To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -"

Transkrypt

1 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II 16 grudnia 2008 r. ááá W SKRÓCIE Ka sa na grunt Rad ni mia sta Łom ża zgo dzi li się na za pro po no wa ne przez pre zy den ta Je - rze go Brze ziń skie go zmia ny w bu dże - cie na 2008 rok. Dzię ki te mu wła dze mia sta bę dą mia ły nie zbęd ne fun du sze na za kup wie czy ste go użyt ko wa nia dział ki o po wierzch ni 4,3895 ha po ło - żo nej przy al. Pił sud skie go 135 w Łom - ży, a kwo ta to nie ma ła bo 1 mln 386 tys. 204 zł. Śmier tel na za paść ŁKS Zbi gniew Sa si now ski, pre zes Łom żyń skie go Klu bu Spor to we - go, choć sam o so bie mó wi dzia - łacz, bo re zy gna cję z peł nie nia funk cji pre ze sa zło żył już kil ka mie się cy te mu, wy stą pił na ostat - niej se sji ra dy mia sta Łom ża. W kil ku sło wach pod su mo wał je sien - ną run dę, któ rą w róż nym sty lu i z róż nym skut kiem dru ży nie uda - ło się ro ze grać z bu dże tem 150 tys. zł. Pre zes po raz ko lej ny wy - stą pił do władz mia sta o po moc dla klu bu i prze ko ny wał, że war to re ani mo wać ŁKS. Zbi gniew Sa si - now ski za pew niał, że dzia ła cze ma ją plan ra tun ko wy dla klu bu. Po trze bu je my pie nię dzy na to, aby za cząć wio sen ną run dę po - in for mo wał rad nych. Ma my przy go to wa ny pro gram na ko lej ne dwa, trzy la ta, co zro bić, aby klub dzia łał. Ma my jesz cze dwa, trzy ty go dnie na to, aby zde cy do wać czy gra my w nad cho dzą cej run - dzie. Rad ni upo mnie li się m. in. o do kład ne da ne do ty czą ce za dłu że - nia ŁKS. Być mo że wła dze klu bu spo tka ją się z rad ny mi na ko mi sji. - Klub przez la ta ole wał mia - sto, gdy by wła dze klu bu po stę po - wa ły zgod nie z li te rą pra wa to ŁKS nie miał by kło po tów od po - wie dział na ostat niej se sji pre zy - dent Je rzy Brze ziń ski. Wkrót ce wy stą pię do ra dy o po wo ła nie MO SIR -u, któ ry bę dzie ad mi ni - stro wał wszyst kie spor to we obiek - ty w mie ście. Być mo że spra wa ŁKS -u wró ci na ko lej nej se sji. W nie dziel ny mroź ny po ra nek z pusz ka mi w rę kach gim na zja li ści z 26 szkół na te re nie die ce zji łom żyń - skiej wy szli na uli ce miast i wsi. Cel wciąż nie zmien ny, po moc cho rym ko le gom. Ucznio wie rok w rok zbie ra ją pie nią dze na le cze nie i re - ha bi li ta cję ko le gów. W cią gu dzie wię - ciu lat po mo gli już po nad 280 cho rym dzie ciom i kil ku in sty tu cjom zaj mu ją - cym się oso ba mi nie peł no spraw ny mi. W swo je pusz ki ze bra li już po nad 290 tys. zł. ŁOMŻA PIĄTNICA WIZNA PRZYTUŁY JEDWABNE MIASTKOWO ŚNIADOWO ZBÓJNA NOWOGRÓD KOLNO GRABOWO STAWISKI TUROŚL MAŁY PŁOCK ZAMBRÓW RUTKI SZUMOWO KOŁAKI KOŚCIELNE Mi mo obaw przed kry zy sem świę ta chce my spę dzić na ta kim po zio mie jak zwy kle To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - stach, opłat ko we spo tka nia, han dlo - we nie dzie le, cha ry ta tyw ne ak cje, dzię ki któ rym naj bied niej si ma ją le - piej prze żyć Bo że Na ro dze nie, ku - szą ce pro mo cje w skle pach, ła twe przed świą tecz ne kre dy ty nie da się prze oczyć, że idą świę ta! Czy do - nie sie nia o świa to wym kry zy sie, któ - ry nie omi nie też Pol ski spo wo du ją, że w tym ro ku ogar nie nas mniej szy szał za ku pów? Wie le wska zu je na to, że na świę tach oszczę dzać jed - nak nie ma my za mia ru. Tra dy cja sil niej sza od kry zy su - Du żo się mó wi o kry zy sie, opo - wia da li mi o swo ich do świad cze niach zna jo mi miesz ka ją cy w Sta nach, ale ja u nas jesz cze tak bar dzo te go nie od czu - wam, dla te go świę ta chcę spę dzić ra do - śnie, nie za mar twia jąc się tym, co bę - dzie - wy zna je Ka ta rzy na, mło da ma ma dwój ki dzie ci. U nas Mi ko łaj przy nie - sie jak zwy kle wy ma rzo ne pre zen ty, a na sto le nie za brak nie przy sma ków. Nie bę dę oszczę dzać. Po pro stu nie wy obra - żam so bie skrom nych świąt. To, że więk szość z nas nie ma za - mia ru wy dać na zor ga ni zo wa nie świąt zde cy do wa nie mniej pie nię dzy niż przed ro kiem po twier dza ją wszel kie an kie ty i przed świą tecz ne son da że. We dług nie któ rych z nich bę dzie my sko rzy wy dać na wet jesz cze wię cej. Na przy kład z ba da nia zle co ne go przez GE Mo ney Bank wy ni ka, że Po la cy, Cze si, Ło ty sze, Ru mu ni, Ro sja nie i Wę grzy wy da dzą w tym ro ku na Bo że Na ro dze - nie o 13,5 pro cent wię cej niż przed ro - kiem. Po la cy de kla ru ją świą tecz ne wy - dat ki na po zio mie 303 eu ro, z cze go po - nad jed na trze cia to pie nią dze na pre - Świę ta zbli ża ją się du ży mi kro ka mi. W mi - nio ną nie dzie lę na Jar mar ku Bo żo na ro dze - nio wym w Łom ży moż na by ło ku pić m.in. świą tecz ne ozdo by zen ty. - Ta ka na sza tra dy cja, za staw się, a po staw się, dla te go je stem pe wien, że kry zy su na świą tecz nych sto łach, ani pod cho in ką nie bę dzie wi dać uwa ża pan Ste fan spo tka ny w jed nym z łom - żyń skich dys kon tów. Sam na pre zen - ty wy da łem już po nad 200 zło tych, a jesz cze prze cież i karp, i cho in ka i ca łe mnó stwo in nych po trzeb nych spra - wun ków. Star si z nie po ko jem pa trzą w port fel W wie lu ro dzi nach głów ny cię żar przy go to wa nia wie cze rzy wi gi lij nej spa - da na bar ki tych naj star szych, bo to u nich w ten nie zwy kły dzień gro ma dzą się wszy scy do mow ni cy. Mło dzi czę sto tyl ko tro chę po ma ga ją, lub przy no szą ze so bą ja kieś po tra wy. Czy gło wy ro - dów prze ra ża kry zys? - Bar dzo moc no na si lu dzie prze ję - li się tym zja wi skiem, chy ba przez je go na gło śnie nie, pa trzą w kie szon ki i port - fe le, za nim wy da dzą zło tów kę opo - wia da Jan Li siec ki, pre zes łom żyń skie - go od dzia łu Pol skie go Związ ku Eme ry - tów, Ren ci stów i In wa li dów. Jak co ro - ku chcą, że by świę ta by ły nie tyl ko cie - płe i w do brej at mos fe rze, ale że by dla żo łąd ka też coś by ło, są na tym punk cie bar do uczu le ni, dla nas świę tą są bar - dzo waż ne. Nie rzad ko, więc ci naj star si du żo wcze śniej roz po czy na ją przy go to wa nia do świąt. Szu ka ją oka zji, pro mo cji, po - Po nad 44 tys. zł ze bra li gim na zja li ści w X Kwe ście No wo rocz ny Dar Ser ca Nie prze szli śmy obo jęt nie Na ta lia Rusz czuk i Kin ga Kar wow ska pod czuj nym okiem na uczy ciel ki Ewy Na dol nik ( na zdj. z le wej) kwe sto wa ły w Łom ży już po raz dru gi Fot. Adam Gar doc ki rów nu ją ce ny. Cza sem też tro chę złosz - czą się, kie dy ktoś da je im nie re al ne po - ra dy. - Wszy scy, któ rzy nas na ma wia ją do ro bie nia za ku pów przez in ter net, bo jest du żo ta niej, za po mi na ją, że po nad 90 pro cent star szych lu dzi po pro stu nie ma do stę pu do in ter ne tu. Trze ba więc li czyć się z wy dat ka mi, tym bar - dziej, że dla każ de go wnu ka, czy wnucz ki każ dy z nas chce ku pić coś w pre zen cie przy zna je pre zes Jan Li siec - ki. Świę ta mi ną, ale co bę dzie po świę tach? Ge ne ral nie przy tła cza i nie - po koi nas przy szły rok i my śli o pod - wyż kach i kry zy sie. ALEK SAN DRA SZYC KA CZYŃ SKA W za koń czo nej w nie dzie lę kwe - ście ze bra no po nad 44 tys. zł, ale w cza - sie za my ka nia nu me ru Na rwi jesz cze trwa ło li cze nie. Przy po mnij my, że or ga ni za to rem i po - my sło daw cą ak cji są ucznio wie i na uczy cie - le z Pu blicz ne go Gim na zjum nr 8 w Łom - ży. W ko lej nych la tach do łom żyń skiej mło - dzie ży przy łą cza li się gim na zja li ści z Piąt ni - cy, Czy że wa, ze wsi Ro so cha te Ko ściel ne, Miast ko wa, Cie cha now ca, Za mbro wa, Sta - wisk, Gra je wa, Śnia do wa, Wi zny, Pu chał, Wy go dy, Ku pisk, Szcze pan ko wa, No wo - gro du, Ma łe go Płoc ka, ze wsi Trusz ki, Je - dwab ne go, Szczu czy na, Wy so kie go Ma zo - wiec kie go, Kol na, wsi Rut ki Kos sa ki, Ra - dzi ło wa i Zbój nej. AR Fot. A. Gar doc ki

2 2 NA TAPECIE N A R E W E X T R A T Y G O D N I K - Ł O M Ż A u WTOREK 16 GRUDNIA 2008 ááá EXPRESSEM Po że gna li PKS Uro czy ste spo tka nie z kwia ta mi, upo min ka mi i słod kim po czę stun kiem zor ga ni zo wa ło sze fo stwo PKS w Łom - ży, by po że gnać tych, któ rzy roz sta ją się z fir mą. Ze bra li śmy się, że by w ra do - snej at mos fe rze po dzię ko wać wszyst - kim Pań stwu, ale i każ de mu z osob na, za tą cząst kę sie bie, ja ką po zo sta wi li ście w tym przed się bior stwie po wie dział Adam Wy kow ski, pre zes PKS w Łom - ży. Na eme ry tu ry i ren ty prze szło dzie - wię ciu pra cow ni ków. Nie któ rzy nie kry li wzru sze nia i łez że gna jąc się z fir - mą, w któ rej prze pra co wa li po kil ka - dzie siąt lat. Eme ry ci po mo gli 10 ton ar ty ku łów żyw no ścio wych roz da li w tym ro ku człon ko wie łom - żyń skie go od dzia łu Pol skie go Związ ku Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów. Tuż przed świę ta mi też roz pro wa dza li po - trzeb ne pro duk ty, w tym m.in. po 300 por cji ka szy, mą ki, dże mu. Pacz ki moż - na by ło od bie rać w sie dzi bie związ ku przy Szo sie Za mbrow skiej 1. Po moc otrzy ma ło ok. 270 osób. Trze ci ra tusz Wła dze Łom ży ogło si ły prze targ na opra co wa nie do ku men ta cji tech nicz - nej peł no bran żo wej na bu dy nek biu ro - wy, par king mi ni mum dwu po zio mo - wy i ga ra że na po trze by Urzę du Miej - skie go w Łom ży przy ul Wo zi wodz kiej wraz z peł ną in fra struk tu rą. W no wym bu dyn ku, któ ry miał by być zbu do wa ny do 2011 ro ku zmie ścił by ok. 100 urzęd ni ków. In we sty cja to wy da tek rzę - du po nad 3 mln zł. Obec nie Urząd Miej ski w Łom ży za trud nia 197 osób, w tym 142 oso by pra cu ją w bu dyn ku głów nym po ło żo - nym przy Sta rym Ryn ku 14 (tzw. sta - ra i no wa część ra tu sza). Po zo sta li pra - cow ni cy, swo je miej sca pra cy ma ją w bu dyn kach przy ul. Far nej, Po lo wej, Po lnej oraz w Ha li Tar go wej (Straż Miej ska). Do licz by osób pra cu ją cych w urzę dzie na le ży do li czyć osób bę dą cych na ro bo tach pu blicz - nych, pra cach in ter wen cyj nych bądź sta żu. Po wierzch nia użyt ko wa ra tu sza łącz nie z piw ni ca mi wy no si 3163 m2, w tym oko ło 477 m2 to po - wierzch nia tzw. sta rej czę ści wy re - mon to wa nej w la tach Tzw. no wy ra tusz zo stał od da ny do użyt ku w 1998 ro ku. Czeczenka Sacita i jej mąż Said Selim od pięciu lat mieszkają w Łomży. Tu znaleźli spokój. Uciekliśmy śmierci W Ośrod ku dla Uchodź ców w Łom ży miesz ka ok. 300 Cze cze nów, ok. 50 w mniej szym ośrod ku w Czer - wo nym Bo rze. Choć od kil ku lat miesz ka ją bli sko nas, to wciąż wię - cej nas dzie li niż łą czy. Chcą to zmie - nić człon ko wie Fun da cji Oca le nie, któ rzy w mi nio ną so bo tę zor ga ni zo - wa li wie czór kul tu ry cze czeń skiej. Spo tka nie roz po czął po kaz fil - mu Ko cha ny Mu sli mie w re ży - se rii Niem ki Ker stin Nic king. Bo - ha te ra mi fil mu są Cze cze ni miesz ka ją cy w łom żyń skim ośrod - ku Sa ci ta i jej mąż Sa id Se lim, oraz pię cio let ni syn Mu sli mie. Sa - id -Se lim w Cze cze ni był dzien ni - ka rzem i wraz z żo ną, wie lo krot - nie z na ra że niem ży cia fil mo wa li Pra cow ni cy łom żyń skie go ze - spo łu Ruch -u nie zga dza ją się na re - or ga ni za cję. Ich dzia ła nia po parł po - seł Lech An to ni Ko ła kow ski i prze - wod ni czą cy łom żyń skie go od dzia łu NSZZ So li dar ność Hen ryk Pie kar - ski. Za rząd Ruch -u twier dzi, że trwa - ją ne go cja cje z Ra dą Pra cow ni ków. okru cień stwo woj ny. Frag men ty ich na grań zna la zły się w za pi sie nie miec kiej re ży ser ki. - Czę sto py ta ją nas dla cze go ucie kli śmy z Cze cze ni przy zna je Sa ci ta. Po pro stu chcie li śmy żyć. Chcie li śmy oca lić na sze go sy na. Woj na ode bra ła im naj bliż - szych, ro dzi nę i przy ja ciół, ale nie zdo ła ła im ode brać wo li ży cia i wo li wal ki o każ dy lep szy dzień. - Do Łom ży przy je cha li śmy we wrze śniu 2003 ro ku wspo mi na Sa ci ta. Tu zna leź li śmy spo kój. Sa ci ta pra cu je, a jej syn cho dzi do szko ły i do sko na le mó wi po pol - ski. Ro dzi na my śli o tym, by wró cić do oj czy zny jak tyl ko za go ści tam po kój. Te raz pró bu ją żyć nor mal nie tu w Pol sce, w Łom ży. Nie chcą wy - Wa żą się lo sy łom żyń skie go od dzia łu Ruch -u SA. Pra cę mo że stra cić 21 osób To jesz cze nie ostat ni RUCH Fot. K. Pa ta lan jeż dżać do za chod nich kra jów Unii Eu ro pej skiej, bo wciąż nie tra cą na - dziei, że wró cą do uko cha nej Cze - cze ni. - Opo wia da my o Cze cze ni na - sze mu sy no wi, opo wia da my o woj - nie, o na szych bo ha te rach, że by Mu sli mie wie dział skąd jest mó - wi Sa ci ta. W Łom ży co raz czę - ściej czu ję się jak u sie bie, bo spo - ty kam na uli cy lu dzi, któ rych cza - sem nie pa mię tam, oni wi ta ją się ze mną, a ja wte dy je stem bar dzo szczę śli wa. Je stem wdzięcz na, za to, że tu zna leź li śmy spo kój, te go szu ka li śmy, bo to jest naj waż niej - sze. Uczest ni cy spo tka nia, a wy - peł ni li oni po brze gi sa lę w łom - żyń skim MDK -DŚT, mo gli zo ba - czyć tra dy cyj ne cze czeń skie tań - ce, po słu chać cze czeń skiej po - ezji, a tak że po sma ko wać cze - czeń skiej kuch ni. - Na sto le jest 10 tra dy cyj nych po traw mó wi Cze czen ka Lu ci ta. Moż na spró bo wać m. in. chał wę, bar dzo słod ką z cu kru, ma sła i mą - ki, na le śni ki z dy ni, pie ro gi z mię - sem go to wa ne na pa rze. Nie za bra kło zdjęć przed sta wia - ją cych okru cień stwo woj ny, a tak że prac pla stycz nych wy ko na nych przez cze czeń skie dzie ci. - My ślę, że choć tro chę uda ło nam się przy bli żyć kul tu rę cze czeń - ską, któ ra jest tak bar dzo róż na od na szej mó wi Ka mil Ka miń ski z Fun da cji Oca le nie. Mam na dzie - ję, że uda nam się po wtó rzyć ta kie wie czo ry, bo choć je ste śmy in ni to bar dzo wie le nas łą czy. KA TA RZY NA PA TA LAN ááá KRONIKA POLICYJNA l Dwaj mło dzień cy (lat 20 i 21) za ba wia li się wy ry wa niem szta chet z ogro dze nia po se sji przy ul. Po lo wej w Łom ży, co skoń czy ło się prze wró - ce niem pło tu i... wy rwa niem mo co - wa nia. Stra ty oko ło 1000 zło tych. Wan da li za trzy ma ła po li cja. Je den był pi ja ny (1,59 pro mi la al ko ho lu). l Ra dio od twa rzacz, urzą dze nie na wi ga cji sa te li tar nej i cb ra dio skra - dzio ne zo sta ły z nis sa na, za par ko - wa ne go na ul. Sien kie wi cza w Łom - ży. Stra ty oko ło 3200 zło tych. l Ura zu krę go słu pa do zna ła pie sza, po trą co na przez re nault na skrzy żo wa niu ul. Dwor nej i Gieł czyń - skiej w Łom ży. Za wi ni ła kie ru ją ca sa - mo cho dem, nie ustę pu jąc pie szej pierw szeń stwa. l W po ślizg wpa dły sa mo cho dy kie ro wa ne przez ko bie ty. W Kow na - tach (gm. Piąt ni ca) fiat pun to ude rzył w drze wo, na to miast na ul. Sta cha Kon wy w No wo gro dzie (pow. łom - żyń ski) vo lvo wy wró ci ło się w ro wie na dach. Ko bie tom nic złe go się nie sta ło. Kil ka dni póź niej w po ślizg w Kow na tach wpadł opel. Kie row ca i pa sa żer ka do zna li ob ra żeń. l Cięż kich ob ra żeń do znał pie - szy, po trą co ny przez fia ta pun to w Ku brze (gm. Przy tu ły, pow. łom żyń - ski). Kie row ca pró bo wał unik nąć zde rze nia, gwał tow nie skrę cił i ude - rzył w drze wo. Ucier pia ła (uraz gło - wy) pa sa żer ka. l Na skrzy żo wa niu z dro gą do Ko no pek Sta rych w Śnia do wie (pow. łom żyń ski) re nault ude rzy ło w tył skrę ca ją ce go w le wo żu ka. Kie row ca re nault do znał ogól nych po tłu czeń, a dru gi ura zu krę go słu pa i wstrzą śnie - nia mó zgu. l Tir z Mo skwy wpadł do ro wu w Ra to wie Pio tro wie (gm. Śnia do wo, pow. łom żyń ski). Kie row ca nie ucier - piał, za to ze zgnie cio ne go zbior ni ka z pa li wem wy cie kło oko ło 500 li trów ole - ju na pę do we go, któ ry roz cią gnię ty zo stał przez po jaz dy na oko ło ki lo metr. Śro do wi sko nie zo sta ło ska żo ne. l Śmierć na miej scu po niósł pie - szy (lat 52), po trą co ny wie czo rem przez cię ża ro wą sca nię w po bli żu wsi Kra je wo Ko ryt ki (gm. Za mbrów), na kra jo wej dro dze nr 8 War sza wa - Bia ły stok. Wydawca Grupa AJW Narew Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o. Redakcja: Łomża, Stary Rynek 13; Prezes wydawnictwa Artur Filipkowski Zespół redakcyjny Redaktor naczelna Katarzyna Patalan tel Aleksandra Szyc-Kaczyńska Gabriela Szczęsna Krzysztof Chełstowski Przygotowanie graficzne Łukasz Stężycki Dyrektor Biura reklamy i ogłoszeń: Monika Strzelecka tel , Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za tre ść za - miesz cza nych ogło szeń i za strze ga so bie pra wo do skra ca nia na de sła nych tek stów. - To dla nas bar dzo trud na sy tu acja pod kre śla Ma ria Bo gu ska, prze wod - ni czą ca KZ NSZZ So li dar ność Ze spo - łu Ruch w Łom ży. Gdy do wie dzie li - śmy się, że na sza pla ców ka bę dzie zli - kwi do wa na, a już od lu te go część z nas mia ła by pra co wać w Ostro łę ce, po sta - no wi li śmy wal czyć o na sze miej sca pra - cy. Obec nie w Ze spo le pra cu je 21 osób. - We dług dy rek cji Od dzia łu Ma - zow sze nasz od dział zo sta nie zli kwi do - wa ny, a te ren dzia ła nia ob słu ży Ze spół Ostro łę ka tłu ma czy Ma ria Bo gu ska. Pó ki, co nie wiem ile osób do sta nie pro po zy cję pra cy w Ostro łę ce, choć nikt z obec nych pra cow ni ków nie jest za in te re so wa ny do jaz dem do pra cy w Ostro łę ce, bo to i dłuż szy czas i wyż sze kosz ty. W mi nio ną śro dę pra cow ni cy ra - zem z po słem Le chem An to nim Ko ła - kow skim i prze wod ni czą cym Hen ry - kiem Pie kar skim zor ga ni zo wa li spo tka - nie z dy rek to rem łom żyń skie go ze spo - łu, pra cow ni ka mi oraz dzien ni ka rza mi. Nie ste ty mi mo pra wie dwu go dzin nych ne go cja cji nie uda ło się uzy skać zgo dy na uczest ni cze nie w spo tka niu przed - sta wi cie li łom żyń skich me diów. - W obro nie miejsc pra cy bę dę in - ter we nio wał u Mi ni stra Skar bu Pań - stwa Alek san dra Gra da, bę dę bro nił łom żyń skiej jed nost ki za pew niał Lech An to ni Ko ła kow ski. Bę dę mo ni - to ro wał sy tu ację. An drzej Chi bow ski, peł no moc nik Za rzą du Ruch SA po in for mo wał nas, że trwa ją jesz cze kon sul ta cje z Ra dą Pra cow ni ków i zwe ry fi ko wał lu to wy ter min prze nie sie nia ze spo łu, któ ry pó - ki co nie jest jesz cze pew nym ter mi - nem. Od po wie dział, że nie wszy scy pra cow ni cy łom żyń skie go ze spo łu Ma ria Bo gu ska ma na dzie ję, że uda im się ura to wać pla ców kę otrzy ma ją pro po zy cję pra cy w Ostro łę - ce, a pla no wa ne prze nie sie nie ze spo łu do Ostro łę ki jest ko niecz ne ze wzglę du na nie moż li wość roz bu do wy łom żyń - skiej jed nost ki nie tyl ko pod wzglę dem kol por ta żo wym, ale tak że han dlo wym (ma ga zyn cen tral ny). Nie ru cho mość zo sta nie zby ta w dro dze prze tar gu nie - ogra ni czo ne go lub zo sta nie wy dzier ża - wio na. An drzej Chi bow ski po in for mo wał nas tak że o tym, iż w śro dę 17 grud nia pla no wa ne jest ko lej ne spo tka nie z Ra - dą Pra cow ni ków, na któ rym praw do po - dob nie bę dzie okre ślo ne sta no wi sko w tej ma te rii tak Ra dy Pra cow ni ków jak i Za rzą du Ruch SA. Do spra wy wró ci my. KA TA RZY NA PA TA LAN Fot. K. Pa ta lan

3 N A R E W E X T R A T Y G O D N I K - Ł O M Ż A u WTOREK 16 GRUDNIA 2008 NA TAPECIE 3 Ko niec z re kla mów ka mi i tor ba mi za dar mo Eko lo gia za 10 gro szy W Łom ży, za rów no w skle pach spo żyw czych, jak i prze my sło wych, z odzie żą, obu wiem, ko sme ty ka mi, fo lio we tor by moż na je dy nie ku pić. Kosz tu ją 10 gro szy. Na nie któ rych wid nie je na pis, umiesz czo ny przez pro du cen ta: tor ba eko lo gicz na/fo - lia za wie ra do da tek d2w oxy -bio de - gra do wal ny. Ule ga roz kła do wi w cią - gu 24 mie się cy. Tak do cze ka li śmy się swo iste go spo so bu na ochro nę śro do wi ska. Głów ny ar gu ment brzmi: nor mal na fo lia roz kła da się na wet po 500 la tach! Jed nak nie wszy scy klien ci go dzą się z ko niecz no ścią do dat ko we go wy - dat ku przy za ku pach, bo to reb ka nie - spo dzie wa nie sta ła się zwy czaj nym to - wa rem, za któ ry trze ba za pła cić. Jed nak nie ma co łu dzić się, że bę dzie tak, jak do tych czas, czy li stos re kla mó wek przy ka sie bra nych do wo li. Zgod nie z prze pi sa mi, sprze daw ca mu si opa ko wać to war ku po wa ny lu - zem, np. mo kre owo ce (jak tru - skaw ki), świe że ry by, mię so. Nie moż - na do ma gać się bez płat nej to reb ki je śli pro dukt opa ko wa ny zo stał przez pro - du cen ta. Nie wszy scy są świa do mi te - go, że już od 5 lat nie obo wią zu je prze - pis o za pew nie niu przez sklep to reb ki na za ku py. Nie po zo sta je nic in ne go, jak po go - dzić się z co raz po wszech niej szą ko - niecz no ścią uży wa nia tych sa mych re - kla mó wek wie lo krot nie. - Lu dzie przy zwy cza ili się do bra nia to re bek na wet po nad ty le, ile rze czy wi - ście po trze ba trze ba, że by po tem wy ko - rzy stać je do... pa ko wa nia śmie ci. Ba, wie le osób przy cho dzi ło spe cjal nie do na szych skle pów tyl ko po to reb ki, bo moc ne! - wspo mi na pre zes PSS Spo- łem w Łom ży Ry szard No wic ki. - Czas do łą czyć do świa ta i dbać o śro - do wi sko, bo to obo wią zek nas wszyst kich. Na pew no więk szość na szych klien tów ma te go świa - do mość. Z cza sem przy zwy cza ją się wszy scy. Pierw szym mia stem w Pol - sce, któ re wpro wa dzi ło za kaz uży wa nia fo lio wych to re bek w skle pach, by ła Łódź (w ro ku 2008). Na świe cie to żad na no wość. Od Au stra lii i No wej Ze lan dii przez Chi ny, Fran cję, Niem cy, Szwaj - ca rię, Da nię po USA (pierw- szym mia stem za ka zu ją cym re - kla mó wek by ło San Fran ci sco) z Ala ską. Kto nie prze strze ga za - ka zu, pła ci wy - so ką ka rę. (GA) ááá EXTRA Z GMIN Bę dą no we dro gi Jest na dzie ja na to, że w przy szłym ro ku roz pocz nie się prze bu do wa ukła du ko mu ni ka cyj - ne go osie dla do mów jed no ro - dzin nych w No wo gro dzie. Część pie nię dzy na to za da nie po cho - dzić ma z Re gio nal ne go Pro gra - mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Pod la skie go. Moż li wość na prze - bu do wę dro gi po wia to wej na od - cin ku Chmie le wo -Grą dy -Sła wiec stwa rza Na ro do wy Pro gram Prze bu do wy Dróg Lo kal nych. Wnio sek do ty czą cy prze bu do wy tej dro gi prze szedł po zy tyw nie we ry fi ka cję na szcze blu wo je - wódz twa. Te raz po zo sta je tyl ko cze kać na za twier dze nie li sty dróg do prze bu do wy przez rząd. Go to wa nie i zdro wie Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Śnia do wie tuż przed świę ta mi za - pra sza na dwa bar dzo cie ka we spo tka nia. Pierw sze od bę dzie się 18 grud nia o godz i do ty czyć bę dzie go to wa nia. Na spo tka nie z tech ni kiem ży wie nia or ga ni za to rzy za pra sza ją szcze gól nie tych, któ rzy lu bią smacz nie zjeść i go to wać. Na - uczyć się bę dzie moż na przy go to - wa nia po traw z owo ców i ba ka lii oraz po słu chać o aspek tach zdro - we go ży wie nia. Ko lej ne spo tka nie 20 grud nia ad re so wa ne jest do ko - biet. Od godz. 16 spe cja li sta pro - mo cji zdro wia i ko sme to log G. Mi - siu ta zdra dzi jak za dbać o cia ło, ja - kich ko sme ty ków uży wać i jak zro - bić syl we stro wy ma ki jaż. Ośro dek cze ka na cho rych W Kow na tach (gm. Piąt ni ca), w ada pto wa nym bu dyn ku zli kwi do - wa nej szko ły pod sta wo wej, uru - cho mio ny zo stał przez Pol ski Ko - mi tet Po mo cy Spo łecz nej i Po wia - to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Łom ży Po wia to wy Ośro dek Wspar - cia dla cho rych z za bu rze nia mi psy chicz ny mi. Z dzien ne go po by tu mo że sko rzy stać 25 do ro słych miesz kań ców gmin Je dwab ne, Łom ża, Miast ko wo, No wo gród, Piąt ni ca, Przy tu ły, Śnia do wo, Wi - zna i Zbój na. Cho rzy ma ją za pew - nio ny do jazd, go rą cy po si łek, opie - kę me dycz ną (le karz, pie lę gniar - ka), re ha bi li ta cję i cie ka we za ję cia te ra peu tycz ne. Szcze gó ło we in for - ma cje moż na otrzy mać w Po wia to - wym Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Łom ży: ul. Szo sa Za mbrow ska 1/27, po kój nr 201 i 210, tel , Agre gat ży cia Ży ciu cho rej na sto lat ki z Bro no - wa (gm. Wi zna) już nie za gra ża brak prą du we wsi, jak zda rzy ło się nie - daw no. Urzą dze nie do dia li zy (krew oczysz cza na jest z tok syn, któ re u zdro we go czło wie ka usu wa ją ner ki), mo gło funk cjo no wać dzię ki agre ga - to wi prą do twór cze mu, pod łą czo ne - mu przez stra ża ków z OSP (pi sa li - śmy o tym w po przed nim nu me rze Na rwi ). Wła śnie Fun da cja Ma te - uszek z Łap po da ro wa ła Ane cie agre gat! Z pre zen tu ży cia cie szą się jej bli scy i miesz kań cy Bro no wa. ááá MIASTECZKO NAD RZECZKĄ Cia sno Co raz cia śniej urzęd ni kom łom żyń skie go ma gi stra tu, któ ry wła śnie ogło sił prze targ na pro - jekt bu dyn ku ad mi ni stra cyj ne go. W ten spo sób do cze ka my się tzw. trze cie go ra tu sza, po łą czo ne go z sier mięż nym za byt kiem i no wo - cze snym dzi wo lą giem) na set kę urzęd ni ków, sa lę kon fe ren cyj ną i dwu po zio mo wy par king. Wszyst - ko mia ło by być go to we do 2011 ro ku kosz tem po nad 13 mi lio nów zło tych (na ra zie). Nie ma wąt pli wo ści, że wa - run ki pra cy urzęd ni ków to spra - wa bar dzo waż na za rów no dla nich sa mych, jak i in te re san tów. No wa część ra tu sza to więk sze po - miesz cze nia i zlo ka li zo wa nie w jed nym miej scu wy dzia łów ma gi - stra tu, roz pro szo nych te raz po mie ście, co utrud nia za ła twia nie spra wy. Ale czy wła śnie w cza sach ab so lut ne go zu bo że nia Łom ży wy da wa nie pie nię dzy na ad mi ni - stra cję po win no być naj waż niej - sze? Wła ści wie już nie wia do mo, ja kie kry te ria przy świe ca ją ko lej - nym po my słom ko lej nej miej skiej wła dzy. W pla nach by ły już (i zno wu są!) nad nar wiań skie bul - wa ry oraz am fi te atr, jest prze bu - do wa Sta re go Ryn ku (z po mni - kiem księ cia Ja nu sza I Ma zo wiec - kie go), kry ta pły wal nia. Nie je den po mysł skoń czył się na atrak cyj - nym po my śle, czy li od wra ca niu uwa gi od te go, co Łom żę naj bar - dziej do bi ja: bez ro bo cia i bra ku per spek tyw roz wo ju. (VOX) Pięć lat te mu Hen ryk Osic ki cie - szył się na świę to wa nie 75 rocz ni cy uro dzin. Pla ny po krzy żo wa ło ży cie: zna lazł się w szpi ta lu... Mu siał na no - wo uczyć się mó wić, cho dzić, trzy - mać w rę ce ołó wek, pę dzel. Ale na - tych miast po sta no wił: nie pod da się! Pierw szą po szpi tal ną akwa re - lą był wiej ski pej zaż zi mo wy. I ju bi le - uszo wa wy sta wa! Mi nę ło ko lej nych pięć lat. I zno wu jest ju bi le uszo wa wy sta wa! Z pre sti żo - wą Od zna ką Ho no ro wą Za słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej, przy zna wa ną przez mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa na ro do - we go. Po wo ła nie Ar ty sta pla styk Hen ryk Osic ki z Łom ży ob cho dził 80 - le cie uro dzin na wy sta wie swo ich prac Pej zaż opty mi stycz ny Po cho dzi z Kor na to wa (dzi siaj w wo je wódz twie ku jaw sko - po mor skim). Chciał zo stać ma ry na rzem, cho ciaż od dziec ka bar dzo lu bił ry so wać i ma lo - wać. Ale po ma tu rze w li ceum han dlo - wym po sta no wił stu dio wać eko no mię. Eg za min do Aka de mii Han dlo wej w Po zna niu, a tu ko le ga mó wi mu o Pań - stwo wej Wyż szej Szko le Sztuk Pla stycz - nych w Gdań sku. Zdał! Po wrót do do - mu, szok dla ro dzi ców, że syn na gle zmie nił uczel nię i szok dla sy na: kar ta po wo ła nia do woj ska! Wte dy nie by ło mo wy o od ro cze niu. Od słu żył i na stu - dia pla stycz ne zdał po raz dru gi! Tak za - czął się, pod kre śla, naj pięk niej szy czas w je go ży ciu. Pod zna kiem mi sia Tuż przed dy plo mem, ślub z uro dzi - wą po zna nian ką Da nu sią. Po znań stał się ich pierw szym wspól nym por tem. Hen - Ju bi lat Hen ryk Osic ki, ar ty sta opty mi sta ryk Osic ki opra co wy wał aran ża cje pla - stycz ne w do mach to wa ro wych i wy strój hal sław nych mię dzy na ro do wych tar gów. Wła śnie na tar gach po znań skich pra cow - nik Spół dziel ni Miś z Łom ży po wie dział mu, że po szu ku ją pla sty ka, za pew nia jąc miesz ka nie. Ofer ta by ła ku szą ca, więc w ro ku 1961 Da nu ta i Hen ryk Osic cy prze - pro wa dzi li się nad Na rew. W Łom ży za - mie rza li zo stać rok, naj wy żej dwa... Dla Mi sia Hen ryk Osic ki opra co - wał oko ło 500 wzo rów za ba wek. W ro - ku 1976 za swo ją twór czość otrzy mał na gro dę pre mie ra, a w 1980 sty pen - dium od mi ni stra kul tu ry i sztu ki. Trzy la ta póź niej na gro dzo ny zo stał w kon - kur sie na naj lep sze dzie ło pla stycz ne ro - ku, któ ry or ga ni zo wa ło ów cze sne Biu ro Wy staw Ar ty stycz nych w Łom ży. Po sta no wił spró bo wać cze goś no - we go. Z Mie czy sła wem Ma zu rem ba - wi li się w wi tra że. Wiel ką sa tys fak cję da wa ła mu pra ca w Li ceum Pla stycz - nym. Rze ka w ra mach Od pierw sze go spoj rze nia Hen ryk Osic ki za chwy cił się Na rwią, rze ką nie - zwy kłą, o nie zwy kłym kli ma cie w każ - dym te go sło wa zna cze niu. W ogó le za - wsze fa scy no wa ła go wo da. Ma lo wał spon ta nicz nie. Dzi siaj, pod kre śla, ma - lu je re flek syj nie, przez pry zmat ży cio - we go do świad cze nia. Na ju bi le uszo wej wy sta wie swo ich prac pt. Z bie giem rze ki w Ga le rii Sztu ki Współ cze snej Mu zeum Pół noc no - Ma zo wiec kie go w Łom ży (do 9 stycz nia 2009 ro ku) pre - zen tu je akwa re le. I już my śli o na stęp - nych ob ra zach. Wszyst ko co mnie w ży ciu spo tka - ło, dzia ło się we wła ści wym miej scu i cza sie, twier dzi. Ni cze go nie ża łu je, nie roz pa mię tu je, nie spo glą da wstecz. Bo naj waż niej sze, mó wi, to opty mizm, cho ciaż każ de go dnia bie rze stos le ków. I co dzien nie dzię ku je Pa nu Bo gu za jesz cze je den dzień; za to, że mo że ro bić to, co ko cha; za to, że mo że cie szyć się pra wnucz ką Ga bry sią. GA BRIE LA SZCZĘ SNA

4 4 KOLNO N A R E W E X T R A T Y G O D N I K - Ł O M Ż A u WTOREK 16 GRUDNIA 2008 Wie ści z ra dy Bu dżet za pla no wa ny Po ter mo mo der ni za cji sied miu pla có wek mia sto za osz czę dzi ok. 280 tys. zł rocz nie Czter dzie sto let nie bu dyn ki jak no we Re mon tów na ta ką ska lę w Kol - nie daw no już nie by ło. Wy mia na okien, drzwi, grzej ni ków, ocie pla nie bu dyn ków i ma lo wa nie ze wnętrz - nych ele wa cji w sied miu miej skich bu dyn kach trwa ła kil ka mie się cy. Dziś są nie tyl ko ład niej sze, ale też bar dziej eko no micz ne w utrzy ma - niu, ale to jesz cze nie ko niec zmian. Na przy szły rok wła dze mia sta za - pla no wa ły ko lej ne. Za unij ne pie nią dze Rad ni Kol na za ak cep to wa li pro - jekt bu dże tu mia sta na 2009 rok. Jest skon stru owa ny tak, by w przy - szłym ro ku moż na by ło prze pro wa - dzić jak naj wię cej in we sty cji. - Szcze gól ny na cisk po ło ży li śmy na zdo by wa nie środ ków z ze wnątrz, a do te go ko niecz ne by ło za re zer wo wa nie w bu dże cie tak zwa nych udzia łów wła - snych in for mu je An drzej Du da, bur - mistrz Kol na. W przy szłym ro ku bę - dzie to w bu dże cie Kol na po nad czte ry mi lio ny zło tych. Ta ka re zer wa ozna cza, że mia stu mo - że uda się wy dać na wet do 10 mi lio nów zło tych na in we sty cje współ fi nan so wa ne ze źró deł ze wnętrz nych. Po za du ży mi in - we sty cja mi mia sto za pla no wa ło też sze reg mniej szych, ale rów nie waż nych. W pro - jek cie bu dże tu uwzględ nio no i re mont szko ły i przed szko la, 240 tys. zł za re zer - wo wa no na re mont chod ni ków. W pla nie jest też pierw szy etap bu do wy mo ni to rin - gu miej skie go. Bę dzie to sys tem 16 ka mer ze sta no wi skiem do mo ni to ro wa nia umiesz czo nym w bu dyn ku Urzę du. Wła dze mia sta zde cy do wa ły się na sieć bez prze wo do wą, by nie zwięk szać kosz - tów in we sty cji. Po dob na sieć dzia ła już np. w Olsz ty nie. Mo że jesz cze w tym ro ku uda się ku pić sta no wi sko, a w ro ku 2009 pięć ka mer. Wszy scy li czą, że dzię ki nim w cen trum mia sta bę dzie bez piecz niej. ASZK Szko ła Pod sta wo wa nr 1, Szko ła Pod sta wo wa nr 2, Kol neń ski Dom Kul tu ry, Przed szko le, Urząd Mia sta, bu dy nek na sta dio nie i ten, w któ rym mie ści się Świe tli ca Sto krot ka mo - gły zo stać zmo der ni zo wa ne dzię ki pie nią dzom, któ re wła dze Kol na zdo - by ły z Fun du szy Nor we skich. - W ska li ca łe go przed się wzię cia, współ fi nan so wa nie z te go fun du szu to oko ło 70 pro cent, ale bę dzie zróż - ni co wa ne na po szcze gól nych bu dyn - kach, bo za kres prac był róż ny in for - mu je An drzej Du da, bur mistrz Kol - na. Wy dat ki na ter mo mo der ni za cję to 3 mi lio ny 600 ty się cy zło tych z cze - go 1,5 mi lio na z Fun du szy Nor we - skich już otrzy ma li śmy. Pro wa dze nie ro bót na ta ką ska lę to du ży spraw dzian nie tyl ko dla użyt kow ni ków po szcze gól nych pla - có wek, ale też dla fir my, któ ra by ła wy ko naw cą za da nia. Prze targ na ter - mo mo der ni za cję wzbu dził za in te re - so wa nie kil ku przed się biorstw. Naj - ko rzyst niej sza ofer tę zło ży ła kol neń - ska fir ma Kol bud. - Dla lo kal nej fir my to by ło po waż ne za da nie, ale bar dzo się cie szę, że lu dzie od nas mo gli przy tym pra co wać pod - kre śla bur mistrz. Ko rzy ści nie tyl ko dla oka 1 grud nia od był się od biór tech - nicz ny obiek tów. Sie dem miej skich pla có wek z ze wnątrz jest nie do po - zna nia. Do świąt bu dy nek, w któ - rym mie ści się Urząd Mia sta zo sta - nie jesz cze do dat ko wo pod świe tlo - ny. W ca łym przed się wzię ciu cho - dzi ło nie tyl ko o es te ty kę, ale głów - nie o zmniej sze nie zu ży cia ener gii ciepl nej ko niecz nej do ich ogrza nia. Zgod nie z sza cun ka mi, na za in we - sto wa niu w ter mo mo der ni za cję tych sied miu bu dyn ków mia sto na wy dat kach na ener gię za osz czę dzi w ska li ro ku ok. 280 tys. zł, przy czym w au dy cie bra na by ła pod uwa gę sta ra ce na ener gii. - Już wi dzę oszczęd no ści, kie dy jesz cze nie by ło uru cho - mio ne ogrze wa nie wca le nie pra - co wa ły jak daw niej fa rel ki i pie - cy ki, bo w bu dyn ku jest po pro - stu cie plej mó wi bur mistrz An drzej Du da. - Waż ny jest też aspekt eko lo gicz ny ca łe go przed - się wzię cia. Dzię ki ter mo mo der - ni za cji oszczę dza my at mos fe rę, bo emi tu je my zde cy do wa nie mniej za nie czysz czeń. Na wio snę przy szłe go ro ku roz pocz ną się ko lej ne pra ce wo kół zmo der ni zo wa nych obiek tów. Wjazd przed Urzę dem Mia sta, zmia na ogro dze nia i usta wie nie klom bów przy SP 1 to tyl ko nie - któ re z za pla no wa nych do prze - pro wa dze nia. Na sza rych ścia nach Kol neń skie go Do mu Kul tu ry po ja - wić się ma ją ko lo ro we graf fi ti. W SP 2 i Przed szko lu za pla no wa no re mon ty we wnętrz ne. - W szko le pra ce re mon to we roz ło żo ne bę dą na trzy la ta, bo i fi nan so wo i or ga ni za cyj nie bę dzie to du że przed się wzię cie, znacz nie mniej szy za kres prac w przed szko - lu pod kre śla bur mistrz. Przed na mi du żo wy zwań na ca ły na - stęp ny rok. ALEK SAN DRA SZYC KA CZYŃ SKA W mi nio ny po nie dzia łek uczest ni cy świe tli cy śro do wi sko wej w Kol nie dzie li li się opłat kiem Sło dy cze i pre zen ty w świą tecz nych pacz kach Na co dzień świe tli ca śro do wi - sko wa Sto krot ka to miej sce, gdzie dzie ci i mło dzież mo gą bez piecz nie i spo koj nie od ro bić lek cje, cie ka wie spę dzić czas z ró wie śni ka mi. Pra - cow ni cy Sto krot ki dba ją, nie tyl ko o to, że by nie by ło nud no, uczą za - sad i re guł, ale też sta ra ją się, by i te dzie ci za zna ły odro bi nę ra do ści. Od 10 lat Sto krot ka jest dla tych, któ - rzy jej po trze bu ją, rów nież w świę ta. Opłat ko we spo tka nia to już Sto - krot ko wa tra dy cja. Te go dnia w sto łów - ce bur sy spo ty ka ją się nie tyl ko dzie ci uczęsz cza ją ce na za ję cia, ale też ich ro - dzi ce, pra cow ni cy i przy ja cie le Sto krot - ki, przed sta wi cie le władz mia sta. W tym ro ku do świe tli cy za pi sa nych jest 60 dzie ci, dla każ de go w mi nio ny po nie - dzia łek by ła przy go to wa na pacz ka ze sło - dy cza mi i pre zen ta mi rze czo wy mi. Ro - dzi ny dzie ci uczęsz cza ją cych do świe tli - cy śro do wi sko wej otrzy ma ły pacz ki żyw - no ścio we. Zna la zło się w nich i to co uda - ło się ze brać w trak cie zbiór ki żyw no ści pro wa dzo nej w dniach 5 i 6 grud nia i to co za ku pio no za pie nią dze z do ta cji przy zna nej przez Urząd Mar szał kow ski Do świe tli cy śro do wi sko wej Sto krot ka w Kol nie dzie ci od lat uczęsz cza ją z ra do ścią. w Bia łym sto ku. Dla wie lu bied nych ro - dzin to du że wspar cie w tym trud nym dla nich przed świą tecz nym okre sie. Dla tych naj bar dziej po trze bu ją cych dzie ci pra cow ni cy świe tli cy za ku pią zi mo wą odzież. Ale dzie ci uczęsz cza ją ce do Sto - krot ki, cho ciaż są w trud niej szej ży cio - wej sy tu acji niż ich ró wie śni cy, po tra fią nie tyl ko brać, ale też da wać. Po dzię ko - wa niem za pacz ki by ły ja seł ka. Trud wło - żo ny w ich przy go to wa nie i za an ga żo wa - nie w od twa rza nie ro li w trak cie opłat ko - we go spo tka nia to je den z licz nych do - wód na to, że te dzie ci też du żo po tra fią. Na gro dą bę dzie wy ciecz ka, na któ rą po - ja dą w ra mach do ta cji otrzy ma nej z Mi - ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej. - Ta świe tli ca dzia ła na praw dę do - brze i mo gła by sta no wić wzór dla in - nych te go ty pu pla có wek po wie dział An drzej Du da, bur mistrz Kol na. Owo do bre dzia ła nie to efekt wie lu lat do świad czeń w pra cy z dzieć mi i wy sił - ków jej pra cow ni ków, by mo gły sko rzy stać z jak naj bo gat szej ofer ty. Stąd mię dzy in ny - mi i or ga ni zo wa nie wy cie czek, ko lo nii, kon kur sów, do dat ko wych lek cji z ję zy ka an giel skie go czy re ali zo wa nie waż nych spo łecz nie pro jek tów np. na te mat prze - ciw dzia ła nia agre sji. Sto krot ka to pla - ców ka miej ska. O tym jak bar dzo jest w Kol nie po trzeb na niech świad czy fakt, że od cza su jej po wo ła nia w 1998 ro ku licz ba uczęsz cza ją cych na za ję cia dzie ci zwięk - szy ła się. W 2000 ro ku za pi sa nych by ło 20 dzie ci, w bie żą cym jest ich już 60. ALEK SAN DRA SZYC -KA CZYŃ SKA

5 IV OGŁOSZENIA DROBNE N A R E W E X T R A T Y G O D N I K - Ł O M Ż A u WTOREK 16 GRUDNIA 2008 USŁUGI BUDOWLANE Szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, glazura, panele, parkiet: cyklinowanie, polerowanie, mozaika. Tel , em Hydraulika i CO. Tel WENTYLACJE!!! Masz w swoim domu zaparowane okna? Na ścianach pojawia się grzyb? W twoim domu lub biurze jest duszno? Oferujemy: montaż nawiewników, usługi wentylacji i klimatyzacji. Tel , em Hydraulika. CO, glazury, szpachlowanie, malowanie, panele, klinkier, kostka, ocieplenia. Tel , USŁUGI TRANSPORTOWE PTU Markus przeprowadzki, usługi transportowe, laweta, transport samochodów. Tel Busy 9-osobowe: lotniska, przysięgi, wesela, wyjazdy zagraniczne. Tel , Usługi przewozowe (przewóz mebli, płyt meblowych, RTV, AGD). Tel USŁUGI FINANSOWE Pożyczki gotówkowe bez zaświadczeń. Kredyty na spłatę starych rat do zł (50 tys. na oświadczenie). Zmniejszanie rat. CREDIT SERVICE ul. Niemcewicza 2 lok. 93 (wejście od Zawadzkiej). Tel Kredyty na dowolny cel: gotówkowe na oświadczenie do , konsolidacja kredytów, hipoteczne na spłatę innych kredytów, zakup mieszkania lub domu, na zakup pojazdów samochodowych i rolniczych na oświadczenie. Multika, ul. Długa 18 A. Tel , SZYBKA I TANIA POŻYCZKA przed świętami? Tylko w SKOK STEFCZYKA!!! Spraw sobie PREZENT. Zadzwoń teraz! Tel. (0-86) Minibank BZ WBK w Łomży ul. Mickiewicza 57, Tel/fax , czynny PN - PT w godz zaprasza wszystkich klientów 3 korzyści: mini opłaty, pełna obsługa kasowa, zakładanie kont, przekazy Wester Union, bogata oferta kredytowa wystarczy, że podpiszesz oświadczenie o dochodach (dla klientów o najlepszych parametrach zdolności kredytowej oprocentowanie 7.99 %). Przyjdź i przekonaj się sam. KREDYTY wszystkie znane kredyty na twoje potrzeby, placówka blisko ciebie, odwiedź nas w Łomży, ul. Piłsudskiego 93. Pytania kieruj na numer , ROZMAITOŚCI KREDYTOWE : konsolidacja, gotówka, hipoteka, samochodowe, specjalnie dla rolników miła i profesjonalna obsługa dostosowująca ofertę do klienta, a także fachowa pomoc w trudnych sytuacjach spłat kredytów, pełna dyskrecja. MEDIACJE sądowe i poza sądowe rozstrzyganie sporów ceny konkurencyjne. Łomża ul. Mickiewicza 57, I piętro, tel , czynne pn - pt 9-17; Kolno, Plac Wolności 6, tel ; Wysokie Mazowieckie, Plac Piłsudskiego 14, I piętro, tel Szybki kredyt na oświadczenie do zł, kredyt konsolidacyjny do 100 tyś. zł, zmniejszanie rat, kredyty samochodowe i hipoteczne. HOSSA Biuro Porad Finansowych ul. Wyszyńskiego 2 pawilon 13. Tel UBEZPIECZENIA majątkowe, rolne, komunikacyjne, firmowe. Multika, ul. Długa 18 A. Tel , USŁUGI KSIĘGOWE ALFA Biuro usług księgowych. Łomża ul. Polowa 45 (budynek NOT). Tel USŁUGI INFORMATYCZNE Serwis technologii i systemów informatycznych. Informatyka dla firm i domu. Łomża, Al. Piłsudskiego 58 lok. 8 i 15. Tel , USŁUGI RÓŻNE Specjalistyczne czyszczenie i farbowanie kożuchów i kurtek skórzanych, mebli skórzanych, Łomża, Sz. Zambrowska 51. Na czarnym tle białe litery Nagrobki grobowce z kamienia naturalnego (nagrobek granitowy już od 3500 zł) oferujemy pełen zakres usług pomnikarskich, wypisywanie tablic, kamieniarstwo Granit. Łomża, Al. Legionów 61, Tel , USŁUGI KRAWIECKIE Sprzedaż garniturów, koszul i spodni męskich. Usługi krawieckie, ul. Małachowskiego 3. Tel Wszystkie rodzaje szycia, zwężanie cholewek, wszywanie gumek, zamków do butów, kurtek skórzanych, plecaków, toreb podróżnych oraz ich naprawa. Kożuchy, futra, plandeki, namioty, żagle, bardzo grube skóry, nabijanie nap, guzików, nitów. Kolno, ul. Senatorska 2 (przy parku). Tel RÓŻNE Zdjęcia ślubne imprezy okolicznościowe. Tel Zespół: kamerzysta + fotograf. Wolne terminy. Tel DOM Usługi stolarskie: meble, schody, zabudowy z drewna i płyt. Tel EDWAL meble na zamówienie. Projekt gratis. Konarzyce. Tel , WISH meble na zamówienie. Szybko, solidnie, tanio. Tel , ROLETKI MATERIAŁOWE, MOSKITIERY VERTICALE, MOSKITIERY SPRZEDAŻ, MONTAŻ. OKNA PCV, ELEWACJE, BLACHODACHÓWKA SPRZEDAŻ, USŁUGI, MONTAŻ, WYCENA. Tel , Usługi stolarskie: meble kuchenne, pokojowe, szafy z drzwiami przesuwanymi, schody, drzwi. Tel URODA Profesjonalny makijaż i zdobienie paznokci. Katarzyna Serafińska. Łomża, ul 3 Maja. Tel NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA Szukam mieszkania do wynajęcia 2 pokoje. Tel Działkę 9,5 arów Stara Łomża p. Szosie, ul. Lipowa 32. Tel Dom całoroczny w miejscu rekreacyjnym nad Pisą rok budowy 2000, 335 tys. zł.. Tel Mieszkanie M-3 ul. Broniewskiego 1 po remoncie, cena zł. Tel Sprzedam działkę budowlaną w Podgórzu z warunkami zabudowy. Położona w centrum miejscowości. Tel MOTORYZACJA Sprzedam Nubira II kombi, bordo-metalik, 2000r, 174tys, 2,0 + gaz (130kM), elektryczne lusterka i szyby, klimatyzacja, ABS, alarm, centralny zamek. Cena 7000zł, Tel Audi 80 1,9 TDI, 1994, śliwka metalik. Sprowadzony z Niemiec. Tel Audi 80 1,9 TDI, 1994, srebrny metalik, sprowadzony z Niemiec. Tel bold Auto myjnia: pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, pranie dywanów 8 zł/m2. Tel , ROLNICZE SPRZEDAM Nowe, fabryczne ładowacze czołowe Tury, pługi, agregaty uprawowe, brony talerzówki, kosiarki, opryskiwacze. Tel Grabarkę zł, pługi 4-skibowe niemieckie 3500 zł, piła Husfarna 445 nowa 500 zł. Tel ROLNICZE KUPIĘ Ciągnik i maszyny rolnicze. Tel SPRZEDAM Grzejniki aluminiowe nowe, polskie tanio. Tel NAJTAŃSZE W REGIONIE OZDOBY CHOINKOWE, FAJERWERKI, ZABAWKI, GADŻETY. ZAMÓW: ODBIERZ: Łomża, Al. Legionów 79 Kiosk LOTTO. Kołdrę zdrowotną z materacem z gorczycy i poduszkę. Kolno. Tel ZDROWIE Wczasy z kursem rozwoju duchowego. Informacja: Fundacja Homo Homini Frater, Opole, ul. Kołłątaja 23. Apteka Rodzinna zaprasza. Łomża, ul. Śniadeckiego 11. Expres Optyk: OPTYK DYPLOMOWANY komputerowe badanie wzroku okulary w 1 godzinę. Piłsudskiego 11 (szpital pater). Tel Specjalista foniatra otolaryngolog Lilianna U. Lechowicz. Tel , PRACA Szukam pracy Szukam pracy w złotnictwie lub innej o charakterze manualnym, mężczyzna lat 36. Tel Dam pracę Zatrudnię informatyka ze znajomością angielskiego lub niemieckiego. Tel Zatrudnimy inż. i techników budownictwa drogowego. Kontakt:

6 N A R E W E X T R A T Y G O D N I K - Ł O M Ż A u WTOREK 16 GRUDNIA 2008 REKLAMA V Usługi Budowlane

7 N A R E W E X T R A T Y G O D N I K - Ł O M Ż A u WTOREK 16 GRUDNIA 2008 REKLAMA 5

8 6 POWIAT ZAMBROWSKI I POWIAT ŁOMŻYŃSKI N A R E W E X T R A T Y G O D N I K - Ł O M Ż A u WTOREK 16 GRUDNIA 2008 W Sta ro stwie Po wia to wym pod su mo wa no ko lej ny pro jekt re ali zo wa ny w part ner stwie z Fun da cją Nad nar wiań ską prze zna czo ny dla miesz kań ców wsi Bra ma sze ro ko otwar ta Agro tu ry sty ka klu czem do zwięk sze nia do cho dów go spo - darstw rol nych w po wie cie łom żyń - skim to je den z trzech pro jek tów re - ali zo wa ny przez Sta ro stwo Po wia to - we w Łom ży współ fi nan so wa nych z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz - ne go i bu dże tu pań stwa w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki. Cer ty fi ka ty ukoń cze nia szko leń ode bra ło kil ku dzie się ciu rol ni ków i ich do mow ni ków. W tym gro nie zna leź li się też Ju sty na i Da niel Do mi ni kow scy z gmi ny Śnia do wo. Szko le nia i wy jazd - Uczy my się, bo w przy szło ści trze - ba bę dzie po my śleć o agro tu ry sty ce - po wie dział Da niel Do mi ni kow ski, mło - dy rol nik ze Sta re go Ra to wa. Na ten pro jekt re ali zo wa ny od 1 wrze śnia do 31 grud nia br. skła da ły się nie tyl ko szko le nia, ale też m.in. spo tka - nia in dy wi du al ne dla osób, któ re już zde cy do wa ły się za ło żyć ta kie go spo - dar stwo i wy jazd do Ma mu ciej Do li ny, do sko na le pro spe ru ją ce go go spo dar - stwa agro tu ry stycz ne go w po wie cie łom żyń skim. Kie row ni kiem pro jek tu był Da riusz Bu drow ski, je go za stęp cą Ka ta rzy na Mo dze lew ska. Ce lem pro - jek tu by ło zwięk sze nie ak tyw no ści za - wo do wej rol ni ków, na ucze nie ich jak pro wa dzić dzia łal ność agro tu ry stycz ną. - Mu si my zda wać so bie spra wę z prze mian ja kie za cho dzą na pol skiej wsi, to wi dać go łym okiem jak wieś się zmie nia, wpływ na to ma ją nie wąt pli - wie środ ku unij ne, a ich do stęp ność spra wia, że pew ne ma rze nia wcze śniej nie do stęp ne mo że my re ali zo wać - mó wił w trak cie kon fe ren cji pod su - mo wu ją cej pro jekt Krzysz tof Ko zic ki, sta ro sta po wia tu łom żyń skie go. - Z jed nej stro ny po wsta ją wy so ko to wa ro - we go spo dar stwa, a z dru giej stro ny zo - sta ją te go spo dar stwa, z któ rych nie da się ta kich stwo rzyć, al ter na ty wą dla tych ni sko to wa ro wych, któ re ma ją pięk ne wa lo ry przy rod ni cze jest wła - śnie agro tu ry sty ka. Sta ro sta pod kre ślał, że ten pro jekt wpi su je się w in ne re ali zo wa ne przez Sta ro stwo, bo wszyst kie ma ją na ce lu ak ty wi za cję lo kal nych spo łecz no ści. - Ufam, że ten pro jekt coś w pań stwa my śle niu zmie nił, że stał się pew ną bra mą przez któ rą prze - szli ście, a da lej to już po szu ki wa nia, ko lej ne szko le nie, two rze nie - po - wie dział Krzysz tof Ko zic ki. - Je śli po tym pro jek cie, czy w trak cie je go trwa nia po wsta ły ja kieś kon cep cje to speł nił swo je za da nie. My ze swej stro ny bę dzie my wspie rać, mo ni to - ro wać, bez płat nie pro mo wać po - wsta ją ce go spo dar stwa agro tu ry - stycz ne na stro nie in ter ne to wej po - wia tu łom żyń skie go. Szan sa na roz wój O tym, że z agro tu ry sty ki moż - na żyć uczest ni cy pro jek tu prze ko - na li się na wła sne oczy od wie dza jąc Ma mu cia Do li nę, któ ra zna na jest nie tyl ko w kra ju, ale też po za je go gra ni ca mi. Klu czem do suk ce su mo że być ory gi nal ny po mysł na go - spo dar stwo, ale też do bra do mo wa kuch nia, czy po pro stu sym pa tycz - na at mos fe ra. - W wo je wódz twie pod la skim jest 450 go spo darstw agro tu ry stycz - nych, z ana liz pro wa dzo nych przez nas wy ni ka, że mo że ich funk cjo no - wać co naj mniej 1,5 ty sią ca. Za - uważ cie jak ogrom ne są per spek ty - wy przed wa mi i przed in ny mi, któ - rzy się zde cy du ją się na te go ty pu dzia łal ność pod kre ślał Piotr Gra - ba ni, dy rek tor Na czel nej Or ga ni za - cji Tech nicz nej w Łom ży, któ ra by ła re ali za to rem szko leń. Sta ro sta prze ko ny wał, że im wię cej go spo darstw agro tu ry stycz nych po - wsta nie w po szcze gól nych wsiach tym sa mo rzą dom ła twiej bę dzie zdo by wać fun du sze na bu do wę in fra struk tu ry tu ry stycz nej: za go spo da ro wa nia brze - gów rzek czy bu do wę ście żek ro we ro - wych. Czy agro tu ry sty ka w po wie cie łom żyń skim bę dzie się roz wi jać? Pa - trząc na uczest ni ków pro jek tu z pew - no ścią - Wcze śniej czło wiek nie miał po ję - cia gdzie, co i jak, a te raz już jest le piej, ma my wie dzę ogól ną na ten te mat przy zna ła Ju sty na Do mi ni kow ska. U nas jest spo kój, la sy, świe że po wie trze, do mo we je dze nie. Bę dzie w przy szło ści czym za chę cić tu ry stów, by przy jeż dża - li do nas. ALEK SAN DRA SZYC -KA CZYŃ SKA Zambrowscy policjanci uratowali dwóch bezdomnych O krok od zamarznięcia Wraz z pierw szy mi mro za mi wzmo gły się pa tro le za mbrow skich po li cjan tów. Kil ka ra zy dzien nie spraw dza ją miej sca, gdzie bez dom - ni szu ka ją schro nie nia przed zim - nem. Wszy scy od wo że ni są do noc - le gow ni w Za mbro wie. - W no cy z wtor ku na śro dę funk cjo na riu sze pa tro lu ją cy mia sto za uwa ży li dwóch bez dom nych, któ - rzy szu ka li noc le gu w opusz czo nym bu dyn ku re la cjo nu je Mo ni ka Dą - brow ska z Ko men dy Po wia to wej Po - li cji w Za mbro wie. Prze mar z nię ci męż czyź ni zo sta li od wie zie ni do noc le gow ni. W noc le gow ni pro wa dzo nej przez Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej na bez dom nych męż - czyzn cze ka 12 miejsc. Obec nie schro nie nie zna la zło tam trzech męż czyzn. - Gdy jest sro ga zi ma je ste śmy w sta nie jesz cze do ło żyć ma te rac, al bo i dwa. Ni ko go nie od sy ła my z przy - sło wio wym kwit kiem mó wi Mar - ta Wnęk, za stęp ca dy rek to ra MOPS w Za mbro wie. Męż czyź ni ma ją do dys po zy cji ku chen kę ga zo wą, mi kro - fa lów kę, pral kę, ła zien kę i te le wi zor. Noc le gow nia jest czyn na od paź - dzier ni ka do mar ca każ dej no cy od godz do Bez dom ni mo gą zjeść cie płą zu - pę z wkład ką w kuch ni pro wa dzo nej przez Ca ri tas do da je Mar ta Wnęk. Za rów no pra cow ni cy noc le gow - ni, jak i po li cjan ci ape lu ją do miesz - kań ców Za mbro wa, aby by li czuj ni i alar mo wa li o bez dom nych, któ rzy czę sto pod wpły wem al ko ho lu nie są świa do mi nie bez pie czeń stwa i za sy - pia ją w nie ogrze wa nych bu dyn kach. Przy po mnij my, że w tym ro ku 3 li - sto pa da w sto do le we wsi Ko nop ki Ja błoń za marzł 32-let ni męż czy zna. Praw do po dob nie tak że wy zię bie nie or ga ni zmu by ło przy czy ną śmier ci męż czy zny zna le zio ne go w ha li po by łym Za mtek sie w Za mbro wie. KA TA RZY NA PA TA LAN Bądź czuj ny Je że li zo ba czysz gdzieś bez dom ne - go, któ ry na ra żo ny jest na wy zię bie - nie or ga ni zmu nie bądź obo jęt ny in ter we niuj. Dzwo niąc na ca ło do bo wy nu mer te le fo nu uru cho mio ne go przez Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi - nie lub pod nu mer po li cyj ny 997 Trwają prace przy budowie lodowiska W Nowy Rok na łyżwach Być mo że już od pierw sze go stycz nia miesz kań cy Za mbro wa bę - dą mo gli jeź dzić na łyż wach po pierw szym w mie ście sztucz nym lo - do wi sku. Śli zgaw ka po wsta je na te re nach zie - lo nych obok Miej skiej Pły wal ni Del fin. Bę dzie mia ła wy mia ry 28x42 m. Zdję - to już wierzch nią war stwę zie mi i obec - nie trwa ubi ja nie na wie zio ne go pia chu pod ta flę. Lo do wi sko, ban dy, agre gat i in ne nie zbęd ne ak ce so ria za ku pio no z miej skiej ka sy. Tak że bur mistrz za ku pi do wy po ży cze nia ok. 200 par ły żew. Śli - zgaw kę bę dą ad mi ni stro wa li pra cow ni - cy pły wal ni. We dług za pew nień władz ááá EXTRA ZAMBRÓW Po świę co ne pisz czał ki W mi nio ną nie dzie lę w ko ście le pod we zwa niem Du cha Świę te go w Za mbro wie bi skup Sta ni sław Ste fa - nek po świę cił za byt ko we or ga ny. In - stru ment ma 37 gło sów i skła da się z ok. 2 tys. pisz cza łek. Na te re nie die - ce zji łom żyń skiej swo ją wiel ko ścią ustę pu je tyl ko or ga nom w łom żyń - skiej Ka te drze. Uro czy stą mszę świę tą po prze dził kon cert Je rze go Ku kli, jed ne go z naj bar dziej ce nio - nych w kra ju or gan mi strzów, a za ra - zem bu dow ni cze go za mbrow skie go in stru men tu. No we ra dio wo zy W Ko men dzie Po wia to wej Po li - cji w Za mbro wie przy by ło pięć no - wych aut. Trzy au ta mar ki kia, któ - rych ozna ko wa nie speł nia nor my Urzę du Mia sta Za mbrów w na stęp nym ro ku lo do wi sko po wsta nie już na po - cząt ku grud nia i bę dzie moż na ko rzy - stać z przy jem no ści jaz dy na łyż wach na wet do mar ca. AR eu ro pej skie oraz nie ozna ko wa ny fiat bra vo i opel vi va no. Je den ozna ko wa ny ra dio wóz tra fił do Ru - tek, gdyż wójt gmi ny do ło żył do za - ku pu 40 tys. zł. Dwa ra dio wo zy do - fi nan so wa li tak że sta ro sta za - mbrow ski 20 tys. zł oraz wójt Gmi ny Za mbrów 10 tys. zł. Spo tkaj się z bur mi strzem Ka zi mierz Dą brow ski, bur mistrz Za mbro wa za pra sza na spo tka nie wszyst kich miesz kań ców Za mbro - wa, któ rzy chcą po znać spra woz da - nie z pra cy ga bi ne tu bur mi strza oraz za po znać się z re ali za cją bu dże tu 2008, a tak że z pla na mi in we sty cyj - ny mi na przy szły rok. Pierw sze spo - tka nie od bę dzie się we wro tek 16 grud nia w Miej skim Gim na zjum nr 1 przy. ul. Wy szyń skie go 6 o godz. 17. Ko lej ne w śro dę 17 grud nia tak że o godz. 17 w Miej skim Ośrod ku Kul tu - ry przy ul. Grun waldz kiej 1.

9 N A R E W E X T R A T Y G O D N I K - Ł O M Ż A u WTOREK 16 GRUDNIA 2008 SPORT 7 38 Ju nio rzy ŁKS -u wy gra li tur niej w Gdań sku Eł ka esia cy po ka za li lwi pa zur lekkoatletów trenowało i reprezentowało barwy LKS-u Narew Kurpiewski Łomża w sezonie 2008 ááá EXTRA SPORT Pił ka noż na Mi mo że więk szość pol skich pił ka rzy jest już na urlo pach po wy czer pu ją cej run dzie je sien nej, to nie któ rzy z nich jesz cze gra ją. A cho dzi tu o za wod ni ków po wo ła - nych przez tre ne ra dru ży ny na ro - do wej, Leo Be en hak ke ra, na zgru - po wa nie ka dry w tu rec kiej An ta ly. Jest wśród nich tak że wy cho wa - nek ŁKS -u Łom ża, obec nie pił karz Wi sły Kra ków, Ra fał Bo gu ski. Bia - ło -czer wo ni ro ze gra li z nim dwa me cze. W śro dę, 10 grud nia, po - ko na li w me czu spa rin go wym tu - rec ki ze spół An ta ly aspor Kulübü 3:0, a pierw szą z bra mek zdo był po pu lar ny Dzi ki. Dru gim prze - ciw ni kiem na szej dru ży ny na ro do - wej by li Ser bo wie. W spo tka niu, któ re za li czo ne zo sta ło ja ko ofi - cjal ne Po la cy od nie śli skrom ne zwy cię stwo 1:0, a je dy ne go go la te go spo tka nia strze lił by ły gracz ŁKS -u. Był to już trze ci wy stęp Ra fa ła w dru ży nie na ro do wej i pierw sza bram ka. Pił kar skie Oska ry Pod la sia W czwar t ko wy, w wie czór ho tel Atlan ta w Je że wie roz da - no Pił kar skie Oska r y Pod la sia, czy li na gro dy dla naj lep szych pił ka rzy z na sze go wo je wódz - twa. Ka pi tu ła pod prze wod nic - twem Grze go rza Szer sze no wi - cza, tre ne ra Olim pii Za mbrów, wy bra ła naj lep sze Je de nast ki III i II li gi oraz Je de nast kę OPEN, a tak że naj waż niej sze na gro dy, czy li Oska r y. Wśród wy róż nio - nyc h z n a l a z ł a s i ę d wó j k a z a - wod ni ków Łom żyń skie go Klu - bu Spor to we go. Pa weł Ga liń ski zo stał no mi no wa ny wśród pra - wych obroń ców i wy bra ny do Je de nast ki II li gi. W ka te go rii OPEN tak że zo stał zgło szo ny, jed nak prze grał r y wa li za cję z Da riu szem Łat ką z Ja giel lo nii. Dr u gi z gra czy ŁKS - u, Pa weł Jur gie le wicz zna lazł się za rów - n o w J e d e n a st c e I I l i g i j a k i OPEN. Ko szy ków ka W mi nio nym ty go dniu dwie łom żyń skie dru ży ny mło dzie żo - we ro ze gra ły swo je me cze. I tak w Pod la skiej Li dze Ju nio rów UKS 9 Łom ża wy so ko po ko na ła u sie bie UKS ŁA PA Ła py 106 do 58. Ze spół pro wa dzo ny przez tre ne ra An drze ja Wojt kow skie go ma na swo im ko cie 4 zwy cię stwa i 3 po raż ki i do ro ze gra nia ostat - ni mecz z Mo sto sta lem Bia ły - stok, któ ry mo że za de cy do wać o za ję ciu w li dze II miej sca. Wy stę - pu ją cy w Li dze Mło dzi ków ze - spół UKS 10 Łom ża w trze cim swo im me czu uległ na wy jeź dzie Gim ba ske to wi Bia ły stok 48 do 74. Bi lans łom ży nia ków to 1 wy - gra na i 2 po raż ki. Wy gra na ŁKS -u z Le chią Gdańsk? Oczy wi ście! Ale na ra zie tyl ko w ka te go rii ju nio ra młod sze - go. Pod opiecz ni tre ne ra Mar ci na Mrocz kow skie go po ko na li nie tyl ko Le chią, ale by li lep si tak że od kil ku bar dzo sil nych dru żyn i wy gra li tur - niej Zło te Lwy Gdań skie. Nie czę sto zda rza się sy tu acja gdy ja kaś dru ży na z Łom ży ma moż li wość ry wa li za cji z ze spo ła mi spo za na sze go re gio nu, a jak już do cho dzi do ta kich kon fron ta cji to bar dzo czę sto koń czą się one nie po wo dze niem. Jed nak są tak że i mi łe nie spo dzian ki. Jed ną z nich spra wi ła dru ży na ju nio rów młod szych Łom żyń skie go Klu bu Spor to we go, tre - no wa na przez Mar ci na Mrocz kow skie - go. Na tur nie ju w Gdań sku, or ga ni zo - wa nym przez tam tej szą Le chię bia ło - -czer wo ni oka za li się lep si od, wy da wa - ło by się, du żo moc niej szych dru żyn ta - kich jak choć by Ar ka Gdy nia czy ka dry wo je wództw war miń sko -ma zur skie go czy po mor skie go. Za do wo lo ny z wy ni - ku oraz po sta wy swo ich pod opiecz nych był tre ner Mrocz kow ski. - By łem mi ło za sko czo ny, że w wy szko le niu nie by ło wi dać róż ni cy z ta ki mi ze spo ła mi jak Le chia, a zwłasz cza ka dry wo je wództw. Łom ży nia cy za wo dy w Gdań sku za czę li od ry wa li za cji w gru pach. I tak na po czą tek ule gli ka drze wo je wódz twa war miń sko -ma zur skie go. Chłop cy za czę li ten mecz o 8.00 ra no od ra zu mu sie li grać z naj lep szym prze ciw ni - kiem. Chy ba jesz cze spa li oce nił tą po raż kę tre ner Mrocz kow ski. W ko lej - nych me czach by ło już znacz nie le piej. Re mi sy z Le chią Gdańsk i KS So pot oraz zwy cię stwa z Ge da nią Gdańsk i Rok zbli ża się ku koń co wi i wła - śnie te raz jest po ra na wszel kie go ro dza ju pod su mo wa nia. W piąt ko we po po łu dnie swo ją dzia łal ność w se - zo nie 2008 zbi lan so wał klub LKS Na rew Kur piew ski Łom ża. Już 33 rok dzia łal no ści klu bu Na rew za wod ni cy, tre ne rzy, dzia - ła cze i za pro sze ni go ście uczci li na ka me ral nym spo tka niu w Sta - ro stwie Po wia to wym w Łom ży. Szko le niow cy pod su mo wa li mi - nio ny se zon przed sta wia jąc wy ni - ki ze wszyst kich za wo dów, w któ - rych star to wa li ich pod opiecz ni, a za wod ni cy uho no ro wa ni zo sta li pa miąt ko wy mi sta tu et ka mi. Pro - wa dzą cy to spo tka nie za stęp ca prze wod ni czą ce go Za rzą du Klu - bu, Ro man Sar nac ki, nie za po - mniał też o Ta de uszu Su so le. Wszy scy ze bra ni uczci li mi nu tą ci szy pa mięć zmar łe go w sierp - niu 2008 ro ku za ło ży cie la, dzia - ła cza i tre ne ra Na rwi Łom ża. Po tej pod nio słej chwi li szko le niow - cy Woj ciech Błach nio (kon ku ren - cje rzu to we) i Jan Ko tow ski (sko - ki i bie gi) po in for mo wa li ze bra - nych o star tach swo ich za wod ni - ków w ubie głym se zo nie. W klu - bie, w któ rym tre no wa ło tyl ko 38 osób jest kil ka du żych ta len - tów. Na le ży do nich nie wąt pli wie pod opiecz na tre ne ra Błach nio, Czar ny mi Pruszcz Gdań ski po zwo li ły awan so wać łom ża nom do ćwierć fi na - łu. A tam wręcz roz bi li oni dru gi ze spół Le chii wy gry wa jąc 5:0. Ko lej ne spo tka - nie, któ re mia ło za de cy do wać o uczest - nic twie w fi na le ŁKS za grał z ka drą wo - je wódz twa war miń sko -ma zur skie go. Po cięż kim bo ju lep si oka za li się bia ło - -czer wo ni zwy cię ża jąc po rzu tach kar - nych 6:5. Ostat ni mecz w tych za wo - dach był już po pi sem łom żan. Efek tow - na wy gra na z ka drą woj. po mor skie go 4 do 1 za pew ni ła do syć nie spo dzie wa ne zwy cię stwo w ca łych za wo dach. - Chłop cy wy peł nia li wszyst kie za ło że - nia tak tycz ne, gra li pew nie i spo koj nie pod su mo wał fi na ło we stra cie tre ner. Oprócz suk ce su ze spo ło we go, nie - któ rzy z za wod ni ków zy ska li coś wię cej. - Nie ofi cjal nie do wie dzia łem się, że kil - ku mo ich pod opiecz nych bar dzo spodo ba ło się lu dziom z Le chii i chcie - li by ich na wio snę na te sty mó wił po za koń cze niu tur nie ju tre ner Mrocz - kow ski. Wy gra nie tur nie ju Zło te Lwy Gdań skie to nie wąt pli wy suk ces. Tyl ko czy jest to suk ces ŁKS -u? Tu trze ba by ło by się moc no za sta no wić. - Klub nie po mógł mi w ża den spo - sób. Po je cha li śmy tyl ko dzię ki Mar ci - no wi Tro ja now skie mu, Urzę do wi Mia sta i dy rek cji PG8 nie krył roz - LKS Na rew Kur piew ski Łom ża za koń czył se zon Łom ża lek ko atle ty ką stoi star tu ją ca w kon ku ren cjach rzu - to wych (ku la, dysk) ju nior ka Mag da le na Że brow ska. Jest ona człon ki nią ka dry na ro do wej i ha - lo wą mi strzy nią wo je wódz twa pod la skie go w pchnię ciu ku lą, a tak że wie lo krot ną zwy cięż czy nią mi tin gów za rów no w re gio nie jak i ca łej Pol sce. Mag da le na z kon - kur su na kon kurs po pra wia ła swo je naj lep sze wy ni ki w ku li by w koń cu dojść do po zio mu 13,80 me trów, czy li re kor du wo je wódz - twa pod la skie go ju nio rek. Do bre wy stę py no to wa ły tak że jej młod - sze ko le żan ki. Mło dzicz ki Ju sty - na Urba now ska i Ewe li na Że - brow ska nie mia ły so bie rów nych w pchnię ciu ku lą w na szym re - gio nie. W kon fron ta cji ogól no - pol skiej, na Mi strzo stwach kra - ju Ju sty na zdo by ła brą zo wy me - dal. Obie mło dzicz ki znaj du ją się w ka drze wo je wódz twa pod - la skie go. Tak że skocz ko wie i bie ga - cze LKS -u Na rew ra dzą so bie bar dzo do brze. Tre ner Jan Ko - cza ro wa nia szko le nio wiec. To już nie pierw sza sy tu acja, kie dy mło dzież trak to wa na jest dru go pla no wo, cho - ciaż to wła śnie oni przy spa rza ją Klu - bo wi po zy tyw ne go roz gło su. Po raz ko lej ny po twier dza się fakt, że gdy by tre ne rzy nie mie li ty le cha ry zmy i sa - mo za par cia w so bie to szko le nie grup mło dzie żo wych w ŁKS -ie prak - tycz nie by nie ist nia ło. W ostat nich la tach wła dze klu bu w swo jej wi zji pierw szej dru ży ny za zna cza ły, że ma ona być opar ta głów nie na wy cho - wan kach. Nie ste ty za po mnia ły o jed - nej rze czy jak coś ma być pod sta wą to mu si być sil ne, bo ina czej ca łość le gnie w gru zy... tow ski mo że już od lat li czyć na swo je go asa Ar tu ra Za - czka, któ ry tre nu je obec nie w Po zna niu pod okiem szko le - niow ca ka dry se nio rów Ta de - usza Osi ka. Ar tur nie prze - grał żad ne go waż ne go bie gu od po nad 3 lat chwa li za - wod ni ka Ko tow ski. Do pie ro w Mi strzo stwach Świa ta Ju - nio rów w Byd gosz czy złe wa - run ki po go do we w je go se rii kwa li fi ka cyj nej spra wi ły, że nie uda ło mu się wal czyć o do - bre miej sce. Sil nym punk tem Na rwi jest tak że Mar cin Du dek, któ ry spe cja li zu je się w sko ku w dal. We dług Ko tow skie go za wod nik jest już bar dzo bli ski zła ma nia gra ni cy 8 me trów. Se zon 2008 moż na za tem uznać za uda ny. Du ża licz ba suk ce sów na im pre zach róż nej ran gi prze ło ży ła się na punk ty zdo by te przez klub w ry wa li za - cji dzie ci i mło dzie ży. Uzy ska ne łącz nie po nad 85 punk tów sta - wia ją LKS na dru gim miej scu w Łom ży, za in nym klu bem lek ko - atle tycz nym, LŁKS PRE FBET ŚNIA DO WO Łom ża. Łom ża lek ko atle ty ką stoi pod su mo - wał krót ko mi nio ny se zon tre - ner Ko tow ski.

10 8 REKLAMA N A R E W E X T R A T Y G O D N I K - Ł O M Ż A u WTOREK 16 GRUDNIA 2008

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3 MOIM ZDANIEM Zbli ża ją cy się ko niec ro ku skła nia do pierw szych ocen sy - tu acji w sek to rze bu dow nic twa i pro gnoz jej dal sze go roz wo - ju. Bar dzo zna czą cy wzrost in we sty cji pu blicz

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Język polski Poziom podstawowy Listopad 2010 Mo del za wie ra prze wi dy wa ne od po wie dzi. Od po wie dzi zda ją ce go mo gą przy bie rać róż ną

Bardziej szczegółowo

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne Za ję cia pla stycz ne to ulu bio na dzia łal ność dziec ka wna ucza niu zin te gro wa nym. Są one for mą od re ago wa nia na pięć, roz

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 z mojego punktu widzenia Kon kurs ofert na 2011 rok. Po wie dzieć, że wzbu dził wąt pli wo ści, to był by grzecz no ścio wy eu fe mizm. Wo kół pro ce du ry kon trak to

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A w w w. m e d i a r z e s z o w. p l n r 3 4 7 l r o k X I l 4 s I e r p n I a 2 0 1 6 l r Z e s Z Ó W l k r o s n o e - m a I l : e x t r a - p o d k a

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji W świe cie zdo mi no wa nym przez po śpiech, w któ rym sil niej si i spraw niej si zwy cię

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA Szanowni Państwo! Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego uprzejmie informuje, że została otwarta IV edycja Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 którego celem jest

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Li sto pad 2009 Cz Êç I ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Stare, nowe, kultowe Mo del za wie ra prze

Bardziej szczegółowo

Gdań ski zbiór ma te ria łów ar chi wal nych Służ by Bez pie czeń stwa jest z pew no ścią jed -

Gdań ski zbiór ma te ria łów ar chi wal nych Służ by Bez pie czeń stwa jest z pew no ścią jed - MarzenaKruk Niszczeniemateriałów archiwalnychw Wojewódzkim UrzędzieSprawWewnętrznych w Gdańskuw latach 1989 1990 Gdań ski zbiór ma te ria łów ar chi wal nych Służ by Bez pie czeń stwa jest z pew no ścią

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 24

Bardziej szczegółowo

VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 10

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

DODATEK SPECJALNY. DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13

DODATEK SPECJALNY. DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13 DODATEK SPECJALNY DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych 2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych W naszym salonie znajdziesz: sprzedaż samochodów nowych skup i sprzedaż samochodów używanych kompleksowa obsługa firm szeroki asortyment oryginalnych

Bardziej szczegółowo

z mojego punktu widzenia

z mojego punktu widzenia reklama 2 kwiet nia br. od bę dzie się XXX Okrę go wy Zjazd Le ka rzy - naj wyż sza wła dza na sze go le kar skie go sa - mo rzą du. W ubie głym mie sią cu zwró ci łem się do wszyst kich Ko le ża nek i

Bardziej szczegółowo

P O SK. 56 dni niewykorzystanego urlopu burmistrza sprawa trafiła do sądu. Piknik Rodzinny AERO 2015 str. 4. W numerze

P O SK. 56 dni niewykorzystanego urlopu burmistrza sprawa trafiła do sądu. Piknik Rodzinny AERO 2015 str. 4. W numerze P o R TA l, K Tó Ry otwwworzy C i o C z y W W W.exTRAPolSKA.Pl Dołącz do nas na www.facebook.com/extraplonsk issn 2300-5165 NR 109 l 9 CZERWCA 2015 l ROK III www.extra-plonsk.pl MA jo we tra sy PłOń skich

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Nagroda Imienia Św. Kamila Światowy Dzień Chorego 2008

Nagroda Imienia Św. Kamila Światowy Dzień Chorego 2008 Nagroda Imienia Św. Kamila Światowy Dzień Chorego 2008 Zakon Posługujących Chorym Warszawa, 10 lutego 2008 r. Zakon Posługujących Chorym Nagroda Imienia Św. Kamila Światowy Dzień Chorego 2008 Komunikat

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

Grzyb: Im trud niej tym le piej

Grzyb: Im trud niej tym le piej ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A w w w. m e d i a r z e s z o w. p l n r 3 3 5 l r o k X l 3 0 l i p c a 2 0 1 5 l r Z E S Z Ó W l k r o S n o E - m a i l : e x t r a - p o d k a r p a

Bardziej szczegółowo

Na tapecie. ko wiak. cię ży ły trzy szko ły z naj więk szą ilo ścią gło sów od da nych przez in ter nau tów.

Na tapecie. ko wiak. cię ży ły trzy szko ły z naj więk szą ilo ścią gło sów od da nych przez in ter nau tów. 2 Na tapecie Po wiat Dzię ki Wam ze bra li śmy 4,5 tys. zł na WOŚP XXII Fi nał Wiel kiej Or kie stry Świą - tecz nej Po mo cy prze szedł do hi sto rii. Wciąż jed nak trwa li cze nie pie nię dzy wpły wa

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n SAM BO RZEC: Urząd Gmi ny, Sam bo rzec 43 Sklep spo żyw czy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo