Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii"

Transkrypt

1 Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Zawady, czerwiec wrzesień

2 Spis treści 1. WSTĘP KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO OKREŚLONE W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH UE ORAZ POLSKI I2010 EUROPEJSKIE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA STRATEGIA KIERUNKOWA ROZWOJU INFORMATYZACJI POLSKI DO ROKU 2013 ORAZ PERSPEKTYWICZNA PROGNOZA TRANSFORMACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO DO ROKU SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W ZAWADACH ANALIZA STANU OBECNEGO DOSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNEJ WYPOSAŻENIE W SPRZĘT KOMPUTEROWY OPROGRAMOWANIE STRONY INTERNETOWE Urząd Gminy Brama na Bagna Każde miejsce opowiada swoją historię Szkoły i biblioteki Gospodarka Gminne Centrum Informacji UMIEJĘTNOŚCI ANALIZA SWOT DOTYCZĄCA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO CELE INFORMATYZACJI WPŁYW ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA REALIZACJĘ CELÓW STRATEGICZNYCH GMINY CELE INFORMATYZACJI SPÓJNOŚĆ Z CELAMI STRATEGII LOKALNYCH KONCEPCJA REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu Zwiększenie poziomu wiedzy i aktywności mieszkańców w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych Zwiększenie roli ICT w życiu gospodarczym gminy Informatyzacja administracji Informatyzacja instytucji kulturalnych i oświatowych WDRAŻANIE I MONITORING System wdrażania Strategii Monitoring oraz raportowanie Strategii ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAŁĄCZNIKI

3 1. Wstęp W marcu 2000 r. kraje Unii Europejskiej podjęły decyzję o realizacji strategicznego planu eeurope, intensyfikującego rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez inwestycje w: technologie komunikacji i informacji, wspieranie współpracy gospodarki i nauki, tworzenie systemów informacji publicznej oraz powszechną edukację społeczeństw. W Polsce została wtedy opracowana Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska, która określiła priorytety informatyzacji naszego kraju i obecnie jest w realizacji. Polityka ta będzie kontynuowana w nadchodzącym dziesięcioleciu: w czerwcu 2005 roku, Komisja Europejska zaproponowała nowe ramy strategiczne, nazwane i Europejskie społeczeństwo informacyjne do 2010 r., zmierzające do rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia poprzez wykorzystanie ICT. Natomiast na poziomie krajowym powstał dokument strategiczny Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski w latach oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku Szczególne zadania w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego spoczywają na samorządzie lokalnym. To właśnie jednostki terytorialne, zajmujące się problemami lokalnymi i znające potrzeby mieszkańców, a jednocześnie będące miejscem najczęstszego kontaktu przeciętnego człowieka z władzą, odgrywają istotną rolę w stymulowaniu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć teleinformatyczna, obejmująca swym zasięgiem wszystkich obywateli oraz rozbudowane zasoby informacyjne dostępne publicznie. Ważnym aspektem jest również ciągłe kształcenie społeczeństwa, tak aby wszyscy mogli w pełni wykorzystywać możliwości, jakie dają środki masowej komunikacji. W konsekwencji proces ten wpływa na mobilność społeczną i zawodową wielu grup społecznych. Proces budowy społeczeństwa informacyjnego wymusza poza zmianami w prawie, technologii, administracji i gospodarce także szeroko rozumiane zmiany świadomościowe i kulturowe, które często są niezrozumiałe dla osób nie korzystających z technologii informacyjnych. W dużym uproszczeniu proces budowy społeczeństwa informacyjnego można podzielić na trzy elementy składowe: 1. rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji, 2. rozwój treści i usług udostępnianych poprzez tę infrastrukturę, 3. wiedza i umiejętności pozwalające na tworzenie, udostępnianie oraz wykorzystywanie informacji i usług elektronicznych. Z trzech powyższych elementów składowych społeczeństwa informacyjnego bierze swe źródło przedstawiona w niniejszym programie koncepcja jego budowy w gminie Zawady. Niniejszy dokument ma na celu zaprogramowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady. Pozostaje on w spójności z polityką prowadzoną w tym zakresie na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, która zakłada świadome wykorzystanie innowacyjnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Informatyzacja i rozwój społeczeństwa informacyjnego gminy Zawady stanowi kompleksową odpowiedź na problemy gminy, stymulując zrównoważony rozwój ze szczególnym uwzględnieniem głównych obszarów strategicznych, takich jak: turystyka, edukacja, kultura i rolnictwo. Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady jest dokumentem określającym misję, cele i kierunki informatyzacji, dając podstawę do określenia konkretnych zadania do realizacji w ciągu najbliższych lat. Jest on wynikiem konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami szeregu środowisk w gminie oraz władzami samorządowymi. Po przyjęciu dokumentu przez Radę Gminy w trybie uchwały dokument 3

4 powinien stać się programem strategicznym i instrumentem kształtowania polityki lokalnej w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 4

5 2. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego określone w dokumentach strategicznych UE oraz Polski 2.1. i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia Obecnie zwraca się uwagę na trzy czynniki wyjaśniające potrzebę nowej inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego: Nowe wyzwania: Społeczeństwo informacyjne przechodzi z fazy pilotażowej w fazę szerokiego wykorzystania. Od 2000 roku daje się łatwo zauważyć zmiany w kontekście telekomunikacji nie tylko z technologicznego, lecz także gospodarczego punktu widzenia. Niedawno zakończył się program operacyjny eeurope Naturalną konsekwencją jest dyskusja dot. przyszłości społeczeństwa informacyjnego na szczeblu europejskim. Odnowiona Strategia Lizbońska: Ubiegły rok upłynął pod znakiem rewizji Strategii Lizbońskiej. Raport W. Koka zawiera poważną rekomendację dla Europy: Aby osiągnąć w przyszłości rozwój gospodarczy, UE potrzebuje zrównoważoną i całościową strategię opartą na rozwoju sektora ICT i dyfuzji telekomunikacji do wszystkich sektorów gospodarki. Zogniskowanie na technologiach telekomunikacyjnych w odnowionej Strategii Lizbońskiej jest oparte na znaczącej roli wiedzy i innowacji. W listopadzie 2004 roku, Komisja Europejska wydała Komunikat w sprawie wyzwań stojących przed społeczeństwem informacyjnym w Europie do roku Komunikat podkreśla potrzebę wzrostu badań i inwestycji w ICT i promocję odpowiedzialności za społeczeństwo informacyjne wśród sektorów publicznego i prywatnego. Komunikat ten był przedmiotem dyskusji podczas grudniowego posiedzenia Rady Telekomunikacyjnej i regulacja Rady zobligowała Komisję do przygotowania kontynuacji eeurope 2005 Action Plan. Komisja zaproponowała całościową strategię komunikacyjną w czerwcu 2005 roku. W ramach Komunikatu, Komisja Europejska proponuje nowe ramy strategiczne, nazwane i Europejskie społeczeństwo informacyjne do 2010 r., w których określa szeroką strategię polityki w omawianej dziedzinie. Propozycja ta wspiera otwartą i konkurencyjną gospodarkę cyfrową oraz podkreśla rolę ICT jako czynnika wspierającego integrację społeczną i podnoszącego jakość życia. Jako kluczowy element odnowionego partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu i zatrudnienia, strategia i2010 będzie wspierać zintegrowane podejście w unijnej polityce dotyczącej społeczeństwa informacyjnego. Na podstawie kompleksowej analizy wyzwań stojących przed społeczeństwem informacyjnym, a także na podstawie obszernych konsultacji z zainteresowanymi stronami w sprawie poprzednich inicjatyw i instrumentów, 1 Komisja proponuje następujące trzy priorytety europejskiej polityki w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów: ukończenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierającej otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów; wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT, mające na celu wspieranie wzrostu oraz tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy; stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które przyczyni się do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy w sposób zgodny 1 Inicjatywa eeuropa oraz komunikat w sprawie przyszłości europejskiej polityki regulacyjnej w dziedzinie mediów audiowizualnych (communication on the future of European audiovisual regulatory policy), COM(2003)

6 z zasadami zrównoważonego rozwoju, stawiając na pierwszym miejscu lepszy poziom usług publicznych i jakość życia. Celem trzeciego w/w priorytetu jest Integracyjne społeczeństwo informacyjne oferujące wysokiej jakości usługi publiczne i przyczyniające się do poprawy jakości życia, który Komisja Europejska będzie realizowała poprzez m. in.: wydając wytyczne na rzecz poszerzenia geograficznego zasięgu usług szerokopasmowych, wspierając bardziej przejrzyste, bardziej dostępne i mniej kosztowne usługi publiczne oparte na ICT, inicjując wzorcowe inicjatyw ICT w obszarach największych wyzwań społecznych: na potrzebach starzejącego się społeczeństwa, bezpiecznym i czystym transporcie oraz różnorodności kulturowej, 2 W podsumowaniu Komunikatu zdefiniowała rolę wszystkich podmiotów zainteresowanych wprowadzaniem nowego początku strategii lizbońskiej kładąc główny nacisk na partnerstwo na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Według zaleceń, jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerzy przemysłowi powinny prowadzić otwarty i konstruktywny dialog, wspierając w ten sposób innowacyjne społeczeństwo oparte na wiedzy, zmierzać do zwiększenia poziomu inwestycji w technologie i badania nad ICT oraz podejmować konstruktywne działania w tych obszarach, w których występują krytyczne przeszkody utrudniające rozwój gospodarki cyfrowej Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 Zadania w zakresie informatyzacji oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2006 roku zostały wyznaczone w przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - epolska na lata Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski w latach oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 stanowi prognozę na okres po zakończeniu obowiązywania Strategii epolska. Poszerzenie horyzontu planistycznego przedstawiono w dwóch perspektywach, do roku 2013 oraz Omawiany dokument strategiczny skupia się głównie na strategii informatyzacji na okres Na ten okres przewidywany jest bowiem przełom związany z wejściem do fazy masowej implementacji nowych rozwiązań teleinformatycznych. Dlatego też, niejako z konieczności, perspektywa roku 2020 zarysowana została ogólnie. Cele procesu informatyzacji kraju w perspektywie roku 2013 zostały zdefiniowane następująco: zlikwidowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w zagrożonych grupach społecznych i obszarach geograficznych sprowadzenie do poziomu marginalnego, wzrost penetracji wielokanałowego dostępu do szerokopasmowego Internetu do poziomu ponad 90 % powierzchni kraju i co najmniej 75% populacji, dalsze wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej nauki umożliwiające aktywne uczestnictwo wszystkich jednostek naukowych w nowych formach aktywności jak np. wirtualne organizacje naukowe, stworzenie wewnętrznej, bezpiecznej sieci administracji publicznej (centralnej i samorządowej) docierającej do wszystkich jednostek administracji w całym kraju, 2 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, COM(2005) 229 końcowy 6

7 stworzenie ogólnokrajowych, wielokanałowych zintegrowanych platform świadczenia usług elektronicznych administracji wykorzystujących podpis cyfrowy i identyfikator elektroniczny, w tym platform usług specjalizowanych (jak eturystyka, etransport), wdrożenie systemu identyfikacji obywatela bazującego na wielofunkcyjnych dokumentach osobistych, stworzenie warunków do uruchomienia systemów edemokracji, zapewnienie bezpiecznego i skutecznego dostępu online do wszystkich rejestrów państwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej, zwiększenie dostępności do systemu usług elektronicznych w Polsce świadczonych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny do poziomu co najmniej 80 % usług w przypadku administracji 100 % usług świadczonych online, osiągnięcie 95% wskaźnika dostępności i 90% wskaźnika nasycenia dla telewizji cyfrowej, zwiększenie dostępności polskich zasobów cyfrowych w wersji wielojęzycznej w Internecie minimum 80% zasobów dostępnych dodatkowo w przynajmniej jednym języku oficjalnym UE (obok polskiego), stworzenie warunków dla powszechności edukacji teleinformatycznej. Wzrost liczby użytkowników wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych i edukacyjnych do poziomu minimum 75 %, wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących aplikacje elearning w doskonaleniu zawodowym swoich pracowników do ponad 90 %. Wśród priorytetów do roku 2013 zostały wymienione: zapewnienie wszystkim obywatelom i przedsiębiorcom infrastruktury dostępu do usług drogą elektroniczną, rozwój szerokiej i wartościowej oferty usług dostępnych w Internecie i cyfrowych mediach audiowizualnych, rozwój zasobów cyfrowych, powszechna edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego. 7

8 3. Społeczeństwo informacyjne w Zawadach analiza stanu obecnego 3.1. Dostęp do sieci teleinformatycznej Na większości terenu gminy brak dostępu do łącza szerokopasmowego. Łącze ADSL dostarczane przez TPSA (Neostrada) jest dostępne jedynie w miejscowościach Zawady i Zawady Kolonia. Szacuje się, że poniżej 5% gospodarstw domowych posiada dostęp do Internetu. W gminie istnieje jeden punkt publicznego dostępu do Internetu. Jest to Gminne Centrum Informacji, zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy w miejscowości Zawady. Zarówno Urząd Gminy Zawady, jak i GCI korzystają z usługi Neostrada. Na terenie gminy działają 4 szkoły podstawowe: SP w Ciborach, SP w Konopkach, SP w Targoniach Wielkich i SP w Nowych Chlebiotkach oraz Zespół Szkół w Zawadach. Są one wyposażone w stanowiska komputerowe, ale nie posiadają szerokopasmowego łącza do Internetu. Biblioteka Publiczna w Zawadach również nie posiada łącza szerokopasmowego. Znajduje się ona jednak w tym samym budynku co Gminne Centrum Informacji, tak więc czytelnicy mogą korzystać z komputerów i Internetu w GCI. Biuro Informacji Turystycznej w Strękowej Górze nie posiada szerokopasmowego łącza do Internetu Wyposażenie w sprzęt komputerowy Nie wszyscy posiadają sprzęt komputerowy w domu. Mieszkańcy często korzystają ze sprzętu w Gminnym Centrum Informacji. GCI posiada 10 stanowisk komputerowych (3 z tych zestawów są zakupione w ramach akcji i są w posiadaniu Biblioteki Publicznej Gminy Zawady), fax, ksero, skaner, drukarkę laserową i drukarkę kolorową. Sprzęt komputerowy jest nowoczesny i zapewnia właściwą wydajność pracy (procesory Intel Celeron 2,4 oraz 2,8 GHz, MB RAM). Szkoły podstawowe w gminie posiadają po 1 pracowni komputerowej: SP w Ciborach 6 stanowisk, SP w Konopkach - 8 stanowisk, SP w Targoniach Wielkich 6 stanowisk, SP w Nowych Chlebiotkach 6 stanowisk. Zespół Szkół w Zawadach posiada 24 stanowiska w 2 pracowniach komputerowych. Średnio w szkołach przypada około 6 uczniów na 1 komputer; liczba ta w żadnej szkole nie przekracza 10 uczniów na komputer. Szkoły nie umożliwiają uczniom korzystania ze stanowisk komputerowych poza lekcjami. Urząd Gminy (z wyłączeniem omówionych wyżej stanowisk w GCI i Bibliotece) użytkuje 13 komputerów. Z tego 7 komputerów zapewnia wystarczającą wydajność pracy, natomiast 6 pozostałych ma niskie parametry techniczne poniżej 256 MB RAM i procesor o taktowaniu poniżej 800 MHz. Urząd Gminy razem z GCI oraz Biblioteką posiada 11 drukarek, z czego 9 jest skonfigurowanych do pracy sieciowej. 8

9 3.3. Oprogramowanie Standardem obowiązującym w Urzędzie Gminy oraz GCI w Zawadach wraz z Biblioteką jest: system operacyjny MS Windows XP, z tym że na starszych komputerach użytkuje się Windows 98 ze względu na niższe wymagania wydajnościowe tego systemu, oprogramowanie biurowe pakiet MS Office 2002 lub W GCI (razem z Biblioteką) wszystkie 10 komputerów posiada ww. pakiet biurowy. Natomiast spośród 13 komputerów w samym Urzędzie - jedynie 6 jest w niego wyposażonych. Na pozostałych nie jest zainstalowany żaden pakiet biurowy. W Urzędzie Gminy nie użytkuje się specjalistycznych systemów informatycznych przeznaczonych dla urzędów (systemy obiegu dokumentów itp.). Strony internetowe Gminy oraz Biuletyn Informacji Publicznej są outsourcowane (prowadzone przez usługodawcę zewnętrznego na zlecenie Gminy) Strony internetowe Urząd Gminy Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Urząd prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej. W Biuletynie dostępne są wymagane przez ustawę informacje: 1. informacja o prowadzonej polityce - o realizowanych i projektowanych działaniach 2. informacja o podmiocie (organizacja, struktura, podstawa prawna funkcjonowania, kompetencje) 3. informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu, w tym informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw 4. dane publiczne, m.in. treść dokumentów urzędowych oraz wystąpień 5. informacja o majątku publicznym 6. informacja o stanie przyjmowanych spraw Obecnie Gmina zamieszcza jedynie informacje wymagane ustawą, w minimalnym możliwym zakresie. Wynika to z faktu, że mieszkańcy, nie posiadając Internetu, i tak nie mogą korzystać z usług urzędu online. Urząd posiada adres poczty elektronicznej u zewnętrznego dostawcy usług (www.gminazawady.prv.pl). Urzędnicy nie posiadają pracowniczych skrzynek Brama na Bagna Portal Brama na Bagna (www.bramanabagna.pl) jest ściśle związany z turystyką. Stworzony został z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania, obejmującej trzy sąsiadujące gminy: Zawady, Wizna i Rutki, a jego celem jest informacja i promocja tego regionu. Na portalu znajduje się: informacja o atrakcjach turystycznych regionu kalendarz imprez kulturalnych informacje kulturalne i historyczne o regionie galerie zdjęć z imprez kulturalnych i wycieczek, a także zdjęć przyrodniczych, bogate informacje geograficzno-przyrodnicze o regionie, mapa regionu 9

10 dane teleadresowe: o o o o o o gospodarstw agroturystycznych, punktów gastronomicznych, przewodników, punktów usług turystycznych, wytwórców rękodzieła regionalnego, wytwórców regionalnych wyrobów kulinarnych Każde miejsce opowiada swoją historię Portal (www.regionalizm.pl) został stworzony w ramach projektu edukacyjnego "Każde miejsce opowiada swoją historię - partnerstwo sektora samorządowego i pozarządowego na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego" i poświęcony jest kulturze regionalnej siedmiu gmin w Dorzeczu Biebrzy i Narwi. Na portalu znajdują się: opis zwyczajów i obrzędów lokalnych, informacja o rzemiośle i kuchni regionalnej, opis atrakcji turystycznych, zdjęcia i opis obiektów sakralnych (krzyże, kapliczki), zbiór legend regionalnych, słownik gwarowy całego regionu oraz poszczególnych miejscowości, mapa regionu. Informacja zamieszczona w portalu stanowi podsumowanie warsztatów i została zebrana przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych biorących udział w projekcie Szkoły i biblioteki Żadna ze szkół w gminie nie posiada własnej strony internetowej ani adresu poczty elektronicznej. Strony internetowej nie utrzymuje również Biblioteka Publiczna. Posiada ona jednak od niedawna własny adres Gospodarka W gminie nie istnieją żadne portale, które byłyby związane z przedsiębiorczością i rolnictwem. Lokalni przedsiębiorcy ani rolnicy nie posiadają własnych stron internetowych ani wspólnej platformy wymiany informacji. Natomiast dzięki portalowi Brama na Bagna jest dostępna w Internecie informacja teleadresowa o usługach turystycznych i otoczenia turystyki Gminne Centrum Informacji Gminne Centrum Informacji posiada własną stronę internetową którą wykorzystuje do: prowadzenia pośrednictwa pracy tzw. Kiosku z pracą, poradnictwa: pomoc osobom poszukującym pracy, pomoc przedsiębiorcom i osobom zakładającym własną działalność gospodarczą, promocji gminy, informowania o aktualnych wydarzeniach w gminie, zamieszczania ogłoszeń, dotyczących szkoleń, konferencji, warsztatów dla mieszkańców gminy, festynów i innych imprez kulturalnych, a także innych ogłoszeń bieżących. 10

11 3.5. Umiejętności Nie są dostępne dokładne dane dotyczące umiejętności mieszkańców gminy w zakresie ICT. Dla postawienia diagnozy posłużymy się więc danymi ogólnopolskimi, dotyczącymi podstawowej obsługi komputera. Według danych GUS w 2005 rok około 53% mieszkańców Polski w wieku lata umiało uruchomić wybrany program przy pomocy myszy, 40% wszystkich osób potrafiło kopiować lub przenosić pliki, a 34% - fragmenty dokumentów, natomiast 27% wiedziało jak wysyłać e z załączonymi plikami. Co piąty Polak posiadał umiejętności potrzebne do dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym. Jak widać, poziom umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputera w Polsce jest wciąż bardzo niski. W praktyce oznacza to, że ponad połowa obywateli objęta jest wykluczeniem cyfrowym tzn. nie ma możliwości uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Przyjąć należy, że w gminie Zawady, ze względu na niskie nasycenie sprzętem oraz brak sieci teleinformatycznej, poziom umiejętności w zakresie ICT jest niższy od średniej krajowej. 11

12 4. Analiza SWOT dotycząca rozwoju społeczeństwa informacyjnego Słabe strony brak komputerów w wielu gospodarstwach domowych brak Internetu szerokopasmowego w ponad 95% gospodarstw brak Internetu szerokopasmowego w 4 szkołach (dostęp poprzez modem) całkowity brak technicznej możliwości szerokopasmowego dostępu do Internetu na większości obszaru gminy (operatorzy nie inwestują w konieczną infrastrukturę) duża liczba jednostek publicznych, nie posiadających szerokopasmowego Internetu brak wystarczającej ilości publicznych punktów dostępu do Internetu w różnych częściach gminy niewystarczające umiejętności mieszkańców w zakresie obsługi komputera brak wykorzystania materiałów elektronicznych w edukacji oraz brak stron internetowych szkół słaba informatyzacja urzędu, niewiele usług i informacji dostępnych online dla obywateli Mocne strony dobre wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy istnienie dobrze wyposażonego w sprzęt komputerowy Gminnego Centrum Informacji istnienie portalu turystycznego Brama na Bagna i strategii rozwoju turystyki baza teleadresowa dotycząca branży turystycznej i otoczenia turystyki aktywne wsparcie procesu informatyzacji przez administrację samorządową powstanie imiennej listy osób chcących się podłączyć do Internetu Szanse linia światłowodowa przechodząca przez teren gminy (Zawady) możliwość uzyskania wsparcia na inwestycje związane z informatyką z programów operacyjnych uczestnictwo w programie evita-ii Zagrożenia niskie dochody mieszkańców nie pozwalające na zakup sprzętu komputerowego oraz łącza do Internetu wysokie bezrobocie 12

13 5. Cele informatyzacji Informatyzacja i rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zawadach powinny być celem horyzontalnym. Oznacza to, że działania podjęte w tym kierunku mają się przyczynić do realizacji głównych celów strategicznych gminy Zawady. Misją informatyzacji jest zwiększenie potencjału rozwojowego gminy poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego oraz informatyzację obszarów kluczowych Wpływ rozwoju społeczeństwa informacyjnego na realizację celów strategicznych gminy Cele strategiczne gminy Zawady określone są w Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Zawady do 2010 roku następująco: Cel 1. Wzrost gospodarczy. Cel 2. Wygoda, bezpieczeństwo i rozwój społeczny Cel 3. Bezpieczeństwo ekologiczne i ochrona środowiska przyrodniczego Informatyzacja powinna być ukierunkowana na realizację wymienionych celów, w szczególności wpływać na: zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy, zwiększenie ilości gospodarstw agroturystycznych, poprawę konkurencyjności rolnictwa i zwiększenie zbytu produktów rolnych, podwyższenie poziomu życia mieszkańców (wzrost dostępności sieci teleinformatycznej, rozwój usług społeczeństwa informacyjnego), zwiększenie poziomu wiedzy i kwalifikacji mieszkańców, aktywizację i integrację mieszkańców, wzmocnienie i promocję lokalnej tożsamości kulturowej, rozwój infrastruktury na terenie gminy. Informatyzacja powinna wspomóc rozwój gminy w szczególności w kluczowych obszarach strategicznych takich jak: turystyka, edukacja, kultura, rolnictwo. Ponadto technologie ICT powinny być zastosowane do unowocześnienia administracji samorządowej Cele informatyzacji Celem głównym Strategii Informatyzacji jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zawady. W obrębie celu głównego oraz wyznaczonych obszarów strategicznych określono następujące cele strategiczne: 1. Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu. 13

14 2. Zwiększenie poziomu wiedzy i aktywności mieszkańców w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. 3. Stymulowanie rozwoju treści i usług dostępnych online w następujących dziedzinach: a. Życie gospodarcze b. Edukacja i kultura c. Administracja Dla realizacji wyznaczonych celów strategicznych określono cele operacyjne, które stanowią podstawę dla realizacji projektów. Pozwoli to zogniskować ograniczone środki finansowe Gminy na najbardziej potrzebnych działaniach w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wybór celów strategicznych i operacyjnych dokonany został na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej, zidentyfikowanych czynników i uwarunkowań. Cel 1. Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu Rozbudowa dostępu do Internetu jest zadaniem priorytetowym, ponieważ istnienie sieci teleinformatycznej warunkuje spełnienie wszystkich pozostałych celów. W przypadku, gdy nie zostaną podjęte działania w tym zakresie, gminie grozi zjawisko wykluczenia cyfrowego, polegające na tym, że część społeczeństwa będzie pozbawiona możliwości aktywnego korzystania z nowoczesnych technologii. Spowodowałoby to, że budowane w ramach pozostałych celów usługi stałyby się dostępne jedynie dla uprzywilejowanej części społeczeństwa, według kryterium geograficznego (dostępność infrastruktury) i dochodowego (cena sprzętu i połączenia). Infrastruktura dostępowa powinna spełniać następujące cechy, ażeby można było uznać, że jest wystarczająca do osiągnięcia celu: całkowicie pokrywać swoim zasięgiem teren gminy dostęp powinien być szerokopasmowy (co najmniej w miejscach zaludnionych) każdy mieszkaniec powinien mieć możliwość wykupienia usługi dostępu szerokopasmowego w przystępnej cenie Ponadto w różnych punktach gminy powinny znajdować się punkty publicznego dostępu do Internetu, które służyć będą osobom, nie posiadającym komputera lub podłączenia do Internetu (np. z powodu niskich dochodów bądź zbyt niskiego zapotrzebowania nie uzasadniającego koniecznych w tym celu wydatków). W ramach celu pierwszego przewiduje się do realizacji następujące cele operacyjne: a) rozwój sieci teleinformatycznej na terenie gminy b) zwiększenie liczby punktów publicznego dostępu do Internetu w gminie Cel 2. Zwiększenie poziomu wiedzy i aktywności mieszkańców w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych W ramach tego celu należy wyeliminować wykluczenie cyfrowe spowodowane brakiem umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu wynikającym np. z wieku lub wykształcenia. Ponadto należy stymulować wykorzystanie technologii ICT przez mieszkańców w zakresie rozwoju osobistego, jak również w celu integracji i organizacji przedsięwzięć, komunikacji. Miarą przezwyciężania wykluczenia cyfrowego będzie odsetek ludzi umiejących korzystać z komputera i Internetu do różnych zastosowań. Powinien on docelowo wynosić 100% dla podstawowej obsługi (na dany moment czasowy; za 10 lat obsługa podpisu elektronicznego z pewnością będzie należeć do zagadnień elementarnych). Miarą wykorzystania ICT będzie odsetek ludności korzystającej z technologii ICT w różnych celach. W ramach celu drugiego przewiduje się od realizacji następujące cele operacyjne: a) zwiększenie umiejętności podstawowej obsługi komputera wśród ludności, 14

15 b) zwiększenie wykorzystania pomocy multimedialnych oraz Internetu w edukacji szkolnej, c) zwiększenie wykorzystania Internetu w edukacji dorosłych oraz w samokształceniu (nauka języków, kursy e-learning itp.), d) zwiększenie wykorzystania usług elektronicznych przez mieszkańców, e) rozwój form komunikacji opartych o Internet, f) stymulowanie aktywności mieszkańców w samodzielnym kształtowaniu treści informacyjnych oraz usług dostępnych w Internecie, g) stymulacja rozwoju wiedzy specjalistycznej z zakresu informatyki na terenie gminy (budowa sieci, tworzenie stron internetowych, grafika). Cel 3. Stymulowanie rozwoju treści i usług dostępnych online w następujących dziedzinach: życie gospodarcze, edukacja i kultura, administracja. a) Życie gospodarcze Informatyzacja gospodarki jest kluczem do zwiększenia jej konkurencyjności oraz zdobywania nowych rynków zbytu. W gminie Zawady najbardziej przyszłościową branżą gospodarczą jest turystyka, toteż na niej powinny się skoncentrować działania związane z informatyzacją, choć nie powinny one pomijać również innych gałęzi gospodarki takich jak rolnictwo, drobne usługi, handel itp. Informatyzacja gospodarki polega na wykorzystaniu technologii jako: źródła informacji gospodarczej, narzędzia promocji, taniego środka komunikacji, platformy transakcyjnej (dokonywanie rezerwacji, zamówień, płatności). Miarą rozwoju elektronicznej gospodarki będzie przede wszystkim ilość i zawartość portali Internetowych związanych z gospodarką w gminie (ilość przedsiębiorców udostępniających informację teleadresową, prezentujących ofertę, sprzedających towary w Internecie), a także wykorzystanie tych portali przez klientów. Ponadto istotnym elementem e-gospodarki są informacje zbiorcze, takie jak katalogi internetowe umożliwiające wyszukiwanie usług, a także prezentacja i promocja gminy jako atrakcyjnego ośrodka turystycznego i terenu inwestycyjnego. b) Edukacja i kultura Również informatyzacja placówek kulturalno-oświatowych jest niezwykle istotna dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie. Zmierza do podniesienia jakości kształcenia, udoskonalenia komunikacji na linii szkoła rodzic uczeń oraz przyczynia się do zainteresowania informatyką wśród młodzieży, ucząc samodzielnego i kreatywnego korzystania z technologii. Ażeby można było powiedzieć, że informatyzacja placówek kulturalno-oświatowych została właściwie przeprowadzona, powinny być spełnione następujące kryteria: zwiększenie efektywności komunikacji poprzez elektroniczną wymianę informacji na linii szkoła nauczyciel uczeń, podniesienie jakości kształcenia (polepszenie wyników kształcenia) w wyniku informatyzacji placówek edukacyjnych, zwiększenie dostępności publikacji elektronicznych i materiałów multimedialnych w gminie (dla uczniów szkół, nauczycieli i pozostałych mieszkańców), samodzielna aktywność uczniów związana z informatyką. 15

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp Spis treści Wstęp... 8 Słownik pojęć i terminów... 9 1. Uwarunkowania i perspektywy rozwju społeczeństwa informacyjnego... 13 1.1 Definicje społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Warszawa, 27 czerwca 2007 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ Nazwa zadania: Inwestor: Opracowanie koncepcji wdrożenia sieci teleinformatycznej dla potrzeb gminy, oraz przedstawienie w formie opisowej zasady działania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia i planowanie rozwoju IT w gminie

Strategia i planowanie rozwoju IT w gminie Cel warsztatów Strategia i planowanie rozwoju IT w gminie Emilia Branny Plan warsztatów Część I Społeczeństwo informacyjne Część I Społeczeństwo informacyjne. Polityka unijna, krajowa i lokalna. Część

Bardziej szczegółowo

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o.

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA OTWOCKA na lata 2006-2013 c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań tel. (061) 834 54 80, fax (061) 834 54 81 e-mail:biuro@unitel.com.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionach?

Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionach? The Innovative Actions Network for the Information Society Sieć Innowacyjnych Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r.

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r. Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 11 grudnia 2002 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 STRESZCZENIE...6 1 WPROWADZENIE I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ...10 1.1 KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo