Rozdział. Badanie technologii Microsoft.NET Remoting w rozproszonym systemie wspomagajcym publikowanie katalogów reklamowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział. Badanie technologii Microsoft.NET Remoting w rozproszonym systemie wspomagajcym publikowanie katalogów reklamowych"

Transkrypt

1 Rozdział Badanie technologii Microsoft.NET Remoting w rozproszonym systemie wspomagajcym publikowanie katalogów reklamowych Wojciech STANKO, Bogdan TRAWISKI Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki Stosowanej Streszczenie W rozdziale przedstawiono wykorzystanie technologii Microsoft.NET Remoting do budowy systemu wspomagajcego publikowanie katalogów reklamowych, opracowanego w wielowarstwowej architekturze klient serwer. Zbadano rozmiar przesyłanych obiektów w przypadku uycia serializacji do postaci binarnej i do formatu SOAP, a nastpnie porównano wydajno przy wykorzystaniu protokołów HTTP i TCP. Uzyskane wyniki potwierdziły przydatno zastosowania.net Remoting do implementacji systemów tej klasy. 1. Wprowadzenie Wraz z rozwojem sieci komputerowych, a w szczególnoci Internetu, zwikszyło si rozproszenie systemów. W kocu XX wieku powstała architektura wielowarstwowa, opracowano wiele standardów majcych na celu umoliwienie łatwej komunikacji aplikacji znajdujcych si na rónych komputerach połczonych sieci komputerow. Pojawiły si takie standardy, jak: RPC, CORBA, COM, DCOM, które miały ułatwi tworzenie rozwiza typu klient serwer [4, 5]. Jednak wykorzystanie ich było czsto skomplikowane, wymagało dodatkowej wiedzy ze strony programistów na temat zagadnie sieciowych, a czasami take dodatkowej implementacji niskich warstw połczenia sieciowego. W ostatnich latach z powodu silnej rywalizacji dwóch platform programistycznych, czyli platformy.net oraz JAVA, powstały nowe standardy pozwalajce szybko i łatwo realizowa komunikacj aplikacji znajdujcych si na rónych komputerach. Firma Microsoft wraz z.net dostarcza technologi.net Remoting [3, 6], pozwalajc na przezroczyst komunikacj aplikacji połczonych sieci komputerow, a w szczególnoci take sieci Internet.

2 2 W. Stanko, B. Trawiski Konkurencyjna JAVA zapewnia bardzo popularn technologi RMI (Remote Method Invocation) [4]. Pomimo silnej rywalizacji obu technologii, producenci take współpracuj nad stworzeniem jednolitych standardów pozwalajcych na integracj heterogenicznych systemów. Efektem tych działa jest technologia Web Services, która stała si standardem wspieranym przez wikszo platform programistycznych, jak równie wiele systemów baz danych [7]. Celem prezentowanych bada było sprawdzenie moliwoci wykorzystania technologii.net Remoting w rozproszonych systemach opartych na architekturze klient serwer. Przydatno technologii, łatwo i czasochłonno implementacji zweryfikowano w praktyce na przykładzie systemu wspomagajcego publikacj katalogów reklamowych. 2. Architektura Microsoft.NET Remoting.NET Remoting jest technologi, która pozwala na komunikacj pomidzy obiektami rozproszonymi w rónych aplikacjach, które mog znajdowa si na fizycznie innych komputerach [1]. Wielowarstwowa architektura.net Remoting pozwala na przezroczyst komunikacj klienta z obiektem zdalnym, z wykorzystaniem dowolnego kanału komunikacyjnego (np. protokołu TCP/IP). Zdalny obiekt jest cile zwizany z aplikacj, w której został stworzony, czyli serwerem, a klient, który wykorzystuje zdalny obiekt, nie wywołuje jego metod bezporednio, ale za porednictwem obiektu Proksy (ang. Proxy). Obiekt Proksy jest tworzony dynamicznie po stronie klienta i odzwierciedla publiczny interfejs obiektu serwera. Rys. 1. Ogólny schemat funkcjonowania.net Remoting [7] Jak pokazano na Rys. 1, w momencie wywołania metody obiektu zdalnego przez aplikacj klienta, obiekt Proksy przechwytuje wywołanie, nastpnie formatuje wywołanie danej metody za pomoc dostarczonego obiektu kodujcego o nazwie Formater (ang. Formatter) do postaci, w której danie moe zosta przesłane przez wybrany kanał komunikacyjny do serwera. Serwer po otrzymaniu wiadomoci rozkodowuje j, uywajc takiego samego obiektu kodujcego, a nastpnie za pomoc obiektu Dyspozytor (ang. Dispatcher) wywołuje odpowiedni metod w obiekcie zdalnym. Po zakoczeniu wywołania metody wynik jest zwracany w podobny sposób do aplikacji klienta. Obecnie Microsoft dostarcza tylko dwie implementacje obiektów kodujcych: binarn, oznaczon tutaj BIN oraz wykorzystujc format SOAP. SOAP wg definicji podanej przez World Wide Web Consortuim to lekki protokół przeznaczony do

3 Badanie technologii Microsoft.NET Remoting w rozproszonym systemie... 3 wymiany strukturalizowanej informacji w zdecentralizowanym, rozproszonym rodowisku. Ze wzgldu na to, e wszystkie elementy składajce si na technologi.net Remoting zostały zaprojektowane tak, aby były od siebie niezalene, istnieje moliwo dostarczenia własnej implementacji obiektu kodujcego wiadomoci. Zalet architektury stworzonej przez Microsoft jest moliwo wykorzystania dowolnego kanału komunikacyjnego oraz implementacji obiektu kodujcego niezalenie od siebie, co zapewnia du elastyczno oraz umoliwia dostosowanie.net Remoting do okrelonych wymaga. Zamian obiektu do postaci SOAP, binarnej, czyli postaci cigu bajtów, okrela si jako serializacj obiektu, a proces odwrotny zwany jest deserializacj, przy czym wan zasad jest, aby wykorzystywa ten sam rodzaj obiektów serializujacych i deserializujacych po stronie klienta, jak i serwera. 3. System wspomagania publikacji katalogów reklamowych MultiKatalog System wspomagania publikacji katalogów reklamowych MultiKatalog został stworzony z myl o ułatwieniu zarzdzania zawartoci katalogów reklamowych oraz skróceniu czasu przygotowania gotowego katalogu do publikacji. Katalog reklamowy to katalog przedstawiajcy fragment lub cał ofert asortymentu proponowanego przez dan firm. Najlepszym przykładem katalogów reklamowych s katalogi domów wysyłkowych (np. Quelle), koncernu IKEA lub innych firm wydajcych co roku due katalogi zawierajce aktualn ofert dla swoich klientów. W celu zmniejszenia zaangaowania firmy przygotowujcej szat graficzna, stworzono system pozwalajcy klientowi bezporednio za pomoc Internetu zarzdza struktur katalogu, wprowadza nowe dane, wykonywa poprawki i korekty, a take decydowa o formie publikacji danego katalogu. System MultiKatalog zbudowano w architekturze klient serwer, która składa si z nastpujcych podstawowych elementów (Rys. 2): Klient MultiKatalog aplikacja uruchamiana po stronie uytkownika, która oferuje graficzny interfejs oraz pozwala na dokonywanie rónych operacji. Jako klient łczy si ona z serwerem MultiKatalog, wykorzystujc.net Remoting; Serwer MultiKatalog podsystem dostarczajcy zbiór metod, które mog by wywoływane przez aplikacj klienta; Baza danych baza danych słuca do przechowywania wszystkich danych dotyczcych katalogów oraz uytkowników.

4 4 W. Stanko, B. Trawiski Rys. 2. Architektura klient-serwer systemu MultiKatalog System został zaprojektowany zgodnie z wielowarstwow architektur, w której wydzielono podstawowe warstwy przedstawione na Rys. 3. Rys. 3. Architektura klient-serwer systemu MultiKatalog Pierwsze dwie warstwy: prezentacja i logika aplikacji znajduj si po stronie aplikacji klienta i zostały zbudowane zgodnie ze wzorcem Model-View-Controler zaproponowanym przez Martina Fowlera [2]. Pozostałe dwie warstwy zostały zaimplementowane po stronie serwera. Zastosowano tutaj midzy innymi wzorce projektowe Table Module i Table Gateway [2]. Zalet wykorzystania wzorca Table Gateway przy implementacji dostpu do bazy danych jest uzyskanie niezalenoci implementacji systemu od implementacji bazy danych. Warstw realizujc komunikacj pomidzy klientem a serwerem z wykorzystaniem technologii.net Remoting umiejscowiono pomidzy warstwami logiki aplikacji oraz zarzdzania danymi. Na Rys. 3 wyróniono take warstw procedur składowanych, poprzez któr wykonywane s operacje na samych danych znajdujcych si w tabelach bazy danych. Warto zwróci uwag na sposób implementacji bazy danych, poniewa moe ona mie do duy wpływ na wydajno systemu. Jednym z wymaga systemu MultiKatalog było zapewnienie, jak najwikszej elastyczno okrelania budowy poszczególnych dokumentów, a take struktury katalogów, w celu zagwarantowania moliwoci dostosowania produktu do wymaga poszczególnych klientów. Ze wzgldu na to, e nie mona było załoy kocowej struktury poszczególnych dokumentów, zdecydowano si na zapisanie informacji o strukturze dokumentów za

5 Badanie technologii Microsoft.NET Remoting w rozproszonym systemie... 5 pomoc własnego jzyka opartego na XML. Baza danych została zaprojektowana tak, aby mogła przechowywa dokumenty zgodne ze specyfikacj opart na XML. W wyniku takiej decyzji projektowej powstała struktura bazy danych, w której pobranie lub zapisanie jednego dokumentu wymaga wielu niezalenych zapyta, co moe znacznie wydłua czas odpowiedzi systemu. Mona stwierdzi, e została zaimplementowana baza danych XML w relacyjnej bazie danych. 4. Badanie technologii.net Remoting zastosowanej w systemie MultiKatalog 4.1. Cel i zakres bada Celem bada było sprawdzenie wydajnoci technologii.net Remoting w systemie MultiKatalog, a take okrelenie iloci danych przesyłanych pomidzy serwerem a klientem w przypadku uycia serializacji do postaci binarnej (BIN) lub postaci SOAP. Zbadano take szybko serializacji w obu przypadkach, a take zbadano czas potrzebny na deserializacj, czyli ponowne odtworzenie obiektów. Do bada wydajnoci technologii.net Remoting wykorzystano dostarczane przez Microsoft narzdzie o nazwie Apllication Center Test. W tym celu zaimplementowano dodatkowego klienta konsumujcego usługi dostarczane przez serwer MultiKatalog, opartego na technologii ASP.NET i serwerze WWW. Schemat konfiguracji uytej do bada przedstawiono na Rys. 4. % #&!""#$ "'#$ Rys. 4. Konfiguracja uyta do bada wydajnoci.net Remoting Do wszystkich testów uyto tych samych obiektów: Document jest to obiekt o duym rozmiarze, posiadajcy wiele pól oraz referencji do innych obiektów, User obiekt posiadajcy znacznie mniej pól, przechowujcy podstawowe dane o uytkowniku Badanie wielkoci obiektów w postaci binarnej i SOAP Badanie wielkoci obiektów polegało na przekształceniu obiektów do dwóch postaci: binarnej i SOAP oraz pomiarze wielkoci takich postaci. Wyniki zostały

6 6 W. Stanko, B. Trawiski przedstawione w tabeli 1. W ostatniej kolumnie tabeli przedstawiono stosunek wielkoci formy SOAP do binarnej. Posta binarna była ponad trzykrotnie mniejsza od postaci SOAP dla obu obiektów. Tabela 1. Porównanie wielkoci postaci SOAP i binarnej (BIN) SOAP [bajty] BIN [bajty] SOAP/BIN Obiekt Document ,27 Obiekt User , Badanie czasu serializacji i deserializacji obiektów W celu ograniczenia wpływu innych aplikacji i procesów działajcych na testowym komputerze na wyniki, zbadano czas potrzebny na przeprowadzenie 1, 1 oraz 1 serializacji, a nastpnie na podstawie pomiarów wyliczono czas redni. Badania zostały przeprowadzone wielokrotnie, aby unikn błdów pomiaru. a) Serializacja: Document User b) Deserializacja Document User SOAP BIN SOAP BIN Rys. 5. rednie czasy serializacji i deserializacji obiektów Na Rys. 5 przedstawiono zestawienie rednich czasów serializacji i deserializacji. Serializacja binarna jest około 3,5 razy szybsza od serializacji do postaci SOAP. W przypadku deserializacji rónica jest około 6-krotna. Prawdopodobnie gorszy wynik serializacji/deserializacji do formatu SOAP wynika z potrzeby wielokrotnych operacji na cigach tekstowych. Ponadto w wypadku deserializacji dochodzi take potrzeba weryfikacji poprawnoci składni otrzymanej postaci SOAP Testowanie połcze rónych protokołów z formaterami Badania wydajnoci, przedstawione na Rys. 6, pokazały, e liczba obsłuonych zapyta na sekund jest zbliona w przypadku wykorzystania tego samego sposobu formatowania wiadomoci i w niewielkim stopniu zaley od protokołu, którym przesyłane s wiadomoci. Protokół HTTP okazał si nieznacznie mniej efektywny od TCP. W wypadku protokołu HTTP przesyłane dane opatrzone s dodatkowym nagłówkiem, co wymaga nie tylko dodatkowego przetwarzania, ale take zwiksza rozmiar wiadomoci, co moe powodowa zmniejszon efektywno Jednak przy

7 Badanie technologii Microsoft.NET Remoting w rozproszonym systemie... 7 przesyłaniu do duego obiektu, jakim jest obiekt typu Document, wpływ wielkoci nagłówka jest nieznaczny. Najwiksze znaczenie ma wic sposób kodowania obiektów, poniewa przy wykorzystaniu kodowania SOAP czas odpowiedzi jest około trzykrotnie dłuszy od czasu zaobserwowanego dla binarnej postaci. HTTP + SOAP HTTP + BIN TCP + SOAP TCP + BIN HTTP + SOAP HTTP + BIN TCP + SOAP TCP + BIN czas odpowiedzi [ms] liczba zapyta( na sekund) Rys. 6. Wyniki bada wydajnoci systemu czas odpowiedzi [ms] HTTP + SOAP bez bazy HTTP + BIN HTTP + BIN bez bazy liczba zapyta( na sekund) HTTP + SOAP bez bazy HTTP + BIN HTTP + BIN bez bazy Rys. 7. Porównanie wyników po odłczeniu bazy danych 4.5. Badanie wpływu bazy danych na wydajno Z uwagi na specyficzn struktur bazy danych, mona przypuszcza, e jej wpływ na wydajno jest znaczny. Badania pokazały, e czas odpowiedzi systemu, który pomijał pobranie dokumentu z bazy danych, a pobierał go z pamici, jest nawet

8 8 W. Stanko, B. Trawiski kilkanacie razy krótszy. Przepustowo systemu take wzrosła po odłczeniu bazy danych. Na Rys. 7 wida, jak duy wpływ ma baza danych na wydajno. Na wykresach nie uwzgldniono wyników protokołu HTTP i formatowania SOAP z podłczon baz danych, poniewa otrzymane wyniki były gorsze o ponad jeden rzd wielkoci, co spowodowałoby zniekształcenie wykresów z powodu potrzeby zwikszenia skali pionowej 5. Podsumowanie Technologia.NET Remoting dostarcza now jako tworzenia systemów klient serwer. Pozwala na szybk budow komunikacji pomidzy elementami systemu za porednictwem sieci, przy do niskim nakładzie pracy. Realizacja projektu MultiKatalog, potwierdziła praktycznie zalety.tej technologii. Z przeprowadzonych bada wynika wniosek, e najlepszym wyborem implementacyjnym jest protokół TCP oraz formatowanie wiadomoci do postaci binarnej, gdzie nie ma dodatkowych narzutów wielkociowych oraz przetwarzania, tak jak to si dzieje w przypadku protokołu HTTP oraz do mało wydajnego formatowania do postaci SOAP. Bezporednie testy zrealizowanego systemu MulitKatalog pokazały do nisk wydajno aplikacji, jednak jak si okazało, była ona spowodowana bardzo nisk wydajnoci zaimplementowanej bazy danych, która pogarszała wyniki nawet kilkunastokrotnie. Uzasadnione jest przeprowadzenie dalszych bada obejmujcych zachowanie si systemu w wypadku uycia kompresji i szyfrowania przesyłanych danych, porównanie innych ni HTTP i TCP protokołów, na przykład protokołu IPC z.net Framework 2. lub SMTP, a take porównanie wydajnoci z alternatywnymi rozwizaniami, takimi jak Web Services i Java RMI. LITERATURA 1. Conger D.: Remoting with C# and.net: Remote Objects for Distributed Applications, Wiley Fowler M.: Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wisley, McLean S., Naftel J., Wiliams K.: Microsoft.NET Remoting, Microsoft Press Raj G. S.: A Detailed Comparison of CORBA, DCOM, and Java/RMI (whitepaper), OMG Schussel G.: Client/Server: Past, Present and Future (http://www.dciexpo.com/) Srinivasan P.: An Introduction to Microsoft.NET Remoting Framework, Microsoft Corporation Thangarathinam T.:.NET Remoting Versus Web Services (whitepaper), (http://www.developer.com) 23, 8. Voelter M., Kircher M., Zdun U.: Remoting Patterns: Foundations of Enterprise, Internet and Realtime Distributed Object Middleware, Wiley Software Patterns Series 24.

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Katedra Automatyki Akademii Górniczo - Hutniczej Praca Dyplomowa Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Bartosz Zarzyczny pod kierunkiem: dr Adriana Horzyka Kraków,

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług.

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Raporty i dokumentacja Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Autor: Piotr Szczepanik Data: 5 stycze 2004 Koszmarami nocnymi kadego administratora

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania (ZSIZ) Hurtownie danych CRM czym jest i dlaczego jest to takie

Bardziej szczegółowo

Obrona przed atakami IDS cz. 2

Obrona przed atakami IDS cz. 2 Obrona przed atakami IDS cz. 2 1 Ataki i alarmy Systemy wykrywania intruzów nie informuj, czy zauwaony atak był skuteczny. W połczeniu z du liczb fałszywych alarmów moe przerodzi si to w administracyjny

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Metody testowania platformy KASKADA

Metody testowania platformy KASKADA Metody testowania platformy KASKADA Jerzy Procz Bartªomiej Daca Tomasz Bieli«ski 12 wrze±nia 2011 Streszczenie W rozdziale przedstawiono wykorzystywany iteracyjny i inkrementalny proces wytwarzania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii OPC

Wprowadzenie do technologii OPC Wprowadzenie do technologii OPC Łódź styczeń 2008 Copyright CAS 2008. The information contained here in is confidential and proprietary to CAS. It may not be disclosed or transferred, directly or indirectly,

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI. Bibliografia... 33

SPIS TRECI. Bibliografia... 33 SPIS TRECI Wprowadzenie...3 1. Mobilne płatnoci definicja... 4 2. Instrumenty płatnicze wykorzystywane w mobilnych płatnociach... 4 3. Typy mobilnych transakcji...8 4. Dobra nabywane przez telefon komórkowy...8

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Znaczna cz serwerów sieciowych ma obecnie zainstalowany moduł do obsługi PHP. Jest to spowodowane wielk popularnoci tego jzyka wród twórców serwisów internetowych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1.

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1. Spis treści 1. Wstęp...4 1.1. Cel i Zakres Pracy...4 1.3. Struktura pracy... 5 2. Aplikacje Webowe... 6 2.1. Historia... 6 2.3. Web 2.0...8 2.4. RIA... 9 2.5. Perspektywy...9 3. Architektura Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo komunikatorów

Bezpieczestwo komunikatorów Bezpieczestwo komunikatorów Sławomir Górniak, Przemysław Jaroszewski CERT Polska 1 Komunikatory w pigułce 1.1 Czym s komunikatory? Komunikator internetowy (ang. instant messenger; IM) to program umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo