I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

2 2 rozdział Nazwa rozdziału strona I Wstęp 3 II Organizacja i funkcjonowanie kontroli finansowej (Procedury kontroli finansowej) 7 III Dokumentacja finansowo księgowa 16 IV Gospodarka finansowa środkami budżetowymi 20 V Zasady gospodarki pieniężnej 22 VI Dokumentacja zatrudnienia i płac 30 VII Gospodarka drukami ścisłego zarachowania 33 VIII Przechowywanie i zabezpieczenie dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych 36 IX Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 X Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa 41 XI Zasady rozliczania podróży służbowych 42 XII Zasady realizacji planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym 53 XIII Karty obiegu dokumentów 60 XIV Tabele 93 ROZDZIAŁ I. WSTĘP 1. Instrukcja w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, zwana dalej Instrukcją, ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo księgowych w ŁUW.

3 3 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1) Dyrektorze Generalnym należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a podczas jego nieobecności osobę zastępującą, 2) Dyrektorze Wydziału należy przez to rozumieć Dyrektora Wydziału/Biura, jego zastępcę albo osobę upoważnioną, 3) GKBW należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Budżetu Wojewody, a podczas jego nieobecności osobę upoważnioną, 4) GKU należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Urzędu, a podczas nieobecności zastępcę GKU lub osobę upoważnioną, 5) ŁUW należy przez to rozumieć Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, 6) WFiB należy przez to rozumieć Wydział Finansów i Budżetu, 7) OD ŁUW należy przez to rozumieć Oddział Dochodów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, 8) OW ŁUW należy przez to rozumieć Oddział Wydatków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, 9) OP należy przez to rozumieć Oddział Płac, 10) WAG należy przez to rozumieć Wydział Administracyjno-Gospodarczy, 11) OT-A w WAG należy przez to rozumieć Oddział Techniczno Administracyjny w WAG, 12) WPNiK należy przez to rozumieć Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli, 13) WSOiC należy przez to rozumieć Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, 14) WZFE należy przez to rozumieć Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, 15) WIPOC należy przez to rozumieć Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, 16) WI należy przez to rozumieć Wydział Infrastruktury, 17) Wydziale należy przez to rozumieć Wydziały, Biuro i pozostałe komórki ŁUW zgodnie z Regulaminem ŁUW, 18) ZFŚS należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 19) ZPORR należy przez to rozumieć Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 20) PO PT należy przez to rozumieć Program Operacyjny Pomoc Techniczna , 21) Kasjerze należy przez to rozumieć Kasjera lub osobę zastępującą kasjera.

4 4 3. Obsługę finansową ŁUW pełni WFiB. 4. Niniejsza instrukcja została opracowana w szczególności w oparciu o następujące akty prawne: 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) zwaną dalej ustawą o finansach publicznych; 2) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330) zwaną dalej ustawą o rachunkowości; 3) ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.); 4) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej Prawem zamówień publicznych; 5) ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.); 6) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103); 7) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766); 8) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616); 9) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.); 10) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255); 11) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz ze zm.); 12) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,

5 5 państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289); 13) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz ze zm.); 14) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.); 15) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz ze zm.); 16) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502 ze zm.); 17) Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych (M.P. Nr 32, poz. 255 ze zm.); 18) Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków (M.P. Nr 21, poz. 320); 19) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167); 20) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz.u. Nr 249, poz ze zm.)

6 6 5. W zakresie nie objętym niniejszą Instrukcją obowiązują Zarządzenia Dyrektora Generalnego, w tym w szczególności: 1) w sprawie gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego ŁUW, 2) w sprawie ustalenia zasad gospodarowania środkami trwałymi, pozostałymi środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w ŁUW, 3) w sprawie procedur wewnętrznych udzielenia zamówień publicznych w ŁUW, 4) w sprawie gospodarki magazynowej w ŁUW; 5) w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych i pojazdów prywatnych do celów służbowych, 6) w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, 7) w sprawie wdrożenia sposobu prowadzenia i zakresu dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ich ochronę, 8) w sprawie ustalenia Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w ŁUW. 6. Postanowienia zawarte w Instrukcji dotyczą wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację zadań. 7. Stosowanie postanowień Instrukcji stanowi podstawowy obowiązek pracowniczy, zaś nieprzestrzeganie zawartych w niej postanowień stanowi naruszenie obowiązków pracownika, za które w stosunku do osób winnych mogą być wszczęte postępowania dyscyplinarne przewidziane obowiązującym prawem. ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KONTROLI FINANSOWEJ (PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ) 8. Procedury kontroli finansowej regulują zasady związane z gromadzeniem, rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem będącym

7 7 w dyspozycji ŁUW i stanowią jeden z elementów kontroli zarządczej sprawowanej w ŁUW, zgodnie z unormowaniami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. 9. Pracownicy odpowiedzialni za skuteczne sprawowanie kontroli finansowej, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadkach określonych w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 10. Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych powinny zapewnić w szczególności: 1) rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, 2) zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez osoby upoważnione, 3) podział kluczowych obowiązków, 4) weryfikację operacji finansowych i gospodarczych przed i po ich realizacji. 11. Przeprowadzana kontrola ma na celu uzyskanie zapewnienia, że jednostka: 1) osiąga swoje cele w sposób oszczędny, wydajny i efektywny, 2) działa zgodnie z przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi i wytycznymi kierownictwa, 3) chroni zasoby rzeczowe i informacyjne, 4) zapobiega oraz wykrywa błędy i nieprawidłowości, 5) tworzy informacje finansowe i zarządcze w sposób rzetelny i terminowy. 12. Kontrola finansowa wykonywana jest z uwzględnieniem przestrzegania podstawowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej, na podstawie następujących kryteriów: 1) zgodności z prawem w ramach którego pracownicy są zobowiązani do zapewnienia zgodności wszelkich działań z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa, 2) rzetelności w ramach którego wypełniane są obowiązki przez pracowników z należytą starannością, sumiennie i terminowo, z dokumentowaniem określonych działań zgodnie ze stanem faktycznym, 3) celowości w ramach którego bada się, czy działalność jednostki jest zgodna z celami i zadaniami wskazanymi w statucie jednostki i zgodności z przyjętymi planami,

8 8 4) gospodarności w ramach którego stosuje się metody i sposoby oszczędnego i efektywnego wydatkowania oraz gospodarowania majątkiem jednostki, a ponadto stosuje się działania zapobiegające wystąpieniu szkód i ich ograniczaniu, 5) przejrzystości w ramach którego klasyfikuje się dochody i wydatki publiczne, sporządza sprawozdania finansowe, stosuje zasady rachunkowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w formie zorganizowanego ładu dokumentacyjnego, a ponadto sprawdza, czy dokumenty (dowody księgowe) będące podstawą zapisu w księgach rachunkowych, są opisane w sposób umożliwiający identyfikację zrealizowanego zadania, 6) jawności w ramach którego jednostka posiada stronę internetową (www.uw.lodz.pl, i udostępnia materiały zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. 13. Kontrola finansowa sprawowana jest w postaci: 1) kontroli wstępnej, która ma na celu zapobieżenie powstaniu zjawisk odbiegających od przyjętych procedur oraz przeciwdziałanie podejmowaniu decyzji nieprawidłowych i niekorzystnych i winna zabezpieczać przed wystąpieniem zjawisk marnotrawstwa, niegospodarności i nadużyć. Przeprowadzana jest przed rozpoczęciem danego procesu, zanim zostaną wdrożone konkretne działania wywołujące skutki finansowe lub majątkowe. Odzwierciedleniem kontroli wstępnej jest w szczególności zabezpieczenie środków finansowych przez GKU przed realizacją zadania, zgodnie ze składanym wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację zamówienia, 2) kontroli bieżącej, która przeprowadzana jest na każdym etapie danego procesu, celem wyeliminowania przed zakończeniem każdego etapu danego procesu, tych zjawisk, które mogą negatywnie wpłynąć na jego wynik końcowy. Kontrola bieżąca polega między innymi na: a) sprawdzeniu operacji gospodarczej określonej w dowodzie księgowym (faktura, rachunek lub inny dokument rozliczeniowy) pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym, b) sprawdzeniu, czy wydatek mieści się w zatwierdzonym planie finansowym zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wydatku, c) naniesieniu wyczerpującego opisu na dowodzie księgowym, d) badaniu rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem.

9 9 3) kontrola następna, która przeprowadzana jest po zakończeniu danego procesu i polega na analizowaniu i badaniu uzyskanych efektów działania oraz porównaniu ich z założonymi celami. Obejmuje również sprawdzenie, czy dany proces przebiegał zgodnie z założeniami i w ustalonej kolejności, a także, czy został objęty kontrolą wstępną i bieżącą oraz czy była ona skuteczna. Kontrola ta powinna dostarczać także informacji o tym, co, w jakim zakresie i na którym etapie działań należy zmienić, aby osiągnąć założone cele Kontrola merytoryczna sprawowana jest przez właściwy merytorycznie Wydział zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym ŁUW. Dokonuje jej wyznaczony w danej komórce pracownik. Osobą zatwierdzającą dokonanie sprawdzenia pod względem merytorycznym w zakresie realizowanych zadań jest Dyrektor Wydziału, któremu powierzono gospodarowanie oraz nadzór nad środkami finansowymi ujętymi w planie wydatków budżetowych. Zatwierdzenie przedmiotowej kontroli dokumentowane jest na pieczątce o następującej treści: Sprawdzono pod względem merytorycznym Dnia... Podpis Podpis Dyrektora Wydziału, któremu powierzono gospodarowanie oraz nadzór nad środkami finansowymi ujętymi w planie wydatków budżetowych nie jest wymagany w przypadkach: 1) rozliczeń podróży służbowych zatwierdzenie merytoryczne dokonywane jest przez Dyrektora Wydziału delegującego pracownika w podróż służbową; 2) kosztów postępowania egzekucyjnego i zaliczek na czynności komornicze w zakresie dochodów gromadzonych przez ŁUW zatwierdzenie merytoryczne dokonywane jest przez Kierownika OD ŁUW; 3) realizacji zobowiązań z tytułu rent zatwierdzenie merytoryczne dokonywane jest przez Kierownika OW ŁUW. 3. Złożenie podpisu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli pod względem merytorycznym oznacza, że operacja gospodarcza:

10 10 1) została ujęta w planie rzeczowo finansowym i jej wykonanie było niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ŁUW; 2) została przeprowadzona przez osoby do tego upoważnione na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem; 3) została zrealizowana zgodnie ze złożonym wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację zamówienia lub/i zawartą umową, w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej staranności; 4) została opisana w dokumencie zgodnie z jej faktycznym przebiegiem; 5) zlecenie wykonania operacji gospodarczej polegającej na wykonaniu dostaw, usług i robót budowlanych zostało przeprowadzone na podstawie umowy zawartej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (lub było zwolnione z jej stosowania); 6) została zrealizowana w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonego celu. 4. Jednym z elementów kontroli merytorycznej w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych jest zamieszczenie na dowodzie księgowym adnotacji na temat trybu udzielenia zamówienia na dostawę bądź usługę, której ten dowód dotyczy. Adnotacja ta winna zawierać co najmniej: 1) informację na temat trybu, w jakim zostało udzielone zamówienie na dostawę, usługę lub roboty budowlane wraz z podaniem podstawy prawnej jego zastosowania, w formie opisu bądź pieczęci o następującej treści: Zamówienia udzielono w trybie zgodnie z art.. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych Data... Podpis... 2) w przypadku nie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, informację o podstawie prawnej uzasadniającej jej niestosowanie, w formie opisu bądź pieczęci o następującej treści: Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (podstawa: art. ust. pkt ustawy) Data... Podpis...

11 11 5. Poniesione wydatki należy przyporządkować odpowiednio obszarom tematycznym i kodom, zgodnie ze szczegółową klasyfikacją wydatków strukturalnych, określoną w odrębnych przepisach. W tym celu pracownik dokonujący sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym zamieszcza stosowny opis lub pieczęć o następującej treści: Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego w wysokości Obszar tematyczny.... Kod.. Data... Podpis W sytuacji, gdy dany wydatek nie jest zaliczany do wydatków strukturalnych, w miejscu przeznaczonym na obszar tematyczny oraz kod należy wpisać symbol W treści opisu merytorycznego należy wskazać źródło finansowania wydatku w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym. W tym celu pracownik dokonujący sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym zamieszcza stosowny opis lub pieczęć o następującej treści: Źródło finansowania wydatku: rozdział kwota. rozdział... kwota. rozdział..... kwota.

12 12 działanie.. kwota.. działanie.. kwota.. działanie.. kwota.. Data... Podpis Szczegółowy sposób powiązania planu finansowego wydatków rzeczowych ŁUW pomiędzy klasyfikacją budżetową a układem zadaniowym określono w rozdziale XIV w Tabeli Nr Kontroli merytorycznej podlegają wszystkie dowody księgowe przed przekazaniem ich do WFiB. W przypadku prawomocnych wyroków sądowych, postanowień i ugód, za równoznaczne z potwierdzeniem merytorycznym dokumentu uznaje się pismo wydziału merytorycznego, do którego załączony został wyrok. 10. Sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentu w komórce merytorycznej następuje bezzwłocznie, mając na uwadze termin płatności oraz dalsze czynności związane z przygotowaniem dokumentu do zapłaty, tj. sprawdzeniem dokumentu pod względem formalno rachunkowym i zatwierdzeniem do wypłaty. Przekazanie dokumentu do WFiB w dniu, w którym upływa termin płatności bądź po tym dniu, wymaga dołączenia pisemnego wyjaśnienia przyczyn przetrzymania dokumentu, podpisanego przez pracownika dokonującego sprawdzenia dokumentu oraz przez osobę zatwierdzającą dokonanie kontroli merytorycznej. 11. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu pod względem merytorycznym, dowody księgowe przekazywane są do sekretariatu WFiB lub bezpośrednio do OW ŁUW, celem realizacji zapłaty Kontrola formalno rachunkowa dokonywana jest przez upoważnionych pracowników OW ŁUW, którzy potwierdzają jej przeprowadzenie poprzez umieszczenie na dowodzie pieczątki bądź informacji zawierającej dane: Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 2. Złożenie podpisu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli pod względem Dnia... formalno rachunkowym oznacza, Podpis... że dowód dokumentujący daną operację gospodarczą:

13 13 1) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami przez osobę uprawnioną na odpowiednim formularzu obowiązującym w ŁUW dla udokumentowania danej operacji gospodarczej, 2) zawiera wszystkie elementy wymagane prawem, w szczególności przepisami: a) art. 21 ustawy o rachunkowości; b) rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.); c) 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz ze zm.); 3) nie zawiera poprawek dokonanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 22 ust. 1, 2 i 3 ustawy o rachunkowości) oraz postanowieniami niniejszej Instrukcji ( 39 41); 4) nie zawiera błędów w wyliczeniach, w szczególności w przypadku faktur zachodzi zgodność obliczeń: a) sumy wartości netto; b) kwoty podatku stanowiącej iloczyn sumy wartości netto oraz poszczególnych stawek podatkowych; c) kwoty brutto stanowiącej sumę łącznej wartości netto i kwoty podatku; d) w przypadku określenia w fakturze kwot podatku dotyczących wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze, łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku; 5) został poddany kontroli pod względem merytorycznym i wynik tej kontroli umożliwia poprawne ujęcie zdarzenia w księgach rachunkowych Przed przekazaniem dowodu księgowego do zatwierdzenia, wyznaczeni pracownicy OW ŁUW dokonują kontroli polegającej na: 1) sprawdzeniu ujęcia wydatku w zatwierdzonym planie finansowym lub w projekcie planu finansowego na dany rok budżetowy według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w układzie zadaniowym;

14 14 2) potwierdzeniu zabezpieczenia środków na pokrycie przedmiotowego wydatku stosownym wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację zamówienia lub/i zawartą umową. 2. Dokonanie kontroli, o której mowa w ust. 1, potwierdza się pieczęcią o następującej treści: Wydatek ujęty w zatwierdzonym planie finansowym (projekcie planu) na rok.... Rozdz.. Działanie. Data... Podpis W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w trakcie wykonywania każdego z wyżej wymienionych etapów kontroli, kontrolujący zobowiązany jest: 1) zwrócić niezwłocznie nieprawidłowe dokumenty z wnioskiem o dokonanie zmian i uzupełnień właściwym komórkom; 2) odmówić podpisu dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami. 18. Sprawdzony dokument według zasad określonych w niniejszej Instrukcji podlega kontroli przez GKU w zakresie wynikającym z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Podpis GKU złożony na dokumencie oznacza, że: 1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem, 2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji, 3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki. 19. W celu realizacji swoich zadań, GKU ma prawo żądać od kierowników komórek merytorycznych ŁUW, informacji, wyjaśnień oraz dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji. Kierownik komórki merytorycznej zobowiązany jest udzielić wszelkich niezbędnych wyjaśnień.

15 W razie ujawnienia nieprawidłowości w zakresie określonym 17 niniejszej Instrukcji, GKU zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania. O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach GKU zawiadamia pisemnie Dyrektora WFiB. 21. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego znamiona przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym przełożonego, jak również zabezpiecza dokumenty i przedmioty mogące stanowić dowód przestępstwa. 22. Decyzje o zawiadomieniu organów powołanych do ścigania przestępstw podejmuje Dyrektor Generalny po uprzednim: 1) ustaleniu, jakie warunki i okoliczności umożliwiły przestępstwo lub sprzyjały jego popełnieniu; 2) zbadaniu, czy przestępstwo wiąże się z zaniedbaniem obowiązków przez osoby realizujące te obowiązki; 3) wyciągnięciu konsekwencji służbowych; 4) przedsięwzięciu środków organizacyjnych zmierzających do zapobiegania w przyszłości powstawaniu podobnych zaniedbań. 23. Sprawdzone dowody księgowe zatwierdzają do realizacji finansowej osoby upoważnione przez kierownika jednostki do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych ŁUW. 24. System kontroli finansowej winien być rzetelnie dokumentowany, a informacja zbiorcza o istniejącej dokumentacji i sama dokumentacja w formie procedur, instrukcji, wytycznych kierownictwa dostępna dla wszystkich pracowników, którym ta informacja jest niezbędna. 25. Rodzaj dokumentu, miejsce tworzenia, rodzaj kontroli oraz terminy czynności określone zostały w rozdziale XIV w Tabeli Nr 1.

16 16 ROZDZIAŁ III. DOKUMENTACJA FINANSOWO KSIĘGOWA 26. Dokumentacja księgowa to zbiór właściwie sporządzonych dokumentów (dowodów księgowych), odzwierciedlających w skróconej formie treść operacji zdarzeń gospodarczych, podlegających ewidencji księgowej. 27. Dowodem księgowym nazywamy każdy dokument stwierdzający dokonanie lub rozpoczęcie operacji gospodarczej i podlegający ewidencji księgowej. Dokumenty te są podstawowym uzasadnieniem zapisów księgowych. 28. Dowody księgowe są podstawą realizacji dochodów i wydatków budżetowych wynikających z planów finansowych ŁUW w zakresie: 1) ŁUW jako jednostki budżetowej; 2) sum depozytowych i sum na zlecenie; 3) finansowania projektów z udziałem środków europejskich; 4) ZFŚS; 5) środków Funduszu Pracy; 6) środków Funduszu Skarbu Państwa. 29. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej: 1) zewnętrzne obce otrzymane od kontrahentów; 2) zewnętrzne własne przekazywane w oryginale kontrahentom; 3) wewnętrzne dotyczące operacji wewnątrz Urzędu. 30. Szczegółowe zasady obiegu poszczególnych grup dowodów księgowych określone zostały w rozdziale XIII niniejszej Instrukcji Karty obiegu dokumentów. 31. Dowody księgowe zewnętrzne obce stanowią zawsze oryginały dokumentów, do których zaliczamy w szczególności:

17 17 1) faktury, duplikaty faktur i rachunki dostawców materiałów oraz wykonawców robót i usług, które służą do udokumentowania zakupu materiałów i usług oraz rozliczeń z dostawcą, jak również noty obciążeniowe (karta obiegu dokumentu nr 1); 2) faktury korygujące dostawców materiałów oraz wykonawców robót i usług, które służą do korekty błędów w fakturze (karta obiegu dokumentu nr 2); 3) rachunki wystawione przez wykonawców prac w ramach umów zlecenia i umów o dzieło, które są potwierdzeniem wykonania czynności zawartej w umowie (karta obiegu dokumentu nr 3); 4) prawomocne wyroki sądowe, postanowienia i ugody służące do udokumentowania zapłaty zasądzonej kwoty, która będzie stanowić dochód lub wydatek ŁUW (karta obiegu dokumentu nr 4); 5) polisy ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia osób oraz majątku ŁUW (karta obiegu dokumentu nr 5); 6) decyzje i inne dokumenty o podobnym charakterze wynikające z przepisów prawa, rodzące skutki finansowe dla ŁUW. 32. Dowody księgowe zewnętrzne własne stanowią kopie dokumentów, których oryginały przekazane zostały kontrahentom ŁUW. Zaliczamy do nich w szczególności: 1) noty obciążeniowe, rachunki wystawiane w celu zrefundowania przez ŁUW poniesionych kosztów (karta obiegu dokumentu nr 6); 2) pisma dotyczące zwrotu wniesionego wadium dla osób uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, pisma dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla wykonawców umów (karta obiegu dokumentu nr 7); 3) inne dokumenty przekazywane na zewnątrz rodzące skutki finansowe dla ŁUW. 33. Dowody księgowe wewnętrzne dotyczą operacji gospodarczych realizowanych na podstawie dyspozycji wydziałów merytorycznych ŁUW. Dla niestandardowych dowodów księgowych wewnętrznych nie jest wymagana określona szata graficzna czy format. Mogą być one sporządzone na dowolnych drukach w ilościach zapewniających i zabezpieczających kompletność informacji.

18 18 Zaliczamy do nich w szczególności: 1) dyspozycje dotyczące zwrotu wniesionej opłaty paszportowej, opłaty za wydanie karty pobytu oraz opłaty za wydanie zezwolenia na pracę (karta obiegu nr 8); 2) wnioski o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok (karta obiegu dokumentu nr 9); 3) rozliczenie zakupionych biletów MPK (karta obiegu dokumentu nr 10); 4) polecenia księgowania PK - dokumenty księgowe dotyczące rozliczeń wewnętrznych lub korygujące mylne zapisy (karta obiegu dokumentu nr 11); 5) listy płac wynagrodzeń (karta obiegu dokumentu nr 12); 6) polecenie wyjazdu służbowego i rachunek kosztów podróży (karta obiegu dokumentu nr 13); 7) wniosek na wyjazd służbowy za granicę i rozliczenie (karta obiegu dokumentu nr 14). 34. Dowód księgowy musi zawierać elementy niezbędne do wyczerpującego odzwierciedlenia dokonanej operacji gospodarczej. 35. Dowód księgowy spełnia swoją funkcję, jeżeli jest prawidłowo wystawiony, czyli zawiera co najmniej: 1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; 2) określenie stron (nazwy, NIP, adresy) dokonujących operacji gospodarczej; 3) opis operacji gospodarczej oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych; 4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą także datę sporządzenia dowodu; 5) podpis wystawcy dowodu lub osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów; 6) stwierdzenie sprawdzenia (zgodnie z procedurami kontroli zawartymi w rozdziale II niniejszej Instrukcji) oraz zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) zgodnie z zakładowym planem kont, podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

19 Dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim, chyba że stroną operacji gospodarczej jest kontrahent zagraniczny. 37. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych mogą być również sporządzone przez służby finansowo księgowe ŁUW dowody księgowe: 1) zbiorcze służące do dokonania łącznych zapisów kilku dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione; 2) korygujące poprzednie zapisy; 3) zastępcze wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego; 4) rozliczeniowe ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych. 38. Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w 35 niniejszej Instrukcji oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania, przeróbek i korektorowania. 39. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanowią inaczej. 40. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie prawidłowej treści i daty dokonania poprawki oraz złożenie podpisu osoby, która jej dokonała, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr. 41. Błędy w dowodach kasowych, wymienionych w 55, ust. 1 i 2 lit. a, b i c mogą być poprawione wyłącznie przez anulowanie dowodu zawierającego błąd i wystawienie nowego właściwego dowodu.

20 20 ROZDZIAŁ IV. GOSPODARKA FINANSOWA ŚRODKAMI BUDŻETOWYMI 42. W trakcie wykonywania planu finansowego ŁUW obowiązują następujące zasady: 1) podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej planem finansowym ; 2) na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w sprawie podziału kwot na dany rok budżetowy, Dyrektorzy Wydziałów sporządzają plany rzeczowo finansowe realizowanych zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego ŁUW w szczegółowości podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w układzie zadaniowym, ze wskazaniem przyjętego sposobu powiązania planu pomiędzy klasyfikacją budżetową a układem zadaniowym; 3) plany rzeczowo finansowe Wydziałów zatwierdzane są przez Dyrektora Generalnego, 4) oryginały planów rzeczowo finansowych przekazywane są do WFiB, natomiast kopie do Wydziałów sporządzających plany. 43. Dokonywanie wydatków winno być realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, przy uwzględnieniu zasad celowości, legalności i gospodarności w celu uzyskania jak najlepszych efektów. 44. Dokonywanie wydatków winno być każdorazowo poprzedzane złożeniem stosownego wniosku o wyrażenie zgody na realizację zamówienia. Szczegółowe zasady sporządzenia wniosku oraz tryb jego realizacji określają procedury wewnętrzne udzielania zamówień publicznych w ŁUW, wprowadzone odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Generalnego. 45. Umowy związane z realizacją zadań Wydziałów merytorycznych podpisuje Wojewoda Łódzki lub Dyrektor Generalny zgodnie z kompetencjami bądź osoby przez nich upoważnione.

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie.

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. 5.4 Instrukcja kasowa Część 1. Ogólna Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. Instrukcja została opracowana na podstawie Ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej

ZARZĄDZENIE NR 17/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej ZARZĄDZENIE NR 17/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. 3 Zasady gospodarki kasowej. 1) pogotowie kasowe na bieżące wydatki, 2. Zawarte w instrukcji zasady i postanowienia dotyczą:

INSTRUKCJA KASOWA. 3 Zasady gospodarki kasowej. 1) pogotowie kasowe na bieżące wydatki, 2. Zawarte w instrukcji zasady i postanowienia dotyczą: SP3.0211.31.2013 Zarządzenie nr 31/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 z 2 stycznia 2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE 1. Prowadzenie kasy powierza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice I Zasady ogólne 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY ZARZĄDZENIE Nr 0050.687.2016.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie procedur kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Bardziej szczegółowo

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych.

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. 1 1. Wydatki ze środków publicznych mogą być ponoszone przez Starostwo na cele

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki kasowej w Gimnazjum Nr 2

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki kasowej w Gimnazjum Nr 2 INSTRUKCJA w sprawie gospodarki kasowej w Gimnazjum Nr 2 INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej w Gimnazjum Nr 2 w Rybniku w kasie szkoły i kasie intendentki 1 POMIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów Grudzień 2006 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów Nr 3/F/06 z dnia 12.12.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 77/11 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 31 grudnia 2011r. w sprawie Instrukcji Kasowej

ZARZĄDZENIE NR 77/11 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 31 grudnia 2011r. w sprawie Instrukcji Kasowej ZARZĄDZENIE NR 77/11 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 31 grudnia 2011r. w sprawie Instrukcji Kasowej Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. NR157, poz. 1240 ze

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU 45 082 Opole, ul. Piastowska 14 tel.: +48 77 541 65 11 tel.: +48 77 541 6510 e-mail: tel./fax: +48 77 541 65 12 umwo@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl Opole,,i l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Tarnowskim Organizatorze

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r

Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r w sprawie: zmian zarządzenia nr 93/99 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 51/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 51/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzania operacji finansowych na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/2013 Burmistrza Miłakowa z dnia 31 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 74/2013 Burmistrza Miłakowa z dnia 31 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 74/2013 Burmistrza Miłakowa z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie Instrukcji Kasowej Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE

INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Załącznik nr 7 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Strona1 Opracowano na podstawie: ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia gospodarki kasowej. w Urzędzie Gminy Kościerzyna

Instrukcja prowadzenia gospodarki kasowej. w Urzędzie Gminy Kościerzyna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 24/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 23 maja 2012 r. Instrukcja prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Kościerzyna Rozdział 1 Podstawy prawne 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

4. 1. Do obowiązków pracownika, o którym mowa w 1 ust. 4, należy:

4. 1. Do obowiązków pracownika, o którym mowa w 1 ust. 4, należy: w Dusznikach-Zdroju Zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora w Dusznikach-Zdroju z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania Na podstawie: 1. Art. 10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 25/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 23 maja 2012 r. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Część ogólna 1 1. Druki ścisłego zarachowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Miejskim Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział I - Postanowienia ogólne

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział I - Postanowienia ogólne PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik do Zarządzenia nr 136/10dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi z dnia 02.11.2010 Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola w zakresie gospodarki kasowej oraz gospodarki drukami ścisłego zarachowania

PROTOKÓŁ. Kontrola w zakresie gospodarki kasowej oraz gospodarki drukami ścisłego zarachowania PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r.

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 21 października 2013 r. w sprawie obiegu i kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Wrocław, 19 lipca 2010 roku WK.60/212/K-49/10 Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 10 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r.

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 10 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 10 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 21 października 2013 r. w sprawie instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1 Podstawa prawna. 2 Techniczna organizacja kasy. 3 Transport i przechowywanie gotówki

INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1 Podstawa prawna. 2 Techniczna organizacja kasy. 3 Transport i przechowywanie gotówki INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1 Podstawa prawna Instrukcja reguluje zasady funkcjonowania gospodarki kasowej w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 roku INSTRUKCJA KASOWA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 roku INSTRUKCJA KASOWA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 roku INSTRUKCJA KASOWA SĘDZISZÓW 2011 1 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszą instrukcję opracowano na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 468/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Urząd Miejski w Wałbrzychu czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach OBIEG DOKUMENTÓW Mgr inż. Monika Urban Podstawy prawne: - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 12 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 12 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta - Gminy Stryków Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Lp. Tytuł przelewu Data operacji Rachunek Odbiorcy Kwota przelewu

Lp. Tytuł przelewu Data operacji Rachunek Odbiorcy Kwota przelewu I WK60.24.2014.?9.7.8.. 2015 Kielce, 14.05.2015 r. Pan Krzysztof Nowak Wójt Gminy Słupia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. W działalności finansowej Rady Rodziców - zwanej dalej Radą - obowiązują zasady celowego, oszczędnego i prawidłowego gospodarowania środkami społecznymi. 2. Środki zgromadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych Załączniki do instrukcji obiegu i kontroli dowodów ch w Państwowej Agencji Atomistyki Załącznik nr 1 Wykaz dowodów ch stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GOSPODARKI KASOWEJ w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

INSTRUKCJA GOSPODARKI KASOWEJ w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu INSTRUKCJA GOSPODARKI KASOWEJ w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi. Instrukcja kasowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi

Załącznik Nr 4 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi. Instrukcja kasowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 4 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Instrukcja kasowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi 1 Ochrona i transport wartości pieniężnych 1. Pomieszczenia kasy. Kasa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

INSTRUKCJA. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Objaśnienia 1 1. Druki ścisłego zarachowania są to formularze i pokwitowania powszechnego użytku, w zakresie, których obowiązuje specjalna

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA Niniejsza instrukcja kasowa określa zasady gospodarki kasowej stosowanej w naszej jednostce

INSTRUKCJA KASOWA Niniejsza instrukcja kasowa określa zasady gospodarki kasowej stosowanej w naszej jednostce Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 120.4.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lutego 2011 INSTRUKCJA KASOWA Niniejsza instrukcja kasowa określa zasady gospodarki kasowej stosowanej w naszej jednostce Druki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KAROLINOWIE

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KAROLINOWIE Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora DPS w Karolinowie z dnia 4 stycznia 2016 roku INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KAROLINOWIE 1. 1. Instrukcja określa jednolite

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA URZĘDU GMINY BRWINÓW CZĘŚĆ OGÓLNA

INSTRUKCJA KASOWA URZĘDU GMINY BRWINÓW CZĘŚĆ OGÓLNA INSTRUKCJA KASOWA URZĘDU GMINY BRWINÓW CZĘŚĆ OGÓLNA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 90 z dnia 29 grudnia 2010 r. 1. Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy i

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 208/2011 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA WĘGORZEWA. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki kasowej

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA WĘGORZEWA. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki kasowej ZARZĄDZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA WĘGORZEWA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki kasowej Na podstawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI A N E K S Nr 1/2006 do Zarządzenia nr 4/2006 p. o. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. 1 W 1 dodaje się następujący zapis:

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Nr KEI.0913-4/ 07 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Mszanie: 1. Referat Finansów i Podatków Adres jednostki: 44-325 Mszana

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 19/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 roku NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA INSTRUKCJA KASOWA Warszawa, marzec 2007 r. I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Centrala oraz oddziały wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Organizacja pozarządowa z Warszawy wygrała w konkursie dotacyjnym i dostała pieniądze na projekt, czyli w oficjalnym języku: otrzymała

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego

Bardziej szczegółowo

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych Wrocław, 4 grudnia 2007 roku WK.60/311/K-85/07 Pani Iwona Wiśniewska Dyrektor Przedszkola Nr 1 ul. Grunwaldzka 15 58-340 Głuszyca Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI POD WZGLĘDEM GOSPODARNOŚCI I CELOWOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W GLIWICACH

SZCZEGÓŁOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI POD WZGLĘDEM GOSPODARNOŚCI I CELOWOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W GLIWICACH SZCZEGÓŁOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI POD WZGLĘDEM GOSPODARNOŚCI I CELOWOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W GLIWICACH PROCEDURA KONTROLI FINANSOWEJ PROCEDURA DYSPONOWANIA ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 27/2012 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2012 r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU Definicje i ogólne zasady. 1. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 147/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 sierpnia 2011 r. Zarządzenie Nr 147/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo