Grupa TVN Wyniki finansowe za 3 kwartał 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa TVN Wyniki finansowe za 3 kwartał 2009 roku"

Transkrypt

1 Grupa TVN Wyniki finansowe za 3 kwartał 29 roku Wojciech Kostrzewa, Przewodniczący Rady Nadzorczej TVN Markus Tellenbach, CEO Grupy TVN, CEO n Piotr Walter, Wiceprezes Zarządu Grupy TVN ds. Telewizji Łukasz Wejchert, Wiceprezes Zarządu Grupy TVN ds. Online, CEO Onet Rafał Wyszomierski, Członek Zarządu, CFO 3 listopada 29 r.

2 ZastrzeŜenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez TVN S.A. ( Spółka ) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby akcjonariuszy i klientów TVN S.A. oraz analityków rynku i w Ŝadnym przypadku nie moŝe być traktowana jako część zaproszenia do lub oferty nabycia papierów wartościowych, zaproszenia do dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących papierów wartościowych, zachęta do złoŝenia oferty nabycia lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych TVN S.A.. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i w opinii Spółki wiarygodnych źródeł. TVN S.A. nie moŝe jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. TVN S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezaleŝnej weryfikacji i w kaŝdym wypadku mogą podlegać zmianom. Publikowanie przez TVN S.A. danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez TVN S.A. w ramach raportów bieŝących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do przekazywania ich w ramach wypełniania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych jako spółki publicznej. W Ŝadnym wypadku nie naleŝy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane złoŝenie oświadczenia czy zapewnienia jakiegokolwiek rodzaju przez TVN S.A. lub osoby działające w imieniu TVN S.A.. Ponadto, ani TVN S.A., ani osoby działające w imieniu TVN S.A. nie ponoszą pod Ŝadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. TVN S.A. nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów TVN S.A. lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary TVN S.A., chyba Ŝe obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora mediów telewizyjnych w Polsce, w tym informacje dotyczące udziału TVN S.A. oraz jej wybranych konkurentów w rynku. Z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące wyłącznie ze wskazanego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyŝej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące od osób trzecich, które zostały wskazane w niniejszej Prezentacji, oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu TVN S.A. i jej znajomości sektora, w którym TVN S.A. prowadzi działalność. Ze względu na fakt, Ŝe informacje rynkowe, o których mowa powyŝej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oraz nie zostały zweryfikowane przez niezaleŝne podmioty, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako informacje pochodzące od osób trzecich ze wskazanego źródła. Domniemywa się, Ŝe takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach oraz Ŝe przygotowane informacje rynkowe naleŝycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których TVN S.A. prowadzi działalność. Nie ma jednak pewności, Ŝe takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwszą podstawą do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani Ŝe informacje rynkowe pochodzące z innych źródeł nie będą róŝnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej Prezentacji. TVN S.A. zwraca uwagę osobom zapoznającym się z niniejszą Prezentacją, Ŝe jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych TVN S.A., prognoz, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących TVN S.A. są raporty bieŝące i okresowe przekazywane przez TVN S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. Niniejsza Prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 2

3 Wydarzenia w 3 kwartale 29 Nowa struktura Zarządu Grupy TVN Realizacja strategii integracji aktywów Grupy TVN Kanał TVN zwycięzcą sezonu jesiennego dzięki atrakcyjnej ofercie programowej Utrzymanie rentowności ma poziomie marŝy EBTDA Program optymalizacji kosztów Dywersyfikacja przychodów oraz relatywna odporność biznesu TVN Pierwsze oznaki poprawy na rynku reklamy w IV kwartale 3

4 Nowa struktura Zarządu Grupy TVN Realizacja strategii integracji aktywów Grupy TVN Online Cross-selling reklam Koncentracja na kontencie premium Własny kontent Przchody transakcyjne -> e-commerce Płatna telewizja Repozycjonowanie w kierunku oferty dla całego rynku Zwiększenie świadomości marki dzięki TVN Koncentracja na własnym kontentcie Wykorzystanie siły zakupowej Grupy TVN Produkcja i nadawanie TV Najsilniejszy Brand na polskim rynku Historia stabilnych i odpornych przepływów finansowych Wykorzystanie pozycji kanału TVN w promocji Online and Pay TV Kanały tematyczne źródłem wzrostu Zwiększenie korzyści skali i moŝliwości cross selling pomiędzy segmentami Wykorzystanie siły marketingowej TVN do promocji Online and Pay-TV segments SprzedaŜ reklam w róŝnorodnych mediach Korzyści z migracji uŝytkowników pomiędzy ofertą Grupy 4

5 TVN zwycięzcą sezonu jesiennego dzięki atrakcyjnej ofercie programowej TVN utrzymał wiodącą pozycję w grupie docelowej Całodobowa oglądalność w grupie docelowej na poziomie 17,7% Oglądalność w peak time na poziomie 22,5% Rekordowy sobotni wynik oglądalności w dniu 3 i 31 października: całodobowa oglądalność na poziomie 25,8% i 3,7% w peak time w komercyjnej grupie docelowej oraz całodobowa oglądalność na poziomie 26,5% i 33,9% w peak time w komercyjnej grupie docelowej 5

6 Utrzymanie rentowności na poziomie marŝy EBITDA Program optymalizacji kosztów Dywersyfikacja przychodów i relatywna odporność biznesu TV 1. Wzrost skonsolidowanych przychodów o 2,9% rdr do 428 mln zł 2. Spadek skonsolidowanej EBITDA o 48,4% rdr do 49 mln zł, marŝa EBITDA na poziomie 11,4% 3. Skonsolidowane przychody spadły o 5,2% rdr do 335 mln zł (z wyłączeniem wpływu platformy n ) Spadek skonsolidowanej EBITDA z wyłączeniem platformy n o 13,6% rdr do 82 mln zł, marŝa EBITDA na poziomie 24,1% 6

7 Pierwsze sygnały oŝywienia na rynku reklamy w 4 kw. Prognoza wzrostu PKB w 21 roku Bank światowy: + 1,6% JP Morgan: + 3% Spodziewany powrót do tempa rozwoju polskiej gospodarki na poziomie od 4% do 6% w średnim okresie 7

8 Rynek reklamy w 3 kwartale 29 roku

9 Rynek reklamy w 3 kwartale 29 r. Nasze przychody z reklamy telewizyjnej spadły o 14%, dynamika zbliŝona do całego rynku Grupa TVN utrzymała udział w rynku reklamy telewizyjnej na poziomie 35% w okresie 9 miesięcy 29 r. Onet utrzymał udział w rynku reklamy display na poziomie ok. 3% 9

10 Rynek reklamy w 3 kwartale 29 r % % % % kw kw. 29 Miliony PLN źródło: Starlink Reklama telewizyjna Reklama internetowa Pozostałe 1

11 TVN vs. rynek Rynek reklamy telewizyjnej 1 Rynek reklamy online 1-13% + 1% % kw kw % kw kw. 29 Grupa TVN 2 Pozostałe Grupa TVN Pozostałe Miliony PLN 1 Źródło: Starlink, dane własne 2 Włączając sponsoring 11

12 Telewizja

13 Główne wydarzenie w 3 kwartale 29 r. Efektywny program kontroli kosztów programowych Doskonała oglądalność w sezonie jesiennym Doskonałe wyniki kanałów tematycznych 13

14 Kanał TVN polityka programowa Sezon wiosenny TVN POLSAT TVP1 TVP2 Sezon jesienny Paźdź. 23.9% 2% 18.7% 17.1% 14.6% 1% Maj Czerw iec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Źródło: AGB NMR Peak time: 18:-23:,

15 Kanał TVN sukces dzięki produkcjom własnym 5% 4% 3% 2% 1% Dni powszednie, średnio BrzydUla Fakty Doskonała oglądalność dzięki produkcjom własnym: silna pozycja w dni powszednie w peak time dzięki BrzydUli oraz Faktom; doskonała oglądalność w soboty dzięki Mam Talent; Nieprzerwany sukces Tańca z Gwiazdami w niedzielę % 17:-17:14 17:3-17:44 18:-18:14 18:3-18:44 19:-19:14 19:3-19:44 2:-2: 5% BrzydUla (powtórki) i Fakty Sobota średnio Mam Talent 5% Fakty Niedziela, średnio Taniec z Gwiazdami Teraz albo nigdy 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % 17:-17:14 17:45-17:59 18:3-18:44 19:15-19:29 2:-2:14 2:45-2:59 21:3-21:44 22:15-22:29 % 17:-17:14 17:45-17:59 18:3-18:44 19:15-19:29 2:-2:14 2:45-2:59 21:3-21:44 22:15-22:29 Źródło: AGB NMR TVN POLSAT TVP1 TVP2 Peak time, 16-49, Od 6 Września do 31 października 29 15

16 Wzrost oglądalności kanałów tematycznych TVN w długim okresie 8% Kanały tematyczne TVN 1 6,1% 6,% 6,2% 6% 4,7% 4% 3,8% 3,7% 3,9% 3,3% 2,8% 3,2% 2% 3 kw. 3 kw. 1 3 kw. 2 3 kw. 3 3 kw. 4 3 kw. 5 3 kw. 6 3 kw. 7 3 kw. 8 3 kw. 9 Źródło: AGB NMR Całodobowo, TVN24, TVN Style, TVN Turbo, TVN Meteo, Mango, TVN CNBC, TVN7 16

17 Profil widowni wpływa na najlepszy potencjał monetyzacji Obszary miejskie TVN CNBC Biznes TVN 24 TV Puls TVN Meteo TVN Turbo TVN Style TVP Info TVN TVN siedem TVP1 TV4 Niskie dochody Wysokie dochody Polsat TVP2 Polsat News Polsat Cafe Obszary wiejskie Źródło: AGB NMR Styczeń - Wrzesień 29 roku 17

18 Platforma n

19 Wydarzenia 3 kwartału 29 r. Przewaga w pozycjonowaniu platformy n przed sezonem zimowym Nowa oferta programowa we wrześniu i październiku 5 nowych kanałów HD: Animal Planet HD / National Geographic Wild HD / 2 kanały filmowe nfilm HD / Eurosport II W SUMIE: n 14 HD / C+ 9 HD / Polsat Cyfrowy 6 HD Nowy dekoder z zaawansowaną funkcjonalnością Nowy dekoder: Turbo Box 5 GB (wcześniej 25 GB) Szybki rozwój TNK Cztery razy więcej miejsca do nagrywania: pojemność 1 filmów / dostęp do You Tube i gier 33% udział doładowanych kart na początku roku 44% udział doładowanych kart obecnie PodwyŜszony odpływ klientów z powodu zmiany warunków świadczenia usług Rewelacyjny start Ligi Mistrzów: tylko w n wszystkie mecze na Ŝywo 19

20 Wzrost liczby subskrybentów post-paid o 22 tys. r/r 571 tys. subskrybentów post-paid na koniec września 29 roku 73 tys. ogółem aktywnych abonentów na koniec września 29 roku % kw kw tys. podpisanych umów tys. uŝytkowników 2

21 Spadający współczynnik odpływu klientów, chwilowy wzrost spowodowany zmianami w regulaminie Churn w 29 YTD (post-paid) Subskrybenci Churn Styczeń Luty Marzec Kw iecień Maj Czerw iec Lipiec Sierpień Wrzesień 21

22 ARPU platformy n 8 ARPU w kwartałach kw kw kw kw kw. 29 PLN 22

23 Online

24 Grupa Onet.pl dociera do 73% polskich internautów Portal horyzontalny nr 1 w Polsce - 12,1 mln uŝytkowników oraz wiodące serwisy tematyczne Reklama wizerunkowa przenosi się do Internetu zyskują serwisy premium Miesięcznie PV (mld) Ranking grup wg kategorii tematycznych (mln PV s) 5 3 Onet.pl Group Wirtualna Polska Group 3,3 2 Gazeta.pl Group Interia.pl Group 2,5 2, o2.pl Group 1,9,3,3 Onet.pl Wirtualna Polska Interia.pl o2.pl Gazeta.pl News Sport Automotive Bussiness Źródło: Megapanel PBI/Gemius Sierpień 29 roku 24

25 Główne wydarzenia w 3 kwartale 29 r. Przychody odporne na wahania koniunktury (reklamodawcy preferują liderów) Płaski poziom przychodów z reklam mimo kurczącego się rynku On-line display udział w rynku reklamy w I połowie 29 roku - ok. 3% Skuteczna dywersyfikacja przychodów Zumi.pl (lokalizator i mapy): +52% wzrost przychodów r/r Sympatia.pl (serwis randkowy): +38% wzrost przychodów r/r Dalsze prace nad nowymi projektami w 4 kwartale Otwarcie serwerowni w Krakowie Najnowocześniejsza serwerownia w Polsce Solidna baza technologiczna pod przyszłą ekspansję (online video jako podstawa przyszłego rozwoju) Korzyści podatkowe Dodatkowe źródło przychodów 25

26 Grupa TVN Wyniki finansowe za 3 kwartał 29 r. i 9M 29 r.

27 Wzrost przychodów o 21% w 3 kw. i 11% w 9M 29 Przychody w 3 kw. 29 Przychody w 9M % % kw kw M 28 9M 29 1 Kontrybucja platformy n do przychodów Miliony PLN 1 ITI Neovision konsolidowane metodą pełną od 11 marca 29 r. 27

28 Przychody pozareklamowe generują wzrost 6 Struktura wzrostu przychodów w 3 kw % Przychody w 3 kw. 28 n 1 Przychody subskrybcyjne 2 Audiotele, Teleshopping Pozostałe Przychody reklamowe i sponsoring Pryzchody w 3 kw. 29 Struktura wzrostu przychodów w 9M % Miliony PLN 5 Przychody w 9M 28 1 Wpływ konsolidacji platformy n na przychody n 1 Przychody subskrybcyjne 2 Audiotele, Teleshopping Pozostałe Przychody reklamowe i sponsoring Pryzchody w 9M Włączając przychody subskrypcyjne związane z Internetem

29 NajwyŜsza ujemna dynamika rynku reklamy w 2 kw. 29 r Dynamika kwartalnych przychodów Grupy TVN w 29 r. 25% 2% 15% Przychody reklamowe i sponsoring Przychody całkowite 21% 1% 8% 6%? 5% % -5% -3% -1% -15% -17% -12% -2% 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 29

30 Szybki postęp dywersyfikacji przychodów Przychody według kanałów w 3 kw. 28 r. Przychody według kanałów w 3 kw. 29 Inne kanały tematyczne 1% Kanał TVN 63% TVN 24 1% Mango 3% Online 13% Inne kanały tematyczne 8% Kanał TVN 45% TVN 24 1% Mango 4% Online 11% platforma n 23% Przychody według źródła w 3 kw. 28 r. Przychody według źródła w 3 kw. 29 r. Reklama internetowa 11% Reklama internetowa 9% Przychody od klientów indywidualnych 1 16% Reklama telewizyjna 7% Przychody od klientów indywidualnych 1 15% Other 3% Reklama telewizyjna 5% Opłaty abonamentowe n 23% Other 2% 1 Przychody od klientów indywidualnych: przychody z call TV & SMS, abonamentu telewizji kablowych i DTH, przychody z telezakupów, opłaty za usługi internetowe, przychody z dystrybucji kinowej filmów 3

31 Utrzymanie bazy kosztowej 5 Struktura dynamiki kosztów w 3 kw % kw. 28 Koszty programowe 1 SG&A Pozostałe TVN Warszawa 3 kw. 29 bez 'n' 'n' 3 kw Struktura dynamiki kosztów w 9M % Miliony PLN 9M 28 Koszty programowe 1 Pozycja zawiera: pozostałe koszty uzyskania przychodów oraz pozostałe koszty operacyjne netto 1 SG&A Pozostałe TVN Warszawa 9M 29 bez 'n' 'n' 9M 29 31

32 EBITDA i marŝa EBITDA EBITDA korygowana 1 i marŝaebitdakorygowana 1 w 3 kw. 29 EBITDA korygowana 1 i marŝa EBITDA korygowana 1 w 9M % 82 4% % 414 5% 45% 5 27% 24% 3% 2% 3 36% 34% 4% 35% 3% 3 kw kw % 9M 28 9M % Miliony PLN 1 Z wyłączeniem wpływu konsolidacji n 32

33 Nadawanie i produkcja telewizyjna w 3 kw. 29 Przychody EBITDA i marŝa EBITDA % 294-7% % 79 4% 2 35% 5 31% 29% 3% 3 kw kw kw kw % Miliony PLN 33

34 Dobre wyniki kanałów tematycznych w 3 kw. 29 r. - 7% Przychody kanału TVN Przychody kanału TVN 24 Przychody pozostałych kanałów tematycznych % % % kw kw kw kw kw kw. 29 EBITDA & marŝa EBITDA kanału TVN EBITDA i marŝa EBITDA kanału TVN 24 EBITDA i mara EBITDA pozostałych kanałów tematycznych % 54 37% 28% 3 kw kw. 29 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% % 7 46% 2% 3 kw kw. 29 9% 7% 5% 3% 1% % 5% % 2 3 kw kw. 29 2% 1% % Miliony PLN 34

35 Odporność przychodów segmentu Online, EBITDA obciąŝona kosztami nowych projektów Przychody gotówkowe Gotówkowa EBITDA i gotówkowa marŝa EBITDA % Zakończone projekty dla operatorów telekomunikacyjnych % % 1-17% 9 3% % 24% 1% 3 kw kw kw kw. 29 Miliony PLN 35

36 Imponujący wzrost przychodów platformy n Revenue EBITDA 15 3 kw kw % % -15 Wpływ zmiany kursów walutowych 3 kw kw Miliony PLN 36

37 Koszty finansowe Miliony PLN 9M 29 9M 28 3 kw kw. 28 Przychody inwestycyjne, netto Koszty finansowe, netto Wynik na działalności finansowej RóŜnice kursowe, netto Zabezpieczenie, opcje walutowe Strata na wycenie wartości godziwej poŝyczki 1-26 Wbudowane opcje wcześniejszej spłaty Odsetki od Senior Notes Odsetki od obligacji w PLN, długu n do ITI, kredytów bankowych Pozostałe, netto Wynik na działalności finansowej do jednostki stowarzyszonej rozpoznana w związku z konsolidacją 37

38 Zysk netto Zysk netto w 3 kw. 29 Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN w 3 kw kw kw kw kw. 29 Zysk netto w 9M kw. 29 Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN w 9M % - 35% Miliony PLN 9M 28 9M 29 9M 28 9M 29 38

39 Przepływy finansowe w 9M 29 r Gotówka na 1 początku 29 Przepływy z działalności operacyjnej 2 CAPEX, z wył. 'n' Podatek Odsetki Gotówka wygenerowana przez podstawową działalność Realizacja opcji walutowych PoŜyczki dla 'n' od ITI Wpływ konsolidacji 'n' Dywidenda Buy back Pozostałe Gotówka na koniec 3 kw Miliony PLN 1 Pozycja zawiera: środki pienięŝne i ich ekwiwalenty oraz krótkoterminową część aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 2 Wyłączając zmianę majątku obrotowego n i podatek dochodowy 3 Pozycja zawiera: Nabycie jednostki zaleŝnej (pomniejszone o nabyte środki pienięŝne ), operacyjne przepływy finansowe, wydatki inwestycyjne, udzielone poŝyczki 39

40 Dług netto mln PLN / EUR 3 Września 29 Zapadalność Obligacje Senior Notes grudnia, 213 Obligacje w PLN 5 14 czerwca, 213 Dług platformy n od ITI grudnia, grudnia, 218 Kredyty 11 3 czerwca, 211 Narosłe odsetki Pozostałe 35 - Gotówka Total EBITDA (ostatnie 4 kwartały) Dług netto / EBITDA Dług netto / EBITDA (z wył. długu platformy n od ITI) 2.2-4

41 Dodatkowe slajdy finansowe

42 Nadawanie i produkcja telewizyjna w 9M 29 r. Przychody EBITDA i marŝa EBITDA % % 46 6% 5% 8 2 4% 4% 39% 4 9M 28 9M 29 9M 28 9M 29 3% Miliony PLN 42

43 Dobre wyniki kanałów tematycznych w 9M 29 r. - 7% Przychody kanału TVN Przychody kanału TVN 24 Przychody pozostałych kanałów tematycznych % % % M 28 9M 29 9M 28 9M 29 9M 28 9M 29 EBITDA & marŝa EBITDA kanału TVN EBITDA i marŝa EBITDA kanału TVN 24 EBITDA i mara EBITDA pozostałych kanałów tematycznych 5 6% % % % - 25% % 45% % + 69% 51% 5% % 26% 4% 2% 9M 28 9M 29 3% 9M 28 9M 29 2% 6% 9M 28 9M 29 % Miliony PLN 43

44 Odporność przychodów segmentu Online, EBITDA obciąŝona kosztami nowych projektów Przychody gotówkowe Gotówkowa EBITDA i gotówkowa marŝa EBITDA 18 Zakończone projekty dla operatorów telekomunikacyjnych % 125-1% % % % 3% % 1 9M 28 9M 29 9M 28 9M 29 1% Miliony PLN 44

45 Imponujący wzrost przychodów platformy n Przychody EBITDA 4 9M 28 9M % % -5 Wpływ zmiany kursów walutowych 9M 28 9M Miliony PLN 45

46 Struktura przychodów mln PLN 9M 29 9M 28 Zmiana % 1 3 kw kw. 28 Zmiana % 1 Przychody reklamowe (włączając online) % % Reklama telewizyjna % % Reklama internetowa % % Przychody ze Sponsoringu % % Audiotele, Teleshoping % % Opłaty od uŝytkowników Internetu % % Przychody od operatorów platform cyfrowych i telewizji kablowych Wpływ konsolidacji platformy n na przychody % % Pozostałe przychody % % PRZYCHODY RAZEM % % 46 1 obliczenia oparte na przychodach przed zaokrągleniem

47 Struktura przychodów według segmentów mln PLN 9M 29 9M 28 Zmiana% 1 3 kw kw. 28 Zmiana% 1 Nadawanie i produkcja telewizyjna % % Kanał TVN % % Przychody reklamowe % % Sponsoring % % Pozostałe % % Kanał TVN % % Opłaty subskrypcyjne % % Przychody reklamowe % % Sponsoring % % Pozostałe % % Kanały tematyczne % % Opłaty subskrypcyjne % % Przychody reklamowe % % Sponsoring % % Pozostałe % 2 2-4% Wyłączenia konsolidacyjne segmentu Nadawanie i produkcja telewizyjna Online % % Onet % % Przychody reklamowe (bez ZUMI) % % Przychody od uŝytkowników % % Pozostałe % % Pozostałe przychody % % Zumi % % Pozostałe % % Wyłączenia konsolidacyjne segmentu Online Platforma n Przychody subskrypcyjne Pozostałe Pozostałe przychody % % Pozostałe pozycje uzgadniające PRZYCHODY RAZEM % obliczenia oparte na przychodach przed zaokrągleniem 47

48

WYNIKI FINANSOWE GRUPY TVN ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU WARSZAWA, 5 MAJA 2015 R.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY TVN ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU WARSZAWA, 5 MAJA 2015 R. WYNIKI FINANSOWE GRUPY TVN ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU WARSZAWA, 5 MAJA 2015 R. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez TVN S.A. ( Spółka ) wyłącznie w celu informacyjnym

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q3 2016 Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy TVN za czwarty kwartał i cały rok 2011

Wyniki finansowe Grupy TVN za czwarty kwartał i cały rok 2011 Wyniki finansowe Grupy TVN za czwarty kwartał i cały rok 211 Markus Tellenbach, Prezes Zarządu, CEO n Piotr Walter, Wiceprezes Zarządu ds. Telewizji Robert Bednarski, Członek Zarządu, CEO Onet John Driscoll,

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności, wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03. Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.2015 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO

Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO Warszawa, 31 sierpnia 2012 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku

Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku Wolfgang Lübbert, Dyrektor Zarządzający Małgorzata Majewska-Śliwa, Dyrektor Finansowy Warszawa, 14 listopada, 2014 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki pierwszego kwartału 2014

Grupa Arctic Paper Wyniki pierwszego kwartału 2014 Grupa Arctic Paper Wyniki pierwszego kwartału 2014 Wolfgang Lübbert, Dyrektor Zarządzający Małgorzata Majewska-Śliwa, Dyrektor Finansowy Warszawa, 15 maja 2014 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 1Q 13. 15 maja 2013 r.

Wyniki za 1Q 13. 15 maja 2013 r. Wyniki za 1Q 13 15 maja 2013 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej i j prezentacji mogą zawierać ć stwierdzenia i odnoszące się do przyszłychł oczekiwań, rozumiane jako wszystkie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy TVN za trzeci kwartał 2012 r.

Wyniki finansowe Grupy TVN za trzeci kwartał 2012 r. Wyniki finansowe Grupy TVN za trzeci kwartał 212 r. Markus Tellenbach, Prezes Zarządu Grupy TVN, CEO n Piotr Walter, Wiceprezes Zarządu Grupy TVN ds. Telewizji Robert Bednarski, CEO Onet John Driscoll,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 3Q listopada 2011 r.

Wyniki za 3Q listopada 2011 r. Wyniki za 3Q 11 15 listopada 2011 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań, rozumiane jako wszystkie stwierdzenia(z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

TVN OGŁASZA WYNIKI FINANSOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ ORAZ 2009 R.

TVN OGŁASZA WYNIKI FINANSOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ ORAZ 2009 R. KOMUNIKAT PRASOWY TVN OGŁASZA WYNIKI FINANSOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ ORAZ 2009 R. Skonsolidowane przychody netto w IV kwartale 2009 r. wzrosły o 14,9% do 680 mln zł Kanał TVN umacnia pozycję jako wiodący

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych Komunikat prasowy Warszawa, 12 maja 2016 r. Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych W I kwartale br. Grupa Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 3Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Doskonałe wyniki sprzedaży podstawowych produktów grupy wsparte komunikacją oferty SmartDOM Wzrost całkowitej liczby RGU w 3Q 14 do 16,4 mln Stabilna baza klientów kontraktowych wynosząca 6,2 mln o ARPU

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za pierwsze półrocze 2014 roku

Grupa Arctic Paper Wyniki za pierwsze półrocze 2014 roku Grupa Arctic Paper Wyniki za pierwsze półrocze 2014 roku Wolfgang Lübbert, Dyrektor Zarządzający Małgorzata Majewska-Śliwa, Dyrektor Finansowy Warszawa, 4 września 2014 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008 Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 28 r. 14 maja 28 1 Najważniejsze wydarzenia I kwartał 28 r. Dominik Libicki, Prezes Zarządu 2 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012

PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012 PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012 Dobry początek roku Telewizja Kino Polska i Filmbox odnotowują znaczący wzrost oglądalności i przychodów z reklam Wynik badań oglądalności Telewizji Kino

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ 2013 PREZENTACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

I KWARTAŁ 2013 PREZENTACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2013 PREZENTACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Wypłata zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok 2012 w wysokości 0,50 zł brutto na jedną akcję Zmiana formuły

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r.

Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r. Komunikat prasowy Warszawa, 28 sierpnia 2014 r. Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat publikuje doskonałe wyniki operacyjne i

Bardziej szczegółowo

TVN RAPORTUJE WYNIKI ZA II KWARTAŁ ORAZ PÓŁROCZE 2009 R.

TVN RAPORTUJE WYNIKI ZA II KWARTAŁ ORAZ PÓŁROCZE 2009 R. KOMUNIKAT PRASOWY TVN RAPORTUJE WYNIKI ZA II KWARTAŁ ORAZ PÓŁROCZE 2009 R. Warszawa 13 sierpnia 2009 r. Grupa TVN, wiodąca grupa medialna w Polsce, ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe za II kwartał oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki za II kw. i. 26 sierpnia 2010 r.

Wyniki za II kw. i. 26 sierpnia 2010 r. Wyniki za II kw. i Ipółrocze 2010 r. 26 sierpnia 2010 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2Q sierpnia 2012 r.

Wyniki za 2Q sierpnia 2012 r. Wyniki za 2Q 12 30 sierpnia 2012 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej i j prezentacji mogą zawierać ć stwierdzenia i odnoszące się do przyszłychł oczekiwań, rozumiane jako wszystkie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Skuteczna realizacja strategii multiplay ponad 13 mln usług świadczonych w modelu kontraktowym

Skuteczna realizacja strategii multiplay ponad 13 mln usług świadczonych w modelu kontraktowym Komunikat prasowy Warszawa, 9 listopada 2016 r. Skuteczna realizacja strategii multiplay ponad 13 mln usług świadczonych w modelu kontraktowym Grupa Polsat prezentuje bardzo dobre wyniki za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 1Q maja 2012 r.

Wyniki za 1Q maja 2012 r. Wyniki za 1Q 12 15 maja 2012 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej i j prezentacji mogą zawierać ć stwierdzenia i odnoszące się do przyszłychł oczekiwań, rozumiane jako wszystkie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA TVN POPRAWIŁA SWOJE WYNIKI W PIERWSZYM KWARTALE 2011 - Wysoki wzrost segmentów płatnej telewizji i Online -

GRUPA TVN POPRAWIŁA SWOJE WYNIKI W PIERWSZYM KWARTALE 2011 - Wysoki wzrost segmentów płatnej telewizji i Online - KOMUNIKAT PRASOWY TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa tel. (22) 856 60 60 fax. (22) 856 66 66 www.investor.tvn.pl www.tvn.pl www.onet.pl www.n.pl www.tvn.pl/grupatvn/media GRUPA TVN POPRAWIŁA SWOJE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A. DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO

I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO OGLĄDALNOŚĆ I PRZYCHODY Z REKLAM TELEWIZJA KINO POLSKA I FILMBOX CIESZĄ SIĘ CORAZ WIĘKSZYM ZAINTERESOWANIEM WŚRÓD WIDZÓW Przychody reklamowe Grupy w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów Przychody Grupy Polsat w 4Q 15 wzrosły r/r o 3,5% do poziomu 2.610 mln PLN głównie w wyniku: Wzrostu przychodów hurtowych, głównie dzięki znacznie wyższym przychodom reklamowym Telewizji Polsat, jak również

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A.

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 9 listopada 2016 r. Prezentacja wyników za okres I-III kw. 2016 r. 50 40 30 20 10 0 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2013-2016 YTD Obroty na

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2015 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2015 r. dla analityków i inwestorów Kolejny kwartał bardzo dobrych wyników sprzedaży podstawowych produktów grupy wspartych komunikacją oferty smartdom Całkowita liczba RGU na poziomie 16,429 mln, z czego 75% RGU świadczonych w modelu kontraktowym

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Kontynuacja wzrostu przychodów Grupy Polsat w 1Q 14 o 4% do 727 mln PLN głównie dzięki: - wzrostowi organicznemu segmentu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Q2 2013. 28 sierpnia 2013 r.

Q2 2013. 28 sierpnia 2013 r. Wyniki za Q2 2013 28 sierpnia 2013 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej i j prezentacji mogą zawierać ć stwierdzenia i odnoszące się do przyszłychł oczekiwań, rozumiane jako wszystkie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 4Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 4Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Doskonałe wyniki sprzedaży podstawowych produktów grupy wsparte komunikacją oferty smartdom Wzrost całkowitej liczby RGU do 16,482 mln o 75% RGU świadczonych w modelu kontraktowym o Nr 1 na rynku płatnej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 2Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 2Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Udany kwartał grupy zarówno pod względem wyników finansowych, jak również tempa realizacji zapowiedzianych synergii operacyjnych i finansowych. Doskonałe wyniki sprzedaży W ofercie SmartDOM jest już ponad

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 4Q 2016 i 2016 r.

Wyniki finansowe 4Q 2016 i 2016 r. Wyniki finansowe 4Q 2016 i 2016 r. 16 marca 2017 r. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU 16 października 2008 r. 1 zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

4FUN MEDIA SA GRUPA KAPITAŁOWA

4FUN MEDIA SA GRUPA KAPITAŁOWA PROFIL DZIAŁALNOŚCI PROFIL DZIAŁALNOŚCI 4FUN MEDIA SA GRUPA KAPITAŁOWA nadawca, producent i dystrybutor kanałów telewizji tematycznych STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ 100% Program Sp. z o.o. Spółka zależna

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe 3Q2014 mln PLN Dynamika przychodów Rekordowy III kwartał przed rokiem Przychody kwartalnie 78,9 98 128 112

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Co piąty klient w programie smartdom skuteczna realizacja strategii przez Grupę Cyfrowy Polsat w drugim kwartale 2016 roku

Co piąty klient w programie smartdom skuteczna realizacja strategii przez Grupę Cyfrowy Polsat w drugim kwartale 2016 roku Komunikat prasowy Warszawa, 25 sierpnia 2016 r. Co piąty klient w programie smartdom skuteczna realizacja strategii przez Grupę Cyfrowy Polsat w drugim kwartale 2016 roku Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A. OŚWIADCZENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 1H 2011 11 SIERPNIA 2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Obiecujący początek roku dla Grupy Cyfrowy Polsat

Obiecujący początek roku dla Grupy Cyfrowy Polsat Komunikat prasowy Warszawa, 14 maja 2015 r. Obiecujący początek roku dla Grupy Cyfrowy Polsat Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat w wyniku konsekwentnej realizacji strategii rozwoju w obszarze usług zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji.

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji. DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

GRUPA TVN OGŁASZA SOLIDNE WYNIKI NA TLE OSŁABIONEGO RYNKU

GRUPA TVN OGŁASZA SOLIDNE WYNIKI NA TLE OSŁABIONEGO RYNKU KOMUNIKAT PRASOWY TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa tel. (22) 856 60 60 fax. (22) 856 66 66 www.investor.tvn.pl www.tvn.pl www.onet.pl www.n.pl www.tvn.pl/grupatvn/media GRUPA TVN OGŁASZA SOLIDNE

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008 Wyniki finansowe i rynkowe 3 kw. 28 13 listopada 28 Wyniki finansowe Grupy 3 kw. 28 zmiana % r/r 1-3 kw. 28 zmiana % r/r Przychody, w tym: 285 % 942 2% -reklama - sprzedaż wydawnictw - kolekcje 25 49 7

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

TVN OSIĄGA ŚWIETNE WYNIKI OPERACYJNE NA STOPNIOWO POPRAWIAJĄCYM SIĘ RYNKU REKLAMY TELEWIZYJNEJ

TVN OSIĄGA ŚWIETNE WYNIKI OPERACYJNE NA STOPNIOWO POPRAWIAJĄCYM SIĘ RYNKU REKLAMY TELEWIZYJNEJ KOMUNIKAT PRASOWY TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa tel. (22) 856 60 60 fax. (22) 856 66 66 www.tvn.pl www.prasa.tvn.pl www.investor.tvn.pl TVN OSIĄGA ŚWIETNE WYNIKI OPERACYJNE NA STOPNIOWO POPRAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r.

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego Bratysława, 2009-05-11 Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Zgodnie z 6 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1H 2015

Wyniki finansowe 1H 2015 Wyniki finansowe 1H 2015 26 sierpnia 2015 r. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

CAŁOROCZNE WYNIKI TVN ZGODNE Z OCZEKIWANIAMI SPÓŁKI I Z DYNAMIKĄ POWYŻEJ RYNKOWEJ DZIĘKI WYSOKIEMU WZROSTOWI UDZIAŁÓW W OGLĄDALNOŚCI

CAŁOROCZNE WYNIKI TVN ZGODNE Z OCZEKIWANIAMI SPÓŁKI I Z DYNAMIKĄ POWYŻEJ RYNKOWEJ DZIĘKI WYSOKIEMU WZROSTOWI UDZIAŁÓW W OGLĄDALNOŚCI KOMUNIKAT PRASOWY TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa tel. (22) 856 60 60 fax. (22) 856 66 66 www.tvn.pl www.prasa.tvn.pl www.investor.tvn.pl CAŁOROCZNE WYNIKI TVN ZGODNE Z OCZEKIWANIAMI SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. 14 lutego 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2013 roku Cyfrowy Polsat: stabilne wyniki za III kwartał

Publikacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2013 roku Cyfrowy Polsat: stabilne wyniki za III kwartał Publikacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2013 roku Cyfrowy Polsat: stabilne wyniki za III kwartał Komunikat prasowy Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat odnotowała

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 sierpnia 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 4Q 2015 i 2015 r.

Wyniki finansowe 4Q 2015 i 2015 r. Wyniki finansowe 4Q 2015 i 2015 r. 29 lutego 2016 r. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2017 roku

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2017 roku Komunikat prasowy Warszawa, 11 maja 2017 r. Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2017 roku Wzrost liczby usług kontraktowych, przychodów oraz wyniku EBITDA Grupy Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2017 roku

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2017 roku Komunikat prasowy Warszawa, 11 maja 2017 r. Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2017 roku Wzrost liczby usług kontraktowych, przychodów oraz wyniku EBITDA Grupy Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku,

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, w tabeli: Rachunek przepływów pienięŝnych za okres 01.01 do 30.06.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki za IV kw. i 12 miesięcy 2010 r. 17 marca 2011 roku

Wyniki za IV kw. i 12 miesięcy 2010 r. 17 marca 2011 roku Wyniki za IV kw. i 12 miesięcy 2010 r. 17 marca 2011 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2010 roku. 17 maja 2010 roku

Wyniki za I kwartał 2010 roku. 17 maja 2010 roku Wyniki za I kwartał 2010 roku 17 maja 2010 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 215 ROK 11 marca 216 KLUCZOWE WYDARZENIA 215 ROKU Osiągnięcie w relacji do 214 roku: ponad dwukrotnie wyższy wynik EBIT oraz zysk netto ponad 4% wzrost nakładów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017 Warszawa, 14 listopada 2016 r. Kluczowe wskaźniki I kwartał 2016/2017 (dane skonsolidowane w mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej) I kwartał 2016/2017 I kwartał

Bardziej szczegółowo

Nowa Netia. Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska. Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008

Nowa Netia. Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska. Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008 Nowa Netia Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy).

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo