Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową"

Transkrypt

1 Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową zawarta dnia... w Łodzi pomiędzy: 1. Polską Spółka Gazownictwa sp. z o.o., (01-224) Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 25, Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4A, Warszawa, Zakład w Łodzi, ul. Targowa 18, Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , akta rejestrowe, której prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, NIP , REGON , w imieniu której działa: Karol Papiernik Dyrektor Zakładu i 2. spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, kod pocztowy Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, wpłaconym w całości, NIP: , REGON: , reprezentowaną przez: reprezentowaną przez Roberta Górala Dyrektora Departamentu Majątku i Administracji zwanymi dalej łącznie Zleceniodawcą a.. zwanym dalej Zleceniobiorcą reprezentowanym przez: Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązek kompleksowego sprzątania części wspólnych obiektu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Uniwersyteckiej 2/4, zwanego dalej Obiektem, zaznaczonych kolorem czerwonym na planie stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 2. Szczegółowy zakres usługi oraz minimalne standardy usługi oraz wymagania w zakresie zapewnienia przez Zleceniobiorcę sprzętu i narzędzi określa załącznik nr 1 i 2 do Umowy. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania Umowy przy użyciu własnego sprzętu, materiałów, środków czystości, gwarantując bezpieczeństwo środowiskowe oraz sanitarnohigieniczne użytych materiałów oraz sprzętu. Środki czystości stosowane przez 1

2 Zleceniobiorcę muszą być dopuszczone do stosowania na polskim rynku i być przeznaczone do zastosowania w miejscach użyteczności publicznej. 4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wystąpienia o zmianę rodzaju używanych środków w przypadku ich nieskuteczności bądź powodowania alergii. W tym celu Zleceniodawca wystąpi pisemnie do Zleceniobiorcy z takim poleceniem, a Zleceniobiorca w ciągu dwóch dni roboczych przedstawi Zleceniodawcy propozycję zmiany do zaakceptowania. 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania Umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz zobowiązuje się informować Zleceniodawcę o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach. 6. Wszyscy pracownicy Zleceniobiorcy będą posiadać jednolite ubiory robocze z oznaczeniem Zleceniobiorcy. 7. Zleceniobiorca przystąpi do wykonania usług po przekazaniu Zleceniodawcy listy osób zatrudnianych przez Zleceniobiorcę, zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umów cywilno-prawnych, z podaniem ich danych personalnych zawierających imię, nazwisko oraz podstawy do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 3 do Umowy), Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do weryfikowania tożsamości osób wyznaczonych przez Zleceniobiorcę do wykonania usług. 8. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę na piśmie o każdej zmianie osobowej w składzie osób sprzątających, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, a w przypadku nagłego zastępstwa - dzień przed przystąpieniem pracownika do wykonywania pracy. 9. Zleceniobiorca oświadcza, że znany mu jest przedmiot Umowy, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, personalnym oraz doświadczeniem, jak również, iż zatrudnia odpowiednią liczbę osób z odpowiednimi kwalifikacjami i przeszkoleniem gwarantującym rzetelność wykonania usługi i poszanowania mienia Zleceniodawcy i jego pracowników oraz dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym do prawidłowego wykonywania usługi. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy Książkę Ewidencji Prac, do której strony Umowy wpisywać będą uwagi związane z wykonywaniem w/w prac, jak również bieżące zalecenia pod adresem Zleceniobiorcy i ewentualne zlecenia Zleceniodawcy wykonania prac dodatkowych. 2. Nadzór nad bieżącym wykonywaniem usług sprawować będzie osoba uprawniona ze strony Zleceniodawcy, która dokonywać będzie w imieniu Zleceniodawcy wpisów w Książce Ewidencji Prac, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonywania usługi sporządzi stosowny protokół. 3. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy, w tym kontrolę Książek Ewidencji Prac sprawuje osoba wskazana do reprezentowania Zleceniobiorcy określona w 13 ust Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy wykaz osób odpowiedzialnych ze strony Zleceniobiorcy za prawidłową realizację umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 5. W czasie realizacji usług Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad oraz przepisów BHP, ppoż. zarówno ogólnie obowiązujących, jak i obowiązujących na terenie Obiektu objętego Umową oraz zarządzeń obowiązujących na terenie obiektów objętych usługą sprzątania. 6. Zleceniobiorca potwierdza, że zapoznał się z wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania, które w pełnym brzmieniu zamieszczone są na stronie internetowej: i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 7. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu powstałe w wyniku nie wykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Zleceniobiorca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania osób, którymi będzie posługiwał się w celu wykonania przedmiotu umowy. 2

3 8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniodawca uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego czynności objętych zakresem umowy na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Niezależnie od odpowiedzialności za szkodę i kar umownych określonych w 4 umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych na wykonanie zastępcze czynności objętych zakresem umowy w sytuacji ich niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca jest uprawniony do dokonania potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy poprzez złożenie Zleceniobiorcy oświadczenia w tym przedmiocie. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę udokumentowanego stosownym protokołem Zleceniobiorca zapłaci każdorazowo na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości całego zamówienia brutto. 2. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 40% wartości zamówienia brutto w przypadku: a) odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę, przy czym jako odstąpienie od umowy będzie traktowany każdy fakt zaprzestania jej wykonywania, przez okres dłuższy niż 2 kolejne dni robocze, b) odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy wymienionych w 10 pkt 1 pkt. b-f umowy, c) rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę, bez względu na sposób i podstawę jej rozwiązania (inną niż na skutek odstąpienia). 3. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień 6 umowy Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100) za każde naruszenie. 4. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zleceniodawcy wezwania w formie pisemnej (np. nota) przesłanego listem poleconym. 5. Zleceniodawca jest uprawniony do dokonania potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy poprzez złożenie Zleceniobiorcy oświadczenia w tym przedmiocie. 6. Zleceniodawca uprawniony jest do dochodzenia od Zleceniobiorcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, oraz szkody powstałe z innego tytułu niż objęte ww. karami w tym dochodzenia od Zleceniobiorcy roszczeń regresowych z tytułu odpowiedzialności poniesionej wobec osób trzecich, w tym z tytułu braku utrzymania w należytym stanie terenu Zleceniodawcy (chodników, stopni, ciągów pieszych) w warunkach zimowych. 7. Kary umowne zachowują swoją moc także w przypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorca oświadcza, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). Kopia polisy oraz dowód opłacenia składki stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 2. W przypadku wygaśnięcia lub zmiany polisy Zleceniobiorca niezwłocznie przedstawi Zleceniodawcy aktualną polisę o wartości, co najmniej zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych) z dowodem opłacenia składki Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, niezależnie od ich postaci, otrzymanych lub uzyskanych od Zleceniodawcy w związku ze świadczeniem Usługi. 4 3

4 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do nie ujawniania bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Zleceniodawcy, jakichkolwiek informacji lub danych dotyczących Zleceniodawcy, w szczególności nie podanych przez Zleceniodawcę do publicznej wiadomości, w posiadanie których wejdzie w trakcie realizacji Umowy. 3. Obowiązek określony powyżej odnosi się do wszelkich Informacji, niezależnie od sposobu ich uzyskania, w tym czy Zleceniobiorca uzyska je samodzielnie, otrzyma je bezpośrednio od Zleceniodawcy, czy też za pośrednictwem jego podwykonawców bądź też osób trzecich działających w imieniu Zleceniodawcy. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wymiany informacji ze Zleceniodawcą wyłącznie za pośrednictwem swoich pracowników i innych osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, którzy zostali powiadomieni o obowiązkach wynikających z niniejszej Umowy i zobowiązani do zachowania poufności. 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest uzyskać od pracowników i innych osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy w obiekcie pisemne zobowiązania o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji związanych z bezpieczeństwem obiektu. 6. Zobowiązanie Zleceniobiorcy do zachowania poufności obowiązuje przez cały okres trwania Umowy, jak również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do respektowania specyfiki pracy wykonywanej przez personel Zleceniodawcy oraz wynikających z niej potrzeb. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie zakłócania trybu funkcjonowania komórek organizacyjnych Zleceniodawcy. 8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w przekazanych przez Zleceniodawcę dokumentach, normujących kwestie bezpieczeństwa fizycznego i ochrony aktywów zlokalizowanych w Obiekcie objętym Umową Zleceniobiorca winien zapewnić personelowi sprzątającemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 2. Zleceniodawca zobowiązany jest do udostępnienia zamykanego pomieszczenia gospodarczego do użytku pracowników Zleceniobiorcy odpowiadającego wymogom przepisów bhp i ppoż Z tytułu wykonania Umowy w okresie jej obowiązywania w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę brutto... PLN, słownie:...), w tym: a) za sprzątanie obiektu Zleceniobiorcy będzie przysługiwało wynagrodzenie netto w kwocie... PLN (słownie:... PLN), tj. brutto... PLN (słownie:... PLN) b) za sprzątanie terenów zewnętrznych Zleceniobiorcy będzie przysługiwało wynagrodzenie netto w kwocie... PLN (słownie:... PLN), tj. brutto... PLN (słownie:... PLN). 2. Faktury będą wystawiane miesięcznie z dołu, po zakończeniu każdego miesiąca, na 1/12 kwoty wskazanej w 8 ust. 1 umowy na poszczególnych współwłaścicieli w podziale: PGNiG - 45,84 %, PSG sp. z o. o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi 54,16%. 3. Faktura dla PSG sp. z o.o. zostanie wysłana na adres: PSG sp. z o.o. Dział Księgowości Zespół ds. Księgowości Zobowiązań i Kosztów, Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4, z adnotacją na kopercie,,faktura lub FV. Faktury winny zawierać odpowiednie dla PSG sp. z o.o. dane: ID umowy oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony Zleceniodawcy za realizacje umowy, które zostaną przekazane Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od podpisania umowy. 4. Faktura dla PGNiG SA zostanie wysłana na adres PGNiG SA Centrala Spółki w Warszawie, Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze VAT dodatkowo Nazwiska osoby zamawiającej, Numeru zamówienia oraz Numeru 4

5 sygnatury PGNiG SA, które zostaną przekazane Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od podpisania umowy. 5. W przypadku niezachowania obowiązków wynikających z 8 ust. 3-4 nastąpi zwrot przesyłki do Zleceniobiorcy a Zleceniodawca nie będzie obciążony odsetkami związanymi z opóźnieniem płatności. 6. Zleceniodawca będzie płacił Zleceniobiorcy miesięczną kwotę za wykonaną usługę na podstawie faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia zgodnie z ust. 3-4 prawidłowo wystawionej faktury. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. Za nieterminową zapłatę należności Zleceniobiorca będzie naliczał odsetki w wysokości ustawowej. 7. W kwocie wynagrodzenia określonej w pkt. 1 uwzględnione są wszystkie koszty wykonywania przedmiotu umowy, w tym: utrzymywanie stałego wyposażania pomieszczeń sanitarnych w papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło oraz inne środki chemiczne niezbędne do utrzymania w czystości powierzonego obiektu, a także pozostałe koszty związane z wykonywaniem usługi. 8. Wynagrodzenie określone w pkt 1 niniejszego paragrafu jest stałe w trakcie trwania umowy z wyjątkiem 11 pkt 1. ppkt a) j) umowy. 9 Umowę zawarto na czas określony 12 miesięcy tj. na okres od dnia r. do dnia r Zleceniodawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadkach: a) wystąpienia istotnej zmiany lub okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zleceniodawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, b) nie rozpoczęcia przez Zleceniobiorcę wykonywania przedmiotu umowy lub przerwania realizacji umowy przez okres dłuższy niż 2 dni, c) wykonywania przez Zleceniobiorcę przedmiotu umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i nie przystąpienia do należytego sposobu jej wykonania w terminie dwóch dni od pisemnego wezwania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę do zmiany sposobu wykonywania. W takim przypadku Zleceniodawca może od umowy odstąpić w terminie 3 dni od bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń. d) nieprzedstawienia dowodu opłacenia kolejnej raty składki lub wygaśnięcia polisy OC, o której mowa w 5 pkt. 1 umowy i nie przedstawienia kolejnej polisy z dowodem opłacenia składki na zasadach określonych w 5 pkt. 2 umowy, e) odmowa podpisania przez Zleceniobiorcę aneksu do umowy w sytuacji wprowadzenia przez Zleceniodawcę zmian do umowy w przypadkach wskazanych w 11 umowy, f) Wydania nakazu zajęcia majątku Zleceniobiorcy, g) Zmiany obowiązujących przepisów prawa w taki sposób, że uniemożliwiać będą lub w sposób znaczący utrudniać wykonanie umowy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 3 miesięcy od powzięcia informacji o zajściu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie, chyba, że powyżej przewidziano odmienny termin Zleceniodawca przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: a) zmian zakresu wykonywania umowy wynikających z okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy wraz ze skutkami tych zmian tj. np. uruchomienia dodatkowych jednostek organizacyjnych lub obiektów do sprzątania nie powodujących zwiększenia wartości zamówienia. 5

6 b) zmniejszenia zakresu wykonywania umowy wynikających z okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy wraz ze skutkami tych zmian, c) zmiany zakresu wykonywania umowy w granicach nie powodujących zwiększenia wartości zamówienia, d) zmiany wymogów w zakresie obsady ilościowej pracowników, dodatkowych wymogów co do pracowników w obiekcie, e) likwidacji obiektów, zmniejszenia ilości obsługiwanych jednostek organizacyjnych lub zmniejszenia zakresu usług w poszczególnych jednostkach lub zmniejszenia ilościowej obsady sprzątającej, f) zmian godzin sprzątania, g) zmiany zakresu i innych warunków wykonywania umowy wynikających ze zdarzeń losowych wraz ze skutkami tych zmian, h) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami tych zmian, i) zmiany stawek podatku VAT, j) wystąpienie innych sytuacji wynikających z potrzeb Zleceniodawcy, k) zmiany nazwy, oznaczeń formy prawnej lub innych danych Stron. 2. W przypadku zaistnienia ww. przesłanek zmian, Zleceniodawca sporządzi aneks do umowy i prześle go Zleceniobiorcy. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie podpisze aneksu i nie doręczy go Zleceniodawcy w terminie 14 dni od jego otrzymania, przyjmuje się, że odmawia jego podpisania. 3. W przypadku zmiany zakresu sprzątania powodującego zmniejszenie wartości umowy - Zleceniobiorca od dnia zmiany umowy uwzględni te zmiany na fakturze wystawionej zgodnie z 8 pkt 2 umowy. 4. Zmiany umowy nie stanowi zmiana osób reprezentujących Strony w zakresie realizacji umowy wskazanych w 13 pkt 1 i pkt 2. Zmiana osób wskazanych w 13 pkt 1 i pkt 2 wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiany te nie mogą być niekorzystne dla Zleceniodawcy. 2. Żadna ze stron umowy nie może dokonać przeniesienia praw czy zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie. Każda cesja wierzytelności lub przejęcie długu dokonane bez wymaganej pisemnej zgody są nieważne. 3. Do wszystkich spraw nie unormowanych w tej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Spory powstałe między stronami podczas realizacji Umowy, będą rozstrzygane w sposób polubowny, a w razie braku możliwości porozumienia spory będą rozstrzygać sądy powszechne właściwe dla Zleceniodawcy Osobą reprezentującą Zleceniodawcę w zakresie realizacji umowy jest:.. 2. Osobą reprezentującą Zleceniobiorcę w zakresie realizacji umowy jest:. 3. Dla celów realizacji postanowień niniejszej Umowy Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń: a. dla Zleceniodawcy:.. b. dla Zleceniobiorcy:. 4. W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie dla doręczeń, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni znany Stronie adres. 6

7 14 Umowę sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy i dwa dla Zleceniodawcy. Załączniki: nr 1 zakres prac objętych usługą nr 2 wykaz powierzchni i sprzętu nr 3 wykaz osób świadczących usługę w obiekcie nr 4 polisa OC Wykonawcy oraz dowód opłacenia składki nr 5 plan Obiektu. ZLECENIODAWCA : ZLECENIOBIORCA: 7

8 Załącznik nr 1 do umowy nr.. Szczegółowy zakres prac objętych usługą sprzątania oraz minimalne standardy wykonania usługi: I Czynności wykonywane codziennie 1. Opróżnianie koszy i pojemników ze śmieci, wymiana worków w koszach. 2. Czyszczenie koszy i pojemników oraz mycie w miarę potrzeb. 3. Zamiatanie i mycie powierzchni terakotowych o pow. 630,06m ² (posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, ciągi piesze korytarze, schody, wejścia do budynku). 4. Zamiatanie i mycie posadzek betonowych w piwnicy / korytarz/ - 108,57 m ² 5. Wycieranie kurzu, czyszczenie i konserwacja mebli na portierni i w holu. 6. Wycieranie aparatów telefonicznych. 7. Czyszczenie luster. 8. Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych. 9. Zalewanie środkiem dezynfekującym kratek ściekowych - wg. potrzeb. 10. Uzupełnianie środków czystości (zakupionych przez Zleceniobiorcę) w pomieszczeniach sanitarnych - papier, mydło w płynie lub w kostkach, ręczniki papierowe kostki zapachowe do wc, 4 kabiny wc. 11. Czyszczenie pomieszczeń wind towarowych i osobowych (drzwi, podłoga, lustra, ściany) wg potrzeb. 12. Mycie drzwi od pomieszczeń i klatek schodowych w miarę potrzeb. 13. Mycie drzwi wejściowych do budynku w miarę potrzeb. 14. Wycieranie z kurzu i mycie parapetów i listew przypodłogowych w miarę potrzeb. 15. Mycie powierzchni szklanych (ściany, szyby w drzwiach, na klatkach schodowych), bez okien - w miarę potrzeb. 16. Mycie, sprzątanie klatek schodowych, czyszczenie poręczy. 17. Podlewanie, odkurzanie i nabłyszczanie liści, nawożenie (nawozem zakupionym przez Zleceniobiorcę) roślin stojących w holu, na klatkach schodowych. 18. Sprzątanie terenu wokół budynków 1800,00 m ²: zamiatanie, mycie schodów, podestów, odśnieżanie - chodników, schodów, poboczy, miejsc postojowych, dróg wewnętrznych i wjazdów do garaży poprzez zapewnienie przejezdności przy zastosowaniu odśnieżarek mechanicznych a w przypadku dużych opadów śniegu przy pomocy pługu. Posypywanie piaskiem Zleceniobiorca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia wraz z pojemnikami piasek konieczny do wykonywania usługi. Usługę należy wykonać starannie, bezwzględnie do godz. 7.00, a następnie wykonywać sukcesywnie w ciągu dnia, tak aby zapewnić właściwe utrzymanie terenu. 19. Wywóz nadmiaru śniegu - w miarę potrzeb tak, aby nie zalegał na terenie nieruchomości oraz na każde żądanie Zleceniodawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zleceniodawcę (wywóz na koszt i transportem Zleceniobiorcy). 20. Pielęgnowanie trawników i roślin, odchwaszczanie ręczne i za pomocą środków chwastobójczych, usuwanie samosiejek, wywożenie trawy, gałęzi, chwastów w miarę potrzeb, podlewanie, nawożenie, koszenie - od m-ca IV do m-ca X co najmniej dwa razy w miesiącu oraz na każde żądanie Zleceniodawcy w terminie 24 godzin od zgłoszenia przez Zleceniodawcę 1500,00 m ². 21. Sadzenie roślin zakupionych przez Zleceniodawcę. 8

9 22. Grabienie i usuwanie zeschłych liści - za pomocą odkurzacza do liści oraz ich wywożenie - w miarę potrzeb oraz na każde żądanie Zleceniodawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zleceniodawcę (wywóz na koszt i transportem Zleceniobiorcy). 23. Zgłaszanie do Administratora budynku wszelkich nieprawidłowości i usterek zauważonych w trakcie prac. II Czynności wykonywane raz w miesiącu h) Mycie lamp, kloszy, opraw i kinkietów. i) Czyszczenie mebli skórzanych i tapicerowanych za pomocą odpowiednich środków. j) Mycie glazury w toaletach. III Czynności wykonywane dwa razy w roku Mycie okien od wewnątrz na klatkach schodowych (w przypadkach szczególnie uzasadnionych dodatkowo w miarę potrzeb). 9

10 Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 2 do umowy Wykaz i wielkość powierzchni w obiekcie oraz godzin wykonywania usługi. Rodzaj i wielkość powierzchni: 1. posadzki betonowe ( piwnica) 108,57 m2 2. terakota 630,06 m2 3. glazura 60 m2 4. kabiny w-c 4 szt. 5. tereny zewnętrzne utwardzone 1800 m2 6. tereny zielone 1500 m2 Godziny wykonywania usługi: 1. w budynku teren zewnętrzny odśnieżanie, posypywanie piaskiem do godz i sukcesywne wykonywanie w ciągu dnia. 3. Inne prace porządkowe w godz Wymagania w zakresie narzędzi oraz sprzętu do wykonania usługi zapewnianego przez Wykonawcę: 1. narzędzia typu - szczotki, szufelki, taczki, węże ogrodowe, łopaty do śniegu,sekatory, grabie itp.: 2. urządzenia typu kosiarki, wykaszarki, odśnieżarki, pługi, odkurzacze do liści, itp. Zleceniobiorca w dniu podpisania umowy przekaże wykaz zapewnianych urządzeń i maszyn w obiekcie jako załącznik do protokołu przekazania obiektu lub przedstawi umowę na korzystanie z urządzeń lub usług z firmą świadczącą takie usługi. 1 0

11 Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 3 do umowy.. WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH W OBIEKCIE Lp Imię/Nazwisko Podstawa zatrudnienia 1 1

12

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową usługę sprzątania

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 SIWZ Sygn. ZP/01/PN/2013 Zgierz, dnia 04/11/2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1 oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 - 1 - SIWZ

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie

Bardziej szczegółowo