I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

2 2 rozdział Nazwa rozdziału strona I Wstęp 3 II Organizacja i funkcjonowanie kontroli finansowej (Procedury kontroli finansowej) 7 III Dokumentacja finansowo księgowa 16 IV Gospodarka finansowa środkami budżetowymi 20 V Zasady gospodarki pieniężnej 22 VI Dokumentacja zatrudnienia i płac 30 VII Gospodarka drukami ścisłego zarachowania 33 VIII Przechowywanie i zabezpieczenie dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych 36 IX Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 X Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa 41 XI Zasady rozliczania podróży służbowych 42 XII Zasady realizacji planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym 53 XIII Karty obiegu dokumentów 60 XIV Tabele 93 ROZDZIAŁ I. WSTĘP 1. Instrukcja w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, zwana dalej Instrukcją, ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo księgowych w ŁUW.

3 3 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1) Dyrektorze Generalnym należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a podczas jego nieobecności osobę zastępującą, 2) Dyrektorze Wydziału należy przez to rozumieć Dyrektora Wydziału/Biura, jego zastępcę albo osobę upoważnioną, 3) GKBW należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Budżetu Wojewody, a podczas jego nieobecności osobę upoważnioną, 4) GKU należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Urzędu, a podczas nieobecności zastępcę GKU lub osobę upoważnioną, 5) ŁUW należy przez to rozumieć Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, 6) WFiB należy przez to rozumieć Wydział Finansów i Budżetu, 7) OD ŁUW należy przez to rozumieć Oddział Dochodów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, 8) OW ŁUW należy przez to rozumieć Oddział Wydatków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, 9) OP należy przez to rozumieć Oddział Płac, 10) WAG należy przez to rozumieć Wydział Administracyjno-Gospodarczy, 11) OT-A w WAG należy przez to rozumieć Oddział Techniczno Administracyjny w WAG, 12) WPNiK należy przez to rozumieć Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli, 13) WSOiC należy przez to rozumieć Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, 14) WZFE należy przez to rozumieć Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, 15) WIPOC należy przez to rozumieć Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, 16) WI należy przez to rozumieć Wydział Infrastruktury, 17) Wydziale należy przez to rozumieć Wydziały, Biuro i pozostałe komórki ŁUW zgodnie z Regulaminem ŁUW, 18) ZFŚS należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 19) ZPORR należy przez to rozumieć Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 20) PO PT należy przez to rozumieć Program Operacyjny Pomoc Techniczna , 21) Kasjerze należy przez to rozumieć Kasjera lub osobę zastępującą kasjera.

4 4 3. Obsługę finansową ŁUW pełni WFiB. 4. Niniejsza instrukcja została opracowana w szczególności w oparciu o następujące akty prawne: 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) zwaną dalej ustawą o finansach publicznych; 2) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330) zwaną dalej ustawą o rachunkowości; 3) ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.); 4) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej Prawem zamówień publicznych; 5) ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.); 6) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103); 7) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766); 8) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616); 9) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.); 10) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255); 11) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz ze zm.); 12) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,

5 5 państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289); 13) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz ze zm.); 14) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.); 15) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz ze zm.); 16) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502 ze zm.); 17) Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych (M.P. Nr 32, poz. 255 ze zm.); 18) Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków (M.P. Nr 21, poz. 320); 19) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167); 20) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz.u. Nr 249, poz ze zm.)

6 6 5. W zakresie nie objętym niniejszą Instrukcją obowiązują Zarządzenia Dyrektora Generalnego, w tym w szczególności: 1) w sprawie gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego ŁUW, 2) w sprawie ustalenia zasad gospodarowania środkami trwałymi, pozostałymi środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w ŁUW, 3) w sprawie procedur wewnętrznych udzielenia zamówień publicznych w ŁUW, 4) w sprawie gospodarki magazynowej w ŁUW; 5) w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych i pojazdów prywatnych do celów służbowych, 6) w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, 7) w sprawie wdrożenia sposobu prowadzenia i zakresu dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ich ochronę, 8) w sprawie ustalenia Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w ŁUW. 6. Postanowienia zawarte w Instrukcji dotyczą wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację zadań. 7. Stosowanie postanowień Instrukcji stanowi podstawowy obowiązek pracowniczy, zaś nieprzestrzeganie zawartych w niej postanowień stanowi naruszenie obowiązków pracownika, za które w stosunku do osób winnych mogą być wszczęte postępowania dyscyplinarne przewidziane obowiązującym prawem. ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KONTROLI FINANSOWEJ (PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ) 8. Procedury kontroli finansowej regulują zasady związane z gromadzeniem, rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem będącym

7 7 w dyspozycji ŁUW i stanowią jeden z elementów kontroli zarządczej sprawowanej w ŁUW, zgodnie z unormowaniami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. 9. Pracownicy odpowiedzialni za skuteczne sprawowanie kontroli finansowej, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadkach określonych w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 10. Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych powinny zapewnić w szczególności: 1) rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, 2) zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez osoby upoważnione, 3) podział kluczowych obowiązków, 4) weryfikację operacji finansowych i gospodarczych przed i po ich realizacji. 11. Przeprowadzana kontrola ma na celu uzyskanie zapewnienia, że jednostka: 1) osiąga swoje cele w sposób oszczędny, wydajny i efektywny, 2) działa zgodnie z przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi i wytycznymi kierownictwa, 3) chroni zasoby rzeczowe i informacyjne, 4) zapobiega oraz wykrywa błędy i nieprawidłowości, 5) tworzy informacje finansowe i zarządcze w sposób rzetelny i terminowy. 12. Kontrola finansowa wykonywana jest z uwzględnieniem przestrzegania podstawowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej, na podstawie następujących kryteriów: 1) zgodności z prawem w ramach którego pracownicy są zobowiązani do zapewnienia zgodności wszelkich działań z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa, 2) rzetelności w ramach którego wypełniane są obowiązki przez pracowników z należytą starannością, sumiennie i terminowo, z dokumentowaniem określonych działań zgodnie ze stanem faktycznym, 3) celowości w ramach którego bada się, czy działalność jednostki jest zgodna z celami i zadaniami wskazanymi w statucie jednostki i zgodności z przyjętymi planami,

8 8 4) gospodarności w ramach którego stosuje się metody i sposoby oszczędnego i efektywnego wydatkowania oraz gospodarowania majątkiem jednostki, a ponadto stosuje się działania zapobiegające wystąpieniu szkód i ich ograniczaniu, 5) przejrzystości w ramach którego klasyfikuje się dochody i wydatki publiczne, sporządza sprawozdania finansowe, stosuje zasady rachunkowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w formie zorganizowanego ładu dokumentacyjnego, a ponadto sprawdza, czy dokumenty (dowody księgowe) będące podstawą zapisu w księgach rachunkowych, są opisane w sposób umożliwiający identyfikację zrealizowanego zadania, 6) jawności w ramach którego jednostka posiada stronę internetową (www.uw.lodz.pl, i udostępnia materiały zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. 13. Kontrola finansowa sprawowana jest w postaci: 1) kontroli wstępnej, która ma na celu zapobieżenie powstaniu zjawisk odbiegających od przyjętych procedur oraz przeciwdziałanie podejmowaniu decyzji nieprawidłowych i niekorzystnych i winna zabezpieczać przed wystąpieniem zjawisk marnotrawstwa, niegospodarności i nadużyć. Przeprowadzana jest przed rozpoczęciem danego procesu, zanim zostaną wdrożone konkretne działania wywołujące skutki finansowe lub majątkowe. Odzwierciedleniem kontroli wstępnej jest w szczególności zabezpieczenie środków finansowych przez GKU przed realizacją zadania, zgodnie ze składanym wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację zamówienia, 2) kontroli bieżącej, która przeprowadzana jest na każdym etapie danego procesu, celem wyeliminowania przed zakończeniem każdego etapu danego procesu, tych zjawisk, które mogą negatywnie wpłynąć na jego wynik końcowy. Kontrola bieżąca polega między innymi na: a) sprawdzeniu operacji gospodarczej określonej w dowodzie księgowym (faktura, rachunek lub inny dokument rozliczeniowy) pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym, b) sprawdzeniu, czy wydatek mieści się w zatwierdzonym planie finansowym zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wydatku, c) naniesieniu wyczerpującego opisu na dowodzie księgowym, d) badaniu rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem.

9 9 3) kontrola następna, która przeprowadzana jest po zakończeniu danego procesu i polega na analizowaniu i badaniu uzyskanych efektów działania oraz porównaniu ich z założonymi celami. Obejmuje również sprawdzenie, czy dany proces przebiegał zgodnie z założeniami i w ustalonej kolejności, a także, czy został objęty kontrolą wstępną i bieżącą oraz czy była ona skuteczna. Kontrola ta powinna dostarczać także informacji o tym, co, w jakim zakresie i na którym etapie działań należy zmienić, aby osiągnąć założone cele Kontrola merytoryczna sprawowana jest przez właściwy merytorycznie Wydział zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym ŁUW. Dokonuje jej wyznaczony w danej komórce pracownik. Osobą zatwierdzającą dokonanie sprawdzenia pod względem merytorycznym w zakresie realizowanych zadań jest Dyrektor Wydziału, któremu powierzono gospodarowanie oraz nadzór nad środkami finansowymi ujętymi w planie wydatków budżetowych. Zatwierdzenie przedmiotowej kontroli dokumentowane jest na pieczątce o następującej treści: Sprawdzono pod względem merytorycznym Dnia... Podpis Podpis Dyrektora Wydziału, któremu powierzono gospodarowanie oraz nadzór nad środkami finansowymi ujętymi w planie wydatków budżetowych nie jest wymagany w przypadkach: 1) rozliczeń podróży służbowych zatwierdzenie merytoryczne dokonywane jest przez Dyrektora Wydziału delegującego pracownika w podróż służbową; 2) kosztów postępowania egzekucyjnego i zaliczek na czynności komornicze w zakresie dochodów gromadzonych przez ŁUW zatwierdzenie merytoryczne dokonywane jest przez Kierownika OD ŁUW; 3) realizacji zobowiązań z tytułu rent zatwierdzenie merytoryczne dokonywane jest przez Kierownika OW ŁUW. 3. Złożenie podpisu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli pod względem merytorycznym oznacza, że operacja gospodarcza:

10 10 1) została ujęta w planie rzeczowo finansowym i jej wykonanie było niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ŁUW; 2) została przeprowadzona przez osoby do tego upoważnione na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem; 3) została zrealizowana zgodnie ze złożonym wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację zamówienia lub/i zawartą umową, w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej staranności; 4) została opisana w dokumencie zgodnie z jej faktycznym przebiegiem; 5) zlecenie wykonania operacji gospodarczej polegającej na wykonaniu dostaw, usług i robót budowlanych zostało przeprowadzone na podstawie umowy zawartej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (lub było zwolnione z jej stosowania); 6) została zrealizowana w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonego celu. 4. Jednym z elementów kontroli merytorycznej w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych jest zamieszczenie na dowodzie księgowym adnotacji na temat trybu udzielenia zamówienia na dostawę bądź usługę, której ten dowód dotyczy. Adnotacja ta winna zawierać co najmniej: 1) informację na temat trybu, w jakim zostało udzielone zamówienie na dostawę, usługę lub roboty budowlane wraz z podaniem podstawy prawnej jego zastosowania, w formie opisu bądź pieczęci o następującej treści: Zamówienia udzielono w trybie zgodnie z art.. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych Data... Podpis... 2) w przypadku nie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, informację o podstawie prawnej uzasadniającej jej niestosowanie, w formie opisu bądź pieczęci o następującej treści: Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (podstawa: art. ust. pkt ustawy) Data... Podpis...

11 11 5. Poniesione wydatki należy przyporządkować odpowiednio obszarom tematycznym i kodom, zgodnie ze szczegółową klasyfikacją wydatków strukturalnych, określoną w odrębnych przepisach. W tym celu pracownik dokonujący sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym zamieszcza stosowny opis lub pieczęć o następującej treści: Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego w wysokości Obszar tematyczny.... Kod.. Data... Podpis W sytuacji, gdy dany wydatek nie jest zaliczany do wydatków strukturalnych, w miejscu przeznaczonym na obszar tematyczny oraz kod należy wpisać symbol W treści opisu merytorycznego należy wskazać źródło finansowania wydatku w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym. W tym celu pracownik dokonujący sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym zamieszcza stosowny opis lub pieczęć o następującej treści: Źródło finansowania wydatku: rozdział kwota. rozdział... kwota. rozdział..... kwota.

12 12 działanie.. kwota.. działanie.. kwota.. działanie.. kwota.. Data... Podpis Szczegółowy sposób powiązania planu finansowego wydatków rzeczowych ŁUW pomiędzy klasyfikacją budżetową a układem zadaniowym określono w rozdziale XIV w Tabeli Nr Kontroli merytorycznej podlegają wszystkie dowody księgowe przed przekazaniem ich do WFiB. W przypadku prawomocnych wyroków sądowych, postanowień i ugód, za równoznaczne z potwierdzeniem merytorycznym dokumentu uznaje się pismo wydziału merytorycznego, do którego załączony został wyrok. 10. Sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentu w komórce merytorycznej następuje bezzwłocznie, mając na uwadze termin płatności oraz dalsze czynności związane z przygotowaniem dokumentu do zapłaty, tj. sprawdzeniem dokumentu pod względem formalno rachunkowym i zatwierdzeniem do wypłaty. Przekazanie dokumentu do WFiB w dniu, w którym upływa termin płatności bądź po tym dniu, wymaga dołączenia pisemnego wyjaśnienia przyczyn przetrzymania dokumentu, podpisanego przez pracownika dokonującego sprawdzenia dokumentu oraz przez osobę zatwierdzającą dokonanie kontroli merytorycznej. 11. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu pod względem merytorycznym, dowody księgowe przekazywane są do sekretariatu WFiB lub bezpośrednio do OW ŁUW, celem realizacji zapłaty Kontrola formalno rachunkowa dokonywana jest przez upoważnionych pracowników OW ŁUW, którzy potwierdzają jej przeprowadzenie poprzez umieszczenie na dowodzie pieczątki bądź informacji zawierającej dane: Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 2. Złożenie podpisu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli pod względem Dnia... formalno rachunkowym oznacza, Podpis... że dowód dokumentujący daną operację gospodarczą:

13 13 1) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami przez osobę uprawnioną na odpowiednim formularzu obowiązującym w ŁUW dla udokumentowania danej operacji gospodarczej, 2) zawiera wszystkie elementy wymagane prawem, w szczególności przepisami: a) art. 21 ustawy o rachunkowości; b) rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.); c) 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz ze zm.); 3) nie zawiera poprawek dokonanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 22 ust. 1, 2 i 3 ustawy o rachunkowości) oraz postanowieniami niniejszej Instrukcji ( 39 41); 4) nie zawiera błędów w wyliczeniach, w szczególności w przypadku faktur zachodzi zgodność obliczeń: a) sumy wartości netto; b) kwoty podatku stanowiącej iloczyn sumy wartości netto oraz poszczególnych stawek podatkowych; c) kwoty brutto stanowiącej sumę łącznej wartości netto i kwoty podatku; d) w przypadku określenia w fakturze kwot podatku dotyczących wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze, łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku; 5) został poddany kontroli pod względem merytorycznym i wynik tej kontroli umożliwia poprawne ujęcie zdarzenia w księgach rachunkowych Przed przekazaniem dowodu księgowego do zatwierdzenia, wyznaczeni pracownicy OW ŁUW dokonują kontroli polegającej na: 1) sprawdzeniu ujęcia wydatku w zatwierdzonym planie finansowym lub w projekcie planu finansowego na dany rok budżetowy według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w układzie zadaniowym;

14 14 2) potwierdzeniu zabezpieczenia środków na pokrycie przedmiotowego wydatku stosownym wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację zamówienia lub/i zawartą umową. 2. Dokonanie kontroli, o której mowa w ust. 1, potwierdza się pieczęcią o następującej treści: Wydatek ujęty w zatwierdzonym planie finansowym (projekcie planu) na rok.... Rozdz.. Działanie. Data... Podpis W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w trakcie wykonywania każdego z wyżej wymienionych etapów kontroli, kontrolujący zobowiązany jest: 1) zwrócić niezwłocznie nieprawidłowe dokumenty z wnioskiem o dokonanie zmian i uzupełnień właściwym komórkom; 2) odmówić podpisu dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami. 18. Sprawdzony dokument według zasad określonych w niniejszej Instrukcji podlega kontroli przez GKU w zakresie wynikającym z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Podpis GKU złożony na dokumencie oznacza, że: 1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem, 2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji, 3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki. 19. W celu realizacji swoich zadań, GKU ma prawo żądać od kierowników komórek merytorycznych ŁUW, informacji, wyjaśnień oraz dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji. Kierownik komórki merytorycznej zobowiązany jest udzielić wszelkich niezbędnych wyjaśnień.

15 W razie ujawnienia nieprawidłowości w zakresie określonym 17 niniejszej Instrukcji, GKU zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania. O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach GKU zawiadamia pisemnie Dyrektora WFiB. 21. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego znamiona przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym przełożonego, jak również zabezpiecza dokumenty i przedmioty mogące stanowić dowód przestępstwa. 22. Decyzje o zawiadomieniu organów powołanych do ścigania przestępstw podejmuje Dyrektor Generalny po uprzednim: 1) ustaleniu, jakie warunki i okoliczności umożliwiły przestępstwo lub sprzyjały jego popełnieniu; 2) zbadaniu, czy przestępstwo wiąże się z zaniedbaniem obowiązków przez osoby realizujące te obowiązki; 3) wyciągnięciu konsekwencji służbowych; 4) przedsięwzięciu środków organizacyjnych zmierzających do zapobiegania w przyszłości powstawaniu podobnych zaniedbań. 23. Sprawdzone dowody księgowe zatwierdzają do realizacji finansowej osoby upoważnione przez kierownika jednostki do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych ŁUW. 24. System kontroli finansowej winien być rzetelnie dokumentowany, a informacja zbiorcza o istniejącej dokumentacji i sama dokumentacja w formie procedur, instrukcji, wytycznych kierownictwa dostępna dla wszystkich pracowników, którym ta informacja jest niezbędna. 25. Rodzaj dokumentu, miejsce tworzenia, rodzaj kontroli oraz terminy czynności określone zostały w rozdziale XIV w Tabeli Nr 1.

16 16 ROZDZIAŁ III. DOKUMENTACJA FINANSOWO KSIĘGOWA 26. Dokumentacja księgowa to zbiór właściwie sporządzonych dokumentów (dowodów księgowych), odzwierciedlających w skróconej formie treść operacji zdarzeń gospodarczych, podlegających ewidencji księgowej. 27. Dowodem księgowym nazywamy każdy dokument stwierdzający dokonanie lub rozpoczęcie operacji gospodarczej i podlegający ewidencji księgowej. Dokumenty te są podstawowym uzasadnieniem zapisów księgowych. 28. Dowody księgowe są podstawą realizacji dochodów i wydatków budżetowych wynikających z planów finansowych ŁUW w zakresie: 1) ŁUW jako jednostki budżetowej; 2) sum depozytowych i sum na zlecenie; 3) finansowania projektów z udziałem środków europejskich; 4) ZFŚS; 5) środków Funduszu Pracy; 6) środków Funduszu Skarbu Państwa. 29. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej: 1) zewnętrzne obce otrzymane od kontrahentów; 2) zewnętrzne własne przekazywane w oryginale kontrahentom; 3) wewnętrzne dotyczące operacji wewnątrz Urzędu. 30. Szczegółowe zasady obiegu poszczególnych grup dowodów księgowych określone zostały w rozdziale XIII niniejszej Instrukcji Karty obiegu dokumentów. 31. Dowody księgowe zewnętrzne obce stanowią zawsze oryginały dokumentów, do których zaliczamy w szczególności:

17 17 1) faktury, duplikaty faktur i rachunki dostawców materiałów oraz wykonawców robót i usług, które służą do udokumentowania zakupu materiałów i usług oraz rozliczeń z dostawcą, jak również noty obciążeniowe (karta obiegu dokumentu nr 1); 2) faktury korygujące dostawców materiałów oraz wykonawców robót i usług, które służą do korekty błędów w fakturze (karta obiegu dokumentu nr 2); 3) rachunki wystawione przez wykonawców prac w ramach umów zlecenia i umów o dzieło, które są potwierdzeniem wykonania czynności zawartej w umowie (karta obiegu dokumentu nr 3); 4) prawomocne wyroki sądowe, postanowienia i ugody służące do udokumentowania zapłaty zasądzonej kwoty, która będzie stanowić dochód lub wydatek ŁUW (karta obiegu dokumentu nr 4); 5) polisy ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia osób oraz majątku ŁUW (karta obiegu dokumentu nr 5); 6) decyzje i inne dokumenty o podobnym charakterze wynikające z przepisów prawa, rodzące skutki finansowe dla ŁUW. 32. Dowody księgowe zewnętrzne własne stanowią kopie dokumentów, których oryginały przekazane zostały kontrahentom ŁUW. Zaliczamy do nich w szczególności: 1) noty obciążeniowe, rachunki wystawiane w celu zrefundowania przez ŁUW poniesionych kosztów (karta obiegu dokumentu nr 6); 2) pisma dotyczące zwrotu wniesionego wadium dla osób uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, pisma dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla wykonawców umów (karta obiegu dokumentu nr 7); 3) inne dokumenty przekazywane na zewnątrz rodzące skutki finansowe dla ŁUW. 33. Dowody księgowe wewnętrzne dotyczą operacji gospodarczych realizowanych na podstawie dyspozycji wydziałów merytorycznych ŁUW. Dla niestandardowych dowodów księgowych wewnętrznych nie jest wymagana określona szata graficzna czy format. Mogą być one sporządzone na dowolnych drukach w ilościach zapewniających i zabezpieczających kompletność informacji.

18 18 Zaliczamy do nich w szczególności: 1) dyspozycje dotyczące zwrotu wniesionej opłaty paszportowej, opłaty za wydanie karty pobytu oraz opłaty za wydanie zezwolenia na pracę (karta obiegu nr 8); 2) wnioski o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok (karta obiegu dokumentu nr 9); 3) rozliczenie zakupionych biletów MPK (karta obiegu dokumentu nr 10); 4) polecenia księgowania PK - dokumenty księgowe dotyczące rozliczeń wewnętrznych lub korygujące mylne zapisy (karta obiegu dokumentu nr 11); 5) listy płac wynagrodzeń (karta obiegu dokumentu nr 12); 6) polecenie wyjazdu służbowego i rachunek kosztów podróży (karta obiegu dokumentu nr 13); 7) wniosek na wyjazd służbowy za granicę i rozliczenie (karta obiegu dokumentu nr 14). 34. Dowód księgowy musi zawierać elementy niezbędne do wyczerpującego odzwierciedlenia dokonanej operacji gospodarczej. 35. Dowód księgowy spełnia swoją funkcję, jeżeli jest prawidłowo wystawiony, czyli zawiera co najmniej: 1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; 2) określenie stron (nazwy, NIP, adresy) dokonujących operacji gospodarczej; 3) opis operacji gospodarczej oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych; 4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą także datę sporządzenia dowodu; 5) podpis wystawcy dowodu lub osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów; 6) stwierdzenie sprawdzenia (zgodnie z procedurami kontroli zawartymi w rozdziale II niniejszej Instrukcji) oraz zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) zgodnie z zakładowym planem kont, podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

19 Dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim, chyba że stroną operacji gospodarczej jest kontrahent zagraniczny. 37. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych mogą być również sporządzone przez służby finansowo księgowe ŁUW dowody księgowe: 1) zbiorcze służące do dokonania łącznych zapisów kilku dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione; 2) korygujące poprzednie zapisy; 3) zastępcze wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego; 4) rozliczeniowe ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych. 38. Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w 35 niniejszej Instrukcji oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania, przeróbek i korektorowania. 39. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanowią inaczej. 40. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie prawidłowej treści i daty dokonania poprawki oraz złożenie podpisu osoby, która jej dokonała, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr. 41. Błędy w dowodach kasowych, wymienionych w 55, ust. 1 i 2 lit. a, b i c mogą być poprawione wyłącznie przez anulowanie dowodu zawierającego błąd i wystawienie nowego właściwego dowodu.

20 20 ROZDZIAŁ IV. GOSPODARKA FINANSOWA ŚRODKAMI BUDŻETOWYMI 42. W trakcie wykonywania planu finansowego ŁUW obowiązują następujące zasady: 1) podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej planem finansowym ; 2) na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w sprawie podziału kwot na dany rok budżetowy, Dyrektorzy Wydziałów sporządzają plany rzeczowo finansowe realizowanych zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego ŁUW w szczegółowości podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w układzie zadaniowym, ze wskazaniem przyjętego sposobu powiązania planu pomiędzy klasyfikacją budżetową a układem zadaniowym; 3) plany rzeczowo finansowe Wydziałów zatwierdzane są przez Dyrektora Generalnego, 4) oryginały planów rzeczowo finansowych przekazywane są do WFiB, natomiast kopie do Wydziałów sporządzających plany. 43. Dokonywanie wydatków winno być realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, przy uwzględnieniu zasad celowości, legalności i gospodarności w celu uzyskania jak najlepszych efektów. 44. Dokonywanie wydatków winno być każdorazowo poprzedzane złożeniem stosownego wniosku o wyrażenie zgody na realizację zamówienia. Szczegółowe zasady sporządzenia wniosku oraz tryb jego realizacji określają procedury wewnętrzne udzielania zamówień publicznych w ŁUW, wprowadzone odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Generalnego. 45. Umowy związane z realizacją zadań Wydziałów merytorycznych podpisuje Wojewoda Łódzki lub Dyrektor Generalny zgodnie z kompetencjami bądź osoby przez nich upoważnione.

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R/0210/ /11 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWOKSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn BIULETYN wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1 Podstawa prawna. 2 Techniczna organizacja kasy. 3 Transport i przechowywanie gotówki

INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1 Podstawa prawna. 2 Techniczna organizacja kasy. 3 Transport i przechowywanie gotówki INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1 Podstawa prawna Instrukcja reguluje zasady funkcjonowania gospodarki kasowej w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. Wstęp - Rozliczanie pożyczki/dotacji w NFOSiGW. Dokumenty przedkładane do rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo