FICHET BAUCHE NEVO INSTRUKCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FICHET BAUCHE NEVO INSTRUKCJA"

Transkrypt

1 FICHET BAUCHE NEVO INSTRUKCJA 1 Ref.: BASS-0011-B/

2 Spis treści 1- DANE TECHNICZNE Modele Wymiary i masy Wyposażenie wewnętrzne (standardowe i opcjonalne) TRANSPORT ZALECENIA PRZED MONTAŻEM MONTAŻ Pozycjonowanie Mocowanie do podlogi OPIS ZAMKA Sygnały ostrzegawcze Poziomy dostępu Kod dostępu KORZYSTANIE Z SEJFU/ZAMKA Rodzaj produktu Otwieranie drzwi sejfu Otwieranie bez opóźnienia Otwieranie z opóźnieniem Podwójne zabezpieczenie otwarcia bez opóźnienia (tryb podwójnej kontroli) Podwójne zabezpieczenie otwarcia z opóźnieniem (tryb podwójnej kontroli) Zamknięcie sejfu ZMIANA KODU DOSTĘPU Zmiana kodu dostępu AKTYWOWANIE I DEZAKTYWOWANIE TRYBÓW OPERATORÓW Aktywowanie kodów operatorów Dezaktywowanie kodów operatorów USTAWIENIA OPÓŹNIEO Opóźnienie po wpisaniu kodu nadrzędnego

3 9.2 Opóźnienie po wpisaniu kodu operatora PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE OTWARCIA (tryb podwójnej kontroli) Aktywowanie podwójnego zabezpieczenia otwarcia (tryb podwójnej kontroli) Dezaktywowanie podwójnego zabezpieczenia otwarcia (tryb podwójnej kontroli) POTWIERDZANIE KODU Aktywowanie funkcji potwierdzenia kodu po upływie czasu opóźnienia Dezaktywowanie funkcji potwierdzenia kodu po upływie czasu opóźnienia BRZĘCZYK Aktywowanie brzęczyka Dezaktywowanie brzęczyka ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW GWARANCJA OKRESY KONSERWACJI USTAWIENIA FABRYCZNE ODSUWANIE RYGLA (strona 16) OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

4 1- DANE TECHNICZNE 1-1 Modele Model 100 Model 125 Model Wymiary i masy Zewnętrzne (mm) Wewnętrzne (mm) Masa Masa drzwi Masa korpusu Wewnętrzna pojemnośd (mm) Wys. Szer. Gł. Wys. Szer. Gł. kg kg kg litry M M M

5 1-3 Wyposażenie wewnętrzne (standardowe i opcjonalne) Produkt: Główne cechy Wymiary i masy (kg) Zdjęcie Regulowana półka Stal 2 mm Malowanie proszkowe Boczne uchwyty mocujące chromowane Pojemnośd: 60 kg Modele : Wys. 20 mm x szer. 475 mm x gł. 320 mm 2 kg Maksymalne obciążenie: 24 kg Calkowicie wysuwana półka Stal 2 mm Malowanie proszkowe Chromowane prowadnice kulkowe Obciążenie wysuniętej półki: 30 kg Model : Wys. 37 mm x szer. 455 mm x gł. 320 mm 5.5 kg Maksymalna nośnośd: 2,5 kg Calcowicie wysuwana szuflada Konstrukcja stalowoaluminiowa Malowanie proszkowe Chromowane prowadnice kulkowe Obciążenie wysuniętej szuflady: 30 kg Srebrna taca oraz podpora Model mm H x 488mm W x 316 mm D 10kg Maksymalne obciążenie: 4 kg 5

6 2- TRANSPORT ZALECENIA: Masa sejfu jest tak duża, że może on byd przewożony i przenoszony wyłącznie przez specjalistyczną firmę instalacyjną. W celu zapewnienia bezpieczeostwa na czas transportu sejf jest zamocowany do palety. 6

7 3- ZALECENIA PRZED MONTAŻEM WAŻNE: W celu zapewnienia prawidłowego działania sejfu należy upewnid się, że jest on odpowiednio wypoziomowany. Przed przystąpieniem do montażu/ustawiania należy upewnid się, że podłoże w miejscu montażu ma wystarczającą nośnośd (zob. strona 31). Sejf należy zawsze zakotwid w podłożu celem zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeostwa (osób oraz zawartości sejfu). Kotwienie może byd przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z instrukcją obsługi oraz opisem procedury kotwienia dostarczonymi wraz z sejfem. 7

8 4- MONTAŻ 4.1 Pozycjonowanie 1- Ustawid sejf w docelowym położeniu. 2- Za pomocą poziomicy spirytusowej upewnid się, że sejf jest prawidłowo wypoziomowany. (W razie potrzeby użyd klinów). 3- Podłączyd sejf do źródła zasilania i otworzyd drzwi. 4- Sprawdzid, czy drzwi nie otwierają się samoczynnie (tzn. czy drzwi pozostają zamknięte). Jeśli tak, sprawdzid ustawienie klinów. UWAGA: Jeśli przed przystąpieniem do wiercenia konieczne jest przesunięcie sejfu, należy wcześniej oznaczyd punkt wiercenia. WAŻNE: - Aby drzwi sejfu prawidłowo otwierały się i zamykały, sejf musi byd odpowiednio wypoziomowany. - Podczas zamykania drzwi nie chwytad za ich górną krawędź, ale popychad drzwi w sposób pokazany na rysunku poniżej. 8

9 4.2 Mocowanie do podlogi Wszystkie sejfy przystosowane są do zakotwienia do podłogi. - W każdym zestawie znajduje się śruba rozporowa M16. - W celu zamocowania podstawy należy postępowad zgodnie z wytycznymi podanymi poniżej. Narzędzia: Narzędzia: Procedura mocowania: WAŻNE: W celu prawidłowego zamocowania podstawy śrubę rozporową dostarczoną wraz z sejfem należy umieścid w betonie o wytrzymałości na ściskanie 250 barów i dokręcid z momentem 150 Nm. 9

10 5- OPIS ZAMKA Zielona dioda. 2- Czerwona dioda Klawiatura = każde naciśnięcie przycisku powoduje wyemitowanie sygnału dźwiękowego. 4- Clear = ręczna zmiana ustawieo blokady i usunięcie wprowadzonych danych. 5- Enter = zatwierdzenie wprowadzonych danych. Sygnały: Wyłączone Włączone Mignięcie X2 X2 dwukrotne mignięcie 10

11 5.1 Sygnały ostrzegawcze Każda prawidłowo wykonana czynnośd potwierdzana jest dwoma dźwiękami oraz podwójnym mignięciem zielonej diody. Nieprawidłowo wykonane czynności sygnalizowane są trzema dźwiękami, którym towarzyszy potrójne mignięcie czerwonej diody. Miganie zielonej diody oznacza, że odłączono zasilanie sejfu. Miganie czerwonej diody oznacza niski stan naładowania baterii. 5.2 Poziomy dostępu Dostęp do sejfu można uzyskad z trzech poziomów: - Kod nadrzędny - 7 kodów operatorów - CIT (cash in transit transport gotówki) Kod nadrzędny jako jedyny umożliwia aktywowanie, dezaktywowanie lub zmianę kodu. Kody nadrzędny, operatorów i CIT umożliwiają otwarcie zamka. Aby uniknąd problemów z otwieraniem (utrata kodu), zaleca się aktywowanie co najmniej dwóch kodów operatorów. 5.3 Kod dostępu Kod dostępu może składad się z 6, 7 lub 8 cyfr. Informacje na temat kodu domyślnego znajdują się w rozdziale 6: Ustawienia fabryczne W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeostwa należy unikad stosowania kodów takich jak , , , itp. 11

12 6- KORZYSTANIE Z SEJFU/ZAMKA (WAŻNE: Korzystanie z sejfu przez dzieci poniżej 12 roku życia jest zabronione). 6.1 Rodzaj produktu Sejf posiada elektroniczny mechanizm ryglowy z zamkiem wyposażonym w wewnętrzny zasilacz 12 V i akumulator 12 V, 4,5 Ah. o o o Odłączenie od zasilania sygnalizowane jest po upływie minuty miganiem zielonej diody. Miganie czerwonej diody oznacza niski poziom naładowania baterii. Kiedy miga czerwona dioda, jedynym sposobem na otwarcie sejfu jest podłączenie go do zasilania. Po odłączeniu od źródła zasilania przy w pełni naładowanym akumulatorze *sejf będzie normalnie działad przez trzy dni przy 5 otwarciach/zamknięciach dziennie. (* Akumulator jest w pełni naładowany, jeśli sejf był podłączony do źródła zasilania przez 2 dni). 6.2 Otwieranie drzwi sejfu W zależności od ustawieo istnieją trzy sposoby otwierania zamka: Otwieranie bez opóźnienia Czerwona dioda Zielona dioda - Wprowadzid kod otwierający, nacisnąd i zaczekad, aż zielona dioda zacznie migad, a następnie będzie świecid stale i zacznie migad czerwona dioda. - Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą pod kątem około

13 6.2.2 Otwieranie z opóźnieniem Czerwona dioda Zielona dioda - Wprowadzid kod otwierający, nacisnąd i odczekad, gdy miga czerwonai zielona dioda. - Gdy zamek co sekundę zacznie emitowad sygnał dźwiękowy, wpisad ponownie kod dostępu. - Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą pod kątem około 20. Blokada po wpisaniu nieprawidłowego kodu: - Wprowadzenie 3 nieprawidłowych kodów pod rząd powoduje zablokowanie zamka na 10 minut (brak możliwości wprowadzania danych).* - Po czterokrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu blokada uruchamiana jest na 20 minut. - Każdy kolejny wpisany nieprawidłowy kod powoduje 30-minutową blokadę. - Operatorom CIT przysługuje natychmiastowy dostęp bez opóźnienia. - WAŻNE: Po pierwszym otwarciu prosty kod fabryczny (000000) należy zastąpid kodem bezpieczniejszym. 13

14 6.2.3 Podwójne zabezpieczenie otwarcia bez opóźnienia (tryb podwójnej kontroli) Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod dostępu i nacisnąd X2 - Jeżeli zamek co sekundę emituje sygnał dźwiękowy, wpisad drugi kod dostępu ponownie i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą Podwójne zabezpieczenie otwarcia z opóźnieniem (tryb podwójnej kontroli) Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod dostępu i nacisnąd X2 Jeżeli zamek co sekundę emituje sygnał dźwiękowy, Wpisad drugi kod dostępu i nacisnąd Jeżeli zamek co sekundę emituje sygnał dźwiękowy wpisad ponowie drugi kod dostępu i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. 14

15 6.2.5 Zamknięcie sejfu Czerwona dioda Zielona dioda Zamknąd drzwi. Drzwi są zaryglowane i zabezpieczone. WAŻNE: - Podczas zamykania drzwi nie kłaśd dłoni na ich górnej krawędzi, lecz popchnąd je w sposób przedstawiony poniżej. 15

16 7- ZMIANA KODU DOSTĘPU Konfiguracja systemu (użytkownik zaawansowany). WAŻNE: Podczas wprowadzania zmian w konfiguracji pozostawid drzwi otwarte. 7.1 Zmiana kodu dostępu Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. * Po otwarciu drzwi wpisad kod nadrzędny ponownie i nacisnąd Wybrad jeden kod operatora (9 możliwości), wpisując: 0 + dla kodu nadrzędnego Lub 1 + dla kodu operatora 1 Lub 7 + dla kodu operatora 7 Lub 8 + dla kodu operatora C.I.T. Wpisad nowy kod i nacisnąd Wpisad ponownie nowy kod ponownie i nacisnąd Odsunąd rygiel na drzwiach i co najmniej 3 razy przetestowad nowy kod (zob. odsuwanie rygla na stronie 29.) - Jeżeli konieczna jest modyfikacja innego ustawienia, wrócid do punktu * i powtórzyd czynności. - Kod dostępu może składad się z 6, 7 lub 8 cyfr. - Modyfikacja kodu możliwa jest nawet wówczas, gdy nie aktywowano trybu operatora. 16

17 8- AKTYWOWANIE I DEZAKTYWOWANIE TRYBÓW OPERATORÓW 8.1 Aktywowanie kodów operatorów Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. * Po otwarciu drzwiwpisad ponownie kod nadrzędny i nacisnąd Wpisad 9 i nacisnąd Wybrad kod operatora (8 możliwości), wpisując: 1 + dla kodu operatora 1 Lub 2 + dla kodu operatora 2 Lub 7 + dla kodu operatora 7 Lub 8 + dla kodu operatora C.I.T. Wpisad 1 i nacisnąd + Kod operatora został aktywowany. - Jeżeli konieczna jest modyfikacja innego ustawienia, wrócid do punktu * i powtórzyd czynności. Po pierwszym aktywowaniu kodu operatora zmienid kod fabryczny (lub domyślny) na bezpieczniejszy. 17

18 8.2 Dezaktywowanie kodów operatorów Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. * Po otwarciu drzwi wpisad ponownie kod nadrzędny ponownie i nacisnąd Wpisad 9 i nacisnąd Wybrad kod operatora (8 możliwości), wpisując: 1 + dla kodu operatora 1 Lub 2 + dla kodu operatora 2 Lub 7 + dla kodu operatora 7 Lub 8 + dla kodu operatora C.I.T. Wpisad 0 i nacisnąd Kod operatora został zdezaktywowany. - Jeżeli konieczna jest modyfikacja innego ustawienia, wrócid do punktu * i powtórzyd czynności. Kod operatora zapisywany jest w pamięci nawet wówczas, gdy otwarcie drzwi za jego pomocą nie jest możliwe. 18

19 9- USTAWIENIA OPÓŹNIEŃ Istnieje możliwośd wprowadzenia opóźnienia otwarcia drzwi sejfu: Po wprowadzeniu kodu licznik rozpoczyna odmierzanie czasu do zwolnienia rygla. Zakres ustawieo licznika opóźnienia wynosi od 0 do 99 minut. 9.1 Opóźnienie po wpisaniu kodu nadrzędnego Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. Po otwarciu drzwi wpisad kod nadrzędny ponownie i nacisnąd Wpisad 13 i nacisnąd Wprowadzid czas opóźnienia w minutach i nacisnąd 19

20 9.2 Opóźnienie po wpisaniu kodu operatora Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. Po otwarciu drzwi wpisad ponownie kod nadrzędny ponownie i nacisnąd Wpisad 14 i nacisnąd Wprowadzid czas opóźnienia w minutach i nacisnąd + 20

21 10- PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE OTWARCIA (tryb podwójnej kontroli) W trybie tym do otwarcia drzwi wymagane jest wprowadzenie dwóch różnych kodów Aktywowanie podwójnego zabezpieczenia otwarcia (tryb podwójnej kontroli) Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. Po otwarciu drzwi wpisad ponownie kod nadrzędny ponownie inacisnąd Wpisad 12 i nacisnąd Wpisad 1 i nacisnąd Funkcja została aktywowana. Nawet jeżeli aktywowano podwójne zabezpieczenie, odblokowanie drzwi możliwe jest po wprowadzeniu kodu nadrzędnego lub kodu C.I.T. W trybie podwójnego zabezpieczenia stosowany jest czas opóźnienia przypisany do kodu wpisywanego jako drugi. 21

22 10.2 Dezaktywowanie podwójnego zabezpieczenia otwarcia (tryb podwójnej kontroli) Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. Po otwarciu drzwi wpisad ponownie kod nadrzędny i nacisnąd Wpisad 12 i nacisnąd Wpisad 0 i nacisnąd Funkcja została zdezaktywowana. 22

23 11- POTWIERDZANIE KODU Jeżeli dla zamka wprowadzono opóźnienie otwarcia, istnieje możliwośd wprowadzenia ustawienia automatycznego otwarcia lub ustawienia wymagającego ponownego wpisania kodu po upływie określonego czasu. W domyślnych ustawieniach zamka wymagane jest potwierdzenie kodu (zob. rozdział 6 Ustawienia fabryczne ) Aktywowanie funkcji potwierdzenia kodu po upływie czasu opóźnienia Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. Po otwarciu drzwi wpisad ponownie kod nadrzędny i nacisnąd Wpisad 17 i nacisnąd Wpisad 1 i nacisnąd 23

24 11.2 Dezaktywowanie funkcji potwierdzenia kodu po upływie czasu opóźnienia Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. Po otwarciu drzwi wpisad ponownie kod nadrzędny i nacisnąd Wpisad 17 i nacisnąd Wpisad 0 i nacisnąd 24

25 12- BRZĘCZYK Dla zamka można wprowadzid ustawienia trybu cichego (wyłączenie brzęczyka) 12.1 Aktywowanie brzęczyka Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. Po otwarciu drzwi wpisad ponownie kod nadrzędny i nacisnąd Wpisad 10 i nacisnąd Wpisad 1 i nacisnąd Funkcja została aktywowana. Ostrzeżenie: Zaleca się stosowanie ww. funkcji tylko w przypadku, gdy jest to ściśle wymagane i tylko dla wyszkolonych, zaawansowanych użytkowników. 25

26 12.2 Dezaktywowanie brzęczyka Czerwona dioda Zielona dioda Wpisad kod nadrzędny i nacisnąd Kiedy czerwona dioda przestanie migad, drzwi się otworzą. Po otwarciu drzwi wpisad ponownie kod nadrzędny i nacisnąd Wpisad 10 i nacisnąd Wpisad 0 i nacisnąd Funkcja została zdezaktywowana. Alarm i sygnały ostrzegawcze pozostają aktywne po wyłączeniu brzęczyka. (Dalsze informacje znajdują się w części dotyczącej rozwiązywania problemów). 26

27 13- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - Po naciśnięciu przycisku czerwona dioda LED miga trzykrotnie. Po wprowadzeniu co najmniej 3 błędnych kodów zamek zostanie zablokowany: przed ponowną próbą zaczekad, aż upłynie czas zablokowania. Mechanizm otwierania jest zacięty, należy skontaktowad się ze sprzedawcą. - Czerwona dioda miga i emitowany jest podwójny sygnał dźwiękowy. Mechanizm otwierania jest zacięty, należy skontaktowad się ze sprzedawcą. Diody zielona i czerwona migają równocześnie; przy każdym mignięciu zamek emituje dwa sygnały dźwiękowe. Komunikacja pomiędzy klawiaturą a mechanizmem zabezpieczającym (wewnątrz sejfu) została utracona: należy skontaktowad się ze sprzedawcą 14- GWARANCJA W razie konieczności w pierwszej kolejności należy skontaktowad się ze sprzedawcą. Jeżeli jest to niemożliwe (np. na skutek przeprowadzki) lub zamknięto sklep, w którym dokonano zakupu sejfu, należy skontaktowad się z serwisem posprzedażowym Gunnebo. Specjaliści w nim pracujący wskażą adres najbliższej placówki, w której dostępny jest wykwalifikowany specjalista. 15- OKRESY KONSERWACJI Zaleca się przeprowadzanie konserwacji minimum co 2 lata. Jeżeli sejf wymaga wykonania prac serwisowych, należy zawsze zwracad się do certyfikowanego specjalisty Gunnebo i zaopatrywad się w oryginalne części zamienne. Przed skontaktowaniem się z serwisem posprzedażowym sprawdzid model i numer seryjny sejfu, które znajdują się na wewnętrznej stronie drzwi lub na zewnętrznej stronie urządzenia. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niestosowania oryginalnych części podczas działao serwisowych. 27

28 16- USTAWIENIA FABRYCZNE Domyślne ustawienia fabryczne Konfiguracja kodu Domyślny kod dostępu Nadrzędny Aktywny Operator Nieaktywny Operator Nieaktywny Operator Nieaktywny Operator Nieaktywny Operator Nieaktywny Operator Nieaktywny Operator Nieaktywny Operator C.I.T Nieaktywny Opóźnienie Opóźnienie po wpisaniu kodu nadrzędnego Opóźnienie po wpisaniu kodu operatora 0 min 0 min Ustawienia ogólne Brzęczyk Podwójne zabezpieczenie otwarcia (tryb podwójnej kontroli) Przekazywanie danych wyjściowych przez kabel Funkcja potwierdzenia kodu Aktywny Nieaktywne Nieaktywne Aktywna 28

29 17- ODSUWANIE RYGLA (strona 16) Aby odsunąd rygiel drzwi i przeprowadzid symulację zamknięcia sejfu, należy wykonad poniższe czynności: 1-Otworzyd drzwi i zlokalizowad specjalny otwór znajdujący się po zewnętrznej stronie drzwi, w prawym górnym rogu oraz poniżej klawiatury. 2-W otworze umieścid narzędzie do symulacji, jak przedstawiono na poniższej ilustracji. 3-Rygiel zostanie odsunięty, co pozwoli na co najmniej trzykrotne sprawdzenie działania zamka i mechanizmu. 4-Usunąd narzędzie do symulacji i zamknąd drzwi sejfu. 5-Drzwi, zamek oraz mechanizm zostaną automatycznie zablokowane. 29

30 18- OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UWAGA! Materiał opakowaniowy w przypadku niewłaściwego użycia może doprowadzid do uduszenia lub powstania obrażeo. Nie należy pozwalad dzieciom na zabawę opakowaniem bez nadzoru. UWAGA: Niebezpieczeostwo obrażeo na skutek niewłaściwego transportu Masa własna sejfu jest bardzo duża. Upadek sejfu podczas niewłaściwego transportu lub montażu może doprowadzid do poważnych obrażeo dłoni i stóp. Sejf należy transportowad na solidnej podstawie (np. na palecie). Sejf przymocowad za pomocą pasów lub taśmy, aby uchronid go przed upadkiem. Podczas transportu należy nosid rękawice ochronne. Sejf transportowad wyłącznie przy użyciu odpowiednich narzędzi pomocniczych (np. dźwigników). Pasy i palety można zdjąd wyłącznie na miejscu montażu. UWAGA! POSPRZEDAŻOWE USŁUGI SERWISOWE Niebezpieczeostwo zmiażdżenia przez ruchome części mechanizmu zamka znajdujące się za pokrywą ochronną. Zmiażdżenie palców lub dłoni. Pokrywa może byd zdejmowana wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nie należy przeprowadzad konserwacji lub napraw bez upoważnienia. 30

31 UWAGA! Sejf może byd serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanych inżynierów. Przed zdjęciem pokrywy należy wyłączyd urządzenie i odłączyd je od źródła zasilania! UWAGA! Podczas konserwacji włączonej maszyny istnieje niebezpieczeostwo zmiażdżenia poprzez obracające się koła zębate. Zmiażdżenie palców lub dłoni. Przed przystąpieniem do pracy wyłączyd urządzenie. Przed aktywacją mechanizmu zamka upewnid się, że nie istnieje ryzyko zmiażdżenia palców i/lub dłoni. UWAGA! Niebezpieczeostwo przygniecenia przez sejf po jego upadku wskutek niewystarczającej nośności podłoża w miejscu montażu. Przygniecenie Przed przystąpieniem do montażu/ustawiania należy upewnid się, że podłoże w miejscu montażu ma wystarczającą nośnośd. Nie wolno montowad sejfu do ściany (np. na uchwycie). Nie wolno montowad sejfu w lub na meblach. 31

32 UWAGA! Niebezpieczeostwo utraty życia na skutek porażenia prądem (pracownicy serwisu) Istnieje bezpośrednie zagrożenie utraty życia na skutek porażenia prądem w przypadku kontaktu z częściami znajdującymi się pod napięciem. Uszkodzona izolacja lub pojedyncze części mogą stanowid zagrożenie dla życia. Prace przy instalacji elektrycznej mogą byd wykonywane wyłącznie przez elektryków. Jeżeli izolacja została uszkodzona, należy natychmiast odłączyd zasilanie i wykonad naprawę. Przed przystąpieniem do pracy przy elementach układów elektronicznych lub wyposażenia znajdującego się pod napięciem należy bezwzględnie odłączyd je od prądu na czas wykonywania pracy. Aby wykonad tę czynnośd, należy postępowad zgodnie z 5 zasadami bezpieczeostwa: Odłączyd urządzenie od zasilania. Zabezpieczyd urządzenie przed przypadkowym uruchomieniem. Sprawdzid, czy do urządzenia nie jest doprowadzone napięcie. Wykonad zabezpieczenie ziemnozwarciowe. Zabezpieczyd elementy znajdujące się pod napięciem za pomocą pokryw lub osłon. Nie należy obchodzid lub dezaktywowad bezpieczników. Bezpieczniki wymieniad na nowe o identycznym amperażu. Chronid elementy znajdujące się pod napięciem przed wilgocią. Wilgod może powodowad zwarcie. UWAGA! Kontakt części elektrycznych z wodą (zalanie lub spryskanie wodą)! Nie należy czyścid sejfu za pomocą cieczy 32

33 UWAGA! Nie należy wymieniad akumulatora sejfu na własną rękę. Czynnośd ta powinna byd wykonywana przez wykwalifikowanego i upoważnionego inżyniera. Proszę skontaktowad się z Paostwa dystrybutorem lub lokalnym serwisem Gunnebo. WAŻNE: Nie należy używad niewłaściwego rodzaju akumulatora. UWAGA! Niebezpieczeostwo utraty życia na skutek porażenia prądem! Uszkodzone kable lub wtyczki stanowią ryzyko kontaktu z elementami będącymi pod napięciem. Istnieje niebezpieczeostwo utraty życia na skutek porażenia prądem! W przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki należy wyłączyd urządzenie, odłączyd je od zasilania i dokonad naprawy. Nie należy obsługiwad urządzenia, którego kabel został uszkodzony. 33

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPA CIEPŁA PCWU-3,8H-A3

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPA CIEPŁA PCWU-3,8H-A3 INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPA CIEPŁA PCWU-3,8H-A3 01.2011 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3 3. Lokalizacja instalacji.. 8 4. Obsługa sterownika 11 5. Zabezpieczenia. 16 6.

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Polska Leica Rugby 410/420 DG Instrukcja obsługi Wstęp Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu z serii Rugby. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT. Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT v1.0. strona 1

Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT. Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT v1.0. strona 1 Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT v1.0 strona 1 Spis treści Informacje wstępne... 4 Wskazówki bezpieczeostwa... 4 Short Cuts / skróty klawiaturowe... 5 Hidden mode / menu ukryte... 5 Dane

Bardziej szczegółowo

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów WERSJA 5.01PL Dziękujemy za zakup rejestratora APER. Przed dokonaniem instalacji rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J Wersja dokumentu 3.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU BRC2E52C7 BRC3E52C7 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem montażu niniejszego produktu. Spis treści Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO ROZRUCHOWA KOŁOWROTU ES ROTESTIL SLIM FIRMY ELEKTRONICS SYSTEM KATOWICE

DOKUMENTACJA TECHNICZNO ROZRUCHOWA KOŁOWROTU ES ROTESTIL SLIM FIRMY ELEKTRONICS SYSTEM KATOWICE DOKUMENTACJA TECHNICZNO ROZRUCHOWA KOŁOWROTU ES ROTESTIL SLIM FIRMY ELEKTRONICS SYSTEM KATOWICE AKTUALIZACJA KATOWICE 10.08.2003 ELEKTRONICS SYSTEM 40 847 KATOWICE UL. BOCHEŃSKEIGO 81 (032) 355 16 80 do

Bardziej szczegółowo

drukarka fiskalna INNOVA DF-1

drukarka fiskalna INNOVA DF-1 drukarka fiskalna INNOVA DF-1 INNOVA SA, Izabelin 2009 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WBR-3,8H-B1 WBR-4,5H-B1 WBR-5,6H-B1 WBR-7,8H-B1 WBR-9,5H-B1 WBR-12,5H-B1 WBR-14,0H-B1 WBR-17,0H-B1 WBR-21,0H-B1-S

INSTRUKCJA OBSŁUGI WBR-3,8H-B1 WBR-4,5H-B1 WBR-5,6H-B1 WBR-7,8H-B1 WBR-9,5H-B1 WBR-12,5H-B1 WBR-14,0H-B1 WBR-17,0H-B1 WBR-21,0H-B1-S INSTRUKCJA OBSŁUGI WBR-3,8H-B1 WBR-4,5H-B1 WBR-5,6H-B1 WBR-7,8H-B1 WBR-9,5H-B1 WBR-12,5H-B1 WBR-14,0H-B1 WBR-17,0H-B1 WBR-21,0H-B1-S 01.2011 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje.

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

ContiSys Check. Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL

ContiSys Check. Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL ContiSys Check Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL Spis treści Wprowadzenie Informacje ogólne... 3 Zawartość zestawu... 6 Ekran wyświetlacza... 7 Klawiatury... 7 Połączenie... 8 Środki bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo