ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH"

Transkrypt

1 mgr in. T. Goszczyski, mgr in. Z. Pilat, mgr in. M. Sowikowski, mgr in. J. Zieliski Przemysowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MAYCH PRZEDSIBIORSTW PRODUKCYJNYCH Koncepcja Web 2.0, której zaoeniem byo zapewnienie indywidualnym uytkownikom moliwoci samodzielnego tworzenia i projektowania serwisów sieciowych, moe okaza si skutecznym rozwizaniem problemów take dla maych firm, zarówno tych zajmujcych si sprzeda technologii informatycznokomunikacyjnych ICT (od ang. Information and Communication Technologies) jak i zajmujcych si produkcj, dostaw czy serwisowaniem urzdze. W ramach pomocy technicznej i wsparcia po sprzeday mog to by: konserwacja w zakresie dostosowanym do stanu technicznego produktu, rozwizywanie problemów eksploatacyjnych, rekonfiguracja urzdze, itp. Obecnie wiele firm musi zapewnia wydajn realizacj takich usug na caym wiecie. Wymaga to wic od nich stosowania takich technologii ICT, które umoliwiaj pynne przejcie z aktualnie dostpnego zakresu obsugi (gównie na poziomie lokalnym) do usug wiadczonych na rynku globalnym, a czciowo take w wiecie wirtualnym. Niniejsza praca przedstawia aktualne stadium rozwoju zastosowa technologii ICT do wsparcia wspópracy pomidzy dostawcami a klientami, ze szczególnym uwzgldnieniem nowych narzdzi i potencjau tkwicego w koncepcji Web 2.0 oraz prób okrelenia celów moliwych do realizacji na tym etapie przez prace badawcze w dziedzinie ICT. DISTRIBUTED INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEMS FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Web 2.0 principles promote service building and composition on individual level. Now it is expected that future developments would continue the move from the service composition at individual level of Web 2.0 to company and also small enterprises acting on the global market. It could be: ICT and service engineering vendor small and medium enterprises (SMEs), equipment manufacturer SMEs and user SMEs need to extend their products with different product & customer support services, such as: condition based maintenance, problem solving, equipment reconfiguration services etc., and to be able to cost effectively provide these services to customers distributed worldwide. For this purpose users need Information and Communication Technologies (ICT) solutions, which will allow smooth transition from the current (mostly locally oriented) service provision, to provision of services at global market, partly in virtual world. The paper presents current state of application for ICT based supplier-customer collaboration, with the special attention for the new tools and possibilities which are available within the Web 2.0 concept and approaches to define objectives actually possible to be fulfilled by ICT research. 146 Pomiary Automatyka Robotyka 2/2011

2 1. WPROWADZENIE Niniejsza praca przedstawia aktualne stadium rozwoju zastosowa technologii ICT we wspópracy pomidzy dostawcami a klientami maych przedsibiorstw, ze szczególnym uwzgldnieniem nowych narzdzi i potencjau tkwicego w koncepcji Web 2.0. Do czasu pojawienia si Web 2.0 sie WWW gównie rozumiana bya jako inne, nowe ródo informacji, gdzie moliwoci uytkowników byy ograniczone tylko do biernego wykorzystywania zaoferowanej im zawartoci. Web 2.0 z tego rodzaju róda tylko do odczytu miaa by stopniowo przeksztacona do kultury do odczytu i zapisu [1], gdzie uytkownicy nie tylko konsumowaliby oferowane treci, ale równie aktywnie braliby udzia w tworzeniu i modyfikowaniu zasobów informacyjnych oraz rozwoju sieci Web. 2. TECHNOLOGIA WEB 2.0 Koncepcja Web 2.0 zakada promowanie projektowania i tworzenia usug na poziomie indywidualnym, a w przyszoci najprawdopodobniej przeoy si to take na poziom przedsibiorstwa lub grupy. Widoczny jest ju wyrany trend w kierunku zastosowa jej poza jednostkami i ich niewielkimi grupami, na poziomie caych organizacji i przedsibiorstw. Jest take bardzo prawdopodobne, e do rozszerzonych sieci wymiany informacji i wspópracy wczone zostan take maszyny, a wspópraca bdzie odbywa si na masow skal i wedug globalnych planów. Szczególny nacisk kadzie si na usugi i narzdzia wykorzystywane do wspópracy, tzn. narzdzia zapewniajce wsparcie wspópracy offline lub online: rozwój kluczowych funkcji realizujcych usugi oraz ich struktur, dostosowanie do indywidualnych potrzeb, aktualizacj, konserwacj, itp. Ma to na celu zacieranie granic pomidzy projektowaniem a uytkowaniem, z bezporednim lub porednim uwzgldnieniem koncepcji Web 2.0 [2]. Dziki temu, moliwa bdzie realizacja ostatecznego celu, którym jest tworzenie szybszych, taszych, bardziej elastycznych i wyszej jakoci usug opartych na wspópracy, a take budowa modeli stanowicych ródo odniesienia dla rodowisk wspópracy (ang. Collaborative Working Environment, CWE) umoliwiajcych automatyczne tworzenie i integracj podstawowych funkcji realizujcych te usugi, z uwzgldnieniem Web 2.0. Taka koncepcja zawartoci sieci, wytwarzanej przez tej sieci uytkownika, wymusza moliwo, zdolno owego uytkownika, by interaktywnie tworzy i edytowa t zawarto. W konsekwencji, dostawcy Internetu online przestawili si na to, e ich gównym celem jest nie tylko dostarczanie zawartoci, ale te tworzenie moliwoci dla uytkowników, by mogli oni tworzy i publikowa ich wasne treci. Projekt WEB-2-SME zamierza propagowa to przesunicie od usug kierowanych do indywidualnego uytkownika do takich samych usug dla przedsibiorstwa, a szczególnie dla maych i rednich przedsibiorstw MP (ang. SME). Ma to nastpi przez utworzenie nowych usug, które mog zosta zaoferowane do poszczególnych uytkowników oraz oparte na Web 2.0 narzdzia, pozwalajce utworzy i dopasowywa swoje usugi oferowane dla uytkownika. Projekt WEB-2-SME usiuje szczególnie wesprze MP we wczaniu nowych lub dostosowywanie istniejcych usug z wykorzystywaniem synergii pochodzcej z czenia rónych podstawowych usug do wyszego poziomu usug (ang. Product Extension Services, PES). Dlatego gównym celem projektu WEB-2-SME jest badanie, jak procesy biznesowe MP (istniejce lub nowe) mog zosta zamodelowane, i jak róne czci tych procesów 2/2011 Pomiary Automatyka Robotyka 147

3 mog by wspierane przez podstawowe usugi wspópracy (ang. Core Collaborative Services, CCS) zaoferowane w przyszoci. 3. MP I WSPÓPRACA MIDZYNARODOWA Wspópraca w midzynarodowych sieciach MP zajmujcych si produkcj, dostaw i serwisem, a w szczególnoci w ramach wsparcia technicznego i obsugi klienta, wymaga rozwizania szeregu problemów o krytycznym znaczeniu, synchronizacji i utrzymania przestrzeni roboczych, aktywacji potencjau wiedzy itp. Szczególnym utrudnieniom podlega wspópraca pomidzy geograficznie rozproszonymi zespoami uytkowników urzdze oraz zespoami pracowników producenta/dostawcy zajmujcych si ich projektowaniem i konserwacj, jeeli dystrybucja istniejcych narzdzi nie nada za dynamicznie zmieniajcymi si modelami wspópracy. Zaawansowane platformy skutecznej wspópracy w rodowisku przemysowym pomidzy pracownikami bez wiedzy informatycznej s generalnie bardzo trudno dostpne, w szczególnoci dla MP. Wiele problemów zwizanych ze wspóprac jest wspólnych dla rónych obszarów zastosowa, jednak kilka kwestii cile zwizanych ze wspóprac w MP zajmujcych si produkcj wymaga odrbnych bada skoncentrowanych wanie na potrzebach sektora produkcji. Te problemy to: bardzo zrónicowane rodowiska robocze poszczególnych zespoów (np. hala produkcyjna, logistyka, biura zespoów projektowych itp.), konieczno stosowania rónych modeli wspópracy dla zespoów dziaajcych w obszarze nowoczesnej i elastycznej produkcji (np. kombinacja synchronicznej i asynchronicznej wspópracy przy realizacji usug, z uwzgldnieniem rónic czasu, aspektów kulturowych itp.), rónice w poziomie wiedzy technicznej czonków poszczególnych zespoów (np. pracownicy z hali produkcyjnej o duym dowiadczeniu w obsudze urzdze, ale (czsto) niewielkiej wiedzy informatycznej, projektanci o duej wiedzy technicznej), okrelone wymagania w zakresie bezpieczestwa, czy sprawy zwizane z prawami wasnoci intelektualnej. Otwart kwesti pozostaje skuteczne tworzenie usug opartych na wspópracy przez osoby niebdce specjalistami w dziedzinie informatyki. Wsparcie techniczne i obsuga klienta oparte na koncepcji Web 2.0 bd realizowane przez innowacyjne i kompleksowe oprogramowanie (wykorzystujce zaoenia Web 2.0), rozszerzajce ofert MP zajmujcych si produkcj systemów zautomatyzowanych i urzdze elektrycznych o midzynarodowym zasigu. Dziki takim rozwizaniom: MP zajmujce si sprzeda technologii ICT bd mogy zaoferowa nowe i bardzo konkurencyjne systemy oprogramowania; MP zajmujce si produkcj urzdze, czyli bezporedni uytkownicy takiego oprogramowania, zwiksz sw konkurencyjno na rynku wiatowym, wprowadzajc do oferty nowe usugi i wdraajc nowe modele biznesowe; Uytkownicy bd mogli zaoferowa swym klientom rónorodne usugi w ramach pomocy technicznej i wsparcia po sprzeday, takie jak konserwacja w zakresie dostosowanym do stanu technicznego produktu, rozwizywanie problemów, zmiany konfiguracji itp., a take zapewnia wydajn realizacj tych usug na caym wiecie. 148 Pomiary Automatyka Robotyka 2/2011

4 Kluczowym aspektem usug rozszerzonych jest konieczno zapewnienia skutecznej wspópracy pomidzy rónymi ogniwami acucha dostaw z jednej strony oraz z klientami (uytkownikami) z drugiej strony w ramach rozproszonego geograficznie przedsibiorstwa. Wymaga to wykorzystania technologii ICT, które umoliwiaj pynne przejcie z aktualnie dostpnego zakresu obsugi (gównie na poziomie lokalnym) do usug wiadczonych na rynku globalnym, a czciowo take w wiecie wirtualnym. Wsparcie techniczne i obsuga klienta oparte na koncepcji Web 2.0 powinny, przede wszystkim, obejmowa rekonfiguracj produktów, zarzdzanie relacjami z klientami, konserwacj i diagnostyk. 4. ZARZDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI Zarzdzanie relacjami z klientami (CRM, od ang. Customer Relationship Management) to znana i szeroko stosowana strategia podtrzymywania wspópracy firmy z obecnymi i potencjalnymi klientami. Jej zaoeniem jest wykorzystanie nowych technologii (gównie ICT) do organizacji, automatyzacji i synchronizacji procesów biznesowych gównie zada zwizanych ze sprzeda, ale take dziaa marketingowych, obsugi klienta i pomocy technicznej. Klient postrzega wzajemn interakcj z wasnej, odmiennej perspektywy, a zatem musz one zawsze sprawia wraenie spójnej czci logicznego procesu dcego w okrelonym kierunku. Wykorzystanie danych pozyskanych od klienta pozwala podnosi ogóln jako procesu rozwoju produktu, wprowadza usprawnienia, kierowa sprzeda do waciwej grupy docelowej i usprawnia zarzdzanie dziaalnoci. Kluczowe znaczenie maj zatem wysokiej jakoci analizy. Nowe technologie daj wszystkim typom klientów moliwo samodzielnej obsugi i kontroli, a w konsekwencji take moliwo uczestnictwa w caym procesie. Najwaniejsz spraw jest wykorzystanie tych technologii w taki sposób, by usugi byy dostpne dla klientów, gdy tego potrzebuj. Analizy mog zatem przynosi dwa rodzaje korzyci: wzrost przychodów dziki szybszej identyfikacji lepszych moliwoci oraz usprawnienia dziaalnoci operacyjnej dziki skutecznemu wykorzystaniu zasobów. Najlepsze firmy prowadz centralne analizy majce na celu ekstrahowanie cennej wiedzy z pozyskiwanych danych. Po zaoeniu pewnej hipotezy, któr naley udowodni lub obali, wiedza gromadzona jest metod eksperymentaln w formie programów pilotaowych realizowanych w rzeczywistych warunkach [3]. Precyzyjne zdefiniowanie celu pozwala na szybkie okrelenie czynników, które maj wpyw na koszty, przychody i poziom zadowolenia klientów. Kluczowe znaczenie dla szybkich analiz i odpowiednich reakcji maj zintegrowane dziaania marketingowe i operacyjne. Inny wany aspekt to wykorzystywanie kwalifikacji pracowników do zwikszania wydajnoci dziaalnoci operacyjnej. Przedsibiorstwo, które dziki prowadzonym analizom rozumie mechanizmy kierujce zachowaniem klientów, jest w stanie skuteczniej przewidywa zapotrzebowanie na okrelone zasoby. Wiksze zaangaowanie klientów w zarzdzanie usugami w ramach CRM umoliwia uwolnienie zasobów firmy i podniesienie poziomu obsugi. Uwalniajc pracowników odpowiedzialnych za bezporednie kontakty z klientami z czci zada, narzdzia analityczne s w stanie bardziej precyzyjnie przewidywa popyt na usugi i kierowa klientów do odpowiednich kanaów samodzielnej obsugi [4]. 5. KONSERWACJA I DIAGNOSTYKA Jednym z nadrzdnych celów jest zdolno do integracji informacji pozyskiwanych z systemów sterowania oraz w drodze pomiarów w zakadzie produkcyjnym z systemami zarzdzania produkcj i konserwacj. Obecnie, brane zwizane z automatyk przemysow i monitorowaniem warunków produkcji byskawicznie rozwijaj ofert zintegrowanych 2/2011 Pomiary Automatyka Robotyka 149

5 rozwiza opartych na otwartych standardach technologicznych i wykorzystujcych takie urzdzenia i oprogramowanie, jak sieci Ethernet, XML i Internet do udostpniania informacji. Branowym standardem na caym wiecie sta si OPC (OLE for Process Control), umoliwiajcy czno i wymian informacji pomidzy odrbnymi sieciami przemysowymi, sterownikami programowalnymi, rozproszonymi systemami sterowania, systemami monitorowania, a take systemami zarzdzania aktywami zakadu i procesami produkcyjnymi [5]. Jeeli chodzi o konserwacj i diagnostyk, koncepcja Web 2.0 moe by niezwykle pomocna, gdy jest wykorzystywana jako ródo skumulowanej wiedzy i umiejtnoci uytkowników. Wszystkie problemy zwizane z konserwacj mog by rozwizywane z udziaem wszystkich uytkowników sieci oraz z wykorzystaniem wspólnej wiedzy diagnostycznej [6]. Usugi rozszerzone obejmujce wsparcie techniczne i obsug klienta, a w szczególnoci konserwacj i diagnostyk, byy przedmiotem intensywnych bada. Jednak pomimo coraz szerszego zastosowania zaawansowanych zautomatyzowanych rozwiza diagnostycznych, obowizek diagnozowania biecych problemów zwykle i tak spoczywa na barkach operatorów. Dlatego trwaj prace nad opracowaniem metod wspomagania procesów podejmowania decyzji oraz (wirtualnej) wspópracy w zakresie diagnostyki. W nowoczesnych, wspópracujcych ze sob MP, wymiana wiedzy jest czynnikiem o krytycznym znaczeniu, z którym zwizane s fundamentalne problemy dotyczce akceptacji, motywacji, ontologii, korelacji rónych typów wiedzy, traktowania wiedzy opartej na dowiadczeniu, itp. Istniejce metody i narzdzia ICT, czsto o duych moliwociach, nie speniaj jednak wielu sporód tych wanych wymaga. Konieczne jest zatem opracowanie uniwersalnego i moduowego systemu ICT, który zostanie wdroony przez róne MP, nie tylko te zajmujce si produkcj urzdze, ale take firmy z innych bran, oraz który wspieraby rozwój produktów. Taka platforma umoliwi realizacj rozmaitych usug rozszerzonych, takich jak pomoc klientom w rozwizywaniu problemów zwizanych z wyborem, projektowaniem lub uytkowaniem produktów, diagnostyka, konserwacja, serwisowanie, itp. System bdzie otwarty na dodawanie nowych usug zwizanych z rónymi produktami/urzdzeniami i dostpnych dla rónych uczestników (np. projektantów, usugodawców, konserwatorów, operatorów pracujcych na hali produkcyjnej, klientów) [7]. 6. REKONFIGUROWALNE SYSTEMY PRODUKCYJNE Rekonfigurowalne systemy produkcyjne (ang. Reconfigurable Manufacturing Services, RMS) to systemy umoliwiajce byskawiczn zmian struktury, a take komponentów sprztowych i oprogramowania, w celu szybkiego dostosowania wydajnoci produkcji i funkcjonalnoci do zmiennych warunków rynkowych i systemowych. Idealny system RMS powinien posiada sze kluczowych cech. S to: moduowa budowa, moliwo integracji, elastyczno, skalowalno, wielofunkcyjno i moliwo diagnostyki. Typowy system RMS zwykle ma kilka z tych cech, cho niekoniecznie wszystkie. Powyej wymienione atuty zwikszaj zdolno systemu do reagowania na nieprzewidziane okolicznoci, takie jak nagy wzrost lub spadek popytu czy awarie urzdze. RMS uatwia szybkie uruchomienie produkcji nowych wyrobów oraz umoliwia korekt wielkoci produkcji, jeeli nagle okae si to konieczne. Doskonay rekonfigurowalny system produkcyjny powinien zapewnia dokadnie tak funkcjonalno i wydajno produkcji, jakie s potrzebne, z moliwoci ekonomicznej optymalizacji w razie potrzeby. Obiecujc koncepcj, która moe wyeliminowa techniczne, organizacyjne i finansowe ograniczenia innych rozwiza, jest potraktowanie wszystkich elementów biorcych udzia w procesie produkcji jako konglomeratu rozproszonych, autonomicznych, inteligentnych 150 Pomiary Automatyka Robotyka 2/2011

6 i wielokrotnie angaowanych jednostek wspópracujcych ze sob. Z punktu widzenia funkcjonalnoci, kada taka jednostka moe, w odpowiednim momencie, inicjowa wspóprac i prowadzi dynamiczn interakcj z innymi jednostkami w celu realizowania zarówno lokalnych, jak i globalnych celów, tworzc midzywarstwow infrastruktur przedsibiorstwa produkcyjnego [8]. W oparciu o te zaoenia, opracowano i przeanalizowano róne podejcia do wymaga rekonfigurowalnych systemów produkcyjnych, takie jak systemy wieloagentowe (MAS, od ang. Multi-Agent Systems) [9] czy holonowy system produkcji (HMS, od ang. Holonic Manufacturing Systems) [10]. Pomimo pewnych sukcesów obydwu tych koncepcji, nadal nie s one stosowane na wiksz skal w zakadach produkcyjnych [11]. 7. WYMAGANIA SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH Kluczowym aspektem usug rozszerzonych (PES, od ang. Product Extension Services) jest konieczno zapewnienia skutecznej wspópracy pomidzy rónymi ogniwami acucha dostaw z jednej strony oraz z klientami (uytkownikami) z drugiej strony w ramach rozproszonego geograficznie rozszerzonego przedsibiorstwa. Potne firmy mog zdobywa rynek globalny budujc wasne sieci na caym wiecie (np. tworzc oddziay czy centra obsugi zapewniajce lokaln obecno w rónych regionach wiata). MP, cho czsto wchodz w skad rozmaitych sieci o wikszym zasigu, nie mog pozwoli sobie na tworzenie kompetentnych centrów obsugi na caym wiecie, które mogyby skutecznie radzi sobie z du rónorodnoci produktów i cig ewolucj ich modeli i wariantów. Obecnie, wiele MP realizuje usugi rozszerzone (np. diagnostyk czy konserwacj), które wymagaj lokalnej obecnoci firmowych specjalistów, w oparciu o technologie ICT. Dlatego tworzenie modeli biznesowych dla takiej obsugi to wane wyzwanie dla MP prowadzcych dziaalno o zasigu midzynarodowym. Nowoczesne rozwizania w zakresie tworzenia rodowisk wspópracy (CWE, od ang. Collaborative Working Environment) oraz zarzdzania wiedz (KM, od ang. Knowledge Management) umoliwiaj skuteczne rozszerzanie usug i ekonomiczn realizacj obsugi rozproszonych geograficznie klientów z wykorzystaniem dostpu do wiata wirtualnego (tzn. sieci internetowej). Niemniej jednak, w tym obszarze take przewag maj due przedsibiorstwa, które dysponuj rodkami niezbdnymi do rozwoju i wdraania zoonych rozwiza umoliwiajcych globaln wspóprac, a MP czsto pozostaj w tyle, bez odpowiedniej wiedzy i zasobów, które umoliwiyby im zastosowanie i nauk obsugi takich systemów. Tworzenie oferty usug rozszerzonych z wykorzystaniem technologii wspódzielonych rodowisk roboczych i zarzdzania wiedz wymaga czsto duych nakadów finansowych i zatrudnienia specjalistów w dziedzinie ICT. Usugi czsto trzeba rekonfigurowa/dostosowa do konkretnych i zmieniajcych si wymogów zwizanych z okrelonymi produktami/klientami, co oznacza dodatkowe, zbyt wysokie dla MP koszty. Dlatego MP czsto rezygnuj z inwestycji w rozwizania informatyczno-komunikacyjne, co z kolei moe stanowi problem dla maych i rednich sprzedawców tych technologii, poniewa wikszo ich potencjalnych odbiorców to wanie MP. Koncepcja Web 2.0, której zaoeniem jest zapewnienie uytkownikom moliwoci samodzielnego tworzenia/projektowania oprogramowania, moe okaza si skutecznym rozwizaniem problemów zarówno uytkowników, jak i nabywców, poniewa umoliwia rozszerzenie obsugi zwizanej z produktami na miar potrzeb konkretnych MP. Nowe oprogramowanie powinno zapewni skuteczn wirtualn wspóprac w ramach rozszerzonego przedsibiorstwa, z uwzgldnieniem szerokiego spektrum dynamicznie zmieniajcych si potrzeb zwizanych z obsug, modelami wspópracy i rónym zapleczem technicznym jej uczestników. Kwesti o kluczowym znaczeniu jest umoliwienie 2/2011 Pomiary Automatyka Robotyka 151

7 pracownikom MP nie bdcym informatykami skutecznego tworzenia i zarzdzania usugami, by móc dostosowywa je do zmiennych wymaga. Skutecznym rozwizaniem jest zastosowanie zasad zaawansowanej koncepcji Web 2.0 oraz architektury zorientowanej na usugi (SOA, od ang. Service Oriented Architecture) do realizacji wspódzielonych rodowisk roboczych w branowej praktyce, z wykorzystaniem innowacyjnych technologii ICT dostpnych dla MP (czyli niedrogich i umoliwiajcych prost integracj). Takie rozwizanie musiaoby umoliwia ekonomiczn realizacj obsugi i wsparcia technicznego, niezalenie od geograficznej lokalizacji klientów i producentów. Najwaniejszym wyzwaniem w obszarze bada i technologicznego rozwoju jest jednak przejcie z usug zorganizowanych na indywidualnym poziomie Web 2.0 na poziom firmy lub grupy (czyli z myspace do mymp ). Nadrzdnym celem jest stworzenie nowego rozwizania ICT, które umoliwi MP poczenie pojedynczych narzdzi sucych do okrelonych zastosowa (np. klasycznego oprogramowania do diagnostyki lub konserwacji) z narzdziami do wspólnej pracy i zarzdzania wiedz (oferujcymi niezalene od danego zastosowania funkcje wspierania wspópracy, np. wyszukiwania osób majcych odpowiednie kompetencje do rozwizania danego problemu, monitorowania postpów prac, udostpniania wiedzy o produktach/procesach, itp.), w celu rozszerzenia oferty o obsug i wsparcie techniczne dostosowane do konkretnych i dynamicznie zmieniajcych si potrzeb klientów. 8. PRZYKAD BIZNESOWY Korzyci wynikajce z wprowadzenia technologii Web 2.0 mona przeanalizowa na przykadzie firmy zajmujcej si zarówno sprzeda i serwisem urzdze spawalniczych, jak równie oferujcej klientom gotowe instalacje spawalnicze dostosowane do potrzeb klienta. Obecnie gówn grup klientów firmy stanowi due firmy, dla których jako dostarczanych urzdze i usug jest waniejsza od ceny pojedynczego urzdzenia. Drug, szybko rosnc grup klientów s mniejsi odbiorcy, którzy kupuj pojedyncze urzdzenia a maj podobnie wysokie oczekiwania odnonie serwisu i utrzymania cigoci produkcji. Stanowi to niemae wyzwanie dla przedsibiorstwa, biorc pod uwag obszar, na którym ono operuje. Obecnie firma dziaa w tradycyjny sposób, w niewielkim stopniu wykorzystujc moliwoci oferowane przez nowoczesne technologie informatyczne. Poprzez zastosowanie technologii Web 2.0 firma chce zaoferowa swoim klientom dodatkowe usugi, które zwiksz jej konkurencyjno na rynku oraz pozwol na rozwinicie lepszych relacji z klientami. Wykorzystanie rozwiza informatycznych opierajcych si na technologii Web 2.0 pozwoli na: uzyskanie przez odbiorców/klientów zdalnego dostpu do wybranych, oferowanych przez firm urzdze i instalacji spawalniczych przy uyciu standartowych protokóów komunikacyjnych, wprowadzenie nowych serwisów sieciowych wspierajcych odbiorców/klientów oraz pozwalajcych na dzielenie si przez wszystkich uytkowników wiedz na temat urzdze i procesów spawalniczych. Wykorzystanie zdalnego dostpu do urzdze i instalacji spawalniczych pozwoli na: monitorowanie biecego stanu urzdze i instalacji spawalniczych oraz ich dziaania co zapewni szybsze reagowanie na powstajce problemy eksploatacyjne, a nawet potencjalnie na wykrycie moliwoci powstania awarii zanim ona nastpi, 152 Pomiary Automatyka Robotyka 2/2011

8 zdaln konserwacje i rekonfiguracje urzdze (np. poprzez zdaln aktualizacj oprogramowania). Przewiduje si, e spowoduje to zmniejszenie si liczby zgosze serwisowych a take reklamacji od klientów, co pozwoli na zmniejszenie kosztów obsugi gwarancyjnej i pogwarancyjnej (m.in. poprzez zmniejszenie czasu spdzanego na wyjazdach do klientów). Wykorzystanie serwisów WWW wspieranych poprzez technologie Web 2.0. powinno take przynie szereg dalszych korzyci, m.in.: szybsz integracj i wyszkolenie nowego personelu wasnego, dziki wymianie wiedzy, lepszy dostp do wiedzy na temat urzdze i procesów spawalniczych oraz rozwizywania problemów zwizanych z ich eksploatacj dla integratorów systemów, jak te ich uytkowników, popraw wizerunku i zwikszenie wiarygodnoci firmy, jako dostawcy urzdze spawalniczych i serwisu dziki wprowadzeniu nowych moliwoci komunikacji. Wprowadzenie rozwiza wykorzystujcych technologie Web 2.0. niewtpliwie wymusi zmiany w sposobie dziaania przedsibiorstwa oraz bdzie wizao si z inwestycjami, lecz potencjalne korzyci na pewno uzasadniaj podjcie takich dziaa. 9. PERSPEKTYWY Wanymi kwestiami dla orodków badawczo-rozwojowych, jak równie dla sektora przemysowego powinny by take: zastosowanie zaoe Web 2.0 w przemyle (a w szczególnoci wród MP) oraz ich przeoenie z poziomu indywidualnego na poziom caego przedsibiorstwa; poczenie innowacyjnych usug opartych na wspópracy z klasycznym oprogramowaniem sucym do diagnostyki, konserwacji czy rekonfiguracji urzdze i modernizacja takich aplikacji do bardziej wspódzielonej formy; rozwizania wspierajce róne formy i zaplecze techniczne wspópracy; dostosowane do specyfiki maych i rednich przedsibiorstw rozwizania zwizane z bezpieczestwem i prawem wasnoci intelektualnej. Inne cele to: zastosowanie zaawansowanych technologii rodowisk wspópracy i zarzdzania wiedz w MP zajmujcych si produkcj, umoliwiajce rozszerzenie zakresu ich usug i wprowadzenie nowych modeli biznesowych, jak równie zastosowanie SOA i architektury referencyjnej wspópracy [12, 13], które bd wspiera procesy rozwoju usug rozszerzonych w MP. Celem biznesowym MP zajmujcych si sprzeda technologii informatycznych jest opracowanie nowego systemu ICT, natomiast MP uytkownicy tych systemów z sektora przemysowego d do rozszerzania swej oferty na rynku globalnym. Rezultatami przyszych prac bd: zaawansowany system oparty na zasadach Web 2.0 i otwartej architekturze SOA, który umoliwi MP tanie i szybkie tworzenie innowacyjnych usug zwizanych z pomoc techniczn i wsparciem klientów oraz zarzdzanie tymi usugami oraz bdzie stanowi platform do elastycznej wspópracy rónych zespoów pracowników (take mobilnych) i klientów z caego wiata, a ponadto bdzie umoliwia pen rekonfiguracj i adaptacj do dynamicznie zmieniajcych si potrzeb MP i bdzie obejmowa zestaw innowacyjnych kooperacyjnych usug bazowych (CCS, od ang. Core Collaborative Services) 2/2011 Pomiary Automatyka Robotyka 153

9 i usug z zakresu zarzdzania wiedz, które bdzie mona zintegrowa z typowymi dla danych zastosowa (i czciowo istniejcymi) narzdziami wykorzystywanymi do wsparcia technicznego i obsugi klienta; interfejsy urzdze/systemów zautomatyzowanych (oprogramowanie poredniczce) i innych istniejcych systemów zapewniajcych dostp (online) do danych wykorzystywanych przez narzdzia do budowy usug rozszerzonych, co umoliwi MP skuteczne tworzenie nowych i utrzymanie istniejcych usug, a take ich dostosowanie do aktualnych potrzeb uytkowników; metodologia oparta na innowacyjnej koncepcji zastosowania wspópracy w MP do celów realizacji nowych usug i wsparcia klienta, w oparciu o nowe formy wspópracy pomidzy producentami urzdze a ich klientami i dostawcami. 10. WNIOSKI Konieczne jest zapewnienie MP odpowiednich rodków do skutecznego tworzenia usug oraz podejmowanie prób rozwizania najistotniejszych problemów zwizanych z przejciem z poziomu indywidualnego na poziom caego przedsibiorstwa, takich jak dostosowanie usug do kwestii praw wasnoci intelektualnej i prywatnoci, dzielenie si wiedz itp. Sposobem umoliwiajcym czenie rozproszonych zasobów z rónych dziedzin jest architektura zorientowana na usugi SOA. Wikszo wspóczenie stosowanych technologii SOA ma charakter usug sieciowych, lub P2P (od ang. peer-to-peer). W miar, jak powstawanie sieci semantycznych (Semantic Web) zaczyna nabiera realnych ksztatów, architektura SOA jest postrzegana jako odpowiednia do projektowania efektywnych i szybkich usug o wysokim poziomie zoonoci. Celem jest osignicie uniwersalnej i kompleksowej warstwy informacyjnej. Istnieje powane zapotrzebowanie na systemy SOA umoliwiajce realizacj wizji dowolnej treci, w dowolnym czasie i miejscu oraz na dowolnej platformie. Na podstawie analizy wymaga MP zajmujcych si produkcj oraz analizy aktualnych moliwoci technologicznych, okrelono najwaniejsze rozbienoci pomidzy tymi wymogami a moliwociami. To z kolei umoliwio zdefiniowanie kluczowych problemów w obszarze bada i rozwoju, które trzeba rozwiza, by zaspokoi potrzeby MP z sektora przemysu w zakresie rozwiza ICT wykorzystywanych do rozszerzania ich ofert. Najwaniejsze innowacje proponowane spoecznoci MP to nowy system oparty na SOE, czcy oprogramowanie wspierajce wspóprac z istniejcymi programami (np. narzdziami do diagnostyki i konserwacji, bazy danych klientów, itp.), umoliwiajcy ekonomiczne wiadczenie innowacyjnych usug zwizanych z pomoc techniczn i obsug klientów przez MP o globalnym zasigu, a take innowacyjne narzdzia do prostego, samodzielnego generowania i aktualizacji usug przez uytkowników, w oparciu o zaoenia koncepcji Web 2.0, m.in. bazowy zestaw uniwersalnych usug dostosowanych do potrzeb MP, czy zestaw narzdzi do efektywnego tworzenia i modyfikacji usug. Inne kluczowe innowacje to zaawansowane rozwizania informatyczne umoliwiajce dostp (on-line) do urzdze/procesów w rozproszonych geograficznie zakadach klientów oraz nowa metodologia czenia usug wspierajcych wspóprac w wirtualnym wiecie i technologii zarzdzania wiedz w celu realizowania nowoczesnych usug rozszerzonych, z uwzgldnieniem technologicznych i organizacyjnych aspektów wspópracy i zarzdzania wiedz w ramach rozszerzonego przedsibiorstwa na rynku midzynarodowym. *** 154 Pomiary Automatyka Robotyka 2/2011

10 Niniejsza praca prezentuje pierwsze rezultaty osignite w projekcie realizowanym w ramach 7. Projektu Ramowego Badania na rzecz MP: Tworzenie usug rozszerzonych w MP o zasigu globalnym w oparciu o koncepcj Web 2.0 (WEB2SME). Grant numer umowy: BIBLIOGRAFIA 1. Lessig, L.: Remix Making art and commerce thrive in the hybrid economy ; 2008; (last accessed 4 th May, 2010). 2. Koren, Y. and Katz, R.: Reconfigurable Apparatus for Inspection During a Manufacturing Process. Patent amerykaski nr 6,567,162; data wydania: Gummesson E.: Practical Value of Adequate Marketing Management Theory, European Journal of Marketing, 36 (marzec), str (2002). 4. Bendapudi N. and Leone R.: Psychological Implications of Customer Participation CoProduction, Journal of Marketing, (stycze), str Ebner M., Hu A., Levitt D., and McCory J.: How to Rescue CRM, McKinsey Quarterly, (wydanie specjalne), str (2002). 6. ISO, Genewa, Szwajcaria, 2002, ISO , Condition monitoring and diagnostics of machines Data processing, communication and presentation Part 1: General guidelines. 7. Jaradine A., Lin D., Banjevic D.: An review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintennance, Mechanical Systems and Signal Processing tom 20, nr 7, padziernik 2006, str Wooldrige M.: An introduction to Multi-Agent Systems. John Wiley & Sons, Deen S.: Agent-based Manufacturing: Advances in the Holonic Approach, Springer Verlag Berlin Heidelberg, Leitao P., Restivo F.: ADACOR: A Holonic Architecture for Agile and Adaptive Manufacturing Control, Computers in Industry, 2006 str Jammes F., Smit H.: Service-oriented Paradigms in Industrial Automation. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 1(1), 2005, str Expert group, Towards Activity-oriented Collaborative Working Environments A Research Roadmap Osoba odpowiedzialna w KE i redaktor: Isidro Laso- Ballesteros. DG Information Society. Komisja Europejska. Sprawozdawcy: Nikolay Mehandjiev i Dragan Stokic. 13. Ralli, C.: Collaboration Reference Architecture. Workshop on ecollaboration in working environments VUB. Bruksela, listopad Correia A.T., Grama C. Stokic D., et al.: An Architecture for CWE in Manufacturing Industry, 16. europejska konferencja dot. inynierii wspóbienej, Porto. 2/2011 Pomiary Automatyka Robotyka 155

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Adam Jednoróg Koordynator ds. Systemów Zarzdzania Produkcj Email: ajednorog@ipscontrol.pl pl ips Control idealny partner w biznesie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

"Do aduj si do wiadczeniem Tieto"

Do aduj si do wiadczeniem Tieto Firma Tieto Poland przy wspópracy z Wydziaem Informatyki i Zarzdzania PWR ma przyjemno zaprosi studentów Politechniki Wrocawskiej na letni program praktyk 2011 "Doaduj si dowiadczeniem Tieto" Dla 5 najlepszych

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410)

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu (4410) IVQ w zakresie sprzeday i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Historia wdro!e" produktów BMC w PGNiG SA

Historia wdro!e produktów BMC w PGNiG SA Historia wdro!e" produktów BMC w PGNiG SA Pawe! Nowak Warszawa Forum BMC 2010 Podstawowa dzia#alno$% firmy PGNiG S.A. jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. Dzia!alno"# podstawowa spó!ki obejmuje poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 37, t. 2 Ewa Rauba Politechnika Biaostocka OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA PACI

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego BEZPIECZNA PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ NA POZIOMIE WIADCZENIA USŁUGI TIER3/TIER4 dla klimatyzacji precyzyjnej HPAC w obiektach DATA CENTER 1 1. I. Kryterium wymaga str.

Bardziej szczegółowo

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG STAY WIG MAGAZYNOWY SL O UDWIGU 150-750 KG STAY DWIG MAGAZYNOWY Z MOLIWOCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSOWYCH Poszukujecie Pastwo rzetelnego i dostpnego cenowo rozwizania w dziedzinie transportu pionowego?

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Bia ostockiej

Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Bia ostockiej Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Biaostockiej Politechnika Biaostocka w latach 2013-2015 zamierza zrealizowa 3 due projekty ukierunkowane na edukacj, dydaktyk, realizacj bada oraz promowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 121 Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia The integrated management software in small

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r.

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r. Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl Wisła 5-7.09 2007 r. Słuba Geodezyjna i Kartograficzna funkcjonuje w realnej rzeczywistoci, ukształtowanej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100 OPIS SYSTEMU NEC Philips jest wiodcym dostawc kompleksowych rozwiza komunikacyjnych dla organizacji wszystkich typów i rozmiarów. Zawizana w 2006 spóka joint venture poczonych firm NEC Corporation i Royal

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Kurs Dydaktyk medialny

Kurs Dydaktyk medialny Kurs Dydaktyk medialny Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wymusza

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w kapitał intelektualny w nowoczesnym przedsibiorstwie z wykorzystaniem metod e-learningowych.

Inwestycje w kapitał intelektualny w nowoczesnym przedsibiorstwie z wykorzystaniem metod e-learningowych. Inwestycje w kapitał intelektualny w nowoczesnym przedsibiorstwie z wykorzystaniem metod e-learningowych. Dorota Bury ComputerLand SA dbury@computerland.pl Wiedza, a nie zasoby materialne licz si dzisiaj

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY Bogdan ółtowski Henryk Tylicki OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Bydgoszcz 1999 SPIS TRECI WSTP 1. DIAGNOZOWANIE OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

!"#$!#!$$% &#'$($$ L.p. Uczestnik Instytucja

!#$!#!$$% &#'$($$ L.p. Uczestnik Instytucja !"#$!#!$$% &#'$($$ L.p. Uczestnik Instytucja 1 Elbieta Bociga Politechnika Czstochowska 2 Rafał Chatys Politechnika witokrzyska 3 Edward Chlebus Politechnika Wrocławska 4 Jarosław Chrobot Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Realizacja przez Iwona Iwanicka 1 z 6 Samorzdy lokalne dla zdrowia mieszkaców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Cele programu Zdrowe Miasta Poprawa warunków zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

Jan Małolepszy. Senior Director Engineering, Antenna

Jan Małolepszy. Senior Director Engineering, Antenna Jan Małolepszy Senior Director Engineering, Antenna Mobilny Internet, Aplikacje i Informacje w zasięgu ręki Mobilne Wyzwania 500,000 aplikacji mobilnych z ponad 40 sklepów 10,000 modeli urządzeń mobilnych

Bardziej szczegółowo

Komputerowy system SWPK do wspomagania procesu koncepcyjnego projektowania chwytaków mechanicznych

Komputerowy system SWPK do wspomagania procesu koncepcyjnego projektowania chwytaków mechanicznych AMME 2003 12th Komputerowy system SWPK do wspomagania procesu koncepcyjnego projektowania chwytaków mechanicznych P. Ociepka, J. wider Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Siemens Enterprise Communications Outsourcing usług ug i zarzdzanie nimi

Siemens Enterprise Communications Outsourcing usług ug i zarzdzanie nimi Outsourcing usług ug i zarzdzanie nimi INNOWACYJNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE 26 lutego 2008 dariusz.bogusz@siemens.com Copyright Schutzvermerk Sp. z o.o.. / Copyright-Vermerk All rights

Bardziej szczegółowo

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski MyPowerGrid Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym Grzegorz Gutkowski Efekt Technologies Sp. z o.o. www.efektech.com +48 600 003 946 Sekcja I Kontekst Businessowy Kontekst

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Zielony potencja subregionu p ockiego szans rozwoju rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Zielony potencja subregionu p ockiego szans rozwoju rynku pracy Projekt Zielony potencja subregionu pockiego szans rozwoju rynku pracy wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Zielony potencja

Bardziej szczegółowo

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD TECHNOLOGII NIE TYLKO BEZPIECZEŃSTWO DANYCH NIE TYLKO BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

PRZEGLĄD TECHNOLOGII NIE TYLKO BEZPIECZEŃSTWO DANYCH NIE TYLKO BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PRZEGLĄD TECHNOLOGII NIE TYLKO BEZPIECZEŃSTWO DANYCH NIE TYLKO BEZPIECZEŃSTWO DANYCH TECH-2005-09-Bezpieczestwo-danych-PL 1 MODUŁ TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE) REPREZENTUJE NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY ASPEKT

Bardziej szczegółowo

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu na klasyfikacj projektu pod ktem długu i deficytu sektora publicznego 5. 2.5 Trwało projektu Projekty ppp s

Bardziej szczegółowo

PomysL... i co dalej?

PomysL... i co dalej? Potrzebuj! aplikacj!, która usprawni prac! w naszej firmie... Aplikacja musi dzia"a# stabilnie, niezawodnie, by# "atwa w rozbudowie. PomysL... / i co dalej? Projekt aplikacji Zarz$dzanie projektami informatycznymi

Bardziej szczegółowo

Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych

Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych Piotr Pachół WODGiK Katowice Metadane standardy (historia) 2003.02.26 opublikowanie standardu ISO 15836:2003 Information and documentation

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-03-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej:

SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej: SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej: Zna jako Twojego systemu elektroenergetycznego zapobiega zwarciom minimalizuje czasy wyłcze Inteligentny sposób kontroli Twojego systemu elektroenergetycznego:

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A ZZAAŁŁOOEENNI IAA DDOO PPLLAANNUU ZZAAOOPPAATTRRZZEENNI IAA W CCI IEEPPŁŁOO,,, EENNEERRGGI I EELLEEKKTTRRYYCCZZNN I PPAALLI IWAA GGAAZZOOWEE MIAASSTTAA RRZZEESSZZÓÓW W-544.08 1 08. PLANY PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

KVM INTERNATIONAL A/S

KVM INTERNATIONAL A/S TWÓJ YOUR NIEZAWODNY RELIABLE PARTNER KVM INTERNATIONAL A/S Uniwersalno - Sowo kluczowe na dzisiaj - Dua gama produktów i szybki czas przezbrajania tworzy maksymalny zysk. KVM Firma Ogólnowiatowa Firma

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Kapita owy S.A. jako instrument in ynierii finansowej. Co to jest Krajowy Fundusz Kapita owy?

Krajowy Fundusz Kapita owy S.A. jako instrument in ynierii finansowej. Co to jest Krajowy Fundusz Kapita owy? VENTURE CAPITAL Krajowy Fundusz Kapitaowy S.A. jako instrument inynierii finansowej Pawe Jaroszek/ Iwona Barszcz Warszawa, 28 wrzenia 2009 Co to jest Krajowy Fundusz Kapitaowy? KFK funkcjonuje w formie

Bardziej szczegółowo

Systemowe rozwiązania Smart Grid ofertą do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami sieciowymi

Systemowe rozwiązania Smart Grid ofertą do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami sieciowymi Systemowe rozwiązania Smart Grid ofertą do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami sieciowymi Elżbieta Starakiewicz BDE Intelligent Utility Network, IBM 2012 IBM Corporation Punkt widzenia IBM na sieć

Bardziej szczegółowo

Travelplaner. Koncepcja serwisu internetowego. prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium autor: Marek Słowiski markowy.

Travelplaner. Koncepcja serwisu internetowego. prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium autor: Marek Słowiski markowy. Travelplaner Koncepcja serwisu internetowego prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium 01.02.2007 autor: Marek Słowiski markowy.net http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/ Cele Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY Anna Sotysik-Piorunkiewicz Wysza Szkoa Humanitas W Sosnowcu SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTATOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY STRESZCZENIE W artykule omówiono zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów Spo!eczna Wy"sza Szko!a Przedsi#biorczo$ci i Zarz%dzania kierunek: Zarz%dzanie Podstawy marketingu Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów 2 Pozycjonowanie i ró%nicowanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 dr in. Marek Dwiarek Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Tematyka dyskusji Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 Wymagania dotyczce bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna janusz@czauderna.pl tel. 505 328 100 Uyte w nowej ustawie

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Controlling w excelu realizowany za pomoc technologii uytkowania arkusza kalkulacyjnego.

Controlling w excelu realizowany za pomoc technologii uytkowania arkusza kalkulacyjnego. Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 219 Controlling w excelu realizowany za pomoc technologii uytkowania arkusza kalkulacyjnego. Dr Tomasz GŁUSZKOWSKI, Dr Anna KACZOROWSKA * Streszczenie Arkusz

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna transmisja danych w układach automatyki zdalna diagnostyka układów

Bezpieczna transmisja danych w układach automatyki zdalna diagnostyka układów Automation www.paragraf34.pl and Drives GG-Kennung Trendy Wymagania i zadania Przykłady rozwiązań i zastosowań Bezpieczna transmisja danych w układach automatyki zdalna diagnostyka układów Przykłady 3

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Jednak mo na wyró ni pewne cechy wspólne wszystkich biznesplanów.

Biznesplan. Jednak mo na wyró ni pewne cechy wspólne wszystkich biznesplanów. Literatura J.Pasieczny Biznesplan, PWE, Warszawa 2007 E.Filar, J.Skrzypek Biznesplan, Poltext, Warszawa 1998 M.Ingram Zasady i techniki sporzdzania biznes planów, AE im K.Adamieckiego, Katowice 2000 G.N.Cohen

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E N U M E R 2 I N S T Y T U T A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H S Y S T E M Ó W W

Bardziej szczegółowo