Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa , wersja AA Styczeñ 2003 Model Spis treœci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci"

Transkrypt

1 Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami Modbus i innymi Dostêp do urz¹dzeñ sieciowych i danych procesowych bezpoœrednio z internetu Przeznaczony do monta u polowego Spis treœci Dane techniczne strona 4 Atesty do pracy w obszarze zagro onych wybuchem (w trakcie wydawania)..... strona 5 Rysunki wymiarowe strona 6 Specyfikacja zamówieniowa strona 7

2 Model 3420 Karta katalogowa Interfejs Rosemount Model 3420 umo liwia korzystanie z urz¹dzeñ Fieldbus w ka dej instalacji Interfejs Fieldbus Model 3420 zapewnia komunikacjê miêdzy urz¹dzeniami FOUNDATION fieldbus i systemami wykorzystuj¹cymi standardowe protoko³y komunikacyjne, lecz bez protoko³u fieldbus. Dziêki interfejsowi zmienne procesowe i stan urz¹dzeñ mog¹ byæ odczytywane przez systemy sterowania. Interfejs Ethernet umo liwia odczyt i zapis danych z urz¹dzeñ polowych przy wykorzystaniu standardowej przegl¹darki sieciowej. Obs³uga 4 segmentów H1 FOUNDATION fieldbus Model 3420 mo e wspó³pracowaæ z maksymalnie czterema segmentami FOUNDATION fieldbus H1, umo liwiaj¹c pod³¹czenie 64 urz¹dzeñ polowych. Zasilanie modu³u 24 V dc jest wykorzystywane równie do zasilania urz¹dzeñ pod³¹czonych do segmentów H1. Standardowe protoko³y Interfejs fieldbus umo liwia odczyt danych przez systemy zarz¹dzaj¹ce stosuj¹ce ró ne standardy protoko³ów, miêdzy innymi Modbus RTU przy wykorzystaniu portu szeregowego RS485, protoko³u transmisji zbiorów FTP przez z³¹cze Ethernet oraz protoko³u OPC. Serwer sieciowy Konfiguracja urz¹dzeñ polowych, jak i samego Modelu 3420 odbywa siê przy wykorzystaniu stron internetowych, których serwerem jest interfejs. Do konfiguracji mo na wykorzystaæ dowolny komputer PC ze standardow¹ przegl¹dark¹ i kart¹ Ethernet, co eliminuje koniecznoœæ posiadania specjalistycznego oprogramowania. Strony sieciowe mo na przegl¹daæ przez sieæ lokaln¹ (patrz ilustracja 1). Dostêp do danych jest chroniony has³em. ILUSTRACJA 1. Ekran Eksploratora Fieldbus Wzmocniona obudowa Urz¹dzenie przeznaczone jest do monta u w strefie 2 lub w obszarze niezagro onym wybuchem. Obudowa o klasie ochrony NEMA 4X/ IP65 pozwala na monta interfejsu w pobli u instalacji procesowej, co zmniejsza nak³ady na okablowanie. 3420_AA_01.TIF ILUSTRACJA 2. Schemat pod³¹czenia interfejsu Model 3420 Fieldbus ETHERNET MODBUS (Kabel lub œwiat³owód) Adresy IP Uwaga: Liczba urz¹dzeñ pod³¹czonych do ka dego segmantu zale y od poboru pr¹du poszczególnych pod³¹czonych urz¹dzeñ i typu kabli ³¹czeniowych. 3420_aa02.tif 2

3 Model 3420 Interfejs Modbus Interfejs Model 3420 komunikuje siê z systemami sterowania wykorzystuj¹cymi protokó³ Modbus RTU. Zarówno zmiennoprzecinkowa zmiena procesowa, jak i stan pomiarów mog¹ byæ odczytane przy u yciu tego protoko³u przez ka dy system. Mapowanie ka dego pomiaru jest realizowane przez przypisanie zmiennych TAG lub Status ka dego pomiaru do wartoœci rejestru przy u yciu interfejsu wzorowanego na przegl¹darkach sieciowych (patrz ilustracja 3 i 4). Przypisanie zawartoœci rejestru jest w pe³ni konfigurowane przez u ytkownika. W komunikacji Modbus RS485 umo liwia przesy³anie danych z szybkoœci¹ od 9600 do bodów. Konfiguracja portu szeregowego odbywa siê równie przy u yciu przegl¹darki. ILUSTRACJA 3. Ekran mapy rejestru Modbus 3420_aa_02.tif Urz¹dzenia FOUNDATION fieldbus firmy Rosemount Model 848T - Oœmiowejœciowy przetwornik temperatury gwarantuj¹cy najni sze koszty instalacji w aplikacjach do monitorowania temperatury. Model 3244MV - Dwuwejœciowy przetwornik temperatury z funkcj¹ Hot-Backup i alarmem uszkodzenia czujnika. Model 3051S - Skalowalne przetworniki ciœnienia i ciœnienia ró nicowego. Gwarantuj¹ 10 letni¹ stabilnoœæ i najwy sz¹ dok³adnoœæ w swojej klasie. Model Radarowy przetwornik poziomu cieczy Model 8800C Vortex - Przep³ywomierz z adaptacyjnym, cyfrowym przetwarzaniem sygna³u gwarantuj¹cy stabilny i wiarygodny sygna³ wyjœciowy. Model 8742C - Przetwornik magnetyczny z zaawansowan¹ diagnostyk¹ zak³óceñ. FOUNDATION fieldbus wykorzystuj¹ równie urz¹dzenia wytwarzane przez inne firmy wchodz¹ce w sk³ad koncernu Emerson Process Management, miêdzy innymi cyfrowe sterowniki zaworów, si³owniki, ph-metry, przewodnoœciomierze, przetworniki zawartoœci tlenu i chromatografy gazowe. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce FOUNDATION fieldbus mo na znaleÿæ na stronie ILUSTRACJA 4. Ekran komunikacji Modbus 3420_aa_03.tif 3

4 Model 3420 Karta katalogowa Dane techniczne Dane funkcjonalne Opcje zasilania 24 V dc 500 ma do zasilania interfejsu Model Pod³¹czone urz¹dzenia polowe powoduj¹ dodatkowy pobór pr¹du. Model 3420 zasila urz¹dzenia pod³¹czone do segmentów H1. Wymagania œrodowiskowe Temperatura otoczenia: -40 do 60 C z wewnêtrznym stabilizatorem napiêcia -40 do 70 C ze stabilizatorem napiêcia zamontowanym oddzielnie Wilgotnoœæ: 0-95% wilgotnoœci wzglêdnej (w warunkach bez kondensacji) Zabezpieczenie przed przepiêciami Uk³ad zabezpieczaj¹cy przed przepiêciami w Modelu 3420 w liniach komunikacyjnych RS-485 i Ethernet spe³nia wymagania normy EN kategoria B. Zak³ócenia elektromagnetyczne Poziom 3 zgodnie z norm¹ EN Dane metrologiczne Szybkoœæ skanowania wejœæ w ka dym z segmentów H1 zale y od liczby skanowanych bloków wejœæ analogowych (AI lub MAI) zgodnie z poni sz¹ tabel¹: Liczba bloków AI lub MAI skanowanych w ka dym segmencie Szybkoœæ skanowania s s s s s s s s Przyk³ad: W segmencie z 13 przetwornikami temperatury 848T wykorzystuj¹cym blok MAI wszystkie 104 wejœcia bêd¹ skanowane co 1 sekundê. Jeœli skanowane bêd¹ indywidualne bloki AI, to szybkoœæ skanowania bêdzie wynosiæ 6 sekund. Szybkoœæ dostêpu aplikacji zarz¹dzaj¹cej do danych w Modelu 3420 zale y od konfiguracji portów szeregowych oraz rodzaju stosowanego oprogramowania. Dane konstrukcyjne Masa 4.85 kg Materia³y konstrukcyjne Obudowa Aluminium niskomiedziowe, klasa ochrony NEMA 4X oraz IEC 529 IP65 Stopieñ zanieczyszczenia œrodowiska 2 Wykoñczenie Farba poliuretanowa Uszczelka pokrywy Guma kauczukowa Dane techniczne komunikacji cyfrowej RS485 W systemie 2-przewodowym z protoko³em sieciowym Modbus Szybkoœæ transmisji: 57600, 38400, lub 9600 bodów Protokó³: Modbus RTU Okablowanie: Skrêtka ekranowana, 18 AWG. Maksymalna d³ugoœæ 1524 m Ethernet Port komunikacyjny 10baseT/ 100MBS Ethernet Modbus Obs³uguje protokó³ Modbus RTU z wartoœciami zmiennoprzecinkowymi 32 bitowymi. Nie s¹ obs³ugiwane zmienne skalowane typu integer. Rejestry Modbus s¹ przypisywane wejœciom pomiarowym przy wykorzystaniu zmiennej TAG bloku wejœæ analogowych. Numery rejestrów Modbus s¹ okreœlane przez u ytkownika. Stan ka dej zmiennej dostêpny jest w 16 bitowym rejestrze. Konfiguracja interfejsu Modbus odbywa siê przy wykorzystaniu stron sieciowych generowanych przez Model 3420 (patrz ilustracja 3 i 4 na stronie 3). H1 Fieldbus Mo liwa jest obs³uga czterech segmentów H1 FOUNDATION fieldbus. Do ka dego segmentu mo na pod³¹czyæ do 16 urz¹dzeñ typu fieldbus. LIczba urz¹dzeñ zale y od poboru pr¹du przez te urz¹dzenia, a tak e od typu zastosowanego kabla Wewnêtrzny zasilacz Modelu 3420 mo e byæ obci¹ ony maksymalnie pr¹dem 288 ma przez ka dy segment H1. W aplikacjach do pomiaru temperatury z zastosowaniem oœmiowejœciowych przetworników 848T, mo liwe jest pod³¹czenie maksymalnie 13 przetworników 848T do ka dego segmentu przy wykorzystaniu wewnêtrznego zasilania. Ka dy segment zawiera opcjonalny stabilizator napiêcia i terminator. U ytkownik musi pod³¹czyæ drugi terminator na zakoñczeniu polowym kabla. Jeœli wykorzystywane s¹ zewnêtrzne stabilizatory napiêcia, to u ytkownik musi je zainstalowaæ, pod³¹czyæ do Modelu 3420 i umieœciæ oba terminatory. 4

5 Model 3420 Atesty do pracy w obszarach zagro onych wybuchem (w trakcie wydawania) CE Oznaczenie CE Zgodnoœæ z Dyrektyw¹ EMC Unii Europejskiej Atesty amerykañskie wydawane przez producenta - Factory Mutual (FM) N5 Przeznaczony do pracy w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D; atest niepalnoœci py³ów w klasie II i III, strefa 1, grupy E, F i G. Mo liwoœæ pracy w pomieszczeniach zewnêtrznych i w warunkach polowych (NEMA 4X). Kod temperatury T4. Atesty kanadyjskie - Canadian Standards Association (CSA) N6 Przeznaczony do pracy w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D; atest niepalnoœci py³ów w klasie II i III, strefa 1, grupy E, F i G. Mo liwoœæ pracy w pomieszczeniach zewnêtrznych i w warunkach polowych (obudowa CSA 4). Kod temperatury T4A. N1 Atest CENELEC Typ n (ATEX) 5

6 Model 3420 Karta katalogowa Rysunki wymiarowe 3.51 (89) Interfejs Fieldbus Model (229) 2.81 (71) 3.12 (79) Naklejka z atestami (opcja) (283) (306) Os³ona dolna (zdj¹æ do wykonania po³¹czeñ elektrycznych) Tabliczka znamionowa Œrednica 0.36 (9) (cztery otwory) Tabliczka z ostrze eniami 2.96 (75) (449) UWAGA Wymiary podano w calach (mm). Zacisk uziemienia 2.46 (62) 4.53 (115) 2.48 (62) 1.20 (31) (289) Przepust kablowy 3 /4 cala NPT (3 otwory) 3402/3420da01, 3420ba01, 3420ca01.eps 6

7 Model 3420 Specyfikacja zamówieniowa Model Opis urz¹dzenia 3420 Interfejsu Fieldbus Kod Zasilanie A 24 VDC Kod Wyjœcia 1 RS485 + Ethernet Kod Wejœcia Fieldbus A Jeden segment H1 Fieldbus B Dwa segmenty H1 Fieldbus C Trzy segmenty H1 Fieldbus D Cztery segmenty H1 Fieldbus Kod Stabilizator napiêcia + terminator dla ka dego segmentu 0 Bez stabilizatora i terminatora (musi byæ zainstalowany) 1 Jeden stabilizator i terminator zamontowany w obudowie Dwa stabilizatory i terminatory zamontowane w obudowie Trzy stabilizatory i terminatory zamontowane w obudowie Cztery stabilizatory i terminatory zamontowane w obudowie 3420 Kod N A Kod Opcje komunikacji RS-485 Brak komunikacji No RS-485 Modbus RTU Opcje komunikacji Ethernet 0 Tylko serwer sieci Kod Inne opcje Atesty do pracy w warunkach zagro onych wybuchem (w trakcie wydawania) N1 CENELEC Typ n (ATEX) N5 Atest niepalnoœci amerykañski wydawany przez producenta - Factory Mutual (FM) N6 Atest niepalnoœci Canadian Standards Association (CSA) Adaptery J1 Adapter kablowy CM 20 J2 Adapter kablowy PG 13.5 Typowy numer zamówieniowy: 3420A 1 A 1 N 0 7

8 Model 3420 Rosemount, logo Rosemount i SMART FAMILY s¹ zastrze onymi znakami towarowymi Rosemount Inc. PlantWeb jest znakiem towarowym Emerson Process Management. Modbus jest zastrze onym znakiem towarowym Modicon, Inc. FOUNDATION jest zastrze onym znakiem towarowym Fieldbus Foundation. Wszystkie inne znaki s¹ zastrze one przez ich prawowitych w³aœcicieli. Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A Warszawa Polska Tel 48 (22) Fax 48 (22) Rosemount Inc. Wszystkie prawa zastrze one.

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL PRZEGLAD PRODUKTÓW, Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL Cisco Catalyst 3500 XL to skalowalne prze³¹czniki wie owe typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Du a wydajnoœæ, wszechstronnoœæ i funkcje administracyjne

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

System ³¹cznoœci BusinessPhone

System ³¹cznoœci BusinessPhone BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone oferuje mo liwoœci du ych systemów w oszczêdnym zestawie przeznaczonym dla ma³ych i œrednich organizacji potrzebuj¹cych od 8

Bardziej szczegółowo

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA Kaseta elektroniki KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA SPIS TREŒCI. Warunki eksploatacji.... Przeznaczenie i charakterystyka... 3. Wykonanie instalacji elektrycznej...3. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

Nr 4/02 (21) biuletyn informacyjny firmy 400 EURO. W numerze. Grudzień 2002. Touch screen. tylko. Szanowni Pañstwo,

Nr 4/02 (21) biuletyn informacyjny firmy 400 EURO. W numerze. Grudzień 2002. Touch screen. tylko. Szanowni Pañstwo, biuletyn informacyjny firmy Nr 4/02 (21) Grudzień 2002 Szanowni Pañstwo, znowu nadchodzi koniec roku, a wiêc jest okres, kiedy firmy przeprowadzaj¹ podsumowania bie ¹cych dokonañ, jak równie przygotowuj¹

Bardziej szczegółowo

CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD-2502

CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD-2502 CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD50 INFORMATOR TECHNICZNY www.laskomex.com.pl Cyfrowy system domofonowy CD50 Cechy domofonu Domofon pozwala na pod³¹czenie do 55 unifonów lub monitorów. System CD50 mo e obs³u

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Elektronika w technice mobilnej

Elektronika w technice mobilnej 73 Elektronika w technice mobilnej Elektronika do pojazdów i maszyn roboczych oferuje elementy, które w pe³nym zakresie spe³niaj¹ wymagania stawiane przy ich stosowaniu w pojazdach i maszynach roboczych.

Bardziej szczegółowo

Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT

Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT 00 101 10 Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT LinkRunner AT pozwala na rozwi¹zywanie problemów z ³¹cznoœci¹ sieciow¹. Dziêki funkcji AutoTest, uruchamianej jednym przyciskiem, tester wykonuje ¹dany

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo