ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH"

Transkrypt

1 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 62 Politechniki Wrocławskiej Nr 62 Studia i Materiały Nr monolityczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe magnesy nadprzewodzące nadprzewodnikowe maszyny elektryczne Ryszard PAŁKA* ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH W pracy przedstawiono możliwości zastosowania monolitycznych nadprzewodników wysokotemperaturowych w maszynach elektrycznych. Dokonano klasyfikacji maszyn nadprzewodnikowych wykorzystujących magnesy nadprzewodzące. Przeanalizowano podstawowe konfiguracje maszyn z koncentracją strumienia magnetycznego oraz maszyny bezżłobkowe. 1. WPROWADZENIE Zastosowanie wysokoenergetycznych magnesów trwałych do wzbudzania pola magnetycznego umożliwiło stworzenie wielu nowych konstrukcji maszyn elektrycznych, a jednoczesny rozwój układów zasilania i sterowania maszyn doprowadził do znacznej poprawy efektywności przetwarzania energii elektrycznej. Kolejnym krokiem na drodze do poprawy parametrów maszyn elektrycznych może okazać się zastosowanie monolitycznych nadprzewodników wysokotemperaturowych (ang. high temperature superconductors HTSC). Mogą one być w nich wykorzystane np. jako magnesy nadprzewodzące (ang. superconducting permanent magnets SPM) pułapkujące pole magnetyczne oraz jako ekrany magnetyczne. Sposób aktywacji, parametry użytkowe HTSC i specyficzne możliwości ich zastosowania doprowadziły do powstania wielu różnych konfiguracji nadprzewodnikowych maszyn synchronicznych, reluktancyjnych i histerezowych [1]. Rozwój technologii materiałowej umożliwia obecnie produkcję monolitycznych nadprzewodników wysokotemperaturowych o bardzo wysokich wartościach prądu *KETiI, Politechnika Szczecińska, ul. Sikorskiego 37, Szczecin,

2 119 krytycznego J c [2]. Magnesowanie nadprzewodników przeprowadza się przez rozładowanie baterii kondensatorów, lub wprost przy wykorzystaniu uzwojeń maszyny. Po namagnesowaniu nadprzewodnik staje się magnesem nadprzewodzącym o bardzo dużych wartościach indukcji remanencji (rzędu kilku tesli). Na rysunku 1a pokazano typowy monokryształ nadprzewodnika YBCO (najczęściej stosowanego nadprzewodnika wysokotemperaturowego), a na rys. 1b rozkład składowej normalnej wektora indukcji magnetycznej nad namagnesowanym nasyconym nadprzewodnikiem [3]. a) b) Rys. 1. Monokryształ nadprzewodnika YBCO (a). Rozkład pola magnetycznego nad SPM (b) Fig. 1. Superconductor bulk YBCO (a). Magnetic field distribution over the SPM (b) 2. PORÓWNANIE RÓŻNYCH KONFIGURACJI MASZYN NADPRZEWODNIKOWYCH 2.1. MASZYNY Z MAGNESAMI NADPRZEWODZĄCYMI O INDUKCJI REMANENCJI DO 3 T Wymagania stawiane strukturom maszyn wzbudzanych przez magnesy nadprzewodzące są w swoich podstawach podobne do wymagań stawianych maszynom konwencjonalnym. Z ogólnych zaleceń dotyczących maszyn pracujących w małym nasyceniu wynika, że przewody wirnika powinny zostać umieszczone w żłobkach, a szczelina powietrzna powinna mieć wartość jak najmniejszą, określoną jedynie przez wymagania mechaniczne, tolerancje itd. Tę samą zasadę stosuje się dla maszyn wzbudzanych przez magnesy nadprzewodzące o niedużych wartościach prądu krytycznego J c. Maszyny tego typu były przedmiotem intensywnych badań, co doprowadziło do wyodrębnienia ich wielu różnych podstawowych konfiguracji. Na rysunku 2 pokazano przykładową strukturę maszyny wzbudzanej magnesami nadprzewodzącymi w konfiguracji koncentrującej pole magnetyczne (fragment struktury okresowej) ([2], [3]).

3 120 Rys. 2. Maszyna z SPM w konfiguracji koncentrującej pole magnetyczne Fig. 2. Machine with the SPM in the flux concentrating configuration Rozkład pola magnetycznego w przekroju B maszyny z rys. 2, generowanego przez magnes nadprzewodzący położony symetrycznie względem uzwojeń stojana, pokazano na rys. 3a, a pole magnetyczne pochodzące od prądów stojana w tym układzie przedstawiono na rys. 3b [3]. W użłobkowanych maszynach tego typu indukcja w szczelinie powietrznej powinna wynosić 1,1 1,3 T. Oznacza to, że wartość krytycznej gęstości prądu w nadprzewodniku powinna zawierać się w przedziale A/mm 2 dla szczelin powietrznych równych 2 4 mm. Wymagania te ograniczają jednocześnie wartości prądu w uzwojeniach maszyny, a efektywność maszyn z magnesami nadprzewodzącymi jest porównywalna z efektywnością maszyn wykorzystujących nowoczesne silne magnesy trwałe. Magnesy nadprzewodzące mogą być umieszczone nie tylko w konfiguracji koncentrującej pole magnetyczne, ale też wprost w szczelinie powietrznej maszyny, tak jak czyni się to w większości konwencjonalnych maszyn synchronicznych wzbudzanych przez magnesy trwałe. Strukturę takiej maszyny pokazano na rys. 4 [2]. Rys. 3. Rozkład pola magnetycznego w maszynie z rys. 3: a) pole pochodzące od SPM; b) pole wytworzone przez prądy stojana Fig. 3. Magnetic field distribution in the machine from fig. 3: a) generated by the SPM; b) generated by the armature currents

4 121 Rys. 4. Maszyna liniowa wzbudzana przez SPM umieszczony w szczelinie powietrznej Fig. 4. Linear machine excited by the SPM placed in the air-gap Zastąpienie magnesów trwałych w maszynach jak na rys. 4 przez magnesy nadprzewodzące o wartościach krytycznej gęstości prądu rzędu 100 A/mm 2, mogących pułapkować pola magnetyczne do ok. 1,8 T, nie prowadzi do dalszej znaczącej poprawy tych parametrów. Dopiero użycie magnesów nadprzewodzących nienasyconych (o gęstościach prądu krytycznego ok. 400 A/mm 2 ) umożliwia otrzymanie w maszynie rozkładu pola zbliżonego do rozkładu pola magnesów trwałych lub (w przypadku bardzo słabego nasycenia) rozkładu całkowicie z nim identycznego. Sytuację tę ilustruje rys. 5, na którym pokazano przekrój maszyny synchronicznej z rys. 4 wzbudzanej przez nasycony i nienasycony nadprzewodnik wysokotemperaturowy [3]. W pierwszym przypadku cały obszar nadprzewodnika zajęty jest przez prąd o gęstości krytycznej, w drugim przypadku prąd płynie w cienkiej warstwie brzegowej nadprzewodnika, przy czym przepływ całkowity jest w obu przypadkach identyczny. Strumień wypadkowy w pierwszym przypadku jest znacznie mniejszy niż w drugim, co oznacza również gorsze wykorzystanie obwodu magnetycznego maszyny i powoduje otrzymanie znacznie mniejszych sił. Rys. 5. Rozkład pola magnetycznego w maszynie z rys. 4: a) HTSC nienasycony; b) HTSC nasycony Fig. 5. Magnetic field distribution in the machine from fig. 4: a) saturated HTSC, b) non saturated HTSC

5 MASZYNY Z SILNYMI MAGNESAMI NADPRZEWODZĄCYMI Sytuacja zmienia się całkowicie, jeżeli dysponuje się magnesami nadprzewodzącymi o wartościach indukcji wynoszących 3 4 T. Odpowiada to gęstości prądu w nadprzewodniku równej A/mm 2, co jest wielkością realną dla współczesnych HTSC. Dla dużych wartości indukcji wzbudzenia możliwe jest powiększenie szczeliny powietrznej, co pozwala na budowę maszyny bezżłobkowej, w której uzwojenia stojana mogą być ułożone wprost w szczelinie. Zysk z tego rozwiązania jest podwójny. Po pierwsze pole główne w maszynie może przyjmować znacznie większe wartości bez obawy nasycenia obwodu magnetycznego, po drugie następuje nieomal całkowite wyeliminowanie strumienia rozproszenia w maszynie. Konstrukcje bezżłobkowe maszyn nadprzewodnikowych mają wiele dodatkowych zalet w stosunku do maszyn użłobkowanych brak zębów twornika zmniejsza zawartość harmonicznych indukcji w szczelinie i w napięciu indukowanym w tworniku oraz powoduje zmniejszenie wibracji i hałasu maszyny. Powiększone wartości indukcji pozwalają na kilkukrotne zwiększenie mocy maszyny przy tych samych jej gabarytach. Duża szczelina maszyny powoduje zmniejszenie reaktancji synchronicznej, co ułatwia sterowanie maszyną oraz pozwala na jej znaczną przeciążalność. Budowę takiej maszyny pokazano na rys. 6a. Konfiguracja koncentrująca pole magnetyczne ma wiele oczywistych zalet, jednak jej wadą jest stosukowo duży opór obwodu magnetycznego. Jego zmniejszenie można osiągnąć przez umieszczenie magnesów nadprzewodzących wprost w szczelinie powietrznej maszyny bezżłobkowej, jak pokazano to na rys. 6b. W przypadku tym otrzymuje się maszyny o parametrach porównywalnych z maszynami mającymi uzwojenia nadprzewodnikowe ([1], [2], [3]). a) b) Rys. 6. Maszyna bezżłobkowa wzbudzana przez SPM w konfiguracji koncentrującej pole (a) i z SPM umieszczonymi w szczelinie powietrznej (b) Fig. 6. The slot less machine excited by the SPM in the flux concentrating configuration (a) and by the SPM placed in the air-gap (b)

6 123 Wykorzystanie magnesów nadprzewodzących w konstrukcjach maszyn przedstawionych na rys. 6 zależy bardzo silnie od jakości magnesów i stanu ich nasycenia. Na rysunku 7 pokazano rozkład składowej normalnej wektora indukcji magnetycznej w szczelinie maszyny z rys. 6b (przekrój A) dla różnych stanów nasycenia magnesu nadprzewodzącego, przy założeniu jednakowego przepływu całkowitego w nadprzewodniku. Dopiero wartości krytycznej gęstości prądu w nadprzewodniku ok. 400 A/mm 2 umożliwiają pełne wykorzystanie magnesów nadprzewodzących ([2], [3]). Rys. 7. Składowa normalna wektora indukcji magnetycznej w szczelinie maszyny z rys. 6b Fig. 7. The normal component of the magnetic field in the air-gap of the machine from fig. 6b LITERATURA [1] CANDERS W.-R., MAY H., PAŁKA R., PORTABELLA E., Machines with high temperature superconducting bulk material in comparison with permanent magnet excited synchronous machines. In: ICEM 2000, Helsinki [2] KRABBES G., FUCHS G., CANDERS W.-R., MAY H., PAŁKA R., High Temperature Superconductor Bulk Materials, Weinheim, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co, KGaA [3] PAŁKA R., Monolityczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe modele makroskopowe i zastosowania, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin APPLICATION OF THE MONOLITHIC HIGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS IN ELECTRICAL MACHINES The paper shows the possibility of application of monolithic high temperature superconductors in electrical machines. The classification of superconducting machines with superconducting magnets has been done. The fundamental configurations of electrical machines with the flux concentrators and slot less machines have been analyzed.

SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY

SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2015 (106) 247 Tomasz Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY LINE START PERMANENT

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ Symulacja komputerowa i weryfikacja pomiarowa charakterystyk silnika

Bardziej szczegółowo

DWUETAPOWA OPTYMALIZACJA MAGNETO- ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIM WSPÓŁCZYNNIKA THD

DWUETAPOWA OPTYMALIZACJA MAGNETO- ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIM WSPÓŁCZYNNIKA THD Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Łukasz KNYPIŃSKI, Lech NOWAK * Magnetoelektryczne silniki synchroniczne,

Bardziej szczegółowo

SILNIK TARCZOWY DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH CHARAKTERYSTYKA POLA MAGNETYCZNEGO

SILNIK TARCZOWY DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH CHARAKTERYSTYKA POLA MAGNETYCZNEGO Renata SULIMA Andrzej RUDEŃSKI SILNIK TARCZOWY DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH CHARAKTERYSTYKA POLA MAGNETYCZNEGO STRESZCZENIE Artykuł opisuje konstrukcję, wykonane obliczenia oraz pomiary indukcji magnetycznej

Bardziej szczegółowo

Bezszczotkowe silniki prądu stałego konstrukcje i sterowanie

Bezszczotkowe silniki prądu stałego konstrukcje i sterowanie MASZYNY I NAPĘDY (Electric Machines and Drives) Bezszczotkowe silniki prądu stałego konstrukcje i sterowanie prof. dr hab. inż. Zbigniew Goryca, Politechnika Radomska, e-mail: Z.Goryca@pr.radom.pl BLDC

Bardziej szczegółowo

MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ

MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ 15 Marcin Barański Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ PERMANENT MAGNET ELECTRICAL MACHINE AS A OWN VIBRATION SENSOR

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA BADAŃ W ZAKRESIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW PROPONOWANA PRZEZ KOMITET ELEKTROTECHNIKI PAN

TEMATYKA BADAŃ W ZAKRESIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW PROPONOWANA PRZEZ KOMITET ELEKTROTECHNIKI PAN Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 1 Tadeusz Glinka, Kazimierz Zakrzewski Komitet Elektrotechniki PAN TEMATYKA BADAŃ W ZAKRESIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW PROPONOWANA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego

Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego Układy trójfazowe Gdy umieścimy trzy uzwojenia

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwojowe niekonwencjonalnych układów łożyskowych

Tendencje rozwojowe niekonwencjonalnych układów łożyskowych Tendencje rozwojowe niekonwencjonalnych układów łożyskowych 31 ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN Zeszyt 3 (151) 2007 JAN BURCAN * Tendencje rozwojowe niekonwencjonalnych układów łożyskowych Słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMII pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia 1. Wstęp Możliwości

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 EPITAKSJA Z FAZY CIEKŁEJ STRUKTUR MIKROLASEROWYCH Cr,Mg:YAG/Yb:YAG Jerzy Sarnecki, K. Kopczyński W procesie epitaksji z roztworu wysokotemperaturowego otrzymano

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego Raport z projektu badawczego Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Szczecin,

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 19

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 19 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 19 Aleksander Bodora, Tomasz Biskup, Arkadiusz Domoracki, Politechnika Śląska, Gliwice Henryk Kołodziej, Enel, Gliwice MIKROPROCESOROWY SYSTEM STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Zbigniew Plutecki, Janusz Smykała, Sławomir Szymaniec 1. Wstęp Jednym z najważniejszych warunków bezawaryjnej pracy zespołów maszynowych jest prawidłowe ustawienie

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady Materiały dydaktyczne Elektrotechnika okrętowa Semestr V Wykłady 1 Temat I (16 h) Wytwarzanie energii elektrycznej na statku Zagadnienia : A. Wymagania ogólne i warunki zainstalowania na statkach głównych

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Krzysztof Jóźwik, Damian Obidowski, Piotr Reorowicz, Przemysław Kłosiński, Dariusz

Bardziej szczegółowo

OCENA POPRAWNOŚCI DOBORU CECH KONSTRUKCYJNYCH WYBRANYCH KRĄŻNIKÓW NOŚNYCH Z WYKORZYSTANIEM MES

OCENA POPRAWNOŚCI DOBORU CECH KONSTRUKCYJNYCH WYBRANYCH KRĄŻNIKÓW NOŚNYCH Z WYKORZYSTANIEM MES Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 135 Politechniki Wrocławskiej Nr 135 Studia i Materiały Nr 42 2012 Robert KRÓL 1, Marek ZOMBROŃ 1 krążnik, cechy konstrukcyjne, analiza MES OCENA POPRAWNOŚCI DOBORU

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment Jerzy Kaleta Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment 2013 Książkę dedykuję mojej żonie Lenie Spis treści Spis treści książki...................................

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU Współorganizatorzy: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu 1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. cechy: *stan przedmiotu zmienne charakteryzujące przedmiot *sprzężenie zwrotne informacja z wyjścia na wejście *współrzędnych stanu wektor stanu

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Grzegorz Dyga Grzegorz Trawiński Podręcznik do nauki zawodów TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wyłączanie prądów wstecznych przez ultraszybkie wyłączniki próżniowe

Wyłączanie prądów wstecznych przez ultraszybkie wyłączniki próżniowe prof. dr hab. inż. Marek Bartosik dr inż. Ryszard Lasota dr inż. Franciszek Wójcik Politechnika Łódzka Wyłączanie prądów wstecznych przez ultraszybkie wyłączniki próżniowe W artykule przeanalizowano wymagania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NOWEGO KOMPUTERA POKŁADOWEGO ECU DO STEROWANIA SILNIKIEM POJAZDU SAMOCHODOWEGO Z WYKORZYSTANIEM DSP

KONCEPCJA NOWEGO KOMPUTERA POKŁADOWEGO ECU DO STEROWANIA SILNIKIEM POJAZDU SAMOCHODOWEGO Z WYKORZYSTANIEM DSP Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 65 Politechniki Wrocławskiej Nr 65 Studia i Materiały Nr 31 2011 procesor sygnałowy, sterowanie silnikiem ZS, komputer pokładowy ECU/EDC,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 41-2013 nr 2 Wydanie publikacji dofinansowane jest

Bardziej szczegółowo