UMOWA AGENCYJNA Nr 7/ / /2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA AGENCYJNA Nr 7/ / /2014"

Transkrypt

1 UMOWA AGENCYJNA Nr 7/ / /2014 zawarta w dniu... roku w...pomiędzy VÍTKOVICE TOURS s.r.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce Siedziba: Bobrecka 27, Cieszyn, KRS: (Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy), NIP: REGON: wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Śląskiego, reprezentowanym przez: Osoba reprezentująca oddział spółki w Polsce: Stanislav Vincour PKO Bank Polski, numer konta: Dane kontaktowe: Telefon: , zwaną w dalszej części umowy Organizatorem a Proszę zaznaczyć: r organizator imprez turystycznych r agent Nazwa Agenta:... Reprezentowanym przez:... z siedzibą:... (tutaj wpisać tylko siedzibę, biura sprzedaży zaznaczyć w załączniku) Kod, miasto:... Ulica, nr :... NIP:... REGON:. KRS lub nr wpisu działalności gospodarczej:... nr wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych:... Organ prowadzący rejestr:... Bank i nr konta: (zwaną/ym w dalszej części umowy Agentem) I Ogólne Postanowienia 1 Przedmiotem umowy jest sprzedaż agencyjna usług turystycznych Organizatora przez Agenta (pośrednictwo w sprzedaży) w imieniu Organizatora za wynagrodzeniem prowizyjnym. Sprzedaż jest dokonywana za pomocą dostępu do systemu rezerwacyjnego Organizatora, katalogu, ulotek i innych ofert na warunkach uzgodnionych niniejszą umową. Agent ma prawo do używania w kontaktach handlowych i korespondencji zwrotu Agent, zawsze dodając swoją firmę (oznaczenie, pod którym działa). 2 Agent realizuje przedmiot niniejszej umowy na własny koszt i własne ryzyko w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Agent oświadcza, że spełnia wymagania Ustawy z r. o usługach turystycznych, dotyczące organizatorów turystyki i posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 3 Agent zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy sprzedaży imprez oferowanych przez Organizatora. Agent jest zobowiązany do przestrzegania warunków sprzedaży przedstawionych w niniejszej umowie, ogólnych warunkach sprzedaży, przestrzegania ustawy o usługach turystycznych oraz indywidualnych instrukcji dostarczonych przez Organizatora. 4 Strony wspólnie ustalają, iż Agentowi nie przysługuje wyłączność terytorialna. II Obowiązki stron A Obowiązki Organizatora a) Organizator zobowiązuje się do systematycznego przekazywania Agentowi aktualnych ofert imprez turystycznych zorganizowanych przez Organizatora, z dokładnym określeniem niezbędnych informacji o każdej imprezie z dotrzymaniem warunków w niej zawartych (wykaz usług, ich rodzaj i charakter, cen imprez i upustów cenowych) w formie dostępu elektronicznego do systemu rezerwacyjnego (ORBIS Portal i innych), w formie katalogów, ulotek i mailingu elektronicznego b) Organizator zobowiązuje się do systematycznego przekazywania Agentowi aktualnych warunków uczestnictwa obowiązujących w imprezie, c) Organizator zobowiązuje się do przekazywania Agentowi aktualnych umów właściwych dla określonego rodzaju imprezy turystycznej d) Organizator zobowiązuje się do przekazywania Agentowi aktualnych materiałów reklamowych, informatorów, druków, ulotek elektronicznych, katalogów w liczbie podstawowej dla sprzedaży (ok. 10 szt.) bezpłatnie na workshopach, targach turystycznych lub przy odbiorze własnym na miejscu siedziby Organizatora w godzinach otwarcia biura e) Organizator zobowiązuje się do przekazywania Agentowi należnego mu wynagrodzenia prowizyjnego od zawartych za jego pośrednictwem umów na warunkach określonych w niniejszej umowie. f) dostarczyć Agentowi znak - naklejkę Organizatora g) dostarczyć Agentowi login i hasło do systemu rezerwacyjnego Organizatora System ORBIS Portal

2 B Obowiązki Agenta Agent w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: a) rzetelnej reklamy imprez turystycznych organizowanych przez Organizatora, b) zawierania umów z Klientami na warunkach określonych przez Organizatora, c) niezwłocznego przekazania kopii Umowy pocztą elektroniczną do organizatora w dniu jej podpisania, d) stosowania się do zaleceń organizatora oraz jego wytycznych, e) wykonania powierzonych czynności z należytą starannością, rzetelnością, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i wolą f) prawidłowo wyliczyć cenę produktu i poinformować Klienta o ewentualnych opłatach dodatkowych na miejscu, g) rzetelnego i pełnego zapoznania klienta z warunkami pobytu i podróży wynikającymi z informatora i oferty organizatora, w tym poinformować Klienta o: - Ważnych informacjach zawartych w katalogu oraz - o ile zostały tam zamieszczone - na stronie internetowej, - przepisach paszportowych lub obowiązku posiadania wizy obowiązujących w kraju, do którego się udaje. - wszystkich szczegółach dotyczących sprzedawanego produktu, - ogólnych warunkach ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia organizatora, h) zapoznania się oraz Klienta z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Organizatora Ogólnymi Warunkami Sprzedaży ; Ponadto Agent ma obowiązek: - upewnić się, że Klient przyjął do wiadomości wszystkie informacje i zrozumiał ich treść, prawidłowo wypełnić umowę, formularze i inne druki oraz wnioski; - uzyskać od Klienta podpis na umowach, aktualnych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i innych wymaganych dokumentach, potwierdzających ich akceptację w momencie zakładania rezerwacji, - sprawdzić prawidłowość danych z dokumentami źródłowymi (dowodem, paszportem, itp.) - po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji/umowy od Organizatora, Agent ma obowiązek sprawdzić, czy jest ono zgodne z zamówieniem Klienta i mu je przekazać. Jeżeli Agent otrzyma reklamację od Klienta jest on zobowiązany ją przyjąć i zgodnie z procedurą określoną w Ogólnych Warunkach Sprzedaży przekazać ją niezwłocznie Organizatorowi w dniu jej otrzymania em, a oryginał wysłać pismem poleconym pocztą do 48 godzin od jej otrzymania. Wyłącznie Organizator rozpatruje reklamację Agent nie ma prawa rozpatrywać reklamacji Klienta. W przypadku gdyby Agenta złożył Klientowi oświadczenie o uznaniu reklamacji, jak i o jej odmowie jego oświadczenie wywołuje wyłącznie skutki w stosunku do niego. Agent jest zobowiązany poinformować Klienta o trybie i czasie rozpoznania reklamacji. Jeżeli dojdzie do uznania reklamacji ewentualne rozliczenie będzie dokonane przez Organizatora bezpośrednio na rachunek Klienta lub w innej ustalonej przez Klienta i Organizatora formie. Organizator po rozpatrzeniu reklamacji przekaże Agentowi informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji. III Sposób sprzedaży REZERWACJA Agent wykonujący czynności dla Klienta może dokonać rezerwacji imprezy turystycznej telefonicznie, na piśmie, elektroniczne i poprzez udostępnione strony WWW. W przypadku, gdy impreza turystyczna jest dostępna, Agent otrzyma nr rezerwacji i okres jej ważności. Jeżeli rezerwacja jest wykonywana telefonicznie, to dla jej potwierdzenia niezbędne jest powtórzenie numeru i ważności rezerwacji pracownikom Organizatora. Numer rezerwacji jest jednocześnie numerem umowy i musi być zapisany w tytule płatności. WAŻNOŚĆ REZERWACJI określana jest indywidualnie i wynosi od 2 do 4 dni, w zależności od rodzaju i terminu rozpoczęcia imprezy turystycznej. Agent w czasie trwania rezerwacji jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionej umowy o imprezę turystyczną i dowodu o uiszczeniu wskazanej przez Organizatora określonej sumy pieniężnej na rachunek Organizatora. Jeżeli Organizator nie otrzyma umowy oraz dowodu uiszczenia należności najpóźniej do końca ważności rezerwacji Organizator może jednostronnie rezerwacje anulować. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Agent przedstawi Klientowi projekt umowy na otrzymanym od Organizatora druku i zaznajomi Klienta z warunkami na podstawie, jakich może nabyć usługę imprezy turystycznej. Umowa pomiędzy Organizatorem a Klientem powstaje na podstawie podpisanej umowy i jej potwierdzenia przez Organizatora oraz zapłaty zaliczki (ewentualnie całej ceny imprezy turystycznej) na rachunek Organizatora. Podpis Agenta na umowie nie zastępuje potwierdzenia Organizatora. Dla przyspieszenia rezerwacji i komunikacji istnieje możliwość przesłania umowy e-meilem lub faxem, oryginał podpisanej umowy prawidłowo wypełnionej należy doręczyć Organizatorowi pocztą najpóźniej do 10 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku zamówień dokonywanych przez Internet akceptacja Organizatora może nastąpić elektronicznie lub faxem na otrzymanej umowie z podpisem Klienta. ZALICZKA Klient jest zobowiązany do zapłaty zaliczki o minimalnej wysokości 50% całej ceny imprezy turystycznej, chyba, że w umowie przewidziano inaczej. Zaliczkę należy uiścić najpóźniej z ostatnią możliwą chwilą ważności rezerwacji, która wynika z rezerwacji. Autoryzowany Agent nie jest upoważnionym przez Organizatora miejscem inkasowym. Jeżeli Agent otrzyma środki pieniężne od Klienta zaliczkę lub dopłatę jest on zobowiązany niezwłocznie przedmiotowe środki pieniężne przekazać Organizatorowi, zaś za chwilę wpłacenia tychże środków uważa się chwilę uznania rachunku bankowego Organizatora i dopiero wówczas może nastąpić potwierdzenie rezerwacji. Do chwili otrzymania środków pieniężnych przez Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmiotowe środki pieniężne. Organizator będzie przyjmował następujące dokumenty: kopia potwierdzenia przelewu na poczcie, w banku lub przez Internet na konto organizatora lub dowód wpłaty, której dokładność została zweryfikowana przez Agenta. W przypadku innych dokumentów rezerwacja jest potwierdzona tylko przy podaniu prawidłowego tytułu przelewu i kwoty zaliczki lub dopłaty przelewanej na konto Organizatora. POTWIERDZENIE REZERWACJI Po otrzymaniu umowy Organizator prześle Agentowi potwierdzenie rezerwacji, które obejmuje dokładną specyfikację usług, ostateczną cenę imprezy turystycznej oraz wyliczenie prowizji Agenta. Potwierdzenie rezerwacji służy tylko i wyłącznie do celów kontrolnych i nie zastępuje faktury, jak również nie jest dokumentem księgowym. POTWIERDZENIE UMOWY Po otrzymaniu umowy z jednoczesnym wniesieniem minimalnej zaliczki na rachunek Organizatora, Organizator potwierdzi umowę. W tej sytuacji dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a Klientem. Jeżeli kalkulacja usług w umowie była dokonana błędnie, z przyczyn leżących po stronie Agenta, Organizator przekaże Agentowi potwierdzenie rezerwacji z właściwą ceną za imprezę turystyczną. Agent jest zobowiązany w tej sytuacji niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia otrzymania prawidłowego wyliczenia) poinformować o powstałym fakcie Klienta i przedstawić, że błędy w kalkulacji powstały z winy Agenta. Ponadto Agent jest zobowiązany do przedstawienia Klientowi nowej umowy. W przypadku, jeżeli Klient nie zaakceptuje nowej umowy z właściwym naliczeniem opłat lub też, jeżeli nie uiści na rzecz Organizatora właściwej kwoty, to wówczas Agent zobowiązany jest różnicę powstałą z wyniku błędnie dokonanej kalkulacji przekazać bezpośrednio Organizatorowi, chyba, że różnice w cenie uiści klient. DOPŁATA Dopłata jest zawsze przekazywana bezpośrednio na konto Organizatora. Termin płatności pozostałej ceny musi być dokonany najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku dokonania rezerwacji krótszej niż 30 dni od rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient jest zobowiązany do wpłacenia całej ceny za imprezę turystyczną gotówką bądź też przekazem na rachunek Organizatora.

3 CENY Agent proponuje usługi Organizatora za ceny otrzymane od Organizatora i nie jest bez jego zgody wyrażonej na piśmie uprawniony do samodzielnej zmiany ceny. Agent ma obowiązek poinformować Klienta, iż W TYTULE PŁATNOŚCI należy wpisać NUMER UMOWY i jednocześnie Agent jest zobowiązany do poinformowania Klienta o tym, że w przypadku nie wskazania numeru umowy może dojść do anulowania rezerwacji. Agent ponosi odpowiedzialność za błędne wprowadzenie numeru umowy, co może spowodować opóźnienia w przypisaniu płatności do konkretnej imprezy turystycznej, a w konsekwencji może dojść do anulowania rezerwacji. Agent przyjmuje, że płatności są przydzielane automatycznie do umowy w systemie rezerwacyjnym od organizatora przez tytuł płatności (nr umowy). W przypadku nieprawidłowych danych w tytule płatności płatność nie zostanie automatycznie przypisana na rachunek Organizatora i Klient będzie ponosić konsekwencje. Nadpłaty są zawsze wypłacane na pisemny wniosek, preferencyjnie na rachunek Klienta lub na rachunek Agenta, jeżeli Agent może wykazać Organizatorowi pisemną zgodę Klienta. WYJAZD GRUPOWY Wyjazdy grupowe będą realizowane indywidualnie w ustaleniach, za porozumieniem stron Organizatora oraz Klientów w ramach możliwości Organizatora. ZMIANY ZAMÓWIONYCH USŁUG Agent jest zobowiązany poinformować Klienta, iż zmiany umowy o imprezę turystyczną wykonywane są tylko na podstawie pisemnych wniosków Klienta. Żądania Klienta dotyczące zmiany usług turystycznych są wiążące dopiero po pisemnej akceptacji zmiany przez Organizatora i po jej niezwłocznym przekazaniu Klientowi przez Agenta. ANULOWANIE UMOWY Agent jest zobowiązany do poinformowania Klientów o możliwości odstąpienia od umowy. Odstąpienie umowy powinno być dokonane na piśmie zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (uczestnictwa w imprezie turystycznej). Anulowanie umowy wymaga indywidualnego podpisu osoby rezygnującej z imprezy bądź jej pełnomocnika, wówczas do pisemnego anulowania należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. Potwierdzenie rezygnacji ze strony Organizatora następuje zawsze na piśmie. Potwierdzenie rezygnacji jest wysyłane według wniosku Klienta na adres Agenta lub bezpośrednio na adres Klienta. Potwierdzenie rezygnacji jest dowodem dla ewentualnych roszczeń związanych z ubezpieczeniem dotyczącym rezygnacji, które to roszczenia klient jest zobowiązany samodzielnie zgłosić do ubezpieczyciela. Organizator może Klientowi udzielić pomocy przy zgłoszeniu roszczeń poprzez udostępnienie odpowiednich formularzy i wydaniu odpowiednich zaświadczeń. KATALOGI Sprzedawca jest zobowiązany przekazać Klientowi przy podpisaniu umowy opis oferty, np. katalog, wydruk oferty Organizatora. Agent ma prawo zażądać od Organizatora odpowiedniej ilości katalogów. IV Dane osobowe Agent oraz organizator oświadczają, iż uzyskanymi dla realizacji niniejszej umowy danymi osobowymi będą postępować zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Agent zobowiązany jest do poinformowania Klientów o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności Agent zobowiązany jest do poinformowania Klienta o dobrowolności podania danych osobowych, o możliwości dostępu do danych osobowych oraz o możliwości poprawienia swoich danych osobowych. Agent i Organizator oświadczają, iż dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych. V Korzystanie z usług Agent zobowiązany jest do poinformowania Klienta o fakcie, iż korzystanie z usług przez Klienta możliwe jest po otrzymaniu dokumentu (voucheru), który będzie wystawiany przez Organizatora, w chwili otrzymania na rachunek Organizatora całej kwoty za usługę turystyczną. Jeżeli voucher będzie przesłany do Agenta, Agent jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki przekazać go ze wszystkimi załącznikami Klientowi. Agent ponosi odpowiedzialność za voucher do czasu jego przekazania Klientowi. Jakakolwiek ingerencja do treści voucheru przez Agenta lub Klienta powoduje anulowanie voucheru i nie będzie możliwe korzystanie z usług wynikających z anulowanego voucheru. VI Prowizja Prowizja przysługuje Agentowi za sprzedane, zrealizowane i w pełni zapłacone usługi dokonane za pośrednictwem Agenta, przy czym płatność może nastąpić po spełnieniu głównych warunków: uiszczeniu całości należności przez Klienta oraz po wykorzystaniu przez Klienta ostatniej usługi. Agent ma obowiązek wystawienia i przekazania faktury Organizatorowi w terminie 7 dni od powstania uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku niewystawienia oraz nieprzekazania faktury w terminie 7 dni od powstania uprawnienia, Organizator ma prawo nie wypłacić za późno zgłoszonej prowizji. Wysokość prowizji określa załącznik do Umowy agencyjnej wysylany przez Organizatora. Agent jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT dla organizatora z tytułu należnej prowizji. Wystawiona faktura musi być niezwłocznie - w dniu jej wystawienia, wysłana do Organizatora. W przypadku braku faktur prowizyjnych lub opóźnienia w ich wystawieniu przez Agenta, Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty prowizji. W sytuacji, w której prowizja nienależna została pobrana przez Agenta lub wypłacona przez Organizatora, Agent zobowiązuje się do zwrotu prowizji na podstawie wystawionej faktury korygującej w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania. Prowizja zawiera wszelkie poniesione przez Agenta koszty związane z realizacją niniejszej umowy. Fakturę na prowizję Agent wysyła do Organizatora. Faktura jest dokumentem, który musi zawierać wszystkie elementy, zgodnie z ustawą o rachunkowości i VAT. Faktura musi zawierać: numer umowy o świadczenie usług turystycznych, (dla której prowizja jest fakturowana), nazwisko osoby kontaktowej (Klienta), datę i oznaczenie (kod) imprezy turystycznej, ostateczną kwotę tych usług, za które otrzymuje fakturę prowizyjną, prowizje i VAT, pod warunkiem, że sprzedawcy mają obowiązek stosowania podatku zgodnie z prawem. Wysokość prowizji (podstawy opodatkowania) z transportu autokarowego w UE, który ma obowiązek Agent wyliczyć, organizator wycieczek poda ją na swoich stronach internetowych w sekcji dla autoryzowanego Agenta. Niekompletne dokumenty podatkowe, a także dokumenty z błędną zafakturowaną kwotą będą odsyłane przez Organizatora do Agenta w celu naniesienia poprawek. Faktura musi być oryginalna, w przeciwnym razie prowizja nie będzie zapłacona. Sprzedawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia (prowizji) najwcześniej w ciągu dnia, w którym klient korzysta z ostatniej usługi zawartej w umowie o świadczenie usług turystycznych. Organizator ma prawo do nie wypłacania prowizji, jeśli warunki nie są zgodne z postanowieniami niniejszej umowy. Jeśli Agent może przedstawić wszystkie brakujące i niezbędne dokumenty, Organizator zapłaci tę prowizję. Prowizja nie jest wypłacana za: a) w przypadku rezygnacji Klienta z udziału w imprezie lub anulowania usługi turystycznej z jakiegokolwiek powodu, jeżeli następuje ona zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, Agentowi nie przysługuje prowizja, b) za sprzedaż biletów do środków transportu (transfery) zakupionych bez pozostałych usług turystycznych organizatora c) za opłaty i taksy przewidziane prawem np. opłaty klimatyczne, opłaty za wizy, itp. d) za dopłaty za skipass i inne usługi dodatkowe np. dopłata za psa, itp.; e) za usługi turystyczne w stosunku, do których, Agent nie przekazał organizatorowi podpisanej umowy o usługę turystyczną f) za ubezpieczenie KL i NNW Dla wyliczenia ostatecznej ceny prowizji decydująca jest cena zamówionych, wykonanych i w pełni zapłaconych przez Klienta usług. Agent ma obowiązek wystawienia i przekazania faktury Organizatorowi w terminie 7 dni od powstania uprawnienia o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku niewystawienia oraz nieprzekazania faktury w terminie 7 dni od powstania uprawnienia, Organizator ma prawo niewypłacić za późno zgłoszonej prowizji. Agent jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT/rachunku dla organizatora z tytułu należnej prowizji. Wystawiona faktura/rachunek musi być niezwłocznie - w dniu jej wystawienia, wysłana do organizatora. W przypadku braku faktur prowizyjnych/rachunków lub opóźnienia w ich wystawieniu przez Agenta, organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty prowizji

4 W sytuacji, w której prowizja nienależna została już pobrana przez Agenta lub wypłacona przez organizatora, Agent zobowiązuje się do zwrotu prowizji na podstawie wystawionej faktury korygującej w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania. Prowizja zawiera wszelkie poniesione przez Agenta koszty związane z realizacją niniejszej umowy. Fakturę na prowizji wysyła Agent do Organizatora. Faktura jest dokumentem, który musi zawierać wszystkie elementy, zgodnie z ustawą o rachunkowości i VAT. Faktura musi zawierać: numer umowy o świadczenie usług turystycznych (dla której prowizja jest fakturowana), nazwisko osoby kontaktowej (Klienta), datę i oznaczenie (kod) imprezy turystycznej, ostateczną kwotą tych usług, których otrzymuje faktura prowizyjna, prowizje i VAT, pod warunkiem że sprzedawcy mają obowiązek stosowania podatku zgodnie z prawem. Wysokość prowizji (podstawy opodatkowania) z transportu autobusowego w UE, który ma obowiązek Agent wyliczyć, organizator wycieczek poda ją na swoich stronach internetowych w sekcji dla autoryzowanego Agenta. Niekompletne dokumenty podatkowe, a także dokumenty z błędnej kwoty zafakturowane będzie Organizator wrócać do Agenta w celu naprawy. Faktura musi być oryginalna, w przeciwnym razie nie będzie prowizja zapłacona. Sprzedawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia (prowizji) najwcześniej w ciągu dnia, w którym klient korzysta ostatnią usługę w umowie o świadczenie usług turystycznych. Organizator ma prawo do nie wzpłacania prowizji, jeśli warunki nie są zgodne z postanowieniami niniejszej umowy. Jeśli Agent może przedstawić wszystkie brakujące i niezbędne wymogi dodatkowo Organizator zapłaci tę prowizję. VII Warunki motywacyjne a) przy osiągnięciu minimalnych obrotów PLN sprzedającym zostaną zaoferowane BEZPŁATNE miejsca w podróży studyjnej zorganizowanej przez Organizatora w roku następnym. b) przy osiągnięciu sprzedaży PLN w danym sezonie prowizja od kolejno sprzedawanych podróży lub pobytów, które przekroczyły kwotę PLN w danym sezonie, ulega zwiększeniu do 10,5% c) przy osiągnięciu sprzedaży PLN w danym sezonie, dla każdego dodatkowego pobytu ponad PLN w danym sezonie prowizja podniesiona zostaje do 11% d) przy osiągnięciu sprzedaży ponad PLN w danym sezonie prowizja od kolejno sprzedawanych podróży lub pobytów, które przekroczyły kwotę PLN w danym sezonie wzrasta do 12% e) przy osiąganiu kolejnych progów sprzedaży (b-d) podróż studyjna również GRATIS. VIII Odpowiedzialność odszkodowawcza Agent w szczególności ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez: a) nieautoryzowaną zmianę w ofercie, sposobie sprzedaży, komunikacji z Organizatorem lub Klientem; b) późnym lub niewłaściwym przekazaniem informacji lub dokumentów; c) przekazaniem Klientowi niezupełnych, nieprawdziwych danych o produkcie Organizatora; d) za działania niezgodne z umową mogące lub wyrządzające szkodę niematerialną w postaci naruszenia dobrego imienia organizatora. Organizator ponosi odpowiedzialność za wady powstałe wskutek niewłaściwego świadczenia usług, które były objętą ceną za usługę turystyczną. IX Postanowienia końcowe 1 Stosunki pomiędzy Organizatorem a Agentem są regulowane niniejszą umową, Ogólnymi Warunkami Sprzedaży usług turystycznych oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2 Usługi Organizatora ograniczają się jedynie do obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług turystycznych (umowa o usługę turystyczną, umowa turystyczna). 3 Strony ustaliły, iż Agent nie ma prawa publikować na stronach internetowych recenzji dotyczących usług turystycznych i jakości wykonanych usług. W przypadku naruszenia w/w obowiązku Organizator ma prawo zażądać od Agenta zapłacenia kary umownej w kwocie 500 PLN. W przypadku, gdy szkoda będzie wyższa od kary umownej organizator ma prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego karę umowną. 4 Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 5 Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 6 W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy strony są zobowiązane do niezwłocznego rozliczenia się ze swoich zobowiązań, przy czym płatność prowizji nastąpi zgodnie z dotychczasowymi warunkami wynikającymi z umowy. 7 Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozwiązywane będą polubownie, a ewentualnie w przypadku braku porozumienia właściwy dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla Organizatora. 8 W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mieć będą polskie przepisy powszechnie obowiązujące. X Sposoby rozwiązania umowy 1 W przypadku naruszenia umowy Art. II lit. B oraz Art. III przez Agenta, Organizator ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Organizator może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia również w przypadku, gdy Agent zawiesi lub zlikwiduje działalność, złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, lub będzie skreślony z listy prowadzonej przez odpowiednie organy. Rozwiązanie umowy nastąpi z dniem doręczenia Agentowi rozwiązania umowy. Rozwiązanie umowy nie ogranicza możliwość dochodzenia przez Organizatora ewentualnego odszkodowania. 2 W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Agenta nie przysługuje Agentowi z tego tytułu odszkodowanie. 3 W przypadku rozwiązania umowy Agent zobowiązuje się zwrócić organizatorowi wszystkie niewykorzystane materiały. XI Czas trwania umowy Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Agent Organizator Załączniki: Załącznik nr 1: Warunki prowizyjne Załącznik nr 2: Ogólne Warunki Sprzedaży Organizatora dotyczące usług turystycznych Załącznik nr 3: Kopia dowodu ubezpieczenia organizatora na wypadek ogłoszenia upadłości (do ściągnięcia też ze strony Załącznik nr 4: Odpis z Ewidencji prowadzonej działalności Agenta upadłości (do ściągnięcia też ze strony Załącznik nr 5: Odpis dokumentu potwierdzającego wpis Agenta na listę pośredników turystycznych Załącznik nr 6: Wykaz miejsc sprzedaży agenta.

5 Lista biur sprzedaży Agenta Nazwa:... (adres siedziby, która znajduje się na pierwszej stronie umowy o współpracy agencyjnej, zapisz tutaj tylko wtedy, gdy biuro zarejestrowane jest w punkcie sprzedaży) 1. Adres do korespondencji oddziału: 5. Adres do korespondencji oddziału: 2. Adres do korespondencji oddziału: 6. Adres do korespondencji oddziału: 3. Adres do korespondencji oddziału: 7. Adres do korespondencji oddziału: 4. Adres do korespondencji oddziału: 8. Adres do korespondencji oddziału: Data: Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

6 Załącznik nr 1: Warunki prowizyjne Warunki prowizyjne ważne przy sprzedaży wycieczek i usług BP VITKOVICE TOURS w sezonie 2013/2014. Ważne w okresie Prowizja (brutto) będzie wynosić: a) 10% z ostatecznej ceny sprzedaży pobytu, w tym wyżywienia, opłaty za bilety autokarowe i lotnicze łącznie z taksą lotniskową, opłatą paliwową i kosztami transferu wyłącznie w sytuacji, jeżeli bilet na środek transportu został zakupiony za pośrednictwem Organizatora z jego katalogu Mój Adriatyk b) w wysokości 11% z ostatecznej ceny sprzedaży pobytu, w tym wyżywienia, opłaty za bilety autokarowe i lotnicze łącznie z taksą lotniskową, opłatą paliwową i kosztami transferu wyłącznie w sytuacji, jeżeli bilet na środek transportu został zakupiony za pośrednictwem Organizatora z jego katalogu Mój Adriatyk 2014 wyłącznie w sytuacji, jeżeli sprzedaż została zrealizowana za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego ORBIS Portal c) w wysokości 7% z ceny ostatecznej ofert oznaczonej Last Minute d) w wysokości 7% z ceny ostatecznej ofert oznaczonej Last Minute, jeżeli sprzedaż była realizowana za pomocą systemu ORBIS Portal e) w wysokości 7 % z ofert promocyjnych z ostatecznych cen sprzedaży dla grup f) w wysokości 7 % z promocyjnych, ostatecznych cen dla grup, jeżeli sprzedaż była realizowania za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego ORBIS Portal g) z nadzwyczajnych ofert sprzedaży proponowanych poza ofertami z katalogu oraz ofert o nazwie Super last minute organizator przekaże wysokość prowizji indywidualnie dla każdego rodzaju usługi turystycznej h) w wysokości 7% z ceny końcowej za noclegi, wyżywienie, opłaty klimatyczne, transport autokarowy i lotniczy łącznie z taksami (tylko w przypadku kiedy transport wykupiony jest w pakiecie z zakwaterowaniem organizowanym przez Touroperatora), z Katalogu Nadzwyczajnych Zniżek Mój Adriatyk 2014 lub z katalogu Mój Adriatyk 2014 przy korzystaniu ze zniżek dla lojanego klienta i i zniżek za wczesny zakup i) w wysokości 8% z ceny końcowej za noclegi, wyżywienie, opłaty klimatyczne, transport autokarowy i lotniczy łącznie z taksami (tylko w przypadku kiedy transport wykupiony jest w pakiecie z zakwaterowaniem organizowanym przez Touroperatora), z Katalogu Nadzwyczajnych Zniżek Mój Adriatyk 2014 lub z katalogu Mój Adriatyk 2014 przy korzystaniu ze zniżek dla lojanego klienta i i zniżek za wczesny zakup, jeżeli sprzedaż była realizowana za pomocą systemu ORBIS Portal j) w wysokości 35 PLN (maksymalnie do wysokości opłaty manipulacyjnej za anulowanie ) za każdą anulowaną osobę, u której były naliczone opłaty za anulowanie umowy zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży do umowy o usługę turystyczną. Prowizji nie można naliczyć w przypadku naliczenia częściowej opłaty za anulowanie. k) w wysokości 16 PLN ostatecznej ceny biletu lotniczego lub autobusowego, wyłącznie w sytuacji, kiedy przejazd był zakupiony samodzielnie bez noclegu i innych usług organizatora Prowizja nie jest wypłacana: a) w przypadku rezygnacji Klienta z udziału w imprezie lub anulowania usługi turystycznej z jakiegokolwiek powodu, jeżeli następuje ona zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, Agentowi nie przysługuje prowizja, b) za sprzedaż biletów do środków transportu (transfery) zakupionych bez pozostałych usług turystycznych organizatora c) za opłaty i taksy przewidziane prawem np. opłaty klimatyczne, opłaty za wizy, itp. d) za dopłaty za skipass i inne usługi dodatkowe np. dopłata za psa, itp.; e) za usługi turystyczne w stosunku, do których, Agent nie przekazał organizatorowi podpisanej umowy o usługę turystyczną f) za ubezpieczenie KL i NNW Dla wyliczenia ostatecznej ceny prowizji decydująca jest cena zamówionych, wykonanych i w pełni zapłaconych przez Klienta usług. W Cieszynie dnia

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta dn... r. w Niechorzu. pomiędzy: z siedzibą w.. przy ul. NIP:.., Regon:

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta dn... r. w Niechorzu. pomiędzy: z siedzibą w.. przy ul. NIP:.., Regon: UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dn... r. w Niechorzu pomiędzy: Domem Wczasowym Koral, 72-350 Niechorze, Al. Bursztynowa 8, NIP 852-114-16-93, REGON 810861092, reprezentowanym przez: 1. Artura Żemło właściciela

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r.

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Szkolenie dla przedsiębiorców sektora spożywczego zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG Kujawsko Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 07.01.2015 r. numer KPIM.AJ.01/2015/zo zawarta dnia... roku w Toruniu pomiędzy: UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG Kujawsko-Pomorskiem

Bardziej szczegółowo

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia wzór U M O W A Nr UR/0114/ /15/PWM wzór zwana dalej Umową, zawarta w dniu sierpnia 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Nr sprawy KZP-2140-4/12 OGÓLNE WARUNKI UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu **.**.2012 roku Nr ********* Pomiędzy Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej UMOWA o świadczenie usługi turystycznej zawarta w Warszawie w dniu. 2015 r., pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

II Wykonawcą:... Oznaczenie sprawy: SP-21/272/1/2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 WZÓR UMOWY

II Wykonawcą:... Oznaczenie sprawy: SP-21/272/1/2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 WZÓR UMOWY Oznaczenie sprawy: SP-21/272/1/2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach pomiędzy: I Zamawiającym: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 im. Henryka Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt UMOWA - projekt Zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, w imieniu którego działają: 1. Maciej Wasielewski Starosta Pleszewski ; 2. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt Załącznik nr 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt zawarta w dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie angielskiego rozliczenia podatkowego za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych. Gwarantujemy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Umowa nr BONn III 377 / 02 / 01 / 15 PO-II-379/ZZP-2/139/15 zawarta w Szczecinie w dniu sierpnia 2015 r., pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 8 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

Umowa SR-Siedlce /wzór/

Umowa SR-Siedlce /wzór/ Sygn. Sprawy: (ZW/36/2013) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce /wzór/ Zakup 12 sztuk licencji Microsoft Office 2010 oraz 7 sztuk licencji Windows 7 Pro dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010 WZÓR UMOWY Umowa nr...../2010 zawarta w Płocku w dniu..pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Wolskiego 4, NIP 774-10-72-054, REGON 004730267, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze Część III. PRAWO GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. I. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić umowę nazwaną, określoną w Kodeksie cywilnym. Zlecenie przygotowania umowy pochodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON..

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. wzór UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a Biuro usług rachunkowych

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NORWEGIA

ZWROT PODATKU - NORWEGIA ZWROT PODATKU - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu Załącznik nr 2 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2.. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA.... reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a.. reprezentowaną przez: 1.. 2.. zwanym w dalszej części Spółką 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

UMOWA system rezerwacji miejsc HOTEL24H.COM

UMOWA system rezerwacji miejsc HOTEL24H.COM UMOWA system rezerwacji miejsc HOTEL24H.COM nr / / JB zawarta w w dniu - - pomiędzy: Jacek Legendziewicz JORDAN Group z siedzibą w Krakowie 31-535, przy ulicy Gęsia 8 NIP: 679 00 63 497 REGON: 003897284

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA Zawarta w Pile dnia.. pomiędzy: Martin Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński Spółka Jawna z siedzibą

UMOWA AGENCYJNA Zawarta w Pile dnia.. pomiędzy: Martin Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński Spółka Jawna z siedzibą UMOWA AGENCYJNA Zawarta w Pile dnia.. pomiędzy: Martin Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński Spółka Jawna z siedzibą 64-920 Piła, ul. 14 Lutego 10; e-mail: biuro@martintour.pl;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Wydarzenia jest Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki HALS z siedzibą 31-113 Kraków ul. Straszewskiego 27.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR NA/CKPŚ/2013/.. zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Przyrodniczym Bocian, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, NIP: 821-10-04-298 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do siwz GCI. 400-2/2013 UMOWA NR..

Załącznik nr 5 do siwz GCI. 400-2/2013 UMOWA NR.. GCI. 400-2/2013 Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia -, z siedzibą w Gdyni, przy, posiadającym NIP 5862138302, REGON 193112730, reprezentowaną przez:... Gdyńskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr...

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr... UMOWA nr... Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: I. Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 18, wpisanym do rejestru instytutów

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo