Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową"

Transkrypt

1 Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową zawarta dnia... w Łodzi pomiędzy: 1. Polską Spółka Gazownictwa sp. z o.o., (01-224) Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 25, Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4A, Warszawa, Zakład w Łodzi, ul. Targowa 18, Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , akta rejestrowe, której prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, NIP , REGON , w imieniu której działa: Karol Papiernik Dyrektor Zakładu i 2. spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, kod pocztowy Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, wpłaconym w całości, NIP: , REGON: , reprezentowaną przez: reprezentowaną przez Roberta Górala Dyrektora Departamentu Majątku i Administracji zwanymi dalej łącznie Zleceniodawcą a.. zwanym dalej Zleceniobiorcą reprezentowanym przez: Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązek kompleksowego sprzątania części wspólnych obiektu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Uniwersyteckiej 2/4, zwanego dalej Obiektem, zaznaczonych kolorem czerwonym na planie stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 2. Szczegółowy zakres usługi oraz minimalne standardy usługi oraz wymagania w zakresie zapewnienia przez Zleceniobiorcę sprzętu i narzędzi określa załącznik nr 1 i 2 do Umowy. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania Umowy przy użyciu własnego sprzętu, materiałów, środków czystości, gwarantując bezpieczeństwo środowiskowe oraz sanitarnohigieniczne użytych materiałów oraz sprzętu. Środki czystości stosowane przez 1

2 Zleceniobiorcę muszą być dopuszczone do stosowania na polskim rynku i być przeznaczone do zastosowania w miejscach użyteczności publicznej. 4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wystąpienia o zmianę rodzaju używanych środków w przypadku ich nieskuteczności bądź powodowania alergii. W tym celu Zleceniodawca wystąpi pisemnie do Zleceniobiorcy z takim poleceniem, a Zleceniobiorca w ciągu dwóch dni roboczych przedstawi Zleceniodawcy propozycję zmiany do zaakceptowania. 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania Umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz zobowiązuje się informować Zleceniodawcę o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach. 6. Wszyscy pracownicy Zleceniobiorcy będą posiadać jednolite ubiory robocze z oznaczeniem Zleceniobiorcy. 7. Zleceniobiorca przystąpi do wykonania usług po przekazaniu Zleceniodawcy listy osób zatrudnianych przez Zleceniobiorcę, zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umów cywilno-prawnych, z podaniem ich danych personalnych zawierających imię, nazwisko oraz podstawy do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 3 do Umowy), Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do weryfikowania tożsamości osób wyznaczonych przez Zleceniobiorcę do wykonania usług. 8. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę na piśmie o każdej zmianie osobowej w składzie osób sprzątających, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, a w przypadku nagłego zastępstwa - dzień przed przystąpieniem pracownika do wykonywania pracy. 9. Zleceniobiorca oświadcza, że znany mu jest przedmiot Umowy, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, personalnym oraz doświadczeniem, jak również, iż zatrudnia odpowiednią liczbę osób z odpowiednimi kwalifikacjami i przeszkoleniem gwarantującym rzetelność wykonania usługi i poszanowania mienia Zleceniodawcy i jego pracowników oraz dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym do prawidłowego wykonywania usługi. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy Książkę Ewidencji Prac, do której strony Umowy wpisywać będą uwagi związane z wykonywaniem w/w prac, jak również bieżące zalecenia pod adresem Zleceniobiorcy i ewentualne zlecenia Zleceniodawcy wykonania prac dodatkowych. 2. Nadzór nad bieżącym wykonywaniem usług sprawować będzie osoba uprawniona ze strony Zleceniodawcy, która dokonywać będzie w imieniu Zleceniodawcy wpisów w Książce Ewidencji Prac, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonywania usługi sporządzi stosowny protokół. 3. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy, w tym kontrolę Książek Ewidencji Prac sprawuje osoba wskazana do reprezentowania Zleceniobiorcy określona w 13 ust Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy wykaz osób odpowiedzialnych ze strony Zleceniobiorcy za prawidłową realizację umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 5. W czasie realizacji usług Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad oraz przepisów BHP, ppoż. zarówno ogólnie obowiązujących, jak i obowiązujących na terenie Obiektu objętego Umową oraz zarządzeń obowiązujących na terenie obiektów objętych usługą sprzątania. 6. Zleceniobiorca potwierdza, że zapoznał się z wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania, które w pełnym brzmieniu zamieszczone są na stronie internetowej: i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 7. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu powstałe w wyniku nie wykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Zleceniobiorca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania osób, którymi będzie posługiwał się w celu wykonania przedmiotu umowy. 2

3 8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniodawca uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego czynności objętych zakresem umowy na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Niezależnie od odpowiedzialności za szkodę i kar umownych określonych w 4 umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych na wykonanie zastępcze czynności objętych zakresem umowy w sytuacji ich niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca jest uprawniony do dokonania potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy poprzez złożenie Zleceniobiorcy oświadczenia w tym przedmiocie. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę udokumentowanego stosownym protokołem Zleceniobiorca zapłaci każdorazowo na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości całego zamówienia brutto. 2. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 40% wartości zamówienia brutto w przypadku: a) odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę, przy czym jako odstąpienie od umowy będzie traktowany każdy fakt zaprzestania jej wykonywania, przez okres dłuższy niż 2 kolejne dni robocze, b) odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy wymienionych w 10 pkt 1 pkt. b-f umowy, c) rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę, bez względu na sposób i podstawę jej rozwiązania (inną niż na skutek odstąpienia). 3. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień 6 umowy Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100) za każde naruszenie. 4. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zleceniodawcy wezwania w formie pisemnej (np. nota) przesłanego listem poleconym. 5. Zleceniodawca jest uprawniony do dokonania potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy poprzez złożenie Zleceniobiorcy oświadczenia w tym przedmiocie. 6. Zleceniodawca uprawniony jest do dochodzenia od Zleceniobiorcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, oraz szkody powstałe z innego tytułu niż objęte ww. karami w tym dochodzenia od Zleceniobiorcy roszczeń regresowych z tytułu odpowiedzialności poniesionej wobec osób trzecich, w tym z tytułu braku utrzymania w należytym stanie terenu Zleceniodawcy (chodników, stopni, ciągów pieszych) w warunkach zimowych. 7. Kary umowne zachowują swoją moc także w przypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorca oświadcza, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). Kopia polisy oraz dowód opłacenia składki stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 2. W przypadku wygaśnięcia lub zmiany polisy Zleceniobiorca niezwłocznie przedstawi Zleceniodawcy aktualną polisę o wartości, co najmniej zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych) z dowodem opłacenia składki Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, niezależnie od ich postaci, otrzymanych lub uzyskanych od Zleceniodawcy w związku ze świadczeniem Usługi. 4 3

4 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do nie ujawniania bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Zleceniodawcy, jakichkolwiek informacji lub danych dotyczących Zleceniodawcy, w szczególności nie podanych przez Zleceniodawcę do publicznej wiadomości, w posiadanie których wejdzie w trakcie realizacji Umowy. 3. Obowiązek określony powyżej odnosi się do wszelkich Informacji, niezależnie od sposobu ich uzyskania, w tym czy Zleceniobiorca uzyska je samodzielnie, otrzyma je bezpośrednio od Zleceniodawcy, czy też za pośrednictwem jego podwykonawców bądź też osób trzecich działających w imieniu Zleceniodawcy. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wymiany informacji ze Zleceniodawcą wyłącznie za pośrednictwem swoich pracowników i innych osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, którzy zostali powiadomieni o obowiązkach wynikających z niniejszej Umowy i zobowiązani do zachowania poufności. 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest uzyskać od pracowników i innych osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy w obiekcie pisemne zobowiązania o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji związanych z bezpieczeństwem obiektu. 6. Zobowiązanie Zleceniobiorcy do zachowania poufności obowiązuje przez cały okres trwania Umowy, jak również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do respektowania specyfiki pracy wykonywanej przez personel Zleceniodawcy oraz wynikających z niej potrzeb. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie zakłócania trybu funkcjonowania komórek organizacyjnych Zleceniodawcy. 8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w przekazanych przez Zleceniodawcę dokumentach, normujących kwestie bezpieczeństwa fizycznego i ochrony aktywów zlokalizowanych w Obiekcie objętym Umową Zleceniobiorca winien zapewnić personelowi sprzątającemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 2. Zleceniodawca zobowiązany jest do udostępnienia zamykanego pomieszczenia gospodarczego do użytku pracowników Zleceniobiorcy odpowiadającego wymogom przepisów bhp i ppoż Z tytułu wykonania Umowy w okresie jej obowiązywania w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę brutto... PLN, słownie:...), w tym: a) za sprzątanie obiektu Zleceniobiorcy będzie przysługiwało wynagrodzenie netto w kwocie... PLN (słownie:... PLN), tj. brutto... PLN (słownie:... PLN) b) za sprzątanie terenów zewnętrznych Zleceniobiorcy będzie przysługiwało wynagrodzenie netto w kwocie... PLN (słownie:... PLN), tj. brutto... PLN (słownie:... PLN). 2. Faktury będą wystawiane miesięcznie z dołu, po zakończeniu każdego miesiąca, na 1/12 kwoty wskazanej w 8 ust. 1 umowy na poszczególnych współwłaścicieli w podziale: PGNiG - 45,84 %, PSG sp. z o. o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi 54,16%. 3. Faktura dla PSG sp. z o.o. zostanie wysłana na adres: PSG sp. z o.o. Dział Księgowości Zespół ds. Księgowości Zobowiązań i Kosztów, Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4, z adnotacją na kopercie,,faktura lub FV. Faktury winny zawierać odpowiednie dla PSG sp. z o.o. dane: ID umowy oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony Zleceniodawcy za realizacje umowy, które zostaną przekazane Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od podpisania umowy. 4. Faktura dla PGNiG SA zostanie wysłana na adres PGNiG SA Centrala Spółki w Warszawie, Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze VAT dodatkowo Nazwiska osoby zamawiającej, Numeru zamówienia oraz Numeru 4

5 sygnatury PGNiG SA, które zostaną przekazane Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od podpisania umowy. 5. W przypadku niezachowania obowiązków wynikających z 8 ust. 3-4 nastąpi zwrot przesyłki do Zleceniobiorcy a Zleceniodawca nie będzie obciążony odsetkami związanymi z opóźnieniem płatności. 6. Zleceniodawca będzie płacił Zleceniobiorcy miesięczną kwotę za wykonaną usługę na podstawie faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia zgodnie z ust. 3-4 prawidłowo wystawionej faktury. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. Za nieterminową zapłatę należności Zleceniobiorca będzie naliczał odsetki w wysokości ustawowej. 7. W kwocie wynagrodzenia określonej w pkt. 1 uwzględnione są wszystkie koszty wykonywania przedmiotu umowy, w tym: utrzymywanie stałego wyposażania pomieszczeń sanitarnych w papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło oraz inne środki chemiczne niezbędne do utrzymania w czystości powierzonego obiektu, a także pozostałe koszty związane z wykonywaniem usługi. 8. Wynagrodzenie określone w pkt 1 niniejszego paragrafu jest stałe w trakcie trwania umowy z wyjątkiem 11 pkt 1. ppkt a) j) umowy. 9 Umowę zawarto na czas określony 12 miesięcy tj. na okres od dnia r. do dnia r Zleceniodawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadkach: a) wystąpienia istotnej zmiany lub okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zleceniodawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, b) nie rozpoczęcia przez Zleceniobiorcę wykonywania przedmiotu umowy lub przerwania realizacji umowy przez okres dłuższy niż 2 dni, c) wykonywania przez Zleceniobiorcę przedmiotu umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i nie przystąpienia do należytego sposobu jej wykonania w terminie dwóch dni od pisemnego wezwania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę do zmiany sposobu wykonywania. W takim przypadku Zleceniodawca może od umowy odstąpić w terminie 3 dni od bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń. d) nieprzedstawienia dowodu opłacenia kolejnej raty składki lub wygaśnięcia polisy OC, o której mowa w 5 pkt. 1 umowy i nie przedstawienia kolejnej polisy z dowodem opłacenia składki na zasadach określonych w 5 pkt. 2 umowy, e) odmowa podpisania przez Zleceniobiorcę aneksu do umowy w sytuacji wprowadzenia przez Zleceniodawcę zmian do umowy w przypadkach wskazanych w 11 umowy, f) Wydania nakazu zajęcia majątku Zleceniobiorcy, g) Zmiany obowiązujących przepisów prawa w taki sposób, że uniemożliwiać będą lub w sposób znaczący utrudniać wykonanie umowy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 3 miesięcy od powzięcia informacji o zajściu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie, chyba, że powyżej przewidziano odmienny termin Zleceniodawca przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: a) zmian zakresu wykonywania umowy wynikających z okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy wraz ze skutkami tych zmian tj. np. uruchomienia dodatkowych jednostek organizacyjnych lub obiektów do sprzątania nie powodujących zwiększenia wartości zamówienia. 5

6 b) zmniejszenia zakresu wykonywania umowy wynikających z okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy wraz ze skutkami tych zmian, c) zmiany zakresu wykonywania umowy w granicach nie powodujących zwiększenia wartości zamówienia, d) zmiany wymogów w zakresie obsady ilościowej pracowników, dodatkowych wymogów co do pracowników w obiekcie, e) likwidacji obiektów, zmniejszenia ilości obsługiwanych jednostek organizacyjnych lub zmniejszenia zakresu usług w poszczególnych jednostkach lub zmniejszenia ilościowej obsady sprzątającej, f) zmian godzin sprzątania, g) zmiany zakresu i innych warunków wykonywania umowy wynikających ze zdarzeń losowych wraz ze skutkami tych zmian, h) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami tych zmian, i) zmiany stawek podatku VAT, j) wystąpienie innych sytuacji wynikających z potrzeb Zleceniodawcy, k) zmiany nazwy, oznaczeń formy prawnej lub innych danych Stron. 2. W przypadku zaistnienia ww. przesłanek zmian, Zleceniodawca sporządzi aneks do umowy i prześle go Zleceniobiorcy. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie podpisze aneksu i nie doręczy go Zleceniodawcy w terminie 14 dni od jego otrzymania, przyjmuje się, że odmawia jego podpisania. 3. W przypadku zmiany zakresu sprzątania powodującego zmniejszenie wartości umowy - Zleceniobiorca od dnia zmiany umowy uwzględni te zmiany na fakturze wystawionej zgodnie z 8 pkt 2 umowy. 4. Zmiany umowy nie stanowi zmiana osób reprezentujących Strony w zakresie realizacji umowy wskazanych w 13 pkt 1 i pkt 2. Zmiana osób wskazanych w 13 pkt 1 i pkt 2 wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiany te nie mogą być niekorzystne dla Zleceniodawcy. 2. Żadna ze stron umowy nie może dokonać przeniesienia praw czy zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie. Każda cesja wierzytelności lub przejęcie długu dokonane bez wymaganej pisemnej zgody są nieważne. 3. Do wszystkich spraw nie unormowanych w tej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Spory powstałe między stronami podczas realizacji Umowy, będą rozstrzygane w sposób polubowny, a w razie braku możliwości porozumienia spory będą rozstrzygać sądy powszechne właściwe dla Zleceniodawcy Osobą reprezentującą Zleceniodawcę w zakresie realizacji umowy jest:.. 2. Osobą reprezentującą Zleceniobiorcę w zakresie realizacji umowy jest:. 3. Dla celów realizacji postanowień niniejszej Umowy Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń: a. dla Zleceniodawcy:.. b. dla Zleceniobiorcy:. 4. W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie dla doręczeń, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni znany Stronie adres. 6

7 14 Umowę sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy i dwa dla Zleceniodawcy. Załączniki: nr 1 zakres prac objętych usługą nr 2 wykaz powierzchni i sprzętu nr 3 wykaz osób świadczących usługę w obiekcie nr 4 polisa OC Wykonawcy oraz dowód opłacenia składki nr 5 plan Obiektu. ZLECENIODAWCA : ZLECENIOBIORCA: 7

8 Załącznik nr 1 do umowy nr.. Szczegółowy zakres prac objętych usługą sprzątania oraz minimalne standardy wykonania usługi: I Czynności wykonywane codziennie 1. Opróżnianie koszy i pojemników ze śmieci, wymiana worków w koszach. 2. Czyszczenie koszy i pojemników oraz mycie w miarę potrzeb. 3. Zamiatanie i mycie powierzchni terakotowych o pow. 630,06m ² (posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, ciągi piesze korytarze, schody, wejścia do budynku). 4. Zamiatanie i mycie posadzek betonowych w piwnicy / korytarz/ - 108,57 m ² 5. Wycieranie kurzu, czyszczenie i konserwacja mebli na portierni i w holu. 6. Wycieranie aparatów telefonicznych. 7. Czyszczenie luster. 8. Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych. 9. Zalewanie środkiem dezynfekującym kratek ściekowych - wg. potrzeb. 10. Uzupełnianie środków czystości (zakupionych przez Zleceniobiorcę) w pomieszczeniach sanitarnych - papier, mydło w płynie lub w kostkach, ręczniki papierowe kostki zapachowe do wc, 4 kabiny wc. 11. Czyszczenie pomieszczeń wind towarowych i osobowych (drzwi, podłoga, lustra, ściany) wg potrzeb. 12. Mycie drzwi od pomieszczeń i klatek schodowych w miarę potrzeb. 13. Mycie drzwi wejściowych do budynku w miarę potrzeb. 14. Wycieranie z kurzu i mycie parapetów i listew przypodłogowych w miarę potrzeb. 15. Mycie powierzchni szklanych (ściany, szyby w drzwiach, na klatkach schodowych), bez okien - w miarę potrzeb. 16. Mycie, sprzątanie klatek schodowych, czyszczenie poręczy. 17. Podlewanie, odkurzanie i nabłyszczanie liści, nawożenie (nawozem zakupionym przez Zleceniobiorcę) roślin stojących w holu, na klatkach schodowych. 18. Sprzątanie terenu wokół budynków 1800,00 m ²: zamiatanie, mycie schodów, podestów, odśnieżanie - chodników, schodów, poboczy, miejsc postojowych, dróg wewnętrznych i wjazdów do garaży poprzez zapewnienie przejezdności przy zastosowaniu odśnieżarek mechanicznych a w przypadku dużych opadów śniegu przy pomocy pługu. Posypywanie piaskiem Zleceniobiorca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia wraz z pojemnikami piasek konieczny do wykonywania usługi. Usługę należy wykonać starannie, bezwzględnie do godz. 7.00, a następnie wykonywać sukcesywnie w ciągu dnia, tak aby zapewnić właściwe utrzymanie terenu. 19. Wywóz nadmiaru śniegu - w miarę potrzeb tak, aby nie zalegał na terenie nieruchomości oraz na każde żądanie Zleceniodawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zleceniodawcę (wywóz na koszt i transportem Zleceniobiorcy). 20. Pielęgnowanie trawników i roślin, odchwaszczanie ręczne i za pomocą środków chwastobójczych, usuwanie samosiejek, wywożenie trawy, gałęzi, chwastów w miarę potrzeb, podlewanie, nawożenie, koszenie - od m-ca IV do m-ca X co najmniej dwa razy w miesiącu oraz na każde żądanie Zleceniodawcy w terminie 24 godzin od zgłoszenia przez Zleceniodawcę 1500,00 m ². 21. Sadzenie roślin zakupionych przez Zleceniodawcę. 8

9 22. Grabienie i usuwanie zeschłych liści - za pomocą odkurzacza do liści oraz ich wywożenie - w miarę potrzeb oraz na każde żądanie Zleceniodawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zleceniodawcę (wywóz na koszt i transportem Zleceniobiorcy). 23. Zgłaszanie do Administratora budynku wszelkich nieprawidłowości i usterek zauważonych w trakcie prac. II Czynności wykonywane raz w miesiącu h) Mycie lamp, kloszy, opraw i kinkietów. i) Czyszczenie mebli skórzanych i tapicerowanych za pomocą odpowiednich środków. j) Mycie glazury w toaletach. III Czynności wykonywane dwa razy w roku Mycie okien od wewnątrz na klatkach schodowych (w przypadkach szczególnie uzasadnionych dodatkowo w miarę potrzeb). 9

10 Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 2 do umowy Wykaz i wielkość powierzchni w obiekcie oraz godzin wykonywania usługi. Rodzaj i wielkość powierzchni: 1. posadzki betonowe ( piwnica) 108,57 m2 2. terakota 630,06 m2 3. glazura 60 m2 4. kabiny w-c 4 szt. 5. tereny zewnętrzne utwardzone 1800 m2 6. tereny zielone 1500 m2 Godziny wykonywania usługi: 1. w budynku teren zewnętrzny odśnieżanie, posypywanie piaskiem do godz i sukcesywne wykonywanie w ciągu dnia. 3. Inne prace porządkowe w godz Wymagania w zakresie narzędzi oraz sprzętu do wykonania usługi zapewnianego przez Wykonawcę: 1. narzędzia typu - szczotki, szufelki, taczki, węże ogrodowe, łopaty do śniegu,sekatory, grabie itp.: 2. urządzenia typu kosiarki, wykaszarki, odśnieżarki, pługi, odkurzacze do liści, itp. Zleceniobiorca w dniu podpisania umowy przekaże wykaz zapewnianych urządzeń i maszyn w obiekcie jako załącznik do protokołu przekazania obiektu lub przedstawi umowę na korzystanie z urządzeń lub usług z firmą świadczącą takie usługi. 1 0

11 Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 3 do umowy.. WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH W OBIEKCIE Lp Imię/Nazwisko Podstawa zatrudnienia 1 1

12

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY

Dodatek nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dodatek nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu...2007 roku w Radzyniu Podlaskim, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne OP-2310/.../2007 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

NIP REGON KRS. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Reprezentowanym przez..

NIP REGON KRS. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Reprezentowanym przez.. Umowa zawarta w dniu 2014 r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 2. Umowa nr...

Wzór umowy załącznik nr 2. Umowa nr... Wzór umowy załącznik nr 2 Umowa nr... zawarta w dniu..... r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr./2012

PROJEKT UMOWY Nr./2012 Nr sprawy: MW/ZP/1/11 Załącznik nr 6 PROJEKT UMOWY Nr./2012 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : 175/ZP/2013

Numer sprawy : 175/ZP/2013 PROJEKT Umowy Usługi na Zamówienie Publiczne nr.../u/zp/2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy : Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR../2012

(WZÓR) UMOWA NR../2012 (WZÓR) UMOWA NR../2012 zawarta w dniu... w Kołobrzegu pomiędzy Kołobrzeskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3 wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../... /MK/.../2012

UMOWA NR.../... /MK/.../2012 ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../... /MK/.../2012 Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni Miasta na prawach powiatu, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług codziennego sprzątania

UMOWA Nr... o świadczenie usług codziennego sprzątania Załącznik nr 5 UMOWA Nr... o świadczenie usług codziennego sprzątania w dniu..., w Stalowej Woli pomiędzy: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli, ul. Ks. J. Popiełuszki 10, 37-450

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ ISTOTNE POSTANOW IENIA UMOWY W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 Projekt współfinansowany ze U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA Załącznik Nr 5 do Zaproszenia Wzór umowy UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA zawarta w dniu...2014 roku w Słupsku, pomiędzy: Miastem Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) Umowa Nr...

(Wzór umowy) Umowa Nr... Załącznik Nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) Umowa Nr... Umowa zawarta w dniu... 2016 roku w Olsztynie pomiędzy: Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z siedziba w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą wpisaną do, NIP, Regon, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą", reprezentowaną przez: 1), 2)

UMOWA nr. z siedzibą wpisaną do, NIP, Regon, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 1), 2) UMOWA nr zawarta w dniu r. w Białymstoku pomiędzy: Stadion Miejski" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Lipowa 32, lok. 304, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI SZAF DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI NIEJAWNYCH I DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA nr./gdoś/2016 zawarta w Warszawie w dniu. 2016 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w dniu..2013 r. w Warszawie

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w dniu..2013 r. w Warszawie UMOWA NR (PROJEKT) na wykonywanie usługi sprzątania powierzchni biurowych wewnętrznych oraz powierzchni zewnętrznych w kompleksach wojskowych przy ul. Radiowej 49, ul. Pirenejskiej 5, ul. Kaliskiego 49,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1

Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1 Oznaczenie sprawy: ORiN 272.1.2011 Załącznik nr 1 Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y WYKONAWCA ZAMAWIAJACY Pieczęć Wykonawcy Odpowiadając na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8b do SIWZ zawarta w dniu.. r. w Olsztynie pomiędzy: Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, z siedzibą przy, utworzonym na mocy Uchwały nr XXXVIII/669/13

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015 Załącznik nr 1. Wzór Formularza Oferty (Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) OF ERTA Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz NIP: 864-00-07-587,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w Pilchowicach.... wpisanym do rejestru...zwanym w treści umowy Wykonawcą w imieniu i na rzecz którego działa:

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w Pilchowicach.... wpisanym do rejestru...zwanym w treści umowy Wykonawcą w imieniu i na rzecz którego działa: Wzór umowy Załącznik nr 1 zawarta w dniu... roku w Pilchowicach Zawarta w dniu 24.08.2015r. w Pilchowicach pomiędzy GMINĄ PILCHOWICE, Adres: 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6 NIP 969-160-68-90 Zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. :

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. : Umowa Nr. Zawarta w dniu. 2011 roku we Wrocławiu pomiędzy : Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław, NIP 897-15-60-415, Regon 930203200, reprezentowaną przez Dariusza

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016 Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Umowa nr PK_II_7_2016 Zawarta w dniu... 2016 roku w Bydgoszczy pomiędzy : Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą,

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą, Załącznik nr 3 UMOWA Nr /2016 Zawarta w dniu.. 2016 r. w Lublińcu w oparciu o postępowanie publiczne przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo