Model OSI/ISO. Komputer B. Warstwy w modelu OSI aplikacji. aplikacji. prezentacji Komputer A. prezentacji. sesji. sesji. komunikacja wirtualna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Model OSI/ISO. Komputer B. Warstwy w modelu OSI aplikacji. aplikacji. prezentacji Komputer A. prezentacji. sesji. sesji. komunikacja wirtualna"

Transkrypt

1 1 Plan wykładu 1. Model ISO/OSI warstwy modelu OSI transmisja w modelu OSI 2. Model TCP/IP protokół UDP protokół TCP 3. Połączenie i rozłączenie w TCP 4. Programowanie z wykorzystaniem gniazd.

2 2 Model OSI/ISO Model OSI (Open System Interconnection) opracowany przez ISO (International Organization for Standarization) opisuje przekształcenia informacji z postaci jaką widzi użytkownik do formatu nadającego się do użycia w sieci.

3 Model OSI/ISO Warstwy w modelu OSI aplikacji aplikacji prezentacji prezentacji Komputer A sesji transportowa komunikacja wirtualna sesji transportowa Komputer B sieciowa sieciowa łącza danych łącza danych fizyczna fizyczna 3

4 4 Warstwa aplikacji Interakcja z aplikacją użytkownika. Warstwa aplikacji świadczy usługę aplikacji sieciowej odpowiedzialnej za żądanie użytkownika przykłady: użytkownik wysyła dostęp do usługi SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), transfer pliku udostępniony protokół FTP (File Transfer Protocol), dostęp do strony rozwiązanie nazwy przez DNS a następnie żądanie dla protokołu HTTP (HyperText Transfer Protocol). Warstwa aplikacji jako jedyna komunikuje się bezpośrednio z oprogramowaniem użytkownika.

5 Warstwa prezentacji Usługi sieciowe niewidoczne dla użytkownika. Warstwa prezentacji przyjmuje pakiet z warstwy aplikacji i dokonuje wyboru poprawnej usługi sieciowej (urządzenia sieciowego) usługa serwera, usługa stacji roboczej (hosta). Ponadto warstwa prezentacji odpowiada za konwersje języka: konwersje pomiędzy różnymi wersjami i typami protokołów, konwersja zestawu znaków, szyfrowanie i kompresja danych, przekierowywanie żądań wejścia i wyjścia. Usługi aplikacji sieciowych są wywoływane przez użytkownika funkcjonują w warstwie aplikacji. Usługi sieciowe są niewidoczne dla użytkownika i funkcjonują w warstwie prezentacji. 5

6 6 Warstwa sesji Zarządzanie wirtualnym połączeniem sieciowym. Warstwa sesji ustanawia punkty kontrolne (checkpoint) w przesyłanych danych. W przypadku zerwania połączenia transfer jest ponawiany od ostatniego odebranego punktu kontrolnego. Ponieważ połączenie w warstwie sieci jest wirtualne, nie ma gwarancji dostarczenia pakietu.

7 7 Warstwa transportowa Sprawdzenie poprawności i kontrola przepływu danych. Warstwa transportowa dzieli dane na pakiety i przesyła je używając protokołu TCP (Transmission Control Protocol) lub UDP (User Datagram Protocol). TCP korzysta z pakietów potwierdzających. Dzięki temu dostarcza pakiety w sposób niezawodny. UDP oferuje jedynie kontrolę integralności pakietu. Dzięki temu jest zazwyczaj szybszy niż TCP.

8 8 Warstwa sieciowa Adresowanie i trasowanie w sieci. Warstwa sieciowa dodaje do pakietu adres nadawcy i odbiorcy. Dodatkowo dokonuje fragmentacji i składania pakietów. W warstwie sieciowej dokonywany jest także wybór trasy.

9 9 Warstwa łącza danych Przygotowanie danych do przesłania przez sieć. Warstwa łącza danych jest podzielona na dwie podwarstwy: kontroli łącza logicznego dodaje na końcu pakietu sumę kontrolną CRC, dzięki której można sprawdzić poprawność transmisji danych, kontroli dostępu do nośnika dopisuje do pakietu fizyczne adresy kart interfejsu sieciowego (MAC Media Access Control). Warstwa łącza danych zapewnia poprawną obsługę topologii sieci.

10 10 Warstwa fizyczna Umieszczenie danych w sieci. Warstwa fizyczna (sprzętowa) określa rodzaj przewodu (kabel koncentryczny, skrętka, światłowód, sieć bezprzewodowa), interfejsu sieciowego oraz sposób sformatowania i umieszczenia danych w sieci (czasy trwania impulsów elektrycznych, świetlnych itp.)

11 Transmisja w modelu OSI Nadawca: składanie + nagłówek + nagłówek aplikacji prezentacji Odbiorca: rozkładanie - nagłówek - nagłówek + nagłówek sesji - nagłówek + nagłówek + nagłówek + nagłówek i stopka transportowa sieciowa łącza danych - nagłówek - nagłówek - nagłówek i stopka + nagłówek fizyczna - nagłówek 11

12 12 Model OSI a model TCP/IP Model OSI Model TCP/IP warstwa aplikacji warstwa prezentacji warstwa sesji warstwa aplikacji (zastosowań) warstwa transportowa TCP UDP warstwa sieciowa warstwa łącza danych warstwa fizyczna IPv4, IPv6 sterownik programowy i sprzęt

13 13 Protokół UDP UDP (User Datagram Protocol). [RFC 768] Protokół obsługi bezpołączeniowej procesów użytkownika. Nie daje gwarancji, że pakiety (datagramy) dotrą do wyznaczonego celu. Może korzystać zarówno z IPv4 oraz IPv6.

14 14 Protokół TCP TCP (Transmission Control Protocol). [RFC 793] wykorzystuje połączenie między klientem i serwerem, zapewnia niezawodność przesyłu danych potwierdzenia, szacowanie czasu powrotu (round-trip time), ustala kolejność danych numeracja segmentów, steruje przepływem nadawca nie może spowodować przepełnienie bufora odbiorcy, zapewnia połączenie, które jest w pełni dwukierunkowe (full-duplex). Jest stosowany w większości internetowych programów użytkowych. Może korzystać zarówno z IPv4 oraz IPv6.

15 Ustanawianie połączenia TCP Uzgadnianie trójfazowe (three-way handshake). 1. Serwer przygotowuje się na przyjęcie połączenia otwarcie bierne. 2. Klient rezerwuje gniazdo za pomocą a następnie rozpoczyna otwarcie aktywne - TCP wysyła segment danych SYN (synchronize). 3. Serwer wysyła własny segment SYN zawierający potwierdzenie ACK (acknowledgment). 4. Klient potwierdza przyjęcie segmentu SYN od serwera. klient serwer SYN J SYN K J+1 potwierdzenie Potwierdzenie K+1 15

16 Zakończenie połączenia TCP 1. Jeden punkt końcowy inicjuje zakończenie połączenia zamknięcie aktywne. TCP wysyła segment FIN. 2. Drugi punkt wykonuje zamknięcie bierne TCP potwierdza odbiór FIN. 3. Po pewnym czasie drugi punkt zamyka swoje połączenie TCP wysyła segment FIN. 4. Pierwszy punkt potwierdza odbiór segmenty FIN. pierwszy punkt Potwierdzenie N+1 drugi punkt FIN M M+1 Potwierdzenie FIN N 16

17 17 Numery portów Numerami portów zarządza IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Wyróżniamy trzy grupy portów. porty ogólne (well-known), numery z zakresu , np.: HTTP 80, FTP 21, SMTP 25. porty zarejestrowane (registered), numery np.: X-Windows , MySQL porty dynamiczne , nie posiadają przyporządkowania do usług.

18 18 Programowanie z wykorzystaniem gniazd Utworzenie gniazda: int socket (int domain, int type, int protocol) domain rodzina protokołów używana do komunikacji w sieci, zdefiniowana w pliku <sys/socket.h> np.: PF_UNIX, PF_LOCAL, PF_INET, PF_INET6, PF_IPX. type rodzaj komunikacji np.: SOCK_STREAM, SOCK_DGRAM, SOCK_RDM. protocol protokół transmisji wykorzystywany przez gniazdo. Wartość zwracana: deskryptor gniazda lub -1 w przypadku błędu. Pliki nagłówkowe <sys/socket.h>, <sys/types.h>.

19 19 Programowanie z wykorzystaniem gniazd Połączenie poprzez gniazdo: int connect (int sock, const struct sockaddr *serv_addr, int len) sock deskryptor gniazda uzyskany funkcją socket. serv_addr wskaźnik do struktury opisującej punk docelowy połączenia. len długość struktury wskazywanej przez serv_addr. Wartość zwracana: 0 w przypadku powodzenia, -1 w przypadku błędu. Pliki nagłówkowe <sys/socket.h>, <sys/types.h>.

20 20 Programowanie z wykorzystaniem gniazd Zamknięcie połączenia (gniazda): int shutdown (int sock, int how) sock deskryptor gniazda uzyskany funkcją socket. how sposób zamknięcia połączenia np.: SHUT_RD, SHUT_WR, SHUT_RDWR. Wartość zwracana: 0 w przypadku powodzenia, -1 w przypadku błędu. Pliki nagłówkowe <sys/socket.h>.

21 Programowanie z wykorzystaniem gniazd #include <sys/types.h> #include <sys/socket.h> #include <netinet/in.h> #include <netdb.h> #include <stdio.h> #include <errno.h> #include <string.h> int connectsock(char *host, char *service, char *protocol){ struct hostent *phe; struct servent *pse; struct protoent *ppe; struct sockaddr_in sin; int type, s; bzero((char*) &sin, sizeof(sin)); sin.sin_family = AF_INET; 21

22 22 Programowanie z wykorzystaniem gniazd if (pse = getservbyname(service, protocol)){ sin.sin_port = pse->s_port; }else if ((sin.sin_port = htons((u_short)atoi(service)))==0){ fprintf(stderr, "nieznana usluga: %s\n", service); return -1; } if (phe = gethostbyname(host)){ bcopy(phe->h_addr, (char *) &sin.sin_addr, phe->h_length); }else if ((sin.sin_addr.s_addr = inet_addr(host))==inaddr_none){ fprintf(stderr, "nieznany host: %s\n", host); return -1; } if ((ppe = getprotobyname(protocol))==null){ fprintf(stderr, "nieznany protokol: %s\n", protocol); return -1; }

23 23 Programowanie z wykorzystaniem gniazd if (strcmp(protocol, "udp")==0){ type = SOCK_DGRAM; }else{ type = SOCK_STREAM; } if ((s = socket(pf_inet, type, ppe->p_proto))<0){ fprintf(stderr, "nieznany protokol: %s\n", protocol); return -1; } } if (connect(s, (struct sockaddr *)&sin, sizeof(sin))<0){ fprintf(stderr, "nie moge ustanowic polaczenia z %s:%s %s\n", host, service, strerror(errno)); return -1; } return s;

24 Programowanie z wykorzystaniem gniazd #define LINELEN 100 int main(int argc, char **argv){ int s, n; char buf[linelen+1]; } if (argc<4){ printf("sposob uzycia: client serwer serwis protokol\n"); return 0; } s = connectsock(argv[1], argv[2], argv[3]); if(s<0) return 0; while ((n=read(s, buf, LINELEN))>0){ buf[n] = '\0'; fputs(buf, stdout); } if (shutdown(s, SHUT_RDWR)<0){ fprintf(stderr, "problem z zamknieciem polaczenia: %s\n", strerror(errno)); return 0; } return 1; 24

25 25 Programowanie z wykorzystaniem gniazd Przykładowe uruchomienie programu: client theta.uoks.uj.edu.pl daytime tcp Wynik działania: Tue Oct 14 15:27: lista serwisów (usług, portów): /etc/services lista protokołów: /etc/protocols

26 Programowanie z wykorzystaniem gniazd - Java Pakiet (biblioteka): java.net Wybrane klasy: Socket reprezentuje gnaizdo wykorzystywane do transmisji strumieniowej (TCP), istnieje wersja do transmisji szyfrowanej SSLSocket; DatagramSocket gniazdo do transmisji datagramowej (UDP); InetAddress adres IP, istnieją dwie klasy potomne: Inet4Address i Inet6Address; URL Uniform Resource Locator, identyfikator zasobu w sieci opisujący sposób dostępu do niego np. w ogólnym wypadku stosuje się klasę URI Uniform Resource Identyficator. 26

27 Programowanie z wykorzystaniem gniazd - Java import java.io.inputstream; import java.net.socket; public class Client { private static final int LINELEN = 100; public static void main(string[] args) { byte[] buffer = new byte[client.linelen]; if (args.length<2) System.out.println("wywolanie java Client serwer port"); try { Socket sock = new Socket(args[0], Integer.parseInt(args[1])); InputStream in = sock.getinputstream(); while (in.read(buffer) > 0) System.out.println(new String(buffer)); sock.close(); } catch (Exception e) { e.printstacktrace(); } } } Wywołanie programu: javac Client.java java Client theta.uoks.uj.edu.pl 13 27

28 Programowanie z wykorzystaniem gniazd - C# using System; using System.IO; using System.Net.Sockets; public class socketexample { public static void Main() { try { TcpClient tcpclnt = new TcpClient(); tcpclnt.connect("theta.uoks.uj.edu.pl",13); Stream stm = tcpclnt.getstream(); byte[] bb = new byte[100]; int k = stm.read(bb,0,100); for (int i = 0; i<k; i++) Console.Write(Convert.ToChar(bb[i])); tcpclnt.close(); } catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.StackTrace); } } } Wywołanie programu: mcs socketexample.cs mint socketexample.exe lub mono socketexample.exe 28

29 29 Programowanie z wykorzystaniem gniazd Perl: use IO::Socket; my $sock = new IO::Socket::INET (PeerAddr => 'theta.uoks.uj.edu.pl', PeerPort => '13', Proto => 'tcp', ); die "Nie można utworzyc gniazda: $!\n" unless $sock; while(<$sock>) print $_; close($sock); PHP: <?php $socket = socket_create(af_inet, SOCK_STREAM, SOL_TCP); $result = socket_connect($socket, 'theta.uoks.uj.edu.pl', '13'); $out = socket_read($socket, 1024); echo $out; socket_close($socket);?>

30 30 Programowanie z wykorzystaniem gniazd Python: import socket s = socket.socket ( socket.af_inet, socket.sock_stream ) s.connect(("theta.uoks.uj.edu.pl", 13)) data = s.recv(1024) print data s.close() Ruby: require 'socket' print TCPSocket.open("theta.uoks.uj.edu.pl", "daytime").read

31 31 Podsumowanie W modelu TCP/IP dostępne są dwa protokoły warstwy transportowej: TCP i UDP. Ruch kierowany jest za pomocą protokołu IP (warstwa sieciowa). Korzystanie z sieci z poziomu języków programowania przypomina operacje I/O (pliki, potoki). Jest to możliwe dzięki implementacji przez te języki interfejsu gniazd.

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl http://users.uj.edu.pl/~ciesla/ 1 2 Plan wykładu 1.

Bardziej szczegółowo

2. Interfejs gniazd. 2.1. Gniazdo

2. Interfejs gniazd. 2.1. Gniazdo 2. 2.1. Gniazdo Gniazdo (ang. socket): pewna abstrakcja wykorzystywana do wysyłania lub otrzymywania danych z innych procesów. Pełni rolę punktu końcowego w linii komunikacyjnej. to interfejs między programem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Zarządzanie systemami informatycznymi Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Historia sieci ARPANET sieć stworzona w latach 1960-1970 przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA) sponsorowaną

Bardziej szczegółowo

iseries Programowanie z użyciem gniazd

iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część 1. Programowanie

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Gniazda - Wstęp. Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych. Sposób komunikacji. Domena adresowa. olas@icis.pcz.pl

Gniazda - Wstęp. Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych. Sposób komunikacji. Domena adresowa. olas@icis.pcz.pl Gniazda - Wstęp Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Domena adresowa 1/??

Bardziej szczegółowo

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization Model OSI Model OSI, czyli Model Referencyjnych Połączonych Systemów Otwartych (ang. Open Systems Interconnection Model) stworzony został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International

Bardziej szczegółowo

Warstwa transportowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Warstwa transportowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko Warstwa transportowa mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

Java programowanie sieciowe

Java programowanie sieciowe Java programowanie sieciowe Podstawowe pojęcia dotyczące sieci Sieć to zbiór komputerów i innych urządzeń, które mogą się ze sobą komunikować w czasie rzeczywistym za pomocą transmisji danych. Każda maszyna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe email: dawid@us.edu.pl Programowanie warstwy transportu. - Berkeley sockets. - koncepcja gniazda - bibliteka sockets (connect(),socket(),bind(),listen(),accept(),read(),write() )

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo

To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw.

To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw. Sieci komputerowe podstawy Beata Kuźmińska 1 1. Sieci komputerowe To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw. urządzeń

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

PREAMBLE DA SA DATA FCS

PREAMBLE DA SA DATA FCS 9 - TECHNIKA PAKIETÓW - RAMEK - przesyłanie tym samym medium więcej niż jednego strumienia danych - wbudowane mechanizmy korekcji błędów niska jakość łącz - elastyczna reakcja na zmienne obciążenia łącz

Bardziej szczegółowo

Beej s Guide to Network Programming

Beej s Guide to Network Programming Używanie gniazd internetowych Brian "Beej" Hall beej@piratehaven.org Bartosz Zapałowski bartek@klepisko.eu.org Copyright 1995-2001 Brian "Beej" Hall Historia zmian Zmiana Wersja 1.0.0 Sierpień, 1995 Revised

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE 1 SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE Jacek Kobus Instytut Fizyki UMK 2007/8 http://www.news.uiuc.edu/websandthumbs/cox,donna/nsfnetsept91 b.jpg 2 Jak powstała Sieć? 3 Czy zostaliśmy złapani w Sieć? Rozwój

Bardziej szczegółowo

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1 Gniazda dr inż. Sławomir Samolej Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska Program przedmiotu oparto w części na materiałach opublikowanych na: http://wazniak.mimuw.edu.pl/ oraz na materiałach

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe i Internet

Sieci komputerowe i Internet 1 2 Sieci komputerowe i Internet Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/sk[4].pdf Rysunek 1: NSFNET 09/1991 (http://www.news.uiuc.edu/websandthumbs/cox,donna/nsfnetsept91

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Notatki do wykładu. dr inż. Jacek Wytrębowicz J.Wytrebowicz@ii.pw.edu.pl. podstawy funkcjonowania sieci LAN i WAN

Sieci Komputerowe. Notatki do wykładu. dr inż. Jacek Wytrębowicz J.Wytrebowicz@ii.pw.edu.pl. podstawy funkcjonowania sieci LAN i WAN Instytut Informatyki PW Sieci Komputerowe Notatki do wykładu dr inż. Jacek Wytrębowicz J.Wytrebowicz@ii.pw.edu.pl Zakres: podstawy funkcjonowania sieci LAN i WAN warstwy modelu OSI powszechnie stosowane

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Sieci komputerowe dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Slajdy zostały przygotowane na podstawie materiałów opublikowanych na (http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Bardziej szczegółowo

URL. Budowa URL (ang. Uniform Resource Locator): http://java.sun.com:80/docs/tutorial/index.html?name=net working#downloading

URL. Budowa URL (ang. Uniform Resource Locator): http://java.sun.com:80/docs/tutorial/index.html?name=net working#downloading Obsługa sieci URL Budowa URL (ang. Uniform Resource Locator): http://java.sun.com:80/docs/tutorial/index.html?name=net working#downloading protokół = http authority = java.sun.com:80 host = java.sun.com

Bardziej szczegółowo

1 Komunikacja z systemem wbudowanym

1 Komunikacja z systemem wbudowanym Systemy wbudowane 1 1 Komunikacja z systemem wbudowanym 1 Komunikacja z systemem wbudowanym...1 1.1 Kanały komunikacji, protokoły, programy...2 1.1.1 Zdalny interpreter poleceń shell...4 1.1.2 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Mapa wykładu. 2.6 Poczta elektroniczna. 2.7 FTP 2.8 Dystrybucja zawartości. 2.9 Dzielenie plików P2P SMTP, POP3, IMAP

Mapa wykładu. 2.6 Poczta elektroniczna. 2.7 FTP 2.8 Dystrybucja zawartości. 2.9 Dzielenie plików P2P SMTP, POP3, IMAP Mapa wykładu 2.1 Zasady budowy protokołów w. aplikacji 2.2 WWW i HTTP 2.3 DNS 2.4 Programowanie przy użyciu gniazd TCP 2.5 Programowanie przy użyciu gniazd UDP 2.6 Poczta elektroniczna SMTP, POP3, IMAP

Bardziej szczegółowo