PrzykładowE strony z materiałów dla kursantów. Grupa IMAGE sp. z o.o., Warszawa, ul. Witkiewicza 14, tel. (22) , fax: (22)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PrzykładowE strony z materiałów dla kursantów. Grupa IMAGE sp. z o.o., 03-305 Warszawa, ul. Witkiewicza 14, tel. (22) 811-01-99, fax: (22) 811-19-93"

Transkrypt

1 PrzykładowE strony z materiałów dla kursantów Grupa IMAGE sp. z o.o., Warszawa, ul. Witkiewicza 14, tel. (22) , fax: (22)

2 Kwalifikacja wstępna część podstawowa Zdolność przystosowania się silnika do zmiany obciążenia zewnętrznego nazywamy elastycznością silnika. Elastyczność ma bardzo istotny wpływ na właściwości trakcyjne pojazdów samochodowych. Im silnik jest bardziej elastyczny, tym większą wykazuje zdolność do przyśpieszeń, pokonywania wzniesień. Im mniejsze zmiany wartości momentu obrotowego przy zmianie prędkości tym mniejsze zużycie. Silnik pojazdu powinien pracować w zakresie prędkości obrotowej użytecznej n u. Praca silnika jest najkorzystniejsza pomiędzy zakresem prędkości obrotowych n M do n N. Silnik dostosowuje wówczas samoczynnie prędkość obrotową do istniejących oporów ruchu. Tendencja do samoczynnego dostosowania się prędkości obrotowej silnika do aktualnego obciążenia jest określana właśnie jako elastyczność silnika. n M n u n N MOC M MOMENT OBROTOWY JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA Obrotomierz (tachometr samochodowy) pokazuje ilość obrotów wału korbowego w danej jednostce czasu (najczęściej ilość obrotów na minutę). Kolor zielony zakres optymalny, prędkość obrotowa użyteczna (n u ); Kolor pomarańczowy zakres niekorzystny przeciążenie silnika; Kolor czerwony zakres niebezpieczny skrajne przeciążenie; Obrotomierz przekazuje kierowcy informacje niezbędne do efektywnego wykorzystania parametrów mocy. Znając charakterystykę silnika oraz dzięki wskazaniom obrotomierza można optymalizować zużycie paliwa, przy maksymalnym wykorzystaniu możliwości silnika. Jednostkowe zużycie paliwa (ge) określa stosunek masy zużywanego paliwa przez silnik w jednostce czasu do wytworzonej mocy. Gdybyśmy porównali wartości wskaźnika ge dwóch różnych silników, moglibyśmy od razu stwierdzić, który z tych silników zużywa mniej paliwa na wytworzenie jednostki mocy. Wskazuje to jednocześnie, który z tych silników jest bardziej sprawny. Im mniejsza wartość wskaźnika ge tym silnik jest bardziej sprawny. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 7

3 Kwalifikacja wstępna część podstawowa Sprawność w kierowaniu pojazdem ma trzy aspekty: sprawność fizyczna, która jest określana w badaniach lekarskich, sprawność psychiczna, która jest badana w ramach psychologicznych badań przydatności do prowadzenia pojazdów samochodowych, wiedza, umiejętności i postawy prowadzącego pojazd. Twoje notatki Sytuacja krytyczna to sytuacja występująca w chwili wzrostu niebezpieczeństwa wypadkiem drogowym. Sytuacja awaryjna to sytuacja występująca wtedy, jeżeli uniknięcie wypadku jest już niemożliwe, można próbować jedynie łagodzić jego skutki. Zagrożenie sytuacjami krytycznymi i awaryjnymi dotyczy wszystkich uczestników ruchu drogowego, czyli: kierowcy, pasażerów, oraz pozostałych uczestników tego ruchu. Badania psychologiczne kierowców obejmują cechy psychiczne, intelektualne i osobowościowe. Deszcz, śnieg, mgła, olśnienie, jazda przez wodę, jazda w koleinach, jazda w zaspach, zmiana nawierzchni, itd. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 37

4 Kwalifikacja wstępna część podstawowa Pamiętaj, że wiele aktów prawnych nakłada na każdego człowieka obowiązek udzielenia pierwszej pomocy innej osobie. Kodeks karny artykuł Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej. Twoje notatki Pamiętaj, że zgon może stwierdzić tylko i wyłącznie lekarz. Terminem śmierć biologiczna organizmu określa się całkowite i nieodwracalne ustanie wszystkich jego czynności życiowych, a w pierwszej kolejności pracy ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia i oddychania. Proces umierania odbywa się stopniowo, najpierw obejmując narządy szczególnie wrażliwe na brak tlenu takie jak mózg. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 41

5 Kwalifikacja wstępna część podstawowa KWS określa że, w przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy, cudzoziemcom spełniającym następujące warunki można zezwolić na wjazd na terytoria strefy Schengen: cudzoziemcy ci posiadają ważny dokument tożsamości lub inne dokumenty, upoważniające ich do przekroczenia granicy; cudzoziemcy ci posiadają ważną wizę, o ile jest ona wymagana; cudzoziemcy ci przedstawią, jeśli to konieczne, dokumenty uzasadniające cel oraz warunki zamierzonego pobytu oraz posiadają wystarczające środki utrzymania, zarówno na okres zamierzonego pobytu, jak i na powrót do ich kraju pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, w którym na pewno zostaną przyjęci, lub są w stanie nabyć takie środki legalnie; cudzoziemcy ci nie są osobami, w odniesieniu do których wprowadzono wpis do celów odmowy wjazdu; cudzoziemcy ci nie są uważani za zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa narodowego lub stosunków międzynarodowych którejkolwiek z krajów strefy Schengen. Cudzoziemcowi, który nie spełnia wszystkich wyżej wymienionych warunków, powinno się odmówić wjazdu. Artykuł dziesiąty KWS wprowadza wizę jednolitą, ważną na całym terytorium strefy. Wiza ta, może być wydawana w przypadku pobytów nieprzekraczających trzech miesięcy. Wiza Schengen może być: wizą uprawniającą do jednego lub więcej wjazdów, pod warunkiem, że ani długość ciągłego pobytu, ani całkowita długość kolejnych pobytów nie przekraczają trzech miesięcy w ciągu każdego okresu sześciu miesięcy, liczonego od daty pierwszego wjazdu; wizą tranzytową uprawniającą jej posiadacza do przejazdu przez terytoria strefy Schengen jednorazowo, dwukrotnie lub w wyjątkowych przypadkach wielokrotnie w drodze na terytorium państwa trzeciego, pod warunkiem, że tranzyt taki nie przekracza pięciu dni. W przypadku kiedy cudzoziemcom odmówiono wjazdu na terytorium jednej z Umawiających się Stron, przewoźnik, który przywiózł ich na granicę zewnętrzną drogą lotniczą, morską lub lądową jest zobowiązany do niezwłocznego ponownego przejęcia za nich odpowiedzialności. Przewoźnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków dla zapewnienia, aby cudzoziemiec przewożony drogą lotniczą, morską lub lądową posiadał dokumenty podróży, wymagany przy wjeździe do strefy Schengen. System Informacyjny Schengen (SIS) jest to komputerowa baza danych, która pozwala na sprawdzenie, czy osoby lub przedmioty przekraczające granicę Strefy Schengen, bądź już znajdujące się na jej terenie, nie są poszukiwane, niejawnie nadzorowane lub czy nie dotyczy ich zakaz wstępu. Dostęp do niej mają: policja i urzędy konsularne oraz straż graniczna i służba celna z państw członkowskich układu z Schengen. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 52

6 Kwalifikacja wstępna specjalistyczna kategoria D Przewóz dalekobieżny wykorzystanie autokarów, duży nacisk położony na konstrukcję zapewniającą komfort i wygodę podróżowania na długich trasach, pokonywanie długich odcinków pomiędzy kolejnymi miejscami postoju, wysokie prędkości jazdy dominuje jazda poza obszarem zabudowanym, rzadko występujące zatrzymania i postoje, częściej wykonywane manewry wyprzedzania, jazda w terenie o zróżnicowanej rzeźbie, przewóz pasażerów głównie w pozycji siedzącej, przewóz bagażu pasażerów, konieczność dokonywania postojów ważnych dla komfortu pasażerów, przewóz grup osób mających wspólne cechy (dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, osoby zaprzyjaźnione). Przewóz miejski publiczny przewóz pasażerów na regularnych liniach w obrębie danej metropolii, ewentualnie do sąsiednich miejscowości satelitarnych, krótkie trasy z dużą ilością przystanków, wykorzystywane są autobusy niskopodłogowe, konieczność częstego hamowania, zatrzymania oraz ruszania z powodu warunków lub przepisów ruchu drogowego, częste wykonywanie manewrów zmiany kierunku jazdy, jazda z niewielkimi prędkościami, jazda przy dużym natężeniu ruchu ulicznego, różny sposób przewożenia pasażerów miejsca siedzące i stojące, zmienna ilość pasażerów. Podstawowe regulacje prawne dotyczące przewozu osób: przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym, liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym, dopuszcza się przewóz osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy przy zachowaniu odpowiednich warunków, zabrania się przewozu osób w przyczepie, za wyjątkiem przewozu dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie dostosowanej do przewozu osób, ciągniętej przez ciągnik rolniczy oraz konwojentów, drużyn roboczych i osób wykonujących czynności ładunkowe w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy przy zachowaniu odpowiednich warunków, dopuszcza się również przewóz osób w przyczepie (przyczepach) kolejki turystycznej pod warunkiem, że osoby te przewożone są wyłącznie na miejscach siedzących, kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy; nie dotyczy to kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy, i kierującego samochodem osobowym, z wyjątkiem taksówki. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 115

7 15. W dużych ilościach nikotyna wpływ na organizm człowieka: a) Pozytywnie, tak jak w małych ilościach b) Neutralnie c) Negatywnie 24. Czy zawodowy kierowca ma wpływ na wizerunek przewoźnika: a) Nie, bo nie ma kontaktu z klientem b) Nie, gdyż za całość działań wizerunkowych odpowiada tylko i wyłącznie przewoźnik c) Tak 16. Stres to: a) Reakcja organizmu na zbyt ciężką i długą pracę b) Odpowiedź organizmu na wykonywanie monotonnych czynności c) Reakcja organizmu na przeszkody, przeciążenia, niebezpieczeństwa, nowe sytuacje życiowe czy też silne bodźce 17. Reakcja stresowa zaczyna się w: a) Mózgu b) Żołądku c) Kończynach 18. Odpoczynek: a) Nie wpływa na efektywność wykonywanej pracy b) Jest obojętny dla wykonywanej pracy c) Ma duży wpływ na jakość wykonywanej pracy 19. Zmęczenie to: a) Przejściowe zmniejszenie zdolności do pracy b) Permanentne zmniejszenie zdolności do pracy c) Efekt zbyt dużego stężenia alkoholu we krwi. 20. Najbardziej zawodnym elementem procesu przewozowego jest: a) Samochód b) Człowiek c) Komputer 21. Co to jest wizerunek? a) Wizerunek to wiadomość podawana przez dziennikarzy b) Wizerunek to wskaźnik prezentujący dane fi nansowe fi rmy. c) Wizerunek to obraz tego co ludzie myślą na dany temat 22. Dziedzina zajmująca się kreowaniem wizerunku to: a) Matematyka b) Rachunkowość zarządcza c) Public Relations 23. Kto w firmie odpowiada za współpracę z dziennikarzami: a) Kierowca zawodowy b) Specjalnie powołana do tego osoba (np. rzecznik prasowy) c) Każdy kto ma na to ochotę. 25. Czy sprawna toaleta wpływa na poczucie komfortu przewozu przez pasażerów: a) Nie, gdyż robione są regularne przerwy b) Nie, toaleta to niepotrzebne wyposażenie autobusu c) Tak, pasażer ma świadomość, że może w każdej chwili z niej skorzystać. 26. Przez jaki czas kształtowane jest pierwsze wrażenie: a) Przynajmniej jeden dzień b) Zaledwie kilka sekund c) Przez odpowiednio długi czas ażeby dokładnie poznać drugą osobę. 27. Mowa ciała to: a) Gesty, mimika twarzy b) Słowa, jakimi wyraża się kierowca c) To sposób zachowania zapisany w Systemie Identyfi kacji Wizualnej. 28. Względy estetyczne są: a) Ważne dla pasażera b) Nieważne, dlatego też kierowca nie powinien się tym zajmować c) Obojętne dla kierowcy jak i pasażera 29. Podstawą organizacji pracy jest: a) Reformowanie b) Planowanie c) Wyciąganie wniosków 30. Spory należy: a) Łagodzić b) Zostawić same sobie aż się rozwiążą c) Zaogniać aby szybciej się skończyły 31. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym w którym są osoby ranne, należy: a) Nie wzywać policji, tylko wypełnić wspólne oświadczenie, b) Należy wezwać policję i to ona będzie sporządzała dokumentację, c) Zawieźć osobę ranną do przychodni. 32. Ile minimum minut powinno chłodzić się miejsce oparzone? a) 5 minut, b) 15 minut, c) 30 minut.

8 E. Cena F.1 Program Europejski Kierowca Zawodowy neto VAT bruto a licencja (jednorazowo) 200, ,00 b aktualizacja w roku , ,00 c opłaty administracyjne 0, ,00 F.2 Materiały szkoleniowe dla uczestników wraz z I-I a kwalifikacja wstępna D lub C 320, ,00 b kwalifikacja wstępna przyspieszona D lub C 280, ,00 c kwalifikacja wstępna uzupełniająca D lub C 220, ,00 d kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona D lub C 180, ,00 e szkolenie okresowe D lub C 55, ,75 W ramach oferowanej ceny Grupa IMAGE zapewnia: przeszkolenie trenerów-wykładowców w zakresie korzystania z programu i wydanie certyfikatów potwierdzających ukończenie przeszkolenia, zapoznanie się z całym materiałem szkoleniowym przez trenerów-wykładowców, pomoc techniczną, aktualizację programu do 31 grudnia 2012 r., serwis gwarancyjny, monitorowanie używania programu w ramach licencji i kodów dostępu (na życzenie), program do ewidencjonowania i archiwizowania danych osób szkolonych oraz generowania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń. Nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty administracyjne z tytułu szkolenia osób z użyciem programu Europejski Kierowca Zawodowy. F. Termin dostawy. Termin dostawy programu 3 dni. Termin dostawy materiałów szkoleniowych 2 dni robocze od daty zamówienia. G. Załącznik Umowa licencyjna H. Wymagania sprzętowe Procesor 1 Ghz Pamięć ram 1 GB Karta graficzna 64 MB Miejsce na dysku: 20 GB Łącze z internetem System operacyjny: Windows Xp lub nowszy.

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Buczkowska Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 541) USTAWA z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

B aza przykłado wych pytań te stowych sto so w anych na e gzaminie k w alifikacyjnym dla kierow có w wykonujących przewóz dro go wy o sób.

B aza przykłado wych pytań te stowych sto so w anych na e gzaminie k w alifikacyjnym dla kierow có w wykonujących przewóz dro go wy o sób. B aza przykłado wych pytań te stowych sto so w anych na e gzaminie k w alifikacyjnym dla kierow có w wykonujących przewóz dro go wy o sób. 1.Kiedy silnik uzyskuje maksymalną moc? a) przy optymalnym zużyciu

Bardziej szczegółowo

Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk

Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk 1 2 Waldemar Marek Więcławski Podręcznik kursanta na 2013 rok z ćwiczeniami Prawo jazdy kategorii B1 i B WYDA I Gdańsk 2013 3 Copyright by Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego

Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego Zapraszamy do zapoznania się z działem poświęconym zagadnieniom, które są najczęściej poruszone w pytaniach kierowanych do Komendanta Głównego Policji 1. Sprowadziłem

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO 114 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Dariusz Boruszewski Mariusz Jackowski Sławomir Hołoweńko WYMAGANE DOKUMENTY PODCZAS WYKONYWANIA PRZEWOZU DROGOWEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2012.1137 2012-10-19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013-01-01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art. 12 2013-01-19 zm. przen. Dz.U.2011.30.151 art. 125 2013-06-20 zm. Dz.U.2013.700 art. 2 2013-06-22

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR KIEROWCY. Regulacja ruchu jest istotnym elementem jego bezpieczeństwa INFORMATOR KIEROWCY INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INFORMATOR KIEROWCY. Regulacja ruchu jest istotnym elementem jego bezpieczeństwa INFORMATOR KIEROWCY INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO TRANSPORTU I RUCHU WOJSK CENTRUM KOORDYNACJI RUCHU WOJSK Średnio każdego dnia ginie na polskich drogach 15 osób. Głównymi winowajcami tych tragedi są kierowcy

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 Dariusz Starkowski Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 WSTĘP Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 D002 799 W tej sytuacji dopuszczalna prędkość autobusu wynosi: A. 100 km/h Nie B. 80 km/h Nie C. 70 km/h Tak D004 801 W tej sytuacji dopuszczalna prędkość autobusu, spełniającego dodatkowe warunki

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Spis treści Wstęp 1. Wskazówki dla dyrektorów szkół, organizatorów

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące kierowców, wchodzące w życie od 18 maja 2015 roku

Zmiany dotyczące kierowców, wchodzące w życie od 18 maja 2015 roku Zmiany dotyczące kierowców, wchodzące w życie od 18 maja 2015 roku Wprowadzone zmiany w poniższym teksie zaznaczone są kursywą i pogrubieniem W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2)

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Dziennik Ustaw Nr 30 2330 Poz. 151 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU...Listopad 2012 1 2 ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE BAGAŻ: przedmioty, które nie zostały wyłączone z przewozu,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Wydruk z 2014.11.26 Dz.U.2012.1137 j.t. Prawo o ruchu drogowym. Wersja 2014.08.31 do 2014.12.24 Dz.U.2012.1137 j.t. 2012.10.19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013.01.01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW W jaki sposób zarządzać prowadzeniem pojazdów w pracy? Zarządzanie prowadzeniem pojazdów w pracy powinno stanowić zasadniczą część zakładowego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY Samorząd Województwa Mazowieckiego MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Drodzy Młodzi Przyjaciele, Moje pierwsze prawo jazdy karta

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium)

Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Stan z dnia 20 grudnia 2013 Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines

Bardziej szczegółowo