczekiwań rezultatów w tej współpracy uzależnione jest jednak od wielu czynników, identyfikowanych m.in. w takich obszarach, jak: wybór zakresów zlecanych zadań, określenie oczekiwań przez zleceniodawcę i przedziałów czasu potrzebnych do ich osiągnięcia, kształtowanie warunków umowy z usługodawcą, późniejsze koordynowanie i monitorowanie przebiegu współpracy. Celem artykułu jest prezentacja głównych czynników, które wpływają na efekty współpracy z operatorem logistycznym i w konsekwencji mają przełożyć się na osiąganie przewagi konkurencyjnej zleceniodawcy. W artykule zidentyfikowano czynniki charakterystyczne dla okresu nawiązywania współpracy z usługodawcą, dotyczące umowy z usługodawcą oraz charakterystyczne dla okresu trwania współpracy. Jako kryteria podziału tych czynników potraktowano również zakresy zlecanych usług logistycznych i związany z tym stopień integracji zleceniodawcy z usługodawcą oraz charakter relacji pomiędzy zleceniodawcą i usługodawcą. 1. Cele współpracy z operatorem logistycznym Jako punkt wyjścia rozważań dotyczących określania efektów współpracy z operatorem logistycznym można potraktować rozróżnienie form współpracy w outsourcingu, według kryteriów zakresów zleconych usług, charakteru relacji z usługodawcą oraz przewidywanego okresu współpracy. Inspirację może stanowić zwłaszcza propozycja przedstawiona przez Browna i Wilsona [2005]. Autorzy zastosowali określenie poziomów outsourcingu (outsourcing levels), dokonując rozróżnienia outsourcingu taktycznego, strategicznego oraz formy współ- * Dr, Katedra Procesu Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Kraków,

2 202 Tomasz Małkus pracy uznanej za najbardziej rozwiniętą, outsourcingu transformacyjnego. Szczegółowe porównanie zasad współpracy w outsourcingu taktycznym i strategicznym przedstawili w swojej pracy Gay i Essinger [2002], a cechy wyróżniające outsourcing transformacyjny zostały zaakcentowane także w artykule Lindera [2004]. Pierwszy spośród wyróżnionych poziomów outsourcingu, określony jako taktyczny, potraktowano jako narzędzie rozwiązywania bieżących problemów przedsiębiorstwa. Jako zasadnicze cele podjęcia takiej współpracy wyróżniono: oszczędności kosztów bezpośrednio po podjęciu współpracy z usługodawcą, dodatkowe środki pieniężne uzyskiwane w wyniku sprzedaży zasobów rzeczowych, wykorzystywanych dotychczas do realizacji zlecanych usług oraz redukcję stanu zatrudnienia. Potraktowanie outsourcingu logistycznego jako narzędzia rozwiązywania wymienionych problemów jest związane zazwyczaj z przekazywaniem jednostkom usługowym wąskich zakresów, nieskomplikowanych zadań. W logistyce może to dotyczyć załadunku, przemieszczania czy rozładunku towarów, przy użyciu standardowego sprzętu, także magazynowania towarów, które nie wymagają zapewnienia szczególnych warunków podczas manipulacji i składowania. W zastosowaniu kolejnego typu współpracy, określone jako outsourcing strategiczny, relacje z usługodawcą określone jako sprzedający kupujący uznano za niewystarczające. Wśród podstawowych założeń takiej współpracy wyróżniono przede wszystkim: rozszerzenie zakresów funkcji, w porównaniu z outsourcingiem taktycznym, rezygnację z zaangażowania w nadzór realizacji zleconych działań, skoncentrowanie działań kierownictwa, a także przeznaczenie większej ilości posiadanych zasobów na działalność podstawową zleceniodawcy, podejmowanie współpracy z niewielką liczbą jednostek świadczących kompleksowe usługi wysokiej jakości, relacje z usługodawcami, oparte na podziale ryzyka i korzyści ze wspólnych przedsięwzięć. Wyróżnione warunki stosowania outsourcingu strategicznego wskazują na znacznie szerszy zakres potencjalnych korzyści stosowania takich rozwiązań, w porównaniu z prezentowanymi wcześniej atutami wdrożenia outsourcingu taktycznego. Zwrócono uwagę, że w outsourcingu strategicznym usługodawca angażuje swoje zasoby nie tylko w wykonanie zleconych usług, ale równocześnie w doskonalenie działalności zleceniodawcy. Z uwagi na znaczenie logistyki w dążeniu zleceniodawcy do prze-

3 Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym 203 trwania i rozwoju na rynku usługodawca zyskuje dodatkowe źródło motywacji do wspierania swoją wiedzą specjalistyczną partnera. Trzeci spośród typów outsourcingu przedstawionych przez D. Browna i S. Wilsona został określony jako outsourcing transformacyjny. Jak zauważono, w ramach takiej współpracy usługodawca dokonuje radykalnego przeprojektowania sposobów realizacji zleconych zadań, współuczestnicząc także we wprowadzaniu zasadniczych usprawnień w procesach realizowanych przez zleceniodawcę. Ten rodzaj outsourcingu, potraktowany jako współpraca z usługodawcą dla uzyskania w krótkim czasie, stopniowych, trwałych i znaczących usprawnień w zakresie wyników całej działalności zleceniodawcy, w której uczestniczy usługodawca, został również zaprezentowany m.in. w artykule [Linder, 2004]. Warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku określenie zakresów kompetencji stron może być znacznie bardziej utrudnione, ponieważ pracownicy współpracujących jednostek (zleceniodawców i dostawców usług logistycznych) mogą współdziałać we wspólnych zespołach, powoływanych m.in. do przeprojektowania i nadzorowania realizacji procesów dotyczących m.in. przepływów towarów i informacji czy obsługi odbiorców wyodrębnianych pomiędzy przedsiębiorstwami, np. w łańcuchach dostaw. W tym przypadku skala ingerencji usługodawcy w działalność zleceniodawcy jest największa. W podsumowaniu prezentacji głównych typów współpracy z dostawcą usług logistycznych w outsourcingu można stwierdzić, że od przyjętych celów tej współpracy, związanych z tym założeń dotyczących stopnia ingerencji usługodawcy w działalność zleceniodawcy oraz przewidzianego okresu związania umową uzależnione są czynniki wpływające na zdolność do osiągania oczekiwanych efektów współpracy. Określenie tych czynników wpływa na odpowiednie przygotowanie i wdrożenie outsourcingu oraz na późniejszą realizację przyjętych oczekiwań. 2. Zakresy usług oferowanych przez jednostki logistyczne Przed wyszczególnieniem dostępnych usług warto zauważyć, że dotychczas wykształciło się kilka różnych modeli działalności usługodawców, w odpowiedzi na zróżnicowanie potrzeb zleceniodawców, dotyczących rodzajów i zakresów usług logistycznych. Przykład takiej typologii jednostek logistycznych został przedstawiony w [IBM, 2013].

4 204 Tomasz Małkus Uwzględniono wśród nich kilka rodzajów jednostek, począwszy od usługodawców realizujących wąskie zakresy zadań transportowomagazynowych, czasem także spedycyjnych (gdzie rozliczenie z klientem następuje na podstawie dokonanej transakcji), do jednostek pełniących funkcje integratorów w łańcuchach dostaw, często regulujących przepływy pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami określanych także jako LLM, opartych na partnerstwie pomiędzy zleceniodawcą a usługodawcą, kształtowanym w umowie zawartej pomiędzy stronami realizującymi wspólne przedsięwzięcia, w których występuje zarówno podział ryzyka i korzyści pomiędzy zleceniodawcę i usługodawcę. Jakkolwiek przedstawiony podział grup dostawców usług logistycznych odzwierciedla rozwój ich ofert w dążeniu do spełnienia zróżnicowanych oczekiwań zleceniodawców, to jednak powinien on być potraktowany umownie. Wskazanie sztywnych granic pomiędzy przedstawionymi grupami stanowi zasadniczą trudność. Uwzględniając przedstawiony wcześniej stan rozwoju jednostek świadczących usługi logistyczne zakresy usług oferowanych przez tej jednostki mogą być bardzo szerokie (zobacz tablica 1). Tablica 1. Zakresy i rodzaje usług oferowanych przez wyspecjalizowane jednostki logistyczne Zakres usług Wyszczególnienie ważniejszych usług Operacje terminalowe i magazynowe Wspomaganie działalności klientów w zakresie finansów, księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi itd. Administrowanie powierzchnią magazynową, wybór metod przeładunku i składowania, wybór sposobu opakowania na potrzeby transportu i składowania, automatyzacja manipulowania ładunkiem, automatyzacja identyfikacji towarów (palet, pojemników itd.), prognozowanie zapasów, monitorowanie stanów magazynowych, sterowanie urządzeniami załadunkowo-wyładunkowymi oraz transportem wewnętrznym, obsługa informacyjna magazynów Controlling działalności logistycznej zleceniodawcy, rozliczanie kontraktów (projektów), obsługa podzielników kosztów, obsługa VAT, przeliczniki walut wraz z uwzględnieniem zmian różnic kursowych, kompensacje, rozliczanie cła i podatku granicznego, budżetowanie i prognozowanie, przekazywanie odpowiednich danych do innych modułów (obsługujących inne dziedziny działalności zleceniodawcy), tworzenie zestawień finansowych, analizy finansowe, ubezpieczenia, obsługa należności od odbiorców: naliczanie podatków, zarządzanie płatnościami,

5 Działalność wspomagająca operacje terminalowe i magazynowe Działalność informacyjno- -doradcza związana z obsługą magazynowania i ruchu towarów Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym 205 kontrola dysponowania kredytem kupieckim przy sprzedaży, obsługa zobowiązań wobec dostawców Obsługa informacyjna użytkowników i klientów terminali, określanie kwalifikacji i dobór kadr zatrudnionych przy operacjach załadunkowo-rozładunkowych, zastosowanie EDI przy wymianie informacji pomiędzy współpracującymi partnerami, stosowanie nadzoru satelitarnego GPS przy przemieszczaniu towarów, obsługa towarów niebezpiecznych, usługi serwisowe dotyczące eksploatowanego sprzętu, zaopatrzenie środków transportu w odpowiednie paliwa, nadzór i zapewnianie bezpieczeństwa obiektów usługodawcy, udostępnianie urządzeń przeładunkowych użytkownikom zewnętrznym Obsługa transportu osobowego towarzyszącego manipulowaniu towarami i ich przemieszczaniu, obsługa informacyjna, związana z ruchem ulicznym, kolejowym, ewentualnymi utrudnieniami itp., serwis pogodowy, działalność w zakresie public-relations, szkolenie kadry pracującej przy przeładunkach, obsługujących skomputeryzowane systemy magazynowe, systemy nadzoru ruchu oraz zatrudnionych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa centrum, obsługa informacyjna giełdy towarowej, obsługa informacyjna osób podróżujących, zaangażowanych w przemieszczanie towarów w zakresie noclegów, posiłków itp. Źródło: Opracowanie na podstawie [W. Osmólski, A. Rózga, 2003]. 3. Czynniki sukcesu w krótkoterminowej współpracy z jednostką logistyczną Podejmując rozważania dotyczące identyfikacji czynników, których ukształtowanie wpływa na zdolność do osiągania oczekiwanych efektów we współpracy z jednostką logistyczną, warto rozpocząć od wyróżnienia czynników charakterystycznych dla współpracy, którą można określić jako outsourcing taktyczny z dostawcami wąskich zakresów usług ustandaryzowanych. W takim przypadku zleceniodawca dokonując wyboru usługodawcy często kieruje się niską ceną usług. Przed podjęciem współpracy szczególnie przydatnym wydaje się sprawdzenie wiarygodności usługodawcy. Dotyczy to sprawdzenia posiadania odpowiednich uprawnień transportowych, historii dotychczasowej współ-

6 206 Tomasz Małkus pracy z innymi zleceniodawcami, aktualności rekomendacji. W trakcie współpracy należy zwrócić uwagę na: jakość przygotowanej dokumentacji (np. zlecenia spedycji, listu przewozowego, dokumentów związanych ze złożeniem towarów w magazynie, raportów przyjęcia towarów do przewozu lub składowania, wydania towarów lub przekazania odbiorcy), zapewnienie warunków do monitorowania stanu realizacji zamówienia, które może dotyczyć zarówno postępów w pracy spedytora, jak również przemieszczania towarów podczas transportu, a także wglądu w stan towarów przekazanych usługodawcy do magazynowania, jednoznaczne przypisanie stronom zobowiązań dotyczących ubezpieczenia towaru podczas realizacji zleconych usług, co nie dotyczy jednak zobowiązań wynikających z regulacji prawnych, np. dotyczących spedycji, przewozu i składu w Kodeksie cywilnym [Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.], a także respektowanych w OPWS [www.pisil.pl, 2013]. W prezentowanej formie współpracy z dostawcą usług logistycznych należy odrębnie potraktować inny istotny czynnik, wpływający na zdolność do osiągnięcia założonych wyników współpracy, którym jest określenie wymagań w zakresie jakości usług. Zazwyczaj zleceniodawca każdorazowo, przed transakcją określa oczekiwania dotyczące jakości usługi. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez usługodawcę traktowane jest jako przyjęcie zobowiązania do dotrzymania warunków zleceniodawcy. Oczekiwania jakościowe mogą dotyczyć: w spedycji terminu wysyłki towarów, przedziału czasu na dostarczenie towaru do odbiorcy, dostępu do informacji o stanie realizacji zlecenia, w transporcie terminu udostępnienia środka transportowego, przedziału czasu na dostawę towarów do odbiorcy, kolejności dostaw do wskazanych odbiorców, dostępu zleceniodawcy do informacji o aktualnej pozycji towaru podczas przemieszczania, w zakresie magazynowania zgodności warunków składowania z charakterystyką powierzonego towaru, wglądu w stan składowanych towarów, zdolności do wydawania towarów w mniejszych partiach, na życzenie zleceniodawcy. Z uwagi na możliwość udostępniania rozwiązań stanowiących know-how jednej ze stron i objętych prawem autorskim warto również

7 Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym 207 zwrócić uwagę na inny czynnik, jakim jest jednoznaczne określenie zasad wykorzystania takich rozwiązań przez drugą stronę. Może to dotyczyć określenia wysokości opłaty za każdorazowe wykorzystanie takiego rozwiązania lub opłaty za okres, w którym to rozwiązanie pozostaje do jego dyspozycji. Przykładami udostępniania takiego know-how mogą być różnego rodzaju platformy transakcyjne, udostępniane przez firmy informatyczne, które służą zleceniodawcom do zawierania transakcji z przewoźnikami. Należy dodać, że istotne znaczenie w przebiegu realizacji usługi ma możliwość monitorowania jej wykonania przez zleceniodawcę. 4. Czynniki sukcesu we współpracy strategicznej z operatorem logistycznym Obok przedstawionej wcześniej formy współpracy z jednostką logistyczną występują również znacznie bardziej rozwinięte formy. Jednostka taka może świadczyć swoje usługi dla pojedynczego zleceniodawcy, kilku lub nawet wszystkich przedsiębiorstw współdziałających w łańcuchu związanym z wytwarzaniem i przekazywaniem produktów ostatecznym nabywcom. Jak już wcześniej wspomniano, współpraca taka odbywa się na podstawie umowy ze zleceniodawcą (umów ze zleceniodawcami), która może dotyczyć długiego okresu współdziałania. Podejmując rozważania dotyczące czynników sukcesu współpracy z zleceniodawcą i usługodawcą, podobnie jak w poprzednim przypadku, należy dokonać rozróżnienia okresów przygotowania obecnej i późniejszej współpracy, w oparciu o warunki uzgodnione w umowie. Uwzględniając podejścia przedstawione w pracach [Halvey, Murphy Melby, 2000; Gay, Essinger, 2002; Brown, Wilson, 2005; Power, Desousy, Bonfazi, 2010], w okresie przygotowawczym szczególne znaczenie przypisuje się: wyborowi oferty usługodawcy, zgodnej z oczekiwaniami zleceniodawcy, zakresom informacji o usługodawcy uzyskanych dzięki badaniom należytej staranności (z ang: due dilligence), wynikom negocjacji z usługodawcą, co odzwierciedlają są uregulowania w umowie. Oczekiwania zleceniodawcy dotyczące zlecanych usług kształtowane mogą być przede wszystkim na podstawie własnych doświadczeń, związanych z problemami we własnej działalności. Te oczekiwa-

8 208 Tomasz Małkus nia można korygować na podstawie odpowiedzi na pytanie o informacje (RFI), kierowane do usługodawców na rynku i dotyczące zakresów oferowanych przez nich usług. Dopiero po konfrontacji możliwości usługodawców z oczekiwaniami zleceniodawcy określa się szczegółowo specyfikację potrzeb i wybiera się te jednostki, do których kierowane jest zapytanie o ofertę (RFP). Kwestie kształtowania roli zapytania o informacje i zapytania o ofertę w określaniu warunków współpracy z usługodawcą zostały potraktowane szczegółowo m.in. w pracach [Halvey, Murphy Melby, 2000; Gay, Essinger, 2002; Brown, Wilson, 2005; Power, Desous, Bonfazi, 2010]. Na tej podstawie powinien zostać dokonany wybór jednostki, która w największym stopniu może spełniać oczekiwania zleceniodawcy. Kolejną z uwzględnionych kwestii stanowią badania należytej staranności (z ang: due dilligence). Dotyczą one pozyskiwania od usługodawcy danych i informacji, dotyczących zwłaszcza poziomu wykorzystywanych technologii, zakresów zadań realizowanych samodzielnie, umów z podwykonawcami, historii dotychczasowej współpracy ze zleceniodawcami, przyczyn ewentualnego przedterminowego rozwiązywania umów, rekomendacji wydanych dotychczas przez innych zleceniodawców. Użyteczność takich badań do gromadzenia informacji o usługodawcy została podkreślona m.in. w pracach [Halvey, Murphy Melby, 2000; Brown, Wilson, 2005]. Proces negocjacyjny może być przeprowadzony po wstępnej akceptacji oczekiwań zleceniodawcy przez usługodawcę oraz oferty usługodawcy przez zleceniodawcę. Efektem tej akceptacji i punktem wyjścia w negocjacjach może być podpisanie listu intencyjnego przez strony, mającego charakter protokołu wstępnego porozumienia. Zgodnie z podejściem [Gay, Essinger, 2002; Power, Desousy, Bonfazi, 2010], w tym etapie pozyskiwania usługodawcy szczególne znaczenie ma wybór negocjatorów obydwu jednostek i zapewnienie odpowiedniego nastawienia przedstawicieli zleceniodawcy, odzwierciedlającego oczekiwania dotyczące warunków i efektów współpracy oraz związanego z tym, przewidywanego okresu trwania umowy. Wyniki negocjacji mogą być zestawione w protokole porozumienia, stanowiącym podstawę opracowania umowy [Gay, Essinger, 2002, s. 107]. Uwzględniając podejścia przedstawione w pracach [Halvey, Murphy Melby, 2000; Brown, Wilson, 2005; Power, Desousy, Bonfazi, 2010], a także na podstawie własnych doświadczeń autora artykułu,

9 Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym 209 w etapie przygotowania umowy i późniejszej współpracy na podstawie przyjętych uregulowań, do podstawowych czynników sukcesu należy zaliczyć: prawidłowe opracowanie części umowy dotyczącej gwarancji jakości świadczonych usług SLA, zawierającej oczekiwania zleceniodawcy dotyczące sposobów realizacji usług, przewidywanych efektów, narzędzi ich pomiaru, odpowiedzialności za pomiar, reklamacji, konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania zadań, uwzględnienie w umowie regulacji dotyczących zaangażowania usługodawcy w działalność rozwojową zleceniodawcy, umożliwiającego podział ryzyka inwestycyjnego i zapewniającego podział korzyści z nowych przedsięwzięć, stosowanie w umowie narzędzi motywowania usługodawcy do podejmowania działań na rzecz doskonalenia współpracy oraz usprawniania działalności zleceniodawcy, uwzględnienie planów awaryjnych w umowie (dotyczących postępowania np. w warunkach wystąpienia braku możliwości wykonania zleconych zadań przez danego usługodawcę czy postępowania w warunkach klęsk żywiołowych), uwzględnienie możliwości renegocjowania warunków współpracy, w związku z ewentualnymi zmianami wewnętrznych i zewnętrznych warunków działania współpracujących jednostek oraz trybu zgłaszania i wdrażania korekt zasad działania, zapewnienie mechanizmów koordynowania współpracy, w tym wskazania stanowisk w strukturze organizacyjnej obydwu jednostek osób odpowiedzialnych za reprezentowanie interesów poszczególnych stron wobec drugiej strony współpracy. Określając założenia dotyczące opracowania kontraktu stałej jakości świadczonych usług (SLA) należy zwrócić uwagę, że jest to część umowy, w której, o ile zleceniodawca może pozostawić usługodawcy samodzielność dotyczącą sposobów wykonania zleconych zadań, funkcji czy procesów, to jednak szczególnie istotna jest jednoznaczność kryteriów oceny i interpretacji wyników. Z punktu widzenia logistyki, zwłaszcza w warunkach powierzenia usługodawcy funkcji lub procesów szczególnie przydatne wydają się wskaźniki realizacji procesów, jak np. cykl dostawy (od otrzymania zamówienia do dostarczenia towarów odbiorcy), elastyczność dostaw (dotycząca zdolności do dostosowania się do nieprzewidzianych zamówień), gotowość dostawcza (zdolność do realizacji

10 210 Tomasz Małkus zamówień z towarów znajdujących się na składzie). W warunkach uczestnictwa obydwu stron w realizacji procesów wskaźniki te odzwierciedlają zdolność do spełniania oczekiwań klientów. Do określenia ewentualnych błędów w zadaniach cząstkowych można sformułować inne kryteria, takie jak np. prawidłowość przetwarzania zamówienia, szybkość kompletacji dostaw (różnych towarów do jednego odbiorcy), wadliwość kompletacji itp. Uwzględnione wśród wymienionych wyżej czynników regulacje w umowie, dotyczące współuczestnictwa usługodawcy w rozwijaniu działalności zleceniodawcy oraz motywowania usługodawcy, można potraktować jako uzupełniające się. Zaangażowanie usługodawcy we współpracę poza zobowiązania dotyczące utrzymania jakości zleconych usług, ujęte w SLA, jest utrudnione lub nawet niemożliwe bez zapewnienia odpowiednich narzędzi motywowania takiej jednostki. Do takich narzędzi można zaliczyć podział korzyści płynących z usprawnień działalności zleceniodawcy, wynegocjowany przed zawarciem umowy, uwzględnienie możliwości rozszerzenia zakresów zleconych usług po uzgodnionym okresie współpracy, zwiększenie udziału usługodawcy w ilości zleceń, jako wynagrodzenie za zaangażowanie w usprawnianie współpracy. Jako punkt wyjścia należy jednak potraktować zapewnienie symetrii świadczeń oraz partnerski charakter relacji pomiędzy stronami umowy. Podobnie jak w poprzednim przypadku, także plany awaryjne w umowie oraz zapewnienie możliwości renegocjowania zasad współpracy można potraktować jako kwestie uzupełniające się. Od uwzględnienia tych czynników zależna jest elastyczność umowy w dostosowaniu współpracy do zmieniających się warunków (w otoczeniu lub w działalności każdej ze stron). Odzwierciedleniem tej elastyczności jest uwzględnienie zasad postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych (np. dostawy nieplanowane, w odpowiedzi na zwiększony okresowo popyt na towary) lub kryzysowych (dotyczy np. klęsk żywiołowych, utrudniających lub nawet uniemożliwiających realizację dostaw przez usługodawcę), a także uwzględnienie możliwości renegocjowania postanowień w umowie (dotyczących np. zmian węzłów drogowych, długości tras przewozów i opłat, wdrożenia nowych narzędzi monitorowania przepływów ładunków). Obok przedstawionych dotychczas zagadnień, jednym z warunków harmonijnej współpracy jest zdolność do koordynowania działań

11 Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym 211 współpracujących jednostek. Dotyczy to zarówno kwestii rozliczeń za wykonane usługi, jak również kształtowania obustronnych działań, podejmowanych np. w warunkach wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zakończenie Przedstawione dotychczas zagadnienia zostały potraktowane jako podstawowe w niniejszym artykule. Należy jednak pamiętać, że wprawdzie stanowią one podstawę kształtowania postaw stron we współpracy, ale istotnym jest również utrzymanie nastawienia stron, ułatwiające utrzymanie prezentowanych warunków w dłuższej perspektywie. Obok wspomnianego zapewnienia charakteru partnerskiego relacji istotne jest także określenie zasad rozstrzygania ewentualnych konfliktów pomiędzy jednostkami w sposób, który nie wymaga ingerencji sądów, ponieważ takie postępowanie może zakończyć się rozwiązaniem współpracy, co zwłaszcza w warunkach wysokiej specyfiki aktywów wykorzystywanych we współpracy skutkuje koniecznością poniesienia wysokich kosztów przez strony. Jako sposób na uniknięcie ingerencji sądów można wyróżnić mediacje lub arbitraż. W łańcuchach dostaw funkcję mediatora arbitra może przyjąć reprezentant przedsiębiorstwa, które jest odpowiedzialne za koordynowanie współpracy. Literatura 1. Brown D., Wilson S. (2005), The Black Book of Outsourcing. How to Manage the Changes, Challenges and Opportunities, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey. 2. Gay Ch.L., Essinger J. (2002), Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 3. Halvey J.K., Murphy Melby B. (2000), Business Process Outsourcing. Process, Strategies and Contract, John Wiley & Sons Inc., New York, Chichester, Brisbane, Weinheim, Toronto, Singapore. 4. IBM Institute for Business Value (2013), Building Value in Logistics Outsourcing, 5. Kodeks cywilny (1064), Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm. 6. Linder J.C. (2004), Outsourcing as a strategy for driving transformation, Strategy&Leadership vol. 32, iss Ogólne Polskie Warunki Spedycji 2010, 8. Osmólski W., Rózga A. (2003), Systemy informacyjne centrów logistycznych,

12 212 Tomasz Małkus 9. Power M.J., Desousa K.C., Bonfazi C. (2010), Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa. Użyte skróty LLM Lead Logistics Manager OPWS Ogólne Polskie Warunki Spedycji RFI Request For Information RFP Request For Proposal SLA Service Level Agreement Streszczenie Osiąganie oczekiwań rezultatów we współpracy z dostawcą usług logistycznych uzależnione jest jednak od szeregu czynników, identyfikowanych min. w takich obszarach jak: wybór zakresów zlecanych zadań, określenie oczekiwań przez zleceniodawcę i przedziałów czasu potrzebnych do ich osiągnięcia, kształtowanie warunków umowy z usługodawcą, późniejsze koordynowanie i monitorowanie przebiegu współpracy. Celem artykułu jest charakterystyka głównych czynników, które wpływają na efekty współpracy z operatorem logistycznym i w konsekwencji mają przełożyć się na osiąganie przewagi konkurencyjnej zleceniodawcy. W artykule zidentyfikowano czynniki charakterystyczne w okresie nawiązywania współpracy z usługodawcą oraz inne, dotyczące umowy z usługodawcą i charakterystyczne również w czasie trwania współpracy. Jako kryteria podziału tych czynników potraktowano również zakresy zlecanych usług logistycznych, związany z tym stopień integracji działalności zleceniodawcy i usługodawcy oraz charakter relacji pomiędzy tymi jednostkami. Słowa kluczowe operator logistyczny, zleceniodawca, negocjacje, umowa, współpraca Success factors in cooperation with logistics service provider (Summary) The achievement of expected results in cooperation with logistics service provider, is dependent on a number of factors, identified in such areas as the choice of ranges of outsourced functions, description of client s expectations and periods needed to achieve them, shaping the terms of the contract with the service provider, also coordination and monitoring of provider s performance. The aim of the paper is to characterize main factors influencing the effects of cooperation with logistics operator and, as a consequence affecting competitive advantage of client. The article includes specific factors, that influence the establishment of cooperation with the service provider and the others, affecting the cooperation. Ranges of outsourced service, the consequent degree of integration

13 Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym 213 between the client and provider, also the nature of the relationship between these units are treated as criteria for allocation of mentioned factors. Keywords logistics operator, client, negotiations, contract, cooperation

14 214 Tomasz Małkus

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do

Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do SYSTEM PARTNERSKI PORTALU ZAKUPYDODOMU.PL Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do Domu we wszystkich miastach w Polsce. Każdy z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Outsourcing, a praca tymczasowa-

Outsourcing, a praca tymczasowa- , a praca tymczasowa- podstawowe zagadnienia Izabela Struczyńska Starszy Inspektor Pracy Podstawa: opracowanie Departamentu Legalności Zatrudnienia Gdańsk 24-25.11.2014 r. Definicja świadoma rezygnacja

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjalnych barier w realizacji transakcji na etapie analizy Due Diligence case

Identyfikacja potencjalnych barier w realizacji transakcji na etapie analizy Due Diligence case Identyfikacja potencjalnych barier w realizacji transakcji na etapie analizy Due Diligence case Rafał Błędowski, Partner Holon Consultants 28 marca 2012 Warszawa Holon Consultants kim jesteśmy? Holon Consultants

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Zarządzanie zmianą. Accelerating success.

Efektywne zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Zarządzanie zmianą. Accelerating success. Efektywne zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Zarządzanie zmianą. Accelerating success. Agenda Transformacja procesu zarządzania nieruchomościami komercyjnymi Systemy wspomagające zarządzanie Outsourcing

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU).

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). 1. Poprzez świadczenie przez Northgate Logistics Anna Krzyśko-Vaskovic (dalej Spedytor)

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej Pomagamy: Pracownikom operacyjnym szybciej i taniej wykonać powierzone zadania Menadżerom sprostać oczekiwaniom zarządów Prezesom zwiększyć zyski

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz Promotor: dr Alfred Juchniewicz logistyczna obsługa klienta logistyka procesów zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka procesów dystrybucji logistyka spedycyjna funkcjonowanie sektora handlu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Łódź, dn. 10.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/3.3/081 (POWYŻEJ 14 tys. EURO) 1. Zamawiający Firma i adres: PL Europa S.A. NIP: 725-195-02-28 Regon: 100381252 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Pharma Institute DYSTRYBUCJA BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Konferencja Pharma Institute DYSTRYBUCJA BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Konferencja Pharma Institute DYSTRYBUCJA BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Warszawa, 24-25 czerwca 2009 Plan prezentacji Modele dystrybucji produktów leczniczych Wybór partnera logistycznego Obszary dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006)

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kwalifikacje kadry logistycznej stanowią jeden z kluczowych czynników sukcesu każdej organizacji. Absolwenci

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES Kamila Vestergaard www.analizybiznesowe.info.pl PROJEKT Zestaw działań, które zostały uprzednio zaplanowane, mają jasno wyznaczony cel oraz są wykonywane w ramach jednorazowego przedsięwzięcia Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Wpływ informatyki na logistykę cz. 12 05.07.2004 r. Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Pełna sprawność systemu informatycznego WMS osiągana jest wtedy, gdy jest on wspomagany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Wojciech Dziemianowicz prezentacja składa się z materiałów przygotowanych przez firmy GEOPROFIT i ECORYS Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku 2012 Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku Wincenty Kurczuk Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Działalność przedsiębiorstw EKSIM, JVD i VELKOM powiązanych

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Logistyka (seminarium)

Logistyka (seminarium) Wydział Informatyki i Zarządzania Logistyka (seminarium) Dr inż. Tomasz Chlebus Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Zarządzania e-mail: tomasz.chlebus@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie Rzgów, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie.....2 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie.....3 2. Plan komunikacji uczestników

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? TYTUŁ PREZENTACJI Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? Ryzyko podatkowe to: niebezpieczeństwo pomyłkowego zaniżenia zobowiązania podatkowego i konieczności zapłaty odsetek oraz kar przewidzianych w polskim

Bardziej szczegółowo

Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne)

Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY I. INFORMACJE O KREDYTOBIORCY 1. Data rozpoczęcia działalności... 2. Status prawny... 3. Rodzaj prowadzonej działalności... 4. Numer

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów w rozbudowanej sieci transportowej. Andrzej Sobala QUANTUM SOFTWARE SA

Rozliczanie kosztów w rozbudowanej sieci transportowej. Andrzej Sobala QUANTUM SOFTWARE SA Rozliczanie kosztów w rozbudowanej sieci transportowej Andrzej Sobala QUANTUM SOFTWARE SA Definicja transportu Transport to celowe przemieszczanie: osób, rzeczy i wiadomości(informacji) wzdłuż określonej

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Instytut Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Listopad 2012 Strategia firmy a optymalizacja procesów Cel strategiczny firma produkcyjna: po wejściu Polski do UE każde zamówienie z Berlina i okolic

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo