SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK"

Transkrypt

1

2

3 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY DRAGON,, ŁÓDŹ PIOTRKOWSKA 59 Łódź dnia SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK PODSTAWA: ART.45 UST 1 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Z RTEKT JEDNOLITY DZ.U. Z 2002R NR 76 ZE ZMIANAMI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA NIEKTÓRYCH JEDNOSTEK NIEBĘDĄCYCH SPÓŁKAMI HANDLOWYMI,NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (DZ.U Z 2001RNR.137,POZ.1539ZEZM.) 1

4 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Stowarzyszenie Klub Sportowy Dragon zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym - Nr pod datą r. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Stowarzyszenia jest Prezydent Miasta Łodzi. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Sportu. Organem reprezentującym Stowarzyszenie jest Zarząd Klubu w skład którego wchodzą: - Prezes Zarządu - Tondys Ryszard - Wiceprezes ds.finansowych - Kwieciński Zdzisław - Wiceprezes ds.sportowych - Makówka Wojciech - Sekretarz - Kurzyk Włodzimierz W październiku 2012 dokonano zmiany składu Zarządu Klubu.Nowy Zarząd przedstawia się j.n : -Prezes Zarządu - Domański Krzysztof -Wiceprezes ds.finansowych - Brzostowski Andrzej -Wiceprezes ds.sportowych - Makówka Wojciech -Sekretarz - Bielawski Michał -Członek - Kondratowski Zdzisław Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od r do r. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie. Zasady stosowanej polityki rachunkowości: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe W trakcie roku obrotowego środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia nie przekraczającej 3.500,- zł umarza się jednorazowo dokonując odpisu w koszty działalności. 2. Odzież i sprzęt sportowy zalicza się do materiałów i wykazuje w ewidencji pozabilansowej. 2

5 2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowy cli wycenia się wg cen nabycia 3. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty 4. Kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej Dodatkowe informacje i objaśnienia Pozycje bilansowe 1.Aktywa 1.1 Należności krótkoterminowe - 480,00zł (należność od Akademii Muzycznej) 1.2 Środki pieniężne ,46 zł, wzrost w stosunku do 201 Ir o ,66zł 1.3 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 474,37 zł Pozycja wynika z kosztów do rozliczenia w wynik finansowy roku 2013 w tym: - koszty ubezpieczenia OC - 429,89 zł - koszty ubezpieczenia NW - 44,48 zł 2.Pasywa 2.1 Kapitał własny ,96zł - wzrost w stosunku do 2011r o ,35 zł Na kwotę ,96zł składa się: -wynik finansowy dodatni za 2012r - w kwocie ,35zł - dodatni wynik za lata ubiegłe - w kwocie ,61 zł 2.2 Zobowiązania krótkoterminowe ,87 zł w tym: - zobowiązania z tytułu dostaw - 479,79 zł (PGE OBRÓT) i usług - zobowiązanie z tytułu pdof - 385,00,zł (umowy zlecenia z 12/2012) - zobowiązanie wobec ZUS ,08zł (umowy zlecenia z 12/2012r) 2.3Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe - 660,00zł to wpłacone w grudniu 2012r składki członkowskie za 2013r 3

6 Pozycje rachunku zysków i strat 1. Na pozycję przychodów z działalności statutowej w kwocie ,21 zł (wzrost o ,87 zł w stosunku do 201 Ir) składają się: - składki członkowskie ,00zł (spadek o 2 779,00zł w stosunku do 2011 r) - dotacje ,00zł w tym: -Urzędu Miasta Łodzi w kwocie ,00 zł(umowa: 46/S/I/12-szkolenie szermierka) -Umowa 14/A/12 Urzędu Miasta Łodzi w kwocie ,00zł - organizacja i prowadzenie zajęć sportowych -Urzędu Miasta Łodzi w kwocie ,00zł (umowa 14/S/II/12 -szkolenie szermierka) - darowizny pieniężne osób fizycznych ,60 zł -wpłaty na obozy sportowe ,00 zł - przychody z lat ubiegłych ,61 zł - pozostałe przychody działalności statutowej ,00 zł - przychody z imprez (organizacja pokazów szermierki) ,00zł 2.Koszty działalności statutowej ,99 zł Wynikają z: - ogółem poniesione koszty rodzajowe ,39 zł - z tego koszty administracyjne - ( -) ,25 zł - koszty nie rozliczone w 2012r - (-) 292,15 zł 4

7 3. Koszty administracyjne ,25zł Szczegółowy podział kosztów rodzaj owycłi na działalność statutową i administracyjną zawiera załącznik nr.l do Informacji. Na dzień 31 grudnia 2012r Stowarzyszenie liczyło 78członków. ^>^^s d/s finansowych lof Domański ostowski 4779

8 Arkusz4 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY DRAGON KOSZTY RODZAJOWE 2012r Załącznik nr 1 do Informacji RODZAJ KOSZTU KWOTA Z TEGO RAZEM DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Zużycie materiałów * , ,10 703,76 Zużycie energii 2 436, ,73 Koszy najmu , ,52 Usługi komunalne , ,41 Koszt usług bankowych 306,20 306,20 Usługi księgowe 9 106, ,00 Składki na rzecz Łódzkiego Związku Szermierczego 150,00 150,00 Składki na rzecz Polskiego Związku Szermierczego 200,00 200,00 Opłaty startowe 630,00 630,00 Licencje krajowe 1 140, ,00 Podatki i opłaty 32,99 32,99 Wynagrodzenia z narzutami , , ,13 Delegacje , ,03 Koszty obozu sportowego , ,00 Koszty ubezpieczenia 720,00 720,00 Pozostałe koszty ** 2 535, ,35 175,17 Razem , , ,25 w pozycji materiały ujęto zakup odzieży i sprzętu sportowego,materiałów biurowych),upominków dla mistrza olimpijskiego * w pozycji pozostałe koszty ujęto:monitoring,internet,usługi pocztowe,usługi reklamowe, koszty polis v-cepr< GOWiódż finansowych istowski DORADCA DODATKOWY PREZES Strona 1 U mgr Bo^^nĄ^^rj^i^l^^^ >mański ^ ',5,. ^ji^. -

9 Nazwa przedsi^iorstwa B I L A N S s m m m M E MB SPORIOWMGOUM sporządzony na dzień ^^ 1^-^012 A.AmWATRWMip#I+IV+V) Stan nakoniec okresu AKTYWA poprzedniego bieżącego (sprawozdawczego) Ł Wartości niematerialne i prawne (l do 4) A.KAPmpfl)l]SZ)MASNY (i+n+m+y+m+yin+do Ł Kapilai(fuQdusz) podstawowy 1. K()^'2ak(myclipiac rozwojowych ENakżnewpbty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 2. Wartość finny E Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 3. Ime wartości niematerialne iprawne IV. Kapitał (fimdua) zapasowy 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne V. Kapiał(fiuidiisz)zaktuałizacji wyceny ttrzeczoweaktywatnvafe(ldo3) VL IMaie kapitały (fiute) rezerwowe Stan na koniec okresu PASYWA poprzedniego bieżącego (sprawozdawczego) 21511, ,% l.śro(lki1iwałe(k) Vn.Z}sk(strata)złatubieg ycłi 1216, ,61 a) giiinty(wtymprawoi]2ytkowania wieczyst^o gruntu) VIIŁZysk(strata)netto 2S301, ,35 b)yynid,loyeiobiekly inżynierii l ^ g ^ cjuiz^biatediniczneimaszyny d) środki transportu e)inneśrodkitnvałe 2. Środki tiwalewbiidowie 3. Mczkinaśrcdki tiwale w budowie nil^eżnościdlugotemiime (1 do 2) l.odjednostekpowiązanych 2. Odpozost^di jednostek IV. InwesIjcjedlugoteraiBowe (1 do 4) LNiewchomości IWartośdniematerialneiprawne IDlugotemiwe aktywa finansowe(a-b) ajwjednostkadipowipiydi udziały lub akge innepapiery wartościowe udzietonepażyczki innedlugotenninoweaktywafinansowe bjwpozdstalych jednostkach -udziały lub akcje -innepapieiy wartościowe udzidonepożyczki innedlugotemiinoweaktywafinansowe 4. Łmeinwestycjedliigotenninowe Y.DhgDtenniMendU do 2) l.aktywaztytiiluodroczdnegopodatku dochodowego 2. InnerozliczEniamiędzyokresowe DC Odpisy zzysku netto w c i p roku obrotowego /u/ipltncriiipjniiźi\»

10 B.AKTYWAOBROTOWEP+in+IV) 29053, ,83 B.ZOBOWI4ZANIAIREZERWYNA ZOBOWIĄZANIA (I+n+HI+IY) I.Zapasy (Ido5) I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3) 1. Materiały l.rezerwaztytuhi odroczonego podatku dodiodowego 2. Półprodukty i produkty w toku 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3. Produkty gotowe iigotenninowa 4.Towaiy -krótkotenninowa 5. Załiczki na dostawy 3.Pozostałe rezerwy II. Należności Icrótkotenninowe (1 do 2) 4490,00 480,00 dlugotemiinowe l.nałeżności od jednostek powiązanycłi(a-b) krotkotenninowe a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty n. Zobowiązania długotenninowe (1 do 2) dol2iniesiccy powyżej 12 miesięcy b)inne 1. Wobec jednostekpowiązariych 2. Wobec pozostałychjednostek (a^d) a) kredyty i pożyczki 2. Należności od pozostałychjednostek (a^d) 4490,00 480,00 b) ztytuhi emisji dhiżnychpapierów wartościowych a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 4490,00 480,00 c) inne zobowiązania fmansowe 4475, ,87 do 12 miesięcy 4490,00 480,00 d)inne pwyżej 12 miesięcy in. Zobowiązania krotkotenninowe (1 do 3) 1475, ,87 b) ztytułupodatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1. Wobec jednostek powiązanych (a^b) cjinne a) ztytuhi dostaw i ushig, 0 okresie wymagalności: d) dochodzone na drodze sądowej do 12 miesięcy III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2) 24380, ,46 -powyżej 12 miesięcy 1. Królkcteminowe aktywa finansowe (a-c) ,46 b)inne a) w jednostkach powiązanych 2. Wobec pozostałychjednostek (a^i) 1475, ,87 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzidonepożyczki a) kredyty ipożyczki b) z tytułu emisji dhiżnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania fmansowe inne krótkotermirnwe aktywa finansowe d) ztytuhi dostaw i ushig, 0 okresie wyma^ośd: 456,32 479,79 b) w pozostałych jednostkach dol2miesięcy 456,32 479,79 udziały lub akcje inne papiery wartościowe -udzidonepożyczki -powyżej 12miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe inne krótkoterminowe aktywa fmansowe g) ztytułupodatków, cd, ubezpieczeni innych świadczeń 1019, ,08 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24380, ,46 h)ztytułu wynagrodzeń - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24380, ,46 i) inne inne środki pieniężne 3. Fundusze specjakie inne aktywa pieniężne IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2) 660,00 2. Inne inwestycje krótkotemiinowe l.ujemna wartość finny IV. Krotkotenninowe rozliczenia międzyokresowe 182,22 474,37 2. hme rozliczenia międzyokresowe 660,00 dłi^nninowe krótkotemiinowe 660,00 AKTYWA RAZEM 29053, ,83 PASYWARAZEM 29053, ,83 Miejscowość ŁÓDŹ.TKOWV ^nia Zatwierdził: Sporądził: 3 j p ^ ^ U ^ r.3r.-- Dnikowaneprogramem PrzedsiębiorstwaInfmatfk^^^^ «>^-^'*'r?^'. ' ''^ ^l^^nfr-^i''*^"-'"

11 ArkuszS STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY DRAGON,, -ŁÓDŹ RACHUNEK WYNIKÓW 2011R 2012R A PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ , ,21 1 Składki brutto określane statutem ,00 II Inne przychody określane statutem ,34 % ,21 B KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH , ,99 C WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B) , ,22 D KOSZTY ADMINISTRACYJNE , ,25 E 1 Zużycie materiałów i energii 374,77 703,76 2 Usługi obce 9 805, ,37 3 Podatki i opłaty 32,50 32,99 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,21 " ,13 5 Amortyzacja 6 Pozostałe POZOSTAŁE PRZYCHODY F POZOSTAŁE KOSZTY 0,01 G PRZYCHODY FINANSOWE H KOSZTY FINANSOWE 6,59 1 WYNIK FINANSOWY BRUTTO (C-D+E-F+G-H) , ,96 J ZYSKI 1 STRATY NADZWYCZAJNE 0,00 0,00 1 Zyski nadzwyczajne ,00 II Straty nadzwyczajne K WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM , ,96 1 RÓŻNICA ZWIĘKSZAJĄCA KOSZTY ROKU NASTĘPNEGO II RÓŻNICA ZWIĘKSZAJĄCA PRZYCHODY ROKU NASTĘPNEGO ,96 ŁÓDŹ DNIA R SKS "DRA<l30N" Łódź v.ce Prezes ds finansowych «^^Sa.s/c/ A^^ostowski mgr Bpżena Brzezińska 4779 Strona A

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok Forma sprawozdania: Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo