1. Internetowe bazy danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Internetowe bazy danych"

Transkrypt

1 Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL Instalacja sterowników ODBC dla MySQL 2.4. Test działania PHP 3. Korzystanie z serwera MySQL z poziomu języka PHP 3.1. MySQL wprowadzenie 4. Przykładowa aplikacja internetowej bazy danych Bibliografia do kursu 1

2 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych Dotarliśmy do miejsca, w którym czas zająć się połączeniem technologii aplikacji internetowych, jakim niewątpliwie jest PHP, z technologią serwera baz danych. Dzięki takiemu połączeniu będzie można bez ograniczeń tworzyć zaawansowane serwisy internetowe, takie jak: sklepy i wypożyczalnie internetowe, systemy list dyskusyjnych, programy wspomagania zarządzania i wiele innych. Celem tego kursu nie jest zaprezentowanie pełnego wykładu z baz danych. To zadanie zupełnie innego przedmiotu. Dla przypomnienia podstawowych informacji przypomnijmy jedynie fundamentalne pojęcia. Baza danych jest to uporządkowany zbiór danych wraz z zespołem programów nim zarządzających. Ma strukturę przystosowaną do przechowywania, wyszukiwania, zmieniania i przetwarzania tych danych. (Encyklopedia Multimedialna PWN). Termin baza danych jest bardzo obszerny i obejmuje wiele zbiorów danych. Bazą danych może być nazwany każdy obiekt, w którym zgromadzone są jakieś informacje, może to być np. książka telefoniczna, spis książek w bibliotece lub skomplikowany zestaw narzędzi, służący do obsługi dużej ilości informacji. Relacja W relacyjnym modelu danych relacja jest podstawową strukturą służącą do przechowywania danych. Każdy wiersz w relacji jest nazywany krotką lub rekordem. Krotki mają taką samą strukturę, ale różne wartości. Każda kolumna krotki nazywana jest jej atrybutem. Na przecięciu każdej kolumny oraz wiersza znajduje się pole, które posiada odpowiednią wartość. Każda relacja posiada następujące własności: krotki (wiersze) są unikatowe, atrybuty (kolumny) są unikatowe, kolejność krotek jest bez znaczenia, kolejność atrybutów jest bez znaczenia. 2

3 Krotka PESEL Imię Nazwisko Tomasz Karasiński Andrzej Manicki Barbara Damian Małgorzata Bibicka Albinos Jędrzejek Wartość pola Atrybut Informacje kontaktowe Przedmioty Wykładowcy Kierunek Rysunek 1. Poszczególne elementy relacji Model danych Model danych nazywany także architekturą systemu baz danych jest to zbiór ogólnych zasad posługiwania się danymi. Zbiór ten obejmuje trzy główne części: definicję danych to zbiór zasad określający strukturę danych, operowanie danymi to zbiór reguł opisujących proces dostępu do danych, integralność danych to zbiór reguł określający, które operacje bazy danych są dozwolone. W skład modelu danych wchodzą takie obiekty, jak encje, atrybuty, domeny i powiązania. Encja jest to miejsce, w którym gromadzone są informacje jednego typu (np.: informacje o studentach w jednej encji, a o wykładowcach w drugiej). Encja jest tym samym, co relacja. Odpowiednikiem encji w bazie danych jest tabela. Atrybut jest to własność encji, czyli to, co ją opisuje (np.: dla encji, w której znajdują się informacje o studentach własnością jest imię, nazwisko itd.). Odpowiednikiem atrybutu w bazie danych jest pole tabeli. Domena jest to rodzaj wszystkich możliwych wartości danych, jakie może przyjmować atrybut. Domena jest pojęciem podobnym do typów danych, jednak dokładniej opisującym typ danych (np.: dla atrybutu data domeną będą wszystkie daty, ale tylko w określonym formacie). 3

4 Klucz główny jest to atrybut lub zbiór atrybutów (klucz złożony), który jednoznacznie identyfikuje daną relację (encję). Np.: dla relacji Studenci kluczem głównym może być numer indeksu, dzięki któremu można określić dane każdego studenta. Klucz obcy jest to jedna lub kilka kolumn, które odwołują się do kolumny lub kolumn klucza głównego w innej tabeli. Dzięki takiemu połączeniu możliwe jest tworzenie powiązań między encjami, co jest podstawą modelu relacyjnego. Powiązania są to związki służące do łączenia encji (tabel) ze sobą, czyli stworzenia między nimi relacji. Do tworzenia powiązań służą dopasowane w polach kluczowych dane, zwykle są to pola o tej samej nazwie w obu tabelach. Przeważnie dopasowane pola to tak zwany klucz podstawowy z jednej tabeli z unikatową wartością dla każdego rekordu, oraz tak zwany klucz obcy w drugiej tabeli. Powiązania stanowią bardzo ważny element relacyjnego modelu bazy danych, ponieważ umożliwiają one wprowadzenie integralności i tym samym eliminują powtarzające się dane. Każdemu powiązaniu między dwoma tabelami możemy przyporządkować konkretny typ. Istnieją trzy typy powiązań: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do wielu. Powiązanie jeden do jednego W powiązaniu jeden do jednego każdy wiersz w pierwszej tabeli może mieć tylko jeden dopasowany wiersz z drugiej tabeli i tak samo każdy wiersz w drugiej tabeli może być powiązany jedynie z jednym wierszem z pierwszej tabeli. Powiązanie tego typu spotyka się bardzo rzadko, ponieważ dane powiązane w ten sposób można przeważnie umieścić w jednej tabeli. Powiązania jeden do jednego używa się przeważnie do odizolowania pól ze zbyt długiej tabeli, ze względu na bezpieczeństwo danych. Przykładem powiązania jeden do jednego jest to, że jeden student może otrzymać jedną ocenę z testu: Studenci Nr indeksu Imię Nazwisko Id oceny Id oceny Ocena Wyniki test Rysunek 2. Przykład powiązania jeden do jednego 4

5 Powiązanie jeden do wielu Powiązanie jeden do wielu istnieje, gdy wiersz w pierwszej tabeli ma jeden lub więcej odpowiadających sobie wierszy w drugiej tabeli i odwrotnie gdy pojedynczemu wierszowi z drugiej tabeli odpowiada jedynie jeden wiersz z pierwszej tabeli. Powiązania jeden do wielu są najważniejszym oraz najczęściej stosowanym typem związków, ponieważ umożliwiają one wyeliminowanie powtarzających się danych. Przykładem powiązania jeden do wielu może być to, że jeden student uczęszcza na zajęcia z wielu przedmiotów. Studenci Nr indeksu Imię Nazwisko Id przedmiotu Przedmioty Id przedmiotu Nazwa przedmiotu Rysunek 3. Przykład powiązania jeden do wielu Powiązanie wiele do wielu Powiązanie wiele do wielu istnieje, gdy jeden wiersz pierwszej tabeli posiada wiele dopasowanych wierszy z drugiej tabeli i tak samo wiersz z drugiej tabeli może mieć przyporządkowane wiele wierszy z pierwszej tabeli. Powiązanie wiele do wielu jest w rzeczywistości dwoma powiązaniami jeden do wielu. Stworzenie tego typu powiązania jest możliwe jedynie przez stworzenie trzeciej tabeli łączącej, której klucz główny jest złożony z dwóch kluczy obcych z pierwszej i drugiej tabeli. Przykładem powiązania wiele do wielu jest to, że jeden wykładowca może wykładać wiele przedmiotów i pracować w wielu szkołach: Przedmioty Id przedmiotu Nazwa przedmiotu Id wykładowcy Wykładowcy Id wykładowcy Imię Nazwisko Szkoły Id szkoły Nazwa szkoły Id wykładowcy Rysunek 4. Przykład powiązania wiele do wielu 5

6 Model relacyjny Pod koniec lat sześćdziesiątych dr E. F. Codd, badacz zatrudniony przez firmę IBM z wykształcenia matematyk pracował nad nowymi sposobami obsługi dużych ilości informacji. Zniechęcony istniejącymi modelami baz danych zauważył, że zastosowanie struktur i procesów matematycznych w zarządzaniu danymi mogłoby rozwiązać wiele problemów występujących w ówczesnych modelach. W lipcu 1970 r. Codd opublikował książkę zatytułowaną Relacyjny model logiczny dla dużych banków danych. W pracy tej po raz pierwszy zaprezentował założenia relacyjnego modelu baz danych (RMBD), oparłszy go na teorii mnogości i rachunku predykatów pierwszego rzędu. RMBD zawdzięcza więc swoją nazwę pojęciu relacji w teorii mnogości. W RMBD dane przechowuje się w domenach, czyli tabelach (relacjach). Każda tabela składa się z wierszy (krotek, rekordów) oraz kolumn (atrybutów). Na przecięciu każdej kolumny z każdym wierszem występuje określona wartość (pole), która posiada unikatowy typ. Baza danych w RMBD składa się ze zbioru relacji, które posiadają następujące własności: 1. Każda relacja w bazie danych jest jednoznacznie określona przez swoją nazwę. 2. Każda kolumna w relacji ma jednoznaczną nazwę. 3. Kolumny relacji tworzą nieuporządkowany zbiór. 4. Wszystkie wartości w danej kolumnie muszą być tego samego typu. 5. Wiersze relacji tworzą nieuporządkowany zbiór w szczególności, nie ma powtarzających się wierszy. 6. Każde pole zawiera unikatową wartość (wartość atomową), która jest zgodna z wartością określoną przez kolumnę. 7. Każda relacja zawiera klucz główny czyli kolumnę lub kolumny, której wartości jednoznacznie określają wiersz,a więc nie powtarzają się. Wartością klucza głównego nie może być wartość pusta (NULL). Do połączenia ze sobą danych przechowywanych w różnych tabelach używa się kluczy obcych. Klucz obcy to kolumna lub grupa kolumn tabeli o wartościach takich samych jak klucz główny tabeli z nią powiązanej. Takie połączenie dwóch tabel nazywa się relacją logiczną. Fakt stanowiący, że każda wartość klucza obcego musi odpowiadać jednej z istniejących wartości klucza głównego nazywa się integralnością referencyjną. 6

7 Informacje Informacje kontaktowe Studenci Informacje Informacje Rysunek 5. Wprowadzenie przez dra Codda relacji oraz zasad ich definiowania i stosowania spowodowało, że relacyjny model logiczny posiada wiele zalet, których nie posiadały wykorzystywane wcześniej modele. Do zalet tych należą: 1. Integralność danych integralność zapewnia dokładność wprowadzanych danych przez wprowadzenie dla każdego pola tabeli wartości unikatowej. Integralność uniemożliwia także powtarzanie się tego samego wiersza wchodzącego w skład klucza głównego tabeli. Reguły integralności kontrolują również poprawność wprowadzonych powiązań między tabelami. 2. Niezależność od aplikacji obsługujących bazę danych zmiany wprowadzane przez użytkownika do projektu bazy danych oraz modyfikacje sposobów obsługi bazy danych przez oprogramowanie mają mały wpływ na działanie modelu danych. 3. Łatwy dostęp do danych łatwy dostęp umożliwia w prosty sposób odczytanie danych z jednej tabeli oraz z wielu tabel naraz. Te i szereg innych zalet spowodowały, że RMBD wyparł wszystkie poprzednie modele danych i jest on najczęściej używany do projektowania baz danych wykorzystywanych do najróżniejszych celów. Normalizacja Normalizacja bazy danych jest to zbiór reguł służących do porządkowania danych. Normalizacja jest pierwszym i podstawowym krokiem w projektowaniu relacyjnego modelu bazy danych. Głównymi zadaniami tej fazy projektowania jest zapewnienie bazie danych zdolności do uzyskanie odpowiedzi na każde zapytanie oraz wyeliminowanie tak zwanej redundancji i problemów związanych z tym zjawiskiem. Występuje ono, gdy dane zgromadzone w tabelach (relacjach) powtarzają się. 7

8 Przykładem złego zaprojektowania relacji zawierającej redundantne dane może być tabela Wykładowcy, zawierająca kolumnę Nazwa Uczelni z zawierającą powtarzające się wiersze: ID wykładowcy Imię Nazwisko Adres Nr mieszkania Nazwa Uczelni Antoni Tomasz Jarosław Grzegorz Dawid Karasiński Manicki Banicki Albinos Walczak Błotna 17 Narutowicza 120 Dumna 33 Mieszka I 63 Oliwkowa WSHE PŁ PŁ UW WSHE 31 Waldemar Dobrowolski Scaleniowa 9 9 WSI 32 Andrzej Jędrzejek Słupska 2 36 WSI Rysunek 6. Tabela pokazująca zjawisko redundancji W tym przypadku redundancję można wyeliminować przez umieszczenie nazw uczelni w osobnej tabeli i powiązanie jej poprzez klucz obcy z tabelą Wykładowcy. Innym niepożądanym zjawiskiem, które może zostać wyeliminowane dzięki wprowadzeniu reguł normalizacji jest otrzymanie niepoprawnych danych lub niemożność ich uzyskania. Przykładem tego może być umieszczenie wszystkich informacji o adresie wykładowcy w jednej kolumnie. Takie zaprojektowanie relacji może utrudnić uzyskanie danych np.: o numerze mieszkania lub spowodować uzyskanie błędnych informacji w przypadku, gdy ten numer nie istnieje. Rozwiązaniem tego problemu może być rozdzielenie poszczególnych części adresu i umieszczenie ich w odrębnych kolumnach. ID wykładowcy Imię Nazwisko Adres Grzegorz Dawid Waldemar Andrzej Albinos Walczak Dobrowolski Jędrzejek Mieszka I 63/41 Oliwkowa 12/12 Scaleniowa 9/9 Słupska 2/36 Rysunek 7. Tabela zawierająca błędnie zaprojektowany adres wykładowcy 8

9 Zastosowanie postaci normalizacji w danym modelu danych nie gwarantuje do końca jego optymalnego działania, czyli tego, że będzie on udzielał poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania oraz że będzie działał szybko i poprawnie. Jeśli jednak model danych jest znormalizowany, znaczy to, że jest zgodny z regułami struktury relacyjnej i istnieje duża szansa, że będzie to efektywny i wydajny model. Pierwsza postać normalna Reguła mówi, że relacja jest w pierwszej postaci normalnej, gdy domeny zdefiniowane dla jej atrybutów są skalarne, czyli każda kolumna relacji posiada pojedyncze wartości określonego typu, a nie zbiory wartości. Przykładową relacją utworzoną zgodnie z pierwszą postacią normalną może być tabela Studenci zawierająca takie pola, jak Id studenta, Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Adres, Nr domu. ID studenta Imię Nazwisko Adres Nr domu Damian Małgorzata Tomasz Karasiński Jędrzejek Manicki Bilardowa 10 Jadwigi 133 Pogodna Rysunek 8. Tabela znajdująca się w pierwszej postaci normalnej Jedyną wątpliwość może budzić atrybut Data urodzenia składający się z trzech części, co może uniemożliwić wyszukiwanie danych w przypadku poszukiwania np.: studenta urodzonego w danym dniu, bez względu na miesiąc i rok urodzenia. Jednak większość nowoczesnych SZBD posiada zaawansowane mechanizmy obsługi dat i czasu, co likwiduje ten problem. Druga postać normalna Dana relacja jest w drugiej postaci normalnej, jeżeli jest w pierwszej postaci normalnej i wszystkie jej atrybuty zależą od klucza głównego lub klucza złożonego, czyli wszystkie wartości kolumn, które znajdują się w tabeli zależą od kolumny lub kilku kolumn, zdefiniowanych jako klucz główny. 9

10 Przedstawiona przykładowa relacja Przedmioty posiada klucz główny złożony z dwóch atrybutów: Id wykładowcy i Id przedmiotu. Tabela ta nie jest w drugiej postaci normalnej, ponieważ wartości w kolumnach Imię, Nazwisko, Telefon nie zależą od kolumny Id przedmiotu. ID wykładowcy ID przedmiotu Nazwa Przedmiotu Imię Nazwisko Telefon Algebra Filozofia Bazy danych Podstawy inf. Grzegorz Waldemar Andrzej Dawid Albinos Walczak Dobrowolski Jędrzejek Rysunek 9. Tabela błędnie zaprojektowana, nieznajdująca się w drugiej postaci normalnej Aby relacja była w drugiej postaci normalnej należy rozdzielić tabelę na dwie osobne: tabelę Wykładowcy zawierającą pola Id wykładowcy, Imię, Nazwisko, Telefon oraz tabelę Przedmioty zawierającą pola Id przedmiotu i Nazwa przedmiotu. ID przedmiotu Nazwa przedmiotu Algebra Filozofia Bazy danych Podstawy inf. ID wykładowcy Imię Nazwisko Telefon Grzegorz Waldemar Andrzej Dawid Albinos Walczak Dobrowolski Jędrzejek Rysunek 10. Tabele znajdujące się w drugiej postaci normalnej Trzecia postać normalna Relacja jest w trzeciej postaci normalnej, jeżeli jest w drugiej postaci normalnej, a ponadto wszystkie atrybuty, które nie są kluczami, są niezależne od siebie. 10

11 Przedstawiona relacja Studenci jest w trzeciej postaci normalnej, ponieważ żadne z pól nie jest zależne od innych znajdujących się w tej relacji. ID studenta Imię Nazwisko Adres Nr domu Damian Małgorzata Tomasz Karasiński Jędrzejek Manicki Bilardowa 10 Jadwigi 133 Pogodna Rysunek 11. Tabela znajdująca się w trzeciej postaci normalnej Pierwsze trzy postacie normalne zostały wymienione przez dra Codda i powinny być stosowane przy prawie każdym projekcie modelu bazy danych. Następne trzy Boyce a/codda, czwarta i piąta zostały stworzone później, z myślą o szczególnych przypadkach, które zdarzają się dość rzadko. Postać normalna Boyce a/codda Postać normalna Boyce a/codda jest odmianą trzeciej postaci normalnej i dotyczy relacji, które posiadają wiele kluczy głównych (klucz złożony). Aby można był zastosować postać normalną Boyce a/codda muszą być spełnione następujące warunki: relacja musi mieć co najmniej dwa klucze główne, te dwa klucze główne muszą być kluczami złożonymi, klucze muszą mieć wspólne atrybuty. Czwarta postać normalna Czwarta postać normalna mówi, że wszystkie niezależne, powtarzające się grupy nie powinny występować w tej samej tabeli. Przykładem tabeli niebędącej w czwartej postaci normalnej może być relacja, która zawiera informacje na temat liczby semestrów na danym kierunku. 11

12 ID kierunku Nazwa kierunku Informatyka Pedagogika Dziennikarstwo Semestry I, II, III, IV, V, VI, VII I, II, III, IV, V, VI, VII I, II, III, IV, V, VI, VII Rysunek 12. Tabela nieznajdująca się w czwartej postaci normalnej Aby ta relacja znajdowała się w czwartej postaci normalnej, należy atrybut Semestry umieścić w osobnej tabeli. ID semestru Semestr 1 I 2 II 3 III 5 IV 6 V 7 VI 8 VII Rysunek 13. Doprowadzenie tabel do czwartej postaci normalnej Piąta postać normalna Piąta postać normalna jest stosowana w wyjątkowych przypadkach, gdy istnieje tak zwana zależność sprzężeń. Zależność sprzężeń występuje, gdy tabela 1 jest powiązana z tabelą 2, a tabela 2 jest powiązana z tabelą 3, zaś tabela 3 jest powiązana z tabelą 1 w takiej sytuacji wszystkie te relacje muszą występować w tym samym wierszu. Wszystkie wyżej opisane reguły normalizacji służą głównie jednemu celowi, czyli wyeliminowaniu redundancji poprzez rozbicie relacji na mniejsze, bez utraty uzyskanych informacji. Główną zaletą takiego rozbicia jest szybsze działanie i łatwiejszy dostęp do danych zgromadzonych w bazie. 12

13 Udało się jakoś przebrnąć przez krótką powtórkę informacji o bazach danych. Teraz czas zainstalować stosowne narzędzia. Na potrzeby tego kursu wybrano darmowy i bardzo popularny serwer baz danych MySQL. Pliki potrzebne do instalacji znajdują się na płycie z materiałami do kursu. 13

14 2. Instalacja MySQL pod Windows Ważne: W tym dokumencie zostało przyjęte, że system Windows jest zainstalowany na dysku C:. Jeśli Twój system Windows jest zainstalowany na innym dysku, np. E:, wszędzie, gdzie zobaczysz w opisie C:, przyjmij, że jest to ta inna, odpowiednia litera, np.: "C:\mysql" => "E:\mysql" "C:\WINNT\mysql.ini" => "E:\WINNT\mysql.ini" 2.1. Konfiguracja systemu Windows 1. Upewnij się, czy system Windows zawiera wymagane składniki. Do poprawnego działania (m.in. PHP) potrzebna jest najnowsza wersja sterowników MDAC Microsoft 2. W systemie zalecane jest zainstalowanie pakietu MDAC 2.7 (Microsoft Data Access Components), wraz z poprawkami. System Windows XP zawiera domyślną wersję pakietu MDAC 2.7 i nie musisz go aktualizować. Dla pozostałych systemów zalecana jest aktualizacja. Pakiet MDAC i poprawki możesz pobrać z: US/Q319243_MDAC27_x86.exe Instalacja MySQL Bazę danych MySQL możesz pobrać z: Ważne: w chwili pisania tego tekstu przetestowano dokładnie wersję MySQL pod Windows o numerze Możesz oczywiście używać innej, nowszej wersji, ale wszelkie zmiany w prezentowanych skryptach będziesz musiał wykonać samodzielnie. 14

15 MySQL 3.2x występuje w dwóch wersjach o różnych możliwościach. Są to pliki mysql win.zip (wersja standardowa) oraz mysql-max win.zip (z obsługą m.in. baz Berkeley DB oraz InnoDB). Jeśli w Twoim przypadku nie ma przeciwwskazań, wybierz instalację większą mysql-max. 2. Wybrany plik z instalacją należy rozpakować, a następnie uruchomić plik SETUP.EXE pojawi się ekran powitalny instalatora MySQL. Kliknij Next. 3. Na początku zostaną wyświetlone dodatkowe informacje dotyczące instalacji. Warto je przejrzeć przydadzą się niebawem. Po przeczytaniu kliknij Next. 4. Następnie będziesz musiał podać informacje dotyczące położenia plików MySQL na Twoim komputerze. Jeśli Twój system Windows jest zainstalowany na dysku C:, to od razu możesz przejść dalej klikając Next. Jeśli zaś system jest na innym dysku (np. E:), kliknij Browse i wpisz odpowiednie miejsce tu: E:\mysql. Zatwierdź zmiany i kliknij Next. 5. W kolejnym kroku zostaniesz zapytany o rodzaj instalacji. Masz do wyboru instalację typową Typical (która jest zalecana), instalację minimalną Compact oraz z możliwością wyboru instalowanych składników Custom. Po wybraniu odpowiadającej Ci opcji, kliknij Next rozpocznie się instalacja (jeśli wybrałeś opcję Custom, będziesz jeszcze mógł wybrać składniki do zainstalowania). 6. Po zainstalowaniu wyświetli się ekran końcowy. Kliknij Finish. 7. Teraz przejdź do katalogu C:\WINDOWS (jeśli masz system Windows 95/98/Me/XP) lub do C:\WINNT (jeśli masz Windows NT/2000). Utwórz nowy plik my.ini i wpisz do niego tekst, dokładnie jak poniżej: [mysqld] basedir=c:/mysql/ datadir=c:/mysql/data/ (zauważ, że MySQL, wywodzący się ze środowiska Unix, wymaga tu podawania ścieżek z prawymi ukośnikami). 15

16 Jeśli MySQL został zainstalowany w katalogu innym niż domyślny C:\mysql, to musisz odpowiednio poprawić plik konfiguracyjny my.ini (wpisując np. basedir=e:/program Files/mysql/ oraz datadir=e:/program Files/mysql/data/). 8. Przygotujesz teraz automatyczne uruchamianie MySQL przy starcie komputera. Odnajdź katalog C:\mysql\bin i uruchom program winmysqladmin.exe. Przy pierwszym uruchomieniu zainstaluje on w Twoim systemie usługę MySQL. Jeśli WinMySQLadmin schowa się po krótkiej chwili, nie martw się. Jest on zawsze dostępny jako mała ikonka na pasku zadań przy zegarze. Jeśli klikniesz w nią prawym przyciskiem myszy i wybierzesz opcję Show me, program pojawi się na ekranie. W celu ponownego schowania programu, kliknij prawym przyciskiem podobną ikonkę z sygnalizatorem w prawym górnym rogu i wybierz opcję Hide me. 9. Mając otwarty program WinMySQLadmin, odnajdź teraz zakładkę my.ini Setup i z lewej strony na dole odszukaj przycisk Create ShortCut on Start Menu. Naciśnij go, a wtedy w grupie Autostart (Startup w angielskiej wersji Windows) zostanie umieszczony skrót właśnie do programu WinMySQLadmin. Od tej pory przy każdym uruchomieniu komputera będziesz miał działającą w tle usługę MySQL. 10. Instalator MySQL nie dodaje niestety skrótów do Menu Start. Jeśli chcesz, możesz utworzyć je samodzielnie. Polecane pliki, do których warto mieć skróty, to: C:\mysql\bin\winmysqladmin.exe administrator MySQL, C:\mysql\bin\MySqlManager.exe graficzny menedżer MySQL, C:\mysql\bin\mysql.exe interpreter poleceń SQL, C:\mysql\Docs\manual_toc.html spis treści dokumentacji Instalacja sterowników ODBC dla MySQL 1. Jeśli będziesz potrzebował dostawać się do danych z MySQL poprzez ODBC (Open DataBase Connectivity), zainstaluj po prostu odpowiedni sterownik ODBC. 16

17 Masz do wyboru dwie wersje tego sterownika: produkcyjną 2.50 oraz rozwojową 3.51 (te numery będą się oczywiście zmieniać w miarę upływu czasu). Jeśli nie wiesz, który sterownik wybrać, spróbuj najpierw nowszej wersji. 2. W chwili pisania tego tekstu ostatnią wersją rozwojową sterownika ODBC dla MySQL była wersja Plik instalacyjny możesz pobrać z: 3. Uruchom ściągnięty plik MyODBC exe pojawi się ekran instalatora. Po trzykrotnym kliknięciu Next rozpocznie się szybka instalacja, którą kończysz kliknięciem Finish. Gotowe. 4. Otwórz Panel sterowania i znajdź Narzędzia Administracyjne. Znajdziesz tam ikonę Źródła danych (ODBC). Otwiera ona panel administracyjny ODBC. W panelu tym otwórz teraz zakładkę Sterowniki i sprawdź, czy na liście zainstalowanych sterowników znajduje się MySQL ODBC 3.51 Driver. Jeśli tak jest, to wszystko w porządku instalacja zakończona sukcesem Test działania PHP i MySQL 1. Uruchom monitor mysql i wpisz następujący ciąg poleceń: create database test_db; use test_db; create table osoby (id int auto_increment not null unique, imie varchar(30), nazwisko varchar(50)); insert into osoby(imie, nazwisko) values ('Adam', 'Mickiewicz'); insert into osoby(imie, nazwisko) values ('Zbigniew', 'Boniek'); insert into osoby(imie, nazwisko) values ('Jan', 'Brzechwa'); insert into osoby(imie, nazwisko) values ('Artur', 'Partyka'); insert into osoby(imie, nazwisko) values ('skasuj', 'mnie'); insert into osoby(imie, nazwisko) values ('Anna', 'Jantar'); insert into osoby(imie, nazwisko) values ('Bruce', 'Lee'); delete from osoby where (imie='skasuj' and nazwisko='mnie'); select * from osoby; exit; 17

18 W ten sposób zostanie założona baza 'test_db', w której będzie wypełniona danymi tabela 'osoby'. 2. Załóż nowy plik i wpisz dokładnie poniższy tekst: <html> <head> <title>odczyt danych z MySQL</title> </head> <body> <?php $conn = mysql_connect("localhost", "", ""); if ($conn) { $db = mysql_select_db("test_db"); if (!$conn) { echo "Problem z połączeniem do bazy danych!"; else if (!$db) { echo "Problem z odczytaniem bazy danych!"; else {?> <table border="1" cellpadding="7"> <tr> <td>id</td> <td>imie</td> <td>nazwisko</td> </tr> <?php $result = mysql_query("select * from osoby"); if ($result) { while ($line = mysql_fetch_array($result)) { echo "<tr>\n"; echo " <td>". $line['id']. "</td>\n"; echo " <td>". $line['imie']. "</td>\n"; echo " <td>". $line['nazwisko']. "</td>\n"; echo "</tr>\n"; mysql_close($conn);?> 18

19 </body> </html> Zapisz plik pod nazwą test_db.php w katalogu głównym serwera WWW (katalog C:\Apache\htdocs lub podobny). 3. Upewnij się, że są włączone serwery: MySQL oraz Apache. 4. Uruchom przeglądarkę i wpisz w pasku adresu: Powinieneś zobaczyć stronę jak poniżej: Jeśli tak faktycznie jest, to wszystko wykonałeś poprawnie. 19

20 3. Korzystanie z serwera MySQL z poziomu języka PHP 3.1. MySQL wprowadzenie Serwer baz danych został zainstalowany. Teraz zobaczymy, jak korzystać z baz danych tego serwera za pomocą skryptów PHP. UWAGA: celem tego kursu nie jest przekazanie kompletu wiadomości na temat języka SQL i sposobu jego wykorzystania. Takie wiadomości można znaleźć w innych kursach Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Możesz również uzupełnić wiedzę na podstawie literatury. W tym rozdziale zaprezentuję absolutne podstawy posługiwania się poleceniami MySQL. Ważne: serwer MySQL jest autonomicznym oprogramowaniem, działającym podobnie jak serwer WWW na usługi aplikacji użytkowników. Jego zadaniem jest odpowiadanie na pytania klientów, dotyczące danych zawartych w bazach serwera. Podobnie jak HTTP w przypadku serwera WWW, istnieje protokół łączący aplikację z serwerem MySQL jest to ODBC. Zanim połączymy się z serwerem MySQL za pomocą skryptu PHP, warto poćwiczyć polecenia SQL (na tym właśnie języku opiera się serwer MySQL) za pomocą tekstowego interpretera tego języka. Warto nauczyć się obsługi klienta mysql w celu stworzenia i używania prostej bazy danych. Program mysql (czasami będę używał określenia monitor) jest interaktywnym programem pozwalającym na połączenie się z serwerem MySQL, przesyłanie zapytań i oglądanie ich wyników. mysql może być używany w trybie wsadowym: zapisujesz swoje zapytania do pliku, a później każesz mysql wykonać zawarte tam polecenia. Tak przetestowane polecenie z łatwością wstawisz następnie do skryptu PHP. Aby zobaczyć listę opcji, których możesz użyć w programie mysql, wywołaj go z opcją --help Połączenie z serwerem Zazwyczaj, aby połączyć się z serwerem, będziesz musiał w czasie wywołania mysql podać nazwę użytkownika MySQL oraz, w większości wypadków, hasło. Jeśli serwer 20

21 działa na innym komputerze niż ten, na którym pracujesz, będziesz musiał także podać nazwę tego komputera. mysql -h host -u user -p Enter password: ******** Znaki ******** reprezentują Twoje hasło, wprowadź je, kiedy mysql wyświetli zachętę w postaci Enter password:. Jeżeli zainstalowałeś serwer zgodnie z instrukcją, serwer nie posiada hasła. Nie jest to rozwiązanie bezpieczne. Gdy zdecydujesz się udostępnić swoją aplikację, koniecznie wprowadź hasło dostępu do serwera. Po pomyślnym połączeniu, możesz w każdej chwili się rozłączyć przez wpisanie polecenia QUIT po zachęcie mysql>. Tworzenie, modyfikacja, usuwanie baz danych i tabel w MySQL-u Utworzenie bazy danych w MySQL-u jest wyjątkowo proste. Aby wykreować bazę o nazwie baza1, należy wydać polecenie: mysql> create database baza1; Polecenie usuwające bazę danych: mysql> drop database baza1; Przedstawione poniżej polecenie create table tworzy tabelę osoby w bazie baza1. mysql> create table osoby ( -> numer int not null, -> imie varchar(30), -> nazwisko varchar(50), -> stanowisko varchar(50), -> primary key (numer) ->); Tabela osoby została utworzona z czterech pól. Pierwsze pole numer jest typu liczbowego całkowitego, następne pola imie, nazwisko i stanowisko są typu znakowego. Atrybut primary key powoduje, że numer staje się polem kluczowym, co zapewnia jego unikatowość. 21

22 Za pomocą polecenia alter table można: dodać lub usunąć pole z tabeli, zmienić definicję istniejących pól, zmienić nazwę pól, a nawet nazwy tabel. Na przykład, żeby dodać pole pensja do tabeli osoby i umieścić je tuż za polem numer, należy wydać polecenie: mysql> alter table osoby add pensja int after numer; Polecenie, które usuwa pole pensja: mysql> alter table osoby drop pensja; Aby zmienić definicję pola imie, należy posłużyć się słowem kluczowym modify, tak jak poniżej: mysql> alter table osoby modify imie varchar(100); Można także zmienić nazwę pola, na przykład pole imie na pseudonim, za pomocą atrybutu change. Jest to zaprezentowane poniżej: mysql> alter table osoby change imie pseudonim varchar(30); Możliwa jest też zmiana nazwy tabeli, na przykład tabeli osoby na klienci, za pomocą atrybutu rename, tak jak poniżej: mysql> alter table osoby rename klienci; Wstawianie danych do tabeli jest możliwe dzięki poleceniu insert into. I tak na przykład polecenie: mysql> insert into osoby values( 20, 'Rafal', 'Grzybowski' 'autor'); wstawi do zdefiniowanej wcześniej tabeli osoby jeden rekord danych. Uniwersalnym poleceniem wybierania danych z serwera jest select. Aby wyświetlić wszystkie informacje z tabeli osoby, należy wpisać: 22

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo