WYKORZYSTANIE WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI WE WSPOMAGANIU DECYZJI GRUPOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI WE WSPOMAGANIU DECYZJI GRUPOWYCH"

Transkrypt

1 WYKORZYSTANIE WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI WE WSPOMAGANIU DECYZJI GRUPOWYCH Radosław Kowal Wprowadzenie W ostatnich latach, ze względu na znaczący postęp w dziedzinie wykorzystania najnowszych środków komunikacji, wiele organizacji jest w stanie nawiązywać relacje biznesowe opierając się niemal w całości na Internecie i technologiach mobilnych. Postęp w tej dziedzinie nie ominął takŝe systemów wspomagania decyzji. Wykorzystanie sieci komputerowych wpłynęło na zwiększenie moŝliwości w zakresie podejmowania decyzji grupowych. Dzięki ułatwieniom w komunikacji moŝliwe stało się efektywne wsparcie procesu decyzyjnego, przeprowadzanego między z udziałem decydentów zlokalizowanymi nawet na róŝnych kontynentach. W niniejszym referacie proponowane jest zwrócenie uwagi na jedną z najnowszych propozycji związanych z wykorzystaniem Internetu do kooperacji, mianowicie wirtualnej rzeczywistości. W artykule omawiana wirtualna przestrzeń, stworzona przez firmę Linden Lab, która oferuje platformę do tworzenia własnych wirtualnych światów, oraz moŝliwości, jakie oferuje ona swoim uŝytkownikom.

2 Geneza wirtualnych rzeczywistości W 2003 roku została udostępniona publiczności platforma do tworzenia wirtualnych światów w trzech wymiarach Second Life, stworzona przez firmę LindenLab. Najnowsze statystyki publikowane przez operatora platformy (tab. 1) mówią o ponad 13 mln zarejestrowanych uŝytkowników, przy ok. 500 tys. odwiedzin w ciągu ostatnich 7 dni. Świadczy to niewątpliwie o duŝym potencjale drzemiącym w tej technologii. Populacja Secondo Life (na dzień ) Tabela 1 Residents Logged-In During Last 7 Days 467,022 Residents Logged-In During Last 14 Days 590,181 Residents Logged-In During Last 30 Days 831,390 Residents Logged-In During Last 60 Days 1,211,542 Total Residents 13,618,500 Źródło: [ ] Wirtualne światy były się do niedawna jedynie fikcją. Wykorzystanie potencjału komputerów i sieci komputerowych doprowadziło do stworzenia w latach 90. XX wieku pierwszych wirtualnych przestrzeni. SłuŜyły one do rozrywki i przyjmowały postać gier, w których brała udział duŝa liczba osób. Gry te znane są do dzisiaj pod nazwą Massive multiplayer online role-playing game (MMPORG). Akcent kładziony jest w nazwie na ich masowy charakter oraz na fakt kreowania swoich postaci przez uŝytkowników gry. Platformę SecondLife moŝna traktować jako pewną

3 odmianę tradycyjnej gry z kreowaniem postaci. Odmianę, poniewaŝ platforma moŝe słuŝyć nie tylko do zabawy, ale takŝe moŝe znaleźć zastosowanie w biznesie. UŜytkownik otrzymuje moŝliwość stworzenia tzw. awatara, który jest jego wirtualną reprezentacją w świecie SecondLife. W ten sposób definiuje awatara Marc de Groot, stwierdzając ponadto, Ŝe awatar jest ciałem uŝytkownika, w trakcie jego pobytu w wirtualnym świecie [Grot]. Platforma SecondLife jest dostępna dla niemal kaŝdego uŝytkownika Internetu. UmoŜliwia ona ponadto moŝliwość kreowania własnego wyglądu wirtualnego świata. MoŜna tworzyć własne przestrzenie, obiekty bądź teŝ korzystać z wszelkiego rodzaju danych w formie elektronicznej. Przykładowo moŝna udostępniać treść, zarówno za pomocą dokumentów, jak i multimediów przy wykorzystaniu streamingu. Dodatkowo platforma posiada własny interfejs programistyczny (API) oraz język programowania pozwalający na tworzenie własnych skryptów. JednakŜe przede wszystkim, szczególnie biorąc pod uwagę temat niniejszego artykułu, moŝliwa jest komunikacja i współdzielenia wirtualnych zasobów z innymi uŝytkownikami. Dzięki tym właściwościom wirtualny świat staje się wysoce interaktywny. Grupowe systemy wspomagania decyzji Decyzje przewaŝnie są podejmowane nie poprzez odizolowane od otoczenia jednostki, ale przede wszystkim poprzez grupy osób, działające wspólnie w kierunku wybrania najlepszej, spośród moŝliwych, alternatywy. PoniewaŜ do podjęcia decyzji w duŝych organizacjach (i nie tylko w takich) potrzebna jest kooperacja wielu osób, rozwój systemów wspo-

4 magania decyzji nie mógł pozostać obojętny na ten fakt. Jak pisze Turban: wspomaganie grupowego podejmowania decyzji jest krytycznym aspektem systemów wspomagania decyzji w tym stuleciu[tur01]. Grupowe wspomaganie decyzji koncentruje się wokół komunikacji między uczestnikami procesu podejmowania decyzji. Wśród obszarów, które są wspierane w ramach GDSS naleŝy wymienić: Wspieranie wymiany informacji w grupie, Negocjacje, Przechowywanie informacji nt podjętych decyzji i przebiegu procesu podejmowania decyzji, Wizualizacja wariantów decyzyjnych, Systemy wspierania kreatywności, poprzez współdziałanie w grupie. Generalnie systemy wspierające pracę grupową moŝna podzielić ze względu na dwa wymiary: czas i przestrzeń. Wynikiem takiego podziału jest macierz, przedstawiona na rys. 1. To samo miejsce Ten sam czas Pokoje decyzyjne GSS w oparciu o sieć Web WspółuŜytkowanie dokumentów RóŜny czas Pokoje decyzyjne GSS w oparciu o sieć Web Zarządzanie obiegiem dokumentów RóŜne miejsce Wideokonferencje Audiokonferencje WspółuŜytkowanie dokumentów Konferencje z wykorzystaniem komputera, umoŝliwiające nagrywanie Rys1. Podział GDSS ze względu na miejsce i czas Źródło: [Tur01].

5 Wykorzystując powyŝszy model, Second Life naleŝałoby zaliczyć do wszystkich wspomnianych kategorii. Jest to bowiem raczej platforma, która moŝe posłuŝyć jako baza dla innych rozwiązań wspierających pracę grupową. Przy jej wykorzystaniu moŝna pracować jednocześnie, a więc w tym samym czasie, jak i utworzyć rozwiązanie, które umoŝliwi rejestrowanie informacji dla innych uczestników procesu podejmowania decyzji, dzięki czemu SL moŝe zostać zaliczone jako narzędzie moŝliwe do wykorzystanie w róŝnym czasie. Jeśli chodzi o miejsce to Second Life moŝna postrzegać równieŝ na dwa sposoby. Z jednej strony nie jest wymagana fizyczna obecność decydentów w tym samym miejscu łącząc się z serwerami SL mogą oni przebywać w odległych przestrzennie lokalizacjach. Z drugiej jednak, powinni znaleźć się w tej samej lokalizacji wirtualnej. Wykorzystanie Second Life w pracy grupowej Zalety wykorzystania wirtualnej platformy we wspieraniu grupowego podejmowania decyzji moŝna ująć w kilku podpunktach: MoŜliwość wizualizacji wariantów decyzyjnych w postaci odrębnych światów jest to realizacja jednego z głównych postulatów, stawianych przed systemami wspomagania decyzji i wynikającego z klasycznego podejścia do budowy DSS. W ramach klasycznego podejścia, jednym z głównych elementów składowych systemu jest baza modeli. W przypadku wirtualnego świata, wyposaŝonego w moŝliwość tworzenia własnych przestrzeni i artefaktów oraz sztucznych awatarów, moŝliwe staje się tworzenie doskonalszym modeli niŝ tradycyjne modele ekonometryczne. Poza tym, do przestrzeni, stanowią-

6 cych kanwę modelu, moŝna wpuścić awatary prawdziwych ludzi, dzięki czemu zyskuje się zwiększone zbliŝenie modelu do rzeczywistości. MoŜliwość współudziału w podejmowaniu decyzji dla osób spoza organizacji częstokroć dzięki otwartości na pomysły płynące z otoczenia firmy są w stanie osiągać duŝo lepsze rezultaty, niŝ opierając się tylko i wyłącznie na osądzie zarządu. W przypadku dopuszczenia do głosu osób spoza kręgu podejmującego decyzje często rośnie kreatywność rozwiązania problemu inne osoby, posiadające niezaleŝne punkty widzenia mogą być źródłem inspiracji dla decydentów. MoŜliwości wynikające z tworzenia wirtualnych reprezentacji, dzięki czemu moŝliwa do przezwycięŝenia jest jedna z głównych wad tradycyjnych spotkań szansa na to, Ŝe bardziej zdeterminowana, przebojowa jednostka zdominuje spotkanie i narzuci innym uczestnikom swój punkt widzenia [Roszk01]. Gdy w grę wchodzi wirtualna reprezentacja, kaŝdy ma równe szanse. Dzięki temu ułatwione jest koncentrowanie się na pomyśle, a nie na osobie zgłaszającej, która jest autorem propozycji. Second Life oferuje wiele istniejących juŝ miejsc przeznaczonych do prowadzenia spotkań i narad, działając tak, jak systemy spotkań elektronicznych (ang. Electronic meeting systems EMS). Przykładami wirtualnych miejsc przeznaczonych do odbywania spotkań i organizowania konferencji są [Power07]: Alpine Executive Center miejsce przygotowane do prowadzenia spotkań biznesowych i konferencji, stylizowane na kurort alpejski.

7 Poza organizacją spotkań moŝliwe jest wirtualne jeŝdŝenie na nartach, odbywanie wycieczek czy udział w disco. Teamwork Dynamice reprezentacja firmy o tej samej nazwie, zajmującej się wspieraniem pracy grupowej w świecie rzeczywistym. W wirtualnym biurze prezentowane są rozwiązania typu GSS, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi do podnoszenia kwalifikacji i prowadzenia debat. Hyperstring Island frmy Hyperstring.net firma specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla uczestników Second Life; są to skrypty, tworzenie przestrzeni, tworzenie awatarów, artefaktów, przygotowywanie tzw. whiteboards, czyli elektronicznych tablic, które słuŝą do prezentowania treści dla współpracy grupowej. IBM Kearney Theatre Complex firmy IBM, obszar słuŝący do przeprowadzania spotkań online. Omawiając zalety nie wolno zapominać o istnieniu wad. Jak kaŝde rozwiązanie platforma Second Life nie jest ich pozbawiona. Przede wszystkim naleŝy zastanowić się nad sensem przerzucania pracy, która moŝe być wykonana przy uŝyciu juŝ istniejących narzędzi do wirtualnej przestrzeni. Koszty związane z budową nowego, wirtualnego miejsca są jednak dość duŝe. WiąŜe się to teŝ z koniecznością przeszkolenia uŝytkowników w zakresie uŝywania platformy i przekonania ich do nowej formy współpracy. Istnieje takŝe kwestia odpowiedniego zabezpieczenia prezentowanych wirtualnie treści. Większość przedsiębiorstw nie chce kluczowych danych udostępniać innym organizacjom. Dane, nawet jeŝeli są wymieniane poprzez sieć rozległą, podlegają szyfrowaniu i ich odbiorca jest ich legitymowanym uŝytkownikiem. W przypadku SL platformę

8 dostarcza i nią administruje podmiot nie pozostający w domenie zaufania przedsiębiorstwa. Kolejnym problemem, powiązanym z poprzednim, jest moŝliwość utraty zbudowanej przestrzeni, na skutek bankructwa dostawcy oprogramowania lub błędu w aplikacji. Wnioski Wirtualne przestrzenie, jako platforma umoŝliwiająca wielorakie formy komunikowania się stają się powoli rzeczywistością. Firma Linden Lab, jako pierwsza postanowiła stworzyć świat wirtualny, nazwany Second Life, który moŝe zostać wykorzystany takŝe do wsparcia grupowego podejmowania decyzji. Rozwiązanie takie ma wiele zalet, ale teŝ, na chwilę obecną, wiele wad. UmoŜliwia sprawną współpracę, czego dowodem są choćby filmy wideo z zarejestrowaną pracą zespołu architektów nad projektem domu, ale uzaleŝnia wykorzystujące platformę organizacje od jej dostawcy. Dodatkowo naleŝy wziąć pod uwagę duŝe wsparcie dla rozwoju kreatywności, wynikające z moŝliwości dopuszczenia do projektowania wariantów decyzyjnych osób spoza organizacji, ale z drugiej strony naleŝy wspomnieć o rozterkach związanych z właściwym zabezpieczeniem kluczowych informacji przed wyciekiem. Na chwilę obecną trudno jest jednoznacznie ocenić, czy takie rozwiązanie jak wirtualne przestrzenie zostanie zaakceptowane przez rynek. Nie naleŝy go jednak ignorować, choćby ze względu na zainteresowanie szerokiej publiczności (wyraŝone w liczbie kont i licznikach odwiedzin) oraz zainteresowanie ze strony duŝych korporacji. Swoje wirtualne przestrzenie mają takie firmy jak Cisco, Sun i IBM. Ta ostatnia od pewnego czasu

9 sankcjonuje Second Life poprzez współpracę z Linden Labs nad jego rozwojem.

10 Literatura [Grot] [Tur01] [Roszk01] [Power07] de Groot, Marc, "Multi-user virtual reality system for simulating a three-dimensional environment," United States Patent [ ] Turban E., Aronson J. E., Decision support systems and intelligent systems, Prentice Hall, New Jersey 2001, s Roszkiewicz, R., GDSS: The Future of Online Meetings and True Digital Collaboration?, w: Seybold Report: Analyzing Publishing Technologies, 1/11/2007, Vol. 7 Issue 1, s. 13. Power D. J., DSS News, A Free Bi-Weekly Publication of DSSResources.COM, July 15, Vol. 8, No. 14 [ ] Informacje o autorach Mgr Radosław Kowal Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna ul. Bogucicka Katowice Polska Numer telefonu (fax) +48/32/

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI INFORMATYKA I EKONOMETRIA MICHAŁ PŁONKA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH WEB SERVICES EFFICIENCY

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM Teresa Porębska-Miąc "Sukces jest wynikiem właściwej decyzji" Eurypides Wprowadzenie Technologie mobilne coraz częściej stają się

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania Rodzaj studiów: Kierunek: Specjalność: Dyplomant: Nr albumu: Magisterskie Informatyka InŜynieria

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU

BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU Małgorzata Nycz, Barbara Smok Wprowadzenie śyjemy w czasach charakteryzujących się bardzo szybkimi przemianami spowodowanymi rozwojem technik informacyjno - komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

POJĘCIE WIRTUALNOŚCI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

POJĘCIE WIRTUALNOŚCI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM POJĘCIE WIRTUALNOŚCI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Cezary BOLEK, Joanna PAPIŃSKA-KACPEREK, Jerzy S. ZIELIŃSKI, Uniwersytet Łódzki Streszczenie: W artykule przedstawione zostaną poglądy Autorów na temat

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYKORZYSTYWANE W LOGISTYCE W E-GOSPODARCE

NARZĘDZIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYKORZYSTYWANE W LOGISTYCE W E-GOSPODARCE NARZĘDZIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYKORZYSTYWANE W LOGISTYCE W E-GOSPODARCE Joanna Palonka Wprowadzenie Na charakter współczesnej gospodarki i biznesu największy wpływ mają procesy globalizacyjne. Sformułowana

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wydział Nowych Technologii GK

Wstęp. Wydział Nowych Technologii GK Wstęp Wydział Nowych Technologii GK Z H P t o g r u p a i n s t r u k t o r ó w i wędrowników, która postawiła sobie ambitny cel przybliŝenia nowych technologii szerokiemu gronu harcerek i harcerzy. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi 84 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Marta MĄDRY*, Sebastian SANIUK*, Mariusz MĄDRY** *Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski; **Instytut

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Marcin Korentz SATE SYSTEM ANKIETUJĄCO TESTUJĄCY DLA EDUKACJI praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD

WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD ON-LINE METHODS OF TEACHING RELATED TO THE COMPUTER TECHNIQUES IN THE PROJECTIONS OF CAD Robert Mazur mgr

Bardziej szczegółowo

Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych

Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych Mariusz Kamola, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof Malinowski, Wojciech Stańczuk email: {Mariusz.Kamola, Ewa.Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof.Malinowski}@nask.pl,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Szkolenie trenerów - przewodnik

Bardziej szczegółowo

Łukasz Cieślik PROJEKT I IMPLEMENTACJA INTERNETOWEJ BAZY DANYCH DO WYMIANY I PROMOWANIA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Łukasz Cieślik PROJEKT I IMPLEMENTACJA INTERNETOWEJ BAZY DANYCH DO WYMIANY I PROMOWANIA WIEDZY EKOLOGICZNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Łukasz Cieślik PROJEKT I IMPLEMENTACJA INTERNETOWEJ BAZY DANYCH DO WYMIANY I PROMOWANIA WIEDZY EKOLOGICZNEJ praca

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY. Kryptografia grupowa i nowe wyzwania dla kryminalistyki komputerowej 1 (część 1) 2

ARTYKUŁY. Kryptografia grupowa i nowe wyzwania dla kryminalistyki komputerowej 1 (część 1) 2 Kryptografia grupowa i nowe wyzwania dla kryminalistyki ARTYKUŁY Brunon Hołyst, Jacek Pomykała Kryptografia grupowa i nowe wyzwania dla kryminalistyki komputerowej 1 (część 1) 2 Streszczenie W pracy omówiono

Bardziej szczegółowo

Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rozprawa doktorska pt. MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM REKRUTACYJNYM mgr Agnieszka Wiącek Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Warszawa 2011 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Communications Server

Communications Server BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 28, 2010 Integracja usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Office Communications Server Dagmara MAZUR Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT, ul.

Bardziej szczegółowo

ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH

ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH Marek KOKOT Streszczenie: W artykule przedstawiono korzyści i zagroŝenia płynące z zastosowania programów typu CRM w małych

Bardziej szczegółowo

Methopedia - społeczność ekspertów blended learning

Methopedia - społeczność ekspertów blended learning Rafał Moczadło Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Methopedia - społeczność ekspertów blended learning Powstanie i rozpowszechnienie technologii informacyjnych wytworzyło ogromny potencjał wpływający

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Justyna Siwińska * INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Wstęp Podejmowanie decyzji biznesowych, zarówno o znaczeniu operacyjnym jak i taktycznym oraz strategicznym, staje się coraz trudniejsze.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax

Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax Piotr Lutek 1 dr Robert Maik 2 Mariusz Kowalski 3 Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax 1. Wstęp istota marki komponentu Od blisko 100 lat marka pełni w światowym biznesie

Bardziej szczegółowo

Trendy ekonomiczne na polskim rynku

Trendy ekonomiczne na polskim rynku Redakcja: Milan Popović Jacek Sikorski Trendy ekonomiczne na polskim rynku Łódź 2009 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: Milan Popović, Jacek Sikorski Publikacja dofinansowana przez Prorektora ds. Studenckich

Bardziej szczegółowo