ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 1089/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 lipca 2009 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Łódź, 7 lipca 2009

2 Spis treści 1. WSTĘP PODSTAWOWE DEFINICJE WPROWADZENIE ZASADY OGÓLNE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY - PODSUMOWANIE IDENTYFIKACJA PROJEKTU CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł Beneficjent Lokalizacja projektu LOGIKA INTERWENCJI Polityka rządowa/regionalna Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu Potencjał połoŝenia geograficznego Uwarunkowania realizacji projektu Zidentyfikowane problemy Cele projektu oddziaływania Komplementarność z innymi działaniami/programami Produkty Rezultaty TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU Analiza instytucjonalna projektodawcy Zdolność organizacyjna do wdroŝenia i eksploatacji projektu ANALIZA PRAWNA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA TECHNICZNA I ANALIZA ALTERNATYWNYCH WARIANTÓW OPIS ALTERNATYWNYCH WARIANTÓW, ANALIZA OPCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU RÓśNE ANALIZY SPECYFICZNE DLA DANEGO RODZAJU PROJEKTU/ SEKTORA ANALIZA FINANSOWA NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU PROGNOZA ZMIAN KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH ANALIZA EKONOMICZNA KWANTYFIKACJA I LOGIKA WYSTĄPIENIA EFEKTÓW SPOŁECZNYCH INWESTYCJI OBLICZENIE WSKAŹNIKA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZA WRAśLIWOŚCI I RYZYKA...16 Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej 2

3 1. WSTĘP Niniejszy dokument jest przeznaczony dla osób przygotowujących studia wykonalności dla projektów w zakresie infrastruktury drogowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Zawiera on załoŝenia, prezentuje parametry oraz metodologię obliczeń wykonywanych dla danego projektu w ramach studium wykonalności. Głównym celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie zasad przygotowywania studium wykonalności w ramach RPO WŁ oraz osiągnięcie efektu porównywalności inwestycji. Zasady mają ułatwić proces przygotowywania studiów wykonalności przez beneficjentów, ocenę formalną oraz ocenę projektów przeprowadzaną przez Komisję Konkursową PODSTAWOWE DEFINICJE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ (ang. cost-effectiveness analysis - CEA) to metoda oceny projektów, która polega zazwyczaj na wyliczeniu jednostkowego kosztu korzyści. Warunkiem przeprowadzenia takiej analizy jest moŝliwość skwantyfikowania korzyści; nie jest konieczne natomiast przypisanie korzyściom konkretnej ceny pienięŝnej lub ekonomicznej wartości. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (ANG. cost-benefit analysis - CBA) - schemat analityczny, mający na celu ustalenie, czy i w jakiej mierze dany projekt zasługuje na realizację z publicznego lub społecznego punktu widzenia poprzez wycenę wszystkich efektów społecznych w wartościach pienięŝnych. BENEFICJENT - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowe z budŝetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. DUśE PROJEKTY - zgodnie z zapisami art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to operacje o całkowitym koszcie przekraczającym 25 mln EUR w przypadku środowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku pozostałych dziedzin. DYSKONTOWANIE - proces dostosowywania przyszłej wartości kosztu lub korzyści do ich obecnej wartości przy uŝyciu stopy dyskontowej. EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ETAP PROJEKTU jest technicznie i finansowo niezaleŝny i cechuje się własną efektywnością. Jeśli aktualnie przedmiotem inwestycji jest jeden etap projektu i w wyniku realizacji tego etapu osiągane są zamierzone cele, studium wykonalności naleŝy przygotować tylko dla tego etapu projektu. GRUPA PROJEKTÓW jeŝeli dla osiągnięcia celu przedsięwzięcie składa się z kilku projektów. Z grupą mamy do czynienia, gdy projekty są zlokalizowane w tym samym obszarze (korytarzu) i mają ten sam cel, gdy naleŝą do ogólnego planu tego obszaru, gdy nadzorowane są przez ten sam podmiot odpowiedzialny za osiągnięcie celów wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zalecane jest wówczas wykonanie studium wykonalności dla kaŝdego projektu oddzielnie oraz w przypadku wspólnej aplikacji jednego zbiorczego lub ewentualnie jednego zbiorczego zawierającego umoŝliwiającego analizę kaŝdego projektu oddzielnie minimalnie w zakresie: logiki interwencji, trwałości (w tym finansowej), analizy technicznej. KOSZTY OPERACYJNE koszty eksploatacji projektu, w tym amortyzacja MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej 3

4 NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ nakłady inwestycyjne poniesione w okresie realizacji projektu (budowa, przebudowa lub inne prace związane z projektem). Obejmują prace przygotowawcze (studia wykonalności, prace projektowe itd.) i nakłady na rzeczowy majątek trwały (w tym wytworzenie, zakup oraz podniesienie wartości środków trwałych). NAKŁADY W OKRESIE EKSPLOATACJI nakłady na środki trwałe niezbędne do eksploatacji (ruchome środki trwałe), nakłady na remonty generalne powiększające wartość środków trwałych, czyli nakłady odtworzeniowe. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA obszar, który zamieszkują potencjalni odbiorcy usług oferowanych przez beneficjenta w realizowanym obiekcie ODDZIAŁYWANIE - rozumiane jako długoterminowe korzyści, które zostaną osiągnięte w danym sektorze/regionie dzięki realizacji projektu. OPERATOR podmiot odpowiedzialny za eksploatację majątku, powstałego lub zmodernizowanego w wyniku zrealizowanych przez beneficjenta umów, związanych z przeprowadzanym projektem inwestycyjnym PPP partnerstwo publiczno-prywatne PRODUKT wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami. PROJEKT operacja zmierzająca do osiągnięcia określonych celów, posiadających sprecyzowany charakter gospodarczy i techniczny. JeŜeli przedsięwzięcie infrastrukturalne wiąŝe się z programem kulturalnym lub zachowaniem wartości kulturalnych, jako skutki przedsięwzięcia rozpatrujemy skutki realizacji infrastruktury i efekty wartości kulturalnych i badamy w analizie finansowej i ekonomicznej. PROJEKT GENERUJĄCY DOCHÓD - w myśl art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to wszelkie operacje obejmujące inwestycję w infrastrukturę, korzystanie, z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie operacje pociągające za sobą sprzedaŝ gruntu lub budynków lub dzierŝawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług. REZULTATY - bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdroŝenia projektu u beneficjenta pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez niego wsparcia. RPO WŁ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata STOPA DYSKONTOWA stopa, w oparciu, o którą dyskontuje się przyszłe wartości do wartości bieŝących WARTOŚĆ REZYDUALNA - wartość majątku objętego projektem w ostatnim roku analizy. WARTOŚĆ ZAKTUALIZOWANA NETTO (ang. net present value - NPV) - wartość uzyskana przez dyskontowanie, przy stałej stopie i oddzielnie dla kaŝdego roku, róŝnic między wpływami i wydatkami pienięŝnymi powstającymi w całym okresie Ŝycia projektu. WEWNĘTRZNA STOPA ZWROTU (ang. internal rate of return - IRR) - stopa dyskontowa, przy której zaktualizowana wartość netto strumieni pienięŝnych wynikających z realizacji projektu równa jest 0, czyli NPV projektu przy tej stopie dyskontowej równe jest 0. WSKAŹNIK LUKI W FINANSOWANIU - jest to ta części zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych na realizacje projektu, która nie jest pokryta sumą zdyskontowanych dochodów projektu. ZADANIE - wyodrębniona technicznie część przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej 4

5 2. WPROWADZENIE Głównym celem studium wykonalności jest pokazanie zasadności realizacji projektu, w tym: - jego zgodności z celami programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym i regionalnym, - wykonalności prawnej, instytucjonalnej, technicznej, finansowej i ekonomicznej, - trwałości efektów projektu, Zasadność i zgodność musi dotyczyć wszystkich elementów projektu, w przypadku braku takiej zasadności dla niektórych elementów wydatki tej części projektu naleŝy uznać za niekwalifikowalne. Dla realizacji celów projektu studium wykonalności wskazuje równieŝ najlepsze z moŝliwych rozwiązań technicznych, instytucjonalnych, finansowo-ekonomicznych i dotyczących lokalizacji. Studium wykonalności stanowi narzędzie komunikacji (informacji o projekcie) pomiędzy beneficjentem a instytucją oceniającą projekty i jest dokumentem wyjściowym, na podstawie, którego wypełniany jest wniosek aplikacyjny.. W celu ułatwienia porównywalności wyników studiów i jednoznacznego zdefiniowania danych wejściowych niniejsze zasady rekomendują wszystkim wnioskodawcom zbliŝoną metodologię obliczeń. Dla projektów, które nie generują dochodów zgodnie z zapisami art. 55 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 nie jest konieczne obliczanie luki finansowej. Maksymalny poziom wsparcia w ramach działania odnosi się wówczas do całości kosztów kwalifikowanych. Poziom dofinansowania ustala się wówczas przy zastosowaniu stopy dofinansowania określonej dla osi priorytetowej w decyzji Komisji Europejskiej przyjmującej program operacyjny. W związku z tym dla wszystkich projektów drogowych (oprócz projektów, gdzie pobierane są opłaty od uŝytkowników) nie jest wymagana analiza luki finansowej, a co za tym idzie obowiązuje, w bardzo wąskim zakresie, zaprezentowanym w niniejszym dokumencie. Według Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód bez względu na wartość całkowitych kosztów projektów, dla wszystkich projektów generujących dochód i nie objętych pomocą publiczną w rozumieniu art. 87 TWE, poziom dofinansowania ustala się przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu [rozdz. 7.8., pkt. 3]. Ze względu na trudności szacowania kosztów i korzyści w wartościach pienięŝnych (Analiza Kosztów i Korzyści CBA) dla celów przygotowania studiów wykonalności analizę ekonomiczną moŝna przeprowadzić za pomocą opisanych w tym dokumencie metod uproszczonych. Analiza kosztów i korzyści wymagana jest wyłącznie dla: - duŝych projektów - projektów, dla których pobierane są opłaty - projektów z zakresu transportu publicznego, kolei i lotnictwa. Dla tych projektów naleŝy stosować wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód oraz Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące metodologii przeprowadzania Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej 5

6 analizy kosztów i korzyści 1, oraz Wytyczne w zakresie analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w sektorze transportu 2. Dla celów przygotowania studium wykonalności ocenę przedsięwzięcia naleŝy wykonać przy załoŝeniu, Ŝe wariantem podstawowym (bazowym) w odniesieniu, do którego oceniamy inwestycję nie jest stan 0, lecz zaniechanie realizacji (wariant alternatywny minimalnych działań, ale utrzymujących sprawność techniczną systemu). 2.1 ZASADY OGÓLNE Wszystkie analizy powinny być wykonane w cenach stałych. Jako rok przekazania kaŝdego zadania inwestycyjnego do eksploatacji naleŝy przyjąć rok następny po roku zakończenia budowy danego zadania. STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI - Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie - Identyfikacja projektu - Charakterystyka projektu - Analiza techniczna i analiza alternatywnych wariantów - RóŜne analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora - Analiza finansowa - Analiza ekonomiczna - Analiza wraŝliwości i ryzyka 3. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY - PODSUMOWANIE W rozdziale tym moŝe znaleźć się skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie dotyczących określenia np.: - celów (oddziaływania) projektu, - produktów, - rezultatów, - liczba uŝytkowników, - planowanych nakładów inwestycyjnych, trwałości instytucjonalnej i wykonalności (gotowość do wdroŝenia, beneficjent, operator, podmiot wdraŝający), - trwałości finansowej, - zasadności poziomu dofinansowania. Wnioski te powinny być sformułowane prostym, nie technicznym językiem. 6 1 Metodologia przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, 2006, Komisja Europejska. Wytyczne, Nowy okres programowania , Dokument roboczy nr 4, Bruksela (ang. Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis) 2 Wytyczne w zakresie analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w sektorze transportu, niebieska księga Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej 6

7 4. IDENTYFIKACJA PROJEKTU W punkcie tym naleŝy krótko opisać, co będzie przedmiotem projektu: - określenie typu inwestycji - główne działania (zadania), - tło realizacji (liniowa, punktowa, budowa, przebudowa), - odniesienie się całego systemu, tj. funkcjonalne i rzeczowe powiązania między danym projektem a istniejącym juŝ układem infrastruktury. 5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 5.1. PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł Powinien być moŝliwie krótki, zwięzły i jednocześnie oddający charakter projektu Beneficjent Nazwa, forma prawna Lokalizacja projektu NaleŜy podać: - nazwę województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której będzie realizowany - miejsce uplasowania infrastruktury - charakterystyczne cechy lokalizacji, które mają wpływ na osiąganie celów projektu 5.2. LOGIKA INTERWENCJI Polityka rządowa/regionalna Wyszczególnienie dokumentów źródłowych/strategicznych (spójność projektu z istniejącymi planami rozwoju i studiami uwarunkowań, strategiami rozwoju transportu, planami rozwoju lokalnego, strategią województwa, powiatu, gminy itd.) aktów prawnych związanych z planowanym projektem.. W punkcie tym naleŝy przede wszystkim wykazać powiązanie projektu z celami wymienionymi w dokumentach strategicznych poprzez wskazanie odpowiednich zapisów i uzasadnienie powiązań Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu Punkt ten opisuje kluczowe (nie wszystkie) dla realizacji projektu cechy otoczenia społecznogospodarczego. Na przykład dane demograficzne, ekonomiczne, finansowe, stopa bezrobocia itp. Wskazując charakterystyczne cechy lokalne naleŝy odnieść się do średnich wojewódzkich, ewentualnie krajowych. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej 7

8 Potencjał połoŝenia geograficznego W punkcie tym moŝna równieŝ podać cechy społeczno-ekonomiczne wynikające ze specyfiki połoŝenia geograficznego (np. odizolowanie od ośrodków rozwoju gospodarczego), sytuację społecznogospodarczą, gęstość zaludnienia. Czynniki konkurencyjności połoŝenia geograficznego stanowiące szansę dla rozwoju lokalnego. NaleŜy określić obszar oddziaływania inwestycji, a takŝe uzasadnić miejsce realizacji projektu z punktu widzenia rozwoju lokalnego. W punkcie tym powinna znaleźć się informacja o istniejącym i planowanym stanie zagospodarowania terenu (odniesienie do obowiązujących planów zagospodarowania terenu, powiązanie z istniejącymi systemami np. komunikacyjnymi) Uwarunkowania realizacji projektu WaŜne jest, aby zwrócić uwagę na następujące elementy: - istniejące uwarunkowania realizacyjne wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego (w tym zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego, charakterystyka zieleni itp.), warunków środowiskowych, ochrony konserwatorskiej terenu, warunków geologicznych i górniczych, aktualna charakterystyka ruchu drogowego itp. uwarunkowania administracyjnoprawne projektu (np. własność gruntu), - projektowane zagospodarowanie terenu w tym m.in. odniesienie do obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego terenu, powiązanie z istniejącym i/lub projektowanym układem komunikacyjnym itp Zidentyfikowane problemy Punkt ten powinien zawierać opis i analizę problemów w obszarze oddziaływania, w tym opis powiązań pomiędzy problemami, a badaną analizą otoczenia społeczno-gospodarczego projektu Cele projektu oddziaływania NaleŜy wskazać cele bezpośrednio związane z RPO WŁ. Uzasadnić zgodność projektu z celami osi priorytetowej RPO WŁ i danego działania uzasadnienie powinno dowieść zasadności realizacji wszystkich elementów projektu (wydatków kwalifikowalnych). Elementy projektu niezgodne z celami osi priorytetowej traktowane będą jako wydatki niekwalifikowalne. Przy czym naleŝy pamiętać o tym, Ŝe o kwalifikowalności nie decyduje wyłącznie zgodność programowa z RPO WŁ, ale równieŝ rozporządzenia unijne, krajowe wytyczne MRR, rozporządzenia dot. pomocy publicznej. Cele naleŝy bezpośrednio odnieść do problemów, jakie projekt rozwiąŝe Komplementarność z innymi działaniami/programami NaleŜy wskazać projekty komplementarne, które wraz z realizowanym projektem spowodują osiągnięcie celów wynikających z problemów lokalnych, regionalnych i krajowych opisanych w punkcie i oraz wskazanych w dokumentach strategicznych określonych KaŜdy komplementarny projekt powinien być opisany w zakresie realizacji wspólnego celu, naleŝy równieŝ podać jego podstawowe parametry (np. wartość, cel, przedmiot projektu, podstawowy skwantyfikowany rezultat, beneficjent). Szczegółowo naleŝy opisać inwestycje łączące się komunikacyjnie z inwestycją, decydujące o liczbie uŝytkowników w obrębie analizowanej infrastruktury, inne inwestycje komunikacyjne i drogowe. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej 8

9 Dotyczy to zarówno powiązań z projektami realizowanymi ze środków unijnych, jak i innych, realizowanych przez beneficjenta i inne podmioty Produkty Produkty muszą zostać skwantyfikowane, np. długość wybudowanej drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej, długość przebudowanej drogi wojewódzkiej, powiatowej, gminnej, liczba/długość wybudowanych obwodnic. NaleŜy pokazać w szczególności produkty wskazane we wniosku o dofinansowanie (podlegające monitoringowi, dla nich trzeba wskazać sposób monitoringu), ale równieŝ inne uzasadniające realizację projektu. Produkty, przedstawione we wniosku o dofinansowanie, powinny być spójne z szczegółowym opisem osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata i zapisami dokumentacji konkursowej Rezultaty W punkcie tym naleŝy przedstawić informacje na temat rezultatów, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu, np. skrócenie czasu przejazdu samochodów osobowych/cięŝarowych, liczba wdroŝonych systemów bezpieczeństwa. Rezultaty te powinny być skwantyfikowane, czyli przedstawione w ujęciu liczbowym. Rezultaty powinno podawać się w kolejnych latach narastająco. NaleŜy przedstawić w szczególności rezultaty wskazane we wniosku o dofinansowanie (podlegające monitoringowi, dla nich trzeba wskazać sposób monitoringu), ale równieŝ inne uzasadniające realizację projektu. Rezultaty, ujęte we wniosku o dofinansowanie, powinny być spójne z szczegółowym opisem osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata i zapisami dokumentacji konkursowej TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU Analiza instytucjonalna projektodawcy Punkt ten zawiera informację na temat: - uŝytkowników projektu, - instytucji/osób zaangaŝowanych w realizację projektu, w szczególności beneficjenta, jednostki wdraŝającej, operatora innych uŝytkowników infrastruktury oraz wyszczególnienie zakresu zadań i odpowiedzialności, - ewentualne rozwiązania związane z udostępnieniem wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim, - opis umów i porozumień zawartych między instytucjami zaangaŝowanymi w realizację inwestycji Zdolność organizacyjna do wdroŝenia i eksploatacji projektu Opis stanu aktualnego prac przygotowawczych. Opis zrealizowanych prac przygotowawczych oraz planowanych prac wraz z harmonogramem ich dalszej realizacji. NaleŜy równieŝ podać opis organizacji wdraŝania projektu przedstawiając w nim zaangaŝowane organizacje, ewentualnie osoby, ich rolę i przypisaną odpowiedzialność, a takŝe opis towarzyszących procesowi wdraŝania procedur, harmonogram pozyskiwania odpowiednich zezwoleń, prac przygotowawczych, przetargów oraz realizacji projektu. Beneficjent jest równieŝ zobowiązany do utrzymania przedsięwzięcia, przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa są zobowiązane do utrzymania inwestycji, Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej 9

10 przez co najmniej 3 lata. Ocenić zdolność operatora do sprawnej eksploatacji majątku i utrzymania efektów projektu w dłuŝszej perspektywie ANALIZA PRAWNA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI NaleŜy opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu, w tym stan formalno-prawny nieruchomości, gruntów, urządzeń oraz dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji. W części tej powinna znaleźć się odpowiedź na temat własności gruntu/obiektów gdzie będzie realizowany projekt, dostępność gruntów, mediów i inne aspekty formalno-prawne. 6. ANALIZA TECHNICZNA I ANALIZA ALTERNATYWNYCH WARIANTÓW 6.1. OPIS ALTERNATYWNYCH WARIANTÓW, ANALIZA OPCJI NaleŜy odnieść się do alternatywnych moŝliwych rozwiązań problemu. Dla przebudowy naleŝy podać alternatywny rozwaŝany zakres i rozwiązań i ocenić w kontekście nakłady inwestycyjne/funkcjonalność, trwałość, dostosowanie do analiz ruchowych. Dla nowych inwestycji liniowych moŝna przeanalizować alternatywna trasę, wydajność, parametry funkcjonalno-uŝytkowe. Dla inwestycji punktowej naleŝy przeanalizować jej alternatywne rodzaje (np. zwykłe skrzyŝowanie, rondo, z sygnalizacją świetlną itd.) NaleŜy podać równieŝ związek zakresu projektu z celami. NaleŜy przedstawić sposób (proces) wyłonienia najkorzystniejszego wariantu. JeŜeli analiza opcji była przedmiotem wstępnego studium wykonalności w ostatecznym studium wykonalności naleŝy przedstawić tylko wnioski z tej analizy wraz z uzasadnieniem. Na przykład moŝna zastosować metodę dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC), ale niewątpliwie w przypadkach uzasadnionych z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych uŝytkowników. Definicja DGC jest dana poniŝszym wzorem. DGC t= n t= 0 = pee = t= n KI t= 0 t + KE (1 + i) EE t t (1 + i) t t. KIt KEt i t EEt nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku; koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku; stopa dyskontowa; rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem, funkcjonowania projektu. miara rezultatu np. liczba pojazdów Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej 10

11 W przypadku, gdy rezultat i koszty eksploatacji są jednakowe dla poszczególnych wariantów wystarczy porównać nakłady inwestycyjne OPIS TECHNICZNY PROJEKTU Uzasadnienie zakresu inwestycji w odniesieniu do celów projektu, w podziale na elementy, które są kosztami kwalifikowanymi zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 3 oraz elementy projektu, które nie są kosztami kwalifikowalnymi. Szczegółowe określenie typu inwestycji Umiejscowienie geograficzne Spójność z infrastrukturą, istniejącymi i planowanymi drogami 7. RÓśNE ANALIZY SPECYFICZNE DLA DANEGO RODZAJU PROJEKTU/ SEKTORA Kluczowe znaczenie dla przygotowania i oceny projektów infrastruktury drogowej mają prognozy ruchu. To od nich, obok oszacowania kosztów inwestycyjnych, zaleŝy wynik analizy ekonomicznej. Celem prognozy ruchu jest dostarczenie danych do: wymiarowania nawierzchni, projektowania geometrii poszczególnych elementów drogi, ustalania typów i konstrukcji obiektów, projektowania urządzeń sterowania ruchem, analiz bezpieczeństwa ruchu, ocen oddziaływania na środowisko i analiz efektywności ekonomicznej. Zakres prognoz ruchu zaleŝy od typu oraz wartości przedsięwzięcia. ZłoŜoność zagadnień związanych z analizowaną inwestycją zmusza do wykonywania prognoz ruchu, co najmniej dla kilku horyzontów czasowych. Wymagania analizy ekonomicznej narzucają konieczność wykonania dwóch prognoz ruchu: - dla roku oddania inwestycji do uŝytku w celu określenia początkowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak praca przewozowa; Dodatkowe horyzonty czasowe wykonywania prognoz ruchu mogą wynikać z przewidywanego etapowania realizacji inwestycji. W praktyce oznacza to konieczność prognozowania ruchu dla kolejnych okresów pięcio- lub dziesięcioletnich. Istotne jest takŝe to, Ŝe prognoza musi być wykonana: - dla wariantu odniesienia, czyli wariantu zakładającego zaniechanie inwestycji - dla wariantu realizacji inwestycji. Podstawą do wykonania i weryfikacji prognozy ruchu jest określenie istniejących parametrów ruchu (natęŝenia, prędkości, czasu podróŝy itp.). W tym celu naleŝy wykorzystywać dostępne dane o ruchu, w tym dane z Generalnego Pomiaru Ruchu, dane z automatycznych stacji pomiarowych i innych dostępnych pomiarów realizowanych na potrzeby innych inwestycji, uzupełnione o własne pomiary ruchu przeprowadzone w obszarze oddziaływania analizowanej inwestycji. Prognozy ruchu dla inwestycji drogowych wykonywanych na drogach niŝszych klas, tj. wojewódzkich, powiatowych, gminnych mogą być wykonywane metodami uproszczonymi: 11 3 Zasady kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata oraz Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej 11

12 - metoda_ I - ekstrapolacji trendów wzrostu lub - metoda_ II - wskaźnikowa. W przypadku metody I, prognozy ruchu powinny być obliczane na zasadzie przedłuŝania linii trendu z okresu ok. 10 lat wstecz i ze sprawdzeniem zgodności tej linii z bieŝącym rokiem analizy. Sprawdzenie powinno odbywać się poprzez porównanie wyników prognozowanego natęŝenia ruchu na rok bieŝący analizy, z wynikami pomiarów ruchu w wybranych punktach sieci drogowej. Przy ekstrapolacji trendów naleŝy takŝe, w formie wskaźników korekcyjnych, uwzględniać ewentualny spodziewany wzrost ruchu wywołany np. oŝywieniem gospodarczym regionu, otwarciem granic wywołanym integracją z UE itp. Analizy dotyczące trendów rozwoju ruchu powinny być prowadzone dla poszczególnych kategorii pojazdów, na podstawie których formułowane powinny być wnioski dotyczące prognoz struktury rodzajowej ruchu. W przypadku metody II, prognozy ruchu powinny być wykonywane z wykorzystaniem wskaźników wzrostu ruchu, liczonych niezaleŝnie dla poszczególnych kategorii pojazdów, przyjmując jako załoŝenie, Ŝe wzrost ruchu jest zgodny ze wzrostem PKB. Punktem wyjścia do wykonania prognoz powinny być dane o ruchu istniejącym uzyskane z pomiarów. Wartości natęŝeń ruchu prognozowanego powinny być wyraŝane w SDR. Dokumentem źródłowym, na podstawie którego mogą być wykonywane prognozy ruchu jest opracowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych, która wykorzystuje metodę prognozy ruchu opartą na badaniu dotychczasowych trendów wzrostu ruchu. Została ona opracowana dla aktualnej sieci dróg krajowych przy załoŝeniu, Ŝe nie pojawią się na niej Ŝadne zmiany oraz nie wystąpią istotne czynniki mogące mieć wpływ na zmiany zachowań komunikacyjnych. MoŜe być zatem stosowana w przypadku małych lub średnich inwestycji, dla których nie naleŝy się spodziewać: - istotnego przenoszenia się ruchu z innych tras lub; - generacji nowych podróŝy w wyniku powstania inwestycji. Zastosowanie sieciowych metod prognostycznych (np. komputerowych modeli ruchu) konieczne jest w przypadku analizy inwestycji drogowych znacząco zmieniających standard połączenia źródeł i celów ruchu, przede wszystkim w przypadku budowy nowych odcinków dróg. Metody takie zapewniają moŝliwość, co najmniej: - obliczenia prognozowanych natęŝeń ruchu na odcinkach sieci drogowej w podziale na kategorie pojazdów (osobowe, dostawcze, cięŝarowe itp.) i kategorie uŝytkowników (np. w podziale na motywacje podróŝy: biznes, turystyka itp.); - obliczenia czasów podróŝy pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci i wzdłuŝ wytypowanych korytarzy transportowych; - wariantowania prognoz z uwzględnieniem róŝnych scenariuszy rozwoju gospodarczego w skali kraju, regionu, województwa, powiatu; - uzyskania informacji skąd dokąd odbywają się podróŝe, w tym określenia dominujących relacji, - uzyskania informacji na temat rozkładu ruchu w węzłach sieci transportowej, co jest istotne przy wymiarowaniu tych węzłów. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe w celu uzyskania wspólnej płaszczyzny do porównania poszczególnych wariantów realizacji tego samego projektu, lub teŝ róŝnych projektów, istotne jest przyjęcie jednakowych załoŝeń prognostycznych, a przede wszystkim jednakowej prognozy wzrostu gospodarczego, mierzonego wzrostem Produktu Krajowego Brutto per capita. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej 12

13 Prognozowane natęŝenia ruchu (SDR) powinny zostać określone dla: - horyzontów czasowych: - w zakładanym pierwszym roku eksploatacji inwestycji; - 10 lat od chwili oddania inwestycji do uŝytku; - 20 lat od chwili oddania inwestycji do uŝytku. - wariantów: - wariantu odniesienia; - wszystkich analizowanych wariantów inwestycyjnych. - kategorii pojazdów: - samochodów osobowych; - samochodów dostawczych; - samochodów cięŝarowych; - autobusów. 8. ANALIZA FINANSOWA Analiza finansowa dotyczy badania zmian przepływów pienięŝnych beneficjenta i operatora oraz trwałości finansowej przedsięwzięcia. W przypadku przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) naleŝy przedstawić analizę skonsolidowaną jednostki samorządowej i partnera prywatnego. Koszty i korzyści innych podmiotów w tym odbiorców usług określone zostaną w analizie ekonomicznej NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU - NaleŜy przedstawić szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy nakładów na budowę i zakup wyposaŝenia. NaleŜy takŝe określić źródła szacunków (kosztorys inwestorski, przetarg, oferty potencjalnych wykonawców i dostawców, doświadczenia beneficjenta). Nakłady naleŝy podzielić na kwalifikowalne i niekwalifikowalne zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 4. Nakłady inwestycyjne mogą obejmować rezerwę na nieprzewidziane wydatki, pod warunkiem, Ŝe jej wartość nie przekracza 5% łącznych kosztów inwestycji. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki powinna być prezentowana oddzielnie w ramach planu nakładów inwestycyjnych tj. stanowić odrębną kategorię kosztów projektu. - Aby wyszczególnić wszystkie wydatki na środki trwałe naleŝy uwzględnić równieŝ nakłady w okresie eksploatacji (generalnie nie są one wydatkiem kwalifikowalnym) tj. zakup ruchomych środków trwałych, urządzeń nie będących składnikiem nakładów na budowę, nakłady na remonty generalne i nakłady odtworzeniowe (podnoszące wartość środków trwałych), wymianę wyposaŝenia technicznego po technicznym okresie uŝytkowania. Nie naleŝy mylić nakładów odtworzeniowych, które powodują wzrost wartości środków trwałych (podlegają amortyzacji), z kosztami bieŝących drobnych napraw, remontów i konserwacji zaliczanych wprost do kosztów operacyjnych Zasady kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata oraz Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej 13

14 8.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU NaleŜy szczegółowo określić źródła finansowania przedsięwzięcia, a takŝe określić podstawowe parametry kredytów: oprocentowanie (określić czy stałe, czy zmienne), okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj spłat (miesięcznie, kwartalnie, rocznie). NaleŜy określić, jakie dokumenty potwierdzają potencjalne źródła finansowania. NaleŜy równieŝ dokonać oceny moŝliwości finansowych beneficjenta oraz przedstawić analizę zdolności inwestycyjnej beneficjenta (trwałość finansowa beneficjenta) PROGNOZA ZMIAN KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH Podobnie jak inne części analizy zmianę kosztów operacyjnych beneficjenta lub operatora wywołaną przedsięwzięciem naleŝy przedstawić na podstawie kalkulacji róŝnicy w kosztach pomiędzy wariantem realizacji przedsięwzięcia a wariantem bazowym (zaniechania przedsięwzięcia). W kalkulacji naleŝy równieŝ uwzględnić drobne remonty i konserwacje w całym okresie eksploatacji. Nie naleŝy ich mylić z remontami podnoszącymi wartość środków trwałych (nakładami odtworzeniowymi), których plan powinien zostać zaprezentowany w punkcie 8.1. NaleŜy przedstawić źródło pokrycia kosztów 9. ANALIZA EKONOMICZNA 9.1. KWANTYFIKACJA I LOGIKA WYSTĄPIENIA EFEKTÓW SPOŁECZNYCH INWESTYCJI NaleŜy oszacować w wielkościach naturalnych korzyści generowane przez projekt. Oszacowane wielkości naleŝy podzielić pomiędzy poniŝsze kategorie: 1. Redukcja liczby wypadków (szt./rok); 2. Oszczędność czasu podróŝy (osobo-godziny/rok); 3. Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów (jako wynik zwiększonej średniej prędkości przejazdu lub poprawionego stanu nawierzchni w zł/rok); 4. Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Następnie naleŝy określić średnioroczny rezultat poprzez wycenę powyŝszych kosztów i korzyści, zgodnie z Instrukcją oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych IBDIM 5. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe opracowane przez IBDiM, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instrukcje oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych (dostępne na stronie: wykorzystują inną metodologię oceny efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych niŝ opracowane na zlecenie IZ RPO WŁ Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej. W Zasadach wskaźnikiem decydującym o efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia jest wskaźnik efektywności kosztowej, natomiast w opracowaniu IBDiM wynikająca z CBA ekonomiczna stopa zwrotu. Inna jest tym samym metodologia oceny inwestycji na podstawie tych wskaźników. Biorąc powyŝsze pod uwagę, rekomenduje się beneficjentom stosowanie obowiązujących Zasad dotyczących przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej z zastrzeŝeniem zastosowania w punkcie 9.1 Kwantyfikacja i logika wystąpienia efektów społecznych inwestycji odniesienia do ww. Instrukcji w miejsce wskazywanej Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych IBDiM. Średnioroczny rezultat naleŝy zatem Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej 14

15 określić poprzez wycenę wskazanych kosztów i korzyści, zgodnie z metodologią zawartą w opracowaniu przygotowanym przez IBDiM w roku bieŝącym. Beneficjenci projektów z zakresu infrastruktury drogowej są zobowiązani do obliczenia wskaźnika oszczędność czasu w przewozach pasaŝerskich i towarowych wyraŝona w pieniądzach. Stosowne wytyczne w tym zakresie zawarte są w Instrukcjach IBDiM. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej ww. wskaźnik jest obowiązkowy dla programów, w których będą realizowane projekty infrastruktury drogowej. Beneficjenci określają wartość ww. wskaźników w złotówkach (jako jednostkę miary naleŝy zastosować PLN/rok). Oprócz wymienionych powyŝej projekty generują inne efekty, które naleŝy określić. Dlatego kolejnym krokiem w szacowaniu niewymiernych w wartościach pienięŝnych kosztów i korzyści społecznych jest ich kwantyfikowanie w jednostkach naturalnych tak by były one poddane ocenie ekspertów. W tym celu naleŝy: - wyszczególnić główne korzyści społeczne (rezultaty i oddziaływania) - przypisać im określone wartości, ale nie koniecznie wyraŝone w pieniądzu. MoŜna zastosować dowolną jednostkę wartościującą zjawisko. Głównym kryterium wyboru jednostki powinna być wiarygodność wyraŝanego efektu społecznego. - Uzasadnić przedstawione korzyści i metodologię szacunków. Wykazać związki przyczynowoskutkowe osiągnięcia poszczególnych rezultatów i oddziaływań. NaleŜy takŝe określić bezpośrednie miejsca pracy, przewidywany okres pracy. Dla miejsc pracy w okresie realizacji naleŝy określić liczbę etatów i czas ich trwania z tytułu realizacji projektu. Dla okresu eksploatacji naleŝy określić liczbę trwałych etatów po realizacji projektu. NaleŜy równieŝ określić pośrednie miejsca pracy w ramach oddziaływania projektu w latach kolejnych (3-5 lat po realizacji inwestycji), a takŝe wpływ projektu na rynek pracy wg poprzez podniesienie jakości działań stymulujących rynek pracy. Podobnie jak w analizie finansowej wszystkie parametry ekonomiczne naleŝy przedstawić jako zmianę w wyniku realizacji projektu względem wariantu bazowego (zaniechania inwestycji) OBLICZENIE WSKAŹNIKA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ NaleŜy obliczyć efektywność kosztową inwestycji za pomocą średniorocznego kosztu jednostkowego. Wskaźnik efektywności kosztowej = średnioroczny rezultat/nakłady inwestycyjne Średnioroczny rezultat = obliczony w punkcie 9.1. [PLN/rok] Nakłady inwestycyjne obliczone w ANALIZA WSKAŹNIKOWA Przykładowe wskaźniki: Wskaźniki produktu: Długość wybudowanych/przebudowanych dróg krajowych/ wojewódzkich/gminnych [km] Liczba wybudowanych obwodnic [szt.] Wskaźniki efektywności produktu Nakłady na drogę w stosunku do długości drogi [PLN/km] Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej 15

16 Wskaźniki rezultatu: Liczba wdroŝonych systemów bezpieczeństwa drogowego [szt.] Skrócenie czasu przejazdu samochodów osobowych/cięŝarowych [h] Wskaźniki efektywności rezultatów Nakłady na liczbę zdroŝonych systemów bezpieczeństwa [PLN/szt.] Nakłady na skrócenie czasu przejazdu [PLN/h] Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów [PLN] Oszczędności czasu podróŝy [PLN] Wskaźniki oddziaływania Poprawa stanu środowiska przyrodniczego (efekty z analizy kosztów i korzyści społecznych 3-5 lat po realizacji projektu) Liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy 3-5 lat po realizacji projektu [etat] Wskaźniki oceny efektów oddziaływania: NaleŜy odnieść nakłady inwestycyjne do kaŝdej trwałej korzyści społecznej i efektu ekologicznego ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. W rozdziale naleŝy krótko określić wpływ inwestycji na środowisko (np. streszczenie z raportu wpływu na środowisko). Natomiast do wniosku aplikacyjnego moŝna dołączyć analizę oddziaływania na środowisko sporządzoną zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami w tym zakresie. Zgodnie z nimi wpływ realizacji projektu na środowisko jest oceniany za pomocą Raportu oddziaływania na środowisko (o ile jest wymagany). Poza tym rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających przygotowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz z późn. zm.).. O ile jest to wymagane naleŝy przygotować ocenę wpływu na środowisko. W takim przypadku dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej ocena powinna być zgodna z Dyrektywą dotyczącą Oceny Wpływu na środowisko 85/337/EEC znowelizowaną przez Dyrektywą 97/11/EC COM (1993) 575. Przy przygotowywaniu oceny wpływu na środowisko moŝna równieŝ skorzystać z proponowanej Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Wspólnotowych ram dla współpracy w celu promowania zrównowaŝonego rozwoju 1411/2001/EC COM (1999) 557. RównieŜ dyrektywa 2002/49/EC dotycząca Oceny i zarządzania wpływu hałasu na środowisko moŝe mieć zastosowanie. 10. ANALIZA WRAśLIWOŚCI I RYZYKA Ocena wraŝliwości wymaga dokonania trzech głównych kroków: - analizy wraŝliwości poprzez wskazanie zmiennych krytycznych projektu, - analizy ryzyka poprzez określenie wpływu procentowej zmiany zmiennej na wskaźniki efektywności projektu, Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej 16

17 - prezentacji wniosków z badania. Analizie wraŝliwości naleŝy poddać dwa składniki: koszty inwestycji i prognozę ruchu drogowego. Ponadto naleŝy równieŝ opisać główne czynniki ryzyka w szczególności ryzyka trwałości projektu. *** Materiał został przygotowany dla Instytucji Zarządzającej RPO WŁ przez mgr inŝ. Krzysztofa Bełecha. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej 17

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie 2. Definicja projektu 3. Charakterystyka projektu - część ogólna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Wytycznych do przygotowania Studiów wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego;

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji

działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE SYSTEMÓW ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE SYSTEMÓW ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały Nr 1089/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 lipca 2009 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE SYSTEMÓW ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Łódź,

Bardziej szczegółowo

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej:

Bardziej szczegółowo

III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY

III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodnym 1. Wnioskodawcy i promotorzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 w

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wytyczne dotyczące przygotowania Studium Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Uzupełnienie do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś IX, działanie 9.3 Metoda wyliczania udziału dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Studium wykonalności dokument (analiza) przedstawiająca cele projektu i sposoby ich

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 1 Plan prezentacji Art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 Art. 15-19 Rozporządzenia delegowanego

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-203 W ramach 4 Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku

Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód w perspektywie finansowej 2014-2020

Zasady ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 Szkolenia dla wnioskodawców Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

16. Analiza finansowa...

16. Analiza finansowa... 16. Analiza finansowa... Spis treści 16.1 ZałoŜenia... 16-2 16.2 Obliczenie proponowanego poziomu wsparcia środkami pomocowymi, wraz z oceną finansowej wykonalności przedsięwzięcia... 16-3 16.3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Struktura Wstępnego Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych zgłaszanych w ramach Programów Rozwoju Subregionów

Struktura Wstępnego Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych zgłaszanych w ramach Programów Rozwoju Subregionów Struktura Wstępnego Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych zgłaszanych w ramach Programów Rozwoju Subregionów Wstęp: Niniejszy dokument został opracowany na potrzeby oceny i wdrażania projektów

Bardziej szczegółowo

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1 Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku Wytyczne do Biznesplanu stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o.

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o. SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020 AMT Partner Sp. z o.o. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - ETAPY 1. POMYSŁ 2. PRZEDAPLIKACYJNY 3. APLIKACYNY TYPY PROJEKTÓW I ICH CHARAKTERYSTYKA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

KARTA PONOWNEJ OCENY* MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWŚ 2014-2020

KARTA PONOWNEJ OCENY* MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWŚ 2014-2020 KARTA PONOWNEJ OCENY* MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWŚ 2014-2020 * ponowna ocena dotyczy przypadku konieczności dokonania powtórenej oceny w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r.

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r. Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach Kraków, 2010 r. Istota monitorowania Obowiązek monitorowania projektów przez państwa

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna modernizacja/ przebudowa/rozbudowa i wyposażenie basenu w... 2

Ekologiczna modernizacja/ przebudowa/rozbudowa i wyposażenie basenu w... 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego Ekologiczna modernizacja/ przebudowa/rozbudowa i wyposażenie basenu w... 2 w ramach działania 3.5.1. ZPORR 1 Opracowano

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego MRR/H/ 14(2)01/2009 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 3 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Załącznik nr 3 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Wytyczne do Studiów Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działanie 6.2 Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa CELE MRPO Cel główny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013 w zakresie korekt w okresie trwałości projektów

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Garść szczegółów tego co nowe: koszty eksploatacji, utrzymanie, wypadki, hałas, zmiany klimatyczne. Barbara Biniecka GDDKIA DPU-WPS Kraków

Garść szczegółów tego co nowe: koszty eksploatacji, utrzymanie, wypadki, hałas, zmiany klimatyczne. Barbara Biniecka GDDKIA DPU-WPS Kraków Garść szczegółów tego co nowe: koszty eksploatacji, utrzymanie, wypadki, hałas, zmiany klimatyczne Barbara Biniecka GDDKIA DPU-WPS Kraków AKK było, jest i będzie Było i nadal obowiązuje 1. Niebieska Księga,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wytyczne dotyczące przygotowywania Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet V: Dyfuzja innowacji Działanie 5.1: Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 706/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 706/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 706/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2015 r. ZASADY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY Dane Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) Ogólna charakterystyka ( kapitał własny, współwłaściciele, struktura organizacyjna) Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO)

Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) Szkolenie dla Wnioskodawców Działania 7.2 Kraków, luty-marzec

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

18 Analiza kosztów i korzyści społeczno- ekonomicznych

18 Analiza kosztów i korzyści społeczno- ekonomicznych 18 Analiza kosztów i korzyści społeczno- ekonomicznych Spis treści 18.1 Metodyka analizy... 2 18.2 Analiza społeczno-ekonomicznych kosztów... 2 18.2.1 Odchylenia cenowe środków produkcji... 2 18.2.2 Odchylenia

Bardziej szczegółowo

WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWS 2014-2020

WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWS 2014-2020 Karta informacyjna dla Wnioskodawcy RPOWŚ 214-22 Wynik Oceny Merytorycznej dla Działania 4.5 RPOWŚ 214-22 WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWS 214-22 PRIORYTET INWESTYCYJNY:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ws. projektów generujących przychody

Wytyczne ws. projektów generujących przychody Wytyczne ws. projektów generujących przychody Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Spis Treści 1. WSTĘP... 3 1.1 DEFINICJE... 3 2. UWZGLĘDNIANIE PRZYCHODÓW I ZYSKÓW... 3 2.1 EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. negocjacje z ogłoszeniem

O G Ł O S Z E N I E. negocjacje z ogłoszeniem PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ K R A K O W S K I E C E N T R U M W Y S T A W I E N N I C Z O - K O N G R E S O W E K R A K Ó W - C Z YśYNY P o l i t e c h n i k a K r a k o w s k

Bardziej szczegółowo

KARTA PONOWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPOWŚ 2014-2020

KARTA PONOWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPOWŚ 2014-2020 KARTA PONOWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPOWŚ 214-22 * ponowna ocena dotyczy przypadku konieczności dokonania powtórnej oceny w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie

Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie Załącznik nr 1 do umowy I. Cel opracowania Opracowanie ma stanowić merytoryczną podstawę do weryfikacji ustaleń dotyczących systemu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

InŜynieria ruchu str. 114

InŜynieria ruchu str. 114 NATĘśENIE RUCHU InŜynieria ruchu str. 114 Pomiary wykonuje się oddzielnie dla następujących kategorii: motocykli, samochodów osobowych, lekkich samochodów cięŝarowych (dostawczych) o masie całkowitej

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.mrr.gov.pl

Źródło: http://www.mrr.gov.pl Wytyczne yy do analiz finansowo-ekonomicznych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach PO IiŚ Ministerstwo Środowiska Źródła wytycznych do sporządzenia Studium Wykonalności ś dokumenty główne 1. Narodowe

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

RPO WP 2007-2013 Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych

RPO WP 2007-2013 Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych RPO WP 2007-2013 Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych Katarzyna Laskowska Konferencja podsumowująca rok 2011 Gdańsk, 1 grudnia 2011 roku RPO WP Oś Priorytetowa I: Rozwój i Innowacje

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1 Suma kontrolna Data wpływu wersji elektronicznej: Numer wniosku: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA Część B WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2007-2013 Data wpływu wniosku: Numer wniosku: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: SEKCJA A.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 1. Nazwa programu operacyjnego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer i nazwa priorytetu Nazwa Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki Przygotowany przez: Grontmij Polska Sp. z o.o. Łomianki, 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013

Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013 Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013 Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny PWT Pl-Sk Kraków Co warto przeczytać? Wytyczne KE i inne

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1 Podstawowe definicje...

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. (miejscowość do 20 tys. mieszkańców) 2

Projektu Modelowego. (miejscowość do 20 tys. mieszkańców) 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego BUDOWA/MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ (ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) NA TERENIE GMINY (miejscowość

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych Załącznik nr 14.3 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych I OCENA

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej

Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej Krzysztof Pawłowski k.pawlowski@cpi.mswia.gov.pl Wprowadzenie O mnie mgr inż. Krzysztof Pawłowski Absolwent Wydziału

Bardziej szczegółowo

Fisza projektu kluczowego

Fisza projektu kluczowego Fisza projektu kluczowego 1. Dane Projektodawcy Nazwa wnioskodawcy (lidera w przypadku projektu składanego w ramach partnerstwa) Adres Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za projekt (e-mail, telefon,

Bardziej szczegółowo

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3.

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3. ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3.1) Definicje: 1. MODERNIZACJA - poprzez modernizację rozumie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B EKOLOGICZNO TECHNICZNA

CZĘŚĆ B EKOLOGICZNO TECHNICZNA CZĘŚĆ B EKOLOGICZNO TECHNICZNA Uwaga: Kompletny załącznik nr I do wniosku dofinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW składa się z trzech części: część A - informacje ogólne i pomoc publiczna część B -

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia... 2015 r. Suma kontrolna Data wpływu Numer wniosku Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie projektu z

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Dane podstawowe 1. Nazwa programu Schemat 1.1 A2, Dotacje Inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki),

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR II. do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ZAŁĄCZNIK NR II. do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZAŁĄCZNIK NR II do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego MRR/H/ 14(3)09/2011 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

Waldemar Jastrzemski, JASPERS

Waldemar Jastrzemski, JASPERS Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez FS i EFRR w latach 2007-20132013 Waldemar Jastrzemski, JASPERS Warszawa, 1 08 sierpnia 2008 Zakres prezentacji Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na. a)środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe. Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. WZIĘĆ ŚRODOWISKO

Oceny oddziaływania na. a)środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe. Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. WZIĘĆ ŚRODOWISKO Oceny oddziaływania na środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. 1 OOŚ PRZEDSIĘWZI WZIĘĆ dopuszczalność przedsięwzięcia z punktu negatywnych oddziaływań na środowisko

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk 2-dniowe warsztaty dla beneficjentów projektów drogowych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Ścieżka selekcji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 projekt Tomasz Sanecki Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia... 2015 r. Suma kontrolna Data wpływu wersji elektronicznej Numer wniosku Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe. Opieka zdrowotna i opieka nad. dzieckiem

Badania naukowe. Opieka zdrowotna i opieka nad. dzieckiem Temat: Autor: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego szansą polskich przedsiębiorców Wenanta Anna Rolka Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A A) Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna DZIAŁANIE 2.3A

Bardziej szczegółowo

wraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej potwierdzenie wystąpienia o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

wraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej potwierdzenie wystąpienia o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej W związku z ogłoszonym w dniu 01.12.2010 r. naborem projektów do działania IV.1 PO RPW bardzo proszę o interpretację poniżej opisanej sytuacji: Zgodnie z dokumentem Procedura naboru projektów do Listy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do studium wykonalności dla. realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Wytyczne do studium wykonalności dla. realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia czerwca 2008 r. w sprawie Wytycznych do studium

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do przygotowania skróconego studium wykonalności

Wytyczne do przygotowania skróconego studium wykonalności Wytyczne do przygotowania skróconego studium wykonalności 1. Streszczenie projektu Punkt ten powinien zawierać jasny opis działań, które będą realizowane w ramach Projektu. W przypadku projektów bardziej

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne opracowania studiów wykonalności projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (Wytyczne OZE)

Wytyczne opracowania studiów wykonalności projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (Wytyczne OZE) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Wytyczne opracowania studiów wykonalności projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (Wytyczne OZE)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 60/642/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu I Konkursu GIS PROGRAM PRIORYTETOWY

Załącznik nr 1 do Regulaminu I Konkursu GIS PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu I Konkursu GIS PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: System zielonych inwestycji Część 3) - elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę 1. Cel programu Realizacja programu przyczyni

Bardziej szczegółowo