Raport PPP i obiekty sportowe tłumaczenie wybranych rozdziałów na zlecenie Platformy PPP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport PPP i obiekty sportowe tłumaczenie wybranych rozdziałów na zlecenie Platformy PPP"

Transkrypt

1 Raport PPP i obiekty sportowe tłumaczenie wybranych rozdziałów na zlecenie Platformy PPP Streszczenie str Mimo Ŝe duŝe znaczenie sportu i ruchu dla społeczeństwa jest niekwestionowane, to udostępnianie obiektów sportowych nie jest postrzegane jako niezbędne świadczenie gmin na rzecz zabezpieczenia warunków bytowych. Wręcz przeciwnie. Na przestrzeni ostatnich lat i dziesięcioleci środki budŝetowe przeznaczane na obiekty sportowe zostały znacznie zredukowane. W następstwie tego prawie niemoŝliwe stało się budowanie nowych obiektów sportowych, mimo Ŝe np. w związku ze zmianami demograficznymi (spadek ilości dzieci i młodzieŝy, zwiększenie odsetka rencistów i emerytów przy jednoczesnym wzroście aktywności sportowej w wieku emerytalnym) powstaje duŝe zapotrzebowanie na inwestycje w nowe i inne placówki sportowe. W wielu gminach istniejących obiektów sportowych nie udaje się utrzymać w niezbędnych zakresie. Ze względu na zaniedbania w dziedzinie utrzymywania tych placówek dochodzi do spiętrzenia zaległości inwestycyjnych. W ostatnich latach nastąpiło przyspieszenie na rynku zamówień publicznych w zakresie partnerstw publiczno-prawnych (PPP), jako jednej z moŝliwych dróg umoŝliwiających realizowanie i udostępnianie infrastruktury publicznej. Projekty PPP charakteryzują się koncepcją opartą na cyklu Ŝywotności obiektu, opisem prac opartym na outpucie, optymalnym rozłoŝeniem ryzyka pomiędzy stroną publiczną a prywatnym partnerem oraz wynagrodzeniem za prace zawierającym elementy zachęty. Dzięki temu prywatni partnerzy juŝ w fazie planowania mają znaczne zachęty do tego, by planować, prowadzić i konserwować obiekty sportowe w sposób optymalny dla całego ich cyklu Ŝywotności. Na uzyskanym potencjale efektywności, zapisanej w umowie konserwacji utrzymującej wartość obiektu oraz wysokich standardach dla funkcjonowania obiektu zyskują nie tylko zleceniodawcy ze strony publicznej, ale i uŝytkownicy obiektów sportowych. W ramach projektu PPP i obiekty sportowe zbadano potencjał rynkowy w róŝnych sektorach rynku obiektów sportowych pod kątem tego, czy jest tu moŝliwa realizacja obiektów w ramach PPP. Po przeanalizowaniu dostępnej literatury dokonano podsumowania dotychczasowego rozwoju segmentu rynkowego w zakresie realizacji obiektów sportowych w ramach PPP. Na tej podstawie przeprowadzono własny rekonesans rynku mający postać pytań skierowanych do aktorów rynku (gmin, podmiotów zarządzających, przedsiębiorstw budowlanych i doradców). z którego wyniki zostały równieŝ przedstawione w formie podsumowania w dalszej części sprawozdania. By dokonać zbadania szczególnych projektów dotyczących obiektów sportowych pod kątem tego, czy nadają się one do realizacji w ramach PPP dokonano systematyzacji placówek sportowych. I tak na przykład zajęto się wielkością 1

2 projektu, moŝliwymi poziomami swobody oraz moŝliwościami łączenia takich projektów z innymi projektami obiektów sportowych i obiektami urbanistycznymi. Rekonesans rynku został uzupełniony i anonimowe przykłady ze wszystkich istotnych obszarów zastosowania PPP w przypadku obiektów sportowych. Wynikiem projektu jest niniejsze sprawozdanie, dające wgląd w moŝliwy dalszy rozwój rynku, przegląd potencjału rynkowego oraz przyszłych moŝliwości realizacyjnych dla PPP na róŝnych obszarach zastosowania w odniesieniu do obiektów sportowych oraz propozycje dotyczące dalszego sposobu postępowania. 2

3 Str Wstęp 1.1. Wprowadzenie Sport i ruch stanowią podstawę zdrowego społeczeństwa. Decyzje polityczne dotyczące tego obszaru przyciągają uwagę społeczeństwa. Sport moŝe mieć działanie integracyjne i odgrywa waŝną rolę na wielu obszarach społecznego rozwoju miasta. Otwiera bowiem szanse dla promocji zdrowia i edukacji. Aby nadal zapewnić pozytywne efekty sportu aktorzy gminnej polityki w zakresie sportu muszą zająć się przede wszystkim daleko sięgającymi konsekwencjami wynikającymi ze zmian demograficznych i finansowych wąskich gardeł. Niemcy, jako jedno z niewielu państw, postawiły w latach sześćdziesiątych do osiemdziesiątych na róŝnorodne inwestycje w infrastrukturę sportu (masowego). Do tego momentu liczne placówki zaczęły wymagać modernizacji, pojawiają się nowe wymagania, zaś standardy jakościowe zmieniają się: i tak boiska z nawierzchnią ŜuŜlową, która nie jest ani nowoczesna ani dobra dla zdrowia, zostają zastępowane przez boiska ze sztuczną murawą, hale sportowe zyskują wielofunkcyjne wyposaŝenie, zaś krajobraz pływalni zmienia się podąŝając za trendem wellness. Ponadto uwzględnić naleŝy fakt, Ŝe zwyczaje ludności w zakresie sportu i spędzania czasu wolnego ciągle się zmieniają np. z powodu rozwoju demograficznego. Indywidualizacja aktywności sportowych jest niewątpliwa, jednak nie moŝna tu przeoczyć znaczenia modnych dyscyplin sportowych. Powiązania gminnej polityki w zakresie sportu z innymi obszarami polityki takimi jak środowisko, edukacja, zdrowie i integracja tworzy nowe wyzwania i sposoby postrzegania. Z tego powodu naleŝy zbadać jak w tych warunkach ramowych moŝe powieźć się dalszy rozwój obiektów sportowych uwzględniający zachodzące zmiany w sporcie. By zapewnić zrównowaŝony i efektywny dostęp do infrastruktury publicznej i budynków uŝyteczności publicznej w ubiegłych latach koncepcja uwzględniająca cykl Ŝywotności obiektów rozpowszechniła się takŝe w sferze publicznej. Potencjał efektywności moŝe zostać wykorzystany dzięki daleko idącemu połączeniu w jedno realizacji zadań przez partnerów prywatnych, implementacji zrównowaŝonej koncepcji gospodarowania okraszonej zachętami natury gospodarczej oraz ekonomicznie zasadnemu przeniesieniu ryzyka związanego z planowaniem, budową i działaniem obiektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zadania realizowane przez partnera PPP obejmują zazwyczaj projektowanie, budowę, finansowanie, prowadzenie obiektu oraz konserwację, oraz ewentualnie ponowne jego zagospodarowanie. Modele PPP przynoszą decydentom sektora publicznego korzyści związane z efektywnością dzięki koncepcji dotyczącej całego cyklu Ŝywotności obiektu, szybkiej realizacji projektu oraz redukcji obciąŝenia budŝetowego wraz z szerokim przeniesieniem ryzyka na partnerów prywatnych. Budynki i obiekty w okresie obowiązywania umowy są prowadzone i 3

4 konserwowane na wysokim poziomie jakościowym co jest z korzyścią dla sektora publicznego i uŝytkowników PPP i rynek obiektów sportowych Opisany rozwój niesie duŝy potencjał dla PPP w zakresie obiektów sportowych. Niektóre projekty zostały juŝ zrealizowane jako PPP, jednak same profile projektu, zwłaszcza w obszarze pływalni, są nadal róŝnie ukształtowane. Na tym tle przedstawiciele federacji krajów związkowych zrzeszeni w Federalnej Sieci Kompetencji PPP 1 (Föderaler PPP- Komptenzennetzwerk - FPK) utworzyli na jesieni 2007 grupę roboczą PPP i obiekty sportowe, aby w jej ramach dokonywać wymiany doświadczeń i zbadać, czy występują ogólnie obowiązujące warunki ramowe dla PPP na obszarze obiektów sportowych. W porównaniu z innymi obszarami wykorzystywania PPP stwierdzono, Ŝe realizacja PPP na obszarze obiektów sportowych znajduje się jeszcze na początku moŝliwego rozwoju. Ministrowie ds. sportu krajów związkowych w szczególności Grupa Robocza ds. obiektów sportowych (AG Sportstätten) i Konferencja Ministrów Sportu (Sportministerkondferenz) - rozpoczęli wymianę doświadczeń z niemiecką Siecią Kompetencji PPP. W trakcie tych działań odbyły się liczne spotkania informacyjne z FPK - AG Sportstätten. Kraj związkowy Nadrenia-Palatynat przejął kierownictwo nad FPK-AG Sportstätten w Towarzystwie rozwoju projektów kraju związkowego Nadrenii- Palatynatu sp. z o.o. [Projektentwicklungsgesellschaft des Landes Rheinland-Pfalz mbh] (PER) za pośrednictwem Centrum Kompetencji PPP. Wniósł on bieŝące doświadczenia wynikające z projektów pilotaŝowych Generalny remont Südbad Trier (Pływalnia Południowa w Trewirze) oraz Remont i rozbudowa obiektu sportowego im. Jakoba Frey a w Heidesheim. TakŜe doświadczenia z innych krajów związkowych oraz klubów sportowych pokazują, Ŝe zróŝnicowane spojrzenie na podsektory - boiska sportowe/ stadiony, hale i pływalnie jest niezbędne oraz Ŝe, w szczególności w obszarze PPP dla pływalni, występuje istotne zapotrzebowanie gmin na informację i doradztwo. Szereg projektów dot. basenów (np. w Bergheim, Königswinter i Leimen) przebiegło w sposób nieowocny, między innymi z tego powodu, Ŝe wymogi gmin odnoszące się do projektu nie zostały sformułowane wystarczająco jasno, ponadto postawa oczekująca podmiotów publicznych zajmujących się projektem, oraz trudne rynkowe środowisko dla 1 Federalna sieć kompetencji ds. PPP została utworzona przez centra kompetencji/ taskforces w krajach związkowych, aby w nieregularnych odstępach czasu dokonywać wymiany informacji na temat rozwoju PPP. W tym celu kaŝdy kraj związkowy wyznacza ekspertów, którzy reprezentują ten kraj. Utworzono grupy robocze (AG) zajmujące się róŝną tematyką. Obecnie grupie roboczej ds. obiektów sportowych AG Sportstätten - przewodniczy kraj związkowy Nadrenia Palatynat. 4

5 modeli PPP znacznie utrudniły realizację. KaŜdorazowo problematyczne okazywało się przenoszenie ryzyka związanego z późniejszym obłoŝeniem obiektu, zaleŝne od danej lokalizacji. Nieudane projekty niosą ze sobą generalne pytanie, czy podsektor pływalni w ogóle nadaje się do realizacji w ramach PPP, a jeŝeli tak to, na jakich warunkach. Z kolei w zakresie pozostałych obiektów sportowych szereg udanych projektów pokazuje, Ŝe właściwie w tym podsektorze moŝliwa jest realizacja takich projektów. W porównaniu z innymi obszarami działania naleŝy podkreślić, Ŝe występuje tu duŝa ilość potencjalnych projektów, w szczególności na poziomie gminnym Cele projektu Federalne Ministerstwo Finansów (BMF) zleciło ÖPP Deutschland AG (Partnerstwa Publiczno-Prawne Niemcy, w skrócie PD) przeprowadzenie pracy nad podstawami w zakresie partnerstw publiczno-prywatnych i obiektów sportowych. Cele pracy podstawowej PPP i obiekty sportowe mogą zostać podsumowane następująco: * analiza rynkowa dot. PPP- obiekty sportowe oparta na rozmowach rynkowych i badaniu rynku * analiza zebranych informacji, doświadczeń i zdobytej wiedzy * rozwój koncepcji systematyzacyjnych i przykładów z podziałem na podsektory * sformułowanie zaleceń, w szczególności na temat sensownej pracy standaryzacyjnej. W sporządzanym sprawozdaniu na podstawie uzyskanych informacji mają zostać wydane zalecenia, czy i ewentualnie w których podsektorach realizacja modeli PPP w obszarze sportowym obiecuje skuteczne zakończenie Sposób postępowania Istotnym punktem załoŝenia dla tej pracy o charakterze podstawowym były między innymi wiedza zdobyta przez FPK-AG Sportstätten. Wynikiem tej pracy było to, Ŝe konieczne jest zróŝnicowane spojrzenie na podsektory będące w tym obszarze obiektów sportowych. I tak FPK proponuje podział na pływalnie i obiekty sportowe (hale sportowe i boiska sportowe), gdyŝ obszary te odnoszą się one do róŝnych rynków i oferentów. To podstawowe załoŝenie było kontynuowane, zostało doprecyzowane w niniejszym sprawozdaniu i znalazło odzwierciedlenie w jego strukturze. Podczas sporządzania niniejszego sprawozdania kontynuowano wymianę doświadczeń z krajami związkowymi, dokonano przeglądu wiedzy i informacji o ryzku oraz przeprowadzono analizę zasobów, w szczególności w oparciu o dotychczasowe doświadczenia projektowe. 5

6 Analiza i rekonesans rynku Dla skonkretyzowania dalszych kroków przeprowadzono analizę rynku, podczas której dokonano ewaluacji istniejących doświadczeń i wiedzy projektowej. Istotną cegiełką tejŝe analizy rynkowej były rozmowy rynkowe, zgodne z podręcznikiem interwiew, prowadzone z publicznymi podmiotami odpowiedzialnymi oraz instytucjami, z partnerami prywatnymi i doradcami, co spotkało się z duŝym zainteresowaniem. Z ponad 20 potencjalnych partnerów do rozmowy, do których zwrócono się z zapytaniem, 16 wyraziło swoją gotowość do uczestniczenia w wywiadzie (sześć gmin, pięć przedsiębiorstw budowlanych, trzy spółki doradcze, jeden podmiot ds. nadzoru komunalnego i jeden związek). Podczas rozmów, prowadzonych częściowo telefonicznie a po części na miejscu, zebrano doświadczenia odnoszące się do 30 projektów PPP - zakończonych lub znajdujących się w fazie budowlanej. Następnie dokonano przetworzenia wiedzy i informacji rynkowych i przedyskutowano je w ramach posiedzenia FPK-AG Sportstätten. Dodatkowo przeprowadzono ogólny rekonesans rynku, stanowiący obok rozmów dalszy element składowy analizy rynkowej. W centrum zainteresowania znalazła się inwentaryzacja aktualnych aktywności na rynku obiektów sportowych oraz analiza istniejących źródeł, łącznie ze spojrzeniem na rynek europejski. Wyniki znalazły podsumowanie w niniejszym sprawozdaniu Systematyka i standaryzacja W oparciu o zebraną wiedzę i informacje wypracowano koncepcję systematyzacji, uwzględniającą wymagania oraz warunki ramowe dla wariantu zamówień publicznych realizowanych w ramach PPP oraz dopuszczającą tym samym kategoryzację róŝnych przedmiotów projektowych z perspektywy PPP. Ta koncepcja systematyzacji stanowi podstawę dalszej treści sprawozdania, na przykład opracowywania przykładów i formułowania wniosków n.p. w odniesieniu do metod standaryzacji odnoszących się do podsektorów czy segmentów oraz kryteriów kwalifikacyjnych Zalecenia dotyczące działania Sprawozdanie zawiera zalecenia dla dalszych działań, oparte zarówno na wiedzy zdobytej podczas analizy i rekonesansu rynku oraz fundamentalnej pracy nad systematyką i standaryzacją. 6

7 Str Systematyzacja rynku obiektów sportowych 4.1. Koncepcje systematyzacji Kategoryzacja i rozgraniczanie Ostateczna i ogólnie obowiązująca kategoryzacja obiektów sportowych nie jest prawie moŝliwa a to ze względu na duŝą ilość moŝliwych perspektyw widzenia oraz moŝliwych kombinacji. Równocześnie poszukiwanie właściwej kategoryzacji jest pierwszym korkiem systematyzacji i jest absolutnie konieczne dla późniejszego oddzielenia takich elementów, które nie powinny być bliŝej badane w sprawozdaniu. PoniŜszy rysunek nr 7 przedstawia podział sektora obiektów sportowych na podsektory i segmenty, stanowiący podstawę niniejszego sprawozdania. Tutaj posłuŝono się lub uwzględniono pojęcia stosowane w róŝnych uregulowaniach (m.in. normach DIN) i publikacjach. Ponadto zestawienie uwidacznia, Ŝe istnieją z kolei liczne moŝliwości kombinacji pomiędzy podsektorami i segmentami. Tymi moŝliwościami kombinacji zajmiemy się szczegółowo w dalszej części sprawozdania. Dla systematyzacji istotne jest jednak, by móc spojrzeć osobno na poszczególne segmenty, na przykład, gdy chodzi o zbadanie kryteriów kwalifikacyjnych czy metod standaryzacji charakterystycznych dla danego segmentu. Sektor obiekty sportowe podsektor Pływalnie Boiska sportowe hale sportowe duŝe obiekty specjalne (por. DIN EN (por. DIN 18035) (por. DIN 18032) sportowe obiekty 15288) sportowe segment pływalnia kryta Boisko z murawą hala pojedyncza arena naturalną basen odkryty Boisko ze sztuczną hala podwójna stadion murawą pływalnia boisko z nawierzchnią hala potrójna łączona ŜuŜlową wodny park boisko pełno- hala wielofunkcyjna rozmiarowe boisko małorozmiarowe z/ bez dodatkowych atrakcji z/ bez dodatkowymi zawodami lub lekką atletyką z/ bez dodatkowych pomieszczeń sportowych/ funkcji <-- moŝliwości kombinacji ---> <-- moŝliwości kombinacji ---> 7

8 Rysunek 7: Kategoryzacja sektora obiektów sportowych 2 Ponadto do obszaru obiektów sportowych naleŝy zaliczyć dalsze typy budynków i obiektów, takie jak tory wyścigów konnych, hale z lodowiskami oraz pozostałe specjalne obiekty sportowe. TakŜe w przypadku tych obiektów modele PPP mogą być efektywnymi wariantami realizacji. Chodzi jednak generalnie o specyficzne i rzadkie przedmioty projektu, które i tak w przypadku realizacji w ramach PPP naleŝy rozwaŝać indywidualnie. PoniewaŜ sprawozdanie to ma na celu systematyzację i standaryzację, to obiekty sportowe o szczególnym przeznaczeniu zostaną wyłączone z naszych rozwaŝań. Obok juŝ opisanych moŝliwości kombinacji, wynikających w powyŝszej grafiki, nie tylko wyobraŝalne, ale rozpowszczechnione są dalsze inne kombinacje ponadsektorowe. TakŜe w tych przypadkach ze względu na wiele moŝliwych konstelacji projektów z róŝnych powodów konieczne jest spojrzenie indywidualne, poniewaŝ na przykład występuje szczególna kompleksowość, chodzi o rozwijanie projektu, naleŝy połączyć róŝne funkcje obiektu zaangaŝowane są ponadto kluby sportowe lub osoby trzecie, chodzi o koncepcję ponadregionalną lub międzygminną przedmiot projektu jest częścią koncepcji urbanistycznej, funkcja obiektu sportowego pełni w projekcie tylko podrzędną rolę. Obiekty sportowe lub przedmioty projektu z jednym lub kilkoma wyŝej wymienionymi cechami trudno jest usystematyzować, z tego powodu standaryzacja nie jest zasadna w przypadku tego typu projektów. Z tego powodu koncepcje standaryzacyjne są wykonywalne tylko w przypadku określonych sektorów. W koncepcjach dotyczących rozwoju miasta lub projektu zidentyfikowano duŝe potencjały, których podstawę stanowi szeroko zakrojony, zrównowaŝony horyzont patrzenia oraz wymóg realizacji, i które inteligentnie połączą róŝne elementy, cele i przeznaczenia. PoniewaŜ koncepcje PPP mają ten wymóg to podjęto próbę wypracowania koncepcji kategoryzacji takŝe tutaj (por. poniŝszy schemat nr 8). sektor Obiekty sportowe (kategoryzacja połączonych koncepcji) 2 Prezentacja własna 8

9 podsektor projekty obiektów segment sportowych przeznaczeniem mieszanym składające się z róŝnych funkcji sportowych (np. park sportowy) wspólnie z uŝytkowane obiekty sportowe (n.p. kluby, szkoły, gmina, itd.) wykorzystanie do celów sportowych jako istotny element składowy (np. park wodny z hotelem) funkcja sportowa jako podrzędny element składowy (np. szkoły łącznie z budynkiem sportowym) <-- moŝliwości kombinacji ---> Rysunek 8: kategoryzacja koncepcji łączonych 3 <-- moŝliwości kombinacji ---> projekty obiektów sportowych o charakterze rozwojowym obiekty sportowe jako część kompleksowej koncepcji urbanistycznej obiekty sportowe jako punkt cięŝkości kompleksowej koncepcji urbanistycznej obiekty sportowe jako część rozwoju projektu z przewaŝającym wkładem/ finansowaniem publicznym obiekty sportowe jako część rozwoju projektów z niewielkim wkładem/ finansowaniem strony publicznej Jak widać na rysunku nr 8 takŝe tutaj pomiędzy zaprezentowanymi koncepcjami moŝliwe są róŝne moŝliwości kombinacji. I tak na przykład nowy park sportowy jako nieruchomość, w której połączone zostały róŝne obiekty sportowe, moŝe być równocześnie istotnym elementem składowym kompleksowej koncepcji rozwoju urbanistycznego. Wynikające z tego moŝliwości kombinacji mają jednak specyficzny charakter, i tak w ramach niniejszej pracy fundamentalnej, której celem powinna być generalna systematyzacja i standaryzacja, warianty te pozostają poza sferą rozwaŝań Potencjał efektywności, który naleŝy podkreślić Analiza rynkowa oraz rozmowy rynkowe pokazały, Ŝe w projektach obiektów sportowych typu PPP szczególnie istotne znaczenie ma istniejący poziom swobody. Decydujący dla wykonalności jest taki zakres swobody działania, w szczególności w przypadku kompleksowych przedmiotów projektu z ponadprzeciętnie wysokim wolumenem inwestycyjnym, jak np. duŝe obiekty sportowe, parki sportowe i parki wodne, przy którym ze względu na wyjątkowość projektu występuje bardzo niewielki potencjał standaryzacyjny. JednakŜe równieŝ w przypadku lepiej wydzielonych podsektorów i segmentów, takich jak proste pływalnie kryte czy odkryte, hale sportowe czy boiska, odpowiedni zakres swobód przynosi pozytywne efekty. JeŜeli tak na to spojrzymy, to wydaje się, Ŝe jest to stymulacja efektywności, mająca szczególne znaczenie w projektach obiektów sportowych. 3 Prezentacja własna 9

10 Pod zakresem swobód w ramach niniejszej pracy naleŝy rozumieć w szczególności następujące aspekty: swobody projektowe i budowlane (np. mniej wytycznych projektowych, nowa budowla lub nie-remont), swobody koncepcyjne podczas prowadzenia obiektu (np. swoboda w zakresie organizacji pracy obiektu, na przykład dotycząca godzin otwarcia, profilu miejsc pracy i wykorzystania personelu), swobody koncepcyjne w trakcie uŝytkowania (np. zintegrowanie opłacalnych dodatkowych modułów funkcjonalnych oraz takich ofert jak sauna, wellness, koncerty itd.). W sferze sportowej projekty PPP z tylko niewielkim zakresem swobody z perspektywy potencjalnych prywatnych partnerów znacznie tracą na atrakcyjności, poniewaŝ ze względu na restrykcyjne wytyczne strony publicznej przy projekcie mogą wykorzystać jedynie w ograniczonym zakresie swoją kreatywność, know-how i doświadczenie projektowe. PowyŜsze ma miejsce szczególnie wówczas, gdy na etapie działania obiektu swoboda działania strony prywatnej jest silnie ograniczona, na przykład z tego powodu, Ŝe musi zostać przejęty dotychczasowy personel obiektu lub wówczas, gdy w obiekcie nie moŝna prowadzić działalności komercyjnej. Im więcej występuje wytycznych, tym bardziej dany projekt zbliŝa się do konwencjonalnej drogi realizacji zamówień publicznych, a ponadto nie moŝna w pełni skorzystać z niektórych moŝliwości, jakie niesie ze sobą PPP, takich jak wykorzystanie prywatnego know-how czy swoboda innowacyjna Projekty PPP dotyczące obiektów sportowych z małym zakresem swobód Projekty w których generalnie ograniczone są jest moŝliwość wykorzystania prywatnego know-how i obszar swobód, są projektami standardowymi lub projektami gotowymi. Chodzi w nich zazwyczaj o mniejsze obiekty sportowe, które ze względu na fakt, Ŝe duŝo takich obiektów juŝ powstało, osiągnęły wysoki stopień standaryzacji. Jako przykłady moŝna wymienić w tym miejscu boiska ze sztuczną murawą, hale sportowe z trzema boiskami czy proste baseny kryte, umoŝliwiające naukę pływania, które mogą być wykorzystywane przez kluby sportowe. Wprawdzie w tych wymienionych przypadkach ze względu na wypracowaną przez wykonawcę koncepcję funkcjonowania obiektu występuje jedynie niewiele moŝliwości zoptymalizowania dochodowości placówki, mimo to ze względu na kompleksowe planowanie dla całego cyklu Ŝywotności obiektu występują potencjalne moŝliwości oszczędności, takie jak w oparciu o koncepcję energetyczną, dzięki której zwiększone koszty budowy zostaną wyrównane mniejszymi kosztami eksploatacyjnymi. 10

11 W przypadku rynkowych struktur projektowych wykonawcy mogą w szczególności w fazie projektowania skorzystać z doświadczeń z podobnych projektów. PoniewaŜ z reguły na projektowanie nowego budynku/ przebudowę starego w gminie potrzeba lat, to gmina musi swoje know-how w ramach fazy projektowania aktualizować lub od nowa wypracować. Z kolei wyspecjalizowane przedsiębiorstwa budowlane projektują i budują regularnie wiele podobnych placówek w roku, dzięki czemu mogą skorzystać ze znacznie wyŝszego poziomu doświadczeń czy to w zakresie nowości technicznych, jakości stosowanych produktów oraz materiałów, czy rzetelności dostawców. Zalety te mogą być w całości wykorzystane tylko wówczas, gdy wytyczne projektowe ze strony zleceniodawcy nie są na tyle ścisłe, by uniemoŝliwiały wykorzystanie doświadczeń oferenta Projekty dotyczące obiektów sportowych realizowane w ramach PPP o wysokim poziomie swobody W przeciwieństwie do projektów PPP ze ścisłymi i restrykcyjnymi wytycznymi projekty dotyczące obiektów sportowych realizowane w ramach PPP o wysokim poziomie swobody dają oferentom i potencjalnym partnerom prywatnym moŝliwość zintegrowania poza minimalnymi wymaganiami gminy dotyczącymi obiektu sportowego dalszych usług, świadczeń oraz dodatkowych funkcji. MoŜe się to przyczynić do wzrostu atrakcyjności, a tym samym popytu i rentowności całego obiektu. Do tego jednak potrzebne są daleko idące swobody prywatnego partnera w zakresie projektowania i koncepcji. W przypadku pływalni moŝe oznaczać to zintegrowanie dodatkowych pomieszczeń, w których moŝna organizować róŝne imprezy lub prowadzić usługi cateringowe, czy teŝ specjalnych obiektów przeznaczonych dla sportowców, zaś w przypadku hali sportowej ewentualną moŝliwość wykorzystywania jej do organizowania koncertów czy teŝ innych imprez. Te świadczenia, niebędące wymaganym przez gminę podstawowym zabezpieczeniem bytowym dla mieszkańców, są projektowane, prowadzone i finansowane przez prywatnego partnera na jego własną odpowiedzialność. W najlepszym przypadku oferowane usługi mają nie tylko pozytywne efekty dla podmiotu prowadzącego, poniewaŝ przychody, które dzięki nim zostały wygenerowane, są wyŝsze od powstałych kosztów, a dodatkowa oferta ma dodatkowe pozytywne oddziaływanie dla gminy, i to takie które wykracza poza sam projekt (na przykład poprawa atrakcyjności danej lokalizacji). Taka forma prowadzenia obiektu sportowego jako modelu typu Profit-Center stanowi dla partnera prywatnego, o ile jest na to rynek, interesującą moŝliwość realizacji projektów PPP na obszarze obiektów sportowych. Dla gminy oznacza taka forma realizacji w pierwszej linii szansę, która nie jest obarczona Ŝadnym ryzykiem finansowym. 11

12 Hala wielofunkcyjna w Ludwigsburgu 4 oraz pływalnia rekreacyjna Oktopus w Siegburgu 5 pokazują, Ŝe spektrum oferowanych dodatkowych świadczeń moŝe znacznie wykraczać poza to, co gminy uwaŝają za zaspokojenie potrzeb Ŝyciowych. W przypadku obu projektów prywatni partnerzy przeprowadzili badania rynku zakończone pozytywnym wynikiem w odniesieniu do potencjału dodatkowych usług i świadczeń. Podczas projektowania pływalni rekreacyjnej Oktopus dokonano zintegrowania wieŝy do skoków wodnych, hotelu i części gastronomicznej. Pierwotnie zamontowana instalacja do surfowania została juŝ zamknięta, gdyŝ popyt był mniejszy niŝ planowano, a umowa z prywatnym partnerem przewiduje moŝliwość zmiany oferty. W przypadku hali wielofunkcyjnej w Ludwigsburgu analiza rynkowa wskazała, Ŝe rentowne będzie dodatkowe uniwersalne wyposaŝenie hali. Prowadzący obiekt samodzielnie promuje halę i troszczy się o jej optymalne wykorzystanie. Dodatkowy poziom swobody ma z reguły pozytywny wpływ na zdolność realizacji lub potencjał efektywności projektów obiektów sportowych realizowanych w ramach PPP. Partnerska współpraca rozpoczyna się więc juŝ we wczesnej fazie projektowania. MoŜna uzyskać większy wzrost efektywności i zwiększenie oszczędności kosztów dzięki większej swobodzie prywatnego partnera, która moŝe zostać ujęta w projekcie z korzyścią dla publicznego zleceniodawcy MoŜliwości kombinacji W rozdziale tym, w nawiązaniu do systematyzacji dokonanej we wcześniejszym rozdziale, zostaną podane dalsze wskazówki dotyczące moŝliwości łączenia, a tym samym teoretycznie moŝliwych konstelacji projektowych PPP. w tym celu naświetlono przykładowo kombinacje z następujących róŝnych perspektyw: * kombinacja wewnątrz róŝnicy podsektorów * kombinacja podsektorów i sposobów uŝytkowania * kombinacja sposobów uŝytkowania i środków finansowych * kombinacja podsektorów i środków finansowych * kombinacja podsektorów i grup uŝytkowników * kombinacja rodzajów uŝytkowania i grup uŝytkowników PoniŜsza tabela nr 4 prezentuje wyobraŝalne moŝliwości kombinacji i nie jest zamknięta: Kombinacja podsektorów między sobą pływalnie pływalnie hale sportowe boiska duŝe obiekty sportowe 4 Dokładne informacje zawarte są w bazie danych o projektach PPP-pod adresem: 5 Dokładne informacje zawarte są w bazie danych o projektach PPP-pod adresem: 12

13 hale sportowe o boiska o o duŝe obiekty sportowe o x x Kombinacja podsektorów i rodzajów uŝytkowania pływalnie hale sportowe boiska duŝe obiekty sportowe sport społeczny i edukacyjny x x x sport dla mas x x x x sport wyczynowy x x x x sport zawodowy x x x Kombinacja sposób uŝytkowania sport społeczny i sport masowy sport wyczynowy sport zawodowy i środków finansowych edukacyjny środki gminne x x o x wsparcie krajów związkowych x x x x wsparcie federalne - - x x składki na kluby sportowe - x x o sponsorzy - x x x przychody trzecie (np. opłaty za - - o x wejście) Kombinacja podsektorów i środków finansowania pływalnie hale sportowe boiska duŝe obiekty sportowe środki gminne x x o x wsparcie krajów związkowych o - - o wsparcie federalne o składki na kluby sportowe o x x x sponsorzy - o o x przychody trzecie (np. opłaty za x o o x wejście) Kombinacja podsektorów i grup uŝytkowników pływalnie hale sportowe boiska duŝe obiekty sportowe gminni (szkoła, przedszkole, x x x seniorzy) kluby sportowe x x x x grupy osób x x x o osoby indywidualne x x x o Kombinacja sposobu sport społeczny i sport masowy sport wyczynowy sport zawodowy uŝytkowania i grup uŝytkowników edukacyjny gminni (szkoła, przedszkole, x x - - seniorzy) kluby sportowe x x x x grupy osób x x x x osoby indywidualne - x x x Legenda: MoŜliwości kombinacji - brak kombinacja wymienionych podsektorów jest niemoŝliwa lub niezalecana o ograniczona kombinacje danych podsektorów są wyobraŝalne, lecz podlegają ograniczeniom (gdyŝ np. oferta skierowana jest do róŝnych rynków/ oferentów) x występuje kombinacje wymienionych podsektorów są moŝliwe 13

14 Tabela 4: MoŜliwości kombinacji w przypadku projektów obiektów sportowych PPP 6 MoŜliwości kombinacji moŝna jeszcze rozszerzyć. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przeprowadzone zostaje dalsze uszczegółowienie i segmentacja, lub gdy brane są pod uwagę obiekty sportowe o funkcjach mieszanych i częścią rozwojową. W ramach niniejszej pracy o charakterze fundamentalnym zrezygnowano w dalej idącej prezentacji, gdyŝ nie widoczna była wynikająca z tego korzyść. W uzupełnieniu do tabeli 4 poniŝsza tabela 5 zawiera zestawienie dotychczas zrealizowanych na rynku kombinacji podsektorów Podsektory projekty zrealizowane, łączone oraz kombinacje projektów ponad podsektorami rodzaje uŝytkowania/ grupy uŝytkowników na podsektor rodzaje finansowania/ środki finansowe na podsektor Pływalnie Obok pojedynczych pływalni zrealizowano takŝe pływalnie w kombinacji (pływalnia odkrywa i kryta). Powiązanie z pozostałymi podsektorami nie zostało dotychczas zrealizowane jako PPP (np. ze względu na róŝne rynki i Rodzaje uŝytkowania: sport społeczny i edukacyjny, sport masowy, rzadko sport wyczynowy i zawodowy Forfaiting i często wykorzystywanie wpływów (opłaty za wstęp),ewentualnie takŝe środki pomocowe uczestników rynku). Kombinacje projektowe realizowane ponad podsektorami: dotychczas niezrealizowane Powiązanie projektów wewnątrz podsektora: rzadkie Grupy uŝytkowników: nieograniczone, punkty cięŝkości w zaleŝności od rodzaju pływalni Hale sportowe Głównie realizacja pojedynczych hal sportowych (częściowo hal wielofunkcyjnych). Występują pojedyncze projekty, w których połączonych zostaje kilka lokalnych hal sportowych. Wielokrotnie realizowano projekty szkolne PPP z halami sportowymi i boiskami. Kombinacje projektowe realizowane ponad podsektorami: realizowane wielokrotnie Powiązanie projektów wewnątrz podsektora: realizowane wielokrotnie Rodzaje uŝytkowania: sport społeczny i edukacyjny, sport masowy, (rzadko sport wyczynowy i zawodowy) Grupy uŝytkowników: nieograniczone, punkty cięŝkości w zaleŝności od rodzaju hali Forfaiting i ewentualnie wykorzystywanie środków pomocowych i od osób trzecich (np. kluby sportowe) 6 Prezentacja własna 14

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH www.erdf.edu.pl REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju? Carl A. Heller 1 Spis treści 0. Wprowadzenie 0.1 Definicje 0.2 Projekty w ramach działania 3.3

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.1.2011 KOM(2011) 5 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt.

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt. RAPORT z oceny uzupełniającej pt. Funkcjonowanie systemu wdraŝania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 identyfikacja barier i problemów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Szerokopasmowy dostęp do Internetu Świadczenie usług dostępu do sieci nowej generacji z wykorzystaniem PPP Luty 2013 r. 1 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Warszawa 2011 1 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Organizacja wydarzeń promocyjnych RAPORT

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo