OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA"

Transkrypt

1 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie za okres od r. do r. Warszawa, kwiecień 2009 r.

2 Grupa kapitałowa BBI Capital NFI Spółka Akcyjna PKF Audyt Sp. z o. o. ul. Elbląska 15/ Warszawa tel. +48 (022) fax. +48 (022) OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Grupy kapitałowej BBI Capital NFI Spółka Akcyjna za rok obrotowy od r. do r. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest spółka BBI Capital NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na które składa się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie zostało sporządzone metodą pełną oraz metodą praw własności. Za sporządzenie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej odpowiada kierownik jednostki dominującej. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, a kwestiach nieuregulowanych Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostki powiązane zasad (polityki) rachunkowości i sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS

3 Grupa kapitałowa BBI Capital NFI Spółka Akcyjna Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej grupy kapitałowej na dzień r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od r. do r., sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę kapitałową. Informujemy, że sprawozdania finansowe jednostek zależnych: Relpol 1 Sp. z o.o., BBI Seed Fund Sp. z o.o., MTI Mobilna Telefonia Internetowa Sp. z o.o. oraz Atvertin Sp. z o.o. objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, których udział w sumie bilansowej przed wyłączeniami wynosi 3,8 %, a przychodów ze sprzedaży 1,4 %, nie były badane przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Beata Szymańska Biegły rewident nr 10285/7579 Małgorzata Szymańska Biegły rewident nr 9646/7213 Wiceprezes Zarządu ul. Elbląska 15/ Warszawa Podmiot uprawniony do badania Sprawozdań finansowych nr 548 Warszawa, 30 kwietnia 2009 r. Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS

4 RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie za okres od r. do r. Warszawa, kwiecień 2009 r.

5 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 B. OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ...8 I. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI BILANSOWYCH...8 II. III. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI WYNIKOWYCH...9 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ...10 IV. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI...11 C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA...15 I. POPRAWNOŚĆ PRZYJĘTYCH ZASAD KONSOLIDACJI I DOKUMENTACJI KONSOLIDACYJNEJ...15 II. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO BILANSU...15 III. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT...17 IV. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA ZESTAWIENIA ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM...18 V. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH...18 VI. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA DODATKOWYCH INFORMACJI I OBJAŚNIEŃ...18 VII. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM...18 D. INFORMACJE O ISTOTNYCH NARUSZENIACH PRAWA...19 E. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU...19 F. PODSUMOWANIE BADANIA PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

6 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Część ogólna A. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKUJĄCE BADANĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ Badanie dotyczy Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie powstały w formie Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 5190/94 z dnia 15 grudnia 1994 r. Ostatnia zmiana statutu miała miejsce 4 grudnia 2007 roku aktem notarialnym Rep. A 40658/2007. Fundusz prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz z 2000 roku) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 z 1993 roku z późniejszymi zmianami). W dniu 8 stycznia 2007 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki na BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (dawniej Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A). W dniu 19 czerwca 2001 roku Spółka dominująca wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Siedziba jednostki dominującej mieści się w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 28. Akcje Spółki znajdują się w publicznym obrocie, ostatnia notowana cena sprzedaży z dnia 29 kwietnia 2009 r. wynosiła 1,85 zł. Na koniec badanego okresu Grupa posiada: - kapitał zakładowy tys. zł, - pozostałe kapitały własne tys. zł. Jednostka dominująca: - posiada nr statystyczny w systemie REGON przeważający rodzaj działalności posiada symbol PKD jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany - przez Drugi Urząd Skarbowy w Warszawie NIP BBI Capital NFI S.A. jako jednostka dominująca wg stanu na koniec badanego okresu posiada następujące spółki zależne: Nazwa Spółki Bezpośredni i pośredni udział w kapitale Bezpośredni i pośredni udział w prawach głosu BBI Seed Fund Sp. z o.o. 100,00% 100,00% Relpol 1 Sp. z o.o. 100,00% 100,00% Elekomp Sp. z o.o. 100,00% 100,00% Atvertin Sp. z o.o. 96,40% 96,40% MTI Mobilna Telefonia Internetowa Sp. z o.o. 70,00% 70,00% Cartidge World Sp. z o.o. 55,00% 55,00% Hardex S.A. 43,62% 43,62% Invento Sp. z o.o. 50,00% 50,00% PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

7 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Część ogólna Spółka BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. jako znaczący inwestor wg stanu na koniec badanego okresu posiada następujące spółki stowarzyszone: Nazwa Spółki Bezpośredni i pośredni udział w kapitale Bezpośredni i pośredni udział w prawach głosu BBI Seed Fund Sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy Spółka komandytowa 49,99% 49,99% Cafe News Sp. z o.o. 49,15% 49,15% Kansas Semiconductors LLC 42,00% 42,00% GK Tell S.A. 25,47% 36,28% ZM Nakło S.A. w upadłości 33,00% 33,00% Luxpol S.A. w upadłości 33,00% 33,00% Instal - Lublin S.A. 32,75% 32,75% Geoclima Sp. z o.o. 28,81% 28,81% Spółki Elekomp Sp. z o.o., BBI Seed Fund Sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy Spółka komandytowa, Kansas Semiconductors LLC, ZM Nakło S.A. w upadłości, Luxpol S.A. w upadłości oraz Invento Sp. z o.o. zostały wyłączone z konsolidacji z uwagi na fakt, iż dane tych jednostek są nie istotne dla sprawozdania skonsolidowanego jako całości. Zasadniczym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest: Jednostka dominująca BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie - nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez te podmioty, - wykonywanie praw z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych, jak również rozporządzanie nimi, - udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce, - zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu. Jednostki zależne wchodzące do konsolidacji: Hardex S.A. - produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), - produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, - produkcja arkuszy fornirowych (produkcja płyt i sklejek). - działalność handlowa. BBI Seed Fund Sp. z o.o. - pośrednictwo finansowe, - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Cartidge World Sp. z o.o. - sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego, - sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła, - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia. Atvertin Sp. z o.o. - projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych, - projektowanie i rozmieszczanie reklam w formie np. tablic, paneli, - realizowanie reklam poprzez sprzedaż czasu i miejsce na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, - badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu zwiększenia sprzedaży i wprowadzenia nowych produktów, - produkcja filmów reklamowych. MTI Mobilna Telefonia Internetowa Sp. z o.o. - telekomunikacja, - działalność w zakresie oprogramowania, 4 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

8 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Część ogólna - przetwarzanie danych, - działalność związana z bazami danych, - reprodukcja zapisów nośników informacji, - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Relpol 1 Sp. z o.o. - usługi i handel w zakresie urządzeń elektronicznych. Jednostki stowarzyszone wchodzące do konsolidacji: Grupa Kapitałowa TELL S.A. - telekomunikacja, - sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego, - sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych, - sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego, - informatyka, - reklama. Cafe News S.A. - działalność w zakresie oprogramowania, - doradztwo w zakresie oprogramowania. - działalność związana z informatyką, - reklama, - działalność wydawnicza i poligraficzna, - działalność agencji prasowych. Instal - Lublin S.A. - działalność w zakresie robót budowlanych (wznoszenie konstrukcji stalowych), - działalność w zakresie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej nie sklasyfikowanych, - działalność w zakresie wykonywania robót budowlanych izolacyjnych, - działalność w zakresie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, - działalność w zakresie wykonywania instalacji wodno - kanalizacyjnych, - działalność w zakresie wykonywania pozostałych instalacji budowlanych. Geoclima Sp. z o.o. - sprzedaż hurtowa urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz innych urządzeń wzakresie techniki cieplnej, - sprzedaż hurtowa części, podzespołów i zespołów części, a także wyposażenia dodatkowego do urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, itp. - działalność usługowa w zakresie napraw i konserwacji, - działalność w zakresie projektowania budowlanego i technologicznego, doradztwo, sprawowanie nadzoru budowlanego, - wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. Na dzień wydania opinii organem kierującym w jednostce dominującej jest Zarząd w składzie: Imię i Nazwisko Dawid Sukacz Piotr Karmelita Maciej Dziewolski Funkcja Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Głównym księgowym jednostki dominującej jest Pani Małgorzata Kulis. Średnioroczne zatrudnienie w Grupie wyniosło osób. PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

9 II. Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Część ogólna DANE IDENTYFIKUJĄCE ZBADANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Na badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy składają się sprawozdania jednostkowe Spółki dominującej oraz Spółek podporządkowanych (dane w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej). Spółka BBI Capital NFI S.A.- jednostka dominująca Suma bilansowa na r. Wynik netto za okres r Hardex S.A MTI Mobilna Telefonia Internetowa Sp. z o.o. Cartidge World Sp. z o.o Podmiot uprawniony do badania i rodzaj opinii PKF Audyt Sp. z o.o., opinia bez zastrzeżeń PKF Audyt Sp. z o.o., opinia bez zastrzeżeń Metoda konsolidacji Metoda pełna Metoda pełna Metoda pełna Kancelaria Biegłego Rewidenta Arkadiusz Stański, bez zastrzeżeń Metoda pełna BBI Seed Fund Sp. z o.o Metoda pełna Relpol 1 Sp. z o.o Metoda pełna Atvertin Sp. z o.o Metoda pełna GK Tell S.A Cafe News S.A Instal Lublin S.A Geoclima Sp. z o.o PKF Audyt Sp. z o.o., opinia bez zastrzeżeń PKF Audyt Sp. z o.o., opinia bez zastrzeżeń Biuro Doradcze PRODKO Sp. z o.o., opinia bez zastrzeżeń Metoda praw własności Metoda praw własności Metoda praw własności Metoda praw własności Powiązanie pomiędzy sprawozdaniami jednostkowymi, a sprawozdaniem skonsolidowanym przedstawia się następująco (dane w tysiącach złotych): Spółka Suma bilansowa Wynik netto Podmiot dominujący Podmioty zależne RAZEM Korekty konsolidacyjne dotyczące podmiotów konsolidowanych metodą praw własności i metodą pełną Suma sprawozdania skonsolidowanego Rodzaj zmiany zakresu jednostek objętych konsolidacją: W okresie objętym konsolidacją wystąpiły następujące zmiany w składzie Grupy Kapitałowej w porównaniu do roku ubiegłego: - metodą pełną objęto spółkę Atvertin Sp. z o.o., - metodą praw własności objęto Spółki: Instal Lublin S.A., Geoclima Sp. z o.o., - sprzedano spółki konsolidowane metodą pełną: Relpol 2 Sp. z o.o., Relpol 5 Sp. z o.o. - sprzedano spółki konsolidowane metodą praw własności: GK Elzab S.A., GK IZNS S.A., - zakończono likwidację spółki WZF FOTON w likwidacji Spółka Akcyjna, konsolidowaną metodą pełną. 6 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

10 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Część ogólna Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe scharakteryzowane w opinii. Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone zostało sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej w roku obrotowym od r. do r. III. INFORMACJE O SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA POPRZEDNI ROK OBROTOWY Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, tj. za okres od r. do r., zostało zbadane przez PKF Consult Sp. z o.o. i uzyskało opinię bez zastrzeżeń. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2007 r. zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 sierpnia 2008 roku. Zatwierdzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2007 r. zostało: - złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. - ogłoszone w Monitorze Polskim B nr 435 poz w dniu 18 marca 2009 roku. IV. DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT UPRAWNIONY PRZEPROWADZAJĄCY BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 10 lutego 2009 r. Spółka PKF Audyt Sp. z o.o. została powołana do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 r., umowa o badanie została zawarta dnia 13 lutego 2009 r. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Elbląskiej 15/17, jest wpisany na listę pod numerem 548, a w jego imieniu badanie przeprowadziła Beata Szymańska, wpisana do rejestru i na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta pod numerem 10285/7579. Zarówno podmiot uprawniony, jak i przeprowadzający w jego imieniu badanie biegły rewident oraz osoby uczestniczące w badaniu nie będące biegłymi rewidentami stwierdzają, że pozostają niezależni od badanej jednostki, w rozumieniu art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Badanie przeprowadzono w okresie od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2009 r. V. OŚWIADCZENIA JEDNOSTKI I DOSTĘPNOŚĆ DANYCH Zarząd Spółki dominującej w dniu 30 kwietnia 2009 r. złożył oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawionego do badania, ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań warunkowych istniejących na dzień r. oraz nie zaistnieniu do dnia złożenia oświadczenia zdarzeń wpływających w sposób istotny na wielkość danych wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok badany. W trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółka dominująca udostępniła dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i sporządzenia raportu. VI. POZOSTAŁE INFORMACJE Nie stanowiło bezpośredniego przedmiotu badania wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń podlegających ściganiu, jak również nieprawidłowości jakie wystąpiły poza systemem rachunkowości. PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

11 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Ocena sytuacji majątkowo - finansowej B. OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ Analiza przedstawiona poniżej obejmuje trzy ostatnie okresy sprawozdawcze: - od do r., - od do r. - od do r. W okresie objętym analizą poza powiększeniem grupy o nowe spółki zależne i stowarzyszone oraz pomniejszeniem grupy o spółki sprzedane nie wystąpiły istotne zmiany, w tym zasad konsolidacji i polityki rachunkowości, mające znaczenie dla odczytywania informacji zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Wszystkie dane prezentowane w tabelach są wyrażone w tys. zł., zaś użyte w nich symbole mają następujące znaczenie: - BZ - bilans zamknięcia - OU - okres ubiegły - BO - bilans otwarcia - OB - okres bieżący Zaprezentowane wartości w tabeli - w kolumnie Zmiana odnoszą się do wartości wyrażonych w tys. zł. Struktura poszczególnych pozycji w przedstawionych dalej tabelach liczona jest w następujący sposób: - w odniesieniu do pozycji bilansowych w stosunku do sumy bilansowej; - w odniesieniu do pozycji przychodowych rachunku zysków i strat w stosunku do wartości przychodów ogółem; - w odniesieniu do pozycji kosztowych rachunku zysków i strat w stosunku do wartości kosztów ogółem, - w odniesieniu do pozycji wynikowych na poszczególnych poziomach oraz do obciążeń wyniku w stosunku do wyniku netto. I. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI BILANSOWYCH L.p. AKTYWA r. (BO) Stan na Struktura Zmiana r. (BO) r. (BZ) 2006 r r r. (BZ - BO) BO A. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,1% 12,2% 5,7% -50,2% B. Portfel inwestycyjny ,8% 47,0% 44,1% 1,2% I. II. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe ,9% 21,6% 13,4% -33,0% ,9% 25,4% 30,7% 30,3% C. Należności ,6% 7,6% 10,9% 54,7% D. Zapasy ,0% 4,6% 5,4% 26,5% E. Inne aktywa ,9% 28,6% 33,9% 27,8% F. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ,6% -100,0% AKTYWA RAZEM ,0% 100,0% 100,0% 7,7% 8 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

12 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Ocena sytuacji majątkowo - finansowej L.p. PASYWA r. (BO) Stan na Struktura Zmiana r. (BO) r. (BZ) 2006 r r r. (BZ - BO) BO A. Zobowiązania ,9% 14,8% 22,0% 59,8% B. Rozliczenia międzyokresowe ,1% 0,7% 0,6% -3,7% C. Rezerwy ,8% 2,5% 2,2% -4,2% D. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży E. Kapitał własny ,3% 82,0% 75,1% -1,2% I. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ,3% 72,5% 60,9% -9,5% II. Kapitał mniejszości ,0% 9,4% 14,2% 62,3% PASYWA RAZEM ,0% 100,0% 100,0% 7,7% II. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI WYNIKOWYCH L.p. Wyszczególnienie r. A. Udział w zyskach i stratach jednostki stowarzyszonej i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą praw własności B. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Za okres Struktura Zmiana r. (OU) r. (OB) 2006 r r r. (OB - U) OU ,7% 0,6% - 71,1% ,8% 93,3% 95,5% - 18,7% C. Przychody z inwestycji Funduszu ,9% 1,4% 1,5% - 17,6% D. Zysk (strata) ze zbycia inwestycji Funduszu ,1% 6,0% 31,1% 311,6% E. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,1% 79,5% 71,8% - 19,1% F. Aktualizacja wartości inwestycji w Funduszu ,9% - 9,8% 197,5% G. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności (A+B+C+/-D-E-F) ,2% 235,3% 346,0% 9,2% H. Koszty sprzedaży ,3% 4,8% 6,6% 24,1% I. Koszty ogólnego zarządu ,6% 9,5% 12,4% 16,6% J. Koszty operacyjne Funduszu ,0% 5,4% 7,7% 27,6% K. Zysk (strata) netto z podstawowej działalności (G- H-I-J) ,4% 103,4% 130,2% - 6,4% L. Pozostałe przychody operacyjne ,3% 3,8% 0,8% - 83,2% Ł. Pozostałe koszty operacyjne ,5% 0,4% 1,2% 172,6% M. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (K+L-Ł) ,7% 129,0% 127,1% - 26,8% N. Przychody finansowe ,1% 0,5% 1,5% 147,1% O. Koszty finansowe ,4% 0,5% 0,3% - 43,8% P. Zysk (strata) brutto (M+N-O) ,8% 129,2% 136,3% - 21,7% R. Podatek dochodowy ,1% 12,8% 23,9% 39,0% S. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) T. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (P+/-R+/-S) U. Zysk (strata) za rok obrotowy na działalności zaniechanej ,7% 116,5% 112,4% - 28,3% ,2% - 2,3% 0,0% - 100,0% W. Zysk (strata) mniejszości, w tym: ,5% 14,2% 12,4% - 35,2% - dotyczący działalności zaniechanej ,3% - 1,1% 0,0% - 100,0% L. Zysk (strata) netto (T+U-W) ,0% 100,0% 100,0% - 25,7% PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

13 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Ocena sytuacji majątkowo - finansowej III. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ Wyszczególnienie j.m r r r. Podstawowe wielkości i wskaźniki struktury Suma bilansowa tys. zł Wynik netto (+/-) tys. zł Przychody ogółem przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów + przychody z inwestycji Funduszu + pozostałe przychody operacyjne + tys. zł przychody finansowe Wskaźnik struktury portfela inwestycyjnego (notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe/nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne 1,7 0,8503 0,4 instrumenty finansowe) Wskaźniki rentowności Rentowność aktywów (ROA) (wynik netto / aktywa ogółem) *100 % 2,17% 7,85% 5,41% Rentowność kapitałów własnych (ROE) (wynik netto / kapitały własne ogółem) *100 % 3,23% 9,58% 7,20% Rentowność przychodów (wynik netto / przychody ogółem) *100 % 2,52% 13,80% 12,88% Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania i rezerwy ogółem / aktywa ogółem) *100 % 32,73% 18,05% 24,87% Stopa zadłużenia (wskaźnik zadłużenia kapitału własnego) (zobowiązania i rezerwy ogółem / kapitały własne) *100 % 48,66% 22,02% 33,10% Pozostałe wskaźniki Wskaźnik efektywności (wynik finansowy netto / stan aktywów netto)*100 % 3,23% 9,58% 7,20% 10 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

14 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Ocena sytuacji majątkowo - finansowej IV. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI 1. BILANS DYNAMIKA I STRUKTURA Wartości w tys. zł. Pasywa Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa Aktywa Środki pieniężne Portfel inwestycyjny Należności Zapasy Inne aktywa Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Zobowiązania Rezerwy Kapitał własny Suma bilansowa Grupy kapitałowej zamknęła się w roku 2008 kwotą tys. zł, tj. o 7,7 % wyższą w stosunku do 2007 roku. Po stronie aktywów Grupy największy wzrost o 54,7% wystąpił w pozycji należności, a także w pozycji inne aktywa o 27,8 %. Znaczne spadki w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano w pozycji środków pieniężnych (spadek o 50,2 %). Portfel inwestycyjny utrzymał się na zbliżonym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego natomiast zmianie uległa jego struktura, w spółkach notowanych nastąpił spadek o 33 %, przy jednoczesnym wzroście o 30,3 % w pozycji spółek nienotowanych. Było to efektem dużych ruchów w portfelu Funduszu, co spowodowało zmianę składu Grupy kapitałowej. Dokonano m.in. sprzedaży Spółek Relpol 2 Sp. z o.o., Relpol 5 Sp. z o.o., Elzab S.A. oraz zmniejszono udział procentowy w IZNS S.A., co spowodowało, że Spółka przeszła do portfela mniejszościowego. Fundusz zakupił udziały m.in. w Atvertin Sp. z o.o. Instal Lublin S.A., Geoclima Sp. z o.o., Elekomp Sp. z o.o. oraz Invento Sp. z o.o. Ponadto Fundusz dokonał znacznych zakupów spółek mniejszościowych, które nie zostały objęte konsolidacją. Po stronie pasywów w 2008 r. nastąpiło obniżenie kapitałów własnych o 1,2 % w porównaniu do roku poprzedniego na co bezpośredni wpływ miało obniżenie kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (spadek o 9,5 %) przy jednoczesnym wzroście kapitału mniejszości o tys. zł co stanowi 62,3% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Spadek wartości kapitałów własnych został w dużej mierze zniwelowany osiągnięciem dodatniego wyniku finansowego za okres bieżący w kwocie tys. zł. W badanej Grupie wzrosły znacząco zobowiązania (o 59,8 %) w porównaniu do 2007 r., czego nie należy oceniać negatywnie w świetle struktury pasywów, bowiem nadal dominującym źródłem finansowania majątku są kapitały własne, które w 2008r. stanowią 75,1 % pasywów przy poziomie zobowiązań 22,0 %. PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

15 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Ocena sytuacji majątkowo - finansowej 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYNIKI NA PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY wartości w tys. zł Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności Zysk (strata) netto z podstawowej działalności r r r W stosunku do roku ubiegłego Grupa Kapitałowa prezentuje poprawę wyniku brutto na działalności podstawowej (wzrost o kwotę tys. zł). Wzrost ten spowodowany był osiągnięciem zysku ze zbycia inwestycji Funduszu wyższego w 2008 r. o tys. zł, co stanowi wzrost o 311,6% ( dotyczy głównie sprzedaży Infrabud Sp. z o.o. części akcji IZNS S.A. i Hardex S.A. oraz udziałów w Relpol 2 Sp. z o.o. i Relpol 5 Sp. z o.o.), w porównaniu do roku ubiegłego oraz wzrostem przychodów z dywidend i udziałów w zyskach ( o 91,6%). W 2008 r. Grupa wypracowała znacznie niższe niż w roku ubiegłym (o 18,7%) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przy jednoczesnym spadku (o 19,1%) kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów. Powyższa relacja pozwoliła na utrzymanie wyniku finansowego na dodatnim poziomie i wyższym niż w 2007r. o 9,2 % w wartości zysku brutto z podstawowej działalności. Należy także zaznaczyć, że spadkowi w badanym okresie uległy także przychody ogółem o 20,4 %. Grupa Kapitałowa odnotowała niezbyt wysoki spadek zysku netto z podstawowej działalności w porównaniu do spadku przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów obniżenie wynosi 6,4 %. Zysk na tym poziomie jest kontynuacją wyniku brutto na podstawowej działalności i został osiągnięty pomimo znacznej aktualizacji wartości inwestycji w Funduszu (wartość ujemna tys. zł; przy czym kwota aktualizacji w 2007 r. była prawie 3-krotnie niższa i wynosiła (-) tys. zł). 12 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego BUMECH Spółka Akcyjna w Tychach za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Warszawa, kwiecień 2009 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku - Dz. U. Nr 49, poz.463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ALUMAST S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31GRUDNIA 2012 ROKU Poznań, dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok) ORANGEPL - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259,

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo