OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA"

Transkrypt

1 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie za okres od r. do r. Warszawa, kwiecień 2009 r.

2 Grupa kapitałowa BBI Capital NFI Spółka Akcyjna PKF Audyt Sp. z o. o. ul. Elbląska 15/ Warszawa tel. +48 (022) fax. +48 (022) OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Grupy kapitałowej BBI Capital NFI Spółka Akcyjna za rok obrotowy od r. do r. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest spółka BBI Capital NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na które składa się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie zostało sporządzone metodą pełną oraz metodą praw własności. Za sporządzenie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej odpowiada kierownik jednostki dominującej. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, a kwestiach nieuregulowanych Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostki powiązane zasad (polityki) rachunkowości i sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS

3 Grupa kapitałowa BBI Capital NFI Spółka Akcyjna Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej grupy kapitałowej na dzień r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od r. do r., sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę kapitałową. Informujemy, że sprawozdania finansowe jednostek zależnych: Relpol 1 Sp. z o.o., BBI Seed Fund Sp. z o.o., MTI Mobilna Telefonia Internetowa Sp. z o.o. oraz Atvertin Sp. z o.o. objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, których udział w sumie bilansowej przed wyłączeniami wynosi 3,8 %, a przychodów ze sprzedaży 1,4 %, nie były badane przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Beata Szymańska Biegły rewident nr 10285/7579 Małgorzata Szymańska Biegły rewident nr 9646/7213 Wiceprezes Zarządu ul. Elbląska 15/ Warszawa Podmiot uprawniony do badania Sprawozdań finansowych nr 548 Warszawa, 30 kwietnia 2009 r. Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS

4 RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie za okres od r. do r. Warszawa, kwiecień 2009 r.

5 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 B. OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ...8 I. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI BILANSOWYCH...8 II. III. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI WYNIKOWYCH...9 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ...10 IV. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI...11 C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA...15 I. POPRAWNOŚĆ PRZYJĘTYCH ZASAD KONSOLIDACJI I DOKUMENTACJI KONSOLIDACYJNEJ...15 II. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO BILANSU...15 III. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT...17 IV. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA ZESTAWIENIA ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM...18 V. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH...18 VI. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA DODATKOWYCH INFORMACJI I OBJAŚNIEŃ...18 VII. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM...18 D. INFORMACJE O ISTOTNYCH NARUSZENIACH PRAWA...19 E. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU...19 F. PODSUMOWANIE BADANIA PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

6 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Część ogólna A. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKUJĄCE BADANĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ Badanie dotyczy Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie powstały w formie Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 5190/94 z dnia 15 grudnia 1994 r. Ostatnia zmiana statutu miała miejsce 4 grudnia 2007 roku aktem notarialnym Rep. A 40658/2007. Fundusz prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz z 2000 roku) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 z 1993 roku z późniejszymi zmianami). W dniu 8 stycznia 2007 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki na BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (dawniej Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A). W dniu 19 czerwca 2001 roku Spółka dominująca wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Siedziba jednostki dominującej mieści się w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 28. Akcje Spółki znajdują się w publicznym obrocie, ostatnia notowana cena sprzedaży z dnia 29 kwietnia 2009 r. wynosiła 1,85 zł. Na koniec badanego okresu Grupa posiada: - kapitał zakładowy tys. zł, - pozostałe kapitały własne tys. zł. Jednostka dominująca: - posiada nr statystyczny w systemie REGON przeważający rodzaj działalności posiada symbol PKD jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany - przez Drugi Urząd Skarbowy w Warszawie NIP BBI Capital NFI S.A. jako jednostka dominująca wg stanu na koniec badanego okresu posiada następujące spółki zależne: Nazwa Spółki Bezpośredni i pośredni udział w kapitale Bezpośredni i pośredni udział w prawach głosu BBI Seed Fund Sp. z o.o. 100,00% 100,00% Relpol 1 Sp. z o.o. 100,00% 100,00% Elekomp Sp. z o.o. 100,00% 100,00% Atvertin Sp. z o.o. 96,40% 96,40% MTI Mobilna Telefonia Internetowa Sp. z o.o. 70,00% 70,00% Cartidge World Sp. z o.o. 55,00% 55,00% Hardex S.A. 43,62% 43,62% Invento Sp. z o.o. 50,00% 50,00% PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

7 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Część ogólna Spółka BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. jako znaczący inwestor wg stanu na koniec badanego okresu posiada następujące spółki stowarzyszone: Nazwa Spółki Bezpośredni i pośredni udział w kapitale Bezpośredni i pośredni udział w prawach głosu BBI Seed Fund Sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy Spółka komandytowa 49,99% 49,99% Cafe News Sp. z o.o. 49,15% 49,15% Kansas Semiconductors LLC 42,00% 42,00% GK Tell S.A. 25,47% 36,28% ZM Nakło S.A. w upadłości 33,00% 33,00% Luxpol S.A. w upadłości 33,00% 33,00% Instal - Lublin S.A. 32,75% 32,75% Geoclima Sp. z o.o. 28,81% 28,81% Spółki Elekomp Sp. z o.o., BBI Seed Fund Sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy Spółka komandytowa, Kansas Semiconductors LLC, ZM Nakło S.A. w upadłości, Luxpol S.A. w upadłości oraz Invento Sp. z o.o. zostały wyłączone z konsolidacji z uwagi na fakt, iż dane tych jednostek są nie istotne dla sprawozdania skonsolidowanego jako całości. Zasadniczym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest: Jednostka dominująca BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie - nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez te podmioty, - wykonywanie praw z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych, jak również rozporządzanie nimi, - udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce, - zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu. Jednostki zależne wchodzące do konsolidacji: Hardex S.A. - produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), - produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, - produkcja arkuszy fornirowych (produkcja płyt i sklejek). - działalność handlowa. BBI Seed Fund Sp. z o.o. - pośrednictwo finansowe, - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Cartidge World Sp. z o.o. - sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego, - sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła, - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia. Atvertin Sp. z o.o. - projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych, - projektowanie i rozmieszczanie reklam w formie np. tablic, paneli, - realizowanie reklam poprzez sprzedaż czasu i miejsce na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, - badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu zwiększenia sprzedaży i wprowadzenia nowych produktów, - produkcja filmów reklamowych. MTI Mobilna Telefonia Internetowa Sp. z o.o. - telekomunikacja, - działalność w zakresie oprogramowania, 4 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

8 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Część ogólna - przetwarzanie danych, - działalność związana z bazami danych, - reprodukcja zapisów nośników informacji, - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Relpol 1 Sp. z o.o. - usługi i handel w zakresie urządzeń elektronicznych. Jednostki stowarzyszone wchodzące do konsolidacji: Grupa Kapitałowa TELL S.A. - telekomunikacja, - sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego, - sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych, - sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego, - informatyka, - reklama. Cafe News S.A. - działalność w zakresie oprogramowania, - doradztwo w zakresie oprogramowania. - działalność związana z informatyką, - reklama, - działalność wydawnicza i poligraficzna, - działalność agencji prasowych. Instal - Lublin S.A. - działalność w zakresie robót budowlanych (wznoszenie konstrukcji stalowych), - działalność w zakresie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej nie sklasyfikowanych, - działalność w zakresie wykonywania robót budowlanych izolacyjnych, - działalność w zakresie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, - działalność w zakresie wykonywania instalacji wodno - kanalizacyjnych, - działalność w zakresie wykonywania pozostałych instalacji budowlanych. Geoclima Sp. z o.o. - sprzedaż hurtowa urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz innych urządzeń wzakresie techniki cieplnej, - sprzedaż hurtowa części, podzespołów i zespołów części, a także wyposażenia dodatkowego do urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, itp. - działalność usługowa w zakresie napraw i konserwacji, - działalność w zakresie projektowania budowlanego i technologicznego, doradztwo, sprawowanie nadzoru budowlanego, - wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. Na dzień wydania opinii organem kierującym w jednostce dominującej jest Zarząd w składzie: Imię i Nazwisko Dawid Sukacz Piotr Karmelita Maciej Dziewolski Funkcja Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Głównym księgowym jednostki dominującej jest Pani Małgorzata Kulis. Średnioroczne zatrudnienie w Grupie wyniosło osób. PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

9 II. Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Część ogólna DANE IDENTYFIKUJĄCE ZBADANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Na badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy składają się sprawozdania jednostkowe Spółki dominującej oraz Spółek podporządkowanych (dane w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej). Spółka BBI Capital NFI S.A.- jednostka dominująca Suma bilansowa na r. Wynik netto za okres r Hardex S.A MTI Mobilna Telefonia Internetowa Sp. z o.o. Cartidge World Sp. z o.o Podmiot uprawniony do badania i rodzaj opinii PKF Audyt Sp. z o.o., opinia bez zastrzeżeń PKF Audyt Sp. z o.o., opinia bez zastrzeżeń Metoda konsolidacji Metoda pełna Metoda pełna Metoda pełna Kancelaria Biegłego Rewidenta Arkadiusz Stański, bez zastrzeżeń Metoda pełna BBI Seed Fund Sp. z o.o Metoda pełna Relpol 1 Sp. z o.o Metoda pełna Atvertin Sp. z o.o Metoda pełna GK Tell S.A Cafe News S.A Instal Lublin S.A Geoclima Sp. z o.o PKF Audyt Sp. z o.o., opinia bez zastrzeżeń PKF Audyt Sp. z o.o., opinia bez zastrzeżeń Biuro Doradcze PRODKO Sp. z o.o., opinia bez zastrzeżeń Metoda praw własności Metoda praw własności Metoda praw własności Metoda praw własności Powiązanie pomiędzy sprawozdaniami jednostkowymi, a sprawozdaniem skonsolidowanym przedstawia się następująco (dane w tysiącach złotych): Spółka Suma bilansowa Wynik netto Podmiot dominujący Podmioty zależne RAZEM Korekty konsolidacyjne dotyczące podmiotów konsolidowanych metodą praw własności i metodą pełną Suma sprawozdania skonsolidowanego Rodzaj zmiany zakresu jednostek objętych konsolidacją: W okresie objętym konsolidacją wystąpiły następujące zmiany w składzie Grupy Kapitałowej w porównaniu do roku ubiegłego: - metodą pełną objęto spółkę Atvertin Sp. z o.o., - metodą praw własności objęto Spółki: Instal Lublin S.A., Geoclima Sp. z o.o., - sprzedano spółki konsolidowane metodą pełną: Relpol 2 Sp. z o.o., Relpol 5 Sp. z o.o. - sprzedano spółki konsolidowane metodą praw własności: GK Elzab S.A., GK IZNS S.A., - zakończono likwidację spółki WZF FOTON w likwidacji Spółka Akcyjna, konsolidowaną metodą pełną. 6 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

10 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Część ogólna Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe scharakteryzowane w opinii. Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone zostało sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej w roku obrotowym od r. do r. III. INFORMACJE O SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA POPRZEDNI ROK OBROTOWY Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, tj. za okres od r. do r., zostało zbadane przez PKF Consult Sp. z o.o. i uzyskało opinię bez zastrzeżeń. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2007 r. zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 sierpnia 2008 roku. Zatwierdzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2007 r. zostało: - złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. - ogłoszone w Monitorze Polskim B nr 435 poz w dniu 18 marca 2009 roku. IV. DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT UPRAWNIONY PRZEPROWADZAJĄCY BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 10 lutego 2009 r. Spółka PKF Audyt Sp. z o.o. została powołana do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 r., umowa o badanie została zawarta dnia 13 lutego 2009 r. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Elbląskiej 15/17, jest wpisany na listę pod numerem 548, a w jego imieniu badanie przeprowadziła Beata Szymańska, wpisana do rejestru i na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta pod numerem 10285/7579. Zarówno podmiot uprawniony, jak i przeprowadzający w jego imieniu badanie biegły rewident oraz osoby uczestniczące w badaniu nie będące biegłymi rewidentami stwierdzają, że pozostają niezależni od badanej jednostki, w rozumieniu art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Badanie przeprowadzono w okresie od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2009 r. V. OŚWIADCZENIA JEDNOSTKI I DOSTĘPNOŚĆ DANYCH Zarząd Spółki dominującej w dniu 30 kwietnia 2009 r. złożył oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawionego do badania, ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań warunkowych istniejących na dzień r. oraz nie zaistnieniu do dnia złożenia oświadczenia zdarzeń wpływających w sposób istotny na wielkość danych wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok badany. W trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółka dominująca udostępniła dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i sporządzenia raportu. VI. POZOSTAŁE INFORMACJE Nie stanowiło bezpośredniego przedmiotu badania wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń podlegających ściganiu, jak również nieprawidłowości jakie wystąpiły poza systemem rachunkowości. PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

11 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Ocena sytuacji majątkowo - finansowej B. OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ Analiza przedstawiona poniżej obejmuje trzy ostatnie okresy sprawozdawcze: - od do r., - od do r. - od do r. W okresie objętym analizą poza powiększeniem grupy o nowe spółki zależne i stowarzyszone oraz pomniejszeniem grupy o spółki sprzedane nie wystąpiły istotne zmiany, w tym zasad konsolidacji i polityki rachunkowości, mające znaczenie dla odczytywania informacji zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Wszystkie dane prezentowane w tabelach są wyrażone w tys. zł., zaś użyte w nich symbole mają następujące znaczenie: - BZ - bilans zamknięcia - OU - okres ubiegły - BO - bilans otwarcia - OB - okres bieżący Zaprezentowane wartości w tabeli - w kolumnie Zmiana odnoszą się do wartości wyrażonych w tys. zł. Struktura poszczególnych pozycji w przedstawionych dalej tabelach liczona jest w następujący sposób: - w odniesieniu do pozycji bilansowych w stosunku do sumy bilansowej; - w odniesieniu do pozycji przychodowych rachunku zysków i strat w stosunku do wartości przychodów ogółem; - w odniesieniu do pozycji kosztowych rachunku zysków i strat w stosunku do wartości kosztów ogółem, - w odniesieniu do pozycji wynikowych na poszczególnych poziomach oraz do obciążeń wyniku w stosunku do wyniku netto. I. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI BILANSOWYCH L.p. AKTYWA r. (BO) Stan na Struktura Zmiana r. (BO) r. (BZ) 2006 r r r. (BZ - BO) BO A. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,1% 12,2% 5,7% -50,2% B. Portfel inwestycyjny ,8% 47,0% 44,1% 1,2% I. II. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe ,9% 21,6% 13,4% -33,0% ,9% 25,4% 30,7% 30,3% C. Należności ,6% 7,6% 10,9% 54,7% D. Zapasy ,0% 4,6% 5,4% 26,5% E. Inne aktywa ,9% 28,6% 33,9% 27,8% F. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ,6% -100,0% AKTYWA RAZEM ,0% 100,0% 100,0% 7,7% 8 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

12 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Ocena sytuacji majątkowo - finansowej L.p. PASYWA r. (BO) Stan na Struktura Zmiana r. (BO) r. (BZ) 2006 r r r. (BZ - BO) BO A. Zobowiązania ,9% 14,8% 22,0% 59,8% B. Rozliczenia międzyokresowe ,1% 0,7% 0,6% -3,7% C. Rezerwy ,8% 2,5% 2,2% -4,2% D. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży E. Kapitał własny ,3% 82,0% 75,1% -1,2% I. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ,3% 72,5% 60,9% -9,5% II. Kapitał mniejszości ,0% 9,4% 14,2% 62,3% PASYWA RAZEM ,0% 100,0% 100,0% 7,7% II. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI WYNIKOWYCH L.p. Wyszczególnienie r. A. Udział w zyskach i stratach jednostki stowarzyszonej i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą praw własności B. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Za okres Struktura Zmiana r. (OU) r. (OB) 2006 r r r. (OB - U) OU ,7% 0,6% - 71,1% ,8% 93,3% 95,5% - 18,7% C. Przychody z inwestycji Funduszu ,9% 1,4% 1,5% - 17,6% D. Zysk (strata) ze zbycia inwestycji Funduszu ,1% 6,0% 31,1% 311,6% E. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,1% 79,5% 71,8% - 19,1% F. Aktualizacja wartości inwestycji w Funduszu ,9% - 9,8% 197,5% G. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności (A+B+C+/-D-E-F) ,2% 235,3% 346,0% 9,2% H. Koszty sprzedaży ,3% 4,8% 6,6% 24,1% I. Koszty ogólnego zarządu ,6% 9,5% 12,4% 16,6% J. Koszty operacyjne Funduszu ,0% 5,4% 7,7% 27,6% K. Zysk (strata) netto z podstawowej działalności (G- H-I-J) ,4% 103,4% 130,2% - 6,4% L. Pozostałe przychody operacyjne ,3% 3,8% 0,8% - 83,2% Ł. Pozostałe koszty operacyjne ,5% 0,4% 1,2% 172,6% M. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (K+L-Ł) ,7% 129,0% 127,1% - 26,8% N. Przychody finansowe ,1% 0,5% 1,5% 147,1% O. Koszty finansowe ,4% 0,5% 0,3% - 43,8% P. Zysk (strata) brutto (M+N-O) ,8% 129,2% 136,3% - 21,7% R. Podatek dochodowy ,1% 12,8% 23,9% 39,0% S. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) T. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (P+/-R+/-S) U. Zysk (strata) za rok obrotowy na działalności zaniechanej ,7% 116,5% 112,4% - 28,3% ,2% - 2,3% 0,0% - 100,0% W. Zysk (strata) mniejszości, w tym: ,5% 14,2% 12,4% - 35,2% - dotyczący działalności zaniechanej ,3% - 1,1% 0,0% - 100,0% L. Zysk (strata) netto (T+U-W) ,0% 100,0% 100,0% - 25,7% PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

13 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Ocena sytuacji majątkowo - finansowej III. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ Wyszczególnienie j.m r r r. Podstawowe wielkości i wskaźniki struktury Suma bilansowa tys. zł Wynik netto (+/-) tys. zł Przychody ogółem przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów + przychody z inwestycji Funduszu + pozostałe przychody operacyjne + tys. zł przychody finansowe Wskaźnik struktury portfela inwestycyjnego (notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe/nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne 1,7 0,8503 0,4 instrumenty finansowe) Wskaźniki rentowności Rentowność aktywów (ROA) (wynik netto / aktywa ogółem) *100 % 2,17% 7,85% 5,41% Rentowność kapitałów własnych (ROE) (wynik netto / kapitały własne ogółem) *100 % 3,23% 9,58% 7,20% Rentowność przychodów (wynik netto / przychody ogółem) *100 % 2,52% 13,80% 12,88% Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania i rezerwy ogółem / aktywa ogółem) *100 % 32,73% 18,05% 24,87% Stopa zadłużenia (wskaźnik zadłużenia kapitału własnego) (zobowiązania i rezerwy ogółem / kapitały własne) *100 % 48,66% 22,02% 33,10% Pozostałe wskaźniki Wskaźnik efektywności (wynik finansowy netto / stan aktywów netto)*100 % 3,23% 9,58% 7,20% 10 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

14 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Ocena sytuacji majątkowo - finansowej IV. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI 1. BILANS DYNAMIKA I STRUKTURA Wartości w tys. zł. Pasywa Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa Aktywa Środki pieniężne Portfel inwestycyjny Należności Zapasy Inne aktywa Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Zobowiązania Rezerwy Kapitał własny Suma bilansowa Grupy kapitałowej zamknęła się w roku 2008 kwotą tys. zł, tj. o 7,7 % wyższą w stosunku do 2007 roku. Po stronie aktywów Grupy największy wzrost o 54,7% wystąpił w pozycji należności, a także w pozycji inne aktywa o 27,8 %. Znaczne spadki w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano w pozycji środków pieniężnych (spadek o 50,2 %). Portfel inwestycyjny utrzymał się na zbliżonym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego natomiast zmianie uległa jego struktura, w spółkach notowanych nastąpił spadek o 33 %, przy jednoczesnym wzroście o 30,3 % w pozycji spółek nienotowanych. Było to efektem dużych ruchów w portfelu Funduszu, co spowodowało zmianę składu Grupy kapitałowej. Dokonano m.in. sprzedaży Spółek Relpol 2 Sp. z o.o., Relpol 5 Sp. z o.o., Elzab S.A. oraz zmniejszono udział procentowy w IZNS S.A., co spowodowało, że Spółka przeszła do portfela mniejszościowego. Fundusz zakupił udziały m.in. w Atvertin Sp. z o.o. Instal Lublin S.A., Geoclima Sp. z o.o., Elekomp Sp. z o.o. oraz Invento Sp. z o.o. Ponadto Fundusz dokonał znacznych zakupów spółek mniejszościowych, które nie zostały objęte konsolidacją. Po stronie pasywów w 2008 r. nastąpiło obniżenie kapitałów własnych o 1,2 % w porównaniu do roku poprzedniego na co bezpośredni wpływ miało obniżenie kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (spadek o 9,5 %) przy jednoczesnym wzroście kapitału mniejszości o tys. zł co stanowi 62,3% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Spadek wartości kapitałów własnych został w dużej mierze zniwelowany osiągnięciem dodatniego wyniku finansowego za okres bieżący w kwocie tys. zł. W badanej Grupie wzrosły znacząco zobowiązania (o 59,8 %) w porównaniu do 2007 r., czego nie należy oceniać negatywnie w świetle struktury pasywów, bowiem nadal dominującym źródłem finansowania majątku są kapitały własne, które w 2008r. stanowią 75,1 % pasywów przy poziomie zobowiązań 22,0 %. PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

15 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Ocena sytuacji majątkowo - finansowej 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYNIKI NA PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY wartości w tys. zł Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności Zysk (strata) netto z podstawowej działalności r r r W stosunku do roku ubiegłego Grupa Kapitałowa prezentuje poprawę wyniku brutto na działalności podstawowej (wzrost o kwotę tys. zł). Wzrost ten spowodowany był osiągnięciem zysku ze zbycia inwestycji Funduszu wyższego w 2008 r. o tys. zł, co stanowi wzrost o 311,6% ( dotyczy głównie sprzedaży Infrabud Sp. z o.o. części akcji IZNS S.A. i Hardex S.A. oraz udziałów w Relpol 2 Sp. z o.o. i Relpol 5 Sp. z o.o.), w porównaniu do roku ubiegłego oraz wzrostem przychodów z dywidend i udziałów w zyskach ( o 91,6%). W 2008 r. Grupa wypracowała znacznie niższe niż w roku ubiegłym (o 18,7%) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przy jednoczesnym spadku (o 19,1%) kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów. Powyższa relacja pozwoliła na utrzymanie wyniku finansowego na dodatnim poziomie i wyższym niż w 2007r. o 9,2 % w wartości zysku brutto z podstawowej działalności. Należy także zaznaczyć, że spadkowi w badanym okresie uległy także przychody ogółem o 20,4 %. Grupa Kapitałowa odnotowała niezbyt wysoki spadek zysku netto z podstawowej działalności w porównaniu do spadku przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów obniżenie wynosi 6,4 %. Zysk na tym poziomie jest kontynuacją wyniku brutto na podstawowej działalności i został osiągnięty pomimo znacznej aktualizacji wartości inwestycji w Funduszu (wartość ujemna tys. zł; przy czym kwota aktualizacji w 2007 r. była prawie 3-krotnie niższa i wynosiła (-) tys. zł). 12 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

16 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Ocena sytuacji majątkowo - finansowej WYNIKI NA KOLEJNYCH POZIOMACH DZIAŁALNOŚCI GRUPY Wartości w tys. zł Zysk (strata) z działalności operacyjnej r r r Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto W analizowanym okresie przychody z pozostałej działalności operacyjnej Grupy uległy znacznemu obniżeniu w stosunku do roku ubiegłego z tys. zł na 987 tys. zł. W tym samym okresie koszty pozostałej działalności operacyjnej wzrosły o 934 tys. zł. i były efektem spisania wartości firmy powstałej na Spółce MTI Sp. z o.o. w kwocie 934 tys. zł Znaczący wzrost, w wyniku zrealizowania znacznych przychodów z odsetek i różnic kursowych, odnotowały przychody finansowe (wzrost o 147,1 %). Koszty finansowe zostały zrealizowane na niższym poziomie (o 43,8%) aniżeli w roku poprzednim. Zmiany te nie były jednak na tyle duże, by wpłynąć w istotny sposób na wynik brutto. Grupa Kapitałowa odnotowała zysk brutto w wysokości tys. zł. Wynik netto Grupy był niższy o kwotę tys. zł od wyniku brutto, po uwzględnieniu obciążeń podatkowych oraz zysku mniejszości i wyniósł tys. zł. Wartość ta jest niższa o 25,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

17 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Ocena sytuacji majątkowo - finansowej WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Rentowność przychodów 2,52% 13,80% 12,88% Rentowność kapitałów własnych (ROE) 2006 r r r. 3,23% 9,58% 7,20% Rentowność aktywów (ROA) 2,17% 7,85% 5,41% Wskaźniki rentowności uległy pogorszeniu w stosunku do wartości prezentowanych w roku Rentowność przychodów stanowi 12,88% i wykazuje obniżenie o 0,92 pp. w stosunku do roku poprzedniego. Spadek jest zauważalny także dla wartości wskaźnika kapitałów własnych ROE (obniżenie o 2,38 pp.). Spadek rentowności należy utożsamiać ze spadkiem wyniku netto Grupy kapitałowej. Rentowność aktywów również odznacza się tendencją spadkową z 7,85 % w 2007 r. do 5,41 % w 2008 r. 3. ZAGROŻENIE ZASADY CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA Przeprowadzone badania i dowody rewizji potwierdzają, że w 2008 r. nastąpiło pogorszenie wyników finansowych badanej Spółki, nastąpiło obniżenie przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wskaźników rentowności oraz wzrósł wskaźnik ogólnego zadłużenia z 18,05% do 24,87%. Powyższe pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej nie jest na tyle istotne, by istniało zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej badanej Grupy Kapitałowej w roku następnym po badanym. 14 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

18 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Część szczegółowa C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA I. POPRAWNOŚĆ PRZYJĘTYCH ZASAD KONSOLIDACJI I DOKUMENTACJI KONSOLIDACYJNEJ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Capital Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzone metodą pełną na podstawie sprawozdania jednostkowego spółki dominującej BBI Capital Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. i sprawozdań jednostkowych spółek zależnych oraz metodą praw własności. Zapewniono, w istotnym zakresie, jednolitość zasad wyceny i zasad sporządzania sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej w zakresie wymaganym przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Zarząd Spółki dominującej w sposób poprawny ustalił zasady konsolidacji. Dokumentacja konsolidacyjna zawiera komplet sprawozdań spółek podlegających konsolidacji oraz opinie i raporty z badania tych spółek. Dokumentacja konsolidacyjna zawiera zestaw informacji dodatkowych sporządzonych przez poszczególne spółki na potrzeby konsolidacji. Informacje te są uzgodnione pomiędzy spółkami i potwierdzone przez biegłego badającego skonsolidowane sprawozdanie Grupy. II. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Szczegółowe informacje liczbowe oraz opisowe do poszczególnych pozycji bilansu zostały zaprezentowane w informacji dodatkowej i notach objaśniających stanowiących jej zintegrowaną część. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w wycenie i prezentacji pozycji bilansowych. Lp. 1. PORTFEL INWESTYCYJNY Wyszczególnienie Stan na Stan na suma przed korektami Korekty konsolidacyjne Stan na po korektach Portfel inwestycyjny I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych Akcje i udziały w stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych Nienotowane dłużne papiery wartościowe Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe 257 Korekta konsolidacyjna w zakresie portfela inwestycyjnego dotyczy eliminacji wartości udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą w jednostkach zależnych w kwocie (-) tys. zł, ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym procentowego udziału Funduszu w aktywach netto Spółek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności: Cafe News S.A., Instal Lublin S.A. oraz Geoclima Sp. z.o., GK Tell S.A. w kwocie (-) tys. zł. PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

19 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Część szczegółowa 2. INNE AKTYWA Lp. I. Wyszczególnienie Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Stan na Stan na suma przed korektami Korekty konsolidacyjne Stan na po korektach II. Należności III. Zapasy IV. Inne aktywa, w tym Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy jednostek podporządkowanych V. 5. Rozliczenia między okresowe Pozostałe Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 26 W wyniku ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym akcji i udziałów powyżej wartości godziwej aktywów netto Spółek: Atvertin Sp. z o.o., Cafe News Sp. z o.o., MTI Mobilna Telefonia Internetowa Sp. z o.o., GK TELL S.A., Instal Lublin S.A. oraz Geoklima Sp. z o.o. powstała dodatnia wartości firmy w kwocie tys. zł., która na dzień bilansowy została poddana testom na utratę wartości zgodnie z MSR 36. Ponadto korekty konsolidacyjne pozostałych pozycji aktywów Grupy związane są ze sprzedażą spółek Relpol 1 Sp. z o.o. i Relpol 5 Sp. z o.o. oraz eliminacją wzajemnych transakcji głównie z tytułu pożyczek i rozrachunków. 3. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY Lp. Wyszczególnienie Stan na Stan na suma przed korektami Korekty konsolidacyjne Stan na po korektach I. Zobowiązania II. Rozliczenia międzyokresowe III. Rezerwy Korekty konsolidacyjne zobowiązań i rezerw związane są z eliminacją wzajemnych transakcji z tytułu udzielonych pożyczek i wzajemnych rozrachunków. Lp. I. 4. KAPITAŁY WŁASNE Wyszczególnienie Stan na Stan na suma przed korektami Korekty konsolidacyjne Stan na po korektach Kapitał własny Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) 3 Udziały (akcje) własne (-) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia 8 Zysk (strata) z lat ubiegłych PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

20 Grupa Kapitałowa BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Część szczegółowa 9 Zysk (strata) netto II. Kapitał mniejszości Korekty konsolidacyjne wynikają z eliminacji wartości kapitału jednostek zależnych. Wykazany na dzień r. kapitał zakładowy Grupy jest równy kapitałowi zakładowemu jednostki dominującej. Korekta konsolidacyjna kapitału z aktualizacji wyceny uwzględnia głównie eliminację wyceny jednostek zależnych w jednostkowym sprawozdaniu NFI do wartości godziwej. III. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Pozycje kształtujące wynik finansowy Grupa ujęła kompletnie i prawidłowo w istotnych kwestiach w odniesieniu do całości skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Struktura przychodów i kosztów została prawidłowo przedstawiona w notach objaśniających do sprawozdania finansowego. Lp. I. II. 1. WYNIK NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI Wyszczególnienie Udział w zyskach i stratach jednostki stowarzyszonej i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą praw własności Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Stan na Stan na suma przed korektami Korekty konsolidacyjne Stan na po korektach III. Przychody z inwestycji Funduszu IV. Zysk (strata) ze zbycia inwestycji Funduszu V. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów VI. Aktualizacja wartości inwestycji w Funduszu VII. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności VIII. Koszty sprzedaży IX. Koszty ogólnego zarządu X. Koszty operacyjne Funduszu XI. Zysk (strata) netto z podstawowej działalności W ramach podstawowej działalności Grupy dokonano korekt konsolidacyjnych dotyczących ujęcia udziału w wyniku jaki posiada Fundusz w jednostkach stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności oraz eliminacji przychodów z tytułu dywidend przekazanych przez jednostki zależne na rzecz jednostki dominującej. Aktualizacja wartości inwestycji została skorygowana w wyniku odwrócenia odpisu aktualizującego udziały w spółce zależnej MTI Mobilna Telefonia Internetowa Sp. z o.o. Lp. 2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA ORAZ FINANSOWA Wyszczególnienie Stan na Stan na suma przed korektami Korekty konsolidacyjne Stan na po korektach I. Pozostałe przychody operacyjne II. Pozostałe koszty operacyjne III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej IV. Przychody finansowe V. Koszty finansowe PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową i kapitał własny Grupy Kapitałowej

1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową i kapitał własny Grupy Kapitałowej RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Grupy Kapitałowej BDF Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Opinia zawiera

Bardziej szczegółowo

BBI Capital NFI S.A. BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna 00-688 Warszawa, ul. Emilii Plater 28

BBI Capital NFI S.A. BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna 00-688 Warszawa, ul. Emilii Plater 28 BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna 00-688 Warszawa, ul. Emilii Plater 28 Wprowadzenie do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego według Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 1 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Podstawowy przedmiot działalności: Hardex Spółka

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa

Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Raport z badania

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. Audyt Doradztwo Rachunkowość OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2014 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu ALTA S.A. (dawniej: TUP S.A.) Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego ALTA Spółka Akcyjna (dawniej:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 3 1.2

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Raport ten został opracowany w związku z badaniem sprawozdania finansowego PC Guard

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 rok OPINIA

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A.

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A. UL. DŁUGA 16A/23 53-658 WROCŁAW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DECORA S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2014 ROKU REWIDENTA

DECORA S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2014 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU Poznań,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 /Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka" S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Oddział w Katowicach Millenium Plaża ul. Sowińskiego 46 40018 Katowice Polska Telefon +48 (32) 6040 200 Faks +48 (32) 6040 300 http://www.pwc.com/pl

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, której dominującą

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spis treści: I. INFORMACJE OGÓLNE... strona 2 II. CZĘŚĆ ANALITYCZNA RAPORTU.. strona 4 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU. strona 6 IV. UWAGI KOŃCOWE strona 8 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne ATM Grupa Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 93 z 104 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd IMS S.A.

Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd IMS S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej IMS S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMS S.A. sporządzonego przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 25 /2006

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 25 /2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Warszawa, 10 lipca 2006 roku Giełda Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa Polska Agencja Prasowa S.A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok SCO-PAK S.A. Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Spis treści T E M A T Strona

Spis treści T E M A T Strona Spis treści T E M A T Strona 1 2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Klauzula weryfikacji Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej NFI Krezus S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo