Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową"

Transkrypt

1 Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową zawarta dnia... w Łodzi pomiędzy: 1. Polską Spółka Gazownictwa sp. z o.o., (01-224) Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 25, Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4A, Warszawa, Zakład w Łodzi, ul. Targowa 18, Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , akta rejestrowe, której prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, NIP , REGON , w imieniu której działa: Karol Papiernik Dyrektor Zakładu i 2. spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, kod pocztowy Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, wpłaconym w całości, NIP: , REGON: , reprezentowaną przez: reprezentowaną przez Roberta Górala Dyrektora Departamentu Majątku i Administracji zwanymi dalej łącznie Zleceniodawcą a.. zwanym dalej Zleceniobiorcą reprezentowanym przez: Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązek kompleksowego sprzątania części wspólnych obiektu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Uniwersyteckiej 2/4, zwanego dalej Obiektem, zaznaczonych kolorem czerwonym na planie stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 2. Szczegółowy zakres usługi oraz minimalne standardy usługi oraz wymagania w zakresie zapewnienia przez Zleceniobiorcę sprzętu i narzędzi określa załącznik nr 1 i 2 do Umowy. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania Umowy przy użyciu własnego sprzętu, materiałów, środków czystości, gwarantując bezpieczeństwo środowiskowe oraz sanitarnohigieniczne użytych materiałów oraz sprzętu. Środki czystości stosowane przez 1

2 Zleceniobiorcę muszą być dopuszczone do stosowania na polskim rynku i być przeznaczone do zastosowania w miejscach użyteczności publicznej. 4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wystąpienia o zmianę rodzaju używanych środków w przypadku ich nieskuteczności bądź powodowania alergii. W tym celu Zleceniodawca wystąpi pisemnie do Zleceniobiorcy z takim poleceniem, a Zleceniobiorca w ciągu dwóch dni roboczych przedstawi Zleceniodawcy propozycję zmiany do zaakceptowania. 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania Umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz zobowiązuje się informować Zleceniodawcę o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach. 6. Wszyscy pracownicy Zleceniobiorcy będą posiadać jednolite ubiory robocze z oznaczeniem Zleceniobiorcy. 7. Zleceniobiorca przystąpi do wykonania usług po przekazaniu Zleceniodawcy listy osób zatrudnianych przez Zleceniobiorcę, zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umów cywilno-prawnych, z podaniem ich danych personalnych zawierających imię, nazwisko oraz podstawy do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 3 do Umowy), Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do weryfikowania tożsamości osób wyznaczonych przez Zleceniobiorcę do wykonania usług. 8. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę na piśmie o każdej zmianie osobowej w składzie osób sprzątających, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, a w przypadku nagłego zastępstwa - dzień przed przystąpieniem pracownika do wykonywania pracy. 9. Zleceniobiorca oświadcza, że znany mu jest przedmiot Umowy, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, personalnym oraz doświadczeniem, jak również, iż zatrudnia odpowiednią liczbę osób z odpowiednimi kwalifikacjami i przeszkoleniem gwarantującym rzetelność wykonania usługi i poszanowania mienia Zleceniodawcy i jego pracowników oraz dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym do prawidłowego wykonywania usługi. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy Książkę Ewidencji Prac, do której strony Umowy wpisywać będą uwagi związane z wykonywaniem w/w prac, jak również bieżące zalecenia pod adresem Zleceniobiorcy i ewentualne zlecenia Zleceniodawcy wykonania prac dodatkowych. 2. Nadzór nad bieżącym wykonywaniem usług sprawować będzie osoba uprawniona ze strony Zleceniodawcy, która dokonywać będzie w imieniu Zleceniodawcy wpisów w Książce Ewidencji Prac, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonywania usługi sporządzi stosowny protokół. 3. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy, w tym kontrolę Książek Ewidencji Prac sprawuje osoba wskazana do reprezentowania Zleceniobiorcy określona w 13 ust Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy wykaz osób odpowiedzialnych ze strony Zleceniobiorcy za prawidłową realizację umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 5. W czasie realizacji usług Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad oraz przepisów BHP, ppoż. zarówno ogólnie obowiązujących, jak i obowiązujących na terenie Obiektu objętego Umową oraz zarządzeń obowiązujących na terenie obiektów objętych usługą sprzątania. 6. Zleceniobiorca potwierdza, że zapoznał się z wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania, które w pełnym brzmieniu zamieszczone są na stronie internetowej: i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 7. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu powstałe w wyniku nie wykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Zleceniobiorca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania osób, którymi będzie posługiwał się w celu wykonania przedmiotu umowy. 2

3 8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniodawca uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego czynności objętych zakresem umowy na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Niezależnie od odpowiedzialności za szkodę i kar umownych określonych w 4 umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych na wykonanie zastępcze czynności objętych zakresem umowy w sytuacji ich niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca jest uprawniony do dokonania potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy poprzez złożenie Zleceniobiorcy oświadczenia w tym przedmiocie. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę udokumentowanego stosownym protokołem Zleceniobiorca zapłaci każdorazowo na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości całego zamówienia brutto. 2. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 40% wartości zamówienia brutto w przypadku: a) odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę, przy czym jako odstąpienie od umowy będzie traktowany każdy fakt zaprzestania jej wykonywania, przez okres dłuższy niż 2 kolejne dni robocze, b) odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy wymienionych w 10 pkt 1 pkt. b-f umowy, c) rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę, bez względu na sposób i podstawę jej rozwiązania (inną niż na skutek odstąpienia). 3. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień 6 umowy Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100) za każde naruszenie. 4. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zleceniodawcy wezwania w formie pisemnej (np. nota) przesłanego listem poleconym. 5. Zleceniodawca jest uprawniony do dokonania potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy poprzez złożenie Zleceniobiorcy oświadczenia w tym przedmiocie. 6. Zleceniodawca uprawniony jest do dochodzenia od Zleceniobiorcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, oraz szkody powstałe z innego tytułu niż objęte ww. karami w tym dochodzenia od Zleceniobiorcy roszczeń regresowych z tytułu odpowiedzialności poniesionej wobec osób trzecich, w tym z tytułu braku utrzymania w należytym stanie terenu Zleceniodawcy (chodników, stopni, ciągów pieszych) w warunkach zimowych. 7. Kary umowne zachowują swoją moc także w przypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorca oświadcza, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). Kopia polisy oraz dowód opłacenia składki stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 2. W przypadku wygaśnięcia lub zmiany polisy Zleceniobiorca niezwłocznie przedstawi Zleceniodawcy aktualną polisę o wartości, co najmniej zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych) z dowodem opłacenia składki Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, niezależnie od ich postaci, otrzymanych lub uzyskanych od Zleceniodawcy w związku ze świadczeniem Usługi. 4 3

4 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do nie ujawniania bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Zleceniodawcy, jakichkolwiek informacji lub danych dotyczących Zleceniodawcy, w szczególności nie podanych przez Zleceniodawcę do publicznej wiadomości, w posiadanie których wejdzie w trakcie realizacji Umowy. 3. Obowiązek określony powyżej odnosi się do wszelkich Informacji, niezależnie od sposobu ich uzyskania, w tym czy Zleceniobiorca uzyska je samodzielnie, otrzyma je bezpośrednio od Zleceniodawcy, czy też za pośrednictwem jego podwykonawców bądź też osób trzecich działających w imieniu Zleceniodawcy. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wymiany informacji ze Zleceniodawcą wyłącznie za pośrednictwem swoich pracowników i innych osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, którzy zostali powiadomieni o obowiązkach wynikających z niniejszej Umowy i zobowiązani do zachowania poufności. 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest uzyskać od pracowników i innych osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy w obiekcie pisemne zobowiązania o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji związanych z bezpieczeństwem obiektu. 6. Zobowiązanie Zleceniobiorcy do zachowania poufności obowiązuje przez cały okres trwania Umowy, jak również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do respektowania specyfiki pracy wykonywanej przez personel Zleceniodawcy oraz wynikających z niej potrzeb. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie zakłócania trybu funkcjonowania komórek organizacyjnych Zleceniodawcy. 8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w przekazanych przez Zleceniodawcę dokumentach, normujących kwestie bezpieczeństwa fizycznego i ochrony aktywów zlokalizowanych w Obiekcie objętym Umową Zleceniobiorca winien zapewnić personelowi sprzątającemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 2. Zleceniodawca zobowiązany jest do udostępnienia zamykanego pomieszczenia gospodarczego do użytku pracowników Zleceniobiorcy odpowiadającego wymogom przepisów bhp i ppoż Z tytułu wykonania Umowy w okresie jej obowiązywania w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę brutto... PLN, słownie:...), w tym: a) za sprzątanie obiektu Zleceniobiorcy będzie przysługiwało wynagrodzenie netto w kwocie... PLN (słownie:... PLN), tj. brutto... PLN (słownie:... PLN) b) za sprzątanie terenów zewnętrznych Zleceniobiorcy będzie przysługiwało wynagrodzenie netto w kwocie... PLN (słownie:... PLN), tj. brutto... PLN (słownie:... PLN). 2. Faktury będą wystawiane miesięcznie z dołu, po zakończeniu każdego miesiąca, na 1/12 kwoty wskazanej w 8 ust. 1 umowy na poszczególnych współwłaścicieli w podziale: PGNiG - 45,84 %, PSG sp. z o. o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi 54,16%. 3. Faktura dla PSG sp. z o.o. zostanie wysłana na adres: PSG sp. z o.o. Dział Księgowości Zespół ds. Księgowości Zobowiązań i Kosztów, Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4, z adnotacją na kopercie,,faktura lub FV. Faktury winny zawierać odpowiednie dla PSG sp. z o.o. dane: ID umowy oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony Zleceniodawcy za realizacje umowy, które zostaną przekazane Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od podpisania umowy. 4. Faktura dla PGNiG SA zostanie wysłana na adres PGNiG SA Centrala Spółki w Warszawie, Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze VAT dodatkowo Nazwiska osoby zamawiającej, Numeru zamówienia oraz Numeru 4

5 sygnatury PGNiG SA, które zostaną przekazane Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od podpisania umowy. 5. W przypadku niezachowania obowiązków wynikających z 8 ust. 3-4 nastąpi zwrot przesyłki do Zleceniobiorcy a Zleceniodawca nie będzie obciążony odsetkami związanymi z opóźnieniem płatności. 6. Zleceniodawca będzie płacił Zleceniobiorcy miesięczną kwotę za wykonaną usługę na podstawie faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia zgodnie z ust. 3-4 prawidłowo wystawionej faktury. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. Za nieterminową zapłatę należności Zleceniobiorca będzie naliczał odsetki w wysokości ustawowej. 7. W kwocie wynagrodzenia określonej w pkt. 1 uwzględnione są wszystkie koszty wykonywania przedmiotu umowy, w tym: utrzymywanie stałego wyposażania pomieszczeń sanitarnych w papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło oraz inne środki chemiczne niezbędne do utrzymania w czystości powierzonego obiektu, a także pozostałe koszty związane z wykonywaniem usługi. 8. Wynagrodzenie określone w pkt 1 niniejszego paragrafu jest stałe w trakcie trwania umowy z wyjątkiem 11 pkt 1. ppkt a) j) umowy. 9 Umowę zawarto na czas określony 12 miesięcy tj. na okres od dnia r. do dnia r Zleceniodawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadkach: a) wystąpienia istotnej zmiany lub okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zleceniodawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, b) nie rozpoczęcia przez Zleceniobiorcę wykonywania przedmiotu umowy lub przerwania realizacji umowy przez okres dłuższy niż 2 dni, c) wykonywania przez Zleceniobiorcę przedmiotu umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i nie przystąpienia do należytego sposobu jej wykonania w terminie dwóch dni od pisemnego wezwania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę do zmiany sposobu wykonywania. W takim przypadku Zleceniodawca może od umowy odstąpić w terminie 3 dni od bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń. d) nieprzedstawienia dowodu opłacenia kolejnej raty składki lub wygaśnięcia polisy OC, o której mowa w 5 pkt. 1 umowy i nie przedstawienia kolejnej polisy z dowodem opłacenia składki na zasadach określonych w 5 pkt. 2 umowy, e) odmowa podpisania przez Zleceniobiorcę aneksu do umowy w sytuacji wprowadzenia przez Zleceniodawcę zmian do umowy w przypadkach wskazanych w 11 umowy, f) Wydania nakazu zajęcia majątku Zleceniobiorcy, g) Zmiany obowiązujących przepisów prawa w taki sposób, że uniemożliwiać będą lub w sposób znaczący utrudniać wykonanie umowy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 3 miesięcy od powzięcia informacji o zajściu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie, chyba, że powyżej przewidziano odmienny termin Zleceniodawca przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: a) zmian zakresu wykonywania umowy wynikających z okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy wraz ze skutkami tych zmian tj. np. uruchomienia dodatkowych jednostek organizacyjnych lub obiektów do sprzątania nie powodujących zwiększenia wartości zamówienia. 5

6 b) zmniejszenia zakresu wykonywania umowy wynikających z okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy wraz ze skutkami tych zmian, c) zmiany zakresu wykonywania umowy w granicach nie powodujących zwiększenia wartości zamówienia, d) zmiany wymogów w zakresie obsady ilościowej pracowników, dodatkowych wymogów co do pracowników w obiekcie, e) likwidacji obiektów, zmniejszenia ilości obsługiwanych jednostek organizacyjnych lub zmniejszenia zakresu usług w poszczególnych jednostkach lub zmniejszenia ilościowej obsady sprzątającej, f) zmian godzin sprzątania, g) zmiany zakresu i innych warunków wykonywania umowy wynikających ze zdarzeń losowych wraz ze skutkami tych zmian, h) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami tych zmian, i) zmiany stawek podatku VAT, j) wystąpienie innych sytuacji wynikających z potrzeb Zleceniodawcy, k) zmiany nazwy, oznaczeń formy prawnej lub innych danych Stron. 2. W przypadku zaistnienia ww. przesłanek zmian, Zleceniodawca sporządzi aneks do umowy i prześle go Zleceniobiorcy. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie podpisze aneksu i nie doręczy go Zleceniodawcy w terminie 14 dni od jego otrzymania, przyjmuje się, że odmawia jego podpisania. 3. W przypadku zmiany zakresu sprzątania powodującego zmniejszenie wartości umowy - Zleceniobiorca od dnia zmiany umowy uwzględni te zmiany na fakturze wystawionej zgodnie z 8 pkt 2 umowy. 4. Zmiany umowy nie stanowi zmiana osób reprezentujących Strony w zakresie realizacji umowy wskazanych w 13 pkt 1 i pkt 2. Zmiana osób wskazanych w 13 pkt 1 i pkt 2 wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiany te nie mogą być niekorzystne dla Zleceniodawcy. 2. Żadna ze stron umowy nie może dokonać przeniesienia praw czy zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie. Każda cesja wierzytelności lub przejęcie długu dokonane bez wymaganej pisemnej zgody są nieważne. 3. Do wszystkich spraw nie unormowanych w tej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Spory powstałe między stronami podczas realizacji Umowy, będą rozstrzygane w sposób polubowny, a w razie braku możliwości porozumienia spory będą rozstrzygać sądy powszechne właściwe dla Zleceniodawcy Osobą reprezentującą Zleceniodawcę w zakresie realizacji umowy jest:.. 2. Osobą reprezentującą Zleceniobiorcę w zakresie realizacji umowy jest:. 3. Dla celów realizacji postanowień niniejszej Umowy Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń: a. dla Zleceniodawcy:.. b. dla Zleceniobiorcy:. 4. W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie dla doręczeń, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni znany Stronie adres. 6

7 14 Umowę sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy i dwa dla Zleceniodawcy. Załączniki: nr 1 zakres prac objętych usługą nr 2 wykaz powierzchni i sprzętu nr 3 wykaz osób świadczących usługę w obiekcie nr 4 polisa OC Wykonawcy oraz dowód opłacenia składki nr 5 plan Obiektu. ZLECENIODAWCA : ZLECENIOBIORCA: 7

8 Załącznik nr 1 do umowy nr.. Szczegółowy zakres prac objętych usługą sprzątania oraz minimalne standardy wykonania usługi: I Czynności wykonywane codziennie 1. Opróżnianie koszy i pojemników ze śmieci, wymiana worków w koszach. 2. Czyszczenie koszy i pojemników oraz mycie w miarę potrzeb. 3. Zamiatanie i mycie powierzchni terakotowych o pow. 630,06m ² (posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, ciągi piesze korytarze, schody, wejścia do budynku). 4. Zamiatanie i mycie posadzek betonowych w piwnicy / korytarz/ - 108,57 m ² 5. Wycieranie kurzu, czyszczenie i konserwacja mebli na portierni i w holu. 6. Wycieranie aparatów telefonicznych. 7. Czyszczenie luster. 8. Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych. 9. Zalewanie środkiem dezynfekującym kratek ściekowych - wg. potrzeb. 10. Uzupełnianie środków czystości (zakupionych przez Zleceniobiorcę) w pomieszczeniach sanitarnych - papier, mydło w płynie lub w kostkach, ręczniki papierowe kostki zapachowe do wc, 4 kabiny wc. 11. Czyszczenie pomieszczeń wind towarowych i osobowych (drzwi, podłoga, lustra, ściany) wg potrzeb. 12. Mycie drzwi od pomieszczeń i klatek schodowych w miarę potrzeb. 13. Mycie drzwi wejściowych do budynku w miarę potrzeb. 14. Wycieranie z kurzu i mycie parapetów i listew przypodłogowych w miarę potrzeb. 15. Mycie powierzchni szklanych (ściany, szyby w drzwiach, na klatkach schodowych), bez okien - w miarę potrzeb. 16. Mycie, sprzątanie klatek schodowych, czyszczenie poręczy. 17. Podlewanie, odkurzanie i nabłyszczanie liści, nawożenie (nawozem zakupionym przez Zleceniobiorcę) roślin stojących w holu, na klatkach schodowych. 18. Sprzątanie terenu wokół budynków 1800,00 m ²: zamiatanie, mycie schodów, podestów, odśnieżanie - chodników, schodów, poboczy, miejsc postojowych, dróg wewnętrznych i wjazdów do garaży poprzez zapewnienie przejezdności przy zastosowaniu odśnieżarek mechanicznych a w przypadku dużych opadów śniegu przy pomocy pługu. Posypywanie piaskiem Zleceniobiorca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia wraz z pojemnikami piasek konieczny do wykonywania usługi. Usługę należy wykonać starannie, bezwzględnie do godz. 7.00, a następnie wykonywać sukcesywnie w ciągu dnia, tak aby zapewnić właściwe utrzymanie terenu. 19. Wywóz nadmiaru śniegu - w miarę potrzeb tak, aby nie zalegał na terenie nieruchomości oraz na każde żądanie Zleceniodawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zleceniodawcę (wywóz na koszt i transportem Zleceniobiorcy). 20. Pielęgnowanie trawników i roślin, odchwaszczanie ręczne i za pomocą środków chwastobójczych, usuwanie samosiejek, wywożenie trawy, gałęzi, chwastów w miarę potrzeb, podlewanie, nawożenie, koszenie - od m-ca IV do m-ca X co najmniej dwa razy w miesiącu oraz na każde żądanie Zleceniodawcy w terminie 24 godzin od zgłoszenia przez Zleceniodawcę 1500,00 m ². 21. Sadzenie roślin zakupionych przez Zleceniodawcę. 8

9 22. Grabienie i usuwanie zeschłych liści - za pomocą odkurzacza do liści oraz ich wywożenie - w miarę potrzeb oraz na każde żądanie Zleceniodawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zleceniodawcę (wywóz na koszt i transportem Zleceniobiorcy). 23. Zgłaszanie do Administratora budynku wszelkich nieprawidłowości i usterek zauważonych w trakcie prac. II Czynności wykonywane raz w miesiącu h) Mycie lamp, kloszy, opraw i kinkietów. i) Czyszczenie mebli skórzanych i tapicerowanych za pomocą odpowiednich środków. j) Mycie glazury w toaletach. III Czynności wykonywane dwa razy w roku Mycie okien od wewnątrz na klatkach schodowych (w przypadkach szczególnie uzasadnionych dodatkowo w miarę potrzeb). 9

10 Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 2 do umowy Wykaz i wielkość powierzchni w obiekcie oraz godzin wykonywania usługi. Rodzaj i wielkość powierzchni: 1. posadzki betonowe ( piwnica) 108,57 m2 2. terakota 630,06 m2 3. glazura 60 m2 4. kabiny w-c 4 szt. 5. tereny zewnętrzne utwardzone 1800 m2 6. tereny zielone 1500 m2 Godziny wykonywania usługi: 1. w budynku teren zewnętrzny odśnieżanie, posypywanie piaskiem do godz i sukcesywne wykonywanie w ciągu dnia. 3. Inne prace porządkowe w godz Wymagania w zakresie narzędzi oraz sprzętu do wykonania usługi zapewnianego przez Wykonawcę: 1. narzędzia typu - szczotki, szufelki, taczki, węże ogrodowe, łopaty do śniegu,sekatory, grabie itp.: 2. urządzenia typu kosiarki, wykaszarki, odśnieżarki, pługi, odkurzacze do liści, itp. Zleceniobiorca w dniu podpisania umowy przekaże wykaz zapewnianych urządzeń i maszyn w obiekcie jako załącznik do protokołu przekazania obiektu lub przedstawi umowę na korzystanie z urządzeń lub usług z firmą świadczącą takie usługi. 1 0

11 Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 3 do umowy.. WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH W OBIEKCIE Lp Imię/Nazwisko Podstawa zatrudnienia 1 1

12

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór)

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór) Załącznik nr 9 Umowa nr (wzór) W dniu. r. roku pomiędzy: Teatrem Muzycznym Capitol, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu

UMOWA (WZÓR) Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu UMOWA (WZÓR) Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu Umowa zawarta w dniu w Mielcu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA na oczyszczanie i pielęgnację terenów Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku

UMOWA na oczyszczanie i pielęgnację terenów Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku UMOWA na oczyszczanie i pielęgnację terenów Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku Dnia.. roku w Szczecinku pomiędzy: Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową Przyjezierze w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY

Dodatek nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dodatek nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu...2007 roku w Radzyniu Podlaskim, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne OP-2310/.../2007 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

NIP REGON KRS. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Reprezentowanym przez..

NIP REGON KRS. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Reprezentowanym przez.. Umowa zawarta w dniu 2014 r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 2. Umowa nr...

Wzór umowy załącznik nr 2. Umowa nr... Wzór umowy załącznik nr 2 Umowa nr... zawarta w dniu..... r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... a : zwaną dalej Zleceniobiorcą, w imieniu której działa:

UMOWA NR... a : zwaną dalej Zleceniobiorcą, w imieniu której działa: UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2010r., pomiędzy Gminą Wałbrzych Pl. Magistracki 1, NIP: 886-25-84-003, REGON: 890718490, zwaną dalej Zleceniodawcą, w imieniu której działa: 1)... -... 2)... -... a :...

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

będącym płatnikiem podatku VAT i uprawnionym do wystawiania faktur VAT zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 1

będącym płatnikiem podatku VAT i uprawnionym do wystawiania faktur VAT zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 1 Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA zawarta w.. w dniu roku pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA Nr UD-XVII-WND-B/II/4/1- /2017/ Nr UD-XVII-WND-B/II/5/6- /2017/ W dniu 2017 r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, Al. Solidarności 90, (kod: 01-003) Warszawa, NIP: 525 22

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z. O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANA

UMOWA. z. O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANA UMOWA. z. O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANA zawarta w dniu roku w Bielawie, pomiędzy : Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielawie, ul. 3 Maja 20 reprezentowanym przez Dyrektora OPS Annę Petruk zwanego dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą.

zwaną dalej Wykonawcą. Załącznik Nr10-III do SIWZ (projekt umowy) U M O W A NR /ZE/2013 zawarta w Warszawie dniu.. 2013r. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr./2012

PROJEKT UMOWY Nr./2012 Nr sprawy: MW/ZP/1/11 Załącznik nr 6 PROJEKT UMOWY Nr./2012 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR../2012

(WZÓR) UMOWA NR../2012 (WZÓR) UMOWA NR../2012 zawarta w dniu... w Kołobrzegu pomiędzy Kołobrzeskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3 wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../... /MK/.../2012

UMOWA NR.../... /MK/.../2012 ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../... /MK/.../2012 Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni Miasta na prawach powiatu, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 Projekt współfinansowany ze U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług codziennego sprzątania

UMOWA Nr... o świadczenie usług codziennego sprzątania Załącznik nr 5 UMOWA Nr... o świadczenie usług codziennego sprzątania w dniu..., w Stalowej Woli pomiędzy: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli, ul. Ks. J. Popiełuszki 10, 37-450

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 Załącznik nr 10 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki:, posiadającym NIP: 125-133-22-95, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI SZAF DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI NIEJAWNYCH I DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie usług sprzątania

UMOWA o wykonanie usług sprzątania UMOWA o wykonanie usług sprzątania zawarta w dniu.. r. pomiędzy I Żoliborską Spółdzielnią Mieszkaniową ul. Kochanowskiego 33A lok. 55, 01-864 Warszawa reprezentowaną przez: l. - Prezesa Spółdzielni 2.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1

Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1 Oznaczenie sprawy: ORiN 272.1.2011 Załącznik nr 1 Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y WYKONAWCA ZAMAWIAJACY Pieczęć Wykonawcy Odpowiadając na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, o treści następującej:

zwaną dalej Wykonawcą, o treści następującej: UMOWA NR 2222/./2011 zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w dniu.01.2011 r. w Urzędzie Gminy w Obrytem pomiędzy: Urzędem Gminy w Obrytem Obryte,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) Umowa Nr...

(Wzór umowy) Umowa Nr... Załącznik Nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) Umowa Nr... Umowa zawarta w dniu... 2016 roku w Olsztynie pomiędzy: Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z siedziba w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy nr

Wzór Umowy nr Wzór Umowy nr 272..2012 zawarta w dniu.. w., pomiędzy: Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Gminą Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński; NIP: 504-00-25-730; REGON: 092350932, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA Załącznik Nr 5 do Zaproszenia Wzór umowy UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA zawarta w dniu...2014 roku w Słupsku, pomiędzy: Miastem Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą wpisaną do, NIP, Regon, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą", reprezentowaną przez: 1), 2)

UMOWA nr. z siedzibą wpisaną do, NIP, Regon, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 1), 2) UMOWA nr zawarta w dniu r. w Białymstoku pomiędzy: Stadion Miejski" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Lipowa 32, lok. 304, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2009 (PROJEKT)

UMOWA NR /2009 (PROJEKT) UMOWA NR /2009 (PROJEKT) zawarta w dniu roku w Radomiu pomiędzy Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Administrator Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16 A 26-600 Radom NIP 796 00 24 084, KRS 0000119241,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ ISTOTNE POSTANOW IENIA UMOWY W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy 2/2017/RC Zawarta w trybie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo