UMOWA AGENCYJNA Nr 7/ / /2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA AGENCYJNA Nr 7/ / /2014"

Transkrypt

1 UMOWA AGENCYJNA Nr 7/ / /2014 zawarta w dniu... roku w...pomiędzy VÍTKOVICE TOURS s.r.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce Siedziba: Bobrecka 27, Cieszyn, KRS: (Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy), NIP: REGON: wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Śląskiego, reprezentowanym przez: Osoba reprezentująca oddział spółki w Polsce: Stanislav Vincour PKO Bank Polski, numer konta: Dane kontaktowe: Telefon: , zwaną w dalszej części umowy Organizatorem a Proszę zaznaczyć: r organizator imprez turystycznych r agent Nazwa Agenta:... Reprezentowanym przez:... z siedzibą:... (tutaj wpisać tylko siedzibę, biura sprzedaży zaznaczyć w załączniku) Kod, miasto:... Ulica, nr :... NIP:... REGON:. KRS lub nr wpisu działalności gospodarczej:... nr wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych:... Organ prowadzący rejestr:... Bank i nr konta: (zwaną/ym w dalszej części umowy Agentem) I Ogólne Postanowienia 1 Przedmiotem umowy jest sprzedaż agencyjna usług turystycznych Organizatora przez Agenta (pośrednictwo w sprzedaży) w imieniu Organizatora za wynagrodzeniem prowizyjnym. Sprzedaż jest dokonywana za pomocą dostępu do systemu rezerwacyjnego Organizatora, katalogu, ulotek i innych ofert na warunkach uzgodnionych niniejszą umową. Agent ma prawo do używania w kontaktach handlowych i korespondencji zwrotu Agent, zawsze dodając swoją firmę (oznaczenie, pod którym działa). 2 Agent realizuje przedmiot niniejszej umowy na własny koszt i własne ryzyko w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Agent oświadcza, że spełnia wymagania Ustawy z r. o usługach turystycznych, dotyczące organizatorów turystyki i posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 3 Agent zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy sprzedaży imprez oferowanych przez Organizatora. Agent jest zobowiązany do przestrzegania warunków sprzedaży przedstawionych w niniejszej umowie, ogólnych warunkach sprzedaży, przestrzegania ustawy o usługach turystycznych oraz indywidualnych instrukcji dostarczonych przez Organizatora. 4 Strony wspólnie ustalają, iż Agentowi nie przysługuje wyłączność terytorialna. II Obowiązki stron A Obowiązki Organizatora a) Organizator zobowiązuje się do systematycznego przekazywania Agentowi aktualnych ofert imprez turystycznych zorganizowanych przez Organizatora, z dokładnym określeniem niezbędnych informacji o każdej imprezie z dotrzymaniem warunków w niej zawartych (wykaz usług, ich rodzaj i charakter, cen imprez i upustów cenowych) w formie dostępu elektronicznego do systemu rezerwacyjnego (ORBIS Portal i innych), w formie katalogów, ulotek i mailingu elektronicznego b) Organizator zobowiązuje się do systematycznego przekazywania Agentowi aktualnych warunków uczestnictwa obowiązujących w imprezie, c) Organizator zobowiązuje się do przekazywania Agentowi aktualnych umów właściwych dla określonego rodzaju imprezy turystycznej d) Organizator zobowiązuje się do przekazywania Agentowi aktualnych materiałów reklamowych, informatorów, druków, ulotek elektronicznych, katalogów w liczbie podstawowej dla sprzedaży (ok. 10 szt.) bezpłatnie na workshopach, targach turystycznych lub przy odbiorze własnym na miejscu siedziby Organizatora w godzinach otwarcia biura e) Organizator zobowiązuje się do przekazywania Agentowi należnego mu wynagrodzenia prowizyjnego od zawartych za jego pośrednictwem umów na warunkach określonych w niniejszej umowie. f) dostarczyć Agentowi znak - naklejkę Organizatora g) dostarczyć Agentowi login i hasło do systemu rezerwacyjnego Organizatora System ORBIS Portal

2 B Obowiązki Agenta Agent w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: a) rzetelnej reklamy imprez turystycznych organizowanych przez Organizatora, b) zawierania umów z Klientami na warunkach określonych przez Organizatora, c) niezwłocznego przekazania kopii Umowy pocztą elektroniczną do organizatora w dniu jej podpisania, d) stosowania się do zaleceń organizatora oraz jego wytycznych, e) wykonania powierzonych czynności z należytą starannością, rzetelnością, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i wolą f) prawidłowo wyliczyć cenę produktu i poinformować Klienta o ewentualnych opłatach dodatkowych na miejscu, g) rzetelnego i pełnego zapoznania klienta z warunkami pobytu i podróży wynikającymi z informatora i oferty organizatora, w tym poinformować Klienta o: - Ważnych informacjach zawartych w katalogu oraz - o ile zostały tam zamieszczone - na stronie internetowej, - przepisach paszportowych lub obowiązku posiadania wizy obowiązujących w kraju, do którego się udaje. - wszystkich szczegółach dotyczących sprzedawanego produktu, - ogólnych warunkach ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia organizatora, h) zapoznania się oraz Klienta z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Organizatora Ogólnymi Warunkami Sprzedaży ; Ponadto Agent ma obowiązek: - upewnić się, że Klient przyjął do wiadomości wszystkie informacje i zrozumiał ich treść, prawidłowo wypełnić umowę, formularze i inne druki oraz wnioski; - uzyskać od Klienta podpis na umowach, aktualnych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i innych wymaganych dokumentach, potwierdzających ich akceptację w momencie zakładania rezerwacji, - sprawdzić prawidłowość danych z dokumentami źródłowymi (dowodem, paszportem, itp.) - po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji/umowy od Organizatora, Agent ma obowiązek sprawdzić, czy jest ono zgodne z zamówieniem Klienta i mu je przekazać. Jeżeli Agent otrzyma reklamację od Klienta jest on zobowiązany ją przyjąć i zgodnie z procedurą określoną w Ogólnych Warunkach Sprzedaży przekazać ją niezwłocznie Organizatorowi w dniu jej otrzymania em, a oryginał wysłać pismem poleconym pocztą do 48 godzin od jej otrzymania. Wyłącznie Organizator rozpatruje reklamację Agent nie ma prawa rozpatrywać reklamacji Klienta. W przypadku gdyby Agenta złożył Klientowi oświadczenie o uznaniu reklamacji, jak i o jej odmowie jego oświadczenie wywołuje wyłącznie skutki w stosunku do niego. Agent jest zobowiązany poinformować Klienta o trybie i czasie rozpoznania reklamacji. Jeżeli dojdzie do uznania reklamacji ewentualne rozliczenie będzie dokonane przez Organizatora bezpośrednio na rachunek Klienta lub w innej ustalonej przez Klienta i Organizatora formie. Organizator po rozpatrzeniu reklamacji przekaże Agentowi informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji. III Sposób sprzedaży REZERWACJA Agent wykonujący czynności dla Klienta może dokonać rezerwacji imprezy turystycznej telefonicznie, na piśmie, elektroniczne i poprzez udostępnione strony WWW. W przypadku, gdy impreza turystyczna jest dostępna, Agent otrzyma nr rezerwacji i okres jej ważności. Jeżeli rezerwacja jest wykonywana telefonicznie, to dla jej potwierdzenia niezbędne jest powtórzenie numeru i ważności rezerwacji pracownikom Organizatora. Numer rezerwacji jest jednocześnie numerem umowy i musi być zapisany w tytule płatności. WAŻNOŚĆ REZERWACJI określana jest indywidualnie i wynosi od 2 do 4 dni, w zależności od rodzaju i terminu rozpoczęcia imprezy turystycznej. Agent w czasie trwania rezerwacji jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionej umowy o imprezę turystyczną i dowodu o uiszczeniu wskazanej przez Organizatora określonej sumy pieniężnej na rachunek Organizatora. Jeżeli Organizator nie otrzyma umowy oraz dowodu uiszczenia należności najpóźniej do końca ważności rezerwacji Organizator może jednostronnie rezerwacje anulować. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Agent przedstawi Klientowi projekt umowy na otrzymanym od Organizatora druku i zaznajomi Klienta z warunkami na podstawie, jakich może nabyć usługę imprezy turystycznej. Umowa pomiędzy Organizatorem a Klientem powstaje na podstawie podpisanej umowy i jej potwierdzenia przez Organizatora oraz zapłaty zaliczki (ewentualnie całej ceny imprezy turystycznej) na rachunek Organizatora. Podpis Agenta na umowie nie zastępuje potwierdzenia Organizatora. Dla przyspieszenia rezerwacji i komunikacji istnieje możliwość przesłania umowy e-meilem lub faxem, oryginał podpisanej umowy prawidłowo wypełnionej należy doręczyć Organizatorowi pocztą najpóźniej do 10 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku zamówień dokonywanych przez Internet akceptacja Organizatora może nastąpić elektronicznie lub faxem na otrzymanej umowie z podpisem Klienta. ZALICZKA Klient jest zobowiązany do zapłaty zaliczki o minimalnej wysokości 50% całej ceny imprezy turystycznej, chyba, że w umowie przewidziano inaczej. Zaliczkę należy uiścić najpóźniej z ostatnią możliwą chwilą ważności rezerwacji, która wynika z rezerwacji. Autoryzowany Agent nie jest upoważnionym przez Organizatora miejscem inkasowym. Jeżeli Agent otrzyma środki pieniężne od Klienta zaliczkę lub dopłatę jest on zobowiązany niezwłocznie przedmiotowe środki pieniężne przekazać Organizatorowi, zaś za chwilę wpłacenia tychże środków uważa się chwilę uznania rachunku bankowego Organizatora i dopiero wówczas może nastąpić potwierdzenie rezerwacji. Do chwili otrzymania środków pieniężnych przez Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmiotowe środki pieniężne. Organizator będzie przyjmował następujące dokumenty: kopia potwierdzenia przelewu na poczcie, w banku lub przez Internet na konto organizatora lub dowód wpłaty, której dokładność została zweryfikowana przez Agenta. W przypadku innych dokumentów rezerwacja jest potwierdzona tylko przy podaniu prawidłowego tytułu przelewu i kwoty zaliczki lub dopłaty przelewanej na konto Organizatora. POTWIERDZENIE REZERWACJI Po otrzymaniu umowy Organizator prześle Agentowi potwierdzenie rezerwacji, które obejmuje dokładną specyfikację usług, ostateczną cenę imprezy turystycznej oraz wyliczenie prowizji Agenta. Potwierdzenie rezerwacji służy tylko i wyłącznie do celów kontrolnych i nie zastępuje faktury, jak również nie jest dokumentem księgowym. POTWIERDZENIE UMOWY Po otrzymaniu umowy z jednoczesnym wniesieniem minimalnej zaliczki na rachunek Organizatora, Organizator potwierdzi umowę. W tej sytuacji dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a Klientem. Jeżeli kalkulacja usług w umowie była dokonana błędnie, z przyczyn leżących po stronie Agenta, Organizator przekaże Agentowi potwierdzenie rezerwacji z właściwą ceną za imprezę turystyczną. Agent jest zobowiązany w tej sytuacji niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia otrzymania prawidłowego wyliczenia) poinformować o powstałym fakcie Klienta i przedstawić, że błędy w kalkulacji powstały z winy Agenta. Ponadto Agent jest zobowiązany do przedstawienia Klientowi nowej umowy. W przypadku, jeżeli Klient nie zaakceptuje nowej umowy z właściwym naliczeniem opłat lub też, jeżeli nie uiści na rzecz Organizatora właściwej kwoty, to wówczas Agent zobowiązany jest różnicę powstałą z wyniku błędnie dokonanej kalkulacji przekazać bezpośrednio Organizatorowi, chyba, że różnice w cenie uiści klient. DOPŁATA Dopłata jest zawsze przekazywana bezpośrednio na konto Organizatora. Termin płatności pozostałej ceny musi być dokonany najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku dokonania rezerwacji krótszej niż 30 dni od rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient jest zobowiązany do wpłacenia całej ceny za imprezę turystyczną gotówką bądź też przekazem na rachunek Organizatora.

3 CENY Agent proponuje usługi Organizatora za ceny otrzymane od Organizatora i nie jest bez jego zgody wyrażonej na piśmie uprawniony do samodzielnej zmiany ceny. Agent ma obowiązek poinformować Klienta, iż W TYTULE PŁATNOŚCI należy wpisać NUMER UMOWY i jednocześnie Agent jest zobowiązany do poinformowania Klienta o tym, że w przypadku nie wskazania numeru umowy może dojść do anulowania rezerwacji. Agent ponosi odpowiedzialność za błędne wprowadzenie numeru umowy, co może spowodować opóźnienia w przypisaniu płatności do konkretnej imprezy turystycznej, a w konsekwencji może dojść do anulowania rezerwacji. Agent przyjmuje, że płatności są przydzielane automatycznie do umowy w systemie rezerwacyjnym od organizatora przez tytuł płatności (nr umowy). W przypadku nieprawidłowych danych w tytule płatności płatność nie zostanie automatycznie przypisana na rachunek Organizatora i Klient będzie ponosić konsekwencje. Nadpłaty są zawsze wypłacane na pisemny wniosek, preferencyjnie na rachunek Klienta lub na rachunek Agenta, jeżeli Agent może wykazać Organizatorowi pisemną zgodę Klienta. WYJAZD GRUPOWY Wyjazdy grupowe będą realizowane indywidualnie w ustaleniach, za porozumieniem stron Organizatora oraz Klientów w ramach możliwości Organizatora. ZMIANY ZAMÓWIONYCH USŁUG Agent jest zobowiązany poinformować Klienta, iż zmiany umowy o imprezę turystyczną wykonywane są tylko na podstawie pisemnych wniosków Klienta. Żądania Klienta dotyczące zmiany usług turystycznych są wiążące dopiero po pisemnej akceptacji zmiany przez Organizatora i po jej niezwłocznym przekazaniu Klientowi przez Agenta. ANULOWANIE UMOWY Agent jest zobowiązany do poinformowania Klientów o możliwości odstąpienia od umowy. Odstąpienie umowy powinno być dokonane na piśmie zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (uczestnictwa w imprezie turystycznej). Anulowanie umowy wymaga indywidualnego podpisu osoby rezygnującej z imprezy bądź jej pełnomocnika, wówczas do pisemnego anulowania należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. Potwierdzenie rezygnacji ze strony Organizatora następuje zawsze na piśmie. Potwierdzenie rezygnacji jest wysyłane według wniosku Klienta na adres Agenta lub bezpośrednio na adres Klienta. Potwierdzenie rezygnacji jest dowodem dla ewentualnych roszczeń związanych z ubezpieczeniem dotyczącym rezygnacji, które to roszczenia klient jest zobowiązany samodzielnie zgłosić do ubezpieczyciela. Organizator może Klientowi udzielić pomocy przy zgłoszeniu roszczeń poprzez udostępnienie odpowiednich formularzy i wydaniu odpowiednich zaświadczeń. KATALOGI Sprzedawca jest zobowiązany przekazać Klientowi przy podpisaniu umowy opis oferty, np. katalog, wydruk oferty Organizatora. Agent ma prawo zażądać od Organizatora odpowiedniej ilości katalogów. IV Dane osobowe Agent oraz organizator oświadczają, iż uzyskanymi dla realizacji niniejszej umowy danymi osobowymi będą postępować zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Agent zobowiązany jest do poinformowania Klientów o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności Agent zobowiązany jest do poinformowania Klienta o dobrowolności podania danych osobowych, o możliwości dostępu do danych osobowych oraz o możliwości poprawienia swoich danych osobowych. Agent i Organizator oświadczają, iż dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych. V Korzystanie z usług Agent zobowiązany jest do poinformowania Klienta o fakcie, iż korzystanie z usług przez Klienta możliwe jest po otrzymaniu dokumentu (voucheru), który będzie wystawiany przez Organizatora, w chwili otrzymania na rachunek Organizatora całej kwoty za usługę turystyczną. Jeżeli voucher będzie przesłany do Agenta, Agent jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki przekazać go ze wszystkimi załącznikami Klientowi. Agent ponosi odpowiedzialność za voucher do czasu jego przekazania Klientowi. Jakakolwiek ingerencja do treści voucheru przez Agenta lub Klienta powoduje anulowanie voucheru i nie będzie możliwe korzystanie z usług wynikających z anulowanego voucheru. VI Prowizja Prowizja przysługuje Agentowi za sprzedane, zrealizowane i w pełni zapłacone usługi dokonane za pośrednictwem Agenta, przy czym płatność może nastąpić po spełnieniu głównych warunków: uiszczeniu całości należności przez Klienta oraz po wykorzystaniu przez Klienta ostatniej usługi. Agent ma obowiązek wystawienia i przekazania faktury Organizatorowi w terminie 7 dni od powstania uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku niewystawienia oraz nieprzekazania faktury w terminie 7 dni od powstania uprawnienia, Organizator ma prawo nie wypłacić za późno zgłoszonej prowizji. Wysokość prowizji określa załącznik do Umowy agencyjnej wysylany przez Organizatora. Agent jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT dla organizatora z tytułu należnej prowizji. Wystawiona faktura musi być niezwłocznie - w dniu jej wystawienia, wysłana do Organizatora. W przypadku braku faktur prowizyjnych lub opóźnienia w ich wystawieniu przez Agenta, Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty prowizji. W sytuacji, w której prowizja nienależna została pobrana przez Agenta lub wypłacona przez Organizatora, Agent zobowiązuje się do zwrotu prowizji na podstawie wystawionej faktury korygującej w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania. Prowizja zawiera wszelkie poniesione przez Agenta koszty związane z realizacją niniejszej umowy. Fakturę na prowizję Agent wysyła do Organizatora. Faktura jest dokumentem, który musi zawierać wszystkie elementy, zgodnie z ustawą o rachunkowości i VAT. Faktura musi zawierać: numer umowy o świadczenie usług turystycznych, (dla której prowizja jest fakturowana), nazwisko osoby kontaktowej (Klienta), datę i oznaczenie (kod) imprezy turystycznej, ostateczną kwotę tych usług, za które otrzymuje fakturę prowizyjną, prowizje i VAT, pod warunkiem, że sprzedawcy mają obowiązek stosowania podatku zgodnie z prawem. Wysokość prowizji (podstawy opodatkowania) z transportu autokarowego w UE, który ma obowiązek Agent wyliczyć, organizator wycieczek poda ją na swoich stronach internetowych w sekcji dla autoryzowanego Agenta. Niekompletne dokumenty podatkowe, a także dokumenty z błędną zafakturowaną kwotą będą odsyłane przez Organizatora do Agenta w celu naniesienia poprawek. Faktura musi być oryginalna, w przeciwnym razie prowizja nie będzie zapłacona. Sprzedawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia (prowizji) najwcześniej w ciągu dnia, w którym klient korzysta z ostatniej usługi zawartej w umowie o świadczenie usług turystycznych. Organizator ma prawo do nie wypłacania prowizji, jeśli warunki nie są zgodne z postanowieniami niniejszej umowy. Jeśli Agent może przedstawić wszystkie brakujące i niezbędne dokumenty, Organizator zapłaci tę prowizję. Prowizja nie jest wypłacana za: a) w przypadku rezygnacji Klienta z udziału w imprezie lub anulowania usługi turystycznej z jakiegokolwiek powodu, jeżeli następuje ona zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, Agentowi nie przysługuje prowizja, b) za sprzedaż biletów do środków transportu (transfery) zakupionych bez pozostałych usług turystycznych organizatora c) za opłaty i taksy przewidziane prawem np. opłaty klimatyczne, opłaty za wizy, itp. d) za dopłaty za skipass i inne usługi dodatkowe np. dopłata za psa, itp.; e) za usługi turystyczne w stosunku, do których, Agent nie przekazał organizatorowi podpisanej umowy o usługę turystyczną f) za ubezpieczenie KL i NNW Dla wyliczenia ostatecznej ceny prowizji decydująca jest cena zamówionych, wykonanych i w pełni zapłaconych przez Klienta usług. Agent ma obowiązek wystawienia i przekazania faktury Organizatorowi w terminie 7 dni od powstania uprawnienia o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku niewystawienia oraz nieprzekazania faktury w terminie 7 dni od powstania uprawnienia, Organizator ma prawo niewypłacić za późno zgłoszonej prowizji. Agent jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT/rachunku dla organizatora z tytułu należnej prowizji. Wystawiona faktura/rachunek musi być niezwłocznie - w dniu jej wystawienia, wysłana do organizatora. W przypadku braku faktur prowizyjnych/rachunków lub opóźnienia w ich wystawieniu przez Agenta, organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty prowizji

4 W sytuacji, w której prowizja nienależna została już pobrana przez Agenta lub wypłacona przez organizatora, Agent zobowiązuje się do zwrotu prowizji na podstawie wystawionej faktury korygującej w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania. Prowizja zawiera wszelkie poniesione przez Agenta koszty związane z realizacją niniejszej umowy. Fakturę na prowizji wysyła Agent do Organizatora. Faktura jest dokumentem, który musi zawierać wszystkie elementy, zgodnie z ustawą o rachunkowości i VAT. Faktura musi zawierać: numer umowy o świadczenie usług turystycznych (dla której prowizja jest fakturowana), nazwisko osoby kontaktowej (Klienta), datę i oznaczenie (kod) imprezy turystycznej, ostateczną kwotą tych usług, których otrzymuje faktura prowizyjna, prowizje i VAT, pod warunkiem że sprzedawcy mają obowiązek stosowania podatku zgodnie z prawem. Wysokość prowizji (podstawy opodatkowania) z transportu autobusowego w UE, który ma obowiązek Agent wyliczyć, organizator wycieczek poda ją na swoich stronach internetowych w sekcji dla autoryzowanego Agenta. Niekompletne dokumenty podatkowe, a także dokumenty z błędnej kwoty zafakturowane będzie Organizator wrócać do Agenta w celu naprawy. Faktura musi być oryginalna, w przeciwnym razie nie będzie prowizja zapłacona. Sprzedawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia (prowizji) najwcześniej w ciągu dnia, w którym klient korzysta ostatnią usługę w umowie o świadczenie usług turystycznych. Organizator ma prawo do nie wzpłacania prowizji, jeśli warunki nie są zgodne z postanowieniami niniejszej umowy. Jeśli Agent może przedstawić wszystkie brakujące i niezbędne wymogi dodatkowo Organizator zapłaci tę prowizję. VII Warunki motywacyjne a) przy osiągnięciu minimalnych obrotów PLN sprzedającym zostaną zaoferowane BEZPŁATNE miejsca w podróży studyjnej zorganizowanej przez Organizatora w roku następnym. b) przy osiągnięciu sprzedaży PLN w danym sezonie prowizja od kolejno sprzedawanych podróży lub pobytów, które przekroczyły kwotę PLN w danym sezonie, ulega zwiększeniu do 10,5% c) przy osiągnięciu sprzedaży PLN w danym sezonie, dla każdego dodatkowego pobytu ponad PLN w danym sezonie prowizja podniesiona zostaje do 11% d) przy osiągnięciu sprzedaży ponad PLN w danym sezonie prowizja od kolejno sprzedawanych podróży lub pobytów, które przekroczyły kwotę PLN w danym sezonie wzrasta do 12% e) przy osiąganiu kolejnych progów sprzedaży (b-d) podróż studyjna również GRATIS. VIII Odpowiedzialność odszkodowawcza Agent w szczególności ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez: a) nieautoryzowaną zmianę w ofercie, sposobie sprzedaży, komunikacji z Organizatorem lub Klientem; b) późnym lub niewłaściwym przekazaniem informacji lub dokumentów; c) przekazaniem Klientowi niezupełnych, nieprawdziwych danych o produkcie Organizatora; d) za działania niezgodne z umową mogące lub wyrządzające szkodę niematerialną w postaci naruszenia dobrego imienia organizatora. Organizator ponosi odpowiedzialność za wady powstałe wskutek niewłaściwego świadczenia usług, które były objętą ceną za usługę turystyczną. IX Postanowienia końcowe 1 Stosunki pomiędzy Organizatorem a Agentem są regulowane niniejszą umową, Ogólnymi Warunkami Sprzedaży usług turystycznych oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2 Usługi Organizatora ograniczają się jedynie do obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług turystycznych (umowa o usługę turystyczną, umowa turystyczna). 3 Strony ustaliły, iż Agent nie ma prawa publikować na stronach internetowych recenzji dotyczących usług turystycznych i jakości wykonanych usług. W przypadku naruszenia w/w obowiązku Organizator ma prawo zażądać od Agenta zapłacenia kary umownej w kwocie 500 PLN. W przypadku, gdy szkoda będzie wyższa od kary umownej organizator ma prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego karę umowną. 4 Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 5 Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 6 W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy strony są zobowiązane do niezwłocznego rozliczenia się ze swoich zobowiązań, przy czym płatność prowizji nastąpi zgodnie z dotychczasowymi warunkami wynikającymi z umowy. 7 Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozwiązywane będą polubownie, a ewentualnie w przypadku braku porozumienia właściwy dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla Organizatora. 8 W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mieć będą polskie przepisy powszechnie obowiązujące. X Sposoby rozwiązania umowy 1 W przypadku naruszenia umowy Art. II lit. B oraz Art. III przez Agenta, Organizator ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Organizator może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia również w przypadku, gdy Agent zawiesi lub zlikwiduje działalność, złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, lub będzie skreślony z listy prowadzonej przez odpowiednie organy. Rozwiązanie umowy nastąpi z dniem doręczenia Agentowi rozwiązania umowy. Rozwiązanie umowy nie ogranicza możliwość dochodzenia przez Organizatora ewentualnego odszkodowania. 2 W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Agenta nie przysługuje Agentowi z tego tytułu odszkodowanie. 3 W przypadku rozwiązania umowy Agent zobowiązuje się zwrócić organizatorowi wszystkie niewykorzystane materiały. XI Czas trwania umowy Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Agent Organizator Załączniki: Załącznik nr 1: Warunki prowizyjne Załącznik nr 2: Ogólne Warunki Sprzedaży Organizatora dotyczące usług turystycznych Załącznik nr 3: Kopia dowodu ubezpieczenia organizatora na wypadek ogłoszenia upadłości (do ściągnięcia też ze strony Załącznik nr 4: Odpis z Ewidencji prowadzonej działalności Agenta upadłości (do ściągnięcia też ze strony Załącznik nr 5: Odpis dokumentu potwierdzającego wpis Agenta na listę pośredników turystycznych Załącznik nr 6: Wykaz miejsc sprzedaży agenta.

5 Lista biur sprzedaży Agenta Nazwa:... (adres siedziby, która znajduje się na pierwszej stronie umowy o współpracy agencyjnej, zapisz tutaj tylko wtedy, gdy biuro zarejestrowane jest w punkcie sprzedaży) 1. Adres do korespondencji oddziału: 5. Adres do korespondencji oddziału: 2. Adres do korespondencji oddziału: 6. Adres do korespondencji oddziału: 3. Adres do korespondencji oddziału: 7. Adres do korespondencji oddziału: 4. Adres do korespondencji oddziału: 8. Adres do korespondencji oddziału: Data: Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

6 Załącznik nr 1: Warunki prowizyjne Warunki prowizyjne ważne przy sprzedaży wycieczek i usług BP VITKOVICE TOURS w sezonie 2013/2014. Ważne w okresie Prowizja (brutto) będzie wynosić: a) 10% z ostatecznej ceny sprzedaży pobytu, w tym wyżywienia, opłaty za bilety autokarowe i lotnicze łącznie z taksą lotniskową, opłatą paliwową i kosztami transferu wyłącznie w sytuacji, jeżeli bilet na środek transportu został zakupiony za pośrednictwem Organizatora z jego katalogu Mój Adriatyk b) w wysokości 11% z ostatecznej ceny sprzedaży pobytu, w tym wyżywienia, opłaty za bilety autokarowe i lotnicze łącznie z taksą lotniskową, opłatą paliwową i kosztami transferu wyłącznie w sytuacji, jeżeli bilet na środek transportu został zakupiony za pośrednictwem Organizatora z jego katalogu Mój Adriatyk 2014 wyłącznie w sytuacji, jeżeli sprzedaż została zrealizowana za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego ORBIS Portal c) w wysokości 7% z ceny ostatecznej ofert oznaczonej Last Minute d) w wysokości 7% z ceny ostatecznej ofert oznaczonej Last Minute, jeżeli sprzedaż była realizowana za pomocą systemu ORBIS Portal e) w wysokości 7 % z ofert promocyjnych z ostatecznych cen sprzedaży dla grup f) w wysokości 7 % z promocyjnych, ostatecznych cen dla grup, jeżeli sprzedaż była realizowania za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego ORBIS Portal g) z nadzwyczajnych ofert sprzedaży proponowanych poza ofertami z katalogu oraz ofert o nazwie Super last minute organizator przekaże wysokość prowizji indywidualnie dla każdego rodzaju usługi turystycznej h) w wysokości 7% z ceny końcowej za noclegi, wyżywienie, opłaty klimatyczne, transport autokarowy i lotniczy łącznie z taksami (tylko w przypadku kiedy transport wykupiony jest w pakiecie z zakwaterowaniem organizowanym przez Touroperatora), z Katalogu Nadzwyczajnych Zniżek Mój Adriatyk 2014 lub z katalogu Mój Adriatyk 2014 przy korzystaniu ze zniżek dla lojanego klienta i i zniżek za wczesny zakup i) w wysokości 8% z ceny końcowej za noclegi, wyżywienie, opłaty klimatyczne, transport autokarowy i lotniczy łącznie z taksami (tylko w przypadku kiedy transport wykupiony jest w pakiecie z zakwaterowaniem organizowanym przez Touroperatora), z Katalogu Nadzwyczajnych Zniżek Mój Adriatyk 2014 lub z katalogu Mój Adriatyk 2014 przy korzystaniu ze zniżek dla lojanego klienta i i zniżek za wczesny zakup, jeżeli sprzedaż była realizowana za pomocą systemu ORBIS Portal j) w wysokości 35 PLN (maksymalnie do wysokości opłaty manipulacyjnej za anulowanie ) za każdą anulowaną osobę, u której były naliczone opłaty za anulowanie umowy zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży do umowy o usługę turystyczną. Prowizji nie można naliczyć w przypadku naliczenia częściowej opłaty za anulowanie. k) w wysokości 16 PLN ostatecznej ceny biletu lotniczego lub autobusowego, wyłącznie w sytuacji, kiedy przejazd był zakupiony samodzielnie bez noclegu i innych usług organizatora Prowizja nie jest wypłacana: a) w przypadku rezygnacji Klienta z udziału w imprezie lub anulowania usługi turystycznej z jakiegokolwiek powodu, jeżeli następuje ona zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, Agentowi nie przysługuje prowizja, b) za sprzedaż biletów do środków transportu (transfery) zakupionych bez pozostałych usług turystycznych organizatora c) za opłaty i taksy przewidziane prawem np. opłaty klimatyczne, opłaty za wizy, itp. d) za dopłaty za skipass i inne usługi dodatkowe np. dopłata za psa, itp.; e) za usługi turystyczne w stosunku, do których, Agent nie przekazał organizatorowi podpisanej umowy o usługę turystyczną f) za ubezpieczenie KL i NNW Dla wyliczenia ostatecznej ceny prowizji decydująca jest cena zamówionych, wykonanych i w pełni zapłaconych przez Klienta usług. W Cieszynie dnia

UMOWA AGENCYJNA NR. POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA AGENCYJNA NR. POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA AGENCYJNA NR. Zawarta w dniu...2010r w Warszawie pomiędzy: Dream Team Łukasz Karlak z siedzibą w: 04-871 Warszawa, ul. Borowiecka 55D NIP 5222765183, REGON 141450231 reprezentowanym przez Łukasza

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH INFORMACJE OGÓLNE 1. Udostępniony system rezerwacji umożliwia Użytkownikowi Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1. SERWIS INTERNETOWY Regulamin korzystania z serwisu internetowego AB TRADING udostępnia swoim Klientom SERWIS INTERNETOWY (zwany dalej Serwisem ) służący zakładaniu rezerwacji, zakupowi biletów lotniczych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo