REGULAMIN PLATFORMY REGULATIONS OF THE PLATFORM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PLATFORMY REGULATIONS OF THE PLATFORM"

Transkrypt

1 REGULAMIN PLATFORMY REGULATIONS OF THE PLATFORM Rozdział I Definicje Chapter I Definitions Poniższe sformułowania oznaczają: The following notions shall mean: 1. Operator GEPARD.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Częstochowie przy ul. Gajcego 14/16, zarejestrowana w dniu r. pod numerem KRS w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 9/11, świadcząca w ramach PLATFORMY usługę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie; Operator GEPARD.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ with its registered office in Częstochowa at ul. Gajcego 14/16, registered on , under KRS number in the register kept by the District Court in Częstochowa, XVII Economic Division of the National Court Register, Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 9/11, providing a service via electronic route within the framework of the PLATFORM according to principles specified in the Regulations; 1. Regulamin niniejszy Regulamin, opracowany przez Operatora, określający m.in. zasady funkcjonowania PLATFORMY, procedurę rejestracyjną i zawieranie Umów o korzystanie z PLATFORMY, prawa i obowiązki Operatora i Klientów, jako stron tychże Umów, w tym warunki odpłatności, a nadto zasady korzystania przez Klientów z PLATFORMY, w tym zawierania za jej pośrednictwem transakcji i zlecania analiz; Regulations - these Regulations, developed by the Operator, specifying, among other things, the principles of functioning of the PLATFORM, registration procedure and conclusion of Contracts of use of the PLATFORM, rights and obligations of the Operator and Clients as the parties thereto, including the terms of payment and, furthermore, the principles of use of the PLATFORM by the Clients, including conclusion of transaction and ordering of analyses by means of it; 2. PLATFORMA interaktywny serwis pod nazwą Elektroniczny Rynek Wierzytelności Wspomagany Analizatorem Zdolności Kredytowej, którego właścicielem jest Operator, umożliwiający Klientom m.in. zawieranie transakcji i zlecanie analiz za pośrednictwem sieci Internet, działający w domenie GEPARD.co; PLATFORM - an interactive service under the name of the Electronic Active Debt Market Supported with Credit Score Analyser the owner of which is the Operator, allowing the Clients to, among other things, conclude transactions and order analyses via the Internet, operating in the GEPARD.co domain; 4. E-podpis bezpieczny podpis elektroniczny wywołujący w świetle odpowiednich przepisów skutki równoznaczne podpisowi własnoręcznemu (w Polsce bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu regulowany ustawą o podpisie elektronicznym z r.) E-signature - safe electronic signature resulting, in the light of appropriate provisions of the law, in effects equal to a handwritten signature (in Poland - safe electronic signature verified by means of the qualified certificate, regulated by the act on the electronic signature of ) 4. Klient a/ osoba fizyczna korzystająca z PLATFORMY bez związku z działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), b/ przedsiębiorca będący osobą fizyczną korzystający z PLATFORMY w związku prowadzoną indywidualnie działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (tzw. osoba ustawowa), niezależnie od kraju zamieszkania i siedziby, której po przeprowadzeniu procesu rejestracji utworzono Konto w PLATFORMIE i która zawarła z Operatorem Umowę o korzystanie z PLATFORMY; Client - a/ a natural person using the PLATFORM with no connection to any economic or professional activity (consumer), b/ an entrepreneur who is a natural person, using the PLATFORM in connection with the individually conducted economic or professional activity, a legal person or organisational unit without legal personality who is authorised to acquire and contract liabilities on their own behalf (the so-called statutory person), regardless of the country of residence or registered office, whose Account has been created in the PLATFORM upon the registration process and who has concluded the Contract of use of the PLATFORM with the Operator; 5. Użytkownik osoba fizyczna podejmująca działania w PLATFORMIE w ramach Konta danego Klienta (np. Reprezentant, Pełnomocnik, osoba kontaktowa); User - a natural person undertaking actions in the PLATFORM within the framework of the Account of the given Client (e.g. Representative, Plenipotentiary, contact person); REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

2 6. Konto zbiór danych i uprawnień tworzony w PLATFORMIE dla zarejestrowanego Klienta. Wyróżnia się: Konta prywatne zakładane Klientom, będącym osobami fizycznymi korzystającymi z PLATFORMY bez związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Konta firmowe zakładane pozostałym kategoriom Klientów; Account - collection of data and authorisations created in the PLATFORM for the registered Client. The following are distinguished: Private accounts - created for the Clients who are natural persons using the PLATFORM, without connection to an economic or professional activity Corporate accounts - created for other categories of Clients; 7. Reprezentant a/ osoba fizyczna, osoba prawna, bądź osoba ustawowa, uprawniona zgodnie z przepisami prawa lub aktem założycielskim (np. umową spółki, statutem stowarzyszenia, etc.) do reprezentowania Klienta, b/ Prokurent; Representative - a/ a natural person, legal person, or statutory person, authorised under the law or articles of association (e.g. company deed, statutes of an association, etc.) to represent the Client, b/ a Proxy; 9. Reprezentacja uprawnienie do reprezentowania Klienta, wyróżnia się Reprezentację: samoistną uprawnienie do reprezentacji przysługujące jedynemu Reprezentantowi bądź samodzielnie jednemu spośród kilku Reprezentantów. W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej, Reprezentantem Klienta uprawnionym do reprezentacji samoistnej, jest osoba fizyczna prowadząca tę działalność. łączną uprawnienie do reprezentacji przysługujące co najmniej dwóm Reprezentantom łącznie. Representation - authorisation to represent the Client; there are the following types of Representation: individual - authorisation for representation a sole Representative or one of several Representatives is entitled to. In case of an individual economic activity the Representative of the Client authorised for individual representation is the natural person conducting the said activity. collective - authorisation for representation at least two Representatives are collectively entitled to. 9. Pełnomocnik osoba fizyczna, którą ustanowiono Pełnomocnikiem poprzez udzielenie pełnomocnictwa bądź poprzez przydzielenie funkcji Pełnomocnika. Plenipotentiary - a natural person appointed to be the Plenipotentiary by means of award of the power of attorney or appointment for the position of the Plenipotentiary. 11. Wierzytelność przysługujące Wierzycielowi wobec Dłużnika uprawnienie do żądania spełnienia określonego świadczenia wynikłego z określonego zdarzenia prawnego. Wyróżnia się: Wierzytelności wymagalne gdy Wierzyciel może już żądać spełnienia świadczenia Wierzytelności niewymagalne gdy termin spełnienia świadczenia jeszcze nie nadszedł Active debt - Creditor s entitlement to demand a specific performance arising from the specified legal event towards the The following are distinguished: Due active debts - when the Creditor can already demand the performance to be fulfilled Undue active debts - when the time limit for the performance has not lapsed yet 11. Licytant Klient składający ofertę nabycia w ramach aukcji prowadzonej za pośrednictwem PLATFORMY Bidder - Client providing the bid regarding purchase within the framework of the auction conducted by means of the PLATFORM 12. Wystawiający Wierzyciel, który inicjuje aukcję/transakcję w ramach PLATFORMY. Issuer - Creditor initiating the auction/transaction within the framework of the PLATFORM. Rozdział II Informacje o Operatorze Chapter II Information on the Operator 1. Biuro zarządu Operatora mieści się w Częstochowie przy ul. Gajcego 14/16; The office of the Operator s management is located in Częstochowa at ul. Gajcego 14/16; 1. NIP Operatora to: ; The Operator s NIP is: ; 2. Numer Regon Operatora to: ; The Operator s Regon number is: ; 3. Kapitał zakładowy Operatora został opłacony w całości i wynosi zł.; The share capital of the Operator was paid in full and it is PLN 150,000; 4. Adresy elektroniczne Operatora to: The electronic addresses of the Operator are: a. adres strony internetowej www: REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

3 a. website address: b. formularz kontaktowy na stronie internetowej www: contact form on the website: c. adres poczty elektronicznej address 6. Informacje i oświadczenia kierowane do Klientów i użytkowników, wysyłane są - według wyboru Operatora pocztą elektroniczną lub tradycyjną drogą pocztową na adresy wskazane w toku rejestracji jako właściwe dla doręczeń. The information and declarations addressed to the Clients and users are sent - according to the Operator s choice - via or traditional mail, to the addresses specified in the course of registration as proper for deliveries. 6. Operator jest administratorem danych osobowych Klientów. Politykę ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu. Klient ma obowiązek się zapoznać z jego treścią i zaakceptować wraz z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług PLATFORMY. The operator is the administrator of the Clients personal data. The Policy of protection of privacy and information safety is included in appendix no. 2 to the Regulations. The Client is obliged to familiarize himself/herself with its content and accept it with the Regulations prior to the commencement of use of the PLATFORM services. Rozdział III Postanowienia ogólne Chapter III General provisions 1. Operator zastrzega sobie prawo: The Operator reserves the right: a. usunięcia aukcji/transakcji wystawionych przez Klienta w przypadku, gdy jego czynności związane z którąkolwiek z nich naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, a nadto w sytuacji zawieszenia Konta Klienta, o którym mowa poniżej; to remove the auctions/transactions issued by the Client in the event when his/her actions connected with any of them are in breach of the provisions of the Regulations or law and, moreover, in the event the Client s Account referred to below is suspended; a. zawieszenia Konta Klienta lub pozbawienia go dostępu do niektórych funkcjonalności PLATFORMY na czas określony bądź nieokreślony w razie potrzeby dodatkowej weryfikacji danych Klienta, a nadto gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa bądź też szkodzą w jakikolwiek sposób Operatorowi, w szczególności poprzez naruszenie jego dobrego imienia; suspension of the Client s Account or deprivation of the Client of the access to certain functionalities of the PLATFORM for a definite or indefinite period of time in case of need of additional verification of the Client s data and, moreover, when the actions of the Client infringe the provisions of the Regulations or the provisions of the law in a direct manner or are harmful for the Operator in any manner, in particular by means of infringement of his reputation; b. czasowego zablokowania Konta Klienta bądź dostępu do określonych funkcjonalności w razie ustalenia, iż bezpieczeństwo Konta zostało zagrożone. temporary blocking of the Client s Account or access to certain functionalities in case of establishment that the safety of the Account is in hazard. 1. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki działań będących przyczyną usunięcia aukcji bądź zawieszenia Konta. The Client bears liability for the results of actions causing the removal of auction or suspension of the Account. 2. W sytuacji usunięcia aukcji/transakcji, informacje o niej stają się niewidoczne w ramach PLATFORMY, wszelkie zdziałane czynności Wystawiającego i Licytantów pozbawione zostają jakichkolwiek skutków, a dalsze czynności w ramach aukcji są niemożliwe. Usunięte aukcje nie podlegają przywróceniu. In the situation of removal of the auction/transaction, the information on it becomes invisible within the framework of the PLATFORM, all performed activities of the Issuer and Bidders are deprived of any effects and further activities within the framework of the auction are impossible. The removed auctions shall not be restored. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

4 3. W przypadku zawieszenia Konta, Klient posiada jedynie wgląd do Konta oraz możliwość dokonywania zapłaty należności na rzecz Operatora, jak i finalizowania umów zawartych z innymi Klientami przed zawieszeniem Konta. W przypadku zawieszenia Konta Licytanta przed zamknięciem aukcji, oferta przez niego złożona nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku aukcji, chyba, że przed zamknięciem aukcji zawieszenie zostanie cofnięte. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest widoczna na stronie aukcji. In case of suspension of the Account the Client has only the insight to the Account and possibility to make the payment of the receivables for the benefit of the Operator as well as finalisation of contracts concluded with other Clients prior to suspension of the Account. In case of suspension of the Bidder s Account prior to the closure of the auction, the bid submitted by him is not taken into account at the establishment of the auction result, unless the suspension is withdrawn prior to the closure of the auction. The information on the suspension of the Bidder s Account is visible on the auction website. 4. Klient nie może posiadać jednocześnie więcej niż jednego Konta. Dotyczy to również sytuacji, gdy Konto istniejące zostało zawieszone. Konto jest niezbywalne. The Client cannot have more than one Account at the same time. This regards also the situation when the existing Account has been suspended. The account shall not be transferable. 5. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia kolejnej Umowy o korzystanie z PLATFORMY z byłym Klientem, którego Konto zawieszono w przeszłości bądź, z którym rozwiązano uprzednio Umowę o korzystanie z PLATFORMY. The Operator reserves the right to refuse to conclude another Contract of use of the PLATFORM with a former Client whose Account was suspended in the past or the Contract of use of the PLATFORM with whom was previously terminated. 6. W przypadku zablokowania Konta bądź dostępu do określonych funkcjonalności, Operator może uzależnić dalsze korzystanie z Konta lub funkcjonalności od dokonania przez Klienta zmiany hasła dostępowego do Konta In case of blocking of the Account or the access to the specified functionalities, the Operator can make further use of the Account or functionalities depended on the change of the access password to the account by the Client. 7. Zabronione jest udostępnianie Kont osobom nieuprawnionym i korzystanie z cudzych kont bez uprawnienia. It is prohibited to make the Accounts available to any unauthorised persons as well as to use the accounts of other persons without authorisation. 9. Operator nie jest stroną jakichkolwiek transakcji zawieranych pomiędzy Klientami za pośrednictwem PLATFORMY, jak również umów o windykację, i nie ponosi odpowiedzialności za poczynania Klientów sprzeczne z Regulaminem i przepisami prawa, w tym za posłużenie się nieprawdziwymi dokumentami, niedopełnienie czynności finalizujących umowę, w szczególności niepodpisanie dokumentu transakcji, nieuiszczenie ceny na rzecz kontrahenta, czy też niedoręczenie mu dokumentów związanych z transakcją. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za transakcje i czynności zdziałane w ramach PLATFORMY bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu. The Operator is not a party to any transactions concluded by the Clients by means of the PLATFORM, or of any debt recovery contracts, and he shall not bear any liability for the acts of the Client which are in breach of the Regulations and the provisions of the law, including the use of untrue documents, failure to fulfil the actions finalising the contract, in particular failure to sigh the transaction document, failure to pay the price for the benefit of the contractor, or failure to provide the contractor with the documents related to the transaction. The Operator shall also bear no liability for the transactions and activities performed within the framework of the PLATFORM without authorisation or in excess of its scope. 9. W celu zwiększenia bezpieczeństwa finalizacji zawieranych za pośrednictwem PLATFORMY umów, Operator przyjmuje rolę Gwaranta, polegającą na tym, iż cena należna Wystawiającemu przelewana jest przez kontrahenta na przydzielone mu subkonto do rachunku bankowego Operatora, a następnie, po dopełnieniu przez Wystawiającego określonych Regulaminem wymogów (m.in. przekazania kontrahentowi stosownej dokumentacji związanej z przelaną wierzytelnością), cena podlega niezwłocznemu przelaniu przez Operatora na odrębny rachunek bankowy Wystawiającego po potrąceniu (zgodnie z dalszymi zapisami Regulaminu i Tabeli Opłat i Prowizji) należnej Operatorowi prowizji od transakcji, o którą pomniejszana jest cena. Rozwiązanie to gwarantuje zwycięskiemu Licytantowi wywiązanie się z umowy przez Wystawiającego przed otrzymaniem przez niego zapłaty, zaś Wystawiającemu zapewnia otrzymanie zapłaty, po spełnieniu swoich obowiązków związanych finalizacją transakcji. In order to increase the safety of finalisation of the contracts concluded by means of the PLATFORM, the Operator assumes the function of the Guarantor, consisting in the fact that the price due to the Issuer is transferred by the contractor to the subaccount to the bank account of the Operator attributed to Issuer and then, upon the Issuer s fulfilment of all requirements specified in the Regulations (such as providing the contractor with appropriate documentation connected with the transferred active debt), the price is subject to immediate transfer by the Operator to the separate bank account of the Issuer upon deduction (according to the further provisions of the Regulations and Table of Fees and Commissions) of the commission on the transaction due to the Operator REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

5 by which the price is decreased. This solution guarantees the winning Bidder the performance of the Contract by the Issuer prior to the receipt of the payment, whereas the Issuer is guaranteed to receive the payment upon fulfilment of his duties connected with finalisation of the transaction. 10. Podpisywanie przez Pełnomocnika dokumentów w ramach PLATFORMY wymaga posiadania e-podpisu. To samo dotyczy Klientów będących osobami fizycznymi korzystającymi z PLATFORMY bez związku z działalnością gospodarczą lub zawodową (zarejestrowanych w ramach konta prywatnego). Signing of documents by the Plenipotentiary within the framework of the PLATFORM requires possession of the e-signature. The same pertains to the Clients who are natural persons using the PLATFORM without connection to an economic or professional activity (registered within the framework of a private account). 11. Zabrania się zamieszczania w PLATFORMIE jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje. It is prohibited to place in the PLATFORM any information of legal nature or which are contrary to good practice. 12. Klient może wyrazić zgodę na nieodpłatne otrzymywanie od Operatora informacji handlowej po uruchomieniu tej usługi. Zgoda może być cofnięta. The Client can grant the consent for the receipt of commercial information from the Operator via electronic mail for free - upon activation of this service. The consent can be withdrawn. 14. Osoby fizyczne mogą być Klientami PLATFORMY, jeżeli ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, co dotyczy również osób korzystających z PLATFORMY w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową. Natural persons can be the Clients of the PLATFORM if they have attained the age of 18 and possess full capacity to perform acts in law which pertains also to persons using the PLATFORM in connection with an economic or professional activity. 14. W ramach PLATFORMY wyróżnia się moduły: The following modules are distinguished within the framework of the PLATFORM: a. Moduł Giełda Wierzytelności (Giełda Wierzytelności) Debt Exchange Module (Debt Exchange) a. Moduł Aukcje Faktoringowe i Pożyczkowe (Aukcje Faktoringowe) Factoring and Loan Auctions Module (Factoring Auctions) b. Moduł Analizatora Zdolności Kredytowej (Analizator) Credit Score Analyser Module (Analyser) 16. Klient może zawrzeć Umowę o korzystanie z PLATFORMY w zakresie dowolnych spośród trzech wymienionych wyżej modułów. W przypadku uprzedniego zawarcia umowy o korzystanie z PLATFORMY w zakresie Modułu Giełda Wierzytelności lub Modułu Aukcje Faktoringowe i Pożyczkowe, do zawarcia umowy w zakresie Modułu Analizator Zdolności Kredytowej wystarczające jest opłacenie abonamentu. W sytuacjach opisanych w Regulaminie uczestniczenie w aukcjach i zawieranie transakcji może wiązać się z koniecznością zlecenia analizy i tym samym zawarcia Umowy również w zakresie Modułu Analizator Zdolności Kredytowej. The Client can conclude the Contract of use of the PLATFORM within the scope of any of the three modules specified below. In case of previous conclusion of the contract of use of the PLATFORM within the scope of the Debt Exchange Module or Factoring and Loan Auctions Module, payment of the subscription is sufficient to conclude the contract within the scope of the Credit Score Analyser Module. In the situations described in the Regulations, participation in the auctions and conclusion of transactions can be connected with the necessity to order the analysis and, thus, conclusion of contract also within the scope of the Credit Score Analyser Module. 17. W przypadku możliwych rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy dokumentami w PLATFORMIE w poszczególnych wersjach językowych, wynikłych ze specyfiki języków tłumaczenia, decydujące znaczenie mieć będzie dokument w polskiej wersji językowej. In case of possible interpretation discrepancies between the documents in the PLATFORM in the particular language versions which arise from the specifics of the translation, the document in the Polish language version shall prevail. 17. Do korzystania z PLATFORMY niezbędne są m.in.: access to the Internet network, a. dostęp do sieci Internet, access to the Internet network, a. posiadanie komputera umożliwiającego łączenie się z siecią Internet possession of a computer allowing for connection to the Internet b. zainstalowana przeglądarka internetowa, installed Internet browser, d. zainstalowany program pozwalający na korzystania z plików w formacie PDF, installed programme allowing to use PDF format files, e. skonfigurowane konto poczty , configured account, f. posiadanie e-podpisu (w zakresie i przy czynnościach opisanych w Regulaminie). REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

6 possession of e-signature (within the scope and in case of activities described in the Regulations). 19. Wszelkie wskazane w Regulaminie dokumenty generowane są na podstawie wzorów wskazanych jako załącznik 4 do Regulaminu i automatycznie uzupełniane przez PLATFORMĘ o niezbędne dane. Klient przed podpisaniem wygenerowanego dokumentu ma obowiązek zweryfikować poprawność jego treści i zawartych w nim danych, a ewentualne uwagi zgłosić niezwłocznie Operatorowi. All documents specified in the Regulations are generated on the basis of templates specified as appendix no. 4 to the Regulations and are automatically supplemented by the PLATFORM with necessary data. The Client, prior to signing of the generated document, is obliged to verify the correctness of its content and data included therein, and all potential remarks must be immediately submitted to the Operator. 20. Operatorowi przysługują autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych PLATFORMY, w szczególności do jej logo, jak również do ich kompozycji i układów, a także do ewentualnych elementów audialnych stanowiących składnik PLATFORMY. Zabronione jest ich wykorzystywanie przez Klienta w sposób niezgody z Regulaminem. The Operator is entitled to the proprietary copyrights to the graphic elements of the PLATFORM, in particular to its logo as well as compositions and layouts and potential audio elements constituting a component of the PLATFORM. It is prohibited for the Client to use them in a manner infringing the Regulations. 21. Operator zastrzega sobie prawo uruchomienia w PLATFORMIE nowych usług i funkcjonalności bądź też poszerzenia zakresu dotychczasowych, o czym informacja publikowana będzie w zakładce "Ogłoszenia". The Operator reserves the right to launch new services and functionalities in the PLATFORM or to expand the scope of the current services and the information on the aforementioned shall be published in the Announcement tag. Rozdział IV Procedura rejestracji Chapter IV Registration procedure 1. W celu rejestracji Klienta należy wybrać moduł (moduły) w zakresie, którego w dalszym etapie nastąpi zawarcie Umowy o Korzystanie z PLATFORMY oraz wypełnić formularz rejestracyjny, podając żądane w poszczególnych jego polach dane. In order to register a Client it is necessary to select a module (modules) within the scope of which the Contract of use of the PLATFORM will take place in the further stage as well as to fill out the registration form, specifying the data required in its particular items. 2. Dane w późniejszym etapie wymagają zweryfikowania za pomocą odpowiednich dokumentów rejestrowych. Dokumenty wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przy wykorzystaniu e-podpisu. Nie dotyczy to Klientów będących osobami fizycznymi korzystającymi z PLATFORMY bez związku z działalnością gospodarcza lub zawodową w ich przypadku weryfikacja wpisanych w formularzu danych odbywa się w oparciu o wystawiony Klientowi certyfikat e-podpisu. The data require verification in a later stage by means of appropriate register documents. In case of use of e-signature the documents must be true certified copies. This does not pertain to the Clients who are natural persons using the PLATFORM without connection to an economic or professional activity - in their case the verification of the data entered in the form takes place on the basis of the e-signature certificate issued by the Client. 2. Następnie, po zatwierdzeniu wpisanych danych oraz oświadczeniu o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, na podany w toku rejestracji osoby kontaktowej wysyłana jest wiadomość opisująca sposób dalszego postępowania rejestracyjnego wraz z linkiem aktywacyjnym do odpowiedniej strony www. Further on, upon confirmation of the entered data and having submitted the declaration on familiarization with the content of the Regulations, a message describing the manner of further registration proceedings along with the activation link to the appropriate website is sent to the of the contract person specified in the course of registration. 3. Po wejściu na stronę www, do której odsyła link aktywacyjny i zatwierdzeniu dotychczasowych czynności Klient nabywa status zarejestrowanego wstępnie i uzyskuje siedmiodniowy dostęp do wersji testowej PLATFORMY zasilonej w fikcyjne dane z uprawnieniami do niektórych funkcjonalności. Po upływie siedmiu dni dostęp ograniczony zostaje do możliwości zmiany danych dotąd wpisanych w formularzu rejestracyjnym bądź też dalszego uzupełnienia formularza rejestracyjnego o brakujące dane. Having entered the website to which the activation link sends and having confirmed the previous actions, the Client gains the status of a preliminarily registered Client gains a seven-days access to the trial version of the PLATFORM provided with fictitious REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

7 data with authorisations for certain functions. Upon the lapse of seven days the access is limited to the possibility of change of the data already entered in the registration form or further supplementation of the registration form with missing data. 4. Kontynuowanie rejestracji możliwe jest w późniejszym momencie i polega na dodawaniu Reprezentantów i Pełnomocników poprzez wypełnienie stosownych formularzy. Jednocześnie należy wskazać Reprezentantów, którzy zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji podpiszą Umowę o korzystanie z PLATFORMY. Continuation of the registration is possible at a later date and it consists in addition of Representatives and Plenipotentiaries by means of filling of proper forms. Concurrently, it is necessary to specify the Representatives who, according to the governing principles of representation, will sign the Contract of use of the PLATFORM. 5. Etap dodawania Reprezentantów i Pełnomocników nie dotyczy Klientów zarejestrowanych w ramach konta prywatnego. The stage of adding the Representatives and Plenipotentiaries does not pertain to Clients registered within the framework of a private account. 6. Wszelkie zmiany w zakresie danych wpisanych w formularzach w związku z procesem rejestracji, w tym dane dotyczące Reprezentantów, wymagają niezwłocznego uaktualnienia i potwierdzenia odpowiednimi dokumentami. All changes within the scope of the data entered in the forms in connection with the registration process, including data regarding the Representatives, require an immediate update and confirmation with appropriate documents. 7. Wprowadzane dane i ich zmiana do czasu ich weryfikacji przez Operatora nie wywołują żadnych skutków. The entered data as well as change of the said data prior to verification by the Operator shall not cause any effects. 8. Uaktualnienia wymagają również dane dotyczące Użytkowników. The User s data also require updating. 9. Klient oświadcza, iż wprowadzone do PLATFORMY informacje i dokumenty są prawdziwe i autentyczne, a utworzone przy ich wykorzystaniu Konto dotyczy podmiotu rzeczywiście istniejącego i spełniając warunki Regulaminu pod rygorem odpowiedzialności za skutki naruszeń w powyższym zakresie. The Client declares that the information and documents entered in the PLATFORM are true and authentic and the Account created with their use regards an entity that exists and fulfils the terms and conditions of the Regulations - subject to liability for the results of breaches within the aforementioned scope. 10. W wyniku prawidłowej rejestracji Klientowi (Użytkownikowi) tworzone jest Konto, do którego dostęp uzyskuje się po podaniu prawidłowego loginu i hasła. Nie ma możliwości zmiany loginu. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny unikalny login (adres ). As a result of correct registration, an Account is created for the Client (User) and the access to it is obtained upon entry of the correct login and password. There is no possibility to change the login. A different unique login ( address) must be attributed to each Account. Rozdział V Umowa o korzystanie z PLATFORMY, Pełnomocnictwo do działania w PLATFORMIE Chapter V Contract of use of the PLATFORM, Power of Attorney to act in the PLATFORM Oddział 1 Zawarcie Umowy Section 1 Conclusion of Contract 1. Dokument Umowy o korzystanie z PLATFORMY (generowany zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do Regulaminu pt. Zbiór wzorów dokumentów PLATFORMY ) w zakresie Modułu Giełda Wierzytelności lub Modułu Aukcje Faktoringowe i Pożyczkowe podpisują w imieniu Klienta wskazani do tego Reprezentanci. W przypadku osób fizycznych korzystających z PLATFORMY w ramach konta prywatnego dokument podpisywany jest osobiście przez Klienta. The document of the Contract of use of the PLATFORM (generated according to the template specified in appendix no. 4 to the Regulations entitled Collection of templates of the PLATFORM documents ) within the scope of the Debt Exchange Module or Factoring and Loan Auctions Module is signed on behalf of the Client by the Representatives appointed for this purpose. In case of natural persons using the PLATFORM within the scope of a private account, the document is signed by the Client in person. 1. Datą zawarcia Umowy jest data wygenerowania dokumentu przez PLATFORMĘ. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

8 The date of conclusion of the Contract shall be the date of document generation by the PLATFORM. 2. Wyróżnia się dwie postaci Umowy, tj. postać elektroniczną i papierową. Podpisanie Umowy w postaci elektronicznej wymaga pod rygorem nieważności użycia e-podpisu, natomiast podpisanie Umowy w wersji papierowej wymaga pod rygorem nieważności dochowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W pierwszym przypadku Umowa jest pobierana na komputer Klienta i po podpisaniu e-podpisem automatycznie przekazywana Operatorowi, w drugim przypadku umowa jest drukowana i po własnoręcznym podpisaniu przekazywana tradycyjną drogą pocztową. Wszyscy Reprezentanci Klienta podpisują ten sam egzemplarz dokumentu w tej samej postaci. There are two forms of the Contract, i.e. electronic and paper form. Signing of the Contract in the electronic form requires the use of e-signature, or else it shall be null and void, whereas signing of the Contract in the paper version requires a written form with signatures certified by a Notary Public, or else it shall be null and void. In the first case the Contract is downloaded on the Client s computer and transferred to the Operator automatically upon its signing with the e-signature, in the second case the Contract is printed and transferred via traditional mail route upon signing it in hand. All Representatives of the Client sign the same copy of the document in the same form. 3. Umowa o korzystanie z PLATFORMY w zakresie modułu Analizator Zdolności Kredytowej jest zawierana z chwilą aktywacji usługi przez Operatora i nie wymaga podpisywania dokumentu Umowy. The Contract of use of the PLATFORM within the scope of the Credit Score Analyser is concluded upon activation of the service by the Operator and it does not require signing of the Contract document. 4. Możliwe jest późniejsze zawarcie Umowy o korzystanie z PLATFORMY w zakresie niewybranego dotąd modułu, bez potrzeby ponownej rejestracji. It is possible to conclude the Contract of use of the PLATFORM at a later date within the scope of the previously unselected module without the need of repeated registration. 5. Warunkiem pełnej aktywacji usługi jest jej opłacenie zgodnie z cennikiem. The condition for full activation of the service is the payment for it according to the pricelist. 6. Klientowi zakładane jest konto bankowe (subkonto bankowe do rachunku bankowego Operatora), służące rozliczeniom, o których mowa w Regulaminie. The Client has a bank account created (bank subaccount to the Operator s bank account), used for the purpose of settlements referred to in the Regulations. Oddział 2 Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy o korzystanie z PLATFORMY 1. Operatorowi przysługuje prawo rozwiązania z Klientem z ważnych przyczyn Umowy o korzystanie z PLATFORMY za czternastodniowym okresem wypowiedzenia bez zachowania formy pisemnej, z zastrzeżeniem z pkt 7. The Operator shall have the right to terminate the Contract of use of the PLATFORM with the Client for important reasons, giving a fourteen days notice, without written form, subject to pt Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania z Operatorem Umowy o korzystanie z PLATFORMY ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem z pkt 7. The Client is entitled to terminate the Contract of use of the PLATFORM with the Operator with immediate effect, without specification of the reason, subject to pt Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy o korzystanie z PLATFORMY w terminie 10 dni licząc od jej zawarcia bez podania przyczyny. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy Klient przed upływem terminu rozpoczął korzystanie z usługi (np. zarejestrował Wierzytelność, wystawił aukcję, złożył ofertę w trakcie aukcji, zlecił analizę). The Client has the right to withdraw from the Contract of use of the PLATFORM within the time limit of 10 days from its conclusion without specification of the reason. He shall not have this right in the event the Client commenced the use of the service (e.g. he registered an Active Debt, issued an auction, submitted a bid in the course of the auction, ordered an analysis). 4. Rozwiązanie bądź odstąpienie przez Klienta od Umowy o korzystanie z PLATFORMY w zakresie Modułu Giełda Wierzytelności lub Modułu Aukcje Faktoringowe i Pożyczkowe wymaga podpisania przez wskazanych do tego Reprezentantów dokumentu z oświadczeniem o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy (generowanego zgodnie z odpowiednimi wzorami z załącznika nr 4 do Regulaminu - Zbiór wzorów dokumentów PLATFORMY). W przypadku osób fizycznych korzystających z PLATFORMY w ramach Konta prywatnego dokument podpisywany jest osobiście przez Klienta. The Client s termination of or withdrawal from the Contract of use of the PLATFORM within the scope of the Debt Exchange Module or Factoring and Loan Auctions Module requires signing of the document (generated according to the appropriate templates from REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

9 appendix no. 4 to the Regulations - Collection of templates of the PLATFORM documents ) with declaration on termination of or withdrawal from the Contract by the Representatives appointed for this purpose. In case of natural persons using the PLATFORM within the scope of a private account, the document is signed by the Client in person. 5. Wyróżnia się dwie postaci dokumentu o rozwiązaniu bądź odstąpieniu od Umowy, tj. elektroniczną bądź papierową. Oświadczenie Klienta o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy w wersji elektronicznej składane jest pod rygorem nieważności przy użyciu e-podpisu, natomiast w wersji papierowej wymaga pod rygorem nieważności dochowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W pierwszym przypadku dokument jest pobierany na komputer Klienta i po podpisaniu e-podpisem automatycznie przekazywany Operatorowi, w drugim przypadku drukowany przez Klienta i po własnoręcznym podpisaniu przekazywany tradycyjną drogą pocztową. There are two forms of the document regarding termination of or withdrawal from the Contract, i.e. electronic or paper. The declaration on the termination of or withdrawal from the Contract in the electronic form requires the use of e-signature, or else it shall be null and void, whereas in the paper version requires a written form with signatures certified by a Notary Public, or else it shall be null and void. In the first case the document is downloaded on the Client s computer and transferred to the Operator automatically upon its signing with the e-signature, in the second case it is printed and transferred via traditional mail route upon signing it in hand. 6. Rozwiązanie bądź odstąpienie od Umowy o korzystanie z PLATFORMY w zakresie Modułu Analizator Zdolności Kredytowej następuje poprzez formularz kontaktowy. Po wybraniu odpowiedniego tematu ( Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o korzystanie z PLATFORMY bądź Oświadczenie o odstąpienie od Umowy o korzystanie z PLATFORMY ) Klient wysyła Operatorowi oświadczenie o wygenerowanej automatycznie treści. Termination of or withdrawal from the Contract of use of the PLATFORM within the scope of the Credit Score Analyser Module takes place by means of the contract form. Having selected the appropriate subject ( Declaration on termination of the Contract of use of the PLATFORM or Declaration on withdrawal from the Contract of use of the PLATFORM ), the Client sends the declaration with the automatically generated content to the Operator. 7. Skutek w postaci rozwiązania Umowy o korzystanie z PLATFORMY przez którąkolwiek ze stron następuje: The effect in the form of termination of the Contract of use of the PLATFORM by any of the parties takes place: a. z upływem 30 dni licząc od zakończenia i sfinalizowania ostatniej aukcji/transakcji, której Klient był uczestnikiem, upon the lapse of 30 days, dating from the conclusion and finalisation of the last auction/transaction the Client was a participant of, b. w dniu następującym po dniu zrealizowania przez Operatora zamówionej przez Klienta analizy. on the day following the day of the Operator s performance of the analysis ordered by the Client. Oddział 3 Ustanowienie Pełnomocnika Section 3 Appointment of Plenipotentiary 1. Klient zobowiązany jest do ustanowienia Pełnomocnika poprzez udzielenie pełnomocnictwa albo przydzielenie funkcji Pełnomocnika. The Client is obliged to appoint a Plenipotentiary by means of award of the power of attorney or nomination of the Plenipotentiary. 2. Funkcja Pełnomocnika może zostać przydzielona Reprezentantowi będącemu osobą fizyczną uprawnionemu do reprezentacji samoistnej o ile osoba taka widnieje w takim charakterze w dokumencie rejestrowym zarejestrowanego Klienta. The function of the Plenipotentiary can be assigned to a Representative who is a natural person authorised for individual representation, if such a person is entered with such a capacity in the registration document of the registered Client. 3. Klienci będący osobami fizycznymi korzystającymi z PLATFORMY w ramach kont prywatnych nie ustanawiają Pełnomocnika. Klienci ci zawierają transakcje osobiście. Clients who are natural persons using the PLATFORM within the framework of private accounts do not appoint Plenipotentiaries. These Clients conclude the transactions in person. 4. Wystawienie aukcji i podjęcie w jej ramach jakiejkolwiek czynności wymaga zalogowania się do PLATFORMY przy wykorzystaniu e-podpisu przez Pełnomocnika Klienta bądź osobę fizyczną zarejestrowaną w ramach konta prywatnego. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

10 Issue of an auction and undertaking of any actions within its framework require logging in the PLATFORM with the use of the e- signature by the Client s Plenipotentiary or natural person registered within the framework of the private account. 5. Pełnomocnictwo do działania w PLATFORMIE udzielane jest jednocześnie z podpisaniem Umowy o korzystanie z PLATFORMY bądź w czasie późniejszym poprzez podpisanie odrębnego dokumentu pełnomocnictwa (generowanego zgodnie z odpowiednim wzorem z załącznika nr 4 do Regulaminu - Zbiór wzorów dokumentów PLATFORMY). The power of attorney to act in the PLATFORM is granted concurrently with conclusion of the Contract of use of the PLATFORM or at a later date - by means of signing of a separate document of power of attorney (generated in accordance with the appropriate template from appendix no. 4 to the Regulations - Collection of templates of PLATFORM documents ). 6. Dokument Pełnomocnictwa podpisuje w imieniu Klienta wskazany do tego Reprezentant (Reprezentanci), zgodnie z zasadami Reprezentacji. The document of the Power of Attorney is signed by the Representative (Representatives) appointed for this purpose by the Client according to the principles of Representation. 7. Wyróżnia się pełnomocnictwo w dwóch postaciach, tj. elektronicznej i papierowej. Pełnomocnictwo w wersji elektronicznej udzielane jest pod rygorem nieważności przy użyciu e-podpisu, natomiast w wersji papierowej pod rygorem nieważności w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo podpisane za pomocą e-podpisu przekazywane jest Operatorowi w procesie realizacji zaimplementowanych na PLATFORMIE procedur bądź tradycyjną drogą pocztową w przypadku formy papierowej. Wszyscy Reprezentanci Klienta podpisują ten sam egzemplarz pełnomocnictwa w tej samej postaci. There are two forms of the power of attorney, i.e. electronic and paper form. The power of attorney in the electronic form is granted with the use of e-signature, or else it shall be null and void, whereas in the paper version - it is granted in a written form with signatures certified by a Notary Public, or else it shall be null and void. The power of attorney signed with e-signature is transferred to the Operator in the process of performance of procedures implemented in the PLATFORM or by traditional mail in case of the paper form. All Representatives of the Client sign the same copy of the power of attorney in the same form. 8. Datą, od której pełnomocnictwo skutkuje dla transakcji realizowanych w ramach PLATFORMY jest data złożenie e-podpisu przez ostatniego z udzielających pełnomocnictwa mocodawców (w przypadku formy elektronicznej) lub data zarejestrowania przez Operatora pełnomocnictwa w PLATFORMIE (w przypadku formy papierowej). The day on which the power of attorney has effects for the transactions performed within the framework of the PLATFORM is the day of affixing of the e-signature by the last of the principals granting the authorisation (in case of the electronic form) or the day of the registration of the power of attorney in the PLATFORM by the Operator (in case of paper form). 9. Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do: The Power of Attorney shall cover authorisation for: a. nieograniczonego w czasie uczestniczenia w aukcjach i transakcjach, w szczególności zawierania umów, podpisywania dokumentów dotyczących transakcji, dokonywania płatności, jak również dokonywania ewentualnych innych przewidzianych Regulaminem i przepisami prawa czynności związanych z finalizowaną transakcją, unlimited in time participation in auctions and transactions, in particular conclusion of contracts, signing of documents regarding transactions, making of payments as well as performance of potential other activities provided for in the Regulations and provisions of the law connected with the finalised transaction, b. działania w zakresie wyraźnie wskazanych w dokumencie pełnomocnictwa modułów i do określonej w nim dopuszczalnej wartości maksymalnej każdorazowej transakcji. activities within the scope of the modules expressly specified in the document of the power of attorney as well as of the admissible maximal value of each transaction specified therein. 10. Umocowanie w ramach danego modułu może zostać określone w sposób odmienny dla czynności związanych z wystawieniem aukcji/transakcji i licytowaniem/składaniem ofert (np. określony Pełnomocnik zostaje umocowany w ramach Modułu Giełda Wierzytelności do wystawienia aukcji i sprzedaży Wierzytelności bez ograniczenia kwotowego, z umocowaniem do licytowania i kupna Wierzytelności w innej aukcji z ograniczeniem do określonej wartości). The power of attorney within the scope of the given module can be determined in a different manner for the activities connected with the issue of the auction/transaction and bidding/submitting bids (e.g. the given Plenipotentiary is authorised within the scope of the Debt Exchange Module to issue auctions and sell Active Debts without any amount limits, with authorisation to bid and acquire Active Debts in another auction with a limit of a specified value). 11. PLATFORMA blokuje działanie w imieniu Klienta poza zakresem umocowania, jak również poza najwyższymi wartościami granicznymi transakcji określonymi w polityce certyfikacji (lub umowie o wystawienie certyfikatu) dla Pełnomocnika korzystającego z e-podpisu. W przypadku różnic między zakresem REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

11 umocowania określonym w pełnomocnictwie a najwyższą wartością graniczną transakcji określonej w polityce certyfikacji (lub umowie o wystawienie certyfikatu) decydująca jest wartość niższa. The PLATFORM blocks the activity on behalf of the Client outside the scope of the authorisation as well as outside the highest limit values of the transactions specified in the certification policy (or in the contract of certificate issue) for the Plenipotentiary using the e-signature. In case of differences between the scope of the authorisation specified in the power of attorney and the highest limit value of the transaction specified in the certification policy (or in the contract of certificate issue), the lower value shall prevail. 12. W przypadku Pełnomocnictwa udzielonego dla dwóch lub większej ilości Pełnomocników, każdy z nich może samodzielnie dokonywać czynności zgodnych z indywidualnym zakresem umocowania. In case of the Power of Attorney awarded to two or more Plenipotentiaries, each of them can individually perform the actions complaint with the individual scope of authorisation. 13. Nie można być jednocześnie Pełnomocnikiem dwóch stron w ramach tej samej aukcji/transakcji. Pełnomocnik nie może być również drugą stroną aukcji/transakcji, której dokonuje w imieniu reprezentowanego Klienta. PLATFORMA uniemożliwia działania, które naruszałyby powyższe zasady. Being a Plenipotentiary concurrently for two parties within the scope of the same auction/transaction is not allowed. The Plenipotentiary cannot also be the other party to the auction/transaction which is conducted on behalf of the represented Client. The PLATFORM makes activities infringing the above principles impossible. 14. Pełnomocnictwo może zostać odwołane poprzez podpisanie oświadczenia o jego odwołaniu (generowanego zgodnie z odpowiednim wzorem z załącznika nr 4 do Regulaminu - Zbiór wzorów dokumentów PLATFORMY). The power of attorney can be revoked by means of signing of the declaration of revocation (generated in accordance with the appropriate template from appendix no. 4 to the Regulations - Collection of templates of PLATFORM documents ). 15. Pełnomocnik może zrzec się Pełnomocnictwa podpisując oświadczenie o jego zrzeczeniu się (generowanego zgodnie z odpowiednimi wzorem z załącznika nr 4 do Regulaminu - Zbiór wzorów dokumentów PLATFORMY). The Plenipotentiary can renounce the Power of Attorney by means of signing of the declaration of renouncement (generated in accordance with the appropriate template from appendix no. 4 to the Regulations - Collection of templates of PLATFORM documents ). 16. Powyższe zapisy, w tym określające wymogi, co do formy udzielenia pełnomocnictwa znajdują odpowiednie zastosowanie do odwołana pełnomocnictwa i jego zrzeczenia się. The above provisions, including those specified the requirements regarding the form of award of the power of attorney, are applicable correspondingly to the revocation and renouncement of the power of attorney. 17. Operator nie ponosi wobec Klientów odpowiedzialności za skutki nieustanowienia przez Klienta będącego ich kontrahentem Pełnomocnika, w szczególności za spowodowaną tym zaniechaniem niemożność dalszego uczestniczenia przez Klienta w aukcji/transakcji i dokonywania wszelkich czynności z nią związanych. The Operator bears no liability towards the Clients for the effects of the failure of the Client who is their contractor to appoint the Plenipotentiary, especially for the impossibility of further participation in the auction/transaction and performance of any actions connected with it by the Client as a result of the omission. Rozdział VI Zasady prowadzenia aukcji i zawierania transakcji za pośrednictwem PLATFORMY. Chapter VI Principles of conducting the auction and conclusion of transactions by means of the PLATFORM Oddział 1 Rejestracja Wierzytelności Section 1 Registration of Active Debt 1. Wierzytelność należy zarejestrować w PLATFORMIE poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i wprowadzenie dotyczących jej dokumentów w wersji elektronicznej (np. skanu wyroku). Zastąpienie dokumentu nowym nie powoduje fizycznego usunięcia dokumentu dotychczasowego, które uzyskuje jedynie oznaczenie jako wycofany. The Active Debt must be registered in the PLATFORM by means of filling of the appropriate form and entry of the documents regarding it in the electronic version (e.g. judgement scan). Replacement of a document with a new one does not result in physical removal of the previous document which is only marked as removed. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

12 2. W przypadku Wierzytelności wymagalnej należy zaznaczyć, czy ma ona brać udział w wyszukiwaniu ciągów kompensat. In case of a due Active Debt it must be noted if it is to be taken into consideration in the search of compensation sequences. 3. Klient zobowiązuje się aktualizować wartości Wierzytelności wprowadzonych do PLATFORMY (np. w związku z częściową spłatą przez Dłużnika). The Client undertakes to update the values of the active Debts entered in the PLATFORM (e.g. in connection with partial payment by the Debtor). 4. Wierzyciel decyduje o zasadach widoczności informacji o wierzytelności zarejestrowanej w PLATFORMIE, lecz nie wystawionej na aukcji. The Creditor decides on the principles of visibility of information regarding the active debt registered in the PLATFORM, however not the one issued within the scope of the auction. 5. Istnieje możliwość złożenia Wierzycielowi propozycji zawarcia umowy dotyczącej Wierzytelności zarejestrowanej, lecz nie wystawionej na aukcji, przy czym w przypadku Internauty niezarejestrowanego w PLATFORMIE konieczne jest przeprowadzenie uprzedniej procedury rejestracyjnej i zawarcie Umowy o korzystanie z PLATFORMY. There is a possibility to submit a proposition to the Creditor regarding conclusion of a contract concerning the registered Active Debt, however not issued within the scope of the auction, and in case of an Internet User who is not registered in the PLATFORM, it is necessary to conduct the registration procedure first and conclude the Contract of use of the PLATFORM. 6. Klient zobowiązany jest usunąć z PLATFORMY Wierzytelność jeśli: The Client is obliged to remove the Active debt from the PLATFORM if: a. została ona spłacona przez Dłużnika w całości, jak również, gdy w wyniku częściowej spłaty jej wartość spadła poniżej równowartości w walucie Wierzytelności kwoty 100 Euro według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień roku poprzedzającego wystawienie aukcji usunięcie winno nastąpić w terminie 14 dni od daty spłaty pod rygorem usunięcia Wierzytelności przez Operatora za określoną w Tabeli Opłat i Prowizji opłatą obciążającą Wierzyciela it has been paid by the Debtor in full as well as when, as a result of partial payment, its value was decreased below the equivalent in the currency of the Active Debt of the amount of 100 Euro according to the average exchange rate of the National Bank of Poland as of the last day of the year preceding the issue of the auction - the removal must take place within 14 days from the payment or else the Active Debt will be removed by the Operator against a fee charged on the Creditor, as specified in the Table of Fees and Commissions b. nastąpiło jej przedawnienie usunięcie winno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od daty przedawnienia, pod rygorem usunięcia Wierzytelności przez Operatora za określoną w Tabeli Opłat i Prowizji opłatą obciążającą Wierzyciela. Udział Wierzytelności przedawnionej w aukcji/transakcji przerywa bieg powyższego terminu, który wówczas biegnie na nowo od daty zakończenia aukcji/transakcji. its prescription period has lapsed - the removal must take place within 12 months from the day of prescription, or else the Active Debt will be removed by the Operator against a fee charged on the Creditor, as specified in the Table of Fees and Commissions. The participation of the prescribed Active Debt in the auction/transaction interrupts the run of the above time limit and it runs anew from the day of completion of the auction/transaction. Oddział 2 Wystawienie aukcji Section 2 Auction issue 1 Postanowienia wspólne 1 Common provisions 1. Wystawienie aukcji wymaga określenia ogółu warunków przyszłej transakcji w odpowiednim formularzu. The issue of the auction requires specification of the general conditions of the future transaction in the proper form. 2. Aukcja staje się widoczna na liście aukcji po jej zatwierdzeniu przez Wystawiającego. The auction becomes visible in the list of auctions upon its approval by the Issuer. 3. Wystawiający określa datę rozpoczęcia aukcji, która nie może być wyznaczona później niż 14 dni od wystawienia oraz datę zakończenia aukcji, która nie może przypadać później niż 14 dni od jej rozpoczęcia. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

13 The Issuer specifies the date of auction commencement, and it cannot be established later than 14 days upon the issue, as well as the date of auction completion, and it cannot be established later than 14 days from its commencement. 4. Wystawiający aukcję może określić kryteria dopuszczalności do udziału w niej, w szczególności dotyczące: The Issuer of the auction can specify the criteria of admissibility of participation, especially those regarding: a. branży industry b. kategorii category c. formy prawnej legal status d. kapitału zakładowego share capital e. ilości zrealizowanych transakcji za pośrednictwem PLATFORMY number of transactions performed by means of the PLATFORM f. wartości zrealizowanych transakcji za pośrednictwem PLATFORMY values of transactions performed by means of the PLATFORM g. ratingu kredytowego credit rating h. zdolności kredytowej. credit score 5. Do aukcji dopuszczani są Klienci, których ocena w zakresie ratingu kredytowego/limitu kredytowego jest wyższa od pułapu dopuszczalności określonego w tym zakresie przez Wystawiającego. The auction is available for the Clients whose score within the scope of the credit rating/credit limit is higher than the threshold of admissibility specified within this scope by the Issuer. 6. Klient niespełniający kryteriów dostępu do interesującej go aukcji, może zwrócić się do Wystawiającego aukcję o dopuszczenie do aukcji, o ile Wystawiający nie wyłączył opcji indywidualnych zezwoleń. The Client who does not meet the criteria of access to the auction he/she is interested in can turn to the Issuer of the auction to admit him/her to the auction, unless the Issuer has excluded the option of individual permissions. 7. Wystawiający może udzielić dostępu, odmówić jego udzielenia bądź też uzależnić dostęp od poddania się przez Klienta analizie. Na postawie w wyniku analizy Wystawiający może dopuścić Klienta do udziału w aukcji bez ograniczeń, dopuścić do udziału z ograniczeniem do określonej wysokości postąpienia/transakcji bądź też odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji. The Issuer can grant access, refuse to grant it or make the access dependent on the Client being subjected to an analysis. On the basis of the result of the analysis the Issuer can award the Client with access to the auction without limitations, allow for his/her participation with limitation to a specified value of the increment/transaction or refuse to allow for his/her participation in the auction. 8. Jeśli Klient posiada już ocenę ratingu kredytowego lub zdolności kredytowej, będzie ona brana pod uwagę tylko wówczas, gdy została dokonana na podstawie danych z ostatniego zakończonego roku obrotowego. If the Client already possesses the assessment of the credit rating or credit score, it will be taken into consideration only if it was performed on the basis of the data from the last closed fiscal year. 9. Po wystawieniu aukcji, Klienci spełniający kryteria dostępu oraz indywidulanie dopuszczenie do niej przez Wystawiającego, uzyskują pełną informację o Wierzytelności oraz wgląd do dotyczących niej dokumentów. Klienci zarejestrowani w ramach odpowiedniego modułu, lecz niespełniający kryteriów dostępu do aukcji, posiadają informację o kwocie Wierzytelności i Dłużniku, z wyłączeniem wglądu do dokumentów dotyczących Wierzytelności. Wystawiający może zadecydować, iż wszyscy Klienci oraz Internauci nie będący Klientami uzyskają dostęp do informacji ograniczonej do kwoty Wierzytelności i osoby Dłużnika bez wglądu do dokumentów. Upon the issue of the auction the Clients who meet the criteria of access and individual permission granted by the Issuer obtain full information on the Active Debt as well as insight to the documents regarding it. The Clients who are registered within the framework of the appropriate module, but do not meet the criteria of access to the auction, receive the information on the amount of the Active Debt and Debtor, excluding the insight to the documents regarding the active Debt. The Issuer can decide that all Clients and Internet Users who are not Clients will obtain access to the information limited to the amount of the Active Debt and the person of the Debtor, without the insight to the documents. 10. Klient mający dostęp do aukcji ma możliwość otrzymywania powiadomień o zdarzeniach związanych z przebiegiem aukcji, w szczególności o terminie jej zakończenia i wyniku. The Client who has access to the auction has the possibility to receive notifications on the events connected with the course of the auction, in particular the day of its completion and result. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

14 11. PLATFORMA umożliwia wyszukiwanie aukcji/transakcji według zdefiniowanych preferencji, w tym przy wykorzystaniu automatycznych robotów wyszukujących. The PLATFORM allows to search auctions/transactions according to the defined preferences, including the use of the automatic searching robots. 12. W ramach Modułu Giełda Wierzytelności i Aukcje Faktoringowe Wyróżnia się 3 rodzaje aukcji: a/ aukcję licytacyjną, b/ aukcję licytacyjną z opcją transakcji natychmiastowej oraz c/ aukcję wyłącznie z opcją transakcji natychmiastowej. Within the scope of the Debt Exchange and Factoring Auctions Module, there are 3 types of auctions: a/ bidding auction, b/ bidding auction with immediate transaction option and c/ auction only with the immediate transaction option. 13. W ramach aukcji licytacyjnej Wystawiający aukcję zaprasza innych Klientów PLATFORMY do składania ofert celem zawarcia umowy z tym z nich, którego oferta będzie najlepsza. Within the scope of the bidding auction, the Issuer of the auction invites other Clients of the PLATFORM to submit bids for the purpose of conclusion of the contract with the Client whose bid is the best. 14. W ramach aukcji licytacyjnej z opcją transakcji natychmiastowej Wystawiający aukcję zaprasza innych Klientów PLATFORMY do składania ofert celem zawarcia umowy z tym z nich, którego oferta będzie najlepsza bądź, który skutecznie złoży ofertę poprzez wybór opcji transakcji natychmiastowej za kwotę określoną z góry przez Wystawiającego aukcję. Licytant może wybrać opcję transakcji natychmiastowej do czasu złożenia przez innego Licytanta pierwszej oferty co najmniej równej cenie minimalnej. Within the scope of the bidding auction with the option of immediate transaction, the Issuer of the auction invites other Clients of the PLATFORM to submit bids for the purpose of conclusion of the contract with the Client whose bid is the best or who submits the bid by means of selection of the immediate transaction option against the amount predetermined by the Issuer of the auction. The Bidder can choose the option of the immediate transaction until another Bidder submits a bid of at least equal nominal price. 15. W ramach aukcji wyłączenie z opcją transakcji natychmiastowej Wystawiający aukcję zaprasza innych Klientów do składania ofert poprzez wybór opcji transakcji natychmiastowej za kwotę określoną z góry przez Wystawiającego celem zawarcia umowy z tym Licytantem, który skutecznie wybrał opcję transakcji natychmiastowej. 16. Within the scope of the auction only with the option of immediate transaction, the Issuer of the auction invites other Clients of the PLATFORM to submit bids by means of selection of the immediate transaction option against the amount predetermined by the Issuer of the auction for the purpose of conclusion of the contract with the Bidder who has effectively selected the option of immediate transaction. 16. Przedmiotem obrotu w umowach sprzedaży i faktoringu bez prawa regresu oraz przedmiotem zabezpieczenia w umowach pożyczki faktoringowej może być: The subject of circulation in the contracts of sale and factoring without recourse as well as the subject of security in the contracts of factoring loan can be: jedna Wierzytelność kilka Wierzytelności przysługujących Wierzycielowi względem jednego Dłużnika bądź kilku Dłużników (pakiet Wierzytelności). one Active Debt several Active Debts due to the Creditor from one Debtor or several Debtors (packet of Active Debts). 17. Wartość transakcji natychmiastowej to określona przez Wystawiającego wartość (cena/npv/irr), przy akceptacji, której przez Licytanta w drodze wyboru opcji transakcji natychmiastowej, jest on gotów zawrzeć umowę. W przypadku wystawienia aukcji w ramach Modułu Giełda Wierzytelności, wartość transakcji natychmiastowej pozostaje niezmienna przez cały czas trwania aukcji. W przypadku aukcji w ramach Modułu Aukcje Faktoringowe, wartość ta jest przeliczana w każdym kolejnym dniu aukcji. The value of the immediate transaction is the value specified by the Issuer (price/npv/irr) the acceptance of which by the Bidder by way of selection of the option of immediate transaction he/she is ready to conclude the contract. In case of issue of the auction within the framework of the Debt Exchange Module, the value of the immediate transaction remains unchanged for the entire duration of the auction. In case of auction within the framework of the Factoring Auctions Module, this value is calculated on each consecutive day of the auction. 18. Przedmiotem obrotu w umowach sprzedaży są Wierzytelności wymagalne, a przedmiotem obrotu w ramach umów faktoringu bez prawa regresu oraz przedmiotem zabezpieczenia w umowach pożyczki mogą być jedynie Wierzytelności niewymagalne, w każdym przypadku o wartości nie niższej niż równowartość w walucie Wierzytelności kwoty 100 Euro według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień roku poprzedzającego wystawienie aukcji. The subject of circulation in the contracts of sale are due Active Debts and the subject of circulation in the factoring contracts without recourse as well as the subject of security in the loan contracts can be only not due Active Debts the value of which in any REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

15 case is not lower than the equivalent in the currency of the Active Debt of the amount of 100 Euro according to the average exchange rate of the National Bank of Poland as of the last day of the year preceding the issue of the auction. 2 Zapisy szczegółowe dla aukcji w ramach Modułu Giełda Wierzytelności 2 Detailed provisions for auctions within the framework of the Debt Exchange Module 1. Wystawiający aukcję, może zastrzec, iż umowa zawarta zostanie pod warunkiem zawieszającym zapłaty umówionej kwoty przez kontrahenta. The Issuer of the auction can reserve that the contract is concluded under condition precedence consisting in the contractor s payment of the amount agreed upon. 2. PLATFORMA dokonuje wyliczenia hipotetycznej wartości Wierzytelności z uwzględnieniem kwoty odsetek na dzień zakończenia aukcji. The PLATFORM conducts the calculation of the hypothetical value of the Active Debt, taking into account the amount of interests as of the day of auction completion. 3. Przedmiotem licytacji jest najwyższa wartość minimalna (cena). The subject of the bidding is the highest minimal value (price). 4. Wystawiający wybiera jeden z dwóch możliwych wariantów postąpienia. The issuer chooses one of two possible bid increment variants. 5. Zgodnie z wariantem kwotowym, wysokość postąpienia dla danej waluty uzależniona jest od przedziału kwotowego dla najwyższej złożonej w danym momencie oferty, według następującego schematu: According to the amount variant, the value of the increment for the given currency depends on the amount segment for the highest bid submitted at the given time, according to the following scheme: L.p. No. 1. do 999,99 up to Przedział kwotowy w jakim mieści się aktualna najwyższa oferta Amount segment where the currently highest bid is 2. od 1.000,00 do 2.999,99 from 1, to 2, od 3.000,00 do 5.999,99 from 3, to 5, od 6.000,00 do 9.999,99 from 6, to 9, od ,00 wzwyż from 10, and more Kwota postąpienia Bid increment amount 10, , , , , Zgodnie z wariantem procentowym, postąpienia określone są procentowo i wynoszą 0,1 %: According to the percentage variant, the increments are determined by way of per cents and they are 0.1%: a. kwoty początkowej w przypadku pierwszego postąpienia w aukcji of the initial amount - in case of the first auction increment b. najlepszej aktualnej oferty w przypadku każdego następnego postąpienia of the best current bid - in case of each next increment 7. Pierwsza złożona oferta jest wyższa od ustalonej przez Wystawiającego ceny początkowej, widocznej dla Licytantów uczestniczących w aukcji (wartość początkowa). The first bid made is higher than the initial price established by the Issuer, visible for the Bidders participating in the auction (initial value). 3 Zapisy szczegółowe dla aukcji w ramach Modułu Aukcje Faktoringowe 3 Detailed provisions for auctions within the framework of the Factoring Auctions Module REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

16 1. Wystawiający aukcję określa jedną spośród dwóch możliwych rodzajów umowy, jaka tę, która ma zostać zawarta, tj. umowę faktoringu bez prawa regresu albo pożyczki (faktoringu z prawem regresu). The Issuer of the auction determines one of the two possible types of the contract as the one to be concluded, i.e. the factoring contract without recourse or the loan contract (factoring with recourse). 2. Wystawiający aukcję, może zastrzec, iż zawarcie umowy faktoringu bez prawa regresu nastąpi pod warunkiem zawieszającym zapłaty umówionej kwoty przez kontrahenta. Umowa pożyczki zawierana jest bezwarunkowo. The Issuer of the auction can reserve that the factoring contract without recourse is concluded under condition precedence consisting in the contractor s payment of the amount agreed upon. The loan contract is concluded unconditionally. 3. Niezależnie od rodzajów aukcji, w ramach Modułu Aukcje Faktoringowe wyróżnia się dodatkowo trzy jej typy: Regardless of the types of auction, there are three additional types of the auction within the framework of the Factoring Auctions Module: a. najwyższej wartości nominalnej highest nominal value b. najwyższego NPV (Net Present Value) highest NPV (Net Present Value) c. najlepszej IRR (Internal Rate of Return) best IRR (Internal Rate of Return) 4. W przypadku aukcji najwyższej wartości nominalnej licytowana jest cena. Wystawiający wybiera jeden z dwóch możliwych wariantów postąpienia. In case of auction of the highest nominal value, the price is subject to bidding. The issuer chooses one of two possible bid increment variants. 5. Zgodnie z wariantem kwotowym, minimalna wysokość postąpienia dla danej waluty uzależniona jest od przedziału kwotowego dla najwyższej złożonej w danym momencie oferty, według następującego schematu: According to the amount variant, the minimal value of the increment for the given currency depends on the amount segment for the highest bid submitted at the given time, according to the following scheme: L.p. 1. do 999,99 up to Przedział kwotowy w jakim mieści się aktualna najwyższa oferta Minimalna Kwota postąpienia 6. Zgodnie z wariantem procentowym, minimalne postąpienie określone jest procentowo i wynosi 0,1 %: According to the percentage variant, the minimal increment is determined by way of per cents and it is 0.1%: a. kwoty początkowej w przypadku pierwszego postąpienia w aukcji of the initial amount - in case of the first auction increment b. najlepszej aktualnej oferty w przypadku każdego następnego postąpienia of the best current bid - in case of each next increment 7. Pierwsza złożona oferta jest wyższa od ustalonej przez Wystawiającego ceny początkowej, widocznej dla Licytantów uczestniczących w aukcji (wartość początkowa). 8. The first bid made is higher than the initial price established by the Issuer, visible for the Bidders participating in the auction (initial value). 9. W przypadku aukcji najwyższego NPV oraz najlepszej IRR licytowanymi bezpośrednio parametrami są zaliczka, stopa dyskontowa i opłata inicjalna. In case of auction of the highest NPV and the best IRR, the parameters subject to direct bidding are the advance payment, discount rate and initiating fee. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from ,00 2. od 1.000,00 do 2.999,99 20,00 2. from 1, to 2, od 3.000,00 do 5.999,99 40,00 from 3, to 5, od 6.000,00 do 9.999,99 70,00 from 6, to 9, od ,00 wzwyż 100,00 from 10, and more

17 10. Dla aukcji typu NPV postąpienie ustalane jest w sposób procentowy i wynosi 0,05% kwoty początkowego NPV w przypadku pierwszego postąpienia lub aktualnej wartości NPV dla każdego następnego postąpienia. For the NPV type auctions the increment is determined in a percentage manner and it is 0.05% of the amount of the initial NPV in case of the first increment or the current NPV value for each consecutive increment 11. Dla aukcji typu IRR postąpienie wynosi 0,05%. For the IRR type auctions the increment is 0.05%. 12. Postąpienie ustalane jest jako procent: The increment is established as a percentage value on: a. kwoty początkowej w przypadku pierwszego postąpienia w aukcji: 0,05 % w zakresie zaliczki, 0,05% w zakresie stopy dyskontowej i 0,05 % w zakresie opłaty inicjalnej, the initial amount - in case of the first auction increment: 0.05% within the scope of the advance payment, 0.05% within the scope of the discount rate and 0.05% within the scope of the initiating fee, b. aktualnej oferty w przypadku każdego następnego postąpienia: 0,05 % w zakresie zaliczki, 0,05 % w zakresie stopy dyskontowej i 0,05 % w zakresie opłaty inicjalnej, i ustalane poprzez procentową zmianę parametrów oferty odnoszącą się do wartości wierzytelności. przy uwzględnieniu kroku c. the current bid - in case of each next increment: 0.05% within the scope of the advance payment, 0.05% within the scope of the discount rate and 0.05% within the scope of the initiating fee, with establishment by way of percentage change of parameters of the bid referring to the active debt value. taking the step into consideration 12. Zmiana parametrów oferty następuje o krok wynoszący: The change of the bid parameters is made by a step equal to: a. Zaliczka 0,05% Advance payment % b. Stopa dyskontowa 0,05% Discount rate % c. Opłata inicjalna 0,05% Initiating fee % 13. Kolejność parametrów w zakresie, których następują postąpienia wskazuje Licytant. The order of the parameters within the scope in which the increments take place is determined by the Bidder. 14. Pierwsza oferta złożona w toku aukcji w ramach każdego z parametrów jest wyższa od ustalonej przez Wystawiającego kwoty początkowej w zakresie zaliczki oraz niższa od początkowej stopy dyskontowej i opłaty inicjalnej (parametry początkowe) oraz wyższa niż NPV początkowe dla aukcji typu NPV i niższa niż IRR początkowe dla aukcji typu IRR. The first bid submitted in the course of the auction within the scope of each of the parameters is higher than the initial amount determined by the Issuer within the scope of the advance payment and lower than the initial discount rate and initiating fee (initial parameters) as well as higher than the initial NPV for the NPV type auction and lower than initial IRR for the IRR type auction. 15. Postąpienie jest realizowane gdy oferty będąca wynikiem zmian jej parametrów jest lepsza od oferty dotychczasowej co najmniej o minimalną wartość postąpienia. Minimalne realizowane postąpienie stanowi różnicę pomiędzy najmniejszą wartością oferty ustaloną poprzez zmianę wartości parametrów powodującą, iż ustalona w ten sposób wartość oferty jest lepsza od oferty dotychczasowej. The increment is performed when the bid resulting from the change in its parameters is better than the previous bid by at least the minimal value of the increment. The minimal performed increment constitutes the difference between the lowest value of the bid determined by means of change of the value of the parameters, resulting in the value of the bid established in such a manner being better than the previous one. 16. Licytant określa w ramach każdego z parametrów wartości brzegowe po osiągnieciu których nastąpi przejście do postąpień w ramach kolejnego wskazanego parametru. The Bidder specifies within the scope of each of the parameters the limit values upon obtaining of which the increment within the scope of the next specified parameter will take place. 17. Postąpienia w zakresie powyższych parametrów przekładają się na postąpienia w zakresie NPV albo IRR w zależności od wybranego typu aukcji. The increments within the scope of the above parameters are reflected in the increments within the NPV or IRR scope - depending on the selected auction type. 18. Wierzytelność niewymagalna może stanowić przedmiot zabezpieczenia w umowie pożyczki faktoringowej o ile czasookres między terminem zakończenia aukcji a dniem, w którym Wierzytelność staje się wymagalna, wynosi co najmniej 14 dni. An Active Debt that is not due can be the subject of security in the factoring loan contract if the period between the day of completion of the auction and the day on which the Active Debt becomes due is at least 14 days. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

18 Oddział 3 Przebieg aukcji i zawarcie umowy (Moduł Giełda Wierzytelności i Moduł Aukcje Faktoringowe i Pożyczkowe) Section 3 Course of auction and contract conclusion (Debt Exchange Module and Factoring and Loan Auctions Module 1. Zmiana warunków aukcji/transakcji określonych przez Wystawiającego możliwa jest do momentu złożenia pierwszej oferty w toku aukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w zakresie opisu właściwości Wierzytelności wystawionej na aukcji/będącej przedmiotem transakcji. Możliwe jest natomiast uszczegółowienie opisu, jeśli nie prowadzi do zmiany. It is possible to introduce changes in the conditions of the auction/transaction specified by the Issuer until the first bid is submitted in the course of the auction. It is inadmissible to introduce changes within the scope of description of the properties of the Active Debts issued for auction/being the subject of transaction. However, it is possible to provide more precise details to the description, if this does not result in a change. 2. Wystawiający aukcję może ją wycofać do chwili złożenia pierwszej oferty. The Issuer can withdraw the auction until the first bid is submitted. 3. Przystąpienie do udziału w aukcji następuje poprzez złożenie przez Licytanta oferty. Participation in the auction takes place by means of submitting a bid by the Bidder. 4. Przed przystąpieniem do aukcji Licytant wypełnia odpowiedni formularz, nie dotyczy to aukcji wyłącznie z opcją transakcji natychmiastowej. Licytant określa zwłaszcza w zależności od rodzaju i typu aukcji maksymalną cenę albo maksymalne NPV/najniższe IRR, jakie jest w stanie zaoferować. Prior to participation in the auction the Bidder fills in the appropriate form, this does not apply to auction with only immediate transaction option. The Bidder determines, in particular - depending on the auction sort and type - the maximal price or maximal NPV/lowest IRR he/she is able to offer. 5. Strony aukcji/transakcji wyrażają zgodę na przekazanie sobie nawzajem wszelkich niezbędnych danych identyfikacyjnych, w tym danych osobowych. The parties to the auction/transaction give their consent for the mutual transfer of any necessary identification data, including personal data. 6. Kwota maksymalna, to określona przez Licytanta maksymalna kwota, jaką jest on w stanie zaoferować w toku aukcji/transakcji. PLATFORMA ustala wówczas automatycznie ofertę Licytanta na minimalną kwotę niezbędną do przebicia ofert pozostałych Licytantów biorących o kwotę postąpienia. W odpowiedzi na oferty innych Licytantów, automatycznie generowane są oferty na minimalne kwoty wystarczające do przebicia ofert innych Licytantów o kwotę postąpienia. Jeśli powiększenie o kwotę postąpienia skutkowałoby przekroczeniem ceny maksymalnej określonej przez Licytanta, wówczas PLATFORMA wygeneruje jako ostatnią ofertę równą kwocie maksymalnej. The maximal amount is the maximal amount specified by the Bidder he/she is able to offer in the course of the auction/transaction. Then, the PLATFORM automatically establishes the bid of the Bidder as the minimal amount necessary to win against other participating Bidders by the amount of the increment. In response to the bids of other Bidders, there are bids generated automatically regarding the minimal amounts sufficient to win against the bids of other Bidders by the amount of the increment. If the increase by the increment amount results in the maximal price specified by the Bidder being exceeded, the PLATFORM will generate the last bid equal to the maximal amount. 7. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia kwoty minimalnej określonej przez Wystawiającego, wówczas PLATFORMA wygeneruje jako ostatnią ofertę kwotę równą cenie minimalnej If the increase by the increment amount results in the minimal amount specified by the Issuer being exceeded, the PLATFORM will generate the last bid equal to the minimal price. 8. W trakcie aukcji Licytant może podwyższyć kwotę maksymalną, przy czym musi być ona być wyższa od najwyższej kwoty oferowanej w danej chwili przez innego Licytanta uczestniczącego w aukcji. During the auction the Bidder can increase the maximal amount, however it must be higher than the highest amount offered at the given moment by another Bidder participating in the auction. 9. Zwycięzcą aukcji zostaje Licytant, który złożył najlepszą ofertę. Gdy kilku Licytantów złożyło tę samą najlepszą ofertę, zwycięża ten z nich, którego oferta była pierwsza. Gdy kilku Licytantów złożyło jednakową najlepszą ofertę w tym samym czasie, zwycięzcą jest ten z nich, który jako pierwszy złożył ofertę równą bądź wyższą od kwoty minimalnej. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

19 The winner of the auction is the Bidder who has provided the best bid. When several Bidders have submitted the same best bid, the Bidder who has submitted his/her bid as the first one shall win. When several Bidders have submitted the same best bid at the same time, the Bidder who submitted a bid equal to or higher than the minimal amount as the first shall win. 10. W przypadku aukcji licytacyjnej z opcją transakcji natychmiastowej zwycięzcą może zostać Licytant, który złożył najlepszą ofertę lub Licytant, który skutecznie wybrał opcję transakcji natychmiastowej. In case of the bidding auction with the option of immediate transaction, the Bidder wins if he submits the best bid or effectively selects the option of immediate transaction. 11. W przypadku aukcji wyłącznie z opcją transakcji natychmiastowej zwycięzcą aukcji zostaje Licytant, który skutecznie wybrał opcję transakcji natychmiastowej. In case of the auction with only the option of immediate transaction, the Bidder wins if he effectively selects the option of immediate transaction. 12. Oferty składane w toku aukcji wiążą Wystawiającego aukcję i Licytantów do czasu zamknięcia aukcji albo do czasu odrzucenia ich ofert przez Wystawiającego. The bids submitted in the course of the auction are binding for the Issuer of the auction and Bidders until the time of closure of the auction or until their bids are rejected by the Issuer. 13. Odrzucenie oferty (ofert) przez Wystawiającego dopuszczalne jest wyłącznie przed zamknięciem aukcji i może nastąpić: Rejection of the bid (bids) by the Issuer is admissible only prior to the closure of the auction and it can take place: a. na prośbę Licytanta upon the request of the Bidder b. z powodu braku wymaganego okolicznościami (np. niepoprawność danych), kontaktu, z Licytantem due to the lack of the contact with the Bidder required by the circumstances (e.g. incorrect data) c. wobec zaistnienia innych ważnych powodów podważających zaufanie wobec Licytanta due to occurrence of other important reasons undermining the trust for the Bidder d. w razie zamknięcia aukcji bez ustalenia jej wyniku, o czym mowa w pkt 15 niniejszego paragrafu in case of closure of the auction without establishment of its result, as referred to in pt. 15 of this paragraph 14. Zamknięcie aukcji następuje z upływem przewidzianego czasu jej trwania. The closure of the auction takes place upon the lapse of its expected duration. 15. Zamknięcie aukcji w terminie wcześniejszym następuje: The closure of the auction at an earlier time takes place: a. z chwilą skorzystania przez Licytanta z opcji transakcji natychmiastowej at the moment the Bidder uses the option of immediate transaction b. z chwilą zamknięcia aukcji w drodze decyzji Wystawiającego, o czym mowa w pkt 14 i 15 niniejszego paragrafu at the moment of closure of the auction by way of decision of the Issuer, as referred to in pt. 14 and pt. 15 of this paragraph 16. Wystawiający może zamknąć aukcję przed upływem przewidzianego czasu jej trwania, w takim przypadku dla ustalenia jej wyniku miarodajna jest chwila zamknięcia. The Issuer can close the auction prior to the lapse of the time of its duration and in such a case the time of its closure shall be authoritative for the purpose of establishment of its result. 17. Wystawiający zamyka aukcję przed upływem przewidzianego czasu jej trwania, bez ustalania jej wyniku, gdy z jakichkolwiek przyczyn doszło do wygaśnięcia Wierzytelności w całości lub w części, w szczególności w wyniku spłaty, zwolnienia z długu, potrącenia, odnowienia. W tym przypadku zamknięcie aukcji następuje po uprzednim odrzuceniu wszystkich ofert i udokumentowaniu faktu spłaty Wierzytelności zamieszczeniem w PLATFORMIE stosownych dokumentów podpisanych za pomocą e-podpisu. Wystawiający ponosi względem Licytantów wyłączną odpowiedzialność za bezzasadne zamknięcie aukcji. The Issuer closes the auction prior to the lapse of the envisaged time of its duration, without determination of its result, when, for any reasons, the Active Debt expired in full or partially, especially a a result of payment, release from debt, deduction, renewal. In such a case the closure of the auction takes place upon previous rejection of all bids and documentation of the fact of payment of the Active Debt by way of entry in the PLATFORM of appropriate documents signed by means of the e-signature. The Issuer bears sole liability towards the Bidders for unjustified closure of the auction. 18. W przypadku zamknięcia aukcji przed upływem przewidzianego czasu jej trwania momentem miarodajnym do ustalenia zwycięskiego Licytanta jest chwila zamknięcia. In case of closure of the auction prior to the lapse of the envisaged time of its duration the authoritative moment for the determination of the winning Bidder shall be the time of closure. 19. Jeżeli w momencie zamknięcia aukcji ustalony zostaje zgodnie z Regulaminem jej zwycięzca, dochodzi do przybicia poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach Wystawiającego i zwycięskiego Licytanta REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

20 informacji o zakończeniu aukcji wraz ze wskazaniem zwycięzcy oraz poprzez wysłanie na właściwe adresy e- mail informacji w tym zakresie. If at the time of closure of the auction its winner is established according to the Regulations, an increment takes place by means of placement in the appropriate tags of the Issuer and the winning Bidder of the information on the closure of the auction along with the indication of the winner as well as by means of sending of information within this scope to the appropriate addresses. 20. Zawarcie umowy między Wystawiającym i Licytantem następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy między Wystawiającym i Licytantem korzystającym z transakcji natychmiastowej z chwilą potwierdzenia przez Licytantem skorzystania tej opcji, o czym informacja wysyłana jest Wystawiającemu. Conclusion of the contract between the Issuer and the Bidder takes place upon the increment, whereas the contracts between the Issuer and the Bidder using the immediate transaction - at the time of conformation by the Bidder of the use of this option the information about which is sent to the Issuer. 21. Przybicie bądź potwierdzenie skorzystania z opcji transakcji natychmiastowej nie skutkuje zawarciem umowy, jeśli wyczerpywałaby ona cechy kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim z dnia r. PLATFORMA uniemożliwia ich zawieranie. The increment or confirmation of use of the option of immediate transaction does not result in conclusion of the contract if it exhausts the features of the consumer credit as per the act on the consumer credit of The PLATFORM makes such conclusions impossible. 22. Strony aukcji mają świadomość, iż w niektórych przypadkach samo zawarcie umowy jest niewystarczające do przeniesienia Wierzytelności (np. do przeniesienia Wierzytelności wraz z zabezpieczającą ją hipoteką konieczny jest wpis w księdze wieczystej). W takim przypadku strony zobowiązują się podjąć stosowne działania wymagane przepisami prawa do zupełnego sfinalizowania umowy. The parties to the auction are aware that in certain cases the conclusion of the contract itself is not sufficient to transfer the Active Debt (e.g. to transfer an Active Debt with the securing mortgage it is necessary to make an entry in the Land and Mortgage Register). In such a case the parties undertake to undertake the necessary actions required by the provisions of the law to finalise the contract in full. 23. Nie stanowi przybicia wygenerowanie powyższych informacji, będące wynikiem błędu technicznego w PLATFORMIE, a nadto nie stanowi przybicia wygenerowanie powyższych informacji w trakcie przerwy technicznej lub awarii technicznej w związku z nieprzedłużeniem aukcji w sposób określony w załączniku nr 3 do Regulaminu pod nazwą Polityka przerw technicznych. Generation of the above information as a result of a technical error in the PLATFORM shall not be an increment and, moreover, generation of the above information during a maintenance break or technical failure in connection with the failure to renew the auction in the manner specified in appendix no. 3 to the Regulations under the name of Policy of maintenance breaks shall not be an increment. 24. Po przybiciu na adresy stron automatycznie wysyłana jest informacja o dostępności do podpisania dokumentu transakcji. Upon the increment the information of availability of the transaction document for signing is sent to the addresses of the parties. 25. Strony mają obowiązek podpisać dokument transakcji w wersji elektronicznej przy użyciu e-podpisu terminie 2 dni licząc od ich wygenerowania i udostępnienia do podpisu / informacja w zakładce. The parties are obliged to sign the transaction document in the electronic version with the use of the e-signature within the time limit of 2 days, dating from their generation and making them available for signing / information in the tag. 26. Wystawiający aukcję ma obowiązek podpisać dodatkowe oświadczenie o zbyciu Wierzytelności w drodze umowy sprzedaży bądź faktoringu bez prawa regresu, przy czym w przypadku umów warunkowych następuje to po przekazaniu Wystawiającemu umówionej kwoty transakcji. Oświadczenie to przesyłane jest Dłużnikowi po dokonaniu zapłaty przez nabywcę Wierzytelności. The Issuer of the auction is obliged to sign an additional declaration on the transfer of the Active Debt by way of contract of sale or factoring without recourse, and in case of conditional contracts this takes place upon the transfer of the transaction amount agreed upon to the Issuer. This declaration is sent to the Debtor upon the payment of the Active Debt by the buyer. 27. Nabywca Wierzytelności zobowiązuje się wpłacić umówioną kwotę transakcji w terminie 7 dni licząc od zawarcia umowy na rachunek bankowy Operatora (subkonto przydzielone nabywcy). The Buyer of the Active Debt undertakes to pay the transaction amount agreed upon within the time limit of 7 days from the conclusion of the contract to the bank account of the Operator (subaccount attributed to the buyer). 28. Po potwierdzeniu przez Operatora wpływu umówionej kwoty transakcji na konto bankowe, Wystawiający zobowiązany jest przesłać kontrahentowi oryginały dokumentów dotyczących zbytej Wierzytelności. Upon the Operator s confirmation of the inflow of the transaction amount agreed upon to the bank account, the Issuer is obliged to send to the contractor the originals of the documents regarding the sold Active Debt. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia REGULATIONS OF THE PLATFORM OF GEPARD.CO SP. Z O.O. with its registered office in Częstochowa - governing from

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website 1. The following terms used thought this document shall mean: a) Website the Internet site located at the www.people4ukraine.com address; b) User

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży I. Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Allegro Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

Wzory umów i pism Compendium of Legal Templates

Wzory umów i pism Compendium of Legal Templates Wzory umów i pism Compendium of Legal Templates 1 1. General power of attorney Power of attorney 1. I, the undersigned..., residing in... (place), at... (full address), proving my identity with identity

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl.

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl. Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem app.isender.pl, przeznaczonej dla przedsiębiorców dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp 1 Introduction

1 Wstęp 1 Introduction Załącznik nr 4 Regulamin Kampanii Promocyjnej Dostawa Gratis Appendix 4 - Terms and Conditions of Promotional Campaign - "Free Delivery" 1 Wstęp 1 Introduction 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży pojazdów Sprawdzaukcje.pl poprzez aukcję internetową prowadzoną przez POL-MOT Auto S.A.

Regulamin sprzedaży pojazdów Sprawdzaukcje.pl poprzez aukcję internetową prowadzoną przez POL-MOT Auto S.A. Regulamin sprzedaży pojazdów Sprawdzaukcje.pl poprzez aukcję internetową prowadzoną przez POL-MOT Auto S.A. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów i innych ruchomości poprzez aukcję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania

Bardziej szczegółowo

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2014 December 2014 Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców Change in revealing and updating data of entrepreneurs Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji

Bardziej szczegółowo

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1 www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1. Portal internetowy Slidestory.pl należy do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością DAG MEDIA, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00 140) przy alei

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT Regulamin Programu Poleceń KASOMAT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Poleceń KASOMAT organizowany jest przez SURAT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy pl. Szadeckiej 4, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej OŚWIADCZENIE o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej Dane klienta Nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku konsumenta...... Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość....

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE)

P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE) ...dnia... (miejscowość) (place, date) P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE) (Power of Attorney) do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego (to act on behalf of our company as a direct

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 3 2014-10-28 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA

REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich P4 Sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz klienta, będącego

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. dla przedsiębiorców Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

1. Umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży

1. Umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży Umowy gospodarcze 1. Umowa sprzedaży 1. Umowa sprzedaży Umowa sprzedaży zawarta w dniu... (data) w... (nazwa miejscowości) pomiędzy: spółką... sp. z o.o. (firma spółki) z siedzibą w... (nazwa miejscowości),

Bardziej szczegółowo

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja REGULAMIN 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu służącego do zarządzania firmą przez Internet znajdującego się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL"

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy KANTOR77.PL Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL" Art. 1 [WSTĘP] 1. Regulamin niniejszy (zwany w dalszej części "Regulaminem") obowiązuje w zakresie usług świadczonych przez spółkę FORWARD

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1 On-Board Unit (OBU) Rejestracja Spis treści 1. 1.Logowanie... 1 1.1. Rejestracja w interfejsie użytkownika internetowego HU-GO...1 1.2.Logowanie się do systemu HU-GO...2 1.3.Wybieranie aktywnego konta...2

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Treść ogłoszenia Zarząd CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo