FICHET BAUCHE NEVO INSTRUKCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FICHET BAUCHE NEVO INSTRUKCJA"

Transkrypt

1 FICHET BAUCHE NEVO INSTRUKCJA 1 Ref.: BASS-0011-B/

2 Spis treści 1- DANE TECHNICZNE Modele Wymiary i masy Wyposażenie wewnętrzne (standardowe i opcjonalne) TRANSPORT ZALECENIA PRZED MONTAŻEM MONTAŻ Pozycjonowanie Mocowanie do podlogi OPIS ZAMKA Sygnały ostrzegawcze Poziomy dostępu Kod dostępu KORZYSTANIE Z SEJFU/ZAMKA Rodzaj produktu Otwieranie drzwi sejfu Otwieranie bez opóźnienia Otwieranie z opóźnieniem Podwójne zabezpieczenie otwarcia bez opóźnienia (tryb podwójnej kontroli) Podwójne zabezpieczenie otwarcia z opóźnieniem (tryb podwójnej kontroli) Zamknięcie sejfu ZMIANA KODU DOSTĘPU Zmiana kodu dostępu AKTYWOWANIE I DEZAKTYWOWANIE TRYBÓW OPERATORÓW Aktywowanie kodów operatorów Dezaktywowanie kodów operatorów USTAWIENIA OPÓŹNIEO Opóźnienie po wpisaniu kodu nadrzędnego

3 9.2 Opóźnienie po wpisaniu kodu operatora PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE OTWARCIA (tryb podwójnej kontroli) Aktywowanie podwójnego zabezpieczenia otwarcia (tryb podwójnej kontroli) Dezaktywowanie podwójnego zabezpieczenia otwarcia (tryb podwójnej kontroli) POTWIERDZANIE KODU Aktywowanie funkcji potwierdzenia kodu po upływie czasu opóźnienia Dezaktywowanie funkcji potwierdzenia kodu po upływie czasu opóźnienia BRZĘCZYK Aktywowanie brzęczyka Dezaktywowanie brzęczyka ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW GWARANCJA OKRESY KONSERWACJI USTAWIENIA FABRYCZNE ODSUWANIE RYGLA (strona 16) OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

4 1- DANE TECHNICZNE 1-1 Modele Model 100 Model 125 Model Wymiary i masy Zewnętrzne (mm) Wewnętrzne (mm) Masa Masa drzwi Masa korpusu Wewnętrzna pojemnośd (mm) Wys. Szer. Gł. Wys. Szer. Gł. kg kg kg litry M M M

5 1-3 Wyposażenie wewnętrzne (standardowe i opcjonalne) Produkt: Główne cechy Wymiary i masy (kg) Zdjęcie Regulowana półka Stal 2 mm Malowanie proszkowe Boczne uchwyty mocujące chromowane Pojemnośd: 60 kg Modele : Wys. 20 mm x szer. 475 mm x gł. 320 mm 2 kg Maksymalne obciążenie: 24 kg Calkowicie wysuwana półka Stal 2 mm Malowanie proszkowe Chromowane prowadnice kulkowe Obciążenie wysuniętej półki: 30 kg Model : Wys. 37 mm x szer. 455 mm x gł. 320 mm 5.5 kg Maksymalna nośnośd: 2,5 kg Calcowicie wysuwana szuflada Konstrukcja stalowoaluminiowa Malowanie proszkowe Chromowane prowadnice kulkowe Obciążenie wysuniętej szuflady: 30 kg Srebrna taca oraz podpora Model mm H x 488mm W x 316 mm D 10kg Maksymalne obciążenie: 4 kg 5

6 2- TRANSPORT ZALECENIA: Masa sejfu jest tak duża, że może on byd przewożony i przenoszony wyłącznie przez specjalistyczną firmę instalacyjną. W celu zapewnienia bezpieczeostwa na czas transportu sejf jest zamocowany do palety. 6

7 3- ZALECENIA PRZED MONTAŻEM WAŻNE: W celu zapewnienia prawidłowego działania sejfu należy upewnid się, że jest on odpowiednio wypoziomowany. Przed przystąpieniem do montażu/ustawiania należy upewnid się, że podłoże w miejscu montażu ma wystarczającą nośnośd (zob. strona 31). Sejf należy zawsze zakotwid w podłożu celem zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeostwa (osób oraz zawartości sejfu). Kotwienie może byd przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z instrukcją obsługi oraz opisem procedury kotwienia dostarczonymi wraz z sejfem. 7

8 4- MONTAŻ 4.1 Pozycjonowanie 1- Ustawid sejf w docelowym położeniu. 2- Za pomocą poziomicy spirytusowej upewnid się, że sejf jest prawidłowo wypoziomowany. (W razie potrzeby użyd klinów). 3- Podłączyd sejf do źródła zasilania i otworzyd drzwi. 4- Sprawdzid, czy drzwi nie otwierają się samoczynnie (tzn. czy drzwi pozostają zamknięte). Jeśli tak, sprawdzid ustawienie klinów. UWAGA: Jeśli przed przystąpieniem do wiercenia konieczne jest przesunięcie sejfu, należy wcześniej oznaczyd punkt wiercenia. WAŻNE: - Aby drzwi sejfu prawidłowo otwierały się i zamykały, sejf musi byd odpowiednio wypoziomowany. - Podczas zamykania drzwi nie chwytad za ich górną krawędź, ale popychad drzwi w sposób pokazany na rysunku poniżej. 8

9 4.2 Mocowanie do podlogi Wszystkie sejfy przystosowane są do zakotwienia do podłogi. - W każdym zestawie znajduje się śruba rozporowa M16. - W celu zamocowania podstawy należy postępowad zgodnie z wytycznymi podanymi poniżej. Narzędzia: Narzędzia: Procedura mocowania: WAŻNE: W celu prawidłowego zamocowania podstawy śrubę rozporową dostarczoną wraz z sejfem należy umieścid w betonie o wytrzymałości na ściskanie 250 barów i dokręcid z momentem 150 Nm. 9

10 5- OPIS ZAMKA Zielona dioda. 2- Czerwona dioda Klawiatura = każde naciśnięcie przycisku powoduje wyemitowanie sygnału dźwiękowego. 4- Clear = ręczna zmiana ustawieo blokady i usunięcie wprowadzonych danych. 5- Enter = zatwierdzenie wprowadzonych danych. Sygnały: Wyłączone Włączone Mignięcie X2 X2 dwukrotne mignięcie 10

11 5.1 Sygnały ostrzegawcze Każda prawidłowo wykonana czynnośd potwierdzana jest dwoma dźwiękami oraz podwójnym mignięciem zielonej diody. Nieprawidłowo wykonane czynności sygnalizowane są trzema dźwiękami, którym towarzyszy potrójne mignięcie czerwonej diody. Miganie zielonej diody oznacza, że odłączono zasilanie sejfu. Miganie czerwonej diody oznacza niski stan naładowania baterii. 5.2 Poziomy dostępu Dostęp do sejfu można uzyskad z trzech poziomów: - Kod nadrzędny - 7 kodów operatorów - CIT (cash in transit transport gotówki) Kod nadrzędny jako jedyny umożliwia aktywowanie, dezaktywowanie lub zmianę kodu. Kody nadrzędny, operatorów i CIT umożliwiają otwarcie zamka. Aby uniknąd problemów z otwieraniem (utrata kodu), zaleca się aktywowanie co najmniej dwóch kodów operatorów. 5.3 Kod dostępu Kod dostępu może składad się z 6, 7 lub 8 cyfr. Informacje na temat kodu domyślnego znajdują się w rozdziale 6: Ustawienia fabryczne W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeostwa należy unikad stosowania kodów takich jak , , , itp. 11

12 6- KORZYSTANIE Z SEJFU/ZAMKA (WAŻNE: Korzystanie z sejfu przez dzieci poniżej 12 roku życia jest zabronione). 6.1 Rodzaj produktu Sejf posiada elektroniczny mechanizm ryglowy z zamkiem wyposażonym w wewnętrzny zasilacz 12 V i akumulator 12 V, 4,5 Ah. o o o Odłączenie od zasilania sygnalizowane jest po upływie minuty miganiem zielonej diody. Miganie czerwonej diody oznacza niski poziom naładowania baterii. Kiedy miga czerwona dioda, jedynym sposobem na otwarcie sejfu jest podłączenie go do zasilania. Po odłączeniu od źródła zasilania przy w pełni naładowanym akumulatorze *sejf będzie normalnie działad przez trzy dni przy 5 otwarciach/zamknięciach dziennie. (* Akumulator jest w pełni naładowany, jeśli sejf był podłączony do źródła zasilania przez 2 dni). 6.2 Otwieranie drzwi sejfu W zależności od ustawieo istnieją trzy sposoby otwierania zamka: Otwieranie bez opóźnienia Czerwona dioda Zielona dioda - Wprowadzid kod otwierający, nacisnąd i zaczekad, aż zielona dioda zacznie migad, a następnie będzie świecid stale i zacznie migad czerwona dioda. - Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą pod kątem około

13 6.2.2 Otwieranie z opóźnieniem Czerwona dioda Zielona dioda - Wprowadzid kod otwierający, nacisnąd i odczekad, gdy miga czerwonai zielona dioda. - Gdy zamek co sekundę zacznie emitowad sygnał dźwiękowy, wpisad ponownie kod dostępu. - Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą pod kątem około 20. Blokada po wpisaniu nieprawidłowego kodu: - Wprowadzenie 3 nieprawidłowych kodów pod rząd powoduje zablokowanie zamka na 10 minut (brak możliwości wprowadzania danych).* - Po czterokrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu blokada uruchamiana jest na 20 minut. - Każdy kolejny wpisany nieprawidłowy kod powoduje 30-minutową blokadę. - Operatorom CIT przysługuje natychmiastowy dostęp bez opóźnienia. - WAŻNE: Po pierwszym otwarciu prosty kod fabryczny (000000) należy zastąpid kodem bezpieczniejszym. 13

14 6.2.3 Podwójne zabezpieczenie otwarcia bez opóźnienia (tryb podwójnej kontroli) Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod dostępu i nacisnąd X2 - Jeżeli zamek co sekundę emituje sygnał dźwiękowy, wpisad drugi kod dostępu ponownie i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą Podwójne zabezpieczenie otwarcia z opóźnieniem (tryb podwójnej kontroli) Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod dostępu i nacisnąd X2 Jeżeli zamek co sekundę emituje sygnał dźwiękowy, Wpisad drugi kod dostępu i nacisnąd Jeżeli zamek co sekundę emituje sygnał dźwiękowy wpisad ponowie drugi kod dostępu i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. 14

15 6.2.5 Zamknięcie sejfu Czerwona dioda Zielona dioda Zamknąd drzwi. Drzwi są zaryglowane i zabezpieczone. WAŻNE: - Podczas zamykania drzwi nie kłaśd dłoni na ich górnej krawędzi, lecz popchnąd je w sposób przedstawiony poniżej. 15

16 7- ZMIANA KODU DOSTĘPU Konfiguracja systemu (użytkownik zaawansowany). WAŻNE: Podczas wprowadzania zmian w konfiguracji pozostawid drzwi otwarte. 7.1 Zmiana kodu dostępu Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. * Po otwarciu drzwi wpisad kod nadrzędny ponownie i nacisnąd Wybrad jeden kod operatora (9 możliwości), wpisując: 0 + dla kodu nadrzędnego Lub 1 + dla kodu operatora 1 Lub 7 + dla kodu operatora 7 Lub 8 + dla kodu operatora C.I.T. Wpisad nowy kod i nacisnąd Wpisad ponownie nowy kod ponownie i nacisnąd Odsunąd rygiel na drzwiach i co najmniej 3 razy przetestowad nowy kod (zob. odsuwanie rygla na stronie 29.) - Jeżeli konieczna jest modyfikacja innego ustawienia, wrócid do punktu * i powtórzyd czynności. - Kod dostępu może składad się z 6, 7 lub 8 cyfr. - Modyfikacja kodu możliwa jest nawet wówczas, gdy nie aktywowano trybu operatora. 16

17 8- AKTYWOWANIE I DEZAKTYWOWANIE TRYBÓW OPERATORÓW 8.1 Aktywowanie kodów operatorów Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. * Po otwarciu drzwiwpisad ponownie kod nadrzędny i nacisnąd Wpisad 9 i nacisnąd Wybrad kod operatora (8 możliwości), wpisując: 1 + dla kodu operatora 1 Lub 2 + dla kodu operatora 2 Lub 7 + dla kodu operatora 7 Lub 8 + dla kodu operatora C.I.T. Wpisad 1 i nacisnąd + Kod operatora został aktywowany. - Jeżeli konieczna jest modyfikacja innego ustawienia, wrócid do punktu * i powtórzyd czynności. Po pierwszym aktywowaniu kodu operatora zmienid kod fabryczny (lub domyślny) na bezpieczniejszy. 17

18 8.2 Dezaktywowanie kodów operatorów Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. * Po otwarciu drzwi wpisad ponownie kod nadrzędny ponownie i nacisnąd Wpisad 9 i nacisnąd Wybrad kod operatora (8 możliwości), wpisując: 1 + dla kodu operatora 1 Lub 2 + dla kodu operatora 2 Lub 7 + dla kodu operatora 7 Lub 8 + dla kodu operatora C.I.T. Wpisad 0 i nacisnąd Kod operatora został zdezaktywowany. - Jeżeli konieczna jest modyfikacja innego ustawienia, wrócid do punktu * i powtórzyd czynności. Kod operatora zapisywany jest w pamięci nawet wówczas, gdy otwarcie drzwi za jego pomocą nie jest możliwe. 18

19 9- USTAWIENIA OPÓŹNIEŃ Istnieje możliwośd wprowadzenia opóźnienia otwarcia drzwi sejfu: Po wprowadzeniu kodu licznik rozpoczyna odmierzanie czasu do zwolnienia rygla. Zakres ustawieo licznika opóźnienia wynosi od 0 do 99 minut. 9.1 Opóźnienie po wpisaniu kodu nadrzędnego Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. Po otwarciu drzwi wpisad kod nadrzędny ponownie i nacisnąd Wpisad 13 i nacisnąd Wprowadzid czas opóźnienia w minutach i nacisnąd 19

20 9.2 Opóźnienie po wpisaniu kodu operatora Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. Po otwarciu drzwi wpisad ponownie kod nadrzędny ponownie i nacisnąd Wpisad 14 i nacisnąd Wprowadzid czas opóźnienia w minutach i nacisnąd + 20

21 10- PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE OTWARCIA (tryb podwójnej kontroli) W trybie tym do otwarcia drzwi wymagane jest wprowadzenie dwóch różnych kodów Aktywowanie podwójnego zabezpieczenia otwarcia (tryb podwójnej kontroli) Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. Po otwarciu drzwi wpisad ponownie kod nadrzędny ponownie inacisnąd Wpisad 12 i nacisnąd Wpisad 1 i nacisnąd Funkcja została aktywowana. Nawet jeżeli aktywowano podwójne zabezpieczenie, odblokowanie drzwi możliwe jest po wprowadzeniu kodu nadrzędnego lub kodu C.I.T. W trybie podwójnego zabezpieczenia stosowany jest czas opóźnienia przypisany do kodu wpisywanego jako drugi. 21

22 10.2 Dezaktywowanie podwójnego zabezpieczenia otwarcia (tryb podwójnej kontroli) Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. Po otwarciu drzwi wpisad ponownie kod nadrzędny i nacisnąd Wpisad 12 i nacisnąd Wpisad 0 i nacisnąd Funkcja została zdezaktywowana. 22

23 11- POTWIERDZANIE KODU Jeżeli dla zamka wprowadzono opóźnienie otwarcia, istnieje możliwośd wprowadzenia ustawienia automatycznego otwarcia lub ustawienia wymagającego ponownego wpisania kodu po upływie określonego czasu. W domyślnych ustawieniach zamka wymagane jest potwierdzenie kodu (zob. rozdział 6 Ustawienia fabryczne ) Aktywowanie funkcji potwierdzenia kodu po upływie czasu opóźnienia Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. Po otwarciu drzwi wpisad ponownie kod nadrzędny i nacisnąd Wpisad 17 i nacisnąd Wpisad 1 i nacisnąd 23

24 11.2 Dezaktywowanie funkcji potwierdzenia kodu po upływie czasu opóźnienia Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. Po otwarciu drzwi wpisad ponownie kod nadrzędny i nacisnąd Wpisad 17 i nacisnąd Wpisad 0 i nacisnąd 24

25 12- BRZĘCZYK Dla zamka można wprowadzid ustawienia trybu cichego (wyłączenie brzęczyka) 12.1 Aktywowanie brzęczyka Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. Po otwarciu drzwi wpisad ponownie kod nadrzędny i nacisnąd Wpisad 10 i nacisnąd Wpisad 1 i nacisnąd Funkcja została aktywowana. Ostrzeżenie: Zaleca się stosowanie ww. funkcji tylko w przypadku, gdy jest to ściśle wymagane i tylko dla wyszkolonych, zaawansowanych użytkowników. 25

26 12.2 Dezaktywowanie brzęczyka Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. Po otwarciu drzwi wpisad ponownie kod nadrzędny i nacisnąd Wpisad 10 i nacisnąd Wpisad 0 i nacisnąd Funkcja została zdezaktywowana. Alarm i sygnały ostrzegawcze pozostają aktywne po wyłączeniu brzęczyka. (Dalsze informacje znajdują się w części dotyczącej rozwiązywania problemów). 26

27 13- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - Po naciśnięciu przycisku czerwona dioda LED miga trzykrotnie. Po wprowadzeniu co najmniej 3 błędnych kodów zamek zostanie zablokowany: przed ponowną próbą zaczekad, aż upłynie czas zablokowania. Mechanizm otwierania jest zacięty, należy skontaktowad się ze sprzedawcą. - Czerwona dioda miga i emitowany jest podwójny sygnał dźwiękowy. Mechanizm otwierania jest zacięty, należy skontaktowad się ze sprzedawcą. Diody zielona i czerwona migają równocześnie; przy każdym mignięciu zamek emituje dwa sygnały dźwiękowe. Komunikacja pomiędzy klawiaturą a mechanizmem zabezpieczającym (wewnątrz sejfu) została utracona: należy skontaktowad się ze sprzedawcą 14- GWARANCJA W razie konieczności w pierwszej kolejności należy skontaktowad się ze sprzedawcą. Jeżeli jest to niemożliwe (np. na skutek przeprowadzki) lub zamknięto sklep, w którym dokonano zakupu sejfu, należy skontaktowad się z serwisem posprzedażowym Gunnebo. Specjaliści w nim pracujący wskażą adres najbliższej placówki, w której dostępny jest wykwalifikowany specjalista. 15- OKRESY KONSERWACJI Zaleca się przeprowadzanie konserwacji minimum co 2 lata. Jeżeli sejf wymaga wykonania prac serwisowych, należy zawsze zwracad się do certyfikowanego specjalisty Gunnebo i zaopatrywad się w oryginalne części zamienne. Przed skontaktowaniem się z serwisem posprzedażowym sprawdzid model i numer seryjny sejfu, które znajdują się na wewnętrznej stronie drzwi lub na zewnętrznej stronie urządzenia. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niestosowania oryginalnych części podczas działao serwisowych. 27

28 16- USTAWIENIA FABRYCZNE Domyślne ustawienia fabryczne Konfiguracja kodu Domyślny kod dostępu Nadrzędny Aktywny Operator Nieaktywny Operator Nieaktywny Operator Nieaktywny Operator Nieaktywny Operator Nieaktywny Operator Nieaktywny Operator Nieaktywny Operator C.I.T Nieaktywny Opóźnienie Opóźnienie po wpisaniu kodu nadrzędnego Opóźnienie po wpisaniu kodu operatora 0 min 0 min Ustawienia ogólne Brzęczyk Podwójne zabezpieczenie otwarcia (tryb podwójnej kontroli) Przekazywanie danych wyjściowych przez kabel Funkcja potwierdzenia kodu Aktywny Nieaktywne Nieaktywne Aktywna 28

29 17- ODSUWANIE RYGLA (strona 16) Aby odsunąd rygiel drzwi i przeprowadzid symulację zamknięcia sejfu, należy wykonad poniższe czynności: 1-Otworzyd drzwi i zlokalizowad specjalny otwór znajdujący się po zewnętrznej stronie drzwi, w prawym górnym rogu oraz poniżej klawiatury. 2-W otworze umieścid narzędzie do symulacji, jak przedstawiono na poniższej ilustracji. 3-Rygiel zostanie odsunięty, co pozwoli na co najmniej trzykrotne sprawdzenie działania zamka i mechanizmu. 4-Usunąd narzędzie do symulacji i zamknąd drzwi sejfu. 5-Drzwi, zamek oraz mechanizm zostaną automatycznie zablokowane. 29

30 18- OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UWAGA! Materiał opakowaniowy w przypadku niewłaściwego użycia może doprowadzid do uduszenia lub powstania obrażeo. Nie należy pozwalad dzieciom na zabawę opakowaniem bez nadzoru. UWAGA: Niebezpieczeostwo obrażeo na skutek niewłaściwego transportu Masa własna sejfu jest bardzo duża. Upadek sejfu podczas niewłaściwego transportu lub montażu może doprowadzid do poważnych obrażeo dłoni i stóp. Sejf należy transportowad na solidnej podstawie (np. na palecie). Sejf przymocowad za pomocą pasów lub taśmy, aby uchronid go przed upadkiem. Podczas transportu należy nosid rękawice ochronne. Sejf transportowad wyłącznie przy użyciu odpowiednich narzędzi pomocniczych (np. dźwigników). Pasy i palety można zdjąd wyłącznie na miejscu montażu. UWAGA! POSPRZEDAŻOWE USŁUGI SERWISOWE Niebezpieczeostwo zmiażdżenia przez ruchome części mechanizmu zamka znajdujące się za pokrywą ochronną. Zmiażdżenie palców lub dłoni. Pokrywa może byd zdejmowana wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nie należy przeprowadzad konserwacji lub napraw bez upoważnienia. 30

31 UWAGA! Sejf może byd serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanych inżynierów. Przed zdjęciem pokrywy należy wyłączyd urządzenie i odłączyd je od źródła zasilania! UWAGA! Podczas konserwacji włączonej maszyny istnieje niebezpieczeostwo zmiażdżenia poprzez obracające się koła zębate. Zmiażdżenie palców lub dłoni. Przed przystąpieniem do pracy wyłączyd urządzenie. Przed aktywacją mechanizmu zamka upewnid się, że nie istnieje ryzyko zmiażdżenia palców i/lub dłoni. UWAGA! Niebezpieczeostwo przygniecenia przez sejf po jego upadku wskutek niewystarczającej nośności podłoża w miejscu montażu. Przygniecenie Przed przystąpieniem do montażu/ustawiania należy upewnid się, że podłoże w miejscu montażu ma wystarczającą nośnośd. Nie wolno montowad sejfu do ściany (np. na uchwycie). Nie wolno montowad sejfu w lub na meblach. 31

32 UWAGA! Niebezpieczeostwo utraty życia na skutek porażenia prądem (pracownicy serwisu) Istnieje bezpośrednie zagrożenie utraty życia na skutek porażenia prądem w przypadku kontaktu z częściami znajdującymi się pod napięciem. Uszkodzona izolacja lub pojedyncze części mogą stanowid zagrożenie dla życia. Prace przy instalacji elektrycznej mogą byd wykonywane wyłącznie przez elektryków. Jeżeli izolacja została uszkodzona, należy natychmiast odłączyd zasilanie i wykonad naprawę. Przed przystąpieniem do pracy przy elementach układów elektronicznych lub wyposażenia znajdującego się pod napięciem należy bezwzględnie odłączyd je od prądu na czas wykonywania pracy. Aby wykonad tę czynnośd, należy postępowad zgodnie z 5 zasadami bezpieczeostwa: Odłączyd urządzenie od zasilania. Zabezpieczyd urządzenie przed przypadkowym uruchomieniem. Sprawdzid, czy do urządzenia nie jest doprowadzone napięcie. Wykonad zabezpieczenie ziemnozwarciowe. Zabezpieczyd elementy znajdujące się pod napięciem za pomocą pokryw lub osłon. Nie należy obchodzid lub dezaktywowad bezpieczników. Bezpieczniki wymieniad na nowe o identycznym amperażu. Chronid elementy znajdujące się pod napięciem przed wilgocią. Wilgod może powodowad zwarcie. UWAGA! Kontakt części elektrycznych z wodą (zalanie lub spryskanie wodą)! Nie należy czyścid sejfu za pomocą cieczy 32

33 UWAGA! Nie należy wymieniad akumulatora sejfu na własną rękę. Czynnośd ta powinna byd wykonywana przez wykwalifikowanego i upoważnionego inżyniera. Proszę skontaktowad się z Paostwa dystrybutorem lub lokalnym serwisem Gunnebo. WAŻNE: Nie należy używad niewłaściwego rodzaju akumulatora. UWAGA! Niebezpieczeostwo utraty życia na skutek porażenia prądem! Uszkodzone kable lub wtyczki stanowią ryzyko kontaktu z elementami będącymi pod napięciem. Istnieje niebezpieczeostwo utraty życia na skutek porażenia prądem! W przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki należy wyłączyd urządzenie, odłączyd je od zasilania i dokonad naprawy. Nie należy obsługiwad urządzenia, którego kabel został uszkodzony. 33

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy:

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy: Przygotowanie sejfu do pracy: Sejf hotelowy Be-Tech Instrukcja obsługi Sejf standardowo jest otwarty Proszę otworzyć drzwiczki sejfu i włożyć baterie 4x LR6 (należy odkręcić zaślepkę od wewnętrznej strony

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

SOLAR Basic. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa

SOLAR Basic. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa SOLAR Basic Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa 1 Spis treści Ogólne wskazówki... 3 Przegląd funkcji i opis... 3 1. Otwieranie/zamykanie... 5 2. Zmiana kodu... 7

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

ADEL. Model in1 Instrukcja Obsługi. (Odcisk palca & Kod & Klucz)

ADEL. Model in1 Instrukcja Obsługi. (Odcisk palca & Kod & Klucz) Model 5600 3in1 Instrukcja Obsługi (Odcisk palca & Kod & Klucz) ADEL www.adellock.pl Dziękujemy za zakup naszego produktu Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi przed użyciem zamka Model produktu: 5600

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Instrukcja użytkowania. Sejf SL STRONG klasa I. Dział Serwisu KONSMETAL: telefon: (pn-pt 8-16) mail:

Karta produktu Instrukcja użytkowania. Sejf SL STRONG klasa I. Dział Serwisu KONSMETAL: telefon: (pn-pt 8-16) mail: Karta produktu Instrukcja użytkowania Sejf SL STRONG klasa I Dział Serwisu KONSMETAL: telefon: 89 6253799 (pn-pt 8-16) mail: serwis@konsmetal.pl Spis treści Zastosowanie... 3 Certyfikaty do przechowywania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PÓŁPROFESJONALNA SUSZARKA ELEKTRYCZNA

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PÓŁPROFESJONALNA SUSZARKA ELEKTRYCZNA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PÓŁPROFESJONALNA SUSZARKA ELEKTRYCZNA 3LCED9100WQ (ADN 051) W10306597C ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczeostwo użytkownika oraz innych osób jest bardzo ważne. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO EM 2020

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO EM 2020 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO EM 2020 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE zamek uruchamiany jest przy pomocy sześciocyfrowego kodu lub wyrazu zawierającego 6 liter. istnieje możliwość wprowadzenia drugiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

ZN-DT350VE / ZN-DNT350VE / ZN-DWNT350VE Skrócona Instrukcja Uruchomienia

ZN-DT350VE / ZN-DNT350VE / ZN-DWNT350VE Skrócona Instrukcja Uruchomienia ZN-DT350VE / ZN-DNT350VE / ZN-DWNT350VE Skrócona Instrukcja Uruchomienia Niniejszy dokument jest przeznaczony dla użytkowników/instalatorów uruchamiających kamerę IP, opisane są tutaj procedury pierwszego

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Sterownik zamka ZS NOB

Sterownik zamka ZS NOB PPH Elektronik-Radbit ul. Limanowskiego 62 26-600 Radom tel. /fax (48) 363-85-35 www.radbit.pl radbit@radbit.pl Sterownik zamka ZS NOB Kaseta została w całości skonstruowana w firmie RADBIT. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU HOTELOWEGO BE-TECH HARMONY

INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU HOTELOWEGO BE-TECH HARMONY INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU HOTELOWEGO BE-TECH HARMONY 1. Opis elementów sejfu Be-Tech Harmony * baterie nie są elementem dostarczanym wraz z sejfem przez dostawcę 2. Montaż sejfu Be-Tech Harmony a. Zdejmij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

SOLAR. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Gebaude Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH, 34123 Kassel

SOLAR. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Gebaude Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH, 34123 Kassel SOLAR Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa Gebaude Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH, 34123 Kassel Wersja 1.1 / 02-2013 Spis treści Informacje ogólne...3 Przegląd

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

AVAL Białystok, Kozłowa 4. Sejfy meblowe ML, klasa S1. Zastosowanie: Certyfikaty do przechowywania: Opis produktu:

AVAL Białystok, Kozłowa 4. Sejfy meblowe ML, klasa S1. Zastosowanie: Certyfikaty do przechowywania: Opis produktu: Zastosowanie: Sejfy meblowe ML to lekkie sejfy do użytku domowego i biurowego. Odpowiednie do przechowywania dokumentów, biżuterii, broni, amunicji, akcesoriów związanych z bronią palną oraz innych ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza KORAD Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Wiring Diagram of Main PCB

Wiring Diagram of Main PCB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA TLF6800-1 Zarządzanie: Obsługa jest możliwa z dwóch poziomów: administratora i użytkownika. Administrator (palec-master) ma możliwość zmienić tryb pracy zamka (tryb automatycznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Instrukcja obsługi ładowarki XTAR SP1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Instrukcja obsługi ładowarki XTAR SP1 Instrukcja obsługi ładowarki XTAR SP1 Wstęp SP1 jest profesjonalną jednokanałową ładowarką z możliwością ładowania trzema różnymi prądami oraz dla trzech różnych napięd. Odpowiednia dla ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi szafki metalowej na defibrylator AED

Instrukcja obsługi szafki metalowej na defibrylator AED Instrukcja obsługi szafki metalowej na defibrylator AED ML 040003/ ML040004 1 Spis treści 1. Przeznaczenie i opis wyrobu.3 2. Montaż szafki metalowej..3 3. Dane techniczne..4 4. Użytkowanie i konserwacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

AVAL Sp. z o.o. Białystok, Kozłowa 4

AVAL Sp. z o.o. Białystok, Kozłowa 4 Zastosowanie: Sejfy gabinetowe SG to najlepsze połączenie wysokiej odporności antywłamaniowej z estetyką wyrobu. Stanowią doskonałe zabezpieczenie gotówki, weksli, czeków, dokumentów, papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID

Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski Spis treści. Zawartość opakowania 2. Opis 3. Funkcje 4. Montaż 5. Okablowanie 2 6. Schemat połączeń

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

Poprawny sposób przyłożenia palca. Nota:

Poprawny sposób przyłożenia palca. Nota: Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Profesjonalny bezprzewodowy czytnik kodów HD2000

Instrukcja obsługi Profesjonalny bezprzewodowy czytnik kodów HD2000 Instrukcja obsługi Profesjonalny bezprzewodowy czytnik kodów HD2000 Specyfikacja: Źródło światła: 650nm Laser Materiał wykonania: ABS+PC / Aluminium Metoda skanowania: ręczne/ automatyczne Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Sejfy 2. Elektroniczne wizjery drzwiowe 14-1

Sejfy 2. Elektroniczne wizjery drzwiowe 14-1 Sejfy 2 Elektroniczne wizjery drzwiowe 14-1 Ognioodporne sejfy Yale Ognioodporne sejfy Yale YFM/310/FG2 - Średni dokumentowy sejf ognioodporny Ochrona dokumentów przed ogniem do 1 godzinydigital lock with

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13

SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13 SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13 Sygnalizator SP-6500 / SD-6000 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do

Bardziej szczegółowo

Spis treści INSTRUKCJA INSTALACJI ZESTAWU SATELITARNEGO TOOWAY

Spis treści INSTRUKCJA INSTALACJI ZESTAWU SATELITARNEGO TOOWAY INSTRUKCJA INSTALACJI ZESTAWU SATELITARNEGO TOOWAY Spis treści I. Montaż anteny (s. 3) II. Przygotowanie instalacji (s. 4) III. Instalacja (s. 6) IV. Aktywacja modemu (s. 13) V. Pytania i odpowiedzi (s.

Bardziej szczegółowo

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 Sygnalizator SP-4004 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do montażu na zewnątrz.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI Synergy Vdc

ORVALDI Synergy Vdc INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI Synergy 24-240 Vdc ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1. Ważne Ostrzeżenie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Model: OR-ZS-802. Instrukcja montażu i programowania

ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Model: OR-ZS-802. Instrukcja montażu i programowania ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Model: OR-ZS-802 Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Sejfy gabinetowe SG, klasa II

Sejfy gabinetowe SG, klasa II Zastosowanie: Sejfy gabinetowe SG to najlepsze połączenie wysokiej odporności antywłamaniowej z estetyką wyrobu. Stanowią doskonałe zabezpieczenie gotówki, weksli, czeków, dokumentów, papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah *

Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah * INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah * Numer produktu: 868732 Zastosowanie Ten produkt jest przeznaczony do użytku jako mobilne źródło światła. Jako źródło światła używana

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Tester żarówek i baterii PL-580

Tester żarówek i baterii PL-580 Instrukcja obsługi Tester żarówek i baterii PL-580 Nr produktu: 100694 Strona 1 z 9 Drogi kliencie, Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyłeś. Zakupiłeś jeden z najbardziej efektywnych, kompaktowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Bezprzewodowy zestaw sygnalizacji edukacyjnej

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Bezprzewodowy zestaw sygnalizacji edukacyjnej INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Bezprzewodowy zestaw sygnalizacji edukacyjnej 1 Wstęp Zestaw sygnalizacji edukacyjnej ułatwia prowadzenie zajęd w zakresie wychowania komunikacyjnego. Umożliwia prezentację działania

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SIŁOWNIK OBROTOWY SERIA TD/TA04 DANE TECHNICZNE Model TA/TD 04 Wyjściowy moment obrotowy 4Nm Kąt wyjściowy 90 (maksymalnie 95 ) Zasilanie --- - 230-1... 120-1... - 24 AC230V AC120V

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy Router Bezprzewodowy 802.11n WNRT-625. Instrukcja Uruchomieniowa

Szerokopasmowy Router Bezprzewodowy 802.11n WNRT-625. Instrukcja Uruchomieniowa Szerokopasmowy Router Bezprzewodowy 802.11n WNRT-625 Instrukcja Uruchomieniowa WNRT-625 / WNRT-626 Instrukcja Uruchomieniowa 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zawartośd Opakowania 3 3. Instalacja Urządzenia.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Strona 1 z 14 Wydanie 2.1 Prawa autorskie @ istorage, Inc 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Wszystkie pozostałe

Bardziej szczegółowo

KOSZ AUTOMATYCZNY SENSOR KIM504 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

KOSZ AUTOMATYCZNY SENSOR KIM504 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOSZ AUTOMATYCZNY SENSOR KIM504 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1. Części składowe, montaż baterii. Części kosza 1. Klapa; 2. Pokrywa kosza; 3. Wyświetlacz i panel sterowania; 4. Kosz; 5. Wyjmowane wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Opis Funkcjonalny Fasownicy 4D

Opis Funkcjonalny Fasownicy 4D Opis Funkcjonalny Fasownicy 4D Spis treści 1. Przeznaczenie, zasada działania oraz korzyści ze stosowania FASOWNICY... 2 1.1. Przeznaczenie fasownicy... 2 1.2. Działanie fasownicy... 2 1.3. Korzyści dla

Bardziej szczegółowo

AX-MS6811 Instrukcja obsługi

AX-MS6811 Instrukcja obsługi AX-MS6811 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cechy... 3 3. Opis narzędzia... 3 4. Obsługa błędów... 3 5. Obsługa... 5 6. Wymiana baterii... 6 7. Specyfikacje... 6 2 1. Wstęp Tester kabli sieciowych

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe funkcje. Charakterystyka. Działanie. 1 Tryb zarządzania kartą. Dotykowa klawiatura, panel 0~9 # *

Podstawowe funkcje. Charakterystyka. Działanie. 1 Tryb zarządzania kartą. Dotykowa klawiatura, panel 0~9 # * Podstawowe funkcje Dotykowa klawiatura, panel 0~9 # * Podświetlenie klawiatury, kolor niebieski Dźwiękowo wizualna wskazówka: dwukolorowe światło Otwieranie za pomocą kodu PIN lub karty magnetycznej 3szt

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Uwaga! Nowa wersja oprogramowania, oznaczona numerem 1.04V, jest przeznaczona dla routerów współpracujących ze wszystkimi modemem Cyfrowego Polsatu. W tej wersji uaktualnienia dodano obsługę modemów ZTE

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu W1A W3A Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Zawartość opakowania Nazwa W1A / W3A Instrukcja obsługi Śrubokręt Korki gumowe Wkręty samogwintujące

Bardziej szczegółowo