ród a publikacji medycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ród a publikacji medycznych"

Transkrypt

1 Anna Kordecka 1 z 40 ród a publikacji medycznych Jak podj decyzj kliniczn zgodnie z EBM? 1. Zadanie precyzyjnego pytania klinicznego. 2. Przeszukanie róde informacji. 3. Ocena wiarygodno ci informacji. 4. Przedstawienie wyników zgodnie z EBM. 5. Odniesienie wyników do praktyki (Czy mo na zastosowa wyniki w praktyce?) ród a informacji medycznych: 1. Czasopisma 2. Internet Bazy abstraktów Bazy informacji medycznej 3. Publikacje o rodków akademickich, badawczych i naukowych 4. Materia y konferencyjne

2 Anna Kordecka 2 z 40 Czasopisma Medyczne Prescrire International BMJ - British Medical Journal Annals of Internal Medicine The Lancet JAMA - The Journal Of the American Medical Association New England Journal of Medicine Impact Factor wybranych czasopism medycznych Impact Factor rednia liczba cytowa w danym roku do liczby artyku ów z danego czasopisma opublikowanych w dwóch poprzednich latach Miejsce Czasopismo IF w 2007r. 1 NEJM Lancet JAMA Ann Intern Med Annu Rev Med PLOS Medicine BMJ Arch Int Med CMAJ Tabela z Thompson Reuters ISI Web of Knowledge 2007 JCR Bazy czasopism medycznych www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home (www.blackwell-synergy.com)

3 Anna Kordecka 3 z 40 Bazy informacji medycznej Medline (PubMed) Cochrane Embase MedlinePlus

4 Anna Kordecka 4 z 40 Badania kliniczne ród a opracowa wtórnych oraz materia ów o EBM Cochrane Database of Systematic Reviews Free Medical Journals ACP Journal Club Bandolier Trip Database Evidence Based Medicine

5 Anna Kordecka 5 z 40 ród a bada wtórnych oraz materia ów o EBM cd. internetowa Uniwersytetu w York: NHS Centre for Reviews and Dissemination Effective Health Care Bulletins Effectiveness matters The Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) ród a opracowa wtórnych i ekonomicznych: Stowarzyszenia HTA i farmakoekonomiczne HTAI INAHTA ISPOR IHEA SMDM ród a opracowa wtórnych oraz materia ów o HTA CCOHTA SBU NCCHTA FDA NICE NHS CRD AHRQ SNHTA Cochrane

6 Anna Kordecka 6 z 40 Wytyczne National Guideline Clearinghouse EBM Guidelines: Evidence-Based Medicine New Zealand Guidlines Group Guidelines International Network Wytyczne cd. NHS Evidence - National Library of Guidelines NHS Clinical Knowledge Summaries NHS Scotland Geneva Foundation for Medical Education and Research Darmowy dost p do czasopism medycznych

7 Anna Kordecka 7 z 40 Kalkulatory EBM Wyszukiwarki naukowe Postulowane zmiany dotycz ce wymaga wobec nadsy anych artyku ów do czasopism medycznych Naukowcy a nie sponsorzy bada powinni decydowa o projekcie badania oraz o analizie i interpretacji wyników. Czasopisma wymaga b d ujawnienia roli jak w badaniu pe ni autor oraz sponsor badania. Czasopisma nie b d publikowa y artyku ów opisuj cych badania, przy których sponsor kontrolowa uzyskane dane lub mia prawo wstrzymania publikacji wyników.

8 Anna Kordecka 8 z 40 Zasady korzystania z medycznych baz danych PubMed Polski dost p do Medline: - przekierowanie do PubMed

9 Anna Kordecka 9 z 40

10 Anna Kordecka 10 z 40 Logowanie Okno wyszukiwania Pomoc Narz dzia

11 Anna Kordecka 11 z 40

12 Anna Kordecka 12 z 40 Filtry Filtry PubMed - wersja tekstowa

13 Anna Kordecka 13 z 40 PubMed - wersja tekstowa Status publikacji PubMed - as supplied by publisher PubMed - in process PubMed - indexed for MEDLINE PubMed - OLDMEDLINE for Pre1966 PubMed About Entrez

14 Anna Kordecka 14 z 40 Przegl danie wyników wyszukiwania Wybór formy wy wietlenia informacji Sortowanie wg wybranych kryteriów Zapisywanie wyników wyszukiwania Wy wietlanie w formie tekstowej Dodawanie do Clipboard Zamawianie

15 Anna Kordecka 15 z 40

16 Anna Kordecka 16 z 40 wiczenie Prosz wyszuka badania kliniczne dotycz ce zastosowania penicyliny: wy wietli je w formacie ABSTRACT, na jednej stronie umie ci 100 rekordów, posortowa wed ug autora, zapisa w postaci pliku tekstowego,

17 Anna Kordecka 17 z 40 Wyszukiwanie zaawansowane Funkcja Limits Umo liwia ograniczenie wyszukiwania pod wzgl dem: p ci wieku daty publikacji rodzaju publikacji obszaru wyszukiwania (tytu, abstrakt itd...) przedmiotu badania (ludzie/zwierz ta)

18 Anna Kordecka 18 z 40 PRZYPOMNIENIE O FILTRACH!!! wiczenie Liczb bada dotycz cych zastosowania salmeterolu prosz zaw zi do: bada randomizowanych, przeprowadzonych u dzieci, opublikowanych po angielsku, Funkcja History zachowuje dotychczas u ywane zapytania (strategi wyszukiwania), wymazywana jest po 8 godzinach braku aktywno ci,

19 Anna Kordecka 19 z 40 Funkcje Clipboard Clipboard schowek, rekordy przechowywane s w nim przez 8 godzin, maksymalny rozmiar to 500 rekordów,

20 Anna Kordecka 20 z 40 wiczenie Wybrane badania dotycz ce zastosowania: omeprazolu (omeprazole), ranitydyny (ranitidine), prosz umie ci w schowku. Details zak adka wy wietla szczegó y wykonywanych operacji

21 Anna Kordecka 21 z 40 Wybrane funkcje dodatkowe wyszukiwanie konkretnych artyku ów w oparciu o dane z bibliografii, wyszukiwanie artyku ów w danym czasopi mie, zapytanie kliniczne (zawiera kategorie: terapia, diagnoza, prognoza itd...), MeSH Database, Wyszukiwanie fraz np.: knee prosthesis PubMedCentral darmowe pe ne teksty

22 Anna Kordecka 22 z 40 wiczenie Prosz o wyszukanie, w oparciu o narz dzie zapytania kliniczne, publikacji po wi conych diagnostyce raka piersi.

23 Anna Kordecka 23 z 40 MeSH Database baza zawiera ponad tysi ce terminów uaktualnianych corocznie uporz dkowanie hierarchiczne terminów umo liwia budowanie zapyta w oparciu o terminy (headings) oraz podkategorie (sub-headings) zapytania proste lub z o one

24 Anna Kordecka 24 z 40

25 Anna Kordecka 25 z 40 wiczenie Prosz w bazie MESH wyszuka nast puj ce s owa: z amanie (fracture), gru lica (tuberculosis), przepuklina (hernia), rak jelita grubego (colorectal cancer),

26 Anna Kordecka 26 z 40 Tagi

27 Anna Kordecka 27 z 40 STOP Words LinkOut Wyszukiwanie S owa kluczowe Gwiazdka * Czu o a swoisto wyszukiwania Zapytania AND OR NOT

28 Anna Kordecka 28 z 40 Zapytania Proste Z o one AND OR NOT Operatory AND wyszukuje wszystkie pozycje zawieraj ce oba podane terminy OR wyszukuje pozycje zawieraj ce przynajmniej jeden z wybranych terminów NOT wyszukuje wszystkie pozycje z wyj tkiem tych, które zawieraj termin podany po s owie NOT Operator AND A AND B

29 Anna Kordecka 29 z 40 Operator OR A OR B

30 Anna Kordecka 30 z 40 Operator NOT A NOT B Operatory - zastosowanie hypertension AND enalapril hypertension NOT enalapril #1 hypertension #2 enalapril #1 AND #2 #1 NOT #2

31 Anna Kordecka 31 z 40 Ustawione limits nie kasuj si same! czenie operatorów #1 AND #2 OR # #1 AND (#2 OR #3) Nale y mie na uwadze kolejno dzia a w strategii wyszukiwania konieczno wprowadzania nawiasów

32 Anna Kordecka 32 z 40 Operator * /gwiazdka/ wyszukuje wyrazy z ró nymi zako czeniami diabet* = diabetes OR diabete OR diabetic OR... automatyczne wy czenie funkcji MeSH

33 Anna Kordecka 33 z 40 Zasady korzystania z Cochrane Collaboration mi dzynarodowa organizacja, non-profit, dostarcza aktualnych informacji u atwiaj cych podejmowanie decyzji w opiece zdrowotnej, specjali ci z ró nych dziedzin medycyny nie otrzymuj wynagrodzenia za prac w ramach Cochrane Collaboration, The Cochrane Database of Systematic Reviews baza przegl dów systematycznych opracowanych przez Cochrane Collaboration, ka dy przegl d posiada identyczn form (te same elementy/rozdzia y), ka dy przegl d opracowany jest wg tej samej metodologii (Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions),

34 Anna Kordecka 34 z 40 Wyszukiwanie proste

35 Anna Kordecka 35 z 40 Wyszukiwanie zaawansowane (Cochrane Advanced Search)

36 Anna Kordecka 36 z 40

37 Anna Kordecka 37 z 40 Strategia wyszukiwania (Search History)

38 Anna Kordecka 38 z 40 Database of Abstracts of Reviews of Effects baza zawiera abstrakty przegl dów systematycznych opracowanych przez podmioty inne ni Cochrane Collaboration, zdefiniowane kryteria w czania przegl dów do bazy DARE, obszerny abstrakt jednolita struktura, baza utrzymywana przez uniwersytet w York, Kryteria w czenia do bazy DARE przegl d systematyczny/metaanaliza, zdefiniowane kryteria w czania bada do przegl du, przynajmniej jedno badanie spo ród w czonych jest typu RCT, dost pne streszczenie w czonych bada, CENTRAL (The Cochrane Central Register of Controlled Trials) rejestr bada klinicznych kontrolowanych, powstaje w wyniku przeszukiwania Medline, EMBASE oraz r cznego (handsearching) przeszukiwania czasopism nieindeksowanych,

39 Anna Kordecka 39 z 40 S ownik terminów medycznych (MeSH Search)

40 Anna Kordecka 40 z 40 Thesaurus pozwala na znalezienie wszystkich hase znajduj cych si w MeSH, które zawieraj okre lone s owo, po wpisaniu s owa (np. asthma) i naci ni ciu przycisku Thesaurus otrzymujemy list hase zawieraj cych s owo asthma, wybieramy jedno z hase (poprzez naci ni cie na aktywny link), co prowadzi do wy wietlenia struktury hierarchicznej hase, Struktura Cochrane Library - podsumowanie The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews) Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) The Cochrane Database of Methodology Reviews (Methodology Reviews) The Cochrane Methodology Register (Methodology Register) Health Technology Assessment Database (HTA) NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) About The Cochrane Collaboration and the Cochrane Collaborative Review Groups (About)

oraz pragmatyczne badania kliniczne

oraz pragmatyczne badania kliniczne PRACE POGL DOWE ukasz KACZYÑSKI 1 Bogdan SOLNICA 1 Pragmatyczne badania kliniczne z randomizacj¹ jako Ÿród³o danych w ocenie efektywnoœci praktycznej technologii medycznych Pragmatic randomized controlled

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie strony internetowej dla celów projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie strony internetowej dla celów projektu. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik, wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego na

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu WYDZIA EKONOMII STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ I PRACY MAGISTERSKIEJ

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu WYDZIA EKONOMII STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ I PRACY MAGISTERSKIEJ UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu WYDZIA EKONOMII STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ I PRACY MAGISTERSKIEJ POZNA 2012 STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ Praca licencjacka jest prac ko cz pierwszy stopie studiów

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI

TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI Streszczenie W pracy przedstawiono znaczenie podej cia opartego na technologiach semantycznych

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika THERAPY OPROGRAMOWANIE MANAGEMENT SOFTWARE DO ZARZ DZANIA FOR DIABETES TERAPI W CUKRZYCY Podr cznik u ytkownika Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325, USA 800-646-4633 818.576.5555 www.medtronicdiabetes.com

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Podstawowe aspekty tworzenia systemów grafiki kognitywnej

Podstawowe aspekty tworzenia systemów grafiki kognitywnej Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 248 261 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.15 Podstawowe aspekty tworzenia systemów grafiki kognitywnej Olga Pilipczuk, Dima Shamroni

Bardziej szczegółowo

TOOLKIT. Transnational Partner Search. POSZUKIWANIE PARTNERÓW WSPÓ PRACY PONADNARODOWEJ (wersja robocza)

TOOLKIT. Transnational Partner Search. POSZUKIWANIE PARTNERÓW WSPÓ PRACY PONADNARODOWEJ (wersja robocza) TOOLKIT Transnational Partner Search POSZUKIWANIE PARTNERÓW WSPÓ PRACY PONADNARODOWEJ (wersja robocza) Spis tre ci Informacje ogólnodost pne... 4 Rejestracja... 6 Podstawowe przyciski...7 Logowanie i zmiana

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 132 Politechniki Wroc awskiej Nr 132 Studia i Materia y Nr 39 2011 Jan BLACHOWSKI, Justyna GÓRNIAK-ZIMROZ, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC, Katarzyna PACTWA*, Joanna

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie IV

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie IV Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 JAROSŁAW BECKER Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule dokonano

Bardziej szczegółowo

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania,

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania, Próba analizy porównawczej funkcji modu ów logistycznych wybranych zintegrowanych systemów informatycznych zarz dzania Krystyna Johansson Zasadniczym celem niniejszej pracy jest identyfikacja kryteriów

Bardziej szczegółowo

(standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

(standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce Raport TNO 2001.215 Raport 7 (standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce Wassenaarseweg 56 P.O. Box 2215 2301 CE Leiden Holandia www.tno.nl T +31 71 518 18 18

Bardziej szczegółowo

U YTECZNO KLINICZNA INTERWENCJI PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH WSPARTYCH EMPIRYCZNIE

U YTECZNO KLINICZNA INTERWENCJI PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH WSPARTYCH EMPIRYCZNIE A R T Y K U Ł D Y S K U S Y J N Y ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE Tom XIV, numer 1 2011 JADWIGA M. RAKOWSKA 1 U YTECZNO KLINICZNA INTERWENCJI PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH WSPARTYCH EMPIRYCZNIE Skuteczno psychologicznych

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo