ALGORYTM KANBAN W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZ DZANIA PRODUKCJ 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALGORYTM KANBAN W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZ DZANIA PRODUKCJ 1"

Transkrypt

1 JOLANTA KRYSTEK, MIECZYSŁAW JAGODZI SKI Politechnika l ska ALGORYTM KANBAN W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZ DZANIA PRODUKCJ 1 Streszczenie W coraz wi kszym stopniu wdra a si w krajowych przedsi biorstwach zintegrowane systemy zarz dzania produkcj. W artykule omówiono systemy: ss cy pull (Kanban) oraz tłocz cy push (Material Requirements Planning). Przedstawiono implementacj algorytmu Kanban w zintegrowanym systemie informatycznym Applications. Słowa kluczowe: sterowanie produkcj, system push, system pull, Kanban, Applications. 1. Wprowadzenie Problemy planowania i harmonogramowania produkcji s cz sto zwi zane z wyznaczaniem optymalnych planów, opartych jednocze nie na prognozach popytu i zamówieniach klienta. Współczesne przedsi biorstwa produkcyjne stosuj w sterowaniu produkcj dwa alternatywne podej cia oparte na odmiennych strategiach planowania produkcji. Pierwsze podej cie wykorzystuje zasad pchania (push) i polega na centralnym planowaniu oraz harmonogramowaniu produkcji. Przedstawicielem tego podej cia jest system MRP (Material Requirements Planning). Drugie podej cie wykorzystuje zasad ssania (pull) i polega na zlecaniu produkcji bezpo redniemu dostawcy na podstawie bie cego zapotrzebowania odbiorcy. W tym podej ciu główn rol wykonawcz odgrywa algorytm Kanban. Proces produkcji w przedsi biorstwie produkcyjnym wygodnie jest rozpatrywa jako przepływ materiałów przez system produkcyjny, w trakcie którego materiały z zaopatrzenia s stopniowo przetwarzane na produkty finalne. Obie strategie maj swoje odzwierciedlenie w odpowiednio dostosowanym ła cuchu dostaw. Z punktu widzenia logistyki ka dy system produkcyjny mo na podzieli na dwie cz ci. Decyzje planistyczne dotycz ce cz ci ko cowej s podporz dkowane rzeczywistym zamówieniom klientów (wykorzystywana jest strategia pull ), natomiast plany produkcji cz ci pierwszej, nazywanej bazow, s oparte na prognozach popytu i tutaj sprawdza si strategia push. W zale no ci od poło enia tzw. przekroju oddzielenia zamówie klientów (POZK) [1], (ang. Customer Order Decoupling Point)(CODP) rozró niamy ró ne typy produkcji [9]: produkcj na magazyn, (ang. Make to Stock) (MTS), monta na zamówienie, (ang. Assemble to Order) (ATO), produkcj na zamówienie, (ang. Make to Order) (MTO), projektowanie i produkcj na zamówienie, (ang. Engineer to Order) (ETO). 1 Praca finansowana w ramach BW-414/RAu1/2007.

2 124 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 Rysunek 1. Poło enie przekroju oddzielenia zamówie klientów dla ró nych typów produkcji [9]. W praktyce w tym samym przedsi biorstwie wyst puj równocze nie ró ne typy produkcji co oznacza, e wykorzystywana jest kombinacja strategii typu push" i pull". Cz push" ła cucha dostaw jest sterowana głównie prognoz, natomiast cz pull" - popytem. Bran a, w której ta mieszana strategia produkcji przynosi najwi cej korzy ci, to przemysł motoryzacyjny. 2. Algorytm Kanban Do harmonogramowania procesów produkcji powtarzalnej mo na wykorzysta szeroko znan metod Kanban [1,5,7], b d ca cz ci operacyjn rozwini tej w Japonii metody organizacji produkcji, znanej pod nazw Just in Time (dokładnie na czas). Zalet metody Kanban jest mo liwo utrzymywania stosunkowo małych zapasów produkcji w toku. Spotykane czasem opinie, i metoda Kanban pozwala na całkowite wyeliminowanie zapasów, s bł dne, co jest oczywiste, je li si pami ta, e produkcja powtarzalna jest produkcj na magazyn. Just in Time oznaczaj cy system produkcji bez zapasów, głównie wyrobów finalnych, bazuje na efekcie ssania, czyli produkcji na konkretne zapotrzebowanie. Ssanie rozpoczyna si od wydziału monta u wyrobów finalnych, okre laj cego jaki asortyment wyrobów jest przedmiotem produkcji dla danego okresu. Plan ten jest tworzony na podstawie prognozy sprzeda y lub konkretnych zamówie. Kierownicy poszczególnych odcinków produkcyjnych na tej podstawie okre laj, jakie wyroby b d im potrzebne do produkcji w poszczególnych dniach miesi ca. Dotyczy to zarówno wyrobów własnych, jaki dostaw kooperacyjnych. Ssanie rozpoczynaj wydziały monta u wyrobów finalnych, przez zamówienie elementów składowych tych wyrobów w komórkach, które je wytwarzaj lub u kooperantów. Te z kolei zamawiaj swoje elementy składowe u ich wytwórców lub kooperantów. Przepływ wyrobów kontrolowany jest przez system kart kanban [1][4]. Kanban jest metod zarz dzania produkcj opart na przepływie dokumentów w postaci kart. Kanban w j zyku japo skim znaczy tyle, co karta, dokument lub widoczny znak, zapis. Metoda ta została po raz pierwszy wdro ona w Toyota Motor Company w Japonii w latach , jako system organizacji dostaw cz ci, półfabrykatów, materiałów do produkcji w momencie wyst pienia faktycznego zapotrzebowania na te elementy jednak w Polsce jest znana dopiero od zaledwie dwudziestu paru lat [5].

3 Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodzi ski Algorytm Kanban w zintegrowanym systemie zarz dzania produkcj 125 Kanbany zapewniaj ci lejsz kontrol zapasów, w przeciwie stwie do tradycyjnego podej- cia obserwowanego w działalno ci przemysłowej, polegaj cego na uznawaniu za cel nadrz dny całkowite wykorzystanie zdolno ci produkcyjnych, bez wzgl du na koszty zwi zane z utrzymaniem magazynów mi dzywydziałowych. W systemie ss cym polecenie uruchamiania produkcji okre lonego wyrobu nast puje dopiero wówczas, gdy pojawia si zapotrzebowanie na ten wyrób. Wytwarzanie Materiałów Do produkcji Wytwarzanie detali Wytwarzanie podzespołów Wytwarzanie zespołów Monta ko cowy Magazyny buforowe Przepływ materiałów Przepływ informacji Rysunek 2. Przykład systemu ss cego [2]. Współczesne karty Kanban w sposób prosty i dokładny mówi o tym co i w jakiej ilo ci nale- y terminowo dostarczy odbiorcy. Tworz wizualny system sterowania przepływem wyrobów lub usług, dyscyplinuj cy kontrol ich przepływu przez cisłe poł czenie wykonawcy (dostawcy) z odbiorc. Funkcja regulacyjna systemu wyra a si tym, e odpowiedni system cyrkulacji kart mi dzy stanowiskami informuje o przepływie produkcji i reguluje ten przepływ poprzez zwi zanie tych kart z pojemnikami Rozwi zania systemu kart Kanban Karty Kanban stanowi regulator kolejek przedmiotów (usług) oczekuj cych na obsług w okre lonym systemie, ograniczaj c czas oczekiwania ka dego (ka dej) z nich. Tworzy go mog mi dzy innymi [4]: klasyczne karty Kanban: kr ce kontenery wraz z doczepionymi kartami, etykietowane pojemniki: kr ce kontenery i karty: trwałe karty uto samiane z przymocowanymi na stałe etykietami, nie oznakowane pojemniki lub obszary Kanban: wyra nie okre lona droga przepływu, bez konieczno ci stosowania kart, kolorowe piłki, etony, itp.: zu ycie (zmniejszenie si zapasu) przekraczaj ce okre lony limit jest sygnalizowane za pomoc kolorowych wskazówek, elektroniczne lub ustne sygnały: zawiadomienie o zu yciu przekraczaj cym okre lony limit nast puje przez system elektronicznej lub ustnej komunikacji, automatyczny regulator kolejek i czasu oczekiwania na obsług : zawiadomienie o zu yciu (zmniejszeniu si zapasu) przekraczaj cym okre lony limit nast puje automatycznie, sygnały wietlne lub d wi kowe: ograniczenie czasu oczekiwania w miejsce ograniczenia ilo ci.

4 126 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 W klasycznym systemie Kanban, do sterowania ilo ci i czasem przepływu materiałów u ytkowane s dwa główne rodzaje kart: 1. Kanban produkcji (zlecenia produkcyjnego), stanowi cy zlecenie na wykonanie okre lonej liczby przedmiotów. Karta ta upowa nia do obróbki, czyli wytworzenia jednego standardowego zasobnika okre lonych cz ci na stanowisku roboczym, z którego te cz ci maj by przekazane na inne stanowisko na podstawie karty przepływu. Przykładowy kanban produkcyjny zawiera takie informacje jak numer i nazw cz ci, liczebno całej partii i liczebno Kanbana tj. liczb materiału dostarczanego na kart, typ transportera tj. pojemnika, w jakim dostarczany jest materiał oraz miejsce pobrania i dostarczenia materiału. Konstrukcja karty ma za zadanie bezbł dne zasygnalizowanie potrzeby dostarczenia cz ci. 2. Kanban przepływu (pobrania), stanowi cy dokument b d cy podstaw pobierania produktów z poprzedniego odcinka produkcyjnego. Karta ta upowa nia do przekazania jednego standardowego zasobnika okre lonych cz ci ze stanowiska, gdzie były te cz ci produkowane, do stanowiska, gdzie powinny by zu yte. Jedna z tych dwóch kart jest zawsze przypi ta do kontenera (pojemnika), w którym przechowuje si i transportuje stałe ilo ci produktów. Kanbany mog by równie wykorzystywane poza warunkami czysto produkcyjnymi, np. w zarz dzaniu logistycznym, do zapocz tkowania realizacji dostaw przez dostawców surowców przy zachowaniu takiej samej zasady, e materiałów tych nie zamawia si, dopóki nie s potrzebne. W ten sposób realizacja funkcji logistyki zaopatrzenia sprawia, e integruj c dostawy surowców z realizacj zada logistyki produkcji, dostawcy tych surowców staj si cz ci całego systemu logistycznego przedsi biorstwa Przykładowe działanie systemu Punktem wyj cia przy analizie funkcjonowania systemu Kanban jest zaplanowany harmonogram pracy wydziału monta u finalnego wyrobów. Harmonogram ten stanowi podstaw do okre- lenia dziennego planu produkcji. Wielko partii wytwarzanej w ka dej fazie mo e by traktowana jako ograniczona rozmiarami pojemnika wykorzystywanego do transportu cz ci z jednej fazy do nast pnej. Rys. 3 przedstawia uproszczony schemat organizacji takiego systemu. Przedsi biorstwo wytwarza pewien asortyment wyrobów, przetwarzaj c je na kolejnych stanowiskach roboczych. Pomi dzy ka d par tych stanowisk znajduj si magazyny zawieraj ce pojemniki ze składnikami wytworzonymi przez stanowisko realizuj ce wcze niejsz operacj. Składniki te oczekuj na wykonanie kolejnej operacji w procesie którego z wyrobów na stanowisku nast pnym [2]. Pojemnik zawieraj cy komponenty do monta u finalnego jest wycofywany z magazynu znajduj cego si za ostatnim stanowiskiem roboczym w zamian za kart kanban. Karta ta jest jednocze nie zleceniem na wytworzenie uzupełniaj cego pojemnika cz ci przez ostatnie stanowisko wyst puj ce w procesie wytwarzania okre lonego wyrobu. Aby wytworzy t cz, niezb dne s elementy produkowane przez stanowisko realizuj ce przedostatni operacj procesu, dlatego pobierany jest pojemnik z magazynu za tym stanowiskiem. W zwi zku z tym znowu wystawiany jest kanban po to, aby zleci uzupełnienie magazynu i tak dalej wstecz procesu produkcyjnego, a do poziomu materiałów wej ciowych. Podobne procesy dotycz wszystkich innych wyrobów wytwarzanych w danym systemie produkcyjnym. Harmonogram monta u ci gnie wi c produkcj przez cały system (system pull ). Harmonogram pracy ka dego stanowiska roboczego zestawiany jest z dost pnych kanbanów, pchni tych w dół systemu zgodnie z harmonogramami monta u

5 Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodzi ski Algorytm Kanban w zintegrowanym systemie zarz dzania produkcj 127 ró nych wyrobów finalnych. Kolejno przyjmowania kanbanów na poszczególnych stanowiskach roboczych okre la kolejno realizacji operacji produkcyjnych na tym stanowisku. Je li zatem aden kanban nie dotrze na stanowisko, nie ma potrzeby wykonywania na nim adnej operacji. Dzi ki temu mo liwe staje si obni enie poziomu zapasów robót w toku oraz zidentyfikowanie w skich gardeł produkcyjnych, a wi c problemów organizacyjnych skrywanych dotychczas pod wysokim poziomem zapasów. W ten sposób system ulega zrównowa eniu, przyjmuj c pełni cech okre lanych JIT - Just In Time (dokładnie na czas) [1]. Rysunek 3. Uproszczony schemat działania systemu Kanban [2] 2.3. Zasady efektywnego funkcjonowania Kanban Efektywne funkcjonowanie systemu jest mo liwe gdy przestrzegane s nast puj ce zasady: tylko jedna karta Kanban mo e by doł czona do kontenera w danym czasie, stanowisko pracy nast pne (odbiorca) musi inicjowa ruch (przepływ) cz ci, elementów z poprzedzaj cego (dostawca), nie mo na wytwarza cz ci bez karty Kanban, nie mo na produkowa lub przysyła innych ilo ci produktów, ni jest wykazane w kartach Kanban,

6 128 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 karty Kanban musz by traktowane zgodnie z zasad FIFO (first in first out, tzn. pierwsze przyszło pierwsze wyszło ), finalne cz ci musz by umieszczane w punkcie przeznaczenia wykazanym w karcie Kanban. Zasadnicze znaczenie dla efektywnego działania algorytmu Kanban maj takie elementy jak: rytmiczno produkcji ka dego wyrobu, produkcja realizowana w długich seriach lub przez długi okres czasu, stało partii produkcyjnej, koszty przezbroje, partie transportowe powinny by małe i równe partiom produkcyjnym Funkcje systemu Kanban System Kanban działaj cy w systemie produkcyjnym spełnia dwie funkcje [8]: stanowi system informacyjny, tworzy autonomiczny system planowania i rozdziału zada (zlece ) produkcyjnych oraz kontroli ich realizacji. Liczb kart w obiegu (a zatem i pojemników, czyli partii transportowych) wyznacza si na podstawie zale no ci: D T + W N = C gdzie: N liczba kanbanów lub kontenerów, D rednie zpotrzebowanie danego stanowiska na cz ci przypadaj ce na jednostke czasu, T cykl rotacji pojemnika, czas oczekiwania na dany element (czas upływaj cy od zło enia zamówienia do jego realizacji), W zapas bezpiecze stwa (najcz ciej 10%), C pojemno kontenera w ilo ciach sztuk. 3. Wdro enie systemu Kanban i zwi zane z nim efekty Aby efektywnie wdro y system kanban powinni my zna bardzo dokładnie cały proces wytwarzania i wszystkie elementy z nim zwi zane (m.in.): indeks materiałowy, struktura produktu, rednie zu ycie materiałów w jednostce czasu (dzie, tydzie ), maksymalna liczba cz ci w kontenerze, marszruty technologiczne i czasy realizacji operacji, czasy przezbroje urz dze i maszyn, wielko partii produkcyjnej, zdolno ci produkcyjne, niezawodno maszyn, typy maszyn (mechaniczne, r czne), sposób produkcji - system zmianowy, ile zmian, stan zapasów.

7 Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodzi ski Algorytm Kanban w zintegrowanym systemie zarz dzania produkcj 129 Zastosowanie systemu Kanban pozwala na ograniczenie pojemno ci magazynów, poniewa dostawy materiałów od kooperantów przychodz dokładnie na czas. Dzi ki posiadanym rezerwom zdolno ci produkcyjnych, wykorzystywaniu elastycznych systemów produkcyjnych, które mo na łatwo i szybko przezbroi, znika problem zapasów mi dzyoperacyjnych. Zlecenia produkcyjne s ci le zsynchronizowane z zamówieniami klientów, co eliminuje konieczno posiadania ogromnych magazynów produktów gotowych. Pozostaj tylko nieuniknione zapasy produkcji w toku. Prace wdro eniowe musz mie charakter kompleksowy. Rozwi zaniom i działaniom ci le produkcyjnym musz towarzyszy procesy dodatkowe. Chodzi tu głównie o spełnienie wymaga jako ciowych (zarówno w zakresie wytwarzanych wyrobów, jak i realizowanych procesów), szkolenie pracowników oraz zastosowanie nowoczesnych metod zarz dzania lud mi. Coraz wi ksze znaczenie ma elastyczno produkcji, która umo liwia szybsze reagowanie na potrzeby rynku i konkretnego klienta, terminowo oraz zmniejszenie kosztów produkcji. Aby osi gn odpowiedni poziom elastyczno ci i skróci cykle produkcji niezb dne jest efektywne sterowanie produkcj. Narz dziami, które pomagaj przedsi biorstwom dostosowa si do wymogów współczesnego rynku s zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP, wspomagaj ce zarz dzanie firm, którego przedstawicielem jest system Applications. 4. Algorytm Kanban w Applications Obsługa kart Kanban znajduje si w aplikacji Zarz dzanie produkcj powtarzaln i jako- ci (ang. Repeative and Quality Management) (rys. 4). EWIDENCJA PRODUKCJI ZLECENIA PRODUKCYJNE ADMINISTROWANIE KADRAMI ZARZ DZANIE FLOT PRODUKCJA POWTARZALNA INTEGRACJA Z AKPiA SAMOOBSŁUGA PRZEPŁYWY PIENI NE PROCESÓW PRODUKCJA WSADOWA FAKTURY HARMONOGRA- MOWANIE DELEGACJE KSI GA ZOBOWI ZA WEB STORE SCHEMATÓW KOSZTY SPRZEDA PROFILAKTYKA RAPORTOWANIE PROJEKTU KSI GA NALE NO CI COLLABORATION PORTALS UMOWY SERWISOWE ELEKTRYCZNE HARMONOGRA- MOWANIE OPERACYJNE HARMONOGR. SPRZEDA Y ZLECENIA ROBOCZE / SERWISOWE KONTROLA CZASU PRACY RODKI TRWAŁE EMPLOYEE PORTALS OBSŁUGA ZGŁOSZE ZAKŁADU PROD. I MONTA NA ZAMÓWIENIE ZAKUPY ODCZYTY URZ DZE PŁACE GENERATOR RAPORTÓW MOBILE & WIRELESS SERVICES OFERTOWANIE DANE O URZ DZENIACH KONFIGURACJA NA ZAMÓWIENIE HARMONOGR. ZAKUPÓW WYDAJNO URZ DZE SZKOLENIA KONSOLIDACJA KONCERNU EPROCURMENT KONFIGURATOR SPRZEDA Y KONFIGURACJA PROJEKTOWA NA ZAMÓWIENIE MAGAZYN MONITOROWANIE ZARZ DZANIE URZ DZE KOMPETENCJAMI KSI GA GŁÓWNA emarkets SPRZEDA & MARKETING KONFIGURACJA STANDARDOWA PLANOWANIE PLANOWANIE POPYTU WYPOSA ENIE REKRUTACJA FINANSE ebusiness SPRZEDA & SERWIS PRODUKCJA DYSTRYBUCJA REMONTY ZASOBY LUDZKIE ANALIZA ZARZ DCZA REGUŁY KSI GOWE CRM ZARZ DZANIE DOKUMENTAMI PROJEKT SCM ZARZ DZANIE JAKO CI Foundation1 Rysunek 4. Moduły funkcjonalne Applications [3] System kart steruj cych Kanban w Applications składa si z trzech głównych procesów: planowania, obsługi i wykonania (rys.5). Proces planowania Kanban zawiera wszystkie działania i narz dzia wspomagaj ce niezb dne do okre lenia wła ciwej liczby pojemników Kanban do u ycia dla pozycji.

8 130 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 Proces obsługi kart Kanban obejmuje przeniesienie działa pomi dzy planowaniem i wykonaniem Kanban. Po okre leniu przez planist Kanban satysfakcjonuj cego rozwi zania planistycznego, nowo obliczone ilo ci Kanban dla danej p tli s wdra ane w zakładzie produkcyjnym. Podczas tego przeniesienia do produkcji, dla p tli generowane s karty Kanban, które otrzymuj status Nowa. P tla Kanban stanowi model przepływów materiałowych Kanban w rodowisku produkcyjnym od pozyskania materiałów do ich wykorzystania w produkcji. Dla ka dej pozycji z kontrol Kanban nale y zdefiniowa przynajmniej jedn p tl Kanban. P tle Kanban mo na stosowa do obliczania ilo ci Kanban, generowania kart Kanban oraz ewentualnie do przeprowadzania transakcji magazynowych. Proces wykonania Kanban obejmuje wszystkie działania potrzebne do zarz dzania uzupełnianiem zapasów na potrzeby produkcji. 5. Realizacja Kanban w Applications Realizacja Kanban obejmuje wszystkie działania potrzebne do zarz dzania uzupełnianiem zapasów na potrzeby produkcji. Wyró nia si trzy typy działa wykonawczych Kanban, zale nie od rodzaju sygnału wybranego dla p tli: 1. Wizualny: Potrzeba uzupełnienia jest sygnalizowana r cznie, na przykład przez doczepienie wydrukowanej karty Kanban do pozycji lub zwrócenie pustego pojemnika do ródła uzupełniania zapasów. Elektroniczne uzupełnianie zapasów nie jest dozwolone. 2. Elektroniczny: U ytkownik inicjuje sygnał uzupełnienia zapasów za pomoc polecenia Utwórz zapotrzebowanie uzupełnienia lub przez przeskanowanie kart czytnikiem kodów kreskowych. System przetwarza zapotrzebowanie w sposób elektroniczny i generuje zapotrzebowanie w module Magazyn, Harmonogramowanie Produkcji oraz Zakupy. Ilo uruchamiana przez sygnał to ilo mieszcz ca si w jednym pojemniku Kanban. 3. Automatyczny (punkt ponownego zamówienia): System uruchamia uzupełnianie zapasów automatycznie w momencie, gdy stan magazynowy spadnie do okre lonego poziomu. Zastosowanie tego typu sygnału nie jest tradycyjn technik w systemie Kanban. Sygnał ten mo e by zainicjowany z odpowiedniego okna dialogowego lub uruchomiony jako zaplanowane zadanie za pomoc polecenia Zapotrzebowanie wg punktu ponownego zamówienia. Uzupełnianie zapasów w sposób elektroniczny lub automatyczny (z wykorzystaniem punktu ponownego zamówienia) funkcjonuje zawsze jako system w p tli zamkni tej. Dla wła ciwego działania tego systemu niezb dne jest zachowanie poni szego cyklu: 1. pozycje s wydawane do produkcji, co powoduje konieczno uzupełnienia zapasów. 2. system tworzy tzw. sygnał ci gnienia zapasów (pull) i przekazuje go do ródła uzupełnienia. ródło otrzymuje sygnał uzupełnienia zapasów i odpowiada przesuni ciem magazynowym, produkcj lub ponown dostaw.

9 Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodzi ski Algorytm Kanban w zintegrowanym systemie zarz dzania produkcj 131 Rysunek 5. Schemat działania systemu kart steruj cych Kanban w Applications [3]

10 132 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 Bibliografia 1. Browne J., Harhen J., Shirnan J. Production Mangement System An Integrated Perspective.Addison Wesley, Brzezi ski M. Organizacja i sterowanie produkcj : projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcj, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, Help: Elektroniczna pomoc systemu Applications 2003 i Elearning. 4. Martyniak Z.(1996) Nowoczesne metody zarz dzania produkcj, Wydział Zarz dzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Kraków, Monden Y.: Toyota Production Systems: Practical Approach to Production Management, Industrial Engineering and Management Press, Atlanta, GA, Muhlemann Alan P. Zarz dzanie : produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Ptak C.: ERP Tools, Techniques and Applications for Integrating the Supply Chain, CRC Press LLC, Boca Raton FA, Wróblewski Klemens J.: Podstawy sterowania przepływem produkcji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Zaborowski M.: Nad ne sterowanie produkcj, Wyd. WAEI Politechniki l skiej, ISBN , Gliwice KANBAN ALGORITHM IN THE INTEGRATED PRODUCTION MANAGEMENT SYSTEM Summary Integrated management production systems as computer decisions making systems have been implemented in Polish company in arising range. Systems: pull (Kanban) and push (MRP) are presented in the paper. The implementation of the Kanban algorithm in the integrated management systems is described. Keywords: production control, push system, pull system, MRP, Kanban, Applications Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodzi ski Instytut Automatyki Politechniki l skiej

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 34 52 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Justyna

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A.

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WOJCIECH DOMARACKI Zakłady Farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM

LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, EMILIA KONIECZY SKA Streszczenie Rosn ce koszty opieki zdrowotnej zmuszaj mened erów zarz dzaj cych placówkami medycznymi

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania,

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania, Próba analizy porównawczej funkcji modu ów logistycznych wybranych zintegrowanych systemów informatycznych zarz dzania Krystyna Johansson Zasadniczym celem niniejszej pracy jest identyfikacja kryteriów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn

Bardziej szczegółowo

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW IZABELA ROJEK Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Streszczenie W referacie przedstawiono podej cia stosowane we wspomaganiu sterowania

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT MIROSŁAWA MARCINIAK HENRYK MARJAK Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule omówione zostały zagadnienia dotycz ce klasyfikacji,

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ

PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI IL MARCIN W. MASTALERZ Streszczenie Tworzenie strategii informatyzacji przedsi biorstwa wymaga dostosowania jej zawarto ci do istniej cych standardów

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo