Grupa TVN Wyniki finansowe za 3 kwartał 2009 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa TVN Wyniki finansowe za 3 kwartał 2009 roku"

Transkrypt

1 Grupa TVN Wyniki finansowe za 3 kwartał 29 roku Wojciech Kostrzewa, Przewodniczący Rady Nadzorczej TVN Markus Tellenbach, CEO Grupy TVN, CEO n Piotr Walter, Wiceprezes Zarządu Grupy TVN ds. Telewizji Łukasz Wejchert, Wiceprezes Zarządu Grupy TVN ds. Online, CEO Onet Rafał Wyszomierski, Członek Zarządu, CFO 3 listopada 29 r.

2 ZastrzeŜenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez TVN S.A. ( Spółka ) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby akcjonariuszy i klientów TVN S.A. oraz analityków rynku i w Ŝadnym przypadku nie moŝe być traktowana jako część zaproszenia do lub oferty nabycia papierów wartościowych, zaproszenia do dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących papierów wartościowych, zachęta do złoŝenia oferty nabycia lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych TVN S.A.. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i w opinii Spółki wiarygodnych źródeł. TVN S.A. nie moŝe jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. TVN S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezaleŝnej weryfikacji i w kaŝdym wypadku mogą podlegać zmianom. Publikowanie przez TVN S.A. danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez TVN S.A. w ramach raportów bieŝących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do przekazywania ich w ramach wypełniania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych jako spółki publicznej. W Ŝadnym wypadku nie naleŝy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane złoŝenie oświadczenia czy zapewnienia jakiegokolwiek rodzaju przez TVN S.A. lub osoby działające w imieniu TVN S.A.. Ponadto, ani TVN S.A., ani osoby działające w imieniu TVN S.A. nie ponoszą pod Ŝadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. TVN S.A. nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów TVN S.A. lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary TVN S.A., chyba Ŝe obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora mediów telewizyjnych w Polsce, w tym informacje dotyczące udziału TVN S.A. oraz jej wybranych konkurentów w rynku. Z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące wyłącznie ze wskazanego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyŝej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące od osób trzecich, które zostały wskazane w niniejszej Prezentacji, oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu TVN S.A. i jej znajomości sektora, w którym TVN S.A. prowadzi działalność. Ze względu na fakt, Ŝe informacje rynkowe, o których mowa powyŝej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oraz nie zostały zweryfikowane przez niezaleŝne podmioty, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako informacje pochodzące od osób trzecich ze wskazanego źródła. Domniemywa się, Ŝe takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach oraz Ŝe przygotowane informacje rynkowe naleŝycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których TVN S.A. prowadzi działalność. Nie ma jednak pewności, Ŝe takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwszą podstawą do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani Ŝe informacje rynkowe pochodzące z innych źródeł nie będą róŝnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej Prezentacji. TVN S.A. zwraca uwagę osobom zapoznającym się z niniejszą Prezentacją, Ŝe jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych TVN S.A., prognoz, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących TVN S.A. są raporty bieŝące i okresowe przekazywane przez TVN S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. Niniejsza Prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 2

3 Wydarzenia w 3 kwartale 29 Nowa struktura Zarządu Grupy TVN Realizacja strategii integracji aktywów Grupy TVN Kanał TVN zwycięzcą sezonu jesiennego dzięki atrakcyjnej ofercie programowej Utrzymanie rentowności ma poziomie marŝy EBTDA Program optymalizacji kosztów Dywersyfikacja przychodów oraz relatywna odporność biznesu TVN Pierwsze oznaki poprawy na rynku reklamy w IV kwartale 3

4 Nowa struktura Zarządu Grupy TVN Realizacja strategii integracji aktywów Grupy TVN Online Cross-selling reklam Koncentracja na kontencie premium Własny kontent Przchody transakcyjne -> e-commerce Płatna telewizja Repozycjonowanie w kierunku oferty dla całego rynku Zwiększenie świadomości marki dzięki TVN Koncentracja na własnym kontentcie Wykorzystanie siły zakupowej Grupy TVN Produkcja i nadawanie TV Najsilniejszy Brand na polskim rynku Historia stabilnych i odpornych przepływów finansowych Wykorzystanie pozycji kanału TVN w promocji Online and Pay TV Kanały tematyczne źródłem wzrostu Zwiększenie korzyści skali i moŝliwości cross selling pomiędzy segmentami Wykorzystanie siły marketingowej TVN do promocji Online and Pay-TV segments SprzedaŜ reklam w róŝnorodnych mediach Korzyści z migracji uŝytkowników pomiędzy ofertą Grupy 4

5 TVN zwycięzcą sezonu jesiennego dzięki atrakcyjnej ofercie programowej TVN utrzymał wiodącą pozycję w grupie docelowej Całodobowa oglądalność w grupie docelowej na poziomie 17,7% Oglądalność w peak time na poziomie 22,5% Rekordowy sobotni wynik oglądalności w dniu 3 i 31 października: całodobowa oglądalność na poziomie 25,8% i 3,7% w peak time w komercyjnej grupie docelowej oraz całodobowa oglądalność na poziomie 26,5% i 33,9% w peak time w komercyjnej grupie docelowej 5

6 Utrzymanie rentowności na poziomie marŝy EBITDA Program optymalizacji kosztów Dywersyfikacja przychodów i relatywna odporność biznesu TV 1. Wzrost skonsolidowanych przychodów o 2,9% rdr do 428 mln zł 2. Spadek skonsolidowanej EBITDA o 48,4% rdr do 49 mln zł, marŝa EBITDA na poziomie 11,4% 3. Skonsolidowane przychody spadły o 5,2% rdr do 335 mln zł (z wyłączeniem wpływu platformy n ) Spadek skonsolidowanej EBITDA z wyłączeniem platformy n o 13,6% rdr do 82 mln zł, marŝa EBITDA na poziomie 24,1% 6

7 Pierwsze sygnały oŝywienia na rynku reklamy w 4 kw. Prognoza wzrostu PKB w 21 roku Bank światowy: + 1,6% JP Morgan: + 3% Spodziewany powrót do tempa rozwoju polskiej gospodarki na poziomie od 4% do 6% w średnim okresie 7

8 Rynek reklamy w 3 kwartale 29 roku

9 Rynek reklamy w 3 kwartale 29 r. Nasze przychody z reklamy telewizyjnej spadły o 14%, dynamika zbliŝona do całego rynku Grupa TVN utrzymała udział w rynku reklamy telewizyjnej na poziomie 35% w okresie 9 miesięcy 29 r. Onet utrzymał udział w rynku reklamy display na poziomie ok. 3% 9

10 Rynek reklamy w 3 kwartale 29 r % % % % kw kw. 29 Miliony PLN źródło: Starlink Reklama telewizyjna Reklama internetowa Pozostałe 1

11 TVN vs. rynek Rynek reklamy telewizyjnej 1 Rynek reklamy online 1-13% + 1% % kw kw % kw kw. 29 Grupa TVN 2 Pozostałe Grupa TVN Pozostałe Miliony PLN 1 Źródło: Starlink, dane własne 2 Włączając sponsoring 11

12 Telewizja

13 Główne wydarzenie w 3 kwartale 29 r. Efektywny program kontroli kosztów programowych Doskonała oglądalność w sezonie jesiennym Doskonałe wyniki kanałów tematycznych 13

14 Kanał TVN polityka programowa Sezon wiosenny TVN POLSAT TVP1 TVP2 Sezon jesienny Paźdź. 23.9% 2% 18.7% 17.1% 14.6% 1% Maj Czerw iec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Źródło: AGB NMR Peak time: 18:-23:,

15 Kanał TVN sukces dzięki produkcjom własnym 5% 4% 3% 2% 1% Dni powszednie, średnio BrzydUla Fakty Doskonała oglądalność dzięki produkcjom własnym: silna pozycja w dni powszednie w peak time dzięki BrzydUli oraz Faktom; doskonała oglądalność w soboty dzięki Mam Talent; Nieprzerwany sukces Tańca z Gwiazdami w niedzielę % 17:-17:14 17:3-17:44 18:-18:14 18:3-18:44 19:-19:14 19:3-19:44 2:-2: 5% BrzydUla (powtórki) i Fakty Sobota średnio Mam Talent 5% Fakty Niedziela, średnio Taniec z Gwiazdami Teraz albo nigdy 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % 17:-17:14 17:45-17:59 18:3-18:44 19:15-19:29 2:-2:14 2:45-2:59 21:3-21:44 22:15-22:29 % 17:-17:14 17:45-17:59 18:3-18:44 19:15-19:29 2:-2:14 2:45-2:59 21:3-21:44 22:15-22:29 Źródło: AGB NMR TVN POLSAT TVP1 TVP2 Peak time, 16-49, Od 6 Września do 31 października 29 15

16 Wzrost oglądalności kanałów tematycznych TVN w długim okresie 8% Kanały tematyczne TVN 1 6,1% 6,% 6,2% 6% 4,7% 4% 3,8% 3,7% 3,9% 3,3% 2,8% 3,2% 2% 3 kw. 3 kw. 1 3 kw. 2 3 kw. 3 3 kw. 4 3 kw. 5 3 kw. 6 3 kw. 7 3 kw. 8 3 kw. 9 Źródło: AGB NMR Całodobowo, TVN24, TVN Style, TVN Turbo, TVN Meteo, Mango, TVN CNBC, TVN7 16

17 Profil widowni wpływa na najlepszy potencjał monetyzacji Obszary miejskie TVN CNBC Biznes TVN 24 TV Puls TVN Meteo TVN Turbo TVN Style TVP Info TVN TVN siedem TVP1 TV4 Niskie dochody Wysokie dochody Polsat TVP2 Polsat News Polsat Cafe Obszary wiejskie Źródło: AGB NMR Styczeń - Wrzesień 29 roku 17

18 Platforma n

19 Wydarzenia 3 kwartału 29 r. Przewaga w pozycjonowaniu platformy n przed sezonem zimowym Nowa oferta programowa we wrześniu i październiku 5 nowych kanałów HD: Animal Planet HD / National Geographic Wild HD / 2 kanały filmowe nfilm HD / Eurosport II W SUMIE: n 14 HD / C+ 9 HD / Polsat Cyfrowy 6 HD Nowy dekoder z zaawansowaną funkcjonalnością Nowy dekoder: Turbo Box 5 GB (wcześniej 25 GB) Szybki rozwój TNK Cztery razy więcej miejsca do nagrywania: pojemność 1 filmów / dostęp do You Tube i gier 33% udział doładowanych kart na początku roku 44% udział doładowanych kart obecnie PodwyŜszony odpływ klientów z powodu zmiany warunków świadczenia usług Rewelacyjny start Ligi Mistrzów: tylko w n wszystkie mecze na Ŝywo 19

20 Wzrost liczby subskrybentów post-paid o 22 tys. r/r 571 tys. subskrybentów post-paid na koniec września 29 roku 73 tys. ogółem aktywnych abonentów na koniec września 29 roku % kw kw tys. podpisanych umów tys. uŝytkowników 2

21 Spadający współczynnik odpływu klientów, chwilowy wzrost spowodowany zmianami w regulaminie Churn w 29 YTD (post-paid) Subskrybenci Churn Styczeń Luty Marzec Kw iecień Maj Czerw iec Lipiec Sierpień Wrzesień 21

22 ARPU platformy n 8 ARPU w kwartałach kw kw kw kw kw. 29 PLN 22

23 Online

24 Grupa Onet.pl dociera do 73% polskich internautów Portal horyzontalny nr 1 w Polsce - 12,1 mln uŝytkowników oraz wiodące serwisy tematyczne Reklama wizerunkowa przenosi się do Internetu zyskują serwisy premium Miesięcznie PV (mld) Ranking grup wg kategorii tematycznych (mln PV s) 5 3 Onet.pl Group Wirtualna Polska Group 3,3 2 Gazeta.pl Group Interia.pl Group 2,5 2, o2.pl Group 1,9,3,3 Onet.pl Wirtualna Polska Interia.pl o2.pl Gazeta.pl News Sport Automotive Bussiness Źródło: Megapanel PBI/Gemius Sierpień 29 roku 24

25 Główne wydarzenia w 3 kwartale 29 r. Przychody odporne na wahania koniunktury (reklamodawcy preferują liderów) Płaski poziom przychodów z reklam mimo kurczącego się rynku On-line display udział w rynku reklamy w I połowie 29 roku - ok. 3% Skuteczna dywersyfikacja przychodów Zumi.pl (lokalizator i mapy): +52% wzrost przychodów r/r Sympatia.pl (serwis randkowy): +38% wzrost przychodów r/r Dalsze prace nad nowymi projektami w 4 kwartale Otwarcie serwerowni w Krakowie Najnowocześniejsza serwerownia w Polsce Solidna baza technologiczna pod przyszłą ekspansję (online video jako podstawa przyszłego rozwoju) Korzyści podatkowe Dodatkowe źródło przychodów 25

26 Grupa TVN Wyniki finansowe za 3 kwartał 29 r. i 9M 29 r.

27 Wzrost przychodów o 21% w 3 kw. i 11% w 9M 29 Przychody w 3 kw. 29 Przychody w 9M % % kw kw M 28 9M 29 1 Kontrybucja platformy n do przychodów Miliony PLN 1 ITI Neovision konsolidowane metodą pełną od 11 marca 29 r. 27

28 Przychody pozareklamowe generują wzrost 6 Struktura wzrostu przychodów w 3 kw % Przychody w 3 kw. 28 n 1 Przychody subskrybcyjne 2 Audiotele, Teleshopping Pozostałe Przychody reklamowe i sponsoring Pryzchody w 3 kw. 29 Struktura wzrostu przychodów w 9M % Miliony PLN 5 Przychody w 9M 28 1 Wpływ konsolidacji platformy n na przychody n 1 Przychody subskrybcyjne 2 Audiotele, Teleshopping Pozostałe Przychody reklamowe i sponsoring Pryzchody w 9M Włączając przychody subskrypcyjne związane z Internetem

29 NajwyŜsza ujemna dynamika rynku reklamy w 2 kw. 29 r Dynamika kwartalnych przychodów Grupy TVN w 29 r. 25% 2% 15% Przychody reklamowe i sponsoring Przychody całkowite 21% 1% 8% 6%? 5% % -5% -3% -1% -15% -17% -12% -2% 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 29

30 Szybki postęp dywersyfikacji przychodów Przychody według kanałów w 3 kw. 28 r. Przychody według kanałów w 3 kw. 29 Inne kanały tematyczne 1% Kanał TVN 63% TVN 24 1% Mango 3% Online 13% Inne kanały tematyczne 8% Kanał TVN 45% TVN 24 1% Mango 4% Online 11% platforma n 23% Przychody według źródła w 3 kw. 28 r. Przychody według źródła w 3 kw. 29 r. Reklama internetowa 11% Reklama internetowa 9% Przychody od klientów indywidualnych 1 16% Reklama telewizyjna 7% Przychody od klientów indywidualnych 1 15% Other 3% Reklama telewizyjna 5% Opłaty abonamentowe n 23% Other 2% 1 Przychody od klientów indywidualnych: przychody z call TV & SMS, abonamentu telewizji kablowych i DTH, przychody z telezakupów, opłaty za usługi internetowe, przychody z dystrybucji kinowej filmów 3

31 Utrzymanie bazy kosztowej 5 Struktura dynamiki kosztów w 3 kw % kw. 28 Koszty programowe 1 SG&A Pozostałe TVN Warszawa 3 kw. 29 bez 'n' 'n' 3 kw Struktura dynamiki kosztów w 9M % Miliony PLN 9M 28 Koszty programowe 1 Pozycja zawiera: pozostałe koszty uzyskania przychodów oraz pozostałe koszty operacyjne netto 1 SG&A Pozostałe TVN Warszawa 9M 29 bez 'n' 'n' 9M 29 31

32 EBITDA i marŝa EBITDA EBITDA korygowana 1 i marŝaebitdakorygowana 1 w 3 kw. 29 EBITDA korygowana 1 i marŝa EBITDA korygowana 1 w 9M % 82 4% % 414 5% 45% 5 27% 24% 3% 2% 3 36% 34% 4% 35% 3% 3 kw kw % 9M 28 9M % Miliony PLN 1 Z wyłączeniem wpływu konsolidacji n 32

33 Nadawanie i produkcja telewizyjna w 3 kw. 29 Przychody EBITDA i marŝa EBITDA % 294-7% % 79 4% 2 35% 5 31% 29% 3% 3 kw kw kw kw % Miliony PLN 33

34 Dobre wyniki kanałów tematycznych w 3 kw. 29 r. - 7% Przychody kanału TVN Przychody kanału TVN 24 Przychody pozostałych kanałów tematycznych % % % kw kw kw kw kw kw. 29 EBITDA & marŝa EBITDA kanału TVN EBITDA i marŝa EBITDA kanału TVN 24 EBITDA i mara EBITDA pozostałych kanałów tematycznych % 54 37% 28% 3 kw kw. 29 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% % 7 46% 2% 3 kw kw. 29 9% 7% 5% 3% 1% % 5% % 2 3 kw kw. 29 2% 1% % Miliony PLN 34

35 Odporność przychodów segmentu Online, EBITDA obciąŝona kosztami nowych projektów Przychody gotówkowe Gotówkowa EBITDA i gotówkowa marŝa EBITDA % Zakończone projekty dla operatorów telekomunikacyjnych % % 1-17% 9 3% % 24% 1% 3 kw kw kw kw. 29 Miliony PLN 35

36 Imponujący wzrost przychodów platformy n Revenue EBITDA 15 3 kw kw % % -15 Wpływ zmiany kursów walutowych 3 kw kw Miliony PLN 36

37 Koszty finansowe Miliony PLN 9M 29 9M 28 3 kw kw. 28 Przychody inwestycyjne, netto Koszty finansowe, netto Wynik na działalności finansowej RóŜnice kursowe, netto Zabezpieczenie, opcje walutowe Strata na wycenie wartości godziwej poŝyczki 1-26 Wbudowane opcje wcześniejszej spłaty Odsetki od Senior Notes Odsetki od obligacji w PLN, długu n do ITI, kredytów bankowych Pozostałe, netto Wynik na działalności finansowej do jednostki stowarzyszonej rozpoznana w związku z konsolidacją 37

38 Zysk netto Zysk netto w 3 kw. 29 Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN w 3 kw kw kw kw kw. 29 Zysk netto w 9M kw. 29 Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN w 9M % - 35% Miliony PLN 9M 28 9M 29 9M 28 9M 29 38

39 Przepływy finansowe w 9M 29 r Gotówka na 1 początku 29 Przepływy z działalności operacyjnej 2 CAPEX, z wył. 'n' Podatek Odsetki Gotówka wygenerowana przez podstawową działalność Realizacja opcji walutowych PoŜyczki dla 'n' od ITI Wpływ konsolidacji 'n' Dywidenda Buy back Pozostałe Gotówka na koniec 3 kw Miliony PLN 1 Pozycja zawiera: środki pienięŝne i ich ekwiwalenty oraz krótkoterminową część aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 2 Wyłączając zmianę majątku obrotowego n i podatek dochodowy 3 Pozycja zawiera: Nabycie jednostki zaleŝnej (pomniejszone o nabyte środki pienięŝne ), operacyjne przepływy finansowe, wydatki inwestycyjne, udzielone poŝyczki 39

40 Dług netto mln PLN / EUR 3 Września 29 Zapadalność Obligacje Senior Notes grudnia, 213 Obligacje w PLN 5 14 czerwca, 213 Dług platformy n od ITI grudnia, grudnia, 218 Kredyty 11 3 czerwca, 211 Narosłe odsetki Pozostałe 35 - Gotówka Total EBITDA (ostatnie 4 kwartały) Dług netto / EBITDA Dług netto / EBITDA (z wył. długu platformy n od ITI) 2.2-4

41 Dodatkowe slajdy finansowe

42 Nadawanie i produkcja telewizyjna w 9M 29 r. Przychody EBITDA i marŝa EBITDA % % 46 6% 5% 8 2 4% 4% 39% 4 9M 28 9M 29 9M 28 9M 29 3% Miliony PLN 42

43 Dobre wyniki kanałów tematycznych w 9M 29 r. - 7% Przychody kanału TVN Przychody kanału TVN 24 Przychody pozostałych kanałów tematycznych % % % M 28 9M 29 9M 28 9M 29 9M 28 9M 29 EBITDA & marŝa EBITDA kanału TVN EBITDA i marŝa EBITDA kanału TVN 24 EBITDA i mara EBITDA pozostałych kanałów tematycznych 5 6% % % % - 25% % 45% % + 69% 51% 5% % 26% 4% 2% 9M 28 9M 29 3% 9M 28 9M 29 2% 6% 9M 28 9M 29 % Miliony PLN 43

44 Odporność przychodów segmentu Online, EBITDA obciąŝona kosztami nowych projektów Przychody gotówkowe Gotówkowa EBITDA i gotówkowa marŝa EBITDA 18 Zakończone projekty dla operatorów telekomunikacyjnych % 125-1% % % % 3% % 1 9M 28 9M 29 9M 28 9M 29 1% Miliony PLN 44

45 Imponujący wzrost przychodów platformy n Przychody EBITDA 4 9M 28 9M % % -5 Wpływ zmiany kursów walutowych 9M 28 9M Miliony PLN 45

46 Struktura przychodów mln PLN 9M 29 9M 28 Zmiana % 1 3 kw kw. 28 Zmiana % 1 Przychody reklamowe (włączając online) % % Reklama telewizyjna % % Reklama internetowa % % Przychody ze Sponsoringu % % Audiotele, Teleshoping % % Opłaty od uŝytkowników Internetu % % Przychody od operatorów platform cyfrowych i telewizji kablowych Wpływ konsolidacji platformy n na przychody % % Pozostałe przychody % % PRZYCHODY RAZEM % % 46 1 obliczenia oparte na przychodach przed zaokrągleniem

47 Struktura przychodów według segmentów mln PLN 9M 29 9M 28 Zmiana% 1 3 kw kw. 28 Zmiana% 1 Nadawanie i produkcja telewizyjna % % Kanał TVN % % Przychody reklamowe % % Sponsoring % % Pozostałe % % Kanał TVN % % Opłaty subskrypcyjne % % Przychody reklamowe % % Sponsoring % % Pozostałe % % Kanały tematyczne % % Opłaty subskrypcyjne % % Przychody reklamowe % % Sponsoring % % Pozostałe % 2 2-4% Wyłączenia konsolidacyjne segmentu Nadawanie i produkcja telewizyjna Online % % Onet % % Przychody reklamowe (bez ZUMI) % % Przychody od uŝytkowników % % Pozostałe % % Pozostałe przychody % % Zumi % % Pozostałe % % Wyłączenia konsolidacyjne segmentu Online Platforma n Przychody subskrypcyjne Pozostałe Pozostałe przychody % % Pozostałe pozycje uzgadniające PRZYCHODY RAZEM % obliczenia oparte na przychodach przed zaokrągleniem 47

48

WYNIKI FINANSOWE GRUPY TVN ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU WARSZAWA, 5 MAJA 2015 R.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY TVN ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU WARSZAWA, 5 MAJA 2015 R. WYNIKI FINANSOWE GRUPY TVN ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU WARSZAWA, 5 MAJA 2015 R. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez TVN S.A. ( Spółka ) wyłącznie w celu informacyjnym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy TVN za czwarty kwartał i cały rok 2011

Wyniki finansowe Grupy TVN za czwarty kwartał i cały rok 2011 Wyniki finansowe Grupy TVN za czwarty kwartał i cały rok 211 Markus Tellenbach, Prezes Zarządu, CEO n Piotr Walter, Wiceprezes Zarządu ds. Telewizji Robert Bednarski, Członek Zarządu, CEO Onet John Driscoll,

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności, wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03. Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.2015 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku

Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku Wolfgang Lübbert, Dyrektor Zarządzający Małgorzata Majewska-Śliwa, Dyrektor Finansowy Warszawa, 14 listopada, 2014 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki pierwszego kwartału 2014

Grupa Arctic Paper Wyniki pierwszego kwartału 2014 Grupa Arctic Paper Wyniki pierwszego kwartału 2014 Wolfgang Lübbert, Dyrektor Zarządzający Małgorzata Majewska-Śliwa, Dyrektor Finansowy Warszawa, 15 maja 2014 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 1Q 13. 15 maja 2013 r.

Wyniki za 1Q 13. 15 maja 2013 r. Wyniki za 1Q 13 15 maja 2013 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej i j prezentacji mogą zawierać ć stwierdzenia i odnoszące się do przyszłychł oczekiwań, rozumiane jako wszystkie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

TVN OGŁASZA WYNIKI FINANSOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ ORAZ 2009 R.

TVN OGŁASZA WYNIKI FINANSOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ ORAZ 2009 R. KOMUNIKAT PRASOWY TVN OGŁASZA WYNIKI FINANSOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ ORAZ 2009 R. Skonsolidowane przychody netto w IV kwartale 2009 r. wzrosły o 14,9% do 680 mln zł Kanał TVN umacnia pozycję jako wiodący

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 3Q listopada 2011 r.

Wyniki za 3Q listopada 2011 r. Wyniki za 3Q 11 15 listopada 2011 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań, rozumiane jako wszystkie stwierdzenia(z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012

PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012 PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012 Dobry początek roku Telewizja Kino Polska i Filmbox odnotowują znaczący wzrost oglądalności i przychodów z reklam Wynik badań oglądalności Telewizji Kino

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za pierwsze półrocze 2014 roku

Grupa Arctic Paper Wyniki za pierwsze półrocze 2014 roku Grupa Arctic Paper Wyniki za pierwsze półrocze 2014 roku Wolfgang Lübbert, Dyrektor Zarządzający Małgorzata Majewska-Śliwa, Dyrektor Finansowy Warszawa, 4 września 2014 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 3Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Doskonałe wyniki sprzedaży podstawowych produktów grupy wsparte komunikacją oferty SmartDOM Wzrost całkowitej liczby RGU w 3Q 14 do 16,4 mln Stabilna baza klientów kontraktowych wynosząca 6,2 mln o ARPU

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ 2013 PREZENTACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

I KWARTAŁ 2013 PREZENTACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2013 PREZENTACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Wypłata zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok 2012 w wysokości 0,50 zł brutto na jedną akcję Zmiana formuły

Bardziej szczegółowo

TVN RAPORTUJE WYNIKI ZA II KWARTAŁ ORAZ PÓŁROCZE 2009 R.

TVN RAPORTUJE WYNIKI ZA II KWARTAŁ ORAZ PÓŁROCZE 2009 R. KOMUNIKAT PRASOWY TVN RAPORTUJE WYNIKI ZA II KWARTAŁ ORAZ PÓŁROCZE 2009 R. Warszawa 13 sierpnia 2009 r. Grupa TVN, wiodąca grupa medialna w Polsce, ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe za II kwartał oraz

Bardziej szczegółowo

GRUPA TVN POPRAWIŁA SWOJE WYNIKI W PIERWSZYM KWARTALE 2011 - Wysoki wzrost segmentów płatnej telewizji i Online -

GRUPA TVN POPRAWIŁA SWOJE WYNIKI W PIERWSZYM KWARTALE 2011 - Wysoki wzrost segmentów płatnej telewizji i Online - KOMUNIKAT PRASOWY TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa tel. (22) 856 60 60 fax. (22) 856 66 66 www.investor.tvn.pl www.tvn.pl www.onet.pl www.n.pl www.tvn.pl/grupatvn/media GRUPA TVN POPRAWIŁA SWOJE

Bardziej szczegółowo

Skuteczna realizacja strategii multiplay ponad 13 mln usług świadczonych w modelu kontraktowym

Skuteczna realizacja strategii multiplay ponad 13 mln usług świadczonych w modelu kontraktowym Komunikat prasowy Warszawa, 9 listopada 2016 r. Skuteczna realizacja strategii multiplay ponad 13 mln usług świadczonych w modelu kontraktowym Grupa Polsat prezentuje bardzo dobre wyniki za III kwartał

Bardziej szczegółowo

I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO

I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO OGLĄDALNOŚĆ I PRZYCHODY Z REKLAM TELEWIZJA KINO POLSKA I FILMBOX CIESZĄ SIĘ CORAZ WIĘKSZYM ZAINTERESOWANIEM WŚRÓD WIDZÓW Przychody reklamowe Grupy w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A. DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów Przychody Grupy Polsat w 4Q 15 wzrosły r/r o 3,5% do poziomu 2.610 mln PLN głównie w wyniku: Wzrostu przychodów hurtowych, głównie dzięki znacznie wyższym przychodom reklamowym Telewizji Polsat, jak również

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 4Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 4Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Doskonałe wyniki sprzedaży podstawowych produktów grupy wsparte komunikacją oferty smartdom Wzrost całkowitej liczby RGU do 16,482 mln o 75% RGU świadczonych w modelu kontraktowym o Nr 1 na rynku płatnej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 2Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 2Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Udany kwartał grupy zarówno pod względem wyników finansowych, jak również tempa realizacji zapowiedzianych synergii operacyjnych i finansowych. Doskonałe wyniki sprzedaży W ofercie SmartDOM jest już ponad

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2015 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2015 r. dla analityków i inwestorów Kolejny kwartał bardzo dobrych wyników sprzedaży podstawowych produktów grupy wspartych komunikacją oferty smartdom Całkowita liczba RGU na poziomie 16,429 mln, z czego 75% RGU świadczonych w modelu kontraktowym

Bardziej szczegółowo

Q2 2013. 28 sierpnia 2013 r.

Q2 2013. 28 sierpnia 2013 r. Wyniki za Q2 2013 28 sierpnia 2013 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej i j prezentacji mogą zawierać ć stwierdzenia i odnoszące się do przyszłychł oczekiwań, rozumiane jako wszystkie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 1H 2011 11 SIERPNIA 2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Kontynuacja wzrostu przychodów Grupy Polsat w 1Q 14 o 4% do 727 mln PLN głównie dzięki: - wzrostowi organicznemu segmentu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji.

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji. DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A. OŚWIADCZENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Co piąty klient w programie smartdom skuteczna realizacja strategii przez Grupę Cyfrowy Polsat w drugim kwartale 2016 roku

Co piąty klient w programie smartdom skuteczna realizacja strategii przez Grupę Cyfrowy Polsat w drugim kwartale 2016 roku Komunikat prasowy Warszawa, 25 sierpnia 2016 r. Co piąty klient w programie smartdom skuteczna realizacja strategii przez Grupę Cyfrowy Polsat w drugim kwartale 2016 roku Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 4Q 2015 i 2015 r.

Wyniki finansowe 4Q 2015 i 2015 r. Wyniki finansowe 4Q 2015 i 2015 r. 29 lutego 2016 r. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych

Bardziej szczegółowo

TVN OSIĄGA ŚWIETNE WYNIKI OPERACYJNE NA STOPNIOWO POPRAWIAJĄCYM SIĘ RYNKU REKLAMY TELEWIZYJNEJ

TVN OSIĄGA ŚWIETNE WYNIKI OPERACYJNE NA STOPNIOWO POPRAWIAJĄCYM SIĘ RYNKU REKLAMY TELEWIZYJNEJ KOMUNIKAT PRASOWY TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa tel. (22) 856 60 60 fax. (22) 856 66 66 www.tvn.pl www.prasa.tvn.pl www.investor.tvn.pl TVN OSIĄGA ŚWIETNE WYNIKI OPERACYJNE NA STOPNIOWO POPRAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Obiecujący początek roku dla Grupy Cyfrowy Polsat

Obiecujący początek roku dla Grupy Cyfrowy Polsat Komunikat prasowy Warszawa, 14 maja 2015 r. Obiecujący początek roku dla Grupy Cyfrowy Polsat Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat w wyniku konsekwentnej realizacji strategii rozwoju w obszarze usług zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

GRUPA TVN OGŁASZA SOLIDNE WYNIKI NA TLE OSŁABIONEGO RYNKU

GRUPA TVN OGŁASZA SOLIDNE WYNIKI NA TLE OSŁABIONEGO RYNKU KOMUNIKAT PRASOWY TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa tel. (22) 856 60 60 fax. (22) 856 66 66 www.investor.tvn.pl www.tvn.pl www.onet.pl www.n.pl www.tvn.pl/grupatvn/media GRUPA TVN OGŁASZA SOLIDNE

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU 18 sierpnia 2009 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1H 2015

Wyniki finansowe 1H 2015 Wyniki finansowe 1H 2015 26 sierpnia 2015 r. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań,

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

CAŁOROCZNE WYNIKI TVN ZGODNE Z OCZEKIWANIAMI SPÓŁKI I Z DYNAMIKĄ POWYŻEJ RYNKOWEJ DZIĘKI WYSOKIEMU WZROSTOWI UDZIAŁÓW W OGLĄDALNOŚCI

CAŁOROCZNE WYNIKI TVN ZGODNE Z OCZEKIWANIAMI SPÓŁKI I Z DYNAMIKĄ POWYŻEJ RYNKOWEJ DZIĘKI WYSOKIEMU WZROSTOWI UDZIAŁÓW W OGLĄDALNOŚCI KOMUNIKAT PRASOWY TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa tel. (22) 856 60 60 fax. (22) 856 66 66 www.tvn.pl www.prasa.tvn.pl www.investor.tvn.pl CAŁOROCZNE WYNIKI TVN ZGODNE Z OCZEKIWANIAMI SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2013 roku Cyfrowy Polsat: stabilne wyniki za III kwartał

Publikacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2013 roku Cyfrowy Polsat: stabilne wyniki za III kwartał Publikacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2013 roku Cyfrowy Polsat: stabilne wyniki za III kwartał Komunikat prasowy Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat odnotowała

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 sierpnia 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 215 ROK 11 marca 216 KLUCZOWE WYDARZENIA 215 ROKU Osiągnięcie w relacji do 214 roku: ponad dwukrotnie wyższy wynik EBIT oraz zysk netto ponad 4% wzrost nakładów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

GRUPA TVN NAJBARDZIEJ OPINIOTWÓRCZA W 2009 ROKU

GRUPA TVN NAJBARDZIEJ OPINIOTWÓRCZA W 2009 ROKU KOMUNIKAT PRASOWY TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa tel. (22) 856 60 60 fax. (22) 856 66 66 www.investor.tvn.pl www.tvn.pl www.onet.pl www.n.pl http://prasa.tvn.onet.pl GRUPA TVN NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3Q 2015 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 3Q 2015 r. dla analityków i inwestorów Przychody Grupy Polsat w 3Q 15 osiągnęły poziom 2.415 mln PLN w wyniku: Niższych przychodów z telefonii komórkowej, mitygowanych częściowo przez wzrost przychodów z Internetu mobilnego i płatnej telewizji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku,

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, w tabeli: Rachunek przepływów pienięŝnych za okres 01.01 do 30.06.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA PREZENTACJA WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I MEDIÓW LISTOPAD 2015 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy Warszawa, 15 maja 2013 r. Publikacja wyników finansowych za I kwartał 2013 roku Stabilny rozwój Cyfrowego Polsatu

Komunikat prasowy Warszawa, 15 maja 2013 r. Publikacja wyników finansowych za I kwartał 2013 roku Stabilny rozwój Cyfrowego Polsatu Komunikat prasowy Warszawa, 15 maja 2013 r. Publikacja wyników finansowych za I kwartał 2013 roku Stabilny rozwój Cyfrowego Polsatu Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat prezentuje bardzo dobre wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2012 PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO

III KWARTAŁ 2012 PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO III KWARTAŁ 2012 PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO OGLĄDALNOŚĆ I PRZYCHODY Z REKLAM Przychody reklamowe Grupy w okresie styczeń-wrzesień 2012 r. wyniosły 11 574 tys. zł, co stanowi ponad 109% wzrost w porównaniu

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A.

PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A. PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A. Forum Rynku instrumentów dłużnych i derywatów stopy procentowej Warszawa, maj 2013 PERSPEKTYWA: EMITENT Forum Rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Warszawa Marzec 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition 23 Marca 2011 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ TVN S.A. ZA OKRES TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ TVN S.A. ZA OKRES TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ TVN S.A. ZA OKRES TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 R. 1 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I... 6 Omówienie wyników operacyjnych i sytuacji finansowej... 6 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Grupa Cyfrowy Polsat: bardzo dobre wyniki operacyjno finansowe w III kwartale 2014 r.

Grupa Cyfrowy Polsat: bardzo dobre wyniki operacyjno finansowe w III kwartale 2014 r. Komunikat prasowy Warszawa, 13 listopada 2014 r. Grupa Cyfrowy Polsat: bardzo dobre wyniki operacyjno finansowe w III kwartale 2014 r. W III kw. br. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat, m.in. dzięki doskonałym

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, 12 listopada 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na bieżący

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 sierpnia 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 sierpnia 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 3 9 sierpnia 2015 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 5.08 Puls Biznesu: Dobijanie do miliarda W prowadzonej od lutego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 maja 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 maja 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 11 17 maja 2015 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 11.05 Puls Biznesu: Netia wjeżdża na tory Autor: Marcel Zatoński Netia podpisała z PKP przedwstępną

Bardziej szczegółowo

styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r.

styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. PIERWSZY KWARTAŁ 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Działania budujące wartość ACTION 3. Osiągnięcia spółek Grupy ACTION 4. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa publikuje wyniki finansowe za II kwartał 2012 roku Kolejny kwartał wzrostów w Cyfrowym Polsacie

Grupa Kapitałowa publikuje wyniki finansowe za II kwartał 2012 roku Kolejny kwartał wzrostów w Cyfrowym Polsacie Komunikat prasowy Warszawa, dn. 30 sierpnia 2012 r. Grupa Kapitałowa publikuje wyniki finansowe za II kwartał 2012 roku Kolejny kwartał wzrostów w Cyfrowym Polsacie Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat odnotowała

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r.

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r. Warszawa 6 listopada 2009 r. Zastrzeżenie Niniejsza Prezentacja ( Prezentacja ) nie jest przeznaczona do dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub i Japonii.

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ TVN S.A. ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA 2009 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ TVN S.A. ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA 2009 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ TVN S.A. ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA 2009 R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...4 Omówienie wyników operacyjnych i sytuacji finansowej...4 Inne informacje istotne dla oceny

Bardziej szczegółowo

Akwizycja Trader.com (Polska) Sp. z o.o.

Akwizycja Trader.com (Polska) Sp. z o.o. Akwizycja Sp. z o.o. Szczegóły transakcji Agora kupuje 1% akcji Spółka Sprzedający Sp. z o.o. Pronto Invest B.V. (grupa Trader Media East Limited wchodząca w skład wiodącej tureckiej grupy medialnej Hurriyet)

Bardziej szczegółowo