To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -"

Transkrypt

1 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II 16 grudnia 2008 r. ááá W SKRÓCIE Ka sa na grunt Rad ni mia sta Łom ża zgo dzi li się na za pro po no wa ne przez pre zy den ta Je - rze go Brze ziń skie go zmia ny w bu dże - cie na 2008 rok. Dzię ki te mu wła dze mia sta bę dą mia ły nie zbęd ne fun du sze na za kup wie czy ste go użyt ko wa nia dział ki o po wierzch ni 4,3895 ha po ło - żo nej przy al. Pił sud skie go 135 w Łom - ży, a kwo ta to nie ma ła bo 1 mln 386 tys. 204 zł. Śmier tel na za paść ŁKS Zbi gniew Sa si now ski, pre zes Łom żyń skie go Klu bu Spor to we - go, choć sam o so bie mó wi dzia - łacz, bo re zy gna cję z peł nie nia funk cji pre ze sa zło żył już kil ka mie się cy te mu, wy stą pił na ostat - niej se sji ra dy mia sta Łom ża. W kil ku sło wach pod su mo wał je sien - ną run dę, któ rą w róż nym sty lu i z róż nym skut kiem dru ży nie uda - ło się ro ze grać z bu dże tem 150 tys. zł. Pre zes po raz ko lej ny wy - stą pił do władz mia sta o po moc dla klu bu i prze ko ny wał, że war to re ani mo wać ŁKS. Zbi gniew Sa si - now ski za pew niał, że dzia ła cze ma ją plan ra tun ko wy dla klu bu. Po trze bu je my pie nię dzy na to, aby za cząć wio sen ną run dę po - in for mo wał rad nych. Ma my przy go to wa ny pro gram na ko lej ne dwa, trzy la ta, co zro bić, aby klub dzia łał. Ma my jesz cze dwa, trzy ty go dnie na to, aby zde cy do wać czy gra my w nad cho dzą cej run - dzie. Rad ni upo mnie li się m. in. o do kład ne da ne do ty czą ce za dłu że - nia ŁKS. Być mo że wła dze klu bu spo tka ją się z rad ny mi na ko mi sji. - Klub przez la ta ole wał mia - sto, gdy by wła dze klu bu po stę po - wa ły zgod nie z li te rą pra wa to ŁKS nie miał by kło po tów od po - wie dział na ostat niej se sji pre zy - dent Je rzy Brze ziń ski. Wkrót ce wy stą pię do ra dy o po wo ła nie MO SIR -u, któ ry bę dzie ad mi ni - stro wał wszyst kie spor to we obiek - ty w mie ście. Być mo że spra wa ŁKS -u wró ci na ko lej nej se sji. W nie dziel ny mroź ny po ra nek z pusz ka mi w rę kach gim na zja li ści z 26 szkół na te re nie die ce zji łom żyń - skiej wy szli na uli ce miast i wsi. Cel wciąż nie zmien ny, po moc cho rym ko le gom. Ucznio wie rok w rok zbie ra ją pie nią dze na le cze nie i re - ha bi li ta cję ko le gów. W cią gu dzie wię - ciu lat po mo gli już po nad 280 cho rym dzie ciom i kil ku in sty tu cjom zaj mu ją - cym się oso ba mi nie peł no spraw ny mi. W swo je pusz ki ze bra li już po nad 290 tys. zł. ŁOMŻA PIĄTNICA WIZNA PRZYTUŁY JEDWABNE MIASTKOWO ŚNIADOWO ZBÓJNA NOWOGRÓD KOLNO GRABOWO STAWISKI TUROŚL MAŁY PŁOCK ZAMBRÓW RUTKI SZUMOWO KOŁAKI KOŚCIELNE Mi mo obaw przed kry zy sem świę ta chce my spę dzić na ta kim po zio mie jak zwy kle To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - stach, opłat ko we spo tka nia, han dlo - we nie dzie le, cha ry ta tyw ne ak cje, dzię ki któ rym naj bied niej si ma ją le - piej prze żyć Bo że Na ro dze nie, ku - szą ce pro mo cje w skle pach, ła twe przed świą tecz ne kre dy ty nie da się prze oczyć, że idą świę ta! Czy do - nie sie nia o świa to wym kry zy sie, któ - ry nie omi nie też Pol ski spo wo du ją, że w tym ro ku ogar nie nas mniej szy szał za ku pów? Wie le wska zu je na to, że na świę tach oszczę dzać jed - nak nie ma my za mia ru. Tra dy cja sil niej sza od kry zy su - Du żo się mó wi o kry zy sie, opo - wia da li mi o swo ich do świad cze niach zna jo mi miesz ka ją cy w Sta nach, ale ja u nas jesz cze tak bar dzo te go nie od czu - wam, dla te go świę ta chcę spę dzić ra do - śnie, nie za mar twia jąc się tym, co bę - dzie - wy zna je Ka ta rzy na, mło da ma ma dwój ki dzie ci. U nas Mi ko łaj przy nie - sie jak zwy kle wy ma rzo ne pre zen ty, a na sto le nie za brak nie przy sma ków. Nie bę dę oszczę dzać. Po pro stu nie wy obra - żam so bie skrom nych świąt. To, że więk szość z nas nie ma za - mia ru wy dać na zor ga ni zo wa nie świąt zde cy do wa nie mniej pie nię dzy niż przed ro kiem po twier dza ją wszel kie an kie ty i przed świą tecz ne son da że. We dług nie któ rych z nich bę dzie my sko rzy wy dać na wet jesz cze wię cej. Na przy kład z ba da nia zle co ne go przez GE Mo ney Bank wy ni ka, że Po la cy, Cze si, Ło ty sze, Ru mu ni, Ro sja nie i Wę grzy wy da dzą w tym ro ku na Bo że Na ro dze - nie o 13,5 pro cent wię cej niż przed ro - kiem. Po la cy de kla ru ją świą tecz ne wy - dat ki na po zio mie 303 eu ro, z cze go po - nad jed na trze cia to pie nią dze na pre - Świę ta zbli ża ją się du ży mi kro ka mi. W mi - nio ną nie dzie lę na Jar mar ku Bo żo na ro dze - nio wym w Łom ży moż na by ło ku pić m.in. świą tecz ne ozdo by zen ty. - Ta ka na sza tra dy cja, za staw się, a po staw się, dla te go je stem pe wien, że kry zy su na świą tecz nych sto łach, ani pod cho in ką nie bę dzie wi dać uwa ża pan Ste fan spo tka ny w jed nym z łom - żyń skich dys kon tów. Sam na pre zen - ty wy da łem już po nad 200 zło tych, a jesz cze prze cież i karp, i cho in ka i ca łe mnó stwo in nych po trzeb nych spra - wun ków. Star si z nie po ko jem pa trzą w port fel W wie lu ro dzi nach głów ny cię żar przy go to wa nia wie cze rzy wi gi lij nej spa - da na bar ki tych naj star szych, bo to u nich w ten nie zwy kły dzień gro ma dzą się wszy scy do mow ni cy. Mło dzi czę sto tyl ko tro chę po ma ga ją, lub przy no szą ze so bą ja kieś po tra wy. Czy gło wy ro - dów prze ra ża kry zys? - Bar dzo moc no na si lu dzie prze ję - li się tym zja wi skiem, chy ba przez je go na gło śnie nie, pa trzą w kie szon ki i port - fe le, za nim wy da dzą zło tów kę opo - wia da Jan Li siec ki, pre zes łom żyń skie - go od dzia łu Pol skie go Związ ku Eme ry - tów, Ren ci stów i In wa li dów. Jak co ro - ku chcą, że by świę ta by ły nie tyl ko cie - płe i w do brej at mos fe rze, ale że by dla żo łąd ka też coś by ło, są na tym punk cie bar do uczu le ni, dla nas świę tą są bar - dzo waż ne. Nie rzad ko, więc ci naj star si du żo wcze śniej roz po czy na ją przy go to wa nia do świąt. Szu ka ją oka zji, pro mo cji, po - Po nad 44 tys. zł ze bra li gim na zja li ści w X Kwe ście No wo rocz ny Dar Ser ca Nie prze szli śmy obo jęt nie Na ta lia Rusz czuk i Kin ga Kar wow ska pod czuj nym okiem na uczy ciel ki Ewy Na dol nik ( na zdj. z le wej) kwe sto wa ły w Łom ży już po raz dru gi Fot. Adam Gar doc ki rów nu ją ce ny. Cza sem też tro chę złosz - czą się, kie dy ktoś da je im nie re al ne po - ra dy. - Wszy scy, któ rzy nas na ma wia ją do ro bie nia za ku pów przez in ter net, bo jest du żo ta niej, za po mi na ją, że po nad 90 pro cent star szych lu dzi po pro stu nie ma do stę pu do in ter ne tu. Trze ba więc li czyć się z wy dat ka mi, tym bar - dziej, że dla każ de go wnu ka, czy wnucz ki każ dy z nas chce ku pić coś w pre zen cie przy zna je pre zes Jan Li siec - ki. Świę ta mi ną, ale co bę dzie po świę tach? Ge ne ral nie przy tła cza i nie - po koi nas przy szły rok i my śli o pod - wyż kach i kry zy sie. ALEK SAN DRA SZYC KA CZYŃ SKA W za koń czo nej w nie dzie lę kwe - ście ze bra no po nad 44 tys. zł, ale w cza - sie za my ka nia nu me ru Na rwi jesz cze trwa ło li cze nie. Przy po mnij my, że or ga ni za to rem i po - my sło daw cą ak cji są ucznio wie i na uczy cie - le z Pu blicz ne go Gim na zjum nr 8 w Łom - ży. W ko lej nych la tach do łom żyń skiej mło - dzie ży przy łą cza li się gim na zja li ści z Piąt ni - cy, Czy że wa, ze wsi Ro so cha te Ko ściel ne, Miast ko wa, Cie cha now ca, Za mbro wa, Sta - wisk, Gra je wa, Śnia do wa, Wi zny, Pu chał, Wy go dy, Ku pisk, Szcze pan ko wa, No wo - gro du, Ma łe go Płoc ka, ze wsi Trusz ki, Je - dwab ne go, Szczu czy na, Wy so kie go Ma zo - wiec kie go, Kol na, wsi Rut ki Kos sa ki, Ra - dzi ło wa i Zbój nej. AR Fot. A. Gar doc ki

2 2 NA TAPECIE N A R E W E X T R A T Y G O D N I K - Ł O M Ż A u WTOREK 16 GRUDNIA 2008 ááá EXPRESSEM Po że gna li PKS Uro czy ste spo tka nie z kwia ta mi, upo min ka mi i słod kim po czę stun kiem zor ga ni zo wa ło sze fo stwo PKS w Łom - ży, by po że gnać tych, któ rzy roz sta ją się z fir mą. Ze bra li śmy się, że by w ra do - snej at mos fe rze po dzię ko wać wszyst - kim Pań stwu, ale i każ de mu z osob na, za tą cząst kę sie bie, ja ką po zo sta wi li ście w tym przed się bior stwie po wie dział Adam Wy kow ski, pre zes PKS w Łom - ży. Na eme ry tu ry i ren ty prze szło dzie - wię ciu pra cow ni ków. Nie któ rzy nie kry li wzru sze nia i łez że gna jąc się z fir - mą, w któ rej prze pra co wa li po kil ka - dzie siąt lat. Eme ry ci po mo gli 10 ton ar ty ku łów żyw no ścio wych roz da li w tym ro ku człon ko wie łom - żyń skie go od dzia łu Pol skie go Związ ku Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów. Tuż przed świę ta mi też roz pro wa dza li po - trzeb ne pro duk ty, w tym m.in. po 300 por cji ka szy, mą ki, dże mu. Pacz ki moż - na by ło od bie rać w sie dzi bie związ ku przy Szo sie Za mbrow skiej 1. Po moc otrzy ma ło ok. 270 osób. Trze ci ra tusz Wła dze Łom ży ogło si ły prze targ na opra co wa nie do ku men ta cji tech nicz - nej peł no bran żo wej na bu dy nek biu ro - wy, par king mi ni mum dwu po zio mo - wy i ga ra że na po trze by Urzę du Miej - skie go w Łom ży przy ul Wo zi wodz kiej wraz z peł ną in fra struk tu rą. W no wym bu dyn ku, któ ry miał by być zbu do wa ny do 2011 ro ku zmie ścił by ok. 100 urzęd ni ków. In we sty cja to wy da tek rzę - du po nad 3 mln zł. Obec nie Urząd Miej ski w Łom ży za trud nia 197 osób, w tym 142 oso by pra cu ją w bu dyn ku głów nym po ło żo - nym przy Sta rym Ryn ku 14 (tzw. sta - ra i no wa część ra tu sza). Po zo sta li pra - cow ni cy, swo je miej sca pra cy ma ją w bu dyn kach przy ul. Far nej, Po lo wej, Po lnej oraz w Ha li Tar go wej (Straż Miej ska). Do licz by osób pra cu ją cych w urzę dzie na le ży do li czyć osób bę dą cych na ro bo tach pu blicz - nych, pra cach in ter wen cyj nych bądź sta żu. Po wierzch nia użyt ko wa ra tu sza łącz nie z piw ni ca mi wy no si 3163 m2, w tym oko ło 477 m2 to po - wierzch nia tzw. sta rej czę ści wy re - mon to wa nej w la tach Tzw. no wy ra tusz zo stał od da ny do użyt ku w 1998 ro ku. Czeczenka Sacita i jej mąż Said Selim od pięciu lat mieszkają w Łomży. Tu znaleźli spokój. Uciekliśmy śmierci W Ośrod ku dla Uchodź ców w Łom ży miesz ka ok. 300 Cze cze nów, ok. 50 w mniej szym ośrod ku w Czer - wo nym Bo rze. Choć od kil ku lat miesz ka ją bli sko nas, to wciąż wię - cej nas dzie li niż łą czy. Chcą to zmie - nić człon ko wie Fun da cji Oca le nie, któ rzy w mi nio ną so bo tę zor ga ni zo - wa li wie czór kul tu ry cze czeń skiej. Spo tka nie roz po czął po kaz fil - mu Ko cha ny Mu sli mie w re ży - se rii Niem ki Ker stin Nic king. Bo - ha te ra mi fil mu są Cze cze ni miesz ka ją cy w łom żyń skim ośrod - ku Sa ci ta i jej mąż Sa id Se lim, oraz pię cio let ni syn Mu sli mie. Sa - id -Se lim w Cze cze ni był dzien ni - ka rzem i wraz z żo ną, wie lo krot - nie z na ra że niem ży cia fil mo wa li Pra cow ni cy łom żyń skie go ze - spo łu Ruch -u nie zga dza ją się na re - or ga ni za cję. Ich dzia ła nia po parł po - seł Lech An to ni Ko ła kow ski i prze - wod ni czą cy łom żyń skie go od dzia łu NSZZ So li dar ność Hen ryk Pie kar - ski. Za rząd Ruch -u twier dzi, że trwa - ją ne go cja cje z Ra dą Pra cow ni ków. okru cień stwo woj ny. Frag men ty ich na grań zna la zły się w za pi sie nie miec kiej re ży ser ki. - Czę sto py ta ją nas dla cze go ucie kli śmy z Cze cze ni przy zna je Sa ci ta. Po pro stu chcie li śmy żyć. Chcie li śmy oca lić na sze go sy na. Woj na ode bra ła im naj bliż - szych, ro dzi nę i przy ja ciół, ale nie zdo ła ła im ode brać wo li ży cia i wo li wal ki o każ dy lep szy dzień. - Do Łom ży przy je cha li śmy we wrze śniu 2003 ro ku wspo mi na Sa ci ta. Tu zna leź li śmy spo kój. Sa ci ta pra cu je, a jej syn cho dzi do szko ły i do sko na le mó wi po pol - ski. Ro dzi na my śli o tym, by wró cić do oj czy zny jak tyl ko za go ści tam po kój. Te raz pró bu ją żyć nor mal nie tu w Pol sce, w Łom ży. Nie chcą wy - Wa żą się lo sy łom żyń skie go od dzia łu Ruch -u SA. Pra cę mo że stra cić 21 osób To jesz cze nie ostat ni RUCH Fot. K. Pa ta lan jeż dżać do za chod nich kra jów Unii Eu ro pej skiej, bo wciąż nie tra cą na - dziei, że wró cą do uko cha nej Cze - cze ni. - Opo wia da my o Cze cze ni na - sze mu sy no wi, opo wia da my o woj - nie, o na szych bo ha te rach, że by Mu sli mie wie dział skąd jest mó - wi Sa ci ta. W Łom ży co raz czę - ściej czu ję się jak u sie bie, bo spo - ty kam na uli cy lu dzi, któ rych cza - sem nie pa mię tam, oni wi ta ją się ze mną, a ja wte dy je stem bar dzo szczę śli wa. Je stem wdzięcz na, za to, że tu zna leź li śmy spo kój, te go szu ka li śmy, bo to jest naj waż niej - sze. Uczest ni cy spo tka nia, a wy - peł ni li oni po brze gi sa lę w łom - żyń skim MDK -DŚT, mo gli zo ba - czyć tra dy cyj ne cze czeń skie tań - ce, po słu chać cze czeń skiej po - ezji, a tak że po sma ko wać cze - czeń skiej kuch ni. - Na sto le jest 10 tra dy cyj nych po traw mó wi Cze czen ka Lu ci ta. Moż na spró bo wać m. in. chał wę, bar dzo słod ką z cu kru, ma sła i mą - ki, na le śni ki z dy ni, pie ro gi z mię - sem go to wa ne na pa rze. Nie za bra kło zdjęć przed sta wia - ją cych okru cień stwo woj ny, a tak że prac pla stycz nych wy ko na nych przez cze czeń skie dzie ci. - My ślę, że choć tro chę uda ło nam się przy bli żyć kul tu rę cze czeń - ską, któ ra jest tak bar dzo róż na od na szej mó wi Ka mil Ka miń ski z Fun da cji Oca le nie. Mam na dzie - ję, że uda nam się po wtó rzyć ta kie wie czo ry, bo choć je ste śmy in ni to bar dzo wie le nas łą czy. KA TA RZY NA PA TA LAN ááá KRONIKA POLICYJNA l Dwaj mło dzień cy (lat 20 i 21) za ba wia li się wy ry wa niem szta chet z ogro dze nia po se sji przy ul. Po lo wej w Łom ży, co skoń czy ło się prze wró - ce niem pło tu i... wy rwa niem mo co - wa nia. Stra ty oko ło 1000 zło tych. Wan da li za trzy ma ła po li cja. Je den był pi ja ny (1,59 pro mi la al ko ho lu). l Ra dio od twa rzacz, urzą dze nie na wi ga cji sa te li tar nej i cb ra dio skra - dzio ne zo sta ły z nis sa na, za par ko - wa ne go na ul. Sien kie wi cza w Łom - ży. Stra ty oko ło 3200 zło tych. l Ura zu krę go słu pa do zna ła pie sza, po trą co na przez re nault na skrzy żo wa niu ul. Dwor nej i Gieł czyń - skiej w Łom ży. Za wi ni ła kie ru ją ca sa - mo cho dem, nie ustę pu jąc pie szej pierw szeń stwa. l W po ślizg wpa dły sa mo cho dy kie ro wa ne przez ko bie ty. W Kow na - tach (gm. Piąt ni ca) fiat pun to ude rzył w drze wo, na to miast na ul. Sta cha Kon wy w No wo gro dzie (pow. łom - żyń ski) vo lvo wy wró ci ło się w ro wie na dach. Ko bie tom nic złe go się nie sta ło. Kil ka dni póź niej w po ślizg w Kow na tach wpadł opel. Kie row ca i pa sa żer ka do zna li ob ra żeń. l Cięż kich ob ra żeń do znał pie - szy, po trą co ny przez fia ta pun to w Ku brze (gm. Przy tu ły, pow. łom żyń - ski). Kie row ca pró bo wał unik nąć zde rze nia, gwał tow nie skrę cił i ude - rzył w drze wo. Ucier pia ła (uraz gło - wy) pa sa żer ka. l Na skrzy żo wa niu z dro gą do Ko no pek Sta rych w Śnia do wie (pow. łom żyń ski) re nault ude rzy ło w tył skrę ca ją ce go w le wo żu ka. Kie row ca re nault do znał ogól nych po tłu czeń, a dru gi ura zu krę go słu pa i wstrzą śnie - nia mó zgu. l Tir z Mo skwy wpadł do ro wu w Ra to wie Pio tro wie (gm. Śnia do wo, pow. łom żyń ski). Kie row ca nie ucier - piał, za to ze zgnie cio ne go zbior ni ka z pa li wem wy cie kło oko ło 500 li trów ole - ju na pę do we go, któ ry roz cią gnię ty zo stał przez po jaz dy na oko ło ki lo metr. Śro do wi sko nie zo sta ło ska żo ne. l Śmierć na miej scu po niósł pie - szy (lat 52), po trą co ny wie czo rem przez cię ża ro wą sca nię w po bli żu wsi Kra je wo Ko ryt ki (gm. Za mbrów), na kra jo wej dro dze nr 8 War sza wa - Bia ły stok. Wydawca Grupa AJW Narew Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o. Redakcja: Łomża, Stary Rynek 13; Prezes wydawnictwa Artur Filipkowski Zespół redakcyjny Redaktor naczelna Katarzyna Patalan tel Aleksandra Szyc-Kaczyńska Gabriela Szczęsna Krzysztof Chełstowski Przygotowanie graficzne Łukasz Stężycki Dyrektor Biura reklamy i ogłoszeń: Monika Strzelecka tel , Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za tre ść za - miesz cza nych ogło szeń i za strze ga so bie pra wo do skra ca nia na de sła nych tek stów. - To dla nas bar dzo trud na sy tu acja pod kre śla Ma ria Bo gu ska, prze wod - ni czą ca KZ NSZZ So li dar ność Ze spo - łu Ruch w Łom ży. Gdy do wie dzie li - śmy się, że na sza pla ców ka bę dzie zli - kwi do wa na, a już od lu te go część z nas mia ła by pra co wać w Ostro łę ce, po sta - no wi li śmy wal czyć o na sze miej sca pra - cy. Obec nie w Ze spo le pra cu je 21 osób. - We dług dy rek cji Od dzia łu Ma - zow sze nasz od dział zo sta nie zli kwi do - wa ny, a te ren dzia ła nia ob słu ży Ze spół Ostro łę ka tłu ma czy Ma ria Bo gu ska. Pó ki, co nie wiem ile osób do sta nie pro po zy cję pra cy w Ostro łę ce, choć nikt z obec nych pra cow ni ków nie jest za in te re so wa ny do jaz dem do pra cy w Ostro łę ce, bo to i dłuż szy czas i wyż sze kosz ty. W mi nio ną śro dę pra cow ni cy ra - zem z po słem Le chem An to nim Ko ła - kow skim i prze wod ni czą cym Hen ry - kiem Pie kar skim zor ga ni zo wa li spo tka - nie z dy rek to rem łom żyń skie go ze spo - łu, pra cow ni ka mi oraz dzien ni ka rza mi. Nie ste ty mi mo pra wie dwu go dzin nych ne go cja cji nie uda ło się uzy skać zgo dy na uczest ni cze nie w spo tka niu przed - sta wi cie li łom żyń skich me diów. - W obro nie miejsc pra cy bę dę in - ter we nio wał u Mi ni stra Skar bu Pań - stwa Alek san dra Gra da, bę dę bro nił łom żyń skiej jed nost ki za pew niał Lech An to ni Ko ła kow ski. Bę dę mo ni - to ro wał sy tu ację. An drzej Chi bow ski, peł no moc nik Za rzą du Ruch SA po in for mo wał nas, że trwa ją jesz cze kon sul ta cje z Ra dą Pra cow ni ków i zwe ry fi ko wał lu to wy ter min prze nie sie nia ze spo łu, któ ry pó - ki co nie jest jesz cze pew nym ter mi - nem. Od po wie dział, że nie wszy scy pra cow ni cy łom żyń skie go ze spo łu Ma ria Bo gu ska ma na dzie ję, że uda im się ura to wać pla ców kę otrzy ma ją pro po zy cję pra cy w Ostro łę - ce, a pla no wa ne prze nie sie nie ze spo łu do Ostro łę ki jest ko niecz ne ze wzglę du na nie moż li wość roz bu do wy łom żyń - skiej jed nost ki nie tyl ko pod wzglę dem kol por ta żo wym, ale tak że han dlo wym (ma ga zyn cen tral ny). Nie ru cho mość zo sta nie zby ta w dro dze prze tar gu nie - ogra ni czo ne go lub zo sta nie wy dzier ża - wio na. An drzej Chi bow ski po in for mo wał nas tak że o tym, iż w śro dę 17 grud nia pla no wa ne jest ko lej ne spo tka nie z Ra - dą Pra cow ni ków, na któ rym praw do po - dob nie bę dzie okre ślo ne sta no wi sko w tej ma te rii tak Ra dy Pra cow ni ków jak i Za rzą du Ruch SA. Do spra wy wró ci my. KA TA RZY NA PA TA LAN Fot. K. Pa ta lan

3 N A R E W E X T R A T Y G O D N I K - Ł O M Ż A u WTOREK 16 GRUDNIA 2008 NA TAPECIE 3 Ko niec z re kla mów ka mi i tor ba mi za dar mo Eko lo gia za 10 gro szy W Łom ży, za rów no w skle pach spo żyw czych, jak i prze my sło wych, z odzie żą, obu wiem, ko sme ty ka mi, fo lio we tor by moż na je dy nie ku pić. Kosz tu ją 10 gro szy. Na nie któ rych wid nie je na pis, umiesz czo ny przez pro du cen ta: tor ba eko lo gicz na/fo - lia za wie ra do da tek d2w oxy -bio de - gra do wal ny. Ule ga roz kła do wi w cią - gu 24 mie się cy. Tak do cze ka li śmy się swo iste go spo so bu na ochro nę śro do wi ska. Głów ny ar gu ment brzmi: nor mal na fo lia roz kła da się na wet po 500 la tach! Jed nak nie wszy scy klien ci go dzą się z ko niecz no ścią do dat ko we go wy - dat ku przy za ku pach, bo to reb ka nie - spo dzie wa nie sta ła się zwy czaj nym to - wa rem, za któ ry trze ba za pła cić. Jed nak nie ma co łu dzić się, że bę dzie tak, jak do tych czas, czy li stos re kla mó wek przy ka sie bra nych do wo li. Zgod nie z prze pi sa mi, sprze daw ca mu si opa ko wać to war ku po wa ny lu - zem, np. mo kre owo ce (jak tru - skaw ki), świe że ry by, mię so. Nie moż - na do ma gać się bez płat nej to reb ki je śli pro dukt opa ko wa ny zo stał przez pro - du cen ta. Nie wszy scy są świa do mi te - go, że już od 5 lat nie obo wią zu je prze - pis o za pew nie niu przez sklep to reb ki na za ku py. Nie po zo sta je nic in ne go, jak po go - dzić się z co raz po wszech niej szą ko - niecz no ścią uży wa nia tych sa mych re - kla mó wek wie lo krot nie. - Lu dzie przy zwy cza ili się do bra nia to re bek na wet po nad ty le, ile rze czy wi - ście po trze ba trze ba, że by po tem wy ko - rzy stać je do... pa ko wa nia śmie ci. Ba, wie le osób przy cho dzi ło spe cjal nie do na szych skle pów tyl ko po to reb ki, bo moc ne! - wspo mi na pre zes PSS Spo- łem w Łom ży Ry szard No wic ki. - Czas do łą czyć do świa ta i dbać o śro - do wi sko, bo to obo wią zek nas wszyst kich. Na pew no więk szość na szych klien tów ma te go świa - do mość. Z cza sem przy zwy cza ją się wszy scy. Pierw szym mia stem w Pol - sce, któ re wpro wa dzi ło za kaz uży wa nia fo lio wych to re bek w skle pach, by ła Łódź (w ro ku 2008). Na świe cie to żad na no wość. Od Au stra lii i No wej Ze lan dii przez Chi ny, Fran cję, Niem cy, Szwaj - ca rię, Da nię po USA (pierw- szym mia stem za ka zu ją cym re - kla mó wek by ło San Fran ci sco) z Ala ską. Kto nie prze strze ga za - ka zu, pła ci wy - so ką ka rę. (GA) ááá EXTRA Z GMIN Bę dą no we dro gi Jest na dzie ja na to, że w przy szłym ro ku roz pocz nie się prze bu do wa ukła du ko mu ni ka cyj - ne go osie dla do mów jed no ro - dzin nych w No wo gro dzie. Część pie nię dzy na to za da nie po cho - dzić ma z Re gio nal ne go Pro gra - mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Pod la skie go. Moż li wość na prze - bu do wę dro gi po wia to wej na od - cin ku Chmie le wo -Grą dy -Sła wiec stwa rza Na ro do wy Pro gram Prze bu do wy Dróg Lo kal nych. Wnio sek do ty czą cy prze bu do wy tej dro gi prze szedł po zy tyw nie we ry fi ka cję na szcze blu wo je - wódz twa. Te raz po zo sta je tyl ko cze kać na za twier dze nie li sty dróg do prze bu do wy przez rząd. Go to wa nie i zdro wie Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Śnia do wie tuż przed świę ta mi za - pra sza na dwa bar dzo cie ka we spo tka nia. Pierw sze od bę dzie się 18 grud nia o godz i do ty czyć bę dzie go to wa nia. Na spo tka nie z tech ni kiem ży wie nia or ga ni za to rzy za pra sza ją szcze gól nie tych, któ rzy lu bią smacz nie zjeść i go to wać. Na - uczyć się bę dzie moż na przy go to - wa nia po traw z owo ców i ba ka lii oraz po słu chać o aspek tach zdro - we go ży wie nia. Ko lej ne spo tka nie 20 grud nia ad re so wa ne jest do ko - biet. Od godz. 16 spe cja li sta pro - mo cji zdro wia i ko sme to log G. Mi - siu ta zdra dzi jak za dbać o cia ło, ja - kich ko sme ty ków uży wać i jak zro - bić syl we stro wy ma ki jaż. Ośro dek cze ka na cho rych W Kow na tach (gm. Piąt ni ca), w ada pto wa nym bu dyn ku zli kwi do - wa nej szko ły pod sta wo wej, uru - cho mio ny zo stał przez Pol ski Ko - mi tet Po mo cy Spo łecz nej i Po wia - to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Łom ży Po wia to wy Ośro dek Wspar - cia dla cho rych z za bu rze nia mi psy chicz ny mi. Z dzien ne go po by tu mo że sko rzy stać 25 do ro słych miesz kań ców gmin Je dwab ne, Łom ża, Miast ko wo, No wo gród, Piąt ni ca, Przy tu ły, Śnia do wo, Wi - zna i Zbój na. Cho rzy ma ją za pew - nio ny do jazd, go rą cy po si łek, opie - kę me dycz ną (le karz, pie lę gniar - ka), re ha bi li ta cję i cie ka we za ję cia te ra peu tycz ne. Szcze gó ło we in for - ma cje moż na otrzy mać w Po wia to - wym Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Łom ży: ul. Szo sa Za mbrow ska 1/27, po kój nr 201 i 210, tel , Agre gat ży cia Ży ciu cho rej na sto lat ki z Bro no - wa (gm. Wi zna) już nie za gra ża brak prą du we wsi, jak zda rzy ło się nie - daw no. Urzą dze nie do dia li zy (krew oczysz cza na jest z tok syn, któ re u zdro we go czło wie ka usu wa ją ner ki), mo gło funk cjo no wać dzię ki agre ga - to wi prą do twór cze mu, pod łą czo ne - mu przez stra ża ków z OSP (pi sa li - śmy o tym w po przed nim nu me rze Na rwi ). Wła śnie Fun da cja Ma te - uszek z Łap po da ro wa ła Ane cie agre gat! Z pre zen tu ży cia cie szą się jej bli scy i miesz kań cy Bro no wa. ááá MIASTECZKO NAD RZECZKĄ Cia sno Co raz cia śniej urzęd ni kom łom żyń skie go ma gi stra tu, któ ry wła śnie ogło sił prze targ na pro - jekt bu dyn ku ad mi ni stra cyj ne go. W ten spo sób do cze ka my się tzw. trze cie go ra tu sza, po łą czo ne go z sier mięż nym za byt kiem i no wo - cze snym dzi wo lą giem) na set kę urzęd ni ków, sa lę kon fe ren cyj ną i dwu po zio mo wy par king. Wszyst - ko mia ło by być go to we do 2011 ro ku kosz tem po nad 13 mi lio nów zło tych (na ra zie). Nie ma wąt pli wo ści, że wa - run ki pra cy urzęd ni ków to spra - wa bar dzo waż na za rów no dla nich sa mych, jak i in te re san tów. No wa część ra tu sza to więk sze po - miesz cze nia i zlo ka li zo wa nie w jed nym miej scu wy dzia łów ma gi - stra tu, roz pro szo nych te raz po mie ście, co utrud nia za ła twia nie spra wy. Ale czy wła śnie w cza sach ab so lut ne go zu bo że nia Łom ży wy da wa nie pie nię dzy na ad mi ni - stra cję po win no być naj waż niej - sze? Wła ści wie już nie wia do mo, ja kie kry te ria przy świe ca ją ko lej - nym po my słom ko lej nej miej skiej wła dzy. W pla nach by ły już (i zno wu są!) nad nar wiań skie bul - wa ry oraz am fi te atr, jest prze bu - do wa Sta re go Ryn ku (z po mni - kiem księ cia Ja nu sza I Ma zo wiec - kie go), kry ta pły wal nia. Nie je den po mysł skoń czył się na atrak cyj - nym po my śle, czy li od wra ca niu uwa gi od te go, co Łom żę naj bar - dziej do bi ja: bez ro bo cia i bra ku per spek tyw roz wo ju. (VOX) Pięć lat te mu Hen ryk Osic ki cie - szył się na świę to wa nie 75 rocz ni cy uro dzin. Pla ny po krzy żo wa ło ży cie: zna lazł się w szpi ta lu... Mu siał na no - wo uczyć się mó wić, cho dzić, trzy - mać w rę ce ołó wek, pę dzel. Ale na - tych miast po sta no wił: nie pod da się! Pierw szą po szpi tal ną akwa re - lą był wiej ski pej zaż zi mo wy. I ju bi le - uszo wa wy sta wa! Mi nę ło ko lej nych pięć lat. I zno wu jest ju bi le uszo wa wy sta wa! Z pre sti żo - wą Od zna ką Ho no ro wą Za słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej, przy zna wa ną przez mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa na ro do - we go. Po wo ła nie Ar ty sta pla styk Hen ryk Osic ki z Łom ży ob cho dził 80 - le cie uro dzin na wy sta wie swo ich prac Pej zaż opty mi stycz ny Po cho dzi z Kor na to wa (dzi siaj w wo je wódz twie ku jaw sko - po mor skim). Chciał zo stać ma ry na rzem, cho ciaż od dziec ka bar dzo lu bił ry so wać i ma lo - wać. Ale po ma tu rze w li ceum han dlo - wym po sta no wił stu dio wać eko no mię. Eg za min do Aka de mii Han dlo wej w Po zna niu, a tu ko le ga mó wi mu o Pań - stwo wej Wyż szej Szko le Sztuk Pla stycz - nych w Gdań sku. Zdał! Po wrót do do - mu, szok dla ro dzi ców, że syn na gle zmie nił uczel nię i szok dla sy na: kar ta po wo ła nia do woj ska! Wte dy nie by ło mo wy o od ro cze niu. Od słu żył i na stu - dia pla stycz ne zdał po raz dru gi! Tak za - czął się, pod kre śla, naj pięk niej szy czas w je go ży ciu. Pod zna kiem mi sia Tuż przed dy plo mem, ślub z uro dzi - wą po zna nian ką Da nu sią. Po znań stał się ich pierw szym wspól nym por tem. Hen - Ju bi lat Hen ryk Osic ki, ar ty sta opty mi sta ryk Osic ki opra co wy wał aran ża cje pla - stycz ne w do mach to wa ro wych i wy strój hal sław nych mię dzy na ro do wych tar gów. Wła śnie na tar gach po znań skich pra cow - nik Spół dziel ni Miś z Łom ży po wie dział mu, że po szu ku ją pla sty ka, za pew nia jąc miesz ka nie. Ofer ta by ła ku szą ca, więc w ro ku 1961 Da nu ta i Hen ryk Osic cy prze - pro wa dzi li się nad Na rew. W Łom ży za - mie rza li zo stać rok, naj wy żej dwa... Dla Mi sia Hen ryk Osic ki opra co - wał oko ło 500 wzo rów za ba wek. W ro - ku 1976 za swo ją twór czość otrzy mał na gro dę pre mie ra, a w 1980 sty pen - dium od mi ni stra kul tu ry i sztu ki. Trzy la ta póź niej na gro dzo ny zo stał w kon - kur sie na naj lep sze dzie ło pla stycz ne ro - ku, któ ry or ga ni zo wa ło ów cze sne Biu ro Wy staw Ar ty stycz nych w Łom ży. Po sta no wił spró bo wać cze goś no - we go. Z Mie czy sła wem Ma zu rem ba - wi li się w wi tra że. Wiel ką sa tys fak cję da wa ła mu pra ca w Li ceum Pla stycz - nym. Rze ka w ra mach Od pierw sze go spoj rze nia Hen ryk Osic ki za chwy cił się Na rwią, rze ką nie - zwy kłą, o nie zwy kłym kli ma cie w każ - dym te go sło wa zna cze niu. W ogó le za - wsze fa scy no wa ła go wo da. Ma lo wał spon ta nicz nie. Dzi siaj, pod kre śla, ma - lu je re flek syj nie, przez pry zmat ży cio - we go do świad cze nia. Na ju bi le uszo wej wy sta wie swo ich prac pt. Z bie giem rze ki w Ga le rii Sztu ki Współ cze snej Mu zeum Pół noc no - Ma zo wiec kie go w Łom ży (do 9 stycz nia 2009 ro ku) pre - zen tu je akwa re le. I już my śli o na stęp - nych ob ra zach. Wszyst ko co mnie w ży ciu spo tka - ło, dzia ło się we wła ści wym miej scu i cza sie, twier dzi. Ni cze go nie ża łu je, nie roz pa mię tu je, nie spo glą da wstecz. Bo naj waż niej sze, mó wi, to opty mizm, cho ciaż każ de go dnia bie rze stos le ków. I co dzien nie dzię ku je Pa nu Bo gu za jesz cze je den dzień; za to, że mo że ro bić to, co ko cha; za to, że mo że cie szyć się pra wnucz ką Ga bry sią. GA BRIE LA SZCZĘ SNA

4 4 KOLNO N A R E W E X T R A T Y G O D N I K - Ł O M Ż A u WTOREK 16 GRUDNIA 2008 Wie ści z ra dy Bu dżet za pla no wa ny Po ter mo mo der ni za cji sied miu pla có wek mia sto za osz czę dzi ok. 280 tys. zł rocz nie Czter dzie sto let nie bu dyn ki jak no we Re mon tów na ta ką ska lę w Kol - nie daw no już nie by ło. Wy mia na okien, drzwi, grzej ni ków, ocie pla nie bu dyn ków i ma lo wa nie ze wnętrz - nych ele wa cji w sied miu miej skich bu dyn kach trwa ła kil ka mie się cy. Dziś są nie tyl ko ład niej sze, ale też bar dziej eko no micz ne w utrzy ma - niu, ale to jesz cze nie ko niec zmian. Na przy szły rok wła dze mia sta za - pla no wa ły ko lej ne. Za unij ne pie nią dze Rad ni Kol na za ak cep to wa li pro - jekt bu dże tu mia sta na 2009 rok. Jest skon stru owa ny tak, by w przy - szłym ro ku moż na by ło prze pro wa - dzić jak naj wię cej in we sty cji. - Szcze gól ny na cisk po ło ży li śmy na zdo by wa nie środ ków z ze wnątrz, a do te go ko niecz ne by ło za re zer wo wa nie w bu dże cie tak zwa nych udzia łów wła - snych in for mu je An drzej Du da, bur - mistrz Kol na. W przy szłym ro ku bę - dzie to w bu dże cie Kol na po nad czte ry mi lio ny zło tych. Ta ka re zer wa ozna cza, że mia stu mo - że uda się wy dać na wet do 10 mi lio nów zło tych na in we sty cje współ fi nan so wa ne ze źró deł ze wnętrz nych. Po za du ży mi in - we sty cja mi mia sto za pla no wa ło też sze reg mniej szych, ale rów nie waż nych. W pro - jek cie bu dże tu uwzględ nio no i re mont szko ły i przed szko la, 240 tys. zł za re zer - wo wa no na re mont chod ni ków. W pla nie jest też pierw szy etap bu do wy mo ni to rin - gu miej skie go. Bę dzie to sys tem 16 ka mer ze sta no wi skiem do mo ni to ro wa nia umiesz czo nym w bu dyn ku Urzę du. Wła dze mia sta zde cy do wa ły się na sieć bez prze wo do wą, by nie zwięk szać kosz - tów in we sty cji. Po dob na sieć dzia ła już np. w Olsz ty nie. Mo że jesz cze w tym ro ku uda się ku pić sta no wi sko, a w ro ku 2009 pięć ka mer. Wszy scy li czą, że dzię ki nim w cen trum mia sta bę dzie bez piecz niej. ASZK Szko ła Pod sta wo wa nr 1, Szko ła Pod sta wo wa nr 2, Kol neń ski Dom Kul tu ry, Przed szko le, Urząd Mia sta, bu dy nek na sta dio nie i ten, w któ rym mie ści się Świe tli ca Sto krot ka mo - gły zo stać zmo der ni zo wa ne dzię ki pie nią dzom, któ re wła dze Kol na zdo - by ły z Fun du szy Nor we skich. - W ska li ca łe go przed się wzię cia, współ fi nan so wa nie z te go fun du szu to oko ło 70 pro cent, ale bę dzie zróż - ni co wa ne na po szcze gól nych bu dyn - kach, bo za kres prac był róż ny in for - mu je An drzej Du da, bur mistrz Kol - na. Wy dat ki na ter mo mo der ni za cję to 3 mi lio ny 600 ty się cy zło tych z cze - go 1,5 mi lio na z Fun du szy Nor we - skich już otrzy ma li śmy. Pro wa dze nie ro bót na ta ką ska lę to du ży spraw dzian nie tyl ko dla użyt kow ni ków po szcze gól nych pla - có wek, ale też dla fir my, któ ra by ła wy ko naw cą za da nia. Prze targ na ter - mo mo der ni za cję wzbu dził za in te re - so wa nie kil ku przed się biorstw. Naj - ko rzyst niej sza ofer tę zło ży ła kol neń - ska fir ma Kol bud. - Dla lo kal nej fir my to by ło po waż ne za da nie, ale bar dzo się cie szę, że lu dzie od nas mo gli przy tym pra co wać pod - kre śla bur mistrz. Ko rzy ści nie tyl ko dla oka 1 grud nia od był się od biór tech - nicz ny obiek tów. Sie dem miej skich pla có wek z ze wnątrz jest nie do po - zna nia. Do świąt bu dy nek, w któ - rym mie ści się Urząd Mia sta zo sta - nie jesz cze do dat ko wo pod świe tlo - ny. W ca łym przed się wzię ciu cho - dzi ło nie tyl ko o es te ty kę, ale głów - nie o zmniej sze nie zu ży cia ener gii ciepl nej ko niecz nej do ich ogrza nia. Zgod nie z sza cun ka mi, na za in we - sto wa niu w ter mo mo der ni za cję tych sied miu bu dyn ków mia sto na wy dat kach na ener gię za osz czę dzi w ska li ro ku ok. 280 tys. zł, przy czym w au dy cie bra na by ła pod uwa gę sta ra ce na ener gii. - Już wi dzę oszczęd no ści, kie dy jesz cze nie by ło uru cho - mio ne ogrze wa nie wca le nie pra - co wa ły jak daw niej fa rel ki i pie - cy ki, bo w bu dyn ku jest po pro - stu cie plej mó wi bur mistrz An drzej Du da. - Waż ny jest też aspekt eko lo gicz ny ca łe go przed - się wzię cia. Dzię ki ter mo mo der - ni za cji oszczę dza my at mos fe rę, bo emi tu je my zde cy do wa nie mniej za nie czysz czeń. Na wio snę przy szłe go ro ku roz pocz ną się ko lej ne pra ce wo kół zmo der ni zo wa nych obiek tów. Wjazd przed Urzę dem Mia sta, zmia na ogro dze nia i usta wie nie klom bów przy SP 1 to tyl ko nie - któ re z za pla no wa nych do prze - pro wa dze nia. Na sza rych ścia nach Kol neń skie go Do mu Kul tu ry po ja - wić się ma ją ko lo ro we graf fi ti. W SP 2 i Przed szko lu za pla no wa no re mon ty we wnętrz ne. - W szko le pra ce re mon to we roz ło żo ne bę dą na trzy la ta, bo i fi nan so wo i or ga ni za cyj nie bę dzie to du że przed się wzię cie, znacz nie mniej szy za kres prac w przed szko - lu pod kre śla bur mistrz. Przed na mi du żo wy zwań na ca ły na - stęp ny rok. ALEK SAN DRA SZYC KA CZYŃ SKA W mi nio ny po nie dzia łek uczest ni cy świe tli cy śro do wi sko wej w Kol nie dzie li li się opłat kiem Sło dy cze i pre zen ty w świą tecz nych pacz kach Na co dzień świe tli ca śro do wi - sko wa Sto krot ka to miej sce, gdzie dzie ci i mło dzież mo gą bez piecz nie i spo koj nie od ro bić lek cje, cie ka wie spę dzić czas z ró wie śni ka mi. Pra - cow ni cy Sto krot ki dba ją, nie tyl ko o to, że by nie by ło nud no, uczą za - sad i re guł, ale też sta ra ją się, by i te dzie ci za zna ły odro bi nę ra do ści. Od 10 lat Sto krot ka jest dla tych, któ - rzy jej po trze bu ją, rów nież w świę ta. Opłat ko we spo tka nia to już Sto - krot ko wa tra dy cja. Te go dnia w sto łów - ce bur sy spo ty ka ją się nie tyl ko dzie ci uczęsz cza ją ce na za ję cia, ale też ich ro - dzi ce, pra cow ni cy i przy ja cie le Sto krot - ki, przed sta wi cie le władz mia sta. W tym ro ku do świe tli cy za pi sa nych jest 60 dzie ci, dla każ de go w mi nio ny po nie - dzia łek by ła przy go to wa na pacz ka ze sło - dy cza mi i pre zen ta mi rze czo wy mi. Ro - dzi ny dzie ci uczęsz cza ją cych do świe tli - cy śro do wi sko wej otrzy ma ły pacz ki żyw - no ścio we. Zna la zło się w nich i to co uda - ło się ze brać w trak cie zbiór ki żyw no ści pro wa dzo nej w dniach 5 i 6 grud nia i to co za ku pio no za pie nią dze z do ta cji przy zna nej przez Urząd Mar szał kow ski Do świe tli cy śro do wi sko wej Sto krot ka w Kol nie dzie ci od lat uczęsz cza ją z ra do ścią. w Bia łym sto ku. Dla wie lu bied nych ro - dzin to du że wspar cie w tym trud nym dla nich przed świą tecz nym okre sie. Dla tych naj bar dziej po trze bu ją cych dzie ci pra cow ni cy świe tli cy za ku pią zi mo wą odzież. Ale dzie ci uczęsz cza ją ce do Sto - krot ki, cho ciaż są w trud niej szej ży cio - wej sy tu acji niż ich ró wie śni cy, po tra fią nie tyl ko brać, ale też da wać. Po dzię ko - wa niem za pacz ki by ły ja seł ka. Trud wło - żo ny w ich przy go to wa nie i za an ga żo wa - nie w od twa rza nie ro li w trak cie opłat ko - we go spo tka nia to je den z licz nych do - wód na to, że te dzie ci też du żo po tra fią. Na gro dą bę dzie wy ciecz ka, na któ rą po - ja dą w ra mach do ta cji otrzy ma nej z Mi - ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej. - Ta świe tli ca dzia ła na praw dę do - brze i mo gła by sta no wić wzór dla in - nych te go ty pu pla có wek po wie dział An drzej Du da, bur mistrz Kol na. Owo do bre dzia ła nie to efekt wie lu lat do świad czeń w pra cy z dzieć mi i wy sił - ków jej pra cow ni ków, by mo gły sko rzy stać z jak naj bo gat szej ofer ty. Stąd mię dzy in ny - mi i or ga ni zo wa nie wy cie czek, ko lo nii, kon kur sów, do dat ko wych lek cji z ję zy ka an giel skie go czy re ali zo wa nie waż nych spo łecz nie pro jek tów np. na te mat prze - ciw dzia ła nia agre sji. Sto krot ka to pla - ców ka miej ska. O tym jak bar dzo jest w Kol nie po trzeb na niech świad czy fakt, że od cza su jej po wo ła nia w 1998 ro ku licz ba uczęsz cza ją cych na za ję cia dzie ci zwięk - szy ła się. W 2000 ro ku za pi sa nych by ło 20 dzie ci, w bie żą cym jest ich już 60. ALEK SAN DRA SZYC -KA CZYŃ SKA

5 IV OGŁOSZENIA DROBNE N A R E W E X T R A T Y G O D N I K - Ł O M Ż A u WTOREK 16 GRUDNIA 2008 USŁUGI BUDOWLANE Szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, glazura, panele, parkiet: cyklinowanie, polerowanie, mozaika. Tel , em Hydraulika i CO. Tel WENTYLACJE!!! Masz w swoim domu zaparowane okna? Na ścianach pojawia się grzyb? W twoim domu lub biurze jest duszno? Oferujemy: montaż nawiewników, usługi wentylacji i klimatyzacji. Tel , em Hydraulika. CO, glazury, szpachlowanie, malowanie, panele, klinkier, kostka, ocieplenia. Tel , USŁUGI TRANSPORTOWE PTU Markus przeprowadzki, usługi transportowe, laweta, transport samochodów. Tel Busy 9-osobowe: lotniska, przysięgi, wesela, wyjazdy zagraniczne. Tel , Usługi przewozowe (przewóz mebli, płyt meblowych, RTV, AGD). Tel USŁUGI FINANSOWE Pożyczki gotówkowe bez zaświadczeń. Kredyty na spłatę starych rat do zł (50 tys. na oświadczenie). Zmniejszanie rat. CREDIT SERVICE ul. Niemcewicza 2 lok. 93 (wejście od Zawadzkiej). Tel Kredyty na dowolny cel: gotówkowe na oświadczenie do , konsolidacja kredytów, hipoteczne na spłatę innych kredytów, zakup mieszkania lub domu, na zakup pojazdów samochodowych i rolniczych na oświadczenie. Multika, ul. Długa 18 A. Tel , SZYBKA I TANIA POŻYCZKA przed świętami? Tylko w SKOK STEFCZYKA!!! Spraw sobie PREZENT. Zadzwoń teraz! Tel. (0-86) Minibank BZ WBK w Łomży ul. Mickiewicza 57, Tel/fax , czynny PN - PT w godz zaprasza wszystkich klientów 3 korzyści: mini opłaty, pełna obsługa kasowa, zakładanie kont, przekazy Wester Union, bogata oferta kredytowa wystarczy, że podpiszesz oświadczenie o dochodach (dla klientów o najlepszych parametrach zdolności kredytowej oprocentowanie 7.99 %). Przyjdź i przekonaj się sam. KREDYTY wszystkie znane kredyty na twoje potrzeby, placówka blisko ciebie, odwiedź nas w Łomży, ul. Piłsudskiego 93. Pytania kieruj na numer , ROZMAITOŚCI KREDYTOWE : konsolidacja, gotówka, hipoteka, samochodowe, specjalnie dla rolników miła i profesjonalna obsługa dostosowująca ofertę do klienta, a także fachowa pomoc w trudnych sytuacjach spłat kredytów, pełna dyskrecja. MEDIACJE sądowe i poza sądowe rozstrzyganie sporów ceny konkurencyjne. Łomża ul. Mickiewicza 57, I piętro, tel , czynne pn - pt 9-17; Kolno, Plac Wolności 6, tel ; Wysokie Mazowieckie, Plac Piłsudskiego 14, I piętro, tel Szybki kredyt na oświadczenie do zł, kredyt konsolidacyjny do 100 tyś. zł, zmniejszanie rat, kredyty samochodowe i hipoteczne. HOSSA Biuro Porad Finansowych ul. Wyszyńskiego 2 pawilon 13. Tel UBEZPIECZENIA majątkowe, rolne, komunikacyjne, firmowe. Multika, ul. Długa 18 A. Tel , USŁUGI KSIĘGOWE ALFA Biuro usług księgowych. Łomża ul. Polowa 45 (budynek NOT). Tel USŁUGI INFORMATYCZNE Serwis technologii i systemów informatycznych. Informatyka dla firm i domu. Łomża, Al. Piłsudskiego 58 lok. 8 i 15. Tel , USŁUGI RÓŻNE Specjalistyczne czyszczenie i farbowanie kożuchów i kurtek skórzanych, mebli skórzanych, Łomża, Sz. Zambrowska 51. Na czarnym tle białe litery Nagrobki grobowce z kamienia naturalnego (nagrobek granitowy już od 3500 zł) oferujemy pełen zakres usług pomnikarskich, wypisywanie tablic, kamieniarstwo Granit. Łomża, Al. Legionów 61, Tel , USŁUGI KRAWIECKIE Sprzedaż garniturów, koszul i spodni męskich. Usługi krawieckie, ul. Małachowskiego 3. Tel Wszystkie rodzaje szycia, zwężanie cholewek, wszywanie gumek, zamków do butów, kurtek skórzanych, plecaków, toreb podróżnych oraz ich naprawa. Kożuchy, futra, plandeki, namioty, żagle, bardzo grube skóry, nabijanie nap, guzików, nitów. Kolno, ul. Senatorska 2 (przy parku). Tel RÓŻNE Zdjęcia ślubne imprezy okolicznościowe. Tel Zespół: kamerzysta + fotograf. Wolne terminy. Tel DOM Usługi stolarskie: meble, schody, zabudowy z drewna i płyt. Tel EDWAL meble na zamówienie. Projekt gratis. Konarzyce. Tel , WISH meble na zamówienie. Szybko, solidnie, tanio. Tel , ROLETKI MATERIAŁOWE, MOSKITIERY VERTICALE, MOSKITIERY SPRZEDAŻ, MONTAŻ. OKNA PCV, ELEWACJE, BLACHODACHÓWKA SPRZEDAŻ, USŁUGI, MONTAŻ, WYCENA. Tel , Usługi stolarskie: meble kuchenne, pokojowe, szafy z drzwiami przesuwanymi, schody, drzwi. Tel URODA Profesjonalny makijaż i zdobienie paznokci. Katarzyna Serafińska. Łomża, ul 3 Maja. Tel NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA Szukam mieszkania do wynajęcia 2 pokoje. Tel Działkę 9,5 arów Stara Łomża p. Szosie, ul. Lipowa 32. Tel Dom całoroczny w miejscu rekreacyjnym nad Pisą rok budowy 2000, 335 tys. zł.. Tel Mieszkanie M-3 ul. Broniewskiego 1 po remoncie, cena zł. Tel Sprzedam działkę budowlaną w Podgórzu z warunkami zabudowy. Położona w centrum miejscowości. Tel MOTORYZACJA Sprzedam Nubira II kombi, bordo-metalik, 2000r, 174tys, 2,0 + gaz (130kM), elektryczne lusterka i szyby, klimatyzacja, ABS, alarm, centralny zamek. Cena 7000zł, Tel Audi 80 1,9 TDI, 1994, śliwka metalik. Sprowadzony z Niemiec. Tel Audi 80 1,9 TDI, 1994, srebrny metalik, sprowadzony z Niemiec. Tel bold Auto myjnia: pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, pranie dywanów 8 zł/m2. Tel , ROLNICZE SPRZEDAM Nowe, fabryczne ładowacze czołowe Tury, pługi, agregaty uprawowe, brony talerzówki, kosiarki, opryskiwacze. Tel Grabarkę zł, pługi 4-skibowe niemieckie 3500 zł, piła Husfarna 445 nowa 500 zł. Tel ROLNICZE KUPIĘ Ciągnik i maszyny rolnicze. Tel SPRZEDAM Grzejniki aluminiowe nowe, polskie tanio. Tel NAJTAŃSZE W REGIONIE OZDOBY CHOINKOWE, FAJERWERKI, ZABAWKI, GADŻETY. ZAMÓW: ODBIERZ: Łomża, Al. Legionów 79 Kiosk LOTTO. Kołdrę zdrowotną z materacem z gorczycy i poduszkę. Kolno. Tel ZDROWIE Wczasy z kursem rozwoju duchowego. Informacja: Fundacja Homo Homini Frater, Opole, ul. Kołłątaja 23. Apteka Rodzinna zaprasza. Łomża, ul. Śniadeckiego 11. Expres Optyk: OPTYK DYPLOMOWANY komputerowe badanie wzroku okulary w 1 godzinę. Piłsudskiego 11 (szpital pater). Tel Specjalista foniatra otolaryngolog Lilianna U. Lechowicz. Tel , PRACA Szukam pracy Szukam pracy w złotnictwie lub innej o charakterze manualnym, mężczyzna lat 36. Tel Dam pracę Zatrudnię informatyka ze znajomością angielskiego lub niemieckiego. Tel Zatrudnimy inż. i techników budownictwa drogowego. Kontakt:

6 N A R E W E X T R A T Y G O D N I K - Ł O M Ż A u WTOREK 16 GRUDNIA 2008 REKLAMA V Usługi Budowlane

7 N A R E W E X T R A T Y G O D N I K - Ł O M Ż A u WTOREK 16 GRUDNIA 2008 REKLAMA 5

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 68 LIPIEC 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA rok 11 numer

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo