Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r."

Transkrypt

1 Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego Puławy, r.

2 Znaczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji w procesie aplikowania o środki z EFRR

3 Znaczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji w procesie aplikowania o środki z EFRR Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy: umożliwia wnioskowanie o środki pomocowe z działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich poprzez wpisanie projektu do dokumentu.

4 Zasady aplikowania o środki z działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

5 Zasady aplikowania o środki z działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Podmioty uprawnione do ubiegania się o środki z działania 3.2: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych posiadające os. prawną, podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty zajmujące się mieszkaniami chronionymi i walką z bezdomnością, instytucje non-profit zajmujące się integracją różnych grup społecznych, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y.

6 Zasady aplikowania o środki z działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Środki unijne przeznaczone na konkursy w działaniu 3.2: 50,86 mln euro Maksymalne dofinansowanie do projektu wynosi: 75%

7 Zasady aplikowania o środki z działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Etapy realizacji projektu od planowania do złożenia wniosku 1. Opracowanie planu projektu 2. Wpisanie projektu do LPR ustalenie zakresu na podstawie potrzeb rewitalizacyjnych i możliwości zawarcie ew. porozumień z partnerami oszacowanie wartości projektu i sporządzenie harmonogramu wybór źródeł finansowania wstępna ocena efektywności projektu konieczność złożenia karty projektu 3. Opracowanie dokumentacji technicznych oraz studium wykonalności projektu 4. Przygotowanie oraz złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

8 Zasady aplikowania o środki z działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Harmonogram przełom kwietnia i maja 2009 r.: opracowywanie koncepcji projektów (konieczne ze względu na obowiązek włączenia do LPR), do końca lipca 2009 r.: przygotowywanie dokumentacji technicznej i wniosku, sierpień2009r.:inabórwniosków(pula25,4mln euro).

9 Kryteria wyboru projektów

10 Kryteria wyboru projektów Etap oceny formalnej: kryteria brzegowe (dopuszczające), kryteria poprawności. Etap oceny merytorycznej: kryteria techniczne, kryteria finansowo-ekonomiczne, kryteria merytoryczne (max. 80 pkt.), kryteria strategiczne (max. 20 pkt.). Etap weryfikacji dokumentacji przed podpisaniem umowy

11 Kryteria wyboru projektów Kryterium brzegowe: Ocena formalna m.in.: zgodność projektu z celami działania, dołączenie studium wykonalności i LPR-u. Kryteria poprawności: kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku, studium wykonalności oraz pozostałych dokumentów.

12 Kryteria wyboru projektów Ocena merytoryczna (I): Kryteria techniczne (wybrane): poprawne opisanie stanu aktualnego i potrzeby realizacji inwestycji, a także stanu po realizacji, podanie różnych wariantów inwestycji i właściwy wybór wariantu inwestycyjnego, wybór optymalnych rozwiązań technicznotechnologicznych, poprawne opisanie zagrożeń dla realizacji inwestycji.

13 Kryteria wyboru projektów Ocena merytoryczna (II): Kryteria finansowo-ekonomiczne (wybrane): zdolność organizacyjna i finansowa beneficjenta do sfinansowania i utrzymania inwestycji, POPRAWNOŚĆ! poprawne określenie źródeł finansowania, poprawna ocena możliwości finansowych, prawidłowe ustalenie kosztów kwalifikowalnych, osiągnięcie ujemnych wskaźników efektywności finansowej i dodatnich efektywności ekonomicznej.

14 Kryteria wyboru projektów Ocena merytoryczna (III): Kryteria merytoryczne: trafności, TRAFNOŚCI: lokalizacja projektu wpływ na rozwiązywanie głównych problemów społecznych (przestępczość, wydajność energetyczna budynków, problemy starszych i niepełnosprawnych, stan środowiska naturalnego, układ komunikacyjny, aktywność gospodarcza) SKUTECZNOŚCI/EFEKTYWNOŚCI: wartość kosztów kwalifikowanych przypadających na 1 ha zagospodarowanego terenulub1m 2 powierzchniodnowionegobudynku odnowionego skuteczności/efektywności, użyteczności. UŻYTECZNOŚCI: wpływ na jakość użytkowania (działania, które przyczyniają się do wzrostu jakości życia mieszkańców; preferowana kompleksowość działań) wpływ na polityki horyzontalne z zakresu ochrony środowiska, wyrównywania szans oraz społeczeństwa informacyjnego max. 80

15 KOMPLEMENTARNOŚCI WEWNĘTRZNEJ: zgodność z projektami tej samej osi priorytetowej (czy projekt: współtworzy Kryteria kompleksowe wyboru rozwiązania projektów obszarowe, jest kontynuacją lub uzupełnieniem dotychczas realizowanych, czy też jest słabo powiązany z innymi, ale na danym obszarze występują inne tego typu projekty i kontynuuje on poprawę spójności danego obszaru) Ocena merytoryczna (IV): KOMPLEMENTARNOŚCI ZEWNĘTRZNEJ: Kryteria strategiczne: zgodność z projektami innych osi priorytetowych komplementarności wewnętrznej, TRAFNOŚCI NA POZIOMIE REGIONALNYM: komplementarności zewnętrznej, wpływ na realizację celów strategicznych województwa lubelskiego (wzrost konkurencyjności gospodarki regionalnej oraz zdolności do tworzenia miejsc pracy, rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich, wzrost atrakcyjności i spójności terytorialnej, trafności rozwój współpracy na poziomie regionalnej iregionalnym, skuteczności wdrażania polityki rozwoju regionu) trafności na poziomie lokalnym. TRAFNOŚCI NA POZIOMIE LOKALNYM: wpływ na realizację celów strategicznych gminy max. 20

16 Kryteria wyboru projektów Weryfikacja dokumentacji przed podpisaniem umowy kompletność i poprawność wniosku, kompletność i poprawność studium wykonalności, kompletność i poprawność pozostałych załączników, spójność informacji zawartych w dokumentach.

17 Modelowy projekt

18 Modelowy projekt Projekt: Termomodernizacja budynku przy ul. Puławskiej 12 TRAFNOŚCI SKUTECZNOŚCI/EFEKTYWNOŚCI UŻYTECZNOŚCI KOMPLEMENTARNOŚCI WEWNĘTRZNEJ KOMPLEMENTARNOŚCI ZEWNĘTRZNEJ + ~ TRAFNOŚCI NA POZIOMIE REGIONALNYM TRAFNOŚCI NA POZIOMIE LOKALNYM

19 Modelowy projekt Projekt: Termomodernizacja budynku przy ul. Puławskiej 12 wraz z zagospodarowaniem terenu TRAFNOŚCI SKUTECZNOŚCI/EFEKTYWNOŚCI UŻYTECZNOŚCI KOMPLEMENTARNOŚCI WEWNĘTRZNEJ KOMPLEMENTARNOŚCI ZEWNĘTRZNEJ TRAFNOŚCI NA POZIOMIE REGIONALNYM TRAFNOŚCI NA POZIOMIE LOKALNYM + ~ ~ + ~ + tereny zielone + plac zabaw + monitoring

20 Modelowy projekt Projekt: Poprawa jakości życia mieszkańców budynku przy ul. Puławskiej 12 poprzez modernizację budynku oraz zagospodarowanie sąsiadującego terenu TRAFNOŚCI SKUTECZNOŚCI/EFEKTYWNOŚCI UŻYTECZNOŚCI KOMPLEMENTARNOŚCI WEWNĘTRZNEJ KOMPLEMENTARNOŚCI ZEWNĘTRZNEJ TRAFNOŚCI NA POZIOMIE REGIONALNYM TRAFNOŚCI NA POZIOMIE LOKALNYM + ~ + + ~ ~ + droga osiedlowa + instalacje techniczne + obiekt zabytkowy

21 Jakie kroki naleŝy więc podjąć? ustalić zakres projektu (budynki, obszar) w taki sposób, by projekt miał szansę na zgromadzenie dużej liczby punktów, zawrzeć niezbędne partnerstwa, wybrać źródła finansowania (środki własne, pożyczki, kredyt), złożyć kartę projektu w celu wpisania do LPR, przejść procedurę konkursu w RPO (samo wpisanie do LPR nie wystarczy!)

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO DOTACJACH pod redakcją Dariusz Rutkowskiego Wydano przy pomocy: Konferencja Samorządu Studentów Wydziału Leśnego

Bardziej szczegółowo

Priorytet Inwestycyjny

Priorytet Inwestycyjny Oś priorytetowa Priorytet Inwestycyjny Działanie Typ projektu I Gospodarka- Innowacje-Nowoczesne Technologie 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Załącznik nr 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKT WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie Katowice ul. Karłowicza 13 Tel: 32 730 2510, 32 730 2509, 32 730 2511 Dokument zrealizowany na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego Fax: 32 730 2512, biuro@ccinstitute.pl Studium możliwości wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Audyt Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności;

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Załącznik do uchwały nr 1/12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 10 stycznia 2012 r. Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH www.erdf.edu.pl REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju? Carl A. Heller 1 Spis treści 0. Wprowadzenie 0.1 Definicje 0.2 Projekty w ramach działania 3.3

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo