Grupa TVN Wyniki finansowe za 3 kwartał 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa TVN Wyniki finansowe za 3 kwartał 2009 roku"

Transkrypt

1 Grupa TVN Wyniki finansowe za 3 kwartał 29 roku Wojciech Kostrzewa, Przewodniczący Rady Nadzorczej TVN Markus Tellenbach, CEO Grupy TVN, CEO n Piotr Walter, Wiceprezes Zarządu Grupy TVN ds. Telewizji Łukasz Wejchert, Wiceprezes Zarządu Grupy TVN ds. Online, CEO Onet Rafał Wyszomierski, Członek Zarządu, CFO 3 listopada 29 r.

2 ZastrzeŜenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez TVN S.A. ( Spółka ) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby akcjonariuszy i klientów TVN S.A. oraz analityków rynku i w Ŝadnym przypadku nie moŝe być traktowana jako część zaproszenia do lub oferty nabycia papierów wartościowych, zaproszenia do dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących papierów wartościowych, zachęta do złoŝenia oferty nabycia lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych TVN S.A.. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i w opinii Spółki wiarygodnych źródeł. TVN S.A. nie moŝe jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. TVN S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezaleŝnej weryfikacji i w kaŝdym wypadku mogą podlegać zmianom. Publikowanie przez TVN S.A. danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez TVN S.A. w ramach raportów bieŝących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do przekazywania ich w ramach wypełniania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych jako spółki publicznej. W Ŝadnym wypadku nie naleŝy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane złoŝenie oświadczenia czy zapewnienia jakiegokolwiek rodzaju przez TVN S.A. lub osoby działające w imieniu TVN S.A.. Ponadto, ani TVN S.A., ani osoby działające w imieniu TVN S.A. nie ponoszą pod Ŝadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. TVN S.A. nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów TVN S.A. lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary TVN S.A., chyba Ŝe obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora mediów telewizyjnych w Polsce, w tym informacje dotyczące udziału TVN S.A. oraz jej wybranych konkurentów w rynku. Z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące wyłącznie ze wskazanego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyŝej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące od osób trzecich, które zostały wskazane w niniejszej Prezentacji, oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu TVN S.A. i jej znajomości sektora, w którym TVN S.A. prowadzi działalność. Ze względu na fakt, Ŝe informacje rynkowe, o których mowa powyŝej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oraz nie zostały zweryfikowane przez niezaleŝne podmioty, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako informacje pochodzące od osób trzecich ze wskazanego źródła. Domniemywa się, Ŝe takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach oraz Ŝe przygotowane informacje rynkowe naleŝycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których TVN S.A. prowadzi działalność. Nie ma jednak pewności, Ŝe takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwszą podstawą do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani Ŝe informacje rynkowe pochodzące z innych źródeł nie będą róŝnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej Prezentacji. TVN S.A. zwraca uwagę osobom zapoznającym się z niniejszą Prezentacją, Ŝe jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych TVN S.A., prognoz, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących TVN S.A. są raporty bieŝące i okresowe przekazywane przez TVN S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. Niniejsza Prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 2

3 Wydarzenia w 3 kwartale 29 Nowa struktura Zarządu Grupy TVN Realizacja strategii integracji aktywów Grupy TVN Kanał TVN zwycięzcą sezonu jesiennego dzięki atrakcyjnej ofercie programowej Utrzymanie rentowności ma poziomie marŝy EBTDA Program optymalizacji kosztów Dywersyfikacja przychodów oraz relatywna odporność biznesu TVN Pierwsze oznaki poprawy na rynku reklamy w IV kwartale 3

4 Nowa struktura Zarządu Grupy TVN Realizacja strategii integracji aktywów Grupy TVN Online Cross-selling reklam Koncentracja na kontencie premium Własny kontent Przchody transakcyjne -> e-commerce Płatna telewizja Repozycjonowanie w kierunku oferty dla całego rynku Zwiększenie świadomości marki dzięki TVN Koncentracja na własnym kontentcie Wykorzystanie siły zakupowej Grupy TVN Produkcja i nadawanie TV Najsilniejszy Brand na polskim rynku Historia stabilnych i odpornych przepływów finansowych Wykorzystanie pozycji kanału TVN w promocji Online and Pay TV Kanały tematyczne źródłem wzrostu Zwiększenie korzyści skali i moŝliwości cross selling pomiędzy segmentami Wykorzystanie siły marketingowej TVN do promocji Online and Pay-TV segments SprzedaŜ reklam w róŝnorodnych mediach Korzyści z migracji uŝytkowników pomiędzy ofertą Grupy 4

5 TVN zwycięzcą sezonu jesiennego dzięki atrakcyjnej ofercie programowej TVN utrzymał wiodącą pozycję w grupie docelowej Całodobowa oglądalność w grupie docelowej na poziomie 17,7% Oglądalność w peak time na poziomie 22,5% Rekordowy sobotni wynik oglądalności w dniu 3 i 31 października: całodobowa oglądalność na poziomie 25,8% i 3,7% w peak time w komercyjnej grupie docelowej oraz całodobowa oglądalność na poziomie 26,5% i 33,9% w peak time w komercyjnej grupie docelowej 5

6 Utrzymanie rentowności na poziomie marŝy EBITDA Program optymalizacji kosztów Dywersyfikacja przychodów i relatywna odporność biznesu TV 1. Wzrost skonsolidowanych przychodów o 2,9% rdr do 428 mln zł 2. Spadek skonsolidowanej EBITDA o 48,4% rdr do 49 mln zł, marŝa EBITDA na poziomie 11,4% 3. Skonsolidowane przychody spadły o 5,2% rdr do 335 mln zł (z wyłączeniem wpływu platformy n ) Spadek skonsolidowanej EBITDA z wyłączeniem platformy n o 13,6% rdr do 82 mln zł, marŝa EBITDA na poziomie 24,1% 6

7 Pierwsze sygnały oŝywienia na rynku reklamy w 4 kw. Prognoza wzrostu PKB w 21 roku Bank światowy: + 1,6% JP Morgan: + 3% Spodziewany powrót do tempa rozwoju polskiej gospodarki na poziomie od 4% do 6% w średnim okresie 7

8 Rynek reklamy w 3 kwartale 29 roku

9 Rynek reklamy w 3 kwartale 29 r. Nasze przychody z reklamy telewizyjnej spadły o 14%, dynamika zbliŝona do całego rynku Grupa TVN utrzymała udział w rynku reklamy telewizyjnej na poziomie 35% w okresie 9 miesięcy 29 r. Onet utrzymał udział w rynku reklamy display na poziomie ok. 3% 9

10 Rynek reklamy w 3 kwartale 29 r % % % % kw kw. 29 Miliony PLN źródło: Starlink Reklama telewizyjna Reklama internetowa Pozostałe 1

11 TVN vs. rynek Rynek reklamy telewizyjnej 1 Rynek reklamy online 1-13% + 1% % kw kw % kw kw. 29 Grupa TVN 2 Pozostałe Grupa TVN Pozostałe Miliony PLN 1 Źródło: Starlink, dane własne 2 Włączając sponsoring 11

12 Telewizja

13 Główne wydarzenie w 3 kwartale 29 r. Efektywny program kontroli kosztów programowych Doskonała oglądalność w sezonie jesiennym Doskonałe wyniki kanałów tematycznych 13

14 Kanał TVN polityka programowa Sezon wiosenny TVN POLSAT TVP1 TVP2 Sezon jesienny Paźdź. 23.9% 2% 18.7% 17.1% 14.6% 1% Maj Czerw iec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Źródło: AGB NMR Peak time: 18:-23:,

15 Kanał TVN sukces dzięki produkcjom własnym 5% 4% 3% 2% 1% Dni powszednie, średnio BrzydUla Fakty Doskonała oglądalność dzięki produkcjom własnym: silna pozycja w dni powszednie w peak time dzięki BrzydUli oraz Faktom; doskonała oglądalność w soboty dzięki Mam Talent; Nieprzerwany sukces Tańca z Gwiazdami w niedzielę % 17:-17:14 17:3-17:44 18:-18:14 18:3-18:44 19:-19:14 19:3-19:44 2:-2: 5% BrzydUla (powtórki) i Fakty Sobota średnio Mam Talent 5% Fakty Niedziela, średnio Taniec z Gwiazdami Teraz albo nigdy 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % 17:-17:14 17:45-17:59 18:3-18:44 19:15-19:29 2:-2:14 2:45-2:59 21:3-21:44 22:15-22:29 % 17:-17:14 17:45-17:59 18:3-18:44 19:15-19:29 2:-2:14 2:45-2:59 21:3-21:44 22:15-22:29 Źródło: AGB NMR TVN POLSAT TVP1 TVP2 Peak time, 16-49, Od 6 Września do 31 października 29 15

16 Wzrost oglądalności kanałów tematycznych TVN w długim okresie 8% Kanały tematyczne TVN 1 6,1% 6,% 6,2% 6% 4,7% 4% 3,8% 3,7% 3,9% 3,3% 2,8% 3,2% 2% 3 kw. 3 kw. 1 3 kw. 2 3 kw. 3 3 kw. 4 3 kw. 5 3 kw. 6 3 kw. 7 3 kw. 8 3 kw. 9 Źródło: AGB NMR Całodobowo, TVN24, TVN Style, TVN Turbo, TVN Meteo, Mango, TVN CNBC, TVN7 16

17 Profil widowni wpływa na najlepszy potencjał monetyzacji Obszary miejskie TVN CNBC Biznes TVN 24 TV Puls TVN Meteo TVN Turbo TVN Style TVP Info TVN TVN siedem TVP1 TV4 Niskie dochody Wysokie dochody Polsat TVP2 Polsat News Polsat Cafe Obszary wiejskie Źródło: AGB NMR Styczeń - Wrzesień 29 roku 17

18 Platforma n

19 Wydarzenia 3 kwartału 29 r. Przewaga w pozycjonowaniu platformy n przed sezonem zimowym Nowa oferta programowa we wrześniu i październiku 5 nowych kanałów HD: Animal Planet HD / National Geographic Wild HD / 2 kanały filmowe nfilm HD / Eurosport II W SUMIE: n 14 HD / C+ 9 HD / Polsat Cyfrowy 6 HD Nowy dekoder z zaawansowaną funkcjonalnością Nowy dekoder: Turbo Box 5 GB (wcześniej 25 GB) Szybki rozwój TNK Cztery razy więcej miejsca do nagrywania: pojemność 1 filmów / dostęp do You Tube i gier 33% udział doładowanych kart na początku roku 44% udział doładowanych kart obecnie PodwyŜszony odpływ klientów z powodu zmiany warunków świadczenia usług Rewelacyjny start Ligi Mistrzów: tylko w n wszystkie mecze na Ŝywo 19

20 Wzrost liczby subskrybentów post-paid o 22 tys. r/r 571 tys. subskrybentów post-paid na koniec września 29 roku 73 tys. ogółem aktywnych abonentów na koniec września 29 roku % kw kw tys. podpisanych umów tys. uŝytkowników 2

21 Spadający współczynnik odpływu klientów, chwilowy wzrost spowodowany zmianami w regulaminie Churn w 29 YTD (post-paid) Subskrybenci Churn Styczeń Luty Marzec Kw iecień Maj Czerw iec Lipiec Sierpień Wrzesień 21

22 ARPU platformy n 8 ARPU w kwartałach kw kw kw kw kw. 29 PLN 22

23 Online

24 Grupa Onet.pl dociera do 73% polskich internautów Portal horyzontalny nr 1 w Polsce - 12,1 mln uŝytkowników oraz wiodące serwisy tematyczne Reklama wizerunkowa przenosi się do Internetu zyskują serwisy premium Miesięcznie PV (mld) Ranking grup wg kategorii tematycznych (mln PV s) 5 3 Onet.pl Group Wirtualna Polska Group 3,3 2 Gazeta.pl Group Interia.pl Group 2,5 2, o2.pl Group 1,9,3,3 Onet.pl Wirtualna Polska Interia.pl o2.pl Gazeta.pl News Sport Automotive Bussiness Źródło: Megapanel PBI/Gemius Sierpień 29 roku 24

25 Główne wydarzenia w 3 kwartale 29 r. Przychody odporne na wahania koniunktury (reklamodawcy preferują liderów) Płaski poziom przychodów z reklam mimo kurczącego się rynku On-line display udział w rynku reklamy w I połowie 29 roku - ok. 3% Skuteczna dywersyfikacja przychodów Zumi.pl (lokalizator i mapy): +52% wzrost przychodów r/r Sympatia.pl (serwis randkowy): +38% wzrost przychodów r/r Dalsze prace nad nowymi projektami w 4 kwartale Otwarcie serwerowni w Krakowie Najnowocześniejsza serwerownia w Polsce Solidna baza technologiczna pod przyszłą ekspansję (online video jako podstawa przyszłego rozwoju) Korzyści podatkowe Dodatkowe źródło przychodów 25

26 Grupa TVN Wyniki finansowe za 3 kwartał 29 r. i 9M 29 r.

27 Wzrost przychodów o 21% w 3 kw. i 11% w 9M 29 Przychody w 3 kw. 29 Przychody w 9M % % kw kw M 28 9M 29 1 Kontrybucja platformy n do przychodów Miliony PLN 1 ITI Neovision konsolidowane metodą pełną od 11 marca 29 r. 27

28 Przychody pozareklamowe generują wzrost 6 Struktura wzrostu przychodów w 3 kw % Przychody w 3 kw. 28 n 1 Przychody subskrybcyjne 2 Audiotele, Teleshopping Pozostałe Przychody reklamowe i sponsoring Pryzchody w 3 kw. 29 Struktura wzrostu przychodów w 9M % Miliony PLN 5 Przychody w 9M 28 1 Wpływ konsolidacji platformy n na przychody n 1 Przychody subskrybcyjne 2 Audiotele, Teleshopping Pozostałe Przychody reklamowe i sponsoring Pryzchody w 9M Włączając przychody subskrypcyjne związane z Internetem

29 NajwyŜsza ujemna dynamika rynku reklamy w 2 kw. 29 r Dynamika kwartalnych przychodów Grupy TVN w 29 r. 25% 2% 15% Przychody reklamowe i sponsoring Przychody całkowite 21% 1% 8% 6%? 5% % -5% -3% -1% -15% -17% -12% -2% 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 29

30 Szybki postęp dywersyfikacji przychodów Przychody według kanałów w 3 kw. 28 r. Przychody według kanałów w 3 kw. 29 Inne kanały tematyczne 1% Kanał TVN 63% TVN 24 1% Mango 3% Online 13% Inne kanały tematyczne 8% Kanał TVN 45% TVN 24 1% Mango 4% Online 11% platforma n 23% Przychody według źródła w 3 kw. 28 r. Przychody według źródła w 3 kw. 29 r. Reklama internetowa 11% Reklama internetowa 9% Przychody od klientów indywidualnych 1 16% Reklama telewizyjna 7% Przychody od klientów indywidualnych 1 15% Other 3% Reklama telewizyjna 5% Opłaty abonamentowe n 23% Other 2% 1 Przychody od klientów indywidualnych: przychody z call TV & SMS, abonamentu telewizji kablowych i DTH, przychody z telezakupów, opłaty za usługi internetowe, przychody z dystrybucji kinowej filmów 3

31 Utrzymanie bazy kosztowej 5 Struktura dynamiki kosztów w 3 kw % kw. 28 Koszty programowe 1 SG&A Pozostałe TVN Warszawa 3 kw. 29 bez 'n' 'n' 3 kw Struktura dynamiki kosztów w 9M % Miliony PLN 9M 28 Koszty programowe 1 Pozycja zawiera: pozostałe koszty uzyskania przychodów oraz pozostałe koszty operacyjne netto 1 SG&A Pozostałe TVN Warszawa 9M 29 bez 'n' 'n' 9M 29 31

32 EBITDA i marŝa EBITDA EBITDA korygowana 1 i marŝaebitdakorygowana 1 w 3 kw. 29 EBITDA korygowana 1 i marŝa EBITDA korygowana 1 w 9M % 82 4% % 414 5% 45% 5 27% 24% 3% 2% 3 36% 34% 4% 35% 3% 3 kw kw % 9M 28 9M % Miliony PLN 1 Z wyłączeniem wpływu konsolidacji n 32

33 Nadawanie i produkcja telewizyjna w 3 kw. 29 Przychody EBITDA i marŝa EBITDA % 294-7% % 79 4% 2 35% 5 31% 29% 3% 3 kw kw kw kw % Miliony PLN 33

34 Dobre wyniki kanałów tematycznych w 3 kw. 29 r. - 7% Przychody kanału TVN Przychody kanału TVN 24 Przychody pozostałych kanałów tematycznych % % % kw kw kw kw kw kw. 29 EBITDA & marŝa EBITDA kanału TVN EBITDA i marŝa EBITDA kanału TVN 24 EBITDA i mara EBITDA pozostałych kanałów tematycznych % 54 37% 28% 3 kw kw. 29 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% % 7 46% 2% 3 kw kw. 29 9% 7% 5% 3% 1% % 5% % 2 3 kw kw. 29 2% 1% % Miliony PLN 34

35 Odporność przychodów segmentu Online, EBITDA obciąŝona kosztami nowych projektów Przychody gotówkowe Gotówkowa EBITDA i gotówkowa marŝa EBITDA % Zakończone projekty dla operatorów telekomunikacyjnych % % 1-17% 9 3% % 24% 1% 3 kw kw kw kw. 29 Miliony PLN 35

36 Imponujący wzrost przychodów platformy n Revenue EBITDA 15 3 kw kw % % -15 Wpływ zmiany kursów walutowych 3 kw kw Miliony PLN 36

37 Koszty finansowe Miliony PLN 9M 29 9M 28 3 kw kw. 28 Przychody inwestycyjne, netto Koszty finansowe, netto Wynik na działalności finansowej RóŜnice kursowe, netto Zabezpieczenie, opcje walutowe Strata na wycenie wartości godziwej poŝyczki 1-26 Wbudowane opcje wcześniejszej spłaty Odsetki od Senior Notes Odsetki od obligacji w PLN, długu n do ITI, kredytów bankowych Pozostałe, netto Wynik na działalności finansowej do jednostki stowarzyszonej rozpoznana w związku z konsolidacją 37

38 Zysk netto Zysk netto w 3 kw. 29 Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN w 3 kw kw kw kw kw. 29 Zysk netto w 9M kw. 29 Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN w 9M % - 35% Miliony PLN 9M 28 9M 29 9M 28 9M 29 38

39 Przepływy finansowe w 9M 29 r Gotówka na 1 początku 29 Przepływy z działalności operacyjnej 2 CAPEX, z wył. 'n' Podatek Odsetki Gotówka wygenerowana przez podstawową działalność Realizacja opcji walutowych PoŜyczki dla 'n' od ITI Wpływ konsolidacji 'n' Dywidenda Buy back Pozostałe Gotówka na koniec 3 kw Miliony PLN 1 Pozycja zawiera: środki pienięŝne i ich ekwiwalenty oraz krótkoterminową część aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 2 Wyłączając zmianę majątku obrotowego n i podatek dochodowy 3 Pozycja zawiera: Nabycie jednostki zaleŝnej (pomniejszone o nabyte środki pienięŝne ), operacyjne przepływy finansowe, wydatki inwestycyjne, udzielone poŝyczki 39

40 Dług netto mln PLN / EUR 3 Września 29 Zapadalność Obligacje Senior Notes grudnia, 213 Obligacje w PLN 5 14 czerwca, 213 Dług platformy n od ITI grudnia, grudnia, 218 Kredyty 11 3 czerwca, 211 Narosłe odsetki Pozostałe 35 - Gotówka Total EBITDA (ostatnie 4 kwartały) Dług netto / EBITDA Dług netto / EBITDA (z wył. długu platformy n od ITI) 2.2-4

41 Dodatkowe slajdy finansowe

42 Nadawanie i produkcja telewizyjna w 9M 29 r. Przychody EBITDA i marŝa EBITDA % % 46 6% 5% 8 2 4% 4% 39% 4 9M 28 9M 29 9M 28 9M 29 3% Miliony PLN 42

43 Dobre wyniki kanałów tematycznych w 9M 29 r. - 7% Przychody kanału TVN Przychody kanału TVN 24 Przychody pozostałych kanałów tematycznych % % % M 28 9M 29 9M 28 9M 29 9M 28 9M 29 EBITDA & marŝa EBITDA kanału TVN EBITDA i marŝa EBITDA kanału TVN 24 EBITDA i mara EBITDA pozostałych kanałów tematycznych 5 6% % % % - 25% % 45% % + 69% 51% 5% % 26% 4% 2% 9M 28 9M 29 3% 9M 28 9M 29 2% 6% 9M 28 9M 29 % Miliony PLN 43

44 Odporność przychodów segmentu Online, EBITDA obciąŝona kosztami nowych projektów Przychody gotówkowe Gotówkowa EBITDA i gotówkowa marŝa EBITDA 18 Zakończone projekty dla operatorów telekomunikacyjnych % 125-1% % % % 3% % 1 9M 28 9M 29 9M 28 9M 29 1% Miliony PLN 44

45 Imponujący wzrost przychodów platformy n Przychody EBITDA 4 9M 28 9M % % -5 Wpływ zmiany kursów walutowych 9M 28 9M Miliony PLN 45

46 Struktura przychodów mln PLN 9M 29 9M 28 Zmiana % 1 3 kw kw. 28 Zmiana % 1 Przychody reklamowe (włączając online) % % Reklama telewizyjna % % Reklama internetowa % % Przychody ze Sponsoringu % % Audiotele, Teleshoping % % Opłaty od uŝytkowników Internetu % % Przychody od operatorów platform cyfrowych i telewizji kablowych Wpływ konsolidacji platformy n na przychody % % Pozostałe przychody % % PRZYCHODY RAZEM % % 46 1 obliczenia oparte na przychodach przed zaokrągleniem

47 Struktura przychodów według segmentów mln PLN 9M 29 9M 28 Zmiana% 1 3 kw kw. 28 Zmiana% 1 Nadawanie i produkcja telewizyjna % % Kanał TVN % % Przychody reklamowe % % Sponsoring % % Pozostałe % % Kanał TVN % % Opłaty subskrypcyjne % % Przychody reklamowe % % Sponsoring % % Pozostałe % % Kanały tematyczne % % Opłaty subskrypcyjne % % Przychody reklamowe % % Sponsoring % % Pozostałe % 2 2-4% Wyłączenia konsolidacyjne segmentu Nadawanie i produkcja telewizyjna Online % % Onet % % Przychody reklamowe (bez ZUMI) % % Przychody od uŝytkowników % % Pozostałe % % Pozostałe przychody % % Zumi % % Pozostałe % % Wyłączenia konsolidacyjne segmentu Online Platforma n Przychody subskrypcyjne Pozostałe Pozostałe przychody % % Pozostałe pozycje uzgadniające PRZYCHODY RAZEM % obliczenia oparte na przychodach przed zaokrągleniem 47

48

Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku

Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku Wolfgang Lübbert, Dyrektor Zarządzający Małgorzata Majewska-Śliwa, Dyrektor Finansowy Warszawa, 14 listopada, 2014 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03. Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.2015 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r.

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r. Warszawa 6 listopada 2009 r. Zastrzeżenie Niniejsza Prezentacja ( Prezentacja ) nie jest przeznaczona do dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub i Japonii.

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B po 3 kwartałach 2013 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 listopada 2013 r. GETIN NOBLE BANK Skuteczne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TVN S.A. RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TVN S.A. RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TVN S.A. RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TVN S.A. DO RAPORTU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU...3 CZĘŚĆ I...7 Omówienie

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Prezentacja dla inwestorów i mediów Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Wizja rozwoju i cele strategiczne Otoczenie konkurencyjne Inicjatywy strategiczne Akwizycje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Data i miejsce publikacji: Warszawa, 12 marca 2013 r. Zawartość raportu rocznego: Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Data i miejsce publikacji: Warszawa, 27 lutego 2014 roku Zawartość raportu rocznego: Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze 2011 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze 2011 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze 2011 roku Warszawa, 23-24 sierpnia 2011 roku 1 Osoby prezentujące Piotr Majewski Executive VP Włodzimierz Kocik CEO Marcin Szrejter

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 30 sierpnia 2012 roku Spis

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 15 maja 2014 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2013 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 14 listopada 2013 roku Spis

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 kwartał 2014 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015 SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 4 maja 205 WYNIKI FINANSOWE ZA kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2014 rok Warszawa, 25 lutego 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2014 roku Getin Holding trudna sytuacja polityczno ekonomiczna w Rosji,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 maja 213 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0. Prezentacja strategii

Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0. Prezentacja strategii Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0 Prezentacja strategii 11 czerwca 2013 Spis treści HAWE dziś 3 Strategia rozwoju HAWE 4 HAWE za 5 lat 5 Rozwój linii

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU Warszawa, 26 marca 2009 roku 1 Zawartość raportu rocznego Pismo Prezesa Zarządu Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015 Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 215-217 Warszawa, 2 lutego 215 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polskiego Rynku Kapitałowego 11-12 października 2012, Nowy Jork Platinium Business Park, Warszawa, Polska

Konferencja Polskiego Rynku Kapitałowego 11-12 października 2012, Nowy Jork Platinium Business Park, Warszawa, Polska GTC S.A. Konferencja Polskiego Rynku Kapitałowego 11-12 października 2012, Nowy Jork Platinium Business Park, Warszawa, Polska Zastrzeżenie Centrum Biurowe Jarosova, Bratysława, Słowacja Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 28 lutego 2013 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo