ALGORYTM KANBAN W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZ DZANIA PRODUKCJ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALGORYTM KANBAN W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZ DZANIA PRODUKCJ 1"

Transkrypt

1 JOLANTA KRYSTEK, MIECZYSŁAW JAGODZI SKI Politechnika l ska ALGORYTM KANBAN W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZ DZANIA PRODUKCJ 1 Streszczenie W coraz wi kszym stopniu wdra a si w krajowych przedsi biorstwach zintegrowane systemy zarz dzania produkcj. W artykule omówiono systemy: ss cy pull (Kanban) oraz tłocz cy push (Material Requirements Planning). Przedstawiono implementacj algorytmu Kanban w zintegrowanym systemie informatycznym Applications. Słowa kluczowe: sterowanie produkcj, system push, system pull, Kanban, Applications. 1. Wprowadzenie Problemy planowania i harmonogramowania produkcji s cz sto zwi zane z wyznaczaniem optymalnych planów, opartych jednocze nie na prognozach popytu i zamówieniach klienta. Współczesne przedsi biorstwa produkcyjne stosuj w sterowaniu produkcj dwa alternatywne podej cia oparte na odmiennych strategiach planowania produkcji. Pierwsze podej cie wykorzystuje zasad pchania (push) i polega na centralnym planowaniu oraz harmonogramowaniu produkcji. Przedstawicielem tego podej cia jest system MRP (Material Requirements Planning). Drugie podej cie wykorzystuje zasad ssania (pull) i polega na zlecaniu produkcji bezpo redniemu dostawcy na podstawie bie cego zapotrzebowania odbiorcy. W tym podej ciu główn rol wykonawcz odgrywa algorytm Kanban. Proces produkcji w przedsi biorstwie produkcyjnym wygodnie jest rozpatrywa jako przepływ materiałów przez system produkcyjny, w trakcie którego materiały z zaopatrzenia s stopniowo przetwarzane na produkty finalne. Obie strategie maj swoje odzwierciedlenie w odpowiednio dostosowanym ła cuchu dostaw. Z punktu widzenia logistyki ka dy system produkcyjny mo na podzieli na dwie cz ci. Decyzje planistyczne dotycz ce cz ci ko cowej s podporz dkowane rzeczywistym zamówieniom klientów (wykorzystywana jest strategia pull ), natomiast plany produkcji cz ci pierwszej, nazywanej bazow, s oparte na prognozach popytu i tutaj sprawdza si strategia push. W zale no ci od poło enia tzw. przekroju oddzielenia zamówie klientów (POZK) [1], (ang. Customer Order Decoupling Point)(CODP) rozró niamy ró ne typy produkcji [9]: produkcj na magazyn, (ang. Make to Stock) (MTS), monta na zamówienie, (ang. Assemble to Order) (ATO), produkcj na zamówienie, (ang. Make to Order) (MTO), projektowanie i produkcj na zamówienie, (ang. Engineer to Order) (ETO). 1 Praca finansowana w ramach BW-414/RAu1/2007.

2 124 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 Rysunek 1. Poło enie przekroju oddzielenia zamówie klientów dla ró nych typów produkcji [9]. W praktyce w tym samym przedsi biorstwie wyst puj równocze nie ró ne typy produkcji co oznacza, e wykorzystywana jest kombinacja strategii typu push" i pull". Cz push" ła cucha dostaw jest sterowana głównie prognoz, natomiast cz pull" - popytem. Bran a, w której ta mieszana strategia produkcji przynosi najwi cej korzy ci, to przemysł motoryzacyjny. 2. Algorytm Kanban Do harmonogramowania procesów produkcji powtarzalnej mo na wykorzysta szeroko znan metod Kanban [1,5,7], b d ca cz ci operacyjn rozwini tej w Japonii metody organizacji produkcji, znanej pod nazw Just in Time (dokładnie na czas). Zalet metody Kanban jest mo liwo utrzymywania stosunkowo małych zapasów produkcji w toku. Spotykane czasem opinie, i metoda Kanban pozwala na całkowite wyeliminowanie zapasów, s bł dne, co jest oczywiste, je li si pami ta, e produkcja powtarzalna jest produkcj na magazyn. Just in Time oznaczaj cy system produkcji bez zapasów, głównie wyrobów finalnych, bazuje na efekcie ssania, czyli produkcji na konkretne zapotrzebowanie. Ssanie rozpoczyna si od wydziału monta u wyrobów finalnych, okre laj cego jaki asortyment wyrobów jest przedmiotem produkcji dla danego okresu. Plan ten jest tworzony na podstawie prognozy sprzeda y lub konkretnych zamówie. Kierownicy poszczególnych odcinków produkcyjnych na tej podstawie okre laj, jakie wyroby b d im potrzebne do produkcji w poszczególnych dniach miesi ca. Dotyczy to zarówno wyrobów własnych, jaki dostaw kooperacyjnych. Ssanie rozpoczynaj wydziały monta u wyrobów finalnych, przez zamówienie elementów składowych tych wyrobów w komórkach, które je wytwarzaj lub u kooperantów. Te z kolei zamawiaj swoje elementy składowe u ich wytwórców lub kooperantów. Przepływ wyrobów kontrolowany jest przez system kart kanban [1][4]. Kanban jest metod zarz dzania produkcj opart na przepływie dokumentów w postaci kart. Kanban w j zyku japo skim znaczy tyle, co karta, dokument lub widoczny znak, zapis. Metoda ta została po raz pierwszy wdro ona w Toyota Motor Company w Japonii w latach , jako system organizacji dostaw cz ci, półfabrykatów, materiałów do produkcji w momencie wyst pienia faktycznego zapotrzebowania na te elementy jednak w Polsce jest znana dopiero od zaledwie dwudziestu paru lat [5].

3 Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodzi ski Algorytm Kanban w zintegrowanym systemie zarz dzania produkcj 125 Kanbany zapewniaj ci lejsz kontrol zapasów, w przeciwie stwie do tradycyjnego podej- cia obserwowanego w działalno ci przemysłowej, polegaj cego na uznawaniu za cel nadrz dny całkowite wykorzystanie zdolno ci produkcyjnych, bez wzgl du na koszty zwi zane z utrzymaniem magazynów mi dzywydziałowych. W systemie ss cym polecenie uruchamiania produkcji okre lonego wyrobu nast puje dopiero wówczas, gdy pojawia si zapotrzebowanie na ten wyrób. Wytwarzanie Materiałów Do produkcji Wytwarzanie detali Wytwarzanie podzespołów Wytwarzanie zespołów Monta ko cowy Magazyny buforowe Przepływ materiałów Przepływ informacji Rysunek 2. Przykład systemu ss cego [2]. Współczesne karty Kanban w sposób prosty i dokładny mówi o tym co i w jakiej ilo ci nale- y terminowo dostarczy odbiorcy. Tworz wizualny system sterowania przepływem wyrobów lub usług, dyscyplinuj cy kontrol ich przepływu przez cisłe poł czenie wykonawcy (dostawcy) z odbiorc. Funkcja regulacyjna systemu wyra a si tym, e odpowiedni system cyrkulacji kart mi dzy stanowiskami informuje o przepływie produkcji i reguluje ten przepływ poprzez zwi zanie tych kart z pojemnikami Rozwi zania systemu kart Kanban Karty Kanban stanowi regulator kolejek przedmiotów (usług) oczekuj cych na obsług w okre lonym systemie, ograniczaj c czas oczekiwania ka dego (ka dej) z nich. Tworzy go mog mi dzy innymi [4]: klasyczne karty Kanban: kr ce kontenery wraz z doczepionymi kartami, etykietowane pojemniki: kr ce kontenery i karty: trwałe karty uto samiane z przymocowanymi na stałe etykietami, nie oznakowane pojemniki lub obszary Kanban: wyra nie okre lona droga przepływu, bez konieczno ci stosowania kart, kolorowe piłki, etony, itp.: zu ycie (zmniejszenie si zapasu) przekraczaj ce okre lony limit jest sygnalizowane za pomoc kolorowych wskazówek, elektroniczne lub ustne sygnały: zawiadomienie o zu yciu przekraczaj cym okre lony limit nast puje przez system elektronicznej lub ustnej komunikacji, automatyczny regulator kolejek i czasu oczekiwania na obsług : zawiadomienie o zu yciu (zmniejszeniu si zapasu) przekraczaj cym okre lony limit nast puje automatycznie, sygnały wietlne lub d wi kowe: ograniczenie czasu oczekiwania w miejsce ograniczenia ilo ci.

4 126 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 W klasycznym systemie Kanban, do sterowania ilo ci i czasem przepływu materiałów u ytkowane s dwa główne rodzaje kart: 1. Kanban produkcji (zlecenia produkcyjnego), stanowi cy zlecenie na wykonanie okre lonej liczby przedmiotów. Karta ta upowa nia do obróbki, czyli wytworzenia jednego standardowego zasobnika okre lonych cz ci na stanowisku roboczym, z którego te cz ci maj by przekazane na inne stanowisko na podstawie karty przepływu. Przykładowy kanban produkcyjny zawiera takie informacje jak numer i nazw cz ci, liczebno całej partii i liczebno Kanbana tj. liczb materiału dostarczanego na kart, typ transportera tj. pojemnika, w jakim dostarczany jest materiał oraz miejsce pobrania i dostarczenia materiału. Konstrukcja karty ma za zadanie bezbł dne zasygnalizowanie potrzeby dostarczenia cz ci. 2. Kanban przepływu (pobrania), stanowi cy dokument b d cy podstaw pobierania produktów z poprzedniego odcinka produkcyjnego. Karta ta upowa nia do przekazania jednego standardowego zasobnika okre lonych cz ci ze stanowiska, gdzie były te cz ci produkowane, do stanowiska, gdzie powinny by zu yte. Jedna z tych dwóch kart jest zawsze przypi ta do kontenera (pojemnika), w którym przechowuje si i transportuje stałe ilo ci produktów. Kanbany mog by równie wykorzystywane poza warunkami czysto produkcyjnymi, np. w zarz dzaniu logistycznym, do zapocz tkowania realizacji dostaw przez dostawców surowców przy zachowaniu takiej samej zasady, e materiałów tych nie zamawia si, dopóki nie s potrzebne. W ten sposób realizacja funkcji logistyki zaopatrzenia sprawia, e integruj c dostawy surowców z realizacj zada logistyki produkcji, dostawcy tych surowców staj si cz ci całego systemu logistycznego przedsi biorstwa Przykładowe działanie systemu Punktem wyj cia przy analizie funkcjonowania systemu Kanban jest zaplanowany harmonogram pracy wydziału monta u finalnego wyrobów. Harmonogram ten stanowi podstaw do okre- lenia dziennego planu produkcji. Wielko partii wytwarzanej w ka dej fazie mo e by traktowana jako ograniczona rozmiarami pojemnika wykorzystywanego do transportu cz ci z jednej fazy do nast pnej. Rys. 3 przedstawia uproszczony schemat organizacji takiego systemu. Przedsi biorstwo wytwarza pewien asortyment wyrobów, przetwarzaj c je na kolejnych stanowiskach roboczych. Pomi dzy ka d par tych stanowisk znajduj si magazyny zawieraj ce pojemniki ze składnikami wytworzonymi przez stanowisko realizuj ce wcze niejsz operacj. Składniki te oczekuj na wykonanie kolejnej operacji w procesie którego z wyrobów na stanowisku nast pnym [2]. Pojemnik zawieraj cy komponenty do monta u finalnego jest wycofywany z magazynu znajduj cego si za ostatnim stanowiskiem roboczym w zamian za kart kanban. Karta ta jest jednocze nie zleceniem na wytworzenie uzupełniaj cego pojemnika cz ci przez ostatnie stanowisko wyst puj ce w procesie wytwarzania okre lonego wyrobu. Aby wytworzy t cz, niezb dne s elementy produkowane przez stanowisko realizuj ce przedostatni operacj procesu, dlatego pobierany jest pojemnik z magazynu za tym stanowiskiem. W zwi zku z tym znowu wystawiany jest kanban po to, aby zleci uzupełnienie magazynu i tak dalej wstecz procesu produkcyjnego, a do poziomu materiałów wej ciowych. Podobne procesy dotycz wszystkich innych wyrobów wytwarzanych w danym systemie produkcyjnym. Harmonogram monta u ci gnie wi c produkcj przez cały system (system pull ). Harmonogram pracy ka dego stanowiska roboczego zestawiany jest z dost pnych kanbanów, pchni tych w dół systemu zgodnie z harmonogramami monta u

5 Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodzi ski Algorytm Kanban w zintegrowanym systemie zarz dzania produkcj 127 ró nych wyrobów finalnych. Kolejno przyjmowania kanbanów na poszczególnych stanowiskach roboczych okre la kolejno realizacji operacji produkcyjnych na tym stanowisku. Je li zatem aden kanban nie dotrze na stanowisko, nie ma potrzeby wykonywania na nim adnej operacji. Dzi ki temu mo liwe staje si obni enie poziomu zapasów robót w toku oraz zidentyfikowanie w skich gardeł produkcyjnych, a wi c problemów organizacyjnych skrywanych dotychczas pod wysokim poziomem zapasów. W ten sposób system ulega zrównowa eniu, przyjmuj c pełni cech okre lanych JIT - Just In Time (dokładnie na czas) [1]. Rysunek 3. Uproszczony schemat działania systemu Kanban [2] 2.3. Zasady efektywnego funkcjonowania Kanban Efektywne funkcjonowanie systemu jest mo liwe gdy przestrzegane s nast puj ce zasady: tylko jedna karta Kanban mo e by doł czona do kontenera w danym czasie, stanowisko pracy nast pne (odbiorca) musi inicjowa ruch (przepływ) cz ci, elementów z poprzedzaj cego (dostawca), nie mo na wytwarza cz ci bez karty Kanban, nie mo na produkowa lub przysyła innych ilo ci produktów, ni jest wykazane w kartach Kanban,

6 128 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 karty Kanban musz by traktowane zgodnie z zasad FIFO (first in first out, tzn. pierwsze przyszło pierwsze wyszło ), finalne cz ci musz by umieszczane w punkcie przeznaczenia wykazanym w karcie Kanban. Zasadnicze znaczenie dla efektywnego działania algorytmu Kanban maj takie elementy jak: rytmiczno produkcji ka dego wyrobu, produkcja realizowana w długich seriach lub przez długi okres czasu, stało partii produkcyjnej, koszty przezbroje, partie transportowe powinny by małe i równe partiom produkcyjnym Funkcje systemu Kanban System Kanban działaj cy w systemie produkcyjnym spełnia dwie funkcje [8]: stanowi system informacyjny, tworzy autonomiczny system planowania i rozdziału zada (zlece ) produkcyjnych oraz kontroli ich realizacji. Liczb kart w obiegu (a zatem i pojemników, czyli partii transportowych) wyznacza si na podstawie zale no ci: D T + W N = C gdzie: N liczba kanbanów lub kontenerów, D rednie zpotrzebowanie danego stanowiska na cz ci przypadaj ce na jednostke czasu, T cykl rotacji pojemnika, czas oczekiwania na dany element (czas upływaj cy od zło enia zamówienia do jego realizacji), W zapas bezpiecze stwa (najcz ciej 10%), C pojemno kontenera w ilo ciach sztuk. 3. Wdro enie systemu Kanban i zwi zane z nim efekty Aby efektywnie wdro y system kanban powinni my zna bardzo dokładnie cały proces wytwarzania i wszystkie elementy z nim zwi zane (m.in.): indeks materiałowy, struktura produktu, rednie zu ycie materiałów w jednostce czasu (dzie, tydzie ), maksymalna liczba cz ci w kontenerze, marszruty technologiczne i czasy realizacji operacji, czasy przezbroje urz dze i maszyn, wielko partii produkcyjnej, zdolno ci produkcyjne, niezawodno maszyn, typy maszyn (mechaniczne, r czne), sposób produkcji - system zmianowy, ile zmian, stan zapasów.

7 Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodzi ski Algorytm Kanban w zintegrowanym systemie zarz dzania produkcj 129 Zastosowanie systemu Kanban pozwala na ograniczenie pojemno ci magazynów, poniewa dostawy materiałów od kooperantów przychodz dokładnie na czas. Dzi ki posiadanym rezerwom zdolno ci produkcyjnych, wykorzystywaniu elastycznych systemów produkcyjnych, które mo na łatwo i szybko przezbroi, znika problem zapasów mi dzyoperacyjnych. Zlecenia produkcyjne s ci le zsynchronizowane z zamówieniami klientów, co eliminuje konieczno posiadania ogromnych magazynów produktów gotowych. Pozostaj tylko nieuniknione zapasy produkcji w toku. Prace wdro eniowe musz mie charakter kompleksowy. Rozwi zaniom i działaniom ci le produkcyjnym musz towarzyszy procesy dodatkowe. Chodzi tu głównie o spełnienie wymaga jako ciowych (zarówno w zakresie wytwarzanych wyrobów, jak i realizowanych procesów), szkolenie pracowników oraz zastosowanie nowoczesnych metod zarz dzania lud mi. Coraz wi ksze znaczenie ma elastyczno produkcji, która umo liwia szybsze reagowanie na potrzeby rynku i konkretnego klienta, terminowo oraz zmniejszenie kosztów produkcji. Aby osi gn odpowiedni poziom elastyczno ci i skróci cykle produkcji niezb dne jest efektywne sterowanie produkcj. Narz dziami, które pomagaj przedsi biorstwom dostosowa si do wymogów współczesnego rynku s zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP, wspomagaj ce zarz dzanie firm, którego przedstawicielem jest system Applications. 4. Algorytm Kanban w Applications Obsługa kart Kanban znajduje si w aplikacji Zarz dzanie produkcj powtarzaln i jako- ci (ang. Repeative and Quality Management) (rys. 4). EWIDENCJA PRODUKCJI ZLECENIA PRODUKCYJNE ADMINISTROWANIE KADRAMI ZARZ DZANIE FLOT PRODUKCJA POWTARZALNA INTEGRACJA Z AKPiA SAMOOBSŁUGA PRZEPŁYWY PIENI NE PROCESÓW PRODUKCJA WSADOWA FAKTURY HARMONOGRA- MOWANIE DELEGACJE KSI GA ZOBOWI ZA WEB STORE SCHEMATÓW KOSZTY SPRZEDA PROFILAKTYKA RAPORTOWANIE PROJEKTU KSI GA NALE NO CI COLLABORATION PORTALS UMOWY SERWISOWE ELEKTRYCZNE HARMONOGRA- MOWANIE OPERACYJNE HARMONOGR. SPRZEDA Y ZLECENIA ROBOCZE / SERWISOWE KONTROLA CZASU PRACY RODKI TRWAŁE EMPLOYEE PORTALS OBSŁUGA ZGŁOSZE ZAKŁADU PROD. I MONTA NA ZAMÓWIENIE ZAKUPY ODCZYTY URZ DZE PŁACE GENERATOR RAPORTÓW MOBILE & WIRELESS SERVICES OFERTOWANIE DANE O URZ DZENIACH KONFIGURACJA NA ZAMÓWIENIE HARMONOGR. ZAKUPÓW WYDAJNO URZ DZE SZKOLENIA KONSOLIDACJA KONCERNU EPROCURMENT KONFIGURATOR SPRZEDA Y KONFIGURACJA PROJEKTOWA NA ZAMÓWIENIE MAGAZYN MONITOROWANIE ZARZ DZANIE URZ DZE KOMPETENCJAMI KSI GA GŁÓWNA emarkets SPRZEDA & MARKETING KONFIGURACJA STANDARDOWA PLANOWANIE PLANOWANIE POPYTU WYPOSA ENIE REKRUTACJA FINANSE ebusiness SPRZEDA & SERWIS PRODUKCJA DYSTRYBUCJA REMONTY ZASOBY LUDZKIE ANALIZA ZARZ DCZA REGUŁY KSI GOWE CRM ZARZ DZANIE DOKUMENTAMI PROJEKT SCM ZARZ DZANIE JAKO CI Foundation1 Rysunek 4. Moduły funkcjonalne Applications [3] System kart steruj cych Kanban w Applications składa si z trzech głównych procesów: planowania, obsługi i wykonania (rys.5). Proces planowania Kanban zawiera wszystkie działania i narz dzia wspomagaj ce niezb dne do okre lenia wła ciwej liczby pojemników Kanban do u ycia dla pozycji.

8 130 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 Proces obsługi kart Kanban obejmuje przeniesienie działa pomi dzy planowaniem i wykonaniem Kanban. Po okre leniu przez planist Kanban satysfakcjonuj cego rozwi zania planistycznego, nowo obliczone ilo ci Kanban dla danej p tli s wdra ane w zakładzie produkcyjnym. Podczas tego przeniesienia do produkcji, dla p tli generowane s karty Kanban, które otrzymuj status Nowa. P tla Kanban stanowi model przepływów materiałowych Kanban w rodowisku produkcyjnym od pozyskania materiałów do ich wykorzystania w produkcji. Dla ka dej pozycji z kontrol Kanban nale y zdefiniowa przynajmniej jedn p tl Kanban. P tle Kanban mo na stosowa do obliczania ilo ci Kanban, generowania kart Kanban oraz ewentualnie do przeprowadzania transakcji magazynowych. Proces wykonania Kanban obejmuje wszystkie działania potrzebne do zarz dzania uzupełnianiem zapasów na potrzeby produkcji. 5. Realizacja Kanban w Applications Realizacja Kanban obejmuje wszystkie działania potrzebne do zarz dzania uzupełnianiem zapasów na potrzeby produkcji. Wyró nia si trzy typy działa wykonawczych Kanban, zale nie od rodzaju sygnału wybranego dla p tli: 1. Wizualny: Potrzeba uzupełnienia jest sygnalizowana r cznie, na przykład przez doczepienie wydrukowanej karty Kanban do pozycji lub zwrócenie pustego pojemnika do ródła uzupełniania zapasów. Elektroniczne uzupełnianie zapasów nie jest dozwolone. 2. Elektroniczny: U ytkownik inicjuje sygnał uzupełnienia zapasów za pomoc polecenia Utwórz zapotrzebowanie uzupełnienia lub przez przeskanowanie kart czytnikiem kodów kreskowych. System przetwarza zapotrzebowanie w sposób elektroniczny i generuje zapotrzebowanie w module Magazyn, Harmonogramowanie Produkcji oraz Zakupy. Ilo uruchamiana przez sygnał to ilo mieszcz ca si w jednym pojemniku Kanban. 3. Automatyczny (punkt ponownego zamówienia): System uruchamia uzupełnianie zapasów automatycznie w momencie, gdy stan magazynowy spadnie do okre lonego poziomu. Zastosowanie tego typu sygnału nie jest tradycyjn technik w systemie Kanban. Sygnał ten mo e by zainicjowany z odpowiedniego okna dialogowego lub uruchomiony jako zaplanowane zadanie za pomoc polecenia Zapotrzebowanie wg punktu ponownego zamówienia. Uzupełnianie zapasów w sposób elektroniczny lub automatyczny (z wykorzystaniem punktu ponownego zamówienia) funkcjonuje zawsze jako system w p tli zamkni tej. Dla wła ciwego działania tego systemu niezb dne jest zachowanie poni szego cyklu: 1. pozycje s wydawane do produkcji, co powoduje konieczno uzupełnienia zapasów. 2. system tworzy tzw. sygnał ci gnienia zapasów (pull) i przekazuje go do ródła uzupełnienia. ródło otrzymuje sygnał uzupełnienia zapasów i odpowiada przesuni ciem magazynowym, produkcj lub ponown dostaw.

9 Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodzi ski Algorytm Kanban w zintegrowanym systemie zarz dzania produkcj 131 Rysunek 5. Schemat działania systemu kart steruj cych Kanban w Applications [3]

10 132 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 Bibliografia 1. Browne J., Harhen J., Shirnan J. Production Mangement System An Integrated Perspective.Addison Wesley, Brzezi ski M. Organizacja i sterowanie produkcj : projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcj, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, Help: Elektroniczna pomoc systemu Applications 2003 i Elearning. 4. Martyniak Z.(1996) Nowoczesne metody zarz dzania produkcj, Wydział Zarz dzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Kraków, Monden Y.: Toyota Production Systems: Practical Approach to Production Management, Industrial Engineering and Management Press, Atlanta, GA, Muhlemann Alan P. Zarz dzanie : produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Ptak C.: ERP Tools, Techniques and Applications for Integrating the Supply Chain, CRC Press LLC, Boca Raton FA, Wróblewski Klemens J.: Podstawy sterowania przepływem produkcji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Zaborowski M.: Nad ne sterowanie produkcj, Wyd. WAEI Politechniki l skiej, ISBN , Gliwice KANBAN ALGORITHM IN THE INTEGRATED PRODUCTION MANAGEMENT SYSTEM Summary Integrated management production systems as computer decisions making systems have been implemented in Polish company in arising range. Systems: pull (Kanban) and push (MRP) are presented in the paper. The implementation of the Kanban algorithm in the integrated management systems is described. Keywords: production control, push system, pull system, MRP, Kanban, Applications Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodzi ski Instytut Automatyki Politechniki l skiej

Just In Time (JIT). KANBAN

Just In Time (JIT). KANBAN JIT. KANBAN Just In Time (JIT). KANBAN Integralnym elementem systemów JIT jest metoda zarządzania produkcją Kanban, oparta na przepływie dokumentów w postaci kart dołączanych do wózków, którymi dostarczane

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE STEROWANIA PRZYKŁADOWYM PROCESEM PRODUKCYJNYM

STRATEGIE STEROWANIA PRZYKŁADOWYM PROCESEM PRODUKCYJNYM STRATEGIE STEROWANIA PRZYKŁADOWYM PROCESEM PRODUKCYJNYM Jolanta KRYSTEK Streszczenie: W pracy przedstawiono zastosowanie algorytmów planowania potrzeb materiałowych MRP (Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ

METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ 1 METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ AUTOR: mgr inż. MARTYNA MALAK DANE KONTAKTOWE 2 mgr inż. Martyna Malak Katedra Systemów Logistycznych ul. Szyperska 3/5 e-mail: martyna.malak@wsl.com.pl Informacje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

ZAPASY MAGAZYNOWE W STEROWANIU PRODUKCJĄ POWTARZALNĄ

ZAPASY MAGAZYNOWE W STEROWANIU PRODUKCJĄ POWTARZALNĄ Logistyka - nauka Jolanta KRYSTEK * ZAPASY MAGAZYNOWE W STEROWANIU PRODUKCJĄ POWTARZALNĄ Streszczenie W artykule przedstawiono dwie metody międzykomórkowego sterowania produkcją według stanów zapasów magazynowych:

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL SS CEGO SYSTEMU STEROWANIA PRODUKCJ. Jacek RUDNICKI, Jacek ZABAWA

SYMULACYJNY MODEL SS CEGO SYSTEMU STEROWANIA PRODUKCJ. Jacek RUDNICKI, Jacek ZABAWA SYMULACYJNY MODEL SS CEGO SYSTEMU STEROWANIA PRODUKCJ Jacek RUDNICKI, Jacek ZABAWA Streszczenie: Referat prezentuje do wiadczenia z modelowania symulacyjnego z wykorzystaniem pakietu Extend dwóch alternatywnych

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Environmental Solutions Poland sp. z o.o. Ul. Traktorowa 196 91-218, Łódź,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

1 Jeżeli od momentu złożenia w ARR, odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

1 Jeżeli od momentu złożenia w ARR, odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności Załącznik nr 2 Zasady przyznawania autoryzacji dla zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących oraz autoryzacji receptury produktów pośrednich 1. Autoryzację w ramach niniejszego

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ LOGISTYKA PRODUKCJI dr inż. Andrzej KIJ TEMAT ĆWICZENIA: PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH METODA MRP Opracowane na podstawie: Praca zbiorowa pod redakcją, A. Kosieradzkiej, Podstawy zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Zygmunt Mazur Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Uwagi wstępne Logistyka obejmuje projektowanie struktury przep³ywu w procesie wytwarzania. Projektowanie dotyczy ustalania liczby, kszta³tu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE

NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE ZESTAW WICZE LABORATORYJNYCH przygotowanie: dr in. Roman Korzeniowski Strona internetowa przedmiotu: www.hip.agh.edu.pl wiczenie Temat: Układy sterowania siłownikiem jednostronnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu obwoźnego) i tymczasowych (jak duże namioty, stragany), a także automatów ulicznych. Zgodnie z art. 61 i 63 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

Wzór Umowy. a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... Załącznik nr 5 do SIWZ TT-2/Z/09/2013 Wzór Umowy Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - z siedzibą w Policach ul. Grzybowa 50 zwanym dalej ODBIORCĄ, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o propozycję nr 42/CP/2013/TZ

Zapytanie o propozycję nr 42/CP/2013/TZ Skawina, dnia 20.03.2013 r. Zapytanie o propozycję nr 42/CP/2013/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. OGŁASZAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: CEZ Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna KOWALSKA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska. Lucyna SIKORA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska

Katarzyna KOWALSKA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska. Lucyna SIKORA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska Katarzyna KOWALSKA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska Lucyna SIKORA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH SYSTEMOW INFORMATYCZNYCH STOSOWANYCH W LOGISTYCE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo