g ±0.05mm g 2 d d 1 L+ 5mm

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "g ±0.05mm g 2 d d 1 L+ 5mm"

Transkrypt

1 FAMET FAMET GROUP RURY BIMETALOWE EBROWANE WYT ACZANE BIMETALLIC FINNED TUBES EXTRUDED TYPE

2 TECHNOLOGIA PRODUKCJI Rury ebrowane typu FAMET s¹ wykonywane wed³ug najnowszej, oryginalnej polskiej technologii. Sposób ich produkcji polega na tym, e g³adk¹ gruboœcienn¹ rurê aluminiow¹ nasuwa siê na rurê rdzeniow¹ z dowolnego materia³u a nastêpnie poddaje siê procesowi kszta³towania eber poprzez rotacyjne walcowanie na zimno. Metal przeznaczony do formowania ebra zostaje przez narzêdzia wyciskany ku górze i postêpuj¹co, równomiernie pocieniany, a do momentu uzyskania ebra w postaci linii œrubowej o za³o onym profilu. W wyniku procesu walcowania uzyskuje siê dok³adne i œcis³e po³¹czenie rury rdzeniowej z wieñcem ebrowanym, gwarantuj¹ce bardzo korzystne warunki przep³ywu ciep³a. Ponadto szczelny aluminiowy p³aszcz chroni rurê rdzeniow¹ w sposób absolutnie pewny przed korozj¹ atmosferyczn¹. Dziêki zastosowaniu przez nas narzêdzi do walcowania o specjalnej konstrukcji, wykonujemy rury ebrowane o najwy szych parametrach technicznych. ZASTOSOWANIE Produkowane przez nas rury wysoko- ebrowane o du ej powierzchni rozwiniêtej znajduj¹ w pierwszej kolejnoœci zastosowanie przy przenoszeniu ciep³a od mediów gazowych, a mianowicie w wymiennikach ciep³a przeznaczonych do ch³odzenia cieczy i gazów za pomoc¹ powietrza atmosferycznego lub podgrzewania i ch³odzenia za pomoc¹ innych czynników. Bimetalowe rury ebrowane typu FAMET znajduj¹ zastosowanie: + w przemyœle rafineryjnym, petrochemicznym i chemicznym do: ch³odzonych powietrzem kondensatorów, ch³odzonych powietrzem ch³odnic produktów, ch³odnic gazów, nagrzewnic gazów + w przemyœle maszynowym oraz budowy aparatury do: ch³odnic oleju, ch³odnic miêdzystopniowych turbosprê ¹rek i kompresorów + w konwencjonalnych i nuklearnych si³owniach energetycznych do: ch³odnic gazów, ch³odnic miêdzystopniowych, wie ch³odz¹co-susz¹cych, parowych podgrzewaczy powietrza + technice klimatyzacyjnej do: kondensatorów i innych klimatyzacyjnych instalacji. PRODUCTION TECHNOLOGY A modern and original Polish technology is applied in the production of "FAMET" type finned tubes. In this process a smooth, thick-walled aluminium tube is slid over a core tube of any required material and then is subjected to rotary cold rolling so that fins are formed. Metal for fins shaping is extruded upwards by a tool and progressively and uniformly thinned until screw type fins of the required profile are formed. This rolling process produces an exact and accurate connection between the core tube and the finned outer jacket producing favourable heat flow conditions. An additional advantageous feature is that the tight aluminium finned jacket provides complete protection of the core tube against atmospheric corrosion. Due to the special design of the rolling tools the finned tubes are produced ensuring high performance. APPLICATION These bimetallic high-finned tubes with highly developed fin surface find their most important application for heat transmission from gaseous media, in particular for heat exchangers designed for liquid and gas cooling by means of atmospheric air, or heating and cooling using other media. "FAMET" type finned tubes are used: + in the refinery, petrochemical and chemical industry for: air-cooled condensers, air-cooled coolers for products, gas coolers, gas heaters + in the machine-building industry and in equipment construction for: oil coolers, interstage coolers, turbocompressors and compressors + in conventional and nuclear power stations for: gas coolers, interstage coolers, cooling-drying towers, steam air pre-heaters + in air conditioning systems for: condensers and other air conditioning plants. SPOSÓB OZNACZENIA / MARKING CODE Rura bimetalowa wysoko- ebrowana / Bimetallic high-finned tube Stan powierzchni wewnêtrznej rury rdzeniowej / Surface condition of internal core tube RBW d - D - s Podzia³ka eber / Pitch of fins Œrednica zewnêtrzna rury ebrowanej / Outside diameter of finned tube Œrednica zewnêtrzna rury rdzeniowej / Outside diameter of internal core tube g ±0.0 1 S±3 % MATERIA EBER / FIN MATERIAL ALUMINIUM g 2 d d 1 D PN-/H-2160 DIN-2 ASTM-B41 Al, (A1) Al, (3.02) 0 Al,6 * Al,6 (3.026) * 60 * Al, (AO) * Al, (3.02) * 0 * STOP ALUMINIUM / ALUMINIUM-ALLOY L+ 0 L PN-/H-026 DIN-12 ASTM-B221 AlMgSi (PA3) * AlMgSi 0, (3.3206) * 6060/6063 * * wykonanie po uprzednim uzgodnieniu z producentem / manufactured upon agreement with the manufacturer

3 Aluminiowe rury zewnêtrzne przygotowane do wyt³aczania / Outer aluminium tubes ready for extrusion Warstwy gotowych rur ebrowanych / Layers of finished finned tubes DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne rur ebrowanych zamieszczone zosta³y w Tabeli. Rury ebrowane o parametrach oznaczonych (*) mog¹ byæ przedmiotem oferty po uprzednim uzgodnieniu z producentem. W przypadku dostawy rur wewnêtrznych przez zamawiaj¹cego nale y dostarczyæ rury odpowiedniej d³ugoœci w iloœci powiêkszonej o 2% rezerwy. TECHNICAL DATA Basic technical data for finned tubes are given in Table. Finned tubes marked (*) can be offered upon mutual agreement wit the manufacturer. When inner tubes are to be supplied by the customer they must be of the required length, in a quantity with a 2 % reserve. D UGOŒCI L i L 0 I. D³ugoœæ L max dla d = 16, 1, ( 200 )* d = 2 (2,4) (1 000 )* d = 31, (1 000 )* d = 3 (3,1)* (1 000 )* II. D³ugoœæ L (standard) 0 max dla d = 16, 1, 20-0 d = 2 (2,4), 31,, 3 (3,1)* - Inne d³ugoœci koñców wolnych L - do uzgodnienia 0 max LENGTH L and L 0 I. Length L max for d = 16, 1, ( 200 )* d = 2 (2.4) (1 000 )* d = (1 000 )* d = 3 (3.1)* (1 000 )* II. Length L 0 max (standard) for d = 16, 1, 20-0 d = 2 (2.4), 31., 3 (3.1)* - Other lengths of free ends L - to be agreed upon 0 max MATERIA RURY RDZENIOWEJ + stal wêglowa + stal kot³owa + stal wysokostopowa + stal typu DUPLEX + tytan + metale kolorowe Minimalna gruboœæ œcianki rury rdzeniowej - g 2 min = 1, (0,)* Inne, mniejsze gruboœci œcianek rdzeniowych - do uzgodnienia o Maksymalna temperatura pracy - 2 C. MATERIAL FOR CORE TUBE + carbon steel + boiler steel + stainless steel + DUPLEX type steel + titanium + non-ferrous metals Minimal thickness of core tube wall - g 2 min = 1. (0.)* Other walls of core tubes with less thickness - to be agreed upon Maximum working temperature o - 2 C WYKONANIE SPECJALNE Na specjalne zamówienie, po uzgodnieniu, FAMET mo e dostarczyæ: + rury ebrowane typu SERRATED [dla rur rdzeniowych o œrednicy d = 2 (2,4) ], z naciêciami wzd³u nymi i pochylonymi koñcówkami eber (foto 2), + rury ebrowane wyposa one w pierœcienie podporowe cynkowe typu ZINC-COLLAR lub pierœcienie aluminiowe wype³nione cynkiem typu ALU-ZINC-COLLAR (foto ). S¹ to najlepsze dotychczas stosowane podparcia rur ebrowanych. + rury ebrowane z koñcówkami wyposa onymi w p³aszcz aluminiowy (foto 3), + rury ebrowane z koñcówkami metalizowanymi dla dok³adnej ochrony przed korozj¹ (foto 4), + rury ebrowane o innych wymiarach ni podano w Tabeli. SPECIAL EXECUTION Upon agreement, FAMET can supply to special order: + finned tubes of SERRATED type [for core tubes with diameter d = 2 (2.4) ], having longitudinal slots and inclined fin ends (photo 2), + finned tubes provided with zinc supporting rings, ZINC-COLLAR type or zinc-filled aluminimum rings of ALU-ZINC-COLLAR type (photo ). Up to the present, these are the best supports used for finned tubes. + finned tubes with ends furnished with an aluminium jacket (photo 3), + finned tubes with metallized tips for accurate anticorrosion protection (photo 4), + finned tubes with dimensions other than those given in Table.

4 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA RUR EBROWANYCH / TECHNICAL DATA OF FINNED TUBES Oznaczenie / Type Code d d 1 D s Liczba eber na cal / Fins per inch Œrednia gruboœæ ebra / Mean fin thickness g 1 Powierzchnia zewnêtrzna / Outside area F Masa 1mb wieñca ebrowanego / Weight of finned outer jacket m/m 2 ~ kg/m RBW-00-16/3-,0 RBW-00-16/3-3,6 RBW-00-16/3-3,1 RBW-00-16/3-2, RBW-00-16/3-2, RBW-00-16/3-2,3 16-0, 1 3 0,3 0,3 0,34 0,30 0,2 0,24 0, 0,62 0,6 0,6 0,2 0,43 RBW-00-1/44-,0 RBW-00-1/44-3,6 RBW-00-1/44-3,1 RBW-00-1/44-2, RBW-00-1/44-2, RBW-00-1/44-2,3 1-0, ,1 0, 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0, 1,0 0,6 RBW-00-20/44-,0 RBW-00-20/44-3,6 RBW-00-20/44-3,1 RBW-00-20/44-2, RBW-00-20/44-2, RBW-00-20/44-2,3 20-0, ,2 0, 0,2 0,46 0,42 0,3 0,2 0,0 0, 0, 0, 1,06 0,6 RBW-00-2/2-,0 RBW-00-2/2-3,6 RBW-00-2/2-3,1 RBW-00-2/2-2, RBW-00-2/2-2, RBW-00-2/2-2,3 2 (2,4) -0, 2 0, 0,4 0,3 0,4 0,3 0,34 0,6 0, 1,00 1,12 1,3 0,1 RBW-00-2/-,0 RBW-00-2/-3,6 RBW-00-2/-3,1 RBW-00-2/-2, RBW-00-2/-2, RBW-00-2/-2,3 2 (2,4) -0, 2 0,66 0,4 0,42 0,42 0,3 0,3 0, 1,1 1,33 1,0 1,6 1,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, RBW-00-32/63-,0 RBW-00-32/63-3,6 RBW-00-32/63-3,1 RBW-00-32/63-2, RBW-00-32/63-2, RBW-00-32/63-2,3 31, -0, 34 63, 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 1,03 1,3 1,6 1, 1,2 2, 1, 1, 1, RBW-00-3/0-,0* RBW-00-3/0-3,6* RBW-00-3/0-3,1* RBW-00-3/0-2,* RBW-00-3/0-2,* RBW-00-3/0-2,3* 3 (3,1) -0, , 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 1,1 1,6 1,6 1, 2,20 2,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,63 1,63 Producent zastrzega sobie mo liwoœæ wprowadzenia zmian wynikaj¹cych z ci¹g³ego rozwoju konstrukcji i technologii oferowanych wyrobów / The manufacturer reserves the right to make modifications due to constant development of design and manufacturing process of the offered goods

5 A-A ±2 s±3% ~ o A 24 naciêcia na obwodzie / 24-incisons around the periphery ~ o ~0. d g 2 D Ø2-0. Ø2 (Ø2.4) Ø foto 2 foto 2 A foto foto 3 max.60 max.200 Metalizowanie / metalization foto 4 foto 4 ~ D 1 foto foto Pierœcieñ cynkowy / zinc collar Pierœcieñ aluminiowo-cynkowy / alu-zinc collar

6 Hala produkcyjna rur ebrowanych / Finned tubes shop Rury ebrowane zastosowane w wi¹zce ch³odnicy powietrznej / Finned tubes applied in air cooler tube bundle FAMET FAMET GROUP FABRYKA APARATURY I URZ DZEÑ FAMET S.A Kêdzierzyn-KoŸle ul. Szkolna 1a / Poland Phone : + 4 (0) , + 4 (0) Fax : + 4 (0) , + 4 (0)

HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS

HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS FAMET FAMET GROUP APARATURA DO WYMIANY CIEP A - P ASZCZOWO-RUROWE WYMIENNIKI CIEP A HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS Fabryka Aparatury i Urz¹dzeñ FAMET S.A. w Kêdzierzynie-KoŸlu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH Koji MORITA National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 16-1 Onogawa, Tsukuba, Ibaraki 305-8569, Japan Tel. : +81-298-8238 FAX : +81-298-8764 E-mail : k.morita@aist.go.jp Proceedings

Bardziej szczegółowo

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe Rozwi¹zania dla elektroenergetyki Stacje transformatorowe Katalog do projektowania CERTYFIKAT EN ISO 9001 : 2000 2005 Atesty Atesty i poœwiadczenia: - Atest nr 423 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI Mieczys³aw KABAT Roman SOBAÑSKI Politechnika Szczeciñska Katedra Techniki Cieplnej 70-310 Szczecin, Al. Piastów 19 tel. (0-91) 449-47-74, e-mail: kaba@safona.ps.pl Proceedings of International Scientific

Bardziej szczegółowo

GW541 AD 2000 W2/W10

GW541 AD 2000 W2/W10 St ai nl es ss t eelwel dedt ubes GW541 AD 2000 W2/W10 Marcegaglia stands out today as the world s top producer of stainless steel welded tubes with top-level certified manufacturing activities worldwide

Bardziej szczegółowo

MANUFACTURER OF HEATING ELEMENTS

MANUFACTURER OF HEATING ELEMENTS MANUFACTURER OF HEATING ELEMENTS EN INSTALLATIONS & APPLIANCES Tubular heating elements are produced according to KANTHAL OAKLEY technology on the newest patents and technical solutions of CSM MACHINERY

Bardziej szczegółowo

SKROPLONY GAZ ZIEMNY LNG K R I O WYST POWANIE

SKROPLONY GAZ ZIEMNY LNG K R I O WYST POWANIE ODOLANÓW K R I O PGNiG SA w Warszawie Oddzia Zak ad Odazotowania Gazu KRIO w Odolanowie ul. Krotoszyƒska, 63-430 Odolanów, POLAND tel. (+48 62) 736 44 41, fax (+48 62) 736 59 89 www.krio-odolanow.pl, e-mail:handlowy@krio-odolanow.pl

Bardziej szczegółowo

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und.

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und. Zapytanie online Online Inquiry ZSS PE PG PV PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Oddział w Polsce Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ul. Wrocławska 68 PL-55330 Krępice k/wrocławia TELEFON

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI INDUKCYJNE INDUCTIVE SENSORS B006/08 DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH FOR ROTARY ACTUATORS S 1213/04. Strona glowna

CZUJNIKI INDUKCYJNE INDUCTIVE SENSORS B006/08 DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH FOR ROTARY ACTUATORS S 1213/04. Strona glowna CZUJNIKI INDUKCYJNE DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH INDUCTIVE SENSORS FOR ROTARY ACTUATORS Strona glowna S 1213/04 B006/08 Czujniki indukcyjne dla zaworów i napêdów obrotowych Inductive sensors for rotary

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja doboru urz¹dzeñ z wykorzystaniem programów doborowych

Optymalizacja doboru urz¹dzeñ z wykorzystaniem programów doborowych Optymalizacja doboru urz¹dzeñ z wykorzystaniem programów doborowych Obliczenia stanowi¹ istotn¹ czêœæ procesu projektowania urz¹dzeñ ciœnieniowych. Prawid³owoœæ obliczeñ rzutuje na wiele czynników, przede

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. POWER CABLE COMPANY BĘDZIN-POLAND

FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. POWER CABLE COMPANY BĘDZIN-POLAND FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. BĘDZIN-POLAND FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. Początki FPE S.A. sięgają 1928 roku, kiedy to prywatni właściciele Aleksander Goldstaub i Herman Noblin założyli

Bardziej szczegółowo

Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11

Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11 spis treści content Konstrukcje stalowe Steel structures 4 Przykłady naszych realizacji Examples of our structures Infrastruktura drogowa i transport Transportation and road infrastructure 8 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

INVERTER WELDERS ÈÍÂÅÐÒÎÐÛ

INVERTER WELDERS ÈÍÂÅÐÒÎÐÛ SPWRKI INWERTOROWE INVERTER WELDERS ÈÍÂÅÐÒÎÐÛ Q Zak ad paratury Spawalniczej PrzedsiêbiorstwoSPistnieje na rynku od ponad piêædziesiêciu lat. ObecnieSP to grupa firm zajmuj¹cych siê produkcj¹ zgrzewarek

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia my home technology nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia idei z zakresu automatyki wyrobów okiennych, która przekształca filozofię myśli w proste, lecz awangardowe rozwiązania dla Twojego

Bardziej szczegółowo

O firmie About the company

O firmie About the company O firmie About the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od samego początku działamy w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. in. Grzegorz Chrabczyñski Politechnika Warszawska Wspó³czesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w uzbrojeniu terenu CONTEMPORARY TRENDS OF PRECAST CONCRETE TECHNOLOGY IN THE TERRITORIAL

Bardziej szczegółowo

KABLE BEZHALOGENOWE, OGNIOODPORNE I UNIEPALNIONE HALOGEN-FREE, FIRE RESISTANT AND FLAME RETARDANT CABLES

KABLE BEZHALOGENOWE, OGNIOODPORNE I UNIEPALNIONE HALOGEN-FREE, FIRE RESISTANT AND FLAME RETARDANT CABLES KABLE BEZHALOGENOWE, OGNIOODPORNE I UNIEPALNIONE HALOGEN-FREE, FIRE RESISTANT AND FLAME RETARDANT CABLES 011 Skontaktuj sie z nami: Contact with us: Zakłady Kablowe BITNER 30-009 Kraków, ul. Friedleina

Bardziej szczegółowo

NAUKA I TECHNIKA. Miros³aw WENDEKER Artur GODULA. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

NAUKA I TECHNIKA. Miros³aw WENDEKER Artur GODULA. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Miros³aw WENDEKER Artur GODULA BADANIA EKSPLOATACYJNEJ ZMIENNOŒCI PARAMETRÓW STEROWANIA SILNIKÓW O ZAP ONIE ISKROWYM RESEARCH ON VARIABILITY IN CONTROL PARAMETERS FOR SPARK IGNITION ENGINES IN REAL-LIFE

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Gold

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Gold ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. (012) 285-22-22, fax (012) 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Gold Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, marzec 2005 WYDANIE II 1 2 Mr.

Bardziej szczegółowo

Struktura i w asno ci stopów Mg-Al-Zn

Struktura i w asno ci stopów Mg-Al-Zn Struktura i w asno ci stopów Mg-Al-Zn Struktura i w asno ci stopów Mg-Al-Zn Leszek A. Dobrza ski*, Tomasz Ta ski, Anna D. Dobrza ska-danikiewicz, Mariusz Król, Szymon Malara, Justyna Domaga a-dubiel Wydzia

Bardziej szczegółowo

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series Seria / Series Wydanie / Issue Katalog / Manual MEA 18 151 07.04 Zastępuje / Replaces CLM 07 ab --- POLSKI / ENGLISH INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL 0.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 1 SPIS TREŚCI INDEX 1 BASENY DO TRANSPORTU ŻYWYCH RYB Fish transporting tanks 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 2. Baseny do transportu żywych

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

METODY POMIARU ZUŻYCIA PALIWA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH COMMERCIAL VEHICLES FUEL CONSUMPTION MEASUREMENT METHODS

METODY POMIARU ZUŻYCIA PALIWA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH COMMERCIAL VEHICLES FUEL CONSUMPTION MEASUREMENT METHODS Arkadiusz RYCHLIK METODY POMIARU ZUŻYCIA PALIWA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH COMMERCIAL VEHICLES FUEL CONSUMPTION MEASUREMENT METHODS Racjonalna eksploatacja silników spalinowych jest źródłem oszczędności surowców,

Bardziej szczegółowo